Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych"

Transkript

1 Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension, which opens the opportunity for drawing of energy and wisdom, or we can ignore their existence and we can get lost there. According to psychology of abhidhamma, the key for skilful transitions between domains of experiencing is development of mindfulness directed on body and wise consideration of experienced situation. Fragments of two case studies show, how the existence of transitions can be used in psychotherapy. Klíová slova: pechody, psychologie abhidhammy, všímavost, tlesn zakotvené prožívání, satiterapie Key words: transitions, psychology of abhidhamma, mindfulness, bodily anchored experiencing, satitherapy Na pechodu pro chodce, Tatra drtí dchodce, jsme se spolužáky ze základní školy spolen zpívali ped ptadvaceti lety. Dnes, když se ocitnu na pechodu (nejenom) pro chodce, radji si všímav ovím, zda mám všech pt pohromad, abych nedopadl jako dchodce v písnice. Jsou rzné druhy pechod. tenáe vedle pechodu pro chodce (na kterém se lze nechat pejet i úspšn pejít na druhou stranu) napadne možná pechod hor (na nmž se lze ztratit i naerpat energii a povznést náladu spolen s pozvedáním tla na horské vrcholy) nebo klimaktérium (pestože i muži mají své dny). Pokud je tená vzdlaný v sociálních vdách, pak mu zajisté pijdou na mysl kulturn diverzifikované rituály pechodu, pro psychologa a psychoterapeuta pak pechody mohou znamenat jasn rozlišené pesuny pozornosti do odlišných oblastí prožívání a vnímání, se kterými se pojí specifické dovednosti (state specific skills). V tomto lánku se pokusím výše zmínné druhy pechod propojit pomocí klíového pojmu všímavosti a ukázat, jaké možnosti nabízejí všímav provádné pechody pi terapeutické práci s klientem. Všímavost (sati), 1 v anglicky psané literatue mindfulness, oznauje ústední schopnost mysli neselektivn zaznamenávat a podržet v krátkodobé pamti ty skutenosti prožívané te a tady, na které svítí svtlo pozornosti (Frýba, 1996). V posledním desetiletí se fenomén všímavosti dokává stále vtší pozornosti ze strany psycholog a psychoterapeut nejenom v eské republice (Frýba, 2003; Hájek, 2002; Hytych, 2003; Hytych, Mezulianek, 2007), ale pedevším ve velké zemi za moem (Benda, 2007; Germer, Siegel, Fulton, 2005). I když klinický výzkum aplikace všímavosti v psychologii a psychoterapii je teprve v zaátcích, poslední desetiletí pinesla množství výzkumn ovených zjištní, mezi nimiž nechybí ani hypotéza, že skutenosti oznaované pojmem všímavost možná poukazují na spolený terapeutický faktor sdílený rznými psychoterapeutickými školami. Tento text se však nebude ubírat smrem výzkumn podložených zjištní, ale cestou reflektování pípadového využití všímavosti pi pedcházení hrozbám a vytváení podmínek pro rozvoj a plné využívání možností, které nabízejí všímav provádné pechody. Pro drtivou vtšinu dospívajících v naší kultue se asto využívaným rituálem pechodu pi hledání identity dosplého stávají experimenty s nejrznjšími psychotropními látkami, pestože i snad práv proto svt dosplých je dospívajícím zakazuje. Na pechodech se lze ztratit, zbláznit se i zemít, ale také nalézt smující vizi, objevit nové možnosti i získat kvanta energie a radosti, což se mnou mnoho dospívajících s tzv. problémy chování sdílelo. Pestože drogy, jejich užívání a zneužívání jsou populárním tématem, podobn jako mnohé akutní problémy 1 V psychoterapeutickém pístupu satiterapie (léby všímavostí), jsou používány ke klíovým pojmm jejich ekvivalenty v jazyku páli, z dvodu jejich precisní definice v eticko psychologickém systému abhidhamma, z nhož satiterapie vychází (Frýba 1996; Kratochvíl 1998). 1

2 dospívajících, ukázky aplikace všímavých pechod se budou vztahovat ke kasuistickým zlomkm z píbhu dvou dosplých klient, na které jsem si pi formulování textu vzpomenul. Prvním klientem byla ptatyicetiletá uitelka Žaneta, kterou za mnou pivedla její nespokojenost se životem, doléhající strachy a smutky, které obas zažene alkoholem a dojem, že musí být silná a vše ustát. Úvodní setkání bylo pro mne velmi nároné, opakovan jsem se ocital pod drobnohledem testování a poátení nedvry. Odmítnul jsem její požadavek na vyešení minulosti skrze hypnózu, jelikož tímto stylem nepracuji a nabídnul jí dv možnosti: 1. ti spolená testovací setkání s cílem neešit minulost, ale vydat se hledat spokojenjší život, nebo 2. kontakt na nkoho z koleg vnujících se hypnóze. Žaneta pijala první variantu a já s ní na konci setkání sdílel své nepíjemné pocity pramenící z atmosféry nedvry, kterou jsem sice oznail jako zcela pochopitelnou vzhledem k našemu prvnímu setkání, ale také jako skutenost omezující naši budoucí spolenou práci. Na druhé setkání pichází klientka s vtší dvrou a pináší si téma nespokojenosti s manželstvím, které se pi postupném konkretizování prožitých situací zaíná promovat do strategie starostlivé kvony. Pojmenovaná strategie dokáže okolo sebe roztoit koloto starostí a obav, ve kterém se klientka bezpen dokáže ztratit. Pi hledání možností, jak se od zažité strategie distancovat, nabízím klientce experiment se systematickým zakotvením se ve skutenostech prožívaných pti smysly, jež do psychoterapie pinesl Mirko Frýba pod názvem Máte všech pt pohromad? (Frýba, 2003, s ). 2 Žaneta souhlasí. Po krátkém nácviku a jeho reflektování (je spokojena s možností odejít od myšlení ke konkrétním prožitkm a vjemm) hledáme spolen možnosti aplikace nejenom v problematických, ale i bžných situací jejího každodenního života (nap. jak si všímavým uléháním a usínáním pipravit podmínky pro klidné probouzení a pomalé nastartování dne). V závru setkání Žaneta reflektuje rostoucí dvru v možnosti naší spolupráce. Na tetí setkání si pináší nejenom radost ze zmn, které dokázala do svého života vnést (opt zaala ráno cviit ), ale i zlost na sebe samu jako ob zabezpeovacích vzorc chování pi opouštní svého bytu (opakovan kontroluje nejrznjší spotebie a asto se vrací, teba i od výtahu, ujistit se, zda je všechno v poádku). Nejprve tematizujeme možnosti, které jí opakovaný trénink kotvení v tlesném prožívání pinášel, a Žaneta zjišuje, že když si dokáže pipustit jednoduché prožitky a vjemy, které te a tady prožívá, je se sebou spokojenjší a pijímá více i sebe samu takovou, jaká je. Pedkládám tedy Žanet návrh, zda nechce vyzkoušet zmnit nepíjemn opakující se vzorec ujišování v zámrn provádný rituál louení se s domovem, opt s pomocí tlesn zakotveného prožívání. Zkuste to vzít jako hru, kolik si dokážete všimnout prožitkových skuteností, když budete všímav opouštt svj byt (dotyky s vypínai, klikou, klíi apod.), navrhuji. Než však zanete hru provádt, zastavte se, zpítomnte si to, co práv chcete (odejít z domova novým zpsobem), a pak teprve vystartujete, dodávám. Na poslední dohodnuté setkání Žaneta dochází sdílet radost a dvru v možnosti další spolupráce pro pípad objevivší se poteby: Jsem klidnjší a spokojenjší. Když opouštím byt, stále nkolikrát obejdu spotebie, ale ménkrát než dív, a jakmile odejdu, už se nevracím a nepepadá mne nejistota, zda je všechno v poádku. 2 Abhidhamma rozlišuje šest informaních kanál (dvra), kterými jsou zrak, sluch, chu, ich, hmat a mysl (Frýba, 1996; Hytych, 2003). Technika Máte všech pt pohromad (Frýba, 2003) je ve skutenosti aplikací pojmové matice abhidhammy, kterou lze peložit jako sledování skuteností na šesti smyslových základnách (sal yatana dhamm anupassan). Vzhledem k tomu, že mysl v sob integruje ostatní informaní kanály a je sama o sob znan komplikovaná, je výhodou pozornost nejprve zamit k nekomplikovaným skutenostem pti tlesných smysl (dotek s podložkou, rt, vjem celé tlesné pozice; chu v ústech; ichové vjemy; vidné barvy a tvary; slyšené zvuky). Cílem je pipustit si jejich existenci a všímav je zaznamenat, což vytváí stabilní podklad k prozkoumání skuteností v krajin mysli (jak se nyní prožívám, co chci), jak také sdílí Žaneta: Když si dokážu pipustit jednoduché prožitky a vjemy, dokážu být se sebou spokojenjší a pijmout sebe samu takovou, jaká jsem. 2

3 Druhý z klient, íkejme mu František, byl ticetiletý poítaový odborník, který se do mé praxe dostavil s následujícím problémem: Jsem v neustálé vnitní tenzi, již nkolik let pracuji bez odpoinku, týdny pecházení angíny stídají týdny pecházení chipky a úlevu mi pinese jen koktejl uspáva a povzbuzova. S Františkem jsme se dohodli na úvodních pti setkáních s cílem hledat smysluplné a realistické cíle, zvládnout vnitní vztek a tenzi a rozvinout toleranci vi životu okolo nj. Klient již bhem prvního setkání projevoval dvru prozkoumávat problematiku nejenom slovn, ale i prožitkov, pestože se jeho všímavosti prezentovaly pedevším nepíjemné stahující prožitky (tenze v žaludku). Pedbžn souhlasil s mým názorem, že vzhledem k jeho souasnému stavu je pravdpodobné, že dosažení definovaných cíl si vyžádá mnohem delší dobu než úvodních pt setkání. Vzhledem k poátení dve klienta, jsem si mu dovolil nabídnout k otestování v každodenním život následující experiment. Najít si v bhu dne sedm minut, které vnuje sám sob: provede ritualizované opuštní pracovišt a hbitou procházku, pi které bude zaznamenávat pouze jednoduché tlesné prožitky a vjemy, jak jsme si to také okamžit vyzkoušeli v pracovn. František na druhé setkání pichází v euforii, rituál hbité procházky mu umožnil pepnout, pehodit na chvíli výhybku, a po nkolika letech dokázal prožít víkend bez práce (dokonce ani nešel zapnout PC). Upozoruji ho, že experimenty, které zaínáme provádt, jsou vedeny zámrem otevít možnosti volby a že staré struktury se lehce nedají, že je nemusíme vylekat tím, že jim vše hned zakážeme a zmníme od podlahy ( povzbuzující i uklidující koktejly apod.), ale že pracujeme na otevírání nových obzor, aby se mohl rozhodovat, zda bude jednat podle starých vzorc nebo zrovna na chvíli zkusí nco nového. František si také stžuje, že je emocionáln plochý, jako by už dlouho žil bez emocí. Pijímá nabídnutý výlet do oblasti tlesn zakotveného prožívání (opt Máte všech pt pohromad? ) a objevuje krajinu, kde to tlesn ve a bublá, která je pro nj zatím bez pocit a emocí. 3 Pestože všímavým zaznamenáním aktuálních prožitk a vjem z oblasti pti smysl došlo k uvolnní, nkolikaminutový výlet do krajiny tlesného prožívání byl pro klienta zárove velmi nároný, jelikož zkoušel pro nj novou strategii místo potlaování pocit 4 jejich všímavé zaznamenávání. Proces terapie se dále vyvíjel a František se rozhodl na základ reflektování úvodních setkání a z nich plynoucích výsledk pro dlouhodobjší spolupráci. Okolo desátého setkání jsme se opt podrobn vnovali pechodm ve vztahu k vytyování a realizaci cíl. Na setkání se propojovalo nkolik fenomén: práce se symbolickým vyjádením aktuální skutenosti a dlouhodobých cíl (zjednodušit život) z minulého setkání; fakt, že si zapomnl doplnit svj uklidující koktejl a je už pátý den bez nj; pochyby o opravdovosti opakovan konkretizovaných dlouhodobých cíl; otázka kde a kdy lze nalézat a realizovat smysl života. František sdílel své pochyby a pedestel dosud neverbalizovanou pedstavu, k níž upíná koloto svého pracovního úsilí, kterému podizoval život: Jednou, až budu špikový odborník, který si se vším poradí, možná zachráním svt a mj život získá smysl. To je mé svtlo na konci tunelu. Konfrontuji ho s faktem, že všechno co mu pineslo v prbhu naší spolupráce úlevu, klid, znovu se objevující pocity spontánního štstí a spokojenosti, nevyrstalo z neskutené pedstavy možné budoucnosti, ale ze schopnosti pijímat skutenost te a tady. Namítá, že není schopen nalézat aktuální zámry a cíle rostoucí ze situací te a tady a proto se vztahuje alespo k hypotetickému nkdy tam v budoucnu. Prozkoumáváme prožitkov aktuální dní a 3 Všímavost zaznamenává skuten existující fenomény prožívání a vnímání, a jelikož je ídící schopnosti mysli (indriya), je možné rozvíjet, eho všeho si daná osoba dokáže všimnout. Pociování (vedan), ve smyslu jednoduchého rozlišení na píjemné a nepíjemné, je dle psychologie abhidhammy pítomné ve všech stavech mysli (Nyanatiloka, 1998), avšak terapie není výukou a jedním z klíových princip praxe satiterapie je akceptování prožitkového svta klienta. 4 Jedním z klíových okamžik pokraujícího terapeutického procesu bylo zvnjšnní tendence držet a drtit své prožívání pi práci s hlínou ( chci vytvoit neprodyšný kontejner pro prožívání ) a prožitkovému ovování nových možností v kontaktu s elementem zem, které se postupn daily aplikovat i na vztah k sob samotnému. V kazuistickém zlomku se však podrobnji zamuji pouze na tématiku využívání možností všímavých pechod. 3

4 provokujeme šestý z pti smysl (mysl, viz poznámka. 2) otázkou: Co te chci? Nic nevymýšlíme, jen pasivn vykáváme, co z mysli i tla vyvstane (pedstava, nápad, hnutí mysli, pocit, tlesný prožitek i vjem apod.). Po krátké dob František namítá, že zase byl prázdný a nic nepišlo. Podrobn reflektujeme uplynulý przkum pojmenovává prožitky pelévání v hlav, pedstavu prázdné místnosti a jako nejintenzivnjší oznauje prožitek tlesné spokojenosti, že nic nechce a nemusí. Když se ho zeptám, jestli práv posledn pojmenované není tím, co nyní skuten chce (spokojen setrvat v pítomnosti), souhlasí a uvedené vztahujeme i k dalším skutenostem, které si do tohoto setkání pinesl. Navrhuji klientovi, aby zkoušel petahovat svtlo pozornosti z konce tunelu nkde v budoucnosti k aktuáln žité pítomnosti, která mu zrovna v prbhu setkání dávala smysl. Na závr setkání plánujeme, jak nové objevy aplikovat v bhu každodenního života. Jak zaít den tak, aby se bezhlav nerozbhl ešit problémy, ale aby nejprve spoinul u sebe samotného, ovil si, zda má všech pt pohromad, prozkoumal zámry, které v mysli vyvstávají, a na základ moudrého uvážení se rozhodnul, co dnes bude dlat. František postupn konkretizuje, jak by v konkrétních krocích mohl realizovat pechod ze spánku do pracovního dne (spoinutí bhem pravidelné ranní sprchy). Na dalším setkání klient reflektuje znané zvolnní v pracovním tempu, které mu pineslo spokojenost. Ve zlomcích obou píbh se objevuje práce s pechody, proto chci na závr textu z uvedených konkrétních pípad vytáhnout satiterapeutické principy aplikované pro všímavé zvládání pechod. Žaneta se ztrácela v opakující se strategii nejistoty a ujišování, která se v mezilidských vztazích projevovala jako starostlivá kvona, pi odchodu z domova pak zabezpeovacími vzorci chování. František se ztrácel v úporné honb za pomyslným cílem v budoucnosti (být pipraven zachránit lidstvo), jemuž podídil vše a zapomenul pitom na fakt, že je prožívající bytost. U obou klient jsem použil dva klíové prvky pro všímavé zvládání pechod. Všímavost zamená na tlo (1) je východiskem, které vytváí pedpoklad pro moudré zvážení (2) 5 dané situace z odstupu tlesn zakotveného prožívání (Frýba, 1996; Gendlin, 1978; Hájek, 2002; Hytych, Mezulianek, 2007). Žanet k odstupu pomohlo pojmenování strategie heslem starostlivá kvona a zjištní, že se v nepíjemn prožívané situaci, kdy se kvona objeví, mže stáhnout k sob samotné, k jednoduchým vjemm, ovit si, zda má všech pt pohromad. Pi odchodu z domova klientce pomohlo nabídnutí alternativního postoje k situaci. Místo výitkami a zlostí naplnné pedstavy sebe jako obti opakujícího se vzorce ujišování vytváet smysluplný rituál louení se s domovem vedený hravostí a zvdavostí: eho všeho si dokážu všimnout? Všímavost je v jazyce páli synonymem pro krátkodobou pam. Její rozvoj tedy vede nejenom k rozšíení pole, které jsem schopen prožívat a vnímat te a tady, ale i k rstu schopnosti zapamatovat si prožité a vnímané, což u Žanety vedlo ke snížení potu opakovaného ujišování. Všímav provádný rituál louení s jasným vdním o jeho úelu (louím se a opouštím byt) umožnil vnitní odložení situace, uzavení jejího tvaru, a proto po odchodu se již do mysli nevtíraly pochybnosti a nutkání k návratu. František využíval postupn mnoho drobných rituál, které mu pomáhaly rozsekat úpornost dne zameného na dosažení profesní dokonalosti, na drobnjší úseky. V meziase vytvoeném všímav provedeným rituálem odchodu a návratu (hbitá procházka, užití kotvení v tlesném prožívání na zaátku a konci pracovních projekt, všímavé usínání a probouzení doplnné zamením se na cíl konkrétního dne, aj.) pestal ignorovat vlastní prožívání a zaal se mu pln vnovat. Souástí rituál stažení se k sob byla aktualizace cíl a zámr vyvstávající v dané situaci. Rozvíjení všímavosti respektující aktuální prožitky, poteby a zámry spolen s moudrým uvážením postupn klientovi umožnilo erpat energii a klid z dovedného provádní pechod mezi oblastmi pracovního výkonu a všímavé pée o sebe samého. Pestože klient dále 5 Moudré zvážení (yoniso manasikra) je celostní kognitivní uchopení prožitkové situace, v níž jsou pítomna tyi jasná vdní (sati sampajañña): o úelu, o oblasti prožívání o používaných prostedcích a o nezaslepenosti (Frýba, 1996, 2003; Hytych, Mezulianek, 2007). 4

5 efektivn pracuje, zaal díky pravideln provádným rituálm pechodu nacházet bohatost vlastních prožitk a mezilidských vztah, krásu svta okolo nj a mnoho jiného. Pechody mezi odlišnými oblastmi prožívání jsou skutenostmi, se kterými se setkáváme každý den. Jedním z nejbžnjších je pechod ze spánku do bdní a naopak, který oba klienti zaali využívat pro dosahování svých cíl. Systematicky a kvalitativn na vyšší úrovni lze trénovat dovednosti potebné k všímavému provádní pechod v rámci nácviku meditativního rozvoje mysli, jak ukazuje napíklad výzkum vlivu meditace na estetické prožívání (Hytych, Trávníek, 2007; Trávníek, Hytych, 2008). Podstatným, a pro meditaci, psychoterapii i každodenní život, je fakt, že pechody lze provádt všímav a s jasným vdním, ímž se stávají možností pro naerpání energie a moudrosti, nebo lze ignorovat jejich existenci a pak nám hrozí, že se na nich ztratíme. Souhrn: Pechody mezi odlišnými oblastmi prožívání jsou skutenostmi, se kterými se setkáváme každý den. Pechody lze provádt všímav a s jasným vdním, ímž se stávají možností pro naerpání energie a moudrosti, nebo lze ignorovat jejich existenci a pak nám hrozí, že se na nich ztratíme. Dle psychologie abhidhammy je klíem pro dovedné pecházení mezi oblastmi prožívání rozvoj všímavosti zamené na tlo a moudrého zvážení prožívaných situací. Na dvou kasuistických zlomcích je ukázáno, jak lze skutenost pechod využívat v rámci psychoterapie. Literatura: Benda, J. (2007). Všímavost v psychologickém výzkumu a v klinické praxi. eskoslovenská psychologie: asopis pro psychologickou teorii a praxi. 2, Frýba, M. (1996). Psychologie zvládání života: Aplikace metody Abhidhamma. Brno: Masarykova universita. Frýba, M. (2003). Umní žít šastn. Praha: Argo. Gendlin, E. T. (1978). Focusing. New York: Everest House. Germer, C. K., Siegel, R. D. & Fulton, P. R. (Eds.). (2005): Mindfulness and Psychotherapy. New York, London: The Guilford Press. Hájek, K. (2002). Tlesn zakotvené prožívání. Praha: Karolinum. Hytych, R. (2003). Vztah slovo skutenost v souvislosti se zmnou osoby. Konfrontace: asopis pro psychoterapii. (14), 2, Hytych, R, Mezulianek, L. (2007). Zodpovdné tvoení: psychohygiena pro pedagogy. In Assenza D. (Ed.) Praktické rady budoucím uitelm, ešení problém 2. díl. (pp ). Olomouc: Centrum inovativního vzdlávání, A & M Publishing. Hytych, R, Trávníek, Z. (2007). Je zmna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustední a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In. Gajdošíková, H. (Ed.), Kvalitativní pístup a metody ve vdách o lovku V vybrané aspekty teorie a praxe (pp ). Praha: Karlova univerzita, Sdružení SCAN. Nyanatiloka Thera (1998). Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time. Kandy: Buddhist Publication Society. Kratochvíl, S. (1998). Základy psychoterapie. Praha: Portál. Trávníek, Z., Hytych, R (2008). Estetika prožívání barev a element. Poster prezentován na Konferenci Kvalitativní pístup a metody ve vdách o lovku VII., Bratislava, PhDr. Roman Hytych pracuje v privátní praxi (www.psychoprofi.cz) jako psycholog a psychoterapeut, pednáší na Fakult sociálních studií MU, Brno, kde dokonuje doktorandské studium sociální psychologie. Text je v recenzním ízení asopisu Psychoterapie: Praxe Inspirace Konfrontace. 5

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Publikováno 2008 In: Psychoterapie: Praxe Inspirace Konfrontace, 2 (2), 79-85. Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

Estetika prožívání barev a element

Estetika prožívání barev a element Estetika prožívání barev a element Zdenk Trávníek, Roman Hytych Ústav religionistiky, Filozofická fakulta MU Brno Psychologický ústav AV R, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Brno Abstrakt:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci

Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci Etika ve vztahu s klientem: od vnjšího tlaku k vnitní motivaci PhDr. Roman Hytych Stedisko výchovné pée Help Me a základní principy terapeutického pístupu satiterapie Stedisko výchovné pée Help Me je prvním

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Hledání opravdové dvry

Hledání opravdové dvry Hledání opravdové dvry Roman Hytych PhDr. Roman Hytych: Hledání opravdové dvry kasuistika práce satiterapeuta Abstrakt: V pojetí kulturn specifického eticko-psychologického systému abhidhamma, ze kterého

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Obecné Primárn somatická onemocnní a jejich psychoterapie Psychosomatická onemocnní a jejich psychoterapie Tlesné onemocnní

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH TENÁSKÝCH DOVEDNOSTÍ 1. Neslyšící mají problémy se tením a úkolem odborník je zjistit, kterých složek recepce textu se tyto problémy týkají

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

- terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU

- terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU BOBATH KONCEPT - terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU zapíinnou patofyziologií CNS M.Míková, P.Bastlová 2006 mikovam@fnol.cz

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více