Reflexe v procesu učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reflexe v procesu učení"

Transkript

1 Je to pozoruhodná publikace, která dává nahlédnout do kuchyně zajímavých a v nejednom případě také věhlasných protagonistů zkušenostního a reflektivního učení. Českému čtenáři se tak nabízí jedinečná a nezřídka inspirativní příležitost znovu a znovu, přitom ale z různých úhlů se dozvídat o znalostech a zkušenostech v knize dotazovaných expertů, ale třeba také využít přečtené k přemýšlení o reflexi ve vztahu k vlastnímu učení se nebo jiné činnosti. Milan Pol Knihu pokládám za uznáníhodný počin. Podařilo se v ní totiž sdružit příspěvky autorů, kteří u nás a ve světě patří k význačným odborníkům v tematice zkušenostně reflektivního učení. Na střídmě vymezeném, ale právě proto dobře přehledném textovém prostoru přináší poznání svého tématu koncentrované jak na základě hlubokých znalostí, tak neméně hlubokých zkušeností autorů jednotlivých kapitol. Je to tedy kniha, která svým čtenářům nabízí mnoho poznatků, moudrost a inspiraci na poměrně malém prostoru. Přitom téma reflexe, jak texty v této knize přesvědčivě vypovídají, patří k těm, která v současné době stojí za zvláštní pozornost. Jan Slavík Jan Nehyba, Bohumíra Lazarová, David A. Kolb a kol. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak Reflexe v procesu učení Desetkrát stejně a přece jinak Jan Nehyba Bohumíra Lazarová David A. Kolb Fred A. J. Korthagen David Boud Peter Jarvis Jennifer A. Moon Jan Kolář Saša Dobrovolná Jakub Švec Josef Valenta Masarykova univerzita, Brno 2014

2 Reflexe v procesu učení Desetkrát stejně a přece jinak Jan Nehyba, Bohumíra Lazarová David A. Kolb Fred A. J. Korthagen David Boud Peter Jarvis Jennifer A. Moon Jan Kolář Saša Dobrovolná Jakub Švec Josef Valenta

3 Vydání této publikace bylo v souvislosti s realizací projektu Zkušenostní a reflektivní učení podpora profesní přípravy studentů (CZ.1.07/2.2.00/ ) podpořeno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzovali: prof. PhDr. Milan Pol, CSc. doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc Masarykova univerzita ISBN

4 Obsah ÚVOD O rozplétání reflexe Jan Nehyba, Bohumíra Lazarová Neprobádaný život nestojí za život David A. Kolb Je škoda, když se reflexe stane jen fintou Fred A. J. Korthagen Zkušenost patří člověku David Boud Není na mně, abych učil pravdu Peter Jarvis Učit (se) z příběhu Jennifer A. Moon Reflexi za nás nikdo neudělá Jan Kolář Nedobrovolnost je užitečné legalizovat Saša Dobrovolná V účtárně se přece s lanem nepracuje Jakub Švec Fajn. Ale co to znamená pro edukaci? Josef Valenta ZÁVĚR SUMMARY LITERATURA O AUTORECH

5 Úvod Reflexe, zkušenost a učení tři často spojované pojmy, které se v (nejen) pedagogicky laděné literatuře objevují již několik desítek let. Reflexe je zde téměř jednohlasně považována za nezbytnou a účinnou cestu k učení ve specifických situacích, v různých skupinách či ve vztahu k naplnění určitých cílů. Obvykle se využívá tam, kde ve znalostech nejde jen o změny kvantitativní (vím něco víc), ale o změny kvalitativní (vím něco jinak) lze-li však vůbec kvantitu a kvalitu poznání od sebe takto oddělovat. Propagátory zkušenostně reflektivního učení jsou zkušenost a její reflexe považovány nejen za nezbytnou součást každého učení, ale dokonce za důležitou podmínku úspěšné práce a spokojeného života. Zkušenosti a její reflexi v procesech učení se věnuje řada autorů a jména některých z nich získala celosvětový věhlas. K tvorbě této publikace jsme přizvali některé české renomované autory lektory v oblasti zkušenostně reflektivního učení a našli jsme odvahu oslovit i vybrané zahraniční autory, kteří jsou novodobými, odbornou veřejností uznávanými tvůrci teorií či modelů zkušenostního učení. Měli jsme to štěstí, že naše pozvání ochotně přijali. Věděli jsme, že teorie oslovených autorů jsou v českém prostředí dobře známé, a chtěli jsme se proto dozvědět také něco více o jejich zkušenostech s vedením skupin, o jejich přesvědčeních a praktických postupech. Zjednodušeně řečeno: jak vlastně se zkušeností a reflexí v učících se skupinách pracují či pracovali a co jim vlastní zkušenost s touto prací přinesla či ještě přináší. Aniž bychom usilovali o zcela jednotnou strukturu textů, chtěli jsme alespoň dílčím způsobem získat odpovědi na předem stanovené otázky. Ty jsme zformulovali na základě diskusí v naší pracovní skupině ACOR 1 a poslali jsme je autorům v písemné podobě. Ptali jsme se na skupiny, se kterými ve svém profesním životě měli možnost pracovat, jakou s nimi mají zkušenost, na jaké cíle se zaměřovali/zaměřují, jaké postupy v práci se skupinou používali/používají a na jakých přesvědčeních či teoriích je měli/mají založené. Zajímali jsme se také o to, jak se jim jejich práce dařila a jaké pochybnosti ve vztahu k reflexi a zkušenostnímu učení mají. 1 ACOR je Akademické centrum osobnostního rozvoje, které vzniklo jako specializované pracoviště Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; od roku 2006 se věnuje otázkám osobnostního a sociálního rozvoje a v posledních letech rovněž zkušenostně reflektivnímu učení (www.acor.cz). Z důvodu plynulosti textu používáme synonymně pojmy reflektivní, zkušenostní i zkušenostně reflektivní učení, i když jsme si vědomi terminologické nejednotnosti. Vždy máme na mysli učení se ze zkušenosti za využití reflexe. Úvod 7

6 Od počátku bylo zřejmé, že nebude možné získat odpovědi na všechny otázky od všech oslovených autorů, a písemný způsob komunikace nám neposkytoval velký prostor pro další bezprostřední dotazování. A tak jsme v prvních verzích obdrželi texty dlouhé i krátké, s větším či menším důrazem na teorii či praxi, více či méně osobní a otevřeně vypovídající. Nejednou jsme požádali naše autory o další vyjasnění či doplnění a pokládali jsme jim doplňující otázky. Mnohé texty jsme se svolením autorů krátili a upravovali tak, abychom se co nejvíce drželi naší původní představy o rozhovorové publikaci, aby texty byly pro čtenáře co nejvíce srozumitelné a přinesly i více vřelejšího osobního sdělení než jen studené a strohé akademické texty. Je tedy možné, že některé z nich budou čtenáři vnímat jako více teoretické, jiné jako vyprávění, resp. příběhy o tom, čemu autoři ve své lektorské práci věří. Potěšila nás otevřenost, s jakou psali o svých přesvědčeních, radostech i pochybnostech, které jim práce s různými skupinami přináší. V této publikaci tedy nabízíme čtenáři jedinečná setkání s jedenácti autory deseti textů. Do první části publikace jsme zařadili autory směřující svá sdělení více k teoriím, které stojí v základech jejich práce se skupinami; autoři z druhé části publikace se cíleněji zaměřují na svou praxi a otevřeněji píší o svých přesvědčeních a zásadách, které ve své práci uplatňují. Seřazujeme texty za sebe na pomyslnou linku vedoucí od teorie k praxi, i když jsme si vědomi limitů, které takové snahy o rozdělení představují. Záměrně a částečně i symbolicky otevíráme publikaci teoreticky laděným sdělením dvou autorů dlouholetých spolupracovníků ACORu Jana Nehyby a Bohumíry Lazarové; sdělením, které poskytuje následujícím příspěvkům pojmový, definiční rámec. V dalších třech textech ve světě i u nás dobře známí zahraniční autoři David Kolb, Fred Korthagen a David Boud připomínají své teorie reflexe a obohacují je, ve snaze odpovědět na naše otázky, o vlastní zkušenost s reflexí, o to, čemu v práci se skupinami věří. V odborné veřejnosti neméně známý Peter Jarvis odpovídá na naše otázky stručně, ale ochotně a pružně reaguje na naše další všetečné doptávání. Ve svém textu tak nabízí čtenáři celou řadu moudrých zásad a přesvědčení, o která se opírá, resp. vždy opíral, chtěl-li skutečně podporovat procesy učení ve skupinách studentů. Vpravdě hluboký vhled do zkušeností vytěžených ze své mnoholeté praxe pak nabízí Jennifer Moon, která s námi sdílí svůj způsob práce s příběhy, skrze něž stimuluje proces učení. Ve druhé části publikace nabízíme prostor čtyřem českým autorům: Janu Kolářovi, Saše Dobrovolné, Jakubu Švecovi a Josefu Valentovi. Čtenář zajímající se o reflexi a práci se skupinou všechna tato jména patrně dobře zná. Jde o zkušené lektory, kteří po léta velmi úspěšně pracují s různými skupinami (nezřídka v pedagogickém kontextu) a snaží se rozvíjet vlastní způsoby práce s nimi. Nabízejí čtenáři svou zkušenost, pojetí i ověřené postupy. Publikace je určena těm čtenářům, kteří se zajímají o zkušenostně reflektivní učení a práci se skupinami zejména tedy lektorům a všem, kteří v této oblasti usilují o rozvoj teorie i praktických postupů. Věříme také, že si publikace najde cestu k pedagogům 8 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

7 a studentům pedagogických oborů, pomůže jim prohloubit svůj zájem o zkušenostně reflektivní učení, přijmout rozhodnutí pokoušet se ve své praxi o využívání zkušenosti a reflexe v práci se svými žáky. Víme, že to není snadné, a také víme, že reflexe zkušenosti není jedinou efektivní, všemocnou a vždy využitelnou cestou k učení. Ale věříme, že stojí za povšimnutí. Tým ACORu Úvod 9

8 2 Neprobádaný život nestojí za život David A. Kolb Jaké jsou cílové skupiny, se kterými pracujete za využití reflektivních technik? Ve své práci využívající reflexi praxe jsem se zaměřoval zejména na studenty doktorského studia, jejich disertační výzkumy a doktorské semináře. Nejsystematičtěji a nejintenzivněji jsem se po více než deset let věnoval využívání metody konverzačního učení, která byla popsána v naší knize Conversational Learning: An Experiential Approach to Knowledge Creation [Konverzační učení: zkušenostní přístup k vytváření znalostí] (Baker, Jensen, & Kolb, 2002). Co je nebo bylo cílem Vaší práce s touto skupinou? Šlo o podporu učení se ze zkušeností během konverzace s cílem pomoci studentům rozvíjet se zevnitř ven. To znamená, pomoci jim přemýšlet o jejich vlastních zkušenostech a myšlenkách, aby byli schopni je zveřejnit a prověřit v dialogu a konverzaci se sobě rovnými. Roky, kdy jsem byl účasten vysokoškolského vzdělávání, vedly k rozčarování nad diskurzním modelem vzdělávání. Privilegované diskurzy byly předávány studentům, aby si je osvojili způsobem, jenž devalvuje vlastní názory a zkušenosti. Byl jsem ovlivněn jak Freirem, tak i Gadamerem, jehož přesvědčení, že konverzace je vždy významnější než vědomí jakéhokoliv jejího aktéra, znamená velkou kritiku role všemocného profesora. Řekl, že konverzaci nevytváříme, pouze se jí účastníme významnější konverzace se děje v hlavě každého člověka, v průběhu čtení a v širším kulturním prostředí. Jedná se o konverzaci, kterou mé vědomí nedokáže postihnout v její celistvosti, která je dynamická a k jejímuž průběhu mohu já i ostatní přispět a společně ji vytvářet. Systematický výzkum a hodnocení konverzačního přístupu k učení jsou uvedeny v publikaci Conversational Learning [Konverzační učení]. Zvláštní pozornost si zaslouží kapitola šestá, v níž její autorka Alice Kolb popisuje více než dvanáctiletý výzkum zaměřený na sledování vývoje seminárních konverzací na základě tematické analýzy úvodů konverzací. Tematická analýza těchto dokumentů názorně dokládá Gadamerovu myšlenku, že rozhovor je významnější než vědomí jedné osoby. Jak pracujete s reflexí ve skupině? Moje role vedoucího semináře byla velmi ovlivněna nedirektivním přístupem Rogerse. Tento přístup vytváří ve skupině atmosféru naprostého respektu bez jakýchkoliv intervencí. 2 Neprobádaný život nestojí za život 23

9 Kurz byl koncipován s využitím hosta, který si připravil multidisciplinární referát. Tento referát následně poskytl mnoho témat k úvahám a vedl ke změně pohledu na problematiku učení a lidského rozvoje (ukázku osnovy kurzu lze nalézt na com). Studenti si před každou hodinou prošli zadanou četbu a připravili si jednu stránku s možnostmi, jak by začali konverzaci na dané téma. Tyto krátké eseje byly zařazeny na začátek každé hodiny, aby určily strukturu konverzace a aby se dostalo na všechny příspěvky jednotlivých účastníků. Jaké teorie či přesvědčení tvoří základ Vaší práce? Mým teoretickým základem pro podporu lidského učení a rozvoje je teorie zkušenostního učení (Kolb, 1984). Nejsem jejím autorem, ale objevil jsem ji v pracích významných učenců 20. století, kteří ve svých teoriích o procesu učení a rozvoje přisoudili zkušenosti ústřední roli zejména John Dewey, Mary Parker Follett, Paulo Freire, William James, Carl Jung, Kurt Lewin, Jean Piaget, Carl Rogers a Lev Vygotsky. Tato teorie obsahuje komplexní model zkušenostního učení a multi-dimenzionální model rozvoje dospělého jedince. Je zde popsáno, jak se zkušenosti prostřednictvím cyklu učení zahrnujícího prožívání (experiencing), reflexi, myšlení a jednání mění v učení. To je definováno jako proces, ve kterém znalosti vznikají přeměnou zkušenosti. Znalosti vyplývají z kombinace uchopení a transformace zkušenosti (Kolb, 1984, s. 41). Model teorie zkušenostního učení vykresluje dva protichůdné způsoby uchopení zkušenosti konkrétní zkušenost a abstraktní konceptualizaci a dva protichůdné způsoby přeměny zkušenosti reflektivní pozorování a aktivní experimentování. Učení se na základě zkušenosti je proces vytváření znalostí, jenž zahrnuje tvůrčí napětí mezi zmíněnými čtyřmi způsoby učení. Proces je zobrazen jako idealizovaný cyklus učení nebo spirála učení, v níž se student dotýká všech jejích částí prožívání, reflexe, myšlení a jednání v rekurzivním procesu v reakci na vzdělávací situaci a na to, co se učí. Bezprostřední konkrétní zkušenosti (prožívání) jsou základem pro pozorování a reflexe. Tyto reflexe jsou vybírány a zužovány do abstraktních pojmů (myšlení), které mohou ovlivňovat jednání. Zmíněné aspekty pak mohou být aktivně testovány a sloužit jako návody pro vytváření nových zkušeností (viz obrázek 1). V teorii zkušenostního učení je reflexe definována jako vnitřní transformace zkušeností. Takto široká definice zahrnuje několik konkrétnějších reflektivních postupů, vzájemně odlišných stylem učení a úrovní rozvoje. Tři reflektivní styly učení v Kolb Learning Styles Inventory 4.0 (Kolb & Kolb, 2011, 2013) definují kontinuum reflexe. Imaginativní styl je zaměřen na tradiční transformaci obrazů, které jsou stále poněkud ponořené v konkrétních dojmech a pocitech. Druhým extrémem je styl analytický, kde jde o manipulaci abstraktních symbolů zcela nezávislých na zkušenosti a kontextu. Někde mezi tím je styl reflektivní, zabývající se hlubšími významy nezbytnými pro integraci obrazů a symbolů. 24 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

10 3 Je škoda, když se reflexe stane jen fintou Fred A. J. Korthagen Jaké jsou cílové skupiny, se kterými pracujete za využití reflektivních technik? Dělám kurzy pro různé cílové skupiny, ale většinou jsou to skupiny učitelů nebo jejich vzdělavatelů, mnohdy smíšené. Stále častěji však pracuji i s jinými skupinami z oblastí, jako jsou ošetřovatelství, podnikatelské prostředí, sociální sféra apod. Je zřejmé, že moje práce je uplatnitelná ve všech odvětvích, kde lidé pracují s lidmi, a zejména v těch profesích, kde jde o pomoc druhým. Navíc pracuji jako poradce, který pomáhá školám včetně vysokých zkvalitňovat kurikulum a uplatňovat techniky podporující reflexe u žáků a studentů. Nové směry v oblasti výuky a učitelského vzdělávání vyžadují přehodnotit názory na to, jak nejlépe propojovat teorii s praxí. V této souvislosti je pro vzdělávání učitelů reflexe ústředním pojmem. Jak uvedli Calderhead a Gates (1993, s. 2), podstatou reflexe je to, že umožňuje odborníkům analyzovat praxi, diskutovat o ní, hodnotit ji a měnit. U téměř každého přístupu k reflexi vidíme zřetelný vztah reflexe a praxe. Je to vztah cyklický, neboť skrze reflexi rozvíjíme své poznání, to pomáhá zlepšovat naše chování v praxi, toto chování lze pak znovu reflektovat a tak dále. Jak ve skupině pracujete s reflexí? V práci využíváme model ALACT. Začátkem 80. let pomohl tento model vytvořit nový rámec vztahu mezi praxí a reflexí, v němž zaujímají jedinec a jeho osobní koncepce, emoce a potřeby důležitější postavení. V publikacích Korthagen (1985) a Korthagen et al. (2001) jsme zpracovali úpravu modelu Kolba a Frye tak, že nový model popisuje ideální proces učení v praxi a z praxe v pěti fázích: 1 jednání (Action); 2. zpětný pohled na jednání (Looking back on the action); 3. uvědomění si podstatných aspektů (Awareness of essential aspects); 4. tvorba alternativních postupů jednání (Creating alternative methods of action); 5. vyzkoušení (Trial), které samo je novým jednáním, tedy počátkem nového cyklu (viz obr. 2). 3 Je škoda, když se reflexe stane jen fintou 31

11 Tvorba alternativních postupů jednání 4 Uvědomění si podstatných aspektů Vyzkoušení Jednání 2 Zpětný pohled na jednání Obrázek 2. Model ALACT, popis strukturovaného procesu reflexe. Tento model o pěti fázích se nazývá ALACT podle počátečních hlásek názvů jednotlivých fází (viz obr. 2). Dnes je součástí studijních programů učitelství po celém světě. Jakmile si učitelé osvojí kompetence růstu, dokážou procházet jednotlivými fázemi modelu samostatně. V praxi však bývá zapotřebí počáteční pomoc kouče nebo kolegy. Čtenáře, které zajímá podrobnější diskuse k modelu ALACT a z něj vycházející zásahy kouče ve prospěch reflexe, odkazuji na Korthagen et al. (2001, s nebo v českém překladu 2011, s ). Učitelé tuto reflexi o pěti postupných fázích mnohdy neprovádějí dostatečně hluboce a nadále se soustředí na hledání rychlých řešení (tzv. akčně orientovanou reflexi) namísto podstatných jevů, které se skrývají za reflektovanou situací v praxi. V první fázi modelu se například nachází znepokojivá zkušenost, jako je disciplinární problém v učitelově třídě, druhá fáze (zpětný pohled) je pak pouhým závěrem, že šlo o nedobrou zkušenost, výsledkem třetí fáze (vědomí podstatných aspektů) je, že děti se mají chovat tišeji, a čtvrtá fáze (tvorba alternativních metod jednání) spočívá v tom, že je třeba, aby byl učitel přísnější. Pokud se ve fázi páté (vyzkoušení) ukáže, že taková reflexe nepřinesla zlepšení, začnou mnozí studenti učitelství kritizovat model ALACT jako nepříliš prospěšný. Takové reakce na modely reflexe nejsou ostatně omezeny jen na model ALACT. Už před řadou let usoudili Hoy a Woolfolk (1989), že studenti často pokládají reflexi za nepraktickou 32 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

12 4 Zkušenost patří člověku David Boud Jaké jsou cílové skupiny, se kterými pracujete za využití reflektivních technik? Většina mé práce se odehrává se skupinami v kurzech vzdělávání dospělých a s vysokoškolskými studenty andragogiky. Věnoval jsem se reflexi i v rámci osobnostního rozvoje v různých organizacích, většinou ve veřejném sektoru, pracoval jsem s lékaři, sestrami a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví. Obecnou charakteristikou všech těchto skupin je, že jde o zkušené praktiky, kteří mají bohaté zkušenosti, na nichž lze stavět. Zaměřujeme se vždy na zkušenosti, ne na abstraktní ideje a koncepce. Nejnáročnější práce je se skupinami studentů formálního studia pedagogických oborů. Nejsou zvyklí na zkušenostní učení, zpočátku jsou podezřívaví a zdráhají se sdělovat pocity a zkušenosti. Reflexi se věnuji dvěma způsoby. Prvním způsobem tam, kde proběhla určitá společná událost či pracovní aktivita. Každý člen skupiny se na ni dívá z vlastní perspektivy, která je dána jeho minulostí a situací. Když mluvíme o těchto různých pohledech na společnou činnost, účastníci nabízejí svou perspektivu, nepřímo se od ostatních učí a uvažují o tom, co viděli a prožili. Druhý způsob spočívá v tom, že každý člen skupiny přijde s nějakou zkušeností zvenčí. Ostatní ať jednotlivci nebo skupiny procházejí zprostředkovanou zkušeností jako posluchači, věnují pozornost původní zkušenosti a jejím souvislostem s životem mluvčího. U tohoto způsobu je čas strukturován tak, aby se do reflexe mohli zapojit všichni účastníci, a to kombinací individuální práce, konzultace a skupinové činnosti. Vůbec není pro ostatní důležité a to zdůrazňuji mít přesné povědomí o dané jedinečné zkušenosti, která je reflektována. Ta patří člověku, který ji prožil, a jako takovou ji musíme respektovat. Druhá osoba tu je od toho, aby mu pomohla s ní naložit. Pokud je skupina ochotna poskytnout tomuto člověku čas na reflexi, pak z hlediska individuálního učení vůbec nezáleží na tom, je-li příslušná zkušenost přístupná ostatním. Co je cílem Vaší práce s těmito skupinami? Při činnostech spojených s reflexí je nejčastějším cílem umožnit účastníkům poučení z vlastních zkušeností. Nejde tu o myšlenky vštěpované učitelem. Samozřejmě se lze učit i tak, že zkoumáme zkušenost prostřednictvím teorie, ale to nenazývám reflexí. Vysvětluji přitom model reflexe komplexní zkušenosti (níže uvedu podrobnosti), cvičíme některé jeho prvky (např. věnujeme zpětný pohled zkušenosti, pozornost pocitům atd.) a potom 4 Zkušenost patří člověku 39

13 nechávám účastníky přistoupit ke zkušenosti, které nebyli s to porozumět, pomocí jiných mechanismů, jako je studium odborných pramenů. Následně si nechám vylíčit průběh cvičení a zabývám se problémy, které vyvstanou. Všechno děláme v prostředí výslovné dohody o zachování mlčenlivosti, to znamená, že se mimo skupinu nedostane nic z toho, o čem její členové hovoří. Taková činnost v učebně trvá několik hodin, a i tak dospějeme jen ke vzorku toho, co lze těmito přístupy dosáhnout. Jak ve skupině pracujete s reflexí? Moje role spočívá v tom, že přesvědčuji druhé o smyslu učení se ze zkušenosti a o tom, že jde o smysluplnou činnost, které se mají věnovat dobrovolně. Nic není povinné a každý se může vyhnout jakékoliv části celého procesu. Příležitostně se stane, že několik lidí z určité fáze odstoupí, ale obecně to nikdy nebyl problém. Když například proběhne v učebně určitá simulace nebo sehrání rolí, navážu následujícím rozborem: jednotlivě každého požádám o zapsání co nejvíce poznámek k tomu, co proběhlo kdo co komu řekl, jaké se projevily emoce, jaké kroky kdo podnikl, co z věci vyvstává a podobně. Potom utvoříme dvojice, které se mají soustředit na emoce, jež v nich událost vzbudila formulovat, jak se cítí, jaké pocity věc vyvolala, které pocity si uvědomovali a které naopak neregistrovali. Chci, aby se soustředili na kladné pocity, následně na záporné, a ptali se, zda jim něco překáží ve skutečně zřetelném přemýšlení o věci. Druhý z dvojice si má všímat, zda jsou informace o události jasně srozumitelné. Potom ve větší skupině požádám účastníky o sdělení, co ze simulace nebo sehraných rolí vypozorovali, kde podle nich mělo dojít k důležitému učení a které problémy vyžadují další ventilování a diskusi, případně vypracujeme o události kolektivní zprávu. Na závěr účastníci jednotlivě absolvují proces, při němž zaznamenávají podněty k přehodnocení své zkušenosti dávají ji do souvislostí s jinými prožitými zkušenostmi, spojují ji s myšlenkami a emocemi vzniklými v jiných situacích a obecně přiřazují smysl události jako celku. Výše popsané procesy i původní model zkušenostního učení, z nějž tyto procesy vycházejí (Boud, Keogh, & Walker, 1985; Boud & Walker, 1990), se týkají individuální reflexe, třebaže uskutečňované ve skupinovém uspořádání. Jde tedy o to, aby se každý člověk naučil něco, co konkrétně pro něj má smysl. Nejde o učení kolektivní. I když členové skupiny reflektují společnou událost, cílem je učení každého jednotlivce skrze skupinově koncipovanou reflexi. Většina publikované literatury se věnuje individuálnímu učení, ačkoliv to není vždy zřetelné. V letech jsem se angažoval v evropském projektu, který probíhal ve Švédsku a zkoumal reflexi na pracovištích s explicitním zaměřením na skupinové učení. Neslo to s sebou revizi modelů reflexe, tak abychom mohli prostudovat jejich použitelnost pro skupinové učení v organizacích (Cressey & Boud, 2006). I když výsledná publikace uvádí 40 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

14 5 Není na mně, abych učil pravdu Peter Jarvis Jaké jsou cílové skupiny, se kterými pracujete za využití reflektivních technik? S běžnou vysokoškolskou výukou jsem skončil už před více než deseti lety. Jako přednášející teď jen hostuji většinou na různá témata z okruhu vlastní práce. Takže to, co o sobě napíšu, budou tak trochu dějiny. V jistém smyslu tedy nemám žádné cílové skupiny. Když jsem v posledních letech učil na vysoké škole, byli to moji doktorandi. Reflexi jsem od nich očekával. Knihu The Practitioner Researcher (1999) jsem vlastně napsal pro ně. Práce s dospělými studenty mě vždycky bavila; nároční studenti byli výborní, byli to většinou ti nejchytřejší a nejlépe přispívali k věci. Chtěl jsem po studentech, aby pochopili procesy učení a svým způsobem porozuměli tomu, co sami dělají při výzkumu. Musel bych se vrátit aspoň o dvacet let zpět do doby, kdy jsem učil postgraduální kurzy, a tehdy jsem měl za cíl přimět studenty k tomu, aby mysleli nikoli jen přijímali to, co já vyučuji. Říkal jsem jim, že jim klidně můžu povídat nesmysly. Nebylo na mně, abych je učil pravdu. Mým úkolem bylo pomáhat jim učit se. Občas jim to přišlo těžké, ale chtěl jsem, aby práci ve skupinách a případně i celou hodinu vedli studenti. Moje kniha Adult and Continuing Education: Theory and Practice (1983 a několik dalších vydání) vychází z kurzu, který jsem dával dohromady se studenty jsou to vlastně poznámky, podle nichž jsem si připravoval hodiny, rozšířené o poznatky ze seminářů, v nichž studenti učili své kolegy. Mým úkolem bylo naučit je vyučovat. Z jakého důvodu si myslíte, že to bylo pro studenty obtížné? Studentům se takový způsob práce zdál být obtížný proto, že od profesorů očekávali odpovědi, řekněme fakta, která si zapamatují a ve vhodný okamžik zopakují. Bylo pro ně nezvyklé slyšet, že ode mě fakta nedostanou. Ale nebylo na mně, abych je učil pravdu, ať již jakoukoli. Na mně bylo vzbudit v nich zájem o obor, tak aby o něm mohli diskutovat, nejen opakovat, co jim řekne někdo jiný. Takto se naučili pohlížet na výuku ve škole na odborných školách, ba i na školách vysokých. Myslím, že změna očekávání je postupný proces, a věřil jsem tomu, že v sobě vybudují jiná očekávání od role učitele. V tomto smyslu jsme je museli učit, jak být studentem a někým, kdo se učí, a ne prázdným sudem, do nějž něco nalejeme. Já jsem od studentů očekával, že budou dělat zkoušky, a mým úkolem bylo podpořit u nich schopnost analýzy a sebedůvěru k odpovědím. 5 Není na mně, abych učil pravdu 47

15 6 Učit (se) z příběhu Jennifer A. Moon Jaké jsou cílové skupiny, se kterými pracujete za využití reflektivních technik? Často přemýšlím o tom, co mě přimělo psát o reflexi. Nezačínala jsem s tím, že bych měla na mysli konkrétní cílovou skupinu, spíš se mi chtělo zkoumat myšlenku reflektování a její vztah k učení. Ještě se k tomu vrátím. Pozorovala jsem určitý problém, který mě inspiroval v myšlení. Pracovala jsem tehdy v oblasti zdravotnického vzdělávání, koncipovala způsoby pomoci pracovníkům v různých pracovních rolích, kteří vedli zdravotnické vzdělávání pro lidi z praxe. Byly to velmi krátké kurzy. Účastníci takového vzdělávání (zdravotní sestry, policisté, učitelé) vynakládali značné úsilí na to, aby našli potřebný čas pro aplikaci získaných poznatků. Většinou se jim líbil kurz i myšlenky, které na něm zazněly, ale jakmile se vrátili ke každodenní práci, museli nahrazovat zameškanou dobu a postupně nové myšlenky zapomínali. Přišlo mi tedy užitečné zavést do kurzů reflexi, aby lidé mohli přemýšlet nad tím, jak začlenit nové věci do všední praxe. Také jsem kurz rozdělila tak, aby mezi první a druhou částí byla zásadně prodleva, chvíle k reflektivnímu myšlení. Pracuji se skupinami, které většinou sestávají z vysokoškolských učitelů a lidí z prostředí profesního rozvoje. Jejich odbornost je různá, většina kurzů je v tomto smyslu smíšených. Dříve jsem často pracovala v kontextu oborů zdravotnických, hlavně v oblasti vzdělávání zdravotních sester, ale i na obchodních školách, na fakultách technických oborů. Pracovala jsem i s odbornými sociálními pracovníky, skupinami školitelů praktických lékařů, učiteli účetnictví a jejich žáky, pracovníky a studenty v oblasti médií, výzkumníky z různých oborů, postgraduálními studenty, nyní také s lidmi z prostředí uměleckých disciplín a designu. Pokud jde o cílové skupiny, je to tedy velmi široká škála. V poslední době v souladu s vývojem britské situace týkající se kvalifikace učitelů na vysokých školách jsem vedla hodně akcí pro začínající vysokoškolské učitele nejrůznějších oborů. S reflektivním učením pracuji už nějakou dobu, znám tedy cesty šíření myšlenky reflexe. Koncem 90. let se uvažování nad praxí rozvíjelo v profesích ošetřovatelské péče. Zřejmě to bylo tím, že je to obor značně specifický, který potřebuje najít jiné způsoby vzdělávání, než jsou tradiční medicínské didaktiky. Zavedení prvku reflexe bylo důležitou součástí těchto změn. Také si myslím, že určitou roli hrála skutečnost, že jde o doménu žen, a řekla bych, že ženám sedí reflexe víc než mužům ať už to mají v povaze nebo jsou k tomu 6 Učit (se) z příběhu 53

16 vedeny, či snad obojí, to nevím. V době, když jsem začínala psát, přemýšleli už o hodnotách reflexe i učitelé. Zdálo se, že vzdělavatelé učitelů nabádají své studenty k reflexi, ale sami nic takového nedělají, kdežto vzdělavatelé ošetřovatelského personálu se reflexí sami zabývali. To samozřejmě zase zevšeobecňuji. Ale když jsem naťukla genderovou problematiku, povím vám ještě něco: za ta léta jsem zjistila, že pokud je účast na kurzu využívající reflektivní učení dobrovolná, tvoří muži jen pětinu až čtvrtinu celé skupiny, a to platí neuvěřitelně spolehlivě. I když to může být podobné tomu, jaká bývá účast na akcích profesního rozvoje obecně, možná nejde jen o reflektivní učení. Protože působím na volné noze, nevstupuji většinou do situací, ve kterých bych podněcovala reflexi vázanou na konkrétní problematiku. Mým úkolem je pomoci skupině, aby se naučila snáze a účinněji uvažovat. Myslím, že nějakou reflexi provádí každý, je to součást učebního procesu člověka. Někteří o reflexi píší, někdo jen počmárá papír, jiný nakreslí obrázek, někdo o ní mluví a někdo ne. To je věc osobnostních rozdílů, ale je to zřejmě dáno i oborem, v němž se kdo pohybuje. U některých disciplín je reflexe reprezentována formálním písemným projevem, například u společenských věd, v umění, u humanitních oborů. U jiných disciplín, jako jsou přírodní vědy, se reflexe do formálních písemností příliš nevkládá. Možná ji pak lidé vyjadřují v osobních poznámkách nebo v autě cestou do práce. Pro lidi z této druhé skupiny je účast na akcích reflektivního učení spíše součástí povinného profesního rozvoje než způsobem rozvoje myšlení v rámci svého oboru. Co je cílem Vaší práce s touto skupinou? Cílem práce ve většině mých workshopů reflektivního učení je přivést účastníky k tomu, aby začali hloubavě psát a dokázali, že jsou schopni hlubší formy reflexe, která povede k účinnějšímu učení. Neřekla bych, že se toho moc naučíme z povrchní reflexe, kterou studenti provádějí, když je někdo učí reflektovat, byť reflektovat hluboce. Většinu mých skupin tvoří učitelé, proto chápu svou práci jako pomoc účastníkům reflektovat (Proč by měli o reflexi vůbec něco vědět?) i jako ukázku, jak pomoci studentům. K této práci využívám během workshopu specifický materiál (Graduated Scenario 10, např. The Park Exercise, viz který pak zůstává volně k dispozici pro další práci se studenty. Snažím se, aby moje práce, pokud je to možné, nepodléhala omezením z hlediska autorských práv. 10 Graduated scenario gradující příběh/scénář je typ cvičení, kdy je jeden příběh zachycen na různých úrovních reflexe, tj. v důsledku jde o čtyři příběhy odlišené různou hloubkou reflexe. Cvičení V parku autorka představuje také v publikaci A Handbook of Reflective and Experiential Learning (Moon, 2004) pozn. red. 54 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

17 7 Reflexi za nás nikdo neudělá Jan Kolář Jaké jsou cílové skupiny, se kterými pracujete za využití reflektivních technik? K tématu osobnostně sociálního rozvoje a zkušenostně reflektivního učení mě (aniž bych je tehdy takto dokázal pojmenovat) před cca patnácti lety přivedlo mé působení v zařízení zaměřujícím se na práci s uživateli návykových látek zejména pervitinu a heroinu. Šlo o poměrně pestrou klientelu s různou strukturou potřeb, různou mírou náhledu na problematičnost svého stávajícího chování, různou (spíše však nízkou) úrovní motivace k jeho změně a s tím i logicky spojenou různou odpovědí na penzum nabízených služeb. Krom aktivních uživatelů drog jsem zde měl rovněž příležitost pracovat i s jejich blízkými (např. na bázi rodičovských skupin) a intenzivně přičichl také k oblasti přípravy a realizace primárně preventivních programů pro žáky a studenty základních a středních škol. Později jsem se s těmito tématy setkal v podobě různých pro studenty i širokou veřejnost organizovaných seberozvojových kurzů v průběhu svého vysokoškolského studia. Zaujaly mě natolik, že jsem se jimi začal posléze sám zabývat. Nejprve v rámci neziskové organizace a několika komerčních firem, kdy jsme s kolegy vytvářeli a realizovali sebezkušenostní semináře, workshopy a kurzy zaměřené všeobecně na rozvoj širokého spektra tzv. měkkých dovedností. Našimi klienty zde byli jednak studenti humanitně zaměřených vysokých a vyšších odborných škol, jednak zaměstnanci veřejné správy (např. sociální a pedagogičtí pracovníci), ale rovněž pracovníci firem (především zástupci středního a vyššího managementu). Později jsem se v rámci svého působení na akademické půdě začal více zaměřovat na oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje studentů pomáhajících oborů vysokých škol, pro které již delší dobu připravuji celou řadu předmětů a kurzů, usilujících např. o posílení schopnosti sebereflexe, rozvoj sociálních dovedností, dovedností práce s různými skupinami klientů apod. V posledních letech s kolegy rovněž organizujeme dvouleté specializační studium zkušenostně reflektivního učení, v jehož rámci připravujeme studenty k využití této platformy učení v různorodých oblastech jejich pozdější praxe (volnočasové aktivity, poradenství, psychoterapie, školní vzdělávání apod.). Kontakt s reálnou praxí si nadále udržuji prostřednictvím realizace seminářů, workshopů a kurzů pro několik externích subjektů a cílových skupin, zejména pak učitele, sociální pracovníky, volnočasové pedagogy, vychovatele atd., a v poslední době se začínám více zabývat i případovou a týmovou supervizí. 7 Reflexi za nás nikdo neudělá 59

18 Za obecně obtížnou považuji v zásadě každou ze skupin, s níž aktuálně pracuji, a přistupuji k ní proto s velkým respektem. Studenti (a zde musím podotknout, že pracuji v převážné většině případů na bázi volitelných kurzů se studenty motivovanými) bývají obvykle velmi nároční. Vyžadují dostatečné a přitom jasné a srozumitelné ukotvení v aktuálních teoretických východiscích, v nichž se do určité míry orientují a bývají je rovněž často schopni podrobit i relativně fundované kritické reflexi (např. v metodicky zaměřených vzdělávacích aktivitách tak často balancuji na hraně mezi nadměrným zabředáváním do předkládaných teoretických konceptů anebo naopak jejich přílišným zjednodušováním do podoby, která se již původnímu pojetí představovaného autora poněkud vzdaluje). Ještě více je ale zajímá svět praxe. Žádají příklady, ukázky, (zpočátku i) návody, možnost zkoušet nanečisto a ještě více pak načisto. Do procesu přitom oproti zažitému předpokladu nevstupují jako tabula rasa. Řada z nich již v průběhu studia nasbírala celou řadu cenných zkušeností, kterými naše společná setkání nesmírně obohacují. K těmto zkušenostem však vesměs nepřistupují jako k hotovému a neměnnému produktu. Naopak, je pro ně často surovým polotovarem, který nabízejí k dalšímu zpracování, jemuž jsou přístupni a aktivně, energicky, kreativně a často i houževnatě se na něm podílejí. S praktiky mám po této stránce zkušenost rámcově odlišnou. Velmi často teorii odmítají zcela (v praxi to přece chodí jinak), někdy ji však sympatickému a usměvavému lektorovi odpustí (ideálně však ve velmi zjednodušeném tvaru, na nepřesnosti se zde příliš nehledí). Jejich primární zájem se nicméně zpočátku soustřeďuje zejména na to, jak se věci mají (dobře) dělat, a to pokud možno v několika jasných, jednoznačných a univerzálně platných krocích (říkáme jim kuchařky ). Opírají se obvykle o pestré portfolio v průběhu mnoha let nabytých zkušeností, jež vykrystalizovalo do podoby jakýchsi objektivizovaných teorií, které jsou zpočátku velmi málo ochotni měnit. Ale i s tím lze a je zapotřebí pracovat. Poté co jsem porozuměl důvodům, proč tomu takto je, s tím vlastně pracuji velmi rád. Zamýšlím-li se nad klientelou, s níž nepracuji úplně rád, mám nutkání střelhbitě odpovědět, že s tou málo motivovanou. Ono to ale vlastně není tak jednoduché. Domnívám se totiž, že každý člověk je nějak a k něčemu motivován, a skutečnost, že účastníkova motivace směřuje jiným směrem, než má (nebo ostatních členů skupiny, zadavatele apod.), přece není a nemůže být na závadu. Takový nesoulad vnímám jako výzvu k hledání společného zájmu a rekontraktování původní zakázky. Někdy se to dokonce na nějaké úrovni podaří a z takových momentů pak mívám velkou radost. Byť se mi tedy na počátku každé práce lépe stojí před účastníky motivovanými (komu také ne), nemohu říci, že by mě klientela nemotivovaná a priori odrazovala. Naopak, podaří-li se nám na něčem domluvit a někam se posunout, bývám v závěru výrazně saturován a to nejen s ohledem na své přesvědčení, že nemotivovaní (nebo v konečném důsledku alespoň jejich klienti) potřebují námi nabízené příležitosti k rozvoji snad ještě více než účastníci motivovaní. 60 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

19 Literatura Argyris, C., & Schön, D. (1974). Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass. Anderson, H., & Jensen, P. (2007). Innovations in the reflecting process. London: Karnac. Bacon, S. B. (1987). The evolution of the Outward Bound process. Greenwich: Outward bound USA. Bachtin, M. (1980). Román jako dialog. Praha: Odeon. Baker, A. C., Jensen, P. J., Kolb, D. A., & Associates (2002). Conversational learning: An experiential approach to knowledge creation. Westport: Quorum Books. Baxter Magolda, M. (1992). Knowing and Reasoning in College Students; gender-related patterns in students intellectual development. San Francisco: Jossey-Bass. Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford: Stanford University Press. Blondel, M. (2008). Filosofie akce: esej kritiky života a vědy praxe. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. Booth, C. (2011). Reflective teaching, effective learning: instructional literacy for library educators. Chicago: American Library Association. Boud, D., & Walker, D. (1990). Making the most of experience. Studies in Continuing Education, 12(2), Boud, D., & Walker, D. (1993). Barriers to reflection on experience. In D. Boud, R. Cohen, & D. Walker (Eds.), Using Experience for Learning (s ). Buckingham: SRHE & Open University Press. Boud, D., & Walker, D. (1998). Promoting reflection in professional courses: the challenge of context. Studies in Higher Education, 23(2), Boud, D. (1994). Conceptualising learning from experience: developing a model for facilitation. In M. Hyams, J. Armstrong, & E. Anderson (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Adult Education Research Conference (s ). Knoxville, Tennessee: College of Education, University of Tennessee. Boud, D. (2001). Using journal writing to enhance reflective practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 90, Literatura 109

20 Boud, D. (2009). Locating reflection in the context of practice. In H. Bradbury, N. Frost, S. Kilminster, & M. Zukas (Eds.), Beyond Reflective Practice: New Approaches to Professional Lifelong Learning (s ). London: Routledge. Boud, D., Cressey, P., & Docherty, P. (2006). Productive reflection at work: learning for changing organizations. London: Routledge. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). Promoting reflection in learning: a model. In D. Boud, R. Keogh, & D. Walker (Eds.), Reflection: Turning Experience into Learning (s ). London: Kogan Page. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). Reflection: Turning Experience into Learning. London, Kogan Page. Boyd, E., & Fales, A. (1983). Reflective learning: Key to learning form experience. Journal of Humanistic Psychology, 23(2), Brockbank, A., & McGill, I. (2007). Facilitating reflective learning in higher education. Maidenhead: McGraw-Hill. Brookfield, S. D. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. D. (2009). The concept of critical reflection: promises and contradictions. European Journal of Social Work, 12(4), London: Routledge. Calderhead, J., & Gates, P. (1993). Conceptualizing reflection in teacher development. London: Falmer Press. Carroll, M. (2009). Supervision: critical reflection for transformational learning, Part One. The Clinical Supervisor, 28(2), Carter, K., & Doyle, W. (1996). Narrative and life history in learning to teach. In J. Sikula (Ed.), Handbook of Research on Teacher Education (s ). New York: Macmillan. Clandinin, D. J. (1985). Personal practical knowledge: A study of teachers classroom images. Curriculum Inquiry, 15(4), Cressey, P., & Boud, D. (2006). The emergence of productive reflection. In D. Boud, P. Cressey, & P. Docherty (Eds.), Productive Reflection at Work: Learning for Changing Organisations (s ). London: Routledge. Damasio, A. R. (2004). Hledání Spinozy: radost, strast a citový mozek. Praha: Dybbuk. Damasio, A. R. (1994). Descartes error: Emotion, reason and the human brain. New York: Grosset Putman. Day, C. (1993). Reflection: A necessary but not sufficient condition for professional development. British Educational Research Journal, 19(1), Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The what and why of goal persuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), De la Harp, B., & Radloff, A. (1997). Do first year students reflect on their learning? Why they should and how they can. Annual Higher Education Research and Development Society of Australasia International Conference, Auckland, New Zeland. 110 REFLEXE V PROCESU UČENÍ. DESETKRÁT STEJNĚ A PŘECE JINAK...

Josef Lukas. Katedra psychologie FSS MU Brno

Josef Lukas. Katedra psychologie FSS MU Brno VÝVOJ UČITELE: PŘEHLED RELEVANTNÍCH TEORIÍ A VÝZKUMŮ (1. ČÁST) 1 Josef Lukas Katedra psychologie FSS MU Brno Úvod Úspěšnost vzdělávacího procesu je závislá na mnoha faktorech, West a Hopkins (2003) v této

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol.

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. 249. publikace Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Brno 2007 Edice: Pedagogický

Více

1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Ostrava 2013 Recenzenti: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Sborník příspěvků z 1. konference Koučink v praxi Autor: Kolektiv autorů

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

TRENDY V EVALUACI PRÁCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL

TRENDY V EVALUACI PRÁCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL 7 TRENDY V EVALUACI PRÁCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL MILAN POL, JUSTINA ERČULJ Abstrakt: V tomto textu bude věnována pozornost evaluaci 1 práce vedoucích pracovníků škol. Nejdříve poukážeme na dnešní akcenty

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými

Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými Autoři: Leoš Zatloukal, Pavel Vítek Zdroj: ZATLOUKAL, L., VÍTEK, P. Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými.

Více

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/07.0197 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol

Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol 27 Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol Masarykova univerzita v Brně Anotace: Článek 1 pojednává o pedagogickém vedení školy z pohledu ředitelů základních škol. V první části textu

Více