Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola"

Transkript

1

2 Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze. kap. 6 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 7 Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3, 5 PhDr. Eva Kašparová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 3 Ing. Ondřej Kočí Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 7 Ing. Hana Lorencová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 5, 6 Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 6, 7 Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 6 PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3, 5, 7 Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. Škoda Auto Vysoká škola, kap. 1 PhDr. Alois Surynek Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 1, 8 Vedoucí autorského kolektivu: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Kapitoly 1, 2, 6 a 8 byly zpracovány v souvislosti s řešením výzkumného záměru č. MŠMT s názvem Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. Eva Bedrnová, Ivan Nový a kol., 1998, 2002, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN

3 Obsah Předmluva k třetímu rozšířenému a doplněnému vydání 11 1 Předmět a vývoj manažerské psychologie a sociologie Předmět manažerské psychologie a sociologie Manažerská psychologie Manažerská sociologie Interdisciplinární přístup Vývoj a perspektivy psychologického a sociologického poznání v teorii a praxi managementu Teorie řízení 20. století Management a organizační kultura Management a genderová problematika Téma odpovědnosti v současné teorii a praxi managementu Koncepce manažerské práce v rámci organizace Subjektivní a objektivní model řídicí činnosti v organizaci Koncepce managementu a problematika organizačního vývoje a změn Přínos psychologie a sociologie pro manažery 38 Otázky a náměty do diskuse 44 2 Člověk a skupina v organizaci Psychologický výklad osobnosti Struktura osobnosti Utváření a dynamika osobnosti Pracovní zařazení a uplatnění jednotlivce v hospodářské praxi Pracovník a jeho pracovní potenciál Podmínky a možnosti uplatnění pracovníků v pracovním procesu Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění člověka 94 5

4 Psychologie a sociologie řízení 2.3 Sebepoznání a osobní rozvoj pracovníků Sebepoznání a jeho význam pro pracovní uplatnění člověka Možnosti a determinanty rozvoje osobnosti pracovníků Pracovní skupina v organizaci Charakteristika sociální a pracovní skupiny Základní rysy pracovních skupin Pracovní pozice a role ve skupině Sociální normy Dynamika pracovní skupiny Nepříznivý sociální jev mobbing Tým a týmová práce Vymezení týmu, výhody a rizika týmové práce Pravidla týmové práce pro úspěšné řešení problémů Týmové role Dynamika rozvoje pracovního týmu Mezinárodní týmy Virtuální týmy Charakteristika virtuálních týmů Charakteristika virtuální týmové práce ve vztahu k jednotlivci, výhody a rizika Sítě týmů a jejich využití 160 Otázky a náměty do diskuse Komunikace v organizačním (podnikovém) prostředí Sociální komunikace Sociální percepce Sociální komunikace jako proces Druhy a formy komunikace Komunikační bariéry a nedostatky Vybrané komunikační teorie a přístupy Efektivní komunikace a networking Komunikace v organizaci Vnitřní komunikace v organizaci Komunikace organizace s vnějším prostředím Vyjednávání Charakteristiky osobnosti významné pro vyjednávání Proces vyjednávání Typy vyjednávání 231

5 Obsah 3.4 Konflikty a jejich řešení Charakteristika konfliktů Zvládání konfliktních situací Řízení konfliktů 256 Otázky a náměty do diskuse Manažer Sociální pozice a role manažera Sociální začlenění manažera a atributy jeho řídicí pozice Manažer, lídr a kouč Osobnost manažera Osobní kvalita manažera a podmínky jejího uplatňování Kompetence a autorita manažera Rozvoj manažerského potenciálu Duševní hygiena v životě manažera Duševní hygiena pojem a rámcová specifikace Principy zdravé životosprávy Ohrožující faktory a syndrom vyhoření Charakteristika a zásady time managementu a stres managementu Sebeřízení, životní program a efektivní životní styl Práce manažera s jednotlivci a skupinami Působení manažera na jednotlivé pracovníky Delegování a posilování pravomocí Práce manažera s pracovní skupinou Vedení pracovní porady Leadership Styl řízení a možnosti účinného působení na pracovníky Koučing a mentoring Manažerské týmy Kariéra manažera Organizační podmínky a kariérová strategie Kariérové dráhy a průběh pracovní kariéry manažera 354 Otázky a náměty do diskuse 359 7

6 Psychologie a sociologie řízení 5 Ovlivňování v pracovním procesu Vymezení problematiky ovlivňování Motivace lidské činnosti Zdroje motivace Dynamika motivace Motivace a výkon Motivační profil Teorie motivace Motivace pracovního jednání Teorie motivace pracovního jednání Využití poznatků o motivaci v manažerské praxi Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků Možnosti zkoumání motivace a spokojenosti pracovníků Stimulace jako ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti pracovníků Motivační program organizace 410 Otázky a náměty do diskuse Organizace Organizace, její struktura a dynamika Charakteristika organizace Struktura organizace a její dynamika Organizační kultura Kultura organizace, její pojetí a klíčové elementy Organizační kultura a management, význam silné organizační kultury Formování žádoucí organizační kultury Organizační kultura identita a etika Organizační kultura mezinárodních společností Inovace a podnikatelství v organizaci Podnikatelství v organizaci Bariéry podnikatelství Role podnikatelské orientace v podpoře podnikatelství a inovací Podpora podnikatelských aktivit jedinců a týmů Podpora podnikatelství v organizaci Koncepce a systém práce s lidmi v organizaci Koncepce personální práce 504

7 Obsah Výběr pracovníků Adaptace a její řízení Hodnocení pracovníků Pracovní kariéra a uvolňování pracovníků Vzdělávání a rozvoj pracovníků Moc v organizaci Moc, pravomoc a autorita Zdroje moci a jejich využití v řízení Mikropolitika Organizační změny Základní přístupy k organizačním změnám Možnosti a způsoby řízení změn Cíle organizačních změn a možnosti jejich dosahování Flexibilita organizace a pracovníků 588 Otázky a náměty do diskuse Specifické manažerské aplikace Management diverzity Genderová diverzita Věková diverzita Kulturní a etnická diverzita Osoby zdravotně postižené Psychologické a sociologické stránky podnikání Osobnost podnikatele Měkké faktory úspěchu v podnikání Tvorba podnikatelského týmu Řízení růstu, z podnikatele manažer Udržování rovnováhy mezi podnikáním a osobním životem Podnikatelská kultura Nestátní neziskové organizace Specifika nestátních neziskových organizací Lidé působící v neziskovém sektoru Motivace k výkonu v nestátní neziskové organizaci Rodinná firma Výhody a nevýhody rodinné firmy Mechanismy fungování a kontroly v rodinné firmě Zaměstnávání rodinných příslušníků 679 9

8 Psychologie a sociologie řízení Ukončení rodinného podnikání a možnosti předání firmy Poradenství Personální a psychologické poradenství v organizaci Poradenství na trhu práce 696 Otázky a náměty do diskuse Metodologie psychologie a sociologie řízení Psychologické a sociologické analýzy a expertizy Sociální mapa organizace Sociologická a sociálně psychologická analýza Expertizní činnost v organizaci Sociologický a psychologický výzkum Psychologické zkoumání osobnosti Sociální a sociálně psychické jevy a principy jejich zkoumání Základní metodologické přístupy ke zkoumání sociálních a sociálně psychických jevů Charakteristika kvalitativního a kvantitativního výzkumu Metody výzkumu Kvantitativní metody výzkumu Kvalitativní metody výzkumu Organizace empirického šetření 750 Otázky a náměty do diskuse 772 Literatura 774 Rejstřík

9 Předmluva k třetímu rozšířenému a doplněnému vydání Od roku 2002, kdy vyšlo druhé vydání učebnice Psychologie a sociologie řízení, uplynulo již dlouhých pět let. Za tu dobu se učebnice stala stěžejním učebním textem pro výuku aplikovaných poznatků oborů psychologie a sociologie v manažerské oblasti hospodářské praxe, užívaným v rámci vedlejší specializace i volných předmětů magisterského a doktorského studia na katedře psychologie a sociologie řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. Kniha je rovněž základní literaturou nejen pro řadu dalších vysokých škol technického a ekonomického zaměření, ale i pro manažery z různých oblastí života společnosti. Mezitím však rozvoj lidských zdrojů jako významného kapitálu všech podniků přirozeně doznal četných změn. V rámci tohoto oboru se objevila nová témata, ve větším či menším rozsahu se měnila pojetí těchto témat, byly vydány další monografie a učebnice. To vše přimělo autorský kolektiv, aby se zamyslel nad potřebou určité aktualizace posledního, druhého vydání a začal připravovat vydání třetí, obohacené o nové poznatky. Autorský kolektiv však současně vzhledem ke kontinuitě prezentované poznatkové základny, která je ve více případech spjata s koncepcí konkrétních předmětů výuky nejen na VŠE nepovažoval za vhodné podstatně měnit strukturu učebnice a realizovat v ní zásadní změny. V případě tradičně přednášených témat se ukázalo jako žádoucí, aby uskutečněné změny zareagovaly na nezbytné posuny v terminologii obou oborů a dále i ve vývoji jejich aplikačních oblastí. Tak se v tomto vydání převážně používá pojem manažer a organizace, oproti dříve více frekventovaným pojmům řídící pracovník a podnik, nově se objevují např. témata virtuálních týmů, networkingu, leadershipu apod. V učebnici je navíc zařazena i rozsáhlá kapitola věnovaná specifickým manažerským aplikacím. Uspořádání dílčích kapitol se rovněž do určité míry změnilo v duchu odkrytí nových souvislostí a provázaností. Nad tento rámec se pak ukázalo jako nezbytné některá z prezentovaných témat vynechat a jiná naopak zařadit, resp. je v rámci skladby obsahu restrukturovat. Aktualizaci, rozšíření a inovaci dosavadního výkladu považujeme za nezbytné jak vzhledem k tomu, že oba obory se neustále vyvíjejí, tak i vzhledem k požadavkům managementu, který se rovněž vyvíjí a prochází řadou specifických změn. Menší prostor jsme z tohoto důvodu věnovali tématům historizujícím, která byla již vícekrát podrobně zpracována, větší prostor naopak již zmíněným, nově zařazeným specifickým manažerským aplikacím. 11

10 Psychologie a sociologie řízení Kromě úvodních témat charakterizujících předmět manažerské psychologie a sociologie a její vývoj a specifikujících koncepci manažerské práce v organizaci jsme nadále věnovali pozornost výkladu lidských zdrojů v organizaci (jednotlivců a pracovních skupin). Větší prostor byl v jeho rámci věnován osobnosti pracovníků, a to jak obecně, tak zejména z hlediska co nejširších skutečností umožňujících i limitujících jejich uplatnění v pracovním procesu. V případě pracovních skupin jsme se pak mnohem více soustředili na otázky týmů, včetně týmů mezinárodních a virtuálních. Nové pojetí se prosadilo rovněž v kapitole věnované komunikaci v pracovním procesu, kde se jako zcela nové téma objevilo např. téma networkingu. Výraznějších změn doznala také kapitola o práci manažerů, kde se pozornost soustředila mimo jiné i na relativně novější témata delegování a posilování pravomocí, leadershipu, koučování a mentoringu. Z hlediska působení manažerů na pracovníky jsme významně inovovali kapitolu týkající se ovlivňování pracovníků a zahrnující rovněž problematiku jejich motivace a spokojenosti. Další vývoj v oblasti sociálních systémů pak vedl k restrukturaci a doplnění nových témat i v kapitole věnované organizaci. Vedle jejích základních charakteristik jsme se v ní z velké části zaměřili na organizační kulturu a nově jsme zpracovali taková témata, jako jsou inovace, podnikavost, organizační moc a v rámci organizačních změn i flexibilita. Zcela nová je pak kapitola o manažerských aplikacích, která se zabývá problematikou managementu diverzity, psychologickými a sociologickými stránkami podnikání, a dále problematikou rodinných firem, nestátních neziskových organizací a poradenství. Tradičně zařazovaná kapitola věnovaná metodologickým a metodickým otázkám obou oborů pak učebnici logicky uzavírá. Autorský kolektiv doznal rovněž určitých změn, a to v souvislosti s omlazováním katedry o nové spolupracovníky. Považujeme však za důležité zdůraznit, že výklad v učebnici je i nadále podřízen obsahové a pojmové kontinuitě spojené s dlouhodobou pedagogickou činností katedry psychologie a sociologie řízení Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Za autorský kolektiv Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. říjen

ManaÏerská psychologie a sociologie

ManaÏerská psychologie a sociologie Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. ManaÏerská psychologie a sociologie M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 2 Autoři kapitol: Eva Bedrnová 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2; 10.1, 10.2, 10.3,

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 4., aktualizované a doplněné vydání Josef Koubek Kniha je určena pro majitele a vedoucí pracovníky: malých a středních podniků, zdravotnických zařízení, institucí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví 3. doplněné a aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2010 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ROZŠIŘTE SI SVOU KNIHOVNU

ROZŠIŘTE SI SVOU KNIHOVNU ROZŠIŘTE SI SVOU KNIHOVNU RUBRIKA NOVINEK NA KNIŽNÍM TRHU (vede M. Rössler) To nejdůležitější, co musíte vědět o vynikajícím řízení, vynikajícím vůdcovství a trvalém osobním úspěchu MARCUS BUCKINGHAM Nakladatelství:

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více