Lednice HRFN-250D HRFN-250DAA HRFN-250DAAS. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lednice HRFN-250D HRFN-250DAA HRFN-250DAAS. Návod k použití"

Transkript

1 Lednice HRFN-250D HRFN-250DAA HRFN-250DAAS Návod k použití

2 Obsah Strana 1 Ochrana životního prostředí a pokyny k likvidaci Volba místa instalace Instalace spotřebiče...2 Možná rizika...2/3 4 Výkonnostní štítek Připojení k síti Provoz Funkce superchlazení Vnitřní osvětlení Výměna žárovky Teplotní zóny Uspořádání potravin Přemísťování skladovacích částí Mrazící box...5/6 14 Příprava ledu, zmrzliny, apod Vyřazení spotřebiče z provozu Čištění a údržba Odmrazování Průvodce řešením problémů Náprava závad zjištěných autodiagnostikou Co mám dělat, jestliže Servisování spotřebiče/ Poprodejní servis Zabudování do vestavěné kuchyně Záruční podmínky...9 Přečtěte si tento návod pečlivě tak, abyste rychle a důkladně porozuměli tomu, jak svoji novou lednici/mrazák používat. Podtrhněte si ty části, které považujete za obzvláště důležité. Tento dokument si uchovejte tak, abyste se k němu mohli vracet i v budoucnu, a nebo jej předat dalším vlastníkům. Zakoupili jste si spolehlivý spotřebič, který vám bude sloužit mnoho let, pokud jej budete správně používat a udržovat. Detailní ilustrace a nákresy najdete na posledních stranách tohoto návodu k použití. Důležité! Tento spotřebič je konstruován pro použití v domácnosti. Pokud jej instalujete pro profesionální nebo komerční používání, je nutné dodržet normy platné pro danou oblast podnikání. Tento spotřebič byl otestován na úniky/prosakování v souladu s příslušnými právními normami pro bezpečnost. Před likvidací spotřebiče se ubezpečte, že jste ze spotřebiče odstranili veškeré zámky či západky. Tímto zabezpečíte, že nemůže dojít k uvěznění dítěte uvnitř lednice.. Spotřebič nechte ekologicky zlikvidovat společností specializující se na ochranu životního prostředí, neboť spotřebič může obsahovat v chladivu nebezpečné látky a toto se musí vyjmout pomocí speciálního zařízení. Zeptejte se svého prodejce, nebo kontaktujte místní úřad. Ubezpečte se, že chladící systém, který obsahuje chladivo, a to zejména tepelný výměník na zadní straně spotřebiče, není během přepravy na místo likvidace nebo sběrné místo poškozen, a že tedy nedochází k úniku chladiva. Detailní údaje o použitém chladivu a izolační stlačená látka jsou uvedeny na výkonnostním štítku připevněném na spotřebiči. Po instalaci by měla být síťová zásuvka volně přístupná. Pokud je síťový kabel poškozen, pro výměnu je nutné použít schválený kabel dodaný výrobcem nebo servisní organizací. Varování: Spotřebič musí být dobře ventilovaný; odstraňte veškeré přepravní podpěrky z dutiny spotřebiče. Varování: K odstraňování námrazy nepoužívejte tvrdé předměty. Varování: Zabezpečte, aby nemohl dojít k poškození chladícího potrubí. Varování: V prostoru na ukládání potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče mimo těch, které jsou schváleny nebo doporučeny výrobcem. 2

3 Pokyny pro uživatele platí pro více modelů; tyto se mohou lišit v podrobnostech dle typu spotřebiče. 1 Ochrana životního prostředí I doporučení pro likvidaci Balení slouží k ochraně spotřebiče při přepravě a k balení se používají recyklovatelné materiály. Vlnitá lepenka/lepenka (zejména z odpadního papíru) tvarované části z polystyrenu (pěnový polystyren bez CFC) fólie a sáčky z PE (polyethylen) vázací pásky z PP (polypropylen) Veškeré obalové materiály prosím předejte nejbližšímu ofi ciálnímu sběrnému místu tak, aby bylo možné veškeré různé materiály použít znovu nebo recyklovat v maximální možné míře a zabránit veškerému nelegálnímu skladování takovýchto materiálů. 2 Rozhodování o umístění spotřebiče Spotřebič by měly vždy vybalovat a umísťovat do zvoleného prostoru dva lidé; předcházíte tak úrazu či poškození věcí. Před umístěním zkontrolujte, že váš nový spotřebič nemá žádné viditelné vnější poškození. Svůj nový spotřebič v žádném případě nespouštějte, pokud je poškozený. Spotřebič pečlivě zkontrolujte z hlediska: Poškození obalového materiálu, které může indikovat nesprávné zacházení se spotřebičem během přepravy. Poškození vnějšího obalu Veškeré viditelné poškození kabelu/zástrčky 3 Instalace spotřebiče a) Vybalte lednici/mrazák. b) Namontujte madla dveří a zároveň veškeré ostatní přiložené díly dle příslušných pokynů, které jsou přiloženy separátně. c) Odstraňte veškeré předměty z vnitřního prostoru spotřebiče. d) Pečlivě odstraňte veškerou fólii a lepící pásku z krytu spotřebiče ze dveří e) Odstraňte veškeré polystyrénové díly z okolí kompresoru (pokud jsou přiloženy). f) Z vnitřku spotřebiče vyjměte veškeré dokumenty a příslušenství. g) Vyčistěte vnitřek spotřebiče vlažnou vodou s octem a pečlivě ji vysušte suchým hadrem. Nepoužívejte prací prášky, ostré nebo brusné výrobky pro domácnost či jakékoli čistící prostředky obsahující sodu. Ubezpečte se, že žádné potrubí pro oběh chladiva není během instalace žádným způsobem poškozeno. Spotřebič je třeba používat pouze pro zamýšlený účel. Spotřebič musí být umístěn na pevném a rovném povrchu. Tímto způsobem bude zajištěn volný oběh chladiva a tedy i účinný provoz vašeho spotřebiče. Pokud je to možné, umístěte spotřebič do chladné, dobře větrané a suché místnosti. Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo, ani do místnosti s vysokou teplotou. Neumísťujte spotřebič do blízkosti jakýchkoli zdrojů přímého tepla, jako je topení, trouba, sporák, atd. (To by znamenalo, že kompresor by musel pracovat mnohem více, a výsledkem by byla i znatelně vyšší spotřeba energie). Pokud nelze předejít instalaci v blízkosti přímého zdroje tepla, doporučujeme mezi spotřebič a tepelný zdroj umístit vhodnou izolační desku (nepoužívejte azbest), nebo alespoň dodržet následující minimální vzdálenosti: od plynového nebo elektrického sporáku 3 cm od radiátoru nebo trouby, apod. 30 cm od jiného chladícího spotřebiče 2 cm Na spotřebič neumísťujete žádné spotřebiče, které na spotřebič uvolňují teplo, jako jsou mikrovlnné trouby, opékače topinek, apod. Nikdy nezakrývejte ventilační mřížku.. Zástrčku vytahujte zatažením za samotnou vidlici; při odpojování spotřebiče od sítě nikdy netahejte za kabel. VAROVÁNÍ! Před zapnutím spotřebič nechte v konečném umístění stát alespoň dvě hodiny; oběh chladiva se tak stabilizuje a nevyskytnou se žádné provozní problémy. Před připojením spotřebiče k síti se přesvědčte, že je uvnitř zcela suchý - zejména v rozích. Varování před nebezpečím Chladivo může být vysoce hořlavé, v závislosti na složení. Okruh chladiva byl hermeticky uzavřen a utěsněn a byl mnohokrát testován na možné úniky. Jakýkoli neodborný zásah může způsobit nebezpečí požáru. Ubezpečte se, že nedochází k žádnému mechanickému narušení či vlivu na oběh paliva, zejména v přístupných částech okolo kompresoru. Do chladícího systému může zasahovat pouze autorizovaný servis. 3

4 Varování! Uniknuté chladivo může poškodit zrak. V případě vniknutí chladiva do očí si oči vymýjte pod tekoucí vodou a ihned kontaktujte očního lékaře. V závislosti na klimatické kategorii spotřebiče je určen pro použití v určitých pokojových teplotách. Tyto teploty by neměly být překračovány! Klimatická kategorie vašeho spotřebiče je vyznačena na výkonnostním štítku. Tyto kategorie jsou: název klimatické kategorie SN N ST T vhodné pokojové teploty + 10 C až + 32 C + 16 C až + 32 C + 18 C až + 38 C + 18 C až + 43 C 4 Výkonnostní štítek Výkonnostní štítek se všemi technickými údaji je na spotřebiči připevněn na boku vnitřní stěny nebo na zadní straně spotřebiče.. Poznamenejte si technické údaje Zde si opište technické údaje z výkonnostního štítku tak, aby byly přístupné bez nutnosti spotřebič posunovat. Model-/ Typ T Hrubý obsah...litry Čistý obsah...litry Provozní napětí... V ~ 50Hz Maximální příkon (W)... Watt Bezpečnostní pojistka (A)...Amp Spotřeba energie... kwh/24h Zmrazovací výkon...kg/24h 5 Připojení spotřebiče k síti Spotřebič je možné připojit pouze k uzemněné síťové zásuvce, která splňuje příslušné normy a kterou instaloval oprávněný specialista. Před zapojením spotřebiče do síťové zásuvky se ubezpečte, že napětí (V) a bezpečnostní pojistka (A) pro hlavní pojistkovou skříň uvedená na výkonnostním štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí a proudu. Pokud tyto hodnoty neodpovídají, okamžitě upozorněte nejbližší servisní oddělení nebo svého prodejce. Spotřebič se nesmí zapojit s reverzním usměrňovačem proudu (např. solární panely). Spotřebič se nesmí zapojit s invertorem, např. solární panely. Spotřebič nesmí být zapojen přes prodlužovací kabel. 6 Používání spotřebiče Zapnutí/vypnutí a nastavení teploty ovladačem teploty (Termostat) Vnitřní teplota se zobrazuje na displeji (není u všech modelů). b) Nastavení teploty: Voličem otočte doleva pro nejnižší nastavení = lehké chlazení Voličem otočte doprava pro nejvyšší nastavení = nejnižší teplota Teplotu je třeba nastavit dle: teploty místnosti, ve které je spotřebič umístěn množství skladovaných potravin četnosti otevírání spotřebiče Doporučujeme střední nastavení. Brzy vysledujete optimální nastavení pro své požadavky. Správné nastavení teploty je důležité pro skladování potravin. Potraviny se velmi rychle kazí díky mikroorganismům, a to je možné zabránit či oddálit pomocí správné skladovací teploty. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. Tyto procesy jsou s klesající teplotou zpomalovány. Z tohoto důvodu doporučujeme střední nastavení ovládače teploty (cca. 5 C nebo nižší) c) Vypnutí: Otočte ovládačem proti směru hodinových ručiček, až po zarážku. Vnitřní osvětlení lednice se vypne. Vypne se i kompresor. Displej teploty (není u všech modelů) se vypne. 7 Funkce superchlazení (není u všech modelů): Funkce superchlazení umožňuje rychlé zchlazení prostoru lednice na cca. 2 C. Doporučujeme stisknout tlačítko superchlazení v případě, kdy si přejete velmi rychle zchladit velký objem čerstvých potravin nebo nápojů. Stiskněte tlačítko superchlazení (supercool). Rozsvítí se kontrolka. Spotřebič nyní běží na maximální chladící výkon a teplota klesá. Tlačítko superchlazení vypněte po cca. 4 až 6 hodinách. Na některých modelech spotřebičů se funkce superchlazení vypne sama. Stiskněte tlačítko superchlazení a kontrolka (v není u všech modelů) se vypne. Spotřebič nyní funguje dle normální chladící kapacity. 8 Vnitřní osvětlení (není u všech modelů): Na všech spotřebičích vybavených osvětlením je namontován spínač. Při zapnutí lednice pomocí ovládače teploty se osvětlení automaticky zapne při otevření dveří a automaticky vypne při zavření dveří. Žárovka je chráněna průhledným krytem. Používejte žárovky o max. výkonu 15W s paticí E14. a) Zapnutí spotřebiče: Ovládač teploty otočte po směru hodinových ručiček. Spotřebič je zapnutý. (Ovládač otočte pouze po zarážku, jinak dojde k jeho poškození.) Vnitřní osvětlení se zapne (není u všech modelů). Kompresor běží do té doby, nežli teplota uvnitř spotřebiče dosáhne nastavené hodnoty. 4

5 9 Výměna žárovky Vytáhněte síťovou zástrčku nebo odmontujte či vypněte jistič. Odstraňte průhledný kryt žárovky. Odstraňte a vyměňte žárovku. Nasaďte zpět kryt žárovky. Nikdy nepoužívejte žárovku s větším výkonem, nežli uvedeným výše. Napětí (V) vyznačené na žárovce musí vždy odpovídat napětí uvedenému na výkonnostním štítku spotřebiče.. 10 Teplotní zóny Díky přirozenému oběhu vzduchu se uvnitř lednice vytvářejí různé teplotní zóny, které jsou vhodné pro skladování různých výrobků. Nejchladnější zóna je přímo nad zásuvkou (zásuvkami) na zeleninu; to jest nejspodnější oblasti a při zadní stěně (vhodné například pro klobásy a masové výrobky); nejteplejší zóna je nahoře vpředu a ve dveřích (vhodná pro máslo a tavené sýry). Uspořádejte potraviny dle následující tabulky a skladujte je tak, aby vzduch mohl řádně cirkulovat. Jednotlivé potraviny neskládejte těsně vedle sebe. Při normálním provozu displej teploty (není u všech modelů) na ovládacím panelu ukazuje stávající teplotu ve střední zóně uvnitř spotřebiče. Pokud teplota ve spotřebiči není v rozmezí možného zobrazení displeje (mezi 2 a 8 C), na displeji se zobrazuje pouze čára. 11 Uspořádání potravin (od vrchu dolů) 1. Prostor ve dveřích a) Máslo, sýr b) Vejce c) Malé sklenice nebo láhve, plechovky, bylinky a koření d) Velké nápojové láhve, plechovky 2. Prostor chladničky (kovové regály / skleněné police) a) Zavařeniny b) Chléb a pečivo, hotová jídla c) Mléčné výrobky / klobásy a masové výrobky d) Uzenářské a masové výrobky e) Ovoce, zelenina, saláty 12 Přemísťování skladovacích částí V některých modelech spotřebičů je možné přemístit skladovací části dle výšky výrobků. Vytáhněte tuto část tahem dopředu až po zarážku a poté je vyjměte ven zvednutím. Skladovací část vložte do požadovaného umístění zadní hranou nahoru. Zadní hrana musí být vzhůru tak, aby zabránila styku potravin a jejich přimrznutí k zadní stěně. Přemístění držáku na láhve (není montován do všech modelů): Držák na láhve lze přemístit doprava nebo doleva. Tím se jednotlivé láhve více zabezpečí při otevírání a zavírání dveří. Poznámka Potravinové výrobky, které jsou náchylné na lapání pachů nebo vylučují aróma nebo chutě je vždy třeba ukládat do uzavřených schránek nebo do vhodného balení. Ovoce, zelenina a salátové výrobky lze skladovat nebalené v zásuvkách na zeleninu. Vhodnými balícími materiály na potraviny je znovu použitelná plastová fólie, alobal, stejně jako kovové či skleněné schránky. Výrobky by se neměly dotýkat zadní stěny, jinak mohou přimrzat. Horká jídla a nápoje vždy před vložením do lednice nechte dostatečně zchladit. Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu, aby nedošlo k oteplení vnitřního prostoru lednice. To šetří energii. Nikdy neskladujte výbušné materiály nebo výrobky s hořlavými stlačenými plyny (např. dávkovače šlehačky s tlakovými kapslemi/bombičkami, sprejové plechovky) Riziko výbuchu! J edlý olej neumísťujte do vyjímatelných schránek ve dveřích lednice. Může způsobit trhliny vzniklé napětím v plastu na dveřích. Silné alkoholické nápoje je nutné vždy skladovat v chladné zóně, ve svislé poloze a zcela bezpečně uzavřené. 13 Prostor mrazničky (není u všech modelů) 3-hvězdičkové (***) nebo 4-hvězdičkové (*/***) mrazničky jsou vhodné pro skladování hluboce zmrazených potravin (již zmrazených) a pro zmrazování a krátkodobé (2-3 týdny) skladování malých objemů čerstvých potravin, a dále pak pro přípravu kostek ledu a zmrzlin, sorbetů, apod. Ujistěte se, že dodržujete pokyny výrobce ohledně doby skladování zmrazených potravin. UPOZORNĚNÍ! Prostory mrazničky označené 2-hvězdičkami (**) dosahují -12 C a méně. Prostory mrazničky označené 1-hvězdičkou (*) dosahují -6 C a méně. Rozdělený skladovací díl (není u všech modelů) Přední část rozděleného skladovacího dílu lze vytáhnout. To umožňuje na nižší skladovací díl uložit vyšší produkty. Přemístění skladovacích schránek / držáků na láhve ve dveřích (není možné u všech modelů) Uvolněte skladovací schránku / držák na láhve z držáků tlakem dovnitř a vytáhnutím ze dveří směrem od těchto. Skladovací schránku / držák na láhve umístěte do požadovaného místa. Ubezpečte se, že je řádně a pevně upevněn v držácích. 5

6 Nejsou tedy vhodné pro hluboké zmrazování a pro dlouhodobé skladování čerstvých potravin. Nicméně v závislosti na typu těchto potravin lze čerstvé potraviny nebo hluboce zmrazené potraviny skladovat v tomto oddělení o 3 až 5 dnů déle, nežli v prostoru chladničky. Takzvané ledové oddělení (bez označení hvězdičkou) dosahují teploty 0 C a nižší. Jsou tedy nejméně vhodné pro zmrazování a dlouhodobé skladování potravin. Avšak všechna výše uvedená oddělení jsou vynikající pro přípravu kostek ledu. Teplota chlazení se nastavuje ovládačem teploty. Teplota - 18 C je nezbytná pro mražení čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování potravin. Při této teplotě je růst mikroorganismů z velké části potlačen. Jakmile teplota dosáhne 10 C a výše, rozklad mikroorganismů se spustí a skladovací životnost potravinových výrobků je omezena. Z tohoto důvodu je možné zcela nebo zčásti rozmrazené potraviny znovu zmrazovat pouze v případě, pokud byly zpracovány do jídla připraveného ke konzumaci (vařené nebo smažené/pečené). Vysoké teploty při vaření zajistí, že většina mikroorganismů bude zlikvidována. Čím vyšší nastavení na ovládači teploty, tím nižší je teplota ve spotřebiči. Střední nastavení ovládače teploty je dostatečné pro běžné používání spotřebiče a pro krátkodobé skladování potravin v prostoru mrazničky. Doporučujeme nastavení mezi střední a maximální hodnotou pro běžné užívání a pro dlouhodobé skladování potravin v prostoru mrazničky. UPOZORNĚNÍ! V prostoru mrazničky neskladujte plechovky a láhve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý. Obsah se při zmrazování roztahuje a může láhev nebo plechovku roztrhnout. Riziko úrazu a poškození! Láhve umístěné v prostoru mrazničky pro rychlé zchlazení je třeba vyjmout nejdéle po hodině. Láhve se mohou roztrhnout. Riziko úrazu a poškození! Před konzumací zmrazené zmrzliny po vytažení ze spotřebiče nechte několik minut v pokojové teplotě. Tím zabráníte poškození rtů a jazyka (odtržená kůže). Ze stejného důvodu se chraňte před dotykem zadní stěny pokryté ledem pokud máte mokré ruce. Důležité informace Do prostoru mrazničky ukládejte pouze řádné zabalené hluboce zmrazené potraviny. Při ukládání hluboce zmrazených potravin určených k okamžité konzumaci si povšimněte data spotřeby označeného výrobcem. Pamatujte si, že ke zmrazování jsou vhodné pouze kvalitní čerstvé potraviny. Čerstvé potraviny zmrazujte ve vhodných velikostech porcí. Nikdy nezmrazujte více nežli 1-2 kg potravin. Ujistěte se, že používáte vhodný balící materiál (znovupoužitelnou plastovou fólii, alobal, mrazící schránky). Z balíčků vytlačte všechen vzduch.. Balíčky uzavřete pomocí elastické pásky, plastových kolíčků, struny nebo lepící pásky odolné proti chladu. Plastové sáčky a tuby lze také uzavřít pomocí zařízení na svařování. Uzavřený balíček označte obsahem, váhou a datem zmrazení. Potraviny umístěte širokým koncem na spodní stranu oddělení mrazničky tak, aby došlo ke správnému promrazení v co nejkratší době. Před vložením sáčků do mrazničky se ubezpečte, že jsou suché; tím zabráníte tomu, aby k sobě přimrzaly. Abyste zabránili částečnému rozmrazení, umístěte potraviny, které se mají zmrazit tak, aby se tyto nedotýkaly potravin již zmrazených. Zcela nebo zčásti rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte mimo případy, kdy tyto byly zpracovány do jídla připraveného ke konzumaci (vařené nebo smažené/pečené). Nekonzumujte potraviny, které byly skladovány po dobu delší, nežli je jejich datum spotřeby. Můžete si přivodit otravu jídlem. 14 Příprava ledu, zmrzliny, sorbetů apod. Kostky ledu: Zásobník na ledové kostky naplňte do tří čtvrtin vodou a umístěte na spodní stranu mrazničky. Kostky ledu lze ze zásobníku lehce vyjmout, pokud zásobník umístíte na chvíli pod proud tekoucí vody. Zmrzlina: Použijte zásobník na led bez oddělovačů. Zmrzlina obsahující tuk (smetanu) se bude zmrazovat déle, nežli zmrzlina s vodovým základem. Zmrzlinu lze ze zásobníku lehce vyjmout, pokud zásobník umístíte na chvíli pod proud tekoucí vody. 15 Vyřazení spotřebiče z provozu Pokud je třeba spotřebič vyřadit na delší dobu z provozu, přepněte ovládač teploty na 0 a spotřebič vyčistěte dle pokynů v kapitole Čištění. Abyste zabránili tvorbě nepříjemných zápachů a tvorbě plísně, nechte dveře spotřebiče otevřené po celou dobu, kdy je mimo provoz. 16 Čištění a údržba Před čistěním je důležité vytáhnout síťovou zástrčku nebo vyšroubovat/vypnout síťový jistič/pojistku. Těsnění dveří čistěte teplou vodou, ale nepoužívejte žádné čistící prostředky. Na dveřní těsnění neaplikujte tuk či olej. Vnitřek spotřebiče čistěte v pravidelných intervalech. Doporučujeme čistit prostor lednice alespoň jedenkrát za měsíc a prostor mrazáku po každém rozmrazení. Z obou prostorů vyjměte potraviny a uložte je na chladném místě. Ze spotřebiče vyjměte veškeré vyjímatelné části. Různé části uvnitř lednice/mrazáku nejsou obecně vhodné pro myčky. Tyto části by měly být čištěny pomocí teplé vody a prostředku na nádobí. Nikdy nepoužívejte čistící neředěný prostředek a v žádném případě nepoužívejte brusné či kyselé, tj. chemické čistící prostředky. Doporučujeme čistící prostředek pro obecné použití s neutrálním ph. Používání parních čistících spotřebičů je extrémně nebezpečné a je tedy i přísně zakázané. 6

7 Vytřete vnitřní prostory a příslušenství čistou vodou a všechno osušte pomocí suché utěrky. Spotřebič poté nechte větrat 3-4 minuty. Nepoškoďte či neodstraňte výkonnostní štítek ze zadní strany spotřebiče - je důležitý pro poprodejní servis a pro následující likvidaci spotřebiče. Dbejte, aby voda nepřišla do styku s částmi spotřebiče uvnitř, které vedou proud. Pokud je zadní strana spotřebiče vybavena výměníkem tepla - kondenzátor - pravidelně odstraňte veškerý naakumulovaný prach. Prach a chomáče zabraňují rozptylu tepla z vnitřku spotřebiče a znatelně zvyšují spotřebu energie. Nejlepší způsob odstranění prachu z výměníku tepla je použít jemný kartáč nebo péřový smetáček. Ubezpečte se, že voda z rozmrazování může volně odtékat skrz odtokový kanálek. Občas otvor odtoku vyčistěte pomocí vatové štětičky či něčeho podobného. Přes odtokový kanálek pro odmrazovací vodu nemá protékat voda na čištění. To způsobí přetečení odpařovací misky a vytečení vody na čistění na podlahu. 17 Odmrazování a) Lednice Při běhu kompresoru (chladící jednotky) se může na zadní straně lednice vytvářet námraza a kondenzát. Lednici není třeba odmrazovat, jelikož je vybavena funkcí automatického odmrazování během provozu. Voda z odmrazení teče z kanálku do odtokového otvoru do misky, kde se odpařuje. b) Prostor mrazničky (není u všech modelů) Prostor mrazničky se automaticky neodmrazuje, neboť zmrazené potraviny se nesmí rozmrazit. Mrazničku občas rozmrazte, nejpozději v okamžiku vytvoření cca. 5 mm silné vrstvy ledu. Proveďte činnosti dle instrukcí v kapitole Čištění a údržba a kroky následující. Možná rizika Při rozmrazování mrazničky nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče jako jsou fény na vlasy, horkovzdušné ventilátory, parní čističe, rozmrazovací spreje nebo otevřené plameny (např. svíčky). Plastový vnitřek by se mohl roztéci a vznikající pěnový plyn by se mohl vznítit z jiskry nebo otevřeného plamene. K rozpuštění vrstvy ledu ve spotřebiči nikdy nepoužívejte parní čistič (vysoké riziko úrazu el. proudem). Rady Vyjměte zmrazené potraviny a zabalte je do několika vrstev novin. Zmrazené potraviny uložte na chladné místo do doby, nežli je možné mrazničku znovu používat. Dveře mrazničky nechte otevřené. Vrstvy námrazy a ledu v mrazničce se tvoří při normálním provozu. Po překročení určité tloušťky fungují jako izolace a narušují přenos tepla. Námrazu či ledovou pokrývku neškrábejte, neboť se může poškodit odpařovací povrch. Odmrazení proveďte co nejrychleji, abyste zabránili rozmrazení vyjmutých potravin. Vodu neustále odstraňujte pomocí houbičky nebo vytáhněte a vyprázdněte vodní misku pod mrazničkou (není ve všech modelech). Vytáhněte zátku - není ve všech modelech - z otvoru pro odtok vody a misku na vodu vložte zpět. Odmrazování můžete urychlit umístěním misky s horkou (ne vařící) vodou do mrazničky. V tomto případě zavřete dveře mrazničky. Dbejte na to, aby miska na vodu - v případě, že je dodávána - nepřetekla. Jakmile je mraznička zcela odmrazena, vyprázdněte vodu nahromaděnou v misce do kuchyňské výlevky. Vraťte zpět zátku do otvoru pro odtok vody a zasuňte misku na vodu. Vytřete prostor mrazničky do sucha a potraviny vložte zpět. Spotřebič připojte k síti. Spotřebič zapněte pomocí ovládače teploty (viz kapitola Zapnutí/vypnutí Volba teploty ) není u všech modelů, stiskněte tlačítko pro superchlazení (viz kapitola Funkce superchlazení). Zavřete dveře spotřebiče. 18 Průvodce řešením problémů Vysoce kvalitní výrobní postupy a použití nejnovější technologie mražení a chlazení zajistí bezchybný provoz vašeho spotřebiče. Pokud se domníváte, že je spotřebič poškozený, než kontaktujete servisního technika, ubezpečte se, že jse se řídili všemi pokyny uvedenými v této příručce. 7

8 Prosím, pozor: Kompresor nesmí být neustále v provozu. Je ovládán termostatem, který nastavujete na otočném ovládači teploty a spíná se automaticky v okamžiku, kdy dojde k překročení teploty ve spotřebiči a vypne se, jakmile se této teploty znovu dosáhne. Při spuštění každého kompresoru - chladícího systému - je slyšet hluk. Tyto zvuky jsou vytvářeny tehdy, když motor v kompresoru pracuje a vytváří je i chladivo, obíhající v okruhu chladícího systému. Tyto zvuky jsou normální, a neznamenají žádnou poruchu ve funkci spotřebiče. V nevyhřívaných místnostech nebo v chladných povětrnostních podmínkách se na vnějších stěnách spotřebiče může vytvářet kondenzát. To neznamená poruchu, a tento kondenzát zmizí, jakmile se zvýší teplota. Servisní oddělení kontaktujte pouze tehdy, jestliže po analýze všech možných faktorů poruchy nemůžete nalézt žádnou příčinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdříve se tedy zaměřte na: co mám dělat, jestliže... 1 Co mám dělat, jestliže...: a) Spotřebič nefunguje. Zkontrolujte prosím: Je zástrčka v dobrém stavu a je do zásuvky řádně zapojená? Proudí do kabelu elektrická energie? (tuto možnost zkontrolujte zapojením malého spotřebiče, jako je ruční mixér nebo vysoušeč na vlasy, apod.) Je spotřebič zapnutý? (Volič teploty by neměl být nastaven na 0 ). b) Spotřebič nedostatečně chladí / Kompresor běží příliš často Zkontrolujte prosím: Nechali jste lednici/mrazák stát před zapnutím alespoň po dobu dvou hodin? (Údaje o stabilizaci oběhu chladící kapaliny jsou uvedeny) v: spuštění. Pokud ne; Vytáhněte síťovou zástrčku, spotřebič se zavřenými dveřmi nahněte na jednu stranu a podržte nebo umístěte do nahnuté polohy a poté zpět do polohy rovné.po uplynutí dvou hodin znovu zapněte. Dveře neotevírejte po dobu cca. 12 hodin. Když se dveře správně zavírají, těsnění na dveřích pevně a rovnoměrně lpí na rám. Test: mezi těsnění a rám umístěte list papíru a dveře zavřete. Na všech stranách by mělo být těžké list papíru vytáhnout.) Poprodejní servis volejte v případě, kdy je možné papír vytáhnout bez odporu v jednom nebo více bodech. Vytvoření velkých vrstev ledu na vnitřních stěnách mrazničky (viz Čištění a údržba ) Je spotřebič vystaven přímému slunečnímu záření nebo je umístěn příliš blízko tepelného zdroje (sporák, radiátor, atd.)? Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením / zkontrolujte vzdálenost od tepelného zdroje / umístěte izolační desku mezi spotřebič a tepelný zdroj. (viz Volba místa instalace ) Je naplněn (spotřebič) příliš velkým objemem čerstvých potravin Je proudění vzduchu a ventilace v pořádku? Je zakrytá ventilační mřížka? Nebo je tepelný výměník (kondenzátor) na zadní straně stěny pokrytý prachem? c) Teplota v chladničce je příliš nízká Nastavte teplotu na nižší hodnotu Zkontrolujte, zda je oddělení mrazničky správně zavřeno Bylo zmrazováno větší množství (více než 1 kg) čerstvých potravin? (to způsobí běh mrazící jednotky po delší dobu a teplota v lednici tímto automaticky klesne) Nebyla vypnutá funkce superchlazení - není u všech modelů d) Zmrazené potraviny se rozmrazují, neboť v mrazničce je příliš vysoká teplota Klesla pokojová teplota, na kterou je spotřebič konstruován, pod tuto hodnotu? (pokud je pokojová teplota příliš nízká, mrazící jednotka běží s menší frekvencí) Z tohoto důvodu může být teplota v oddělení mrazničky vyšší] Zvyšte pokojovou teplotu e)vytvořila se silná vrstva ledu v mrazničce? Zkontrolujte, zda je oddělení mrazničky správně zavřeno Pokud jsou zmrazené potraviny přimrazené, uvolněte je pomocí tupého předmětu, například násady lžíce. Nechte mrazničku odmrazit a poté ji vyčistěte (viz kapitola Odmrazování ) Příliš silná vrstva ledu redukuje chladící kapacitu a spotřeba se tím zvyšuje. a) Vnitřní osvětlení nefunguje Zkontrolujte následující: Je zaseknutý kontaktní spínač osvětlení? Pokud ne, zkontrolujte zda-li není vadná žárovka. Žárovku vyměňte dle popisu v kapitole Vnitřní osvětlení - výměna žárovky. g)spotřebič je příliš hlučný Zkontrolujte následující: Stojí spotřebič pevně na podlaze, způsobuje provoz spotřebiče vibrace přilehlého nábytku nebo objektů? pečlivě odkloňte kontaktní části nebo zvyšte vzdálenost mezi spotřebičem a překážkou. Jsou vyjímatelné části řádně ve spotřebiči usazeny? Dotýkají se nádoby či schránky? Poznámka: Zvuky tečení v chladícím obvodu nelze odstranit. V žádném případě nelze do spotřebiče provádět žádné zásahy technického charakteru či pokusy o opravu vlastními silami. 8

9 20 Servisování spotřebiče Veškeré opravy či zásahy do spotřebiče je třeba provádět v nejbližším servisním oddělení, jinak se může uživatel vystavit značným rizikům a může dojít k zneplatnění záruky. Opravy prováděné servisním oddělením, které opravují vady a poruchy vzniklé v důsledku nedodržení informací a pokynů uvedených v této příručce budou zákazníkovi naúčtovány a nevztahuje se na ně záruka prodejce. Chcete-li okamžitou pomoc, mějte při ruce následující základní údaje, které umožní identifi kaci vašeho spotřebiče: Typ a model spotřebiče (viz výkonnostní štítek) Datum nákupu Název a místo prodejce Popis závady 21 Záruka Obecné podmínky záruky jsou uvedené na záručním listě přiloženém ke spotřebiči nebo poskytnutém prodejcem při nákupu. 22 Spotřebič zabudovaný do vestavné kuchyně Jestliže je možné spotřebič zabudovat do vestavné kuchyně, příslušné pokyny jsou uvedeny mezi ostatní dokumentací. Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech produktů. 9

10 Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 10

11 11

12 Fast ČR, a.s. Černokostelecká 1621 CZ Říčany u Prahy Fax: Tel.:

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití Šuplíkový mrazák HFN 136 Návod k použití Obsah Strana Důležité! 1. Ochrana životního prostředí a správná likvidace... 2 2. Umístění... 2 3. Instalace... 2-3 4. Výkonnostní štítek... 3 5. Připojení k síti...

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

DVOUDVEŘOVÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

DVOUDVEŘOVÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA DVOUDVEŘOVÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE PCE 3181HN/N Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

PCF 2502-5 PCF 2032 PCF 1432-5 PCF 983 TRUHLICOVÝ MRAZÁK NÁVOD K OBSLUZE

PCF 2502-5 PCF 2032 PCF 1432-5 PCF 983 TRUHLICOVÝ MRAZÁK NÁVOD K OBSLUZE PCF 2502-5 PCF 2032 PCF 1432-5 PCF 983 TRUHLICOVÝ MRAZÁK NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

NÁVOD K OBSLUZE PC 1721 BI

NÁVOD K OBSLUZE PC 1721 BI Dvoudveřová kombinovaná chladnička NÁVOD K OBSLUZE PC 1721 BI Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR SICN 3356 PREMIUM NOFROST http://cs.yourpdfguides.com/dref/5079989

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR SICN 3356 PREMIUM NOFROST http://cs.yourpdfguides.com/dref/5079989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR SICN 3356 PREMIUM NOFROST. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. CS Mraznička Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Kombinovaná chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí zařízení

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis. Doporučujeme, abyste tento návod k obsluze

Více

Chladnička DSM 1510 A++ DSM 1510 XA++ Návod k obsluze

Chladnička DSM 1510 A++ DSM 1510 XA++ Návod k obsluze Chladnička DSM 1510 A++ DSM 1510 XA++ Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha 9 Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha 9 Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha 9 Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Před použitím ledničky si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní instrukce.

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 Návod k použití CH 49 FAGOR_FIC_541.indd 1 21.4.2010 9:07:18 Kombinovaná chladnička Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič.

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti.

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skříň Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skríň - mraznička je určena k používání v domácnosti

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

Návod k použití. Lednice-mraznička

Návod k použití. Lednice-mraznička CZ Návod k použití Lednice-mraznička Děkujeme za důvěru, kterou jste nám svým nákupem tohoto spotřebiče vyjádřili. Přejeme vám, aby vám spotřebič přinášel mnoho potěšení. Lednice-mraznička je určena k

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Elektronické kombinované chladničky Elektronické kombinované chladničky Modely: 3FC 671 NF 3FC 671 NFX 3FC 771 NFX 3FC 671 NF 3FC 771 NF 3FC 772 NF 3FC 772 NFX CH 38B Návod k použití a k instalaci Návod

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k použití a montáži Stojatá chladnička

Návod k použití a montáži Stojatá chladnička Návod k použití a montáži Stojatá chladnička 7084006-00 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Oblast použití přístroje... 2 1.2 Shoda... 2 1.3

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena pouze pro domácí použití.

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

13KG24M 079 354L 316L

13KG24M 079 354L 316L 082367769 082367769 13KG24M 079 354L 316L T2 T3 OK T5 T6 T1 T4 T1 T4 T2 T5 T2 T5 T3 OK T6 T3 T6 T2 T3 OK 2 ºC 3 T1 T2 ºC T3 ºC F T5 T6 ºC ºC T5 T6 T1 T4 T2 T3 T5 T6 č e s k y Vážená klientko, Vážený kliente:

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití ENG2854AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6 4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ...9 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více