VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Část I Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy... 3 Část II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 5 Část III Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 Část IV Údaje o zápisu k povinné školní docházce,... 5 Část V Část VI Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Část VII Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 Část VIII Část IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 23

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace Otická 18, Opava Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava Mgr. Jiří Kupčík Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní psycholog: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Mgr. Hana Štellarová Mgr. Libuše Martínková Mgr. Alena Stoczková Bc. Iveta Wojnarová Pavlíková Vladimíra, Wojnarová Miroslava, Krejčí Michal, Smijová Martina, Jaromír Srubek, Lucie Piechová Škola je tvořena oběma stupni, součástí je školní družina. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně je jedna až dvě, na vyšším stupni tři třídy v ročníku. Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se v 20 kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační

4 učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku. Na školním dvoře je vybudováno nové hřiště vhodné pro míčové sporty, využitelné i pro atletiku. Školu navštěvují děti ze spádové oblasti, ale také z jiných městských částí, které tvoří nezanedbatelnou část. Na vyšším stupni základní školy je i velká část dětí dojíždějících z okolních vesnic. Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 5. ročníku. Školní družina využívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy a prostor školního dvora. K dispozici jsou prostory školy i odborné učebny. Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou počítačem a telefonem. Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet. Kroužky děti se měly možnost zapojit do 9 kroužků ve škole a pěti kroužků ve školní družině. Na škole pracuje školní parlament, pravidelně vychází školní časopis. Vybavení školy Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Postupně jsou třídy vybavovány novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech a výtvarné práce žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně. Součástí tříd prvního stupně a některých tříd druhého stupně jsou odpočinkové relaxační zóny s kobercem. Většina tříd je vybavena audiovizuální technikou. Vybavenost učebními pomůckami je dobrá. Postupně se nakupují moderní učební pomůcky zaměřené na použití v nových výukových metodách. Příkladem je multimediální učebna s interaktivní tabulí a připojením internetu, která velmi přispívá k zavádění ICT do výuky. Velmi dobře jsou vybaveny odborné učebny fyziky, chemie a cizího jazyka s interaktivní tabulí. Nadstandardní je i inventář tělocvičny pro míčové sporty včetně florbalu. Škola má k dispozici 26 žákovských stanic připojených k internetu, dalších pět je propojeno s interaktivní tabulí či diaprojektorem, dalších jedenáct je využíváno pedagogickými i administrativními pracovníky. Postupně se zavádí síť do všech učeben a kabinetů. Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. Škola poskytuje mimoškolní činnost v celé řadě kroužků včetně kroužků ve ŠD a kroužků pro děti z mateřských škol. Charakteristika pedagogického sboru Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích a také při přijímacích zkouškách na střední školy. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím vlastních či externích pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště ve třech oblastech zvyšování odborné kvalifikace, zvyšování znalostí v oboru psychologie a pedagogiky a studium cizích jazyků. V letošním roce se zaměřujeme na využití prostředků z projektu EU-peníze školám. Dobré klima přispívá ke spolupráci mezi

5 učiteli a podpoře dalšího profesního rozvoje. Zavádění moderních metod i pomůcek je velmi dobře přijímáno. Ve škole působí výchovný poradce, školní speciální pedagog, několik dyslektických asistentů, protidrogový preventista a tři zdravotníci vyškolení pro školní zotavovací akce. Ve pěti odděleních školní družiny pracuje pět vychovatelek. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání C/001 Základní škola Č.j. 3164/ C/01 Základní škola Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků Pedagogičtí pracovníci z toho bez odborné kvalifikace Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 37 35, , Průměrný plat pedagogického zaměstnance Průměrný plat nepedagogického zaměstnance Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k a) Prospěch žáků na základní škole Počet Ročník žáků Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

6 Celkem za 1 st Celkem za 2. st a) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků b) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 2 6 0,012 a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 22 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 36 Střední vzdělání 0 Střední vzdělání s výučním listem 6 Neumístěno 1 Počet žáků 9. tříd celkem 65 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Pobytové semináře pedagogů - Adaptační pobyty žáků 6 dnů Akce v rámci volného času: Filmy - lidská práva

7 Práce se třídami Vypsat další: Vzdělávání pro metodiky prevence 1 1 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Odbornost, metodika, moderní formy 15 Psychologie, pedagogika 6 EVVO 2 Výchovné poradenství 1 V souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogů byly preferovány akce zaměřené na moderní metody a formy práce, zvládání kritických a konfliktních situací, nové poznatky z oblasti psychologie mládeže. Část VIII. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou - projektové dny školy Den profesí, Den jazyků, Den zdraví, Den Země a Světový den - Den otevřených dveří - školní ples - vánoční a velikonoční výstava žákovských prací - každoroční zpívání koled na schodech - divadelní představení žáků 2. st. pro žáky 1. st. a děti z MŠ - příjezd sv. Martina na bílém koni - Mikulášský den a Den dětí pro žáky 1. stupně a pro děti z MŠ Otická a MŠ Riegrova - matematická olympiáda okresní a krajské kolo - všechny kategorie - okresní kolo matematické soutěže Pythágoriáda ve spolupráci se Slezskou univerzitou - florbalová liga základních škol v Opavě - sportovní soutěže v míčových hrách pro okres Opava - matematické hrátky pro žáky 5. tříd opavských základních škol - matematická soutěž - Dejme hlavy dohromady s MGO a ZŠ Hlučín - soutěže ZOO, školní kola olympiád MO, BiO, ChO, FO, OČj, OAj, Klokan - lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd a 2 kurzy pro žáky tříd - škola v přírodě pro všechny třídy 1. stupně - pravidelná spolupráce s MŠ Otická a MŠ Riegrova každý měsíc akce pro jejich děti - filmový klub pro žáky 2. st. školy - soutěž v piškvorkách pro všechny žáky školy

8 - exkurze Úrad práce, Flora Olomouc, Dlouhé stráně, Planetárium - výzdoba České spořitelny a Slezské nemocnice pracemi žáků - sportovní soutěže Opavská liga škol - florbal b) Účast na dalších akcích - zapojení v projektu Brána jazyků - zapojení v projektu Ostravské Univerzity Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů - sportovní soutěže Opavská liga škol, Opavské vánočky - testování žáků 9.ročníku - testování žáků 5.ročníku - olympiády v F,Ch,Bi,Z,Aj,Č,D - volejbalový turnaj učitelů okresu Opava - velikonoční volejbalový turnaj učitelů na ZŠ Mařádkova - soutěž v angličtině pro žáky 4. tříd, pořádaná ZŠ Vrchní - Kulturní akce divadelní, hudební a filmová představení, knihovnické lekce pořádané Městskou knihovnou P. Bezruče - Bruslení - žáci 1. stupně - Dopravní výchova 2.,4.,8. tříd - Čas proměn pořad v rámci výchovy ke zdraví 6.tř. - Cyklus besed s Hasiči žáci 2. a 6. Tříd - Vítání občánků - Účast na akcích pořádaných SMO kulturní léto, výstavy, soutěže - Pořadatelství Opavských vánoček - Spolupráce na veřejné službě zaměstnávání jedné osoby - Provoz otevřeného hřiště - Podpora BK Opava hodiny v tělocvičně pro minižáky - Nabídka kroužků ve škole c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou - sportovní den v Ratiboři v rámci oslav družby měst Opava Ratiboř - příprava projektu Česko polské tradice a obyčeje s družební školou v Ratiboři - družební návštěva školy v Krakově jejich zástupců na naší škole d) Aktivity školy ve spolupráci s dalšími subjekty - Slezská univerzita Pythágoriáda, matematické soustředění - Dejme hlavy dohromady ZŠ Hlučín, Hornická, Mendelovo gymnázium Opava - KOKOS korespondenční soutěž Gymnázium M. Koperníka v Bílovci - PIKOMAT korespondenční soutěž MFF UK Praha - Den zdraví - Slezská nemocnice, SZŠ Opava, ČČK, Městská Policie Opava a Policie ČR, HZS Opava, Slezské gymnázium, Eko-kom Praha, sdružení ADRA - Den profesí stř. školy v Opavě, Brano, Strojírna Vehovský,Ostroj, Komas, Hagemann, Transa, 1.slezská strojní - Den Země - SMTPř - čištění opavských řek a jejich okolí, výstavy, čištění ptačích budek - Lesní pedagogika SLŠ Hranice na Moravě - EVVO projekt KU spolufinancovaný SMO - Spolupráce s MSZŠ přírodovědné projekty, EVVO - Spolupráce s ZOO Ostrava pravidelná účast na soutěžích

9 - Partnerství na projektu OU využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů (zdarma získání technologie pro pokusy prostřednictvím PC) e) Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ)

10 Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce /2011 Soutěže typu A Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo umístění v krajském kole A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA M5-25 úspěšných řešitelů 2x úspěšný řešitel M6-1x 6. a 1x 10. místo M7-1x 2., 1x 11. místo M8-3x 2. a 1x 12. místo M9-1x4. a 1x 8. místo A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA kat. F -1x3., 1x5., 1x10.místo kat. E - 1x3., 1x10.místo 1x7., 1x19.místo A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 1x8., 1x 10. místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - olympiáda z Aj 1x3.místo, 1x11. místo Soutěž 5. tříd okresu The Funny English Day 1x5.místo Konverzační coutěž - Gymnázium Šternberk 1x 1. a 3. místo A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1x 1.místo 1x13.místo A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1x 5.místo 1x25.místo A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1x4., 9. a 12. místo A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 1x 1. a 3. místo Matematická maraton A11) ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ 1x7. a 1x8. místo A13) PYTHAGORIÁDA 5.tř. - 7x úspěšný řešitel 1x 3.místo 6.tř. - 1x5.m, 8.tř. - 1x1.m, 1x9.m, Soutěže typu B B3) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 11 úspěšných řešitelů

11 B31) VOLEJBAL 1x2.místo B33) POHÁR ROZHLASU V ATLETICE S ČESKOU SPOŘ. 1x1., 4.a 5.místo B35) FLORBAL 2x 1. místo 1x 1., a 2x 2.místo B36) PŘESPOLNÍ BĚH B37) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1x4. a 5.místo B38) MINIFOTBAL - MCDONALD S CUP 1x4.místo minivolejbal 1x4.místo B39) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 1x 2.místo, 3x 3. místo Soutěže typu C Jiné soutěže Opavské Vánočky Vánoční laťka Přespolní běh Stolní tenis Memoriál M. Fišera Hry V.letní olympiády ČR v Olomouci Soutěž Dračích lodí Plavání Basketbalová přípravka Matematický maraton O cenu primátora "Les nejsou jen stromy" - MMO Vánoční strom Mistrovství republiky v šermování fleretem Botanická zahrada (Masarykova SZTŠ) 1x2., 3x4. místo 1x1., 3x4.místo, 1x6.místo 1x1.,1x2., 1x3.místo 1x2. místo 1x4.místo 1x2.místo 1x2., 1x3.místo 1x3. a 4. místo 1x 1.místo 1x 1.místo 2 místa v krajské reprezentaci - v judu a volwjbale 1x1.místo

12 Dendrologická Pěvecká soutěž ŠD Loutkové div. - výroba loutek - 10 opavských ZŠ "Kreslíš, kreslím, kreslíme" výtv. Soutěž "Na jedné planetě se zvířátky" ZOO Ostrava 1x 9 a 10..místo 1x 1. a 1x 2.místo 1. místo 1x 3. místo 1x 2. místo 1x 3.místo, 1x 5.místo

13 f) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: poskytnuté granty Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité sponzoři Finančí dary, materiál, sponzorství akcí , ,- ostatní SRPŠ , ,- Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) kontrolní činnost provedena ČŠI ve školním roce /2011 nebyla provedena kontrolní činnost. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok List č. 2 Název a adresa školy, školského zařízení:základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace Účelový znak Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0,00 0, ,00 v tom: Přímé náklady na vdělávávní (NIV celkem) ,00 0,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) OON , ,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , , Hustota a specifika ,00 0,00 0, ,00 z toho: a) platy , ,00 b) pojistné + FKSP , , Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání , ,00

14 33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0, Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy 0,00 b) pojistné + FKSP 0, Soutěže 0, Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0, Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00 0,00 Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k "EU peníze školám" , "Soupeříme jen na hřišti" Vratka dotace při finančním vypořádání Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat.v. P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 44,37 41,926 z toho: pedagogičtí pracovníci x 34,343 nepedagogičtí pracovníci x 7,583 Zpracoval: Bc. Bielková Jarmila Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík Dne: Razítko a podpis ředitele org.

15 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace List č. 3 Náklady v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní činnost Doplňková činnost Účet - položky Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu v % Skutečnost k upravenému FP v %(správně 100%) Plán b c d e f g h i j k Skutečnost k (závěrka) 501 Spotřeba materiálů 342,50 43,12-23,25 0,00 361,91 361,91 105,67 100,00 0,00 0,66 v tom - potraviny 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - prádlo, oděv, obuv 2,50 0,82 3,32 3,32 132,80 100,00 - knihy, učební pomůcky 30,00 56,63 86,63 86,63 288,77 100,00 - drobný dlouh. hmot. majetek 170,00-33,60 136,40 136,40 80,24 100,00 - spotřeba materiálů ostatní 140,00 43,12-47,10 135,56 135,56 96,83 100,00 0,66 - ostatní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 502 Spotřeba energie 1 209,45 0,00 51,04 0, , ,49 104,22 100,00 0,00 59,82 v tom - spotřeba vody 100,00 14,35 114,35 114,35 114,35 100,00 3,25 - ÚT a ohřev vody 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - spotřeba plynu 690,00 82,94 772,94 772,94 112,02 100,00 34,05 - spotřeba el. energie 270,00 102,82 372,82 372,82 138,08 100,00 22,52 - pevná paliva 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - pohonné hmoty a maziva 3,50-3,12 0,38 0,38 10,86 100,00 - spotřeba paliv a energie 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - ostatní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Provoz. nákl.-pronáj.pro práci s mlád. 145,95-145,95 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 503 Spotřeba ost. nesklad. dodávek 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 511 Opravy a udržování (drobné) 310,00-34,73-149,98 125,29 125,29 40,42 100, Cestovné 30,00-0,91 29,09 29,09 96,97 100, Náklady na reprezentaci 15,00-14,70 0,30 0,30 2,00 100, Ostatní služby 513,16 1,43 44,35 0,00 558,94 558,94 108,92 100,00 0,00 0,00 v tom- služby poštovní 10,00-3,56 6,44 6,44 64,40 100,00 - služby telekom. a radiokom. 40,00-6,21 33,79 33,79 84,48 100,00 - nájemné 26,88 26,88 26,88 #DIV/0! 100,00 - konzult., porad. a právní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - školení a vzdělávání 15,00-13,27 1,73 1,73 11,53 100,00

16 - nákup služeb 125,00 126,54 251,54 251,54 201,23 100,00 - programové vybavení (DDNM) 15,00-15,00 0,00 0,00 #DIV/0! - výměna písku - otevřené zahrady 60,00-60,00 0,00 0,00 #DIV/0! - internet 50,00-26,00 24,00 24,00 48,00 100,00 - správa sítě 41,86 41,86 41,86 #DIV/0! 100,00 - účel. dotace-lyžařský výcvik 172,00-25,31 146,69 146,69 85,28 100,00 - účel. dotace-plavecký výcvik 26,16-0,14-0,01 26,01 26,01 99,43 100,01 - ostatní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Nákup služ.-pers.,mzdové,ekonom. pr. 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 53,05 0,00 2,22 0,00 55,27 55,27 104,18 100,00 0,00 30,82 v tom - platy, OPPP 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - platy, OPPP - (zahrady, hřiště) 53,05 2,22 55,27 55,27 104,18 100,00 30, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 19,10-12,97 6,13 6,13 32,09 100,00 1, Ostatní sociální pojištění 0,06 0,06 0,06 #DIV/0! 100,00 0, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,36 0,36 0,36 #DIV/0! 100,00 0, Ostatní sociální náklady 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 531 Daň silniční 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 532 Daň z nemovitosti 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 538 Ostatní daně a poplatky (kolky) 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 541 Smluv.pokuty a úroky z prodlení 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 542 Ostatní pokuty a penále 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 543 Odpis pohledávky 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 544 Úroky 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 545 Kurzové ztráty 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 548 Manka a škody 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 549 Jiné ostatní náklady 24,00 0,00-10,21 0,00 13,79 13,79 57,46 100,00 0,00 0,00 v tom - bankovní poplatky 12,00-4,21 7,79 7,79 64,92 100,00 - pojištění (majetku, úrazové) 12,00-6,00 6,00 6,00 50,00 100,00 - povinné ručení 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - ostatní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 551 Odpisy dlouhodobého majetku 239,10-1,26 237,84 237,84 99,47 100,00 1, Tvorba zákonných rezerv 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 591 Daň z příjmu 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 595 Dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Ostatní nejmen.položky- jiný zdroj 317,82 317,82 317,82 #DIV/0! 100,00 EU projekt 1 401, ,77 400,01 400,01 #DIV/0! 100,00 Náklady celkem 2 755, ,32 0,00-833, , ,30 122,21 100,00 0,00 93,68 Zpracoval: Bc. Bielková Jarmila Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík Dne: Razítko a podpis ředitele org.

17 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace Výnosy v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) Výnosy Plán Úpravy finančního plánu Přesuny finančníc h prostředk ů mezi položkam i Navýšení - snížení výnosů oproti plánů Hlavní činnost Celkem upravený finanční plán (FP) Skutečnost k (závěr ka) Skutečno st k plánu v % Skutečnost k upravenému FP v % Doplňková činnost b c d e f g h i j k Příjmy ze školného 112,00 0,88 112,88 112,88 100,79 100,00 Příjmy ze stravného 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Úroky 25,00-13,95 11,05 11,05 44,20 100,00 Použití rezervního fondu do výnosů 50,00-13,04 36,96 36,96 73,92 100,00 Použití investičního fondu do výnosů 150,00-98,87 51,13 51,13 34,09 100,00 Použití fondu odměn do výnosů 15,00-15,00 0,00 0,00 #DIV/0! Plán Skutečnost k (závěr ka) Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10,00-10,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 208,62 v tom - počítačové kurzy 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 66,27 - pronájem tělocvičny 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 63,30 Ostatní příjmy - byt, bufet 10,00-10,00 0,00 0,00 #DIV/0! 79,05 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0, ,78-683,95 717,83 717,83 #DIV/0! 100,00 0,00 0,00 v tom - EU projekt 1 401, ,77 400,01 400,01 #DIV/0! 100,00 "Soupeříme jen na hřišti" 317,82 317,82 317,82 #DIV/0! 100,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Výnosy celkem 362, ,78 0,00-833,93 929,85 929,85 256,86 100,0005 0,00 208,62 NÁKLADY CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost

18 Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřizovatel. Přesuny finančníc h prostředk ů mezi položkam i Zapojení navýšen.- sníženýc h výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) Skutečnost k (závěrka) Skutečno st k plánu v % Skutečnost k upravenému FP v % Plán Skutečnost k (závěr ka) 2755, ,32 0,00-833, , ,30 122,21 100,00 0,00 93,68 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ) Plán Celkem upravený finanční plán (FP) Skutečnost k závěrk a) Skutečno st k plánu v % Skutečnost k upravenému FP v % Plán Skutečnost k (závěrka) 2393, , , , ,00 114,94 HČdotace od zřizov. HČdotace od zřizov. Zisk z DČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů- dotace, projekty...) Plán Navýšení finančního plánu zřizovatel em Přesuny finančníc h prostředk ů mezi položkam i Zapojení navýšen.- sníženýc h výnosů oproti plánu Hlavní činnost Celkem upravený finanční plán (FP) Skutečnost k (závěr ka) Skutečno st k plánu v % Skutečnost k upravenému FP v % - EU projekt 1404, , ,01 400,01 #DIV/0! 100 projekt "Soupeříme jen na hřišti" 317,82 317,82 317,82 #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 Celkem 0, ,78 0,00-683,95 717,83 717,83 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Zpracoval: Bc. Bielková Jarmila Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík Dne: #DIV/0! 100 Razítko a podpis ředitele org. Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Otická č. 18, Opava 1 Upravený hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. Hospodářský výsledek místa - z hlavní činnosti 0,00 (Pozn.: ZU - plánovaný hospodářský výsledek z hlav. činnosti = 0 Kč) - z doplňkové činnosti ,32 Celkem k před zdaněním ,32 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,32 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,32 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok Ukazatel Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,32 - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,32 Neuhrazená ztráta z minulých let (-)!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku, ztrátě) z hlavní činnosti: Kč

20 Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV(po vyúčtování), hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Náklady skutečnost na rok bez FP z jiných zdrojů a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce 477,67 477,67 Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV Návrh na převod v roce Současný aktuální stav k datu zpracování Rezervní fond , ,32 x ,62 Fond odměn , ,00 x ,00 Investiční fond ,95 x x ,95 Převod z rezervního do investičního fondu x x 0,00 x V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: c) Péče o svěřený a vlastní majetek

21 Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem malování ,- Oprava zahradního domku ,- Investiční akce svěřeného a vlastního majetku z vlastních zdrojů Částka celkem Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 0

22 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Počet zúčastněných Název programu Způsob zapojení žáků ostatních pedagogů (dětí) zam. Počítačem podporovaná výuka Spolupráce s Ostravskou 3 přírodovědných předmětů univerzitou Prevence Slezské gymnázium Brána jazyků ZŠ BN Další informace: Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, kurzy, semináře,...) Matematická olympiáda a Pythagoriáda, organizace Konzultace pro rodiče předškoláků Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Metodická pomoc při nácviku dovedností dětí předškolního věku v rámci spolupráce s MŠ Počet zúčastněných na vzdělávání žáků (dětí) pedagogů ostatních 6 (ŘŠ) 2

23 Klokan v Severomoravském kraji Odborné psychologické konzultace státní fondy programy EU Organizace a záštita soutěže pro celý kraj (ŘŠ) Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů projekty KÚ MSK Název projektu Česko Polské tradice a obyčeje (předložený) Finanční prostředky v Kč celkem ,- jiné projekty MŠMT EU-peníze školám , - Další informace: využité ,- Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace, s kterou PO spolupracuje (HZS, městská policie, střední školy...) Slezská nemocnice, MP, PČR, SZŠ, SZeŠ, SŠS,OSTROJ, Strojírna Vehovský, HZS,SLŠ Hranice na Moravě, SVČ Opava, Elim, PEMA, KVIC, Ostravská univerzita, střední školy a učiliště v Opavě SU Opava, Gymnázium Bílovec, ZŠ Hlučín Hornická Matematická olympiáda a Pythagoriáda, organizace Klokan v Severomoravském kraji Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Projektové dny - Den profesí, Den Zdraví, Den Země Počet zúčastněných žáků (dětí) 474 Matematické soutěže 260 JČMF, Ostravská univerzita, Slezská univerzita vyuč, ŘŠ Organizace a záštita soutěže pro celý kra, 450 JČMF, UP Olomouc ŘŠ Další informace: Podrobněji rozpracováno v bodě VIII Zpracoval dne: Mgr. Jiří Kupčík. ředitel školy

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2015 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111

111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111 111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111 MMOPP00A0DS5 Číslo organizace: 24! Závěrečný účet 2014 ~~!" 1i.fa MA.:iiSTRAT M~STA OPAVY cdbcr ~kc~~tvi -2~- 10,67-iJ ~#-- - ZpiBc. ~lo:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Opava 7. 10. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 V Ostravě 5.10.2010 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 V Ostravě 20.9.2015 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, 342 01 právní forma: Příspěvková

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 23. 9. 2014 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 školní rok 2009

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_

MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_ llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll MMOPP00A0DRA Číslo organizace: 20! Závěrečný účet 2014 MAGISTRAT M~STA OPAVY Sl)ltzlllela odbor škol!lvl -29-1D6'ňJ Zp~sc. Doškl:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-522/12-T. Lískovec, K Sedlištím 320, 739 30 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-522/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více