8-9/ Účetnictví obcí se bude měnit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 8-9/ Z OBSAHU: Reorganizace České pošty Účetnictví obcí se bude měnit Možné změny v dani z nemovisotsí K novele zákona o DPH Údržba silniční vegetace Vážení čtenáři, prázdninové měsíce byly tentokrát bohaté na události, které budou mít dopad na fungování měst a obcí. Rozhořel se boj o zachování oprávnění městské policie k měření rychlosti, v Senátu proběhl seminář k zákonu o odpadech, na kterém měl Svaz měst a obcí lví podíl, a do Poslanecké sněmovny dospěly hned dva zásadní návrhy zákona o dani z nemovitosti, které mohou výrazně ovlivnit finanční situaci obcí. V srpnu vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o účetnictví, dle které se účetnictví obcí značně přiblíží účetnictví podnikatelských subjektů, a nejnovější kauzou je postup České pošty, která chce zrušit 178 poštoven v malých obcích, aniž by s jejich zástupci někdo předem jednal. Upozornit musím i na to, že se nám koncem srpna podařilo získat odpovědi od ministerstva financí k uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty. Reorganizace České pošty aneb Dostanou lidé na venkově poštu? Mnohé se událo ale i na zahraničním poli. Předně zmíním kvapem se blížící předsednictví ČR v Radě EU. V červenci se této role ujala Francie. V lednu 2009, tedy již za několik měsíců, od ní přejímá pomyslnou štafetu Česká republika. Bude se pochopitelně diskutovat také o roli samospráv v celém procesu řízení EU. Díky spolupráci s Radou evropských municipalit a regionů (CEMR) i třístranné spolupráci s asociacemi Francie a Švédska se Svaz účinně zapojuje do těchto diskusí. Například v rámci iniciativy Local Trio, která se vyjadřuje k tzv. 18měsíčnímu programu, nebo formulováním stanovisek k prioritám programu jednotlivých předsednických států. Bude se diskutovat i o budoucnosti kohezní politiky, která bude zásadním způsobem určovat pravidla pro čerpání strukturálních fondů po roce Podrobnější informace najdete uvnitř zpravodaje. Oldřich Vlasák předseda Svazu Dne 27. srpna 2008 vyhlásila Česká pošta svůj záměr zrušit do konce roku 2008 v obcích do tisíce obyvatel v příhraničních, horských či rekreačních oblastech celkem 178 poštovních úřadoven. Důvodem pro tento krok je nevytíženost zaměstnanců rušených poštovních poboček, tedy ekonomická neefektivnost. Náhradou by se mělo stát motorizované doručování, tj. z nejbližší pošty budou pošťáci za lidmi dojíždět, aby jim dopisy předali, popřípadě zařídili další služby. Kvalita a dostupnost služeb by podle České pošty měla zůstat i nadále zachována. S tímto rozhodnutím ovšem Svaz vyjádřil zásadní nesouhlas. Omezení poštovních služeb na venkově totiž představuje snížení jeho atraktivity pro lidi usazující se na venkově. Více se dočtete na str. 4.

2 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU PROTI ZDRAŽOVÁNÍ PLYNU I CENY LETENEK Na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu před parlamentními prázdninami jsme projednávali dva zásadní body. První se týkal regulace evropského trhu s plynem a druhý cenové transparentnosti letenek. Nejdříve se krátce zmíním o první problematice: Evropská komise navrhla povinné rozdělení vertikálně integrovaných plynárenských společností tak, aby nemohly existovat firmy současně ovládající přepravní soustavu i dodávky plynu. Při hlasování v EP europoslanci ODS byli proti nucenému vlastnickému oddělení (tzv. unbundling). Nucené rozdělení plynárenských firem by podle našeho názoru nepřineslo pro spotřebitele nic pozitivního. Naopak, vedlo by ke zvýšení administrativních výdajů firem a následnému zvýšení ceny plynu pro spotřebitele. Podpořili jsme v souladu s názorem naší vlády tzv. třetí alternativu, která jasně definuje podmínky pro provozovatele přepravních soustav. Tento názor získal při hlasování většinovou podporu Evropského parlamentu a stane se základem příslušné směrnice. Co se týká transparentnosti letenek, europoslanci zvolení za ODS podpořili společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství. Příslušné nařízení upravuje vydávání licencí dopravcům a pronajímání letadel, volný přístup leteckých dopravců na letecké trasy a závazek veřejné služby. Nařízení obsahuje nový požadavek na cenovou transparentnost leteckých služeb, který je z hlediska zákazníků klíčový. Od vstupu nařízení v platnost budou letecké tarify a sazby zahrnovat rovněž všechny daně a poplatky. Nařízení vychází z ideje společného trhu, rovných podmínek pro podnikání a omezení státních intervencí v oblasti ukládání závazku veřejné služby. Ing. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu měst a obcí ČR Konference Systémové přístupy v sociálním začleňování na místní úrovni 19. srpen 2008, Praha V úterý 19. srpna se v prostorách Masarykovy koleje v Praze 6 za účasti zástupce Svazu uskutečnilo setkání předních odborníků z řad orgánů veřejné správy a nevládních neziskových organizací, aby vzájemně prodiskutovali problematiku sociálního začleňování na lokální úrovni. Akci pořádala společnost Člověk v tísni, jejíž zástupce Štěpán Moravec v úvodu seznámil účastníky s výsledky projektu POLIS - tvorba a podpora nediskriminační, sociální, vzdělávací a zaměstnanostní politiky, který se v minulých letech snažil ovlivňovat sociální politiku na komunální úrovni tří vybraných měst, a to Plzně, Bíliny a Ústí nad Labem. Díky tomuto projektu se v daných lokalitách podařilo vytvořit komunitní plány sociálních služeb a především identifikovat základní příčiny sociální exkluze nepřizpůsobivých obyvatel. Dle slov Štěpána Moravce se ve všech zúčastněných městech objevila jako zcela zásadní potřeba koordinace jednotlivých resortů (odborů) a neziskových organizací jak na centrální, tak i na místní úrovni. Výstupy z terénu, tedy potřebu koordinace napříč jednotlivými resorty, ve svém příspěvku potvrdil i Ing. Marek Podlaha ředitel Odboru začleňování u Úřadu vlády ČR, který zároveň představil pilotní projekt Agentury pro sociální začleňování romských lokalit. Ta by měla v institucionalizované podobě pokračovat v lokálním partnerství s orgány místní správy. Její činnost by měla spočívat především v analýze kapacity jednotlivých obcí a měst, meziresortní spolupráce a v přispění k definici potřeb postižených lokalit. V další části diskuse pak vystoupil poradce ministra pro místní rozvoj Josef Baláž, který společně s Petrem Víškem ze Socioklubu prezentoval připravovanou koncepci ministerstva týkající se řešení deprivovaných částí měst. Jejím hlavním smyslem by mělo být poskytnutí jakéhosi návodu místní samosprávě na pomoc obyvatelům sociálně vyloučených oblastí. Tato koncepce by měla zahrnovat zajištění dostatečných finančních zdrojů, z národních i evropských fondů, potřebné legislativní změny připravované ve spolupráci všech dotčených resortů Aktuality ve zkratce a především konstruktivní spolupráci s nejdůležitějším článkem, totiž orgány místní správy. Ta by měla přinést obcím a městům metodiku jak postupovat a především dostatečnou motivaci k řešení problematiky sociálně vyloučených obyvatel. Na závěr úvodního bloku vystoupila Klára Laurenčíková z Odboru nových příležitostí ve školství u ministerstva školství, která nabídla pohled na problematiku a připravované změny z perspektivy předškolní a školní péče. Konferenci uzavřela závěrečná diskuse. Všichni prezentující se shodli na tom, že rozhodujícím hráčem na poli inkluze sociálně vyloučených obyvatel jsou obce, jakožto nejbližší článek postižených osob. Zazněly názory, že je potřeba obce a města svázat novou legislativní úpravou, v níž by se zpřesnil, případně rozšířil okruh povinností orgánů místní správy v oblasti poskytování služeb v rámci výkonu přenesené působnosti. V souvislosti s těmito hlasy se ovšem ozývaly nářky, že ukládání dalších povinností obcím a městům bude neprůchozí, neboť mají silnou lobby, která je schopna takový legislativní proces zastavit. Zajímavý příspěvek do diskuse přidal Mgr. Radek Jiránek z Odboru prevence kriminality ministerstva vnitra, který akcentoval potřebu předložit obcím a městům tvrdá data (nákladové studie), z nichž by samy, jako správní hospodáři, vyvodily ekonomicky výhodné varianty řešení sociální exkluze, zejména pak preventivní. Konference se zúčastnila ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny, MUDr. Džamila Stehlíková, starostku Červinkovou, která v otázkách sociálního začleňování reprezentuje Svaz, zastoupil Daniel Schmied z Kanceláře Svazu. Ženy, muži a místní rozpočty 21. srpen 2008, Praha Svaz navštívily Jana Smiggels Kavková a Olga Sedláčková z občanského sdružení Fórum 50 %, které se zabývá zastoupením žen ve veřejném životě. Důvodem ke kontaktování Svazu je skutečnost, že Svaz na půdě Evropské rady obcí a regionů spolu s dalšími národními asociacemi stál u zrodu Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Charta je dokumentem, k němuž může každá obec na základě dobrovolnosti přistoupit, chce-li Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2900 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 8-9/2008 strana 2

3 se více věnovat tématu rovného zastoupení žen a mužů v místním životě a v rozhodovacích pozicích nebo pokud se např. zabývá otázkou spravedlivého a odpovědného rozdělování rozpočtových zdrojů tak, aby byly pokryty zájmy a potřeby všech obyvatel obce, mužů i žen. Sdružení se v jednom ze svých projektů zabývá právě analýzou veřejných rozpočtů s ohledem na potřeby žen a mužů, respektive s důrazem na respektování reálných potřeb obyvatel podle demografického složení obce (muži, ženy, děti, senioři ). Výstupem projektu má být kromě jiného manuál o komunitním rozpočtování pro města a obce, jehož součástí budou i praktické případové studie vycházející z reálných případů. Sdružení nabídlo Svazu spolupráci v oblasti rovných příležitostí na místní úrovni. Podílí se též na akcích pro zastupitelky krajských a obecních samospráv a připravuje pro města a obce know-how týkající se odpovědného sestavování místních rozpočtů, jak bylo zmíněno. O nabídkách a užitečných podkladech sdružení určených městům a obcím budeme průběžně informovat. Výsledky krajských kol soutěže Vesnice roku 2008 Soutěž Vesnice roku 2008 již zná vítěze krajských kol. V letošním 14. ročníku bojovalo 309 obcí, což je o 45 více než loni. Kdo zvítězí v kole celostátním, se dozvíme 16. září při oficiálním vyhlášení vítězů na ministerstvu pro místní rozvoj. Letos se do soutěže mohly zapojit i obce se statutem městys nebo město, které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice a jejichž počet obyvatel nepřekračuje 5250 (nejlidnatější obec v ČR). Počet Kraj přihláš. obcí Jihočeský 19 Jihomoravský 25 Karlovarský 17 Královéhradecký 32 Liberecký 19 Moravskoslezský 10 Olomoucký 32 Pardubický 23 Plzeňský 16 Středočeský 49 Ústecký 19 Vysočina 28 Zlínský 20 Zlatá stuha Modrá stuha Bílá stuha Zelená stuha Malenice (Strakonice) Vísky (Blansko) Lomnice (Sokolov) Bukvice (Jičín) Poniklá (Semily) Bolatice (Opava) Těšetice (Olomouc) Osík (Svitavy) Mrákov (Domažlice) Petrovice (Příbram) Horní Podluží (Děčín) Pikárec (Žďár n. S.) Lidečko (Vsetín) Řepice (Strakonice) Lužice (Hodonín) Vintířov (Sokolov) Batňovice (Trutnov) Všelibice (Liberec) Spálov (Nový Jičín) Beňov (Přerov) Semanín (Ústí n. O.) Plánice (Klatovy) Lány (Kladno) Staňkovice (Litoměřice) Jiratice (Třebíč) Babice (Uh. Hradiště) Borotín (Tábor) Ždánice (Hodonín) Merklín (Karlovy Vary) Vlkov (Náchod) Pertoltice (Liberec) Radkov (Opava) Vikýřovice (Šumperk) Voleč (Pardubice) Břasy (Rokycany) Sudovo Hlavno (Praha východ) Mašťov (Chomutov) Zvěrkovice (Třebíč) Hostišová (Zlín) Jankov (Č. Budějovice) Nikolčice (Břeclav) Krásná (Cheb) Konecchlumí (Jičín) Svijanský Újezd (Liberec) Oranžová stuha Dražíč (Č. Budějovice) Hlohovec (Břeclav) Křižovatka (Cheb) Pohoří (Rychnov n. K.) Karlovice (Semily) - - Mořice (Prostějov) Krásné (Chrudim) Hněvnice (Plzeň-sever) Blažejovice (Benešov) Chodouny (Litoměřice) Jiřice (Pelhřimov) Vysoké Pole (Zlín) Partutovice (Přerov) Sebranice (Svitavy) Štichovice (Plzeň-sever) Vamberk (Benešov) Veliká Ves (Chomutov) Vilémovice (Havl. Brod) Ludslavice (Kroměříž) Několika vyhlášení vítězů se zůčastnil i předseda Svazu Oldřich Vlasák. Na snímku blahopřeje starostovi Lidečka Vojtěchu Ryzovi. Připomeňme si, že zlatou stuhou je oceňována vítězná obec v kraji, modrá stuha se uděluje za bohatý společenský život, bílá za příkladnou práci s mládeží, zelená stuha vyjadřuje dobrou péči o životní prostředí a oranžová stuha oceňuje úzkou spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Malenice Vísky Lomnice Poniklá Bolatice Slavnostní vyhlášení vítězů krajských kol se konalo v prázdninových měsících. Těšetice Petrovice

4 Reorganizace České pošty V současnosti je provozováno v České republice asi poboček České pošty, které kromě obvyklých poštovních služeb - podávání a doručování poštovních zásilek a balíků, fax, telegram atd. zároveň zajišťují i nejběžnější bankovní služby, jako např. výběry a vklady hotovosti z účtů, úhradu prostřednictvím poštovních poukázek, stavební spoření, pojištění, ověření výstupů z veřejných rejstříků CzechPoint a další. Do konce roku 2008 má být ale 178 poštovních úřadoven zrušeno. Za občany dotčených obcí budou dojíždět pošťáci z nejbližších úřadoven. Motorizované doručování nahradí ale jen část běžných služeb poskytovaných poštovní úřadovnou v místě, za významnou částí služeb České pošty budou muset lidé dojíždět do nejbližších obcí a měst. Dochází tak paradoxně ke zcela opačnému efektu, když klient musí za službou, ačkoliv je obvyklé, že služba přichází za klientem. Argumentace ekonomickou neefektivností provozování malých poboček by mělo být pouze jedno z mnoha kritérií pro posuzování, zda pobočku uzavřít či ponechat v provozu, nikoliv hlavní. Je třeba totiž zkoumat, jak velké území pobočka obsluhuje, jaké spektrum služeb nabízí a jak jsou v případě zrušení pobočky tyto služby dostupné, popř. v jakých časech je pošta nejčastěji navštěvována. Poštovní služby jsou provozovány nejen s ohledem na ekonomickou výnosnost, ale i s ohledem na zajišťování služby ve veřejném zájmu v daném území. Vždyť obsahem poštovní licence je povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb na celém území České republiky. Je-li udělena poštovní licence, pak zákon o poštovních službách obsahuje mechanismy, které zaručují, že provozování poštovní služby nebude ekonomicky nevýhodné natolik, aby z ekonomických důvodů nemohly být řádně plněny poštovní povinnosti (minimální cena a minimální hmotnost stanovené nařízením vlády). Česká pošta je povinna jako držitel poštovní licence plnit poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky. Krok České pošty vychází z usnesení vlády č. 836 ze dne 18. července 2007, o přeměně České pošty, s. p., na akciovou společnost. Dokončení přeměny by mělo proběhnout do 30. června 2009 s tím, že 100 % akcií bude ve vlastnictví státu, resp. ministerstva financí. Důvodem přeměny je zlepšení nabídky služeb prostřednictvím moderního podniku s logisticky provázanou koncepcí. Toto je podrobně rozpracováno ve Strategii vývoje České pošty přijaté na konci listopadu 2007 s platností na 5 let do konce roku Problémem se zabývala v květnu a červnu Komora obcí Svazu a konstatovala, že je velmi podivné, když tyto kroky nebyly se Svazem konzultovány a je o nich informován až následně. Na následující jednání Komory obcí, které se koná 9. září 2008, je opakovaně pozván i generální ředitel České pošty JUDr. Karel Kratina. Snad tentokráte přijde obhájit postup České pošty přímo před starosty, protože rozhodně jde o existenční otázku při zajišťování služeb občanům venkova. Má-li dojít k rušení poštovních poboček, tak po dohodě s obcemi, to je motto Komory obcí. Aktuální informace budeme zveřejňovat průběžně na našem webu. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Seznam (Návrh) míst s uvažovanou alternativní formou obsluhy (od 1. ledna 2009), který Česká pošta, s. p., zveřejnila na svých webových stránkách 1. září 2009 s vědomím, že se všemi starosty dotčených obcí nestihla ještě záměr projednat: Jižní Čechy: Benetice, Blažejov, Bohdalín, Čepřovice, Číhošť, Číměř, Člunek, Doubravice u Strakonic, Heřmanov u Velké Bíteše, Hlavatce, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Studenec, Hrazánky, Hrejkovice, Chřešťovice, Chválkov u Kamenice nad Lipou, Jeřišno, Jetětice, Kadov u Blatné, Kaliště, Kamenná Lhota, Koberovice, Komařice, Kramolín-vodní dílo, Křeč, Křešín u Pacova, Kučeř, Lažiště, Leskovice, Libějovice, Ločenice, Mladé Bříště, Mydlovary, Nebahovy, Netín, Novosedly nad Nežárkou, Olešnice u Českých Budějovic, Pluhův Žďár, Pohorská Ves, Police u Jemnice, Roseč, Skočice, Slabčice, Slavče, Smilovy Hory, Stříbřec, Tálín, Třebohostice, Turovec, Urbanov, Velká Lhota, Veselíčko u Milevska, Věžnice u Havlíčkova Brodu, Vidonín, Vodice u Tábora, Vyklantice Jižní Morava: Lechovice, Unín u Tišnova, Vémyslice Severní Čechy: Boleboř, Huntířov nad Jizerou, Kalek, Měděnec, Moldava v Krušných horách, Sukorady, Svojkov, Veselá u Semil, Vlastislav, Vrbno nad Lesy Severní Morava: Kladky, Polom Střední Čechy: Chraštice, Jablonná nad Vltavou, Kamberk, Korkyně, Mcely, Milešov nad Vltavou, Nahoruby, Nechvalice, Paběnice, Přestavlky u Čerčan, Smilkov, Soutice, Starosedlský Hrádek, Svatý Jan u Sedlčan, Štětkovice, Třebonín, Velká Lečice, Zvěstov Východní Čechy: Bartošovice v Orlických horách, Bezděkov nad Metují, Bílé Poličany, Biskupice u Jevíčka, Blešno, Božanov, Březiny u Poličky, Bystré u Dobrušky, Česká Metuje, Dolní Olešnice, Dolní Přím, Heřmánkovice, Holovousy v Podkrkonoší, Hřibojedy, Jeníkovice, Jenišovice u Chrudimě, Jeřice, Kounov u Dobrušky, Královec, Kuks, Libňatov, Lužany nad Trotinou, Mezilesí, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Orlické Podhůří, Pec pod Sněžkou 3, Pustá Kamenice, Rozhraní, Samšina, Střevač, Sudlava, Suchý Důl, Šárovcova Lhota, Šonov u Broumova, Trojovice, Úbislavice, Úlibice, Veliš u Jíčína, Vlčkovice v Podkrkonoší, Vortová, Vršce, Vysokov Západní Čechy: Babylon, Bezděkov u Klatov, Cebiv, Čachrov, Černava, Číhaň, Čížkov u Blovic, Dešenice, Dlažov, Dožice, Hlohovice, Horšice, Hory Matky Boží, Chlum Svaté Máří, Javorná na Šumavě, Kařez, Krsy, Loučim, Malý Bor, Měcholupy u Blovic, Mířkov, Mlečice, Mochtín, Nebanice, Nekvasovy, Nemanice, Nezamyslice u Horažďovic, Nezdice na Šumavě, Ošelín, Podhradí, Poleň, Prášily, Roupov, Semněvice, Staré Sedlo u Tachova, Stříbrná, Terešov, Trpísty, Třebeň, Třemešné pod Přimdou, Úboč, Újezd u Svatého Kříže, Úsilov, Vojtanov, Vrčeň, Zvíkovec informační servis č. 8-9/2008 strana 4

5 Podporujeme větší bezpečnost na silnicích V poslední době jsme svědky mnoha diskusí nad tím, zda vůbec má mít obecní a městská policie oprávnění měřit rychlost. Rozhodnutí Poslanecké sněmovny a koneckonců i Senátu bylo však rozhodně krokem zpět v bezpečnosti silničního provozu. Během diskusí padaly různé argumenty, nejzávažnější jsou asi ty, které tvrdí, že města si pouze plní pokladny, že strážníci šikanují řidiče místo dohlížení nad veřejným pořádkem, že měření rychlosti zabírá většinu pracovní doby strážníka a že měření obecní policií v obci vůbec nemá vliv na pokles nehodovosti. Protože tyto argumenty jsou používány vůči veřejnosti, aniž by se obce a města měly možnost k tomu více vyjádřit, rádi bychom některé věci uvedli na pravou míru. V médiích se často hovoří o tom, jak města a obce zneužívají měření rychlosti k naplnění svých pokladen tím, že strážníci měří rychlost zcela účelově na místech, kde není ohrožena bezpečnost silničního provozu. Všichni však zapomínají, že i na těchto místech platí zákon a omezení nejvyšší povolené rychlosti. Výjimka potvrzuje pravidlo a i k takovým situacím může dojít, nelze však šmahem odsuzovat všechny obce a města. V převážné většině se rychlost měří zcela oprávněně. Mnohé obce uzavírají na měření rychlosti v jejich katastru veřejnoprávní smlouvy s nejbližšími městy, kde obecní policii mají, a neplyne jim z toho do rozpočtu žádný příjem, nýbrž pouze výdaje, protože taková služba něco stojí. Své by o tom mohli vyprávět třeba starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček nebo Jiří Životský ze Sokolnic. Tvrzení, že strážníci tráví měřením rychlosti většinu své pracovní doby, je také přehnané. Obecní policie má své úkoly především na poli ochrany veřejného pořádku a má tak přispívat k pocitu bezpečí občanů obce. To jsou důvody, proč si obce a města obecní policii zřizují. Dalším důvodem je fakt, že státní policie na své úkoly často technicky ani per- sonálně nestačí. Musí ji proto suplovat jiná složka, a to bohužel i na úseku bezpečnosti silničního provozu. Obecní policie vyřešily za rok 2007 cca přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti, což při počtu přibližně 7400 strážníků dělá 18 přestupků za rok na strážníka. Stejně tak je třeba uvést na pravou míru uměle vyvolanou debatu o šikaně řidičů a pokutování za 51 km/h, jako by to byla zcela běžná věc. Ministr dopravy, který musí mít údaje o udělených pokutách a bodech, by měl tedy na podporu tohoto tvrzení uvést, v kolika případech z přestupků byl řidič pokutován za 51 km/h. Teprve potom lze dospět k nějakým závěrům. Místa, na kterých se měří rychlost, jsou konzultována s Policií ČR, jsou vybírána podle statistik nehodovosti nebo podle požadavku občanů. Je samozřejmé, že požadavky občanů obce a řidičů projíždějících obcí vůbec nemusí být v souladu a že co jedni považují za dobrou věc přispívající ke zlepšení veřejného života, druzí považují za pouhou šikanu. Obce dělají vše pro zvýšení bezpečnosti svých občanů. Pokud k tomu přispívá měření rychlosti v obcích, proč se ho zříkat. Občané si stěžují na bezohlednost řidičů, zejména v obcích, které nemají podél silnice zvláštní komunikace pro chodce. Takovými místy se často řidiči řítí rychlostí daleko přesahující povolenou padesátku. Dobře známý je úsek silnice z Mělníka do Dubé, ze které si motorkáři a bezohlední piráti silnic udělali závodní dráhu. Přestože rozhodnutí Poslanecké sněmovny a nakonec i Senátu přineslo obcím rozčarování (mnoho z poslanců a senátorů bylo a je komunálními politiky), vítáme vstřícný krok, který Senát při svém rozhodnutí podpořit nový zákon o Policii ČR a zákony s tím související nakonec učinil, a to požadavek novely zákona o silničním provozu, který by znovu umožnil obecní policii měření rychlosti v součinnosti s Policií ČR. Ministerstvo vnitra bleskově zareagovalo a v současné době probíhá legislativní proces, který má znovu včlenit oprávnění obecní policie měřit rychlost do zákona. Svaz se chce aktivně podílet na projednávání a je ve spojení s některými poslanci, kteří tuto myšlenku přijali za svou. Prostřednictvím Komory statutárních měst byl získán statistický materiál o počtu řešených přestupků překročení rychlosti a výnosu z pokut ve statutárních městech, který jednoznačně vypovídá o tom, že měření rychlosti je pro obce a města v naprosté většině okrajová záležitost a že výnosy z pokut jsou jen zrnkem v rozpočtech obcí a měst. Mnoho vypovídajících faktů obsahuje také důvodová zpráva k návrhu silničního zákona, ve které ministerstvo vnitra podrobně vyčíslilo statistické údaje o počtu přestupků a nehodovosti. Doufejme, že tato čísla přesvědčí poslance, aby novele dali zelenou. Oldřich Vlasák předseda Svazu informační servis č. 8-9/2008 strana 5

6 Informujeme Majetek jako základ fungování měst a obcí Majetek jakožto základní předpoklad pro fungování měst a obcí je základním tématem jedenáctého ročníku celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v Praze. Zvláštní část pak bude věnována předběžným závěrům analýzy financování samosprávy a aktuálním daňovým otázkám. Program konference má zatím pouze pracovní podobu, jako obvykle se ale bude dělit do pěti tematických bloků. Ústředním tématem budou otázky související se získáváním a užíváním obecního majetku, jednat budeme o jeho oceňování a o možnostech jeho využívání prostřednictvím obchodní společnosti. Zvláštní pozornost pak bude věnována převodům státního majetku. Svoji účast přislíbili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástupci Pozemkového fondu a Lesů ČR. Zástupci ministerstva financí budou hovořit na téma daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a představí novelu zákona o účetnictví. O své zkušenosti z praxe se podělí i zástupci měst a obcí. Tedy nezapomeňte! KDY pondělí 24. a úterý 25. listopadu 2008 KDE Praha, hotel Ambasador Zlatá Husa na Václavském náměstí (tradiční místo Radio Svobodná Evropa nelze využít, na podzim se přemísťuje na Hagibor) Účastnický poplatek člen Svazu 2499 Kč, nečlen 3570 Kč, pro obce do tisíce obyvatel bude poplatek snížen, konkrétní výši stanoví Předsednictvo Svazu Podrobné informace uvedeme v příštím čísle zpravodaje. Účetnictví obcí se bude měnit V srpnu vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o účetnictví. V jejím důsledku by se účetnictví obcí mělo přiblížit účetnictví podnikatelských subjektů, a to včetně časového rozlišení nebo odpisů. Nástrojem řízení každé obce je rozpočet. Jeho výše a struktura zajímá většinu zastupitelů i občanů obce. Členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby se běžně používá také pro řadu analýz, včetně té nejaktuálnější, která má poskytnout podklady pro možné změny rozpočtového určení daní. Povinné údaje poskytované krajům nebo dalším orgánům vycházejí obvykle z hotovostních operací opět zejména ve struktuře oddílů, položek nebo paragrafů. Rok technické a metodické přípravy V souvislosti s výše uvedeným zůstává u měst a obcí význam účetnictví, alespoň v hlavní činnosti, poněkud omezený. Novelou zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, by mělo dojít k posílení přínosů účetnictví jako informačního zdroje o stavu hospodaření měst a obcí. Část novely obsahující spíše technické úpravy vstoupí v platnost již v roce Hlavní změny jsou připraveny na leden 2010 tak, aby samosprávné celky měly možnost se ně připravit. Celá novela se připravovala hlavně s cílem zavést účetnictví státu, tedy zejména organizačních složek státu a dalších jednotek centrální úrovně. Změny na úrovni obecních účetních systémů jsou tedy většinou pouze důsledkem snahy o postižení operací souvisejících se státním rozpočtem a majetkem státu. Širší záběr pak dle předkladatele vychází ze zahraničních zkušeností, neboť užší pojetí účetnictví státu se v následujících letech ukázalo jako nedostatečné právě kvůli četným vazbám na účetnictví samospráv. Novela zákona vyšla ve Sbírce 19. srpna 2008 pod číslem 304/2008 Sb. Územní samosprávné celky byly zařazeny do kategorie vybrané účetní jednotky stejně jako třeba Pozemkový fond České republiky nebo zdravotní pojišťovny. Na tyto jednotky se vztahuje povinnost poskytovat účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu. Prakticky jde o pravidelný přenos dat z účetního systému obce na úroveň ministerstva financí. Na semináři, který k novele zákona proběhl ve stejný den, kdy zákon vyšel ve Sbírce, zástupci ministerstva ujišťovali, že k výrazným technickým změnám by dojít nemělo. Obce by tedy neměly mít povinnost měnit svůj účetní program. Předpokládá se, že poskytovatelé softwaru přizpůsobí program novým požadavkům vyplývajícím ze zákona tak, aby účetní i v roce 2010 mohl(a) pracovat ve stejném účetním prostředí jako dosud. Problém se může objevit u dodavatelů, kteří nebudou schopni programy přizpůsobit, proto doporučujeme kontaktovat svého poskytovatele co nejdříve. Až sedm nových vyhlášek Podstatnou změnu představuje rovněž zrušení možnosti vést účetnictví ve informační servis č. 8-9/2008 strana 6

7 zjednodušeném rozsahu dle 9. Předkladatel vysvětluje rozšíření účetnictví nutností vzniku jednotné identifikace účtů, s čímž souvisí také očekávané povinné vedení vybraných analytických účtů, což vyplývá již z 14 zákona. Prováděcí vyhlášky by měly projít vnějším připomínkovým řízením na podzim letošního roku tak, aby obce měly co nejdelší dobu nejen na technickou, ale také metodickou přípravu. Předpokládá se, že současná vyhláška 505/2002 Sb., bude zrušena a nahrazena čtyřmi novými, z nichž každá se bude vztahovat na jiný druh účetních jednotek (obce, příspěvkové organizace, organizační složky a další). Další tři vyhlášky by měly pokrývat technický přenos dat, konsolidaci a inventarizaci majetku. Konsolidace představuje další změnu. Lépe řečeno, konsolidace se provádí i dnes, ovšem zejména u údajů poskytovaných ve struktuře rozpočtové skladby. Konsolidují se hlavně dotace, neboť by jinak docházelo k umělému navyšování příjmů a výdajů celkových veřejných rozpočtů. Nejvyšší konsolidační celek stát v pojetí účetnictví by měl zahrnovat sektor vládních (centrálních) institucí a další účetní jednotky, kam patří také obce, dobrovolné svazky obcí nebo kraje. Zatím se uvažuje o třech dílčích konsolidačních celcích správci kapitol, obce a kraje. Z toho vyplývá, že kraje budou konsolidovat pouze své podřízené organizace nikoliv všechny obce, které patří do jiného celku. Na semináři padl dotaz od zástupců krajů, zda nezaslání informací bude představovat porušení zákona a zda kraje ponesou odpovědnost za neúplnost údajů. Neposkytování požadovaných údajů bude považováno ze porušení zákona, ovšem s ohledem na významnost změny se předpokládá určitá počáteční benevolence. Účetní na úrovni obce by se opět měl(a) setkat jen s minimálními změnami. Pro potřeby konsolidace se v účetním programu patrně objeví další kolonka, kam se zaznamená příznak, že daná operace má být předmět vzájemné konsolidace s jinými subjekty v rámci veřejného sektoru. Veškeré operace vzájemného započítávání by se měly již provádět automaticky v centrálním systému. Konsolidace by se měla dotýkat i příspěvkových organizací a při určitém vlastnickém podílu také obecních obchodních společností. Přesné vymezení by měla obsahovat výše zmiňovaná konsolidační vyhláška. Účetnictví obcí se přiblíží podnikatelům Hlavní metodická změna spočívá v přiblížení účetnictví obcí podnikatelským subjektům. Nově se zvýší význam majetku v účetnictví, a to také s ohledem na záměr zavést odepisování v hlavní činnosti. Během semináře se diskutovalo o výhodách a nevýhodách odpisů vypočítaných z historických cen, o možnosti vykazovat je pouze jako sumu oprávek v rozvaze. Zvláštní postup již ze zákona vyplývá podle 25 pro kulturní památky, muzejní sbírky aj., kde se v případě, že není známa pořizovací cena, použije výše 1 Kč a dále se neodepisuje. Sblížení obou systémů se projevuje zejména v posílení principu akruálnosti, tj. sledování nákladů a výnosů v době jejich vzniku, nikoliv až při úhradě. Vybrané účetní jednotky, tedy také obce, budou muset dle 7 uvádět v příloze účetní závěrky též informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. Během semináře se diskutovaly možnosti zachycování smluvních závazků v účetnictví. Dotazy ohledně zachycování závazku vyplývající např. ze spolufinancování programů z fondů EU zatím zůstaly nezodpovězeny. Struktura informací by rovněž měla být upřesněna ve vyhláškách také s ohledem na požadavky sestavování národních účtů, které se připravují pro potřeby Eurostatu. A na závěr otázka, která asi napadla každého, kdo se s účetnictvím a výkaznictvím vůči žadatel velikost projektu výše úvěru délka úvěru výše dotace dotace na poradenské služby města a obce do 100 tisíc obyvatel není omezena 200 tis. EUR 5 mil. EUR (4,8 mil. Kč 120 mil. Kč) 5 15 let až 5 % z výše úvěru až 25 tis. EUR (600 tis. Kč) KB EU ISSMO 180x131 PR.indd :02:18

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO 1/2009 LEDEN 2009 Poslanci potvrdili více než miliardu korun na dotační programy

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více