PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku VOLBY Manuál pro volièe, mapa okrskù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù"

Transkript

1 PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor vede Daniel Solis

2

3 EDITORIAL Milí ètenáøi, držíte v rukou poslední pøedvolební èíslo radnièního mìsíèníku. Když jsme na redakèní radì zvažovali, jak jej pojmout, rozpoutala se pomìrnì bouølivá debata. Nadcházející komunální volby bylo samozøejmì nutné nìjakým zpùsobem akcentovat, pøesto se vyskytl i názor, že bychom je mìli v èláncích úplnì ignorovat. Domnívám se, že výsledná podoba mìsíèníku, vzešlá z této debaty, je rozumným kompromisem. Jsem rád, že èíslo nesklouzlo do nemístnì sebechvalné podoby. Nakonec jde o struèný výèet údajù, které pøibližují vykonanou práci za uplynulá ètyøi léta, doplnìný o anketu a neformální profi ly jednotlivých radních. V nich dotazníkovou formou hovoøí tak, jak možná nejste zvyklí. Doporuèuji si pøeèíst. Na tomto místì jsem k vám promlouval coby starosta zhruba rok. Když se za ním ohlédnu, nestaèím se divit, jak rychle uplynul. Mnohokrát jsem vymìnil pohodlí kanceláøe za ulici, ponìvadž jsem pøesvìdèen, že jedinì tak si lze problémy ohmatat a pøijít vìcem na kloub. Slýchal jsem od vás slova povzbudivá i rozzlobená, napøíklad když jste si stìžovali na neochotného úøedníka nebo nìjaký bol, který vás trápí. Byla to vìtšinou bezprostøední setkání, z nichž jsem posléze èerpal podnìty i pøi jednání radních a zastupitelstva. Filip Dvoøák starosta Prahy 1 Mìsíèník Mìstské èásti Praha 1 roèník XIX Vychází 11x roènì místo vydání Praha Registrace: MK ÈR E Pro MÈ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, Praha 6 Vedoucí redaktor: Alexandr Koráb redakce: pøíjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. tel.: ) Redakèní rada: Filip Dvoøák, Jozef Helmeczy, Daniel Hodek, Martin Skála, Ivan Solil, Pavol Škrak, Michal Valenta Redakèní uzávìrka je 15. den každého mìsíce. Mìsíèník slouží k informování obèanù Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu. øíjen

4 NOVĚ OTEVŘENÁ OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ SPÁLENÁ 43 na zastávce tramvaje Národní třída poskytujeme i další služby: Výměna baterií a řemínků k hodinkám Rytecké práce Výroba razítek dále u nás najdete: Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky) Prostředky péče o obuv Malé kožené zboží (peněženky, opasky, řemínky) Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky) většinu našich služeb poskytujeme NA POČKÁNÍ Otevřeno 7 dní v týdnu Po-Pá 8-20, So-Ne 10-20; Tel.: ŽELEZÁŘSTVÍ JSME TU STÁLE PRO VÁS kování nářadí armatury elektro spojovací materiál výroba klíčů od 22,- Kč Linhartská Praha 1 Staré Město Tel./Fax: ZNÁMÝ VÝBĚROVÝ BUTIKOVÝ SECOND HAND KOUKEY JE TU PRO VÁS V CENTRU PRAHY Karolíny Svìtlé 10, Praha 1, tel.: Vodièkova 11, Praha 1, tel.: Perlová (Uhelný trh) 8, Praha 1, tel.: Podskalská 16, Praha 2, tel.: Pro dámy F Pro pány F Pro dětičky Těšíme se na Vaši návštěvu! S tímto ústřižkem u nás obdržíte 20 % slevu GRAFOLOGICKÁ PORADNA ISIS POŘÁDÁ OD NA NÁM. MÍRU kurzy grafologie kresby malby arteterapie grafoterapie Další služby: vypracování analýz ručního písma, přednášky, semináře Bližší informace: Tel.: , :

5 OBSAH UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda, která nedávno prošla kompletní rekonstrukcí, získala prestižní ocenìní Stavba roku. POZVÁNKA 7 V nedìli 10. øíjna se uskuteèní televizní debata kandidátù politických stran, které kandidují do zastupitelstva Prahy 1. ANKETA 8 9 Radních Prahy 1, kteøí konèí své volební období, jsme se zeptali trochu netradiènì. Chtìli jsme, aby chválili ostatní kolegy, zatímco sami na sebe se podívali kritickým pohledem. FILIP DVOØÁK Radní nám pak také zodpovìdìli podrobný dotazník, všem jsme položili stejné otázky. Zaèali jsme samozøejmì starostou. MICHAL VALENTA Místostarosta Michal Valenta je vášnivý sportovec. Dobrá kondice mu pomáhala zvládat nároèné úkoly v oblasti správy majetku. JOZEF HELMECZY Místostarosta Jozef Helmeczy zodpovídal za oblasti zdravotnictví a sociálních vìcí. Obì jsou velmi ostøe sledované! MARTIN SKÁLA Radní Martin Skála udìlal ze školství v Praze 1 oblast na výsluní. Uèitelé jsou mimoøádnì odmìòováni, získávají také byty. DANIEL HODEK Místostarosta pro oblast obchodu a služeb Daniel Hodek je èlovìk, který má rád život takový, jaký je. Vìèný opitimista! IVAN SOLIL Radní Ivan Solil zodpovídal za bezpeènost a prevenci kriminality; práce v této sféøe není vùbec jednoduchá. OHLÉDNUTÍ Souhrn toho nejdùležitìjšího, co se v Praze 1 udìlalo v konèícím volebním období, naleznete na tìchto ètyøech stranách. øíjen

6 UDÁLOSTI KRÁTCE Rychlé šípy na radnici Do vestibulu radnice Prahy 1 se pøestìhovala výstava dìl všech ofi ciálních kreslíøù Rychlých šípù, kterou pøedtím hostila Galerie Jedné vìci. Na radnici bude do 30. øíjna. Velmi nás potìšil dosavadní zájem o výstavu, a proto jsme se rozhodli, že dáme šanci i dalším zájemcùm, vèetnì tìch, kteøí si pøijdou na radnici nìco vyøídit a svùj pobyt si zpestøí pøíjemným zážitkem, vysvìtlil starosta Prahy 1 Filip Dvoøák. Nechybí ani kolekce ježkù v kleci, v níž je napøíklad i replika døevìného hlavolamu z roku 1941, je sbírka poøadatele mistrovství svìta ve vyjímání ježka z klece Slavomila Janova. Politiètí vìzni na Žofínì Zásadní smìr politiky souèasné vládní koalice a postoj opozice pro volební období 2010 až 2014 to bylo motto tradièního politického shromáždìní Konfederace politických vìzòù (KPV ÈR) s pøedstaviteli státu a parlamentních demokratických stran, které se konalo již tradiènì na Žofínì a jehož se také zúèastnil starosta Prahy 1 Filip Dvoøák. Spoleènì pro èistotu Na adresu mohou obèané zasílat pøipomínky ke kvalitì úklidu chodníkù, který zajišťují nové èisticí stroje Green Machines. Tyto stroje budou nyní obstarávat úklid vìtšiny chodníkù na území Mìstské èásti Praha 1, které patøí mezi ty nejzatíženìjší. Petøín byl plný sportu Semináøskou zahradu pod Petøínem zaplnily 11. záøí odpoledne dìti, které rády soutìží a sportují. Konaly se tam totiž Podzimní sportovní hry na Petøínì, které v rámci Sousedských setkání uspoøádala Mìstská èást Praha 1. A zájem byl, podobnì jako pøi kvìtnových sportovních hrách, opravdu velký, celkem se her zúèastnilo 172 soutìžících dìtí. Malostranská beseda: Stavba roku 2010 Stavba roku 2010, Cena pøedsedy Senátu a Cena primátora hlavního mìsta Prahy to jsou ocenìní, která získala rekonstrukce Malostranské besedy. Stala se tak jednoznaènì nejúspìšnìjší stavbou v rámci soutìže Stavba roku 2010, kterou vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Starosta Filip Dvoøák s manželi Podzimkovými. Podzimek a synové, s. r. o. Malostranskou besedu rekonstruovali. Tento skvìlý výsledek je ocenìním všech, kteøí se podíleli na jedineèné rekonstrukci této krásné budovy. Výsledek je o to cennìjší, když se uvìdomíme, jak tìžká byla konkurence, prohlásil po oznámení výsledkù soutìže Stavba roku 2010 starosta Prahy 1 Filip Dvoøák. Cílem soutìže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veøejnost s úrovní èeského stavitelství a architektury. Do soutìže se mohly pøihlásit stavby nové i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické Bezpeèné posezení Kolik návštìvníkù smí být maximálnì v restauraci, kam míøíte na veèeøi? Nepøekraèuje reprodukovaná hudba v domì, kde bydlíte, povolenou hladinu hluku? Brzy bude staèit, aby se každý zájemce podíval na informaèní sdìlení ( technický prùkaz provozovny ), které bude provozovatel podniku povinen umístit vedle vchodu do své provozovny. Na nìm si jednoduše zjistí, jaká další omezení musí daný podnik respektovat. I to je cíl projektu, který právì odstartovala radnice Prahy 1. Více informací naleznete na www. praha1.cz! realizace i úpravy krajiny, stavby veøejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodáøské stavby. Vyhlášení výsledkù soutìže se uskuteènilo ve ètvrtek 30. záøí na 4. slavnostním Galaveèeru Dnù stavitelství a architektury v Betlémské kapli. Odborná porota udìlila cenu Stavba roku 2010 kromì Malostranské besedy ještì malé vodní elektrárnì v Železném Brodì, kanceláøskému centru Vinice v Pardubicích, letnímu koupališti v Hradci Králové a Centru sportu a zdraví v Olomouci, a to bez rozlišení poøadí. 6 øíjen 2010

7 Sledujte on-line pøedvolební debatu lídrù politických stran, které kandidují v komunálních volbách! Chcete mít pravdivý obrázek o tom, kdo a co chce udìlat pro Prahu 1, pokud se po komunálních volbách dostane do Zastupitelstva MÈ Praha 1? Nenechte si ujít pøímý pøenos debaty kandidátù do zastupitelstva Prahy 1 z kongresového sálu hotelu Jalta v nedìli 10. øíjna 2010 od 20 hodin na Webová televize také pøedstaví jednotlivé lídry politických stran v samostatných profilových rozhovorech. Záznam televizní debaty diváci uvidí v pìti reprízách v pøedvolebním týdnu a rovnìž na webových stránkách Prahy 1. Diváci se mohou debaty v hotelu Jalta zúèastnit i pøímo, poèet míst je omezen. Pøípadné dotazy k úèasti pište na záøí

8 HODNOCENÍ Anketa: Pochvalte Trochu jiné otázky, než bývá obvyklé v podobných anketách, jsme položili radním Prahy 1, kteøí konèí ve svých funkcích. Chtìli jsme po nich, aby pochválili své kolegy, zatímco o sobì hovoøili kriticky. Otázky: ò Co se vám v uplynulém volebním období nepodaøilo? ù Za co byste pochválil své kolegy v Radì Mìstské èásti Praha 1? FILIP DVOØÁK ò Nepodaøilo se mi pøesvìdèit všechny èleny Zastupitelstva Mìstské èásti Praha 1, aby jednali vìcnì a bez osobních výpadù. Vzájemná nevraživost mezi nìkterými èleny vládnoucí koalice a opozice však byla nìkdy natolik hmatatelná, že bychom se nedomluvili ani na uvaøení šálku èaje. To mì mrzí, protože na rozdíl od Poslanecké snìmovny jsme øešili konkrétní problémy. Na øeènická cvièení a populismus jsou jiná jevištì než to naše. ù Michal Valenta osobní nasazení. Jozef Helmeczy nadhled a klid v krizových situacích. Martin Skála obdivuhodné skloubení øady povinností; a stíhal. Daniel Hodek bezkonfl iktní, týmový hráè. Ivan Solil výborná orientace v problémech. MICHAL VALENTA ò Pøestože se mi nepovedlo pronajmout všechny nebytové prostory, domnívám se, že souèasný stav je dobrý. Bohužel, na obsazenosti se podepsala nejen krize za menší zájmem stojí i nevýhodná poloha nìkterých prostor, napøíklad ve sklepích. Ty se podle mého názoru nepodaøí nikdy pronajmout, a tak by bylo lépe, kdyby mìstská èást pøijala nìjaké opatøení k vyøešení tohoto problému. ù S kolegy z ODS i z celé koalice se mi pracovalo dobøe. Komunální politika je opravdu mnohem více než ta celostátní o domluvì a kompromisu. To není klišé. JOZEF HELMECZY ò Možná ne zcela dostateènì se mi daøilo všem vysvìtlovat smysl zmìn v pøíspìvkové organizaci Prahy 1 Nemocnici Na Františku. Kvùli zprùhlednìní hospodaøení jsme od ní museli oddìlit Polikliniku Palackého. V opozièním plátku Pražan jsem pak byl líèen div ne jako hrobaø zdravotnictví Prahy 1. Když se teï na tím ale tak zamýšlím, tak Vìci veøejné by mì v Pražanu hanìly, i kdybych jim problematiku vysvìtloval ètyøiadvacet hodin dennì. ù Pod starostou Filipem Dvoøákem se mi dobøe pracovalo, pøestože je to velmi nároèný šéf. Martin Skála jde na problémy zpøíma, netaktizuje a hledá vždy efektivní øešení. Michal Valenta má velmi dobré analytické myšlení. MARTIN SKÁLA ò Nepodaøilo se mnì být více v klidu. Byl jsem neuvolnìným radním Prahy 1, což znamená, že mne tato práce neživila. Podnikám jako investièní poradce a skloubit obì èinnosti nebylo èasto jednoduché. Nestíhal jsem, jedl ve fast foodech, málo odpoèíval. Mùj lékaø ze mì asi nebude mít radost. ù Nebudu hodnotit koalièní partnery, takže si dovolím nìkolik poznámek pouze ke kolegùm z ODS. Filipa Dvoøáka všichni známe jako nesmírnì pracovitého èlovìka, Jozef Helmeczy dokázal vždy klidnit zjitøené emoce ostatních, Michal Valenta naopak umìl podnítit ostøejší debatu, když to bylo tøeba. 8 øíjen 2010

9 jiné, zkritizujte sebe DANIEL HODEK ò Nevím, jestli nepodaøilo není moc silné slovo, ale urèitì jsem nespokojen, že v Praze 1 nemáme více menších obchodù se základním sortimentem. Ani z pozice místostarosty jsem nemohl nic dìlat v pøípadech, kdy soukromí majitelé domù pronajali obchody novodobým zlatokopùm, ne živnostníkùm, které bychom tady rádi vidìli. Pøitom je jasné, že Praha 1 potøebuje více øezníkù, pekaøù, obuvníkù apod. Obecní prostory na pronájem tìmto drobným podnikatelùm ale logicky nejsou nafukovací. ù Chtìl bych pochválit své kolegy ze zastupitelského klubu ÈSSD za kvalitní práci a zároveò jim podìkovat za to, jak táhli za jeden provaz. Byli jsme tøi, takže žádný mega klub, ale všichni docela rozdílné osobnosti. O to cennìjší je, že mezi námi nebyly žádné tøecí plochy. Díky tomu jsme dokázali úèinnì korigovat nìkteré snahy našich koalièních partnerù, které se ne zcela sluèovaly s naším programem. IVAN SOLIL ò Pokud pøistoupím na takto položenou otázku, odpovím, že se mi nepodaøilo prosadit, v rámci projektu Bezpeènì do škol, takzvané svítící pøechody. Jde o malá svìtla ve vozovce, v oblasti pøechodù, která v noci svítí a blikají v pøípadì, že chodec hodlá vstoupit do vozovky. Je to vìc, která se již osvìdèila napøíklad v Praze 6. U nás ji odmítli památkáøi. Myslím, že to bylo z jejich strany špatné rozhodnutí. Nepodaøilo se mi také pøesvìdèit odpovìdné, že více než dvacet nevìstincù v samém centru Prahy 1, se všemi s tím spojenými negativními jevy, je rostoucí vøed na kráse Prahy. Mìstská èást má jen omezené možnosti, ale nikdy tento boj nevzdám. ù Nechtìl bych se pouštìt do hodnocení jednotlivých radních, protože každý z nás je svým zpùsobem urèitá osobnostní individualita, a to jak lidsky, tak stranicky. Když vezmu radu jako celek, musím øíci, že i pøes øadu názorových neshod, vyplývajících z rozdílných politických názorù na projednávané vìci, které však k demokratické diskuzi patøí, se mi se všemi pracovalo dobøe. Pavol Škrak: Pomáhal jsem potøebným Pravou rukou radních Prahy 1 byl v uplynulém volebním období Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku, který vedl Ing. Pavol Škrak (ÈSSD). Díky nìmu byla sociální politika citlivá a pružnì reagovala na konkrétní potøeby lidí. S místostarostou, který zodpovídal za sociální problematiku, se nám podaøilo nastavit spolupráci tak, že výbor zpracovával koncepce a pøíslušný radnièní odbor øešil bìžné provozní záležitosti, pochvaluje si Škrak vzájemnou spolupráci. Výbor vypracoval koncepci, která velmi významnì zmírnila dopady deregulace nájemného na obyvatele Prahy 1. Podobnì úspìšnì se podaøilo øešit otázky osob bez pøístøeší v této Pavol Škrak také oddal více než 500 manželských párù, z nichž mnoho bylo ze zahranièí. záležitosti se výbor stal respektovaným partnerem pro pražský magistrát. Unikátem je poøízení terénního vozidla pro osoby bez pøístøeší. Mezi další úspìchy patøí také získání dotace ve výši pìt milionù korun, kterou výbor dojednal v souvislosti s výstav- bou domu s peèovatelskou službou Benediktská Dlouhá u Ministerstva pro místní rozvoj. Doslova hitem mezi staršími spoluobèany se stala Senior akademie, která celkem 250 seniorù nauèila správnému chování v krizových situacích, základy zdravovìdy, první pomoci atd. øíjen

10 DOTAZNÍK Filip Dvoøák: Baví mì Starosta Prahy 1 Filip Dvoøák je chodící encyklopedií naší mìstské èásti. Jako málokdo zná souvislosti mnoha projektù, takže pøijít na schùzku s ním nepøipraven se nevyplácí. Pod maskou prvotøídního manažera se ale tak trochu stále skrývá malý kluk, který si ve Stínadlech èasto odøel kolena. Absolvoval Stavební fakultu ÈVUT. Pøi studiu se vìnoval výzkumu biomechaniky lidských kloubù. Poté spolupracoval na výzkumu nových systémù požární bezpeènosti staveb a návrhù norem v této oblasti. V roce 1992 byl jmenován do funkce vedoucího odboru Kanceláø starosty Mìstské èásti Praha 1. Od roku 1994 osm let zasedal v Radì Hlavního mìsta Prahy, kde zodpovídal za hospodáøskou politiku. Od roku 2006 do roku 2009 pùsobil jako neuvolnìný radní Mìstské èásti Praha 1, mìl na starosti oblast územního rozvoje a vnìjších vztahù. V listopadu 2009 byl zastupitelstvem zvolen starostou mìstské èásti a výèet jeho kompetencí se podstatnì rozšíøil. Klíèovou oblastí je hospodaøení mìstské èásti. Zasedá také v zastupitelstvu Hlavního mìsta Prahy. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Humorná pøíhoda, øíkáte... Nevím, nakolik je to veselé pro ètenáøe, ale mì ta situace docela pobavila: pøi komplexním úklidu Prahy 1, který jsem osobnì kontroloval, u mì v autì zastavil muž, jehož zajímalo, kde má zaparkovat. Všude kolem totiž byly znaèky informující o úklidu a nutnosti pøeparkování vozidel. Tenhle øidiè mi byl povìdomý, ale poøád jsem si jej nikam nemohl zaøadit. Nedalo mi to a pomocí vhodnì zvolených otázek, jak by øekl Jára Cimrman, jsem se pokoušel zjistit, co je zaè. V jednu chvíli jsem jej dokonce považoval za úøedníka magistrátu. Byl to Dalibor Gondík. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Peèlivou pøípravou a používáním selského rozumu se snažím trapasùm vyhýbat. Jednou jsem ale pøi cvièení Sboru dobrovolných hasièù Prahy 1, jehož jsem èlenem, pøišel k nìjaké traverze a pokusil se ukázat, jak na to mám. Nadzvedl jsem ji a trochu si pohnul ploténkou. Zbytek dne jsem byl nepoužitelný a vyslechl jsem si nejednu štiplavou poznámku, jako napøíklad jestli nejsem Rambo apod. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Poradní sbor obèanù. Tenhle institut má osmadvacet èlenù obyvatel Prahy 1, kteøí jsou losováním pravidelnì obmìòováni z pøihlášených uchazeèù. Evidujeme velmi mnoho pøihlášek, což je jednoznaèný dùkaz, že lidem záleží na tom, jak se bude jejich mìstská èást rozvíjet. Podobnì fungují i Starostovy uši pravidelná akce, kdy se pøímo v ulicích ptáme na konkrétní problémy Prahy 1. Co vás nejvíce naštvalo? Když jsem byl zvolen starostou a posléze nastal èas komplexního úklidu, øíkal jsem si, že tato letitá èinnost musí být skvìle zabìhnutá. Èím více jsem se ale seznamoval s organizací úklidu a jeho harmonogramem, tím èastìji se o mì pokoušel infarkt. Navzdory tomu, že mìlo jít o zásadní, plošný a opravdu dùkladný úklid, radnice nedostála své zodpovìdnosti, co se týká øízení, koordinace a poskytnutí zázemí dodavatelùm úklidu. Stroje jezdily, šmrdlaly špínu, jiné stroje kropily, ale voda neodtékala, protože øada kanálù byla za léta ucpaná a nikdo se neobtìžoval je vyèistit... Stálo mì spoustu energie dosáhnout toho, aby výsledek odpovídal poètu nasazené techniky a lidí. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Kdo mì zná, ví, že na nìjaké povalování moc nejsem. Pro mne je práce koníèkem, baví mì øešit problémy. Pøíjemnou relaxací je dobrá veèeøe s manželkou, samozøejmì rodinný život. Naštìstí mì doma nenutí do luxování ani mytí nádobí, takže domov je pro mì spojen opravdu hlavnì s odpoèinkem. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Na Prahu 1 nedám dopustit celkovì, vùbec si neumím pøedstavit, že bych žil jinde. Jestli si vzpomínáte na komedii Adéla ještì neveèeøela, ve které øíká Nick Carter komisaøi Ledvinovi: Komisaøi, ta vaše Praha, ta mì vzala tak pøesnì tak to cítím já. V Praze 1 jsem si hrával jako kluk, prožíval zde první lásky, párkrát dostal v rámci klukovských rvaèek pìknì nabanèíno... Z takových zážitkù a vzpomínek se pozdìji rodí vztah k domovu. Nejèastìji jsme si s partou hráli v okolí Obecního dvora. Jsem pøesvìdèen a souhlasí se mnou i foglarovci, že legendární Stínadla jsou právì tam. Také proto jsem navzdory poèáteèní nevùli magistrátu prosadil, aby v tìchto místech byla pojmenována bezejmenná ulice; dnes se jmenuje Ve Stínadlech. Jaroslav Foglar a jeho pøíbìhy si tuto pøipomínku zaslouží. Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Pokud jde o pracovní kafe, nejèastìji chodím do Lamborghini hned vedle radnice. A místo kávy si spíše dávám èaj. Ten ostatnì piji také v kanceláøi, protože pøipravit kvalitní sypaný, to je docela kumšt. Mimo práci vyloženì na kávu ani èaj moc nechodím. Ale rád navštìvuji nové hospùdky, které v Praze 1 vznikají. Jednak se seznámím s kvalitou kuchynì, jednak si hned udìlám jasno, zdali pùjde o bezproblémový podnik, nebo naopak ten, který bude zlobit z hlediska nadmìrného hluku a s tím spojených problémù. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Šéf Sboru dobrovolných hasièù Prahy 1 Vladimír Krištof je nenápadný, ale pomìrnì zarputilý èlovìk, díky jemuž se podaøilo sbor založit a uvést v život. Když si vezmete, že dobrovolní hasièi v Praze 1 pùsobí teprve rok a za tu dobu už stihli spoustu práce vèetnì pomoci zatopeným Severním Èechám, nezbývá než smeknout. 10 øíjen 2010

11 øešit problémy Za výbornou organizací všech aktivit dobrovolných hasièù pøitom stojí právì Vladimír Krištof. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Aktuálnì a tím navazuji na døívìjší odpovìï ohlednì kávy a nových restaurací mì nejvíce trápí restauratéøi, kteøí v honbì za ziskem nedbají na noèní klid, a pøedevším ti, jejichž podniky se zapojují do nového fenoménu dobøe zorganizovaných nájezdù zahranièních tlup. Tito lidé do Prahy létají nikoli za památkami, nýbrž za laciným alkoholem a návazným dobrodružstvím. Pøesouvají se od podniku k podniku, hulákají v ulicích, autoritou pro nì není ani policie. Kvùli tomuhle jednání jsem udìlal menší zemìtøesení, protože od policistù a strážníkù oèekávám, že budou øešit právì takové vìci, které lidi neuvìøitelnì obtìžují. Všechny problémové podniky jsou kontrolovány, radnice ukládá pokuty, snaží se vynutit si poøádek, a to za úèasti policie. Ta však musí proti tìmto narušitelùm zasahovat i pøímo v ulicích, ihned. Kdybyste hulákal po nocích napøíklad v Mnichovì, policie by se s vámi vùbec nemazlila. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Když jsem ještì pøed zvolením do funkce starosty pùsobil ve funkci radního pro územní rozvoj, trval jsem na tom, aby byly v dostateèném pøedstihu vypracovány studie úprav všech klíèových míst v Praze 1. Budoucí radní tak získají do vínku bohatou dokumentaci, na základì které mohou prùbìžnì zkrášlovat veøejná prostranství. Velkým úkolem bude dokonèení procesu nápravy hospodaøení mìstské èásti. Jak známo, poté, co jsem se stal starostou a objednal hloubkovou kontrolu, po mém pøedchùdci se vynoøily obrovské chyby v úèetnictví. Náprava potrvá až dva roky.

12 DOTAZNÍK Michal Valenta miluje nejen své syny, ale i sport.

13 Michal Valenta: Privatizace je pøed dokonèením Zástupce starosty Michal Valenta (ODS) mìl v uplynulých ètyøech letech na starosti zøejmì nejostøeji sledovanou oblast správu majetku Prahy 1. Starat se o byty a nebytové prostory není žádný med. Jednak jde o opravdu nároènou problematiku, jednak je èlovìk až pøíliš snadným terèem pro šrapnely populistické opozice. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Mnì to tehdy nijak zvlášť humorné nepøipadalo, ale kolegové se mohli potrhat smíchy hráli jsme pøátelský fotbálek a jednomu ze soupeøù se rozvázala tkanièka na kopaèce. Ta když nakopl míè se mu zula a následovala míè. Já se v té chvíli chystal hlavièkovat, což se mi sice podaøilo, ale vzápìtí mi na oblièeji pøistála protihráèova sportovní obuv. Bylo to docela šlupka. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Pøi jednom dùležitém jednání se mi povedlo zkomolit pøíjmení dosti dùležitého, veøejnosti dobøe známého politika, který kope trochu vyšší ligu než já. Dotyèný to vzal s humorem. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Zøejmì nejvíc mì potìšilo, že se podaøilo nastavit nové fungování Spoleèenství vlastníkù jednotek. Pro lepší vzájemnou komunikaci jsem nechal zøídit speciální horkou ovou adresu, na kterou mohou SVJ zasílat jakékoli podnìty. Ty jsou ihned øešeny. Na schùzích SVJ ve zkušebním režimu vystøídali koncipienti práv techniky, kteøí tam tak trochu ztráceli èas a v administrativní agendì SVJ se stejnì pøíliš dobøe neorientovali. Mohou se tak nyní vìnovat výhradnì své práci. Co vás nejvíce naštvalo? Velmi mne mrzely a dosud mrzí osobní útoky vedené pøes média, a to vèetnì anonymního trestního oznámení. Nemám problém s korektní politickou soutìží, která mùže mít klidnì i ostøejší tón, ale podpásové údery by do ní patøit nemìly. V pøípadì kritiky nìkterých oponentù z øad opozice šlo èasto pøímo o pøekrucování faktù, nikoli o pouhou neznalost pøíslušné legislativy èi omyl. Strefovat se do politického soupeøe i za cenu lži a hraní na strunu zlého establishmentu je sice nejjednodušší, ale velmi nechutná metoda, jak si získávat pøízeò volièù. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Rád sportuji hraji fotbal, tenis, nebráním se ani zkoušení jiných sportù. Po Praze 1 jezdím velmi èasto na kole. Život bez aktivního trávení volného èasu je pro mì nemyslitelný. Ale samozøejmì si umím i zalenošit. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Mnì se líbí celá Praha 1! Je na ní pùvabné to, že má více podob, a pøitom jde stále o jednu mìstskou èást. Chvíli se mùžete pohybovat v zákoutích Starého Mìsta, pak zamíøit pøes Staromìstské námìstí na Václavák, potom si tøeba zajet na Pohoøelec k Loretì a Hradu... Každé z tìchto míst má jedineènou neopakovatelnou atmosféru, a to vše pod hlavièkou Prahy 1 Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Jak se namane. Vyloženì oblíbenou kavárnu nebo restauraci nemám. Spíše je rád støídám a navštìvuji hlavnì ty, o nichž vím, že sídlí v prostorech pronajatých od mìstské èásti. Koukám, jak se chovají k hostùm, zda jsou lidé spokojení. Jde vlastnì o takovou neformální kontrolu, zda jsme nebytový prostor pronajali kvalitnímu nájemci. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Jestli by si nìkdo opravdu zasloužil veøejné podìkování, tak to jsou všichni pøedsedové SVJ, bez jejichž osobního nasazení a obìtavosti jak jsem se èastokrát pøesvìdèil by jednotlivá spoleèenství vlastníkù nefungovala tak dobøe. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Obecnì za nejvìtší problém Prahy 1 považuji postoje nìkterých lidí k projektùm, které se uskuteèòují èi plánují. Pøíkladem mùže být výstavba domu na Petrském námìstí. Døíve tam byl doslova zaplivaný plácek, nyní tam roste dùm s malometrážními byty, tìlocviènou pro nedalekou základní školu, ale i veøejnost (mimo školní hodiny). Praha 1 malometrážní byty nutnì potøebuje pro uèitele, strážníky, lékaøe apod. Pokud chceme, abychom k nám lákali kvalitní lékaøe, cítili se zde bezpeènì, aby naše dìti mìl kdo uèit, musíme tìmto lidem vytvoøit nìjaké zázemí. Místo, na nìmž dùm stavíme, nebylo žádným parkem, skuteènì šlo o plácek, který sloužil pøevážnì k venèení psù. Pøesto nìkteøí obèané vydatnì podporováni Vìcmi veøejnými obviòovali radnici, že jim chce vzít zeleò. Pøitom nedaleko je nádherný park Lannova, kam se mùže jít projít jak maminka s dítìtem, tak starší èlovìk. To je jeden pøíklad, kdy nìkteøí lidé navzdory veøejnému slyšení, které radnice kvùli projektu uspoøádala zøejmì vinou neinformovanosti usoudili, že zlí radní zase staví nìjaký pochybný barák. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Co se týká mé agendy, nejvìtším úkolem je dokonèení privatizace bytového fondu. Setkal jsem se s námitkami, proè Praha 1 nepostupuje v této záležitosti rychleji, ale vždy jsem se snažil vysvìtlovat, že kvapná privatizace, bez vyjasnìní všech vlastnických vztahù a perfektnì pøipravených podkladù, posléze pøináší vlastníkùm bytových jednotek velká rozèarování. Pokud napøíklad chcete po privatizaci v domì nìco pøestavìt (tøeba zøídit výtah), bez souhlasu naprosto všech vlastníkù jednotek nemáte nárok. Proto je dobré ještì pøed privatizací nejen vše administrativnì peèlivì pøipravit, ale také udìlat v domì veškeré nutné úpravy. Mohou být na celá léta poslední. Michal Valenta zodpovídal za správu majetku a péèe o nìj. Zastupoval MÈ Praha 1 na shromáždìní vlastníkù. Byl pøedsedou Komise pro likvidaci náhrad škod zpùsobených haváriemi a živelními událostmi s dopadem na majetek MÈ Praha 1, èlenem Komise územního rozvoje a životního prostøedí. øíjen

14 DOTAZNÍK Jozef Helmeczy: Mas Zástupce starosty Mgr. Jozef Helmeczy patøí v ODS k nenápadným pracantùm. Navenek pùsobí klidnì a nevýbojnì, ale když se pro nìco rozhodne, je jako skála. Díky nìmu se zdravotnictví v Praze 1 pøestìhovalo z JIP do nadstandardního pokoje, kam nikdo nechce, ale kde se leží docela pøíjemnì. Jozef Helmeczy zodpovídal za oblast sociálních vìcí a zdravotnictví a také protidrogovou prevenci. Byl èlenem Sociální komise, Zdravotní komise, Investièní komise a Komise pro likvidaci náhrad škod zpùsobených haváriemi a živelními událostmi s dopadem na majetek MÈ Praha 1. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Asi vás zklamu, nejsem takový ten smíšek, co veselé pøíhody pøímo pøitahuje. Mám rád spíše konverzaèní humor. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Docela velký trapas byl, když jsem obhajoval svùj návrh na jmenování nového øeditele Nemocnice Na Františku. Tehdy bylo ve høe více jmen a já, pøemýšleje, jak co nejlépe obhájit svùj návrh, pøeslechl, že se už zaèalo mluvit o jiném kandidátovi. Kolegové po mì pøekvapenì pokukovali, logicky jim bylo divné, proè prosazuji èlovìka, o nìmž jsem se chvíli pøed tím nevyjadøoval úplnì lichotivì. Trvalo nìkolik minut, než jsme si to vysvìtlili. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Tìší mì každý pøípad, kdy se podaøilo pomoci èlovìku, který se dostal do tíživé sociální situace. A radost mi samozøejmì dìlá již zmínìná Nemocnice Na Františku. Rekonstrukce a modernizace z ní uèinila cenìné zdravotnické zaøízení, a to jak ze strany odborné veøejnosti, tak samotných pacientù. Dùkazem mùže být druhé místo Františku v soutìži Nemocnice ÈR 2009 oèima pacientù v kategorii Nejlepší nemocnice dle krajù ÈR. Když si vzpomenu, jak pohrdavì se o této nemocnici hovoøilo pøed nìkolika lety, je to obrovský posun k lepšímu. Co vás nejvíce naštvalo? Obecnì mì mrzí štve je pøíliš silné slovo, že lidé èasto smìšují rozhodnutí Mìstské èásti Praha 1 a Hlavního mìsta Prahy. Pøíkladem mùže být zrušení lékaøské pohotovosti v budovì Polikliniky Palackého a její pøesunutí do Spálené ulice. Vyslechl jsem si kvùli tomu docela dost negativních reakcí, a pøitom radnice Prahy 1 byla z magistrátu pouze suše informována, nikdo s námi o pøesunutí pohotovosti nejednal. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Za Prahou mám zahrádku se skleníkem, kde pìstuji exotické rostliny vèetnì masožravých. Když si potøebuji odpoèinout a takzvanì si vyèistit hlavu, jedu tam. Rád cestuji i trochu dále: mám pøíbuzné v Izraeli a srdeèní záležitost je pro mì Turecko a Istanbul. Dokonce se uèím turecky, což je pro mì také urèitá forma relaxace. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Bydlím v Jungmannovì ulici a v blízkém okolí mám vše, co potøebuji k životu, dokonce i pracovištì... Václavské námìstí je jen kousek, ale pøiznám se, že shluky lidí pøíliš nevyhledávám. Vyhovuje mi oblast na druhou stranu, ke Karlovu námìstí, kolem Lazarské a Spálené. Když si neuvaøím, jdu na veèeøi do nìkteré z místních restaurací, ale snad nejradìji chodím do tureckého bistra pøímo u nás, v Jungmannovì ulici. Nejenže se dobøe najím, ale ještì si procvièím slovíèka a fráze z uèebnice tureètiny. 14 øíjen 2010

15 ožravky mì vždycky uklidní Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Dobrou kávu mám moc rád, takže z toho opìt vychází nìjaká ta restaurace. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Obuvníci, kteøí provozují své podnikání prakticky naproti domu, kde bydlím. Jsou pøíkladem píle a pracovitosti a dokonalým pøíkladem drobných živnostníkù, kteøí svým øemeslem doslova žijí a udìlají pro vás možné i nemožné. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Vadí mnì, že nìkteøí obyvatelé Prahy 1 nechápou, že v životì nelze mít všechno. Buï bydlím na okraji mìsta se zelení za rohem, pøípadnì ve vlastním domku nebo v bytì v centru mìsta. Obì místa mají urèitá pravidla hry, každé své klady i zápory. Byl jsem svìdkem debat, v nichž nìkteøí jedinci pranýøovali radnici za pøíliš mnoho turistù, málo zelenì, velký hluk atd. Pokud vím, proti hluku radnice docela energicky bojuje, v projektech na revitalizaci ulic se automaticky poèítá s novými stromy. V historickém centru ale nelze masivnì rozšiøovat zeleò, poèet turistù také nemùžeme regulovat. Ani já nejsem nìkterými vìcmi kdovíjak nadšen. Prahu 1 jsem si ale zvolil za svùj domov dobrovolnì a beru ji se vším všudy. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Z pohledù mé pùsobnosti vidím jednoznaènou prioritu rekonstrukci Polikliniky Palackého. Projekt vstupuje do praktické fáze. Obyvatelé naší mìstské èásti se mohou tìšit na velmi pøíjemné, kultivované prostøedí, které bude k nepoznání od pùvodního. Kdo polikliniku v minulosti navštívil, ví, že to tam vypadalo strašnì. V objektu by se po rekonstrukci mìla také zkompletovat lékaøská péèe tak, aby tam pacienti nalezli veškeré ordinace a nemuseli za vyšetøením cestovat do Nemocnice Na Františku. Jozef Helmeczy ví, že moderní nemocnice potøebuje moderní pøístroje.

16 DOTAZNÍK Martin Skála: Gurmánem zøejmì nikdy ne Na vystudovaného uèitele a radního Prahy 1 Mgr. Martina Skálu (ODS) nedají øeditelky základních škol dopustit. Náš Martin se o nás vzornì stará, øekla mi napøíklad Dagmar Sýkorová, která vede ZŠ Uhelný trh. Skála se však v minulém volebním období staral vedle škol také o kulturu a rozvoj obèanské spoleènosti. Martin Skála zodpovídal za kulturu, práci s mládeží, rozvoj obèanské spoleènosti a volnoèasové aktivity. Byl pøedsedou Zdravotní komise a Komise pro výchovu a vzdìlávání. Dále pracoval v Komisi obecního majetku a Komisi kultury. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Stýkám se s mnoha lidmi, a tak více èi ménì veselé pøíhody zažívám docela èasto. Pokud si mám vzpomenout na nìjakou èistì radnièní, tak nezapomenu na to, jak jsem si jednou úplnì popletl data a pøibìhl na mimoøádné jednání radních v den, kdy se nekonalo. Termín zasedání rady se tehdy pøekládal snad kvùli státnímu svátku a já si špatnì poznamenal datum. Pamatuji se, že jsem tenkrát bloumal po radnici a øíkal si, proè a kde se kolegové zdrželi... Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Asi nejhùø mnì bylo, když jsem mìl kdysi jeden ofi ciální proslov a zapomnìl jsem slova. Jako vystudovaný uèitel umím pøednášet pøed tabulí, ale nìco jiného je mluvit na veøejnosti. Byl to tehdy opravdu zdaøilý trapas: lovil jsem v pamìti vhodné formulace, koukaly na mì desítky oèí a já nevìdìl, jak dál. Posléze jsem pøece jen nìjakým oslím mùstkem pøeklenul ty pøíšerné vteøiny ticha a projev dokonèil. Nìco podobného se mi už pozdìji naštìstí nestalo. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Mìl jsem radost ze všech sousedských setkání, jichž jsem se zúèastnil nejen z pozice radního zodpovìdného za kulturu a rozvoj obèanské spoleènosti, ale také jako obyvatel Prahy 1. Sousedská setkání jsem zaèal organizovat kvùli tomu, aby se lidé žijící v Praze 1 navzájem lépe poznali, užili si spoleènou zábavu a také jak je teï moderní øíkat získali vìtší sounáležitost k místu svého bydlištì. Co vás nejvíce naštvalo? Obecnì mì nejvíc štve, nakolik práce zasahuje do mého osobního a rodinného života. Takové ty bìžné pracovní problémy mì vìtšinou nerozèilují; snad mám dostateèný nadhled. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Z toho, co jsem øekl o práci, která neúmìrnì zasahuje do zbytku mého života, vyplývá, že nemám ani pøíliš èasu na oddych, natož sport, který jsem kdysi hodnì aktivnì provozoval. Každé ráno si nicménì alespoò na pùl hodiny chodím zaplavat do bazénu. Bez toho bych si den už neumìl pøedstavit. Kdysi jsem závodnì hrával házenou za Bohemians Praha. Na tu dobu vzpomínám moc rád, protože házená je sport, který èlovìka vyždímá a nauèí smyslu pro fair play. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Když navážu na již øeèené, je to jednoznaènì bazén AXA. (smìje se) Vy ale zøejmì chcete seriózní odpovìï... Mám rád rozhraní Starého Mìsta a Josefova. Kozí plácek a jeho okolí je klidná a pøíjemná lokalita. Jsou tam malé krámky, trafi ky, nejrùznìjší hospùdky s osobitou atmosférou. Zdravý vzruch tam vnášejí žáci Základní školy námìstí Curieových, takže zároveò nejde o umrtvený skanzen místních obyvatel. Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Èasto si pracovní schùzky organizuji právì v uvedených místech. Vìtšinou ale nejde o kávu, spíš se pracovní jednání snažím skloubit s rychlým obìdem. Nìkdy totiž opravdu vyloženì nestíhám a každý alespoò trochu kultivovaný obìd mì potìší nejen z gurmánského, ale i ze zdravotního hlediska. Situací, kdy obìduji klobásu u stánku na Václavském námìstí, v poslední dobì nebezpeènì pøibývá. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Všichni naši uèitelé! Vím, jak je uèitelské povolání nároèné a taky jak mizernì placené. Prosadil jsem, že uèitelùm ve školách, které mìstská èást zøizuje, radnice dává mnoho mimoøádných odmìn. Uèitel, který u nás uèí, má rovnìž velkou nadìji, že získá služební byt. To jsou myslím benefi ty, které uèitele motivují k tomu, aby v Praze 1 zùstávali a svou profesi vykonávali co nejlépe. Spolupráce mezi školami a radnicí je velmi dobrá a v budoucnu se ještì zlepší chystám totiž pøipojení všech škol k radnici pomocí internetu. Budeme pak moci operativnì svolávat on-line porady, okamžitì reagovat na problémy apod. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Nechci mluvit za oblasti ostatních radních. Co se týká mojí agendy, tak vyslovenì zásadní problém nevidím. Nicménì mnì velmi vadí, že umìlé problémy po celé volební období vytváøela opozice Vìci veøejné. Když 16 øíjen 2010

17 budu jsme napøíklad vybavili školy multimediálními pomùckami interaktivními tabulemi, notebooky, sadami výukových DVD pro každého žáka, opozice nás obvinila z plýtvání, nesmyslných investic atd. Pøitom jsme na tyto investice vyjednali maximální možné slevy. Celý projekt navíc ocenili odborníci na mezinárodní konferenci GETS (Global Educational Technological Summit) v kanadském Calgary. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Vrátím se zase na chvíli k rozvoji obèanské spoleènosti. Èást stálých obyvatel v Praze 1 se obmìòuje, protože lidé, kteøí zprivatizovali byty, je poté ihned prodávají za tržní cenu. Do naší mìstské èásti se tak stìhují movití, úspìšní lidé, kteøí si byty kupují již za tržní cenu. Tyto nováèky bychom mìli co nejvíce zapojit do všech sousedských a volnoèasových aktivit, aby Prahu 1 nevnímali jen jako trochu hezèí sídlištì. Vystudovaný uèitel, bývalý házenkáø a souèasný plavec Martin Skála se hýbá opravdu rád.

18 DOTAZNÍK Daniel Hodek: Drobnosti potìší pokaždé n Zástupce starosty Daniel Hodek (ÈSSD) je dobrou duší drobného podnikání v Praze 1. Dlouhodobì prosazuje, aby zde vznikalo co nejvíce malých krámkù a živností. Nemá rád, když se o problému dlouho mluví. Sám je pøíkladem, že èasto staèí dùsledné a rychlé jednání a je hotovo. Daniel Hodek zodpovídal za obchod a služby, správu zelenì a èistotu v oblasti zelenì, údržbu a úklid mobiliáøe, oblast tržního øádu, cestovní ruch, životní prostøedí a dopravu (doèasnì po dobu neobsazené funkce pøíslušného zástupce starosty), civilní obranu a ochranu obyvatelstva. Byl èlenem Investièní komise, Komise pro obchod a služby, Komise obecního majetku, Komise územního rozvoje a životního prostøedí a Komise dopravy. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Kdo mì zná, ví, že se rád smìji, dokonce i sobì. Takže humor si prioritnì nespojuji s groteskou plnou pøemrštìných gagù, k dobré náladì staèí i malièkosti. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Tak na jeden takový trapas si docela dobøe vzpomínám. Kdysi jsme mìli neformální koalièní jednání v jedné restauraci. Zrovna, když jsem se chystal napít èerveného vína, kolega Solil pronesl cosi vtipného. Skonèilo to, jak muselo: poprskal jsem vínem nejen otevøený notebook, ale i pana starostu, který mìl ten den nádhernì snìhobílou košili. Tato pøíhoda naštìstí naši koalièní spolupráci nepoznamenala. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Vždycky mnì udìlalo velkou radost, když jsem vidìl, jak z mé kanceláøe odchází nìkdo, komu jsem pomohl. Èastokrát se stalo, že pøišel èlovìk vìtšinou starší, který považoval svùj problém za témìø neøešitelný. Pak se naštìstí vìtšinou ukázalo, že to až tak horké nebylo. Potìšilo mì, jak snadná byla cesta od prvotního nápadu k uskuteènìní v pøípadì zvonkù pro hendikepované spoluobèany, zejména vozíèkáøe. Tyto zvonky jsem nechal nainstalovat ve vybraných obchodech tak, aby vozíèkáø mohl zazvonit u vchodu a upozornit personál, že si chce nakoupit. Pracovníci obchodu mu pak pomohou najet do prodejny a pøípadnì obstarají i samotný nákup. Co vás nejvíce naštvalo? Vyloženì mì nic nenaštvalo. Spíše mì nìkdy zamrzely nìkteré bìžné, provozní vìci, které patøí ke každé práci. Mám tím na mysli neserióznost v jednání nìkterých lidí, úèelové pøekrucování faktù, ale tøeba i nedochvilnost. Nejde o nic zásadního, ale znáte to: stokrát nic umoøilo i osla, jak se øíká. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? V zimì na horách, v létì potápìním. To jsou dovolené. Co se týká bìžných dní, volný èas trávím nejradìji doma, s pøítelkyní. Oba si rádi udìláme pohodovou domácí atmosféru. Svíèky, èervené víno, prkénko s dobrými sýry co mùže být lepšího? Nedávno jsem si po letech zakoupil novou trubku, a když je trocha èasu, snažím se na ni hrát. To jsou chvilky, které patøí jen mnì. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Døíve jsem bydlel v podhradí, v Thunovské ulici a stále ještì podnikám na Malé Stranì. Cestu z Malostranského námìstí nahoru na Hrad, Nerudovou ulicí, mám moc rád. Druhé oblíbené místo mám na Starém Mìstì, v okolí Dlouhé ulice. Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Dobré kafe si rád dám v Grand Café Orient v domì U Èerné Matky Boží na nároží Celetné ulice a Ovocného trhu. Je to kubistická kavárna s jedineènou atmosférou, kde se skuteènì zastavil èas. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Vážím si všech drobných podnikatelù, kteøí v Praze 1 podnikají. Když má nìkdo malý krámek v domì, kde bydlí, nebo nìkde nedaleko, zná své sousedy, kteøí jsou zároveò jeho zákazníky, tak to je pøesnì ono. Ta- 18 øíjen 2010

19 ejvíc kové obchùdky jsou zároveò pøirozenými komunitními centry, kam si lidé chodí nejen nakoupit, ale i popovídat. Tato pøirozená mikrocentra bychom si mìli hlídat jako oko v hlavì. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Za jeden ze zásadních problémù považuji dopravu. Radnice Prahy 1 s tím pøíliš nenadìlá, protože jde hlavnì o úkol magistrátu a Hlavního mìsta Prahy, ale umìl bych si v naší mìstské èásti pøedstavit ještì více pìších zón. Systém P + R, kdy návštìvník centra zaparkuje auto u metra a jím se pak pohodlnì sveze do centra, u nás podle mého názoru zdaleka nefunguje, jak by mìl. Našinec je sice tímto øešením nadšen ve mìstech Západní Evropy, ale doma už takové nadšení nepanuje. Témìø na odbornou esej by pak byla úvaha o tom, jak lépe skloubit a zkultivovat soužití obyvatel Prahy 1 s turisty. Jsou to velièiny, které v mnoha ohledech stojí proti sobì, pøièemž všichni víme, že bez turistického ruchu se Praha neobejde. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Pøíští radní budou muset pokraèovat v nápravì hospodaøení a úèetnictví mìstské èásti. Mediálnì ostøe sledované téma zdaleka ještì nekonèí. Zároveò jsem pøesvìdèen, že by se nikdo my ani budoucí radní nemìl za tuto nápravu jakkoli poplácávat po zádech. Mìlo by být pøece samozøejmé, že obecní samospráva nemá v papírech nepoøádek. Problém se pøitom nenarodil ze dne na den, personální provázanost je zøejmá. Takže opakuji: žádné poplácávání po zádech, jak se nám daøí napravovat chyby. Chtìl bych, aby radnice byla i pod vedením nových radních otevøená, milá a vstøícná. Aby do ní lidé kráèeli s dùvìrou, nikoli s nepøíjemným pocitem, co je zde zase èeká. Jaký pocit si èlovìk z úøadu odnese, samozøejmì záleží hlavnì na konkrétním úøedníkovi, nicménì politici jsou ti, kteøí mohou a musejí jasnì stanovit pravidla. Pøestože trubku Daniel Hodek již dávno povìsil na høebík, tu a tam si rád pøipomene léta strávená na konzervatoøi a zkusí si na ni zahrát.

20 DOTAZNÍK Ivan Solil: Štvou mì lidé, kteøí svou ignoranci povyšují n Radní zvolený za ÈSSD JUDr. Ivan Solil zodpovídal v minulém volebním období za oblast bezpeènosti, prevence kriminality, civilní ochrany a kontroly. Muž se suchým smyslem po humor si pochvaluje spolupráci radnice s policisty a strážníky. Ivan Solil zodpovídal za civilní ochranu a obranu obyvatelstva, bezpeènost a prevenci kriminality a oblast kontroly a stížností. Byl pøedsedou Komise pro bezpeènost, prevenci kriminality a kontrolu. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Když jsme pøed zhruba dvìma lety v noci provádìli s policisty a dalšími kontrolními orgány jednu z mnoha kontrol v nejmenovaném veøejném domì Ve Smeèkách, jedna z tamních pracovnic, která si probíhající kontroly nevšimla, nabídla své služby za úplatu i mému kolegovi z radnice. Pochopitelnì odmítl s poukazem na svou funkci a dùvod jeho návštìvy. Prodejná dìva však i dále trvala na svém a brysknì mu nabídla slevu. Za ètyøi roky, co jsem pùsobil v Radì Mìstské èásti Praha 1, jsem nicménì zažil docela dost veselých situací i bìhem jednání radních. Ona ta formulace radní mìstské èásti zní pro nìkoho možná vznešenì, ale jsme normální lidé z masa a kostí a jako takoví se dokážeme nejen porafat kvùli nìjakému problému, ale také si ze sebe navzájem dìlat legraci. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? V tomto ohledu vás budu muset zklamat, žádný skuteèný trapas jsem nezažil. Pokud tedy mezi trapné situace lze poèítat pøíhody typu, kdy jsem jednu rozlícenou stìžovatelku v radì omylem oslovil jménem a pøíjmením osoby, na kterou si stìžovala. Její následný komentáø nelze publikovat. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Radost mi dìlá stále se zlepšující spolupráce mezi naší radnicí a Policií ÈR Praha 1 a Mìstskou policií hl. m. Prahy. Nevím, jak je to v jiných mìstských èástech, nicménì v Praze 1 tato spolupráce opravdu funguje bezvadnì. O to víc mi vadí, že naše snaha o stabilizaci a navyšování poètu tìchto složek na Praze 1 mùže necitelnými zásahy shora pøijít ke zmaru. Samostatnou kapitolou je pùsobení mìstské policie. Strážníci nejenže dobøe plní své povinnosti, ale také se podílejí na organizaci mnoha spoleèenských akcí. Díky tomu jsou to skuteènì naši okrskáøi, lidé s konkrétními oblièeji, nikoli anonymní mìstská policie, která se prohání v autech a nikdo poøádnì neví, co dìlá. Co vás nejvíce naštvalo? Když jsme, po nástupu na radnici vyèistili dolní èást Václaváku od davù prostitutek a zlodìjek z Balkánu, což mi vìøte byl heroický úkol, rozmohli se zase drogovì závislí. Abychom dali strážníkùm právní nástroj, navrhli jsme sofi stikovanou vyhlášku o zákazu aplikace omamných látek na veøejnosti i výši takzvané spotøební dávky, která je jinak zcela beztrestná. Místo jejího pøijetí èi alespoò právního názoru se nám dostalo od odpovìdných pouze mediálních výtek o jakési temné stranì populismu. Konkrétnì dnes mì nejvíce naštvalo pøi ètení politických prohlášení, že témìø všichni kandidující komunální politici uvádìjí, že jim jde o to aby lidé mohli bezpeènì projít centrem Prahy. Ani jediný se však nezabýval tím, že násilnou trestnou èinností poškozených obèanù Prahy je, podle exaktních policejních statistik, absolutní minimum. To je skuteèná temná strana politického populismu. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Volný èas vìnuji pøedevším studiu zákonù jako právník musím mít pøehled ve stále se mìnící legislativì. A co se týká opravdové relaxace, vždy rád sáhnu po dobré literatuøe faktu, nebo jdu se svým vìrným labradorem Arminem na Petøín. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Líbí se mi okolí Mánesa, kam si tu a tam rád zajdu na výstavu. Vùbec celý prostor k Národnímu divadlu, kolem Žofína, je velmi pùvabný. Bydlím nedaleko, takže by mì nìkdo mohl podezírat, že nekriticky chválím okolí svého bydlištì, ale jde o objektivní skuteènost. Nábøeží v tìchto místech bylo vždy pøirozeným místem pro korzo, vzájemné se potkávání místních lidí. Když pominu Národní divadlo, které je samozøejmì velkolepé, s pøesahem nad Prahu 1 a hlavní mìsto vùbec, støedem kulturního a spoleèenského vyžití je palác Žofín. Nìkdy se tam hrají i hodnì veselé kousky, napøíklad pøi nìkterých jednání zastupitelstva... Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? V intencích pøedchozí odpovìdi jednoznaènì z toho vychází kavárna Slavia, tento klenot mezi kavárnami v celém 20 øíjen 2010

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM!

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! ØÍJEN 2014 www.top09.cz Pražský kurýr VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť volièi se rozhodují podle

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let

2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let zdarma Obecní noviny jsou vydávány Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Sledují cíle programového prohlášení tohoto občanského sdružení, aniž by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více