Slovníček základních ekologických pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček základních ekologických pojmů"

Transkript

1 Slovníček základních ekologických pojmů abiotické faktory souhrn vlivů neživého prostředí, které působí v daném ekosystému na organismy acidofyty rostliny rostoucí na kyselých půdách (ph do 6,7) Agenda 21 základní materiál konference v Rio de Janeiro v r. 1992, poprvé zde byly formulovány principy trvale udržitelného rozvoje alelopatie vztah mezi populacemi, jeden druh omezuje druhý toxickými látkami, které vylučuje alkalofyty rostliny rostoucí na zásaditých půdách (ph nad 7,2) aliance Allenovo pravidlo alochtonní populace alpinský druh amenzalismus anadromní migrace antropofyty arborikolní organismy areál arenikolní organismy volné dočasné sdružování jedinců, z něhož mají prospěch příbuzní živočichové mají v chladnějších oblastech kratší tělní výběžky (uši, ocasy, zobáky ) než v oblastech teplejších zmenšení povrchu těla snížení ztrát tepla v daném místě výskytu nepůvodní populace rozšíření nad horní hranicí lesa, původně v Alpách viz alelopatie tahy ryb z moří do řek za účelem rozmnožování (lososi) rostliny cizího původu k nám zavlečené, tvoří součást synantropních společenstev (= hemerofyty) žijící na stromech (epifytické orchideje, tropické žáby ) oblast zeměpisného rozšíření druhu, rodu na Zemi žijící na písku nebo v něm archeofyty organismy k nám neúmyslně zavlečené od nejstarších dob až do 15. století a u nás zdomácnělé (chrpa polní, mák vlčí,,,) autekologie odvětví ekologie studující vztahy jedince (druhu) k prostředí autochtonní populace autotrofní organismy azonální vegetace batyál batypelagiál bentál bentos Bergmannovo pravidlo biocenóza (společenstvo) biodiverzita bioindikátory biokoridor biom biomasa biosféra populace v daném místě výskytu původní zelené rostliny schopné fotosyntézy, přeměňují za pomoci energie slunečního záření anorganické látky na látky organické není vázána na určitou klimatickou oblast; je vázána na specifické půdní podmínky prostředí mořského dna v hloubkách 200 až 3000 m prostředí ve volných vodách moří v hloubkách 200 až 3000 m prostředí na dně vodních toků, nádrží a moří organismy žijící na dně vod příbuzní živočichové bývají v chladnějších oblastech větší a hmotnější než v teplejších soubor populací všech druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů žijících v daném prostoru (živá složka ekosystému) rozmanitost biotických složek systému organismy, jejichž výskyt na určitém stanovišti svědčí o přítomnosti nějakého faktoru (lišejníky čisté ovzduší, kopřivy půda bohatá na dusík, vřes kyselá půda ) úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra, má tedy vyšší ekologickou bohatost soubor podobných ekosystémů na větší části zemského povrchu s podobným charakterem rostlinstva a živočišstva hmota jedinců, populace na určité ploše nebo v prostoru svrchní část zemského povrchu osídlená živými organismy

2 biosférická rezervace biotické faktory biotop boreální druh Červená kniha dekompozitoři demekologie denitrifikace detergenty detritus disperze divergence druh dynamika populace edafon ekologie ekologická nika ekologická valence ekosystém ekoton ekotop ekotyp ektoparazit emise endemit endoparazit epifyty epineuston eroze půdy eury- chráněné území většího rozsahu s velkou biodiverzitou; existuje celosvětová síť těchto rezervací, jsou vyhlašovány UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra (M&B) působení ostatních živých organismů (včetně organických produktů jejich činnosti), které ovlivňují životní podmínky daného organismu stanoviště; místo v němž žije určité společenstvo, populace, jedinci centrum jejich rozšíření je v severní části starého a nového světa původně soupis ohrožených druhů, které byly publikovány IUCN v Červeném seznamu; také publikace o ohrožených druzích organismů rozkladači mrtvou organickou hmotu rozkládají na jednodušší složky ekologie populace zabývá se vztahy mezi populacemi a jejich prostředím redukce dusičnanů na dusitany a dále na amoniak nebo až na plynný dusík (houby, denitrifikační bakterie) čistící a prací prostředky, které snižují povrchové napětí vody odumřelé organismy nebo jejich části (též výkaly živočichů), které jsou významné pro vznik humusu rozmístění, rozptyl jedinců populace na ploše nebo v prostoru rozbíhání znaků příbuzných druhů v závislosti na různých životních podmínkách (např. na různé potravní nabídce) soubor jedinců navzájem si podobných, geneticky jednotných, kteří se mezi sebou kříží a dávají plodné potomstvo, jsou reprodukčně izolováni od jiných podobných skupin kolísání početnosti populace; zároveň průběh všech změn ve struktuře a funkci populace soubor všech organismů žijících v půdě věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím začlenění druhu organismu ve struktuře a funkci ekosystému rozpětí podmínek prostředí, kterým se organismus může přizpůsobit základní jednotky přírody, v níž dochází k oběhu látek a energií, přenosu informací; je tvořen společenstvem s jeho abiotickým prostředím přechodové společenstvo hraniční zóna mezi společenstvy je druhově bohatší soubor všech abiotických faktorů na stanovišti, kde žijí organismy morfologická nebo fyziologická varianta určitého druhu, která je podmíněna vlivem prostředí, je dědičná vnější cizopasník (např. klíště) znečišťující látky unikající nebo vypouštěné z nějakého zdroje znečištění do ovzduší (e. plynné, kapalné, plynné) druh organismu, který se vyvinul a vyskytuje se pouze v malém omezeném areálu (např. hatérie novozélandská) vnitřní parazit (např. tasemnice) rostliny rostoucí přisedle na větvích a kmenech stromů či keřů, které jim slouží jako opora; nečerpají z nich žádné živiny živočichové, pohybující se po povrchové vodní blance (např. vodoměrka) rozrušování půdy vlivem vody či větru a její odnos a uložení na jiném místě předpona znamenající širokou toleranci organismů vzhledem k některému ekologickému faktoru

3 euryekní organismy eurytermní organismy eutrofizace vod expanzivní druh fanerofyty FAO schopné přizpůsobit se velmi rozmanitým podmínkám prostředí snášející široký rozsah teplot nadbytek fosforečnanů a dusičnanů ve vodě nadměrný rozvoj fytoplanktonu po jeho odumření dochází k uvolňování jedovatých látek a poklesu O 2 ve vodě rozpínavý, mající tendenci rozšiřovat území svého výskytu rostliny s obnovovacími orgány výše než 30 cm nad povrchem půdy, se zásobními látkami v obnovovacích pupenech; keře, liány, převážně ale dlouhověké dřeviny organizace OSN pro výživu a zemědělství fenologie část ekologie zabývající se studiem periodicity životních projevů organismů v závislosti na kalendářní době fluktuace populace kolísání početnosti populace jednoho druhu na určitém stanovišti v průběhu několika let fungicidy látky používané k ochraně rostlina proti houbovým chorobám (plísním, snětím, rzím ) fytocenologie věda studující rostlinná společenstva a jejich vztah k vnějšímu prostředí fytocenologický snímek soupis všech druhů rostlin přítomných na vymezené ploše se vyjadřuje jejich početnost a pokryvnatost fytocenóza rostlinné společenstvo geofyty Glogerovo pravidlo halofyty heliofilní organismy heliofobní heliofyty helioscifyty helofyty hemerofyty hemikryptofyty herbicidy heterotrofní organismy hydro- hydrofyty hydrosféra hygro- hygrofyty hyperparazitismus hyponeuston rostliny se zásobními orgány, které přečkávají nepříznivé období v půdě ve formě oddenků, hlíz, cibulí - byliny v teplejších a vlhčích oblastech jsou živočichové téhož druhu nebo příbuzní tmavší slanobytné rostliny, snášejí nebo přímo vyžadují půdy s vyšším obsahem solí slunomilné; k životu vyžadují dostatek slunečního záření slunoplaché světloplaché organismy slunobytné rostliny - vyžadují dostatek slunečního záření ke svému životu rostliny tolerantní jak k vysoké intenzitě oslunění, tak k určitému stupni zastínění životní forma rostlin, jejichž pupeny přezimují pod vodou viz antropofyty cévnaté suchozemské rostliny, které mají obnovovací pletiva uložena při povrchu půdy a chráněna přízemní růžicí listů nebo jinými částmi rostliny chemické látky hubící plevele, zároveň ale znehodnocují půdu nezelené rostliny, houby, živočichové, mikroorganismy využívají už hotovou organickou hmotu vytvořenou producenty (zelenými rostlinami) vodo-, předpona týkající se ve složených termínech vody cévnaté vodní rostliny, jejich obnovovací pletiva nebo orgány přetrvávají nepříznivé období ponořené ve vodě nebo na dně oblast vod na povrchu Země (tvoří 70,8 % zemského povrchu) vlhko-, předpona týkající se ve složených termínech vlhkosti rostliny s vysokými požadavky na vlhkost, vlhkomilné stav, kdy parazit v těle hostitele je sám napaden dalším parazitem vodní živočichové, kteří se při čerpání vzduchu zespodu zavěšují nebo opírají o povrchovou vodní blanku

4 chamaefyty rostliny, které mají obnovovací pupeny nad povrchem půdy do výšky 30 cm; většinou malé keříky chasmofyty rostliny rostoucí na skalách, zapouštějí kořeny do štěrbin skal, tím je rozrušují a napomáhají zvětrávání chionofilní druhy sněhomilné druhy organismů v arktických nebo vysokohorských územích imise spady plynné, kapalné či plynné často mají jiné fyzikálněchemické vlastnosti než původní emise inbreeding příbuzenské křížení, obvykle vede ke snížení životaschopnosti populace insekticidy látky hubící hmyz (patří mezi pesticidy); insekticidy nebo jejich deriváty mohou být toxické i pro jiné živočichy včetně člověka invazní druhy nepůvodní druhy, pronikají na území, kde se nevyskytovaly často se zde expanzivně šíří (křídlatka sachalinská) introdukce záměrné přemístění jedinců do nové oblasti, kde se nevyskytovali mimo hranice jeho původního areálu IUCN významná organizace ochrany přírody ve světě; publikuje Červené seznamy a Knihy ohrožených druhů K - specialisté druhy, u nichž přirozený výběr zvýhodňuje jedince, kteří rostou a dospívají pomaleji, mají méně potomků, mají dlouhou délku života, pokud jim to umožní nosná kapacita prostředí žijí ve vysoké hustotě populace (velcí kopytníci) kalcifilní druhy vápnomilné; vyskytují se na vápnitých půdách nebo podkladech karcinogeny karnivorní živočichové katadromní migrace kavernikolní druhy látky nebo záření, které vyvolávají rakovinu živí se výhradně masitou potravou ulovenou nebo nalezenou mršinou tahy ryb z řek do moře za účelem rozmnožování (úhoři) žijící v jeskyních, často slepé a bez pigmentu klimax vrcholné stádium sukcese; obvykle mají největší druhovou diverzitu a největší stabilitu komenzalismus vzájemný vztah dvou organismů či populací, kdy jeden z nich ze soužití těží - využívá potravu, úkryt, ochranu druhého organismu, přitom ho ale nijak nepříznivě neovlivňuje kompetice (konkurence) záporný vztah dvou nebo více organismů či populací obvykle mají stejnou nebo podobnou ekologickou niku kryjí tedy své potřeby ze stejných zdrojů konvergence evoluční tendence, kdy mají nepříbuzné organismy žijící ve stejném prostředí podobný tvar těla a orgány (např.žralok x delfín) konzumentí organismy, které se živí pouze organickými látkami vytvořenými jinými organismy (k. prvního řádu býložravci, k. druhého řádu všežravci nebo masožravci, k. vyšších řádů masožravci) koprofágní živočichové živící se výkaly jiných živočichů (chrobáci, vrubouni ) koprofilní rostliny, houby vyskytují se na výkalech živočichů kořenové čistírny kryofyty kryptofyty biologické čistírny odpadních vod, využívá se rostlin s vysokými nároky na živiny ty odčerpávají z odpadní vody; ekonomicky výhodné rostliny žijící na sněhu a ledu viz geofyty kyselé deště obsahující slabou kyselinu sírovou, siřičitou a dusičnou; vznikají rozpuštěním příslušných oxidů v dešťové vodě; okyselují půdu, vodu, ničí vegetaci lenitický (lentický) biotop stojaté sladké vody limnofyty litofyty rostliny kořenující ve dně sladkovodních nádrží nebo toků rostliny rostoucí na povrchu skal nebo kamenů

5 litorál lokalita lotický biotop M&B metalofyty mezofyty migrace mikrogyty pobřežní část vodních nádrží naleziště místo výskytu organismu na Zemi proudící sladká voda Člověk a biosféra program UNESCO studující biosféru a změny, které v ní člověk způsobil svou činností rostliny odolné k většímu obsahu těžkých kovů v půdě; slouží k ozeleňování znečištěných půd rostliny rostoucí na vlhkých půdách stěhování živočichů za účelem získání potravy, rozmnožování či v důsledku klimatických vlivů mikroskopické nižší rostliny, které tvoří fytoplankton mimeze ochranné zbarvení nebo ochranný tvar těla živočichů ti takto napodobují větévky, listy, a jiné předměty, na nichž žijí mimikry ochranné zbarvení, ochranný tvar těla nebo chování živočichů - napodobují jiné nebezpečné živočichy chrání se tak před svými nepřáteli monofágové živočichové živící se pouze jedním druhem potravy potravní specialisté (koala, panda velká ) mutualismus trvalé a nezbytné soužití dvou druhů organismů, které je pro oba prospěšné a oba na něm jsou závislí mykorrhiza vzájemné prospěšné, nezbytné soužití hub s kořeny vyšších rostlin nekrofágové nekton neofyty neuston neutralismus nitratace nitrifikace nitrofyty oligofágové oligotrofy ombrofyty omnivorní živočichové paleoekologie paludikolní organismy parazitismus parazitoid pelagiál pesticidy petrikolní organismy petrofyty plankton živočichové, kteří se živí odumřelými těly jiných živočichů soubor větších vodních živočichů, kteří ve vodě aktivně plavou (korýši, vodní hmyz, ryby,,,) viz antropofyty drobné vodní organismy, které jsou na povrchové vodní blance nebo do hloubky 5 cm pod ní vztah mezi dvěma či více druhy organismů, které žijí na jednom stanovišti a navzájem se neovlivňují proces oxidace dusitanů na dusičnany (nitratačními bakteriemi např. Nitrobacter) oxidace amoniaku na dusitany (nitrifikačními bakteriemi např. Nitrosomonas) rostliny náročné na dostatek dusíku v půdě (kopřiva, lebeda) indikátory nadbytku dusíku v půdě viz monofágové rostliny nenáročné na minerální výživu rostliny vyžadující dostatek vody ve formě srážek všežravci věda studující vztahy organismů v minulosti Země žijící na zabahněných stanovištích živočišný parazit, který nakonec způsobí smrt hostitele oblast vodné vody ve vodních nádržích a oceánech jedovaté látky, kterými člověk hubí nežádoucí organismy; ohrožují zdraví ostatních organismů žijící trvale na skalách a balvanech rostliny rostoucí na skalách s přímou vazbou na geologický podklad většinou mikroskopické vodní organismy vznášející se vodě, nejsou schopné samostatného pohybu

6 pleuston vodní organismy žijící na povrchové blance vody (vodoměrky ) poloparaziti (hemiparaziti) zelené rostliny schopné fotosyntézy, z hostitelské rostliny přijímají vodu a minerální látky (jmelí, kokrhel ) polyfágové živočichové konzumující široké spektrum potravy polysaprobní vodní je zde vysoce rozložená organická hmota minimum kyslíku prostředí polyvoltinní druh během jednoho roku se vyvíjí v několika generacích populace soubor jedinců téhož druhu, kteří se v daném čase vyskytují na určitém vymezeném území, může u nich docházet k výměně genet. informace potravní pyramida grafické znázornění přenosu látek a energií od zelených rostlin až k vrcholovým predátorům potravní řetězec série organismů, přes které dochází k přenosu látek a energií následující konzumuje předcházející poušť biom s ročním úhrnem srážek do 200 mm, vysoké rozdíly mezi denními a nočními teplotami, rostliny i živočichové zde žijící mají speciální adaptační mechanismy predace dravý způsob života; živočich predátor loví kořist jako zdroj potravy primární producenti autotrofní organismy, v procesu fotosyntézy přeměňují anorganické látky na látky organické profundál životní prostředí v nejhlubší části dna ve sladkovodních nádržích protokooperace viz aliance psamal soubor drobných organismů, které žijí v písčitých substrátech vodního prostředí psamofilní druhy žijící na písku nebo v písku psamon organismy žijící na souši v písku nebo na něm psychrofilní druh studenomilný, žijící v nízkých teplotách (polární, vysokohorské oblasti, jeskyně ) psychrofyty rostliny snášející nízké teploty pyrofyty rostliny, které jsou vázané na působení ohně na dané lokalitě r - specialisté druhy, u nichž přírodní výběr zvýhodňuje jedince menší, rychle se množící, s větším počtem potomků, kteří jsou krátkověcí; početnost jejich populace často prudce kolísá (drobní hlodavci) recyklace návrat látek znovu do oběhu reducenti viz dekompozitoři regrese populace fáze po přemnožení počet jedinců klesá, snižuje se jejich odolnost proti chorobám i schopnost rozmnožování reintrodukce umělé vysazení druhu do místa, kde vyhynul nebo byl vyhuben rekultivace obnovení lokality narušené těžbou, zanedbáním - opětovné obnovení úrodnosti půdy relikt druh vyskytující se jako pozůstatek z minulých geologických dob rheobiontní živočichové žijí v rychle tekoucích vodách (jsou k tomu přizpůsobeni drápky, přísavkami ) rhitral vodní prostředí u prameniště a v jeho odtoku ripikolní organismy žijící na a ve vodních březích rivikolní organismy žijící v tekoucích vodách ruderální druhy rostou nebo žijí na rumištích růstová křivka tvaru J populace roste nejprve pomalu, pak následuje strmý nárůst počtu jedinců, ten pokračuje až do vyčerpání nosné kapacity prostředí růst se pak náhle zastaví a početnost populace prudce klesá (jednoleté rostliny, živočichové s jednou generací ročně )

7 růstová křivka tvaru S S - stratégové saprobionti saprofágové saprofyty sarkofágové saxikolní organismy savana sciofilní druhy sciofyty sekundární producent nejčastější typ růstu populací počáteční fáze růstu připomíná křivku J, postupně začínají působit omezující faktory prostředí, které rychlost postupně brzdí. rostliny snášející silný stres (nedostatek vody, živin ), ale nesnášejí velké narušení biomasy; pomalý růst, malé listy či jehlice (smrk, brusinka) organismy, které žijí ve vodách znečištěných organickými látkami živočichové, kteří se živí odumřelou organickou hmotou těl rostlin nebo živočichů houby či heterotrofní rostliny získávající živiny z odumřelých těl rostlin či živočichů živočichové živící se masem jiných odumřelých živočichů žijící v kamenité suti tropický travinný biom, travní společenstva s roztroušenými skupinami stromů; velcí kopytníci, šelmy stínomilné rostliny vyžadující zastíněná stanoviště (kapradiny) všichni konzumenti, kteří produkují organickou hmotu v podobě svých těl a výměšků sesilní organismy silvikolní živočichové skleníkový efekt smog společenstvo steno- stenoekní organismy mají tělo připevněné k podkladu neschopné aktivně měnit místo žijící v lese jev způsobený zvyšováním koncentrace CO 2, CH 4, oxidů síry a dusíku v ovzduší; tyto plyny se hromadí ve spodních vrstvách stratosféry propouštějí sluneční paprsky k zemskému povrchu, ale zadržují průchod tepla zpět dochází k oteplování změnám klimatu v překladu kouřová mlha, typ znečištění ovzduší v oblasti průmyslových center viz biocenóza předpona vyjadřující úzkou toleranci organismu k určitému faktoru prostředí mající úzkou ekologickou valenci k danému faktoru prostředí step travnaté společenstvo mírného pásu; pampy, prérie, stepi Eurásie rozšíření specifických rostlin i živočichů strategie soubor vlastností organismu, které se ve vývoji druhu osvědčily jako výhodné pro existenci populace v daném prostředí stratifikace patrovitost, rozvrstvení biocenózy do pater symbióza synantropní druhy synekologie tajga tanatóza terestrický druh teritorium terofyty transmise viz mutualismus žijící v blízkosti člověka a jeho sídel část ekologie studující vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů nejrozsáhlejší biom - boreální jehličnatý les výskyt jehličnanů; četná rašeliniště malá druhová bohatost rostlin; typičtí živočichové drobní hlodavci, losi, medvědi, kuny, soboli, mnoho ptáků ochranný postoj živočicha, který v případě nebezpečí strne a dělá se mrtvým suchozemský, organismus rostoucí nebo žijící na pevné půdě malá část území, kterou jedinec, rodina nebo skupina živočichů hájí proti cizím příslušníkům téhož druhu jednoleté rostliny přezimující v semenech nebo ozimé rostliny, které přezimují listovou růžicí procesy probíhající při přenosu emisí ovzduším dochází zde k fyzikálním i chemickým změnám

8 troglobiont tropický deštný prales tropofyty trvale udržitelný rozvoj tundra vikariace WWF xenofyty xerofyty zonální vegetace živočich žijící v jeskyních, ale i mimo ně; k životu v jeskyních nemá žádné zvláštní adaptace lesní biom s velkým ročním úhrnem srážek, je zde největší druhová pestrost organismů, má největší biomasu ze všech biomů vůbec rostliny, které mohou změnit svůj vzhled podle podmínek prostředí takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby; principy trvale udržitelného rozvoje byly poprvé formulovány na konferenci v Rio de Janeiro r biom pokrývající arktické oblasti (od severní hranice lesa až do oblasti ledových pustin); půda částečně rozmrzá pouze na 2-3 měsíce v roce; mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny, sobi, polární lišky, lumíci, sovice sněžné aj. vzájemné zastupování příbuzných druhů organismů na podobných stanovištích v různých zeměpisných oblastech světový fond na ochranu přírody, ve znaku má pandu velkou rostliny cizího původu k nám neúmyslně zavlečené suchobytné rostliny suchozemská společenstva charakteristická pro území jednotlivých klimatických pásů

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

ZÁKLADY EKOLOGIE 3 Člověk a životní prostředí

ZÁKLADY EKOLOGIE 3 Člověk a životní prostředí ZÁKLADY EKOLOGIE 3 Člověk a životní prostředí Mgr. Lukáš Rambousek GIO Semily Člověk a životní prostředí Člověk jako biologický druh je stejnou součástí přírody jako ostatní biologické druhy. Na rozdíl

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

VZTAHY MEZI POPULACEMI (MEZIDRUHOVÉ VZTAHY)

VZTAHY MEZI POPULACEMI (MEZIDRUHOVÉ VZTAHY) VZTAHY MEZI POPULACEMI (MEZIDRUHOVÉ VZTAHY) Žádná populace nemůže existovat izolovaně, je závislá na celé řadě dalších populací. Souběžný vývoj dvou populací koevoluce. Neutralismus populace různých druhů

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Vliv člověka na životní prostřed edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Trochu historie. Mezníkem ve vývoji lidstva a jeho prostřed edí byla skutečnost, že e se člověk k stal PÁNEM P TECHNIKY. Nevyváženost

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více