Environmentální výchova průřezové téma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova průřezové téma"

Transkript

1 Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač

2 Úvod... 3 Les charakteristika, význam, vývoj lesů ČR... 4 Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí... 5 Dřeviny v zámeckém parku... 6 Dřeviny v zámeckém parku pracovní list... 7 Cizokrajné ovoce odkud pochází a jak nám chutná... 8 Oxid uhličitý kolem nás Oxid uhličitý kolem nás metodický návod Voda v přírodním vodním zdroji Stavba mlýna Stavba mlýna - pracovní list technického vybavení Stavba mlýna - pracovní list kolonizátora Stavba mlýna - pracovní list osadníka Určení průtoku potoka Žížalí farma Ekologické pojmy - opakování Člověk poškozuje, člověk pomáhá Člověk poškozuje, člověk pomáhá - metodický návod Proč listí žloutne Proč listí žloutne - metodický návod Člověk bez elektrické energie Solární konstanta O nejlepší termosku Průzkum obsahu odpadkového koše ve třídě Výroba papíru Doprava v místě bydliště (okolí školy) Pohyb po obci Vypracovat plánek školní budovy Zakresli do mapky a stručně popiš trasu exkurze (vycházky) Výkon lidského těla Srážení bílkovin Pracovní postup srážení bílkovin Kouření a já Charakteristika různých typů kulturní krajiny Fair Trade obchod Kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní... 47

3 Úvod Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k nezbytnému pochopení postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a společnosti a k poznání významu jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty inspiraci a odpočinek. Klade základy systémového přístupu zvýrazňující vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. V roce 2002 se konala v Johannesburgru 3. konference OSN Světový summit o udržitelném rozvoji. Hlavní téma integrace ekonomické, environmentální a sociální politiky. Zasedání mělo potvrdit a zkontrolovat výsledky dosažené od zasedání v Riu de Janeiro v roce Současně se konalo zasedání zástupců místních správ ( Summit starostů ) a fórum nevládních organizací. Nejdůležitější oblasti: Vodní zdroje a přístup k pitné vodě Energetika nepoškozující životní prostředí Zdravotnictví Udržitelné zemědělství Zachování biodiverzity Zkráceně: WEHAB Stručné informace k jednotlivým bodům jako informace pro vyučující: W do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě, zlepšit hygienické zázemí u jedné miliardy lidí E odstranění subvencí do fosilních paliv umožňuje rozsáhlejší využívání vodních a tepelných elektráren upravených na nižší míru znečištění a nezmiňuje jadernou energii v negativním ani v pozitivním smyslu; do dvaceti let přístup k energii 35 % africké populace H - do roku 2020 budou chemikálie vyráběny a využívány způsobem, který neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí; posílení spolupráce v oblasti znečišťování ovzduší A zastavení trendu vyčerpání přírodních zdrojů; mezi klíčové problémy patří boj s rozšiřováním pouští vyžadující financování B do roku 2010 musí být významně omezena míra vymírání vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin Summit starostů dokument Johannesburská výzva - zavázal se ke globální odpovědnosti a k akcím na lokální úrovni.

4 Les charakteristika, význam, vývoj lesů ČR Úkol: Pomůcky: Ekosystémy Zjisti, jak se vyvíjely lesy na území ČR, jejich rozlohu, charakter a význam. Efektivita výuky spočívá v práci s textem, prezentaci získaných výsledků a hlavně ve vzájemném předávání poznatků. Uvědomit si různé aspekty významu lesů v ČR, rozmanitosti přírody, používání pojmů a operace s nimi Práce ve skupinách, práce s textem, vyhledávání informací Kompetence sociální a personální Vhodné texty o lese, encyklopedie, PC s přístupem na internet Postup: 1. Rozdělení žáků do skupin (nejlépe čtyřčlenných, k rozdělení použít např. kartičky s názvy živočichů a rostlin, žáci se rozdělí podle toho, ve kterém lesním patře se nejčastěji vyskytují). 2. Zadání úkolu - každý člen skupiny si vybere jednu z otázek: Vývoj lesů na území dnešní ČR Rozloha lesů v ČR Typy lesů v ČR Význam lesů v ČR 3. Rozdělní žáků do skupin a, b, c, d, podle vybraných otázek. 4. Práce žáků s textem a vyhledávání informací k daným otázkám, vypracování odpovědí. 5. Návrat žáků do mateřských skupin a, seznámení ostatních členů týmu s nalezenými odpověďmi. 6. Společné shrnutí důležitých pojmů a významu lesa (skupiny spolupracují mezi sebou), spolu se zápisem na tabuli. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Většina žáků dokáže vysvětlit podstatu významu lesů v ČR, shrne významné mezníky ve vývoji lesů na území ČR a charakterizuje typy lesů v ČR. Lze rozšířit na celosvětové rozšíření lesů, případně modifikovat na další ekosystémy. Vyučovací hodina, tj. 45 minut Příliš náročné texty, méně vhodné zdroje; informační zdroje je třeba přizpůsobit věku žáků. Ekologický přírodopis 6. ročník, 9. ročník, zeměpis, přírodopis 7. ročník, ekologie.

5 Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí Úkol: Ekosystémy Zmapuj organismy na daném úseku lesa a zjisti, jak se zde projevuje přítomnost člověka. Integrovaný přístup k pozorování přírody spojený s prací s určující literaturou a zhotovení nákresu. Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí Terénní skupinová výuka, pozorování a určování přírodnin, zhotovování plánku Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Záznamová karta s vyznačeným úsekem 20 x 20 m, tužka, Klíč k určování stromů a keřů, plakát Naše jehličnany a Listnaté stromy a keře Postup pro žáky : 1. Zakresli do plánku stromy a keře 2. S pomocí literatury urči druhy stromů a keřů 3. Pozoruj a zapiš jejich zdravotní stav 4. Všímej si a zapiš věci, které do lesa nepatří 5. Pozoruj vznik nových cestiček a chodníků 6. Sleduj pobytová znamení 7. Představ svůj úsek spolužákům 8. Společně vyvoďte závěr, jaký je vliv člověka na prostředí Bezpečnost práce:. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Poučení o chování v lese a při sběru neznámých věcí Žáci mohou v lese zjistit stopy vlivu člověka, např. poškozené větve, odhozené odpadky, odumírající stromy, odhalené kořeny, nové cestičky zkracující trasu chodců. Zjišťování druhů lišejníků jako indikátorů ovzduší 90 minut (2 vyučovací hodiny) Drobná zranění, nebezpečný odpad Začlenění do výuky: Ekologický přírodopis 6. ročník, 9. ročník, zeměpis, přírodopis 7. ročník, ekologie

6 Dřeviny v zámeckém parku Úkol: Cíl: Pomůcky: Ekosystémy Zakresli a změř dřeviny v zámeckém parku, popřípadě jejich části. Seznámit se s parkovými dřevinami a jejich významem okrasné zeleně pro člověka Integrace matematických dovedností s přírodním pozorováním na daném stanovišti Prostřednictvím pozorování a měření dřevin v parku utvářet postoje nejen k přírodninám, ale i regionu, uvědomit si význam zeleně Terénní skupinová výuka spojená s pozorováním, měřením, zakreslováním a vypočítáváním Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pracovní list, mapka parku, tužka, papír, pásmo, kalkulačka Postup: 1. Rozdělení žáků do 4 6 členných skupin a zadání úkolů 2. Doplnění pracovního listu 3. Vyhodnocení práce Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Poučení žáků o BOZP při práci v terénu Žáci se seznámí s novými druhy dřevin, naučí se určit výšku stromu, uvědomí si význam stromu z hlediska ochrany před slunečním zářením. Výběr jiného ekosystému park, městská zeleň, alej 60 minut Nevhodné počasí, neúplné matematické dovednosti, orientace v terénu Přírodopis ročník

7 Dřeviny v zámeckém parku pracovní list Zapiš jednotlivé dřeviny v zámeckém parku: Listnaté stromy: Jméno: Počet: Průměrný počet jedinců na jeden druh: Listnaté keře: Jméno: Plocha, kterou pokrývají: Celkem plocha: Jehličnaté stromy: Jméno: Počet: Průměrný počet jedinců na jeden druh: Najdi nejvyšší listnatý strom a vypočítej jeho výšku: Na jakou světovou stranu dopadá jeho stín a jaká je jeho plocha: Najdi nejvyšší jehličnatý strom a vypočítej jeho výšku: Na jakou světovou stranu dopadá jeho stín a jaká je jeho plocha: Jaký je význam okrasné zeleně :

8 Cizokrajné ovoce odkud pochází a jak nám chutná Úkol: Cíl: Ekosystémy Zjisti, odkud jednotlivé druhy ovoce pocházejí a jaká je jejich chuť. Seznámit se s pestrým výběrem cizokrajného ovoce v našich obchodech Motivační úkol spojený s praktickou činností a prezentací výsledků, doplněný domácí přípravou Seznámení s cizokrajnými ekosystémy, poukázat na nerovnoměrnost vývoje mezi severní a jižní polokoulí Skupinová práce, práce s textem, praktická činnost, prezentace Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Literatura o cizokrajném ovoci, PC s přístupem na internet, obrázky, ukázky plodů z místních obchodů, nůž, talířek, lžíce, vidlička, párátka Postup: 1. Rozdělní žáků do čtyřčlenných skupin (k rozdělení možno použít např. kartičku s názvem cizokrajného živočicha a žáci se rozdělí podle toho, do jakého biomu patří tropický deštný les, moře, poušť, savana, polární oblasti). 2. Prozkoumání sortimentu v místních prodejnách. (Možno zadat i jako domácí přípravu.) 3. Přiřazení jednotlivých druhů ovoce skupinám. (Přiřazení po vzájemné domluvě, nebo losem či hra). 4. Vyhledání informací o rostlině. (Název rostliny, odkud pochází, kde se pěstuje, zajímavosti, využití v kuchyni, vitamíny apod.) 5. Vytvoření postery ve skupině. 6. Nákup plodů a společná ochutnávka. 7. Prezentace výsledků. Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Při krájení ovoce na menší části, dodržet bezpečnostní a hygienické zásady při ochutnávce ovoce. Žáci se seznámí s cizokrajným ovocem na pultech našich obchodů, s jejich původem a využitím. Postery budou využity i v jiných hodinách. Podobně lze prozkoumat různé druhy koření a jiných pochutin.

9 Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: 2-3 vyučovací hodiny (část úkolu mohou žáci splnit ve skupinách mimo vyučování průzkum prodejen a nákup ovoce) Příliš malý sortiment ovoce Ekologický přírodopis 7. ročník, zeměpis, přírodopis, ekologie, pracovní činnosti (pěstitelství, vaření)

10 Oxid uhličitý kolem nás Úkol: Cíl: Pomůcky: Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Základní podmínky života Urči, kde se v přírodě nachází oxid uhličitý. Ukázat různé způsoby vzniku oxidu uhličitého. Na laboratorně modelových situacích si ověřit vznik oxidu uhličitého pro pochopení dějů, které kolem nás probíhají, včetně oběhu uhlíku v přírodě. Dokázat vznik oxidu uhličitého při hoření a poukázat na jeho souvislost s globálním oteplováním; z hlediska vlivu na lidský organismus je důležité ukázat na vznikající oxid uhličitý z různých šumivých tablet. Demonstrační pokus a pokus prováděný ve skupině nebo individuálně v různých fázích výuky, metody - motivační, expoziční, fixační, aplikační Kompetence pracovní Vápenná voda, jedlá soda, šumivá tableta vitamínu C, ulita hlemýždě, vápenec,cement, vaječná skořápka, voda, kyselina chlorovodíková, minerální voda sycená oxidem uhličitým, půda, stojan se zkumavkami, kahan, zápalky, držák na zkumavku, skleněná tyčinka, slámka, kádinka, zátka, skleněná trubička, gumová hadička, střička Nutné dodržovat zásady bezpečnosti při práci s chemikáliemi Praktickým pokusem přiblížení dějů v přírodě Je možné vybrat pouze některé z uvedených reakcí. Pokud budeme chtít provést všechny uvedené reakce v jedné vyučovací hodině, je vhodné rozdělit třídu na skupiny, z nichž každá provádí pouze část úkolů. Navzájem se informují o výsledcích. Pro mladší žáky je možné zaměnit kyselinu chlorovodíkovou za bezpečnější ocet. Lze obměnit i jiné použité látky minut ovlivněno počtem použitých pokusů Upozornit žáky na nebezpečí vystříknutí vápenné vody do oka při divokém vydechování do vápenné vody. Rodinná výchova ročník skleníkový efekt, ochrana ovzduší,

11 přírodopis 6-9. ročník fotosyntéza, krasové jevy, důkaz uhličitanů, chemie 8-9. ročník oxidy, uhličitany, kyseliny, hydroxidy, složení vzduchu, skleníkový efekt

12 Oxid uhličitý kolem nás metodický návod 1. Nejprve demonstruje učitel důkaz CO 2 zakalením vápenné vody, do které je zaváděn CO Připravíme si jednoduchou aparaturu pro všechny následující reakce. Do stojanu uchytíme zkumavku. Uzavřeme ji zátkou s otvorem, do kterého umístíme skleněnou trubičku, na kterou připevníme gumovou hadičku. Tuto hadičku vedeme do kádinky, ve které je vápenná voda pro důkaz CO Do zkumavky vložíme kousek šumivé tablety vitamínu C, přidáme střičkou vodu a zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 3. Do zkumavky vložíme kousek ulity hlemýždě a přidáme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 4. Do zkumavky vložíme kousek vaječné skořápky a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 5. Do zkumavky vložíme kousek vápence a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 6. Do zkumavky vložíme kousek cementu a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 7. Do zkumavky dáme lžičku jedlé sody. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou, kterou ponoříme do kádinky s vápennou vodou. Zkumavku s jedlou sodou mírně zahříváme. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 8. Upevníme zkumavku do držáku, obrátíme ji dnem vzhůru, přiblížíme ústí k plameni a snažíme se zachytit do zkumavky plyny unikající při hoření. Po chvíli zkumavku obrátíme, nalijeme do ní vápennou vodu a pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 9. Do zkumavky nalijeme vápennou vodu a ponoříme do ní čistou slámku, kterou do roztoku vydechujeme vzduch z plic. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 10. Do zkumavky nalijeme vápennou vodu a ponoříme do ní čistou slámku, kterou do roztoku vydechujeme vzduch z plic. Po chvíli vznikne ve vápenné vodě bílý zákal. Pokračujeme ve vydechování dál, až zákal zase zmizí. 11. Do zkumavky nalijeme minerálku sycenou CO 2. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou, kterou ponoříme do kádinky s vápennou vodou. Zkumavku s minerálkou mírně zahřejeme. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. Pokud vzniká oxid uhličitý, vápenná voda se zakalí: Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O

13 Voda v přírodním vodním zdroji Úkol: Cíl: Základní podmínky života Prozkoumej vodu v přírodním vodním zdroji. Zjistit kvalitu vody v přírodním zdroji v blízkosti školy (bydliště) a určit její fyzikální vlastnosti Odběr vzorku z terénu a jeho rozbor, integrovaný přístup k řešení problému Upozornit žáky na slábnoucí zásobu pitné vody na Zemi, na nutnost chránit každý zdroj ve svém okolí a pečovat o něj Pokus, skupinová práce, kooperativní výuka Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Vzorek vody z přírodního zdroje, filtrační papír, mikroskop, hustoměr, phmetr, laboratorní sklo, teploměr, další pomůcky mohou navrhnout žáci Postup pro žáky: 1. Najdi ve svém okolí přírodní zdroj vody (studánku, potok). 2. Odeber z ní vzorek. 3. Proveď základní zkoumání fyzikálních vlastností vody: teplota, hustota, příměsi. 4. Vodu přefiltruj a pod mikroskopem prozkoumej nečistoty. 5. Urči ph vody z přírodního zdroje. 6. Porovnej odebraný vzorek s balenou pitnou vodou na základě: příměsí, čistoty, barvy, vůně. 7. Navrhni způsob, jak můžete pečovat o zdroje pitné vody ve svém okolí. 8. Zjisti základní informace o zásobách pitné vody na Zemi. Bezpečnost práce:. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Poučení o bezpečnosti při vycházkách a práci v laboratoři Zhodnocení kvality vody v přírodním vodním zdroji v okolí školy či bydliště žáka Srovnání fyzikálních vlastností balené pitné vody bez příchutí s vodou z vodovodní sítě v sídle školy 2-3 hodiny

14 Možnost problémů: Začlenění do výuky: Špatný přístup k přírodním vodním zdrojům, dlouhé skladování odebraného vzorku Fyzik i chemie v 8. nebo 9. ročníku

15 Stavba mlýna Úkol: Cíl: Vybavení: vodorovná. Základní podmínky života Vyber terén pro stavbu vodního mlýna. Aplikace teoretických vědomostí v praxi Trasování mlýnského náhonu v půldenním blokovém cvičení Využití přírodních zdrojů pro lidskou činnost a vliv lidské činnosti na prostředí Blokové cvičení, práce ve skupině desetičlenná skupina a vedoucí (či několik skupin a vedoucích), měření, výběr stanoviště, výpočty Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Krokvice: jedná se o pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník ze tří latí. Na středu přepony je ryska, u vrcholu nad přeponou je zavrtáno očko, ze kterého visí nit s olovnicí. Ukazuje-li olovnice na rysku, je přepona U-trubice: do konců metrové latě jsou uchyceny dva 20-ti centimetrové vratové šrouby. Na toto široké U je natažena akvarijní hadička. Ve středu je vyvrtán otvor, do něhož se zašroubovává závit fotografického stativu. Postup: Podrobnosti jsou uvedeny na pracovních listech, které dostanou vedoucí i žáci.

16 Stavba mlýna - pracovní list technického vybavení Průtok potoka Metoda A: umožňuje-li to terén, přehradíme potok a vodu necháme vytékat malým otvorem (zářezem do hráze). Měříme dobu, za kterou nateče kbelík vody (vhodné pouze pro velmi malé průtoky). Vybavení pro metodu A: hodinky (stopky), kbelík. Metoda B: měříme rychlost toku vody ve středu koryta - vytýčíme na břehu dráhu 5-10 metrů, vhodíme do potoka plovák (pingpongový míček) a měříme dobu, za kterou urazí vytýčenou dráhu. Dále závisí na tvaru koryta: lichoběžník: změříme šířku a hloubku koryta a odhadneme zkosení bočních stěn. Plocha průřezu toku je potom S = (x - y) v. Koeficient x k je pro lichoběžníkové koryto k = 0,79. půlelipsa: změříme šířku a hloubku toku. Plocha průřezu toku je y v potom S = 1,57 x v. Koeficient k je pro půleliptické koryto k = 0,76. x Rozměry měříme pomocí klacků ocejchovaných metrovou tyčí. Průtok Q pak lze spočítat jako součin rychlosti plováku, průřezu toku a koeficientu v k jako Q = k S v. Vybavení pro metodu B: pingpongový míček, hodinky (stopky), metrová tyč, kalkulačka Spád potoka: v místě, kde má začínat náhon, umístíme trojnohý stojan s U- trubicí. Tu naplníme pomocí injekční stříkačky vodou z potoka a nastavíme stojan na výchozí pozici. Posuneme průzory na obou koncích na úroveň hladiny vody. Pomocí dvoumetrové tyče určíme výšku průzorů nad terénem. Pomocník jde s dvoumetrovou tyčí po proudu potoka a umístí ji tak, aby na ni bylo vidět přes oba průzory. Určíme, o kolik klesnul terén. Měření nyní opakujeme z nového místa a to tak dlouho, až dosáhneme bodu, ve kterém má končit náhon. Vybavení: stojan s U-trubicí, dvoumetrová tyč, injekční stříkačka Vytýčení trasy náhonu: skutečný náhon musí mírně klesat, pro zjednodušení budete vytyčovat vodorovný náhon. Podle ocejchované tyče si vyrobte metrový klacek. Odstřihněte si asi 5-ti metrový provaz. Přidržte jeho konec u vhodného stromu metr nad hladinou potoka a druhý konec u druhého stromu níže po proudu. Posouvejte dolní konec provazu tak, aby byl vodorovně (to určíte pomocí krokvice). Od tohoto místa postupujete dál po proudu potoka - určujete průběh vrstevnice. Na konci určeného úseku změřte, o kolik zatím klesnul potok (nezapomeňte na to, že jste začali metr nad hladinou potoka). Vybavení: metrová tyč, provaz, krokvice

17 Stavba mlýna - pracovní list kolonizátora Cíl bloku: zjistit potřebné údaje pro přípravu stavby mlýna na potoce Pedagogický dozor: jedna třída bude rozdělena na tři srovnatelné skupiny osadníků (10-12 studentů). Každá skupina bude většinu bloku pracovat samostatně, je proto nutno doplnit učitele dalšími dvěma kolonizátory. Vybavení pro vedoucího: list kolonizátora, 12 listů osadníka, 3 listy technického vybavení, vlastní vybavení pro skupinu (viz list technického vybavení) a kopie mapy dané oblasti (alespoň 1:10 000) Úkoly pro skupinu: a) určit průtok v daném místě potoka b) určit spád potoka v daném úseku vytýčit trasu mlýnského náhonu s průměrným spádem 1cm/1m odhadnout výkon mlýnského kola Předchozí příprava učitele: je nutno vybrat tři úseky jednoho nebo i více potoků tak, aby ležely poblíž základny nejvýše 30 minut chůze. Potoky ve zvolených úsecích musí mít přístupné koryto a ve svém okolí zvýšený terén, který by umožňoval vedení mlýnského náhonu. Získá podrobnou mapu dané oblasti alespoň 1: Dále si připraví asi pětiminutové motivační vystoupení o tom, že se studenti stávají osadníky zakládajícími novou vesnici a v jejich životním zájmu je postavit vodní dílo pro mlýn. Jejich vůdcem bude kolonizátor, který má od vrchnosti právo k řízení prací. Časový rozvrh: seznámení s úkolem 0,25 hodiny přesun skupiny na určený úsek 0,5 hodiny vlastní měření a zpracování 1,25 hodiny návrat skupiny na základnu 0,5 hodiny srovnání a shrnutí 0,5 hodiny celkový čas 3 hodiny Seznámení: učitel se pokusí motivovat studenty (viz předchozí příprava), poté rozdělí třídu na pracovní skupiny a přidělí každé skupině kolonizátora. Ten rozdá listy osadníků (každému ve skupině) a listy technického vybavení (2 do skupiny). Mapu oblasti si ponechá a nikomu z osadníků ji zatím neukazuje. Každá ze skupin se vydá na svůj určený úsek potoka. Vlastní měření: podrobnosti jsou uvedeny v listu osadníka a v listu technického vybavení. Kolonizátor je ve skupině přítomen pouze coby pedagogický dozor a zadavatel prací, tj. určí, co a kde se má měřit, kontroluje čas a pohání líné osadníky do práce. Jinak veškeré měření provádějí osadníci. Po hodině měření svolá osadníky a přinutí je, aby odhadli výkon mlýnského kola, zakreslili do podrobné mapy průběh náhonu a polohu mlýna. Na rub mapy zapíšou změřené a spočítané údaje. Odvede osadníky na základnu. Srovnání a shrnutí: poté, co se všichni osadníci sejdou na základně, určí na základě změřených údajů nejvhodnější místo pro stavbu mlýna. Kolonizátoři tuto diskusi pouze mírně usměrňují. Na závěr každý z kolonizátorů zhodnotí práci svých osadníků. (Je-li k dispozici

18 velká a podrobná mapa oblasti, zakreslí se do ní vítězné návrhy jednotlivých tříd a na závěr ŠVP se vyhodnotí ten nejkvalitnější.) Stavba mlýna - pracovní list osadníka Legenda: stal jsi se osadníkem, který spolu s ostatními pod vedením šlechtou určeného kolonizátora obsazuje území doposud zarostlé pralesem. Kromě jiného je nutné najít vhodné místo pro stavbu mlýna (ať už obilného nebo pilného), hamru a vysoké pece (najdete-li v okolí rudu), stoupy, valchy, olejny nebo jiného zařízení poháněného vodou. Cíl: spolu s ostatními osadníky prozkoumáte kolonizátorem určený úsek potoka, zda je vhodný pro stavbu mlýna. Protože máte k dispozici pouze potok s malým průtokem vody, je nutné vybudovat mlýn na horní vodu, tj. v určitém místě přehradit potok a odsud vybudovat koryto náhonu s co nejmenším spádem až k mlýnskému kolu (to musí mít na slabší vodě průměr alespoň 3 metry, nezřídka však kola dosahovala průměrů 8 a více metrů). Dolní okraj mlýnského kola musí být výš než zaústění mlýnského náhonu zpět do potoka (aby voda mohla volně odtékat). Z množství protékající vody (z průtoku) a z průměru mlýnského kola vyplývá výkon mlýnského kola. Na jeho velikosti závisí, zda toto kolo utáhne dvě mlýnská složení či složení a pilu (stoupu, valchu) nebo v horším případě jen jeden stroj. Výkon kola: P (W) = 10 * průtok (kg/s) * průměr kola (m). Náčrtek situace je na rubu tohoto listu. Úkoly: a) určit průtok v daném místě potoka b) určit spád potoka v daném úseku c) vytýčit trasu mlýnského náhonu s průměrným spádem 1cm/1m d) odhadnout výkon mlýnského kola Technické vybavení: bude poskytnuto kolonizátorem, návod na jeho použití je popsán na listu technického vybavení, který obsahuje i podrobný popis jednotlivých měření. Postup prací: ve skupině si jej sami určíte. Doporučuji rozdělit skupinu a provádět první tři úkoly současně. Pokud tě napadne jiná metoda měření, kterou bude možno realizovat, má tvá skupina právo ji využít. Na úkoly a), b) a c) máte 1 hodinu. Po jejím uplynutí se skupina osadníků opět sejde, odhadnete výkon mlýnského kola a do kolonizátorem poskytnuté mapy zakreslíte vámi vyměřenou situaci (průběh náhonu a polohu mlýna). Tuto mapu spolu s naměřenými údaji odevzdáte kolonizátorovi a vrátíte se zpět na základnu, kde se s ostatními osadníky rozhodnete, který z měřených úseků je pro stavbu mlýna nejvhodnější.

19 Určení průtoku potoka Úkol: Cíl: Základní podmínky života Určení průtoku potoka Matematickou metodou určit průtok potoka a zjistit vliv regulace na životní podmínky v okolí potoka ve zvolené lokalitě Hledání různých postupů k řešení zadaného úkolu. (Je nutné respektovat všechny přístupy k řešení!!) Ukázat, jak lidská činnost ovlivní okolní krajinu Terénní skupinová práce (skupina volí nejvhodnější postup) Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Turistická mapa okolí, zvolený úsek potoka, pomůcky k určení profilu zvoleného místa potoka (provázek, špejle či nějaké dřevěné tyče, milimetrový papír, kalkulačka ), korková zátka či pingpongový míček, stopky Postup: 1. Zvol vhodný úsek potoka. 2. Urči profil koryta potoka. 3. Zjisti rychlost proudění vodního toku. 4. Urči průtok potoka a vyjádři ho ve vhodné jednotce. 5. Stanov podmínky, které ovlivňují průtok potoka. 6. Zvaž vliv průtoku potoka a úpravy jeho koryta na okolní krajinu. 7. Bezpečnost práce:. Nutnost dodržet základní pravidla bezpečnosti při pohybu v terénu a v blízkosti vodního toku, je nutné volit takový zdroj, který nemá příliš velkou hloubku. Výsledek: Časová náročnost: Možnost problémů: Aplikace matematických znalostí a základních fyzikálních dovedností k měření fyzikálních veličin v terénu 3 hodiny: 1 hodina na přípravu 1 hodina na měření v terénu 1 hodina na matematické vyhodnocení Nutnost vhodně zvolit místo k měření, nejlépe regulovaný úsek s typizovaným betonovým korytem nebo úsek s pravidelným průřezem koryta s malou hloubkou bez větších překážek

20 Začlenění do výuky: Biologie (přírodopis) ekosystémy v okolí vodních zdrojů, fyzika měření rychlosti, průtok vodního zdroje

21 Žížalí farma Úkol: Cíl: Základní podmínky života Připrav modelovou situaci vzniku půdy - žížalí farma. Ukázat význam půdních organismů pro vznik půd Názornost vzniku půdy a činnosti půdních organismů Modelovou situací přiblížit procesy probíhající v přírodě Skupinová práce, dlouhodobé pozorování, vedení záznamu o pozorování Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Čtyřlitrová láhev, žížal, listy salátu nebo zelí, půl láhve písku, půl láhve zeminy na pokojové rostliny, štítek Postup: 1. Na dno láhve položíme listy. 2. Nasypeme pěticentimetrovou vrstvu zeminy. 3. Nasypeme pěticentimetrovou vrstvu písku. 4. Opakujeme ještě jednou. 5. Na povrch dáme žížaly. 6. Žížaly přikryjeme listy. 7. Napíšeme a nalepíme štítek s datem a jmény. Bezpečnost práce: Výsledek: Časová náročnost: Možnost problémů: Opatrně pracovat se skleněnou lahví Během několika týdnů žížaly dokonale promísí zeminu s pískem, vtáhnou listy do půdy a zpracují je. Jsou dobře viditelné chodbičky. 20 minut a dále průběžně Alergické reakce na půdu nebo živočichy Začlenění do výuky: Přírodopis 6. nebo 9. ročník - kroužkovci, vznik půd, pracovní činnosti 6. ročník

22 Ekologické pojmy - opakování Úkol: Cíl: Pomůcky: Základní podmínky života Opakuj se žížalou a jejími přáteli ekologické pojmy. Upevnit význam pojmů Hravé opakování a procvičování pojmů se dvěma alternativami Porozumění pojmům a operace s nimi Soutěž pro skupiny (skupiny 4 6 žáků) Kompetence sociální a personální Dataprojektor, popř. interaktivní tabule, software ACTIVstudio PE, otázky pro hru ekologické pojmy, herní plán obdoby hry Člověče nezlob se, kostky Postup: 1. Rozdělit žáky do skupin po 6 7 lidech (k rozdělení použít metodou náhodně vytažených lístků s barvami či obrázky) 2. Volba živočicha pro herní plán v každé skupině 3. Vylosovat pořadí skupin pro odpovědi (otázky mohou být také náhodně tahány) 4. Posun skupiny (zástupné zvíře) po správné odpovědi na herním plánu na základě hozeného počtu bodů kostkou (hod kostky: buď virtuální. k dispozici v menu interaktivní tabule, nebo je dobré si kostku vyrobit např. z papírové krabice) 5. Pro urychlení házíme vícero kostkami a posunujeme o součet. 6. Vítězí družstvo, jehož figurka je první v cíli. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Žáci mají hravou formou zopakovány základní pojmy. Možnost modifikovat na jakoukoli učební látku, v níž je třeba procvičit a zopakovat pojmy minut Problém rozdělení do skupin, ukázněnost žáků při odpovídání Průběžně ve všech vzdělávacích oborech vzdělávací oblasti Člověk a příroda

23 Člověk poškozuje, člověk pomáhá Úkol: Cíl: Formy a metody práce: Pomůcky a chemikálie: Základní podmínky života Zjisti vliv oxidu siřičitého na rostliny. Poukázat na negativní důsledky lidské činnosti a možnosti nápravy. Vést žáky k ochraně životního prostředí a k uvědomělým zásahům do jeho tvorby. Komplexní přístup k řešení problematiky životního prostředí, aplikace vědomostí při řešení ochrany ŽP Názorně předvést důsledky lidské činnosti. Laboratorní cvičení ve skupinách Kompetence pracovní Dělící nálevka, baňka s vývodem, 2 zátky se dvěma otvory, válec, kádinka o obsahu 250 cm³, nálevka, pryžové spojky, 10 % roztok hydroxidu sodného, 30 % kyselina sírová, siřičitan sodný, červená řepa, struhadlo Postup: 1. Zopakovat informace o oxidu siřičitém (kyselé deště) 2. Dále postupovat podle metodického návodu 3. Vyhodnotit práci a zapsat závěry Bezpečnost práce: Nutnost práce v dobře větratelné místnosti nebo s digestoří Výsledek: Časová náročnost: Roztok barviv z červené řepy slábne, přebytečný oxid siřičitý se váže na hydroxid. 20 minut Možnost problémů: Rychlé vyvíjení oxidu siřičitého nestačí se pohlcovat v roztoku hydroxidu sodného, pomalé vyvíjení oxidu siřičitého nasátí barviva do vyvíjecí aparatury. Začlenění do výuky: Přírodopis 9. ročník současná biosféra, chemie 8. ročník oxidy

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti Název: Měření příkonu spotřebičů výpočet účinnosti hledání energetických úspor v domácnosti Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy)

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Člověk a energie domácí projekt pro

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více