WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU"

Transkript

1 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo (v) = verb sloveso INTRODUCTION AD /ei "di:/ našeho letopoctu carnivore /"ka:nivo:/ masožravý general knowledge "nqlidz/ všeobecné znalosti guess (v) /ges/ hádat presenter moderátor prize /praiz/ cena show (n) show, soutež surprise překvapení telly (= TV) /"teli/ televize (hovorove) top (n) /tqp/ vršek (horní cást oblecení) typical /"tipikl/ to je celý on! to je mu podobné! volcano sopka ain t (= isn t) /eint/ není blue (adj) /blu:/ smutný climb /klaim/ šplhat, lézt come true /%kvm "tru:/ uskutecnit se count on /"kaunt Qn/ spoléhat na goal cíl gotta (= ve got to) muset limit (n) /"limit/ limit rainbow duha reach for /"ri:ts sáhnout po stick together /%stik držet při sobe, táhnout za jeden provaz 1 PEOPLE IN OUR LIVES A YOUR LIFE affect ovlivnit bark (v) /ba:k/ štekat be afraid bát se ceho carry /"k&ri/ nést, nosit drive (v) /draiv/ řídit (auto) fantasy fantazie hang around potloukat se, chodit ven look after /%luk starat se mobile (n) mobil next door /nekst "do:/ vedle B BULLYING bend down /bend "daun/ sehnout se bully (n) /"buli/ ten, kdo šikanuje bully (v) /"buli/ šikanovat call names /ko:l "neimz/ nadávat carry on /k&ri "Qn/ pokracovat chase (v) /tseis/ honit cruel krutý escape (v) /Is"keIp/ uniknout, utéct expel /Ik"spel/ vyloucit fashion leader /"f&sn ten, kdo urcuje módu freckles /"freklz/ pihy give support /giv podpořit, podržet hit (v) /hit/ udeřit keep it to yourself /%ki:p It nechat si to pro sebe kick (v) /kik/ kopat leave me alone /%li:v mi nech me být, nech me na pokoji pointless nesmyslný punch (v) /pvnts/ dát ránu (pestí) punish /"pvnis/ (po)trestat put up with /put "Vp wid/ smířit se s redheads /"redhedz/ zrzaví, zrzci steal /sti:l/ krást tear (v) trhat victim /"viktim/ obet worried /"wvrid/ znepokojený C GETTING TO KNOW YOU flight /flait/ let fly /flai/ letet hopeless beznadejný radiographer rentgenolog saw (n) /so:/ pila sore throat /so: bolest v krku tin opener /"tin otvírák na konzervy whereabouts odkud, místo pobytu ask out /A:sk "aut/ pozvat nekam be bound to /bi "baund muset bleep (v) /bli:p/ (za)pípat blush (v) /blvs/ zacervenat se daydream (v) /"deidri:m/ snít ve dne, snít s otevřenýma ocima guy /gai/ chlapík, clovek high heels /hai "hi:lz/ vysoké podpatky leather kůže mousy /"mausi/ nevýrazný sensible /"sensibl/ praktický, úcelný spike /spaik/ špicka stammer (v) (za)koktat tease /ti:z/ škádlit, pokoušet text message /"tekst mesidz/ textová zpráva whatshisname /"wqtsizneim/ jak jen se jmenuje Describing people beard vousy broad-shouldered /bro:d ramenatý cheek /tsi:k/ tvář moustache knír overweight obézní, otylý reliable spolehlivý scar /ska:/ jizva well-built /wel "bilt/ urostlý fall off /fo:l "Qf/ spadnout grow up "Vp/ vyrůst pick up /pik "Vp/ zvednout, sbírat run away utéct 2 LIFESTYLES A WEEKENDS a good laugh %gud "la:f/ smíšek drama class kla:s/ dramatický kroužek fight (n) /fait/ boj, zápas it s all over /Its %O:l je po všem, hotovo put on a play /put "plei/ hrát, dávat hru ring (n) /rin/ ring throw out of vyhodit wave (v) /weiv/ mávat wrestler zápasník wrestling /"reslin/ zápas B LOVE ME, LOVE MY PET hay /hei/ seno hut /hvt/ přístřešek knock (v) /nqk/ klepat owner vlastník, majitel porch /po:ts/ veranda survive přežít unusual /Vn"ju:Zl/ neobvyklý vacuum (v) /"v&kju:m/ vysávat C LIKES AND DISLIKES be into /bi hrozne se zajímat, vyznat se can t stand /ka:nt "st&nd/ nesnášet designer clothes návrhář odevů fun (adj) /fvn/ zábavný label (n) /"leibl/ znacka window shopping SQpIN/ prohlížení výkladů bang (v) /b&n/ prásknout, třísknout choke (v) udusit se

2 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 85 duck (v) /dvk/ rychle se sehnout dye (n) /dai/ barva fall open /fo:l otevřít dokořán lean back /li:n "b&k/ opřít se look alike vypadat stejne, podobat se nudge (v) /nvdz/ št ouchnout shopping mall /"SQpIN mo:l/ nákupní centrum sink (v) /sink/ dostat strach, ztratit odvahu spiky /"spaiki/ s natuženými konecky, ježatý thump (v) /TVmp/ bušit weird podivný, výstřední Places and equipment bat /b&t/ pálka bowling alley &li/ kuželkářská dráha clubs /klvbz/ golfové hole course /ko:s/ golfové hřište court /ko:t/ hřište, kurt pitch /pits/ hřište pool /pu:l/ bazén puck /pvk/ kotouc, puk shuttlecock /"SVtlkQk/ badmintonový mícek stick /stik/ hokejka track /tr&k/ dráha look down /luk "daun/ dívat se svrchu, zpražit pohledem look into /luk podívat se dovnitř, zaskocit si kam look out /luk "aut/ podívat se ven, dávat pozor, vyhlížet look round /luk "raund/ podívat se kolem, prohlédnout si pametihodnosti look up /luk "Vp/ vzhlédnout, zlepšit se, vyhledat EXTENSION 1 aristocracy šlechta billion miliarda conquer dobýt invade /In"veId/ napadnout settler osadník spread /spred/ rozšířit tribe /traib/ kmen fool /fu:l/ blázen, pošetilec hold up "Vp/ podpořit lie (n) /lai/ lež soul duše strength /strent/ síla tear (n) slza truth (n) /tru:t/ pravda wipe dry /waip "drai/ usušit 3 STRANGE BUT TRUE A ELECTRIC WOMAN bend (v) /bend/ ohnout (se) blank (adj) /bl&nk/ prázdný catch fire /k&ts vznítit se, zacít hořet electrical appliance /I"lektrIkl elektrický spotřebic iron (n) žehlicka jump up /dzvmp "Vp/ vyskocit kettle /"ketl/ konvice light bulb /"lait bvlb/ žárovka lottery loterie phone-in In/ pořad z telefonních námetů posluchaců pylon stožár set (n) /set/ přijímac store (v) /sto:/ hromadit, skladovat, akumulovat video-recorder videorekordér B MYSTERIES a close shave SeIv/ únik o vlásek air force fo:s/ vojenské letectvo break the speed limit /%breik "spi:d limit/ překrocit povolenou rychlost bucket /"bvkit/ nádrž dental record reko:d/ zubní záznam firefighter hasic fishing rod /"fisin rqd/ rybářský prut flippers ploutve helicopter vrtulník jammed /dz&md/ zaseknutý jet fighter /"dzet stíhacka mask /ma:sk/ maska outfit /"autfit/ výstroj oxygen tank t&nk/ kyslíková láhev parachute padák pick up (= detect) /pik "Vp/ najít, zachytit put out /put "aut/ zneškodnit, uhasit radar gun /"reida: gvn/ policejní radar reset /ri:"set/ znovu seřídit speeding /"spi:din/ překrocení povolené rychlosti wetsuit /"wetsu:t/ kombinéza pro potápení C PROBLEMS bent /bent/ ohnutý crash /kr&s/ rozbít, roztříštit dead /ded/ vybitý, nefungující gone /gqn/ pokažený, znicený lock (n) /lqk/ zámek afford dovolit si ashamed zahanbený chains /tseinz/ řetezy cheerful veselý clerk /kla:k/ úředník cold-hearted "ha:tid/ nemilosrdný, bezcitný day off /dei "Qf/ volno double (v) /"dvbl/ zdvojnásobit fiancée /fi"qnsei/ snoubenka grave (n) /greiv/ hrob his mean old ways /hiz %weiz/ jeho dřívejší lakota humbug /"hvmbvg/ nesmysl!, blbost! mend his ways /%mend hiz "weiz/ napravit se, polepšit se partner partner turkey /"t3:ki/ krocan wages /"weidziz/ mzda Problems broken down "daun/ rozbitý, porouchaný burnt /b3:nt/ spálený cracked /kr&kt/ prasklý damaged /"d&midzd/ poškozený flat /fl&t/ prázdný, píchlý missing /"misin/ chybející plugged in /plvgd "In/ zapojený (do elektřiny) puncture píchlé kolo scratched /skr&tst/ poškrábaný stolen ukradený stuck /stvk/ uvízlý torn /to:n/ roztržený wrong size /rqn "saiz/ špatná velikost break off /breik s"qf/ ulomit come off /kvm "Qf/ upadnout, odlomit se switch off /swits "Qf/ vypnout, zhasnout take off /teik "Qf/ sundat, svléknout turn off /t3:n "Qf/ vypnout, zhasnout 4 ENTERTAINMENT A RADIO SURVEY do a survey "s3:vei/ delat anketu do some research /%du: ri"s3:ts/ delat průzkum electric guitar /I%lektrIk gi"ta:/ elektrická kytara keyboards /"ki:bo:dz/ klávesy radio station %steisn/ rozhlasová stanice size /saiz/ velikost B FAMOUS! apply ucházet se, hlásit se at this stage "DIs steidz/ v této fázi audition /O:"dISn/ konkurz be on /bi "Qn/ být na programu (např. v televizi) eldest /"eldist/ nejstarší final round /fainl "raund/ záverecné, hlavní kolo join /dzoin/ připojit se 85

3 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page judge (n) /dzvdz/ rozhodcí, komise performer úcinkující, úcastník producer producent stage /steidz/ jevište talent competition soutež talentů wannabe (n) uchazec C IN MY OPINION debate /di"beit/ debata disagree nesouhlasit globalization globalizace global village "vilidz/ globalizovaný svet in my view /In "mai vju:/ podle mého názoru peace /pi:s/ mír speaker mluvcí audience publikum blackmail (v) /"bl&kmeil/ vydírat blank bullet /%bl&nk "bulit/ slepý náboj curtain (of stage) /"k3:tn/ opona have an argument pohádat se inspector inspektor jealous žárlivý lie (v) /lai/ lhát lover milenec monster hrozný clovek murderer vrah police constable /"pli:s policista, strážník prison /"prizn/ vezení robbery loupež shoot /Su:t/ zastřelit sound equipment /"saund zvuková aparatura, zařízení stage manager /"steidz (pomocný) režisér tape (n) /teip/ nahrávka test (v) /test/ zkoušet threaten /"Tretn/ vyhrožovat TV programme cartoon /ka:"tu:n/ kreslený film detective series /di"tektiv detektivní seriál documentary /dqkju"mentri/ dokumentární pořad serial (n) seriál sitcom /"sitkqm/ situacní komedie Music amplifier (= amp) zesilovac backing vocalist /"b&kin doprovodný zpevák bass guitar /beis gi"ta:/ baskytara lead guitar /li:d gi"ta:/ sólová kytara lead singer /li:d sólový zpevák microphone (= mike) mikrofon rhythm guitar /"ridm gita:/ doprovodná kytara (loud)speaker reproduktor get on with /%get "Qn wid/ vycházet s nekým get together with /%get wid/ přidat se go out with "aut wid/ chodit s nekým run out of /rvn dojít (neco) stand in for /st&nd "In zastoupit za EXTENSION 2 bring together /%brin dát dohromady earthquake /"3:TkweIk/ zemetřesení fashionable módní glamour zvláštní kouzlo, kouzelná atmosféra melody melodie safety pin /"seifti pin/ zavírací špendlík shock (v) /SQk/ šokovat slave /sleiv/ otrok survivor ten, kdo přežil TV channel /%ti: "vi: ts&nl/ televizní kanál witness (n) svedek darling /"da:lin/ milácek go on "Qn/ pokracovat make out /meik "aut/ pochopit nothing else /nqtin "els/ nic jiného S.O.S. "es/ volání o pomoc though ackoli, i když 5 RISK A WOULD YOU DARE? awful /"O:fUl/ strašný, hrozný bungee jump /"bvndzi dzvmp/ skok na pružném lane butterfly motýl dare odvážit se, vyzvat dreadlocks /"dredlqks/ dredy haunted /"ho:ntid/ strašidelný look like /"luk laik/ vypadat permanent trvalý pierced propíchnutý raw /ro:/ syrový shave /SeIv/ (o)holit sky-diving /"skai daivin/ seskok se zpoždeným otevřením padáku tattoo tetování B RUNAWAYS berries /"beriz/ bobule crocodile krokodýl fire brigade brigeid/ hasici hide /haid/ skrýt, schovat hijacked /"haidz&kt/ unesený jellyfish /"dzelifis/ medúza life jacket /"laif dz&kit/ záchranná vesta lock up /lqk "Vp/ zamknout man-eating /"m&n i:tin/ lidožroutský miracle zázrak rob /rqb/ oloupit runaway uprchlík, clovek na úteku sailor námořník shark-infested /"SA:k InfestId/ plný žraloků shellfish /"SelfIS/ mekkýš, korýš shipwrecked /"SIprekt/ ztroskotaný sting (v) /stin/ bodnout, štípnout twins /twinz/ dvojcata C WARNINGS AND ADVICE bald /bo:ld/ holohlavý bee s nest /"bi:z nest/ vcelí hnízdo crash helmet /"kr&s helmit/ ochranná přilba edge /edz/ okraj electrocute elektrickým proudem poison (v) /"poizn/ otrávit run over /rvn přejet stroke (v) (po)hladit sunburnt /"svnb3:nt/ spálený argue /"A:gju:/ hádat se, přít se fussy /"fvsi/ zbytecne se starající a rozcilující hang up /h&n "Vp/ povesit hop on /hqp "Qn/ naskocit I could eat a horse. /ai kud "ho:s/ Mám hlad jako vlk. mutter mumlat, brucet startled /"sta:tld/ polekaný, překvapený there was no point nemelo smysl wish (n) /wis/ přání "point/ Warning signs beware dát si pozor na camp fire /"k&mp táborák caution /"ko:sn/ výstraha, varování, pozor! hazard nebezpecí high voltage /%hai "vqltidz/ vysoké napetí lean out of /li:n vyklánet se risk /risk/ riziko slippery kluzký warning /"wo:nin/ varovný put down /put "daun/ odložit throw odhodit

4 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 87 6 CHANGES A BODY CLOCKS aerobics aerobik alert bdelý, cilý at its best /%&t Its "best/ na nejlepší úrovni at its highest /%&t Its nejvyšší body clock /"bqdi klqk/ vnitřní hodiny, fyziologický rytmus tela depressed /di"prest/ v depresi go jogging "dzqgin/ chodit behat hormone hormon physical work /%fizikl "w3:k/ telesná práce relaxed /ri"l&kst/ uvolnený rise and fall "fo:l/ stoupat a klesat, menit se sleepy /"sli:pi/ ospalý stress /stres/ stres take a nap "n&p/ zdřímnout si weightlifting /"weitliftin/ posilování s cinkami B THE TEENAGE YEARS adolescence dospívání adulthood /"&dvlthud/ dospelost childhood /"tsaildhud/ detství moody /"mu:di/ náladový rebellious vzpurný, vzdorovitý scruffy /"skrvfi/ zanedbaný, ošumelý self-conscious /self nejistý, rozpacitý sullen nevrlý, mrzutý take drugs /teik "drvgz/ brát drogy (be in) trouble /"trvbl/ mít potíže C ARRANGEMENTS accept přijmout confirm potvrdit dental surgery zubní ordinace I can t make it. /%ai ka:nt "meik It/ Nemohu přijít. Nestihnu to. make an appointment sjednat si schůzku, objednat se refuse /ri"fju:z/ odmítnout rehearsal /ri"h3:sl/ zkouška suggest navrhnout back seat /b&k "si:t/ zadní sedadlo blink /blink/ mžourat, přivírat oci can of beer plechovka piva cheers na zdraví come and collect přijít si pro couldn t believe their ears /%kudnt bi"li:v neveřili vlastním uším screech to a stop /%skri:ts "stqp/ se skřípením zastavit shoot out /"Su:t aut/ vystřelit, vyrazit slow down "daun/ zpomalit squeal /skwi:l/ zaskřípat turn over /t3:n převrátit se break up /breik "Vp/ rozejít se fall out over /%fo:l "aut pohádat se, rozkmotřit se kvůli get back together /%get b&k dát se dohromady get over it /get It/ překonat to, pochopit make things up /%meik TINz "Vp/ smířit se, napravit to split up /split "Vp/ rozejít se EXTENSION 3 anthem hymna cap /k&p/ baret (slavnostní soucást uniformy) cheerleaders roztleskávacky college /"kqlidz/ vyšší škola (v USA) community spolecnost education /edju"keisn/ vzdelání free /fri:/ bezplatný, zdarma gas station /"g&s steisn/ cerpací stanice gown /gaun/ talár grade /greid/ stupen, rocník Graduation Day /gr&dju"eisn dei/ slavnostní ukoncení školní docházky private school "sku:l/ soukromá škola raise the flag /reiz "fl&g/ vztycit vlajku scholarship stipendium state school /"steit sku:l/ státní škola compromise (n) kompromis crowd /kraud/ davový dignity /"digniti/ důstojnost embrace (v) /Im"breIs/ zahrnovat, být soucástí neceho flicker (n) záblesk I know best. /%ai "best/ Nejlíp vím. pride /praid/ hrdost 7 IDEAL PLACES A THE FREEDOM SHIP casino kasino commit a "kraim/ spáchat trestný cin cycle track /"saikl tr&k/ cyklistická stezka dump (v) /"dvmp/ spláchnout, vysypat headquarters ústředí, sídlo hemisphere polokoule hurricane hurikán pier molo pirate pirát religion náboženství runway /"rvnwei/ vzletová a přistávací dráha social class "kla:s/ sociální třída system systém target /"ta:git/ cíl top deck /tqp "dek/ horní paluba B IMPROVE YOUR LIFE blocked /blqkt/ zablokovaný everything /"evritin/ všechno fish tank /"fis t&nk/ akvárium flow through Tru:/ proudit (skrz) get rid of /get zbavit se junk /dzvnk/ harampádí, staré krámy properly pořádne relationship /ri"leisnsip/ vztah sharp corner /SA:p ostrý roh trapped /tr&pt/ chycen, polapen C GETTING WHAT YOU WANT cleaner s cistírna sleepover přespat u nekoho spontaneous bezprostřední, spontánní Would you mind? /%wud "maind/ Nevadilo by ti/vám? boss (n) /bqs/ šéf cash the cheque /%k&s "tsek/ proplatit šek casually nenucene con man /"kqn m&n/ podvodník deal (n) /di:l/ obchod, transakce debt /det/ dluh luxury luxus, přepych put down a deposit /put di"pqzit/ složit zálohu release (v) /ri"li:s/ propustit retire stáhnout se do ústraní sale of the century obchod století salesman obchodník shipping company /"SIpIN plavební spolecnost show someone around provést nekoho po suspicious podezřelý A house armchair křeslo bedside table /bedsaid "teibl/ nocní stolek bookcase /"bukkeis/ knihovna chest of drawers "dro:z/ skřínka se zásuvkami, komoda curtains závesy, záclony dishwasher mycka dressing table /"dresin teibl/ toaletní stolek fridge /fridz/ lednicka light switch /"lait swits/ vypínac 87

5 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page microwave oven "Vvn/ mikrovlnná trouba mirror zrcadlo shelf /Self/ police sink /sink/ dřez socket /"sqkit/ zásuvka tap /t&p/ kohoutek washbasin /"wqsbeisn/ umývadlo put away uklidit sort out /so:t "aut/ roztřídit take off /teik "Qf/ vzlétnout work out /w3:k "aut/ přijít na write down /rait "daun/ zapsat 8 GETTING THERE A THE RED PLANET bacteria (pl) bakterie bones kosti bring back /brin "b&k/ přivést nazpet broadcast (v) /"bro:dka:st/ vysílat comet /"kqmit/ kometa fossils /"fqsilz/ zkameneliny gravity /"gr&viti/ přitažlivost, gravitace invaders útocníci, vetřelci meteorite meteorit pull down /pul "daun/ přitahovat (k zemi) space probe /"speis vesmírná sonda spaceship /"speissip/ vesmírná lod universe /"ju:niv3:s/ vesmír B A ROOM WITH A VIEW bat /b&t/ netopýr cave /keiv/ jeskyne convert (v) předelat, přemenit furniture nábytek hang-gliding /"h&n glaidin/ závesné létání melt /melt/ tát platform /"pl&tfo:m/ plošina rainforest /"reinfqrist/ deštný prales reindeer sob rhino nosorožec rope bridge bridz/ provazový most snowsuit oblecení na sníh treehouse /"tri:haus/ dům na strome C TRAVEL book (v) /buk/ zamluvit, objednat day return /%dei ri"t3:n/ zpátecní jednodenní double room /"dvbl ru:m/ dvojlůžkový pokoj (manželská postel) fare jízdné (train) platform /"pl&tfo:m/ nástupište single (ticket) /"singl/ jednosmerná jízdenka single room /"singl ru:m/ jednolůžkový pokoj twin room /"twin ru:m/ dvojlůžkový pokoj (oddelené postele) youth hostel /"ju:t turistická ubytovna mládeže blow over přehnat se mast /ma:st/ stežen sail (v) /seil/ plavit se seal (n) /si:l/ pecet seal (v) /si:l/ zapecetit video diary videodeník Travel customs celnice get in /get "In/ nastoupit (např. do auta, taxi) get off /get "Qf/ vystoupit (např. hromadná doprava) get on /get "Qn/ nastoupit (např. hromadná doprava) get out of /get vystoupit (např. z auta, taxi) EXTENSION 4 delay (v) /di"lei/ odložit gambling /"g&mblin/ hazardní hra house /haus/ snemovna laws /lo:z/ zákony leader vůdce minister ministr MP (= Member of Parliament) /em "pi:/ clen parlamentu party /"pa:ti/ strana power pravomoc seat /si:t/ křeslo v parlamentu veto (v) vetovat challenge (n) /"ts&lindz/ výzva champion mistr, šampión cruise /kru:z/ plavba, cesta curtain call ko:l/ vyvolání před oponu dues /dju:z/ dluhy human race "reis/ lidská rasa loser poražený sentence trest take my bows /%teik mai "bauz/ klanet se, dekovat se

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

čtenářství BUllying šikanování

čtenářství BUllying šikanování Bullying šikanování Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) BUllying šikanování Stručná anotace učební jednotky Žáci si při práci s textem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby PŘEDLOŽKY MÍSTA A SMĚRU PŘEDLOŽKY S ÚDAJI MÍSTA AT IN AT (přesněji určené menší místo) at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby AT (v přeneseném významu a funkčně)

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE G: Hi! R: Hello! G: I d like to get a room. R: Yes, would you like a single, a double, a twin, a family room or an apartment? G: A single. R: A single.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE MODERN DANCE, JAZZ DANCE Kategorie A/1 předškoláci - 1. třída 1 Rytmus I B Úvaly MDDM Úvaly Pod naším okýnkem 3:10 1. 2 Berušky RC Myšák Lázně Toušeň Beruško, půjč mi tečku! 3:50 2. 7:00 MODERN DANCE,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny 1. 15 Čertíci Rytmus 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:13 Hodnocení soutěže Děti - Plesová předtančení 1. 1 SHAKE SEŇORA CrossDance 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:15

Více

films, games, music, hobbies, culture, media Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8.

films, games, music, hobbies, culture, media Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. films, games, music, hobbies, culture, media Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/leden Main Film Genres Film Sub-Genres Other Major Film Categories

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Lidé Žák: vyplní dotazník s osobními údaji, koníčky, zájmy atd. hovoří o šikaně a poradí, jak ji řešit Lidé - můj život - vztažné věty - that, who, which - šikana - popis

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více