WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU"

Transkript

1 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo (v) = verb sloveso INTRODUCTION AD /ei "di:/ našeho letopoctu carnivore /"ka:nivo:/ masožravý general knowledge "nqlidz/ všeobecné znalosti guess (v) /ges/ hádat presenter moderátor prize /praiz/ cena show (n) show, soutež surprise překvapení telly (= TV) /"teli/ televize (hovorove) top (n) /tqp/ vršek (horní cást oblecení) typical /"tipikl/ to je celý on! to je mu podobné! volcano sopka ain t (= isn t) /eint/ není blue (adj) /blu:/ smutný climb /klaim/ šplhat, lézt come true /%kvm "tru:/ uskutecnit se count on /"kaunt Qn/ spoléhat na goal cíl gotta (= ve got to) muset limit (n) /"limit/ limit rainbow duha reach for /"ri:ts sáhnout po stick together /%stik držet při sobe, táhnout za jeden provaz 1 PEOPLE IN OUR LIVES A YOUR LIFE affect ovlivnit bark (v) /ba:k/ štekat be afraid bát se ceho carry /"k&ri/ nést, nosit drive (v) /draiv/ řídit (auto) fantasy fantazie hang around potloukat se, chodit ven look after /%luk starat se mobile (n) mobil next door /nekst "do:/ vedle B BULLYING bend down /bend "daun/ sehnout se bully (n) /"buli/ ten, kdo šikanuje bully (v) /"buli/ šikanovat call names /ko:l "neimz/ nadávat carry on /k&ri "Qn/ pokracovat chase (v) /tseis/ honit cruel krutý escape (v) /Is"keIp/ uniknout, utéct expel /Ik"spel/ vyloucit fashion leader /"f&sn ten, kdo urcuje módu freckles /"freklz/ pihy give support /giv podpořit, podržet hit (v) /hit/ udeřit keep it to yourself /%ki:p It nechat si to pro sebe kick (v) /kik/ kopat leave me alone /%li:v mi nech me být, nech me na pokoji pointless nesmyslný punch (v) /pvnts/ dát ránu (pestí) punish /"pvnis/ (po)trestat put up with /put "Vp wid/ smířit se s redheads /"redhedz/ zrzaví, zrzci steal /sti:l/ krást tear (v) trhat victim /"viktim/ obet worried /"wvrid/ znepokojený C GETTING TO KNOW YOU flight /flait/ let fly /flai/ letet hopeless beznadejný radiographer rentgenolog saw (n) /so:/ pila sore throat /so: bolest v krku tin opener /"tin otvírák na konzervy whereabouts odkud, místo pobytu ask out /A:sk "aut/ pozvat nekam be bound to /bi "baund muset bleep (v) /bli:p/ (za)pípat blush (v) /blvs/ zacervenat se daydream (v) /"deidri:m/ snít ve dne, snít s otevřenýma ocima guy /gai/ chlapík, clovek high heels /hai "hi:lz/ vysoké podpatky leather kůže mousy /"mausi/ nevýrazný sensible /"sensibl/ praktický, úcelný spike /spaik/ špicka stammer (v) (za)koktat tease /ti:z/ škádlit, pokoušet text message /"tekst mesidz/ textová zpráva whatshisname /"wqtsizneim/ jak jen se jmenuje Describing people beard vousy broad-shouldered /bro:d ramenatý cheek /tsi:k/ tvář moustache knír overweight obézní, otylý reliable spolehlivý scar /ska:/ jizva well-built /wel "bilt/ urostlý fall off /fo:l "Qf/ spadnout grow up "Vp/ vyrůst pick up /pik "Vp/ zvednout, sbírat run away utéct 2 LIFESTYLES A WEEKENDS a good laugh %gud "la:f/ smíšek drama class kla:s/ dramatický kroužek fight (n) /fait/ boj, zápas it s all over /Its %O:l je po všem, hotovo put on a play /put "plei/ hrát, dávat hru ring (n) /rin/ ring throw out of vyhodit wave (v) /weiv/ mávat wrestler zápasník wrestling /"reslin/ zápas B LOVE ME, LOVE MY PET hay /hei/ seno hut /hvt/ přístřešek knock (v) /nqk/ klepat owner vlastník, majitel porch /po:ts/ veranda survive přežít unusual /Vn"ju:Zl/ neobvyklý vacuum (v) /"v&kju:m/ vysávat C LIKES AND DISLIKES be into /bi hrozne se zajímat, vyznat se can t stand /ka:nt "st&nd/ nesnášet designer clothes návrhář odevů fun (adj) /fvn/ zábavný label (n) /"leibl/ znacka window shopping SQpIN/ prohlížení výkladů bang (v) /b&n/ prásknout, třísknout choke (v) udusit se

2 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 85 duck (v) /dvk/ rychle se sehnout dye (n) /dai/ barva fall open /fo:l otevřít dokořán lean back /li:n "b&k/ opřít se look alike vypadat stejne, podobat se nudge (v) /nvdz/ št ouchnout shopping mall /"SQpIN mo:l/ nákupní centrum sink (v) /sink/ dostat strach, ztratit odvahu spiky /"spaiki/ s natuženými konecky, ježatý thump (v) /TVmp/ bušit weird podivný, výstřední Places and equipment bat /b&t/ pálka bowling alley &li/ kuželkářská dráha clubs /klvbz/ golfové hole course /ko:s/ golfové hřište court /ko:t/ hřište, kurt pitch /pits/ hřište pool /pu:l/ bazén puck /pvk/ kotouc, puk shuttlecock /"SVtlkQk/ badmintonový mícek stick /stik/ hokejka track /tr&k/ dráha look down /luk "daun/ dívat se svrchu, zpražit pohledem look into /luk podívat se dovnitř, zaskocit si kam look out /luk "aut/ podívat se ven, dávat pozor, vyhlížet look round /luk "raund/ podívat se kolem, prohlédnout si pametihodnosti look up /luk "Vp/ vzhlédnout, zlepšit se, vyhledat EXTENSION 1 aristocracy šlechta billion miliarda conquer dobýt invade /In"veId/ napadnout settler osadník spread /spred/ rozšířit tribe /traib/ kmen fool /fu:l/ blázen, pošetilec hold up "Vp/ podpořit lie (n) /lai/ lež soul duše strength /strent/ síla tear (n) slza truth (n) /tru:t/ pravda wipe dry /waip "drai/ usušit 3 STRANGE BUT TRUE A ELECTRIC WOMAN bend (v) /bend/ ohnout (se) blank (adj) /bl&nk/ prázdný catch fire /k&ts vznítit se, zacít hořet electrical appliance /I"lektrIkl elektrický spotřebic iron (n) žehlicka jump up /dzvmp "Vp/ vyskocit kettle /"ketl/ konvice light bulb /"lait bvlb/ žárovka lottery loterie phone-in In/ pořad z telefonních námetů posluchaců pylon stožár set (n) /set/ přijímac store (v) /sto:/ hromadit, skladovat, akumulovat video-recorder videorekordér B MYSTERIES a close shave SeIv/ únik o vlásek air force fo:s/ vojenské letectvo break the speed limit /%breik "spi:d limit/ překrocit povolenou rychlost bucket /"bvkit/ nádrž dental record reko:d/ zubní záznam firefighter hasic fishing rod /"fisin rqd/ rybářský prut flippers ploutve helicopter vrtulník jammed /dz&md/ zaseknutý jet fighter /"dzet stíhacka mask /ma:sk/ maska outfit /"autfit/ výstroj oxygen tank t&nk/ kyslíková láhev parachute padák pick up (= detect) /pik "Vp/ najít, zachytit put out /put "aut/ zneškodnit, uhasit radar gun /"reida: gvn/ policejní radar reset /ri:"set/ znovu seřídit speeding /"spi:din/ překrocení povolené rychlosti wetsuit /"wetsu:t/ kombinéza pro potápení C PROBLEMS bent /bent/ ohnutý crash /kr&s/ rozbít, roztříštit dead /ded/ vybitý, nefungující gone /gqn/ pokažený, znicený lock (n) /lqk/ zámek afford dovolit si ashamed zahanbený chains /tseinz/ řetezy cheerful veselý clerk /kla:k/ úředník cold-hearted "ha:tid/ nemilosrdný, bezcitný day off /dei "Qf/ volno double (v) /"dvbl/ zdvojnásobit fiancée /fi"qnsei/ snoubenka grave (n) /greiv/ hrob his mean old ways /hiz %weiz/ jeho dřívejší lakota humbug /"hvmbvg/ nesmysl!, blbost! mend his ways /%mend hiz "weiz/ napravit se, polepšit se partner partner turkey /"t3:ki/ krocan wages /"weidziz/ mzda Problems broken down "daun/ rozbitý, porouchaný burnt /b3:nt/ spálený cracked /kr&kt/ prasklý damaged /"d&midzd/ poškozený flat /fl&t/ prázdný, píchlý missing /"misin/ chybející plugged in /plvgd "In/ zapojený (do elektřiny) puncture píchlé kolo scratched /skr&tst/ poškrábaný stolen ukradený stuck /stvk/ uvízlý torn /to:n/ roztržený wrong size /rqn "saiz/ špatná velikost break off /breik s"qf/ ulomit come off /kvm "Qf/ upadnout, odlomit se switch off /swits "Qf/ vypnout, zhasnout take off /teik "Qf/ sundat, svléknout turn off /t3:n "Qf/ vypnout, zhasnout 4 ENTERTAINMENT A RADIO SURVEY do a survey "s3:vei/ delat anketu do some research /%du: ri"s3:ts/ delat průzkum electric guitar /I%lektrIk gi"ta:/ elektrická kytara keyboards /"ki:bo:dz/ klávesy radio station %steisn/ rozhlasová stanice size /saiz/ velikost B FAMOUS! apply ucházet se, hlásit se at this stage "DIs steidz/ v této fázi audition /O:"dISn/ konkurz be on /bi "Qn/ být na programu (např. v televizi) eldest /"eldist/ nejstarší final round /fainl "raund/ záverecné, hlavní kolo join /dzoin/ připojit se 85

3 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page judge (n) /dzvdz/ rozhodcí, komise performer úcinkující, úcastník producer producent stage /steidz/ jevište talent competition soutež talentů wannabe (n) uchazec C IN MY OPINION debate /di"beit/ debata disagree nesouhlasit globalization globalizace global village "vilidz/ globalizovaný svet in my view /In "mai vju:/ podle mého názoru peace /pi:s/ mír speaker mluvcí audience publikum blackmail (v) /"bl&kmeil/ vydírat blank bullet /%bl&nk "bulit/ slepý náboj curtain (of stage) /"k3:tn/ opona have an argument pohádat se inspector inspektor jealous žárlivý lie (v) /lai/ lhát lover milenec monster hrozný clovek murderer vrah police constable /"pli:s policista, strážník prison /"prizn/ vezení robbery loupež shoot /Su:t/ zastřelit sound equipment /"saund zvuková aparatura, zařízení stage manager /"steidz (pomocný) režisér tape (n) /teip/ nahrávka test (v) /test/ zkoušet threaten /"Tretn/ vyhrožovat TV programme cartoon /ka:"tu:n/ kreslený film detective series /di"tektiv detektivní seriál documentary /dqkju"mentri/ dokumentární pořad serial (n) seriál sitcom /"sitkqm/ situacní komedie Music amplifier (= amp) zesilovac backing vocalist /"b&kin doprovodný zpevák bass guitar /beis gi"ta:/ baskytara lead guitar /li:d gi"ta:/ sólová kytara lead singer /li:d sólový zpevák microphone (= mike) mikrofon rhythm guitar /"ridm gita:/ doprovodná kytara (loud)speaker reproduktor get on with /%get "Qn wid/ vycházet s nekým get together with /%get wid/ přidat se go out with "aut wid/ chodit s nekým run out of /rvn dojít (neco) stand in for /st&nd "In zastoupit za EXTENSION 2 bring together /%brin dát dohromady earthquake /"3:TkweIk/ zemetřesení fashionable módní glamour zvláštní kouzlo, kouzelná atmosféra melody melodie safety pin /"seifti pin/ zavírací špendlík shock (v) /SQk/ šokovat slave /sleiv/ otrok survivor ten, kdo přežil TV channel /%ti: "vi: ts&nl/ televizní kanál witness (n) svedek darling /"da:lin/ milácek go on "Qn/ pokracovat make out /meik "aut/ pochopit nothing else /nqtin "els/ nic jiného S.O.S. "es/ volání o pomoc though ackoli, i když 5 RISK A WOULD YOU DARE? awful /"O:fUl/ strašný, hrozný bungee jump /"bvndzi dzvmp/ skok na pružném lane butterfly motýl dare odvážit se, vyzvat dreadlocks /"dredlqks/ dredy haunted /"ho:ntid/ strašidelný look like /"luk laik/ vypadat permanent trvalý pierced propíchnutý raw /ro:/ syrový shave /SeIv/ (o)holit sky-diving /"skai daivin/ seskok se zpoždeným otevřením padáku tattoo tetování B RUNAWAYS berries /"beriz/ bobule crocodile krokodýl fire brigade brigeid/ hasici hide /haid/ skrýt, schovat hijacked /"haidz&kt/ unesený jellyfish /"dzelifis/ medúza life jacket /"laif dz&kit/ záchranná vesta lock up /lqk "Vp/ zamknout man-eating /"m&n i:tin/ lidožroutský miracle zázrak rob /rqb/ oloupit runaway uprchlík, clovek na úteku sailor námořník shark-infested /"SA:k InfestId/ plný žraloků shellfish /"SelfIS/ mekkýš, korýš shipwrecked /"SIprekt/ ztroskotaný sting (v) /stin/ bodnout, štípnout twins /twinz/ dvojcata C WARNINGS AND ADVICE bald /bo:ld/ holohlavý bee s nest /"bi:z nest/ vcelí hnízdo crash helmet /"kr&s helmit/ ochranná přilba edge /edz/ okraj electrocute elektrickým proudem poison (v) /"poizn/ otrávit run over /rvn přejet stroke (v) (po)hladit sunburnt /"svnb3:nt/ spálený argue /"A:gju:/ hádat se, přít se fussy /"fvsi/ zbytecne se starající a rozcilující hang up /h&n "Vp/ povesit hop on /hqp "Qn/ naskocit I could eat a horse. /ai kud "ho:s/ Mám hlad jako vlk. mutter mumlat, brucet startled /"sta:tld/ polekaný, překvapený there was no point nemelo smysl wish (n) /wis/ přání "point/ Warning signs beware dát si pozor na camp fire /"k&mp táborák caution /"ko:sn/ výstraha, varování, pozor! hazard nebezpecí high voltage /%hai "vqltidz/ vysoké napetí lean out of /li:n vyklánet se risk /risk/ riziko slippery kluzký warning /"wo:nin/ varovný put down /put "daun/ odložit throw odhodit

4 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 87 6 CHANGES A BODY CLOCKS aerobics aerobik alert bdelý, cilý at its best /%&t Its "best/ na nejlepší úrovni at its highest /%&t Its nejvyšší body clock /"bqdi klqk/ vnitřní hodiny, fyziologický rytmus tela depressed /di"prest/ v depresi go jogging "dzqgin/ chodit behat hormone hormon physical work /%fizikl "w3:k/ telesná práce relaxed /ri"l&kst/ uvolnený rise and fall "fo:l/ stoupat a klesat, menit se sleepy /"sli:pi/ ospalý stress /stres/ stres take a nap "n&p/ zdřímnout si weightlifting /"weitliftin/ posilování s cinkami B THE TEENAGE YEARS adolescence dospívání adulthood /"&dvlthud/ dospelost childhood /"tsaildhud/ detství moody /"mu:di/ náladový rebellious vzpurný, vzdorovitý scruffy /"skrvfi/ zanedbaný, ošumelý self-conscious /self nejistý, rozpacitý sullen nevrlý, mrzutý take drugs /teik "drvgz/ brát drogy (be in) trouble /"trvbl/ mít potíže C ARRANGEMENTS accept přijmout confirm potvrdit dental surgery zubní ordinace I can t make it. /%ai ka:nt "meik It/ Nemohu přijít. Nestihnu to. make an appointment sjednat si schůzku, objednat se refuse /ri"fju:z/ odmítnout rehearsal /ri"h3:sl/ zkouška suggest navrhnout back seat /b&k "si:t/ zadní sedadlo blink /blink/ mžourat, přivírat oci can of beer plechovka piva cheers na zdraví come and collect přijít si pro couldn t believe their ears /%kudnt bi"li:v neveřili vlastním uším screech to a stop /%skri:ts "stqp/ se skřípením zastavit shoot out /"Su:t aut/ vystřelit, vyrazit slow down "daun/ zpomalit squeal /skwi:l/ zaskřípat turn over /t3:n převrátit se break up /breik "Vp/ rozejít se fall out over /%fo:l "aut pohádat se, rozkmotřit se kvůli get back together /%get b&k dát se dohromady get over it /get It/ překonat to, pochopit make things up /%meik TINz "Vp/ smířit se, napravit to split up /split "Vp/ rozejít se EXTENSION 3 anthem hymna cap /k&p/ baret (slavnostní soucást uniformy) cheerleaders roztleskávacky college /"kqlidz/ vyšší škola (v USA) community spolecnost education /edju"keisn/ vzdelání free /fri:/ bezplatný, zdarma gas station /"g&s steisn/ cerpací stanice gown /gaun/ talár grade /greid/ stupen, rocník Graduation Day /gr&dju"eisn dei/ slavnostní ukoncení školní docházky private school "sku:l/ soukromá škola raise the flag /reiz "fl&g/ vztycit vlajku scholarship stipendium state school /"steit sku:l/ státní škola compromise (n) kompromis crowd /kraud/ davový dignity /"digniti/ důstojnost embrace (v) /Im"breIs/ zahrnovat, být soucástí neceho flicker (n) záblesk I know best. /%ai "best/ Nejlíp vím. pride /praid/ hrdost 7 IDEAL PLACES A THE FREEDOM SHIP casino kasino commit a "kraim/ spáchat trestný cin cycle track /"saikl tr&k/ cyklistická stezka dump (v) /"dvmp/ spláchnout, vysypat headquarters ústředí, sídlo hemisphere polokoule hurricane hurikán pier molo pirate pirát religion náboženství runway /"rvnwei/ vzletová a přistávací dráha social class "kla:s/ sociální třída system systém target /"ta:git/ cíl top deck /tqp "dek/ horní paluba B IMPROVE YOUR LIFE blocked /blqkt/ zablokovaný everything /"evritin/ všechno fish tank /"fis t&nk/ akvárium flow through Tru:/ proudit (skrz) get rid of /get zbavit se junk /dzvnk/ harampádí, staré krámy properly pořádne relationship /ri"leisnsip/ vztah sharp corner /SA:p ostrý roh trapped /tr&pt/ chycen, polapen C GETTING WHAT YOU WANT cleaner s cistírna sleepover přespat u nekoho spontaneous bezprostřední, spontánní Would you mind? /%wud "maind/ Nevadilo by ti/vám? boss (n) /bqs/ šéf cash the cheque /%k&s "tsek/ proplatit šek casually nenucene con man /"kqn m&n/ podvodník deal (n) /di:l/ obchod, transakce debt /det/ dluh luxury luxus, přepych put down a deposit /put di"pqzit/ složit zálohu release (v) /ri"li:s/ propustit retire stáhnout se do ústraní sale of the century obchod století salesman obchodník shipping company /"SIpIN plavební spolecnost show someone around provést nekoho po suspicious podezřelý A house armchair křeslo bedside table /bedsaid "teibl/ nocní stolek bookcase /"bukkeis/ knihovna chest of drawers "dro:z/ skřínka se zásuvkami, komoda curtains závesy, záclony dishwasher mycka dressing table /"dresin teibl/ toaletní stolek fridge /fridz/ lednicka light switch /"lait swits/ vypínac 87

5 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page microwave oven "Vvn/ mikrovlnná trouba mirror zrcadlo shelf /Self/ police sink /sink/ dřez socket /"sqkit/ zásuvka tap /t&p/ kohoutek washbasin /"wqsbeisn/ umývadlo put away uklidit sort out /so:t "aut/ roztřídit take off /teik "Qf/ vzlétnout work out /w3:k "aut/ přijít na write down /rait "daun/ zapsat 8 GETTING THERE A THE RED PLANET bacteria (pl) bakterie bones kosti bring back /brin "b&k/ přivést nazpet broadcast (v) /"bro:dka:st/ vysílat comet /"kqmit/ kometa fossils /"fqsilz/ zkameneliny gravity /"gr&viti/ přitažlivost, gravitace invaders útocníci, vetřelci meteorite meteorit pull down /pul "daun/ přitahovat (k zemi) space probe /"speis vesmírná sonda spaceship /"speissip/ vesmírná lod universe /"ju:niv3:s/ vesmír B A ROOM WITH A VIEW bat /b&t/ netopýr cave /keiv/ jeskyne convert (v) předelat, přemenit furniture nábytek hang-gliding /"h&n glaidin/ závesné létání melt /melt/ tát platform /"pl&tfo:m/ plošina rainforest /"reinfqrist/ deštný prales reindeer sob rhino nosorožec rope bridge bridz/ provazový most snowsuit oblecení na sníh treehouse /"tri:haus/ dům na strome C TRAVEL book (v) /buk/ zamluvit, objednat day return /%dei ri"t3:n/ zpátecní jednodenní double room /"dvbl ru:m/ dvojlůžkový pokoj (manželská postel) fare jízdné (train) platform /"pl&tfo:m/ nástupište single (ticket) /"singl/ jednosmerná jízdenka single room /"singl ru:m/ jednolůžkový pokoj twin room /"twin ru:m/ dvojlůžkový pokoj (oddelené postele) youth hostel /"ju:t turistická ubytovna mládeže blow over přehnat se mast /ma:st/ stežen sail (v) /seil/ plavit se seal (n) /si:l/ pecet seal (v) /si:l/ zapecetit video diary videodeník Travel customs celnice get in /get "In/ nastoupit (např. do auta, taxi) get off /get "Qf/ vystoupit (např. hromadná doprava) get on /get "Qn/ nastoupit (např. hromadná doprava) get out of /get vystoupit (např. z auta, taxi) EXTENSION 4 delay (v) /di"lei/ odložit gambling /"g&mblin/ hazardní hra house /haus/ snemovna laws /lo:z/ zákony leader vůdce minister ministr MP (= Member of Parliament) /em "pi:/ clen parlamentu party /"pa:ti/ strana power pravomoc seat /si:t/ křeslo v parlamentu veto (v) vetovat challenge (n) /"ts&lindz/ výzva champion mistr, šampión cruise /kru:z/ plavba, cesta curtain call ko:l/ vyvolání před oponu dues /dju:z/ dluhy human race "reis/ lidská rasa loser poražený sentence trest take my bows /%teik mai "bauz/ klanet se, dekovat se

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA SLOVNÍČEK KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA 2 CAE Result! slovníček Unit 1 1.1 sensitivity /sens@"tiv@ti/ (n) citlivost 1.2 brutally /"bru:t@li/ (adv) brutálně, surově 1.3 tactful /"t&ktfl/

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ!

LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ! 04/2014 MULTILINGUAL MAGAZINE LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ! THE LIMITS OF MY LANGUAGE MEAN THE LIMITS OF MY WORLD. LUDWIG WITTGENSTEIN The multilingual magazine PELICAN has been published by

Více

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance)

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance) 1. dmirál Benbow (sonance) E E 1. Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, E E jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, E kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 7.=1. # mi

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více