PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku VOLBY Manuál pro volièe, mapa okrskù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù"

Transkript

1 PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor vede Daniel Solis

2

3 EDITORIAL Milí ètenáøi, držíte v rukou poslední pøedvolební èíslo radnièního mìsíèníku. Když jsme na redakèní radì zvažovali, jak jej pojmout, rozpoutala se pomìrnì bouølivá debata. Nadcházející komunální volby bylo samozøejmì nutné nìjakým zpùsobem akcentovat, pøesto se vyskytl i názor, že bychom je mìli v èláncích úplnì ignorovat. Domnívám se, že výsledná podoba mìsíèníku, vzešlá z této debaty, je rozumným kompromisem. Jsem rád, že èíslo nesklouzlo do nemístnì sebechvalné podoby. Nakonec jde o struèný výèet údajù, které pøibližují vykonanou práci za uplynulá ètyøi léta, doplnìný o anketu a neformální profi ly jednotlivých radních. V nich dotazníkovou formou hovoøí tak, jak možná nejste zvyklí. Doporuèuji si pøeèíst. Na tomto místì jsem k vám promlouval coby starosta zhruba rok. Když se za ním ohlédnu, nestaèím se divit, jak rychle uplynul. Mnohokrát jsem vymìnil pohodlí kanceláøe za ulici, ponìvadž jsem pøesvìdèen, že jedinì tak si lze problémy ohmatat a pøijít vìcem na kloub. Slýchal jsem od vás slova povzbudivá i rozzlobená, napøíklad když jste si stìžovali na neochotného úøedníka nebo nìjaký bol, který vás trápí. Byla to vìtšinou bezprostøední setkání, z nichž jsem posléze èerpal podnìty i pøi jednání radních a zastupitelstva. Filip Dvoøák starosta Prahy 1 Mìsíèník Mìstské èásti Praha 1 roèník XIX Vychází 11x roènì místo vydání Praha Registrace: MK ÈR E Pro MÈ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, Praha 6 Vedoucí redaktor: Alexandr Koráb redakce: pøíjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. tel.: ) Redakèní rada: Filip Dvoøák, Jozef Helmeczy, Daniel Hodek, Martin Skála, Ivan Solil, Pavol Škrak, Michal Valenta Redakèní uzávìrka je 15. den každého mìsíce. Mìsíèník slouží k informování obèanù Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu. øíjen

4 NOVĚ OTEVŘENÁ OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ SPÁLENÁ 43 na zastávce tramvaje Národní třída poskytujeme i další služby: Výměna baterií a řemínků k hodinkám Rytecké práce Výroba razítek dále u nás najdete: Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky) Prostředky péče o obuv Malé kožené zboží (peněženky, opasky, řemínky) Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky) většinu našich služeb poskytujeme NA POČKÁNÍ Otevřeno 7 dní v týdnu Po-Pá 8-20, So-Ne 10-20; Tel.: ŽELEZÁŘSTVÍ JSME TU STÁLE PRO VÁS kování nářadí armatury elektro spojovací materiál výroba klíčů od 22,- Kč Linhartská Praha 1 Staré Město Tel./Fax: ZNÁMÝ VÝBĚROVÝ BUTIKOVÝ SECOND HAND KOUKEY JE TU PRO VÁS V CENTRU PRAHY Karolíny Svìtlé 10, Praha 1, tel.: Vodièkova 11, Praha 1, tel.: Perlová (Uhelný trh) 8, Praha 1, tel.: Podskalská 16, Praha 2, tel.: Pro dámy F Pro pány F Pro dětičky Těšíme se na Vaši návštěvu! S tímto ústřižkem u nás obdržíte 20 % slevu GRAFOLOGICKÁ PORADNA ISIS POŘÁDÁ OD NA NÁM. MÍRU kurzy grafologie kresby malby arteterapie grafoterapie Další služby: vypracování analýz ručního písma, přednášky, semináře Bližší informace: Tel.: , :

5 OBSAH UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda, která nedávno prošla kompletní rekonstrukcí, získala prestižní ocenìní Stavba roku. POZVÁNKA 7 V nedìli 10. øíjna se uskuteèní televizní debata kandidátù politických stran, které kandidují do zastupitelstva Prahy 1. ANKETA 8 9 Radních Prahy 1, kteøí konèí své volební období, jsme se zeptali trochu netradiènì. Chtìli jsme, aby chválili ostatní kolegy, zatímco sami na sebe se podívali kritickým pohledem. FILIP DVOØÁK Radní nám pak také zodpovìdìli podrobný dotazník, všem jsme položili stejné otázky. Zaèali jsme samozøejmì starostou. MICHAL VALENTA Místostarosta Michal Valenta je vášnivý sportovec. Dobrá kondice mu pomáhala zvládat nároèné úkoly v oblasti správy majetku. JOZEF HELMECZY Místostarosta Jozef Helmeczy zodpovídal za oblasti zdravotnictví a sociálních vìcí. Obì jsou velmi ostøe sledované! MARTIN SKÁLA Radní Martin Skála udìlal ze školství v Praze 1 oblast na výsluní. Uèitelé jsou mimoøádnì odmìòováni, získávají také byty. DANIEL HODEK Místostarosta pro oblast obchodu a služeb Daniel Hodek je èlovìk, který má rád život takový, jaký je. Vìèný opitimista! IVAN SOLIL Radní Ivan Solil zodpovídal za bezpeènost a prevenci kriminality; práce v této sféøe není vùbec jednoduchá. OHLÉDNUTÍ Souhrn toho nejdùležitìjšího, co se v Praze 1 udìlalo v konèícím volebním období, naleznete na tìchto ètyøech stranách. øíjen

6 UDÁLOSTI KRÁTCE Rychlé šípy na radnici Do vestibulu radnice Prahy 1 se pøestìhovala výstava dìl všech ofi ciálních kreslíøù Rychlých šípù, kterou pøedtím hostila Galerie Jedné vìci. Na radnici bude do 30. øíjna. Velmi nás potìšil dosavadní zájem o výstavu, a proto jsme se rozhodli, že dáme šanci i dalším zájemcùm, vèetnì tìch, kteøí si pøijdou na radnici nìco vyøídit a svùj pobyt si zpestøí pøíjemným zážitkem, vysvìtlil starosta Prahy 1 Filip Dvoøák. Nechybí ani kolekce ježkù v kleci, v níž je napøíklad i replika døevìného hlavolamu z roku 1941, je sbírka poøadatele mistrovství svìta ve vyjímání ježka z klece Slavomila Janova. Politiètí vìzni na Žofínì Zásadní smìr politiky souèasné vládní koalice a postoj opozice pro volební období 2010 až 2014 to bylo motto tradièního politického shromáždìní Konfederace politických vìzòù (KPV ÈR) s pøedstaviteli státu a parlamentních demokratických stran, které se konalo již tradiènì na Žofínì a jehož se také zúèastnil starosta Prahy 1 Filip Dvoøák. Spoleènì pro èistotu Na adresu mohou obèané zasílat pøipomínky ke kvalitì úklidu chodníkù, který zajišťují nové èisticí stroje Green Machines. Tyto stroje budou nyní obstarávat úklid vìtšiny chodníkù na území Mìstské èásti Praha 1, které patøí mezi ty nejzatíženìjší. Petøín byl plný sportu Semináøskou zahradu pod Petøínem zaplnily 11. záøí odpoledne dìti, které rády soutìží a sportují. Konaly se tam totiž Podzimní sportovní hry na Petøínì, které v rámci Sousedských setkání uspoøádala Mìstská èást Praha 1. A zájem byl, podobnì jako pøi kvìtnových sportovních hrách, opravdu velký, celkem se her zúèastnilo 172 soutìžících dìtí. Malostranská beseda: Stavba roku 2010 Stavba roku 2010, Cena pøedsedy Senátu a Cena primátora hlavního mìsta Prahy to jsou ocenìní, která získala rekonstrukce Malostranské besedy. Stala se tak jednoznaènì nejúspìšnìjší stavbou v rámci soutìže Stavba roku 2010, kterou vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Starosta Filip Dvoøák s manželi Podzimkovými. Podzimek a synové, s. r. o. Malostranskou besedu rekonstruovali. Tento skvìlý výsledek je ocenìním všech, kteøí se podíleli na jedineèné rekonstrukci této krásné budovy. Výsledek je o to cennìjší, když se uvìdomíme, jak tìžká byla konkurence, prohlásil po oznámení výsledkù soutìže Stavba roku 2010 starosta Prahy 1 Filip Dvoøák. Cílem soutìže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veøejnost s úrovní èeského stavitelství a architektury. Do soutìže se mohly pøihlásit stavby nové i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické Bezpeèné posezení Kolik návštìvníkù smí být maximálnì v restauraci, kam míøíte na veèeøi? Nepøekraèuje reprodukovaná hudba v domì, kde bydlíte, povolenou hladinu hluku? Brzy bude staèit, aby se každý zájemce podíval na informaèní sdìlení ( technický prùkaz provozovny ), které bude provozovatel podniku povinen umístit vedle vchodu do své provozovny. Na nìm si jednoduše zjistí, jaká další omezení musí daný podnik respektovat. I to je cíl projektu, který právì odstartovala radnice Prahy 1. Více informací naleznete na www. praha1.cz! realizace i úpravy krajiny, stavby veøejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodáøské stavby. Vyhlášení výsledkù soutìže se uskuteènilo ve ètvrtek 30. záøí na 4. slavnostním Galaveèeru Dnù stavitelství a architektury v Betlémské kapli. Odborná porota udìlila cenu Stavba roku 2010 kromì Malostranské besedy ještì malé vodní elektrárnì v Železném Brodì, kanceláøskému centru Vinice v Pardubicích, letnímu koupališti v Hradci Králové a Centru sportu a zdraví v Olomouci, a to bez rozlišení poøadí. 6 øíjen 2010

7 Sledujte on-line pøedvolební debatu lídrù politických stran, které kandidují v komunálních volbách! Chcete mít pravdivý obrázek o tom, kdo a co chce udìlat pro Prahu 1, pokud se po komunálních volbách dostane do Zastupitelstva MÈ Praha 1? Nenechte si ujít pøímý pøenos debaty kandidátù do zastupitelstva Prahy 1 z kongresového sálu hotelu Jalta v nedìli 10. øíjna 2010 od 20 hodin na Webová televize také pøedstaví jednotlivé lídry politických stran v samostatných profilových rozhovorech. Záznam televizní debaty diváci uvidí v pìti reprízách v pøedvolebním týdnu a rovnìž na webových stránkách Prahy 1. Diváci se mohou debaty v hotelu Jalta zúèastnit i pøímo, poèet míst je omezen. Pøípadné dotazy k úèasti pište na záøí

8 HODNOCENÍ Anketa: Pochvalte Trochu jiné otázky, než bývá obvyklé v podobných anketách, jsme položili radním Prahy 1, kteøí konèí ve svých funkcích. Chtìli jsme po nich, aby pochválili své kolegy, zatímco o sobì hovoøili kriticky. Otázky: ò Co se vám v uplynulém volebním období nepodaøilo? ù Za co byste pochválil své kolegy v Radì Mìstské èásti Praha 1? FILIP DVOØÁK ò Nepodaøilo se mi pøesvìdèit všechny èleny Zastupitelstva Mìstské èásti Praha 1, aby jednali vìcnì a bez osobních výpadù. Vzájemná nevraživost mezi nìkterými èleny vládnoucí koalice a opozice však byla nìkdy natolik hmatatelná, že bychom se nedomluvili ani na uvaøení šálku èaje. To mì mrzí, protože na rozdíl od Poslanecké snìmovny jsme øešili konkrétní problémy. Na øeènická cvièení a populismus jsou jiná jevištì než to naše. ù Michal Valenta osobní nasazení. Jozef Helmeczy nadhled a klid v krizových situacích. Martin Skála obdivuhodné skloubení øady povinností; a stíhal. Daniel Hodek bezkonfl iktní, týmový hráè. Ivan Solil výborná orientace v problémech. MICHAL VALENTA ò Pøestože se mi nepovedlo pronajmout všechny nebytové prostory, domnívám se, že souèasný stav je dobrý. Bohužel, na obsazenosti se podepsala nejen krize za menší zájmem stojí i nevýhodná poloha nìkterých prostor, napøíklad ve sklepích. Ty se podle mého názoru nepodaøí nikdy pronajmout, a tak by bylo lépe, kdyby mìstská èást pøijala nìjaké opatøení k vyøešení tohoto problému. ù S kolegy z ODS i z celé koalice se mi pracovalo dobøe. Komunální politika je opravdu mnohem více než ta celostátní o domluvì a kompromisu. To není klišé. JOZEF HELMECZY ò Možná ne zcela dostateènì se mi daøilo všem vysvìtlovat smysl zmìn v pøíspìvkové organizaci Prahy 1 Nemocnici Na Františku. Kvùli zprùhlednìní hospodaøení jsme od ní museli oddìlit Polikliniku Palackého. V opozièním plátku Pražan jsem pak byl líèen div ne jako hrobaø zdravotnictví Prahy 1. Když se teï na tím ale tak zamýšlím, tak Vìci veøejné by mì v Pražanu hanìly, i kdybych jim problematiku vysvìtloval ètyøiadvacet hodin dennì. ù Pod starostou Filipem Dvoøákem se mi dobøe pracovalo, pøestože je to velmi nároèný šéf. Martin Skála jde na problémy zpøíma, netaktizuje a hledá vždy efektivní øešení. Michal Valenta má velmi dobré analytické myšlení. MARTIN SKÁLA ò Nepodaøilo se mnì být více v klidu. Byl jsem neuvolnìným radním Prahy 1, což znamená, že mne tato práce neživila. Podnikám jako investièní poradce a skloubit obì èinnosti nebylo èasto jednoduché. Nestíhal jsem, jedl ve fast foodech, málo odpoèíval. Mùj lékaø ze mì asi nebude mít radost. ù Nebudu hodnotit koalièní partnery, takže si dovolím nìkolik poznámek pouze ke kolegùm z ODS. Filipa Dvoøáka všichni známe jako nesmírnì pracovitého èlovìka, Jozef Helmeczy dokázal vždy klidnit zjitøené emoce ostatních, Michal Valenta naopak umìl podnítit ostøejší debatu, když to bylo tøeba. 8 øíjen 2010

9 jiné, zkritizujte sebe DANIEL HODEK ò Nevím, jestli nepodaøilo není moc silné slovo, ale urèitì jsem nespokojen, že v Praze 1 nemáme více menších obchodù se základním sortimentem. Ani z pozice místostarosty jsem nemohl nic dìlat v pøípadech, kdy soukromí majitelé domù pronajali obchody novodobým zlatokopùm, ne živnostníkùm, které bychom tady rádi vidìli. Pøitom je jasné, že Praha 1 potøebuje více øezníkù, pekaøù, obuvníkù apod. Obecní prostory na pronájem tìmto drobným podnikatelùm ale logicky nejsou nafukovací. ù Chtìl bych pochválit své kolegy ze zastupitelského klubu ÈSSD za kvalitní práci a zároveò jim podìkovat za to, jak táhli za jeden provaz. Byli jsme tøi, takže žádný mega klub, ale všichni docela rozdílné osobnosti. O to cennìjší je, že mezi námi nebyly žádné tøecí plochy. Díky tomu jsme dokázali úèinnì korigovat nìkteré snahy našich koalièních partnerù, které se ne zcela sluèovaly s naším programem. IVAN SOLIL ò Pokud pøistoupím na takto položenou otázku, odpovím, že se mi nepodaøilo prosadit, v rámci projektu Bezpeènì do škol, takzvané svítící pøechody. Jde o malá svìtla ve vozovce, v oblasti pøechodù, která v noci svítí a blikají v pøípadì, že chodec hodlá vstoupit do vozovky. Je to vìc, která se již osvìdèila napøíklad v Praze 6. U nás ji odmítli památkáøi. Myslím, že to bylo z jejich strany špatné rozhodnutí. Nepodaøilo se mi také pøesvìdèit odpovìdné, že více než dvacet nevìstincù v samém centru Prahy 1, se všemi s tím spojenými negativními jevy, je rostoucí vøed na kráse Prahy. Mìstská èást má jen omezené možnosti, ale nikdy tento boj nevzdám. ù Nechtìl bych se pouštìt do hodnocení jednotlivých radních, protože každý z nás je svým zpùsobem urèitá osobnostní individualita, a to jak lidsky, tak stranicky. Když vezmu radu jako celek, musím øíci, že i pøes øadu názorových neshod, vyplývajících z rozdílných politických názorù na projednávané vìci, které však k demokratické diskuzi patøí, se mi se všemi pracovalo dobøe. Pavol Škrak: Pomáhal jsem potøebným Pravou rukou radních Prahy 1 byl v uplynulém volebním období Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku, který vedl Ing. Pavol Škrak (ÈSSD). Díky nìmu byla sociální politika citlivá a pružnì reagovala na konkrétní potøeby lidí. S místostarostou, který zodpovídal za sociální problematiku, se nám podaøilo nastavit spolupráci tak, že výbor zpracovával koncepce a pøíslušný radnièní odbor øešil bìžné provozní záležitosti, pochvaluje si Škrak vzájemnou spolupráci. Výbor vypracoval koncepci, která velmi významnì zmírnila dopady deregulace nájemného na obyvatele Prahy 1. Podobnì úspìšnì se podaøilo øešit otázky osob bez pøístøeší v této Pavol Škrak také oddal více než 500 manželských párù, z nichž mnoho bylo ze zahranièí. záležitosti se výbor stal respektovaným partnerem pro pražský magistrát. Unikátem je poøízení terénního vozidla pro osoby bez pøístøeší. Mezi další úspìchy patøí také získání dotace ve výši pìt milionù korun, kterou výbor dojednal v souvislosti s výstav- bou domu s peèovatelskou službou Benediktská Dlouhá u Ministerstva pro místní rozvoj. Doslova hitem mezi staršími spoluobèany se stala Senior akademie, která celkem 250 seniorù nauèila správnému chování v krizových situacích, základy zdravovìdy, první pomoci atd. øíjen

10 DOTAZNÍK Filip Dvoøák: Baví mì Starosta Prahy 1 Filip Dvoøák je chodící encyklopedií naší mìstské èásti. Jako málokdo zná souvislosti mnoha projektù, takže pøijít na schùzku s ním nepøipraven se nevyplácí. Pod maskou prvotøídního manažera se ale tak trochu stále skrývá malý kluk, který si ve Stínadlech èasto odøel kolena. Absolvoval Stavební fakultu ÈVUT. Pøi studiu se vìnoval výzkumu biomechaniky lidských kloubù. Poté spolupracoval na výzkumu nových systémù požární bezpeènosti staveb a návrhù norem v této oblasti. V roce 1992 byl jmenován do funkce vedoucího odboru Kanceláø starosty Mìstské èásti Praha 1. Od roku 1994 osm let zasedal v Radì Hlavního mìsta Prahy, kde zodpovídal za hospodáøskou politiku. Od roku 2006 do roku 2009 pùsobil jako neuvolnìný radní Mìstské èásti Praha 1, mìl na starosti oblast územního rozvoje a vnìjších vztahù. V listopadu 2009 byl zastupitelstvem zvolen starostou mìstské èásti a výèet jeho kompetencí se podstatnì rozšíøil. Klíèovou oblastí je hospodaøení mìstské èásti. Zasedá také v zastupitelstvu Hlavního mìsta Prahy. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Humorná pøíhoda, øíkáte... Nevím, nakolik je to veselé pro ètenáøe, ale mì ta situace docela pobavila: pøi komplexním úklidu Prahy 1, který jsem osobnì kontroloval, u mì v autì zastavil muž, jehož zajímalo, kde má zaparkovat. Všude kolem totiž byly znaèky informující o úklidu a nutnosti pøeparkování vozidel. Tenhle øidiè mi byl povìdomý, ale poøád jsem si jej nikam nemohl zaøadit. Nedalo mi to a pomocí vhodnì zvolených otázek, jak by øekl Jára Cimrman, jsem se pokoušel zjistit, co je zaè. V jednu chvíli jsem jej dokonce považoval za úøedníka magistrátu. Byl to Dalibor Gondík. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Peèlivou pøípravou a používáním selského rozumu se snažím trapasùm vyhýbat. Jednou jsem ale pøi cvièení Sboru dobrovolných hasièù Prahy 1, jehož jsem èlenem, pøišel k nìjaké traverze a pokusil se ukázat, jak na to mám. Nadzvedl jsem ji a trochu si pohnul ploténkou. Zbytek dne jsem byl nepoužitelný a vyslechl jsem si nejednu štiplavou poznámku, jako napøíklad jestli nejsem Rambo apod. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Poradní sbor obèanù. Tenhle institut má osmadvacet èlenù obyvatel Prahy 1, kteøí jsou losováním pravidelnì obmìòováni z pøihlášených uchazeèù. Evidujeme velmi mnoho pøihlášek, což je jednoznaèný dùkaz, že lidem záleží na tom, jak se bude jejich mìstská èást rozvíjet. Podobnì fungují i Starostovy uši pravidelná akce, kdy se pøímo v ulicích ptáme na konkrétní problémy Prahy 1. Co vás nejvíce naštvalo? Když jsem byl zvolen starostou a posléze nastal èas komplexního úklidu, øíkal jsem si, že tato letitá èinnost musí být skvìle zabìhnutá. Èím více jsem se ale seznamoval s organizací úklidu a jeho harmonogramem, tím èastìji se o mì pokoušel infarkt. Navzdory tomu, že mìlo jít o zásadní, plošný a opravdu dùkladný úklid, radnice nedostála své zodpovìdnosti, co se týká øízení, koordinace a poskytnutí zázemí dodavatelùm úklidu. Stroje jezdily, šmrdlaly špínu, jiné stroje kropily, ale voda neodtékala, protože øada kanálù byla za léta ucpaná a nikdo se neobtìžoval je vyèistit... Stálo mì spoustu energie dosáhnout toho, aby výsledek odpovídal poètu nasazené techniky a lidí. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Kdo mì zná, ví, že na nìjaké povalování moc nejsem. Pro mne je práce koníèkem, baví mì øešit problémy. Pøíjemnou relaxací je dobrá veèeøe s manželkou, samozøejmì rodinný život. Naštìstí mì doma nenutí do luxování ani mytí nádobí, takže domov je pro mì spojen opravdu hlavnì s odpoèinkem. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Na Prahu 1 nedám dopustit celkovì, vùbec si neumím pøedstavit, že bych žil jinde. Jestli si vzpomínáte na komedii Adéla ještì neveèeøela, ve které øíká Nick Carter komisaøi Ledvinovi: Komisaøi, ta vaše Praha, ta mì vzala tak pøesnì tak to cítím já. V Praze 1 jsem si hrával jako kluk, prožíval zde první lásky, párkrát dostal v rámci klukovských rvaèek pìknì nabanèíno... Z takových zážitkù a vzpomínek se pozdìji rodí vztah k domovu. Nejèastìji jsme si s partou hráli v okolí Obecního dvora. Jsem pøesvìdèen a souhlasí se mnou i foglarovci, že legendární Stínadla jsou právì tam. Také proto jsem navzdory poèáteèní nevùli magistrátu prosadil, aby v tìchto místech byla pojmenována bezejmenná ulice; dnes se jmenuje Ve Stínadlech. Jaroslav Foglar a jeho pøíbìhy si tuto pøipomínku zaslouží. Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Pokud jde o pracovní kafe, nejèastìji chodím do Lamborghini hned vedle radnice. A místo kávy si spíše dávám èaj. Ten ostatnì piji také v kanceláøi, protože pøipravit kvalitní sypaný, to je docela kumšt. Mimo práci vyloženì na kávu ani èaj moc nechodím. Ale rád navštìvuji nové hospùdky, které v Praze 1 vznikají. Jednak se seznámím s kvalitou kuchynì, jednak si hned udìlám jasno, zdali pùjde o bezproblémový podnik, nebo naopak ten, který bude zlobit z hlediska nadmìrného hluku a s tím spojených problémù. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Šéf Sboru dobrovolných hasièù Prahy 1 Vladimír Krištof je nenápadný, ale pomìrnì zarputilý èlovìk, díky jemuž se podaøilo sbor založit a uvést v život. Když si vezmete, že dobrovolní hasièi v Praze 1 pùsobí teprve rok a za tu dobu už stihli spoustu práce vèetnì pomoci zatopeným Severním Èechám, nezbývá než smeknout. 10 øíjen 2010

11 øešit problémy Za výbornou organizací všech aktivit dobrovolných hasièù pøitom stojí právì Vladimír Krištof. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Aktuálnì a tím navazuji na døívìjší odpovìï ohlednì kávy a nových restaurací mì nejvíce trápí restauratéøi, kteøí v honbì za ziskem nedbají na noèní klid, a pøedevším ti, jejichž podniky se zapojují do nového fenoménu dobøe zorganizovaných nájezdù zahranièních tlup. Tito lidé do Prahy létají nikoli za památkami, nýbrž za laciným alkoholem a návazným dobrodružstvím. Pøesouvají se od podniku k podniku, hulákají v ulicích, autoritou pro nì není ani policie. Kvùli tomuhle jednání jsem udìlal menší zemìtøesení, protože od policistù a strážníkù oèekávám, že budou øešit právì takové vìci, které lidi neuvìøitelnì obtìžují. Všechny problémové podniky jsou kontrolovány, radnice ukládá pokuty, snaží se vynutit si poøádek, a to za úèasti policie. Ta však musí proti tìmto narušitelùm zasahovat i pøímo v ulicích, ihned. Kdybyste hulákal po nocích napøíklad v Mnichovì, policie by se s vámi vùbec nemazlila. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Když jsem ještì pøed zvolením do funkce starosty pùsobil ve funkci radního pro územní rozvoj, trval jsem na tom, aby byly v dostateèném pøedstihu vypracovány studie úprav všech klíèových míst v Praze 1. Budoucí radní tak získají do vínku bohatou dokumentaci, na základì které mohou prùbìžnì zkrášlovat veøejná prostranství. Velkým úkolem bude dokonèení procesu nápravy hospodaøení mìstské èásti. Jak známo, poté, co jsem se stal starostou a objednal hloubkovou kontrolu, po mém pøedchùdci se vynoøily obrovské chyby v úèetnictví. Náprava potrvá až dva roky.

12 DOTAZNÍK Michal Valenta miluje nejen své syny, ale i sport.

13 Michal Valenta: Privatizace je pøed dokonèením Zástupce starosty Michal Valenta (ODS) mìl v uplynulých ètyøech letech na starosti zøejmì nejostøeji sledovanou oblast správu majetku Prahy 1. Starat se o byty a nebytové prostory není žádný med. Jednak jde o opravdu nároènou problematiku, jednak je èlovìk až pøíliš snadným terèem pro šrapnely populistické opozice. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Mnì to tehdy nijak zvlášť humorné nepøipadalo, ale kolegové se mohli potrhat smíchy hráli jsme pøátelský fotbálek a jednomu ze soupeøù se rozvázala tkanièka na kopaèce. Ta když nakopl míè se mu zula a následovala míè. Já se v té chvíli chystal hlavièkovat, což se mi sice podaøilo, ale vzápìtí mi na oblièeji pøistála protihráèova sportovní obuv. Bylo to docela šlupka. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Pøi jednom dùležitém jednání se mi povedlo zkomolit pøíjmení dosti dùležitého, veøejnosti dobøe známého politika, který kope trochu vyšší ligu než já. Dotyèný to vzal s humorem. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Zøejmì nejvíc mì potìšilo, že se podaøilo nastavit nové fungování Spoleèenství vlastníkù jednotek. Pro lepší vzájemnou komunikaci jsem nechal zøídit speciální horkou ovou adresu, na kterou mohou SVJ zasílat jakékoli podnìty. Ty jsou ihned øešeny. Na schùzích SVJ ve zkušebním režimu vystøídali koncipienti práv techniky, kteøí tam tak trochu ztráceli èas a v administrativní agendì SVJ se stejnì pøíliš dobøe neorientovali. Mohou se tak nyní vìnovat výhradnì své práci. Co vás nejvíce naštvalo? Velmi mne mrzely a dosud mrzí osobní útoky vedené pøes média, a to vèetnì anonymního trestního oznámení. Nemám problém s korektní politickou soutìží, která mùže mít klidnì i ostøejší tón, ale podpásové údery by do ní patøit nemìly. V pøípadì kritiky nìkterých oponentù z øad opozice šlo èasto pøímo o pøekrucování faktù, nikoli o pouhou neznalost pøíslušné legislativy èi omyl. Strefovat se do politického soupeøe i za cenu lži a hraní na strunu zlého establishmentu je sice nejjednodušší, ale velmi nechutná metoda, jak si získávat pøízeò volièù. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Rád sportuji hraji fotbal, tenis, nebráním se ani zkoušení jiných sportù. Po Praze 1 jezdím velmi èasto na kole. Život bez aktivního trávení volného èasu je pro mì nemyslitelný. Ale samozøejmì si umím i zalenošit. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Mnì se líbí celá Praha 1! Je na ní pùvabné to, že má více podob, a pøitom jde stále o jednu mìstskou èást. Chvíli se mùžete pohybovat v zákoutích Starého Mìsta, pak zamíøit pøes Staromìstské námìstí na Václavák, potom si tøeba zajet na Pohoøelec k Loretì a Hradu... Každé z tìchto míst má jedineènou neopakovatelnou atmosféru, a to vše pod hlavièkou Prahy 1 Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Jak se namane. Vyloženì oblíbenou kavárnu nebo restauraci nemám. Spíše je rád støídám a navštìvuji hlavnì ty, o nichž vím, že sídlí v prostorech pronajatých od mìstské èásti. Koukám, jak se chovají k hostùm, zda jsou lidé spokojení. Jde vlastnì o takovou neformální kontrolu, zda jsme nebytový prostor pronajali kvalitnímu nájemci. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Jestli by si nìkdo opravdu zasloužil veøejné podìkování, tak to jsou všichni pøedsedové SVJ, bez jejichž osobního nasazení a obìtavosti jak jsem se èastokrát pøesvìdèil by jednotlivá spoleèenství vlastníkù nefungovala tak dobøe. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Obecnì za nejvìtší problém Prahy 1 považuji postoje nìkterých lidí k projektùm, které se uskuteèòují èi plánují. Pøíkladem mùže být výstavba domu na Petrském námìstí. Døíve tam byl doslova zaplivaný plácek, nyní tam roste dùm s malometrážními byty, tìlocviènou pro nedalekou základní školu, ale i veøejnost (mimo školní hodiny). Praha 1 malometrážní byty nutnì potøebuje pro uèitele, strážníky, lékaøe apod. Pokud chceme, abychom k nám lákali kvalitní lékaøe, cítili se zde bezpeènì, aby naše dìti mìl kdo uèit, musíme tìmto lidem vytvoøit nìjaké zázemí. Místo, na nìmž dùm stavíme, nebylo žádným parkem, skuteènì šlo o plácek, který sloužil pøevážnì k venèení psù. Pøesto nìkteøí obèané vydatnì podporováni Vìcmi veøejnými obviòovali radnici, že jim chce vzít zeleò. Pøitom nedaleko je nádherný park Lannova, kam se mùže jít projít jak maminka s dítìtem, tak starší èlovìk. To je jeden pøíklad, kdy nìkteøí lidé navzdory veøejnému slyšení, které radnice kvùli projektu uspoøádala zøejmì vinou neinformovanosti usoudili, že zlí radní zase staví nìjaký pochybný barák. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Co se týká mé agendy, nejvìtším úkolem je dokonèení privatizace bytového fondu. Setkal jsem se s námitkami, proè Praha 1 nepostupuje v této záležitosti rychleji, ale vždy jsem se snažil vysvìtlovat, že kvapná privatizace, bez vyjasnìní všech vlastnických vztahù a perfektnì pøipravených podkladù, posléze pøináší vlastníkùm bytových jednotek velká rozèarování. Pokud napøíklad chcete po privatizaci v domì nìco pøestavìt (tøeba zøídit výtah), bez souhlasu naprosto všech vlastníkù jednotek nemáte nárok. Proto je dobré ještì pøed privatizací nejen vše administrativnì peèlivì pøipravit, ale také udìlat v domì veškeré nutné úpravy. Mohou být na celá léta poslední. Michal Valenta zodpovídal za správu majetku a péèe o nìj. Zastupoval MÈ Praha 1 na shromáždìní vlastníkù. Byl pøedsedou Komise pro likvidaci náhrad škod zpùsobených haváriemi a živelními událostmi s dopadem na majetek MÈ Praha 1, èlenem Komise územního rozvoje a životního prostøedí. øíjen

14 DOTAZNÍK Jozef Helmeczy: Mas Zástupce starosty Mgr. Jozef Helmeczy patøí v ODS k nenápadným pracantùm. Navenek pùsobí klidnì a nevýbojnì, ale když se pro nìco rozhodne, je jako skála. Díky nìmu se zdravotnictví v Praze 1 pøestìhovalo z JIP do nadstandardního pokoje, kam nikdo nechce, ale kde se leží docela pøíjemnì. Jozef Helmeczy zodpovídal za oblast sociálních vìcí a zdravotnictví a také protidrogovou prevenci. Byl èlenem Sociální komise, Zdravotní komise, Investièní komise a Komise pro likvidaci náhrad škod zpùsobených haváriemi a živelními událostmi s dopadem na majetek MÈ Praha 1. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Asi vás zklamu, nejsem takový ten smíšek, co veselé pøíhody pøímo pøitahuje. Mám rád spíše konverzaèní humor. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Docela velký trapas byl, když jsem obhajoval svùj návrh na jmenování nového øeditele Nemocnice Na Františku. Tehdy bylo ve høe více jmen a já, pøemýšleje, jak co nejlépe obhájit svùj návrh, pøeslechl, že se už zaèalo mluvit o jiném kandidátovi. Kolegové po mì pøekvapenì pokukovali, logicky jim bylo divné, proè prosazuji èlovìka, o nìmž jsem se chvíli pøed tím nevyjadøoval úplnì lichotivì. Trvalo nìkolik minut, než jsme si to vysvìtlili. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Tìší mì každý pøípad, kdy se podaøilo pomoci èlovìku, který se dostal do tíživé sociální situace. A radost mi samozøejmì dìlá již zmínìná Nemocnice Na Františku. Rekonstrukce a modernizace z ní uèinila cenìné zdravotnické zaøízení, a to jak ze strany odborné veøejnosti, tak samotných pacientù. Dùkazem mùže být druhé místo Františku v soutìži Nemocnice ÈR 2009 oèima pacientù v kategorii Nejlepší nemocnice dle krajù ÈR. Když si vzpomenu, jak pohrdavì se o této nemocnici hovoøilo pøed nìkolika lety, je to obrovský posun k lepšímu. Co vás nejvíce naštvalo? Obecnì mì mrzí štve je pøíliš silné slovo, že lidé èasto smìšují rozhodnutí Mìstské èásti Praha 1 a Hlavního mìsta Prahy. Pøíkladem mùže být zrušení lékaøské pohotovosti v budovì Polikliniky Palackého a její pøesunutí do Spálené ulice. Vyslechl jsem si kvùli tomu docela dost negativních reakcí, a pøitom radnice Prahy 1 byla z magistrátu pouze suše informována, nikdo s námi o pøesunutí pohotovosti nejednal. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Za Prahou mám zahrádku se skleníkem, kde pìstuji exotické rostliny vèetnì masožravých. Když si potøebuji odpoèinout a takzvanì si vyèistit hlavu, jedu tam. Rád cestuji i trochu dále: mám pøíbuzné v Izraeli a srdeèní záležitost je pro mì Turecko a Istanbul. Dokonce se uèím turecky, což je pro mì také urèitá forma relaxace. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Bydlím v Jungmannovì ulici a v blízkém okolí mám vše, co potøebuji k životu, dokonce i pracovištì... Václavské námìstí je jen kousek, ale pøiznám se, že shluky lidí pøíliš nevyhledávám. Vyhovuje mi oblast na druhou stranu, ke Karlovu námìstí, kolem Lazarské a Spálené. Když si neuvaøím, jdu na veèeøi do nìkteré z místních restaurací, ale snad nejradìji chodím do tureckého bistra pøímo u nás, v Jungmannovì ulici. Nejenže se dobøe najím, ale ještì si procvièím slovíèka a fráze z uèebnice tureètiny. 14 øíjen 2010

15 ožravky mì vždycky uklidní Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Dobrou kávu mám moc rád, takže z toho opìt vychází nìjaká ta restaurace. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Obuvníci, kteøí provozují své podnikání prakticky naproti domu, kde bydlím. Jsou pøíkladem píle a pracovitosti a dokonalým pøíkladem drobných živnostníkù, kteøí svým øemeslem doslova žijí a udìlají pro vás možné i nemožné. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Vadí mnì, že nìkteøí obyvatelé Prahy 1 nechápou, že v životì nelze mít všechno. Buï bydlím na okraji mìsta se zelení za rohem, pøípadnì ve vlastním domku nebo v bytì v centru mìsta. Obì místa mají urèitá pravidla hry, každé své klady i zápory. Byl jsem svìdkem debat, v nichž nìkteøí jedinci pranýøovali radnici za pøíliš mnoho turistù, málo zelenì, velký hluk atd. Pokud vím, proti hluku radnice docela energicky bojuje, v projektech na revitalizaci ulic se automaticky poèítá s novými stromy. V historickém centru ale nelze masivnì rozšiøovat zeleò, poèet turistù také nemùžeme regulovat. Ani já nejsem nìkterými vìcmi kdovíjak nadšen. Prahu 1 jsem si ale zvolil za svùj domov dobrovolnì a beru ji se vším všudy. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Z pohledù mé pùsobnosti vidím jednoznaènou prioritu rekonstrukci Polikliniky Palackého. Projekt vstupuje do praktické fáze. Obyvatelé naší mìstské èásti se mohou tìšit na velmi pøíjemné, kultivované prostøedí, které bude k nepoznání od pùvodního. Kdo polikliniku v minulosti navštívil, ví, že to tam vypadalo strašnì. V objektu by se po rekonstrukci mìla také zkompletovat lékaøská péèe tak, aby tam pacienti nalezli veškeré ordinace a nemuseli za vyšetøením cestovat do Nemocnice Na Františku. Jozef Helmeczy ví, že moderní nemocnice potøebuje moderní pøístroje.

16 DOTAZNÍK Martin Skála: Gurmánem zøejmì nikdy ne Na vystudovaného uèitele a radního Prahy 1 Mgr. Martina Skálu (ODS) nedají øeditelky základních škol dopustit. Náš Martin se o nás vzornì stará, øekla mi napøíklad Dagmar Sýkorová, která vede ZŠ Uhelný trh. Skála se však v minulém volebním období staral vedle škol také o kulturu a rozvoj obèanské spoleènosti. Martin Skála zodpovídal za kulturu, práci s mládeží, rozvoj obèanské spoleènosti a volnoèasové aktivity. Byl pøedsedou Zdravotní komise a Komise pro výchovu a vzdìlávání. Dále pracoval v Komisi obecního majetku a Komisi kultury. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Stýkám se s mnoha lidmi, a tak více èi ménì veselé pøíhody zažívám docela èasto. Pokud si mám vzpomenout na nìjakou èistì radnièní, tak nezapomenu na to, jak jsem si jednou úplnì popletl data a pøibìhl na mimoøádné jednání radních v den, kdy se nekonalo. Termín zasedání rady se tehdy pøekládal snad kvùli státnímu svátku a já si špatnì poznamenal datum. Pamatuji se, že jsem tenkrát bloumal po radnici a øíkal si, proè a kde se kolegové zdrželi... Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Asi nejhùø mnì bylo, když jsem mìl kdysi jeden ofi ciální proslov a zapomnìl jsem slova. Jako vystudovaný uèitel umím pøednášet pøed tabulí, ale nìco jiného je mluvit na veøejnosti. Byl to tehdy opravdu zdaøilý trapas: lovil jsem v pamìti vhodné formulace, koukaly na mì desítky oèí a já nevìdìl, jak dál. Posléze jsem pøece jen nìjakým oslím mùstkem pøeklenul ty pøíšerné vteøiny ticha a projev dokonèil. Nìco podobného se mi už pozdìji naštìstí nestalo. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Mìl jsem radost ze všech sousedských setkání, jichž jsem se zúèastnil nejen z pozice radního zodpovìdného za kulturu a rozvoj obèanské spoleènosti, ale také jako obyvatel Prahy 1. Sousedská setkání jsem zaèal organizovat kvùli tomu, aby se lidé žijící v Praze 1 navzájem lépe poznali, užili si spoleènou zábavu a také jak je teï moderní øíkat získali vìtší sounáležitost k místu svého bydlištì. Co vás nejvíce naštvalo? Obecnì mì nejvíc štve, nakolik práce zasahuje do mého osobního a rodinného života. Takové ty bìžné pracovní problémy mì vìtšinou nerozèilují; snad mám dostateèný nadhled. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Z toho, co jsem øekl o práci, která neúmìrnì zasahuje do zbytku mého života, vyplývá, že nemám ani pøíliš èasu na oddych, natož sport, který jsem kdysi hodnì aktivnì provozoval. Každé ráno si nicménì alespoò na pùl hodiny chodím zaplavat do bazénu. Bez toho bych si den už neumìl pøedstavit. Kdysi jsem závodnì hrával házenou za Bohemians Praha. Na tu dobu vzpomínám moc rád, protože házená je sport, který èlovìka vyždímá a nauèí smyslu pro fair play. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Když navážu na již øeèené, je to jednoznaènì bazén AXA. (smìje se) Vy ale zøejmì chcete seriózní odpovìï... Mám rád rozhraní Starého Mìsta a Josefova. Kozí plácek a jeho okolí je klidná a pøíjemná lokalita. Jsou tam malé krámky, trafi ky, nejrùznìjší hospùdky s osobitou atmosférou. Zdravý vzruch tam vnášejí žáci Základní školy námìstí Curieových, takže zároveò nejde o umrtvený skanzen místních obyvatel. Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Èasto si pracovní schùzky organizuji právì v uvedených místech. Vìtšinou ale nejde o kávu, spíš se pracovní jednání snažím skloubit s rychlým obìdem. Nìkdy totiž opravdu vyloženì nestíhám a každý alespoò trochu kultivovaný obìd mì potìší nejen z gurmánského, ale i ze zdravotního hlediska. Situací, kdy obìduji klobásu u stánku na Václavském námìstí, v poslední dobì nebezpeènì pøibývá. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Všichni naši uèitelé! Vím, jak je uèitelské povolání nároèné a taky jak mizernì placené. Prosadil jsem, že uèitelùm ve školách, které mìstská èást zøizuje, radnice dává mnoho mimoøádných odmìn. Uèitel, který u nás uèí, má rovnìž velkou nadìji, že získá služební byt. To jsou myslím benefi ty, které uèitele motivují k tomu, aby v Praze 1 zùstávali a svou profesi vykonávali co nejlépe. Spolupráce mezi školami a radnicí je velmi dobrá a v budoucnu se ještì zlepší chystám totiž pøipojení všech škol k radnici pomocí internetu. Budeme pak moci operativnì svolávat on-line porady, okamžitì reagovat na problémy apod. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Nechci mluvit za oblasti ostatních radních. Co se týká mojí agendy, tak vyslovenì zásadní problém nevidím. Nicménì mnì velmi vadí, že umìlé problémy po celé volební období vytváøela opozice Vìci veøejné. Když 16 øíjen 2010

17 budu jsme napøíklad vybavili školy multimediálními pomùckami interaktivními tabulemi, notebooky, sadami výukových DVD pro každého žáka, opozice nás obvinila z plýtvání, nesmyslných investic atd. Pøitom jsme na tyto investice vyjednali maximální možné slevy. Celý projekt navíc ocenili odborníci na mezinárodní konferenci GETS (Global Educational Technological Summit) v kanadském Calgary. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Vrátím se zase na chvíli k rozvoji obèanské spoleènosti. Èást stálých obyvatel v Praze 1 se obmìòuje, protože lidé, kteøí zprivatizovali byty, je poté ihned prodávají za tržní cenu. Do naší mìstské èásti se tak stìhují movití, úspìšní lidé, kteøí si byty kupují již za tržní cenu. Tyto nováèky bychom mìli co nejvíce zapojit do všech sousedských a volnoèasových aktivit, aby Prahu 1 nevnímali jen jako trochu hezèí sídlištì. Vystudovaný uèitel, bývalý házenkáø a souèasný plavec Martin Skála se hýbá opravdu rád.

18 DOTAZNÍK Daniel Hodek: Drobnosti potìší pokaždé n Zástupce starosty Daniel Hodek (ÈSSD) je dobrou duší drobného podnikání v Praze 1. Dlouhodobì prosazuje, aby zde vznikalo co nejvíce malých krámkù a živností. Nemá rád, když se o problému dlouho mluví. Sám je pøíkladem, že èasto staèí dùsledné a rychlé jednání a je hotovo. Daniel Hodek zodpovídal za obchod a služby, správu zelenì a èistotu v oblasti zelenì, údržbu a úklid mobiliáøe, oblast tržního øádu, cestovní ruch, životní prostøedí a dopravu (doèasnì po dobu neobsazené funkce pøíslušného zástupce starosty), civilní obranu a ochranu obyvatelstva. Byl èlenem Investièní komise, Komise pro obchod a služby, Komise obecního majetku, Komise územního rozvoje a životního prostøedí a Komise dopravy. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Kdo mì zná, ví, že se rád smìji, dokonce i sobì. Takže humor si prioritnì nespojuji s groteskou plnou pøemrštìných gagù, k dobré náladì staèí i malièkosti. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? Tak na jeden takový trapas si docela dobøe vzpomínám. Kdysi jsme mìli neformální koalièní jednání v jedné restauraci. Zrovna, když jsem se chystal napít èerveného vína, kolega Solil pronesl cosi vtipného. Skonèilo to, jak muselo: poprskal jsem vínem nejen otevøený notebook, ale i pana starostu, který mìl ten den nádhernì snìhobílou košili. Tato pøíhoda naštìstí naši koalièní spolupráci nepoznamenala. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Vždycky mnì udìlalo velkou radost, když jsem vidìl, jak z mé kanceláøe odchází nìkdo, komu jsem pomohl. Èastokrát se stalo, že pøišel èlovìk vìtšinou starší, který považoval svùj problém za témìø neøešitelný. Pak se naštìstí vìtšinou ukázalo, že to až tak horké nebylo. Potìšilo mì, jak snadná byla cesta od prvotního nápadu k uskuteènìní v pøípadì zvonkù pro hendikepované spoluobèany, zejména vozíèkáøe. Tyto zvonky jsem nechal nainstalovat ve vybraných obchodech tak, aby vozíèkáø mohl zazvonit u vchodu a upozornit personál, že si chce nakoupit. Pracovníci obchodu mu pak pomohou najet do prodejny a pøípadnì obstarají i samotný nákup. Co vás nejvíce naštvalo? Vyloženì mì nic nenaštvalo. Spíše mì nìkdy zamrzely nìkteré bìžné, provozní vìci, které patøí ke každé práci. Mám tím na mysli neserióznost v jednání nìkterých lidí, úèelové pøekrucování faktù, ale tøeba i nedochvilnost. Nejde o nic zásadního, ale znáte to: stokrát nic umoøilo i osla, jak se øíká. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? V zimì na horách, v létì potápìním. To jsou dovolené. Co se týká bìžných dní, volný èas trávím nejradìji doma, s pøítelkyní. Oba si rádi udìláme pohodovou domácí atmosféru. Svíèky, èervené víno, prkénko s dobrými sýry co mùže být lepšího? Nedávno jsem si po letech zakoupil novou trubku, a když je trocha èasu, snažím se na ni hrát. To jsou chvilky, které patøí jen mnì. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Døíve jsem bydlel v podhradí, v Thunovské ulici a stále ještì podnikám na Malé Stranì. Cestu z Malostranského námìstí nahoru na Hrad, Nerudovou ulicí, mám moc rád. Druhé oblíbené místo mám na Starém Mìstì, v okolí Dlouhé ulice. Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? Dobré kafe si rád dám v Grand Café Orient v domì U Èerné Matky Boží na nároží Celetné ulice a Ovocného trhu. Je to kubistická kavárna s jedineènou atmosférou, kde se skuteènì zastavil èas. Znáte nìjakého bìžného èlovìka z Prahy 1, který by si zasloužil, aby vystoupil z anonymity? Vážím si všech drobných podnikatelù, kteøí v Praze 1 podnikají. Když má nìkdo malý krámek v domì, kde bydlí, nebo nìkde nedaleko, zná své sousedy, kteøí jsou zároveò jeho zákazníky, tak to je pøesnì ono. Ta- 18 øíjen 2010

19 ejvíc kové obchùdky jsou zároveò pøirozenými komunitními centry, kam si lidé chodí nejen nakoupit, ale i popovídat. Tato pøirozená mikrocentra bychom si mìli hlídat jako oko v hlavì. Co je podle vás nejvìtším problémem Prahy 1? Za jeden ze zásadních problémù považuji dopravu. Radnice Prahy 1 s tím pøíliš nenadìlá, protože jde hlavnì o úkol magistrátu a Hlavního mìsta Prahy, ale umìl bych si v naší mìstské èásti pøedstavit ještì více pìších zón. Systém P + R, kdy návštìvník centra zaparkuje auto u metra a jím se pak pohodlnì sveze do centra, u nás podle mého názoru zdaleka nefunguje, jak by mìl. Našinec je sice tímto øešením nadšen ve mìstech Západní Evropy, ale doma už takové nadšení nepanuje. Témìø na odbornou esej by pak byla úvaha o tom, jak lépe skloubit a zkultivovat soužití obyvatel Prahy 1 s turisty. Jsou to velièiny, které v mnoha ohledech stojí proti sobì, pøièemž všichni víme, že bez turistického ruchu se Praha neobejde. Jaký bude nejvìtší úkol pøíští Rady MÈ Praha 1? Pøíští radní budou muset pokraèovat v nápravì hospodaøení a úèetnictví mìstské èásti. Mediálnì ostøe sledované téma zdaleka ještì nekonèí. Zároveò jsem pøesvìdèen, že by se nikdo my ani budoucí radní nemìl za tuto nápravu jakkoli poplácávat po zádech. Mìlo by být pøece samozøejmé, že obecní samospráva nemá v papírech nepoøádek. Problém se pøitom nenarodil ze dne na den, personální provázanost je zøejmá. Takže opakuji: žádné poplácávání po zádech, jak se nám daøí napravovat chyby. Chtìl bych, aby radnice byla i pod vedením nových radních otevøená, milá a vstøícná. Aby do ní lidé kráèeli s dùvìrou, nikoli s nepøíjemným pocitem, co je zde zase èeká. Jaký pocit si èlovìk z úøadu odnese, samozøejmì záleží hlavnì na konkrétním úøedníkovi, nicménì politici jsou ti, kteøí mohou a musejí jasnì stanovit pravidla. Pøestože trubku Daniel Hodek již dávno povìsil na høebík, tu a tam si rád pøipomene léta strávená na konzervatoøi a zkusí si na ni zahrát.

20 DOTAZNÍK Ivan Solil: Štvou mì lidé, kteøí svou ignoranci povyšují n Radní zvolený za ÈSSD JUDr. Ivan Solil zodpovídal v minulém volebním období za oblast bezpeènosti, prevence kriminality, civilní ochrany a kontroly. Muž se suchým smyslem po humor si pochvaluje spolupráci radnice s policisty a strážníky. Ivan Solil zodpovídal za civilní ochranu a obranu obyvatelstva, bezpeènost a prevenci kriminality a oblast kontroly a stížností. Byl pøedsedou Komise pro bezpeènost, prevenci kriminality a kontrolu. Vzpomenete si na nìjakou veselou pøíhodu ve volebním období? Když jsme pøed zhruba dvìma lety v noci provádìli s policisty a dalšími kontrolními orgány jednu z mnoha kontrol v nejmenovaném veøejném domì Ve Smeèkách, jedna z tamních pracovnic, která si probíhající kontroly nevšimla, nabídla své služby za úplatu i mému kolegovi z radnice. Pochopitelnì odmítl s poukazem na svou funkci a dùvod jeho návštìvy. Prodejná dìva však i dále trvala na svém a brysknì mu nabídla slevu. Za ètyøi roky, co jsem pùsobil v Radì Mìstské èásti Praha 1, jsem nicménì zažil docela dost veselých situací i bìhem jednání radních. Ona ta formulace radní mìstské èásti zní pro nìkoho možná vznešenì, ale jsme normální lidé z masa a kostí a jako takoví se dokážeme nejen porafat kvùli nìjakému problému, ale také si ze sebe navzájem dìlat legraci. Zažil jste za dobu svého pùsobení v radì mìstské èásti nìjaký trapas? V tomto ohledu vás budu muset zklamat, žádný skuteèný trapas jsem nezažil. Pokud tedy mezi trapné situace lze poèítat pøíhody typu, kdy jsem jednu rozlícenou stìžovatelku v radì omylem oslovil jménem a pøíjmením osoby, na kterou si stìžovala. Její následný komentáø nelze publikovat. Co vás ve vaší práci nejvíce potìšilo? Radost mi dìlá stále se zlepšující spolupráce mezi naší radnicí a Policií ÈR Praha 1 a Mìstskou policií hl. m. Prahy. Nevím, jak je to v jiných mìstských èástech, nicménì v Praze 1 tato spolupráce opravdu funguje bezvadnì. O to víc mi vadí, že naše snaha o stabilizaci a navyšování poètu tìchto složek na Praze 1 mùže necitelnými zásahy shora pøijít ke zmaru. Samostatnou kapitolou je pùsobení mìstské policie. Strážníci nejenže dobøe plní své povinnosti, ale také se podílejí na organizaci mnoha spoleèenských akcí. Díky tomu jsou to skuteènì naši okrskáøi, lidé s konkrétními oblièeji, nikoli anonymní mìstská policie, která se prohání v autech a nikdo poøádnì neví, co dìlá. Co vás nejvíce naštvalo? Když jsme, po nástupu na radnici vyèistili dolní èást Václaváku od davù prostitutek a zlodìjek z Balkánu, což mi vìøte byl heroický úkol, rozmohli se zase drogovì závislí. Abychom dali strážníkùm právní nástroj, navrhli jsme sofi stikovanou vyhlášku o zákazu aplikace omamných látek na veøejnosti i výši takzvané spotøební dávky, která je jinak zcela beztrestná. Místo jejího pøijetí èi alespoò právního názoru se nám dostalo od odpovìdných pouze mediálních výtek o jakési temné stranì populismu. Konkrétnì dnes mì nejvíce naštvalo pøi ètení politických prohlášení, že témìø všichni kandidující komunální politici uvádìjí, že jim jde o to aby lidé mohli bezpeènì projít centrem Prahy. Ani jediný se však nezabýval tím, že násilnou trestnou èinností poškozených obèanù Prahy je, podle exaktních policejních statistik, absolutní minimum. To je skuteèná temná strana politického populismu. Jak jste relaxoval a trávil volný èas? Volný èas vìnuji pøedevším studiu zákonù jako právník musím mít pøehled ve stále se mìnící legislativì. A co se týká opravdové relaxace, vždy rád sáhnu po dobré literatuøe faktu, nebo jdu se svým vìrným labradorem Arminem na Petøín. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 1? Líbí se mi okolí Mánesa, kam si tu a tam rád zajdu na výstavu. Vùbec celý prostor k Národnímu divadlu, kolem Žofína, je velmi pùvabný. Bydlím nedaleko, takže by mì nìkdo mohl podezírat, že nekriticky chválím okolí svého bydlištì, ale jde o objektivní skuteènost. Nábøeží v tìchto místech bylo vždy pøirozeným místem pro korzo, vzájemné se potkávání místních lidí. Když pominu Národní divadlo, které je samozøejmì velkolepé, s pøesahem nad Prahu 1 a hlavní mìsto vùbec, støedem kulturního a spoleèenského vyžití je palác Žofín. Nìkdy se tam hrají i hodnì veselé kousky, napøíklad pøi nìkterých jednání zastupitelstva... Kam si v Praze 1 rád zajdete na kávu? V intencích pøedchozí odpovìdi jednoznaènì z toho vychází kavárna Slavia, tento klenot mezi kavárnami v celém 20 øíjen 2010

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù Text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GAÈR na téma Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlávání v podmínkách uèící se spoleènosti (registraèní èíslo 406/06/0546). PhDr. Michaela Tureckiová KLÍÈ K

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

FAIR TRADE MÁ SMYSL!

FAIR TRADE MÁ SMYSL! Zdroj: NaZemi FAIR TRADE MÁ SMYSL! Farmáøi z kostarického družstva Llano Bonito se zapojili do fair trade. To jim garantuje minimální výkupní cenu, díky které si mohou dovolit investovat do moderních zpracovatelských

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více