Korekturní značky 3. Pracovní listy - předlohy 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korekturní značky 3. Pracovní listy - předlohy 2"

Transkript

1 Korekturní značky 3. Pracovní listy - předlohy 2 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 1. Keltové v Čechách Cystická fibrosa je nejčastější dědičná choroba v naší populaci. Toto onemocnění je způsobeno v CFTR mutacemi genu. Často výskyt mutace G551D v České republice, Velké Británii, Irsku, Bretani a Rakousku je základ hypotézy, ţe tato mutace má původ v keltské populaci a ţe se šířila s keltskými migracemi. Keltové okolo údolí řek Vardaru, Dunaje a Rýna jsou indoevropský národ zemědělců z oblasti současné Ana-tolie, kteří se šířili na západ do Evropy. Tito neolitičtí přistěhovalci záhy asimilovali s řídkým osídlením dřívějších evropských paleolitických lovců, sběračů a rybářů, kteří dočasně se nepřestěhovali do vhodnějších oblastí k postupným oteplováním na evropském kontinentě postupně Keltové osídlili střední a západní Evropu, Britské ostrovy, Iberský poloostrov, především silnými migracemi okolo Labe, Rýna, Seiny a Rhôny okolo let před naším letopočtem. Vzájemné vztahy jsou docela dobře dokumentovány od čtvrtého tisíciletí př. n. l. Vlastní keltská etnogeneze těchto dvou populací je úzce spojena se střední Evropou, to znamená s oblast Čech, Moravy, jihovýchodního Německa a severními částmi Rakouska. Keltské kmeny i na území Čech a Moravy tak významně přispěly k utváření tzv. keltského národa v období Hallstattských kultur. Silný kmen Bojů se v Čechách usadil okolo roku 600 př. n. l. Tento kmen velmi brzy poté proniknul do severní Itálie a okolo území do řeky Rýn. Od 6. století př. n. l. se Keltové dále rozšířili ze Střední Evropy na Balkán, do střední Itálie, do Francie, na poloostrov Iberský, na Britské ostrovy a do Irska. Od 2. století před naším letopočtem proběhla další keltská imigrace na Britské ostrovy z Francie, severní Itálie a dalších částí západní Evropy. Tyto migrace byly způsobeny mohutnými invazemi rozpínáním Říše římské a nordickogermánských kmenů do Evropy od oblasti Jutska (současného Dánska). Relativně rozsáhlé vynucené migrace keltských kmenů trvaly aţ do samého konce 6. století n.l. Germáni s sebou přinesli další častou mutaci genu, tzv. nordickou. U této mutace je prokázán severojiţní

3 gradient a tím je spojena s dobou migrace starogermánských kmenů. Tato skutečnost opět objektivně prokazuje, ţe naše populace částečně je i germánského původu. V Čechách, na Moravě a v severním Rakousku nebyli Keltové tlačeni germánskými a později slovanskými kmeny. Naopak si zachovali díky vysokému stupni rozvoje etnickou identitu aţ do 2. aţ 4. století n. l. V Británii se také keltské osídlení zachovalo aţ do 6. století n. l. a na Britských ostrovech Keltové odolávali silnému tlaku římského impéria a zájezdům germánských kmenů do oblastí jihovýchodních Britských ostrovů. Část keltských kmenů v jihovýchodní části Britských ostrovů se potom přestěhovala zpět do Bretaně v důsledku těchto nájezdů. Na základě těchto historicky doloţených dat naše hypotéza dobře vysvětluje relativně vysokou frekvenci mutace G551D v České republice a ve Spojeném království, Irsku a v Bretani. Nízký výskyt té mutace v Belgii, ve Francii, Německu, Holandsku a ve Švýcarsku můţe být vysvětlen expanzí germánský kmenů, které brzy vytlačily Kelty z těchto území. Na Iberském poloostrově byli Keltové záhy asimilováni původním obyvatelstvem a minimální byl vliv jejich genetický.

4 2. Vitální energie a psychika Zdraví člověka ovlivňuje prostředí, ve kterém ţije, a také strava, která pro něj je základním zdrojem nových stavebních látek. Tito činitelé významně působí na hospodaření člověka s vitální energií, coţ má základní dopad na jeho zdravý, spokojený a plnohodnotný ţivot. Třetí, ale neméně významný činitel, si označujeme jako psychiku či duševní rozpoloţení. Psychika je v našich rukou a je na rozdíl od zbylých dvou činitelů plně zadarmo. Není moţné ji koupit nebo prodat, je prostě bez výjimky pouze naše a ačkoli je od narození s námi, je pozoruhodné, ţe mnoho lidí s ní pracovat neumí a nechá si do ní kohokoliv a cokoliv zasahovat. Duševní stavy, které jsou člověku příjemné, jako láska, radost a spokojenost, dodávají člověku tvořivou a povzbuzující sílu a energie do dalšího ţivota. Naproti tomu strach, nejistoty, zloba, závist, přílišná netrpělivost, spěch bezbřehá touha po penězích, majetku, moci a úspěchu, to všechno jsou ţrouti vitální energie, která pak chybí například pro metabolické funkce těla a zejména činnost imunitního systému, takţe z toho nemoci vznikají včetně mnohých civilizačních chorob. Takzvaná prosperita, prezentovaná majetkem, penězi a společenským postavením jedince a společnosti, ţene mnohé lidi do nekonečné bitvy bez ustání, která se pak negativně odráţí na zdravotní kondici vítězů i poraţených, stejnou měrou. Člověk, který je podvědomě udrţován neustále ve stresu nepřiměřeným mnoţstvím trţních zaměřených reklam a také informací, se chová neracionálně. Ţije v domněnce, ţe řešení se nachází pouze mimo něj, to je v zaměstnání, na sportovišti, v restauracích a podobně, a samozřejmě v konfrontačním stylu ţivota, jenţ je dnes neustále prezentován jako jediný způsob dosaţení štěstí. Řešení má jednoduché, a to stále stejné. Řešením přitom není návštěva lékárny či neurologa. Je univerzální jako vše kolem nás. Člověk by měl začít vţdy především u sebe a pochopit, ţe příčina všech jeho nesnází je hlavně v něm a ţe hlavním řešitelem všech nepříjemností je on sám. Jen on, nikdo jiný. Rozhodnutí změnit nesprávný ţivotní

5 styl, odejít z vyčerpávajícího zaměstnání, odstěhovat se ze zdravotně závadného prostředí, omezit lékařskou či lékárenskou péči, rozloučit se od svého agresivního či nechápajícího druha a tak dále, nebo to všechno dále snášet, je v rukou kaţdého z nás. Nejedná se jistě o jednoduché změny, ale pouze naše zdraví je základním předpokladem spokojeného a šťastného ţivota. V této hektické době a nepřirozeném shonu je psychika člověka hlavním odběratelem vitální energie. Čím více jí člověk spotřebuje pro své trápení, tím méně se mu jí dostává ostatním funkcím našeho organismu. Dejte proto sami sobě alespoň několikrát denně pár minut, zastavte se, odvrhněte všechny ty různé pracovní, rodinné a osobní problémy, jejichţ řešením trávíte hromadu času. Naučte se jen tak si posedět a navoďte si i atmosféru lásky a pohody. Uvidíte, ţe si odpočinete a ţe časem najdete nová řešení a přístup. Je potřeba, abyste se postupně od závislosti na poţitcích hmotných oprostili a abyste objevili, ţe smysl ţivota je především láska k sobě samému a potom ke všemu kolem sebe. Takové poznání je nepřenosné, kaţdý se musí k němu dopracovat sám, svým způsobem a výhradně na základě vlastních zkušeností.

6 3. Zelená terapie Působí relaxačně a ozdravně, dokáţe však zlepšit i naše kognitivní funkce; inspiruje nás. A kdo to vlastně má být? No přece příroda. Výzkumy opakovaně ukázaly, ţe se lidem více líbí ty městské části, ulice a sídliště, kde je více zeleně obzvláště stromů. Na takových místech by chtěli bydlet i pracovat. Naopak velké mnoţství aut obyvatele odpuzuje. Uvedené přitom platí i v obecnějším měřítku: pohled na přírodní scenérie se líbí lidem, zklidňuje je. Naproti tomu výdobytky moderní civilizace jako nahuštění sídel, automobilová doprava, průmyslové závody, to vše s sebou přinášejí kromě ekonomického růstu a určitého typu pohodlí také hluk, prach a další stresující činitele. Ale přitom ani zvýšení hrubého domácího produktu s sebou nepřináší enormní zvýšení pocitu štěstí obyvatel. Roztáčíme kola ekonomiky, a to s představou, ţe se budeme mít líp. Je však tato naše představa opodstatněná? Uvědomujeme si, o co vlastně přicházíme? Mezi kaţdodenní problémy většiny z nás patří únava. Sedíme za kancelářskými stoly, hledíme na monitor, přemýšlíme. Za nějakou dobu (většinou kratší, neţ bychom chtěli) se však jiţ nemůţeme soustředit myšlenky se zatoulávají, oči pálí a hlava bolí. Je načase odpočinout si proto. Avšak není odpočinek jako odpočinek a všechna prostředí nemají stejný relaxační potenciál. Podle Kaplanovy teorie obnovení pozornosti má být pro efektivní regeneraci příjemné, dostatečně rozsáhlé a strukturované prostředí a zároveň jiné, neţ to, v němţ k únavě došlo. Má ztlumovat naši bezděčnou pozornost (bez zapojení naší vůle). Podle Kaplanovy teorie je tedy ideálním řešením vstát od počítače a jít se třeba projít do parku nebo se posadit v zahradě. Přírodní prostředí podmínkám Kaplanovy teorie totiţ vyhovuje velmi dobře. Podobně přitom hovoří téţ praxe: naše osobní zkušenost i výzkum. v jednom elegantním experimentu vědci zkoumali efektivnost různých typů odpočinku. Nejprve za tímto účelem stresovaly pokusné osoby kognitivně obtíţnou úlohou. Třetina u nich se pak procházela

7 v zeleni na okraji města, třetina bloumala klidnou městskou čtvrtí a ostatní si četli v časopisech či poslouchali hudbu. Ukázalo se, ţe ze všeho nejlépe se zregenerovali lidé procházející se v zeleni: byli pozitivně naladěni oproti kolegů ze všech ostatních skupin. Navíc si vedli lépe i v následující kognitivní úloze. Na základě dalších experimentů je moţné odvodit, ţe klidňující efekt mohou mít i fotografie a obrazy přírodních scenérií. Lepší neţ obraz je ovšem skutečná příroda alespoň za oknem. Významnými objekty studií zde byli zejména vězni a pacienti v nemocnicích: do fyzického kontaktu s přírodou za okny se tito lidé totiţ nedostali přesto však na ně působila. Roger Ulrich například zkoumal pacienty po operaci ţlučníku. Polovička z nich obývala pokoje a výhled na stromy, polovička hleděla na cihlovou stěnu. Ukázalo se, ţe lidé s výhledem do zeleně vykazovali vţdy málo malých pooperačních komplikací, jako jsou bolesti hlavy či nevolnost, byli veselejší, vyţadovali i méně analgetik. A jak je to s vámi? Pozorovali jste na sobě příznivé působení přírody? Pak byste si je měli častěji dopřát. A pokud vás zajímá původ těchto myšlenek, pak vězte, ţe celý článek naleznete v časopisu Psychologie dnes č. 6.

8 4. Život v deštném pralese Deštné pralesy jsou nazývány pokladnicemi Země, protoţe se v nich vyskytuje více neţ 1/2 rostlin a zvířat. I přes to je však půda v těchto oblastech velmi chudá na ţiviny. V průběhu 60 aţ 100 milionů let se jak zvířata tak rostlinné druhy přizpůsobily zvláštním podmínkám tohoto prostředí. Jednotlivá patra deštného tropického pralesa tvoří odlišné ţivotní prostředí. V kaţdém patře pralesa se vyskytují specifické rostliny a ţijí jiní ţivočiši. Před třiceti lety pokrývaly deštné pralesy plochu o rozloze přibliţně 14 milionů km 2, tedy dvanáct procent pevniny. Dnes jich neexistuje ani polovina. Největší souvislé oblasti deštných pralesů se nachází v pánvi Amazonky. Člověk zabíjí vzácné tvory, mýtí deštné pralesy a přináší nové druhy zvířat tam, kam podle přírody nemají vůbec patřit. To všechno má jediný důsledek - vzácné druhy zvířat definitivně zmizely z planety Země. Vymírání zvířat je běţné z hlediska vývoje. Zastaralé a nedokonalé druhy ustupují, aby přenechaly místo novým a dokonalejším. Naproti tomu hubení zvířat nemá s evolucí nic společného. Nebýt nás, ţili by drontové, vakovlci a další nešťastné druhy i nadále. Za poslední čtyři staletí jsme vyhubili kolem 230 druhů obratlovců jako mávnutím kouzelného proutku. Tím jsme si naprosto jistí, protoţe na to existují důkazy. Ve skutečnosti však bude toto číslo vyšší, moţná půjde i do tisíců nebo desetitisíců. Člověk má bezesporu velký vliv na utváření krajiny. Staví nové komunikace, města, povrchové doly, turismus provozuje, mýtí deštné pralesy. A právě těţba dřeva je v deštných pralesích velkým problémem lidstva. Podle brazilské vlády je aţ 80 procent veškeré těţby dřeva v Amazonii ilegální. Ještě v roce 1970 bylo 99 procent amazonských deštných pralesů nedotčeno. Brazilská vláda odhaduje, ţe od té doby bylo vykáceno celých čtverečních kilometrů pralesa, coţ je přibliţně oblast o velikosti Francie a sedmkrát víc, neţ je rozloha České republiky. K dnešnímu dni je vykáceno jiţ 14 % všech brazilských pralesů. Destrukce navíc stále pokračuje. Jen během posledních čtyř let byla vykácena oblast o velikosti Holandska,

9 Belgie a Lucemburska. Ekologická iniciativa Greenpeace přišla s návrhy, jak bránit dalšímu ničení původních deštných pralesů. Síť chráněných oblastí pralesa by měla být rozšířená. Těţba by potom byla povolována v těchto zvláštních oblastech podle přísných kritérií ekologických a sociálních. Rezervace určené ke sbírání kaučuku a nedřevěných produktů by měly být zvětšeny. Zároveň by však mělo být provedené náleţité vymezení oblastí, v nichţ ţije dnes původní indiánské obyvatelstvo. Tropický deštný prales, který téměř celou oblast Amazonie pokrývá, je jedním z nejvýznamnějších kyslíkových zdrojů planety Země a zároveň také největší na Zemi. V současnosti to však se světovými deštnými pralesy nadějně nevypadá vůbec. Vlivem těţby dřeva, chováním hovězího dobytka, báňským průmyslem, erozí půdy a stavěním nových komunikací se rychle zmenšují. Mnoho těchto aktivit je podporováno vládami. Je to jeden ze způsobů řešení, jak řešit ekonomické problémy státu. Tropické pralesy jsou lokalizovány v pásu okolo rovníku, tedy přesně mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha. Přestoţe zabírají pouze 6 % zemského povrchu, ţije v nich nejméně polovina ţivočišných druhů na zemi. Tyto pralesy, které se nacházející v Latinské Americe, jihovýchodní Asii a Africe tvoří nejstarší kontinuální ekosystém na světě, některé jsou staré aţ 100 milionů let. Nejbohatší jsou po biologické stránce ty pralesy, které dosahují vysokých sráţek. Nejrozsáhlejší takováto oblast leţí v Amazonském regionu v Jiţní Americe. Pouze v tropických pralesech nalezneme 90% primátů světa, stejně jako 2/3 všech známích rostlin, 40 % dravců a 80 % hmyzu na světě. Prales proto musíme zachránit.

10 5. Lyžařský ráj Představme si, jak tisíce lyţařů jednou vyrazí svahy kopců šumavských. Kolem nádraţí povede nová tramvajová trať podobně jako v Tatrách a Švýcarském Davosu. Budou si uţívat sněhu v nových lyţařských areálech u Lipenské přehrady. Tohle je vidina lyţařského Lipna v relativně blízké budoucnosti. Jenomţe aktivistům z občanských sdruţení Calla a Duha nová šumavská lyţařská centra vadí. Vzniklo by tady cosi, co v České republice za tím neexistuje - dokonalost spojení letní a zimní rekreace. Pokud tento sen má stát skutečností, bude muset svést vítěznou bitvu s ochránci přírody. Dnes je situace taková, ţe turisté přijíţdějí k Lipnu především v létě a v zimě je v obcích pusto. Plány Jihočeského kraje počítající s tím, ţe okolo Lipenského jezera vyrostou tři lyţařská střediska: Smrčina, Špičák a Kramolín. Posledně jmenované teď uţ existuje, ale muselo se ještě hodně rozšířit. Lyţařský areál by vyrostl na Smrčině na pravém břehu Lipna právě naproti Horní Plané. Byly by tady i dvě sjezdové a čtyřsedačková lanovka, která by za hodinu zhruba vyvezla lyţařů dva tisíce. V jihočeské části Šumavy není jediný konec, který by odpovídal daným předpisům mezinárodní lyţařské federace pro obří slalom. To by sjezdovka na Smrčině odpovídala. Projekt lyţařského areálu na Smrčině počítá s dvěma variantami sjezdovek červené či modré obtíţnosti. V té delší by šlo o trať asi 3,2 kilometru dlouhou s převýšením osm set metrů. A určitě by byla atraktivní také pro lyţaře z jiných míst Česka, z Německa a Rakouska. Na vrcholu Smrčiny vedou hranice s Rakouskem a zdejší areál by tak byl propojený se zimními středisky jiţní sousedů. Na severních horských svazích pod přehradou se také déle leţí sníh, takţe lyţovat by se dalo tady déle. Jenomţe tato část Šumav je součástí první zony Národního parku a zákon taky nové stavby zakazuje. Ţijí tady rovněţ chráněné druhy vzácných ţivočichů jako jsou myšivka horská a datel černý. Jsou tu totiţ zachovány původní smrčiny, v niţších polohách pak smíšené lesy s javory a jedlemi, člověkem prakticky netknuté. Tady zatím lyţaři nezvítězí. Slibněji vypadá

11 vznik lyţařského areálu pod horou Špičák, který by si nacházel asi pět kilometrů severně od Horní Plané. Záměry Jihočeského kraje jsou velkolepé: pět vleků či lanovek a asi tak kolem dvaceti sjezdovek převáţně lehčích modrých a červených a jedna těţká černá. Podle starosty by se tady mohlo lyţovat uţ za pár roků. Proti novému zimnímu středisku nejsou ani vojáci, kteří jsou ochotni vzdát se pětiny boletického cvičiště, které se nachází v této oblasti. Ministerstva obrany, ţivotní prostředí a místního rozvoje dříve podepsala pod vedením jihočeského kraje dohodu, která stavbu lyţařského areálu od Špičáku umoţní. Ochráncům přírody se ale nelíbí. Není však vyloučené, ţe i oni nakonec vystoupí. Správa národního parku není proti. Plány Jihočeského kraje rovněţ také počítají se vznikem Šumavských elektrických drah. V okolí Lipna bude jezdit tramvaj, a současně bude v zimě vodit lyţaře k novým areálům a bude v létě spojovat přehradní pláţe. Má tu být ţelezniční napojení přímé na koridor čtvrtý mezi Prahou a Českými Budějovicemi a Rakouskem. Na tom, ţe celé území být můţe mnohem ţivější neţ dnes, svědčí i předválečná historie dnešního boletického prostoru.

12 6. WWW stránky WWW stránky Internet se stal v poslední době velkým fenoménem v všech oblastech práce s počítačem. Přístup k informacím o sobě a zveřejňování těchto informací se v moderní době začátku dvacátého prvního století staly velmi důleţitou součástí komerčního i soukromého ţivota mnoha z nás. A právě síť Internet společně se snadným přístupem a ovládáním pomocí dnes tak známého formátu stránek Word Wide Webb (tzv. formát HTML) se staly oblíbenou výstavní skříní (a bohuţel také smetištěm) nejrůznějších více nebo méně nepotřebných informací. V dřívějších dobách si kaţdý inzerent, který chtěl mít vlastní stránku WWW, musel pořídit speciální program pro výrobu stránek nebo začít dokument psát ve formátu HTML vlastní rukou (případně si mohl za určitý obnos objednat vytvoření stránky WWW). To však jiţ dávno neplatí. Jiţ s nástupem Office 97 a především jeho součásti Microsoft Word 97 můţe doslova kaţdý tvořit profesionální vyhlíţející stránky, a proto lze očekávat další zahlcení Internetu pomrkávajícími spiklenecky grafickými obrázky úvodních listů stránek WWW, jejichţ nataţení bude především u dial up připojení (tj. po telefoní lince) trvat několik desítek minut a bude přivádět uţivatele sítě k zoufalství a zklamání, ţe otevřená stránka WWW opětovně neobsahuje poţadovanou informaci. Word nabízí hned dva jednoduché způsoby vytváření stránek WWW. Novou stránku zaloţit moţné je pomocí průvodce nebo šablony nebo převést obyčejný textový dokument do formátu (HTML). V obou případech editor Word některé panely nástrojů přizpůsobí, příkazy v nabídkách a volby, čímţ nám zajistí vhodné prostředí k tvorbě stránky WWW. Hypertext Markup Language, tedy HTML, je systém, pomocí kterého lze vytvářet dokumenty tak, aby mohly na Internetu být umístěny ve formě WWW stránek. Takové dokumenty navíc obsahují vedle textu i referenční grafiku a formátovací značky. Průvodce WWW stránkou dosti urychluje vytváření WWW stránek nabídkou vzorových obsahů. A to například soukromou domovskou stránku nebo formulář, i slavnostního či společenského vzhledu. Můţeme ale začít i s prázdnou stránkou WWW. Ještě před tím, neţ začneme se samotným vytvářením nových stránek WWW je důleţité si v globálu uvědomit, co všechno kromě obyčejného textu má stránka obsahovat. S tím totiţ úzce souvisí, jaké jsou moţnosti inzerce a podávání

13 informací svým dalším potenciálním zákazníkům, přátelům, souputníkům atd. Do stránky můţeme přidat například vodorovné linky, video klipy, podkladové barvy, tabulky, obrázky nebo pohybující se text. Je mnoho moţností, jak správně navrhovat stránky WWW. Při vytváření stránek WWW je potřebné dodrţovat některé obecné pravidla. Při dodrţení těchto pravidel budou stránky přehledné a budou skutečně slouţit svému účelu při zachování estetických norem. Tady jsou některá z nich: Obsah by měl být dobře strukturován. Správně utvořené stránky usnadňují orientaci. Text na stránce musí být lehce čitelný. Barva podkladu musí dostatečně kontrastovat s barvou textu. Stránky nemusí vypadat shodně na různých prohlíţečích. Proto je vhodné dbát na co nejhezčí vzhled u většiny prohlíţečů. Velmi velké obrázky zpomalují procházení stránek, zvlášť pokud k Internetu přistupujeme modemem. I kdyţ jsou stránky s grafikou zajímavější, měly by být pouţívány obrázky s rozvahou, někteří uţivatelé vypínají přenos obrázků a některé prohlíţeče ani nedokáţí přehrát všechny formáty videoklipů. Pakliţe tedy obrázky a videoklipy obsahují informace, které nechceme čtenáři odepřít, můţeme mu připravit textové alternativy k obrázkům a textové a obrázkové alternativy ke videoklipům. Pro rozvrţení stránky lze také pouţít tabulku. V HTML nelze bohuţel přímo vytvářet novinové sloupce. Text ovšem můţeme přeformátovat do novinových sloupců za pomoci tabulek.

14 7. Zemědělství a rozvoj venkova Zemědělství a rozvoj venkova Vláda bude stabilizovat a optimalizovat rozměr a ekonomickou pozici zemědělství tak, aby ve venkovském prostoru bylo schopno plnit také nejen funkci produkční, ale i funkci envirommentální a sociální. Strukturálními změnami venkovských regionů bude tlumit negativní vlyvy útlumu zemědělské výroby na zaměstnanosti a osídlení venkova. Prostřednictvím svého "Programu obnovy venkova" podpoří harmonický rozvoj venkovských oblastí, a to včetně krajových a lokálních specifik. Systémem podpor vláda umoţní spravedlivé soutěţní podmínky pro české zemědělce i v evropském konkurenčním prostředí. vláda v komplexu vstupních opatření bude prosazovat rovnoprávné postavení Českého zemědělství v rámce zemědělství Evropské unie a bude obhajovat produkční příděly pro jednotlivé komodity, které byly navrţeny v pozičnim dokumentu, jakoţ i rovný přístup k přiznání přímých plateb a strojů na rozvoj venkova. V souladu společnou zemědělskou politikou, která platí v rámci Evropské unie, bude vláda plné podporovat posílení konkurence schopnosti, a to zejména koprodukčních oblastí; mimoprodukční a environmentální funkce zemědělství zejména v marginálních oblastech; ekologické zemědělství jako formu nového spůsobu pro vyuţití krajiny; potravinářský a zpracovatelský a to i s cílem zajistit maximální bezpečnost potravin i pro spotřebitele; agrární export. Vláda nadále podporovat rovněţ bude zemědělské prvovýrobce při sdruţování do odbytových druţstev a organizací, které nám pomohou vytvořit rovnoprávné postavení na trhu. Vláda dokončí také restituční a transformační procesy v zemědělství, obnoví a potupně stabilizuje vlastnické vztahy v rámci zemědělství, urychluje realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní půdy. Pokud jde o vlastní přerod zemědělské půdy na hospodařící české subjekty budprobíhat za přijatelných podmínek, např. i s moţností dlouhodobých spláteka ručení zemědělskou půdou. Pro realizaci tohoto cíle vytvoří "pozemkovou banku" nebo podobnou instituci k podpoře vzniku trhu s půdou. Vláda bude usilovat o udrţení multifunkčního zemědělství na celé ploše zemědělské půdy při podpoře výrazné údrţby krajiny a kvality ţivotních prostředí, jakoţ i při podpoře ekologicky únosné produkce. Vláda bude rovněţ pokračovat v taková vodohospodářské politice, která zvyšuje

15 kvalitu povrchových a podzemních vod a je pro jejich účelné vyuţití a zabezpečení ochrany území před záplavami a vodní erozí, včetně podpory další výstavby vodohospodářské infrastruktury. Lesy jsou národním bohatstvím; lesní hospodářství bude vláda orientovat na trvalé rozvíjení jeho produkčních a monoprodukčních funkcí a zlepšování zdravotního stavu lesů. S ohledem na zajištění vyváţeného ůzemního rozvoje bude vláda státu aktualizovat vymezení regionů se soustředěnou podporou státu a vypracuje Státní programy regionálního rozvoje pro strukturálně postiţené regiony, a další jako jsou Moravskoslezsko a Severozápad, hospodářsky a slabé a strukturálně postiţené oblasti území České republiky, případně nová území, jejichţ podpora ze strany stát bude ţádoucí. Cílem regionálních programů bude sniţování především vysoké míry nezaměstnanosti a diferefencovaná podpora malého a středního podnikání.

16 8. Velikonoce Velikonoce jsou obvykle spojovány s jarem, a to proto, ţe opravdu časově spadají do jarního ročního období. Boţí Hod velikonoční je vţdy první neděli po prvním jarním úplňku. Pohanské národy slavili v tomto období, kdy znova oţívá příroda, svátky plodnosti. Křesťané oslavují na Velikonoce Kristovo zmrtvýchvstání a drţí postní 40denní období začínající Popeleční středou. K velikonocům patří velikonoční beránek. Symbol beránka byl rozšířený v předkřesťanské době v celé středomořské civilizaci, kterou ovládali po tisíciletí pastevci. V hebrejské tradici symbolizovaly ovce člověka jako člena "Boţího stáda", i ţidovský Bůh je označovaný za pastýře, který bere ovce do náručí. Lidová tradice se zejména vrací k projevům veselí a proudícího ţivota. Přichází velikonoční koleda konaná hlavně v pondělí, obchůzka po domech, veršované přání, polévání vodou a šlehání pruty zelenými, které údajně přináší omlazení. Konání těchto věkovitých a vpravdě podivných zvyků se navzdory civilizačnímu proudu dvacátéhoprvního století dodnes přirozeně zachovalo, a to nejen v prostředí venkova, ale ve velkých městech. Dodnes chlapci a muţi dovedou uplést z osmi šestnácti i více prutů pletence velkých rozměrů i malých. Některé kusy představují skutečná pletařská dílka. Podle zvyklosti objemné ţily, korbáče a tatary nosili - a místy nosí - chlapci při koledě sebou jako symbol svého stavu a na ně dostávají od vyšlehaných děvčat stuhy. Tento zvyk se stále drţí v řadě obcí hlavně na Slovácku. Za blahodárné vyšlehání se přirozeně musí platit - dárky a vejci. Vajíčko samo o sobě vyjadřuje rodící se ţivot znak přicházejícího jara. Nejvíce rozšířená a zřejmě nejstarší je technika zdobení voskem. Klasické červené kraslice ozdobené jednoduše rytým bílým vzorem se zachovaly například na Chodsku. Širší barevná škála je obvyklá na tradičních kraslicích z jiţních a jiho-východních Čech, kde se výstiţně nazývají straky. Nejsloţitější vzory voskové techniky se vytvořily na Slovácku kombinované z řady barev s charakteristikou závěrečnou černou.

17 Řada obcí, Vnorovy u Stráţnice, Ostroţská Nová Ves, Hluk, Uherský Ostroh a další má své zavedené vzory, které znalci dovedou přesně rozeznávat. Často zde najdeme ornamenty prosperitního nebo plodnostního významu. Vynikající kreslířská, přesněji rytecká dílka najdeme dodnes na Podluţí s typickými temnými barvami, v nich nejlépe vyniká bílá grafika. Technik je samozřejmě mnohem víc. Některé vzory se leptaly kyselinou, jindy se tvořily plasticky. Například reliéfně nanášeným voskem nebo polepováním různými materiály - odstřiţkami slámy, travní duţiny, textilu. Někdy se nalepovaly barevné papírky, obrázky miniaturní, mašličky i jemně stáčené drátky. Ve sbírce Národního muzea je uloţeno i několik unikátů ze západních Čech, kde je bílé vajíčko zdobeno okutím. Kraslice jsou tak zajímavým a u nás obzvláště vytříbeným projevem lidového umění, ţe se jiţ v počátku našeho století staly nejen krajovou chloubou, ale i objektem sběratelů a samozřejmě i artyklem trhu. Pro účel prodeje se začala vyfukovat původně plná vajíčka a v této podobě je většina lidí chápe jako tradiční. Malování kraslic se stalo i dnes oblíbenou činností řady lidí prakticky na celém českém území, zejména ţen.

18 9. Jak najít životního partnera Přestaňte na partnera myslet v egoistických termínech. Knihy, filmy a seriály jsou plné chlapáckých výrazů, jako je věta Já tě chci. Ţivotní partnerka není nějaké zboţí nebo předmět. Manţelství (a následná rodina) je především partnerství. Jakmile začnete vy na svého partnera myslet v termínech daru, změníme tím spoustu věcí. Přečtěte si několik knih o tom, jak jsou ţeny (muţi) jiné (jiní). Dnešní psychologie a sociologie uţ má spoustu prokazatelných a pro mnohé překvapivých, i kdyţ po hlubokém zamyšlení očekávatelných a jaksi i logických informací, a dokonce také důkazů o hlubinné rozdílnosti ţenského vnímání reality. Naučte se milovat a oceňovat rozdílnosti typu osobnosti: partnerka je tu také k tomu, aby vaše vlastnosti doplnila. Měla by tedy z principu být jiná. Trénujte se v umění dávat. Změňte znaménko obvyklých muţských zvyklostí dávejte. Tím prostor imaginární v sobě vytvoříte, kam dříve nebo později i dostanete. Vaše partnerka vás bude učit i dostávat budoucí. Ukazuje se, ţe končí epocha, ve které se muţ a ţena v manţelství spojovali, protoţe jim to usnadňovalo ekonomické ţití. Ve dvou se lidé snáze uţivili. Dnes uţ se ţeny uţiví snadno samy. Začíná nová epocha, kdy se muţ a ţena berou proto, aby pomohli jeden druhému na duchovní cestě. Tím končí archetyp manţelství jako ekonomické jednoty, začíná archetyp manţelství jako duchovního partnerství. Jak si tedy hledat ţenu (muţe) do nové epochy? Moudrý (a chytře líný) muţ se na svou budoucí partnerku nejprve vyladí. Staví krátkou afirmaci (prosbu, mantru), nalepí si ji nad postel a kaţdý večer si přečte či odříká: Jsem takový a takový. Umím také to a to. Občas se mi něco nepovede, ale umím znovu začínat. Své budoucí partnerce mohu nabídnout muţnou sílu, oporu, ochranu, jistotu vztahu v dnešní nejistotě, lásku na společnou cestu. Jsem si jist, ţe někde ţije ţena mých snů. Ţena, která mi poskytne něhu, měkko, teplo, cit, umění hladit, ţenskost na oplátku. Ţenu, která potřebuje oporu a pocit jistoty. Jsem si zcela jist, ţe spolu vytvoříme tolerantní a

19 vzájemně kompatibilní pár. Co se začne dít, kdyţ si uvedenou říkanku (samozřejmě individuálně doplněnou) kaţdý den přeříkáte? Co kdyţ začnete na obvykle zachytitelném vlnovém rozsahu vysílat toto poselství: Jsme tady, jsem tu jen pro tebe. Co kdyţ začnete i vonět jinak, neţ jak agresivní egoista voní? Je prokázáno, ţe kdyţ si v čekárně, kde je deset ţidlí, sedne svobodný, ţenu hledající muţ na ţidli a potom jsou do (pokusně) prázdné čekárny postupně vpouštěny ţeny, 90% z nich si sedne na ţidli, na které předtím seděl onen muţ. Co kdyţ se pozitivně pozmění i spodní tóny vašeho hlasu? Ţeny je uslyší velmi dobře. Zatímco muţi jsou odjakţiva sváděni a lákáni právě zrakem, ţeny odjakţiva reagují na muţský hlas. Věřte, ţe to funguje. Zkuste aspoň měsíc nebo dva takto vysílat. Určitě pak, jakoby náhodou, potkáte ţenu svých představ. A kdyţ si později budete vykládat, jak jste se našli, zjistíte spoustu ne náhodných detailů, svědčící o tom, ţe jste vlastně oba dva postupně k sobě tehdy byli neodolatelně osudem přitahováni a nemohli jste se nepotkat. Záleţí na vás, zda uvedeným návodům uvěříte. Nepocházejí od specialistů, ale z knihy Vlastimila Marka Něco v síti.

20 10. Modifikuje Darwinovu vývojovou teorii Evoluce probíhá poněkud jinak, neţ si představoval Darwin. Takto by se hodně heslovitě dala shrnout nová teorie, se kterou přišel nedávno český biolog prof. Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty z Univerzity Karlovy. Na teorii, ţe jednotlivé druhy vznikly ze společného předka, se nic nemění. Hned od začátku Flegr výrazně odmítá názor, ţe by popíral Darwinovu teorii. A stejně tak na dalším Darwinově objevu, ţe vlastnosti, kterými jsou organizmy přizpůsobeny okolnímu prostředí, vznikly mechanizmem přirozeného výběru se nic nemění. Flegr upozorňuje přitom na paleontologické doklady, které ukazují, ţe jednotlivé se v přírodě nevyvíjejí postupně, jak si to představoval Darwin, ale jako by skok. Velké změny, třeba stavby těl některých skupin organizmů, se zjevují v paleontologickém záznamu často najednou. To, jak jsou organizmy účelně přizpůsobeny svému prostředí, záleţí na kombinaci řady vlastností. Problém je v tom, ţe tato kombinace vlastností se u pohlavně rozmnoţujících organizmů nedělí. Jedinci totiţ nezískávají tu samou kombinaci genů, jakou měl některý z jeho rodičů, ale vyrábějí si nové kombinace z genů otce a matky. Kaţdá taková vlastnost je zase podmíněna určitou kombinací genů. To ovšem znamená, ţe potomek vůbec nemusí mít vlastnosti rodičů. Za takové situace musíme vzít na pomoc teorii her, a nám říká, ţe musí existovat nějaká stabilní rovnováha, nějaké stabilní zastoupení jistého genu v populaci a toto zastoupení jednotlivých variant my můţeme selekčním tlakem jakoby vychýlit z rovnováhy. Kdyţ ale přestaneme selektovat, tak se nám tam zpátky vrátí. Jinak řečeno, jednotlivé druhy pohlavně se rozmnoţujících organizmů, ţivočichů i rostlin, fungují tak, jakoţ by byly gumové. Vţdy se nakonec vrací z nějakého selekčního vychýlení do své stabilní polohy. Druh je uţ zkrátka vývojově zamrzlý. Přesto ale nelze popřít, ţe evoluce skutečně probíhá i u pohlavně se rozmnoţujících organizmů. Ptáte se Jak je to moţné? Docent Flegr vysvětlí, ţe existuje okamţik, kdy se nechová druh takto gumově. Je to bezprostředně po jeho vzniku. A kdy nový druh vzniká? Děje se i po

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI David Zelený Masarykova univerzita Brno HLAVNÍ OTÁZKY: Co je to diverzita, biodiverzita a druhová bohatost? alfa, beta a gama diverzita endemismus Kde na Zemi je největší

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Co je za obchodním úspěchem

Co je za obchodním úspěchem Co je za obchodním úspěchem a jak jedno technické řešení může změnit zaměření celé firmy Třicátého července jsme v technickém zázemí Ředitelství silnic a dálnic předávali zaměstnancům této společnosti

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Význam organismů pro člověka

Význam organismů pro člověka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Význam organismů pro člověka

Více

Co je to venkovská turistika

Co je to venkovská turistika VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Úvod do problematiky Ing. Marie Stříbrná Co je to venkovská turistika Venkovská turistika souvisí především s nízkou hustotou obyvatelstva, otevřeným prostorem a s malými

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8 M A L T A V A L L E T T A 107 120-124_etiopie6.indd 120 8.7.2008 15:35:30 E T I O P I E N eokoukané zážitky Pokud rádi fotografujete, můžete spojit příjemné s užitečným odpočinek v jedinečném prostředí

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Institucionální analýza a

Institucionální analýza a Institucionální analýza a návrhy opatření pro zachování ekosystémů a jejich služeb Ing. Jan Slavík, Ph.D. 28. 11. 2014 Drážďany Institucionální analýza: Co zkoumáme? Vztah veřejnosti (turistů a místních

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost Charakter území a sídelní struktura městského a venkovského prostoru (a také rozdíly mezi nimi) jsou do značné míry dány samotnými kritérii, pomocí nichž byly

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Předmět: Biologie Přidal(a): Králová Struktura krajiny rozdělujeme podle 2 hledisek na: a) prvotní struktura krajiny (makrostruktura)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

TABULKY. PRACOVNÍ LISTY - tabulky se sloţeným záhlavím

TABULKY. PRACOVNÍ LISTY - tabulky se sloţeným záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky se sloţeným záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Dovoz a vývoz filmů Vypracujte

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

VY_32_INOVACE_4/02_ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Předmět: Dějepis Ročník: 9. Poznámka: Evropská krajina - výklad Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_4/02_ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Předmět: Dějepis Ročník: 9. Poznámka: Evropská krajina - výklad Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_4/02_ČLOVĚK A SPOLEČNOST Předmět: Dějepis Ročník: 9. Poznámka: Evropská krajina - výklad Vypracoval: Mgr. Zdeňka Buchtová Její využití a ohrožení EVROPSKÁ KRAJINA ZAJIŠTĚNÍ POTRAVY Od průmyslové

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více