strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s"

Transkript

1 strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého ( ) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha 6, Československé armády 820/ Na žádost právního zástupce osob, které podaly přihlášku do družstva Bytové družstvo Třeboradická 16, se sídlem Třeboradická 1077/16, PSČ , Praha 8 - Kobylisy (dále také družstvo ), paní Mgr. Kateřiny Malmstedt, r.č /1349, bytem Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ, se sídlem kanceláře na adrese Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ advokátky č. ČAK 11278, jejíž totožnost jsem ověřila dle předloženého platného občanského průkazu, jsem se zúčastnila ustavující schůze družstva, konané dne dvacátého devátého září roku dvoutisícího devátého ( ) od 17,30 hodin ve Velkém sále Úřadu Městské části Praha 8, na adrese Praha 8, Zenklova 35, abych mimo jiné ve smyslu 224 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb. a 80a a násl. zákona č. 358/92 Sb., sepsala toto: osvědčení rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov družstva.---- I. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy ustavující schůze družstva a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání související s přijetím předmětného rozhodnutí: působnost ustavující schůze družstva byla zjištěna z ust. 224 obchodního zákoníku, způsobilost ustavující schůze družstva přijímat rozhodnutí byla zjištěna z provedené prezence přítomných a dále z předložených přihlášek o členství v družstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Třeboradická 16, způsobilost ustavující schůze družstva k přijetí rozhodnutí byla potvrzena prohlášením paní JUDr. Kateřiny Malmstedt, r.č /1349, bytem Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ, se sídlem kanceláře na adrese Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ advokátky č. ČAK 11278, která po zahájení ustavující schůze družstva uvedla, že před konáním této ustavující schůze bytového družstva bylo podáno 87 přihlášek do družstva, na ustavující schůzi bytového družstva je přítomno, resp. zastoupeno, 87 oprávněných uchazečů o členství v bytovém družstvu, a ustavující schůze bytového družstva je tudíž usnášeníschopná a způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení stanov. Dále uvedla, že všichni přítomní, resp. zastoupení, byli řádně pozváni na dnešní ustavující schůzi, paní Mgr. Kateřina Malmstedt, jako zvolená předsedající ustavující schůze družstva, uvedla, že pro přijetí rozhodnutí je třeba, aby hlasovala většina hlasů přítomných, tj. 44 hlasů. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. Totožnost paní JUDr. Kateřiny Malmstedt, r.č /1349, bytem Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ, se sídlem kanceláře na adrese Černošice, Ostružinová 1794, okr. Praha západ advokátky č. ČAK 11278, jsem ověřila dle předloženého platného občanského průkazu

2 strana druhá S ohledem na shora uvedená zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla ustavující schůze družstva před přijetím následujícího rozhodnutí povinna, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy II. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že ustavující schůze družstva projednala a poté přijala, v rámci bodu 4. programu, rozhodnutí následujícího obsahu: Schvalují se stanovy družstva s firmou Bytové družstvo Třeboradická 16, tohoto znění:--- STANOVY (dále jen Stanovy ) Část I Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Bytové Družstvo Třeboradická Sídlo: Třeboradická 1077/16, Praha 8 Kobylisy Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. Družstvo je tedy v souladu s ust. 221 odst. 2 obchodního zákoníku bytovým družstvem. Za tímto účelem družstvo po svém vzniku koupí od Hlavního města Prahy, budovu č.p (bytový dům) postavený na pozemku č. parc zastavěná plocha a nádvoří a pozemek č. parc zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Kobylisy, obci Praha, část obce Kobylisy, na adrese Třeboradická 1077/16, Praha 8 - Kobylisy (dům a pozemek jsou dále v textu notářského zápisu označeny též jako nemovitosti ) a věci, práva a pohledávky, které bude družstvo povinno koupit spolu s nemovitostmi ) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem ) Členové družstva neručí za závazky družstva ) Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou ) Družstvo vzniká zápisem do obchodního rejstříku Čl. 3 Předmětem činnosti družstva je: a) provoz a správa bytového domu a pozemku ve vlastnictví bytového družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely, b) zabezpečování práv spojených s řádným užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví bytového družstva členy družstva a oprávněnými nájemci, c) uzavírání nájemních smluv o nájmu družstevního bytu a nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu anebo nebytových prostor

3 strana třetí Část II Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem nebo přechodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem ) Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu Čl. 5 Členem družstva mohou být fyzické a právnické osoby Čl. 6 Vznik členství za trvání družstva na základě přihlášky 1) Za trvání družstva členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení vstupního vkladu ve výši 8.000,-Kč (slovy: osm tisíc korun českých) ) Družstvo vrátí vstupní vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva. 3) Nově přijatý člen je povinen splatit základní členský vklad ve výši ,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do dvou (2) let od vzniku členství v družstvu.-- Čl. 7 Přechod a převod členství 1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s jedním dědicem (manželi) určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu ) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu písemnou dohodou na třetí osobu, jsou-li splněny podmínky vzniku jeho členství dle obchodního zákoníku a Stanov. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí z dosavadního člena jako převodce na nového člena jako nabyvatele předložením dohody o převodu členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě nebo dnem, kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena jako převodce o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele s nabytím členství ) Členství v družstvu přechází na nového nájemce i na základě dohody o výměně družstevního bytu nebo jiným zákonem stanoveným způsobem Čl. 8 Společné členství manželů 1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne tím i společné členství manželů v družstvu

4 strana čtvrtá 2) Právo společného nájmu družstevního bytu manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle Čl. 7 Stanov ) Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí ) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.- Čl. 9 Členská práva a povinnosti 1) Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce jednání a rozhodování členské schůze, b) být volen za člena představenstva družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje další podmínky stanovené zákonem, popř. Stanovami, c) účastnit se veškeré činnosti družstva a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva k představenstvu družstva a být o jejich vyřízení informován, a být o vyřízení stížnosti písemně informován do třiceti (30) dnů od jejího podání, e) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) do třiceti (30) dnů od vzniku práva na uzavření této smlouvy; f) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání rozdílů z tohoto vyúčtování podle zásad schválených členskou schůzí, g) na majetkové vypořádání podle Čl. 19 Stanov, h) při založení družstva má každý zakládající člen družstva nárok na uzavření nájemní smlouvy k bytu, ke kterému má uzavřenu platnou nájemní smlouvu s Městskou částí Praha 8, i) se souhlasem představenstva přenechat do podnájmu byt nebo jeho část třetí osobě, j) se souhlasem představenstva mít sídlo právnické osoby nebo místo podnikání v bytě ) Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit členský vklad, základní členský vklad a vstupní vklad v souladu se Stanovami ve stanovené výši a lhůtě, c) platit nájemné za užívání bytu včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle Čl. 22 a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a nedoplatky z jejich vyúčtování, d) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva ve výši určené členskou schůzí, e) chránit majetek družstva, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, a dodržovat ustanovení nájemní smlouvy,

5 strana pátá f) převzít byt na základě smlouvy o nájmu bytu nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu, g) oznamovat družstvu nejpozději do patnácti (15) dnů změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění poskytovaná s užíváním bytu a pro doručování písemností, h) umožnit správci, aby po předchozím písemném oznámení zjišťoval technický stav bytu (nebytového prostoru) a stavy měřidel a umožnit opravy, údržbu a instalaci technických zařízení a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu, popř. ostatních bytů či domu jako celku, i) podílet se na úhradě ztráty maximálně do výše trojnásobku základního členského vkladu, j) hradit veškeré opravy v bytě podle Čl. 21 odst. 2 Stanov, k) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva Čl. 10 Členské vklady a členský podíl 1) Členské vklady v družstvu tvoří základní členský vklad podle tohoto článku a další členské vklady dle těchto stanov ) Vstupní vklad (určená část základního členského vkladu) pro zakládající členy družstva činí 8.000,-Kč (slovy: osm tisíc korun českých). Člen je povinen splatit vstupní vklad dle Čl. 38 odst. 2) Stanov nebo Čl. 6 Stanov ) Základní členský vklad pro zakládající členy družstva činí ,-Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých). Člen je povinen splatit základní členský vklad dle Čl. 38 odst. 3) Stanov nebo Čl. 6) Stanov ) Po dobu trvání členství nesmí členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu ) Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu formou koupě a pozemku příslušejícího k domu nebo na financování činnosti a chodu družstva a technického zhodnocení domu, správu nebo opravy domu nebo splácení úvěru na koupi nemovitostí ve výši, kterou určí představenstvo. 6) Uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), který se uvolnil, se členem družstva lze vedle úhrady dalšího členského vkladu podle odst. 5) tohoto článku připadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví představenstvo. Stejně se bude postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru), pokud by se týkalo společných prostorů v domě, pořízení bytu nebo nebytového prostoru formou nástavby, přístavby či vestavby v domě, nebo při přijetí nájemce bytu za člena družstva ) Další členský vklad podle odst. 5) a 6) tohoto článku může mít formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad se ocení pořizovacími náklady ve výši doložené vkladatelem nebo cenou stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným na náklad vkladatele Čl. 11 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují kromě jména, bydliště, data narození a ové adresy, výše členských vkladů a výše, v níž byly splaceny,

6 strana šestá popř. další rozhodné skutečnosti. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí příslušnými právními předpisy Čl. 12 Zánik členství 1) Členství v družstvu zaniká: a) převodem členství písemnou smlouvou na třetí osobu, b) písemnou dohodou, c) vystoupením, d) vyloučením, e) zánikem družstva, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, j) jiným způsobem stanoveným zákonem ) Spolu se členstvím v družstvu zaniká i nájemní právo k bytu ve vlastnictví družstva, jehož je dosavadní člen nájemcem Čl. 13 Dohoda o ukončení členství Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem Čl. 14 Vystoupení z družstva Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou (2) měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupeni z družstva Čl.15 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 16 Vyloučení člena 1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje svou členskou povinnost, b) nesplatil řádně a včas dle těchto stanov základní členský vklad, vstupní vklad nebo další členský vklad dle těchto stanov,

7 strana sedmá c) dluží nájemné za tři kalendářní měsíce, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti majetku družstva, družstvu nebo proti členu družstva ) Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členu písemně oznámeno dopisem, zaslaným doporučenou poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů družstva. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1) tohoto článku, ) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi družstva. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří (3) měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek ) Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu k soudu uplatněno do tří (3) měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho (1) roku od jejího konání, zaniká ) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 4) tohoto článku, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do tří (3) měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho (1) roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze Čl. 17 Likvidace družstva Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Čl. 18 Zánik společného členství manželů 1) Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) smrtí jednoho z bývalých manželů, c) dohodou rozvedených manželů, d) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který z bývalých manželů bude byt dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce, e) na základě písemné dohody manželů s úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu manželství podle ust. 24a zákona o rodině, a to dnem právní moci rozsudku, kterým bude vysloveno, že se manželství rozvádí ) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý manžel. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů, rozhodnutím soudu nebo dohodou uzavřenou podle odst. 1) písm. e) tohoto článku

8 strana osmá 3) Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel ) Dohodnou-li se rozvedení manželé - společní členové družstva, užívající společně družstevní byt i nebytový prostor, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavřením dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu ) Společné členství manželů a zároveň členství obou v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností a zánikem členství podle Čl. 12 Stanov Čl. 19 Majetkové vypořádání 1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Dosavadní člen nemá nárok na vypořádací podíl, pokud členství v družstvu zaniklo z důvodu smluvního převodu členství na třetí osobu. U nájemce (člen, jemuž nebyl převeden byt do jeho vlastnictví) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu, vstupnímu vkladu a dalším členským vkladům, které člen splatil družstvu před zánikem členství v družstvu. U vlastníka (člen, jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor do vlastnictví) se vypořádací podíl rovná vstupnímu vkladu. - 2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří (3) měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve ) Výplata vypořádacího podílu nájemce (člen, jemuž nebyl převeden byt do jeho vlastnictví) je vázána vždy na vyklizení bytu (nebytového prostoru) a jeho předání družstvu ) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu ) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva Část III. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 20 Nájemní a podnájemní smlouva 1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Zánikem členství v družstvu zaniká nájem bytu. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2) Členové družstva, kteří jsou nájemci bytů v nemovitostech a členy družstva k okamžiku, kdy se družstvo stane vlastníkem nemovitostí, jsou povinni uzavřít nájemní smlouvu k družstevnímu bytu s družstvem nejpozději do deseti (10) dnů od nabytí nemovitostí družstvem ve znění nájemní smlouvy, kterou předloží

9 strana devátá představenstvo, a s nájemným a dalšími platbami ve výši stanovené představenstvem. Těmto nájemcům členům družstva nebude byt předáván družstvem, jelikož jej užívají již nyní jako nájemci. Tito nájemci členové družstva jsou však povinni současně s podpisem nájemní smlouvy zpřístupnit byt členům představenstva, aby provedli kontrolu bytu, zkontrolovali stav bytu, zjistili stav měřičů, atd. O této kontrole bude sepsán protokol ) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu ) Podnájemní smlouva, na základě které může člen družstva s písemným souhlasem představenstva přenechat byt k užívání třetí osobě, musí být uzavřena na dobu určitou, max. na jeden (1) rok a nesmí umožnit podnájemníkovi byt dále pronajímat. Člen družstva je povinen zaplatit poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé podání žádosti k vydání svolení představenstva s přenecháním bytu k užívání třetí osobě ) Družstvo je oprávněno pronajmout byty třetí osobám, pokud všichni členové družstva již mají v nájmu byt družstva, a pouze se souhlasem členské schůze. Družstvo je oprávněno pronajmout nebytový prostor třetí osobě pouze se souhlasem členské schůze Čl. 21 Opravy v bytě 1) Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu bezodkladným zabezpečením oprav, které dle odstavce 2) tohoto článku nehradí nájemce ) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních a plynových rozvodů, lodžií, rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim a vnější nátěry oken v bytě, pokud se s družstvem nedohodne jinak ) Družstvo může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých oprav nebo běžné údržby bytu Čl. 22 Nájemné 1) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) v poměrné výši nákladů na činnost a chod družstva, na správu a provoz nemovitostí za stanovené období, včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 5) tohoto článku a v poměrné výši nákladů na koupi a/nebo splácení úvěru, které si družstvo vzalo na koupi nemovitostí a s nimi souvisejících věcí, práv a povinností. Poměrná výše nákladů se určuje podle poměru plochy bytové jednotky daného člena k celkové podlahové ploše všech bytů v nemovitostech ) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) ) Celkovou výši nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

10 strana desátá (nebytového prostoru) stanoví představenstvo družstva ) Představenstvo družstva je oprávněno změnit výši nájemného, pokud to bude považovat za nutné s ohledem na náklady správy a údržby nemovitostí a splácení úvěru na koupi nemovitostí. Člen družstva je povinen v takovém případě akceptovat změnu nájmu a podepsat s družstvem příslušný dodatek k nájemní smlouvě ) Součástí nájemného je také pravidelný příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na činnost a chod družstva a správu, opravy a dodatečné investice. Její výši stanoví představenstvo družstva v souladu s předpokládanými náklady na chod a činnost družstva a opravy, příp. výdaji na dodatečné investice v nemovitostech. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do dalšího roku ) Nájemné spolu se zálohou na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se hradí měsíčně, a to nejpozději do 20. dne příslušného měsíce ) Vyúčtování zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce dubna následujícího roku. Dlouhodobá záloha tvořená podle odst. 5) tohoto článku se do vyúčtování nezahrnuje ) Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř (4) měsíců po uplynutí zúčtovacího období ) Přeplatek nebo nedoplatek vyúčtování záloh podle odst. 7) tohoto článku je splatný nejpozději do sedmi (7) kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, kterým je zpravidla kalendářní rok. Pokud byly uplatněny reklamace, které družstvo uznalo, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi (8) kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Přeplatek z nájemného podle odst. 7) tohoto článku může být převeden na dlouhodobou zálohu podle odst. 3) tohoto článku. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu - nájemci družstevního bytu ) Nezaplatí-li člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) nájemné a zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) řádně a včas, je povinen zaplatit družstvu na výzvu představenstva poplatek z prodlení ve výši 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) za každý započatý den prodlení Část IV. Orgány družstva Čl. 23 Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise

11 strana jedenáctá Čl. 24 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva ) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva, c) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, d) rozhodovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření, schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o výši a změnách zapisovaného základního kapitálu a výši dalších členských vkladů, f) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí představenstva, g) rozhodovat o zrušení družstva nebo o změně právní formy, h) schvalovat dodatečné investice podle Čl. 40 Stanov, i) rozhodovat ve věcech oprav prováděných nad rámec běžného rozsahu, ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně výběru dodavatele a ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu, j) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva, k) stanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě ztráty družstva, l) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, m) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, v souladu s ust. 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku, n) členská schůze může určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku družstva, který se má rozdělit mezi členy, než jak je to stanoveno v ust. 236 odst. 2 obchodního zákoníku, o) volit a odvolávat členy kontrolní komise, p) stanovit odměny členům orgánů družstva ) Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila, pokud nejde o otázky týkající se řízení družstva Čl. 25 1) Jednání členské schůze svolává předseda představenstva dle potřeby, nejméně jednou ročně ) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů družstva nebo předseda, a to do patnácti (15) dnů od doručení výzvy ) Den, hodina a místo konání členské schůze a její program musí být členům družstva oznámeno vývěskou na desce v sídle družstva a písemnou pozvánkou zaslanou elektronicky na ovou adresu člena uvedenou v seznamu členů družstva nebo písemně na adresu uvedenou v seznamu členů družstva nebo oznámením o vyvěšení na internetových stránkách družstva, a to alespoň osm (8) dnů před datem konání členské schůze ) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných

12 strana dvanáctá 5) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou a novým vyvěšením na desce družstva v jeho sídle s nezměněným pořadem jednání nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset (10) dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 4) tohoto článku Čl. 26 1) Při hlasování má každý člen nebo společní členové jeden hlas. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala ) O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze Čl. 27 Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil p představenstvu do jednoho (1) měsíce od konání této členské schůze, a nebyla-li řádně svolána do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho (1) roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu Čl. 28 1) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování ) Přílohu zápisu tvoří prezenční listina účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům ) Kopie zápisu z jednání členské schůze bude každému členovi přístupna na vyžádání u představenstva Čl. 29 Představenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva a je voleno členskou schůzí. Představenstvo je pětičlenné a ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy představenstva. Představenstvo se schází na výzvu jednoho ze svých členů alespoň čtyřikrát ročně ) Za představenstvo jednají navenek vždy dva jeho členové. Veškeré písemné dokumenty a právní úkony, pro které je právními předpisy předepsána písemná forma, podepisují předseda nebo místopředseda a nejméně další dva členové představenstva společně

13 strana třináctá 3) Představenstvu přísluší: a) řídit činnost družstva, b) jednat za družstvo navenek, c) rozhodovat o vyloučení člena z družstva, d) rozhodovat o investicích družstva nepřesahujících ,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) pro jednu investiční akci, e) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí, f) stanovovat výši nájemného a výši záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu, g) rozhodovat o dalších věcech dle Stanov, h) za jeho činnost odměna, jejíž výši stanoví členská schůze i) vyjednat úvěr na koupi nemovitostí a věcí a práv souvisejících a podepsat příslušnou úvěrovou smlouvu včetně všech zajištění úvěru Čl. 30 1) Členy představenstva mohou být voleni a funkci vykonávat jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky zvláštních zákonů ) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba splňující podmínky podle odst. 1) tohoto článku, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ) Členy představenstva nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely nebo příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci nebo osobami žijícími ve společné domácnosti nebo registrovanými partnery ) Funkční období členů představenstva jsou tři (3) roky, všichni mohou být voleni opětovně. Členové prvního představenstva po založení družstva mohou být voleni jen na období dvou (2) let Čl. 31 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně tři členy ) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva ) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy ) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce ) Kontrolní komise má tři členy. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu ) Členy kontrolní komise nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely nebo příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci nebo osobami žijícími ve společné domácnosti nebo registrovanými partnery ) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů ) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. ---

14 strana čtrnáctá Čl. 32 1) Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, neurčují-li Stanovy, že o určitých otázkách se hlasuje tajně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán ) Usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky včetně u, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné (ust. 238 odst. 3 obchodního zákoníku) ) Členem kontrolní komise a představenstva nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely nebo příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci nebo osobami žijícími ve společné domácnosti nebo registrovanými partnery Čl. 33 1) Funkční období členů kontrolní komise jsou tři (3) roky, všichni mohou být voleni opětovně. Členové první kontrolní komise po založení družstva mohou být voleni jen na období dvou (2) let Čl. 34 Předseda a členové představenstva a členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, Stanovy a usnesení členské schůze družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou Čl. 35 Předseda, členové představenstva ani členové kontrolní komise nesmí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, pokud jim k tomu nedá souhlas členská schůze. Předseda a členové představenstva mohou být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob, jejichž společníkem, zřizovatelem, členem, účastníkem apod. je družstvo Část V. Hospodaření družstva Čl. 36 Základní kapitál 1) Základní kapitál tvoří souhrn základních, vstupních a dalších členských vkladů ) Výše zapisovaného základního kapitálu činí ,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) ) Základní kapitál se zvyšuje, resp. snižuje přijetím nových členů, resp. skončením členství v družstvu Čl. 37 Majetek družstva Majetek družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a vstupních vkladů podle Čl. 38 a majetková účast členů podle Čl. 39 Stanov. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména: a) nájemné z bytů a nebytových prostor a úhrada za různé služby, poskytované

15 strana patnáctá nájemníkům družstvem, b) dotace a dary, c) jiné příjmy z činnosti družstva Čl. 38 Vklady členů družstva 1) Členové družstva jsou povinni splatit družstvu základní členský vklad a další vklady dle těchto Stanov ) Při založení družstva jsou členové družstva povinni splatit vstupní vklad (určená část základního členského vkladu) ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) do patnácti (15) dnů od konání ustavující schůze, a to hotově k rukám správce členských vkladů, a to Petře Vohánkové nebo na účet zvláště založený za tímto účelem u České spořitelny a.s., č.ú /0800, na jméno správce vkladu ) Zakládající členové družstva jsou povinni splatit základní členský vklad ve výši ,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do dvou (2) let od založení družstva. Ostatní členové družstva jsou povinni splatit základní členský vklad do dvou (2) let od vzniku jejich členství v družstvu ) Členové družstva berou na vědomí, že dle obchodního zákoníku jim členství v družstvu nevznikne, dokud zcela nesplatí vstupní vklad ) Členové družstva jsou povinni do čtrnácti (14) dnů od podpisu kupní smlouvy o koupi nemovitostí mezi družstvem a Hlavním městem Prahou uhradit na účet družstva další členský vklad ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z části kupní ceny nemovitostí připadající na byt, jež má člen v nájmu. Tento vklad nejsou povinni zaplatit členové, kteří již splatili další členský vklad ve výši celé části kupní ceny nemovitostí připadající na byt, jež má člen v nájmu dle odstavce 2) Čl. 47 Stanov.---- Čl. 39 Majetková účast člena v družstvu 1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad, vstupní vklad, další členské vklady a případná další majetková účast člena na podnikání družstva. Členové družstva se zavazují splatit další členské vklady určené v Čl. 10 odst. 5) a 6) Stanov ve výši určené představenstvem. Základní členský vklad a vstupní vklad je pro všechny zakládající členy družstva stejný ) Člen družstva se může podílet na financování činnosti družstva další majetkovou účastí. Výši, druh, způsob a lhůty pro poskytnutí další majetkové účasti sjedná představenstvo se členem písemnou smlouvou. Smlouva musí obsahovat podíl člena na případném zisku či ztrátě, způsob vypořádání další majetkové účasti při ukončení této činnosti a další podmínky ) Další členský vklad podle Čl. 10 odst. 5) se z celkové kupní ceny nemovitostí vypočítává koeficientem vypočítaného z podílu obytné podlahové plochy bytu užívaného členem družstva na celkové obytné podlahové ploše domu ) Další členský vklad podle Čl. 10 odst. 5) nebo 6) může člen splatit postupně ve splátkách a termínech určených představenstvem Čl. 40 Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty 1) Členská schůze se při projednání roční účetní závěrky usnese na použití zisku. Zisk

16 strana šestnáctá bude zpravidla použit k přídělům do fondů a ke splácení úvěru na koupi nemovitostí, případně k rozdělení mezi členy družstva podle rozhodnutí členské schůze. Podíl člena družstva na zisku určeném k rozdělení se stanoví poměrem jeho splaceného členského podílu ke splaceným členským podílům všech členů ke dni rozhodování členské schůze. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí ) Případná ztráta se vypořádá z nedělitelného fondu Čl. 41 Nedělitelný fond 1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10 % ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj ,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Fond se na základě rozhodnutí členské schůze může doplňovat i po dosažení této částky ) Nedělitelný fond se používá k úhradě ztráty družstva a k převodu do fondu družstevní výstavby při financování technického zhodnocení domu ) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena, jehož členství v družstvu zaniklo za trvání družstva Čl. 42 Fond dalších členských vkladů podle Čl. 10 odst. 5) 1) Fond dalších členských vkladů, který je součástí základního kapitálu, se tvoří z peněžního nebo věcného plnění na další členský vklad podle čl. 10 odst. 5 nebo převodem zdrojů z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jsou-li tyto zdroje použity na financování technického zhodnocení nemovitostí ) Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s pořízením nemovitostí nebo na financování technického zhodnocení nemovitostí Čl. 43 Fond dalších členských vkladů podle Čl. 10 odst. 6) 1) Fond se tvoří dalšími členskými vklady podle Čl. 10 odst. 6) Stanov ) Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s pořízením nemovitostí nebo technického zhodnocení nemovitostí a k úhradě ztráty družstva. Fond se snižuje při použití jeho zdrojů na úhradu ztráty Čl. 44 Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice 1) Fond na činnost družstva, správu, opravy a údržbu domu se dlouhodobě vytváří pravidelným příspěvkem, a to za účelem financování správy, oprav, údržby a rekonstrukcí bytového fondu a nákladů spojených se správou majetku. Finančními zdroji fondu jsou zejména nájemné z bytů a nebytových prostor, dotace na opravy poskytované státem, resp. městem a další zdroje ) Součástí fondu je také částka určená na rezervy na opravy a údržbu bytového fondu.

17 strana sedmnáctá Její výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení domu ) Člen družstva je povinen platit do fondu oprav příspěvek ve výši určené představenstvem, měsíčně dopředu, nejpozději do 20. dne běžného měsíce ) Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se platí spolu s měsíční platbou na opravy a dodatečné investice ) V případě nedostatku prostředků ve fondu na opravy a údržbu domu rozhodne členská schůze o způsobu jeho doplnění Čl. 45 Vedení účetnictví 1) Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které za tímto účelem založí a vede účet u peněžního ústavu ) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy ) Účetním obdobím je kalendářní rok Čl. 46 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření družstva 1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku ) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát družstva ) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí ) Představenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daňového přiznání výroční zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí každého roku Část VI. Převod bytů do vlastnictví členů družstva Čl. 47 1) Družstvo je povinno bezúplatně převést členovi za podmínek a ve lhůtách stanovených v úvěrové smlouvě a úvěrových podmínkách na koupi nemovitostí a dalších věcí, práv a pohledávek spojených s koupí nemovitostí a v tomto článku těchto Stanov vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem, pokud nájemce písemně požádá o bezúplatný převod bytu do jeho vlastnictví do patnácti (15) let od vzniku družstva, splatil základní členský vklad a splatí další členský vklad ve výši určené představenstvem. Členové berou na vědomí, že zástavní právo váznoucí na bytě, které jim bude převáděno, bude uvolňováno v souladu s úvěrovými podmínkami na koupi nemovitostí. Členové berou na vědomí, že družstvo není povinno bezúplatně převést členovi byt do jeho vlastnictví, pokud to nebude možné dle úvěrových podmínek na koupi nemovitosti (domu). Družstvo předloží návrh smlouvy o převodu bytu do vlastnictví členům družstva

18 strana osmnáctá 2) Převod ihned po založení družstva, kdy člen hradí v hotovosti další členský vklad Pokud člen písemně požádá družstvo o převod bytu do jeho vlastnictví do třiceti (30) dnů od zápisu družstva do obchodního rejstříku a splatil základní členský vklad, pak mu představenstvo vyměří další členský vklad ve výši části kupní ceny nemovitosti připadající na byt, jež má člen družstva v nájmu, a poměrné výši nákladů vzniklých od založení družstva na chod družstva, opravy, údržbu a správu nemovitostí. Člen je povinen do deseti (10) dnů od doručení oznámení představenstva o výši dalšího členského vkladu vklad splatit způsobem stanoveným představenstvem Družstvo a člen jsou povinni uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu do dvaceti (20) dnů poté, co se družstvo stane vlastníkem nemovitostí a katastr nemovitostí povolí vklad prohlášení vlastníka budovy družstva do katastru nemovitostí Člen je povinen zaplatit družstvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), pokud člen nesplní nějakou svou povinnost vyplývající z tohoto bodu 2) článku 47 Stanov poté, co podá žádost družstvu o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví Členové družstva, kteří splatí další členský vklad dle tohoto bodu 2) článku 47 Stanov, nejsou povinni platit další členský vklad ve výši 25 % části kupní ceny nemovitosti připadající na byt, jež má člen družstva v nájmu ) Převod po založení družstva, kdy člen hradí v hotovosti další členský vklad Pokud člen písemně požádá o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví v období po vložení prohlášení vlastníka ohledně nemovitostí do katastru nemovitostí v období od devíti (9) měsíců do patnácti (15) let po vzniku družstva, a v žádosti uvede, že disponuje hotovými prostředky na splacení dalšího členského vkladu, je družstvo povinno převést byt do vlastnictví člena, pokud člen splatil základní členský vklad a splatí družstvu další členský vklad ve výši, kterou určí představenstvo s ohledem na to, kolik poměrně na daný byt připadá na splacení úvěru na koupi nemovitostí včetně úroků a dalších poplatků banky nebo na další platby, ke kterým je družstvo povinno Představenstvo je povinno oznámit členovi výši dalšího členského vkladu do dvou (2) měsíců po doručení písemné žádosti člena družstva o převod bytu do jeho vlastnictví Člen je povinen splatit družstvu další členský vklad do šedesáti (60) dnů po doručení členovi oznámení představenstva o výši dalšího členského vkladu Družstvo je povinno uzavřít se členem smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemce, do dvou (2) měsíců po úplném splacení dalšího členského vkladu členem Člen je povinen zaplatit družstvu pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), pokud člen nesplní nějakou svou povinnost vyplývající z tohoto bodu 3) článku 47 Stanov poté, co podá žádost družstvu o převod

19 strana devatenáctá bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví ) Převod po založení družstva, kdy člen hradí formou úvěru další členský vklad Družstvo je povinno převést byt do vlastnictví člena, pokud člen (i) písemně požádá o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví v období po vložení prohlášení vlastníka ohledně nemovitostí do katastru nemovitostí v období devíti (9) měsíců do patnácti (15) let po vzniku družstva, (ii) splatil základní členský vklad, (iii) písemně se zaváže, že splatí družstvu nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu další členský vklad ve výši, kterou určí představenstvo s ohledem na to, kolik poměrně na daný byt připadá na splacení úvěru na koupi nemovitostí včetně úroků a dalších poplatků banky nebo na další platby, ke kterým je družstvo povinno, a (iv) v žádosti uvede, že na splacení dalšího členského vkladu si bude částečně nebo úplně brát úvěr Představenstvo je povinno oznámit členovi výši dalšího členského vkladu do dvou (2) měsíců po doručení písemné žádosti člena družstva o převod bytu do jeho vlastnictví Družstvo je povinno uzavřít se členem smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemce, do dvou (2) měsíců poté, co obdrží od člena písemný závazek, že splatí družstvu nejpozději do dvou (2) měsíců od uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu další členský vklad ve výši určené představenstvem (částka dalšího členského vkladu musí být uvedena v závazku člena) a že tento jeho závazek bude obsažen i ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví k bytu a že družstvo bude oprávněno od smlouvy odstoupit, pokud člen tento svůj závazek poruší Člen je povinen zaplatit družstvu pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), pokud člen nesplní nějakou svou povinnost vyplývající z tohoto bodu 4) článku 47 Stanov poté, co podá žádost družstvu o převod bytu, jehož je nájemcem, do jeho vlastnictví Část VII. Likvidace družstva Čl. 48 1) Družstvo se ruší: a) usnesením členské schůze, b) rozhodnutím soudu ) O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis ) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Čl. 49 Průběh likvidace upravuje Obchodní zákoník

20 strana dvacátá Část VIII. Společná ustanovení Čl. 50 1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být prokazatelně doručeno nebo oznámeno ) Kdekoli je v těchto stanovách v poměrné výši, pak určujícím poměrem je poměr plochy bytové jednotky daného člena k celkové podlahové ploše všech bytů v nemovitostech Čl. 51 Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze Část VIII. Závěrečné ustanovení Čl. 52 1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí Obchodním a Občanským zákoníkem **** Rozhodnutí bylo přijato ustavující schůzí tak, že předsedající přednesla návrh na schválení stanov družstva a vyzvala uchazeče o členství v družstvu, resp. jejich zástupce, k hlasování zvednutím ruky. Předsedající konstatovala, že před hlasováním bylo přítomno, resp. zastoupeno, 87 oprávněných uchazečů o členství v družstvu. Výsledek hlasování byl zjištěn prohlášením předsedající o tom, že pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 83 přítomných hlasů, proti přijetí rozhodnutí hlasovaly 4 hlasy, a to paní Jana Vaníková, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy, paní Květoslava Babická, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy, paní Milena Martinovská, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy a paní Markéta Grohová, dat. nar , bytem Třeboradická 1077/16, Praha 8, Kobylisy s tím, že hlasování se nikdo nezdržel Předsedající konstatovala, že proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o schválení stanov byl zjištěn z ust. 224 odst. 4 obchodního zákoníku, z přihlášek do družstva, seznamu uchazečů o členství v družstvu, z prezenční listiny a z prohlášení předsedající o počtu přítomných hlasů na ustavující schůzi družstva a byl 44 hlasy *******

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více