Environmentální výchova průřezové téma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova průřezové téma"

Transkript

1 Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač

2 Úvod... 3 Les charakteristika, význam, vývoj lesů ČR... 4 Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí... 5 Dřeviny v zámeckém parku... 6 Dřeviny v zámeckém parku pracovní list... 7 Cizokrajné ovoce odkud pochází a jak nám chutná... 8 Oxid uhličitý kolem nás Oxid uhličitý kolem nás metodický návod Voda v přírodním vodním zdroji Stavba mlýna Stavba mlýna - pracovní list technického vybavení Stavba mlýna - pracovní list kolonizátora Stavba mlýna - pracovní list osadníka Určení průtoku potoka Žížalí farma Ekologické pojmy - opakování Člověk poškozuje, člověk pomáhá Člověk poškozuje, člověk pomáhá - metodický návod Proč listí žloutne Proč listí žloutne - metodický návod Člověk bez elektrické energie Solární konstanta O nejlepší termosku Průzkum obsahu odpadkového koše ve třídě Výroba papíru Doprava v místě bydliště (okolí školy) Pohyb po obci Vypracovat plánek školní budovy Zakresli do mapky a stručně popiš trasu exkurze (vycházky) Výkon lidského těla Srážení bílkovin Pracovní postup srážení bílkovin Kouření a já Charakteristika různých typů kulturní krajiny Fair Trade obchod Kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní... 47

3 Úvod Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k nezbytnému pochopení postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a společnosti a k poznání významu jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty inspiraci a odpočinek. Klade základy systémového přístupu zvýrazňující vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. V roce 2002 se konala v Johannesburgru 3. konference OSN Světový summit o udržitelném rozvoji. Hlavní téma integrace ekonomické, environmentální a sociální politiky. Zasedání mělo potvrdit a zkontrolovat výsledky dosažené od zasedání v Riu de Janeiro v roce Současně se konalo zasedání zástupců místních správ ( Summit starostů ) a fórum nevládních organizací. Nejdůležitější oblasti: Vodní zdroje a přístup k pitné vodě Energetika nepoškozující životní prostředí Zdravotnictví Udržitelné zemědělství Zachování biodiverzity Zkráceně: WEHAB Stručné informace k jednotlivým bodům jako informace pro vyučující: W do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě, zlepšit hygienické zázemí u jedné miliardy lidí E odstranění subvencí do fosilních paliv umožňuje rozsáhlejší využívání vodních a tepelných elektráren upravených na nižší míru znečištění a nezmiňuje jadernou energii v negativním ani v pozitivním smyslu; do dvaceti let přístup k energii 35 % africké populace H - do roku 2020 budou chemikálie vyráběny a využívány způsobem, který neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí; posílení spolupráce v oblasti znečišťování ovzduší A zastavení trendu vyčerpání přírodních zdrojů; mezi klíčové problémy patří boj s rozšiřováním pouští vyžadující financování B do roku 2010 musí být významně omezena míra vymírání vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin Summit starostů dokument Johannesburská výzva - zavázal se ke globální odpovědnosti a k akcím na lokální úrovni.

4 Les charakteristika, význam, vývoj lesů ČR Úkol: Pomůcky: Ekosystémy Zjisti, jak se vyvíjely lesy na území ČR, jejich rozlohu, charakter a význam. Efektivita výuky spočívá v práci s textem, prezentaci získaných výsledků a hlavně ve vzájemném předávání poznatků. Uvědomit si různé aspekty významu lesů v ČR, rozmanitosti přírody, používání pojmů a operace s nimi Práce ve skupinách, práce s textem, vyhledávání informací Kompetence sociální a personální Vhodné texty o lese, encyklopedie, PC s přístupem na internet Postup: 1. Rozdělení žáků do skupin (nejlépe čtyřčlenných, k rozdělení použít např. kartičky s názvy živočichů a rostlin, žáci se rozdělí podle toho, ve kterém lesním patře se nejčastěji vyskytují). 2. Zadání úkolu - každý člen skupiny si vybere jednu z otázek: Vývoj lesů na území dnešní ČR Rozloha lesů v ČR Typy lesů v ČR Význam lesů v ČR 3. Rozdělní žáků do skupin a, b, c, d, podle vybraných otázek. 4. Práce žáků s textem a vyhledávání informací k daným otázkám, vypracování odpovědí. 5. Návrat žáků do mateřských skupin a, seznámení ostatních členů týmu s nalezenými odpověďmi. 6. Společné shrnutí důležitých pojmů a významu lesa (skupiny spolupracují mezi sebou), spolu se zápisem na tabuli. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Většina žáků dokáže vysvětlit podstatu významu lesů v ČR, shrne významné mezníky ve vývoji lesů na území ČR a charakterizuje typy lesů v ČR. Lze rozšířit na celosvětové rozšíření lesů, případně modifikovat na další ekosystémy. Vyučovací hodina, tj. 45 minut Příliš náročné texty, méně vhodné zdroje; informační zdroje je třeba přizpůsobit věku žáků. Ekologický přírodopis 6. ročník, 9. ročník, zeměpis, přírodopis 7. ročník, ekologie.

5 Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí Úkol: Ekosystémy Zmapuj organismy na daném úseku lesa a zjisti, jak se zde projevuje přítomnost člověka. Integrovaný přístup k pozorování přírody spojený s prací s určující literaturou a zhotovení nákresu. Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí Terénní skupinová výuka, pozorování a určování přírodnin, zhotovování plánku Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Záznamová karta s vyznačeným úsekem 20 x 20 m, tužka, Klíč k určování stromů a keřů, plakát Naše jehličnany a Listnaté stromy a keře Postup pro žáky : 1. Zakresli do plánku stromy a keře 2. S pomocí literatury urči druhy stromů a keřů 3. Pozoruj a zapiš jejich zdravotní stav 4. Všímej si a zapiš věci, které do lesa nepatří 5. Pozoruj vznik nových cestiček a chodníků 6. Sleduj pobytová znamení 7. Představ svůj úsek spolužákům 8. Společně vyvoďte závěr, jaký je vliv člověka na prostředí Bezpečnost práce:. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Poučení o chování v lese a při sběru neznámých věcí Žáci mohou v lese zjistit stopy vlivu člověka, např. poškozené větve, odhozené odpadky, odumírající stromy, odhalené kořeny, nové cestičky zkracující trasu chodců. Zjišťování druhů lišejníků jako indikátorů ovzduší 90 minut (2 vyučovací hodiny) Drobná zranění, nebezpečný odpad Začlenění do výuky: Ekologický přírodopis 6. ročník, 9. ročník, zeměpis, přírodopis 7. ročník, ekologie

6 Dřeviny v zámeckém parku Úkol: Cíl: Pomůcky: Ekosystémy Zakresli a změř dřeviny v zámeckém parku, popřípadě jejich části. Seznámit se s parkovými dřevinami a jejich významem okrasné zeleně pro člověka Integrace matematických dovedností s přírodním pozorováním na daném stanovišti Prostřednictvím pozorování a měření dřevin v parku utvářet postoje nejen k přírodninám, ale i regionu, uvědomit si význam zeleně Terénní skupinová výuka spojená s pozorováním, měřením, zakreslováním a vypočítáváním Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pracovní list, mapka parku, tužka, papír, pásmo, kalkulačka Postup: 1. Rozdělení žáků do 4 6 členných skupin a zadání úkolů 2. Doplnění pracovního listu 3. Vyhodnocení práce Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Poučení žáků o BOZP při práci v terénu Žáci se seznámí s novými druhy dřevin, naučí se určit výšku stromu, uvědomí si význam stromu z hlediska ochrany před slunečním zářením. Výběr jiného ekosystému park, městská zeleň, alej 60 minut Nevhodné počasí, neúplné matematické dovednosti, orientace v terénu Přírodopis ročník

7 Dřeviny v zámeckém parku pracovní list Zapiš jednotlivé dřeviny v zámeckém parku: Listnaté stromy: Jméno: Počet: Průměrný počet jedinců na jeden druh: Listnaté keře: Jméno: Plocha, kterou pokrývají: Celkem plocha: Jehličnaté stromy: Jméno: Počet: Průměrný počet jedinců na jeden druh: Najdi nejvyšší listnatý strom a vypočítej jeho výšku: Na jakou světovou stranu dopadá jeho stín a jaká je jeho plocha: Najdi nejvyšší jehličnatý strom a vypočítej jeho výšku: Na jakou světovou stranu dopadá jeho stín a jaká je jeho plocha: Jaký je význam okrasné zeleně :

8 Cizokrajné ovoce odkud pochází a jak nám chutná Úkol: Cíl: Ekosystémy Zjisti, odkud jednotlivé druhy ovoce pocházejí a jaká je jejich chuť. Seznámit se s pestrým výběrem cizokrajného ovoce v našich obchodech Motivační úkol spojený s praktickou činností a prezentací výsledků, doplněný domácí přípravou Seznámení s cizokrajnými ekosystémy, poukázat na nerovnoměrnost vývoje mezi severní a jižní polokoulí Skupinová práce, práce s textem, praktická činnost, prezentace Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Literatura o cizokrajném ovoci, PC s přístupem na internet, obrázky, ukázky plodů z místních obchodů, nůž, talířek, lžíce, vidlička, párátka Postup: 1. Rozdělní žáků do čtyřčlenných skupin (k rozdělení možno použít např. kartičku s názvem cizokrajného živočicha a žáci se rozdělí podle toho, do jakého biomu patří tropický deštný les, moře, poušť, savana, polární oblasti). 2. Prozkoumání sortimentu v místních prodejnách. (Možno zadat i jako domácí přípravu.) 3. Přiřazení jednotlivých druhů ovoce skupinám. (Přiřazení po vzájemné domluvě, nebo losem či hra). 4. Vyhledání informací o rostlině. (Název rostliny, odkud pochází, kde se pěstuje, zajímavosti, využití v kuchyni, vitamíny apod.) 5. Vytvoření postery ve skupině. 6. Nákup plodů a společná ochutnávka. 7. Prezentace výsledků. Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Při krájení ovoce na menší části, dodržet bezpečnostní a hygienické zásady při ochutnávce ovoce. Žáci se seznámí s cizokrajným ovocem na pultech našich obchodů, s jejich původem a využitím. Postery budou využity i v jiných hodinách. Podobně lze prozkoumat různé druhy koření a jiných pochutin.

9 Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: 2-3 vyučovací hodiny (část úkolu mohou žáci splnit ve skupinách mimo vyučování průzkum prodejen a nákup ovoce) Příliš malý sortiment ovoce Ekologický přírodopis 7. ročník, zeměpis, přírodopis, ekologie, pracovní činnosti (pěstitelství, vaření)

10 Oxid uhličitý kolem nás Úkol: Cíl: Pomůcky: Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Základní podmínky života Urči, kde se v přírodě nachází oxid uhličitý. Ukázat různé způsoby vzniku oxidu uhličitého. Na laboratorně modelových situacích si ověřit vznik oxidu uhličitého pro pochopení dějů, které kolem nás probíhají, včetně oběhu uhlíku v přírodě. Dokázat vznik oxidu uhličitého při hoření a poukázat na jeho souvislost s globálním oteplováním; z hlediska vlivu na lidský organismus je důležité ukázat na vznikající oxid uhličitý z různých šumivých tablet. Demonstrační pokus a pokus prováděný ve skupině nebo individuálně v různých fázích výuky, metody - motivační, expoziční, fixační, aplikační Kompetence pracovní Vápenná voda, jedlá soda, šumivá tableta vitamínu C, ulita hlemýždě, vápenec,cement, vaječná skořápka, voda, kyselina chlorovodíková, minerální voda sycená oxidem uhličitým, půda, stojan se zkumavkami, kahan, zápalky, držák na zkumavku, skleněná tyčinka, slámka, kádinka, zátka, skleněná trubička, gumová hadička, střička Nutné dodržovat zásady bezpečnosti při práci s chemikáliemi Praktickým pokusem přiblížení dějů v přírodě Je možné vybrat pouze některé z uvedených reakcí. Pokud budeme chtít provést všechny uvedené reakce v jedné vyučovací hodině, je vhodné rozdělit třídu na skupiny, z nichž každá provádí pouze část úkolů. Navzájem se informují o výsledcích. Pro mladší žáky je možné zaměnit kyselinu chlorovodíkovou za bezpečnější ocet. Lze obměnit i jiné použité látky minut ovlivněno počtem použitých pokusů Upozornit žáky na nebezpečí vystříknutí vápenné vody do oka při divokém vydechování do vápenné vody. Rodinná výchova ročník skleníkový efekt, ochrana ovzduší,

11 přírodopis 6-9. ročník fotosyntéza, krasové jevy, důkaz uhličitanů, chemie 8-9. ročník oxidy, uhličitany, kyseliny, hydroxidy, složení vzduchu, skleníkový efekt

12 Oxid uhličitý kolem nás metodický návod 1. Nejprve demonstruje učitel důkaz CO 2 zakalením vápenné vody, do které je zaváděn CO Připravíme si jednoduchou aparaturu pro všechny následující reakce. Do stojanu uchytíme zkumavku. Uzavřeme ji zátkou s otvorem, do kterého umístíme skleněnou trubičku, na kterou připevníme gumovou hadičku. Tuto hadičku vedeme do kádinky, ve které je vápenná voda pro důkaz CO Do zkumavky vložíme kousek šumivé tablety vitamínu C, přidáme střičkou vodu a zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 3. Do zkumavky vložíme kousek ulity hlemýždě a přidáme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 4. Do zkumavky vložíme kousek vaječné skořápky a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 5. Do zkumavky vložíme kousek vápence a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 6. Do zkumavky vložíme kousek cementu a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 7. Do zkumavky dáme lžičku jedlé sody. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou, kterou ponoříme do kádinky s vápennou vodou. Zkumavku s jedlou sodou mírně zahříváme. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 8. Upevníme zkumavku do držáku, obrátíme ji dnem vzhůru, přiblížíme ústí k plameni a snažíme se zachytit do zkumavky plyny unikající při hoření. Po chvíli zkumavku obrátíme, nalijeme do ní vápennou vodu a pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 9. Do zkumavky nalijeme vápennou vodu a ponoříme do ní čistou slámku, kterou do roztoku vydechujeme vzduch z plic. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 10. Do zkumavky nalijeme vápennou vodu a ponoříme do ní čistou slámku, kterou do roztoku vydechujeme vzduch z plic. Po chvíli vznikne ve vápenné vodě bílý zákal. Pokračujeme ve vydechování dál, až zákal zase zmizí. 11. Do zkumavky nalijeme minerálku sycenou CO 2. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou, kterou ponoříme do kádinky s vápennou vodou. Zkumavku s minerálkou mírně zahřejeme. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. Pokud vzniká oxid uhličitý, vápenná voda se zakalí: Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O

13 Voda v přírodním vodním zdroji Úkol: Cíl: Základní podmínky života Prozkoumej vodu v přírodním vodním zdroji. Zjistit kvalitu vody v přírodním zdroji v blízkosti školy (bydliště) a určit její fyzikální vlastnosti Odběr vzorku z terénu a jeho rozbor, integrovaný přístup k řešení problému Upozornit žáky na slábnoucí zásobu pitné vody na Zemi, na nutnost chránit každý zdroj ve svém okolí a pečovat o něj Pokus, skupinová práce, kooperativní výuka Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Vzorek vody z přírodního zdroje, filtrační papír, mikroskop, hustoměr, phmetr, laboratorní sklo, teploměr, další pomůcky mohou navrhnout žáci Postup pro žáky: 1. Najdi ve svém okolí přírodní zdroj vody (studánku, potok). 2. Odeber z ní vzorek. 3. Proveď základní zkoumání fyzikálních vlastností vody: teplota, hustota, příměsi. 4. Vodu přefiltruj a pod mikroskopem prozkoumej nečistoty. 5. Urči ph vody z přírodního zdroje. 6. Porovnej odebraný vzorek s balenou pitnou vodou na základě: příměsí, čistoty, barvy, vůně. 7. Navrhni způsob, jak můžete pečovat o zdroje pitné vody ve svém okolí. 8. Zjisti základní informace o zásobách pitné vody na Zemi. Bezpečnost práce:. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Poučení o bezpečnosti při vycházkách a práci v laboratoři Zhodnocení kvality vody v přírodním vodním zdroji v okolí školy či bydliště žáka Srovnání fyzikálních vlastností balené pitné vody bez příchutí s vodou z vodovodní sítě v sídle školy 2-3 hodiny

14 Možnost problémů: Začlenění do výuky: Špatný přístup k přírodním vodním zdrojům, dlouhé skladování odebraného vzorku Fyzik i chemie v 8. nebo 9. ročníku

15 Stavba mlýna Úkol: Cíl: Vybavení: vodorovná. Základní podmínky života Vyber terén pro stavbu vodního mlýna. Aplikace teoretických vědomostí v praxi Trasování mlýnského náhonu v půldenním blokovém cvičení Využití přírodních zdrojů pro lidskou činnost a vliv lidské činnosti na prostředí Blokové cvičení, práce ve skupině desetičlenná skupina a vedoucí (či několik skupin a vedoucích), měření, výběr stanoviště, výpočty Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Krokvice: jedná se o pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník ze tří latí. Na středu přepony je ryska, u vrcholu nad přeponou je zavrtáno očko, ze kterého visí nit s olovnicí. Ukazuje-li olovnice na rysku, je přepona U-trubice: do konců metrové latě jsou uchyceny dva 20-ti centimetrové vratové šrouby. Na toto široké U je natažena akvarijní hadička. Ve středu je vyvrtán otvor, do něhož se zašroubovává závit fotografického stativu. Postup: Podrobnosti jsou uvedeny na pracovních listech, které dostanou vedoucí i žáci.

16 Stavba mlýna - pracovní list technického vybavení Průtok potoka Metoda A: umožňuje-li to terén, přehradíme potok a vodu necháme vytékat malým otvorem (zářezem do hráze). Měříme dobu, za kterou nateče kbelík vody (vhodné pouze pro velmi malé průtoky). Vybavení pro metodu A: hodinky (stopky), kbelík. Metoda B: měříme rychlost toku vody ve středu koryta - vytýčíme na břehu dráhu 5-10 metrů, vhodíme do potoka plovák (pingpongový míček) a měříme dobu, za kterou urazí vytýčenou dráhu. Dále závisí na tvaru koryta: lichoběžník: změříme šířku a hloubku koryta a odhadneme zkosení bočních stěn. Plocha průřezu toku je potom S = (x - y) v. Koeficient x k je pro lichoběžníkové koryto k = 0,79. půlelipsa: změříme šířku a hloubku toku. Plocha průřezu toku je y v potom S = 1,57 x v. Koeficient k je pro půleliptické koryto k = 0,76. x Rozměry měříme pomocí klacků ocejchovaných metrovou tyčí. Průtok Q pak lze spočítat jako součin rychlosti plováku, průřezu toku a koeficientu v k jako Q = k S v. Vybavení pro metodu B: pingpongový míček, hodinky (stopky), metrová tyč, kalkulačka Spád potoka: v místě, kde má začínat náhon, umístíme trojnohý stojan s U- trubicí. Tu naplníme pomocí injekční stříkačky vodou z potoka a nastavíme stojan na výchozí pozici. Posuneme průzory na obou koncích na úroveň hladiny vody. Pomocí dvoumetrové tyče určíme výšku průzorů nad terénem. Pomocník jde s dvoumetrovou tyčí po proudu potoka a umístí ji tak, aby na ni bylo vidět přes oba průzory. Určíme, o kolik klesnul terén. Měření nyní opakujeme z nového místa a to tak dlouho, až dosáhneme bodu, ve kterém má končit náhon. Vybavení: stojan s U-trubicí, dvoumetrová tyč, injekční stříkačka Vytýčení trasy náhonu: skutečný náhon musí mírně klesat, pro zjednodušení budete vytyčovat vodorovný náhon. Podle ocejchované tyče si vyrobte metrový klacek. Odstřihněte si asi 5-ti metrový provaz. Přidržte jeho konec u vhodného stromu metr nad hladinou potoka a druhý konec u druhého stromu níže po proudu. Posouvejte dolní konec provazu tak, aby byl vodorovně (to určíte pomocí krokvice). Od tohoto místa postupujete dál po proudu potoka - určujete průběh vrstevnice. Na konci určeného úseku změřte, o kolik zatím klesnul potok (nezapomeňte na to, že jste začali metr nad hladinou potoka). Vybavení: metrová tyč, provaz, krokvice

17 Stavba mlýna - pracovní list kolonizátora Cíl bloku: zjistit potřebné údaje pro přípravu stavby mlýna na potoce Pedagogický dozor: jedna třída bude rozdělena na tři srovnatelné skupiny osadníků (10-12 studentů). Každá skupina bude většinu bloku pracovat samostatně, je proto nutno doplnit učitele dalšími dvěma kolonizátory. Vybavení pro vedoucího: list kolonizátora, 12 listů osadníka, 3 listy technického vybavení, vlastní vybavení pro skupinu (viz list technického vybavení) a kopie mapy dané oblasti (alespoň 1:10 000) Úkoly pro skupinu: a) určit průtok v daném místě potoka b) určit spád potoka v daném úseku vytýčit trasu mlýnského náhonu s průměrným spádem 1cm/1m odhadnout výkon mlýnského kola Předchozí příprava učitele: je nutno vybrat tři úseky jednoho nebo i více potoků tak, aby ležely poblíž základny nejvýše 30 minut chůze. Potoky ve zvolených úsecích musí mít přístupné koryto a ve svém okolí zvýšený terén, který by umožňoval vedení mlýnského náhonu. Získá podrobnou mapu dané oblasti alespoň 1: Dále si připraví asi pětiminutové motivační vystoupení o tom, že se studenti stávají osadníky zakládajícími novou vesnici a v jejich životním zájmu je postavit vodní dílo pro mlýn. Jejich vůdcem bude kolonizátor, který má od vrchnosti právo k řízení prací. Časový rozvrh: seznámení s úkolem 0,25 hodiny přesun skupiny na určený úsek 0,5 hodiny vlastní měření a zpracování 1,25 hodiny návrat skupiny na základnu 0,5 hodiny srovnání a shrnutí 0,5 hodiny celkový čas 3 hodiny Seznámení: učitel se pokusí motivovat studenty (viz předchozí příprava), poté rozdělí třídu na pracovní skupiny a přidělí každé skupině kolonizátora. Ten rozdá listy osadníků (každému ve skupině) a listy technického vybavení (2 do skupiny). Mapu oblasti si ponechá a nikomu z osadníků ji zatím neukazuje. Každá ze skupin se vydá na svůj určený úsek potoka. Vlastní měření: podrobnosti jsou uvedeny v listu osadníka a v listu technického vybavení. Kolonizátor je ve skupině přítomen pouze coby pedagogický dozor a zadavatel prací, tj. určí, co a kde se má měřit, kontroluje čas a pohání líné osadníky do práce. Jinak veškeré měření provádějí osadníci. Po hodině měření svolá osadníky a přinutí je, aby odhadli výkon mlýnského kola, zakreslili do podrobné mapy průběh náhonu a polohu mlýna. Na rub mapy zapíšou změřené a spočítané údaje. Odvede osadníky na základnu. Srovnání a shrnutí: poté, co se všichni osadníci sejdou na základně, určí na základě změřených údajů nejvhodnější místo pro stavbu mlýna. Kolonizátoři tuto diskusi pouze mírně usměrňují. Na závěr každý z kolonizátorů zhodnotí práci svých osadníků. (Je-li k dispozici

18 velká a podrobná mapa oblasti, zakreslí se do ní vítězné návrhy jednotlivých tříd a na závěr ŠVP se vyhodnotí ten nejkvalitnější.) Stavba mlýna - pracovní list osadníka Legenda: stal jsi se osadníkem, který spolu s ostatními pod vedením šlechtou určeného kolonizátora obsazuje území doposud zarostlé pralesem. Kromě jiného je nutné najít vhodné místo pro stavbu mlýna (ať už obilného nebo pilného), hamru a vysoké pece (najdete-li v okolí rudu), stoupy, valchy, olejny nebo jiného zařízení poháněného vodou. Cíl: spolu s ostatními osadníky prozkoumáte kolonizátorem určený úsek potoka, zda je vhodný pro stavbu mlýna. Protože máte k dispozici pouze potok s malým průtokem vody, je nutné vybudovat mlýn na horní vodu, tj. v určitém místě přehradit potok a odsud vybudovat koryto náhonu s co nejmenším spádem až k mlýnskému kolu (to musí mít na slabší vodě průměr alespoň 3 metry, nezřídka však kola dosahovala průměrů 8 a více metrů). Dolní okraj mlýnského kola musí být výš než zaústění mlýnského náhonu zpět do potoka (aby voda mohla volně odtékat). Z množství protékající vody (z průtoku) a z průměru mlýnského kola vyplývá výkon mlýnského kola. Na jeho velikosti závisí, zda toto kolo utáhne dvě mlýnská složení či složení a pilu (stoupu, valchu) nebo v horším případě jen jeden stroj. Výkon kola: P (W) = 10 * průtok (kg/s) * průměr kola (m). Náčrtek situace je na rubu tohoto listu. Úkoly: a) určit průtok v daném místě potoka b) určit spád potoka v daném úseku c) vytýčit trasu mlýnského náhonu s průměrným spádem 1cm/1m d) odhadnout výkon mlýnského kola Technické vybavení: bude poskytnuto kolonizátorem, návod na jeho použití je popsán na listu technického vybavení, který obsahuje i podrobný popis jednotlivých měření. Postup prací: ve skupině si jej sami určíte. Doporučuji rozdělit skupinu a provádět první tři úkoly současně. Pokud tě napadne jiná metoda měření, kterou bude možno realizovat, má tvá skupina právo ji využít. Na úkoly a), b) a c) máte 1 hodinu. Po jejím uplynutí se skupina osadníků opět sejde, odhadnete výkon mlýnského kola a do kolonizátorem poskytnuté mapy zakreslíte vámi vyměřenou situaci (průběh náhonu a polohu mlýna). Tuto mapu spolu s naměřenými údaji odevzdáte kolonizátorovi a vrátíte se zpět na základnu, kde se s ostatními osadníky rozhodnete, který z měřených úseků je pro stavbu mlýna nejvhodnější.

19 Určení průtoku potoka Úkol: Cíl: Základní podmínky života Určení průtoku potoka Matematickou metodou určit průtok potoka a zjistit vliv regulace na životní podmínky v okolí potoka ve zvolené lokalitě Hledání různých postupů k řešení zadaného úkolu. (Je nutné respektovat všechny přístupy k řešení!!) Ukázat, jak lidská činnost ovlivní okolní krajinu Terénní skupinová práce (skupina volí nejvhodnější postup) Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Turistická mapa okolí, zvolený úsek potoka, pomůcky k určení profilu zvoleného místa potoka (provázek, špejle či nějaké dřevěné tyče, milimetrový papír, kalkulačka ), korková zátka či pingpongový míček, stopky Postup: 1. Zvol vhodný úsek potoka. 2. Urči profil koryta potoka. 3. Zjisti rychlost proudění vodního toku. 4. Urči průtok potoka a vyjádři ho ve vhodné jednotce. 5. Stanov podmínky, které ovlivňují průtok potoka. 6. Zvaž vliv průtoku potoka a úpravy jeho koryta na okolní krajinu. 7. Bezpečnost práce:. Nutnost dodržet základní pravidla bezpečnosti při pohybu v terénu a v blízkosti vodního toku, je nutné volit takový zdroj, který nemá příliš velkou hloubku. Výsledek: Časová náročnost: Možnost problémů: Aplikace matematických znalostí a základních fyzikálních dovedností k měření fyzikálních veličin v terénu 3 hodiny: 1 hodina na přípravu 1 hodina na měření v terénu 1 hodina na matematické vyhodnocení Nutnost vhodně zvolit místo k měření, nejlépe regulovaný úsek s typizovaným betonovým korytem nebo úsek s pravidelným průřezem koryta s malou hloubkou bez větších překážek

20 Začlenění do výuky: Biologie (přírodopis) ekosystémy v okolí vodních zdrojů, fyzika měření rychlosti, průtok vodního zdroje

21 Žížalí farma Úkol: Cíl: Základní podmínky života Připrav modelovou situaci vzniku půdy - žížalí farma. Ukázat význam půdních organismů pro vznik půd Názornost vzniku půdy a činnosti půdních organismů Modelovou situací přiblížit procesy probíhající v přírodě Skupinová práce, dlouhodobé pozorování, vedení záznamu o pozorování Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Čtyřlitrová láhev, žížal, listy salátu nebo zelí, půl láhve písku, půl láhve zeminy na pokojové rostliny, štítek Postup: 1. Na dno láhve položíme listy. 2. Nasypeme pěticentimetrovou vrstvu zeminy. 3. Nasypeme pěticentimetrovou vrstvu písku. 4. Opakujeme ještě jednou. 5. Na povrch dáme žížaly. 6. Žížaly přikryjeme listy. 7. Napíšeme a nalepíme štítek s datem a jmény. Bezpečnost práce: Výsledek: Časová náročnost: Možnost problémů: Opatrně pracovat se skleněnou lahví Během několika týdnů žížaly dokonale promísí zeminu s pískem, vtáhnou listy do půdy a zpracují je. Jsou dobře viditelné chodbičky. 20 minut a dále průběžně Alergické reakce na půdu nebo živočichy Začlenění do výuky: Přírodopis 6. nebo 9. ročník - kroužkovci, vznik půd, pracovní činnosti 6. ročník

22 Ekologické pojmy - opakování Úkol: Cíl: Pomůcky: Základní podmínky života Opakuj se žížalou a jejími přáteli ekologické pojmy. Upevnit význam pojmů Hravé opakování a procvičování pojmů se dvěma alternativami Porozumění pojmům a operace s nimi Soutěž pro skupiny (skupiny 4 6 žáků) Kompetence sociální a personální Dataprojektor, popř. interaktivní tabule, software ACTIVstudio PE, otázky pro hru ekologické pojmy, herní plán obdoby hry Člověče nezlob se, kostky Postup: 1. Rozdělit žáky do skupin po 6 7 lidech (k rozdělení použít metodou náhodně vytažených lístků s barvami či obrázky) 2. Volba živočicha pro herní plán v každé skupině 3. Vylosovat pořadí skupin pro odpovědi (otázky mohou být také náhodně tahány) 4. Posun skupiny (zástupné zvíře) po správné odpovědi na herním plánu na základě hozeného počtu bodů kostkou (hod kostky: buď virtuální. k dispozici v menu interaktivní tabule, nebo je dobré si kostku vyrobit např. z papírové krabice) 5. Pro urychlení házíme vícero kostkami a posunujeme o součet. 6. Vítězí družstvo, jehož figurka je první v cíli. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Žáci mají hravou formou zopakovány základní pojmy. Možnost modifikovat na jakoukoli učební látku, v níž je třeba procvičit a zopakovat pojmy minut Problém rozdělení do skupin, ukázněnost žáků při odpovídání Průběžně ve všech vzdělávacích oborech vzdělávací oblasti Člověk a příroda

23 Člověk poškozuje, člověk pomáhá Úkol: Cíl: Formy a metody práce: Pomůcky a chemikálie: Základní podmínky života Zjisti vliv oxidu siřičitého na rostliny. Poukázat na negativní důsledky lidské činnosti a možnosti nápravy. Vést žáky k ochraně životního prostředí a k uvědomělým zásahům do jeho tvorby. Komplexní přístup k řešení problematiky životního prostředí, aplikace vědomostí při řešení ochrany ŽP Názorně předvést důsledky lidské činnosti. Laboratorní cvičení ve skupinách Kompetence pracovní Dělící nálevka, baňka s vývodem, 2 zátky se dvěma otvory, válec, kádinka o obsahu 250 cm³, nálevka, pryžové spojky, 10 % roztok hydroxidu sodného, 30 % kyselina sírová, siřičitan sodný, červená řepa, struhadlo Postup: 1. Zopakovat informace o oxidu siřičitém (kyselé deště) 2. Dále postupovat podle metodického návodu 3. Vyhodnotit práci a zapsat závěry Bezpečnost práce: Nutnost práce v dobře větratelné místnosti nebo s digestoří Výsledek: Časová náročnost: Roztok barviv z červené řepy slábne, přebytečný oxid siřičitý se váže na hydroxid. 20 minut Možnost problémů: Rychlé vyvíjení oxidu siřičitého nestačí se pohlcovat v roztoku hydroxidu sodného, pomalé vyvíjení oxidu siřičitého nasátí barviva do vyvíjecí aparatury. Začlenění do výuky: Přírodopis 9. ročník současná biosféra, chemie 8. ročník oxidy

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU metodický průvodce pro základní školy určeno pro pedagogy, pracovníky ve vzdělávání a žáky autor: PaedDr. Lenka Frajerová PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU Vydavatel:

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků čtenářská gramotnost Sborník

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g Poměr 153 Míchání živin pro květinu ZADÁNÍ Pro kvetoucí rostliny je potřeba připravit hnojivou zálivku. Aby květiny dobře prospívaly, musí být dodán hlavně dusík, fosfor a draslík, a to v poměru 8 : 5

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více