Common Questions About Hot-Air Balloons

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Common Questions About Hot-Air Balloons"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand melting wicker flexible land flight ground bit bump absorb move in order to raise lower catch wind current direction prevailing level ride surprisingly peaceful generally propeller ride quiet tranquil no matter occasion drift earth perspective wonderful event [ komən] [ eə] [ laik] [ flai-iŋ] [ ə fju:] [ topik] [ raiz] [ bə:nə] [ hi:t] [ wið in] [ hi:t ap] [ wo:mə] [ ba:skət] [ kontent] [ envələup] [ eətait] [ lait-weit] [ wið stænd] [ meltiŋ] [ wikə] [ fleksibl] [ lænd] [ flait] [ graund] [ bit] [ bamp] [ əb so:b] [ mu:v] [ in o:də tu] [ reiz] [ ləuə] [ kæč] [ wind karənt] [ di rekšn] [ pri veiliŋ] [ levl] [ raid] [ sə praiziŋli] [ pi:sfəl] [ dženərəli] [ pro pelə] [ raid] [ kwaiət] [ træŋkwil] [ nəu mætə] [ ə keižn] [ drift] [ ə :θ] [ pə spektiv] [ wandəfəl] [ i vent] obecné, všeobecné vzduch jako létání několik téma stoupá hořák zahřívat, ohřát uvnitř ohřeje teplejší koš obsah obal vzduchotěsný lehký odolat, vydržet roztavení proutěný pružný, poddajný přistát let zem malá rána, náraz absorbovat, ztlumit pohybovat aby zvednout klesnout chytit, zachytit větrný, vzdušný proud směr běžné, převládající hladina, vrstva cestovat, letět překvapivě poklidné obecně, obyčejně vrtule let tichý klidný, ničím nerušený nezáleží na příležitost plout, být unášen země perspektiva, pohled báječná, skvělá aktivita

3 Tato slova jsou k článku: Grand Canyon Rafting - The Greatest Vacation in the World greatest vacation continue mind drift toward upcoming plateau I am chilled instead thrilled mighty tributary ridden zip line through rainforest incredible glacier capture soul earth individual escape ordinary worry cell phone natural movie hike waterfall crowded swimming hole sense peer depth guide truly amazing worldly accomplishment weather survive rapid sand blasting facial huge amount for example until age since selfish offended die bottom praise deserve justice unbelievable [ greitist] [ və keišn] [ kən tinju:] [ maind] [ drift tə wo:d] [ ap kamiŋ] [ plætəu] [ ai æm čild] [ in sted] [ θrild] [ maiti] [ tribjutəri] [ ridn] [ zip lain] [ θru:] [ reinforəst] [ in kredibəl] [ glæsiə] [ kæpčə] [ səul] [ ə:θ] [ indi vidžuəl] [ i skeip] [ o:dənəri] [ wari] [ sel fəun] [ næčərəl] [ mu:vi] [ haik] [ wo:təfo:l] [ kraudid] [ swimiŋ həul] [ sens] [ piə] [ depθ] [ gaid] [ tru:li] [ ə meiziŋ] [ wə:ldli] [ ə kamplišmənt] [ weðə] [ sə vaiv] [ ræpid] [ sænd bla:stiŋ] [ feišl] [ hju:dž] [ ə maunt] [ fo: ig za:mpəl] [ an til] [ eidž] [ sins] [ selfiš] [ ə fendid] [ dai] [ botəm] [ preiz] [ di zə:v] [ džastis] [ anbi li:vəbəl] nejlepší, nejskvělejší dovolená pokračovat mysl, myšlenky být unášen k nadcházející náhorní plošina je mi chladno namísto toho rozechvělý, nadšený mocná, mohutná přítok jel, cestoval jízda na kladce přes, skrz prales úžasné, neuvěřitelné ledovec zaujmout, upoutat duše země, svět jednotlivec uniknout všednost, obyčejnost obava, starost mobil normální, přirozený kino pěší túra, výlet vodopád přeplněný tůň smysl, pocit zírat, hledět hloubka průvodce skutečně, opravdu úžasné světaznalý úspěch, schopnosti weather vydržet, přežít peřej ošlehán pískem obličej ohromné množství například až do, než věk od sobecký, egocentrický dotčený umřít, zemřít úpatí, dno chvála, uznání zasloužit si zadostiučinění neuvěřitelný

4 stream pinnacle butte cave cavern grotto metamorphic sedimentary igneous open space suggestion whole partial row paddle originate rest spa treatment adventure [ stri:m] [ pinəkəl] [ bju:t] [ keiv] [ kævən] [ grotəu] [ metə mo:fik] [ sedi mentəri] [ igniəs] [ əupən speis] [ sə džesčn] [ həul] [ pa:šl] [ rəu] [ pædl] [ ə ridžineit] [ rest] [ spa: tri:tmənt] [ əd venčə] potok, říčka vrcholek, vrchol osamocená skála, kopec jeskyně velká hluboká jeskyně malá jeskyně metamorfované sedimentární, nánosové vyvřelé otevřené dálky návrh, rada celý dílčí, částečný veslo, veslování pádlo, pádlování začínat, začínají odpočinek, oddech léčba v lázních dobrodružství Tato slova jsou k článku: Five Reasons Why We Love Chocolate reason sweet crave hoard following a few give it up even if melt contain fat surprise cocoa butter rich creamy consistency transmit flavor melting point bit lower average human body temperature mouth feeling pop piece describe true [ ri:zn] [ swi:t] [ kreiv] [ ho:d] [ foləuiŋ] [ ə fju:] [ giv it ap] [ i:vn if] [ melt] [ kən tein] [ fæt] [ sə praiz] [ kəukəu batə] [ rič] [ kri:mi] [ kən sistənsi] [ trænz mit] [ fleivə] [ meltiŋ point] [ bit] [ ləuə] [ ævridž] [ hju:mən bodi] [ temprəčə] [ mauθ] [ fi:liŋ] [ pop] [ pi:s] [ di skraib] [ tru:] důvod sladkost žadonit, dožadovat se hromadit, dělat si zásoby následující několik vzdát se něčeho, přestat i když rozpustit se obsahuje tuk překvapení kakaové máslo bohatou, vydatnou krémovou tuhost, konzistenci předávat, šířit chuť bod rozpouštění trochu nižší průměrná lidské tělo teplota ústa pocit strčit, šoupnout kus, kousek popisují opravdový, skutečný

5 ecstasy just chemistry according done contain chemical opioid found serve dull pain well-being ingest produce natural opiate brain soothe nerve receptor detect blocked craving lessened naturally contain upper heart pound breathing quickly feeling alertness enough uncomfortable mild pleasant high equate equal association might physiological habitually it is thought gift realm mundane day-to-day reserved especially associated particularly deep down care for pampered recent suggest dark lower cancer [ ekstəsi] [ džəst] [ kemistri] [ ə ko:diŋ] [ dan] [ kən tein] [ kemikl] [ opi oid] [ faund] [ sə:v] [ dal] [ pein] [ wel- bi:iŋ] [ in džest] [ prə dju:s] [ næčərəl] [ əupiət] [ brein] [ su:ð] [ nə:v] [ ri septə] [ di tekt] [ blokt] [ kreiviŋ] [ lesnd] [ næčərəli] [ kən tein] [ apə] [ ha:t] [ paund] [ bri:ðiŋ] [ kwikli] [ fi:liŋ] [ ə lə:tnəs] [ i naf] [ an kamftəbl] [ maild] [ pleznt] [ hai] [ i kweit] [ i:kwəl] [ ə səusi eišn] [ mait] [ fiziə lodžikl] [ hə bičuəli] [ it iz θo:t] [ gift] [ relm] [ man dein] [ dei tu dei] [ ri zə:vd] [ i spešli] [ ə səušieitid] [ pə tikjuləli] [ di:p daun] [ keə fo:] [ pæmpəd] [ ri:snt] [ sə džest] [ da:k] [ ləuə] [ kænsə] extáze přesné, správné chemické složení podle provedené obsahuje chemická látka návyková látka nacházející se slouží tlumení bolesti pocit zdraví, pohoda přijímat vytváří přirozený, vlastní opiát mozek uklidnit, ukonejšit nerv receptor zjistit, detekovat zablokovaný touha, chuť zmenšena, snížena přirozeně obsahuje povzbuzující prostředek srdce bít, tlouci dýchání, dech rychle pocit bdělost dost, dostatečně nepříjemný mírný, nepříliš silný příjemný báječný pocit, vzrušení rovnající se rovná se asociace, spojení možná, snad fyziologický běžně, obvykle je považována dárek sféra, doména všední každodenní rezervovaný, vyhrazený zvláště spojené obzvlášť, zejména od srdce opatrovaná hýčkaná, rozmazlovaná nedávná říká, ukazuje tmavá sníží rakovina

6 heart disease flavonoid difference cardiovascular health recently it is considered main source scientist recommend cookie biscuit lengthening cancel out healthful preventing helpful fully absorbed body great deal of in moderation science suggest add year great ever since believe property deeper truth a little bit significantly brain soothing chemical found encourage release key healthy creative besides adventurous playful couple incorporated sensual treat fondue strawberry dipped spouse sure appreciation be afraid get messy flavored lotion lubricant [ ha:t di zi:z] [ fleivə noid] [ difərəns] [ ka:di:əu væskjələ] [ helθ] [ ri:sntli] [ it iz kən sidəd] [ mein] [ so:s] [ saiəntist] [ rekə mend] [ kuki] [ biskit] [ leŋθəniŋ] [ kænsəl aut] [ helθfəl] [ pri ventiŋ] [ helpfəl] [ fuli] [ əb so:bd] [ bodi] [ greit di:l əv] [ in modə reišn] [ saiəns] [ sə džest] [ æd] [ jiə] [ greit] [ evə sins] [ bi li:v] [ propəti] [ di:pə] [ tru:θ] [ ə litl bit] [ sig nifikəntli] [ brein] [ su:ðiŋ] [ kemikl] [ faund] [ in karidž] [ ri li:s] [ ki:] [ helθi] [ kri eitiv] [ bi saidz] [ əd venčərəs] [ pleifəl] [ kapl] [ in ko:pəreitid] [ senšuəl] [ tri:t] [ fondju:] [ stro:bəri] [ dipt] [ spaus] [ šuə] [ ə pri:ši eišn] [ bi: ə freid] [ get mesi] [ fleivəd] [ ləušn] [ lu:brikənt] srdeční choroba flavonid rozdíl kardiovaskulární zdravotní stav nedávno je považován hlavní zdroj vědec doporučit sušenka sušenka, keks prodlužující zrušit, anulovat zdravý bránící, zabraňující užitečný zcela, úplně vstřebán tělo hodně umírněně věda říká, ukazuje přidá rok skvělé od té doby, už od věří vlastnost hlubší pravda trochu podstatně, významně mozek, myšlení uklidňující chemická látka nalezená, vyskytující se povzbuzuje uvolnit klíčový, hlavní zdravý tvůrčí, kreativní kromě, mimo podnikavý, dobrodružný hravý, laškovný pár, dvojice zahrnout, zařadit smyslný, senzuální potěšení fondue jahoda namočen choť, manžel, manželka jistě, samozřejmě ocenění, pochopení obávat se ušpinit se ochucený, s příchutí tekutý (kosmetický) přípravek lubrikant

7 share shower afterwards remember overindulge amounts saturated fat cause damage obesity moderate truly miracle taste kind whether or give up Lent take up twice benefit excuse keep on enjoy [ šeə] [ šauə] [ a:ftəwədz] [ ri membə] [ əuvəin daldž] [ ə maunt] [ sæčəreitid] [ ko:z] [ dæmidž] [ əu bi:siti] [ modərət] [ tru:li] [ mirəkl] [ teist] [ kaind] [ weðə o:] [ giv ap] [ lent] [ teik ap] [ twais] [ benəfit] [ ik skju:z] [ ki:p on] [ in džoi] sdílet, společně použít sprchu potom, později pamatovat si příliš si libovat (mít slast) množství saturovaný tuk způsobit poškození obezita přiměřené, rozumné skutečně, opravdu zázračné chutnat, chutná druh ať už nebo vzdát se půst věnovat, začít se věnovat dvakrát přínos, užitek výmluva pokračovat užívat si, mít radost Tato slova jsou k článku: Costa Rica, a Paradise for Eco-Tourism paradise destination square mile definitely mean coast located stable prosperous resort both coasts vacationer main for example variety species surprisingly diverse in addition dense jungle rain forest refer cloud moisture mist [ pærədais] [ desti neišn] [ skweə mail] [ definitli] [ mi:n] [ kəust] [ ləu keitid] [ steibl] [ prospərəs] [ ri zo:t] [ bəuθ kəusts] [ və keišənə] [ mein] [ fo: ig za:mpl] [ və raiəti] [ sp:ši:z] [ sə praiziŋli] [ dai və:s] [ in ə dišn] [ dens] [ džaŋgl] [ rein forist] [ ri fə:] [ klaud] [ moisčə] [ mist] ráj místo určení čtvereční míle rozhodně znamená pobřeží situovaná stabilní prosperující rekreační středisko obě pobřeží rekreant hlavní například různorodost druh překvapivě odlišné kromě, mimo hustá džungle deštný prales nazývat oblačný vlhkost mlha, opar

8 linger cable car set up observe treetop level adventurous network rope attachment barren volcanic tundra similar volcano extinct accessible turquoise eruption facility naturally heated can be sighted wildlife sloth bat reptile available sea turtle nest event surrounding scuba diver opportunity amount can be found sample plantation polluted safe base option rent vehicle however pothole recommended miss further [ liŋgə] [ keibl] [ set ap] [ əb zə:v] [ tri:top] [ levl] [ əd venčərəs] [ netwə:k] [ rəup] [ ə tæčmənt] [ bærən] [ vol kænik] [ tandrə] [ similə] [ vol keinəu] [ ik stiŋkt] [ ək sesibl] [ tə:kwoiz] [ i rapšn] [ fə siliti] [ næčərəli] [ hi:tid] [ kən bi saitid] [ waildlaif] [ sləuθ] [ bæt] [ reptail] [ ə veiləbl] [ si: tə :tl] [ nest] [ i vent] [ sə raundiŋ] [ sku:bə daiviŋ] [ opə tju:niti] [ ə maunt] [ kən bi faund] [ sa:mpl] [ pla:nteišn] [ pə lu:tid] [ seif] [ beis] [ opšn] [ rent] [ vi:ikl] [ hau evə] [ pothoul] [ rekə mend] [ mis] [ fə:ðə] přetrvávat, držet se lanová dráha systém pozorovat koruna stromu vrstva, úroveň dobrodružný síť, spleť provaz, provazový upevnění, systém holá, pustá sopečná tundra podobné sopka vyhaslá přístupná tyrkysové erupce zařízení přirozeně ohřívané, vyhřívané mohou být spatřeny divoká zvěř lenochod netopýr plaz nabízené mořská želva hnízdit událost obklopující potápěč příležitost, možnost množství mohou být nalezeny ochutnat plantáž znečištěné bezpečné základna možnost vypůjčit se auto, vozidlo nicméně výmol doporučeno propást ještě další

What Is Biodiesel Fuel

What Is Biodiesel Fuel VOCABULARY Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

Fitness Sauna Pára Whirlpool Aroma sprchy

Fitness Sauna Pára Whirlpool Aroma sprchy RESERVATION DIRECTLY AT THE HOTEL Le Palais Art Hotel Prague U Zvonařky 1, 120 00 Prague 2, Czech Republic Tel.: +420 234 634 670, Fax: +420 324 634 635 info@lepalaishotel.eu, www.lepalaishotel.eu Fall

Více

Za letní sezonou. After the summer season Letní omezení provozu byla činěna ve snaze udržet Balance Club Brumlovka na špičkové úrovni.

Za letní sezonou. After the summer season Letní omezení provozu byla činěna ve snaze udržet Balance Club Brumlovka na špičkové úrovni. Balance Club Brumlovka Newsletter Za letní sezonou After the summer season Letní omezení provozu byla činěna ve snaze udržet Balance Club Brumlovka na špičkové úrovni. Letní sezonu máme za sebou. Pro nás

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0069 Ekologická konference 2011. Foto: Z. Pazdera

CZ.1.07/1.1.02/03.0069 Ekologická konference 2011. Foto: Z. Pazdera Foto: Z. Pazdera Sborník rešerší a referátů Gymnázium Globe, s. r. o. Bzenecká 23, 628 00 Brno EKOLOGICKÁ KONFERENCE 2011 Projekt Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj reg. č. CZ.1.07/1.1.02/03.0069

Více

vinný lístek hotel adam****

vinný lístek hotel adam**** vinný lístek hotel adam**** WWW.HOTELADAM.CZ vinařství znovín znojmo Společnost Znovín Znojmo a.s. patří ke stálicím moravského vinařství. Svou velikostí i produkcí patří v českých poměrech ke středním

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více