Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych"

Transkript

1 Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension, which opens the opportunity for drawing of energy and wisdom, or we can ignore their existence and we can get lost there. According to psychology of abhidhamma, the key for skilful transitions between domains of experiencing is development of mindfulness directed on body and wise consideration of experienced situation. Fragments of two case studies show, how the existence of transitions can be used in psychotherapy. Klíová slova: pechody, psychologie abhidhammy, všímavost, tlesn zakotvené prožívání, satiterapie Key words: transitions, psychology of abhidhamma, mindfulness, bodily anchored experiencing, satitherapy Na pechodu pro chodce, Tatra drtí dchodce, jsme se spolužáky ze základní školy spolen zpívali ped ptadvaceti lety. Dnes, když se ocitnu na pechodu (nejenom) pro chodce, radji si všímav ovím, zda mám všech pt pohromad, abych nedopadl jako dchodce v písnice. Jsou rzné druhy pechod. tenáe vedle pechodu pro chodce (na kterém se lze nechat pejet i úspšn pejít na druhou stranu) napadne možná pechod hor (na nmž se lze ztratit i naerpat energii a povznést náladu spolen s pozvedáním tla na horské vrcholy) nebo klimaktérium (pestože i muži mají své dny). Pokud je tená vzdlaný v sociálních vdách, pak mu zajisté pijdou na mysl kulturn diverzifikované rituály pechodu, pro psychologa a psychoterapeuta pak pechody mohou znamenat jasn rozlišené pesuny pozornosti do odlišných oblastí prožívání a vnímání, se kterými se pojí specifické dovednosti (state specific skills). V tomto lánku se pokusím výše zmínné druhy pechod propojit pomocí klíového pojmu všímavosti a ukázat, jaké možnosti nabízejí všímav provádné pechody pi terapeutické práci s klientem. Všímavost (sati), 1 v anglicky psané literatue mindfulness, oznauje ústední schopnost mysli neselektivn zaznamenávat a podržet v krátkodobé pamti ty skutenosti prožívané te a tady, na které svítí svtlo pozornosti (Frýba, 1996). V posledním desetiletí se fenomén všímavosti dokává stále vtší pozornosti ze strany psycholog a psychoterapeut nejenom v eské republice (Frýba, 2003; Hájek, 2002; Hytych, 2003; Hytych, Mezulianek, 2007), ale pedevším ve velké zemi za moem (Benda, 2007; Germer, Siegel, Fulton, 2005). I když klinický výzkum aplikace všímavosti v psychologii a psychoterapii je teprve v zaátcích, poslední desetiletí pinesla množství výzkumn ovených zjištní, mezi nimiž nechybí ani hypotéza, že skutenosti oznaované pojmem všímavost možná poukazují na spolený terapeutický faktor sdílený rznými psychoterapeutickými školami. Tento text se však nebude ubírat smrem výzkumn podložených zjištní, ale cestou reflektování pípadového využití všímavosti pi pedcházení hrozbám a vytváení podmínek pro rozvoj a plné využívání možností, které nabízejí všímav provádné pechody. Pro drtivou vtšinu dospívajících v naší kultue se asto využívaným rituálem pechodu pi hledání identity dosplého stávají experimenty s nejrznjšími psychotropními látkami, pestože i snad práv proto svt dosplých je dospívajícím zakazuje. Na pechodech se lze ztratit, zbláznit se i zemít, ale také nalézt smující vizi, objevit nové možnosti i získat kvanta energie a radosti, což se mnou mnoho dospívajících s tzv. problémy chování sdílelo. Pestože drogy, jejich užívání a zneužívání jsou populárním tématem, podobn jako mnohé akutní problémy 1 V psychoterapeutickém pístupu satiterapie (léby všímavostí), jsou používány ke klíovým pojmm jejich ekvivalenty v jazyku páli, z dvodu jejich precisní definice v eticko psychologickém systému abhidhamma, z nhož satiterapie vychází (Frýba 1996; Kratochvíl 1998). 1

2 dospívajících, ukázky aplikace všímavých pechod se budou vztahovat ke kasuistickým zlomkm z píbhu dvou dosplých klient, na které jsem si pi formulování textu vzpomenul. Prvním klientem byla ptatyicetiletá uitelka Žaneta, kterou za mnou pivedla její nespokojenost se životem, doléhající strachy a smutky, které obas zažene alkoholem a dojem, že musí být silná a vše ustát. Úvodní setkání bylo pro mne velmi nároné, opakovan jsem se ocital pod drobnohledem testování a poátení nedvry. Odmítnul jsem její požadavek na vyešení minulosti skrze hypnózu, jelikož tímto stylem nepracuji a nabídnul jí dv možnosti: 1. ti spolená testovací setkání s cílem neešit minulost, ale vydat se hledat spokojenjší život, nebo 2. kontakt na nkoho z koleg vnujících se hypnóze. Žaneta pijala první variantu a já s ní na konci setkání sdílel své nepíjemné pocity pramenící z atmosféry nedvry, kterou jsem sice oznail jako zcela pochopitelnou vzhledem k našemu prvnímu setkání, ale také jako skutenost omezující naši budoucí spolenou práci. Na druhé setkání pichází klientka s vtší dvrou a pináší si téma nespokojenosti s manželstvím, které se pi postupném konkretizování prožitých situací zaíná promovat do strategie starostlivé kvony. Pojmenovaná strategie dokáže okolo sebe roztoit koloto starostí a obav, ve kterém se klientka bezpen dokáže ztratit. Pi hledání možností, jak se od zažité strategie distancovat, nabízím klientce experiment se systematickým zakotvením se ve skutenostech prožívaných pti smysly, jež do psychoterapie pinesl Mirko Frýba pod názvem Máte všech pt pohromad? (Frýba, 2003, s ). 2 Žaneta souhlasí. Po krátkém nácviku a jeho reflektování (je spokojena s možností odejít od myšlení ke konkrétním prožitkm a vjemm) hledáme spolen možnosti aplikace nejenom v problematických, ale i bžných situací jejího každodenního života (nap. jak si všímavým uléháním a usínáním pipravit podmínky pro klidné probouzení a pomalé nastartování dne). V závru setkání Žaneta reflektuje rostoucí dvru v možnosti naší spolupráce. Na tetí setkání si pináší nejenom radost ze zmn, které dokázala do svého života vnést (opt zaala ráno cviit ), ale i zlost na sebe samu jako ob zabezpeovacích vzorc chování pi opouštní svého bytu (opakovan kontroluje nejrznjší spotebie a asto se vrací, teba i od výtahu, ujistit se, zda je všechno v poádku). Nejprve tematizujeme možnosti, které jí opakovaný trénink kotvení v tlesném prožívání pinášel, a Žaneta zjišuje, že když si dokáže pipustit jednoduché prožitky a vjemy, které te a tady prožívá, je se sebou spokojenjší a pijímá více i sebe samu takovou, jaká je. Pedkládám tedy Žanet návrh, zda nechce vyzkoušet zmnit nepíjemn opakující se vzorec ujišování v zámrn provádný rituál louení se s domovem, opt s pomocí tlesn zakotveného prožívání. Zkuste to vzít jako hru, kolik si dokážete všimnout prožitkových skuteností, když budete všímav opouštt svj byt (dotyky s vypínai, klikou, klíi apod.), navrhuji. Než však zanete hru provádt, zastavte se, zpítomnte si to, co práv chcete (odejít z domova novým zpsobem), a pak teprve vystartujete, dodávám. Na poslední dohodnuté setkání Žaneta dochází sdílet radost a dvru v možnosti další spolupráce pro pípad objevivší se poteby: Jsem klidnjší a spokojenjší. Když opouštím byt, stále nkolikrát obejdu spotebie, ale ménkrát než dív, a jakmile odejdu, už se nevracím a nepepadá mne nejistota, zda je všechno v poádku. 2 Abhidhamma rozlišuje šest informaních kanál (dvra), kterými jsou zrak, sluch, chu, ich, hmat a mysl (Frýba, 1996; Hytych, 2003). Technika Máte všech pt pohromad (Frýba, 2003) je ve skutenosti aplikací pojmové matice abhidhammy, kterou lze peložit jako sledování skuteností na šesti smyslových základnách (sal yatana dhamm anupassan). Vzhledem k tomu, že mysl v sob integruje ostatní informaní kanály a je sama o sob znan komplikovaná, je výhodou pozornost nejprve zamit k nekomplikovaným skutenostem pti tlesných smysl (dotek s podložkou, rt, vjem celé tlesné pozice; chu v ústech; ichové vjemy; vidné barvy a tvary; slyšené zvuky). Cílem je pipustit si jejich existenci a všímav je zaznamenat, což vytváí stabilní podklad k prozkoumání skuteností v krajin mysli (jak se nyní prožívám, co chci), jak také sdílí Žaneta: Když si dokážu pipustit jednoduché prožitky a vjemy, dokážu být se sebou spokojenjší a pijmout sebe samu takovou, jaká jsem. 2

3 Druhý z klient, íkejme mu František, byl ticetiletý poítaový odborník, který se do mé praxe dostavil s následujícím problémem: Jsem v neustálé vnitní tenzi, již nkolik let pracuji bez odpoinku, týdny pecházení angíny stídají týdny pecházení chipky a úlevu mi pinese jen koktejl uspáva a povzbuzova. S Františkem jsme se dohodli na úvodních pti setkáních s cílem hledat smysluplné a realistické cíle, zvládnout vnitní vztek a tenzi a rozvinout toleranci vi životu okolo nj. Klient již bhem prvního setkání projevoval dvru prozkoumávat problematiku nejenom slovn, ale i prožitkov, pestože se jeho všímavosti prezentovaly pedevším nepíjemné stahující prožitky (tenze v žaludku). Pedbžn souhlasil s mým názorem, že vzhledem k jeho souasnému stavu je pravdpodobné, že dosažení definovaných cíl si vyžádá mnohem delší dobu než úvodních pt setkání. Vzhledem k poátení dve klienta, jsem si mu dovolil nabídnout k otestování v každodenním život následující experiment. Najít si v bhu dne sedm minut, které vnuje sám sob: provede ritualizované opuštní pracovišt a hbitou procházku, pi které bude zaznamenávat pouze jednoduché tlesné prožitky a vjemy, jak jsme si to také okamžit vyzkoušeli v pracovn. František na druhé setkání pichází v euforii, rituál hbité procházky mu umožnil pepnout, pehodit na chvíli výhybku, a po nkolika letech dokázal prožít víkend bez práce (dokonce ani nešel zapnout PC). Upozoruji ho, že experimenty, které zaínáme provádt, jsou vedeny zámrem otevít možnosti volby a že staré struktury se lehce nedají, že je nemusíme vylekat tím, že jim vše hned zakážeme a zmníme od podlahy ( povzbuzující i uklidující koktejly apod.), ale že pracujeme na otevírání nových obzor, aby se mohl rozhodovat, zda bude jednat podle starých vzorc nebo zrovna na chvíli zkusí nco nového. František si také stžuje, že je emocionáln plochý, jako by už dlouho žil bez emocí. Pijímá nabídnutý výlet do oblasti tlesn zakotveného prožívání (opt Máte všech pt pohromad? ) a objevuje krajinu, kde to tlesn ve a bublá, která je pro nj zatím bez pocit a emocí. 3 Pestože všímavým zaznamenáním aktuálních prožitk a vjem z oblasti pti smysl došlo k uvolnní, nkolikaminutový výlet do krajiny tlesného prožívání byl pro klienta zárove velmi nároný, jelikož zkoušel pro nj novou strategii místo potlaování pocit 4 jejich všímavé zaznamenávání. Proces terapie se dále vyvíjel a František se rozhodl na základ reflektování úvodních setkání a z nich plynoucích výsledk pro dlouhodobjší spolupráci. Okolo desátého setkání jsme se opt podrobn vnovali pechodm ve vztahu k vytyování a realizaci cíl. Na setkání se propojovalo nkolik fenomén: práce se symbolickým vyjádením aktuální skutenosti a dlouhodobých cíl (zjednodušit život) z minulého setkání; fakt, že si zapomnl doplnit svj uklidující koktejl a je už pátý den bez nj; pochyby o opravdovosti opakovan konkretizovaných dlouhodobých cíl; otázka kde a kdy lze nalézat a realizovat smysl života. František sdílel své pochyby a pedestel dosud neverbalizovanou pedstavu, k níž upíná koloto svého pracovního úsilí, kterému podizoval život: Jednou, až budu špikový odborník, který si se vším poradí, možná zachráním svt a mj život získá smysl. To je mé svtlo na konci tunelu. Konfrontuji ho s faktem, že všechno co mu pineslo v prbhu naší spolupráce úlevu, klid, znovu se objevující pocity spontánního štstí a spokojenosti, nevyrstalo z neskutené pedstavy možné budoucnosti, ale ze schopnosti pijímat skutenost te a tady. Namítá, že není schopen nalézat aktuální zámry a cíle rostoucí ze situací te a tady a proto se vztahuje alespo k hypotetickému nkdy tam v budoucnu. Prozkoumáváme prožitkov aktuální dní a 3 Všímavost zaznamenává skuten existující fenomény prožívání a vnímání, a jelikož je ídící schopnosti mysli (indriya), je možné rozvíjet, eho všeho si daná osoba dokáže všimnout. Pociování (vedan), ve smyslu jednoduchého rozlišení na píjemné a nepíjemné, je dle psychologie abhidhammy pítomné ve všech stavech mysli (Nyanatiloka, 1998), avšak terapie není výukou a jedním z klíových princip praxe satiterapie je akceptování prožitkového svta klienta. 4 Jedním z klíových okamžik pokraujícího terapeutického procesu bylo zvnjšnní tendence držet a drtit své prožívání pi práci s hlínou ( chci vytvoit neprodyšný kontejner pro prožívání ) a prožitkovému ovování nových možností v kontaktu s elementem zem, které se postupn daily aplikovat i na vztah k sob samotnému. V kazuistickém zlomku se však podrobnji zamuji pouze na tématiku využívání možností všímavých pechod. 3

4 provokujeme šestý z pti smysl (mysl, viz poznámka. 2) otázkou: Co te chci? Nic nevymýšlíme, jen pasivn vykáváme, co z mysli i tla vyvstane (pedstava, nápad, hnutí mysli, pocit, tlesný prožitek i vjem apod.). Po krátké dob František namítá, že zase byl prázdný a nic nepišlo. Podrobn reflektujeme uplynulý przkum pojmenovává prožitky pelévání v hlav, pedstavu prázdné místnosti a jako nejintenzivnjší oznauje prožitek tlesné spokojenosti, že nic nechce a nemusí. Když se ho zeptám, jestli práv posledn pojmenované není tím, co nyní skuten chce (spokojen setrvat v pítomnosti), souhlasí a uvedené vztahujeme i k dalším skutenostem, které si do tohoto setkání pinesl. Navrhuji klientovi, aby zkoušel petahovat svtlo pozornosti z konce tunelu nkde v budoucnosti k aktuáln žité pítomnosti, která mu zrovna v prbhu setkání dávala smysl. Na závr setkání plánujeme, jak nové objevy aplikovat v bhu každodenního života. Jak zaít den tak, aby se bezhlav nerozbhl ešit problémy, ale aby nejprve spoinul u sebe samotného, ovil si, zda má všech pt pohromad, prozkoumal zámry, které v mysli vyvstávají, a na základ moudrého uvážení se rozhodnul, co dnes bude dlat. František postupn konkretizuje, jak by v konkrétních krocích mohl realizovat pechod ze spánku do pracovního dne (spoinutí bhem pravidelné ranní sprchy). Na dalším setkání klient reflektuje znané zvolnní v pracovním tempu, které mu pineslo spokojenost. Ve zlomcích obou píbh se objevuje práce s pechody, proto chci na závr textu z uvedených konkrétních pípad vytáhnout satiterapeutické principy aplikované pro všímavé zvládání pechod. Žaneta se ztrácela v opakující se strategii nejistoty a ujišování, která se v mezilidských vztazích projevovala jako starostlivá kvona, pi odchodu z domova pak zabezpeovacími vzorci chování. František se ztrácel v úporné honb za pomyslným cílem v budoucnosti (být pipraven zachránit lidstvo), jemuž podídil vše a zapomenul pitom na fakt, že je prožívající bytost. U obou klient jsem použil dva klíové prvky pro všímavé zvládání pechod. Všímavost zamená na tlo (1) je východiskem, které vytváí pedpoklad pro moudré zvážení (2) 5 dané situace z odstupu tlesn zakotveného prožívání (Frýba, 1996; Gendlin, 1978; Hájek, 2002; Hytych, Mezulianek, 2007). Žanet k odstupu pomohlo pojmenování strategie heslem starostlivá kvona a zjištní, že se v nepíjemn prožívané situaci, kdy se kvona objeví, mže stáhnout k sob samotné, k jednoduchým vjemm, ovit si, zda má všech pt pohromad. Pi odchodu z domova klientce pomohlo nabídnutí alternativního postoje k situaci. Místo výitkami a zlostí naplnné pedstavy sebe jako obti opakujícího se vzorce ujišování vytváet smysluplný rituál louení se s domovem vedený hravostí a zvdavostí: eho všeho si dokážu všimnout? Všímavost je v jazyce páli synonymem pro krátkodobou pam. Její rozvoj tedy vede nejenom k rozšíení pole, které jsem schopen prožívat a vnímat te a tady, ale i k rstu schopnosti zapamatovat si prožité a vnímané, což u Žanety vedlo ke snížení potu opakovaného ujišování. Všímav provádný rituál louení s jasným vdním o jeho úelu (louím se a opouštím byt) umožnil vnitní odložení situace, uzavení jejího tvaru, a proto po odchodu se již do mysli nevtíraly pochybnosti a nutkání k návratu. František využíval postupn mnoho drobných rituál, které mu pomáhaly rozsekat úpornost dne zameného na dosažení profesní dokonalosti, na drobnjší úseky. V meziase vytvoeném všímav provedeným rituálem odchodu a návratu (hbitá procházka, užití kotvení v tlesném prožívání na zaátku a konci pracovních projekt, všímavé usínání a probouzení doplnné zamením se na cíl konkrétního dne, aj.) pestal ignorovat vlastní prožívání a zaal se mu pln vnovat. Souástí rituál stažení se k sob byla aktualizace cíl a zámr vyvstávající v dané situaci. Rozvíjení všímavosti respektující aktuální prožitky, poteby a zámry spolen s moudrým uvážením postupn klientovi umožnilo erpat energii a klid z dovedného provádní pechod mezi oblastmi pracovního výkonu a všímavé pée o sebe samého. Pestože klient dále 5 Moudré zvážení (yoniso manasikra) je celostní kognitivní uchopení prožitkové situace, v níž jsou pítomna tyi jasná vdní (sati sampajañña): o úelu, o oblasti prožívání o používaných prostedcích a o nezaslepenosti (Frýba, 1996, 2003; Hytych, Mezulianek, 2007). 4

5 efektivn pracuje, zaal díky pravideln provádným rituálm pechodu nacházet bohatost vlastních prožitk a mezilidských vztah, krásu svta okolo nj a mnoho jiného. Pechody mezi odlišnými oblastmi prožívání jsou skutenostmi, se kterými se setkáváme každý den. Jedním z nejbžnjších je pechod ze spánku do bdní a naopak, který oba klienti zaali využívat pro dosahování svých cíl. Systematicky a kvalitativn na vyšší úrovni lze trénovat dovednosti potebné k všímavému provádní pechod v rámci nácviku meditativního rozvoje mysli, jak ukazuje napíklad výzkum vlivu meditace na estetické prožívání (Hytych, Trávníek, 2007; Trávníek, Hytych, 2008). Podstatným, a pro meditaci, psychoterapii i každodenní život, je fakt, že pechody lze provádt všímav a s jasným vdním, ímž se stávají možností pro naerpání energie a moudrosti, nebo lze ignorovat jejich existenci a pak nám hrozí, že se na nich ztratíme. Souhrn: Pechody mezi odlišnými oblastmi prožívání jsou skutenostmi, se kterými se setkáváme každý den. Pechody lze provádt všímav a s jasným vdním, ímž se stávají možností pro naerpání energie a moudrosti, nebo lze ignorovat jejich existenci a pak nám hrozí, že se na nich ztratíme. Dle psychologie abhidhammy je klíem pro dovedné pecházení mezi oblastmi prožívání rozvoj všímavosti zamené na tlo a moudrého zvážení prožívaných situací. Na dvou kasuistických zlomcích je ukázáno, jak lze skutenost pechod využívat v rámci psychoterapie. Literatura: Benda, J. (2007). Všímavost v psychologickém výzkumu a v klinické praxi. eskoslovenská psychologie: asopis pro psychologickou teorii a praxi. 2, Frýba, M. (1996). Psychologie zvládání života: Aplikace metody Abhidhamma. Brno: Masarykova universita. Frýba, M. (2003). Umní žít šastn. Praha: Argo. Gendlin, E. T. (1978). Focusing. New York: Everest House. Germer, C. K., Siegel, R. D. & Fulton, P. R. (Eds.). (2005): Mindfulness and Psychotherapy. New York, London: The Guilford Press. Hájek, K. (2002). Tlesn zakotvené prožívání. Praha: Karolinum. Hytych, R. (2003). Vztah slovo skutenost v souvislosti se zmnou osoby. Konfrontace: asopis pro psychoterapii. (14), 2, Hytych, R, Mezulianek, L. (2007). Zodpovdné tvoení: psychohygiena pro pedagogy. In Assenza D. (Ed.) Praktické rady budoucím uitelm, ešení problém 2. díl. (pp ). Olomouc: Centrum inovativního vzdlávání, A & M Publishing. Hytych, R, Trávníek, Z. (2007). Je zmna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustední a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In. Gajdošíková, H. (Ed.), Kvalitativní pístup a metody ve vdách o lovku V vybrané aspekty teorie a praxe (pp ). Praha: Karlova univerzita, Sdružení SCAN. Nyanatiloka Thera (1998). Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time. Kandy: Buddhist Publication Society. Kratochvíl, S. (1998). Základy psychoterapie. Praha: Portál. Trávníek, Z., Hytych, R (2008). Estetika prožívání barev a element. Poster prezentován na Konferenci Kvalitativní pístup a metody ve vdách o lovku VII., Bratislava, PhDr. Roman Hytych pracuje v privátní praxi (www.psychoprofi.cz) jako psycholog a psychoterapeut, pednáší na Fakult sociálních studií MU, Brno, kde dokonuje doktorandské studium sociální psychologie. Text je v recenzním ízení asopisu Psychoterapie: Praxe Inspirace Konfrontace. 5

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Publikováno 2008 In: Psychoterapie: Praxe Inspirace Konfrontace, 2 (2), 79-85. Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

Estetika prožívání barev a element

Estetika prožívání barev a element Estetika prožívání barev a element Zdenk Trávníek, Roman Hytych Ústav religionistiky, Filozofická fakulta MU Brno Psychologický ústav AV R, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Brno Abstrakt:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Hledání opravdové dvry

Hledání opravdové dvry Hledání opravdové dvry Roman Hytych PhDr. Roman Hytych: Hledání opravdové dvry kasuistika práce satiterapeuta Abstrakt: V pojetí kulturn specifického eticko-psychologického systému abhidhamma, ze kterého

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více