4/05def :49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 4/05def :49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 4/05def :49 Stránka 2 U příležitosti 170. výročí narození našeho významného rodáka publikujeme jeho báseň ze sbírky V přírodě. Vítězslav Hálek Vyběhla bříza běličká jak ze stáda ta kozička, vyběhla z lesa na pokraj, že prý už táhne jara báj. A jak by k hodům zavolal, přílítli hosté z blíž i dál, a za den, za dva širý kraj a celý svět byl jara báj. Vyběhla jako panenka, tak hebká a tak do tenka, že až to lesem projelo, a vše se touhou zachvělo. A táhne šumem jara báj, vzduch jak na housle, na šalmaj, vzduch samá vůně, samý květ, a mladý úsměv celý svět. Hned každý strom zelený šat jme svátečně se oblíkat, a každá haluz, každá snět chce novou řečí rozprávět. (šalmaj = pastýřská píšťala, jmouti se = začít, snět = větev) Kresba Iveta Glončáková 5.A V mûsíci bfieznu oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: Gratulujeme Sedmdesátiny Helena Dobrovolná Dolínek Helena Petrová Odolena Voda Anna Skořepová Odolena Voda âtyfiiaosmdesátiny Jiřina Hendrychová Odolena Voda Devûtadevadesátiny Božena Švecová Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Jména jubilantů uvádíme k 70.a 80.narozeninám a pak další každý rok.na přání občanů nebo členů rodiny uvedeme blahopřání i v jiných termínech. NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO MĚSTSKÉHO ÚŘADU Jak jsme vás již podrobně informovali v lednovém a únorovém Odolenu, od prosince je na městském úřadě v provozu nová digitální telefonní ústředna. Nové blokové telefonní číslo je: ústředna paní Dvořáková

3 4/05def :50 Stránka 3 Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Rezignace Jifiího Nedomy Zmûna na radnici V mûna obãansk ch prûkazû Zásady pro privatizaci domovního fondu v majetku mûsta.. 5 Aby nebyli jen jménem na pomníku Co pfiiná í nov kolsk zákon kolkám Informace ze kolství V uka náboïenství EU soutûï Hokejky v hale Podûkování Volejbal a SdruÏení pfiátel pohybu Sport Jarní roztanãení TS Vodolenka v Salesiánském divadle Kultura Titulní obrázek Tereza Pořická, 5.B Zaslán do výtvarné soutěže na téma Bezpečně v provozu na silnicích SoutûÏíme Nezdá se vám, milí čtenáři, že jsme stále více národem soutěživým? Určitě vám mezi mnoha televizními soutěžemi neušla ani ta s názvem Největší Čech. Není to soutěž až tak ve světě neznámá, neboť proběhla již ve skandinávských zemích, ve Velké Británii (zde zvítězil W. Churchill) i v sousedním Německu, kde vyhrál K.Adenauer. Nechali jsme se inspirovat, a protože i my rádi soutěžíme, pokusili jsme se v našich školních podmínkách o něco podobného. V měsíci únoru jsem vyhlásili soutěž O největší osobnost naší minulosti, abychom porovnali názory našich žáků s typováním české veřejnosti. Jednoznačně zvítězil významný český panovník, nazýván též Otcem vlasti, Karel IV. Na dalších místech s přibližně shodnými počty bodů se umístili J. A. Komenský, praotec Čech,T. G. Masaryk, J.Werich, E. Zátopek,V. Havel,V. Klaus a R. Šebrle.A abychom si jejich zásluhy připomněli, připravili si zástupci z každé třídy krátké referáty do školního rozhlasu. Z těch, co se zúčastnili hlasování, byli vylosováni tři, kteří na památku obdrželi knihu a sladkou odměnu. Uvidíme, jak se shodnou tipy našich soutěžících s hlasováním národa, které proběhne v měsíci červnu. Jitka Predigerová ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová, Fr. Podskalský, I. Pekárek,V. Kulíšek, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Inzeráty přijme sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin Toto číslo bylo vydáno:1/4/2005 Cena 7,- Kč

4 4/05def :50 Stránka 4 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 24. února 2005 SCHVÁLILA: harmonogram prodeje bytů vyjmutých ze zástavy Státního fondu životního prostřední s určením termínů a odpovědnosti a doporučila projednat na zasedání zastupitelstva Zásady pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda vzor nájemních smluv k bytům zvláštního určení v Odoleně Vodě, které přiděluje dle seznamu žadatelů výši nájemného v bytech zvláštního určení v Odoleně Vodě (ve výstavbě 373 bytových jednotek a v čp. 395) pro občany se ZTP a ZTP/P v částce 15,83 Kč/m 2 měsíčně přidělení bytů zvláštního určení ve výstavbě 373 bytových jednotek a délky pronájmu pro zájemce na dobu určitou formou losování za účasti zástupce města, městského úřadu a všech zájemců. ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 404, v ul. Pod Tvrzí 395 dohodou k a uzavření nové na dobu neurčitou s účinností od dle zveřejněného záměru města 2 Zastupitelstvo města 28. února 2005 SCHVÁLILO: zásady pro privatizaci domovního fondu v majetku města rozsah privatizace domovního fondu v majetku města Odolena Voda a to: a) č.p , b) č.p , , , , 229, 231 a zároveň ZM schvaluje podání žádosti o vyjmutí těchto domů ze zástavy Státního fondu životního prostředí prodejní cenu za převod obytných domů a pozemků, které s nimi tvoří funkční celek, z majetku města ve výši 45 % odhadní ceny znaleckého posudku v souladu se Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda ze dne DÁLE: zvolilo starostku města - paní Evu Odehnalovou, člena rady města - pana Romana Straku a předsedu finančního výboru zastupitelstva pana Jiřího Nedomu, s účinností od 1. března 2005 nezvolilo pana Antonína Hanžla jako člena Rady města Odolena Voda vzalo na vědomí rezignaci starosty města pana Jiřího Nedomy z důvodu zvolení senátorem a rezignaci předsedkyně finančního výboru paní Evy Odehnalové z důvodu zvolení starostkou ke dni vzalo na vědomí orientační cenu cca ,- Kč za byt I. kategorie o nájemní výměře cca 62 m 2 aorientační cenu cca ,- Kč za byt II. kategorie o nájemní výměře cca 62 m 2 při privatizaci domovního fondu v rozsahu schváleném dne Jana Blahnová místostarostka Rezignace Jiřího Nedomy na funkci starosty města Odolena Voda (přednesené na zastupitelstvu města dne ) Vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám tímto oficiálně oznámil, že jsem se po zralé úvaze rozhodl dnes rezignovat na svou funkci starosty města Odolena Voda. Činím tak v průběhu jednání zastupitelstva města po projednání všech pracovních bodů dnešního programu před volbami do některých funkcí našich samosprávných orgánů. K tomuto kroku jsem se rozhodl již v době, kdy jsem kandidoval na funkci senátora Parlamentu České republiky, neboť se domnívám, že i když náš právní řád tento souběh funkcí nevylučuje, nebyl bych dlouhodobě schopen vykonávat tyto funkce s takovým pracovním nasazením, které obě bezesporu vyžadují. Především pak funkce starosty vyžaduje absolutní soustředění na řešení každodenních i dlouhodobých úkolů města v průběhu celého funkčního období.

5 4/05def :50 Stránka 5 Můj odchod z funkce starosty a z toho vyplývající též odchod z rady města však neznamená v žádném případě moji rezignaci na řešení problematiky věcí veřejných v našem městě. Zůstávám i nadále členem zastupitelstva a jsem připraven využívat zkušeností, které jsem za 14 let svého působení ve funkci starosty získal, ve prospěch města Odolena Voda. Jistě mi nepřísluší hodnotit můj podíl na dosažených výsledcích života a rozvoje této obce za uplynulé čtyři volební období. Myslím však, že šance, kterou této obci poskytla změna politického systému v této zemi po roce 1989, nebyla promarněnou příležitostí. Stalo se tak i navzdory totálního výpadku vlivu a.s. AERO Vodochody na rozvoj našeho regionu a navzdory necitlivého zásahu státu při tzv. reformě veřejné správy v roce 2000.Vyrovnání infrastrukturálního dluhu, především v dolní části obce, v Dolínku a v Čenkově, privatizace služeb a státního majetku, vedle mnoha závažných rozhodnutí orgánů města, přispěly ve většině případů ke zlepšení podmínek života i v Odoleně Vodě. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem,kteří se na změnách podíleli,ať už se jedná o členy zastupitelstev za jednotlivá volební období, zaměstnance města nebo jeho občany. Bez spolupráce a podpory ostatních jsou jakékoliv změny k lepšímu v obci nedosažitelné. Velmi důležité pak pro mě bylo potřebné zázemí, které mi po celou dobu výkonu mé funkce poskytovala moje rodina. Bez tolerance mé manželky, která po celá ta léta nejvíce pociťuje výstižnost mého příjmení, bych nebyl schopen se této profesi plně věnovat. Po mém zvolení senátorem Parlamentu ČR a mém rozhodnutí rezignovat na funkci starosty před námi tedy stojí úkol zvolit ze svého středu starostu, který by dokázal naplnit cíle schváleného rozpočtu roku 2005 a připravit podmínky pro fungování arozvoj města v posledním roce tohoto volebního období. Je řada akcí, které zůstávají v tomto okamžiku nedořešené a nerealizované. Privatizace bytového fondu, kterou jsme tady dnes projednávali, je jen jednou z nich.v životě města neexistuje okamžik,kdyby byly veškeré rozpracované akce dokončeny a nové nebyly zahájeny.jsem proto připraven být svému nástupci nápomocen při dokončení některých rozpracovaných akcí a to i po předání své funkce. Jsem přesvědčen, že volba nového starosty bude šťastná a že přispěje k dalšímu rozvoji našeho města. Jifií Nedoma Změna na radnici Vážení čtenáři, na zasedání městského zastupitelstva 28. února jsem byla zvolena do funkce starostky našeho města. Stalo se tak poté, co odstoupil z této pozice a z členství vradě města pan Jiří Nedoma. K tomuto kroku se zavázal již před svým zvolením do Senátu Parlamentu ČR. Po 14 letech práce pro obec se rozhodl plně věnovat své nové funkci senátora. Je toho hodně, co se v Odoleně Vodě za jeho starostování změnilo. Vodovod, plyn, kanalizace, rozšíření základní školy, rekonstrukce budovy školy u kostela, výstavba téměř 500 nových bytů atd. atd. Odolena Voda byla jmenována městem a rozrostla se téměř o 700 nových obyvatel. Za to vše patří panu Nedomovi upřímné poděkování. To vše stálo mnoho úsilí a také finančních prostředků. Na většinu investičních akcí dokázal pan Nedoma zajistit prostředky ze státních dotací, které musely být vždy doplněny i penězi z vlastních finančních zdrojů města. Na tak rozsáhlé akce, kterou byla např. výstavba kanalizace a nové čističky, však náš rozpočet nestačil a zastupitelstvo s váháním, ale vědomo si nezbytnosti této výstavby, souhlasilo súvěrováním. Dnes víme, že to bylo rozumné rozhodnutí a že v současné době bychom takovouto akci za tak výhodných podmínek již nemohli uskutečnit. Mou hlavní povinností je zajistit vyrovnání závazků města v plné výši a ve lhůtě splatnosti. Znamená to hledat rezervy v rozpočtu města, prodat nebo pronajmout obecní majetek, který město nezbytně nepotřebuje ke své činnosti. Členové zastupitelstva města svým rozhodnutím z 28. února také uvedlo v život Zásady pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda. Město se tak rozhodlo prodat část svého bytového fondu družstvům, která vytvoří stávající nájemci, za 45 % ceny odhadu,tj.cca 115 tis.- u bytu II.kategorie a cca 157 tis.u bytu I. kategorie. Nabízené byty byly součástí zástavy na úvěry Státnímu fondu životního prostředí.vzhledem k tomu, že již město část svého dluhu uhradilo, souhlasil Fond 3

6 4/05def :50 Stránka 6 s vyvázáním několika domů ze zástavy právě pouze za účelem jejich privatizace. Nájemce teď čeká nelehké rozhodování. Musí zvážit nejen své finanční možnosti, ale i nové povinnosti, které z vlastnictví budou vyplývat. Myslím si ale,že se zároveň vložené finanční prostředky v budoucnosti výrazně zhodnotí a jistě se zvýší i kvalita bydlení v udržovaných domech. Velice si vážím důvěry, kterou jsem od voličů dostala v komunálních volbách a svou volbou mi vyjádřili podporu i členové zastupitelstva. Práce na všechny čeká více než dost. Věřím ale, že ji s pomocí vás, členů zastupitelstva i zaměstnanců města, zvládneme. P.S. Chcete pracovat v komisích města? Nové členy hledá dopravní komise, komise pro občanské záležitosti, přestupková komise, finanční výbor, redakční rada Odolenu atd. Eva Odehnalová starostka Výměna občanských průkazů Podle 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb. jsou obãané âeské republiky povinni provést v mûnu obãansk ch prûkazû bez strojově čitelných údajů vydaných do: 31. prosince 1994, žádost o vydání předloží nejpozdûji do 30. listopadu 2005 Jedná se zejména o občanské průkazy typu červená listová knížka nebo novější typ ve fólii s vyznačenou dobou platnosti - bez omezení. 31. prosince 1996, žádost o vydání předloží nejpozději do 30.listopadu prosince 1998, žádost o vydání předloží nejpozději do 30.listopadu prosince 2003, žádost o vydání předloží nejpozději do 30.listopadu 2008 Žádost o vydání občanského průkazu obdržíte na Městském úřadu Odolena Voda,Dolní náměstí 14,sociální odbor - odd.matrika,přízemí vpravo,dveře č.1. K této žádosti předložíte jednu fotografii a dosud platný občanský průkaz. Případně i další doklady pro doložení změn, např. o sňatku, narození dítěte, rozvodu, úmrtí. Úřední hodiny: pondûlí a stfieda od 8.00 do hodin telefon: , Jana Blahnová místostarostka od hod. u fotbalového hfii tû v Odolce Pokus o zápis do knihy ãesk ch rekordû - ve spolupráci se spoleãností Dr. Oetker shromáïdíme maximální poãet DORTÒ KRTKÒ na jednom místû (více informací a moïnost registrace k úãasti na rekordu ve FITNESS PETRA, SALONU SLUNEâNICE nebo na telefonních ãíslech: , ) ZOOpark Berousek SoutûÏe o stovky hodnotn ch cen, skákadlo, dûtská diskotéka, opékání bufitíkû a spousta dal í zábavy pro v echny dûti a jejich blízké P IJëTE, Tù ÍME SE NA VÁS! 4

7 4/05def :50 Stránka 7 ZÁSADY PRO PRIVATIZACI DOMOVNÍHO FONDU V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání dne č. 2/2005 rozhodlo o privatizaci části svého domovního bytového fondu v majetku města Odolena Voda formou prodeje celých domů právnické osobě vzniklé ze stávajících nájemníků a pro jeho realizaci schválilo tyto zásady: âl. 1 Pfiedmût a zpûsob privatizace domû 1) Zásadami převodu obytných domů z majetku města se stanoví pravidla převodu jednotlivých domů a pozemků, které s nimi tvoří funkční celek, právnickým osobám založeným stávajícími nájemníky nebo již existujícím právnickým osobám, jejichž členy se stanou stávající nájemníci.tyto zásady jsou závazné pro všechny orgány města (úřad, radu, zastupitelstvo, komise rady) a všechny subjekty, které budou pověřeny výkonem prodeje (např. realitní kanceláře, správa majetku města). 2) Předmětem převodu jsou: obytné domy včetně jejich příslušenství pozemky tvořící s prodávanými domy jeden funkční celek. âl.2 V bûr domû pro prodej 1) Domy pro převod tvořící jeden funkční celek navrhne starosta města na základě informací a podkladů od správce bytových domů a nebytových objektů ve vlastnictví města Odolena Voda ve spolupráci s odborem samosprávy městského úřadu a předloží jej radě města včetně návrhu prodejní ceny, stanovené především podle následujících hledisek: výchozí cenou je odhadní cena, stanovená soudním znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů prodejní cena je dána procentním podílem z odhadní ceny s přihlédnutím na cenu v místě a čase obvyklou. Rada města předkládá jednotlivé návrhy zastupitelstvu města. 2) Každý návrh na převod domu musí obsahovat následující údaje: charakter nemovitosti (číslo popisné, počet bytů s výměrou a kategorie bytů) umístění nemovitosti ve městě odhadní cena (stanovená dle hledisek uvedených v odst. 1 tohoto článku) rozloha a hodnota pozemku stanovená soudním znalcem. Potřebné údaje zpracuje ke každému jednotlivému domu odbor samosprávy ve spolupráci se stavebním úřadem a správcem bytových domů a nebytových objektů ve vlastnictví města Odolena Voda. 3) Při výběru domů k odprodeji nebo naopak k ponechání v majetku města budou mít rozhodující váhu především následující hlediska ekonomická a technická: možnost vyvázání obytného domu ze zástavní smlouvy možnost komerčního využití nebytových prostor technický stav celého objektu po stavební stránce technický stav inženýrských sítí ekologická vhodnost topného systému závislost stávajícího topného systému na dalších subjektech poloha objektu. âl. 3 Zásady pfievodu 1) Zastupitelstvo města schválí návrh na převod konkrétní nemovitosti včetně návrhu kupní ceny. 2) Město vyhlásí záměr prodat nemovitost a současně vyzve písemnou formou všechny oprávněné nájemce, aby se k tomuto návrhu do 30 dnů vyjádřili, a sice zda: a) má zájem koupit celý dům společně s dalšími nájemci formou bytového družstva nájemníků nebo jiné právnické osoby založené stávajícími nájemníky b) nemá zájem o koupi. 5

8 4/05def :51 Stránka 8 3) Součástí stanoviska nájemců, kteří projevili zájem o koupi domu, musí být prohlášení, že v případě změny svého stanoviska bez závažných důvodů, které zmaří prodej domu za daných podmínek, uhradí městu veškeré prokazatelné náklady spojené s přípravou realizace převodu. 4) Pro účely těchto zásad se oprávněnými nájemci rozumí řádní nájemci, tj.řádně platící nájemné a úhrady za služby poskytované s užíváním předmětu nájmu. âl. 4 Postup pfii pfievodu 1) Odbor samosprávy po uplynutí lhůty dle čl. 3 odst. 2 vyhodnotí žádosti, a jestliže minimálně 75 % oprávněných nájemců projeví zájem o koupi domu, zajistí: a) vypracování aktuálního znaleckého posudku a výpočet přesné kupní ceny b) metodickou pomoc stávajícím nájemcům pro vytvoření právnické osoby c) kupní smlouvu d) vyzve oprávněné zájemce k založení právnické osoby ve lhůtě do 30-ti dnů. 2) Prodej bude uskutečněn po konečném schválení zastupitelstvem města. 3) Kupní smlouva musí být podepsána kupujícím nejpozději do 30-ti dnů po tomto schválení. 4) Pokud se nemovitost neprodá v prvním kole privatizace pro nedostačující zájem oprávněných nájemců nebo nedojde k podpisu kupní smlouvy dle předcházejícího bodu, může rada města navrhnout prodej jednotlivých bytových jednotek v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, s tím, že kupní cena bytu bude výrazně vyšší. âl. 5 Platební podmínky 1) Kupující zaplatí minimálně 50% kupní ceny při podpisu kupní smlouvy. 2) Zbylá částka kupní ceny bude kupujícím uložena v notářské úschově s tím, že bude městu uhrazena do 15-ti dnů po obdržení potvrzené kupní smlouvy ozavkladování vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. âl. 6 Závûreãná ustanovení Tímto se ruší Zásady privatizace obytných domů v majetku obce Odolena Voda schválené dne 10. července 1995 a novelizované dne Prezentace města na veletrhu URBIS 2005 v Brně 6 Město Odolena Voda se již druhým rokem zúčastní Fóra investičních příležitostí, technologií a zařízení pro města a obce - URBIS, které se v rámci stavebních veletrhů koná na brněnském výstavišti ve dnech 19. až 23. dubna tohoto roku (v loňském roce se stavebních veletrhů zúčastnilo firem z 23 zemí, z toho fóra URBIS se zúčastnilo 115 vystavovatelů ze 2 zemí). Ve svém stánku chceme nabízet prodej pozemků, získávat kontakty na projektanty, investory a také na firmy, jejichž činnost souvisí s rozvojem a údržbou města. Nabízíme výstavní prostor a spolupráci místním podnikatelům při propagaci jejich firmy. V případě zájmu zavolejte, prosím, nejdéle do 7. dubna na telefon Vzhledem k přípravě informačních panelů není pozdější termín možný. Jana Blahnová místostarosta Aby nebyli jen jménem na pomníku... Dalším nápisem na pomníku, umístěném na Dolním náměstí, je zákefinû zavraïdûni. Dříve, než bude možno tuto tragickou událost připomenout, je třeba vysvětlit dvě věci. Nejprve objasnit, z jakých pramenů jsem popis těchto událostí získal, a dále přiblížit situaci, jaká byla v oněch květnových dnech pětačtyřicátého roku v naší obci. Před třiceti lety (8. března 1975) jsem se sešel na tehdejším místním národním výboru s následujícími občany naší obce: p. Josefem Doležalem, starostou obce vr.1945, p. F. Fantou, p. V. Kafkou, p. J. Svobodou a jeho ženou, p. L. Páchou, p. Hrabalem, tehdejším kronikářem obce, a p. ing. J. Kroupou.

9 4/05def :51 Stránka 9 Z účastníků tehdejšího setkání žijí již jen p. Hrabal a p. ing. Kroupa, ale vyprávění všech přítomných je uloženo na magnetofonovém pásku. Účel setkání byl jasný: zaznamenat, byť již po třiceti letech, události květnových dnů roku 1945 tak, jak probíhaly v naší obci a jak si je ve svých vzpomínkách vybavují tehdejší jejich aktivní účastníci. Znovu však zdůrazňuji, že to, co budete číst, to je jejich vidění oněch událostí, jejich subjektivní výpověď, v nichž jsou již mnohé děje zapomenuty, jiné viděny jinak, než ve skutečnosti probíhaly. A je pravděpodobné, že mnozí z vás, kteří jste tyto události v naší obci prožívali, budete některé okamžiky a činy popisovat jinak, ale zase tak, jak jste je viděli vy, jak si je po šedesáti letech znovu vybavujete. A zase to bude jen vaše subjektivní výpověď. Ale ony mozaiky vzpomínek, byť subjektivních a nepřesných, umožňují nám tak oživit dobu, v níž se rodila svoboda. Na magnetofonovém pásku je zaznamenáno mnohem víc, než bude v tomto a dalších pokračováních použito.vybral jsem pouze to, co předcházelo oněm tragickým událostem z 6. května a to, co s nimi bezprostředně souviselo.těm, kteří by měli zájem o podrobnější popis oněch událostí, doporučuji k přečtení jednotlivá čísla tohoto časopisu z října května A nyní ještě několik slov k technice přepisu. Uvádím vyprávění přesně tak, jak odeznívalo z úst jednotlivých účastníků. Neopravoval jsem ani prohřešky proti spisovnému jazyku, ani jsem neměnil stylizaci vět. Pouze jsem vybíral to, co pokládám za důležité v souvislosti s cílem tohoto vzpomínání - přiblížit osudy těch, jejichž jména jsou vytesána na pomníku v naší obci. Aby nikdo z nich nebyl zapomenut, aby nic nebylo zapomenuto. Vypráví p. Doležal: Teď tady mám poznámky ze šestýho. I v naší obci byl stále chaos. Někde již byly vyvěšeny prapory, vlajky, odstraněny německé nápisy a to ze školy, obecního úřadu a četnické stanice. Vyskytly se i nerozumné případy. Střílelo se po vojenských letadlech zvaných Čápi, které stále kroužily nad obcí. Bylo vystřeleno i mnoho signálních raket. Zbytečně však varovné rakety volaly Němce do naší obce. Při projíždění německých útvarů bylo stříleno i z věže kostela po německých vojácích. Před polednem přijelo do obce asi třicet Němců s tím, že obec ztrestají. Obsadili hřbitov a začalo se střílet i do obce. Někteří občané zalehli v úvoze proti hřbitovu a nastal nerovný boj. To je tam, jak se vchází do bytovek, tenkrát tam byly pole. Na hřbitově byli zkušení němečtí vojáci, na druhé straně několik občanů, obětavých civilistů bez přísunu jak posil, tak i nábojů. Navíc, němečtí vojáci měli kulomet a ten udržoval v šachu naše občany. Našel se odvážlivec - Ladislav Ebert - dvaadvacet let starý,ten se dobrovolně přihlásil a chtěl kulomet umlčet. Za svou odvahu zaplatil mladým životem. Vojáci zbylé občany, kteří se zúčastnili té přestřelky, a bylo jich asi v počtu dvaceti, dopravili ke kostelu a vyhlásili, že musí do půl hodiny z celé obce odevzdat všechny zbraně. Jinak že obec vypálí a zajaté, jež stáli u kostela, postřílí. Obcí procházely německé hlídky. Zbraně se hromadily u kostela. Každý, kdo zbraň přinesl,musel zůstat stát s rukama nad hlavou a postavit se u kostela ke zdi. Sešlo se až sto padesát lidí,možná,že jich bylo více,míň jich však rozhodně nebylo. Jejich osud byl nejistý. Nastalo dlouhé jednání. Na jedné straně se dožadoval německý nadporučík na svém veliteli, aby byli občané potrestáni za to, že zastřelili a poranili několik německých vojáků a za to, že bylo stříleno z věže kostela, na druhé straně starosta obce p.doležal namítal,že to není pravda,že v obci jsou italští a slovenští zajatci a že těžko může tvrdit, že to udělali občané této obce, a jako důkaz uvedl italského zajatce, který ležel mrtvý u dveří sakristie poničené výbuchem granátu. Nakonec velitel požádal o jídlo pro vojáky. Když p. Fanta (řezník) a p. Diviš (pekař) přinesli jídlo, podělil německý velitel své vojáky a přes naléhání nadporučíka, který požadoval, aby dal alespoň každého desátého pro výstrahu zastřelit, zatčené propustil. Obec byla alespoň pro tuto chvíli ušetřena, ale o pár hodin později a o několik desítek metrů dál si neúprosný osud vybere svou krvavou daň. Franti ek Vejvoda 7

10 4/05def :51 Stránka 10 Co přináší nový školský zákon mateřským školám a rodičům Vážení přátelé, dovolte mi, stručně vás informovat o nové školské legislativě. Nový zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který byl po dlouhém období příprav přijat, je základní právní normou pro oblast vzdělávání. Zákon má 18 částí a 191 paragrafů. Některé paragrafy upravují prováděcí vyhlášky. Zákon ã. 561/2004 Sb., o pfied kolním, základním, stfiedním, vy ím odborném a jiném vzdûlávání. Postavení koly mají od také matefiské koly, čímž zaniká kategorie předškolních zařízení. Zavádí se kolní matrika koly, která bude obsahovat údaje o dítěti podle povahy činnosti školy (např. MŠ, ZŠ,..). Škola jako správce osobních údajů dětí musí přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a postupovat podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pfied kolní vzdûlávání předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let zkušební pobyt dítěte v MŠ nesmí přesáhnout 3 měsíce opřijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku. editelka M může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákon. zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 1. se dítě bez omluvy zákon. zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny 2. zákon. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař. nebo školské poradenské zařízení 4. zákon. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady 8 Odklad povinné kolní docházky Pokud není dítě po dovršení 6. roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel ZŠ začátek povinné školní docházky o jeden rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.začátek povinné škol. docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Nejv znamnûj í novinkou v pfied kolním vzdûlávání je zavedení práva (ne povinnosti) dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na přijetí k předškolnímu vzdělávání. Současně se zavádí bezplatn roãník předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky, totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou (pro MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání (v MŠ), lze poskytovat za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitel školy, který také rozhoduje o její snížení nebo prominutí. Odvolacím orgánem (ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty, přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání) je krajský úřad.

11 4/05def :51 Stránka 11 editelka M rozhoduje: o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 34 o ukončení předškolního vzdělávání 35 o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb 123 odst. 4 Provádûcí vyhlá ka ã.14/2005 Sb., o pfied kolním vzdûlávání (zmûny, novinky) Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo v srpnu, popř. v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ zákon. zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákon. zástupce dítěte podané ředitelce MŠ nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu MŠ zabezpečí ředitelka MŠ ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné MŠ. Úplata za pfied kolní vzdûlávání v matefiské kole Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního roku. V e základní ãástky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestič. výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, (pozn. výdajů ze stát. rozpočtu). Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné MŠ v jednotlivém druhu provozu ve stejné výši. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy na základě podané písemné žádosti. Zákon. zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendář. měsíce, a zákon. zástupci dítěte, kterému je délka docházky do MŠ omezena na dobu nejvýše 5ti kalendář. dnů v kalendář. měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, lze základní částku za příslušný kalendář. měsíc poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. Vpřípadě přerušení provozu MŠ v červenci a v srpnu se úplata poměrně sníží. Eva Boháãková fieditelka M 9

12 4/05def :51 Stránka 12 Masopustní rej Jeden únorový týden se nesl v naší MŠ v duchu masopustu. Některé děti se s tímto svátkem našich předků setkaly poprvé, jiné už měly větší či menší zkušenosti. Ale všichni znaly novodobé oslavy - maškarní bály. Aproto byly nadšené, když mohly přijít do školky v maskách nejen na Den dětí, kdy pořádáme průvod v maskách pravidelně. Během celého týdne si děti vyráběly masky, povídaly jsme si, jak vznikalo slovo masopust, co znamená, jaké tradice se k němu váží,jaké masky lidé dříve vyráběli, co jedli, tančili... Foto: archiv MŠ V pátek už přicházeli do tříd princezny, klauni, víly, kočičky a jiné pohádkové bytosti. A tak se celý den tančilo, soutěžilo a jedly se masopustní koláče!!! Eva Boháãková fieditelka M Základní škola Odolena Voda ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze vás co nejsrdečněji zve na vernisáž výstavy O HOLOCAUSTU, která se bude konat dne od hod. v ZŠ ve 2. patře. Slavnostního zahájení se zúčastní pan Dr. R. Fischl, rodák z Klíčan, v současné době žijící v Americe. 10 Mateřská škola Odolena Voda Komenského 307 OZNAMUJE, že zápis do matefiské koly na školní rok 2005/2006 se koná 21. dubna 2005 od do hodin v budově č. 2 - přízemí: třída koťátka (vchod z ul. ČSA) Zapsány budou děti, které dovrší 3 let do Rodiče se mohou též přijít informovat o možnosti nástupu během školního roku, kdy dítě bude tříleté až po Rodiãe pfied koláãkû POZOR!!! Kpředškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Současně je zavedený bezplatn roãník předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky, totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou. Telefon: Fax:

13 4/05def :52 Stránka 13 Výuka náboženství Vpraktické příručce ODOLENA VODA DO KAPSY je rubrika Volný čas. Ráda bych vysvětlila, co se skrývá pod nabídkou Výuka náboženství. Od roku 1990 jsem vedla několik let na zdejší ZŠ kroužek náboženství. Vzhledem k tomu, že skupinka zájemců je nyní velmi malá, scházíme se s dětmi doma. Děti - posměváčci, které nikdy tento kroužek nenavštívily, měly o náplni jasnou představu: Jéé, voni se tam modlej! Realita je však jiná. Náboženství je vztah k transcendentní (přesažné) skutečnosti a cesta k jeho vytvoření je dlouhá, vnitřní a velmi individuální.teprve pak je člověk schopen modlitby, tzn. jakési komunikace s onou skutečností. Musím upřesnit, že mé znalosti o nekřesťanských náboženstvích jsou jen orientační a zabývám se jen náboženstvím křesťanským. Za léta mého působení se u mne nejčastěji schází skupinky dětí ve věku od 6ti do 18ti let. Náplň setkání se řídí zájmem a potřebami dětí: seznámení s Biblí (nějaký biblický příběh čteme obvykle každou hodinu) základy křesťanství a promítání do praktického života ujasnění místa a úlohy člověka v přírodě příprava na křest a sv. přijímání v katolické církvi (jen při výslovném přání rodičů) zábavné a poučné hry, soutěže, kvízy Dospělým lidem občas poskytuji konkrétní informace nebo knihy, o které mě žádají, případně zajišťuji kontakt s knězem katolické církve. Ing. Mgr. Alena Radolfová EU soutěž Od 7. března do 15. května 2005 mají všichni občané ČR starší 18 let možnost zúčastnit se velké vědomostní soutěže, která je zaměřena na znalosti o Evropské unii. Hlavní výhrou je pro 30 nejlepších šestidenní poznávací návštěva významných evropských institucí, spojená s prohlídkou zajímavých měst v Belgii, Francii a Lucembursku. V echny potfiebné informace naleznete na Za organizátory soutěže Mgr. Tomá Zatloukal Ing. Pavel Velev poslanec Evropského parlamentu fieditel Nadace Tomá e Bati Policisté z Odoleny Vody zachránili muže Duchapřítomnost projevili o druhém březnovém víkendu dva mladí policisté zobvodního oddělení PČR Odolena Voda, kteří zachránili muže zaklíněného v hořícím voze.čtyřiapadesátiletý muž jel sám v sobotu krátce po půlnoci Škodou Octavia po silnici I/9 od Líbeznic na Neratovice. U odbočky na obec Zlonín dostal po projetí levotočivé zatáčky vůz smyk,vyjel mimo vozovku a převrátil se na střechu. Řidič zůstal ve voze zaklíněný. Měl veliké štěstí, že po chvíli jela kolem policejní hlídka.ta spatřila vůz obrácený na střechu a uvnitř šlehající plameny. Policisté zahlédli zaklíněného řidiče, který byl navíc v šoku a neschopen se sám z vraku vyprostit. Muže se jim podařilo vytáhnout rozbitým okénkem dveří, odvést do bezpečné vzdálenosti a hasícím přístrojem, který měli ve služebním vozidle, požár uhasit. Oba policisty nadřízení navrhli na udělení mimořádné odměny. Diana Bu ková tisková mluvãí O PâR Praha-v chod Malé máslovické muzeum másla srdečně zve na 18. ROâNÍK TURISTICKÉHO POCHODU MÁSLOVICKÁ LÁPOTA LAPEME DO MÁSLOVIC STLOUKAT MÁSLO SOBOTA 16. DUBNA km: Odolena Voda Máslovice start ZK Aero hod. STLOUKÁNÍ MÁSLA HOD. Bližší informace na tel.: ,

14 4/05def :52 Stránka 14 Hokejky v hale 12 Chtěl bych vás dnes seznámit se sportem, který je u nás ještě mladý, ale o to dynamičtější. Hraje se v tělocvičnách či halách, družstvo tvoří 5 hráčů a brankář. Délka hry je závislá na úrovni soutěže a hráčské kategorii, pohybuje se mezi 3 x 20 min. v nejvyšších soutěžích až po 3 x 10 min. v nejmladší věkové kategorii. Hráči v poli mají hokejky, hrají dutým umělohmotným míčkem a brankář chytá v pokleku bez hokejky.ano, už to víte, jedná se o florbal. S tímto sportem na Vodolce začal Ondra Sochůrek a parta kluků okolo něj. Jejich současní pokračovatelé se jmenují IB Vodolka a pod touto hlavičkou hrají dvě družstva. Obě hrají pražské regionální ligy, první družstvo hraje Pražský přebor (5. liga celkově) a po 13. kole je na druhém místě vinou horšího skóre, B družstvo hraje Pražskou soutěž (celkově 6. liga) a po 11. kole je na prvním místě. Protože je mi tento sport lehce skryt za mlhou nevědomosti, zeptal jsem se jednoho z hráčů, Martina Stehna, aby mi pomohl rozkrýt i pro vás taje tohoto mladého sportu. Martine, kdy, jak a kde vlastně florbal ve světě vznikl? Prozraď našim čtenářům něco víc z pravidel a také nějaké další zajímavosti ohledně hry samotné. Florbal, jak ho známe v současné podobě, vznikl ve Skandinávii. Ve Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují na začátek sedmdesátých let, finské saalibandy vzniklo o několik let později. Již od počátku také tyto dvě země, ale především Švédsko, udávaly florbalu směr vývoje, a stejně jako je ve fotbalu považována za kolébku sportu Anglie, ve florbalu přísluší stejná pocta Švédsku.To se také zasloužilo o organizaci prvních mezinárodních zápasů a udává směr pro vývoj pravidel. Do České republiky pronikl v 80. letech, oficiální soutěže se ale začaly hrát až v letech devadesátých. Florbal je tedy v našich luzích a hájích sport poměrně mladý, o to je však více dynamičtější jeho rozvoj.florbal se hraje na podobném principu jako hokej,jen srozdílem,že je to halový sport a brankář nepoužívá při své činnosti hokejku.jedná se také o sport více bezkontaktní, z hokeje známé zvedání a blokování hole nebo bodyčeky jsou ve florbale trestné. Jak se vyvíjel florbal na Vodolce? Kdy vznikl klub IB Vodolka a kdo z Vodolky v něm vlastně v současnosti hraje? Kde hrajete soutěž a kde trénujete? Počátky florbalu na Vodolce jsou nerozlučně spjaty se jménem Ondry Sochůrka, který založil v rámci TJ oddíl florbalu, který reprezentovalo družstvo žáků z místní ZŠ. Splynoucím časem a stárnutím hráčů se objevilo družstvo juniorů a nakonec i muži. Osobně jsem se k týmu dostal v prvním roce během jeho působení v druhé pražské lize, kdy jsme procházeli klasickým nováčkovským stadiem. Umístění ve spodní polovině tabulky odpovídalo našim tehdejším možnostem.v následující sezóně se naplno projevily problémy s velmi úzkým hráčským kádrem, jejichž výsledkem byl sestup o soutěž níže.v té době u mužstva skončil i Ondra Sochůrek,který odešel do Vinohrad věnovat se trenérské práci. Značná část juniorů odchází s ním a zbývající hráči se domlouvají na založení samostatného subjektu IB Vodolka Tigers, který v následující sezóně končí na pátém místě.v následujícím roce nám utíká postup zpět do druhé ligy o pouhé 2 body a po skončení sezóny se mužstvo slučuje s klubem IBK GL 98.Vzniká silný sportovní subjekt s vysokými ambicemi na postup obou mužstev o soutěž výše. V současné době jsou na soupisce týmu z místních Petr a Martin Jelínkové, Přemysl Bališ, Jan Urban, Jiří Nedoma, Martin Stehno, Andrej Mysjagin, Martin Srnec, Milan Fenyk, Ladislav Šťastný, Martin a Ondřej Kelnarovi. Soutěž se hraje turnajovým způsobem, kdy každé mužstvo je jednou za sezónu pořádajícím. Hraje se v různých pražských halách, namátkou Tatran, Sparta, Hostivař či Zličín.Trénuje se v hale na Vodolce 2x týdně. Jak je třeba strukturována soutěž? Kolik má pater a kdo hraje v ČR špičku? Jak se naše družstva umísťují v evropských soutěžích? Jak se hrají domácí soutěže - turnajově? A kolik kol? Soutěže se v nejzákladnějším dělení člení na celostátní a regionální. Do celostátních spadají nejvyšší soutěže mužů (1. až 3. liga) a juniorů (1. a 2. liga) a kompletní soutěže juniorek a dorostenců. Do regionálních soutěží pak spadají ostatní mužské a juniorské plus všechny žákovské soutěže.v současné době je 7 mužských, 4 juniorské a 2 ženské ligy, liga dorostenců si letos odbývá svou premiéru, takže je zatím pouze jednoúrovňová. Žákovské soutěže jsou zatím dvouúrovňové.v České republice se na prvních pozicích pohybují zejména Tatran Střešovice

15 4/05def :52 Stránka 15 a FBC Pepino Ostrava v mužské kategorii, v ženské části pak FBC Liberec a opět Tatran Střešovice. Na mezinárodní scéně se tyto týmy pravidelně zúčastňují Poháru mistrů evropských zemí a pravidelně se vtěsnávají do první pětky. Samozřejmostí je i reprezentační scéna, kde jsme mohli v poslední době zaznamenat zejména stříbrné medaile MS mužů a bronzové z MS juniorů. Nejvyšší celostátní soutěže se hrají klasickým způsobem, který známe třeba zfotbalu či hokeje, hraje se dvoukolově každý s každým (doma - venku). Nižší soutěže se pak hrají formou jednodenních turnajů, na němž družstva odehrají zpravidla dvě utkání. Stejně jako u nejvyšších soutěží i zde se hraje dvoukolově každý s každým. Vzhledem k tomu, že jsem několikrát viděl v TV sestřihy z utkání, předpokládám, že je to velmi namáhavý a dynamický sport. Znamená to neustálé udržování výkonnosti - tréninky, posilovna atd. Ale tyto aktivity nejsou zadarmo, že? Jaké máte možnosti sponzoringu na vaší úrovni a kolik asi do sportu vkládáte každý ze svého? Třeba, kolik stojí běžné vybavení na sezónu? Náklady na činnost kryjeme z příspěvků hráčů, protože se nám zatím nepodařilo získat sponzora, který by nám poskytl dlouhodobější zajištění. Pokud bych měl odhadnout náklady jednotlivce na sezónu,tak se dostanu k částce mezi šesti a sedmi tisíci. Jestliže má hráč chuť investovat do kvalitnějšího vybavení, může se celá suma ještě výrazněji zvýšit, protože veškeré vybavení je dováženo ze zahraničí a u nás se zatím nenašel žádný výrobce, který by měl zájem o činnost v tomto oboru. Zkus čtenářům přiblížit florbal tak, aby měli chuť usednout při příštím zápase v hledišti. Ač florbal není zatím tolik medializovaný, ve skutečnosti se jedná o sport velmi rychlý, založený spíše na útočné hře než na strohém bránění.takže diváci nekoukají na nudný beton, ale na pohledné akce a hře směrem dopředu. Martine,děkuji ti za přiblížení florbalu a chci tobě a IB Vodolka za sebe i za naše čtenáře popřát mnoho sportovních úspěchů. Ivan Pekárek Malé máslovické muzeum a Obecní úřad Máslovice ve spolupráci se sdružením pro lidová řemeslo Cech srdečně zvou do Máslovic na kurz PLETENÍ ko íkáfisk ch v robkû Z PEDIGU pro vefiejnost v sobotu 23. dubna 2005 v době od 9 12 a od hod. na obecním úřadě Textil ELEGO P fi e m y s l o v a Kralupy nad Vlt., zastávka autobusu úfiad práce tel.: nabízíme spoleãenské pánské obleky spoleãenské a man estrové pánské kalhoty pánská saka, ko ile, kravaty, pásky, le pánské svetry, trika, pyïama, mikiny spoleãenské dámské kalhoty, suknû dámská triãka, pyïama, svetry dámské halenky, vesty pánské a dámské bundy Také velikosti XXL a XXXL Velk v bûr prodejní doba: po - pá so Tû íme se na va i náv tûvu! 13

16 4/05def :52 Stránka 16 Poděkování Sdružená Obec Baráčníků Vítězslava Hálka pořádala Sousedskou zábavu, kde k tanci a poslechu hrála kapela Alfa vedená panem Laubem. Plný sál restaurace Opera v Dolínku byl svědkem velice pěkné a zdařilé taneční vložky souboru z TJ Sokol Jinonice, který zatančil českou besedu, polonézu a menuet. Všichni účastníci zábavy odměnili soubor srdečným a hlasitým potleskem a zvoláním Bravo vám! Byl to krásný zážitek a je třeba na tomto místě poděkovat Obci Baráčnické za pořádání těchto zábav, kde se člověk pobaví a zapomene na denní starosti. AlÏbûta Kulí ková Volejbal a Sdružení přátel pohybu 14 Mlad í a star í Ïáci Družstva žáků se pravidelně účastní soutěže Pražského volejbalového svazu, do které jsou přihlášena družstva z Prahy a okolí, Kladna a Odoleny Vody. Mladší žáci (ročník nar ), kteří hrají svá utkání na menším hřišti a v menším počtu hráčů, se po odehrání 4 turnajů drží na 6. místě ze 16 zúčastněných. Za mladší žáky pravidelně nastupují Petr Bleha, Jiří Kymr, Filip Krejčiřík, Filip Šamánek, Luboš Soukup, Lukáš Holý, Martin Kupec, David Holub.Tréninků mladších žáků se nyní také účastní i hráči volejbalové přípravky, kteří budou své první zápasy hrát již od příštího roku. Jedná se o Matěje Martináka, Pavla Slabého, Lukáše Théra a Martina Kalinu. Starší žáci po neúspěšné kvalifikaci v říjnu 2004, kdy prohráli se dvěma silnějšími týmy, začínali v poslední výkonnostní skupině. Z té se ale po dvou dalších turnajích, kdy neprohráli jediný zápas, kvalifikovali do nejsilnější skupiny Pražského přeboru. Do této skupiny spolu s námi patří volejbalová škola Lužiny, SK Prosek, Řevnice a Kometa Praha. Zatím poslední turnaj se odehrál Bohužel i přes bojovný výkon družstva jsme všechna utkání prohráli a opět sestoupili do nižší skupiny. I tak se ale držíme na pěkném místě ze 13 zúčastněných. Nutno podotknout, že jsme tento turnaj jako jediní z elitní skupiny,odehráli pro neúčast některých starších hráčů se třemi mladšími žáky v základní sestavě. Poslední turnaj nás čeká 3. 4., kde se budeme snažit o udržení pátého místa. Za starší žáky nastupují Petr Bleha, Jiří Kymr, Ondřej Vojtěchovský, Ondřej Vosecký, Tomáš Brázdil, Mirek Tichý, Filip Krejčiřík, Filip Šamánek, Adam Kuneš, Martin Novák,Tadeáš Hubálek. Po skončení sezóny se oddíl rozloučí s nejstaršími hráči, kteří mají možnost pokračovat v hraní volejbalu v pražských oddílech SK Prosek a Kometa Praha. Pro dal í zájemce o tento sport chystáme nábor ÏákÛ, kter se uskuteãní na antukov ch kurtech v Malém háji v Odolenû Vodû, a to ve stfiedu

17 4/05def :53 Stránka od do hod. Nové ãleny budeme pfiijímat do oddílu pfiípravky (roãník ), mlad ích ÏákÛ (roãník ) a star ích ÏákÛ (1991). Pro nové členy i pro současné hráče chystáme týdenní soustředění,které se uskuteční od 21. do ve Veltrusích. Zveme tedy všechny děti, které mají o tento sport zájem, i jejich rodiče, aby se v uvedený den přišli podívat na trénink žáků a přihlásili se do našeho oddílu. Foto M. Svoboda Oddíl muïû Dne se rozeběhne jarní část 2. třídy krajského přeboru ve volejbale, kam se loni kvalifikoval nově vzniklý klub SPP Odolena Voda. První domácí zápas hrajeme od hod. na antukových kurtech v Malém háji, soupeřem nám bude družstvo Sokola Roztoky. Zveme všechny diváky, aby se přišli podívat apovzbudit naše družstvo. Přehled domácích zápasů: Odolena Voda - Sokol Roztoky Odolena Voda - Brand s nad Labem Odolena Voda - Sokol Slan Odolena Voda - VK Kladno Zaãátky zápasû jsou vïdy v hod., druh zápas se hraje hodinu po skonãení prvního. Tabulka: 1. VK Karbo Benátky nad Jizerou B : VK Mladá Boleslav B : Sokol Roztoky : Club volejbalu Brandýs nad Labem : VK Kladno : SPP Odolena Voda : TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou B : Sokol Slaný :41 7 Další informace získáte na Martin Svoboda Fotbal Minikopaná i v letošním roce vedená trenéry pány Jiskrou a Bednaříkem trénují vždy v pátek od hod. ve sportovní hale a v neděli dopoledne, pokud to počasí dovolí, na tréninkovém hřišti si zahrají i s rodiči fotbálek. V přípravě na jarní část okresní mistrovské soutěže sehráli chlapci několik přátelských utkání až do jejího zahájení, kdy v neděli v 8.45 hod. nastoupí na domácím hřišti proti FK Kunice a pokračují v neděli v 8.45 hod. opět doma s SK Úvaly. Začátkem května, v hod. hrají na hřišti soupeře SK Un.Čelákovice. 15

18 4/05def :53 Stránka Pfiípravka trenérů Lubase a Michálka ukončila svou účast v zimním halovém turnaji, který ve sportovní hale v Odoleně Vodě pořádaly oddíly FK Újezd nad Lesy a Slovan Bohnice,velice úspěšně a pouze horším skórem skončila na druhém místě.v již uváděném dni nejprve porazila FK Újezd B 8:1, branky Kutička, Šmíd a Klement 2, Řezáč a Michálek.V posledním utkání, které bylo vrcholem celého turnaje, bojovali o prvé místo s FC Jílové. Když hosté ve druhém poločase zvýšili své vedení na 2:0, zdálo se být rozhodnuto. Chlapci však zabojovali a stav utkání otočili ve svůj prospěch na 4:2, avšak hostům patřil závěr celého utkání a během dvou minut rozhodli o svém vítězství 4:5 i v celém turnaji. I tak chlapcům i trenérům patří dík za dobrou representaci města i oddílu.v tabulce střelců se umístil s 21 brankami Klement na 5. místě, Lubas J. 14 branek a 6. místo, Michálek J. 11 branek místo a Kutička 9 branek místo. Příprava na jarní část mistrovské soutěže pokračuje tréninkem ve sportovní hale, při příznivém počasí venku na tréninkovém hřišti. Svou mistrovskou soutěž zahájí v neděli v hod. na domácím hřišti s SK Un. Čelákovice a budou pokračovat v neděli v hod. opět doma se Slavojem St. Boleslav, v neděli v 8.45 hod. FK Říčany - AERO. Mlad í a star í Ïáci v úterý začali s tréninky venku, pokračují i ve čtvrtek vždy od hod.ve dnech 11.,12.a 13.3.byl trénink dvoufázový (menší soustředění) zaměřený na běhy ve Velkém háji a na hřišti. Přípravné utkání v neděli na domácím hřišti s SK Zeleneč - výhra 5:3, branky Petříček a Mazura 2, Harmáček. Další přípravné utkání sehráli chlapci v neděli s FK Beck Mělník. Kádr žáků doplnili žáci Juraj Zarevyč, David Srb a Jan Tomek. K prvému mistrovskému utkání I.A třídy nastoupili v sobotu na domácím hřišti proti Spartaku Příbram a pokračují v sobotu v 9.30 hod. opět na domácím hřišti s Baníkem Stochov. Další program v dubnu a začátkem května je následující: neděle v 9.30 hod. SK Hořovice B - TJ Aero odjezd autobusu v 8.30 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Aero - KDC Beroun sobota v 9.30 hod. Tn.Rakovník - TJ Aero odjezd autobusu v 7.45 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. sobota v 9.30 hod. TJ Aero - Olympie Zdice Sokol Mšec - Aero odjezd autobusu v 7.45 hod. od hřiště Dorost pokračoval tréninkem dvakrát týdně v přípravě na jarní část okresního přeboru pod vedením p. Čepce. Součástí byla i přátelská přípravná utkání. Mistrovskou soutěž zahájí na domácím hřišti v neděli 3.4.v hod.s FK Slavoj Toušeň a budou pokračovat v neděli v hod. na hřišti Sokola Klecany, odjezd autobusu bude v 9.30 hod. od hřiště. A muïstvo v únoru a v březnu trénovalo 2x týdně pod vedením p. Košťála vprostoru sportovního areálu s řadou přípravných utkání s kvalitními soupeři. V sobotu na domácím hřišti remizovali s FK Hloubětín 3:3, branky Bergmann, Pančířové T. a M.V sobotu na umělé travnaté ploše v Praze s SK Senohraby prohráli po vyrovnané hře 5:3, branky Pancíř T., Mužíček a Prediger avneděli opět na umělé trávě v Praze s FC Chabry opět porážka 5:1, branka T. Buus. Bylo znát, že naši hráči nejsou zvyklí hrát na umělém travnatém hřišti. Budou pokračovat až do prvého mistrovského utkání III. třídy, kdy na domácím hřišti přivítají v sobotu v hod. FK Záluží a v sobotu v hod. pokračují na hřišti FK Škvorec. Další program v dubnu a květnu je následující: sobota v hod. TJ Aero - FK Kojetice neděle v hod. St. Boleslav - TJ Aero sobota v hod. TJ Aero - Úvaly sobota v hod. SK Hovorčovice - TJ Aero V bor oddílu fotbalu vás odolskou veřejnost, rodiče našich dorostenců avneposlední řadě i naše bývalé hráče žádá pomozte ve vedení muïstva Honzovi âepcovi jako vedoucí mužstva dorostu. Případní zájemci přihlaste se up. Čepce nebo k sekretáři oddílu p. Petříčkovi.

19 4/05def :53 Stránka 19 Zároveň výbor oddílu fotbalu NABÍZÍ REKLAMNÍ PLOCHY PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V ODOLENù VODù A V OKOLÍ. ROâNÍ NÁJEM MINIMÁLNù 5 000,- Kã. ZA FORMÁT REKLAMY 2 x 1 m UMÍSTùNÉ NA OPLOCENÍ TRAVNATÉ HRACÍ PLOCHY. ODDÍL ZAJISTÍ DLE VA EHO NÁVRHU ZHOTOVENÍ A MONTÁÎ REKLAMY. Žádáme zájemce, aby se obraceli na sekretáře oddílu p. Petříčka Stanislava - mobil nebo zastupujícího předsedu p. Kymra Jiřího , tel Výbor oddílu děkuje předem všem podnikatelským subjektům i soukromým osobám za ochotu pomoci. Hráči se těší na vaši návštěvu při mistrovských utkáních a budou se vždy snažit podat co nejlepší sportovní výkon a výsledek. Vladimír Kulí ek TJ Odolena Voda bilancovala Sportovní i hospodářské výsledky z roků přednesl výkonný výbor TJ Aero na valné hromadě dne v klubu, přítomným členům zastupujících osm oddílů TJ. Jednání valné hromady TJ se zúčastnily za město nově zvolená starostka paní Eva Odehnalová,které bylo popřáno mnoho zdaru a úspěchů v její funkci,místostarostka paní Jana Blahnová a člen rady města a předseda sportovní komise pan ing. Miloš Hladík, za vedení ZŠ paní Mgr.Alena Sochůrková. Zprávu o sportovní činnosti TJ Aero přednesl p. Kaprál, kterého zprávou o celkové činnosti TJ a jeho výkonného výboru doplnil předseda ing. Josef Maryška. Zprávou účetní TJ paní Lenky Krištofíkové byla ukončena informační část valné hromady. Z diskusních příspěvků přítomných zástupců oddílů TJ vzešlo mnoho podnětů pro práci nově zvoleného výkonného výboru TJ Aero Odolena Voda. Z návrhů, které předložily jednotlivé oddíly volební komisi, byl ve veřejném hlasování zvolen tento nový výkonný výbor TJ Aero: Mgr. Sochůrková Alena, ing. Koutný Ivan, p. Pšenička Oldřich, p. Kymr Jiří, p. Lubas Jiří, p. Hendrych Jan a ing. Vokáč Milan. Samostatná volba pak do funkce předsedy TJ Aero přivedla pana ing. Maryšku Josefa.V závěru valné hromady bylo schváleno usnesení z jejího konání a poděkování všem zúčastněným delegátům s přáním mnoha úspěchů v jejich sportovní činnosti v letošním roce. Po skončení valné hromady jsem položil nově zvolenému předsedovi ing. Maryškovi dvě otázky: Jaká je perspektiva dal í ãinnosti TJ Aero? Oddíly se v minulém období dokázaly přizpůsobit stavu financí vtj,a proto předpokládáme další bezproblémové fungování celé TJ a možnost jejího dalšího rozvoje.tj nyní hospodaří s: dotacemi od ČSTV ve výši od 50 do cca 120 tis. Kč s pronájmem za restauraci Domeček ve výši 144 tis. Kč ročně a doufá, že město ponechá za stávajících podmínek tento pronájem dále běže vporovnání s výdaji na chod sekretariátu ve výši 70 tis. Kč máme dobrou perspektivu do budoucna, zvláště pokud se oddílům bude dařit získávat podporu a finanční dotace od sponzorů. Jak se bude provádût rozdûlení kladného hospodáfiského v sledku TJ? Výbor navrhuje rozdělovat dotace ve třech stupních z celkové částky k rozdělení takto: 1) 30 % z kladného HV rozdělit počtem oddílů aktivně činných v TJ = stejný příspěvek pro každý oddíl, bez ohledu na počet členů 2) 20 % z celkové částky rozdělí dle uvážení a potřeb výbor TJ = podpora oddílům ve složité finanční situaci nebo nákup a příspěvek na vybavení 3) 50 % rozdělit dle počtu dětí ve věku do 18ti let v jednotlivých oddílech a to v poměru vůči celkovému počtu dětí v celé TJ = podpora oddílům pracujícím s dětmi Za odpovědi na položené otázky nově zvolenému předsedovi TJ Aero ing. Josefu Maryškovi děkuje a zároveň mnoho úspěchů a zdaru v jeho funkci i celému nově zvolenému výkonnému výboru přeje za sebe i za redakční radu časopisu Odolen Vladimír Kulí ek 17

20 4/05def :53 Stránka 20 JARNÍ ROZTANâENÍ 2005 IV. ROâNÍK TANEâNÍHO MARATÓNU MùSTA ODOLENA VODA Zpráva pro nové Odoláky Čím začít... Snad formulkou byly nebyly a stále ještě jsou. Kdo? Cvičitelky, instruktorky, trenérky, paní učitelky a vychovatelky, které dokázaly dát dohromady okolo dvou set dětí z Odoleny Vody a které se věnují pohybu doprovázenému hudbou. Ty všichny se spojily a daly vzniknout tanečnímu maratónu města - Jarnímu roztančení. Spustily dvoudenní přehlídku sportovních, scénických, rekreačních, pódiových skladeb i sólových vystoupení. Přehlídka s názvem Jarní roztančení se stala spolehlivým magnetem pro malé i velké. Poprvé, podruhé, potřetí, počtvrté! Taneční maratón se chytil drápkem drápečkem, krůček po krůčku, rok po roce se stává pevnější apevnější součástí kulturního i sportovního kalendáře města Odolena Voda. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že radost z pohybu a hudby je věc nakažlivá a dala by se předepisovat jako spolehlivá medicína proti monotónnosti tisíce a jedné povinnosti každého všedního dne. Přijďte se nechat kladně nabít a za rok už možná nebudete chtít být jenom v publiku! Zpráva pro starousedlíky Sluníčko šimrá v očích, čas už dávno koketuje s jarem a v mnoha rodinách už se to opět vaří!!! Komu by se zdálo, že příprava Vánoc je stres, ať se zastaví na kus řeči s někým z těch mnoha, kteří i letos připravují Jarní roztančení. Ať už s jeho organizátory nebo účinkujícími. Momentálně vypadají trochu či více strhaní a ustaraní, ale věřte, že se na maratón těší. A těší se nejenom na tancování, ale i na báječnou atmosféru, kterou vy jako skvělé publikum umíte spolu s účinkujícími vytvořit. Ivletošním roce vystoupí okolo 170 dětí ve 12 celcích + sólisté. Ve čtyřech vystoupeních (jedno bude uspořádáno ve sportovní hale pro ZŠ a MŠ, další tři se odehrají v diskotéce Santa Maria) se představí skladby reprezentující scénický tanec, rekreační tanec, pódiové skladby s prvky sportovní gymnastiky, aerobikové skladby a další. Stejně jako v předešlých letech, budou i letos distribuovány lístky prostřednictvím účinkujících dětí, zbylé budou k dostání před začátkem jednotlivých představení v Santě (bude možné vyzvednout si lístek na konkrétní představení). Lístky jsou bezplatnými vstupenkami a pomocí nich se reguluje počet diváků tak, aby bylo prostředí v Santě co nejpříjemnější. Dny ubíhají, termín Jarního roztančení se blíží a ve vzduchu visí spousta otázek: Jaký bude ten letošní čtvrtý ročník? Vždyť každý předchozí přece posunul laťku o něco výš? Bude krásný a bude zase trošku jiný než ten předchozí. BUDEME TANČIT PRO RADOST, BUDEME TANČIT PRO VÁS! v hod v 10.00, a hod. v diskotéce Santa Maria na vidûnou! Za pfiípravn t m JR 2005 Tamara Buãková SBĚR ŠATSTVA se koná v úter 19. dubna od do hod. v garáži u Základní školy v ul. Čs. armády, Odolena Voda 18 PŘINÉST MŮŽETE: oblečení dámské, pánské a dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky (prádlo nemusí být ani vyprané, ani vyčištěné, ale zabalené v pytlích nebo v krabicích) Sbírka bude předána neziskové organizaci Diakonie husitská - STROM, která poskytuje materiální pomoc občanům u nás i v zahraničí.

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK)

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 21/15 Č.j. ZSPLOV 108/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Obsah

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Základní škola a mateřská škola Liběchov, okr. Mělník ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SM/4 /2013/ŠPE Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Mgr. Karel

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Skartační znak ZSMSL/ 66 /2012 A 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. srpna 2012 Mgr. Ivana Molková, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Čestice

Základní škola a Mateřská škola Čestice Obecná ustanovení Úplata za předškolní vzdělávání Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více