Hinduismus. Katolictví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hinduismus. Katolictví."

Transkript

1 Týmaž oima Už pouhým srovnáváním základních tezí jednotlivých náboženství lze vysledovat, že každé z nich eší také otázku sexu. Pi tom je vidt, že jednotlivá náboženství pistupují k ešení této otázky odlišn. Napíklad nesesmilníš z desatera je základním kamenem katolického náboženství. Jedno z pti etických pravidel buddhismu naptí trochu uvoluje: Smyslné nestídmosti se chci zdržovat. Pokud oba pístupy správn pochopíme, zjistíme, že buddhistický pístup je nejen uvolnnjší, ale i penesen, ve vztahu napíklad k vcem, uí nelpt na jejich vlastnictví. Tak vlastn náboženství ovlivovala a ovlivují celé kulturní djiny až do souasnosti. Jako bonus jsou pipojeny i nkteré z dalších filozofií a také techniky otevírající možnosti pro využití získaných poznatk v praxi. Hinduismus. Patí mezi nejstarší svtová náboženství. Jeho poátky spadají do období let ped naším letopotem. Je to velmi rznorodé náboženství, rozšíené je zejména na území dnešní Indie. Jedním z pojm na kterém staví je reinkarnace esky pevtlení. Boha hinduisté chápou asto velmi rozmanit napíklad ve form trojí podoby, která sestává z Brahmy = Stvoitele, Višnua = Udržovatele a Šivy = Niitele. Nkdy jsou všechny ti podoby vykládány jako reinkarnace jediného boha. Pro struné dokreslení mnohosti náboženských smr v hinduismu lze uvést, že nkteí hinduisté se považují za ateisty, jiní teba vyznávají hinduismus v podob osobního boha. Z pohledu ešení otázky sexu lze hinduismus nazvat náboženstvím sexuální energie. Mezi hlavní symboly náboženství patí falus mužský pohlavní úd. Sexuální aktivity muže se tak stávají hlavní hybnou silou. S oslavou falu se lze setkat teba nad vchodem do svatyn, bžné je umístní tohoto symbolu uvnit, symbol lingamu, jak je také mužský pohlavní úd nazýván, bývá použit i v architektue. V Evrop je toto náboženství rozšíeno zejména mezi nkterými romskými obyvateli, kteí pvodem pochází práv z Indie. Katolictví. Je náboženství, které založil Ježíš Kristus. asem se jeden hlavní smr rozvinul do ady proud se spoleným základem, mezi nž patí napíklad kesanství má jako jeden z hlavních rituál kest, nebo teba adventisté o Adventu oekávají narození Ježíše Krista, evangelíci praktikují náboženské vhledy a rituály spjaté s poslední veeí. Lze konstatovat, že oproti hinduismu je to náboženství sjednocující v názoru na vc. Vyznává jediného boha. Hlavní teze jsou popsány v Bibli ta má dv ásti : Starý zákon popisuje svt ped píchodem Krista a Nový zákon popisující Kristv život. Základním pilíem katolictví je rozdlení spolenosti do dvou skupin na uící a slyšící. Pi studiu Starého zákona se doteme, že setkání obyejných lidí s bohem byla chápána jako docela normální události. Kristus ovšem dal lidem motlitbu : Ote náš, jenž jsi na nebesích., a tak vlastn vysthoval boha na nebe. To lze považovat za Kristv velký objev a patent. Na první pohled se zdá, že náboženství otázku sexu neeší, že nemá sexuální symbol. Má. S ohledem na popisovaná podobenství v Bibli o neposkvrnném poetí panenky Marie je práv panna tím sexuálním symbolem. Aby náboženství podpoilo tuto myšlenku i do budoucna, zakázalo knžím svatby. Celibát tchto muž tak do dnešních dn vytváí ve spolenosti nerovnováhu a tím i urité malé naptí, samozejm spolen s další symbolikou. Podobenství ve smyslu postavení panny - panny Marie mezi lovka v osob Ježíše Krista a jeho otce boha na nebesích, v lidech asto vytváí i mylnou domnnku, že je nco mezi nebem a zemí. Musíme si ale uvdomit, že podle Bible bh stvoil nebe a zemi a že mezi tyto dva

2 objekty nic nedal. Nebe tak de facto musí zaínat hned u zem. Hned u Zem. Ale tento pohled již není katolický. Nebo ano? Taoismus. Náboženství, které vznikalo na území íny z pvodního šamanismu. Staví na poznání dvou protikladných sil jin a jang, které dominují veškeré existenci a z jejich vného boje vznikají ti entity nebe, zem a lidstvo. V prvním století našeho letopotu se taoismus stal plnohodnotným náboženstvím. Beze sporu lze toto náboženství nazvat náboženstvím rovnováhy, náboženstvím hledání rovnováhy v pírod a jejím nacházením a odhalováním. Slovo tao peložíme jako cesta. Cesta k nalezení rovnováhy. Symbolem je napíklad monáda : Vyjaduje rovnováhu mezi protiklady. Vytváením rovnováhy eší i otázku sexu. Ponechám na tenáích tenákách vliv tohoto náboženství na Evropu v souvislostech s pedchozími dvma odstavci. Buddhismus. Po sexuální stránce je náboženstvím dosplé ženy. Jak již bylo uvedeno, umožuje uvolnnjší sexuální vztahy, i když ani trvalé svazky nemusí být výjimkou. Jednoduše to lze vyjádit vtou, že vše je možné. Mže se tak dokonce i stát, že otec a syn mají stejnou sexuální partnerku, pokud ovšem ona není jeho matkou. Je zejmé, že symbolika panny zde nehraje žádnou významnou roli. Buddhismus vznikl kolem roku 540 ped naším letopotem na pomezí Indie a Nepálu. Zakladatelem je Buddha. Je to náboženství prožitku, nikoli náboženství víry. Jednou ze základních metod praktikování buddhismu je meditace. Buddhismus o sob tvrdí, že halucinací, kterou jiná náboženství oznaují slovem bh, vbec netrpí. Naopak se snaží dopodrobna a co nejpesnji popisovat a vysvtlovat reálný svt. To, jak se vci mají. Uprosted tchto vhled do reálného svta je mysl. Ta je v buddhismu napíklad zpodobována diamantem s jasn záícím, bílým svtlem. Za existenci jev rozumov dosud neobjasnných napíklad vznik a dlení DNA - je zodpovdná mája = tvoivá moc, nkdy též nazývána jako závoj nevdomosti. Jedním z cíl buddhismu je dosažení nirvány. Nirvána je stav bez píin a následk. Stav vcí, stav svta, stav vztah. Soubor vnjších vliv oznauje slovem karma. Žádný lovk by neml slovem, myšlenkou nebo skutkem karmu zbyten zhoršovat. Protože - krom lovka - píroda sama karmu nikdy zbyten nezhoršuje! Je s jistotou známo, že buddhismus, jako jediné náboženství svta, nikdy nerozpoutal žádnou válku. Inu : Veškeré zlo pramení z nepochopení! Myšlenkovým vdcem buddhist je lama esky uitel. Judaismus. esky židovství. Náboženství zakládající si na skutenosti, že Ježíš Kristus byl Žid. Protože Ježíš Kristus je považován za prvního papeže, lze pedpokládat že jako duchovní musel žít v celibátu. Musel tedy zemít, z mrtvých vstát a nakonec vstoupit na nebe jako panic. Krom obízky sedmého dne po porodu, provádné povinn u chlapc, pesn jako u Ježíše Krista, je jedním z hlavních rituál náboženství den, kdy mladý chlapec te samostatn na veejnosti Tóru svitek látky s textem, který se v podstat shoduje se Starým zákonem z Bible. Ve vku 13 let se tímto obadem židovský chlapec stává z náboženského hlediska dosplým, plnoprávným lenem židovské komunity. Pro naplnní osudu panice je samozejm dležitý i okamžik prvního sexuálního zážitku. Proto je v tomto náboženství povinností každého Žida oženit se!

3 Pravoslavná církev. Náboženství vycházející z uení Ježíše Krista tedy z katolictví. Ve svých tezích je však ponkud mírnjší. Napíklad umožuje nižším knžím uzavírat satky a mít dti. Symbol singularity Ježíše je ásten potlaen i tím, že v Pravoslavné církvi mže být také chápán jen jako jeden z hlavních mesiáš a dále nutností názorové shody vtšiny církevních hodnostá pi ešení církevních vcí. Tento postup také posouvá zpracování otázky reálné skutenosti od jejího otevení, pes debatu a hledání optima až k dosažení výsledku. Tím asto bývá opt vc zcela reálná, hmatatelná. S ohledem na tento postup a nutnosti dosažení konkrétního výsledku v širší shod mžeme náboženství nazvat náboženstvím matky. Žena matka, respektive ženská jména se asto vyskytují i v prbhu bohoslužeb, piemž jsou stavna z hlediska dležitosti na úrove obdobnou bohorodice pann Marii. Náboženství je rozšíeno nejvíce v oblastech Ruska a uvdomit si, že geograficky leží v oblasti prolínání proud katolických a buddhistických, mže pi podrobnjším studiu i hodn napovdt. Pro oblast Moravy jsou prvními vrozvsty Cyril a Metodj, knží Pravoslavné církve. Islám. Náboženství vznikalo v letech 680 až 730 našeho letopotu. Základní knihou je Korán, skládající se ze 114 Mohamedových proroctví. Bh je nazýván Alláh. Ježíše Krista náboženství uznává jen jako jednoho z mnoha prorok, stejn jako proroka Mohameda. Alláh je tak svým postavením velice jedinený. Proto nkteí kritici náboženství pirovnávají k uctívání kultu boha. V Mohamedových proroctvích se vyskytují vty varující ped neposlušností vi Alláhovi, za které se postižený bude smažit v ohni pekelném. Otázku sexu eší ve srovnání s ostatními náboženstvími velmi osobit : Muž se mže zcela legáln oženit až se tymi manželkami. Všechny musí hmotn zajistit. Je bezpodmínen požadováno, aby dívka byla ped svatbou panna. Za pípadný pedmanželský sex jí totiž mže hrozit až trest smrti. O tom, kdo si dívku vezme, ona sama vtšinou nerozhoduje. Tyto skutenosti vytváejí ve spolenosti pomrn velké naptí. Generují zcela logické otázky : Co když na mladého chlapce dívka nezbude? Co když se mladé dívce nebude budoucí manžel líbit? Jako jeden ze zpsob šíení a ochrany istoty náboženství má svatou válku jihad. Svdkové Jehovovi. Náboženství vzniklo v roce 1870 v USA, v Pensylvánii. Jedním ze zakladatel byl Charles Taze Russell. Od vydával asopis Strážná vž. asopis byl pvodn šíen za nízkou cenu a od roku 1990 je distribuován zdarma, aby nebylo nutné o utržených penzích útovat a platit dan. Náboženská spolenost jak jsou Svdkové Jehovovi nazýváni pvodn vznikla jako spolek Badatel Bible. Spolenost bychom tedy mohli zaadit mezi katolická náboženství; má ovšem adu odlišností. Jednou z nich je napíklad pojmenování boha jméno boha je Jehova a nadazenost boha Jehovy je v náboženství dominantní. To naznauje už sám název. Naopak význam Ježíše Krista jako božího syna je ásten potlaen teba i tou skuteností, že Vánoce se neslaví jako svátky jeho píchodu na svt, ale jako svátky slunovratu. Mžeme se také ptát, pro bylo nutné v Písmu svatém bádat a revidovat jej? Kdo ví? Možná jednou z pvodních myšlenek bylo vytvoit pro mnohonárodnostní obyvatele Ameriky nové náboženství, založené na starých, provených, ale oištných tradicích katolictví, islámu a buddhismu buddhistickým prvkem v tomto náboženství mže být napíklad odmítání válek, odmítání vojenské služby a odmítání nošení zbran. ešení otázky sexu lze ohodnotit jako úzkostliv katolické. Snaha o vytvoení vesms kladného, pozitivního a istého pístupu k ešení náboženských otázek a jeho praktikování však mže psobit až depresivn. A to nejen na vyznavae samotné, ale i na jejich okolí.

4 Ayahuasca. Ayahuasca je psychoaktivní nápoj používaný po tisíciletí šamany ayahuasqueros v oblasti amazonského deštného pralesa k oist tla i duše. Pipravuje se formou odvaru z liány banisteriopsis caapi a list kee psychotria viridis. Ob vstupní ingredience se po píprav ádov hodiny vaí. První z nich psobí obdobn jako serotonin hormon produkovaný lidským mozkem. Serotonin je též nazýván hormon dobré nálady, jeho nedostatek psobí deprese. Samotný odvar z liány ovšem žaludení šávy rozloží a tím tém znehodnotí jeho psobení. Pro potlaení rozkladu se pi píprav používá i druhá rostlina. Po požití nápoje nastanou halucinace, ve kterých jsou zkušení ayahuasqeros schopni komunikovat s božstvem, s duchy zemelých, ale i žijících, s rostlinami, virtuáln levitovat, prožívat píjemné, ale i nepíjemné halucinaní zážitky, urovat diagnózy nemocí a léit je. Pozoruhodné je, jak se ze zhruba rostlin Amazonie podailo urit zrovna ty dv, které spolu fungují výše popsaným zpsobem. Jak šamani došli k tomuto geniálnímu nápadu, když molekulární biologie jev prozkoumala teprve nedávno? Pití ayahuascy, jako všeobecn uznávaná náboženská praktika indián, otázku sexu neeší s výjimkou jednodenní sexuální zdrženlivosti tsn ped obadem! I kdyby se podailo rozšíit pití nápoje mimo oblast Amazonky, není šance, že by se stala ním svtovým, práv pro absenci ešení zmiované otázky. Totéž platí i pro soudobá nová náboženská uskupení a náboženské sekty. Komunismus. Položil si základní filozofickou otázku : Co je prvotní? Hmota a nebo vdomí? A aby se odlišil od idealistických filozofií, sám si odpovdl : Hmota. Co je hmota? Pokud vezmeme atom hmoty a zvtšíme ho do velikosti stadionu, bude mít jeho jádro velikost hrášku kdesi uprosted a elektrony jako malé teky budou obíhat po atletické dráze kolem. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Pokud vezmeme jádro pirovnané k hrášku uprosted a zvtšíme jej do velikosti msta s miliónem obyvatel, uvidíme uvnit jádra protony a neutrony. Protony budou mít velikost pomerane a neutrony grapefruitu. A v každé tvrti toho msta bude jeden. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Pokud nyní vezmeme ten nejvýkonnjší mikroskop a podíváme se dovnit pomerane, uvidíme uvnit ješt menší ástice, nazývané kvarky. V protonu jsou ti. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Vdci jsou pesvdeni, že i kvarky se dále skládají ze string strings etzc. Zvtšovací pomr je zhruba stejný. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Pokud bychom nyní odebrali všechno subatomární vakuum z celé zemkoule a blízkého okolí, zstane hmota o velikosti hrací kostky na love nezlob se. Nejvýše o nco vtší. Tento vhled do nitra hmoty je ovšem veskrze buddhisticky! Vysvtluje, jak se vci mají. Propagandisté komunismu ustrnuli jen u pojmu hmota. Komunismus se snažil patrn i buddhisticky ešit otázku sexu anebo se na ešení této otázky zapomnlo. Jak chápat uení o tom, že v komunismu bude patit všechno všem? Vysvtlení nápadn pipomíná popis možného uspoádání vztah u buddhist. Kamenem úrazu se stává majetek a jeho vlastnictví, které je v oblastech psobení komerce a vdeckotechnické revoluce tradiní nutností. Z pohledu vlastnictví majetku pece psobí silnji katolictví! Nelze se zbavit vhledu, že sexuálním symbolem musí být nco mezi pannou a dosplou ženou. Rozostený pohled na ženu mže provokovat i k dalším asociacím. Navíc dní v komunistické spolenosti se má odehrávat pod vedením dlnické tídy a tento vhled je zase pro zmnu hinduistický. Fašismus. Od slova fašiny významov otepi proutí k obkládání val. Je ve svém pojetí totální ideologie a asto bývá charakterizována jako zámrn iracionální. Nejspíš i proto popírá dosud všechny popsané zpsoby ešení otázky sexu. Co zbývá? Pi pohledu na Adolfa Hitlera a Evu Braunovou je to pítel + pítelkyn. Bez satku a v uvedeném píkladu i

5 s dtmi. To mže i tak trochu pipomínat hinduismus a spoleným znakem mže být i symbol hákového kíže, i když se smr jeho zalomení v tchto dvou pípadech liší. Zdánliv pohodový, volný svazek muže a ženy má jedno veliké úskalí : Tak jako po vzestupu pichází pád, po prosperit úpadek, mže pijít po dnech harmonického soužití páru rozchod. Na pohled snadná vc, ale práv pro to vc velmi bolestivá, s vyhrocenou atmosférou, kdy asto není jasné která bije a nikdo neví nikomu. Heslo Musíme si pomáhat! a odpouštt, bývá asto jediným klíem k vysvobození z okov fašismu. Kapitalismus. asto pevládá názor, že bh jsou peníze. Kapitál. Peníze, které urí míru hodnot. Pitom se neíká nadarmo, že ty nejlepší vci jsou zadarmo! Proto se nkdy objeví i docela nový a originální pohled na svt : MATRIX je všude. Obklopuje nás, a to i te ; tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna nebo když zapneš televizi. Ty ho cítíš cestou do práce nebo do kostela, když platíš dan! MATRIX mže mít proti bohu a se jmenuje jakkoliv - nebo proti Ježíši Kristovi jednu výhodu : Tak, jak je v pedešlém odstavci tvrci stejnojmenné trilogie definován, je na první pohled vidt, že nemá záda. Za jeho zády logicky nelze nic udlat! Další možností, jak navázat kontakt s bohem, je využití zákon ízené dynamiky, uplatované napíklad v globální ekonomice. Zbývá odpovdt, jakým zpsobem eší kapitalistické spolenosti otázku sexu. Velmi excelentním! Demokratická spolenost jasn zákony deklaruje, jaké náboženství je uvnit státu práv to státem uznávané a pípadn jaká další náboženská uskupení názorové proudy stát toleruje a jaká nikoli. V souladu s tím vytvoí celý soubor zákon, které soužití definují! Výhodou také je, že má každý oban nebo obanka právo vybrat si to svoje náboženství, svj pístup! Jasnovidci. Je vidt, že s výjimkou taoismu ostatní popsaná náboženství pracují vždy jen s jednou polovinou sexuálního páru. Náznak urité kompenzace tohoto nedostatku mžeme zaregistrovat napíklad v buddhismu zavedením nirvány. Velký rozpor v tomto smru je v Islámu, kde se nastolení rovnováhy tak, jak si ji náboženství pedstavuje, dosahuje nkdy až za cenu ztrát na životech. Z dvodu nastolení rovnováhy uvnit jednostrann smrované spolenosti a také z dvodu pokroku, se mžeme as od asu setkat s lovkem s neobvyklými vhledy na svt. Sem by mohli patit teba osvícenci, prorokové, reformátoi, stedovcí astronomové a dnes jasnovidci. Jasnovidce lze rozdlit do dvou kategorií - na jasn vidící a na jasn slyšící (jasnoslyšci?). Pro úplnost uvedu, jak jsme se v dtství uili chápat svt : Nejprve jsme pedmty vidli, asem jsme se nauili pedmty pojmenovat. Teprve pak jsme se uili slova íst a psát. 80% všech informací získává lovk oima. I pesto nelze jasn slyšící jasnovidce oznait za jednoznan horší. Jde jen o vstup informace, její zpracování je nco jiného. Jiný pohled hodn subjektivní vysvtlující, jak se bhem dne, bhem hodiny nebo mezi okamžiky promuje vztah jedince vi ostatním lidem, mže být rozdlení na instrumentáe a osobnosti. To platí nejen mezi lidmi v bžném denním život, ale k tomuto zapadnutí zámku musí dojít i pi setkání dvou jasnovidc. Instrumentá potebuje pro svoji innost pedmt nebo pedmty, zatímco osobnost má pehled. Pak ale mže dojít až k tomu, že jasnovidná osobnost vnímá jasn slyšícího instrumentáe jako hyperaktivistu s poruchami soustední, zatímco naopak do buddhistické nirvány ponoená pohodová osobnost mže být chápána jako nejvtší lenoch pod sluncem se sklony k flegmatismu. Z ady jasnovidných technik lze jmenovat teba vnímání mimoosobních asociací, tení z informaního pole, meditaci, nebo prostednictvím médií. V hypnóze lze podle schopností

6 média pedvídat budoucnost, íst v minulosti nebo mimoosobn vnímat souasnost. Když bylo jedno z médií dotázáno, kde erpá reprodukované informace, odpovdlo : Z protonace, všechno je uloženo v protonaci a ta nás obklopuje a prostupuje. A jak mže jasnovidec ovlivnit teba sexuální chování, pístup k ešení otázky sexu? Jednou z možností je vnesení prvku symbolu z jiného náboženství do mysli klienta, než to, které je u nho dominantní. Výsledkem je napíklad odstranní tžkého psychického bloku. Léitelé. Jsou v podstat jasnovidci rozšiující oblast svého psobení na ešení celé ady problém v oblasti zdraví fyzického i duševního. Píkladem jeho innosti mže být teba léba nespavosti : Léka MUDr. pedepíše pacientovi prášky na spaní. To mu s nejvtší pravdpodobností pomže. Léitel postupuje jinak. Napíklad urí geopatogenní zóny, nebo poradí, jak uspoádat nábytek v ložnici, doporuí stravu. Výsledky jsou asto pekvapivé. Je vidt, že léitel má tendenci odstraovat narovnávat píiny nemoci. Nikdy nebude do nekonena opakovat slovo acylpirin, acylpirin, acylpirin. Vta je metafora a je nutné ji chápat penesen do oblasti duševního zdraví. Pokud má tená dojem, že popisované poznatky mže svým názorem obohatit nebo opravit, rád pijmu jakoukoliv diskusi k tématu.

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více