Hinduismus. Katolictví.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hinduismus. Katolictví."

Transkript

1 Týmaž oima Už pouhým srovnáváním základních tezí jednotlivých náboženství lze vysledovat, že každé z nich eší také otázku sexu. Pi tom je vidt, že jednotlivá náboženství pistupují k ešení této otázky odlišn. Napíklad nesesmilníš z desatera je základním kamenem katolického náboženství. Jedno z pti etických pravidel buddhismu naptí trochu uvoluje: Smyslné nestídmosti se chci zdržovat. Pokud oba pístupy správn pochopíme, zjistíme, že buddhistický pístup je nejen uvolnnjší, ale i penesen, ve vztahu napíklad k vcem, uí nelpt na jejich vlastnictví. Tak vlastn náboženství ovlivovala a ovlivují celé kulturní djiny až do souasnosti. Jako bonus jsou pipojeny i nkteré z dalších filozofií a také techniky otevírající možnosti pro využití získaných poznatk v praxi. Hinduismus. Patí mezi nejstarší svtová náboženství. Jeho poátky spadají do období let ped naším letopotem. Je to velmi rznorodé náboženství, rozšíené je zejména na území dnešní Indie. Jedním z pojm na kterém staví je reinkarnace esky pevtlení. Boha hinduisté chápou asto velmi rozmanit napíklad ve form trojí podoby, která sestává z Brahmy = Stvoitele, Višnua = Udržovatele a Šivy = Niitele. Nkdy jsou všechny ti podoby vykládány jako reinkarnace jediného boha. Pro struné dokreslení mnohosti náboženských smr v hinduismu lze uvést, že nkteí hinduisté se považují za ateisty, jiní teba vyznávají hinduismus v podob osobního boha. Z pohledu ešení otázky sexu lze hinduismus nazvat náboženstvím sexuální energie. Mezi hlavní symboly náboženství patí falus mužský pohlavní úd. Sexuální aktivity muže se tak stávají hlavní hybnou silou. S oslavou falu se lze setkat teba nad vchodem do svatyn, bžné je umístní tohoto symbolu uvnit, symbol lingamu, jak je také mužský pohlavní úd nazýván, bývá použit i v architektue. V Evrop je toto náboženství rozšíeno zejména mezi nkterými romskými obyvateli, kteí pvodem pochází práv z Indie. Katolictví. Je náboženství, které založil Ježíš Kristus. asem se jeden hlavní smr rozvinul do ady proud se spoleným základem, mezi nž patí napíklad kesanství má jako jeden z hlavních rituál kest, nebo teba adventisté o Adventu oekávají narození Ježíše Krista, evangelíci praktikují náboženské vhledy a rituály spjaté s poslední veeí. Lze konstatovat, že oproti hinduismu je to náboženství sjednocující v názoru na vc. Vyznává jediného boha. Hlavní teze jsou popsány v Bibli ta má dv ásti : Starý zákon popisuje svt ped píchodem Krista a Nový zákon popisující Kristv život. Základním pilíem katolictví je rozdlení spolenosti do dvou skupin na uící a slyšící. Pi studiu Starého zákona se doteme, že setkání obyejných lidí s bohem byla chápána jako docela normální události. Kristus ovšem dal lidem motlitbu : Ote náš, jenž jsi na nebesích., a tak vlastn vysthoval boha na nebe. To lze považovat za Kristv velký objev a patent. Na první pohled se zdá, že náboženství otázku sexu neeší, že nemá sexuální symbol. Má. S ohledem na popisovaná podobenství v Bibli o neposkvrnném poetí panenky Marie je práv panna tím sexuálním symbolem. Aby náboženství podpoilo tuto myšlenku i do budoucna, zakázalo knžím svatby. Celibát tchto muž tak do dnešních dn vytváí ve spolenosti nerovnováhu a tím i urité malé naptí, samozejm spolen s další symbolikou. Podobenství ve smyslu postavení panny - panny Marie mezi lovka v osob Ježíše Krista a jeho otce boha na nebesích, v lidech asto vytváí i mylnou domnnku, že je nco mezi nebem a zemí. Musíme si ale uvdomit, že podle Bible bh stvoil nebe a zemi a že mezi tyto dva

2 objekty nic nedal. Nebe tak de facto musí zaínat hned u zem. Hned u Zem. Ale tento pohled již není katolický. Nebo ano? Taoismus. Náboženství, které vznikalo na území íny z pvodního šamanismu. Staví na poznání dvou protikladných sil jin a jang, které dominují veškeré existenci a z jejich vného boje vznikají ti entity nebe, zem a lidstvo. V prvním století našeho letopotu se taoismus stal plnohodnotným náboženstvím. Beze sporu lze toto náboženství nazvat náboženstvím rovnováhy, náboženstvím hledání rovnováhy v pírod a jejím nacházením a odhalováním. Slovo tao peložíme jako cesta. Cesta k nalezení rovnováhy. Symbolem je napíklad monáda : Vyjaduje rovnováhu mezi protiklady. Vytváením rovnováhy eší i otázku sexu. Ponechám na tenáích tenákách vliv tohoto náboženství na Evropu v souvislostech s pedchozími dvma odstavci. Buddhismus. Po sexuální stránce je náboženstvím dosplé ženy. Jak již bylo uvedeno, umožuje uvolnnjší sexuální vztahy, i když ani trvalé svazky nemusí být výjimkou. Jednoduše to lze vyjádit vtou, že vše je možné. Mže se tak dokonce i stát, že otec a syn mají stejnou sexuální partnerku, pokud ovšem ona není jeho matkou. Je zejmé, že symbolika panny zde nehraje žádnou významnou roli. Buddhismus vznikl kolem roku 540 ped naším letopotem na pomezí Indie a Nepálu. Zakladatelem je Buddha. Je to náboženství prožitku, nikoli náboženství víry. Jednou ze základních metod praktikování buddhismu je meditace. Buddhismus o sob tvrdí, že halucinací, kterou jiná náboženství oznaují slovem bh, vbec netrpí. Naopak se snaží dopodrobna a co nejpesnji popisovat a vysvtlovat reálný svt. To, jak se vci mají. Uprosted tchto vhled do reálného svta je mysl. Ta je v buddhismu napíklad zpodobována diamantem s jasn záícím, bílým svtlem. Za existenci jev rozumov dosud neobjasnných napíklad vznik a dlení DNA - je zodpovdná mája = tvoivá moc, nkdy též nazývána jako závoj nevdomosti. Jedním z cíl buddhismu je dosažení nirvány. Nirvána je stav bez píin a následk. Stav vcí, stav svta, stav vztah. Soubor vnjších vliv oznauje slovem karma. Žádný lovk by neml slovem, myšlenkou nebo skutkem karmu zbyten zhoršovat. Protože - krom lovka - píroda sama karmu nikdy zbyten nezhoršuje! Je s jistotou známo, že buddhismus, jako jediné náboženství svta, nikdy nerozpoutal žádnou válku. Inu : Veškeré zlo pramení z nepochopení! Myšlenkovým vdcem buddhist je lama esky uitel. Judaismus. esky židovství. Náboženství zakládající si na skutenosti, že Ježíš Kristus byl Žid. Protože Ježíš Kristus je považován za prvního papeže, lze pedpokládat že jako duchovní musel žít v celibátu. Musel tedy zemít, z mrtvých vstát a nakonec vstoupit na nebe jako panic. Krom obízky sedmého dne po porodu, provádné povinn u chlapc, pesn jako u Ježíše Krista, je jedním z hlavních rituál náboženství den, kdy mladý chlapec te samostatn na veejnosti Tóru svitek látky s textem, který se v podstat shoduje se Starým zákonem z Bible. Ve vku 13 let se tímto obadem židovský chlapec stává z náboženského hlediska dosplým, plnoprávným lenem židovské komunity. Pro naplnní osudu panice je samozejm dležitý i okamžik prvního sexuálního zážitku. Proto je v tomto náboženství povinností každého Žida oženit se!

3 Pravoslavná církev. Náboženství vycházející z uení Ježíše Krista tedy z katolictví. Ve svých tezích je však ponkud mírnjší. Napíklad umožuje nižším knžím uzavírat satky a mít dti. Symbol singularity Ježíše je ásten potlaen i tím, že v Pravoslavné církvi mže být také chápán jen jako jeden z hlavních mesiáš a dále nutností názorové shody vtšiny církevních hodnostá pi ešení církevních vcí. Tento postup také posouvá zpracování otázky reálné skutenosti od jejího otevení, pes debatu a hledání optima až k dosažení výsledku. Tím asto bývá opt vc zcela reálná, hmatatelná. S ohledem na tento postup a nutnosti dosažení konkrétního výsledku v širší shod mžeme náboženství nazvat náboženstvím matky. Žena matka, respektive ženská jména se asto vyskytují i v prbhu bohoslužeb, piemž jsou stavna z hlediska dležitosti na úrove obdobnou bohorodice pann Marii. Náboženství je rozšíeno nejvíce v oblastech Ruska a uvdomit si, že geograficky leží v oblasti prolínání proud katolických a buddhistických, mže pi podrobnjším studiu i hodn napovdt. Pro oblast Moravy jsou prvními vrozvsty Cyril a Metodj, knží Pravoslavné církve. Islám. Náboženství vznikalo v letech 680 až 730 našeho letopotu. Základní knihou je Korán, skládající se ze 114 Mohamedových proroctví. Bh je nazýván Alláh. Ježíše Krista náboženství uznává jen jako jednoho z mnoha prorok, stejn jako proroka Mohameda. Alláh je tak svým postavením velice jedinený. Proto nkteí kritici náboženství pirovnávají k uctívání kultu boha. V Mohamedových proroctvích se vyskytují vty varující ped neposlušností vi Alláhovi, za které se postižený bude smažit v ohni pekelném. Otázku sexu eší ve srovnání s ostatními náboženstvími velmi osobit : Muž se mže zcela legáln oženit až se tymi manželkami. Všechny musí hmotn zajistit. Je bezpodmínen požadováno, aby dívka byla ped svatbou panna. Za pípadný pedmanželský sex jí totiž mže hrozit až trest smrti. O tom, kdo si dívku vezme, ona sama vtšinou nerozhoduje. Tyto skutenosti vytváejí ve spolenosti pomrn velké naptí. Generují zcela logické otázky : Co když na mladého chlapce dívka nezbude? Co když se mladé dívce nebude budoucí manžel líbit? Jako jeden ze zpsob šíení a ochrany istoty náboženství má svatou válku jihad. Svdkové Jehovovi. Náboženství vzniklo v roce 1870 v USA, v Pensylvánii. Jedním ze zakladatel byl Charles Taze Russell. Od vydával asopis Strážná vž. asopis byl pvodn šíen za nízkou cenu a od roku 1990 je distribuován zdarma, aby nebylo nutné o utržených penzích útovat a platit dan. Náboženská spolenost jak jsou Svdkové Jehovovi nazýváni pvodn vznikla jako spolek Badatel Bible. Spolenost bychom tedy mohli zaadit mezi katolická náboženství; má ovšem adu odlišností. Jednou z nich je napíklad pojmenování boha jméno boha je Jehova a nadazenost boha Jehovy je v náboženství dominantní. To naznauje už sám název. Naopak význam Ježíše Krista jako božího syna je ásten potlaen teba i tou skuteností, že Vánoce se neslaví jako svátky jeho píchodu na svt, ale jako svátky slunovratu. Mžeme se také ptát, pro bylo nutné v Písmu svatém bádat a revidovat jej? Kdo ví? Možná jednou z pvodních myšlenek bylo vytvoit pro mnohonárodnostní obyvatele Ameriky nové náboženství, založené na starých, provených, ale oištných tradicích katolictví, islámu a buddhismu buddhistickým prvkem v tomto náboženství mže být napíklad odmítání válek, odmítání vojenské služby a odmítání nošení zbran. ešení otázky sexu lze ohodnotit jako úzkostliv katolické. Snaha o vytvoení vesms kladného, pozitivního a istého pístupu k ešení náboženských otázek a jeho praktikování však mže psobit až depresivn. A to nejen na vyznavae samotné, ale i na jejich okolí.

4 Ayahuasca. Ayahuasca je psychoaktivní nápoj používaný po tisíciletí šamany ayahuasqueros v oblasti amazonského deštného pralesa k oist tla i duše. Pipravuje se formou odvaru z liány banisteriopsis caapi a list kee psychotria viridis. Ob vstupní ingredience se po píprav ádov hodiny vaí. První z nich psobí obdobn jako serotonin hormon produkovaný lidským mozkem. Serotonin je též nazýván hormon dobré nálady, jeho nedostatek psobí deprese. Samotný odvar z liány ovšem žaludení šávy rozloží a tím tém znehodnotí jeho psobení. Pro potlaení rozkladu se pi píprav používá i druhá rostlina. Po požití nápoje nastanou halucinace, ve kterých jsou zkušení ayahuasqeros schopni komunikovat s božstvem, s duchy zemelých, ale i žijících, s rostlinami, virtuáln levitovat, prožívat píjemné, ale i nepíjemné halucinaní zážitky, urovat diagnózy nemocí a léit je. Pozoruhodné je, jak se ze zhruba rostlin Amazonie podailo urit zrovna ty dv, které spolu fungují výše popsaným zpsobem. Jak šamani došli k tomuto geniálnímu nápadu, když molekulární biologie jev prozkoumala teprve nedávno? Pití ayahuascy, jako všeobecn uznávaná náboženská praktika indián, otázku sexu neeší s výjimkou jednodenní sexuální zdrženlivosti tsn ped obadem! I kdyby se podailo rozšíit pití nápoje mimo oblast Amazonky, není šance, že by se stala ním svtovým, práv pro absenci ešení zmiované otázky. Totéž platí i pro soudobá nová náboženská uskupení a náboženské sekty. Komunismus. Položil si základní filozofickou otázku : Co je prvotní? Hmota a nebo vdomí? A aby se odlišil od idealistických filozofií, sám si odpovdl : Hmota. Co je hmota? Pokud vezmeme atom hmoty a zvtšíme ho do velikosti stadionu, bude mít jeho jádro velikost hrášku kdesi uprosted a elektrony jako malé teky budou obíhat po atletické dráze kolem. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Pokud vezmeme jádro pirovnané k hrášku uprosted a zvtšíme jej do velikosti msta s miliónem obyvatel, uvidíme uvnit jádra protony a neutrony. Protony budou mít velikost pomerane a neutrony grapefruitu. A v každé tvrti toho msta bude jeden. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Pokud nyní vezmeme ten nejvýkonnjší mikroskop a podíváme se dovnit pomerane, uvidíme uvnit ješt menší ástice, nazývané kvarky. V protonu jsou ti. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Vdci jsou pesvdeni, že i kvarky se dále skládají ze string strings etzc. Zvtšovací pomr je zhruba stejný. Vše mezi tím je subatomární vakuum. Pokud bychom nyní odebrali všechno subatomární vakuum z celé zemkoule a blízkého okolí, zstane hmota o velikosti hrací kostky na love nezlob se. Nejvýše o nco vtší. Tento vhled do nitra hmoty je ovšem veskrze buddhisticky! Vysvtluje, jak se vci mají. Propagandisté komunismu ustrnuli jen u pojmu hmota. Komunismus se snažil patrn i buddhisticky ešit otázku sexu anebo se na ešení této otázky zapomnlo. Jak chápat uení o tom, že v komunismu bude patit všechno všem? Vysvtlení nápadn pipomíná popis možného uspoádání vztah u buddhist. Kamenem úrazu se stává majetek a jeho vlastnictví, které je v oblastech psobení komerce a vdeckotechnické revoluce tradiní nutností. Z pohledu vlastnictví majetku pece psobí silnji katolictví! Nelze se zbavit vhledu, že sexuálním symbolem musí být nco mezi pannou a dosplou ženou. Rozostený pohled na ženu mže provokovat i k dalším asociacím. Navíc dní v komunistické spolenosti se má odehrávat pod vedením dlnické tídy a tento vhled je zase pro zmnu hinduistický. Fašismus. Od slova fašiny významov otepi proutí k obkládání val. Je ve svém pojetí totální ideologie a asto bývá charakterizována jako zámrn iracionální. Nejspíš i proto popírá dosud všechny popsané zpsoby ešení otázky sexu. Co zbývá? Pi pohledu na Adolfa Hitlera a Evu Braunovou je to pítel + pítelkyn. Bez satku a v uvedeném píkladu i

5 s dtmi. To mže i tak trochu pipomínat hinduismus a spoleným znakem mže být i symbol hákového kíže, i když se smr jeho zalomení v tchto dvou pípadech liší. Zdánliv pohodový, volný svazek muže a ženy má jedno veliké úskalí : Tak jako po vzestupu pichází pád, po prosperit úpadek, mže pijít po dnech harmonického soužití páru rozchod. Na pohled snadná vc, ale práv pro to vc velmi bolestivá, s vyhrocenou atmosférou, kdy asto není jasné která bije a nikdo neví nikomu. Heslo Musíme si pomáhat! a odpouštt, bývá asto jediným klíem k vysvobození z okov fašismu. Kapitalismus. asto pevládá názor, že bh jsou peníze. Kapitál. Peníze, které urí míru hodnot. Pitom se neíká nadarmo, že ty nejlepší vci jsou zadarmo! Proto se nkdy objeví i docela nový a originální pohled na svt : MATRIX je všude. Obklopuje nás, a to i te ; tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna nebo když zapneš televizi. Ty ho cítíš cestou do práce nebo do kostela, když platíš dan! MATRIX mže mít proti bohu a se jmenuje jakkoliv - nebo proti Ježíši Kristovi jednu výhodu : Tak, jak je v pedešlém odstavci tvrci stejnojmenné trilogie definován, je na první pohled vidt, že nemá záda. Za jeho zády logicky nelze nic udlat! Další možností, jak navázat kontakt s bohem, je využití zákon ízené dynamiky, uplatované napíklad v globální ekonomice. Zbývá odpovdt, jakým zpsobem eší kapitalistické spolenosti otázku sexu. Velmi excelentním! Demokratická spolenost jasn zákony deklaruje, jaké náboženství je uvnit státu práv to státem uznávané a pípadn jaká další náboženská uskupení názorové proudy stát toleruje a jaká nikoli. V souladu s tím vytvoí celý soubor zákon, které soužití definují! Výhodou také je, že má každý oban nebo obanka právo vybrat si to svoje náboženství, svj pístup! Jasnovidci. Je vidt, že s výjimkou taoismu ostatní popsaná náboženství pracují vždy jen s jednou polovinou sexuálního páru. Náznak urité kompenzace tohoto nedostatku mžeme zaregistrovat napíklad v buddhismu zavedením nirvány. Velký rozpor v tomto smru je v Islámu, kde se nastolení rovnováhy tak, jak si ji náboženství pedstavuje, dosahuje nkdy až za cenu ztrát na životech. Z dvodu nastolení rovnováhy uvnit jednostrann smrované spolenosti a také z dvodu pokroku, se mžeme as od asu setkat s lovkem s neobvyklými vhledy na svt. Sem by mohli patit teba osvícenci, prorokové, reformátoi, stedovcí astronomové a dnes jasnovidci. Jasnovidce lze rozdlit do dvou kategorií - na jasn vidící a na jasn slyšící (jasnoslyšci?). Pro úplnost uvedu, jak jsme se v dtství uili chápat svt : Nejprve jsme pedmty vidli, asem jsme se nauili pedmty pojmenovat. Teprve pak jsme se uili slova íst a psát. 80% všech informací získává lovk oima. I pesto nelze jasn slyšící jasnovidce oznait za jednoznan horší. Jde jen o vstup informace, její zpracování je nco jiného. Jiný pohled hodn subjektivní vysvtlující, jak se bhem dne, bhem hodiny nebo mezi okamžiky promuje vztah jedince vi ostatním lidem, mže být rozdlení na instrumentáe a osobnosti. To platí nejen mezi lidmi v bžném denním život, ale k tomuto zapadnutí zámku musí dojít i pi setkání dvou jasnovidc. Instrumentá potebuje pro svoji innost pedmt nebo pedmty, zatímco osobnost má pehled. Pak ale mže dojít až k tomu, že jasnovidná osobnost vnímá jasn slyšícího instrumentáe jako hyperaktivistu s poruchami soustední, zatímco naopak do buddhistické nirvány ponoená pohodová osobnost mže být chápána jako nejvtší lenoch pod sluncem se sklony k flegmatismu. Z ady jasnovidných technik lze jmenovat teba vnímání mimoosobních asociací, tení z informaního pole, meditaci, nebo prostednictvím médií. V hypnóze lze podle schopností

6 média pedvídat budoucnost, íst v minulosti nebo mimoosobn vnímat souasnost. Když bylo jedno z médií dotázáno, kde erpá reprodukované informace, odpovdlo : Z protonace, všechno je uloženo v protonaci a ta nás obklopuje a prostupuje. A jak mže jasnovidec ovlivnit teba sexuální chování, pístup k ešení otázky sexu? Jednou z možností je vnesení prvku symbolu z jiného náboženství do mysli klienta, než to, které je u nho dominantní. Výsledkem je napíklad odstranní tžkého psychického bloku. Léitelé. Jsou v podstat jasnovidci rozšiující oblast svého psobení na ešení celé ady problém v oblasti zdraví fyzického i duševního. Píkladem jeho innosti mže být teba léba nespavosti : Léka MUDr. pedepíše pacientovi prášky na spaní. To mu s nejvtší pravdpodobností pomže. Léitel postupuje jinak. Napíklad urí geopatogenní zóny, nebo poradí, jak uspoádat nábytek v ložnici, doporuí stravu. Výsledky jsou asto pekvapivé. Je vidt, že léitel má tendenci odstraovat narovnávat píiny nemoci. Nikdy nebude do nekonena opakovat slovo acylpirin, acylpirin, acylpirin. Vta je metafora a je nutné ji chápat penesen do oblasti duševního zdraví. Pokud má tená dojem, že popisované poznatky mže svým názorem obohatit nebo opravit, rád pijmu jakoukoliv diskusi k tématu.

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Plánované rodiovství MUDr.

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN Kivka je jednoparametrická množina bod X(t), jejíž souadnice jsou dány funkcemi: x = x(t), y = y(t), t I R. Tena kivky je urena bodem dotyku X a teným vektorem o souadnicích

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zjištní chybjících údaj o biologii a ekologii vydry íní: vytvoení modelu vývoje populace

Zjištní chybjících údaj o biologii a ekologii vydry íní: vytvoení modelu vývoje populace Pehled výsledk ešení projektu VAV SP/2d4/16/08 Zjištní chybjících údaj o biologii a ekologii vydry íní: vytvoení modelu vývoje populace 1. ešitelský tým 1.1. ešitelské pracovišt: ALKA Wildlife, o.p.s ešitel:

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více