Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2011/1019 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2011/1020 1) provedla rozpočtová opatření č. 65 s 66 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/1021 uzavřít v rámci stavby Přechod pro chodce přes sil. II/468 u autobusové zastávky Třinec- Konská smlouvu č. 2011/02/127/Du o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání na komunikaci II/468 na pozemku parc. č. 1787/1 v katastrálním území Konská, mezi městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, PSČ , zastoupeným RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města, a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, PSČ , a to za jednorázovou úhradu Kč (včetně DPH), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 12)

2 usnesením č. 2011/1022 uzavřít v rámci stavby Třinec, Dolní Líštná Nový Svět - rekonstrukce kanalizace smlouvu č. 2011/02/126/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 926/1 v katastrálním území Dolní Líštná mezi městem Třinec a a) panem K. B., bytem Třinec b) paní I. B., bytem Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1023 v rámci stavby Bezpečnostní prvky na silnici E 75 I/11 v Třinci o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování a užívání zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a zemního kabelového vedení světelného signalizačního zařízení, včetně provádění údržby a oprav na pozemcích parc. č. 2081/1 v k. ú. Lyžbice a 1384/1 v k. ú. Nebory, za jednorázovou úhradu cca 702 Kč (bez DPH), mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem ve městě Praha, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ v rámci stavby Bezpečnostní prvky na silnici E 75 - I/11 v Třinci uzavřít smlouvu č. 2011/02/128/Li o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem ve městě Praha, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , za jednorázovou úhradu cca 702 Kč (bez DPH), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1024 uzavřít v rámci Demolice lávky pro pěší nad železniční tratí - ulice Žižkova Smlouvu o poskytnutí pozemkové plochy č. 2011/02/129/Ja na pronájem části pozemků p. č. 930/1 a 934/2, oba v katastrálním území Třinec o výměře 294,75 m 2, na dobu určitou, a to od do , za roční nájemné 15 Kč/m 2, mezi městem Třinec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ , jednající prostřednictvím své organizační jednotky - správce majetku, Správou dopravní cesty Ostrava, se sídlem Ostrava, Muglinovská 1038, PSČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1025 o rozšíření rozsahu díla stavby Sportovní areál Tyra - stavební úpravy hřiště o navýšení díla stavby Sportovní areál Tyra - stavební úpravy hřiště o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/115/No ze dne na stavbu Sportovní areál Tyra - stavební úpravy hřiště s dodavatelskou firmou D 5, akciová společnost, se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1026, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 12)

3 usnesením č. 2011/1026 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Zděný autobusový přístřešek Třinec-Konská takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Nebory 467, Třinec IČ Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/130/No na akci Zděný autobusový přístřešek Třinec- Konská mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1027 vyloučit uchazeče ALKUDIA, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Pod Břehem 796, PSČ , IČ , v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekreační chata č. p udržovací práce o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekreační chata č. p udržovací práce takto: 1. AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ Marián Čečot, Mládežnická 1115/10, Český Těšín IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/132/No na akci Rekreační chata č. p udržovací práce mezi městem Třinec a firmou AK plus Novostav, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 410, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1028 uzavřít mandátní smlouvu č. 2011/02/131/No o poskytnutí konzultačních služeb na akci Brownfield Frýdecká mezi městem Třinec a firmou KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Husova 401, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1029 1) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 Zvláštní smlouvy ze dne včetně příloh (Dodatek č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje) k realizaci projektu Revitalizace povodí Olše Slezského vodohospodářského svazku (dále jen Svazku ) mezi obcemi: Český Těšín, Třinec, Těrlicko, Bystřice, Vendryně, Jablunkov, Mosty u Jablunkova a Návsí jako členy Svazku na jedné straně a Slezským vodohospodářským svazkem na straně druhé, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 12)

4 usnesením č. 2011/1030 uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/133/No na provedení prací Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Dolní Líštné - výměna výplní otvorů mezi městem Třinec a panem Ing. Lechem Niedobou, se sídlem ve městě Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1031 uzavřít Darovací smlouvu č. 2011/01/025/Ga mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ , na základě které město přijímá peněžitý dar ve výši Kč v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně jeho obalové složky v Moravskoslezském kraji, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1032 o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Světelný informační panel na nám. T.G.M. v Třinci předložených hodnotící komisí: 1. ENVItech Bohemia, s. r. o., Ovocná 34, Praha 6, IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/01/026/Tu na Světelný informační panel na nám. T.G.M. v Třinci mezi městem Třinec a firmou ENVItech Bohemia, s. r. o., se sídlem Ovocná 34, Praha 6, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1033 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výsadba dřevin - podzim 2011 takto: 1. Ing. Libor Vavřík, Hodoňovice 147, Baška, IČ IVÁNEK ZEMAN, v. o. s., Žabeň 55, Žabeň, IČ Zahradnictví ŠIMKOVÁ, s. r. o., Bystřice 1139, Bystřice, IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/01/027/Hl na provedení Výsadba dřevin - podzim 2011 mezi městem Třinec a firmou Ing. Libor Vavřík, se sídlem Hodoňovice 147, Baška, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 12)

5 usnesením č. 2011/1034 vyloučit tyto uchazeče veřejné zakázky s názvem Údržba a revitalizace veřejné zeleně ve městě Třinci : a) uchazeč s pořadovým číslem 3., SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o., IČ , Dolní Líštná 10, Třinec, a to v částech: Část I. VI. údržba biologických prvků veřejné zeleně sektor 1-6 Část VII. arboristické ošetření dřevin Část IX. péče o mobilní zeleň (paušál) Část XI. údržba lesoparku b) uchazeč s pořadovým číslem 5., Karel Turoň, IČ , Konská 321, Třinec a to v části VII. arboristické ošetření dřevin. zrušit část IX. - péče o mobilní zeleň veřejné zakázky Údržba a revitalizace veřejné zeleně ve městě Třinci zadané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 3) rozhodla nezrušit část XI. - údržba lesoparku veřejné zakázky Údržba a revitalizace veřejné zeleně ve městě Třinci zadané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. usnesením č. 2011/1035 1) vydala Nařízení města Třince č. 4/2011 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - Nařízení o zimní údržbě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1036 Plán zimní údržby pro období 2011/2012, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1037 1) jmenovala následující členy hodnotící komise pro soutěž Stavba roku 2011 : 1. RNDr. Věra Palkovská 2. paní Anna Gavendová 3. Ing. arch. Boris Petrov 4. Ing. arch. Josef Starý 5. Ing. Věra Pindurová. Strana 5 (celkem 12)

6 usnesením č. 2011/1038 organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova, č. p. 418, PSČ , IČ , předložení žádostí o finanční příspěvky pro rok 2012 z dotačního programu z Nadace ČEZ - grantové řízení podpora regionů na projekt Odstraňme bariéry a z Nadačního fondu Evraz Vítkovice Steel, a. s., na projekt pro rok 2012 Rovné podmínky handicapovaným žákům. usnesením č. 2011/1039 organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice, č. p. 670, PSČ , IČ , předložení žádosti o finanční příspěvek z dotačního programu z Nadace ČEZ - grantové řízení podpora regionů pro rok 2012 na projekt Ozdravný pobyt dětí MŠ Čtyřlístek. usnesením č. 2011/1040 uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/06/222/Kr na provedení prací Oprava systému vytápění ve 3. pavilonu ZŠ Koperníkova 696 mezi městem Třinec a firmou REMER, s. r. o., se sídlem v Třinci-Staré Město, ul. Hřbitovní č. p. 429, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1041 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení prací Oprava vstupního schodiště - Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10, Třinec takto: realitní kancelář v Třinci, s. r. o., ul. Komenského 812, Třinec, IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec, IČ Jan Morcinek, Poštovní 171, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/06/223/Kr na provedení prací Oprava vstupního schodiště - Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10, Třinec mezi městem Třinec a firmou 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem v Třinci, ulice Komenského č. p. 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1042 organizaci Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova, č. p. 313, PSČ , IČ , předložení žádosti o finanční příspěvek z dotačního programu Prazdroj lidem pro Moravskoslezský region pro rok 2012 na projekt Veselá a hravá zahrada. Strana 6 (celkem 12)

7 usnesením č. 2011/1043 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vyprošťovacího nářadí Holmatro takto: 1. JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656, Praha IČ uzavřít kupní smlouvu č. 2011/12/012/He mezi městem Třinec a společností JaGa, spol. s r. o., se sídlem v Praze 8, Gdaňská 656, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1552, zastoupenou JUDr. Martinem Zavázalem, jednatelem společnosti, jejímž předmětem je prodej vyprošťovacího nářadí Holmatro, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1044 schválit termíny svatebních obřadů a Vítání dětí do života v roce usnesením č. 2011/1045 o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 2011/12/013/He mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1046 1) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti Baby club Kenny, s. r. o., se sídlem Třinec, Dolní Líštná, Sosnová 411, Třinec, IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 7,20 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 411 na ul. Sosnové v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 561/3 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, jako nabídku jedinou a) rozšířit předmět nájmu společnosti Baby club Kenny, s. r. o., se sídlem Třinec, Dolní Líštná, Sosnová 411, Třinec, IČ , o nebytové prostory v celkové výměře 7,20 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 411 na ul. Sosnové v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 561/3 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za účelem zřízení kanceláře skladu, ode dne za cenu dle Ceníku b) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2007/05/266/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 7 (celkem 12)

8 usnesením č. 2011/1047 1) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí splnění závazku sjednaného v nájemní smlouvě č. 2009/05/168/Př ze dne a v kupní smlouvě č. 2009/05/061/Př ze dne (dále jen smlouvy) ze strany nájemce a kupujícího - společnosti Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., se sídlem Třinec, Konská 740, PSČ , IČ , provést na části pozemku parc. č. 39/48 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince stavbu chodníku 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout o bezúplatném nabytí stavby chodníku zbudované v souladu s kolaudačním souhlasem Městského úřadu Třinec, odbor SŘaÚP, pod čj. MěÚT/33051/2011/SŘaÚP/Vi na části pozemku parc. č. 39/48 v k. ú. Konská a obci Třinec do majetku města Třince v hodnotě Kč bez DPH od společnosti Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., se sídlem Třinec, Konská 740, PSČ , IČ b) uzavřít Dohodu o bezúplatném převodu stavby chodníku do majetku města Třince č. 2011/05/501/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1048 a) pronajmout níže uvedené části pozemků společnosti TRISIA, a. s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, PSČ , IČ , jako vlastníkovi reklamních ploch umístěných na částech těchto pozemků, na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/rok parc. č. 3214/1 v k. ú. Lyžbice parc. č. 2492/1 v k. ú. Lyžbice parc. č. 715/1 v k. ú. Lyžbice parc. č. 2236/1 v k. ú. Třinec parc. č. 561/6 v k. ú. Dolní Líštná parc. č. 126/7 v k. ú. Konská b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/509/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1049 zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru ve výměře 27,74 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 147, postaveného na pozemku parc. č. st. 267 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, předem určenému zájemci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem Český Těšín, Hlavní třída 15, PSČ , IČ , za účelem uložení vybavení nutného pro provádění záchranného archeologického výzkumu na lokalitě drobné středověké tvrze v Karpentné, za cenu dle Ceníku. usnesením č. 2011/1050 uzavřít Smlouvu o zrušení věcného břemena č. 2011/05/502/Př mezi městem Třinec jako povinným z věcného břemena k. ú. Nebory a obci Třinec, a panem J. E. C., bytem Schwerte, Německo, jako oprávněným z věcného břemena, jejímž obsahem je zrušení věcného břemena cesty zatěžující pozemek parc č. 719 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví povinného ve prospěch oprávněného, vlastníka pozemků parc. č. 732/9 a 732/10 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 8 (celkem 12)

9 uzavřít Smlouvu o zrušení věcného břemena č. 2011/05/506/Př mezi městem Třinec, jako povinným z věcného břemena, a paní K. M., bytem Třinec, jako oprávněným z věcného břemena, jejímž obsahem je zrušení věcného břemena užívání zatěžující pozemky parc. č. 2930/14, 2944/11 a 2944/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví povinného ve prospěch oprávněného ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1051 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/503/Sk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti MW-Energo, s. r. o., se sídlem Bystřice, Bystřice 1280, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 232/5 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2011/05/507/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1052 1) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat dle geometrického plánu č /2011 ze dne část pozemku parc. č. 403/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m² nově označ. parc. č. 403/39 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, paní A. W., bytem Třinec, za cenu dle znaleckého posudku č ze dne vypracovaného soudním znalcem Janem Petrášem, ve výši Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/498/Sk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat dle geometrického plánu č /2011 ze dne část pozemku parc. č. 1102/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 450 m² nově označ. parc. č. 1102/16 v k. ú. Tyra a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, manželům P. K. a Z. K., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 10 Kč/m² b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/499/Sk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat dle geometrického plánu č /2011 ze dne část pozemku parc. č. 3431/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 609 m 2 nově označ. parc. č. 3431/5 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, manželům D. P. a M. P., bytem Třinec, za kupní cenu 10 Kč/m 2 Strana 9 (celkem 12)

10 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/508/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1053 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřízení a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2011/05/504/Sk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1054 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 214, zahrada, o výměře m² v k. ú. Kojkovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince výběrem zájemce obálkovou metodou za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu zveřejnit záměr města prodat dle geometrického plánu č /2011 ze dne část pozemku parc. č. 1034/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře m² nově označ. parc. č. 1034/3 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince včetně příslušenství, výběrem zájemce obálkovou metodou za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč ze dne , zpracovaného soudním znalcem Janem Petrášem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1055 1) doporučila zastupitelstvu města a) vzít na vědomí náhradní výstavbu objektů v rámci zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice financovanou investorem stavby, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, o předpokládaných rozpočtových nákladech Kč b) schválit závazek města Třince obsažený v návrhu smlouvy o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti, který spočívá v zajištění výstavby a financování realizace stavebních objektů, a to chodníku pro pěší v Neborech u SO 121 a chodníku pro pěší v Oldřichovicích u SO 128 o celkových předpokládaných rozpočtových nákladech ve výši Kč c) uzavřít smlouvu o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti č. 2011/05/513/Př mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , a městem Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/1056 1) doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 10 (celkem 12)

11 usnesením č. 2011/1057 a) s účinností od Dodatek č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Třinec, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu b) počet zaměstnanců Městského úřadu Třinec 211 od usnesením č. 2011/1058 1) doporučila zastupitelstvu města zrušit Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince, vnitřní směrnice č. 16/2009 ke dni ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o zachování Fondu rozvoje bydlení města Třince 3) doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince, vnitřní směrnice č. 18/2011, s účinností od , včetně vzorových listin ve znění přílohy č. 1. usnesením č. 2011/1059 předložení žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na projekt Instalace dvojjazyčných směrových značek s názvem obce 2) souhlasila s přijetím podpory v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ve výši max Kč, což představuje 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu ( Kč), a s dofinancováním vlastního podílu města Třince ve výši min. 30 % ( Kč) celkových způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů projektu Instalace dvojjazyčných směrových značek s názvem obce, který bude zohledněn v návrhu rozpočtu na rok usnesením č. 2011/1060 text odpovědi na žádost občanského sdružení FOTBAL TŘINEC, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1061 text odpovědi na nabídku společnosti EEC INVESTMENT Ltd., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1062 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila panu Marku Cieslarovi, Jablunkovská 705, Třinec, prodloužit trvání hudební produkce FLOW TEKK, která se bude konat 25. listopadu 2011 v provozovně Music Club BAR-ROCK-O, 1. máje 236, Třinec, do 02:00 hodin (dne 26. listopadu 2011). Strana 11 (celkem 12)

12 usnesením č. 2011/1063 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožňuje paní Zuzaně Walicové, IČ , Karpentná 153, Třinec, prodloužit trvání akce Fenomén tour, která se bude konat 28. října 2011 na parkovišti u haly STaRS v Třinci, do 24:00 hodin. usnesením č. 2011/1064 na návrh tajemnice MěÚ Třinec jmenovat do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ Třinec Ing. Libora Jaśinského s účinností ode dne usnesením č. 2011/1065 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, , Ostrava, IČ , zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady, a městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, , Třinec, IČ , zastoupeným RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na projekt Brownfield Frýdecká realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 53/583 ze dne usnesením č. 2011/1066 upravit Mgr. Libuši Rumpíkové, ředitelce Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, s platností od osobní příplatek ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/1067 ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, paní Bc. Aleně Kostkové mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, panu Bc. Pavlu Pezdovi, mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu RNDr. Věra Palkovská PhDr. Milada Hejmejová STAROSTKA MÍSTOSTAROSTKA Strana 12 (celkem 12)

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více