WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU"

Transkript

1 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo (v) = verb sloveso INTRODUCTION AD /ei "di:/ našeho letopoctu carnivore /"ka:nivo:/ masožravý general knowledge "nqlidz/ všeobecné znalosti guess (v) /ges/ hádat presenter moderátor prize /praiz/ cena show (n) show, soutež surprise překvapení telly (= TV) /"teli/ televize (hovorove) top (n) /tqp/ vršek (horní cást oblecení) typical /"tipikl/ to je celý on! to je mu podobné! volcano sopka ain t (= isn t) /eint/ není blue (adj) /blu:/ smutný climb /klaim/ šplhat, lézt come true /%kvm "tru:/ uskutecnit se count on /"kaunt Qn/ spoléhat na goal cíl gotta (= ve got to) muset limit (n) /"limit/ limit rainbow duha reach for /"ri:ts sáhnout po stick together /%stik držet při sobe, táhnout za jeden provaz 1 PEOPLE IN OUR LIVES A YOUR LIFE affect ovlivnit bark (v) /ba:k/ štekat be afraid bát se ceho carry /"k&ri/ nést, nosit drive (v) /draiv/ řídit (auto) fantasy fantazie hang around potloukat se, chodit ven look after /%luk starat se mobile (n) mobil next door /nekst "do:/ vedle B BULLYING bend down /bend "daun/ sehnout se bully (n) /"buli/ ten, kdo šikanuje bully (v) /"buli/ šikanovat call names /ko:l "neimz/ nadávat carry on /k&ri "Qn/ pokracovat chase (v) /tseis/ honit cruel krutý escape (v) /Is"keIp/ uniknout, utéct expel /Ik"spel/ vyloucit fashion leader /"f&sn ten, kdo urcuje módu freckles /"freklz/ pihy give support /giv podpořit, podržet hit (v) /hit/ udeřit keep it to yourself /%ki:p It nechat si to pro sebe kick (v) /kik/ kopat leave me alone /%li:v mi nech me být, nech me na pokoji pointless nesmyslný punch (v) /pvnts/ dát ránu (pestí) punish /"pvnis/ (po)trestat put up with /put "Vp wid/ smířit se s redheads /"redhedz/ zrzaví, zrzci steal /sti:l/ krást tear (v) trhat victim /"viktim/ obet worried /"wvrid/ znepokojený C GETTING TO KNOW YOU flight /flait/ let fly /flai/ letet hopeless beznadejný radiographer rentgenolog saw (n) /so:/ pila sore throat /so: bolest v krku tin opener /"tin otvírák na konzervy whereabouts odkud, místo pobytu ask out /A:sk "aut/ pozvat nekam be bound to /bi "baund muset bleep (v) /bli:p/ (za)pípat blush (v) /blvs/ zacervenat se daydream (v) /"deidri:m/ snít ve dne, snít s otevřenýma ocima guy /gai/ chlapík, clovek high heels /hai "hi:lz/ vysoké podpatky leather kůže mousy /"mausi/ nevýrazný sensible /"sensibl/ praktický, úcelný spike /spaik/ špicka stammer (v) (za)koktat tease /ti:z/ škádlit, pokoušet text message /"tekst mesidz/ textová zpráva whatshisname /"wqtsizneim/ jak jen se jmenuje Describing people beard vousy broad-shouldered /bro:d ramenatý cheek /tsi:k/ tvář moustache knír overweight obézní, otylý reliable spolehlivý scar /ska:/ jizva well-built /wel "bilt/ urostlý fall off /fo:l "Qf/ spadnout grow up "Vp/ vyrůst pick up /pik "Vp/ zvednout, sbírat run away utéct 2 LIFESTYLES A WEEKENDS a good laugh %gud "la:f/ smíšek drama class kla:s/ dramatický kroužek fight (n) /fait/ boj, zápas it s all over /Its %O:l je po všem, hotovo put on a play /put "plei/ hrát, dávat hru ring (n) /rin/ ring throw out of vyhodit wave (v) /weiv/ mávat wrestler zápasník wrestling /"reslin/ zápas B LOVE ME, LOVE MY PET hay /hei/ seno hut /hvt/ přístřešek knock (v) /nqk/ klepat owner vlastník, majitel porch /po:ts/ veranda survive přežít unusual /Vn"ju:Zl/ neobvyklý vacuum (v) /"v&kju:m/ vysávat C LIKES AND DISLIKES be into /bi hrozne se zajímat, vyznat se can t stand /ka:nt "st&nd/ nesnášet designer clothes návrhář odevů fun (adj) /fvn/ zábavný label (n) /"leibl/ znacka window shopping SQpIN/ prohlížení výkladů bang (v) /b&n/ prásknout, třísknout choke (v) udusit se

2 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 85 duck (v) /dvk/ rychle se sehnout dye (n) /dai/ barva fall open /fo:l otevřít dokořán lean back /li:n "b&k/ opřít se look alike vypadat stejne, podobat se nudge (v) /nvdz/ št ouchnout shopping mall /"SQpIN mo:l/ nákupní centrum sink (v) /sink/ dostat strach, ztratit odvahu spiky /"spaiki/ s natuženými konecky, ježatý thump (v) /TVmp/ bušit weird podivný, výstřední Places and equipment bat /b&t/ pálka bowling alley &li/ kuželkářská dráha clubs /klvbz/ golfové hole course /ko:s/ golfové hřište court /ko:t/ hřište, kurt pitch /pits/ hřište pool /pu:l/ bazén puck /pvk/ kotouc, puk shuttlecock /"SVtlkQk/ badmintonový mícek stick /stik/ hokejka track /tr&k/ dráha look down /luk "daun/ dívat se svrchu, zpražit pohledem look into /luk podívat se dovnitř, zaskocit si kam look out /luk "aut/ podívat se ven, dávat pozor, vyhlížet look round /luk "raund/ podívat se kolem, prohlédnout si pametihodnosti look up /luk "Vp/ vzhlédnout, zlepšit se, vyhledat EXTENSION 1 aristocracy šlechta billion miliarda conquer dobýt invade /In"veId/ napadnout settler osadník spread /spred/ rozšířit tribe /traib/ kmen fool /fu:l/ blázen, pošetilec hold up "Vp/ podpořit lie (n) /lai/ lež soul duše strength /strent/ síla tear (n) slza truth (n) /tru:t/ pravda wipe dry /waip "drai/ usušit 3 STRANGE BUT TRUE A ELECTRIC WOMAN bend (v) /bend/ ohnout (se) blank (adj) /bl&nk/ prázdný catch fire /k&ts vznítit se, zacít hořet electrical appliance /I"lektrIkl elektrický spotřebic iron (n) žehlicka jump up /dzvmp "Vp/ vyskocit kettle /"ketl/ konvice light bulb /"lait bvlb/ žárovka lottery loterie phone-in In/ pořad z telefonních námetů posluchaců pylon stožár set (n) /set/ přijímac store (v) /sto:/ hromadit, skladovat, akumulovat video-recorder videorekordér B MYSTERIES a close shave SeIv/ únik o vlásek air force fo:s/ vojenské letectvo break the speed limit /%breik "spi:d limit/ překrocit povolenou rychlost bucket /"bvkit/ nádrž dental record reko:d/ zubní záznam firefighter hasic fishing rod /"fisin rqd/ rybářský prut flippers ploutve helicopter vrtulník jammed /dz&md/ zaseknutý jet fighter /"dzet stíhacka mask /ma:sk/ maska outfit /"autfit/ výstroj oxygen tank t&nk/ kyslíková láhev parachute padák pick up (= detect) /pik "Vp/ najít, zachytit put out /put "aut/ zneškodnit, uhasit radar gun /"reida: gvn/ policejní radar reset /ri:"set/ znovu seřídit speeding /"spi:din/ překrocení povolené rychlosti wetsuit /"wetsu:t/ kombinéza pro potápení C PROBLEMS bent /bent/ ohnutý crash /kr&s/ rozbít, roztříštit dead /ded/ vybitý, nefungující gone /gqn/ pokažený, znicený lock (n) /lqk/ zámek afford dovolit si ashamed zahanbený chains /tseinz/ řetezy cheerful veselý clerk /kla:k/ úředník cold-hearted "ha:tid/ nemilosrdný, bezcitný day off /dei "Qf/ volno double (v) /"dvbl/ zdvojnásobit fiancée /fi"qnsei/ snoubenka grave (n) /greiv/ hrob his mean old ways /hiz %weiz/ jeho dřívejší lakota humbug /"hvmbvg/ nesmysl!, blbost! mend his ways /%mend hiz "weiz/ napravit se, polepšit se partner partner turkey /"t3:ki/ krocan wages /"weidziz/ mzda Problems broken down "daun/ rozbitý, porouchaný burnt /b3:nt/ spálený cracked /kr&kt/ prasklý damaged /"d&midzd/ poškozený flat /fl&t/ prázdný, píchlý missing /"misin/ chybející plugged in /plvgd "In/ zapojený (do elektřiny) puncture píchlé kolo scratched /skr&tst/ poškrábaný stolen ukradený stuck /stvk/ uvízlý torn /to:n/ roztržený wrong size /rqn "saiz/ špatná velikost break off /breik s"qf/ ulomit come off /kvm "Qf/ upadnout, odlomit se switch off /swits "Qf/ vypnout, zhasnout take off /teik "Qf/ sundat, svléknout turn off /t3:n "Qf/ vypnout, zhasnout 4 ENTERTAINMENT A RADIO SURVEY do a survey "s3:vei/ delat anketu do some research /%du: ri"s3:ts/ delat průzkum electric guitar /I%lektrIk gi"ta:/ elektrická kytara keyboards /"ki:bo:dz/ klávesy radio station %steisn/ rozhlasová stanice size /saiz/ velikost B FAMOUS! apply ucházet se, hlásit se at this stage "DIs steidz/ v této fázi audition /O:"dISn/ konkurz be on /bi "Qn/ být na programu (např. v televizi) eldest /"eldist/ nejstarší final round /fainl "raund/ záverecné, hlavní kolo join /dzoin/ připojit se 85

3 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page judge (n) /dzvdz/ rozhodcí, komise performer úcinkující, úcastník producer producent stage /steidz/ jevište talent competition soutež talentů wannabe (n) uchazec C IN MY OPINION debate /di"beit/ debata disagree nesouhlasit globalization globalizace global village "vilidz/ globalizovaný svet in my view /In "mai vju:/ podle mého názoru peace /pi:s/ mír speaker mluvcí audience publikum blackmail (v) /"bl&kmeil/ vydírat blank bullet /%bl&nk "bulit/ slepý náboj curtain (of stage) /"k3:tn/ opona have an argument pohádat se inspector inspektor jealous žárlivý lie (v) /lai/ lhát lover milenec monster hrozný clovek murderer vrah police constable /"pli:s policista, strážník prison /"prizn/ vezení robbery loupež shoot /Su:t/ zastřelit sound equipment /"saund zvuková aparatura, zařízení stage manager /"steidz (pomocný) režisér tape (n) /teip/ nahrávka test (v) /test/ zkoušet threaten /"Tretn/ vyhrožovat TV programme cartoon /ka:"tu:n/ kreslený film detective series /di"tektiv detektivní seriál documentary /dqkju"mentri/ dokumentární pořad serial (n) seriál sitcom /"sitkqm/ situacní komedie Music amplifier (= amp) zesilovac backing vocalist /"b&kin doprovodný zpevák bass guitar /beis gi"ta:/ baskytara lead guitar /li:d gi"ta:/ sólová kytara lead singer /li:d sólový zpevák microphone (= mike) mikrofon rhythm guitar /"ridm gita:/ doprovodná kytara (loud)speaker reproduktor get on with /%get "Qn wid/ vycházet s nekým get together with /%get wid/ přidat se go out with "aut wid/ chodit s nekým run out of /rvn dojít (neco) stand in for /st&nd "In zastoupit za EXTENSION 2 bring together /%brin dát dohromady earthquake /"3:TkweIk/ zemetřesení fashionable módní glamour zvláštní kouzlo, kouzelná atmosféra melody melodie safety pin /"seifti pin/ zavírací špendlík shock (v) /SQk/ šokovat slave /sleiv/ otrok survivor ten, kdo přežil TV channel /%ti: "vi: ts&nl/ televizní kanál witness (n) svedek darling /"da:lin/ milácek go on "Qn/ pokracovat make out /meik "aut/ pochopit nothing else /nqtin "els/ nic jiného S.O.S. "es/ volání o pomoc though ackoli, i když 5 RISK A WOULD YOU DARE? awful /"O:fUl/ strašný, hrozný bungee jump /"bvndzi dzvmp/ skok na pružném lane butterfly motýl dare odvážit se, vyzvat dreadlocks /"dredlqks/ dredy haunted /"ho:ntid/ strašidelný look like /"luk laik/ vypadat permanent trvalý pierced propíchnutý raw /ro:/ syrový shave /SeIv/ (o)holit sky-diving /"skai daivin/ seskok se zpoždeným otevřením padáku tattoo tetování B RUNAWAYS berries /"beriz/ bobule crocodile krokodýl fire brigade brigeid/ hasici hide /haid/ skrýt, schovat hijacked /"haidz&kt/ unesený jellyfish /"dzelifis/ medúza life jacket /"laif dz&kit/ záchranná vesta lock up /lqk "Vp/ zamknout man-eating /"m&n i:tin/ lidožroutský miracle zázrak rob /rqb/ oloupit runaway uprchlík, clovek na úteku sailor námořník shark-infested /"SA:k InfestId/ plný žraloků shellfish /"SelfIS/ mekkýš, korýš shipwrecked /"SIprekt/ ztroskotaný sting (v) /stin/ bodnout, štípnout twins /twinz/ dvojcata C WARNINGS AND ADVICE bald /bo:ld/ holohlavý bee s nest /"bi:z nest/ vcelí hnízdo crash helmet /"kr&s helmit/ ochranná přilba edge /edz/ okraj electrocute elektrickým proudem poison (v) /"poizn/ otrávit run over /rvn přejet stroke (v) (po)hladit sunburnt /"svnb3:nt/ spálený argue /"A:gju:/ hádat se, přít se fussy /"fvsi/ zbytecne se starající a rozcilující hang up /h&n "Vp/ povesit hop on /hqp "Qn/ naskocit I could eat a horse. /ai kud "ho:s/ Mám hlad jako vlk. mutter mumlat, brucet startled /"sta:tld/ polekaný, překvapený there was no point nemelo smysl wish (n) /wis/ přání "point/ Warning signs beware dát si pozor na camp fire /"k&mp táborák caution /"ko:sn/ výstraha, varování, pozor! hazard nebezpecí high voltage /%hai "vqltidz/ vysoké napetí lean out of /li:n vyklánet se risk /risk/ riziko slippery kluzký warning /"wo:nin/ varovný put down /put "daun/ odložit throw odhodit

4 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 87 6 CHANGES A BODY CLOCKS aerobics aerobik alert bdelý, cilý at its best /%&t Its "best/ na nejlepší úrovni at its highest /%&t Its nejvyšší body clock /"bqdi klqk/ vnitřní hodiny, fyziologický rytmus tela depressed /di"prest/ v depresi go jogging "dzqgin/ chodit behat hormone hormon physical work /%fizikl "w3:k/ telesná práce relaxed /ri"l&kst/ uvolnený rise and fall "fo:l/ stoupat a klesat, menit se sleepy /"sli:pi/ ospalý stress /stres/ stres take a nap "n&p/ zdřímnout si weightlifting /"weitliftin/ posilování s cinkami B THE TEENAGE YEARS adolescence dospívání adulthood /"&dvlthud/ dospelost childhood /"tsaildhud/ detství moody /"mu:di/ náladový rebellious vzpurný, vzdorovitý scruffy /"skrvfi/ zanedbaný, ošumelý self-conscious /self nejistý, rozpacitý sullen nevrlý, mrzutý take drugs /teik "drvgz/ brát drogy (be in) trouble /"trvbl/ mít potíže C ARRANGEMENTS accept přijmout confirm potvrdit dental surgery zubní ordinace I can t make it. /%ai ka:nt "meik It/ Nemohu přijít. Nestihnu to. make an appointment sjednat si schůzku, objednat se refuse /ri"fju:z/ odmítnout rehearsal /ri"h3:sl/ zkouška suggest navrhnout back seat /b&k "si:t/ zadní sedadlo blink /blink/ mžourat, přivírat oci can of beer plechovka piva cheers na zdraví come and collect přijít si pro couldn t believe their ears /%kudnt bi"li:v neveřili vlastním uším screech to a stop /%skri:ts "stqp/ se skřípením zastavit shoot out /"Su:t aut/ vystřelit, vyrazit slow down "daun/ zpomalit squeal /skwi:l/ zaskřípat turn over /t3:n převrátit se break up /breik "Vp/ rozejít se fall out over /%fo:l "aut pohádat se, rozkmotřit se kvůli get back together /%get b&k dát se dohromady get over it /get It/ překonat to, pochopit make things up /%meik TINz "Vp/ smířit se, napravit to split up /split "Vp/ rozejít se EXTENSION 3 anthem hymna cap /k&p/ baret (slavnostní soucást uniformy) cheerleaders roztleskávacky college /"kqlidz/ vyšší škola (v USA) community spolecnost education /edju"keisn/ vzdelání free /fri:/ bezplatný, zdarma gas station /"g&s steisn/ cerpací stanice gown /gaun/ talár grade /greid/ stupen, rocník Graduation Day /gr&dju"eisn dei/ slavnostní ukoncení školní docházky private school "sku:l/ soukromá škola raise the flag /reiz "fl&g/ vztycit vlajku scholarship stipendium state school /"steit sku:l/ státní škola compromise (n) kompromis crowd /kraud/ davový dignity /"digniti/ důstojnost embrace (v) /Im"breIs/ zahrnovat, být soucástí neceho flicker (n) záblesk I know best. /%ai "best/ Nejlíp vím. pride /praid/ hrdost 7 IDEAL PLACES A THE FREEDOM SHIP casino kasino commit a "kraim/ spáchat trestný cin cycle track /"saikl tr&k/ cyklistická stezka dump (v) /"dvmp/ spláchnout, vysypat headquarters ústředí, sídlo hemisphere polokoule hurricane hurikán pier molo pirate pirát religion náboženství runway /"rvnwei/ vzletová a přistávací dráha social class "kla:s/ sociální třída system systém target /"ta:git/ cíl top deck /tqp "dek/ horní paluba B IMPROVE YOUR LIFE blocked /blqkt/ zablokovaný everything /"evritin/ všechno fish tank /"fis t&nk/ akvárium flow through Tru:/ proudit (skrz) get rid of /get zbavit se junk /dzvnk/ harampádí, staré krámy properly pořádne relationship /ri"leisnsip/ vztah sharp corner /SA:p ostrý roh trapped /tr&pt/ chycen, polapen C GETTING WHAT YOU WANT cleaner s cistírna sleepover přespat u nekoho spontaneous bezprostřední, spontánní Would you mind? /%wud "maind/ Nevadilo by ti/vám? boss (n) /bqs/ šéf cash the cheque /%k&s "tsek/ proplatit šek casually nenucene con man /"kqn m&n/ podvodník deal (n) /di:l/ obchod, transakce debt /det/ dluh luxury luxus, přepych put down a deposit /put di"pqzit/ složit zálohu release (v) /ri"li:s/ propustit retire stáhnout se do ústraní sale of the century obchod století salesman obchodník shipping company /"SIpIN plavební spolecnost show someone around provést nekoho po suspicious podezřelý A house armchair křeslo bedside table /bedsaid "teibl/ nocní stolek bookcase /"bukkeis/ knihovna chest of drawers "dro:z/ skřínka se zásuvkami, komoda curtains závesy, záclony dishwasher mycka dressing table /"dresin teibl/ toaletní stolek fridge /fridz/ lednicka light switch /"lait swits/ vypínac 87

5 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page microwave oven "Vvn/ mikrovlnná trouba mirror zrcadlo shelf /Self/ police sink /sink/ dřez socket /"sqkit/ zásuvka tap /t&p/ kohoutek washbasin /"wqsbeisn/ umývadlo put away uklidit sort out /so:t "aut/ roztřídit take off /teik "Qf/ vzlétnout work out /w3:k "aut/ přijít na write down /rait "daun/ zapsat 8 GETTING THERE A THE RED PLANET bacteria (pl) bakterie bones kosti bring back /brin "b&k/ přivést nazpet broadcast (v) /"bro:dka:st/ vysílat comet /"kqmit/ kometa fossils /"fqsilz/ zkameneliny gravity /"gr&viti/ přitažlivost, gravitace invaders útocníci, vetřelci meteorite meteorit pull down /pul "daun/ přitahovat (k zemi) space probe /"speis vesmírná sonda spaceship /"speissip/ vesmírná lod universe /"ju:niv3:s/ vesmír B A ROOM WITH A VIEW bat /b&t/ netopýr cave /keiv/ jeskyne convert (v) předelat, přemenit furniture nábytek hang-gliding /"h&n glaidin/ závesné létání melt /melt/ tát platform /"pl&tfo:m/ plošina rainforest /"reinfqrist/ deštný prales reindeer sob rhino nosorožec rope bridge bridz/ provazový most snowsuit oblecení na sníh treehouse /"tri:haus/ dům na strome C TRAVEL book (v) /buk/ zamluvit, objednat day return /%dei ri"t3:n/ zpátecní jednodenní double room /"dvbl ru:m/ dvojlůžkový pokoj (manželská postel) fare jízdné (train) platform /"pl&tfo:m/ nástupište single (ticket) /"singl/ jednosmerná jízdenka single room /"singl ru:m/ jednolůžkový pokoj twin room /"twin ru:m/ dvojlůžkový pokoj (oddelené postele) youth hostel /"ju:t turistická ubytovna mládeže blow over přehnat se mast /ma:st/ stežen sail (v) /seil/ plavit se seal (n) /si:l/ pecet seal (v) /si:l/ zapecetit video diary videodeník Travel customs celnice get in /get "In/ nastoupit (např. do auta, taxi) get off /get "Qf/ vystoupit (např. hromadná doprava) get on /get "Qn/ nastoupit (např. hromadná doprava) get out of /get vystoupit (např. z auta, taxi) EXTENSION 4 delay (v) /di"lei/ odložit gambling /"g&mblin/ hazardní hra house /haus/ snemovna laws /lo:z/ zákony leader vůdce minister ministr MP (= Member of Parliament) /em "pi:/ clen parlamentu party /"pa:ti/ strana power pravomoc seat /si:t/ křeslo v parlamentu veto (v) vetovat challenge (n) /"ts&lindz/ výzva champion mistr, šampión cruise /kru:z/ plavba, cesta curtain call ko:l/ vyvolání před oponu dues /dju:z/ dluhy human race "reis/ lidská rasa loser poražený sentence trest take my bows /%teik mai "bauz/ klanet se, dekovat se

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 go out break in set off run away 2 fool around blaze up call out put out 3 put out get on get out get off 4 lie down stretch out drop off wake up 5 tower

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana Úvodní strana 1 HOUSING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 5 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 224 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 23. 3. 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Ashley s camera VY_22_INOVACE_05

Ashley s camera VY_22_INOVACE_05 Ashley s camera VY INOVACE_05 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Ashley s camera P3 U7D Ashley s camera. ( new camera) Do the crossword. What did

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Nábytkové dekorace Volejte ZDARMA 800 401 301

Nábytkové dekorace Volejte ZDARMA 800 401 301 02283 760,- 02279 850,- 02277 1.100,- Dekorace Hrad Castle decoration Rozměry: š/v/h Size: w/h/d 120 x 61 x 2 cm. Dekorace Stříška Roof decoration Dekorace Auto Car decoration Rozměry: š/v/h Size: w/h/d

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 21. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - NAŠE ŠKOLKA... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Co děláme ve školce... 2 B) Aktivita - Pracovní list: letadlo... 2 C) Tvorba s dětmi -

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha Anglický jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Dangers My body Our future Moje mìsto Opakování slovní zásoby Poèítaèe Pøítomný prùbìhový èas

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení - Pozice Ztratil(a) jsem se. Nevědět, kde jsi Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Dotaz na specifické na mapě Kde můžu najít? Dotaz na specifické I am lost. Can you show me where it is on the map?

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,. vydání (p_v_lekce.jbb) Project,. vydání Lekce: Lekce - The future Cvičení: Journey into space -. část agree souhlasit air vzduch astronaut

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování - Hledání Where can I find? Kde můžu najít? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... a room to rent?... pokoj k pronájmu?... a hostel?... hostel?... a hotel?... hotel?... a

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přijímací test varianta B 1. oblast nejsou

Přijímací test varianta B 1. oblast nejsou Přijímací test varianta B Tento test se skládá ze 6 oblastí celkem 30 otázek. U každé otázky je pouze jedna správná odpověď. Za správnou odpověď získáte 2 body maximální počet bodů za přijímací test je

Více

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition)

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition) 4. ročník (Click 2) - Introduction, Theme 1, Theme 2 příkazy přivlastňovací s There is/are přítomný čas průběhový věta kladná can ve větě kladné, záporné a otázce like ve větě kladné, záporné, otázce a

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

III_2-11_19 Final test III_2-11_19 Final test - řešení

III_2-11_19 Final test III_2-11_19 Final test - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Final test Pořadové číslo: III_2-11_19 Předmět: Anglický jazyk Třída: 7. A Téma hodiny: Závěrečná písemná práce Zjistit, jak žáci zvládli učivo

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více