Slovníček základních ekologických pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček základních ekologických pojmů"

Transkript

1 Slovníček základních ekologických pojmů abiotické faktory souhrn vlivů neživého prostředí, které působí v daném ekosystému na organismy acidofyty rostliny rostoucí na kyselých půdách (ph do 6,7) Agenda 21 základní materiál konference v Rio de Janeiro v r. 1992, poprvé zde byly formulovány principy trvale udržitelného rozvoje alelopatie vztah mezi populacemi, jeden druh omezuje druhý toxickými látkami, které vylučuje alkalofyty rostliny rostoucí na zásaditých půdách (ph nad 7,2) aliance Allenovo pravidlo alochtonní populace alpinský druh amenzalismus anadromní migrace antropofyty arborikolní organismy areál arenikolní organismy volné dočasné sdružování jedinců, z něhož mají prospěch příbuzní živočichové mají v chladnějších oblastech kratší tělní výběžky (uši, ocasy, zobáky ) než v oblastech teplejších zmenšení povrchu těla snížení ztrát tepla v daném místě výskytu nepůvodní populace rozšíření nad horní hranicí lesa, původně v Alpách viz alelopatie tahy ryb z moří do řek za účelem rozmnožování (lososi) rostliny cizího původu k nám zavlečené, tvoří součást synantropních společenstev (= hemerofyty) žijící na stromech (epifytické orchideje, tropické žáby ) oblast zeměpisného rozšíření druhu, rodu na Zemi žijící na písku nebo v něm archeofyty organismy k nám neúmyslně zavlečené od nejstarších dob až do 15. století a u nás zdomácnělé (chrpa polní, mák vlčí,,,) autekologie odvětví ekologie studující vztahy jedince (druhu) k prostředí autochtonní populace autotrofní organismy azonální vegetace batyál batypelagiál bentál bentos Bergmannovo pravidlo biocenóza (společenstvo) biodiverzita bioindikátory biokoridor biom biomasa biosféra populace v daném místě výskytu původní zelené rostliny schopné fotosyntézy, přeměňují za pomoci energie slunečního záření anorganické látky na látky organické není vázána na určitou klimatickou oblast; je vázána na specifické půdní podmínky prostředí mořského dna v hloubkách 200 až 3000 m prostředí ve volných vodách moří v hloubkách 200 až 3000 m prostředí na dně vodních toků, nádrží a moří organismy žijící na dně vod příbuzní živočichové bývají v chladnějších oblastech větší a hmotnější než v teplejších soubor populací všech druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů žijících v daném prostoru (živá složka ekosystému) rozmanitost biotických složek systému organismy, jejichž výskyt na určitém stanovišti svědčí o přítomnosti nějakého faktoru (lišejníky čisté ovzduší, kopřivy půda bohatá na dusík, vřes kyselá půda ) úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra, má tedy vyšší ekologickou bohatost soubor podobných ekosystémů na větší části zemského povrchu s podobným charakterem rostlinstva a živočišstva hmota jedinců, populace na určité ploše nebo v prostoru svrchní část zemského povrchu osídlená živými organismy

2 biosférická rezervace biotické faktory biotop boreální druh Červená kniha dekompozitoři demekologie denitrifikace detergenty detritus disperze divergence druh dynamika populace edafon ekologie ekologická nika ekologická valence ekosystém ekoton ekotop ekotyp ektoparazit emise endemit endoparazit epifyty epineuston eroze půdy eury- chráněné území většího rozsahu s velkou biodiverzitou; existuje celosvětová síť těchto rezervací, jsou vyhlašovány UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra (M&B) působení ostatních živých organismů (včetně organických produktů jejich činnosti), které ovlivňují životní podmínky daného organismu stanoviště; místo v němž žije určité společenstvo, populace, jedinci centrum jejich rozšíření je v severní části starého a nového světa původně soupis ohrožených druhů, které byly publikovány IUCN v Červeném seznamu; také publikace o ohrožených druzích organismů rozkladači mrtvou organickou hmotu rozkládají na jednodušší složky ekologie populace zabývá se vztahy mezi populacemi a jejich prostředím redukce dusičnanů na dusitany a dále na amoniak nebo až na plynný dusík (houby, denitrifikační bakterie) čistící a prací prostředky, které snižují povrchové napětí vody odumřelé organismy nebo jejich části (též výkaly živočichů), které jsou významné pro vznik humusu rozmístění, rozptyl jedinců populace na ploše nebo v prostoru rozbíhání znaků příbuzných druhů v závislosti na různých životních podmínkách (např. na různé potravní nabídce) soubor jedinců navzájem si podobných, geneticky jednotných, kteří se mezi sebou kříží a dávají plodné potomstvo, jsou reprodukčně izolováni od jiných podobných skupin kolísání početnosti populace; zároveň průběh všech změn ve struktuře a funkci populace soubor všech organismů žijících v půdě věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím začlenění druhu organismu ve struktuře a funkci ekosystému rozpětí podmínek prostředí, kterým se organismus může přizpůsobit základní jednotky přírody, v níž dochází k oběhu látek a energií, přenosu informací; je tvořen společenstvem s jeho abiotickým prostředím přechodové společenstvo hraniční zóna mezi společenstvy je druhově bohatší soubor všech abiotických faktorů na stanovišti, kde žijí organismy morfologická nebo fyziologická varianta určitého druhu, která je podmíněna vlivem prostředí, je dědičná vnější cizopasník (např. klíště) znečišťující látky unikající nebo vypouštěné z nějakého zdroje znečištění do ovzduší (e. plynné, kapalné, plynné) druh organismu, který se vyvinul a vyskytuje se pouze v malém omezeném areálu (např. hatérie novozélandská) vnitřní parazit (např. tasemnice) rostliny rostoucí přisedle na větvích a kmenech stromů či keřů, které jim slouží jako opora; nečerpají z nich žádné živiny živočichové, pohybující se po povrchové vodní blance (např. vodoměrka) rozrušování půdy vlivem vody či větru a její odnos a uložení na jiném místě předpona znamenající širokou toleranci organismů vzhledem k některému ekologickému faktoru

3 euryekní organismy eurytermní organismy eutrofizace vod expanzivní druh fanerofyty FAO schopné přizpůsobit se velmi rozmanitým podmínkám prostředí snášející široký rozsah teplot nadbytek fosforečnanů a dusičnanů ve vodě nadměrný rozvoj fytoplanktonu po jeho odumření dochází k uvolňování jedovatých látek a poklesu O 2 ve vodě rozpínavý, mající tendenci rozšiřovat území svého výskytu rostliny s obnovovacími orgány výše než 30 cm nad povrchem půdy, se zásobními látkami v obnovovacích pupenech; keře, liány, převážně ale dlouhověké dřeviny organizace OSN pro výživu a zemědělství fenologie část ekologie zabývající se studiem periodicity životních projevů organismů v závislosti na kalendářní době fluktuace populace kolísání početnosti populace jednoho druhu na určitém stanovišti v průběhu několika let fungicidy látky používané k ochraně rostlina proti houbovým chorobám (plísním, snětím, rzím ) fytocenologie věda studující rostlinná společenstva a jejich vztah k vnějšímu prostředí fytocenologický snímek soupis všech druhů rostlin přítomných na vymezené ploše se vyjadřuje jejich početnost a pokryvnatost fytocenóza rostlinné společenstvo geofyty Glogerovo pravidlo halofyty heliofilní organismy heliofobní heliofyty helioscifyty helofyty hemerofyty hemikryptofyty herbicidy heterotrofní organismy hydro- hydrofyty hydrosféra hygro- hygrofyty hyperparazitismus hyponeuston rostliny se zásobními orgány, které přečkávají nepříznivé období v půdě ve formě oddenků, hlíz, cibulí - byliny v teplejších a vlhčích oblastech jsou živočichové téhož druhu nebo příbuzní tmavší slanobytné rostliny, snášejí nebo přímo vyžadují půdy s vyšším obsahem solí slunomilné; k životu vyžadují dostatek slunečního záření slunoplaché světloplaché organismy slunobytné rostliny - vyžadují dostatek slunečního záření ke svému životu rostliny tolerantní jak k vysoké intenzitě oslunění, tak k určitému stupni zastínění životní forma rostlin, jejichž pupeny přezimují pod vodou viz antropofyty cévnaté suchozemské rostliny, které mají obnovovací pletiva uložena při povrchu půdy a chráněna přízemní růžicí listů nebo jinými částmi rostliny chemické látky hubící plevele, zároveň ale znehodnocují půdu nezelené rostliny, houby, živočichové, mikroorganismy využívají už hotovou organickou hmotu vytvořenou producenty (zelenými rostlinami) vodo-, předpona týkající se ve složených termínech vody cévnaté vodní rostliny, jejich obnovovací pletiva nebo orgány přetrvávají nepříznivé období ponořené ve vodě nebo na dně oblast vod na povrchu Země (tvoří 70,8 % zemského povrchu) vlhko-, předpona týkající se ve složených termínech vlhkosti rostliny s vysokými požadavky na vlhkost, vlhkomilné stav, kdy parazit v těle hostitele je sám napaden dalším parazitem vodní živočichové, kteří se při čerpání vzduchu zespodu zavěšují nebo opírají o povrchovou vodní blanku

4 chamaefyty rostliny, které mají obnovovací pupeny nad povrchem půdy do výšky 30 cm; většinou malé keříky chasmofyty rostliny rostoucí na skalách, zapouštějí kořeny do štěrbin skal, tím je rozrušují a napomáhají zvětrávání chionofilní druhy sněhomilné druhy organismů v arktických nebo vysokohorských územích imise spady plynné, kapalné či plynné často mají jiné fyzikálněchemické vlastnosti než původní emise inbreeding příbuzenské křížení, obvykle vede ke snížení životaschopnosti populace insekticidy látky hubící hmyz (patří mezi pesticidy); insekticidy nebo jejich deriváty mohou být toxické i pro jiné živočichy včetně člověka invazní druhy nepůvodní druhy, pronikají na území, kde se nevyskytovaly často se zde expanzivně šíří (křídlatka sachalinská) introdukce záměrné přemístění jedinců do nové oblasti, kde se nevyskytovali mimo hranice jeho původního areálu IUCN významná organizace ochrany přírody ve světě; publikuje Červené seznamy a Knihy ohrožených druhů K - specialisté druhy, u nichž přirozený výběr zvýhodňuje jedince, kteří rostou a dospívají pomaleji, mají méně potomků, mají dlouhou délku života, pokud jim to umožní nosná kapacita prostředí žijí ve vysoké hustotě populace (velcí kopytníci) kalcifilní druhy vápnomilné; vyskytují se na vápnitých půdách nebo podkladech karcinogeny karnivorní živočichové katadromní migrace kavernikolní druhy látky nebo záření, které vyvolávají rakovinu živí se výhradně masitou potravou ulovenou nebo nalezenou mršinou tahy ryb z řek do moře za účelem rozmnožování (úhoři) žijící v jeskyních, často slepé a bez pigmentu klimax vrcholné stádium sukcese; obvykle mají největší druhovou diverzitu a největší stabilitu komenzalismus vzájemný vztah dvou organismů či populací, kdy jeden z nich ze soužití těží - využívá potravu, úkryt, ochranu druhého organismu, přitom ho ale nijak nepříznivě neovlivňuje kompetice (konkurence) záporný vztah dvou nebo více organismů či populací obvykle mají stejnou nebo podobnou ekologickou niku kryjí tedy své potřeby ze stejných zdrojů konvergence evoluční tendence, kdy mají nepříbuzné organismy žijící ve stejném prostředí podobný tvar těla a orgány (např.žralok x delfín) konzumentí organismy, které se živí pouze organickými látkami vytvořenými jinými organismy (k. prvního řádu býložravci, k. druhého řádu všežravci nebo masožravci, k. vyšších řádů masožravci) koprofágní živočichové živící se výkaly jiných živočichů (chrobáci, vrubouni ) koprofilní rostliny, houby vyskytují se na výkalech živočichů kořenové čistírny kryofyty kryptofyty biologické čistírny odpadních vod, využívá se rostlin s vysokými nároky na živiny ty odčerpávají z odpadní vody; ekonomicky výhodné rostliny žijící na sněhu a ledu viz geofyty kyselé deště obsahující slabou kyselinu sírovou, siřičitou a dusičnou; vznikají rozpuštěním příslušných oxidů v dešťové vodě; okyselují půdu, vodu, ničí vegetaci lenitický (lentický) biotop stojaté sladké vody limnofyty litofyty rostliny kořenující ve dně sladkovodních nádrží nebo toků rostliny rostoucí na povrchu skal nebo kamenů

5 litorál lokalita lotický biotop M&B metalofyty mezofyty migrace mikrogyty pobřežní část vodních nádrží naleziště místo výskytu organismu na Zemi proudící sladká voda Člověk a biosféra program UNESCO studující biosféru a změny, které v ní člověk způsobil svou činností rostliny odolné k většímu obsahu těžkých kovů v půdě; slouží k ozeleňování znečištěných půd rostliny rostoucí na vlhkých půdách stěhování živočichů za účelem získání potravy, rozmnožování či v důsledku klimatických vlivů mikroskopické nižší rostliny, které tvoří fytoplankton mimeze ochranné zbarvení nebo ochranný tvar těla živočichů ti takto napodobují větévky, listy, a jiné předměty, na nichž žijí mimikry ochranné zbarvení, ochranný tvar těla nebo chování živočichů - napodobují jiné nebezpečné živočichy chrání se tak před svými nepřáteli monofágové živočichové živící se pouze jedním druhem potravy potravní specialisté (koala, panda velká ) mutualismus trvalé a nezbytné soužití dvou druhů organismů, které je pro oba prospěšné a oba na něm jsou závislí mykorrhiza vzájemné prospěšné, nezbytné soužití hub s kořeny vyšších rostlin nekrofágové nekton neofyty neuston neutralismus nitratace nitrifikace nitrofyty oligofágové oligotrofy ombrofyty omnivorní živočichové paleoekologie paludikolní organismy parazitismus parazitoid pelagiál pesticidy petrikolní organismy petrofyty plankton živočichové, kteří se živí odumřelými těly jiných živočichů soubor větších vodních živočichů, kteří ve vodě aktivně plavou (korýši, vodní hmyz, ryby,,,) viz antropofyty drobné vodní organismy, které jsou na povrchové vodní blance nebo do hloubky 5 cm pod ní vztah mezi dvěma či více druhy organismů, které žijí na jednom stanovišti a navzájem se neovlivňují proces oxidace dusitanů na dusičnany (nitratačními bakteriemi např. Nitrobacter) oxidace amoniaku na dusitany (nitrifikačními bakteriemi např. Nitrosomonas) rostliny náročné na dostatek dusíku v půdě (kopřiva, lebeda) indikátory nadbytku dusíku v půdě viz monofágové rostliny nenáročné na minerální výživu rostliny vyžadující dostatek vody ve formě srážek všežravci věda studující vztahy organismů v minulosti Země žijící na zabahněných stanovištích živočišný parazit, který nakonec způsobí smrt hostitele oblast vodné vody ve vodních nádržích a oceánech jedovaté látky, kterými člověk hubí nežádoucí organismy; ohrožují zdraví ostatních organismů žijící trvale na skalách a balvanech rostliny rostoucí na skalách s přímou vazbou na geologický podklad většinou mikroskopické vodní organismy vznášející se vodě, nejsou schopné samostatného pohybu

6 pleuston vodní organismy žijící na povrchové blance vody (vodoměrky ) poloparaziti (hemiparaziti) zelené rostliny schopné fotosyntézy, z hostitelské rostliny přijímají vodu a minerální látky (jmelí, kokrhel ) polyfágové živočichové konzumující široké spektrum potravy polysaprobní vodní je zde vysoce rozložená organická hmota minimum kyslíku prostředí polyvoltinní druh během jednoho roku se vyvíjí v několika generacích populace soubor jedinců téhož druhu, kteří se v daném čase vyskytují na určitém vymezeném území, může u nich docházet k výměně genet. informace potravní pyramida grafické znázornění přenosu látek a energií od zelených rostlin až k vrcholovým predátorům potravní řetězec série organismů, přes které dochází k přenosu látek a energií následující konzumuje předcházející poušť biom s ročním úhrnem srážek do 200 mm, vysoké rozdíly mezi denními a nočními teplotami, rostliny i živočichové zde žijící mají speciální adaptační mechanismy predace dravý způsob života; živočich predátor loví kořist jako zdroj potravy primární producenti autotrofní organismy, v procesu fotosyntézy přeměňují anorganické látky na látky organické profundál životní prostředí v nejhlubší části dna ve sladkovodních nádržích protokooperace viz aliance psamal soubor drobných organismů, které žijí v písčitých substrátech vodního prostředí psamofilní druhy žijící na písku nebo v písku psamon organismy žijící na souši v písku nebo na něm psychrofilní druh studenomilný, žijící v nízkých teplotách (polární, vysokohorské oblasti, jeskyně ) psychrofyty rostliny snášející nízké teploty pyrofyty rostliny, které jsou vázané na působení ohně na dané lokalitě r - specialisté druhy, u nichž přírodní výběr zvýhodňuje jedince menší, rychle se množící, s větším počtem potomků, kteří jsou krátkověcí; početnost jejich populace často prudce kolísá (drobní hlodavci) recyklace návrat látek znovu do oběhu reducenti viz dekompozitoři regrese populace fáze po přemnožení počet jedinců klesá, snižuje se jejich odolnost proti chorobám i schopnost rozmnožování reintrodukce umělé vysazení druhu do místa, kde vyhynul nebo byl vyhuben rekultivace obnovení lokality narušené těžbou, zanedbáním - opětovné obnovení úrodnosti půdy relikt druh vyskytující se jako pozůstatek z minulých geologických dob rheobiontní živočichové žijí v rychle tekoucích vodách (jsou k tomu přizpůsobeni drápky, přísavkami ) rhitral vodní prostředí u prameniště a v jeho odtoku ripikolní organismy žijící na a ve vodních březích rivikolní organismy žijící v tekoucích vodách ruderální druhy rostou nebo žijí na rumištích růstová křivka tvaru J populace roste nejprve pomalu, pak následuje strmý nárůst počtu jedinců, ten pokračuje až do vyčerpání nosné kapacity prostředí růst se pak náhle zastaví a početnost populace prudce klesá (jednoleté rostliny, živočichové s jednou generací ročně )

7 růstová křivka tvaru S S - stratégové saprobionti saprofágové saprofyty sarkofágové saxikolní organismy savana sciofilní druhy sciofyty sekundární producent nejčastější typ růstu populací počáteční fáze růstu připomíná křivku J, postupně začínají působit omezující faktory prostředí, které rychlost postupně brzdí. rostliny snášející silný stres (nedostatek vody, živin ), ale nesnášejí velké narušení biomasy; pomalý růst, malé listy či jehlice (smrk, brusinka) organismy, které žijí ve vodách znečištěných organickými látkami živočichové, kteří se živí odumřelou organickou hmotou těl rostlin nebo živočichů houby či heterotrofní rostliny získávající živiny z odumřelých těl rostlin či živočichů živočichové živící se masem jiných odumřelých živočichů žijící v kamenité suti tropický travinný biom, travní společenstva s roztroušenými skupinami stromů; velcí kopytníci, šelmy stínomilné rostliny vyžadující zastíněná stanoviště (kapradiny) všichni konzumenti, kteří produkují organickou hmotu v podobě svých těl a výměšků sesilní organismy silvikolní živočichové skleníkový efekt smog společenstvo steno- stenoekní organismy mají tělo připevněné k podkladu neschopné aktivně měnit místo žijící v lese jev způsobený zvyšováním koncentrace CO 2, CH 4, oxidů síry a dusíku v ovzduší; tyto plyny se hromadí ve spodních vrstvách stratosféry propouštějí sluneční paprsky k zemskému povrchu, ale zadržují průchod tepla zpět dochází k oteplování změnám klimatu v překladu kouřová mlha, typ znečištění ovzduší v oblasti průmyslových center viz biocenóza předpona vyjadřující úzkou toleranci organismu k určitému faktoru prostředí mající úzkou ekologickou valenci k danému faktoru prostředí step travnaté společenstvo mírného pásu; pampy, prérie, stepi Eurásie rozšíření specifických rostlin i živočichů strategie soubor vlastností organismu, které se ve vývoji druhu osvědčily jako výhodné pro existenci populace v daném prostředí stratifikace patrovitost, rozvrstvení biocenózy do pater symbióza synantropní druhy synekologie tajga tanatóza terestrický druh teritorium terofyty transmise viz mutualismus žijící v blízkosti člověka a jeho sídel část ekologie studující vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů nejrozsáhlejší biom - boreální jehličnatý les výskyt jehličnanů; četná rašeliniště malá druhová bohatost rostlin; typičtí živočichové drobní hlodavci, losi, medvědi, kuny, soboli, mnoho ptáků ochranný postoj živočicha, který v případě nebezpečí strne a dělá se mrtvým suchozemský, organismus rostoucí nebo žijící na pevné půdě malá část území, kterou jedinec, rodina nebo skupina živočichů hájí proti cizím příslušníkům téhož druhu jednoleté rostliny přezimující v semenech nebo ozimé rostliny, které přezimují listovou růžicí procesy probíhající při přenosu emisí ovzduším dochází zde k fyzikálním i chemickým změnám

8 troglobiont tropický deštný prales tropofyty trvale udržitelný rozvoj tundra vikariace WWF xenofyty xerofyty zonální vegetace živočich žijící v jeskyních, ale i mimo ně; k životu v jeskyních nemá žádné zvláštní adaptace lesní biom s velkým ročním úhrnem srážek, je zde největší druhová pestrost organismů, má největší biomasu ze všech biomů vůbec rostliny, které mohou změnit svůj vzhled podle podmínek prostředí takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby; principy trvale udržitelného rozvoje byly poprvé formulovány na konferenci v Rio de Janeiro r biom pokrývající arktické oblasti (od severní hranice lesa až do oblasti ledových pustin); půda částečně rozmrzá pouze na 2-3 měsíce v roce; mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny, sobi, polární lišky, lumíci, sovice sněžné aj. vzájemné zastupování příbuzných druhů organismů na podobných stanovištích v různých zeměpisných oblastech světový fond na ochranu přírody, ve znaku má pandu velkou rostliny cizího původu k nám neúmyslně zavlečené suchobytné rostliny suchozemská společenstva charakteristická pro území jednotlivých klimatických pásů

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Zkoumá: Obory ekologie:

Zkoumá: Obory ekologie: Základy ekologie Ekologie se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a prostředím. Zkoumá: - vliv organismu na prostředí a zpětný vliv prostředí na celkový stav a způsob života organismu - vztahy v prostředí,

Více

věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí základní biologická disciplína využívá poznatků dalších věd - chemie, fyzika, geografie, sociologie rozdělení ekologie podle

Více

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 2. Obor ekologie lesa se zabývá zejména: a) vzájemnými vztahy organismů s prostředím a mezi sebou b)

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.Petra Siřínková

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.Petra Siřínková Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 12.2.2010 Mgr.Petra Siřínková BIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA Populace Biocenóza Ekosystém Biosféra POPULACE

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy) Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (starší vydání, 2006) - Zdeněk Kočárek, Zdeněk Sedláček, Petr Goetz, Jaroslav Mareš, Taťána Maříková, Miloslav Kuklík, 1 až 4

Více

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Aplikovaná ekologie 2.přednáška Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Životní prostředí ÚVOD základní pojmy životní prostředí, ekologie z čeho se skládá biosféra? ekosystém potravní závislosti, vztahy

Více

2.1. EKOSYSTÉMY. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2.1. EKOSYSTÉMY. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2.1. EKOSYSTÉMY Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1) Ekosystém, zákl. pojmy 2) Ekologické faktory, nika, valence 3)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Zoologie, živočichové a prostředí

Zoologie, živočichové a prostředí Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Zoologie, živočichové a prostředí Ekosystém Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro přiblížení pojmu ekosystém

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie

Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie 1.6.2013

Více

28. VZTAHY MEZI ORGANISMY A PROSTŘEDÍM

28. VZTAHY MEZI ORGANISMY A PROSTŘEDÍM 28. VZTAHY MEZI ORGANISMY A PROSTŘEDÍM A. Základní ekologické pojmy B. Organismy a prostředí (biotické a abiotické podmínky), ekologická valence, biotop, biocenóza C. Ekosystém (produkce ekosystému, vzájemné

Více

Biotické podmínky života

Biotické podmínky života Variace 1 Biotické podmínky života Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Biotické podmínky života

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 30.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Potravní vztahy organismů. Pracovní

Více

věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem zakladatel: Haeckel

věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem zakladatel: Haeckel Otázka: Ekologie Předmět: Biologie Přidal(a): Martina věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem zakladatel: Haeckel dělení: podle úrovně skupin autekologie: studuje vztahy jedince

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE 0115 0309

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE 0115 0309 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 09 VY 32 INOVACE 0115 0309 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

2. Kteří z odborníků mohli vyslovit následující tvrzení?

2. Kteří z odborníků mohli vyslovit následující tvrzení? 1. Vysvětli pojmy: - EKOLOGIE, OCHRANA PŘÍRODY, ZDROJ, PODMÍNKA Ekologie věda, která se zabývá zkoumáním vztahů mezi organismy a prostředím a mezi organismy vzájemně. 1 bod Ochrana přírody lidská péče

Více

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.13

Více

4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí T Vzájemné vztahy mezi rostlinami (1/51)

4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí T Vzájemné vztahy mezi rostlinami (1/51) "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí T - 4.3.9. Vzájemné vztahy mezi rostlinami (1/51) Obecné postavení rostlinstva v

Více

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém. Ekosystém Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky

Více

VY_32_INOVACE_016. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_016. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_016 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Ekosystém I - prezentace Vyučovací předmět:

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EKOSYSTÉMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EKOSYSTÉMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EKOSYSTÉMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ekosystémy V této kapitole se dozvíte: Z čeho se skládá ekosystém. Co je to biom a biosféra. Jaké

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biomy světa Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor Biomy Země Žák vytváří definici biomů tropický deštný les savana poušť tajga tundra EV Ekosystémy

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)

Více

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření EKOLOGIE ROSTLIN I 1. Úvod do problematiky Základní pojmy a termíny: ekologie, ekosystém, dodatková energie, biosféra, geobiocenóza, biotop, ekotop, nika, biomy, biota, ekologické limity, tolerance. EKOLOGIE

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy ekologie Ostatní abiotické

Více

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA BIOSFÉRA živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10 s.š. - 10 j.š.?

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu).

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu). Ekologie rostlin praktické cvičení Materiál: stonek hluchavky, lodyha prustky, stonek rozchodníku, list rozchodníku, list divizny, list puškvorce, jehlice borovice, list břečťanu Pomůcky: mikroskop, lupa,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Atraktivní biologie 1

Atraktivní biologie 1 1 Společenstvo enstvo (biocenóza) soubor populací různých zných druhů rostlin, živočichů,, hub a mikroorganismů,, které se společně vyskytují na určit itém stanovišti, ti, kde mezi nimi dochází k vzájemným

Více

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PŘI2620 (Biomy) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 12. 2. 2014

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Potravní řetězec a potravní nároky

Potravní řetězec a potravní nároky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 7 Potravní řetězec a potravní nároky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1.

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9 SPOLEČENSTVO Vztahy mezi druhy Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. Neutrální 3.9.2. KONKURENCE 2. Záporné -konkurence -parasitismus -predace 3. Kladné -komensalismus -protokoopreace

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Teorie stresu, ekologická stabilita. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Teorie stresu, ekologická stabilita. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Teorie stresu, ekologická stabilita Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Osnova 1. Organismus a jeho místo v prostředí 2. Dynamika

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 8.3.2013

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Obsah přednášky 1. Tradiční pohled na zdravou krajinu 2. mechanismy pohybu látek postupně od úrovně celé rostliny přes porosty, ekosystémy až

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 06. Základní vztahy v ekosystému Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Čím se ekologie zabývá

Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí

Více

EKOLOGIE. Čím m se ekologie zabývá? Seminář z biologie. organismus. abiotické faktory. organismus. 1. Ekologie jako vědnv

EKOLOGIE. Čím m se ekologie zabývá? Seminář z biologie. organismus. abiotické faktory. organismus. 1. Ekologie jako vědnv EKOLOGIE Seminář z biologie Ekologie náplň tematického celku 1. Ekologie jako vědnv dní disciplína 2. Základní ekologické pojmy 3. Organismus a faktory prostřed edí 4. Populační ekologie 5. Ekologie společenstev

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

PŘÍRODOVĚDNĚ INSTRUMENTÁLNÍ POHLED. Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), ekologie, ekologický seminář

PŘÍRODOVĚDNĚ INSTRUMENTÁLNÍ POHLED. Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), ekologie, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda PŘÍRODOVĚDNĚ INSTRUMENTÁLNÍ POHLED Doporučení

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

POTRAVNÍ VZTAHY MEZI ORGANIZMY

POTRAVNÍ VZTAHY MEZI ORGANIZMY POTRAVNÍ VZTAHY MEZI ORGANIZMY V přírodě se setkáváme s organizmy, které rozlišujeme podle příjmu látek nutných k životu, do několika základních skupin: 1. ZELENÉ ROSTLINY - PRODUCENTI - Producenty jsou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Základní pojmy. fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo

Základní pojmy. fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo Základní pojmy fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo Ekologie rostlin zahrnuje: Fytogeografie nauka o rozšíření rostlin a vegetace

Více

Vodní ekosystémy Práce v ekosystému rybník

Vodní ekosystémy Práce v ekosystému rybník Vodní ekosystémy Práce v ekosystému rybník Úvodní poznámka Cílem práce v ekosystému rybník je pokusit se o rozbor abiotických a biotických složek rybníka Žďár. Vzhledem k času, který na zkoumání máme,

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

Atraktivní biologie PRODUCENTI. biotické faktory DESTRUENTI ENTI KONZUMENTI

Atraktivní biologie PRODUCENTI. biotické faktory DESTRUENTI ENTI KONZUMENTI PRODUCENTI biotické faktory KONZUMENTI DESTRUENTI ENTI Ekosystém Ekosystém představuje soubor všech v organismů v daném prostoru, propojených s abiotickým prostřed edím m koloběhem látek a tokem energií,,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Úvod do studia environmentální ekonomiky Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy ekologie Ekosystém, dělení

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Otázka: Ekologie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka

Otázka: Ekologie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka Otázka: Ekologie Předmět: Biologie Přidal(a): Evka EKOLOGIE = věda zabývající se vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismem a prostředím ekos = dům, obydlí definoval zoolog Haeckel v roce 1866 podle

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

ENVIRONMENTÁLN LNÍ VÝCHOVA. Organismus jako systém. edí. Organismus a prostřed

ENVIRONMENTÁLN LNÍ VÝCHOVA. Organismus jako systém. edí. Organismus a prostřed ENVIRONMENTÁLN LNÍ VÝCHOVA Organismus a prostřed edí Organismus jako systém Obecné vlastnosti organismů Chemické složení Buněčná organizace Metabolismus Dráždivost Rozmnožování Dědičnost Rozmnožování Dědičnost

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

VODA. Voda na Zemi. Salinita vody CZ.1.07/2.2.00/28.0158. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP. Ekologie živočichů 1

VODA. Voda na Zemi. Salinita vody CZ.1.07/2.2.00/28.0158. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP. Ekologie živočichů 1 VODA EKO/EKŽO EKO/EKZSB Ivan H. Tuf Katedra ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci Modifikace profilu absolventa : rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů Voda na Zemi Oceány

Více