Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu"

Transkript

1 Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, Jáchymov IČO: Obsah: - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu ŠKOLNÍ KLUB - provozní řád čl.1. Úvodní ustanovení a) Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním provozu školního klubu (dále jen klub příp. klubovna ). Tímto řádem se přesně vymezují prostory v budově školy určené k provozování klubu, vybavení klubu, a také základní hygienické podmínky, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. b) Provozní řád se řídí zejména: - školským zákonem - vyhláškou č.108/2001 Sb.,- kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolníchzařízení a některých školských zařízení, - vyhláškou č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu - nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. čl.2. Členství v klubu 1. Členem klubu se může stát žák ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov, který odevzdá řádně vyplněnou přihláškua zároveň složí základní členský poplatek 50,-- Kč. Tento poplatek platí člen klubu každý měsíc, a to vždy nejpozději do a příslušného roku. 2. Poplatky mohou být sníženy (zrušeny)v souladu se zněním 11 odst.3 písm. a-c. 3. Maximální počet členů klubu je Členství v klubu zaniká: - automaticky v případě ukončení školní docházky - vystoupením z klubu, které je oznámeno vedení klubu - v případě hrubého porušení Řádu školního klubu čl.3. Vedení a zaměstnanci klubu 1. Za provoz klubu odpovídá vedoucí klubu. Tento pracovník, který je zároveň zaměstnancem školy, vede evidenci členů klubu a zabezpečuje jeho technicko-hospodářské vybavení. 2. Účetnictví klubu je vedeno účetní školy jako součást hlavní činnosti školy pod samostatným organizačním označením. 4. Úklid klubu zabezpečuje uklízečka, která je rovněž zaměstnancem školy. čl.4. Vymezení prostor a provoz klubu 1. Pro provoz klubu je vymezena multifunkční učebna ve 2.nadzemním podlaží školy. Členové klubu mohou dále užívat nezbytně nutné společné prostory školy jako vstupní prostory do budovy, přilehlé chodby, šatny a WC. 2. Klub je k dispozici členům přihlášením do školou nabízených kroužků, jejichž činnost probíhá ve volných třídách školy, ve cvičném bytu a keramické dílně, v prostorách školní zahrady. 3. O prázdninách se klub uzavírá. Výjimkou mohou být jedno či dvoudenní prázdniny, kdy po předchozí domluvě, v případě zájmu, může být klub otevřen. čl. 5. Zájmové činnosti klubu 1. Klub nabízí zájemcům tyto činnosti:

2 sportovní aktivity - sportovní aktivity - sportovní aktivity - netradiční výtvarné techniky základy keramické výchovy, výuka hry na klavír, výuka hry na kytaru, sborový zpěv, práce s PC dramatický kroužek čl.6. Technické zabezpečení klubu 1. Technické vybavení klubu odpovídá platným právním předpisům a normám. Ředitel školy je odpovědný za porušení těchto předpisů či jejich nedodržení v případě oprav, výměny či rekonstrukce. Osvětlení - v klubovně je zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení zářivkovými i žárovkovými tělesy zajišťuje celkové osvětlenímístnosti. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo. - integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky (televizní lupa). Větrání - prostory klubovny-multifunkční učebny (dále jen K-MU) jsou přímo větratelné. - v K-MU je zajištěna teplota nejméně 20 0 C až 22 0 C Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent. - v letním období je nejvyšší přípustná teplota v učebnách 26 0 C. K její regulaci slouží v oknech instalované žaluzie. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v klubovně pod 16 0 C bude provoz klubu zastaven. Vybavení klubu - K-MU je vybavena pracovními stoly a čalouněnými židlemi pro 20 osob, interaktivní tabulí a 10 netbooky s vysokorychlostním připojením k internetu. - klubovna je vybavena odpovídající výškou pracovních stolů, příp. lavic, dle velikosti žáků. - centrální lékárnička je umístěna v kanceláři ředitele školy, další lékárničky jsou umístěny v místnosti první pomoci v přízemí. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy při zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. Úklid - pro čištění a úklid klubu jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců školy. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čistícíprostředky včetně dezinfekčních prostředků. Vydávání čistícíchprostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí školník. čl.7 Plnění hygienických norem - klubovna při rozměrech 6,2 m x 10,5 m splňuje základní hygienické požadavky na učebny tj. min. 1,65 m 2 na žáka. čl.8 Náklady klubu - Náklady klubu, který je zařazen mezi hlavní činnosti školy, jsou hrazeny z provozních prostředků od zřizovatele, z prostředků na přímé vzdělávání poskytované prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje Karlovy Vary z kapitoly Ministerstva školství a rovněž z prostředků vlastních, získaných z členských příspěvků příp. z prodeje vlastních produktů. - Náklady na provoz klubu jsou poměrem užitné plochy klubovny k celkové užitné ploše budovy školy

3 tj. za druhé nadzemní patro. Za společně užívané prostory jsou do nákladů klubu započítána 2 % celkových provozních nákladů školy. - Za provozními náklady, uznatelnými pro stanovení nákladů klubu, lze považovat zejména: - materiálovévybavení jako např. kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravy vztahující se k opravám shora vymezených prostor, užívaných pro provoz klubu - spotřeba energií elektrické energie, vodné stočné - náklady oprav a údržby zařízení klubu - poplatky za telefonní hovory - poštovní poplatky. Čl. 9 Závěrečná ustanovení 1. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. 2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků. 3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 4. Tento řád vstupuje v platnost dnem Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen u ředitele školy, na místě trvale přístupném všem Zaměstnancům školy. V Jáchymově dne Mgr. Jan Musil ředitel školy

4 ŠKOLNÍ KLUB - vnitřní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád školního klubu se řídí ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále pak ustanovením 111 školského zákona o školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, střediska volného času, školní družiny, školní kluby, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání. Zájmové vzdělávání poskytuje dětem, žákům a studentům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Na to navazuje vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, která stanoví, že účastníky zájmového vzdělávání mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků (popřípadě další fyzické osoby). čl. 2 Hlavní činnost klubu Podle ustanovení 2 vyhlášky 74/2005 Sb. hlavní činností Školního klubu ZŠ M.Curie-Sklodowskéa MŠ Jáchymov jsou tyto následující formy zájmového vzdělávání: - Příležitostná výchovná,vzdělávací, zájmová, tematická a rekreační činnost nespojená s pohybem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. - Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů - Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo - Využití otevřené nabídky spontánních činnosti Čl. 3 Forma přijímání a odhlašování žáků do ŠK O přijetí žáka pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve ŠK, se rozhoduje na základě písemné přihlášky, úhrady školného, jehož výše je stanovena na 1 pololetí školního roku aje vyvozena procentuálně z provozních nákladů vyhrazených na ŠK a využití je specifikováno v provozním řádu. Odhlašování žáků ze ŠK je též písemnou formou. Školné, pokud odhlášení žáka je v druhé polovině pololetí, senevrací. Čl. 4Bezpečnost žáků ve ŠK Hlavním posláním školního klubu po stránce bezpečnostní je zabezpečení zájmové činnosti a do určité míry i odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠK- zejména z pohledu rodičů- částečně funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. Školní klub pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování, jako jsou zájmové kroužky. Činnost ŠK je vymezena dobou bezprostředně po školním vyučování, z toho pohledu přistupujeme ke stanovení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků navštěvujících ŠK. Vzhledem k tomu se ve školním klubu aplikuje 29 školského zákona,platí, že obdobně jako ve školách, při své činnosti ŠK přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zároveň zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Čl. 5 Způsob evidence žáků ve ŠK Podle ustanovení 15 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání je evidence žáků ve ŠK stanovena tak, že se žák při příchodu a odchodu do ŠK v daný den podepíše a zapíše čas příchodu a odchodu. Evidence celkového počtu žáků přihlášených do ŠK je vedena samostatně a dále se eviduje v třídních výkazech podle jednotlivých zájmových kroužků, které ŠK sdružuje. Čl. 6 Úraz žáka ve ŠK Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vztahuje se na činnost ŠK v plném rozsahu 29 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách a školských zařízeních. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že školská zařízení typu družin a školních klubů jsou povinna vést evidenci

5 úrazů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2. Každý záznam o úraze je tedy zaslán okruhu orgánů a institucí dle prováděcí vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. V Jáchymově Mgr. Jan Musil ředitel školy

6 ŠKOLNÍ KLUB školní vzdělávací program Součást ŠVP Mathesius Motto: Charakteristika školního klubu: Školní klub je součástí Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy JáchymovJáchymov ve zřizovací listině je veden v hlavní činnosti školy od ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov je škola s výukou 1. a 2. stupně. Stávajícími organizačními součástmi jsou mateřská škola, školní družina, školní jídelna a školní výdejna. Kapacita školního klubu odpovídá kapacitě dětí II. stupně ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov a vyšších tříd I. stupně tj. 70 dětí a žáků. Činnost školního klubu spočívá hlavně v činnosti zájmových kroužků, které svou činnost realizují v odpoledních hodinách ve volných třídách, dále multifunkční třídě vybavené počítači, kulečníky, stolními hrami, a kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči pro plnohodnotné vaření, a tak plnit funkci kroužku pro milovníky přípravy jídel, kterou především ke své hlavní činnosti využívá také družina. Dále kroužky tělovýchovného charakteru probíhají v tělocvičně. Školní klub se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou. Cíle vzdělávání: Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí. Rozvíjet osobnost dítěte Rozvíjet vědomosti dětí a jejich praktické dovednosti Rozvíjet tělesnou zdatnost při pohybových aktivitách Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se. Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech. Utvářet kladný vztah k přírodě a učit se chránit svět kolem nás. Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům. Vytvářet prostorové podmínky pro odpočinek a relaxaci. Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami žáků. Formy vzdělávání: Pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou řízených činností a představuje zejména organizované, řízené a vzdělávací činnosti a aktivity zájmového vzdělávání. Výtvarná a pracovní činnost Dramatická a hudební aktivita Sportovní aktivity Vaření a příprava studené kuchyně Odpočinková činnost Rekreační činnost Práce s PC, samostatné vyhledávání nových informací. Příprava na vyučování Mravní příprava do života a slušné chování Kroužky Aj Pěvecké kroužky Keramika, pracovní činnosti a ruční práce Různé výtvarné techniky Příležitostná činnost - je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠK (akce a projekty). Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností. Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠK. Například: karneval, soutěž ve hře dětského kulečníku, soutěž ve vaření, sportovní soutěže, výstavy, zpívání u táboráku. Spontánní činnosti - vycházejí ze skladby činností ŠK.

7 Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání: ŠK je určen přednostně pro žáky ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov. Zahrnuje žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu. Žáci 2. stupně jsou vedeni v zájmovém vzdělávání ve Školním klubu. O přijetí žáka do ŠK rozhoduje ředitel školy. Na škole pod školním klubem fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠK. Podmínky ukončování zájmového vzdělávání: Zájmové vzdělávání ve ŠK bude zakončováno dle volby vedoucích v jednotlivých kroužcích (pamětním listem, šerpou, pamětním tričkem, šátkem apod.) V poslední týdnu ve školním roce se pořádá rozlučkový táborák se zpíváním a opékáním vuřtů a těšením se na prázdniny. Délka a časový plán zájmového vzdělávání: Zájmové vzdělávání ve školním klubu je poskytováno po dobu 10 měsíců po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin, se po projednání zřizovatelem činnost ŠK přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná. Provoz školního klubu je organizován činností jednotlivých kroužků. Délku trvání kroužku a pravidelnost si vždy určuje vedoucí kroužku. Na škole jsou vytvořeny podmínky a svým vybavením tříd mohou fungovat tyto typy kroužků: Jazykové kroužky (AJ, NJ, RJ, aj.) Výtvarné kroužky Pracovní kroužky a různé pracovní techniky Počítačové kroužky a kroužky informatiky Pěvecké kroužky Kroužky keramiky Kroužek vaření, pečení a studené kuchyně Aktivity v rámci projektu Objevy čekají na tebe Dramatický kroužek Tělovýchovné kroužky Míčové hry ŠVP pro ŠK je tvořen na dobu čtyř let. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami: Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠK, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude ŠK nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. Materiální podmínky: Školní Klub ke své činnosti využívá multifunkční učebnu ve 2. nadzemním podlaží školy.učebna je vybavena interaktivní tabulí dataprojekcí a řídícím počítačem, 10 netbooky s připojením na vysokorychlostní internet. Propojenímučebny s multifunkční knihovnou se otevřela možnost využívání knižních fondů.kroužek vedení domácnosti a vaření má k dispozici učebnu v 1. nadzemním podlaží se dvěma kuchyňskými linkami,se dvěma sporáky a troubami na vaření a pečení i hygienickým zázemím včetně automatické pračky a lednicemi. Multifunkční učebna je 2x v týdnu k dispozici školnímu klubu pro žáky 2. stupně, jinak kroužky probíhají v odpoledních hodinách v určených tematicky zaměřených třídách (třída pro výuku dějepisu, zeměpisu, fyziky, jazyků, hudební výchovy, výtvarných a pracovních činností). Užívání mimoškolních prostor je ošetřeno pravidly bezpečnosti. Ekonomické podmínky:

8 Úplata za zájmové vzdělávání činí 50,- Kčna jeden měsíc. Úplata se hradí v kanceláři u vedoucí zájmového vzdělávání na škole jak pro školní klub, tak pro družinu. Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy. Datum úhrady určí ředitel a seznámí s ní rodiče na schůzce rodičů. ŠK využívá financování z více zdrojů kromě základních zdrojů MŠMT a zřizovatele školy, čerpá finance i z dalších zdrojů sponzorské dary apod. V budoucnu bychom chtěli využít i zdroje dotační politiky. Personální podmínky: Pedagogický provoz ve ŠK zajišťuje vychovatelka s úvazkem 0,700 týdenní pracovní doby. Zajišťuje provoz ve třídě ŠK pro žáky 2. stupně, kroužek vaření ve ŠK a veškerou administrativu spojenou se školní družinou a školním klubem. Personální zajištění: Pracuje zde jedna vychovatelka a pracovnice, které vedou zájmové kroužky. Spoluúčast rodičů na vzdělávání: Rodiče mohou podle potřeby kontaktovat vychovatelku nebo učitelku, která vede kroužek. O provozu, programu a akcích pořádaných ŠK jsou rodiče informováni. Podmínky BOZP ŠK zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře, nabyli další vědomosti,zkušenosti a citový náboj.podporuje dobré vztahy mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠK je zajištěna: 1. Vnitřním řádem ZŠ 2. Vnitřním řádem ŠK 3. Vnitřním řádem ŠK 4. Vnitřními řády specializovaných učeben V dalších prostorách se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka. Věkové individuální zvláštnosti dětí: Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich problému s rodiči a se školou. V rámci pedagogického procesu se ve ŠK prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí: - Charakteristika vzdělávacího programu Cíle vzdělávání: cílem je rozvoj osobnosti člověka a její respektování, umožnění seberealizace dětí ve skupinových i individuálních, řízených nebo spontánních aktivitách, vedení dětí k účinnému využívání volného času, prevence sociálně patologických jevů, začlenění cílů ekologické výchovy do průběžné činnosti školního klubu, ovlivnění vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, utváření pozitivních vztahů mezi žáky, posilování komunikačních dovedností a komunikační kompetence,která vede k rozvoji verbální i neverbálníkomunikace dětí. Žáci rozvíjejí slovní zásobu, učí se formulovat své myšlenky, vyjadřovat se k daným tématům jasně, stručně a srozumitelně, ústní i písemnou formou. Učí se vyprávět, diskutovat, hledat nové argumenty a umět oponovat při osvojení si správné komunikační techniky. Nedílnou součástí je rozvoj dovedností naslouchat druhým, porozumět slyšenému, vybírat podstatné informace. - Naše činnost se zaměřuje na tyto základní oblasti: Výchova ke zdravému životnímu stylu: 1. Výchova k odpovědnosti za svoji osobu, zdraví a dodržování osobní hygieny. 2. Posilování tělesné zdatnosti a otužování. 3. Rozvíjení citové stránky osobnosti s citové vazby. 4. Udržování pořádku v prostorách školy a okolí.

9 Posilování komunikačních dovedností člověk ve společnosti: 1. Rozvoj slovní zásoby, kultivace slovního a mimoslovního projevu. 2. Schopnost vyjádřit se a naslouchat. 3. Uplatnění se v kolektivu. 4. Vytvoření základu estetického vztahu k životu, ke kultuře a umění. Odpovědnost za své chování: 1. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky. 2. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám. 3. Pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů. 4. Důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality. Ovládání negativních citových reakcí: 1. Vypořádání se stresem. 2. Řešení životních situací. 3. Vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy. 4. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině člověk jako jedinec: 1. Rozvoj pozitivních citů žáka ve vztahu k sobě(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti). 2. Kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí a posilovat pozitivní myšlení. 3. Vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny. 4. Usměrňovat temperament, postoje a hodnoty. Formování životních postojů: 1. Vytváření společensky žádaných hodnot. 2. Vytváření základů právního vědomí, úcty, porozumění a tolerance. 3. Schopnost a ochota pomoci. 4. Posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům. -prevence sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření - delikvence - virtuální drogy - šikanování, vandalismus - násilné chování, rasismus - chápat podobnost a odlišnost lidí a pochopit rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání, nacházení nových vazeb v souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování. - možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně vzdělávací práce školního klubu - přinášet nové podněty a poznatky K L Í Č O V É K O M P E T E N C E Dlouhodobý proces, souhrn dovedností, schopností, vědomostí a postojů, které děti(žáci) získávají v průběhu několikaleté aktivitě v kroužcích, pobytu ve školním klubu. Protínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. Kompetence k řešení problémů dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého. nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení. všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení. uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. umí vyhledat informace k řešení problémů. umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností. chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení. Kompetence komunikativní umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem nebojí se vyjádřit svůj názor naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je

10 dokáže vést dialog využívá získané dovednosti ke spolupráci umí pracovat s informacemi vyjadřuje se kultivovaně dokáže vhodně argumentovat a obhájit dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci slovním projevem Kompetence sociální spolupracuje v kolektivu vyjadřuje své názory umí jednat s dospělým i s vrstevníky je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů zná možnosti, jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje na ně má upevněny hygienické návyky Kompetence občanská respektuje druhé respektuje odlišnosti osobní, kulturní, náboženské atd. dokáže v tísni pomoci dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích, se kterými nesouhlasí dokáže odolat psychickému nátlaku uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost zná svá práva a povinnosti dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností chápe a vnímá tradice, historii a kulturu je ohleduplný k přírodě uvědomuje si hodnotu majetku svého a jiných osob Kompetence pracovní používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení dokáže pracovat podle instrukcí a návodu váží si práce své i ostatních reaguje na potřeby a pomoc druhých svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých dokáže své výsledky a své dovednosti nabídnout jiným je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě umí zhodnotit práci svou i druhých umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času FORMY, PROSTŘEDKY A METODY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pravidelná činnost: Je dána skladbou aktivit školního klubu a představuje zejména organizované aktivity zájmového v zdělávání na škole. - Výtvarná a pracovní činnost - Dramatická a hudební činnost - Sportovní aktivity - Odpočinkové činnosti - Rekreační činnosti - Příprava na vyučování - Práce s PC Příležitostná činnost:

11 Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠK (akce, projekty). Není zahrnuta do standardní skladby činností. O B S A H V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení vzdělávacích oblastí: - Člověk ajeho svět: místo kde žijeme, lidé kolem nás, lidé a čas (udržování regionální pověsti, tradice, zvyky, návštěva kulturních institucí) - Člověk a příroda: poznávat rozmanitost přírody, její ochrana a praktické poznávání, proměny přírody, roční období - Člověk a svět, společnost: vést děti k porozumění, úctě, toleranci, vytvářet kamarádské vztahy, osvojovat a dodržovat základy společenského chování Průřezová témata: Osobnostní rozvoj cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině odpovědnost za své chování, sebekontrola, sebeovládání, vybírat bezpečná místa do hry výchova ke zdravému životnímu stylu(správné stravovací návyky, pitný režim, hygienické návyky, odpovědnost za pořádek Sociální rozvoj vzájemné poznávání dětí, podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v myšlení a jednání poznávání lidí, formování životních postojů, úcta, porozumění, tolerance, schopnost a ochota pomoci, prevence sociálně patologických jevů posilování komunikačních dovedností, řeč těla, zvuků, slov-kultivace slovního a mimoslovního projevu dovednost odstoupit od vlastního nápadu a podřídit se, rozvíjet cizí myšlenku, pozitivní myšlení Morální postoj různé tipy problémů a sociálních rolí a jejich řešení, důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality umět hodnotit chování své i ostatních, neočekávat protislužbu, respektovat druhé, být spravedlivý, odpovědný, spolehlivý. VDO Výchova demokratického občana rodina, škola, školní klub, obec, stát, principy demokracie, příbuzenské vztahy, vztahy mezi dětmi, soužití, pravidla slušného chování, pochopit význam pravidel, řádu, práv. základní lidská práva a práva dítěte, oslovování křestním jménem mezi žáky demokratické rozhodování mezi dětmi. Možnost volby plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, uvědomit si svá práva i práva druhých, spravedlnost, řád a morálka VEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech rodinné příběhy, regionální pověsti a báje, zážitky a zkušenosti z jiných zemí, život dětí v jiných zemích naše vlast a Evropa a svět, státní a evropské symboly, zážitky z cest a zahraniční dovolené evropská unie a řešení problémů dětí a mládeže MKV Multikulturní výchova jedinečnost každého člověka, člověk jako součást etnika, respektování zvláštností různých etnik (ve škole, obci, ve státě) spolupráce, tolerance, solidarita, slušné chování bez ohledu na kulturní a sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin, odlišné vnímání světa specifické rysy jazyků, jejich rovnocennost a vzájemné obohacování, potřeba ovládat cizí jazyk jako nástroj dorozumění a celoživotní vzdělávání

12 naše město, změny v přírodě, ochrana přírodních zdrojů, odpady,kultura, náš životní styl, aktuální ekologický problém a jeho řešení EMV Environmentální výchova využívání přírody k relaxaci, k hrám, ke sportování, poznávání přírody a její ochrana les, pole, vodní zdroje, moře a tropický deštný prales, lidské sídlo město-vesnice, kulturní krajina voda, ovzduší a půda ochrana a co můžeme udělat my, ochrana biologických druhů, šetření energiemi životní prostředí a zemědělství, životní prostředí a doprava, životní prostředí a průmysl, odpady a hospodaření s odpady naše vesnice, změny v přírodě, ochrana přírodních zdrojů MV Mediální výchova Tematické okruhy receptivních činností: 1. Pěstování kritického přístupu k reklamě, nenechat se ovlivnit, hledání základní obsahu v textu, ve zprávě. 2. Různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a pravdivou zprávou. 3. Nedílné zprávy, texty pro děti, dospívající, dospělé, zprávy pro různé časopisy a noviny. 4. Rozvoj schopnosti mít a vyjádřit svůj názor, nenechat se ovlivňovat. 5. Vliv médií na život a chování člověka i společnost, role filmu, televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti. Tematické okruhy produktivních společností: 1. Správné vyjadřování, vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení. 2. Vyjádření zpráv ve skupinách podle věku, komunikace a spolupráce v týmu, rozdělení úkolů. Při rozvíjení dovednosti respektujeme u účastníků zájmového vzdělávání jejich individualitu a výstupy. Činnosti směrujeme přiměřeně věku žáků přihlášených do školního klubu možnostem a okolnostem. Rozpracovanou náplň obsahu ŠVP školního klubu je možné vidět přímo v kanceláři školy s veškerými materiály školního klubu při ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov. ŠVP školního klubu při ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov byl zpracován k ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, Jáchymov IČ: tel:

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Výchovný program Domova mládeže

Výchovný program Domova mládeže Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Výchovný program Domova mládeže 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 3

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více