Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon"

Transkript

1 SYLVIA 40 / 2004 Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon Ondřej Sedláček1, David Hořák2, Jan Riegert3, Jiří Reif 2 & Michal Pešata4 1 Přírodovědecká fakulta UK, katedra ekologie, Viničná 7, CZ Praha 2; 2 Přírodovědecká fakulta UK, katedra zoologie, Viničná 7, CZ Praha 2; 3 Biologická fakulta JČU, Branišovská 31, CZ České Budějovice; 4 Zemědělská fakulta JČU, Studentská 13, CZ České Budějovice; Sedláček O., Hořák D., Riegert J., Reif J. & Pešata M. 2004: Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Sylvia 40: V práci jsou shrnuty výsledky našich pozorování palearktických migrantů v subsaharské Africe. Údaje byly získány během dvou expedic do Kamerunu, které se konaly od listopadu do ledna v letech 2000/2001, resp. 2003/2004. Navštívili jsme široké spektrum biotopů od pobřeží, nížinného deštného lesa, horských biotopů až po stromovou savanu. Na 9 lokalitách jsme zaznamenali 35 druhů migrantů. U jednotlivých druhů podáváme poznatky o obývaných biotopech, odhadované početnosti na dané lokalitě, potravním chování a začlenění do místních ptačích společenstev. Na některých lokalitách jsou migranti početnější než místní druhy. Obývají široké spektrum biotopů, vyhýbají se primárním deštným lesům. Celkově lze vysledovat rozšiřování nik a posun do otevřenějších a sušších biotopů oproti hnízdišti, v některých případech preferenci horského prostředí. U pěti druhů jsme zaznamenali zpěv, diskutujeme možnost teritoriality na zimovišti a věrnost místu zimování. In this paper we present results of our observations of Palearctic migrants in sub-saharan Africa. The data were gathered during two expeditions to the Republic of Cameroon (equatorial Africa), which were held from November to January in 2000/2001 and 2003/2004, respectively. We visited a wide range of habitats from lowland forest, montane habitats and grasslands to savannah woodland. In total, we recorded 35 Palearctic migrants at 9 sites. For each species we describe its habitat selection, number of seen individuals, feeding behaviour and coexistence of migrants and African residents. Migrants outnumber resident species of the same guild at several sites. They occupy a wide range of habitats but generally avoid primary forests, resort to drier and more open habitats in comparison to their breeding grounds. A few species prefer montane environments of the Bamenda Highlands. We recorded singing in five migratory species. We discuss winter territoriality and winter site fidelity of migrants. Keywords: Western Palearctic, migratory bird species, wintering grounds, winter habitat selection, Cameroon, sub-saharan Africa 63

2 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu ÚVOD Migrační chování ptáků přitahuje pozornost ornitologů odpradávna. Díky dlouholeté tradici značení ptáků pomocí hliníkových kroužků i současnému rozvoji moderních metod individuálního značení, např. pomocí satelitních vysílaček (např. Berthold et al. 2001), či biogeochemických přístupů (Evans et al. 2003) můžeme říci, že docela dobře známe místa, kudy ptáci táhnou a kde zimují. O biologii druhů v jejich hnízdním areálu (euareál) toho již víme poměrně mnoho. Známe jejich hnízdní prostředí a biologii, zdroje potravy a způsoby jejího získávání a jsme dokonce schopni popisovat složité vzorce chování a sociální interakce. Na druhou stranu dodnes nemáme dostatek poznatků o ekologii tažných druhů v jejich tropických zimovištích (epiareál), kde tráví nezřídka polovinu i více svého života (Berthold 2001). Průběh mimohnízdní klidové fáze přitom do značné míry ovlivňuje úspěšnost jedince v následující hnízdní sezóně. Teprve v poslední době se začíná věnovat systematičtějšímu výzkumu palearktických migrantů na zimovištích více evropských ornitologů (např. Leisler 1992, Morel & Morel 1992, Salewski et al. 2003). Tento výzkum není motivován jen rozšířením poznání. Jeho výsledky mohou hrát zásadní úlohu také v ochraně ptáků. V Africe zimuje velké množství celoevropsky ohrožených a rapidně ubývajících druhů. I ta nejpřísnější a nejúčinnější ochrana na jejich hnízdišti se mine účinkem, budou-li populace zatíženy zvýšenou mortalitou během tahu a zimování na africkém kontinentě (Newton 2004). Naše dvě expedice do Kamerunu nebyly primárně motivovány studiem tažných druhů, zajímalo nás ovšem, zda se s některými setkáme a v jakých podmínkách na zimovišti žijí. Cílem této práce je přispět k poznání biologie palearktických migrantů zimujících v subsaharské Africe. U jednotlivých druhů udáváme naše poznatky o obývaných biotopech, odhadované početnosti na dané lokalitě, potravním chování a začlenění do místních ptačích společenstev. POPIS ÚZEMÍ Kamerun leží v rovníkové Africe a patří k oblastem s největší biotopovou a potažmo i druhovou diverzitou. Dosud zde bylo zaznamenáno přes 9000 druhů rostlin (z nichž 160 je endemických), minimálně 320 druhů savců (16 endemických), více než 250 druhů plazů (20 endemických) a zhruba 200 druhů obojživelníků (více než 60 endemických). Avifauna zahrnuje 908 ptačích druhů, z toho 703 druhů je stálých, 73 vnitroafrických sezónních migrantů a 145 migrantů z Palearktu. Jedenáct z nich má však i místní populaci (Fishpool & Evans 2001). 14 druhů je endemických pouze pro Kamerun. Výskyt téměř všech těchto druhů je omezen na zbytky deštných lesů Kamerunských hor. Celkem 39 ptačích druhů patří mezi globálně ohrožené (BirdLife International 2004). V současné době probíhá celá řada projektů pokoušejících se o jejich záchranu např. Kilum-Ijim a Bamenda Highlands Forest Projects (Hořák & Sedláček 2004). V Kamerunu bylo dosud vyhlášeno 10 národních parků a celá řada rezervací, BirdLife International stanovil celkem 33 významných ptačích území (IBA) (Fishpool & Evans 2001). Na území Kamerunu nacházíme většinu afrických biomů od polopouští na severu přes rozmanité typy savan až po tropické deštné lesy a mangrove v příbřežních pánvích. Široké spektrum biotopů doplňuje jedinečná montánní vegetace Kamerunských hor. 64

3 SYLVIA 40 / 2004 Nížinné tropické deštné lesy Oblast nížinných tropických deštných lesů se nachází na jihu země (obr. 1). Pro příbřežní nížinu je charakteristická vysoká vzdušná vlhkost a roční srážkové úhrny (až mm), krátké období sucha od prosince do února a stabilní teploty s měsíčními průměry mezi C (Fishpool & Evans 2001). Přirozenou vegetací je stálezelený tropický deštný prales Guinejsko-konžské pánve. Námi navštívená oblast se nachází severně od přístavu Limbe, u vesnic Bakingili a Mile 11 (4 3'N 9 3'E). Obě leží na pobřeží Guinejského zálivu (obr. 1), při úpatí Mt. Cameroon (4095 m n. m.). Primárním prales odděluje zhruba 1 km široký pás pokrytý mozaikou palmových hájů, zahrad, plantáží, sekundárních lesů a mangrovových porostů. Písčité pláže jsou jen 5 10 m široké. U vesnice Mile 11 se nachází čelo lávového proudu z poslední erupce Mt. Cameroon z r Oblast jsme navští- Obr. 1. Rozložení hlavních biomů v Kamerunu. A savana, B přechodná zóna vlhkých savan, C nížinné tropické lesy, D Kamerunské hory. Fig. 1. Main vegetation zones of Cameroon. A savannah, B transition zone, C tropical rain forest, D Cameroon mountains. 65

4 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu vili , , a Kamerunské hory Kamerunské hory, ležící při hranici s Nigérií (obr. 1), jsou součástí rozsáhlejšího sopečného masívu, jehož oceánskou část tvoří pás ostrovů v Guinejském zálivu (Bioko, São Tomé a Príncipe). V námi navštívené oblasti Bamenda Highlands začínají charakteristické horské lesy ve výšce 2000 až 2900 m, dnes jsou však omezeny pouze na úzká a strmá údolí potoků. Jednotlivé enklávy lesa jsou často spojeny mělčími údolími, která jsou zarostlá úzkými pásy nižších keřů a stromů. Na okrajích přechází lesy v otevřené světlé háje s převahou asi 5 m vysokých stromů Lasiosiphon glaucus a stromových třezalek Hypericum lanceolatum a H. riparium. Největší podíl mají travnatá společenstva s roztroušenými keři, hojně spásaná dobytkem, a to až po vrcholové partie. Mozaiku biotopů doplňují porosty hasivky orličí (Pteridium aquilinum), zeleninová políčka a monokultury nepůvodních eukalyptových lesů. Hory Bamenda Highlands jsme navštívili při první výpravě v oblasti asi 15 km JV od Bamendy ( ) (obr. 1), zahrnující lokality Mt. Lefo (5 49'N 10 12'E; 2538 m n. m.), jezero Bambuluwe (5 51'N 10 11'E; 2100 m n. m.) a krátery Bambili (5 55'N 10 14'E; m n. m.). Charakteristické pro tuto oblast je značná devastace původních biotopů (především vypalováním), větší podíl pastvin a eukalyptových lesů. Pro lokality Bambuluwe a Bambili je charakteristická přítomnost jezer a přilehlých močálů na dně kráterů. Při druhé výpravě jsme se pohybovali v oblasti asi 30 km SV od Bamendy ( ). Lokalita My Ogade (6 5'N 10 18'E; m n. m.), zhruba 10 km V od vesnice Big Babanki je charakteristická větším podílem horských lesů a spíše extenzivním obhospodařováním, s minimem požárů. Ve dnech jsme navštívili jezero Bamendjing (cca 200 km 2 ) rozprostírající se na náhorní plošině (cca 1200 m n. m.) asi 40 km V od Bamendy. Ve sledované oblasti (okolí vesnice Bambalang) je jezero poměrně mělkou (0,5 1 m) vysychající vodní nádrží s množstvím zátok, ostrůvků a mokřin. V litorální zóně roste hustý porost vodních makrofyt, ostrůvky jsou pokryty 1 2 m vysokými keři a porosty rákosu. Jezero je obklopeno krajinou savanového typu, která nese stopy po vypalování a extenzivní pastvě dobytka. Savana Savanovou zónu severní části Kamerunu (obr. 1) charakterizuje dlouhé období sucha od konce října do začátku března (Fishpool & Evans 2001). Díky značné rozmanitosti reliéfu zde najdeme mozaiku prakticky všech savanových vegetačních formací od 1 3 m vysokých travinných porostů na nejsušších místech až po galeriové lesy podél nevysychajících potoků a řek. Nejčastější přirozenou vegetací je však guinejský typ rozvolněného savanového lesa s převahou akácií (Acacia spp.). Na pahorcích pokrytých skalkami a velkými balvany převládá křovitá savana súdánského typu. Savana je zde pod silným vlivem lidské činnosti, především pastvy dobytka, selektivní těžby dřeva a plošného vypalování v období sucha. Při první výpravě jsme navštívili oblast asi 150 km severně od města Ngaoundéré ( ), mezi vesnicemi Gouna a Poli (8 27'N 13 16'E; 560 m n. m.). Charakteristický pro tuto oblast byl větší podíl sušší křovité a travnaté savany. 66

5 SYLVIA 40 / 2004 Při druhé výpravě ( ) jsme pobývali v oblasti asi 5 km jižně od Ngaoundéré, u vesničky Wakwa (7 15'N 13 21'E; 450 m n. m.). Převažuje zde savana guinejského typu s větším podílem vodních toků a menších mokřadů v níže položených plošších partiích. Při obou výpravách ( a ) jsme navštívili rozsáhlejší mokřad (cca 100 ha) v blízkosti vlakového nádraží v Ngaoundéré. Jedná se o rozsáhlé porosty mokřadních rostlin (zejména rákosu), s četnými jezírky a kanály obklopenými stromovou savanou a řídkým osídlením. METODIKA Výpravy do Kamerunu jsme podnikli resp až Na všech popisovaných lokalitách jsme se věnovali pozorování ptáků ve všech přítomných typech biotopů. Pozorování jsme nejčastěji prováděli ráno mezi 7. až 11. hod. a v pozdních odpoledních hodinách mezi 16. a 19. hod. V horách Bamenda Highlands (na lokalitách Bambili a My Ogade) a v savaně v okolí městečka Poli jsme prováděli kvantitativní výzkumy ptačích společenstev bodovou metodou (Bibby et al. 2000). Při průzkumu lokalit jsme zaznamenávali všechna náhodná pozorování palearktických migrantů, jimi obývané biotopy, přibližnou početnost, potravní chování, hlasové projevy, případně mezidruhové interakce. U jednotlivých záznamů během celého pobytu na lokalitě uvádíme přesný počet pozorování, ostatní údaje o početnosti jsou odhadovány dle kategorií upravených podle Stuarta & Jensena (1986), vztažené na jednoho pozorovatele za den: A) 1 2 jedinci, B) 3 6 jedinců, C) 7 15 jedinců, D) >15 jedinců. VÝSLEDKY A DISKUSE Početnost migrantů a začlenění do místních společenstev Pro tropické oblasti je charakteristická bohatá druhová diverzita, ptáky nevyjímaje. Druhy zde mají spíše menší areály a dosahují nižších početností než druhy severnějších zeměpisných šířek (Newton 2003). V zimním období obohacují tropická ptačí společenstva migrující druhy, jejichž populace čítají mnoho miliónů jedinců. I při letmém studiu ptačích společenstev v Kamerunu je tato skutečnost dobře patrná. Během obou výprav jsme mohli sledovat více než 300 druhů ptáků, z toho 35 palearktických migrantů (tab. 1 a 2). Zvláště na některých lokalitách je nápadná vysoká početnost zimujících druhů. Na plážích a při ústí potoků do moře je jediným bahňákem pisík obecný (Actitis hypoleucos), vyskytující se v početnosti zhruba 3 ex. na 1 km pláže, pouze jednou jsme narazili na vodouše šedého (Tringa nebularia). Nad komunikacemi a lávovým proudem protínajícími prales u vesnice Mile 11 (obr. 2) jsou nejhojnějšími druhy vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a jiřička obecná (Delichon urbica), spíše sporadicky mezi nimi zahlédneme místní druhy vlaštovek či rorýsů. Totéž platí pro horské hřebeny Bamenda Highlands, kde oba naše druhy doplňují již hojněji se vyskytující dva druhy rezidentních vlaštovek, jejich početnost je však srovnatelná. Vlaštovky nebo bahňáci vytvářejí v příhodných oblastech až milionová hejna a mohou tak zde být zdaleka nejpočetnějšími druhy ptáků (Moreau 1972). V mozaikovité krajině Bamenda Highlands v nadmořské výšce okolo 2300 m patří k nejběžnějším ptákům budníček větší (Phylloscopus trochilus) 67

6 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu Tab. 1. Zimní areály a početnost zjištěných druhů nepěvců na sledovaných lokalitách. Zimní rozšíření: a Středozemí, b subsaharská Afrika, b1 západní Afrika, b2 východní Afrika, b3 jižní Afrika, c jižní Asie. Kategorie početnosti vztažené na 1 pozorovatele za den A: 1 2 jedinci, B: 3 6 jedinců, C: 7 15 jedinců, D: >15 jedinců. U jednotlivých záznamů na lokalitě je uveden přesný počet zjištěných jedinců. Table 1. Wintering grounds and numbers of observed non-passerine species at respective sites. Wintering range: a Mediterranean, b sub-saharan Africa, b1 west Africa, b2 east Africa, b3 south Africa. Abundance categories are related to 1 observer per day A: 1 2 individuals, B: 3 6 inds., C: 7 15 inds., D: >15 inds. Exact number of individuals is presented in single records at a site. druh species zimoviště wintering grounds pobřeží coast Bakingili Mile 11 Mt. Lefo hory / mountains Bambili My Ogade Bambuluwe Bamendjing savana / savannah Ngaoundéré Poli Wakwa Pernis apivorus b 2 1 Milvus migrans a, b B Milvus milvus a 1 Circus aeruginosus a, b1-2 1 A Circus macrourus b, c Circus pygargus b, c 4 Pandion haliaetus a, b, c 1 1 Falco vespertinus a, b 2 Falco subbuteo b1, b3 1 Accipiter brevipes b2 1 Tringa totanus a, b1-2, c B Tringa nebularia a, b, c 1 1 Tringa ochropus a, b, c A 2 C Tringa glareola (a), b, c B Actitis hypoleucos a, b, c B A Philomachus pugnax a, b, c C Gallinago gallinago a, b1-2, c Jynx torquilla b Merops apiaster b1-2, (b3) 1 (obr. 3). Ve společenstvu 71 zjištěných druhů se umisťuje na 21. místě, v příhodných biotopech dosahuje hustoty až 6 ex./10 ha (vl. pozorování bodová metoda). Během našeho druhého pobytu jsme se pohybovali od do na jedné lokalitě a mohli jsme sledovat postupné přibývání budníčků větších. V polovině listopadu jsme začali zaznamenávat jednotlivé ptáky, v první dekádě prosince dosáhl budníček větší konečné početnosti. To se týká i konipasa lučního (Motacilla flava). Zajímavé je, že v době příletu budníčka zde naprostá většina hmyzožravých ptáků začíná hnízdit (Tye 1992, vl. pozorování) a jak budníček, tak i místní druhy s podobnou potravní ekologií se musí vyrovnávat se sílící mezidruhovou kompeticí (Greenberg 1986, Rabøl 1987). Kromě budníčka většího se lze v horách setkat s dalšími zimujícími pěvci (tab. 2), kteří se však již vyskytují v menších hustotách a chovají se mnohdy nenápadně. Zajímavý je také poměrně častý výskyt motáka pochopa (Circus aeruginosus), který patří v otevřených biotopech vedle káně rezavokrké (Buteo auguralis) k nejhojnějším dravcům. S největší dominancí palearktických migrantů jsme se setkali na náhorní plošině u jezera Bamendjing. Z vlaštovkovitých pěvců jsme zde zastihli pouze vlaštovky obecné, prakticky jedinými pěvci 68

7 SYLVIA 40 / 2004 Tab. 2. Zimní areály a početnost zjištěných druhů pěvců na sledovaných lokalitách. Zimní rozšíření: a Středozemí, b subsaharská Afrika, b1 západní Afrika, b2 východní Afrika, b3 jižní Afrika, c jižní Asie. Kategorie početnosti vztažené na 1 pozorovatele za den A: 1 2 jedinci, B: 3 6 jedinců, C: 7 15 jedinců, D: >15 jedinců. U jednotlivých záznamů na lokalitě je uveden přesný počet zjištěných jedinců. Table 2. Wintering grounds and numbers of observed passerine species at respective sites. Wintering range: a Mediterranean, b sub-saharan Africa, b1 west Africa, b2 east Africa, b3 south Africa. Abundance categories: Abundance categories are related to 1 observer per day A: 1 2 individuals, B: 3 6 inds., C: 7 15 inds., D: >15 inds. Exact number of individuals is presented in single records at a site. druh species zimoviště wintering grounds pobřeží coast Bakingili Mile 11 Mt. Lefo hory / mountains Bambili My Ogade Bambuluwe Bamendjing savana / savannah Poli Wakwa Ngaoundéré Hirundo rustica b D D D Delichon urbica b C C 6 Motacilla flava a, b1-2, c C C C B B B Anthus trivialis a, b, c 2 B A A Saxicola rubetra b C C B-C B Oenanthe oenanthe b, c 1 A Luscinia megarhynchos b Sylvia borin b A-B A A A 2 Sylvia atricapilla b1-2 2 Sylvia communis b 2 1 Phylloscopus sibilatrix b1-2 2 Phylloscopus trochilus b C-D C C-D C-D A B Muscicapa striata b Ficedula hypoleuca b Acrocephalus arundinaceus b B Acrocephalus schoenobaenus b B vyskytující se ve vyprahlé a často vypálené savaně byli bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a konipas luční. Z rákosinových porostů se ozývali rákosníci velcí (Acrocephalus arundinaceus) a proužkovaní (A. schoenobaenus), na mělčinách jsme kromě místní čejky žlutonohé (Vanellus senegallus) zastihli pisíky obecné a bekasinu otavní (Gallinago gallinago). Na mokřadu u Ngaoundéré v savanové zóně byli běžně k vidění vodouši kropenatí (Tringa ochropus), bahenní (T. glareola) a rudonozí (T. totanus) a jespáci bojovní (Philomachus pugnax). Společenstvo bahňáků zde doplňovalo několik jedinců ostnáka afrického (Actophilornis africanus), čejky trnité (Vanellus spinosus), č. žlutonohé a pisily čáponohé (Himantopus himantopus). Obývané biotopy a potravní ekologie Palearktičtí migranti zimující v tropické Africe obecně obývají velmi široké spektrum biotopů. Mají však jedno společné, většinou se vyhýbají tropickým deštným lesům (Leisler 1990, 1992, Böhning-Gaese & Reik 2003). V Kamerunu se nachází všechny biomy subsaharské Afriky a měli jsme tak možnost pozorovat obecné preference migrantů i druhově specifické biotopové nároky. Celkově se dá říci, že v Kamerunu obývají tyto druhy otevřenější a sušší 69

8 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu Obr. 2. Nad lávovým proudem protínajícím primární prales na svazích vulkánu Mt. Cameroon lze pozorovat vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a jiřičky obecné (Delichon urbica). (Foto Z. Hrázský) Fig. 2. House Martins (Delichon urbica) and Swallows (Hirundo rustica) forage above the lava flow in primary rain forests on Mt. Cameroon slopes. (Photo Z. Hrázský) biotopy než na hnízdišti, jejich niky se rozšiřují. Nejlépe lze jejich chování připodobnit k chování na tahu, kdy se zdržují v poněkud jiných biotopech než na hnízdišti, celkový charakter preferovaných stanovišť se však v zásadnějších aspektech neliší. Ptáci se musí řídit především nabídkou afrických biotopů. Tropické deštné lesy se od lesů temperátní zóny odlišují snad ve všech aspektech a jsou tak zřejmě pro palearktické ptáky příliš nehostinné. Zbývají tak vlastně různé typy savan od přechodových zón poloopadavých tropických lesů přes stromové, křovité a travnaté savany až k polopouštím, doplněné o zemědělsky obhospodařovanou půdu pole a pastviny. U dravců lze pozorovat preferenci mozaikovité krajiny savanového typu, jedinou výjimkou je včelojed lesní (Pernis apivorus). Kromě jednoho záznamu z Bamenda Highlands (2200 m n. m.) jsme jej při obou výpravách pozorovali i v zóně nížinného tropického lesa při pobřeží. Nutno však podotknout, že jsme ho zastihli pouze v mozaice menších lesů a plantáží. Toto naše pozorování je v souladu s Moreauem (1972), ačkoli Bijlsma (2002) usuzuje, že deštný les je pro tento druh důležitějším habitatem, než se dosud předpokládalo. Se všemi třemi druhy motáků (Circus spp.) jsme se poměrně často setkávali v savanové zóně (tab. 1), často v nejsušších partiích a na spáleništích. Moták pochop (Circus aeruginosus) byl však hojnější v horách, kde vystupoval až do výšky 2500 m n. m. Nejčastěji byl pozorován v blízkosti kráterových jezer a mokřadů. 70

9 SYLVIA 40 / 2004 Obr. 3. V mozaikovité krajině Bamenda Highlands v nadmořské výšce 2300 m hojně zimují budníčci větší (Phylloscopus trochilus), pěnice slavíkové (Sylvia borin), lindušky lesní (Anthus trivialis) nebo konipasi luční (Motacilla flava). (Foto D. Hořák) Fig. 3. Willow Warblers (Phylloscopus trochilus), Garden Warblers (Sylvia borin), Tree Pipits (Anthus trivialis) or Yellow Wagtails (Motacilla flava) winter in mosaic environment of Bamenda Highlands (2300 m a.s.l.). (Photo D. Hořák) Obr. 4. Suchá savana severního Kamerunu je typickým biotopem zimujícího bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). (Foto D. Hořák) Fig. 4. Winter habitat of Whinchat (Saxicola rubetra) in dry savannah of northern Cameroon. (Photo D. Hořák) 71

10 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu Zimující bahňáky jsme pochopitelně pozorovali v biotopech s přítomností mokřadů, vodních ploch a toků. Lze však vysledovat určité druhově specifické preference. Bekasinu otavní jsme zastihli v Bamenda Highlands u kráterového jezera Bambili (2300 m n. m.) a vedle pisíka obecného i na náhorní plošině jezera Bamendjing (1200 m n. m.). Bekasina otavní se skutečně spíše vyhýbá zóně savan, která je hlavním biotopem ostatních zimujících bahňáků (Moreau 1972). Pisík obecný je jediným bahňákem, kterého lze hojněji pozorovat na kamerunském pobřeží. Jednotlivé pisíky jsme pozorovali při lovu potravy jak v přílivové zóně na plážích, tak podél ústí potoků protínajících mangrovové porosty, plantáže a zbytky pralesa. Moreau (1972) uvádí, že tento druh obývá široké spektrum biotopů, patří však k několika málo druhům palearktických migrantů obývajících zónu deštných lesů, navíc je schopen pronikat podél potoků i do primárních pralesů. Na pobřeží by měly zimovat či protahovat i další druhy bahňáků, především jespáků r. Calidris (Borrow & Demey 2001). V námi navštívené oblasti sopky Mt. Cameroon, kde chybí rozsáhlejší plošiny s lagunami a deltami řek, však bahňáci zřejmě nenachází příznivé podmínky. To potvrzuje i zdejší absence jinak hojných racků a rybáků (Borrow & Demey 2001). Většina zimujících bahňáků se koncentruje kolem mokřadních stanovišť v zóně savan (Moreau 1972). Místo s největším počtem námi zaznamenaných bahňáků byl mokřad u města Ngaoundéré (tab. 1). Pozorovali jsme zde hejnka jespáka bojovného, vodouše bahenního, kropenatého a rudonohého. Hlavní areál zimoviště jespáka bojovného leží v západní Africe severněji od této lokality, v zóně travnatých savan (Borrow & Demey 2001). Pro tento druh je typická preference sušších travnatých a obnažených ploch. To souvisí s tím, že většinu potravy jespáka bojovného na zimovišti tvoří rostlinná složka, především semena trav, plevelů a obilovin rýže, prosa a čiroku (Dowsett 1969). Naproti tomu vodouš bahenní i kropenatý jsou i na zimovišti věrni různým typům sladkovodních mokřadních biotopů (Kirchner 1963, Moreau 1972, Borrow & Demey 2001). Vodouš kropenatý však častěji vyhledává okraje vodních toků, podél kterých dokáže pronikat i do tropických lesů. Celkově však preferuje otevřenější biotopy (Moreau 1972). To potvrzují i naše pozorování jednotlivých ptáků zimujících u vysychajících říček v savanové zóně (tab. 1). Vodouš rudonohý se odlišuje výraznou vazbou na mořské pobřeží, ve vnitrozemí se s ním lze setkat spíše sporadicky (Borrow & Demey 2001). V zóně tropických deštných lesů jsme z pěvců vedle vlaštovek a jiřiček pozorovali konipasa lučního a lejska šedého (Muscicapa striata). Všechny tyto druhy se však vyhýbaly vlastnímu pralesu. Konipasi luční preferovali travnaté pásy podél silnic a lejsek šedý byl zastižen v parkovitém prostředí botanické zahrady v Limbe. Vlaštovky i jiřičky lovily hmyz podél příbřežní komunikace a nad lávovým proudem protínajícím prales (obr. 2). Podobně jako na hnízdišti lze u nich vysledovat vertikální separaci, vlaštovky lovily níže nad zemí. Moreau (1972) uvádí, že se vlaštovky obecné vyhýbají příbřežním a horským oblastem, obecně preferují spíše sušší savanové biotopy. My jsme tento druh pozorovali právě v horách a na pobřeží. Přesto se však zřejmě jedná pouze o okrajové populace či protahující jedince. U mnoha pěvců lze vysledovat posun do aridnějších biotopů či rozšíření niky tímto směrem (Leisler 1990). Je si třeba uvědomit, že koncem října, tedy v obdo- 72

11 SYLVIA 40 / 2004 bí, kdy migranti dosahují svých zimovišť, začíná období sucha. Tráva v savaně postupně usychá a podléhá požárům, stromy jsou až na výjimky bez listí (obr. 4). Na spáleništích obklopujících jezero Bambalang se přitom lze poměrně hojně setkat např. s konipasem lučním, tento biotop je také typický pro bramborníčka hnědého. Tento druh využívá k lovu potravy obnažené plochy se suchou či spálenou vegetací (obr. 4). Posun do obecněji sušších biotopů na zimovištích je uváděn i u rákosníků (Acrocephalus spp.). Ti nemusí nutně obývat rákosiny v mokřadních biotopech, ale bývají rozptýleni ve vysoké bylinné vegetaci často mimo vodní prostředí (De Roo & Deheegher 1969, Leisler 1981, Borrow & Demey 2001). Preferenci horského prostředí některými druhy pěvců (tab. 2, obr. 3) lze přičíst na vrub obdobnému klimatu i struktuře vegetace v porovnání s temperátní zónou. Na rozdíl od savany je zde celkově vlhčí klima a vegetace usychá později v sezóně. Keře a stromy navíc neshazují listí, a mohou tak skýtat větší množství potravy pro hmyzožravé ptáky. To potvrzují námi zjištěné vyšší hustoty budníčka většího, pěnice slavíkové (Sylvia borin) či lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) oproti suché savaně. Právě tyto druhy jsou závislé na sběru potravy z listů stromů a keřů ( foliage gleaning ). Vedle obývání sušších oblastí a preference horského prostředí lze u některých pěvců vysledovat posun do otevřenějších biotopů oproti hnízdišti (Leisler 1990, 1992). Např. linduška lesní (Anthus trivialis) obývá v horách nejčastěji krátkostébelné pastviny s roztroušenými keři. Ve stejném biotopu dosahuje také nejvyšších hustot budníček větší (obr. 3). Lejsek černohlavý se vyhýbá zapojenému horskému pralesu a k lovu využívá spíše rozvolněné háje nízkých stromů a keřovité formace podél potoků. Podobné prostředí preferuje i v ploché savaně. Teritorialita a věrnost zimovišti Již při první výpravě do Kamerunských hor jsme se setkali s překvapivým jevem. Budníčci větší zde v ranních a dopoledních hodinách často zpívali. S tímto fenoménem jsme se setkali i u slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a rákosníka velkého a proužkovaného. V jednom případě jsme pozorovali v horách Bamenda Highlands i zpívajícího samce konipasa lučního (M. f. thunbergi). Jelikož lze s jistotou vyloučit funkci zpěvu pro lákání samic, je zřejmé, že i na zimovišti hraje zpěv roli při obhajobě zimních teritorií s dostatkem potravních zdrojů (např. z důvodu pelichání, Kelsey 1989) a úkrytů, které mohou snižovat riziko predace (Cuadrado 1995, 1997). U slavíka a rákosníků si lze všimnout, že jejich zpěv není zdaleka tak hlasitý a bohatý jako v hnízdním období. Zimní teritorialita je známa u některých druhů pěvců, typicky právě u malých drozdovitých ptáků jako jsou rehek domácí Phoenicurus ochruros (Cuadrado 1995), rehek zahradní P. phoenicurus (Skilleter 1995) či bělořiti (Leisler et al. 1983). Slavík obecný může na zimovišti vytvářet shluky malých teritorií obhajovaných zpěvem (Douaud 1957, Cawkell & Moreau 1963). Salewski et al. (2000, 2002) nezaznamenali u budníčka většího na Pobřeží Slonoviny držení trvalých teritorií, zde se však zjevně jednalo o protahující jedince. My nemůžeme s jistotou tvrdit, že budníčci drží v Bamenda Highlands stálá, nepřekrývající se teritoria, nicméně víme, že námi okroužkovaní ptáci v druhé polovině listopadu zde setrvávali až do našeho odjezdu koncem prosince. O tom svědčí i pelichání letek a rýdovacích per u odchycených ptáků. 73

12 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu S teritorialitou na zimovišti souvisí i další jev. Podobně jako jsou mnozí jedinci věrni místu svého předešlého hnízdiště, vrací se i na místo, kde úspěšně přezimovali (Moreau 1972). Věrnost zimovišti byla z námi pozorovaných druhů prokázána např. u lejska černohlavého a šedého, slavíka obecného (Salewski et al. 2000, Salewski et al. 2002), pěnice černohlavé (Cuadrado et al. 1995), slavíkové i hnědokřídlé, rákosníků, vlaštovek, budníčka většího, a dokonce u bahňáků (Moreau 1972, King & Hutchinson 2001). Vezmeme-li v úvahu, že jak na hnízdišti, tak na zimovišti mnohé druhy drží stálá teritoria, dá se usuzovat, že krom dalekých přesunů a tahových zastávek mezi oběma oblastmi tráví celý život na velmi malé ploše nepřesahující třeba jen několik hektarů. Zimní areály Palearktické druhy tažných ptáků zimují ve všech přilehlých částech Starého světa, od Středozemí až po jižní cíp afrického kontinentu a jižní Asii. Oblasti jejich hnízdního a zimního výskytu se mohou do různé míry překrývat či být úplně odděleny (Newton 2003). Poloha zimního areálu i jeho rozloha je druhově specifická (viz tab. 1 a 2). V průběhu našich expedic jsme se tak mohli setkat jak s druhy, které zimují pouze v západní Africe (např. lejsek černohlavý), tak druhy, jejichž areál tvoří tropický pás severně od rovníku (např. krutihlav obecný Jynx torquilla) nebo dokonce zabírá celou subsaharskou Afriku (např. jiřička obecná). Kromě nároků daného druhu na prostředí může polohu zimovišť ovlivnit místo hnízdění a tahová cesta, kterou se pták vydá. Jednotlivé evropské hnízdní populace mohou zimovat v odlišných oblastech. Dobrým příkladem je naše vlaštovka obecná. Populace z Britských ostrovů táhnou až do Jižní Afriky (Davis 1965), většina německých ptáků zimuje v Konžské pánvi (Moreau 1972). Naše populace táhnou v poměrně úzkém pásu přes Itálii a Řecko a přezimují v rovníkové Africe, převážně v pásmu od Nigérie po Keňu, tedy včetně Kamerunu (Hudec et al. 1983a). Nejnovější výsledky kroužkování dokazují zimování našich vlaštovek ve Středoafrické republice, zřejmě v poměrně vysokých počtech (Cepák et al. 2003). U řady ptačích druhů je v Evropě patrné tzv. migrační rozhraní (Bairlein 1985, Berthold 2001). Můžeme si jej představit jako severojižní (popř. západovýchodní) hranici, která rozděluje hnízdící populaci na dvě skupiny táhnoucí do afrických zimovišť buď jihozápadní (přes Pyrenejský poloostrov), nebo jihovýchodní cestou (přes východní Středomoří). Existence migračního rozhraní je dobře patrná i v tropické Africe. Například západoevropské pěnice černohlavé zimují v západní Africe a východoevropské populace létají na východ Afriky (Moreau 1972). Podobnou situaci lze dokumentovat u jiných námi pozorovaných druhů (např. pěnice hnědokřídlé). Při tahu dochází i k zajímavému jevu tzv. přeskakování populací (Pearson & Lack 1992). Analýzou zpětných hlášení budníčků větších bylo doloženo, že ptáci ze západní a střední Evropy zimují v západní Africe, zatímco severoskandinávští a finští budníčci létají do střední, východní a jižní Afriky (Hedenström & Pettersson 1987). Znamená to tedy, že severněji hnízdící budníčci zimují jižněji než ostatní populace. Působením řady faktorů podléhají hranice areálů dynamických změnám. Také rozvoj poznatků přináší nové světlo do studované problematiky a zpřesňuje náš obraz zimního rozšíření palearktických migrantů. Mnohé údaje z Crampa (1988) či Hudce & Černého (1977) a Hudce (1983a,b) můžeme tak 74

13 SYLVIA 40 / 2004 po srovnání s Borrowem & Demeyem (2001) označit za zastaralé. Cramp (1988) například uvádí že lejsek šedý zimuje v oblastech jižně od rovníku, zatímco Borrow & Demey (2001) jej uvádí z oblastí položených mnohem severněji. To dokládá i naše pozorování tohoto druhu v oblasti kamerunské stromové savany (Wakwa, leden 2004). Podobně některá naše pozorování posunují hranice areálů o několik desítek až stovek kilometrů na jih (moták stepní, moták lužní, pěnice černohlavá). Přítomnost těchto druhů jižně od pásu savan, jež normálně obývají, lze připsat na vrub přítomnosti Kamerunských hor v zóně tropických lesů. Ty ve vyšších nadmořských výškách vytváří studenější a sušší klima a biotopy jsou zde podobné právě stromové savaně. Zcela mimo areál zimního rozšíření uváděný v literatuře je pozorování luňáka červeného (Milvus milvus) v oblasti Bamenda Highlands (začátek prosince 2003, 2200 m n. m.). Vzhledem k tomu, že jeho zimoviště leží v okolí Středozemního moře, jsou záznamy ze subsaharské Afriky pouze ojedinělé (Borrow & Demey 2001, Barlow & Wacher 1997). Místo našeho pozorování leží více než 3500 km od pravidelných zimovišť. Při návštěvě tropických oblastí jsme pozorovali i nám dobře známé ptačí druhy žijící v mírném pásmu, které však nelze jednoznačně označit za migranty. Jsou to druhy, které mají v subsaharské Africe oddělené populace a vytváří místní poddruhy (např. potápka malá Tachybaptus ruficollis, slípka zelenonohá Gallinula chloropus, bramborníček černohlavý Saxicola torquata), nebo druhy, jejichž stálé populace v zimním období doplňují migrující jedinci ze západního Palearktu (např. sokol stěhovavý Falco peregrinus, volavka popelavá Ardea cinerea, pisila čáponohá Himantopus himantopus či dudek chocholatý Upupa epops). V takové situaci je prakticky nemožné určit, ke které populaci sledovaný jedinec náleží. Výjimkou je luňák hnědý (Milvus migrans), jehož africké stálé populace podruhu M. m. parasiticus se od palearktických migrantů podruhu M. m. migrans liší např. žlutým zbarvením zobáku (Borrow & Demey 2001). Několik jedinců evropského poddruhu (M. m. migrans) bylo zaznamenáno pouze na mokřadu u města Ngaoundéré, v pásu savan severního Kamerunu. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Michalu Bartošovi, Jakubu Bromovi, Dáše Bystřické, Záboji Hrázskému, Štěpánu Janečkovi, Petře Janečkové, Saše Přibylové a Denise Sedláčkové za vytvoření teplého domova v tropické Africe. Jsme velmi zavázáni Dr. Michaelu Boboh Vabimu za milé přijetí a umožnění výzkumu v Bamenda Highlands. Za strávení přijemných a plodných večerů v Tam Tam Baru děkujeme obyvatelům vesnice Big Babanki a členům organizace SATEC. Naše poděkování si zaslouží i Dampuro Fonju a El- Hads Ahmadou Wagua z Ndawara-Belo za umožnění pobytu na soukromém ranči. Děkujeme našemu průvodci Henrymu Yonovi za to, že nás nechal v klidu pracovat a celé dny ležel u ohně. V neposlední řadě děkujeme anonymním recenzentům za podnětné připomínky. SUMMARY The range of migratory birds consists of two more or less separated parts, the breeding range and the wintering grounds. Because of intensive research in the temperate zone we have found out much interesting information about breeding biology, feeding, behaviour or even social interactions of Palearctic migrants on their breeding grounds. On 75

14 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu the contrary, knowledge about their tropical life has been poor so far. However, the wintering is at least of the same importance as breeding because it influences the success of the next breeding attempt and therefore affects the life-time reproductive success. Therefore more relevant information about the winter distribution and behaviour of migrants in their winter quarters is required. In this paper, we present results of our observations of Palearctic migrants in sub-saharan Africa. During our two stays in the Republic of Cameroon (equatorial Africa), which were held from November to January in 2000/2001 and 2003/2004, respectively, we visited a wide range of habitats in three regions: (1) The lowland rain forests Limbe region (4 1'N 9 11'E), the locality is situated on the coast of the Gulf of Guinea at the foot of Mt. Cameroon. Primary forests are isolated from the sea by approximately 1-kmwide stripe of palm groves, gardens, plantations, secondary forests and mangrove mosaic; (2) Cameroonian Mountains Bamenda region (5 58'N 10 9'E). The afromontane forests are typical of this area but recently they are mostly replaced by grassland used for cattle grazing, farmland and Eucalyptus tree forests. (3) Savannah woodland Ngaoundéré region (7 20'N 13 34'E). Grassy area with small patches of Acacia trees and bushes. The habitats are influenced by relatively high human population density and cattle grazing. Small wetlands are present in lower locations. The observations were usually made in the morning (7:00 11:00 a.m.) and evening hours (4:00 7:00 p.m.). We recorded number of all individuals seen (or heard), their habitat selection, feeding behaviour, voices and interspecific interactions. In total, we recorded 35 species of western Palearctic migrants. For abundance of each species at respective sites see Tables 1 and 2. At several localities and in specific habitats the abundance of migratory species was higher than that of resident species of the same guild. The density of Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) in suitable habitat in the mountains reached 6 individuals per 10 hectares (point-count census method). Whinchats (Saxicola rubetra) and Yellow Wagtails (Motacilla flava) were the most abundant passerines in the savannah woodland even if the vegetation was burned. The migrants in sub-saharan Africa used a wide range of habitats except for lowland rain forests. Migratory species tend to winter in drier and more open habitats (Tree Pipit Anthus trivialis) than they usually use for breeding. Their niches seem to be wider. Our results also show that Palearctic birds prefer higher altitudes and mountain environments where the climatic conditions are similar to those in temperate zone. We presume also better feeding conditions in such habitats. The abundance of Willow Warbler, Garden Warbler (Sylvia borin) and Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) was higher in mountains than in dry savannah region. In some species (Nightingale Luscinia megarhynchos, Willow Warbler, Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus, Sedge Warbler A. schoenobaenus, Yellow Wagtail) we recorded singing. These songs were probably not connected to female attraction/defence but played a role in feeding territory defence. Some of our records broaden the current knowledge about wintering range borders (Pallid Harrier Circus macrourus, Montagu s Harrier C. pygargus, Blackcap Sylvia atricapilla). Very interesting is the 76

15 SYLVIA 40 / 2004 occurrence of one individual of Red Kite (Milvus milvus) in the Bamenda Highlands (December 2003, 2200 m a. s. l.) because it is more than km from the species usual wintering grounds (Mediterranean). LITERATURA Bairlein F. 1985: Offene Fragen der Erforschung des Zuges paläarktischer Vogelarten in Afrika. Vogelwarte 33: Barlow C. & Wacher T. 1997: A Field Guide to Birds of The Gambia and Senegal. Yale Univ. Press, New Haven. Berthold P. 2001: Bird migration A General Survey. Oxford University Press, Oxford. Berthold P., Van Den Bossche W., Fiedler W., Kaatz C., Kaatz M., Leshem Y., Nowak E. & Querner U. 2001: Detection of a new important staging and wintering area of the White Stork Ciconia ciconia by satellite tracking. Ibis 143: Bibby C. J., Hill A., Burgess N. D. & Mustoe S. 2000: Bird Census Techniques. Academic Press, London. Bijlsma R. G. 2002: Life-history traits of Honey Buzzards (Pernis apivorus) in Africa. Vogelwarte 41: BirdLife International 2004: Threatened Birds of the World (CD-ROM version). BirdLife International, Oxford. Böhning-Gaese K. & Reik O. 2003: Macroecology of habitat choice in long-distance migratory birds. Oecologia 137: Borrow N. & Demey R. 2001: Birds of Western Africa. Christopher Helm, London. Cawkell E. M. & Moreau R. E. 1963: Notes on birds in The Gambia. Ibis 105: Cepák J., Škopek J. & Zárybnický J. 2003: Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok Zprávy ČSO 56: Appendix Cramp S. (ed.) Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. V. Oxford University Press, Oxford. Cuadrado M. 1995: Winter territoriality in migrant Black Redstarts Phoenicurus ochruros in the Mediterranean area. Bird Study. 42(3): Cuadrado M., Senar J. C. & Copete J. L. 1995: Do all Blackcaps Sylvia atricapilla show winter site fidelity? Ibis 137: Cuadrado M. 1997: Why are migrant Robins (Erithacus rubecula) territorial in winter?: The importance of the anti-predatory behaviour. Ethology, Ecology & Evolution 9: Davis P. 1965: Recoveries of Swallows ringed in Britain and Ireland. Bird Study 12: De Roo A. & Deheegher J. 1969: Ecology of the Great Reed Warbler wintering in the southern Congo savanna. Gerfaut 59: Douaud J. 1957: Les migrations au Togo (Afrique occidentale). Alauda 25: Dowsett R. J. 1969: B.O.U. supported research at Lake Chad in Ibis 111: Evans K. L, Waldron S. & Bradbury R. B. 2003: Segregation in the African wintering ranges of English and Swiss Swallow Hirundo rustica populations: a stable isotope study. Bird Study 50: Fishpool L. D. C. & Evans M. I. 2001: Important Bird Areas in Africa and associated islands. BirdLife International, Oxford. Greenberg R. 1986: Competition of migrant birds in the non-breading season. Current Ornithology 3: Hedenström A. & Pettersson J. 1987: Migration routes and wintering areas of Willow Warblers Phylloscopus trochilus (L.) ringed in Fennoscandia. Ornis Fennica 64: Hořák D. & Sedláček O. 2004: Ochrana ptáků v tropické Africe BirdLife made in Cameroon. Ptačí svět XI(2): 11. Hudec K. & Černý W. (eds) 1977: Fauna ČSSR. Ptáci 2. Academia, Praha. Hudec K. (ed.) 1983a: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I. Academia, Praha. Hudec K. (ed.) 1983b: Fauna ČSSR. Ptáci 3/II. Academia, Praha. Kelsey M. G. 1989: A comparison of the song and territorial behaviour of a long-distance migrant, the Marsh Warbler Acroce- 77

16 Sedláček et al. / Migranti v Kamerunu phalus palustris, in summer and winter. Ibis 131: King J. M. B. & Hutchinson J. M. C. 2001: Site fidelity and recurrence of some migrant bird species in The Gambia. Ring. & Migr. 20: Kirchner H. 1963: Der Bruchwasserläufer. Die Neue Brehm Bücherei, Heft 309. A. Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt. Leisler B. 1981: Die ökologische Einnischung der mitteleuropäischen Rohrsänger (Acrocephalus, Sylviinae). I. Habitattrennung. Vogelwarte 31: Leisler B. 1990: Selection and use of habitat of wintering migrants. In: Gwinner E. (ed.) Bird migration: physiology and ecophysiology. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg etc. 1990: i xii, pp Leisler B. 1992: Habitat selection and coexistence of migrants and Afrotropical residents. Ibis 134 (Suppl. 1): Leisler B., Heine G. & Siebenrock K. H. 1983: Einnischung und interspezifische Territorialität überwinternder Steinschmätzer (Oenanthe isabellina, O. oenanthe, O. pleschanka) in Kenia. J. Ornithol. 124: Moreau R. E. 1972: The Palearctic-African bird migration systems. Academic Press, London. Morel G. J. & Morel M. Y. 1992: Habitat use by Palearctic migrant passerine birds in West Africa. Ibis 134 (Suppl. 1): Newton I. 2003: The Speciation and Biogeography of Birds. Academic Press, London. Newton I. 2004: Population limitation in migrants. Ibis 146: Pearson D. J. & Lack P. C. 1992: Migration patterns and habitat use by passerine and near-passerine migrant birds in eastern Africa. Ibis 134 (Suppl. 1): Rabøl J. 1987: Coexistence and competition between overwintering Willow Warblers Phylloscopus trochilus and local warblers at Lake Naivasha, Kenya. Ornis Scand. 18: Salewski V., Bairlein F. & Leisler B. 2000: Site fidelity of Palearctic passerine migrants in the Northern Guinea savanna zone, West Africa. Vogelwarte 40: Salewski V., Bairlein F. & Leisler B. 2002: Different wintering strategies of two Palearctic migrants in West Africa a consequence of foraging strategies? Ibis 144: Salewski V., Bairlein F. & Leisler B. 2003: Niche partitioning of two Palearctic passerine migrants with Afrotropical residents in their West African winter quarters. Behavioral Ecology 14: Skilleter M. 1995: Winter site fidelity of Redstart Phoenicurus phoenicurus in N. Nigeria. Malimbus. 17: Stuart S. N. & Jensen F. P. 1986: The status and ecology of montane forest bird species in western Cameroon. In: Stuart S. N. (ed.): Conservation of Cameroon Montane Forest. ICBP, Cambridge. Tye H. 1992: Reversal of breeding-season by lowland birds at higher altitudes in Western Cameroon. Ibis 134: Došlo 13. září 2004, přijato 13. října Received September 13, 2004; accepted October 13,

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly 60.TEST k ověření znalostí Světadíly - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, CZ-40001 Ústí nad Labem; e-mail: lutra@email.cz 2

Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, CZ-40001 Ústí nad Labem; e-mail: lutra@email.cz 2 První pozorování racka polárního (Larus glaucoides) v České republice First record of the Iceland Gull (Larus glaucoides) in the Czech Republic Václav Beran 1, 2 1 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Pozvánka na členskou schůzi 1. 12. 2012 Přechodně chráněná plocha Rzy vyhlášena Změny v provozu internetových

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Vliv klimatických změn na vodní ptáky Effect of climate changes on the waterbirds 2009 Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Musil, Dr.

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern Bohemia in 1997 2004 and possible causes of changes in numbers

Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern Bohemia in 1997 2004 and possible causes of changes in numbers Hnízdní populace potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jižních Čechách v letech 1997 2004 a možné příčiny změn početnosti Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více