Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivace v e-learningu. Ludvík Eger"

Transkript

1 Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní na možnost využití některých poznatků z konstruktivismu pro efektivní motivaci studujících, a tím i podporu vzdělávacího procesu. Uvedené bude orientovat na praktická doporučení a komentovat je některými výstupy, které jsou přímo z výuky autora příspěvku. Jedná se o dílčí výsledky z předmětu Trénink obchodního jednání, který je s podporou e-learningu na FEK ZČU v Plzni otevřen pro prezenční i kombinované studium a o výsledky z e-learningového kurzu Strategie rozvoje vzdělávacího zařízení, který autor řídil v roce 2004 pro dvě odlišné skupiny vedoucích pracovníků ve školství. Právě praktická doporučení otevírají spolu s prezentovanými výstupy řadu zajímavých pedagogických otázek ve vztahu k e-learningu a motivaci studentů a jistě jsou zajímavá pro administrátory, manažery, autory i tutory vzdělávaní s využitím e-learningu. Poznámky k motivaci ve vzdělávání dospělých Motivaci definujeme (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) jako souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které: 1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání, 2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem, 3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků, 4. ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání a prožívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu. K základním zdrojům motivace patří potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové orientace a ideály (Bedrnová, Nový, 1998). Motiv (Armstrong, 2002) je důvod pro to, abychom něco udělali a má tři složky: směr, úsilí a vytrvalost. Výkon jedince je potom motivován faktory vnitřními (zejména potřebami) a faktory vnějšími (tzv. incentivami). Vnitřní motivace je závislá na tom, zda vzdělávací činnost a její výsledky jsou pro studujícího smysluplné a potřebné. Velmi motivující je, když se studující může podílet na výběru cílů, metod i hodnocení výsledků. Především u dospělých je důležitá souvislost vzdělávání s praxí. I proto je v zahraničí věnována velká pozornost tzv. Kolbovu cyklu učení a vzdělávacím stylům člověka. V této souvislosti je námětem k zamyšlení i tvrzení Rogerse (2002), který uvádí: všichni dospělí jsou motivování k učení sebe sama svou vlastní cestou. Uvedené souvisí se sebeřízením a orientací jedince na celoživotní vzdělávání a to je i jeden z hlavních cílů EU. Vnější motivace je spojena se získáním určité odměny za výsledek činnosti (též vyhnutí se trestu zde např. neudržení pracovní pozice!). Zde se mluví o problému tzv. pragmatické strategie, dosažení výsledku s co nejmenším odporem, se kterou při vzdělávání dospělých často bojujeme. Na druhé straně někteří psychologové právem mluví o tom, že málo děkujeme a stále neumíme pracovat s úspěchem. Přitom žádná motivace k učení není tak úspěšná jako úspěch (Mužík, 1998). V této souvislosti je určitě možné diskutovat i o Maslowově hierarchii potřeb a motivačním profilu člověka (Bedrnová, Nový, 1998) či naopak o Herzbergově hygienických a motivačních faktorech a samozřejmě dalších teoriích motivace, které obvykle preferují potřeby nebo cíle či mluví o vlivu naučené či získané motivace. Složitost psychologie motivace přitom neumožňuje vytvořit jednoduchý návod (Kalhous, Obst, 2002). Autor také podtrhuje fakt, že motivace k učení je sama naučená a to je potřebné si uvědomit právě pro vzdělávání dospělých, kde přes případnou preferenci potřeb či cíle bude

2 vždy zřejmý i vliv životních zkušeností. K tomu je ovšem nutné si položit následující otázku: jak taková motivace působí, když je vzdělávací cesta úplně nová, neznámá? (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) Mezi výkonové potřeby žáka mj. patří: potřeba samostatnosti, potřeba kompetence, potřeba úspěšného výkonu, potřeba vyhnutí se neúspěchu... Na motivaci při výuce se podílí: Jednak sám studující (schopnost učit se, pozitivní sebepojetí x otázka motivační krize pro další vzdělávání) Samozřejmě učitel (lektor, tutor..., řadíme sem také vliv klimatu ve třídě, a to i v e- learningu!) Spolužáci (velmi intenzivně studijní skupina a ještě lépe tým v týmové a projektové činnosti) Rodiče (i u dospělých se jedná o významný faktor, a to ve smyslu rodiny, partnera i dětí atd.) Servis, management centra s orientací na studenta klienta (významné u distanční výuky, dobrý servis vyvolává pocit bezpečí a dosažitelné pomoci) Vedoucí a spolupracovníci (povzbuzování, očekávání nebo pracovní úkol či i tlak pro udržení pozice, velký vliv má kultura organizace srovnej s pojmem kontext motivace) Naše stručné pojednání o motivaci k učení při vzdělávání dospělých uzavřeme tím, že je nutné brát v úvahu účastníka vzdělávání a obecnou diferenciaci podle schopnosti učit se (Bočková, 2002), kde vliv hraje ustálenost chování, systém hodnot, životní styl, životní zkušenosti, vliv rodiny, pracovních i osobních důvodů, ale i změny v senzomotorických i paměťových funkcích zejména u starších účastníků. Snahou o nezávislost a sebeřízení i bohatými zkušenostmi se dospělí potom podstatně odlišují od žáků. Mužík (1998) zdůrazňuje důležitost boje o motivaci účastníků učení. Motivační faktory a schopnost učit se mají velký vliv na zahájení, průběh i výsledky vzdělávání dospělých. Konstruktivismus Z hlediska teorií učení je dnes nejaktuálněji využíván tzv. konstruktivismus. Nejedná se o pojem jednoznačný a i v něm s vyskytují různé směry. My si dále uvedeme základní definici a potom poznatky, které budou využitelné pro praktickou práci v e-learningových kurzech. Ostatní zájemce odkazujeme např. na dostupné publikace Bertrand (1998), Čáp, Mareš (2001) či Kalous, Obst (2003). Definice: Konstruktivismus = široký proud teorií ve vědách o chování a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a význam jeho vnitřních předpokladů v pedagogických i psychologických procesech, tak důležitost jeho interakce s prostředím a společností... V didaktice jedno ze soudobých paradigmat. Snaží se realizovat didaktické postupy založené na předpokladu, že poznání se děje konstruováním tak, že si poznávající subjekt spojuje fragmenty informací z vnějšího prostředí do smysluplných struktur a provádí s nimi mentální operace podmíněné odpovídající úrovni jeho kognitivního vývoje. Sociální konstruktivismus zdůrazňuje nezastupitelnou roli sociální interakce a kultury v procesu konstrukce poznání. (podle Průcha, Walterová, Mareš, 2003) Konstruktivismus je tedy v opozici proti pojetí, kdy vzdělávání je pojímáno jako předávání definitivních obsahů studujícím, kdy ti jsou odsunuti do pasivní role. Uvádí se, že takto lze naučit studující jednotlivým faktům či mechanickým postupům, ale pokud chceme, aby byl pochopen význam a smysl, je nutné aby jedinci sami konstruovali, tzn. aktivně pracovali s informacemi a předkládanými zkušenostmi. To je navíc podmíněno dosavadními znalostmi, dovednostmi, zkušeností i motivací, které studující má.

3 Důraz se v počáteční fázi klade na tzv. prekoncepty, tj. zobecnělá minulá zkušenost, na jejímž základě se jedinec orientuje v každodenním životě. Ty jsou potom výchozím bodem učení, bodem, který může být dobrým základem, ale v praxi též naopak i překážkou pro zvládnutí změny, nového atd. (též Prášilová, 2002) Potom mluvíme o tzv. re-konstrukci. (dále viz např. Bertrand, 1998) Skalková (1999) k tomu uvádí, že prekoncepty jsou výsledkem všech interakcí subjektu s jeho prostředím. Představují vysvětlení, která jsou subjektu vlastní. Jsou neustále přebudována. Nový poznatek musí být integrován do preexistujících struktur. Další zásada říká: proces konstrukce nového pojetí probíhá individuálním tempem. V klasické škole se to někdy obtížně realizuje, ale copak to není jedna z nejdůležitějších zásad open learning? Vždyť nezáleží na délce cesty (v rámci určité míry), ale důležité je splnění standardu, dosažení očekávaných a požadovaných výsledků. Na závěr ještě uvedeme poznámku k sociálnímu konstruktivismu. Kalous a Obst (2002) k tomu uvádějí: Vzdělávání je sociálním procesem, který se nemůže uskutečňovat jinak než prostřednictvím komunikace mezi lidmi (přímé nebo zprostředkované). Připomíná se tak dávná představa řeckých filosofů, že pravda se uskutečňuje v dialogu. Uvedené tvrzení je velmi důležité pro plánování designu kurzů, vytváření studijních materiálů, přípravě workshopů atd. S tím je spojen poznatek, že učení je proces osobní i sociální a úspěšná konstrukce je podpořena dobrým sociálním klimatem, otevřenou komunikací či týmovou spoluprací a naopak prevencí stresu a zbytečných konfliktů. Stručně můžeme uvést, že konstruktivismus vychází z toho, že si lidé nové znalosti aktivně konstruují, vytvářejí si je v interakci se svým okolím. Mezi hlavní zásady konstruktivistického přístupu potom patří: zvyšování vlastní motivace k učení, konkrétní samotná práce (action learning, learning by doing), zapojování blízkého i vzdáleného okolí do procesu učení a spolupráce, hledání souvislostí mezi různými informacemi, poznatky atd. Vše, co čteme, slyšíme, vidíme, cítíme, čeho se dotýkáme, je porovnáváno s našimi dosavadními znalostmi a pokud je to kompatibilní s naším mentálním světem, může se to stát poznatkem. Znalost se upevňuje, když ji úspěšně využijeme v prostředí, v němž žijeme a pracujeme. Konstruktivismus klade důraz na interpretaci a aktivní využití získaných znalostí a ne na pouhý přenos informací. Současný trend vzdělávání s využíváním moderní technologie, jako je např. LMS, se orientuje na konstruktivistické pojetí, kde studenti aktivně řídí své učení a získávají příležitost pro objevování znalostí. Evaluace e-learningu Než si ukážeme praktické příklady a náměty pro motivování studujících v e-learningu, tak se ještě krátce zastavíme u několika poznámek k hodnocení e-learningu. V úvahu je nutné brát i výhody a nevýhody e-learningu, o nichž zde nepojednáváme (viz Hall, 2002, Barešová, 2003, Květoň, 2004, Eger, 2004). K evaluaci e-learningu přistupujeme tak, že se jedná o vzdělávací proces. Na druhou stranu je tento proces specifický, je ovlivněn sítí a vyspělostí informačních a komunikačních technologií, které používáme. Tedy, jestliže je to vzdělávací proces - můžeme a v klíčových aspektech ho musíme evaluovat jako vzdělávací proces! Z toho také vyplývá, že nic nebrání tomu, aby pro řadu obsahů při použití různých forem a metod s využitím specifických prostředků byly dosaženy stejné cíle, jako u klasického vzdělávání. Pro specifiku e-learningu je nutné ovšem dodat, že v některých oblastech vzdělávání má své nevýhody a naopak někde má určité výhody nad klasickou vzdělávací cestou.

4 Musíme si uvědomit, že za efektivnější vzdělávací cestu se dnes považuje tzv. blended learning, který je v užším pojetí pojímán jako mix e-learningu a aktivit prezenčního studia (Kolář, 2003, Květoň, 2003, Eger, 2004). Jestliže e-learning doplníme dalšími prvky distančního vzdělávání včetně tutoriálů, letní školy apod., potom redukujeme některé jeho nevýhody na minimum a naopak při dobrém managementu a celkové studijní podpoře (velmi významné u distančního vzdělávání) začnou významně převažovat jeho výhody! Uvedené potom v praxi umožňuje výborně využít poznatků z konstruktivismu a motivace lidí ve vzdělávacím procesu, které byly stručně uvedeny výše. Podívejme se proto nyní na specifickou evaluaci e-learningu, která je spojena s ICT. Jako příklad uvedeme možné položky pro hodnocení vzdělávacího prostředí pro tzv. online: Jaká kritéria mohou být užita při evaluaci e-learningu? Můžeme např. použít následující podle Hall (2002): 1. Obsah 2. Design instrukcí 3. Interaktivita 4. Navigace 5. Motivační komponenty 6. Užití médií 7. Evaluace 8. Estetika 9. Ukládání dat 10. Způsob podání (příjemnost prostředí) V diskusích s kolegy na téma e-learning se často dostáváme do sporu v kritériu interaktivita. Mnozí si pod tím představují zejména komunikaci s tutorem ( , chat) a využití např. speciálního prostředí pro komunikaci (white board aj.). Podle nás to ovšem závisí na cíli vzdělávacího procesu. Jestliže vzdělávací cíl je na nižší hladině Bloomovy taxonomie kognitivních vzdělávacích cílů, potom je možné, že kurz bude kvalitní i bez interakce s tutorem a splní svůj účel! Souhlasíme ale s tím, že kvalitně propracovaná komunikace v kurzech e-learningu staví toto vzdělávání na kvalitativně vyšší úroveň. Pro studium a pochopení této problematiky doporučujeme příspěvky Eger, Salter, Gangur, Prášilová a Bessenyei in Eger (ed), Stručně zde doplníme, že učitel - tutor zde sehrává úplně jinou roli, než učitel při přednášce a je potřebná jeho příprava pro jeho efektivní fungování v e-learningu. Stejně tak v komunikaci v online kurzech musí i žák plnit odlišné činnosti od tradiční výuky a většina současných studentů na to není připravena! To jsou dvě důležité poznámky, které naše praxe v e-learningových kurzech v roce 2004 opět jen potvrdila (některé příklady uvedeme dále). Vraťme se ale k problematice evaluace. Jako jeden z hlavních zdrojů je možné uvést dostupný článek Broadbent and Cotter (2003), který se přímo evaluací e-learningu zabývá. Článek přináší stručně základní pohledy a upozornění na modely evaluace s tím, že je na organizátorovi evaluace jaký model nebo kombinaci modelů (přístupů) si vybere. Přínosný je popis mezinárodního výzkumu, kterým bylo nakonec v sedmi kategoriích stanoveno 24 rozhodujících posuzovaných znaků. Zde uvádíme jen názvy kategorií a zájemce odkazujeme na uvedený zdroj. Kategorie: 1. Podpora institucí (strategická, materiální) 2. Vývoj kurzu 3. Vyučovací a učební proces (interaktivita, spolupráce aj.)

5 4. Struktura kurzu (též cíle, dosažitelnost knihovny, studijními materiály aj.) 5. Podpora studujících (služby včetně poplatků, asistence pro užívání Internetu aj.) 6. Podpora fakultou (v oblasti zdrojů finančních, technologických i lidských) 7. Evaluace a hodnocení (strategie, procesy evaluace, sběr dat) Článek je doplněn vlastní případovou studií z hodnocení manažerského kurzu. Zde je důležité zaměření evaluace na čtyři cílové skupiny: Studující, instruktoři, vývojáři kurzů, manažeři. Ještě poznámka k evaluaci: Evaluaci studia a to jak prezenčního, tak kombinovaného či distančního je dnes nutné provádět v rámci řízení kvality, nejlépe v pojetí TQM (total quality management), viz Murgatroyd a Morgan (1994) nebo Nezvalová (2002). Stručně uzavřeme větou z výzkumu BIZMEDIA (2003): Jsou dvě velmi důležitá kritéria pro kvalitu e-learningu: musí fungovat bez problémů pro všechny účastníky po technické stránce a musí zde být jasné uplatnění pedagogických principů. Praktická část Není jednoduché psát o motivaci studujících v e-learningu. Rozhodně v uvedeném příspěvku nemůžeme komplexně uchopit celou uvedenou problematiku. Chceme ovšem pro účastníky konference prezentovat příklady z našich kurzů, které jsme vedli na Ekonomické fakultě ZČU v Plzni v roce 2004 a na příkladech (chcete-li na případové studii) ukázat náměty pro praxi, pro administrátory, manažery, autory i tutory vzdělávaní s využitím e-learningu. Některá fakta budou spojována s výše uvedenou vstupní teorií a budou i klást otázky či náměty do další potřebné diskuse. Fakta z pokračování dvou kurzů (viz Eger, 2004): Kurz: Strategie rozvoje vzdělávacího zařízení, výsledky z prvních běhů (2003), které byly realizovány s podporou projektu Comenius a z projektů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků byly publikovány (Eger, 2004) i na této konferenci. Je velmi zajímavé, že kurz v obměnách pokračoval i v roce 2004 a získali jsme tedy data, která mohou vést k zajímavé diskusi. V roce 2004 byl tento blended learning kurz použit ve dvou variantách a bylo dosaženo různých výsledků: Kurz pro 40 absolventů dřívějšího klasického distančního studia, pro které byl pokračováním a také cestou k získání kvalifikace (tzv. Funkční studium II) pro řídící pracovníky ve školství. Absolvovali všichni studující! (kurz byl hrazen školou a v několika případech i osobně) Průměrná doba v e-learningu byla 16,5 hodiny při průměrném připojení cca10 minut. x info z roku 2003, průměrná doba cca 13 hodin a cca 13 min. na připojení Počet připojení je velmi rozdílný, stejně jako v roce 2003! Kurz je rozdělen na 3 části a díky větší podpoře off-line diskuse ze strany tutorů byla v kurzu intenzivní nástěnková diskuse, přes 300 příspěvků. Stejný kurz pro 23 účastníků se stejným začátkem kick-off workshopem, ale bez aplikačních workshopů a intenzivní podpory (novinky, off-line diskuse) Absolvovalo 14 studujících, ale bylo nutné prodloužit termín pro ukončení (kurz byl pro studujícím hrazen zadavatelem!) Průměrná doba připojení u absolvujících byla 16 hodin, průměrné připojení bylo cca 13 minut a opět byly zaznamenány velké individuální rozdíly v počtu připojení.

6 Diskuse se nerozjela a probíhaly jen občasné dotazy mezi tutory a studenty. Úspěšnost studujících byla 61% a to se přibližně rovná výsledku z roku Kurz: Trénink obchodního jednání. (e-learning je opět doplněn prezenčními aktivitami, které jsou pro studenty prezenčního studia rozsáhlejší, obě skupiny končí předmět prezentací na fakultě). Opět máme data i z roku V roce 2004 byla e-learningová podpora použita i pro skupinku studentů kombinovaného studia. Prezenční studenti využili e-learningovou podporu v průměru 3 hodiny, průměrné připojení cca 14 minut. Studenti kombinovaného studia 4 hodin 6 minut a průměrné připojení bylo cca 16 minut. x průměrné připojení bylo delší než v roce 2003 (jen cca 7 min.), kdy celkový čas byl téměř 4 hodiny. V ČR se zatím téměř nepublikují podobná data a možnost srovnání za kurzy v průběhu dvou let je velmi zajímavá pro další diskusi k managementu kurzů a motivaci studujících. Stejně jako některé další dílčí poznatky, které použijeme k dokreslení faktů v dalších odstavcích. Vzhledem k šířce tématu (viz teoretické vstupy), použijeme pro strukturaci následující části právě pohled na motivaci podle účastnících se subjektů: Studující Schopnost učit se je spojena s celou řadou faktorů. U dospělého pro zahájení výuky ještě více vystupuje do popředí problematika prekonceptů. Situaci, kdy dospělí klienti mají rozdílnou vstupní úroveň v oblasti ICT a někdy žádnou zkušenost s e-learningem, řešíme dle doporučení odborníků z Heriot Watt University (Eger, 2004) tzv. kick-off workshopem. Zahraniční odborníci doporučují pro překonání strachu a získání základních dovedností s LMS vstupní F2F workshop, který navíc odstraňuje i nedostatek čistých e-learningových kurzů v sociálním kontaktu (pro opakované kurzy již není nezbytně potřebný). Náměty: - před workshopem studenti obdrží vstupní písemnou informaci s motivačním textem k e-learningu a k předmětu studia - při zahájení vyplní studenti vstupní test (1 list papíru) pro rychlou vstupní zpětnou vazbu pro lektory (obdrží také 3 4 pracovní listy pro workshop) - workshop probíhá na PC učebně (prezentace + aktivní práce s LMS), je připraven postup, čas na dotazy, + doporučujeme aktivní splnění jednoduchého úkolu studia! - následuje část, kdy studující dostávají pokyny k vlastnímu studiu a přitom je stručně opakováno využívání LMS - ukončení je spojeno s pozitivním upozorněním, že administrátor a tutor jsou k dispozici (+ v našem případě dostávají studentské CD, které učí jak, užívat LMS) Další náměty: - v průběhu tutorovaného studia je důležitá pozitivní komunikace tutora, a to i tehdy, když vrací úkol k přepracování, tlačí na časové limity atd. - studující oceňují rychlou odpověď (zpětnou vazbu). Je to jedna z výhod e-learningu a je nutné ji využívat. - studenti oceňují off-line diskusi, kdy mohou reagovat s určitým odstupem či se na odpověď odborně připravit. Kromě prekonceptů je pro vzdělávání dospělých a e-learning důležité sebeřízení studujících. Zde je nutné respektovat odlišné studijní styly (což v praxi není jednoduché) a opět pozitivně povzbuzovat. Výborným nástrojem jsou dobře formulované novinky na jedné straně a využití osobního hodnocení studenta, kdy ke zpětné vazbě vhodně přidáváme doporučení ke studijní cestě.

7 Zde se ukazují dva důležité náměty do diskuse: - netutorovaný kurz je neosobní a ztrácí uvedenou možnou motivaci! - Outsourcing vede často k podobnému efektu. Zde je nutné řešit, co se stane s daty obsahu kurzu po uzavření studia (ztratím kow-how?) + např. otázka: proč bych využíval některé nástroje v LMS, když po uzavření kurzu nebudou k dispozici (knihovna, poznámky)? První problém řešíme tím, že studující dostanou veškerá základní data obsahu kurzu na CD, druhý již není tak jednoduchý. U dospělého studenta ještě upozorníme na jeho obavy ze zkoušek. Je potřebné mít předem zcela transparentní systém hodnocení a je určitě dobré, aby student věděl, že existuje pomoc a např. cesta opravy. Na druhou stranu opětovně upozorňujeme, že čisté e- learningové kurzy vedou řadu studujících ke snaze k obcházení testů, k neautorizované spolupráci atd. Učitel (lektor, tutor) - Mnoho příruček pro distanční studium zdůrazňuje, že i technicky či obsahově horší kurz zachrání výborný tutor, opačně to neplatí (Eger ed., 2002), což potvrzují i naše nové zkušenosti. Intenzivní pozitivní tutorování vede nejen k dobrému studijnímu klimatu, ale přináší i bohatou konstruktivní diskusi a poradenství, které se potom odráží nejen ve výsledcích studijních úkolů, ale i v celkové spokojenosti studujících. Zajímavým příkladem bylo, že studenti, které v prvním modulu dovedl tutor k bohaté off-line diskusi, při přechodu do druhého modulu bez výzvy tutora (byl více pasivní) okamžitě začali využívat tento nástroj, protože zde byla předchozí zkušenost a také potřeba komunikace při řešení úkolů modulu. Na základě naších zkušeností s e-learningem od roku 1999 opětovně potvrzujeme, že tutora je nutné vyškolit a v činnosti podporovat. Spolužáci - kvalitní kurzy na vyšší cílové hladině (Bloomova taxonomie) podporují velmi intenzivně studijní skupinu a ještě lépe tým v týmové a projektové činnosti. Dokážeteli spojit předávaný obsah s dalšími aktivitami (právě zde je výhodnější blended learning). - je vhodné podporovat poradenství mezi studenty v otevřené diskusi a práci v malých diskusních a pracovních skupinách. - pozor, pro určitá školení je vhodné do procesu vzdělávání zahrnout i týmy mimo kurz, např. na pracovišti studujících (ale mající vztah k řešenému). Akční drobné úkoly na pracovišti, které jsou užitečné přímo pro řešení problémů na pracovišti, lze velmi doporučit. Vzniká zde tzv. akční učení (action learning). Též podpora learning by doing. Rodiče, rodina partner - dobré a podporující rodinné zázemí (pro e-learning je důležitá i technika v domácnosti) je velmi potřebné. V zahraničí v některých kurzech půjčují i notebooky. Zde máme na mysli zejména sociální oblast, kterou málo ovlivníme. V případě rodinných problémů můžeme obvykle jen reagovat posunutím času (též přerušení studia) ke splnění. Většinou není důležitý čas, ale splnění standardu. Servis, management centra s orientací na studenta klienta - opět je možné začít tím, že právě distanční (též kombinované) studium se liší od prezenčního tím, že významnou úlohu hraje servis vzdělávacího centra. - ačkoliv to není přesné, přidáme sem úlohu vlastního obsahu kurzu, jeho designu, managementu atd. Zde upozorňujeme na motivující obsah, který je použitelný pro řešení problémů, jež jsou nebo budou spojené např. s pracovní pozicí apod. Design můžeme spojit s přístupným a nebojme se říci až s motivujícím zpracováním obsahu. Managementem rozumíme nejenom administrativu, ale i rozhodnutí o formách,

8 metodách a podpoře interakce při studiu. (též strukturování, modulární uspořádání, ale uznání již absolvovaného...) - podle nás je nutné diskutovat efekty netutorovaných (ještě lépe i outsourcovaných) kurzů. Všimněte si, že tyto kurzy v mnoha faktorech neodpovídají výše uvedeným informacím k motivaci a konstruktivismu. Na druhou stranu jsou tyto kurzy levné a mohou rychle pomoci k dosažení některých jednoduchých cílů, jakým je např. jednoduché formální školení. Náměty: Poskytujete podporu 24/7/365? Když ne, je normovaná odpověď, např. do 24 hod.? Zvažujete servis ve smyslu CRM? Z jednoho místa co největší poradenství. (pozor, to je důležitý námět do diskuse, většinou studující takto široce chápanou podporu chtějí přímo po tutorovi) Máte specifikované (standardizované) pomůcky? Např. studijní balíček pro kurz. Vedoucí a spolupracovníci - Spolupracovníky a jejich roli v možných studijních aktivitách jsme již zmínili v odstavci o spolužácích. Jejich podpora studujícího bude hodně ovlivněna kulturou organizace a samozřejmě pracovními i osobními vztahy. - Na závěr se velmi stručně se zastavíme u vedoucího. Studium může být zadáno jako úkol, a potom je velmi důležité v jakém kontextu a s jakou podporou organizace i vedoucího. Jedním pólem může být tlak na pracovní místo a studium ve stresových podmínkách a s nezájmem organizace, proti může stát dobrovolné zvyšování kvalifikace, které je doplněno osobní podporou vedoucího a upravenými vstřícnými podmínkami na pracovišti. Závěr Obecně lze říci, že pro motivaci dospělých studujících v e-learningu je důležité: Nabízet kurz, který odpovídá potřebám studujících a udržovat a pozitivně rozvíjet jejich zájem o úspěšné absolvování kurzu Obsah kurzu se musí vztahovat k problémům, které studující potřebují nebo budou potřebovat řešit a přitom vychází z analyzovaných vstupních údajů Zvyšovat důvěru a sebedůvěru studujících v tom, že dokáží úspěšně absolvovat kurz, a to i s využitím připravené vzdělávací cesty a kvalitním servisem centra Zapojit studující do aktivit, a to i s podporou tutorů a dalších studentů čí spolupracovníků tak, aby docházelo k efektivnímu konstruování nových poznatků Literatura: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002 BAREŠOVÁ, A.: E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: VOX, 2003 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998 BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998 BESSENYEI, I. Didaktika E-learningu, Konstruktivismus a řízené sebevzdělávání. In. Eger, L.(ed) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002 BIZMEDIA, Quality and e-learning in European Training. [online] [cit 2003] Dostupné na www:< b BOČKOVÁ, V. Vzdělávání průvodní jev života. Olomouc: Andragogé, UP Olomouc, 2002 BROADBNET, B. and COTTER, C. Evaluating e-learning. [cit ] Dostupné na WWW:<http://www.e-learninghub.com/articles/evaluating_e-learning.html> ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001

9 EGER, L. (ed) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002 EGER, L. E-learning = vzdělávací proces spojený s počítačem a se sítí AULA, č. 4, s , 2003 EGER, L. Blended learning jako příležitost pro efektivní výuku. In. ZDRÁHAL, T. Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí na Labem, 2004, s EGER, L. E-learning, evaluace e-learningu + případová studie z projektu Comenius Plzeň: ZČU v Plzni, 2004, 76 stran EGER, L. Efektivní studium v e-learningu, doporučení a zkušenosti z praxe. In. KRAMNÁ, M. E-learning Praha: ECON Publishing, 2004, s. 9 (celý příspěvek na přiloženém CD) GANGUR, M. Implementace on-line kurzu a jeho tutorování. In. Eger, L.(ed) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002 HALL, B. FAQs About E-learning. [online] [cit 2002] Dostupné na www:<http://www.brandon-hall.com/brandon-hall/> KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002 KOLÁŘ, J. O významu distančního vzdělávání. [online] [cit 2004] Dostupné na www: < KVĚTOŇ, K.: Začlenění e-learningu do vzdělávacího systému instituce. In. Zimola, B. E-learning ve vysokoškolském vzdělávání Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, KVĚTOŇ, Karel. Základy e-learningu Vydavatelství ČVUT v Praze, leden Vlastním nákladem autora. MURGATROYD, S. a MORGAN, C. Total Quality Management and the School. Buckingham: Open University Press, 1994 MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Codex Bohemia, 1998 NEZVALOVÁ, D. Kvalita ve škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2002 PRÁŠILOVÁ, M. Jak diagnostikovat úroveň přípravy studentů na tutoriál. In. Eger, L.(ed) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál, ISBN ROGERS, A. Teaching Adults. Buckingham: Open University Press, 2002 SALTER, G. Metody efektivní výuky založené na technologii Webu. In. Eger, L.(ed) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakl Adresa: PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Hradební 22, Cheb , tel.: ,

E-LEARNING V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ

E-LEARNING V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ E-LEARNING V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LUDVÍK EGER Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt: Příspěvek prezentuje stručně výsledky z mezinárodního projektu Comenius v oblasti dalšího vzdělávání managementu škol.

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Pojetím výhod a nevýhod e-learningu z pohledu účastníka, lektora a organizace.

Pojetím výhod a nevýhod e-learningu z pohledu účastníka, lektora a organizace. 27 Výhody a nevýhody ICT ve vzdělávání Seznámíte se s: Pojetím výhod a nevýhod e-learningu z pohledu účastníka, lektora a organizace. Budete schopni: Objasnit, kdy převládají výhody e-learningu pro plánované

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Příklad dobré praxe IX

Příklad dobré praxe IX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IX z realizace kariérového poradenství Mgr. Ilona Šimková 2010

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě Podnikání se může vyvíjet různě Co dělal dobře? Co dělal špatně? Cílem projektu je připravit a realizovat prvky výuky podnikatelství na SPŠ Zlín a výsledky aplikovat u dalších SŠ ve ZK. Projekt je realizován

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

ONLINE AKADEMIE. www.motivp.com

ONLINE AKADEMIE. www.motivp.com ONLINE AKADEMIE CO JE ONLINE AKADEMIE ONLINE AKADEMIE Online akademie je jednoduchým, a přitom komplexním nástrojem manažerského vzdělávání. Nabízí zacílení rozvoje vašich manažerů na témata, která opravdu

Více