strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s"

Transkript

1 strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého ( ) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha 6, Československé armády 820/ Na žádost právního zástupce osob, které podaly přihlášku do družstva Bytové družstvo Třeboradická 16, se sídlem Třeboradická 1077/16, PSČ , Praha 8 - Kobylisy (dále také družstvo ), paní Mgr. Kateřiny Malmstedt, r.č /1349, bytem Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ, se sídlem kanceláře na adrese Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ advokátky č. ČAK 11278, jejíž totožnost jsem ověřila dle předloženého platného občanského průkazu, jsem se zúčastnila ustavující schůze družstva, konané dne dvacátého devátého září roku dvoutisícího devátého ( ) od 17,30 hodin ve Velkém sále Úřadu Městské části Praha 8, na adrese Praha 8, Zenklova 35, abych mimo jiné ve smyslu 224 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb. a 80a a násl. zákona č. 358/92 Sb., sepsala toto: osvědčení rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov družstva.---- I. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy ustavující schůze družstva a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání související s přijetím předmětného rozhodnutí: působnost ustavující schůze družstva byla zjištěna z ust. 224 obchodního zákoníku, způsobilost ustavující schůze družstva přijímat rozhodnutí byla zjištěna z provedené prezence přítomných a dále z předložených přihlášek o členství v družstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Třeboradická 16, způsobilost ustavující schůze družstva k přijetí rozhodnutí byla potvrzena prohlášením paní JUDr. Kateřiny Malmstedt, r.č /1349, bytem Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ, se sídlem kanceláře na adrese Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ advokátky č. ČAK 11278, která po zahájení ustavující schůze družstva uvedla, že před konáním této ustavující schůze bytového družstva bylo podáno 87 přihlášek do družstva, na ustavující schůzi bytového družstva je přítomno, resp. zastoupeno, 87 oprávněných uchazečů o členství v bytovém družstvu, a ustavující schůze bytového družstva je tudíž usnášeníschopná a způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení stanov. Dále uvedla, že všichni přítomní, resp. zastoupení, byli řádně pozváni na dnešní ustavující schůzi, paní Mgr. Kateřina Malmstedt, jako zvolená předsedající ustavující schůze družstva, uvedla, že pro přijetí rozhodnutí je třeba, aby hlasovala většina hlasů přítomných, tj. 44 hlasů. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. Totožnost paní JUDr. Kateřiny Malmstedt, r.č /1349, bytem Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ, se sídlem kanceláře na adrese Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ advokátky č. ČAK 11278, jsem ověřila dle předloženého platného občanského průkazu

2 strana druhá S ohledem na shora uvedená zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla ustavující schůze družstva před přijetím následujícího rozhodnutí povinna, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy II. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že ustavující schůze družstva projednala a poté přijala, v rámci bodu 4. programu, rozhodnutí následujícího obsahu: Schvalují se stanovy družstva s firmou Bytové družstvo Třeboradická 16, tohoto znění:--- STANOVY (dále jen Stanovy ) Část I Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Bytové Družstvo Třeboradická Sídlo: Třeboradická 1077/16, Praha 8 Kobylisy Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. Družstvo je tedy v souladu s ust. 221 odst. 2 obchodního zákoníku bytovým družstvem. Za tímto účelem družstvo po svém vzniku koupí od Hlavního města Prahy, budovu č.p (bytový dům) postavený na pozemku č. parc zastavěná plocha a nádvoří a pozemek č. parc zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Kobylisy, obci Praha, část obce Kobylisy, na adrese Třeboradická 1077/16, Praha 8 - Kobylisy (dům a pozemek jsou dále v textu notářského zápisu označeny též jako nemovitosti ) a věci, práva a pohledávky, které bude družstvo povinno koupit spolu s nemovitostmi ) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem ) Členové družstva neručí za závazky družstva ) Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou ) Družstvo vzniká zápisem do obchodního rejstříku Čl. 3 Předmětem činnosti družstva je: a) provoz a správa bytového domu a pozemku ve vlastnictví bytového družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely, b) zabezpečování práv spojených s řádným užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví bytového družstva členy družstva a oprávněnými nájemci, c) uzavírání nájemních smluv o nájmu družstevního bytu a nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu anebo nebytových prostor

3 strana třetí Část II Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem nebo přechodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem ) Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu Čl. 5 Členem družstva mohou být fyzické a právnické osoby Čl. 6 Vznik členství za trvání družstva na základě přihlášky 1) Za trvání družstva členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení vstupního vkladu ve výši 8.000,-Kč (slovy: osm tisíc korun českých) ) Družstvo vrátí vstupní vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva. 3) Nově přijatý člen je povinen splatit základní členský vklad ve výši ,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do dvou (2) let od vzniku členství v družstvu.-- Čl. 7 Přechod a převod členství 1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s jedním dědicem (manželi) určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu ) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu písemnou dohodou na třetí osobu, jsou-li splněny podmínky vzniku jeho členství dle obchodního zákoníku a Stanov. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí z dosavadního člena jako převodce na nového člena jako nabyvatele předložením dohody o převodu členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě nebo dnem, kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena jako převodce o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele s nabytím členství ) Členství v družstvu přechází na nového nájemce i na základě dohody o výměně družstevního bytu nebo jiným zákonem stanoveným způsobem Čl. 8 Společné členství manželů 1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne tím i společné členství manželů v družstvu

4 strana čtvrtá 2) Právo společného nájmu družstevního bytu manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle Čl. 7 Stanov ) Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí ) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.- Čl. 9 Členská práva a povinnosti 1) Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce jednání a rozhodování členské schůze, b) být volen za člena představenstva družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje další podmínky stanovené zákonem, popř. Stanovami, c) účastnit se veškeré činnosti družstva a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva k představenstvu družstva a být o jejich vyřízení informován, a být o vyřízení stížnosti písemně informován do třiceti (30) dnů od jejího podání, e) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) do třiceti (30) dnů od vzniku práva na uzavření této smlouvy; f) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání rozdílů z tohoto vyúčtování podle zásad schválených členskou schůzí, g) na majetkové vypořádání podle Čl. 19 Stanov, h) při založení družstva má každý zakládající člen družstva nárok na uzavření nájemní smlouvy k bytu, ke kterému má uzavřenu platnou nájemní smlouvu s Městskou částí Praha 8, i) se souhlasem představenstva přenechat do podnájmu byt nebo jeho část třetí osobě, j) se souhlasem představenstva mít sídlo právnické osoby nebo místo podnikání v bytě ) Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit členský vklad, základní členský vklad a vstupní vklad v souladu se Stanovami ve stanovené výši a lhůtě, c) platit nájemné za užívání bytu včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle Čl. 22 a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a nedoplatky z jejich vyúčtování, d) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva ve výši určené členskou schůzí, e) chránit majetek družstva, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, a dodržovat ustanovení nájemní smlouvy,

5 strana pátá f) převzít byt na základě smlouvy o nájmu bytu nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu, g) oznamovat družstvu nejpozději do patnácti (15) dnů změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění poskytovaná s užíváním bytu a pro doručování písemností, h) umožnit správci, aby po předchozím písemném oznámení zjišťoval technický stav bytu (nebytového prostoru) a stavy měřidel a umožnit opravy, údržbu a instalaci technických zařízení a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu, popř. ostatních bytů či domu jako celku, i) podílet se na úhradě ztráty maximálně do výše trojnásobku základního členského vkladu, j) hradit veškeré opravy v bytě podle Čl. 21 odst. 2 Stanov, k) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva Čl. 10 Členské vklady a členský podíl 1) Členské vklady v družstvu tvoří základní členský vklad podle tohoto článku a další členské vklady dle těchto stanov ) Vstupní vklad (určená část základního členského vkladu) pro zakládající členy družstva činí 8.000,-Kč (slovy: osm tisíc korun českých). Člen je povinen splatit vstupní vklad dle Čl. 38 odst. 2) Stanov nebo Čl. 6 Stanov ) Základní členský vklad pro zakládající členy družstva činí ,-Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých). Člen je povinen splatit základní členský vklad dle Čl. 38 odst. 3) Stanov nebo Čl. 6) Stanov ) Po dobu trvání členství nesmí členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu ) Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu formou koupě a pozemku příslušejícího k domu nebo na financování činnosti a chodu družstva a technického zhodnocení domu, správu nebo opravy domu nebo splácení úvěru na koupi nemovitostí ve výši, kterou určí představenstvo. 6) Uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), který se uvolnil, se členem družstva lze vedle úhrady dalšího členského vkladu podle odst. 5) tohoto článku připadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví představenstvo. Stejně se bude postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru), pokud by se týkalo společných prostorů v domě, pořízení bytu nebo nebytového prostoru formou nástavby, přístavby či vestavby v domě, nebo při přijetí nájemce bytu za člena družstva ) Další členský vklad podle odst. 5) a 6) tohoto článku může mít formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad se ocení pořizovacími náklady ve výši doložené vkladatelem nebo cenou stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným na náklad vkladatele Čl. 11 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují kromě jména, bydliště, data narození a ové adresy, výše členských vkladů a výše, v níž byly splaceny,

6 strana šestá popř. další rozhodné skutečnosti. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí příslušnými právními předpisy Čl. 12 Zánik členství 1) Členství v družstvu zaniká: a) převodem členství písemnou smlouvou na třetí osobu, b) písemnou dohodou, c) vystoupením, d) vyloučením, e) zánikem družstva, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, j) jiným způsobem stanoveným zákonem ) Spolu se členstvím v družstvu zaniká i nájemní právo k bytu ve vlastnictví družstva, jehož je dosavadní člen nájemcem Čl. 13 Dohoda o ukončení členství Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem Čl. 14 Vystoupení z družstva Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou (2) měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupeni z družstva Čl.15 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 16 Vyloučení člena 1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje svou členskou povinnost, b) nesplatil řádně a včas dle těchto stanov základní členský vklad, vstupní vklad nebo další členský vklad dle těchto stanov,

7 strana sedmá c) dluží nájemné za tři kalendářní měsíce, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti majetku družstva, družstvu nebo proti členu družstva ) Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členu písemně oznámeno dopisem, zaslaným doporučenou poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů družstva. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1) tohoto článku, ) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi družstva. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří (3) měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek ) Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu k soudu uplatněno do tří (3) měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho (1) roku od jejího konání, zaniká ) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 4) tohoto článku, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do tří (3) měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho (1) roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze Čl. 17 Likvidace družstva Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Čl. 18 Zánik společného členství manželů 1) Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) smrtí jednoho z bývalých manželů, c) dohodou rozvedených manželů, d) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který z bývalých manželů bude byt dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce, e) na základě písemné dohody manželů s úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu manželství podle ust. 24a zákona o rodině, a to dnem právní moci rozsudku, kterým bude vysloveno, že se manželství rozvádí ) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý manžel. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů, rozhodnutím soudu nebo dohodou uzavřenou podle odst. 1) písm. e) tohoto článku

8 strana osmá 3) Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel ) Dohodnou-li se rozvedení manželé - společní členové družstva, užívající společně družstevní byt i nebytový prostor, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavřením dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu ) Společné členství manželů a zároveň členství obou v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností a zánikem členství podle Čl. 12 Stanov Čl. 19 Majetkové vypořádání 1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Dosavadní člen nemá nárok na vypořádací podíl, pokud členství v družstvu zaniklo z důvodu smluvního převodu členství na třetí osobu. U nájemce (člen, jemuž nebyl převeden byt do jeho vlastnictví) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu, vstupnímu vkladu a dalším členským vkladům, které člen splatil družstvu před zánikem členství v družstvu. U vlastníka (člen, jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor do vlastnictví) se vypořádací podíl rovná vstupnímu vkladu. - 2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří (3) měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve ) Výplata vypořádacího podílu nájemce (člen, jemuž nebyl převeden byt do jeho vlastnictví) je vázána vždy na vyklizení bytu (nebytového prostoru) a jeho předání družstvu ) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu ) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva Část III. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 20 Nájemní a podnájemní smlouva 1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Zánikem členství v družstvu zaniká nájem bytu. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2) Členové družstva, kteří jsou nájemci bytů v nemovitostech a členy družstva k okamžiku, kdy se družstvo stane vlastníkem nemovitostí, jsou povinni uzavřít nájemní smlouvu k družstevnímu bytu s družstvem nejpozději do deseti (10) dnů od nabytí nemovitostí družstvem ve znění nájemní smlouvy, kterou předloží

9 strana devátá představenstvo, a s nájemným a dalšími platbami ve výši stanovené představenstvem. Těmto nájemcům členům družstva nebude byt předáván družstvem, jelikož jej užívají již nyní jako nájemci. Tito nájemci členové družstva jsou však povinni současně s podpisem nájemní smlouvy zpřístupnit byt členům představenstva, aby provedli kontrolu bytu, zkontrolovali stav bytu, zjistili stav měřičů, atd. O této kontrole bude sepsán protokol ) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu ) Podnájemní smlouva, na základě které může člen družstva s písemným souhlasem představenstva přenechat byt k užívání třetí osobě, musí být uzavřena na dobu určitou, max. na jeden (1) rok a nesmí umožnit podnájemníkovi byt dále pronajímat. Člen družstva je povinen zaplatit poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé podání žádosti k vydání svolení představenstva s přenecháním bytu k užívání třetí osobě ) Družstvo je oprávněno pronajmout byty třetí osobám, pokud všichni členové družstva již mají v nájmu byt družstva, a pouze se souhlasem členské schůze. Družstvo je oprávněno pronajmout nebytový prostor třetí osobě pouze se souhlasem členské schůze Čl. 21 Opravy v bytě 1) Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu bezodkladným zabezpečením oprav, které dle odstavce 2) tohoto článku nehradí nájemce ) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních a plynových rozvodů, lodžií, rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim a vnější nátěry oken v bytě, pokud se s družstvem nedohodne jinak ) Družstvo může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých oprav nebo běžné údržby bytu Čl. 22 Nájemné 1) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) v poměrné výši nákladů na činnost a chod družstva, na správu a provoz nemovitostí za stanovené období, včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 5) tohoto článku a v poměrné výši nákladů na koupi a/nebo splácení úvěru, které si družstvo vzalo na koupi nemovitostí a s nimi souvisejících věcí, práv a povinností. Poměrná výše nákladů se určuje podle poměru plochy bytové jednotky daného člena k celkové podlahové ploše všech bytů v nemovitostech ) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) ) Celkovou výši nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

10 strana desátá (nebytového prostoru) stanoví představenstvo družstva ) Představenstvo družstva je oprávněno změnit výši nájemného, pokud to bude považovat za nutné s ohledem na náklady správy a údržby nemovitostí a splácení úvěru na koupi nemovitostí. Člen družstva je povinen v takovém případě akceptovat změnu nájmu a podepsat s družstvem příslušný dodatek k nájemní smlouvě ) Součástí nájemného je také pravidelný příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na činnost a chod družstva a správu, opravy a dodatečné investice. Její výši stanoví představenstvo družstva v souladu s předpokládanými náklady na chod a činnost družstva a opravy, příp. výdaji na dodatečné investice v nemovitostech. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do dalšího roku ) Nájemné spolu se zálohou na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se hradí měsíčně, a to nejpozději do 20. dne příslušného měsíce ) Vyúčtování zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce dubna následujícího roku. Dlouhodobá záloha tvořená podle odst. 5) tohoto článku se do vyúčtování nezahrnuje ) Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř (4) měsíců po uplynutí zúčtovacího období ) Přeplatek nebo nedoplatek vyúčtování záloh podle odst. 7) tohoto článku je splatný nejpozději do sedmi (7) kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, kterým je zpravidla kalendářní rok. Pokud byly uplatněny reklamace, které družstvo uznalo, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi (8) kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Přeplatek z nájemného podle odst. 7) tohoto článku může být převeden na dlouhodobou zálohu podle odst. 3) tohoto článku. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu - nájemci družstevního bytu ) Nezaplatí-li člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) nájemné a zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) řádně a včas, je povinen zaplatit družstvu na výzvu představenstva poplatek z prodlení ve výši 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) za každý započatý den prodlení Část IV. Orgány družstva Čl. 23 Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise

11 strana jedenáctá Čl. 24 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva ) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva, c) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, d) rozhodovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření, schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o výši a změnách zapisovaného základního kapitálu a výši dalších členských vkladů, f) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí představenstva, g) rozhodovat o zrušení družstva nebo o změně právní formy, h) schvalovat dodatečné investice podle Čl. 40 Stanov, i) rozhodovat ve věcech oprav prováděných nad rámec běžného rozsahu, ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně výběru dodavatele a ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu, j) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva, k) stanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě ztráty družstva, l) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, m) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, v souladu s ust. 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku, n) členská schůze může určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku družstva, který se má rozdělit mezi členy, než jak je to stanoveno v ust. 236 odst. 2 obchodního zákoníku, o) volit a odvolávat členy kontrolní komise, p) stanovit odměny členům orgánů družstva ) Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila, pokud nejde o otázky týkající se řízení družstva Čl. 25 1) Jednání členské schůze svolává předseda představenstva dle potřeby, nejméně jednou ročně ) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů družstva nebo předseda, a to do patnácti (15) dnů od doručení výzvy ) Den, hodina a místo konání členské schůze a její program musí být členům družstva oznámeno vývěskou na desce v sídle družstva a písemnou pozvánkou zaslanou elektronicky na ovou adresu člena uvedenou v seznamu členů družstva nebo písemně na adresu uvedenou v seznamu členů družstva nebo oznámením o vyvěšení na internetových stránkách družstva, a to alespoň osm (8) dnů před datem konání členské schůze ) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných

12 strana dvanáctá 5) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou a novým vyvěšením na desce družstva v jeho sídle s nezměněným pořadem jednání nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset (10) dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 4) tohoto článku Čl. 26 1) Při hlasování má každý člen nebo společní členové jeden hlas. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala ) O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze Čl. 27 Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil p představenstvu do jednoho (1) měsíce od konání této členské schůze, a nebyla-li řádně svolána do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho (1) roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu Čl. 28 1) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování ) Přílohu zápisu tvoří prezenční listina účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům ) Kopie zápisu z jednání členské schůze bude každému členovi přístupna na vyžádání u představenstva Čl. 29 Představenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva a je voleno členskou schůzí. Představenstvo je pětičlenné a ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy představenstva. Představenstvo se schází na výzvu jednoho ze svých členů alespoň čtyřikrát ročně ) Za představenstvo jednají navenek vždy dva jeho členové. Veškeré písemné dokumenty a právní úkony, pro které je právními předpisy předepsána písemná forma, podepisují předseda nebo místopředseda a nejméně další dva členové představenstva společně

13 strana třináctá 3) Představenstvu přísluší: a) řídit činnost družstva, b) jednat za družstvo navenek, c) rozhodovat o vyloučení člena z družstva, d) rozhodovat o investicích družstva nepřesahujících ,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) pro jednu investiční akci, e) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí, f) stanovovat výši nájemného a výši záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu, g) rozhodovat o dalších věcech dle Stanov, h) za jeho činnost odměna, jejíž výši stanoví členská schůze i) vyjednat úvěr na koupi nemovitostí a věcí a práv souvisejících a podepsat příslušnou úvěrovou smlouvu včetně všech zajištění úvěru Čl. 30 1) Členy představenstva mohou být voleni a funkci vykonávat jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky zvláštních zákonů ) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba splňující podmínky podle odst. 1) tohoto článku, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ) Členy představenstva nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely nebo příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci nebo osobami žijícími ve společné domácnosti nebo registrovanými partnery ) Funkční období členů představenstva jsou tři (3) roky, všichni mohou být voleni opětovně. Členové prvního představenstva po založení družstva mohou být voleni jen na období dvou (2) let Čl. 31 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně tři členy ) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva ) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy ) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce ) Kontrolní komise má tři členy. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu ) Členy kontrolní komise nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely nebo příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci nebo osobami žijícími ve společné domácnosti nebo registrovanými partnery ) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů ) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. ---

14 strana čtrnáctá Čl. 32 1) Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, neurčují-li Stanovy, že o určitých otázkách se hlasuje tajně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán ) Usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky včetně u, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné (ust. 238 odst. 3 obchodního zákoníku) ) Členem kontrolní komise a představenstva nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely nebo příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci nebo osobami žijícími ve společné domácnosti nebo registrovanými partnery Čl. 33 1) Funkční období členů kontrolní komise jsou tři (3) roky, všichni mohou být voleni opětovně. Členové první kontrolní komise po založení družstva mohou být voleni jen na období dvou (2) let Čl. 34 Předseda a členové představenstva a členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, Stanovy a usnesení členské schůze družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou Čl. 35 Předseda, členové představenstva ani členové kontrolní komise nesmí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, pokud jim k tomu nedá souhlas členská schůze. Předseda a členové představenstva mohou být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob, jejichž společníkem, zřizovatelem, členem, účastníkem apod. je družstvo Část V. Hospodaření družstva Čl. 36 Základní kapitál 1) Základní kapitál tvoří souhrn základních, vstupních a dalších členských vkladů ) Výše zapisovaného základního kapitálu činí ,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) ) Základní kapitál se zvyšuje, resp. snižuje přijetím nových členů, resp. skončením členství v družstvu Čl. 37 Majetek družstva Majetek družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a vstupních vkladů podle Čl. 38 a majetková účast členů podle Čl. 39 Stanov. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména: a) nájemné z bytů a nebytových prostor a úhrada za různé služby, poskytované

15 strana patnáctá nájemníkům družstvem, b) dotace a dary, c) jiné příjmy z činnosti družstva Čl. 38 Vklady členů družstva 1) Členové družstva jsou povinni splatit družstvu základní členský vklad a další vklady dle těchto Stanov ) Při založení družstva jsou členové družstva povinni splatit vstupní vklad (určená část základního členského vkladu) ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) do patnácti (15) dnů od konání ustavující schůze, a to hotově k rukám správce členských vkladů, a to Petře Vohánkové nebo na účet zvláště založený za tímto účelem u České spořitelny a.s., č.ú /0800, na jméno správce vkladu ) Zakládající členové družstva jsou povinni splatit základní členský vklad ve výši ,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do dvou (2) let od založení družstva. Ostatní členové družstva jsou povinni splatit základní členský vklad do dvou (2) let od vzniku jejich členství v družstvu ) Členové družstva berou na vědomí, že dle obchodního zákoníku jim členství v družstvu nevznikne, dokud zcela nesplatí vstupní vklad ) Členové družstva jsou povinni do čtrnácti (14) dnů od podpisu kupní smlouvy o koupi nemovitostí mezi družstvem a Hlavním městem Prahou uhradit na účet družstva další členský vklad ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z části kupní ceny nemovitostí připadající na byt, jež má člen v nájmu. Tento vklad nejsou povinni zaplatit členové, kteří již splatili další členský vklad ve výši celé části kupní ceny nemovitostí připadající na byt, jež má člen v nájmu dle odstavce 2) Čl. 47 Stanov.---- Čl. 39 Majetková účast člena v družstvu 1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad, vstupní vklad, další členské vklady a případná další majetková účast člena na podnikání družstva. Členové družstva se zavazují splatit další členské vklady určené v Čl. 10 odst. 5) a 6) Stanov ve výši určené představenstvem. Základní členský vklad a vstupní vklad je pro všechny zakládající členy družstva stejný ) Člen družstva se může podílet na financování činnosti družstva další majetkovou účastí. Výši, druh, způsob a lhůty pro poskytnutí další majetkové účasti sjedná představenstvo se členem písemnou smlouvou. Smlouva musí obsahovat podíl člena na případném zisku či ztrátě, způsob vypořádání další majetkové účasti při ukončení této činnosti a další podmínky ) Další členský vklad podle Čl. 10 odst. 5) se z celkové kupní ceny nemovitostí vypočítává koeficientem vypočítaného z podílu obytné podlahové plochy bytu užívaného členem družstva na celkové obytné podlahové ploše domu ) Další členský vklad podle Čl. 10 odst. 5) nebo 6) může člen splatit postupně ve splátkách a termínech určených představenstvem Čl. 40 Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty 1) Členská schůze se při projednání roční účetní závěrky usnese na použití zisku. Zisk

16 strana šestnáctá bude zpravidla použit k přídělům do fondů a ke splácení úvěru na koupi nemovitostí, případně k rozdělení mezi členy družstva podle rozhodnutí členské schůze. Podíl člena družstva na zisku určeném k rozdělení se stanoví poměrem jeho splaceného členského podílu ke splaceným členským podílům všech členů ke dni rozhodování členské schůze. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí ) Případná ztráta se vypořádá z nedělitelného fondu Čl. 41 Nedělitelný fond 1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10 % ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj ,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Fond se na základě rozhodnutí členské schůze může doplňovat i po dosažení této částky ) Nedělitelný fond se používá k úhradě ztráty družstva a k převodu do fondu družstevní výstavby při financování technického zhodnocení domu ) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena, jehož členství v družstvu zaniklo za trvání družstva Čl. 42 Fond dalších členských vkladů podle Čl. 10 odst. 5) 1) Fond dalších členských vkladů, který je součástí základního kapitálu, se tvoří z peněžního nebo věcného plnění na další členský vklad podle čl. 10 odst. 5 nebo převodem zdrojů z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jsou-li tyto zdroje použity na financování technického zhodnocení nemovitostí ) Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s pořízením nemovitostí nebo na financování technického zhodnocení nemovitostí Čl. 43 Fond dalších členských vkladů podle Čl. 10 odst. 6) 1) Fond se tvoří dalšími členskými vklady podle Čl. 10 odst. 6) Stanov ) Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s pořízením nemovitostí nebo technického zhodnocení nemovitostí a k úhradě ztráty družstva. Fond se snižuje při použití jeho zdrojů na úhradu ztráty Čl. 44 Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice 1) Fond na činnost družstva, správu, opravy a údržbu domu se dlouhodobě vytváří pravidelným příspěvkem, a to za účelem financování správy, oprav, údržby a rekonstrukcí bytového fondu a nákladů spojených se správou majetku. Finančními zdroji fondu jsou zejména nájemné z bytů a nebytových prostor, dotace na opravy poskytované státem, resp. městem a další zdroje ) Součástí fondu je také částka určená na rezervy na opravy a údržbu bytového fondu.

17 strana sedmnáctá Její výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení domu ) Člen družstva je povinen platit do fondu oprav příspěvek ve výši určené představenstvem, měsíčně dopředu, nejpozději do 20. dne běžného měsíce ) Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se platí spolu s měsíční platbou na opravy a dodatečné investice ) V případě nedostatku prostředků ve fondu na opravy a údržbu domu rozhodne členská schůze o způsobu jeho doplnění Čl. 45 Vedení účetnictví 1) Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které za tímto účelem založí a vede účet u peněžního ústavu ) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy ) Účetním obdobím je kalendářní rok Čl. 46 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření družstva 1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku ) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát družstva ) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí ) Představenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daňového přiznání výroční zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí každého roku Část VI. Převod bytů do vlastnictví členů družstva Čl. 47 1) Družstvo je povinno bezúplatně převést členovi za podmínek a ve lhůtách stanovených v úvěrové smlouvě a úvěrových podmínkách na koupi nemovitostí a dalších věcí, práv a pohledávek spojených s koupí nemovitostí a v tomto článku těchto Stanov vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem, pokud nájemce písemně požádá o bezúplatný převod bytu do jeho vlastnictví do patnácti (15) let od vzniku družstva, splatil základní členský vklad a splatí další členský vklad ve výši určené představenstvem. Členové berou na vědomí, že zástavní právo váznoucí na bytě, které jim bude převáděno, bude uvolňováno v souladu s úvěrovými podmínkami na koupi nemovitostí. Členové berou na vědomí, že družstvo není povinno bezúplatně převést členovi byt do jeho vlastnictví, pokud to nebude možné dle úvěrových podmínek na koupi nemovitosti (domu). Družstvo předloží návrh smlouvy o převodu bytu do vlastnictví členům družstva

18 strana osmnáctá 2) Převod ihned po založení družstva, kdy člen hradí v hotovosti další členský vklad Pokud člen písemně požádá družstvo o převod bytu do jeho vlastnictví do třiceti (30) dnů od zápisu družstva do obchodního rejstříku a splatil základní členský vklad, pak mu představenstvo vyměří další členský vklad ve výši části kupní ceny nemovitosti připadající na byt, jež má člen družstva v nájmu, a poměrné výši nákladů vzniklých od založení družstva na chod družstva, opravy, údržbu a správu nemovitostí. Člen je povinen do deseti (10) dnů od doručení oznámení představenstva o výši dalšího členského vkladu vklad splatit způsobem stanoveným představenstvem Družstvo a člen jsou povinni uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu do dvaceti (20) dnů poté, co se družstvo stane vlastníkem nemovitostí a katastr nemovitostí povolí vklad prohlášení vlastníka budovy družstva do katastru nemovitostí Člen je povinen zaplatit družstvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), pokud člen nesplní nějakou svou povinnost vyplývající z tohoto bodu 2) článku 47 Stanov poté, co podá žádost družstvu o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví Členové družstva, kteří splatí další členský vklad dle tohoto bodu 2) článku 47 Stanov, nejsou povinni platit další členský vklad ve výši 25 % části kupní ceny nemovitosti připadající na byt, jež má člen družstva v nájmu ) Převod po založení družstva, kdy člen hradí v hotovosti další členský vklad Pokud člen písemně požádá o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví v období po vložení prohlášení vlastníka ohledně nemovitostí do katastru nemovitostí v období od devíti (9) měsíců do patnácti (15) let po vzniku družstva, a v žádosti uvede, že disponuje hotovými prostředky na splacení dalšího členského vkladu, je družstvo povinno převést byt do vlastnictví člena, pokud člen splatil základní členský vklad a splatí družstvu další členský vklad ve výši, kterou určí představenstvo s ohledem na to, kolik poměrně na daný byt připadá na splacení úvěru na koupi nemovitostí včetně úroků a dalších poplatků banky nebo na další platby, ke kterým je družstvo povinno Představenstvo je povinno oznámit členovi výši dalšího členského vkladu do dvou (2) měsíců po doručení písemné žádosti člena družstva o převod bytu do jeho vlastnictví Člen je povinen splatit družstvu další členský vklad do šedesáti (60) dnů po doručení členovi oznámení představenstva o výši dalšího členského vkladu Družstvo je povinno uzavřít se členem smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemce, do dvou (2) měsíců po úplném splacení dalšího členského vkladu členem Člen je povinen zaplatit družstvu pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), pokud člen nesplní nějakou svou povinnost vyplývající z tohoto bodu 3) článku 47 Stanov poté, co podá žádost družstvu o převod

19 strana devatenáctá bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví ) Převod po založení družstva, kdy člen hradí formou úvěru další členský vklad Družstvo je povinno převést byt do vlastnictví člena, pokud člen (i) písemně požádá o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví v období po vložení prohlášení vlastníka ohledně nemovitostí do katastru nemovitostí v období devíti (9) měsíců do patnácti (15) let po vzniku družstva, (ii) splatil základní členský vklad, (iii) písemně se zaváže, že splatí družstvu nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu další členský vklad ve výši, kterou určí představenstvo s ohledem na to, kolik poměrně na daný byt připadá na splacení úvěru na koupi nemovitostí včetně úroků a dalších poplatků banky nebo na další platby, ke kterým je družstvo povinno, a (iv) v žádosti uvede, že na splacení dalšího členského vkladu si bude částečně nebo úplně brát úvěr Představenstvo je povinno oznámit členovi výši dalšího členského vkladu do dvou (2) měsíců po doručení písemné žádosti člena družstva o převod bytu do jeho vlastnictví Družstvo je povinno uzavřít se členem smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemce, do dvou (2) měsíců poté, co obdrží od člena písemný závazek, že splatí družstvu nejpozději do dvou (2) měsíců od uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu další členský vklad ve výši určené představenstvem (částka dalšího členského vkladu musí být uvedena v závazku člena) a že tento jeho závazek bude obsažen i ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu a že družstvo bude oprávněno od smlouvy odstoupit, pokud člen tento svůj závazek poruší Člen je povinen zaplatit družstvu pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), pokud člen nesplní nějakou svou povinnost vyplývající z tohoto bodu 4) článku 47 Stanov poté, co podá žádost družstvu o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví Část VII. Likvidace družstva Čl. 48 1) Družstvo se ruší: a) usnesením členské schůze, b) rozhodnutím soudu ) O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis ) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Čl. 49 Průběh likvidace upravuje Obchodní zákoník

20 strana dvacátá Část VIII. Společná ustanovení Čl. 50 1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být prokazatelně doručeno nebo oznámeno ) Kdekoli je v těchto stanovách v poměrné výši, pak určujícím poměrem je poměr plochy bytové jednotky daného člena k celkové podlahové ploše všech bytů v nemovitostech Čl. 51 Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze Část VIII. Závěrečné ustanovení Čl. 52 1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí Obchodním a Občanským zákoníkem **** Rozhodnutí bylo přijato ustavující schůzí tak, že předsedající přednesla návrh na schválení stanov družstva a vyzvala uchazeče o členství v družstvu, resp. jejich zástupce, k hlasování zvednutím ruky. Předsedající konstatovala, že před hlasováním bylo přítomno, resp. zastoupeno, 87 oprávněných uchazečů o členství v družstvu. Výsledek hlasování byl zjištěn prohlášením předsedající o tom, že pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 83 přítomných hlasů, proti přijetí rozhodnutí hlasovaly 4 hlasy, a to paní Jana Vaníková, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy, paní Květoslava Babická, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy, paní Milena Martinovská, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy a paní Markéta Grohová, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy s tím, že hlasování se nikdo nezdržel Předsedající konstatovala, že proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o schválení stanov byl zjištěn z ust. 224 odst. 4 obchodního zákoníku, z přihlášek do družstva, seznamu uchazečů o členství v družstvu, z prezenční listiny a z prohlášení předsedající o počtu přítomných hlasů na ustavující schůzi družstva a byl 44 hlasy *******

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava Strana první NZ 69/2014 N 74/2014 O P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:)

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o.

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o. Strana první. NZ 285/2016 N 254/2016 STEJNOPIS N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Na Nábřeží 654/79 dne jedenáctého května roku dvatisícešestnáct (:11.5.2016:), mnou,

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 Bytové družstvo Rybárna 382 Budovatelů bl. 382/3077, Most ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo Rybárna 382 (dále jen družstvo

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy

Stanovy ---------------------------------------------Stanovy--------------------------------------------- ----------------------------BYTOVÉ DRUŽSTVO---------------------------- -----------------------------------------------------

Více

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více