Environmentální výchova průřezové téma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova průřezové téma"

Transkript

1 Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač

2 Úvod... 3 Les charakteristika, význam, vývoj lesů ČR... 4 Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí... 5 Dřeviny v zámeckém parku... 6 Dřeviny v zámeckém parku pracovní list... 7 Cizokrajné ovoce odkud pochází a jak nám chutná... 8 Oxid uhličitý kolem nás Oxid uhličitý kolem nás metodický návod Voda v přírodním vodním zdroji Stavba mlýna Stavba mlýna - pracovní list technického vybavení Stavba mlýna - pracovní list kolonizátora Stavba mlýna - pracovní list osadníka Určení průtoku potoka Žížalí farma Ekologické pojmy - opakování Člověk poškozuje, člověk pomáhá Člověk poškozuje, člověk pomáhá - metodický návod Proč listí žloutne Proč listí žloutne - metodický návod Člověk bez elektrické energie Solární konstanta O nejlepší termosku Průzkum obsahu odpadkového koše ve třídě Výroba papíru Doprava v místě bydliště (okolí školy) Pohyb po obci Vypracovat plánek školní budovy Zakresli do mapky a stručně popiš trasu exkurze (vycházky) Výkon lidského těla Srážení bílkovin Pracovní postup srážení bílkovin Kouření a já Charakteristika různých typů kulturní krajiny Fair Trade obchod Kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní... 47

3 Úvod Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k nezbytnému pochopení postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a společnosti a k poznání významu jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty inspiraci a odpočinek. Klade základy systémového přístupu zvýrazňující vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. V roce 2002 se konala v Johannesburgru 3. konference OSN Světový summit o udržitelném rozvoji. Hlavní téma integrace ekonomické, environmentální a sociální politiky. Zasedání mělo potvrdit a zkontrolovat výsledky dosažené od zasedání v Riu de Janeiro v roce Současně se konalo zasedání zástupců místních správ ( Summit starostů ) a fórum nevládních organizací. Nejdůležitější oblasti: Vodní zdroje a přístup k pitné vodě Energetika nepoškozující životní prostředí Zdravotnictví Udržitelné zemědělství Zachování biodiverzity Zkráceně: WEHAB Stručné informace k jednotlivým bodům jako informace pro vyučující: W do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě, zlepšit hygienické zázemí u jedné miliardy lidí E odstranění subvencí do fosilních paliv umožňuje rozsáhlejší využívání vodních a tepelných elektráren upravených na nižší míru znečištění a nezmiňuje jadernou energii v negativním ani v pozitivním smyslu; do dvaceti let přístup k energii 35 % africké populace H - do roku 2020 budou chemikálie vyráběny a využívány způsobem, který neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí; posílení spolupráce v oblasti znečišťování ovzduší A zastavení trendu vyčerpání přírodních zdrojů; mezi klíčové problémy patří boj s rozšiřováním pouští vyžadující financování B do roku 2010 musí být významně omezena míra vymírání vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin Summit starostů dokument Johannesburská výzva - zavázal se ke globální odpovědnosti a k akcím na lokální úrovni.

4 Les charakteristika, význam, vývoj lesů ČR Úkol: Pomůcky: Ekosystémy Zjisti, jak se vyvíjely lesy na území ČR, jejich rozlohu, charakter a význam. Efektivita výuky spočívá v práci s textem, prezentaci získaných výsledků a hlavně ve vzájemném předávání poznatků. Uvědomit si různé aspekty významu lesů v ČR, rozmanitosti přírody, používání pojmů a operace s nimi Práce ve skupinách, práce s textem, vyhledávání informací Kompetence sociální a personální Vhodné texty o lese, encyklopedie, PC s přístupem na internet Postup: 1. Rozdělení žáků do skupin (nejlépe čtyřčlenných, k rozdělení použít např. kartičky s názvy živočichů a rostlin, žáci se rozdělí podle toho, ve kterém lesním patře se nejčastěji vyskytují). 2. Zadání úkolu - každý člen skupiny si vybere jednu z otázek: Vývoj lesů na území dnešní ČR Rozloha lesů v ČR Typy lesů v ČR Význam lesů v ČR 3. Rozdělní žáků do skupin a, b, c, d, podle vybraných otázek. 4. Práce žáků s textem a vyhledávání informací k daným otázkám, vypracování odpovědí. 5. Návrat žáků do mateřských skupin a, seznámení ostatních členů týmu s nalezenými odpověďmi. 6. Společné shrnutí důležitých pojmů a významu lesa (skupiny spolupracují mezi sebou), spolu se zápisem na tabuli. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Většina žáků dokáže vysvětlit podstatu významu lesů v ČR, shrne významné mezníky ve vývoji lesů na území ČR a charakterizuje typy lesů v ČR. Lze rozšířit na celosvětové rozšíření lesů, případně modifikovat na další ekosystémy. Vyučovací hodina, tj. 45 minut Příliš náročné texty, méně vhodné zdroje; informační zdroje je třeba přizpůsobit věku žáků. Ekologický přírodopis 6. ročník, 9. ročník, zeměpis, přírodopis 7. ročník, ekologie.

5 Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí Úkol: Ekosystémy Zmapuj organismy na daném úseku lesa a zjisti, jak se zde projevuje přítomnost člověka. Integrovaný přístup k pozorování přírody spojený s prací s určující literaturou a zhotovení nákresu. Zjistit stav lesa a ukázat vliv člověka na prostředí Terénní skupinová výuka, pozorování a určování přírodnin, zhotovování plánku Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Záznamová karta s vyznačeným úsekem 20 x 20 m, tužka, Klíč k určování stromů a keřů, plakát Naše jehličnany a Listnaté stromy a keře Postup pro žáky : 1. Zakresli do plánku stromy a keře 2. S pomocí literatury urči druhy stromů a keřů 3. Pozoruj a zapiš jejich zdravotní stav 4. Všímej si a zapiš věci, které do lesa nepatří 5. Pozoruj vznik nových cestiček a chodníků 6. Sleduj pobytová znamení 7. Představ svůj úsek spolužákům 8. Společně vyvoďte závěr, jaký je vliv člověka na prostředí Bezpečnost práce:. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Poučení o chování v lese a při sběru neznámých věcí Žáci mohou v lese zjistit stopy vlivu člověka, např. poškozené větve, odhozené odpadky, odumírající stromy, odhalené kořeny, nové cestičky zkracující trasu chodců. Zjišťování druhů lišejníků jako indikátorů ovzduší 90 minut (2 vyučovací hodiny) Drobná zranění, nebezpečný odpad Začlenění do výuky: Ekologický přírodopis 6. ročník, 9. ročník, zeměpis, přírodopis 7. ročník, ekologie

6 Dřeviny v zámeckém parku Úkol: Cíl: Pomůcky: Ekosystémy Zakresli a změř dřeviny v zámeckém parku, popřípadě jejich části. Seznámit se s parkovými dřevinami a jejich významem okrasné zeleně pro člověka Integrace matematických dovedností s přírodním pozorováním na daném stanovišti Prostřednictvím pozorování a měření dřevin v parku utvářet postoje nejen k přírodninám, ale i regionu, uvědomit si význam zeleně Terénní skupinová výuka spojená s pozorováním, měřením, zakreslováním a vypočítáváním Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pracovní list, mapka parku, tužka, papír, pásmo, kalkulačka Postup: 1. Rozdělení žáků do 4 6 členných skupin a zadání úkolů 2. Doplnění pracovního listu 3. Vyhodnocení práce Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Poučení žáků o BOZP při práci v terénu Žáci se seznámí s novými druhy dřevin, naučí se určit výšku stromu, uvědomí si význam stromu z hlediska ochrany před slunečním zářením. Výběr jiného ekosystému park, městská zeleň, alej 60 minut Nevhodné počasí, neúplné matematické dovednosti, orientace v terénu Přírodopis ročník

7 Dřeviny v zámeckém parku pracovní list Zapiš jednotlivé dřeviny v zámeckém parku: Listnaté stromy: Jméno: Počet: Průměrný počet jedinců na jeden druh: Listnaté keře: Jméno: Plocha, kterou pokrývají: Celkem plocha: Jehličnaté stromy: Jméno: Počet: Průměrný počet jedinců na jeden druh: Najdi nejvyšší listnatý strom a vypočítej jeho výšku: Na jakou světovou stranu dopadá jeho stín a jaká je jeho plocha: Najdi nejvyšší jehličnatý strom a vypočítej jeho výšku: Na jakou světovou stranu dopadá jeho stín a jaká je jeho plocha: Jaký je význam okrasné zeleně :

8 Cizokrajné ovoce odkud pochází a jak nám chutná Úkol: Cíl: Ekosystémy Zjisti, odkud jednotlivé druhy ovoce pocházejí a jaká je jejich chuť. Seznámit se s pestrým výběrem cizokrajného ovoce v našich obchodech Motivační úkol spojený s praktickou činností a prezentací výsledků, doplněný domácí přípravou Seznámení s cizokrajnými ekosystémy, poukázat na nerovnoměrnost vývoje mezi severní a jižní polokoulí Skupinová práce, práce s textem, praktická činnost, prezentace Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Literatura o cizokrajném ovoci, PC s přístupem na internet, obrázky, ukázky plodů z místních obchodů, nůž, talířek, lžíce, vidlička, párátka Postup: 1. Rozdělní žáků do čtyřčlenných skupin (k rozdělení možno použít např. kartičku s názvem cizokrajného živočicha a žáci se rozdělí podle toho, do jakého biomu patří tropický deštný les, moře, poušť, savana, polární oblasti). 2. Prozkoumání sortimentu v místních prodejnách. (Možno zadat i jako domácí přípravu.) 3. Přiřazení jednotlivých druhů ovoce skupinám. (Přiřazení po vzájemné domluvě, nebo losem či hra). 4. Vyhledání informací o rostlině. (Název rostliny, odkud pochází, kde se pěstuje, zajímavosti, využití v kuchyni, vitamíny apod.) 5. Vytvoření postery ve skupině. 6. Nákup plodů a společná ochutnávka. 7. Prezentace výsledků. Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Při krájení ovoce na menší části, dodržet bezpečnostní a hygienické zásady při ochutnávce ovoce. Žáci se seznámí s cizokrajným ovocem na pultech našich obchodů, s jejich původem a využitím. Postery budou využity i v jiných hodinách. Podobně lze prozkoumat různé druhy koření a jiných pochutin.

9 Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: 2-3 vyučovací hodiny (část úkolu mohou žáci splnit ve skupinách mimo vyučování průzkum prodejen a nákup ovoce) Příliš malý sortiment ovoce Ekologický přírodopis 7. ročník, zeměpis, přírodopis, ekologie, pracovní činnosti (pěstitelství, vaření)

10 Oxid uhličitý kolem nás Úkol: Cíl: Pomůcky: Bezpečnost práce: Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Základní podmínky života Urči, kde se v přírodě nachází oxid uhličitý. Ukázat různé způsoby vzniku oxidu uhličitého. Na laboratorně modelových situacích si ověřit vznik oxidu uhličitého pro pochopení dějů, které kolem nás probíhají, včetně oběhu uhlíku v přírodě. Dokázat vznik oxidu uhličitého při hoření a poukázat na jeho souvislost s globálním oteplováním; z hlediska vlivu na lidský organismus je důležité ukázat na vznikající oxid uhličitý z různých šumivých tablet. Demonstrační pokus a pokus prováděný ve skupině nebo individuálně v různých fázích výuky, metody - motivační, expoziční, fixační, aplikační Kompetence pracovní Vápenná voda, jedlá soda, šumivá tableta vitamínu C, ulita hlemýždě, vápenec,cement, vaječná skořápka, voda, kyselina chlorovodíková, minerální voda sycená oxidem uhličitým, půda, stojan se zkumavkami, kahan, zápalky, držák na zkumavku, skleněná tyčinka, slámka, kádinka, zátka, skleněná trubička, gumová hadička, střička Nutné dodržovat zásady bezpečnosti při práci s chemikáliemi Praktickým pokusem přiblížení dějů v přírodě Je možné vybrat pouze některé z uvedených reakcí. Pokud budeme chtít provést všechny uvedené reakce v jedné vyučovací hodině, je vhodné rozdělit třídu na skupiny, z nichž každá provádí pouze část úkolů. Navzájem se informují o výsledcích. Pro mladší žáky je možné zaměnit kyselinu chlorovodíkovou za bezpečnější ocet. Lze obměnit i jiné použité látky minut ovlivněno počtem použitých pokusů Upozornit žáky na nebezpečí vystříknutí vápenné vody do oka při divokém vydechování do vápenné vody. Rodinná výchova ročník skleníkový efekt, ochrana ovzduší,

11 přírodopis 6-9. ročník fotosyntéza, krasové jevy, důkaz uhličitanů, chemie 8-9. ročník oxidy, uhličitany, kyseliny, hydroxidy, složení vzduchu, skleníkový efekt

12 Oxid uhličitý kolem nás metodický návod 1. Nejprve demonstruje učitel důkaz CO 2 zakalením vápenné vody, do které je zaváděn CO Připravíme si jednoduchou aparaturu pro všechny následující reakce. Do stojanu uchytíme zkumavku. Uzavřeme ji zátkou s otvorem, do kterého umístíme skleněnou trubičku, na kterou připevníme gumovou hadičku. Tuto hadičku vedeme do kádinky, ve které je vápenná voda pro důkaz CO Do zkumavky vložíme kousek šumivé tablety vitamínu C, přidáme střičkou vodu a zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 3. Do zkumavky vložíme kousek ulity hlemýždě a přidáme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 4. Do zkumavky vložíme kousek vaječné skořápky a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 5. Do zkumavky vložíme kousek vápence a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 6. Do zkumavky vložíme kousek cementu a přilijeme kyselinu chlorovodíkovou. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. Unikající plyn jímáme do kádinky s vápennou vodou. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 7. Do zkumavky dáme lžičku jedlé sody. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou, kterou ponoříme do kádinky s vápennou vodou. Zkumavku s jedlou sodou mírně zahříváme. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 8. Upevníme zkumavku do držáku, obrátíme ji dnem vzhůru, přiblížíme ústí k plameni a snažíme se zachytit do zkumavky plyny unikající při hoření. Po chvíli zkumavku obrátíme, nalijeme do ní vápennou vodu a pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 9. Do zkumavky nalijeme vápennou vodu a ponoříme do ní čistou slámku, kterou do roztoku vydechujeme vzduch z plic. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. 10. Do zkumavky nalijeme vápennou vodu a ponoříme do ní čistou slámku, kterou do roztoku vydechujeme vzduch z plic. Po chvíli vznikne ve vápenné vodě bílý zákal. Pokračujeme ve vydechování dál, až zákal zase zmizí. 11. Do zkumavky nalijeme minerálku sycenou CO 2. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou, kterou ponoříme do kádinky s vápennou vodou. Zkumavku s minerálkou mírně zahřejeme. Pozorujeme, zda se vápenná voda zakalí. Pokud vzniká oxid uhličitý, vápenná voda se zakalí: Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O

13 Voda v přírodním vodním zdroji Úkol: Cíl: Základní podmínky života Prozkoumej vodu v přírodním vodním zdroji. Zjistit kvalitu vody v přírodním zdroji v blízkosti školy (bydliště) a určit její fyzikální vlastnosti Odběr vzorku z terénu a jeho rozbor, integrovaný přístup k řešení problému Upozornit žáky na slábnoucí zásobu pitné vody na Zemi, na nutnost chránit každý zdroj ve svém okolí a pečovat o něj Pokus, skupinová práce, kooperativní výuka Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Vzorek vody z přírodního zdroje, filtrační papír, mikroskop, hustoměr, phmetr, laboratorní sklo, teploměr, další pomůcky mohou navrhnout žáci Postup pro žáky: 1. Najdi ve svém okolí přírodní zdroj vody (studánku, potok). 2. Odeber z ní vzorek. 3. Proveď základní zkoumání fyzikálních vlastností vody: teplota, hustota, příměsi. 4. Vodu přefiltruj a pod mikroskopem prozkoumej nečistoty. 5. Urči ph vody z přírodního zdroje. 6. Porovnej odebraný vzorek s balenou pitnou vodou na základě: příměsí, čistoty, barvy, vůně. 7. Navrhni způsob, jak můžete pečovat o zdroje pitné vody ve svém okolí. 8. Zjisti základní informace o zásobách pitné vody na Zemi. Bezpečnost práce:. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Poučení o bezpečnosti při vycházkách a práci v laboratoři Zhodnocení kvality vody v přírodním vodním zdroji v okolí školy či bydliště žáka Srovnání fyzikálních vlastností balené pitné vody bez příchutí s vodou z vodovodní sítě v sídle školy 2-3 hodiny

14 Možnost problémů: Začlenění do výuky: Špatný přístup k přírodním vodním zdrojům, dlouhé skladování odebraného vzorku Fyzik i chemie v 8. nebo 9. ročníku

15 Stavba mlýna Úkol: Cíl: Vybavení: vodorovná. Základní podmínky života Vyber terén pro stavbu vodního mlýna. Aplikace teoretických vědomostí v praxi Trasování mlýnského náhonu v půldenním blokovém cvičení Využití přírodních zdrojů pro lidskou činnost a vliv lidské činnosti na prostředí Blokové cvičení, práce ve skupině desetičlenná skupina a vedoucí (či několik skupin a vedoucích), měření, výběr stanoviště, výpočty Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Krokvice: jedná se o pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník ze tří latí. Na středu přepony je ryska, u vrcholu nad přeponou je zavrtáno očko, ze kterého visí nit s olovnicí. Ukazuje-li olovnice na rysku, je přepona U-trubice: do konců metrové latě jsou uchyceny dva 20-ti centimetrové vratové šrouby. Na toto široké U je natažena akvarijní hadička. Ve středu je vyvrtán otvor, do něhož se zašroubovává závit fotografického stativu. Postup: Podrobnosti jsou uvedeny na pracovních listech, které dostanou vedoucí i žáci.

16 Stavba mlýna - pracovní list technického vybavení Průtok potoka Metoda A: umožňuje-li to terén, přehradíme potok a vodu necháme vytékat malým otvorem (zářezem do hráze). Měříme dobu, za kterou nateče kbelík vody (vhodné pouze pro velmi malé průtoky). Vybavení pro metodu A: hodinky (stopky), kbelík. Metoda B: měříme rychlost toku vody ve středu koryta - vytýčíme na břehu dráhu 5-10 metrů, vhodíme do potoka plovák (pingpongový míček) a měříme dobu, za kterou urazí vytýčenou dráhu. Dále závisí na tvaru koryta: lichoběžník: změříme šířku a hloubku koryta a odhadneme zkosení bočních stěn. Plocha průřezu toku je potom S = (x - y) v. Koeficient x k je pro lichoběžníkové koryto k = 0,79. půlelipsa: změříme šířku a hloubku toku. Plocha průřezu toku je y v potom S = 1,57 x v. Koeficient k je pro půleliptické koryto k = 0,76. x Rozměry měříme pomocí klacků ocejchovaných metrovou tyčí. Průtok Q pak lze spočítat jako součin rychlosti plováku, průřezu toku a koeficientu v k jako Q = k S v. Vybavení pro metodu B: pingpongový míček, hodinky (stopky), metrová tyč, kalkulačka Spád potoka: v místě, kde má začínat náhon, umístíme trojnohý stojan s U- trubicí. Tu naplníme pomocí injekční stříkačky vodou z potoka a nastavíme stojan na výchozí pozici. Posuneme průzory na obou koncích na úroveň hladiny vody. Pomocí dvoumetrové tyče určíme výšku průzorů nad terénem. Pomocník jde s dvoumetrovou tyčí po proudu potoka a umístí ji tak, aby na ni bylo vidět přes oba průzory. Určíme, o kolik klesnul terén. Měření nyní opakujeme z nového místa a to tak dlouho, až dosáhneme bodu, ve kterém má končit náhon. Vybavení: stojan s U-trubicí, dvoumetrová tyč, injekční stříkačka Vytýčení trasy náhonu: skutečný náhon musí mírně klesat, pro zjednodušení budete vytyčovat vodorovný náhon. Podle ocejchované tyče si vyrobte metrový klacek. Odstřihněte si asi 5-ti metrový provaz. Přidržte jeho konec u vhodného stromu metr nad hladinou potoka a druhý konec u druhého stromu níže po proudu. Posouvejte dolní konec provazu tak, aby byl vodorovně (to určíte pomocí krokvice). Od tohoto místa postupujete dál po proudu potoka - určujete průběh vrstevnice. Na konci určeného úseku změřte, o kolik zatím klesnul potok (nezapomeňte na to, že jste začali metr nad hladinou potoka). Vybavení: metrová tyč, provaz, krokvice

17 Stavba mlýna - pracovní list kolonizátora Cíl bloku: zjistit potřebné údaje pro přípravu stavby mlýna na potoce Pedagogický dozor: jedna třída bude rozdělena na tři srovnatelné skupiny osadníků (10-12 studentů). Každá skupina bude většinu bloku pracovat samostatně, je proto nutno doplnit učitele dalšími dvěma kolonizátory. Vybavení pro vedoucího: list kolonizátora, 12 listů osadníka, 3 listy technického vybavení, vlastní vybavení pro skupinu (viz list technického vybavení) a kopie mapy dané oblasti (alespoň 1:10 000) Úkoly pro skupinu: a) určit průtok v daném místě potoka b) určit spád potoka v daném úseku vytýčit trasu mlýnského náhonu s průměrným spádem 1cm/1m odhadnout výkon mlýnského kola Předchozí příprava učitele: je nutno vybrat tři úseky jednoho nebo i více potoků tak, aby ležely poblíž základny nejvýše 30 minut chůze. Potoky ve zvolených úsecích musí mít přístupné koryto a ve svém okolí zvýšený terén, který by umožňoval vedení mlýnského náhonu. Získá podrobnou mapu dané oblasti alespoň 1: Dále si připraví asi pětiminutové motivační vystoupení o tom, že se studenti stávají osadníky zakládajícími novou vesnici a v jejich životním zájmu je postavit vodní dílo pro mlýn. Jejich vůdcem bude kolonizátor, který má od vrchnosti právo k řízení prací. Časový rozvrh: seznámení s úkolem 0,25 hodiny přesun skupiny na určený úsek 0,5 hodiny vlastní měření a zpracování 1,25 hodiny návrat skupiny na základnu 0,5 hodiny srovnání a shrnutí 0,5 hodiny celkový čas 3 hodiny Seznámení: učitel se pokusí motivovat studenty (viz předchozí příprava), poté rozdělí třídu na pracovní skupiny a přidělí každé skupině kolonizátora. Ten rozdá listy osadníků (každému ve skupině) a listy technického vybavení (2 do skupiny). Mapu oblasti si ponechá a nikomu z osadníků ji zatím neukazuje. Každá ze skupin se vydá na svůj určený úsek potoka. Vlastní měření: podrobnosti jsou uvedeny v listu osadníka a v listu technického vybavení. Kolonizátor je ve skupině přítomen pouze coby pedagogický dozor a zadavatel prací, tj. určí, co a kde se má měřit, kontroluje čas a pohání líné osadníky do práce. Jinak veškeré měření provádějí osadníci. Po hodině měření svolá osadníky a přinutí je, aby odhadli výkon mlýnského kola, zakreslili do podrobné mapy průběh náhonu a polohu mlýna. Na rub mapy zapíšou změřené a spočítané údaje. Odvede osadníky na základnu. Srovnání a shrnutí: poté, co se všichni osadníci sejdou na základně, určí na základě změřených údajů nejvhodnější místo pro stavbu mlýna. Kolonizátoři tuto diskusi pouze mírně usměrňují. Na závěr každý z kolonizátorů zhodnotí práci svých osadníků. (Je-li k dispozici

18 velká a podrobná mapa oblasti, zakreslí se do ní vítězné návrhy jednotlivých tříd a na závěr ŠVP se vyhodnotí ten nejkvalitnější.) Stavba mlýna - pracovní list osadníka Legenda: stal jsi se osadníkem, který spolu s ostatními pod vedením šlechtou určeného kolonizátora obsazuje území doposud zarostlé pralesem. Kromě jiného je nutné najít vhodné místo pro stavbu mlýna (ať už obilného nebo pilného), hamru a vysoké pece (najdete-li v okolí rudu), stoupy, valchy, olejny nebo jiného zařízení poháněného vodou. Cíl: spolu s ostatními osadníky prozkoumáte kolonizátorem určený úsek potoka, zda je vhodný pro stavbu mlýna. Protože máte k dispozici pouze potok s malým průtokem vody, je nutné vybudovat mlýn na horní vodu, tj. v určitém místě přehradit potok a odsud vybudovat koryto náhonu s co nejmenším spádem až k mlýnskému kolu (to musí mít na slabší vodě průměr alespoň 3 metry, nezřídka však kola dosahovala průměrů 8 a více metrů). Dolní okraj mlýnského kola musí být výš než zaústění mlýnského náhonu zpět do potoka (aby voda mohla volně odtékat). Z množství protékající vody (z průtoku) a z průměru mlýnského kola vyplývá výkon mlýnského kola. Na jeho velikosti závisí, zda toto kolo utáhne dvě mlýnská složení či složení a pilu (stoupu, valchu) nebo v horším případě jen jeden stroj. Výkon kola: P (W) = 10 * průtok (kg/s) * průměr kola (m). Náčrtek situace je na rubu tohoto listu. Úkoly: a) určit průtok v daném místě potoka b) určit spád potoka v daném úseku c) vytýčit trasu mlýnského náhonu s průměrným spádem 1cm/1m d) odhadnout výkon mlýnského kola Technické vybavení: bude poskytnuto kolonizátorem, návod na jeho použití je popsán na listu technického vybavení, který obsahuje i podrobný popis jednotlivých měření. Postup prací: ve skupině si jej sami určíte. Doporučuji rozdělit skupinu a provádět první tři úkoly současně. Pokud tě napadne jiná metoda měření, kterou bude možno realizovat, má tvá skupina právo ji využít. Na úkoly a), b) a c) máte 1 hodinu. Po jejím uplynutí se skupina osadníků opět sejde, odhadnete výkon mlýnského kola a do kolonizátorem poskytnuté mapy zakreslíte vámi vyměřenou situaci (průběh náhonu a polohu mlýna). Tuto mapu spolu s naměřenými údaji odevzdáte kolonizátorovi a vrátíte se zpět na základnu, kde se s ostatními osadníky rozhodnete, který z měřených úseků je pro stavbu mlýna nejvhodnější.

19 Určení průtoku potoka Úkol: Cíl: Základní podmínky života Určení průtoku potoka Matematickou metodou určit průtok potoka a zjistit vliv regulace na životní podmínky v okolí potoka ve zvolené lokalitě Hledání různých postupů k řešení zadaného úkolu. (Je nutné respektovat všechny přístupy k řešení!!) Ukázat, jak lidská činnost ovlivní okolní krajinu Terénní skupinová práce (skupina volí nejvhodnější postup) Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Turistická mapa okolí, zvolený úsek potoka, pomůcky k určení profilu zvoleného místa potoka (provázek, špejle či nějaké dřevěné tyče, milimetrový papír, kalkulačka ), korková zátka či pingpongový míček, stopky Postup: 1. Zvol vhodný úsek potoka. 2. Urči profil koryta potoka. 3. Zjisti rychlost proudění vodního toku. 4. Urči průtok potoka a vyjádři ho ve vhodné jednotce. 5. Stanov podmínky, které ovlivňují průtok potoka. 6. Zvaž vliv průtoku potoka a úpravy jeho koryta na okolní krajinu. 7. Bezpečnost práce:. Nutnost dodržet základní pravidla bezpečnosti při pohybu v terénu a v blízkosti vodního toku, je nutné volit takový zdroj, který nemá příliš velkou hloubku. Výsledek: Časová náročnost: Možnost problémů: Aplikace matematických znalostí a základních fyzikálních dovedností k měření fyzikálních veličin v terénu 3 hodiny: 1 hodina na přípravu 1 hodina na měření v terénu 1 hodina na matematické vyhodnocení Nutnost vhodně zvolit místo k měření, nejlépe regulovaný úsek s typizovaným betonovým korytem nebo úsek s pravidelným průřezem koryta s malou hloubkou bez větších překážek

20 Začlenění do výuky: Biologie (přírodopis) ekosystémy v okolí vodních zdrojů, fyzika měření rychlosti, průtok vodního zdroje

21 Žížalí farma Úkol: Cíl: Základní podmínky života Připrav modelovou situaci vzniku půdy - žížalí farma. Ukázat význam půdních organismů pro vznik půd Názornost vzniku půdy a činnosti půdních organismů Modelovou situací přiblížit procesy probíhající v přírodě Skupinová práce, dlouhodobé pozorování, vedení záznamu o pozorování Kompetence občanské Kompetence pracovní Pomůcky: Čtyřlitrová láhev, žížal, listy salátu nebo zelí, půl láhve písku, půl láhve zeminy na pokojové rostliny, štítek Postup: 1. Na dno láhve položíme listy. 2. Nasypeme pěticentimetrovou vrstvu zeminy. 3. Nasypeme pěticentimetrovou vrstvu písku. 4. Opakujeme ještě jednou. 5. Na povrch dáme žížaly. 6. Žížaly přikryjeme listy. 7. Napíšeme a nalepíme štítek s datem a jmény. Bezpečnost práce: Výsledek: Časová náročnost: Možnost problémů: Opatrně pracovat se skleněnou lahví Během několika týdnů žížaly dokonale promísí zeminu s pískem, vtáhnou listy do půdy a zpracují je. Jsou dobře viditelné chodbičky. 20 minut a dále průběžně Alergické reakce na půdu nebo živočichy Začlenění do výuky: Přírodopis 6. nebo 9. ročník - kroužkovci, vznik půd, pracovní činnosti 6. ročník

22 Ekologické pojmy - opakování Úkol: Cíl: Pomůcky: Základní podmínky života Opakuj se žížalou a jejími přáteli ekologické pojmy. Upevnit význam pojmů Hravé opakování a procvičování pojmů se dvěma alternativami Porozumění pojmům a operace s nimi Soutěž pro skupiny (skupiny 4 6 žáků) Kompetence sociální a personální Dataprojektor, popř. interaktivní tabule, software ACTIVstudio PE, otázky pro hru ekologické pojmy, herní plán obdoby hry Člověče nezlob se, kostky Postup: 1. Rozdělit žáky do skupin po 6 7 lidech (k rozdělení použít metodou náhodně vytažených lístků s barvami či obrázky) 2. Volba živočicha pro herní plán v každé skupině 3. Vylosovat pořadí skupin pro odpovědi (otázky mohou být také náhodně tahány) 4. Posun skupiny (zástupné zvíře) po správné odpovědi na herním plánu na základě hozeného počtu bodů kostkou (hod kostky: buď virtuální. k dispozici v menu interaktivní tabule, nebo je dobré si kostku vyrobit např. z papírové krabice) 5. Pro urychlení házíme vícero kostkami a posunujeme o součet. 6. Vítězí družstvo, jehož figurka je první v cíli. Výsledek: Modifikace úkolu: Časová náročnost: Možnost problémů: Začlenění do výuky: Žáci mají hravou formou zopakovány základní pojmy. Možnost modifikovat na jakoukoli učební látku, v níž je třeba procvičit a zopakovat pojmy minut Problém rozdělení do skupin, ukázněnost žáků při odpovídání Průběžně ve všech vzdělávacích oborech vzdělávací oblasti Člověk a příroda

23 Člověk poškozuje, člověk pomáhá Úkol: Cíl: Formy a metody práce: Pomůcky a chemikálie: Základní podmínky života Zjisti vliv oxidu siřičitého na rostliny. Poukázat na negativní důsledky lidské činnosti a možnosti nápravy. Vést žáky k ochraně životního prostředí a k uvědomělým zásahům do jeho tvorby. Komplexní přístup k řešení problematiky životního prostředí, aplikace vědomostí při řešení ochrany ŽP Názorně předvést důsledky lidské činnosti. Laboratorní cvičení ve skupinách Kompetence pracovní Dělící nálevka, baňka s vývodem, 2 zátky se dvěma otvory, válec, kádinka o obsahu 250 cm³, nálevka, pryžové spojky, 10 % roztok hydroxidu sodného, 30 % kyselina sírová, siřičitan sodný, červená řepa, struhadlo Postup: 1. Zopakovat informace o oxidu siřičitém (kyselé deště) 2. Dále postupovat podle metodického návodu 3. Vyhodnotit práci a zapsat závěry Bezpečnost práce: Nutnost práce v dobře větratelné místnosti nebo s digestoří Výsledek: Časová náročnost: Roztok barviv z červené řepy slábne, přebytečný oxid siřičitý se váže na hydroxid. 20 minut Možnost problémů: Rychlé vyvíjení oxidu siřičitého nestačí se pohlcovat v roztoku hydroxidu sodného, pomalé vyvíjení oxidu siřičitého nasátí barviva do vyvíjecí aparatury. Začlenění do výuky: Přírodopis 9. ročník současná biosféra, chemie 8. ročník oxidy

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy Návod k laboratornímu cvičení Úkol č. 1: Sublimace kofeinu Alkaloidy a steroidy Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, elektrický vařič, siťka, stojan s kruhem, filtrační papír Chemikálie: suché čajové lístky (černý,

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 6. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci navrhnou postupy a

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny Úkol č. 1: Důkazy bílkovin ve vaječném bílku a) natvrdo uvařené vejce s kyselinou dusičnou Pomůcky: Petriho miska, pipeta, nůž. Návod k laboratornímu cvičení Bílkoviny Chemikálie: koncentrovaná kyselina

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-03

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie Název: Krystalizace Výukové materiály Téma: Krystalizace Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Příprava vápenné vody

Příprava vápenné vody Příprava vápenné vody Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - oxid vápenatý - voda b) potřeby - kádinka 2 ks

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Vlastnosti kyseliny sírové

Vlastnosti kyseliny sírové Vlastnosti kyseliny sírové Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina sírová - voda - kostka cukru b)

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3 cvičení: A Téma: Základní vlastnosti organických látek Cíl: Teplota varu a tání Pomůcky: žákovská souprava, teploměr, skleněná trubička, Chemikálie: ethanol CH 3 CH 2 OH, aceton CH 3 COCH 3, naftalen Úkol

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý Inovace výuky - Přírodovědný seminář Pokusy s vejci Přs / 31, 32 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Přírodopis Praktické

Více

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07 Inovace výuky Chemie Podstata krápníkových jevů Ch 8/07 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy) Návod k laboratornímu cvičení Cukry(sacharidy) Úkol č. 1: Odlišení glukosy a fruktosy Pomůcky: zkumavky, lžička na chemikálie, kádinka, stojan, držák, kruh, síťka, plynový kahan, zápalky Chemikálie: fruktosa,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Název: Projevy živé hmoty

Název: Projevy živé hmoty Název: Projevy živé hmoty Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí I Úkol č. 1: Usazování Pomůcky: dělící nálevka, držák, svorka, stojan, kádinka Chemikálie: voda, potravinářské barvivo, olej 1. Dělící nálevku upevníme

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Lesní pedagogika jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Co to jsou průřezová témata? 1 jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání pomáhají rozvíjet

Více

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti Název: Měření příkonu spotřebičů výpočet účinnosti hledání energetických úspor v domácnosti Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy)

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II Úkol č. 1: Destilace Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí II Pomůcky: plynový kahan, stojan, držák, síťka, alonž, teploměr, chladič, destilační baňka, jímadlo, gumové hadičky (na přívod

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu

Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu Typ pokusu : demonstrační Princip : Areny starším názvem aromatické uhlovodíky, vzaly tento svůj název podle své typické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny.

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny. METODICKÝ LIST 1/5 MĚŘENÍ HMOTNOSTI Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence FYZIKÁLNÍ VELIČINY MĚŘENÍ HMOTNOSTI 6., 7. 2 vyučovací hodiny 1. Kompetence k učení - žák se naučí chápat

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí tel. 311 240 401, 311 240 400, email: zsnovstra@email.cz AUTOR: Hana Růžičková NÁZEV: VY_52_INOVACE_O6

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ METODICKÝ LIST /8 HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ 7. vyučovací hodiny. Kompetence k učení - pozorováním

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou Časový harmonogram Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková b) potřeby - kádinka - vápenec

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Metodický list pro učitele Pomůcky a) chemikálie - ocet b) potřeby - varná konvice zanesená

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Lipidy Pro potřeby projektu

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více