1. Látka/přípravek a firemní označení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Látka/přípravek a firemní označení:"

Transkript

1 1. Látka/přípravek a firemní označení: 1.1 Obchodní označení: SERVISCOL 98,, K Chemický název: Přípravek. 1.2 Použití: Polymerický kalící prostředek. 1.3 Dodavatel: BURGDORF GmbH&Co. KG Abschreckhärtetechnik Birkenwaldstr. 94, D Stuttgart Tel: , Fax: Dodavatel pro ČR: ECOSOND s.r.o. Křížová 1018, Praha 5, Provozovna: K Vodárně 531, Čerčany, Tel/Fax: Odpovědné osoby: Web: 1.5 Nouzové informace v ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha2, Tel.: , nebo , fax: , jinak hasiči. 2. Možná nebezpečí: 2.1 Označení nebezpečné látky: Odpadá. 2.2 Zvláštní bezpečnostní předpisy pro člověka a okolní prostředí: Odpadá. 2.3 Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním EU listům, je doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji. 3. Složení/údaje k jednotlivým složkám 3.1 Chemická charakteristika: Popis: Vodný polyalkylenglykol koncentrát s inhibitory koroze, konzervačními látkami a přísadami proti pěnění. 1

2 3.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky ve znění zákona 356/2003 Sb. 345/2005 Sb a 78/3006 Sb a předpisů je provádějících. 3.3 Nebezpečné složky: CAS-Nr. Označení: % R věty Odpadá 4. Pokyny pro první pomoc: 4.1 Všeobecné pokyny: Svlékněte a odstraňte přípravkem potřísněné a polité části oděvů. 4.2 Při nadýchání: Přiveďte čerstvý vzduch, při potížích vyhledejte lékaře. 4.3 Při kontaktu s kůží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte tekoucí vodou. 4.4 Při kontaktu s okem: Při odtažených víčkách propláchněte po dobu několika minut tekoucí vodou. Přetrvávají-li potíže déle, vyhledejte lékaře. 4.5 Při pozření: Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. 5. Opatření pro hasební zásah: 5.1 Vhodná hasiva: Odpadá - přípravek není hořlavý. 5.2 Nevhodná hasiva: Odpadá. 5.3 Zvláštní nebezpečí (při požáru a hašení): Nejsou potřeba žádná zvláštní opatření. 6. Opatření při neúmyslném úniku: 6.1 Bezpečnostní opatření pro osoby: Vylitý produkt je kluzký! 6.2 Opatření z hlediska ekologie: Nenechat vniknout do kanalizace a podzemních vod. 6.3 Postupy k čištění a zachytávání: Zachytit mechanicky materiálem vážícím kapaliny (písek, štěrk, piliny apod.) a předpisově zlikvidovat. 6.4 Dodatečné pokyny: Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. 2

3 7. Manipulace a skladování: 7.1 Manipulace: Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezit zbytečnému kontaktu a vylití. Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření Pokyny k ochraně proti požáru a explozi: Produkt není hořlavý. 7.2 Skladování: Požadavky na skladovací místnosti a nádoby: Bez zvláštních požadavků Pokyny ke společnému skladování: Nejsou zapotřebí Další údaje ke skladovacím podmínkám: Žádné. 8. Kontrola expozice a ochrana osob: 8.1 Dodatečné pokyny k uspořádání technických zařízení: Žádné další údaje: viz bod Složky s mezními koncentracemi z hlediska ochrany pracovního prostředí: Žádné další údaje, viz bod 2. Neobsahuje. 8.3 Další pokyny: Jako podklady sloužily při sestavování platné seznamy EU. 8.4 Osobní ochranné pomůcky: Obecná ochranná a hygienická opatření: Je třeba dbát na obvyklá hygienická opatření pro zacházení s chemikáliemi Ochrana proti vdechnutí: Ochrana proti nadechnutí pouze v případě tvorby aerosolu nebo mlhy Ochrana rukou: Ochranné rukavice nebo ochranný krém. Materiál rukavic Nitrilkaučuk Ochrana očí: Při manipulaci či přepouštění s koncentrátem se doporučují ochranné brýle. 3

4 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 9.1 Obecné informace: Skupenství: Barva: Zápach: Kapalné. Světle žlutá světle šedá. Charakteristický. 9.2 Informace důležité z hlediska bezpečnosti: Změna skupenství: Bod tavení/ oblast tavení: Není určen. Bod varu/oblast varu: 100 C. Bod vzplanutí: - Samozápalnost: Produkt není samozápalý. Výbušnost: Nehrozí nebezpečí výbuchu. Hustota: 1,09 g/cm 3 při 20 C podle (DIN 51757) Rozpustnost ve vodě: Zcela mísitelný. ph (100 g/l): 9,2 při 20 C podle (DIN 51757) Viskozita (kinemtatická): 148 mm 2 /s při 40 C Obsah pevných částic: 0,0 Další údaje: Všechny údaje jsou přibližné hodnoty. 10. Stabilita a reaktivita: 10.1 Termický rozklad/podmínky, kterým je třeba zabránit: Při správném použití nenastává žádný rozklad Nebezpečné reakce: Nejsou známé žádné nebezpečné reakce Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známé žádné nebezpečné produkty rozkladu. 11. Toxikologické údaje: 11.1 Akutní toxicita: Neuvedena Primární dráždící účinek: Kůže: Bez dráždivého účinku. 4

5 Oko: Bez dráždivého účinku Senzibilizace: Není známý senzibilizační účinek Dodatečné toxikologické pokyny: Produkt nepatří mezi produkty s povinným označením podle výpočetního postupu pro obecné zatřiďování přípravků v EG v poslední verzi. Při správném používání a při používání k označenému účelu nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a nám známých informací žádné zdraví škodlivé účinky. 12. Ekologické údaje: 12.1 Údaje k likvidaci (odolnost a odbouratelnost): Produkt je biologicky obtížně odbouratelný Ostatní pokyny: 12.3 Obecné pokyny: Stupeň ohrožení vody: WGK 1 ( Samozařazení) slabě ohrožující vodní zdroje. 13. Pokyny k likvidaci: 13.1 Doporučení: Je potřeba likvidovat při respektování předpisů pro zacházení s odpady a po předchozí úpravě na k tomu určené skládce nebo spalovacím zařízení pro spalování odpadů Číslo odpadu: Postupuje se podle zákona o odpadech 185/2001 (stav k ) a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů ( Zákon 37/2000 Sb., kterým se mění zákon 125/1997 ve znění zákona 167/1998 Sb.). Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. ( stav k ) Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogenidy 13.2 Doporučení: Znečištěné obaly je potřeba co nejlépe vyprázdnit, po odpovídajícím vyčištění je lze předat k dalšímu zpracování Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přídavkem čistících prostředků. 5

6 14. Údaje pro dopravu: Není nebezpečným zbožím podle předpisů pro dopravu. ADR/RID-GGVS/E třída: Číslo/písmeno: Doprava/další údaje: Není nebezpečným zbožím podle výše uvedených předpisů. 15. Předpisy: 15.1 Označení podle EU směrnic: Při zacházení s přípravkem je třeba dbát obvyklých bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Přípravek nepodléhá označení podle EU - směrnic/gefstoffv nutné označovat Národní předpisy: Klasifikace podle VbF: odpadá Ohrožení vodních zdrojů: WGK 1: Látka slabě ohrožující vodní zdroje. 16. Ostatní údaje: Před zahájením práce s tímto přípravkem by měli být pracovníci informováni o nebezpečných vlastnostech tohoto přípravku a o rizicích, která vznikají při nakládání s ním a jaká preventivní opatření je třeba realizovat k minimalizaci rizika. Údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí, nezaručují vlastnosti výrobku a nezakládají nárok na smluvní nebo právní vztah. Úsek vystavující list s údaji: Oddělení laboratoř Kontaktní osoba: R. Braun V ČR: ECOSOND s.r.o.: Ing. Pavel Stolař, Csc.: Tel/fax:

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo CAS: 9011-05-6 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více