ALCHYMIE A JEDNOTA SVĚTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALCHYMIE A JEDNOTA SVĚTA"

Transkript

1 ALCHYMIE A JEDNOTA SVĚTA OČIMA MODERNÍ VĚDY (ALTERNATIVA PŘÍMÉHO P VHLEDU UNUS) (předn ednáška a praktická meditace UNUS festival MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Plzni v této t to prezentaci je uveden podrobnější výklad ) 1. Kořeny přírodnp rodní filosofie 2. Esoterní vědy kabala, alchymie 3. Konflikty přírodnách badatelů s církvc rkví Neviditelné kolegium 4. Nejen jak,, ale i kolik potřeba měřm ěření 5. Sudičky vědeckv decké metody objektivita a opakovatelnost 6. Kdo je to vlastně pozorovatel problém m vědomv domí 7. Moráln lní odpovědnost dnost badatele čeká i fyziku osud esoterní vědy? 8. Svatý grál l moderní fyziky Unitárn rní pole 9. (PRA)SVĚTLO Světlo světa světlo fyziků 10. Advaita Vedanta nejstarší nauka o jednotě světa 11. UNUS alchymický obraz geneze projeveného světa 12. MEDITACE UNUS cesta k Jednotě Festival Miluj svůj život

2 1.KOŘENY PŘÍRODNP RODNÍ FILOSOFIE 1. Materiální tvář člověka. Praktickou motivací je orientace ve hmatatelném m světě příčin a následkn sledků. Materiální poznání je motivováno otázkou JAK?? Jak dosáhnout něčn ěčeho, co přinp ináší vnější materiáln lní užitek. Převažujícím materiálním m užitkemu itkem je kromě stravy, přístřeší (k zachování života těla) t a reprodukce (k zachování druhu) požitek smyslů přinášející pocity uspokojení,, podobně jako u zvířat.v současn asné době jsou k sobě téměř všichni lidé obráceni nejčast astěji právě touto materiáln lní tváří podřízenou ekonomickým zákonz konům má dáti dal. 2. Duchovní tvář člověka. Otázka PROČ?? Z nejasných skrytých vzpomínek na vznik a smysl vlastní existence pramení mimoracionáln lní sjednocující stavy mysli přirozená vnitřní potřeba lásky, l přátelstvp telství,, krásy, hledání harmonie a vyšší ššího, člověka přesahujp esahujícího ho řádu. Velmi často nemají zjevné příčiny v materiáln lním m světě. 3. Člověk k je ze své přirozenosti nositelem obou a jejich nerovnováha zavádí lidskou civilizaci do neblahých extrémů a krizí bezbřeh ehého ho materialismu nebo idealismu touha pochopit harmonii rovnováhy stvořen ení.

3 2.ESOTERNÍ VĚDY Od nepaměti sídlí v člověku smysl pro jednoduchost a harmonii jako současný projev jeho materiáln lní a duchovní tváře. Jeho přirozeným p důsledkem d je obraz světa, vycházej zejícího z jediné podstaty, která působí sama na sebe za vzniku nekonečné řady forem. Těmi T se projevuje jako zázrak zrak stvořen ení í. Příkladem takového obrazu mohou být dvě tradiční esoterní vědy KABALA a ALCHYMIE. 1. KABALA Stará mystická tradice Judaismu. Základní písemné dokumenty SEFER HA ZOHAR (kniha vyzářen ení) SEFER JECIRA (kniha utvářen ení) AJIN (nic) absolutní podstata všeho v transcedentní Bůh h vytvářej ející ze sebe hierarchicky 4 světy vyzářen ení + stvořen ení + utvářen ení + učinu inění Vysoce propracovaný popis většiny v oblastí světa na různých stupních projevení 10 SEFIROT Inspirovala pohled západnz padní civilizace na přírodu (makrokosmos) a člověka (mikrokosmos).

4 2.ESOTERNÍ VĚDY 2. ALCHYMIE prastará nauka o stvořen ení světa forem a umění tyto formy ovládnout a osvobodit v nich uvězn zněné Světlo tlo.. Alchymická praxe je založena na přímép identifikaci vědomv domí s účastněnou nou matéri rií a procesem, kterým prochází.. Výsledek Díla se realizuje současn asně v nádobě i vědomv domí alchymisty obě podstupují transmutaci směř ěřující k osvobození a návratu n stvořen ení do JEDNOTY bez konfliktů a utrpení. 1 podstata 2 polarity 3 principy 4 živly (Hermes Trismegistos, Zosimos z Panopole, Aristoteles, Geber, Paracelsus.. Newton ) Přísná KLAUZURA adeptů přirozená odpovědnost dnost plynoucí z POZNÁNÍ (moc nepatří do rukou nezralých!) S chemií souvisí pouze velmi okrajově svou řemeslnou stránkou zvanou SPAGYRIE. Neúsp spěšní se zříkajz kají klauzury a jsou nositeli řemesla pozdější šího ZÁKLADU CHEMIE.

5 3.KONFLIKTY PŘÍRODNP RODNÍCH BADATELŮ S CÍRKVC RKVÍ Neviditelné kolegium Přírodovědná bádání svobodymilovných duchů narušuj ují zavedené církevní a společensk enské PARADIGMA. Riziko nařč řčení z temných praktik a čarodějnictví přináší smrtelné nebezpečí. NEVIDITELNÉ KOLEGIUM tajné sdružen ení přírodních badatelů se schází od r.1646 v taverně U U býčí hlavy na předmp edměstí Londýna s cílem c dosáhnout třít základních cílů: c 1. OBJEKTIVIZACE přírodovědy, dy, sjednocení pojmů 2. REZIGNACE na postoje k TEOLOGII, METAFYZICE, MORÁLCE, POLITICE 3. Právo svobodně bádat a zveřej ejňovat výsledky od r.1665 se po dohodě s mocí mění na oficiáln lní LONDON ROYAL SOCIETY od 1703 je hlavou L.R.S. ISAC NEWTON. Publikuje knihu NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA matematizace přírodovp rodovědydy Vzniká základ oficiáln lní struktury moderní vědy bohužel důsledně zbavené vlivu osobnosti badatele.

6 4.NEJEN JAK,, ALE I KOLIK potřeba měřm ěření Newtonava matematizace přírodovp rodovědy dy položila praktický základ z MODERNÍ FYZIKY jako EXAKTNÍ VĚDY hovořící řečí MATEMATIKY (ČÍSEL = kolik, jak mnoho ) Písmena ve fyzikáln lních formulích nejsou nic jiného než MASKOVANÁ ČÍSLA Aby matematika mohla postihnout skutečnosti přírody, p musí ji ROZBÍT T NA ČÁSTI a každé části přiřadit p číslo. Toho dosahuje MĚŘENÍM, které není ničím jiným než SROVNÁVÁNÍM toho co měřm ěřím m s tím t m co jsme si dohodli nazvat JEDNOTKOU (viz horní obrázek mezinárodn rodního metru a kilogramu z platiny a iridia) Cílem užu není pouze zjistit JAK, ale i pomocí matematiky PŘEDPOVĚDĚT nové jevy. Za pravdivý obraz skutečnosti je považov ováno to, na čem se SHODNE VĚTŠINAV vědecké komunity (vědeck decké konference, odborné recenzované publikace).

7 5.SUDIČKY VĚDECKV DECKÉ METODY objektivita a opakovatelnost OBJEKTIVITA vytvořen ení OBRAZU SVĚTA TA, který, jak TÉMĚŘ VŠICHNI VĚŘV ĚŘÍME,, je nezávislý na našem vědomv domí.. Je podepřen en autoritou moderní vědy a nazýváme jej OBJEKTIVNÍ REALITOU. Uvedený vědecký v obraz musí poskytovat o stejných jevech stejné výpovědi, bez ohledu na to, kdo podává svědectv dectví VĚDECKÉ KONFERENCE, PUBLIKACE V ODBORNÝCH ČASOPISECH REPRODUKOVATELNOST vědecká výpověď musí být ověř ěřitelná opakováním m jevu nezávisle na autorovi a pracovišti kde byla učinu iněna. na. Obě podmínky uděluj lují vědecké metodě NESMÍRNOU PRAKTICKOU MOC každý badatel můžm ůže e navázat na důvěryhodnd ryhodné práce předchp edchůdců a pokračovat ovat v jejich rozvoji (nemusí projít t celou cestu individuáln lního poznání jako je tomu v ezoterních vědách) Současn asně však přinp inášejí PRINCIPIÁLN LNÍ OMEZENÍ její působnosti např.. vědecký v výzkum podstaty lásky l je absurdní. SÍLA SE STÁVÁ SLABOSTÍ.

8 6.KDO JE TO VLASTNĚ POZOROVATEL problém m vědomv domí Projevený svět t je souborem JEVŮ je odvozen od pojmu JEVIT SE komu? ČLOVĚKU Téměř celé lidstvo je hluboko V ZAJETÍ VÍRY, že svět t existuje objektivně nezávisle na člověku. Dva konkrétn tní lidé se však v velmi často neshodnou v pohledu na daný jev ( Příhoda v obchodě ) skutečnost je to, na čem se většina v lidí shodne SMLUVNÍ REALITA je paradigmatem doby Vzniká potřeba IGNOROVAT konkrétn tní lidské vlastnosti na dané ÚROVNI ROZLIŠEN ENÍ pojem POZOROVATELE (tlumočí obraz věřv ěřící většiny) KOLIK SVĚDK DKŮ DANÉ UDÁLOSTI JE TŘEBA, ABYCHOM JI UZNALI ZA SKUTEČNOU?! JAKÉ MAJÍ MÍT T VZDĚLÁNÍ A MORÁLN LNÍ AUTORITU?!???????? Vědecký pozorovatel podle všeobecnv eobecně dohodnuté úrovně rozlišen ení NĚKTERÉ JEVY NEVIDÍ a věda v se k nim tedy NEMŮŽ ŮŽE E VYJADŘOVAT (nábo boženství,, duchovní otázky, estetika atd.)

9 6.KDO JE TO VLASTNĚ POZOROVATEL problém m vědomv domí V úrovni dané abstrakce pro fyziku vzniká FYZIKÁLN LNÍ POZOROVATEL,, který je neosobní,, bezpohlavní,, stále pozorný, neplete se, nemá představu jak to mám být,, nepotí se, nelže, e, JE VŠAK V NESKUTEČNÝ! NÝ! PROBLÉMY CHYBĚJÍCÍHO POZOROVATELE při pozorování unikátních jevů s extrémn mně nízkou četností výskytu ZÁZRAKY NEPODLÉHAJ HAJÍ POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI PODOBNOSTI svou jedinečnost ností jsou pro vědu v neuchopitelné nemůž ůže e je ani potvrdit ani vyvrátit stejně jako mnoho další ších subjektivně laděných fenoménů. Celý projevený svět t se zobrazuje v naší mysli jako SVĚDECTV DECTVÍ našich smyslů,, svědectv dectví ostatních lidí ať přímá, nebo v médim diích, literatuře e atd. Skrytý pojem SVĚDECTV DECTVÍ nejsme si vědomi v své víry v domnělou skutečnost jsme bytostně přesvědčeni eni že VÍME. Narozdíl od pohádky zvané METRIX neexistuje žádná prokazatelně konečná realita pouze nekonečně košatý strom INDIVIDUÁLN LNÍCH SVĚDECTV DECTVÍ.. Takto silná káva jako skutečný strážce ce prahu účinně vytřídila řady další ších posluchačů čů.

10 7.MORÁLN LNÍ ODPOVĚDNOST DNOST BADATELE čeká fyziku osud esoterní vědy? A.Einstein Poselství intelektuálům Bolestnými zkušenostmi jsme dospěli k poznání, že e racionáln lní myšlen lení k řešení problémů našeho společensk enského života nestačí.. Usilovný výzkum a zanícen cená vědecká práce měly m často pro lidstvo tragické důsledky. KDO BDÍ nad Džinem, D vypouštěným z láhve l moderní vědy? Tragické důsledky neomezeného šířen ení všech vědeckých v poznatků začínaj nají být krutou daní za oportunistický pakt s mocnými v roce Dostane se ovoce nezměrn rné moci přírodovp rodovědy dy prostřednictv ednictvím TECHNIKY do rukou nezrakých? (bilboard vyhublého ho hladového ho afričana ana s ohlodanou kostí v jedné a samopalem ve druhé ruce) MEMENTO MEZINÁRODN RODNÍHO TERORISMU nekontrolovaná moc propůjčen ená zákeřným. Problém SVĚDOM DOMÍ moderní neosobní vědy. Zopakuje se prastará dávno zapomenutá historie? Zmizí fyzika ve stínu své stále mocnější dcery TECHNIKY?

11 8. SVATÝ GRÁL L MODERNÍ FYZIKY UNITÁRN RNÍ TEORIE Od nepaměti inspiruje mystiky, filosofy a myslitele společný jmenovatel ABSOLUTNÍ JEDNOTY. Tradiční systémy Advaita Vedanta,, Kabala, Taoismus, Alchymie je pouze jediné absolutno s různými názvy. n Ono je zdrojem všeho v projeveného. A.Einstein Unitární teorie pole (polovinu života strávil vil snahami o sjednocení gravitace, elektřiny a magnetismu do jediného unitárn rního pole, které je prazákladem všeho. v Program Velkého sjednocení všech čtyř známých sil Svatba Mikrokosmu a Makrokosmu moderní vědy v nedohlednu pro neochotu gravitace. Poslední pokus příběh Superstrun vše e jsou vibrace hudba sfér? Společnou myšlenkou všech v je pád p d jediného absolutního PRASVĚTLA do vězenv zení rozmanitosti forem, projevených v prostoru a času (legenda o Luciferově pádu nebo pádu p sefiry Tiferet z původního místa, m kde zůstala z propast Daat). ADVAITA VEDANTA ŠANKARA RAMANA MAHARŠI ALCHYMIE GEBER EINSTEIN TAOISMUS LAO-C KABALA ISAC LURIA UNITÁRN RNÍ POLE A SUPERSTRUNY GREEN

12 9. (PRA)SV SVĚTLO Světlo světa světlo fyziků Esoterní tradice jako kořeny nauky UNUS KABALA Ajin(Nic) Ajin Soft(Vše) Ajin Soft Or (Nekonečná záře e prasvětla obklopující temnotu vzniklou stažen ením cimcum zárodek prostoru a času) Sefiry projevení (Keter Chochma Bina... Malkhut) GENESIS Na počátku stvořil Bůh B h nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá (Tohu va Bohu) ) a tma byla nad propastí,, a Duch Boží vznáš ášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo (Fiat( Lux)! I bylo světlo. A viděl l Bůh B světlo, že e bylo dobré; i oddělil Bůh B h světlo od tmy. ALCHYMIA (Smaragdová deska Herma Trismegista)... A jako všechno v pochází z jednoho, meditací jednoho, tak se všechno v z něho n rodí úpravou. pravou. UNUS: A A meditací se do jednoho navrací. (pohádka Most meditace) Fyzický projev SVĚTLA Světlo fyziků nestárne a nezná vzdálenosti JE VŽDY V A VŠUDEV UDE, neoddělen lené od svého zdroje uvnitř věčně svobodné é. Je uvězn zněno no do forem pouze ve vnější iluzi. Fixního prchavý drak nad propastí usmrtí, když jeho samého ten první zemřít t přinutp inutí.

13 10. ADVAITA VEDANTA NEJSTARŠÍ NAUKA O JEDNOTĚ SVĚTA ADVAITA = nedvojnost. Boří středn ední pilíř iluze v triádě: pozorovatel pozorování pozorované Pozorování není proces!, ale obraz pozorovaného ve vědomv domí pozorovatele! Tento iluzorní obraz jako čepel nože e rozděluje JEDNOTU pozorovatele a pozorovaného. Jedním m z nejúčin inějčích způsob sobů odstranění této to iluzorní hranice duality je pozorování samotného pozorovatele. Například Maharšiho atmavičárou (sebedotazováním bez odpovědi) di) CO JSEM JÁ? J

14 11. UNUS ALCHYMICKÝ OBRAZ GENEZE PROJEVENÉHO SVĚTA JEDNOTA UNUS (Jeden) jediná podstata SVĚTLO = dokonalý roztok světla a tmy (není kontrast není obraz) POLARITY Minus (Méně )) a Plus (Více +) ženský a mužský princip polarity. Společné duchovní zrání muže e a ženy je velmi vzácn cné a těšít se nejvyšší ššímu požehn ehnání (alchymie, tantra) ) za spojení prvních a posledních protikladů mystická svatba. PRINCIPY Mercurius (Rtuť = příjem p nebo výdej) Sulphur (Síra = vznik nebo zánik z ) Sal (Sůl l = přírůstek p nebo úbytek ) ŽIVLY Ignis (Oheň bez omezení) Aer (Vzduch omezen množstv stvím m ) Aqua (Voda omezen dále d objemem) Terra (Země omezen dále d formou)

15 12. MEDITACE UNUS CESTA K JEDNOTĚ Jsem SVĚTLO UNUS a vše v e je SVĚTLO UNUS. Jsem SVĚTLO UNUS a vše v e co tvoří mou mysl se ve mně rozpouští na čisté SVĚTLO UNUS. Jsem SVĚTLO UNUS a rozpouštím m se v nekonečně jemném čistém m SVĚTLE UNUS. Sama sebe zobrazuji a svůj j obraz obsahuji. unus minus et plus sal et sulphur et mercurius terra et aqua et aer et ignis sama sebe zobrazuji a svůj obraz obsahuj země a voda a vzduch a oheň sůl a síra a merkur méně a více jeden

16

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442. O Magii. Ondřej J. Kocina

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442. O Magii. Ondřej J. Kocina E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 O Magii Ondřej J. Kocina 1. Úvodem Magie! Jak toto slovo zní v našem moderním světě rozumu. Je dnes ještě možno koncept magie vůbec nějak

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd!

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd! Oltář zapomnění Lurae Drakonis 1/2 + 2/1 = 3C Dotkni se hvězd! Mrazivé Světlo hvězd, strnulý okamžik z času, kdy Země byla mladá a magickou krásou okouzlila samotný Vesmír tvořivý. Hrou Světla ji oděl

Více

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 MANIFEST Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 Salutem Punctis Trianguli! V roce 1614 vystoupili rosekruciáni z anonymity zveřejněním spisu Fama Fraternitatis. O čtyři století později, my, zástupci

Více

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS VĚDA kontra IRACIONALITA 3 Sborník přednášek Český klub skeptiků SISYFOS Nakladatelství Věra Nosková Praha 2005 OBSAH Sborník připravili: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. Jiří

Více

Pokročilé metody vědecké práce

Pokročilé metody vědecké práce Pokročilé metody vědecké práce Ilustrace: Umělecká fotografie voskového obrazu Platýz (Brixí 2010) Zdeněk Molnár Stanislava Mildeová Hana Řezanková Radim Brixí Jaroslav Kalina POKROČILÉ METODY VĚDECKÉ

Více

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE 1981 (Einführung in die Philosophie) přeložil Karel Šprunk Tato kniha chce uvést do všech důležitých problémů západní filozofie. Je koncipována systematicky a podává

Více

HANS KÜNG. KRÉDO Apoštolské vyznání víry dnes?

HANS KÜNG. KRÉDO Apoštolské vyznání víry dnes? HANS KÜNG KRÉDO Apoštolské vyznání víry dnes? HANS KÜNG KRÉDO Apoštolské vyznání víry dnes? VYŠEHRAD Na přebalu: Jean Piaubert Záření II (1964) olej na plátně 195 x 130 cm Hans Küng, 1992 Translation Břetislav

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách www.medo.cz Licenční ujednání: Kniha Snář sebepoznání je určená pouze pro osobní použití bez možnosti další distribuce či jiného šíření

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ .Vančát Jaroslav. * TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově Karolinum, Praha 2000. 167 stran 1. ASPEKTY REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE VÝTVARNÉ

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Projekt Člověk utajený experiment

Projekt Člověk utajený experiment Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě

Více

časopis pro zážitkovou pedagogiku

časopis pro zážitkovou pedagogiku časopis pro zážitkovou pedagogiku podzim 2013 ročník 7 číslo 2 vydává Gymnasion, o.p.s. 13 podzim 2013 1 spiritualita časopis pro zážitkovou pedagogiku číslo 13, podzim 2013 (ročník 7, číslo 2) vychází

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

PSYCHICKÁ AUTOREGULACE VE VÝCHODNÍ TRADICI

PSYCHICKÁ AUTOREGULACE VE VÝCHODNÍ TRADICI Vladimír Antonov PSYCHICKÁ AUTOREGULACE VE VÝCHODNÍ TRADICI V. Antonov,1990 www.swami-center.org Brno 1990 Vladimír Antonov, kandidát biologických věd, psycholog a ekolog začal po dvacetileté vědecké práci

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Vy še hrad 2014 Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Translation Ladislav Hejdánek, Jan Sokol, 2014 ISBN 978-80-7429-432-7 Obsah

Více

c 2003 Intellectronics

c 2003 Intellectronics Gymnázium Tachov, seminář 15. října 2002 (2. část) Buddhismus, taoismus a přírodní vědy Jiří Svršek 1 c 2003 Intellectronics Abstract Fritjof Capra ve své knize Tao fyziky tvrdí, že cesty moderního fyzika

Více

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE GYMNÁZIUM JANA KEPLERA ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE Maturitní práce z předmětu Humanitní studia Praha 2012 Táňa Válková Vedoucí maturitní práce Blanka Činátlová 1 Úvod Otázka významu výtvarného umění dnes proniká

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv. víl1-t. j. K1išna11wr/i

Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv. víl1-t. j. K1išna11wr/i Bud shovívav.v vůči lidem, a( v sobě nosí jakoukoliv víl1-t. Měj stejně pochopení pm jejich vím jako pm vím vlas/ní. Pamatuj, že všechny vede unilřní blas k naplnění jejich živo/a. j. K1išna11wr/i /. knihy

Více