PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE"

Transkript

1 ÚDRŽBA PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE VCP ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE EINBAU-, BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG BEZPEČNOSTNÍ TLAKOVÉ VENTILY PRO VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBA All rights reserved WAMGROUP KATALOG No. VYDÁNÍ A1 VALVOLE DI SICUREZZA CONTROLLO PRESSIONE PER ATMOSFERE ESPLOSIVE INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE NÁKLAD 100 WA.03041EX.M POSLEDNÍ AKTUALIZACE DATUM VÝROBY

2 All the products described in this catalogue are manufactured according to WAM S.p.A. Quality System procedures. The Company s Quality System, certified in July 1994 according to International Standards UNI EN ISO and extended to UNI EN ISO in October, 00, ensures that the entire production process, starting from the processing of the order to the technical service after delivery, is carried out in a controlled manner that guarantees the quality standard of the product. Alle in diesem Katalog beschriebenen Erzeugnisse werden in Konformität mit dem Qualitätssystem der WAM S.p.A. hergestellt. Das im Juli 1994 zertifizierte Qualitätssystem entspricht der Norm UNI EN ISO (im Oktober 00 auf UNI EN ISO erweitert) und gewährleistet dem Kunden eine strenge Qualitätskontrolle in jeder Phase des Produktionprozesses bis hin zum Kundendienst nach Auslieferung der Ware. Všechny produkty popsané v tomto katalogu byly vyrobeny v souladu se systémem kvality firmy WAM S.p.A Podnikový systém kvality ověřený a certifikovaný v červenci 1994, jenž odpovídá mezinárodním standardům UNI EN ISO a jenž byl v říjnu 00 rozřšířen o UNI EN ISO , zaručuje klientovi, že výrobní proces počínaje objednávkou a konče technickou asistencí po doručení zařízení je prováděn způsobem zaručující kvalitativní standardy výrobku. Tutti i prodotti descritti in questo catalogo sono stati realizzati secondo modalità operative definite Sistema Qualità di WAM S.p.A. Il Sistema Qualità aziendale, certificato dal luglio 1994 in conformità alle Normative Internazionali UNI EN ISO e successivamente esteso alle Normative Internazionali UNI EN ISO nell ottobre 00, è in grado di assicurare che l intero processo produttivo, dalla formulazione dell ordine fino all assistenza tecnica successiva alla consegna, venga effettuato in modo controllato ed adeguato a garantire lo standard qualitativo del prodotto. UNI EN ISO Certified Company Possible deviations due to modifications and/or manufacturing tolerances are reserved. Abweichungen infolge Änderungen und/oder aufgrund von Fertigungstoleranzen sind vorbehalten. Výrobce si vyhrazuje právo na možné odchylky zpùsobené modifikacemi a/nebo na výrobní tolerance. Ci riserviamo eventuali scostamenti dovuti a modifiche e/o tolleranze di lavorazione.

3 - INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDEX ÚVOD WA.03041EX. INDEX 1 TECHNICAL CATALOGUE TECHNISCHER KATALOG DESCRIPTION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS... ORDER CODES... BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE MERKMALE... T.4 BESTELLCODES TECHNICKÝ KATALOG CATALOGO TECNICO POPIS A TECHNICKÉ VLASTNOSTI DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE... T.4 KÓDY OBJEDNÁVKY... CODICI DI ORDINAZIONE....5 MAINTENANCE CATALOGUE WARTUNGS KATALOG DESCRIPTION... BESCHREIBUNG... M.4 GENERAL STAND. SCOPE AND IMPORTANCE OF THE MANUAL... ALLGEMEINES ZWECK UND BEDEUTUNG DES HANDBUCHS WARNING... HINWEISE DESCRIPTION AND USE... BESCHREIBUNG UND GEBRAUCHSANGABEN MACHINE SAFETY CONDITIONS... SICHERER ZUSTAND DES GERÄTE OPERATING LIMITATIONS... EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN...15 OPERATION AND MAINTENANCE... BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG ATEX SPECIAL FEATURES... SPEZIELLE-ATEX EINGENSCHAFTEN DECLARATION OF CONFORMITY... KONFORMITÄTSERKLÄRUNG WARRANTY CONDITIONS... GARANTIEBEDINGUNGEN....4 TRANSPORT - PACKAGING - OVERALL DIMENSIONS... TRANSPORT - GEWICHTE - EINBAUMASSE....5 TRANSPORT - PACKAGING... TRANSPORT UND VERPAKUNG....6 SAFETY REGULATIONS FOR CORRECT INSTALLATION... SICHERHEITSBESTIMMUNGEN FÜR KOTTEKTEN EINBAU....7 INSTALLATION AND LIFTING THE VALVE - ASSEMBLY... EINBAU UND HEBEN DER KLAPPE- MONTAGE ELECTRICAL AND COMPRESSED AIR CONNECTIONS... ELEKTRISCHE UND PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE OPERATION AND MAINTENANCE... BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG START-UP - SWITCH - OFF... EINSCHALT - AUSSCHAL MAINTENANCE... WARTUNG RESIDUAL RISKS... RESTRISIKEN CHECK-LISTE IN CASEOF TROUBLE... CHECK-LISTE BEI BETRIEBSSTORUNGEN SCRAPPING THE MACHINE/RETURNING... VERSCHROTTUNG DES GËRATS/RÜCKGABE ÚDRŽBA CATALOGO DI MANUTENZIONE POPIS... DESCRIZIONE... M.4 VŠEOBECNÉ NORMY, ÚČEL A DŮLEŽITOST MANUÁLU... NORMEGENERALI SCOPOEDIMPORTANZADELMANUALE VAROVÁNÍ... AVVERTENZE POPIS A POUŽITÍ... DESCRIZIONI E INDICAZIONI D USO BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ... CONDIZIONI DI MACCHINA INSICUREZZA PROVOZNÍ LIMITY... LIMITI DI IMPIEGO PROVOZ A ÚDRŽBA... USOE MANUTENZIONE SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI ATEX... CARATTERISTICHE SPECIALI ATEX PROHLAŠENÍ SHODNOSTI... DICHIARAZIONE DI CONFORMITŔ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY... CONDIZIONI DI GARANZIA....4 PŘEPRAVA - BALENÍ - ROZMĚRY... TRASPORTO- PESI - INGOMBRO....5 PŘEPRAVA- BALENÍ... TRASPORTO- IMBALLO....6 BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ PRO INSTALACI... NORME DI SICUREZZAPERL INSTALLAZIONE....7 INSTALACE A ZVEDÁNÍ VENTILU - MONTÁŽ... INSTALLAZIONEESOLLEVAMENTOVALVOLA- MONTAGGIO ELEKTRICKÁ A PNEUMATICKÁ ZAPOJENÍ... COLLEGAMENTI ELETTRICI E PNEUMATICI POUŽITÍ A ÚDRŽBA... USOE MANUTENZIONE SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ ZAŘÍZEN...Í AVVIAMENTO- SPEGNIMENTO ÚDRŽBA... MANUTENZIONE TRVALÁ RIZIKA... RISCHI RESIDUI CHECK LIST V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ... CHECK-LIST IN CASODI GUASTO LIKVIDACE/NAVRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ ROTTAMAZIONE MACCHINA/RESOMACCHINA... 3 SPARE PARTS CATALOGUE SPARE PARTS... 3 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ ERSATZTEILKATALOG ERSATZTEIL... R.4.7 CATALOGO RICAMBI NÁHRADNÍ DÍLY... PEZZI DI RICAMBIO... R.4.7

4 - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - POPIS - DESCRIZIONE WA.03041EX.M. 4 VCPX - Pressure relief valve used in all plants where it is necessary to control eventual overpressures or negative pressures that may be created inside the containers, thereby preventing their breakage or deformation. A) ADDRESS OF LOCAL DEALER OR SERVICE POINT VCPX - Über-/Unterdruckventil, das in allen Anlagen verwendet wird, in denen es erforderlich ist, eine Kontrolle von Unter-/ Überdruck vorzunehmen, der innerhalb eines Behälters entsteht, um somit eine Beschädigung oder Verformung desselben zu verhindern. A) ANSCHRIFT DES LOKALEN HÄNDLERS ODER KUNDENDIEN- STE VCPX - Tlakový ventil používaný ve všech zařízeních, kde je vyžadováno kontrolovat přetlak či podtlak, jenž mohou vzniknout uvnitř zásobníku a tím způsobit poškození nebo deformaci zásobníku. samotného A)ADRESA MÍSTNÍHO ZASTOUPENÍ NEBO SERVISNÍHO CENTRA VCPX -Valvola di sicurezza controllo pressione impiegata in tutti gi impianti ove sia necessario un controllo di eventuali sovrapressioni o depressioni che si vengono a creare all interno di contenitori, evitando quindi rotture o deformazioni degli stessi. A) INDIRIZZO RIVENDITORE O PUNTO DI ASSISTENZA LOCALE B) IDENTIFICATION OF THE MACHINE For correct identification of the machine, refer to the code present on the order acknowledgement, the invoice and on the plate affixed on the packaging or on the machine. B) IDENTIFIKATION DER MASCHINE Zur korrekten Identifikation des Gerätes ist Bezug auf die Bestellnummer zu nehmen, die in der Auftragsbestätigung, der Rechnung oder auf dem Schild auf der Verpackung oder auf der Maschine steht. B) IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ Pro správnou identifikaci zařízení je rozhodující kód na potvrzené objednávce, na faktuře a na štítku s technickými údaji umístěném na obalu nebo na samotném zařízení. B) IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA Per una corretta identificazione della macchina, bisogna fare riferimento al codice che si trova sulla conferma d ordine, sulla fattura e sulla targhetta posta sull imballo o sulla macchina. 1 3 ε 7 7 I I D c 85 C ( T6) 4 Tamb. -0 C +40 C ) Machine code ) Machine registration code. 3) Assembly operator code 4) Unit and category 5) Producer logo 6) Producer address 7) Setting 8) Certification deposit No. 9) Operating environment temperature 1) Gerätecode ) Geräte-Serien-Nr. 3) Zeichen des Monteurs 4) Gruppe und Kategorie 5) Hersteller logo 6) Hersteller adresse 7) Einstellwert 8) Hinterlegungs-Nr. Zertifikat 9) Temperatur der Betriebsumgebung 1) Kód zařízení ) Výrobní sériové číslo 3) Kód osoby instalující zařízení 4) Skupina a kategorie 5) Logo výrobce 6) Adresa výrobce 7) Nastavení 8) Číslo certifikace 9) Provozní teplota prostředí 1) Codice macchina ) Sigla matricolare macchina 3) Codice operatore assemblatore 4) Gruppo e categoria 5) Logo costruttore 6) Indirizzo costruttore 7) Settaggio 8) N deposito certificazione 9) Temperatura Ambiente di lavoro

5 - GENERAL STANDARDS SCOPE AND IMPORTANCE OF THE MANUAL - ALLGEMEINES ZWECK UND BEDEUTUNG DES HANDBUCHS - VŠEOBECNÉ NORMY ÚČEL A DÚLEŽITOST MANUÁLU - NORME GENERALI SCOPO ED IMPORTANZA DEL MANUALE WA.03041EX.M. 5 The installer must attach to the manufacturer s documentation, the form filled in by the client regarding the features of powders to be batched, and deliver the documentation to the client so that during every operation on the valve, the specific safety precautions of the powders handled are indicated. SCOPE AND IMPORTANCE OF THE MANUAL This manual, prepared by the manufacturer, forms an integral part of the valve supply: it must therefore accompany the valve right up to its final scrapping, and must be available ready at hand for quick consultation by the operators concerned and those in charge of operations at the work site. If the machine changes hands, this manual must be handed over to the new owner. Before carrying out any operation on or using the valve, the personnel concerned must have read this manual carefully and completely. If the manual is lost, or in such a condition as to make it illegible, download a new copy from the WAM internet site, and check the date of the last revision. This manual provides warnings and indications concerning the safety regulations for preventing accidents at the work site. However, the operators MUST scrupulously follow the safety regulations meant for them according to the existing legislation. Modifications to the safety regulations made over time must be integrated and implemented. With the basic features of the machines as described, the Manufacturer reserves every right to make modifications to parts, details and accessories considered to be necessary for improving the product for design or commercial reasons. The latest version of the present catalogue is available under Der Installateur muss der Dokumentation des Herstellers das vom Kunden ausgefüllte Formular zu den Eigenschaften der zu dosierenden Medien beilegen und alles dem Kunden aushändigen, damit während jedes Eingriffs an der Klappe die spezifischen Vorsichtsmaßnahmen gegenüber dem behandelten Medium zu Rate gezogen werden können. ZWECK UND BEDEUTUNG DES HANDBUCHS Dieses Handbuch, das vom Hersteller aufgestellt wurde, ist integrierender Teil des Ventils. Daher muss es absolut der Maschine folgen, bis sie verschrottet wird, und es muss einfach zu finden sein, wenn die interessierten Bediener oder die Baustellenleitung in ihm nachschlagen wollen. Bei einem Besitzerwechsel der Maschine muss das Handbuch dem neuen Besitzer ausgehändigt werden. Bevor das interessierte Personal irgendeine Arbeit an oder mit der Klappe ausführt, muss es dieses Handbuch unbedingt mit großer Aufmerksamkeit durchgelesen haben. Falls das Handbuch verloren geht oder unleserlich wird, kann man sich eine neue Kopie von den Internetseiten des Herstellers WAM herunterladen, um dann das Datum der letzten Aktualisierung des Handbuchs zu prüfen. Dieses Handbuch liefert Hinweise und Angaben zu den Sicherheits- und Unfallverhütungsbestimmungen am Arbeitsplatz. Die Sicherheitsbestimmungen, die laut der geltenden Bestimmungen vom Bedienungspersonal zu beachten sind, müssen auf jeden Fall immer beachtet werden. Etwaige Änderungen der Sicherheitsbestimmungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen werden, sind immer zu erfassen und umzusetzen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften der beschriebenen Geräte etwaige Änderungen an Organen, Teilen und Zubehör vorzunehmen, die im Zuge der Produktverbesserung erforderlich sind oder aus konstruktiven oder kommerziellen Erfordernissen heraus ausgeführt werden. Solche Änderungen können jederzeit vorgenommen werden und verpflichten den Hersteller nicht, diese Veröffentlichung gleichzeitig auf den neuesten Stand zu bringen. Die letzte Version dieses Katalogs steht im Internet unter Osoba instalující zařízení musí připojit k dokumentaci výrobce, tabulku vyplněnou klientem týkající se vlastnosti zpracovávaných prachů a tuto dokumentaci musí klientovi předat. Tímto budou při provádění operací na ventilu zaznamenány bezpečnostní opatření zpracovávaného prachu ÚČEL A DŮLEŽITOST MANUÁLU Tento manuál připravený výrobcem je ucelená součást vybavení ventilu a jako takový musí doprovázet zařízení po celou dobu jeho životnosti až do samotné likvidace. Tento manuál musí být k dispozici na provozovně osobám pracujícím se zařízením pro případ rychlé konzultace. V případě, že je zařízení prodáno nezapoměňte zaslat manuál novému provozovateli. Před provedením jakéhokoliv zásahu na ventilu musí osoby pracující se zařízením pozorně nastudovat obsah tohoto manuálu. V případě ztráty, poškození nebo nečitelnosti manuálu, stáhněte si kopii z webových stránek společnosti WAM a zkontrolujte datum poslední aktualizace. Manuál obsahuje varování a označení týkající se bezpečnostních standardů, jenž mohou předejít nehodám na pracovišti. V každém případě všichni operátoři MUSÍ striktně dodržovat bezpečnostní předpisy, které jim nařizují předepsané směrnice. Eventuální změny bezpečnostních norem musí být přijaty a implementovány. Nezměněny zůstavají popsané základní vlastnosti zařízení, přičemž si výrobce vyhrazuje právo na eventuální změny dílů, detailů a příslušentsví, které považuje za nezbytné pro vylepšení výrobků z obchodních či výrobních důvodů. Aktuální verze katalogu je dostupná na našich webových s t r á n k á c h L installatore dovrà allegare assieme alla documentazione del costruttore, la scheda compilata dal cliente sulle caratteristiche delle polveri da dosare, e consegnare il tutto al cliente stesso, in modo tale che durante ogni intervento sulla valvola siano indicate le precauzioni di sicurezza specifiche delle polveri trattate. SCOPO ED IMPORTANZA DEL MANUALE Il presente manuale, redatto dal costruttore, è parte integrante del corredo della valvola; come tale deve assolutamente seguire la stessa fino al suo smantellamento ed essere facilmente reperibile per una rapida consultazione da parte degli operatori interessati e della direzione lavori del cantiere. In caso di cambio di proprietà della macchina il manuale deve essere consegnato alla nuova proprietà. Prima di eseguire qualsiasi operazione con, o sulla valvola ; il personale interessato deve assolutamente ed obbligatoriamente aver letto con la massima attenzione il presente manuale. Qualora il manuale venga smarrito, sgualcito e tale da non essere completamente leggibile, si deve scaricare una nuova copia dal sito internet della WAM e verificarne la data dell ultimo aggiornamento. Il presente manuale fornisce avvertenze ed indicazioni relative alle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Vanno comunque, ed in ogni caso, osservate con il massimo scrupolo da parte dei vari operatori le norme di sicurezza poste a loro carico dalle vigenti normative. Eventuali modifiche delle norme di sicurezza che nel tempo dovessero aver luogo dovranno essere recepite ed attuate. Ferme restando le caratteristiche essenziali delle macchine descritte, il costruttore si riserva il diritto di apportare le eventuali modifiche di organi, dettagli ed accessori che riterrà convenienti per il miglioramento del prodotto, o per esigenze di carattere costruttivo o commerciale. La versione sempre aggiornata del presente catalogo è reperibile sul sito internet

6 - GENERAL STANDARDS SCOPE AND IMPORTANCE OF THE MANUAL - ALLGEMEINES ZWECK UND BEDEUTUNG DES HANDBUCHS - VŠEOBECNÉ NORMY, ÚČEL A DŮLEŽITOST MANUÁLU - NORME GENERALI E SCOPO ED IMPORTANZA DEL MANUALE WA.03041EX.M. 6 DECLARATION OF CONFOR MITY The equipment is accompanied by a declaration of conformity to existing regulations, but, since it is a component to be integrated into a system or plant, its safety is connected to compliance with all the directives applicable in final assembly of the machine. Improper use of the valve without following the instructions in this manual will free the manufacturer of all responsibility for faulty working of the valve. As this is a subject in the process of significant technical and normative evolution, the Manufacturer reserves the right to upgrade its products as fast as possible with all the techno-logical know-how and official standards applicable (EN, UNI) which are available at the time. USE Permitted use These machines are specifically meant for handling powders. Any other use frees the Manufacturer of all liability. WARNING Uses not permitted This valve must be used exclusively for the purpose for which it is manufactured. - Do not use the valves unless they are correctly installed according to the regulations in force. - Do not use the valves unless the seals are intact. -Do not use the valve as a support even if it is not working. Apart from falling, there is risk of damage to the machine. It is the plant designer s/plant fitter s responsibility to design and install all the necessary protection in order to avoid damage to persons and/or objects in case of breakage and consequent falling of the machine parts (for example, breakage of the actuator-holder flange). KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Das Gerät wird von einer den geltenden Richtlinien entsprechenden Konformitätserklärung begleitet, aber als Bestandteil einer kompletten Anlage ist seine Betriebssicherheit mit der Beachtung aller Richtlinien verbunden, die nach dem Einbau in die Anlage oder Maschine anwendbar sind. Jede bestimmungswidrige Benutzung des Ventils ohne Befolgung der Angaben dieses Handbuchs entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung hinsichtlich der fehlerhaften Funktion des Ventils. Da es sich um Produkte handelt, die einer schnellen technischen Entwicklung unterliegen, behält es sich der Hersteller vor, die eigenen Erzeugnisse so schnell wie möglich an alle technologischen Erkenntnisse und die anwendbaren offiziellen Normen (EN, UNI) anzupassen, die von Fall zu Fall erforderlich sind. GEBRAUCH Bestimmungsgemäßer Gebrauch Diese Maschinen sind speziell für pulverförmige Produkte bestimmt. Jede andere Benutzung befreit den Hersteller von jeder Haftung. HINWEISE Bestimmungswidriger Gebrauch Dieses Ventil darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es vom Hersteller vorgesehen ist. -Die Ventile nicht verwenden, wenn die nicht gemäß den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen installiert worden sind. -Die Ventile nicht mit beschädigten Dichtungen verwenden. -Die Maschinen nicht als Abstützstelle benutzen, auch wenn sie nicht laufen. Dies kann nicht nur zum Abstürzen, sondern auch zu Schäden an der Maschine führen. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. aufstellers, alle notwendigen Schutzvorrichtungen vorzusehen, welche es verhindern, dass durch einen Geräte- oder Teiledefekt Personen- und/oder Sachschäden verursacht werden (z.b. Bruch des Antriebsflansches). PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI Zařízení je dodáno s prohlášením shodnosti s platnými předpisy, ale, jelikož se jedná o komponent zabudovaný do určitého systému nebo zařízení, jeho bezpečnost je zahrnuta do všech uplatnitelných nařízení týkajících se konečného zařízení. Nevhodné použití ventilu a nedodržování následujících instrukcí uvedených v tomto manuálu zprostí výrobce od odpovědnosti za špatnou funkci ventilu. Poněvadž se jedná o výrobek v procesu normativního a technického vývoje, výrobce si vyhrazuje právo na aktualizaci vlastních výrobků s maximální rychlostí pomocí všech technologických znalosti a oficiálně uplatnitelných standardů (EN, UNI), které v daný moment jsou dostupné. POUŽITÍ Povolený způsob použití: Tato zařízení jsou speciálně navržena pro provoz se sypkým materiálem. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za jiný typ použití. VAROVÁNÍ Nepovolené použití Tento ventil musí být používán výhradně k účelům, pro které býl vyroben: - nepoužívejte ventil dokud není správně nainstalován v souladu s platnými předpisy. - nepoužívejte zařízení pokud je těsnění porušeno. - nepoužívejte ventil jako podpěru ani v případě nečinnosti zařízení. V opačném případě hrozí riziko pádu a následného poškození zařízení. Je odpovědností montážní firmy/ výrobce navrhnout a instalovat všechna nezbytná bezpečnostní opatření, jenž zabrání poranění osob či poškození zařízení v případě rozbití a následného pádu dílů stroje (např. příruby držáku pohonu). DICHIARAZIONE DI CONFOR- MITA L'apperecchiatura è accompagnata da una dichiarazione di conformità alle direttive vigenti, ma, in quanto componente da integrarsi in un impianto completo, la sua sicurezza è legata al rispetto di tutte le direttive applicabili nell'assemblamento della macchina finale. Ogni utilizzo improprio della valvola senza seguire le indicazioni del presente manuale solleverà il costruttore da ogni responsabilità inerenti ad un cattivo funzionamento della valvola stessa. Trattandosi di materia in forte evoluzione tecnica e normativa, il costruttore si riserva di adeguare con la massima celerità i propri manufatti a tutte le conoscenze tecnologiche e le norme ufficiali applicabili (EN, UNI) che di volta in volta si rendessero disponibili. UTILIZZO Uso previsto Queste macchine sono specificatamente previsti per le polveri. Qualsiasi altro uso declina da ogni responsabilità il Costruttore. AVVERTENZE Usi non consentiti Questa macchina deve essere utilizzata solamente per gli scopi espressamente previsti dal costruttore. In particolare: -non utilizzare le valvole se non sono stati correttamente installati secondo le normative vigenti. -non utilizzare le valvole con guarnizioni non integre. -non sfruttare le macchine come punto di appoggio anche se non funzionanti. Oltre a rovinose cadute, si rischia il danneggiamento delle stesse. In quest ambito è cura dell impiantista/installatore predisporre ed installare tutti gli accorgimenti/ protezioni al fine di evitare danni a cose o persone in caso di rotture e conseguente caduta di pezzi della macchina (ad es: rottura della flangia porta attuatore).

7 - WARNING - HINWEISE - VAROVÁNÍ - AVVERTENZE WA.03041EX.M. 7 WARNINGS HINWEISE VAROVÁNÍ AVVERTENZE The manufacturer shall be relieved of all responsibility concerning the safety of persons and objects and operations if the truck loading and unloading operations, transport, positioning at the worksite, use, repairs, maintenance are not carried out in conformity with the instructions in this manual. Similarly the manufacturer shall not be liable if the valve is used: -improperly; -by unauthorized and/or unskilled personnel; -with modifications to the original configuration; -with spare parts that are not original; -in a manner non conforming to existing standards and legisla tion; -non conforming to the recom mendations in this manual. The user is obliged to carefully check that the work area is clear of obstacles, persons, and machines with potential risk, before carrying out any operation. Lifting, transport, installation at the worksite, set-up, checking stability and operations, routine and extraordinary maintenance, etc. must be carried out by qualified authorized personnel according to the instructions in this manual and in compliance with the existing safety regulations. When positioning at the worksite, the valve must be earthed. It is forbidden to carry out maintenance, repairs or modifications with the machine in operation. For every operation, it is compulsory to disconnect all the electrical and compressed air supplies to the valve. Der Hersteller betrachtet sich jeglicher Haftung hinsichtlich der Sicherheit von Personen, Sachen und Betrieb enthoben, falls das Auf- und Abladen vom Lkw, Transport, Aufstellung auf der Baustelle, Gebrauch, Reparaturen, Wartung etc. nicht gemäß der in diesem Handbuch beschriebenen Hinweise ausgeführt werden. Gleichermaßen betrachtet der Hersteller sich in keinerlei Weise verantwortlich, falls das Ventil wie folgt benutzt wird: -bestimmungswidrig; -durch Personal, das nicht befugt und/oder ausreichend angewiesen ist; -mit Änderungen im Bezug zur ursprünglichen Konfiguration; -mit Einbau von Ersatzteilen, die keine Originale sind; -nicht entsprechend der augenblicklich geltenden Normen und Gesetze; -nicht entsprechend der Empfehlungen dieses Hand buchs. Der Anwender ist dazu verpflichtet, vor der Ausführung irgendeines Vorgangs sehr aufmerksam zu prüfen, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen, Personen und Maschinen ist, die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen. Heben, Transport, Installation auf der Baustelle, Inbetriebnahme, Standsicherheits- und Funktion stests, regelmäßige und außeror dentliche Wartung etc. müssen durch qualifiziertes und befugtes Personal vorgenommen werden, das gemäß der Anweisungen, die in diesem Handbuch stehen, und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbestim mungen vorzugehen hat. Beim Aufbau des Ventils auf der Baustelle muss dieses geerdet werden. Es ist verboten, die laufende Maschine zu warten, zu reparieren oder zu ändern. Vor jedem Eingriff ist es unbedingt erforderlich, alle elektrischen und pneumatischen Versorgungsanschlüsse des Ventils abzutrennen. Výrobce se vzdává odpovědnosti za bezpečnost osob, předmětů a za selhání zpracování materiálu, pokud operace zahrnující plnění/ vyprazdňování z nákladních vozidel, přepravu, umístění na pracoviště, použití, výměnu náhradních dílů, údržbu atd,. nebyly prováděny v souladu s varováním uvedeným v tomto manuálu. Podobně se výrobce vzdává odpovědnosti pokud ventil je používán: - nesprávným způsobem - neautorizovaným personálem nebo osobami nevhodně proškolenými pro tento druh práce. - ventil je pozměnen vzhledem k původnímu nastavení - byly použity neoriginální náhradní díly. - není používám v souladu se standardy a platnými zákony - není používán v souladu s doporučeními uvedenými v tomto manuálu. Před provedením jakékoliv operace musí uživatel velmi pečlivě zkontrolovat pracoviště, zda se zde nenacházejí překážky (osoby či předměty), jenž by mohly být potenciálním zdrojem nebezpečí. Operace zahrnující zvedání, přepravu, instalaci zařízení na pracovišti, uvedení do provozu, kontrolu stability a provozu, běžnou a mimořádnou údržbu atd, musí být prováděny kvalifikovaným a autorizovaným personálem, který musí pracovat v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Jakmile je zařízení umístěno na pracoviště, musí být ventil uzemněn. Je zakázáné provádět údržbářské práce, opravy nebo modifikace pokud je zařízení v provozu. Před každou operací prováděnou na zařízení je nutné odpojit elektrické a pneumatické napájení ventilu. Il costruttore si riterrà sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza delle persone, delle cose e di funzionamento qualora le operazioni di carico e scarico da autocarro, trasporto, posizionamento in cantiere, utilizzo, riparazioni, manutenzioni, ecc. non siano eseguite conformemente alle avvertenze descritte nel presente manuale. Analogamente il costruttore non si riterrà in alcun modo responsabile qualora la valvola venga utilizzata: -impropriamente; -da personale non autorizzato e/o non sufficientemente addestrato; -con modifiche rispetto alla configurazione originale; -con inserimento di parti di ricambio non originali; -non conformemente alla normativa e legislazione attualmente vigente; -non conformemente a quanto raccomandato nel presente manuale. Per l utente è fatto obbligo di verificare con la massima attenzione, prima di eseguire qualsiasi operazione, che la zona di lavoro sia libera da ostacoli, persone, macchine potenziali fonti di pericolo. Le operazioni di sollevamento, trasporto, installazione in cantiere, la messa in funzione, le verifiche di stabilità e funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie,ecc., devono essere svolte da personale qualificato ed autorizzato, il quale deve operare secondo le indicazioni riportate nel presente manuale e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. All atto del posizionamento in cantiere la valvola deve essere collegata elettricamente a terra. É vietato manutenzionare, eseguire riparazioni o modifiche con la macchina in funzione. Prima di ogni operazione è obbligatorio scollegare tutte le alimentazioni elettriche e pneumatiche che alimentano la valvola.

8 - - - WARNING HINWEISE VAROVÁNÍ - AVVERTENZE WA.03041EX.M. 8 - Before proceeding with installation of the VCP valve, the plant installer must check to ensure that the pressure and negative pressure at which the VCP valve is set (values indicated on the rating plate) fall within the limits tolerated by the silo. - Installation of the VCP valve must be carried out in accordance with the instructions given in this manual and must include: functional check, adjustment and checking the correct positioning. Operations involved in assembly and disassembly of parts of the valve must only be done for maintenance or cleaning and must only be carried out by qualified authorized persons: the indications necessary for assembly and disassembly of certain parts of the valve are attached to the user manual. -Because of the structure of the VCP valve and for the type of operation, it is only possible to let out material being handled (dust cloud) into the outside environment in the intervention stage due to overpressure. -It is important to make sure that the material in the silos is not a hazardous substance: standard UNI-EN defines as hazardous any chemical or biological agent dangerous for health, such a substances or products classified as: - highly toxic; - toxic; - harmful; - corrosive; - irritant; - sensitizing; - carcinogenic; - mutagenic; - teratogenic; - pathogens; - asphyxiating. - Bevor man mit der Installation des VCP Ventils beginnt, muss der für den Anlagenbau/die Installation verantwortliche Techniker prüfen, ob der Druck bzw. Unterdruck, auf den das VCP Ventil eingestellt worden ist (siehe Werte auf Typenschild) innerhalb der für den Silo vorgesehenen Grenzwerte liegen. - Die Installation des VCP Ventils muss gemäß der Angaben des hier vorliegenden Handbuchs erfolgen, und zwar durch den für den Anlagenbau/die Installation verantwortlichen Techniker, der folgendes auszuführen hat: die Funktionsprüfung, die Einstellung und Kontrolle des korrekten Aufbaus. Der etwaige Ausbau und Einbau von Teilen des Ventils ist nur dann vorzunehmen, wenn die Wartung oder die Reinigung des Ventils anstehen. Diese Arbeiten müssen durch qualifiziertes und zu diesen Vorgängen befugtes Personal ausgeführt werden: Die Angaben zum Ein- und Ausbau von einigen Teilen des Ventils sind der Betriebsanleitung beigelegt. - Wegen der Gestaltung und des Funktionstyps des VCP Ventils besteht die Möglichkeit, dass das in Fertigung befindliche Material (Staubwolke) in die externe Umgebung gelangt, aber nur in der Phase, in der Überdruck besteht. - Es ist darauf zu achten, dass das in Fertigung befindliche Material, das sich im Silo befindet, kein Schadstoff ist: Nach der Norm UNI-EN werden alle chemischen oder biologischen Substanzen als Schadstoffe bezeichnet, die für die Gesundheit gefährlich sind, wie beispielsweise die Substanzen oder Zubereitungen, die eingestuft werden als: - sehr giftig - giftig - schädlich - korrosiv - reizend - sensibilisierend - kanzerogen - mutagen - teratogen - pathogen - erstickend. - Před provedením instalace VCP ventilu, osoba instalující zařízení musí zkontrolovat tlak a podtlak, na jaký byl ventil nastaven (hodnoty uvedené na výkonnostním štítku) a ujistit se, že tlaky jsou v rozmezí tolerovaných limitů sila, na které je ventil namontován. - Instalace VCP ventilu musí být provedena v souladu s následujícími instrukcemi uvedenými v tomto manuálu a musí zahrnovat:kontrolu funkcí, seřízení, a kontrolu správného umístění. Montáž/demontáž částí ventilu musí být provedeny pouze za účelem údržby či čištění a mohou být provedeny pouze autorizovaným personálem kvalifikovaným k těmto úkonům. Instrukce potřebné k demontáži některých částí ventilu jsou připojeny v manuálu. - Kvůli tvaru VCP ventilu a typu provozu, je pouze možné vypustit zpracovávaný materiál (oblak prachu) do vnějšího prostředí v aktivační fázi způsobené přetlakem. - Dávejte dobrý pozor, zda zpracováváný materiál uvnitř zásobníku nepatří mezi nebezpečné látky: podle standardu UNI-EN , jenž definuje nebezpečné latky jako jakékoliv chemické nebo biologické činitele nebezpečné zdraví, například látky nebo produkty klasifikovány jako: - toxické - vysoce toxické - škodlivé - korozivé - dráždivé - senzibilatory - karcinogenní - mutagenní činitele -látky působící vznik vývojových deformací - patogeny (organismus schopný vyvolat onemocnění) - zádušné látky -Prima di procedere all installazione della valvola VCP, l impiantista/installatore, dovrà aver cura di verificare se la pressione e depressione, a cui è stata tarata la valvola VCP, (valori indicati in targhetta) sono entro i limiti tollerati dal silo. -L installazione della valvola VCP deve essere eseguita seguendo le indicazione del seguente manuale, dall installatore/impiantista che dovrà provvedere: alla verifica funzionale, alla regolazione e ad un controllo del corretto posizionamento. Eventuali operazioni di smontaggio e montaggio di parti della valvola sono effettuate soltanto per scopi di manutenzione o di pulizia e possono essere eseguiti dal solo personale qualificato ed abilitato per tali operazioni: le indicazioni necessarie per il montaggio e lo smontaggio di alcuni pezzi della valvola sono allegati al manuale d uso. -Per la conformazione della valvola VCP e per il tipo di funzionamento, abbiamo la possibilità di emissione del materiale in lavorazione (nube polverosa), in ambiente esterno, solamente nella fase di intervento dovuta a sovrapressione. -Occorre prestare attenzione, che il materiale in lavorazione contenuto nel silos, non sia una sostanza pericolosa: la norma UNI-EN definisce sostanza pericolosa, qualsiasi agente chimico o biologico pericoloso per la salute, per esempio sostanze o preparati classificati come: -molto tossici; -tossici; -dannosi; -corrosivi; -irritanti; -sensibilizzanti; -cancerogeni; -mutageni; -teratogeni; -patogeni; -asfissianti.

9 - WARNING - HINWEISE - VAROVÁNÍ - AVVERTENZE WA.03041EX.M. 9 - As the VCP is a relief valve for pressure and negative pressure inside the silos, every time the pressure value set is exceeded,, it will open to release an air-dust mixture (emissions in the air). The user/ installer is therefore obliged to make sure that for handling hazardous substances using the VCP, measures must be adopted for reducing emissions into the environment, in accordance with standard UNI- EN 66-1 appendix A.. - This situation occurs with a limited frequency, but the installer/plant technician must make provision for fencing off an area in which movement of personnel is forbidden during pressurized loading of the silo. This manual indicates the importance of setting the entire plant in safety condition before operating on the VCP valve. N.B. To avoid or reduce futile operations on the valve, remember that: - The permitted pressures must be respected in the silos loading phase. - The valve maintenance schedules are respected as indicated in the operating manual. - The filters installed must be of the right size. - The filter maintenance schedules are respected. - The VCP valve is installed at a height, on top of the silo. For assembly, maintenance and cleaning operations, the user/maintenance technician must use suitable equipment such as: work platforms, personal protection devices for protection from falling, to carry out the operations in complete safety. - Da das VCP ein Ventil zur Regelung des Überdrucks bzw. Unterdrucks innerhalb von Silos ist, kommt es jedes Mal, wenn der Druckwert, auf den das Ventil eingestellt ist, überschritten wird, zum Öffnen des Ventils und folglich zum Austritt einer Luft-Staubmischung (Luftemissionen). Um das VCP Ventil mit Schadstoffen zu benutzen, ist der Betreiber/der für den Anlagenbau verantwortliche Techniker dazu verpflichtet, Maßnahmen für die Verringerung der Emissionen in die Umgebung gemäß der Norm UNI-EN 66-1 Anhang A. zu treffen. - Diese Situation kommt selten vor, aber der für die Installation/den Anlagenbau verantwortliche Techniker muss einen Bereich rings um das Ventil abstecken, innerhalb dem während der Druckbeaufschlagung des Silos dem Personal der Durchgang verboten ist. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie die ganze Anlage in Sicherheit zu bringen ist, bevor man Eingriffe am VCP Ventil ausführt. Anm.: Um unnötige Eingriffe am Ventil zu vermeiden oder zu verringern, ist folgendes zu berücksichtigen: - Beim Befüllen des Silos sind die zulässigen Drücke zu beachten. - Die Wartungsintervalle des Ventils beachten, so wie sie in der Betriebsanleitung stehen. - Es müssen Filter der richtigen Größe installiert werden. - Die Wartungsintervalle der Filter beachten. - Das VCP Ventil wird in größerer Höhe auf dem Silo installiert. Bei Montage, Wartung und Reinigung ist es daher erforderlich, dass der Betreiber/Instandhalter über geeignete Mittel verfügt, wie beispielsweise: Arbeitsbühnen, persönliche Schutzausrüstungen gegen den Absturz, damit alle erforderlichen Arbeiten in voller Sicherheit ausgeführt werden können. - VCP je bezpečnostní ventil pro přetlak a podtlak uvnitř sil, pokaždé kdy hodnota tlaku, na kterou je ventil kalibrován, je překročena, se ventil otevře a následně uvolní směs vzduchu a prachu (ve formě mraku prachu). Je povinností provozovatele/ osoby instalující zařízení se ujistit, zda při zpracovávání nebezpečného materiálu ventilem, byla přijata opatření redukce emisí do prostředí v souladuse standardy UNI-EN 66-1 dodatek A.. - Tato situace se stává omezeně, ale i přesto musí osoba instalující zařízení/výrobní technik zajistit okolí, do kterého je zakázáno vstupovat osobám během přetlakového plnění sila. V tomto manuálu se uvádí pokyn uvést celé zařízení do bezpečnostního stavu před provedením zásahu na samotném ventilu VCP. Poznámka: Aby se zabránilo nebo omezilo zbytečným zásahům na ventilu je potřeba: - Při fázích plnění sil budou respektovány přípustné hodnoty tlaku. - Budou respektovány periody údržby ventilu jak je uváděno v tomto manuálu. - Bude respektován plán údržby filtru. - Budou nainstalovány filtry odpovídajících rozměrů. - Ventil VCP bude nainstalován ve výšce, na střeše sila. Při montáži, údržbě či čištění je nutné, aby provozovatel/ údržbář používal vhodné pracovní vybavení jako jsou: pracovní platforma, pracovní ochranné pomůcky zabraňující pádu z výšky, čímž se zajistí kompletní bezpečnost práce. -Essendo la VCP una valvola di controllo della pressione e depressione, all interno dei sili, ogni qual volta si supererà il valore di pressione per cui è stata tarata, si avrà una sua apertura con conseguente fuoriuscita di miscela aria-polvere (emissioni in aria). E obbligo dell utilizzatore/impiantista, che per l utilizzo della VCP con sostanze pericolose, vengano attuate misure per la riduzione delle emissioni in ambiente secondo norma UNI-EN 66-1 appendice A.. -Questa situazione, si verifica con frequenze limitate, ma l installatore/inpiantista, dovrà provvedere a delimitare un area intorno alla quale è interdetto il passaggio del personale durante il carico in pressione del silo. Nel presente manuale, è indicato di mettere in sicurezza l intero impianto, prima di intervenire sulla valvola VCP. N.B. Si ricorda, che per evitare o ridurre inutili interventi della valvola, occorre che: -Nelle fase di caricamento dei sili vengano rispettate le pressioni ammissibili. -Vengano rispettati i periodi di manutenzione della valvola come indicato da manuale d uso. -Debbono essere installati filtri di dimensione corretta. -Vengano rispettati i periodi di manutenzione dei filtri. -La valvola VCP viene installata in quota alla sommità del silo. Nelle operazioni di montaggio, manutenzione e pulizia è necessario che l utilizzatore/manutentore, si attrezzi con idonei mezzi, ad esempio: piattaforme aree di lavoro, dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall alto, al fine di eseguire in sicurezza le operazioni richieste.

10 - DESCRIPTION AND USE - BESCHREIBUNG UND GEBRAUCHSANGABEN - POPIS A POUŽITÍ - DESCRIZIONE E INDICAZIONI D USO WA.03041EX.M. 10 USE -The valve described in this manual is designed and tested for use in potentially explosive zones classified as 1 cat.ii D (in accordance with standard 94/9/CE). The powders handled must have explosiveness indices equal to St1 or St and this value must be communicated to the Manufacturer at the time of placing the order. GEBRAUCHSANGABEN - Das in diesem Handbuch beschriebene Ventil wurde für explosionsgefährdete Zonen ausgelegt und getestet, die unter 1 cat.ii D sind (gemäß Richtlinie 94/9/EG). Der behandelte Staub muss eine Explosionsklasse St1 oder St aufweisen. Die genauen Daten sind dem hersteller bei der Bestellung bekannt zu geben. POUŽITÍ - Ventil popsaný v tomto manuálu je navržen a testován pro použití v potenciálně výbušném prostředí klasifikovaném jako 1 kat.ii D (v souladu se standardem 94/9/CE). Zpracováváný prach musí mít index výbušnosti rovný St1 nebo St a tato hodnota musí být sdělěna výrobci v okamžiku objednávky. INDICAZIONI D USO -La valvola descritta in questo manuale è stata progettata e testata per un utilizzo in zone potenzialmente esplosive classificate come 1 cat.ii D (secondo le norme 94/9/CE). Le polveri trattate dovranno avere indici di esplosività St1 o St e devono essere comunicate a WAM al momento dell ordine. - THE VALVES OF THE VCPX ATEX RANGE ARE NOT FLAME-PROOF. -DIE VENTILE DER BAUREIHE VCPX ATEX SIND NICHT FLAMMSICHER. -VENTILY ŠKÁLY VCPX ATEX NEJSOU OHNIVZDORNÉ. -LE VALVOLE DELLA GAMMA VCPX ATEX NON SONO A TE- NUTA FIAMMA. The user must make sure that the plant in which the valve is to be installed has been suitably protected against risk of explosion before it is started up, and that the Document on safety from explosions has been prepared as specified by ATEX Directive 99/9/CE. Der Anwender muss sicherstellen, dass die Anlage, in die der Ventil eingebaut werden soll, in bezug auf Explosionsgefahr in einen angemessen sicheren Zustand versetzt wurde, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird. Außerdem muss das Explosionsschutzpapier ausgestellt worden sein, so wie es die ATEX-Richtlinie 99/9/EG vorsieht. Provozovatel se musí ujistit, že zařízení, ve kterém bude ventil namontován bylo před spuštěním vhodně zajištěno proti riziku exploze. A rovněž, zda byl připraven Dokument zabezpečení proti explozi jak nařizuje Direktiva ATEX 99/9/ CE L utilizzatore dovrà assicurarsi che l impianto all interno del quale verrà installata la valvola sia stato adeguatamente messo in sicurezza da un punto di vista di rischio esplosione prima di essere avviato e che inoltre sia stato redatto il documento sulla protezione contro le esplosioni come previsto dalla Direttiva ATEX 99/9/CE. NOTE: The NON ATEX versions must not be used in potentially explosive atmospheres. In accordance with the ATEX Directive 94/9/CE, the manufacturer defines the outside of the valve as: CAT.II D and the inside as: CAT. II 1D NOTE: The ATEX version of the valve has been designed for handling powders that do not release gas considered to be explosive during the batching. ABIDE BY THE INDICATIONS ON THE RATING PLATE. N. B. : Die Versionen, die nicht nach ATEX zertifiziert sind, dürfen nicht in explosionsgefährdeten arbeiten. Bereichen Der Hersteller definiert das Externe des Ventils im Sinne der ATEX-Richtlinie 94/4/EG wie folgt: KAT. II D und das Innere wie folgt: KAT. II 1D N.B.: Die ATEX-Version des Ventils wurde entwickelt, um mit Stäuben zu arbeiten, die während der Dosierung keine als gefährlich zu betrachtenden Gase entwickeln. TYPENSCHILDANGABEN SIND ZU BEACHTEN. Pozn.: Verze Ne ATEX nesmí být používány v potenciálně výbušném prostředí. Výrobce v souladu se směrnicí ATEX 94/9/CE definuje vnějšek ventilu jako: KAT:II D a vnitřek jako: KAT:II 1D Pozn: Verze ventilu ATEX byla navržena pro zpracovávání sypkých materiálů, které během dávkování neuvolňují plyn považovaný za výbušný. ŘIĎTE SE INSTRUKCEMI UVEDENÝMI NA VÝKONNOSTNÍM ŠTÍTKU N.B: le versioni non ATEX non dovranno operare in atmosfere potenzialmente esplosive. Il costruttore, ai sensi della direttiva ATEX 94/9/CE, definisce l esterno della valvola come: CAT.II D e l interno come: CAT. II 1D N.B.: La versione ATEX della valvola è stata progettata per operare con polveri che durante il trattamento di dosaggio non rilascino gas considerati esplosivi. ATTENERSI ALLE INDICAZIO- NI RIPORTATE NELLA TAR- GHETTA

11 - DESCRIPTION AND USE - BESCHREIBUNG UND GEBRAUCHSANGABEN - POPIS A POUŽITÍ - DESCRIZIONE E INDICAZIONI D USO WA.03041EX.M. 11 At the time of placing the order, the client MUST specify the features of the powders to be handled and also the process temperatures, see Table below. Special care must be taken in the order phase since the presence of adhesive and/or corrosive material can damage the VCP obstructing the passage and corroding the elements fundamental for its working, with consequent damage to objects and harm to persons. Es ist wichtig, dass der Kunde bei der Bestellung die Eigenschaften der zu behandelnden Stäube und auch die Prozesstemperaturen angibt. Siehe folgende Tabelle. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Bestellung, weil das Vorhandensein von klebenden und/oder korrosiven Materialien zu Schäden am VCP führen kann, weil dadurch der Durchfluss verstopft wird oder für den Betrieb unbedingt erforderliche Elemente korrodiert werden, so dass im Endeffekt Sach- und Personenschäden möglich sind. V okamžiku objednávky je důležité ze strany klienta specifikovat vlastnosti zpracovávaného materiálu a rovněž provozní teplotu; viz. níže uváděná tabulka. Zvláště pak musí být věnována pozornost při provádění objednávky, neboť přítomnost lepivých nebo korozivních materiálu mohou poškodit VCP, bránít průchodu toku materiálu a korodovat části podstatné pro jejich funkci. Následně může dojít k poškození předmětů nebo poranění osob. E importante da parte del cliente in fase d ordine specificare le caratteristiche delle polveri da trattare e anche le temperature di processo, vedi tabella sotto. Particolare attenzione deve essere posta in fase di ordine in quanto la presenza di materiali adesivi e/o corrosivi possono arrecare danni alla VCP ostruendo il passaggio del flusso e corrodendo elementi fondamentali ai fini del funzionamento, con la conseguente possibilità di arrecare danni a cose e persone. POWDER - STAUB - POUSSIÈRE - POLVERE Parameter - Parameter Paramètre - Parametro Design value - Auslegungswert Valeur de conception Valore di progetto Operating data - Betriebsdaten Données de fonctionnement Valore operativo min. nominal max. Description - Bezeichnung - Description - Descrizione - Particle size (Median, D50) - Partikelgröße (Median, D50) Dimension particulaire (Median, D50) - Granulometria (Median, D50) Kst 5 mm layer ignition (GT) - 5 Millimeter Schichtzündung (GT) 5 mm d'allumage de couche (GT) Temperatura minima di ignizione di uno strato di polvere di 5 mm (GT) Min. ignition temperature of dust suspension (IT) Min. Zündungtemperatur der Staubaufhebung (IT) La température d'inflammation minimale de la suspension de la poussière (IT) Temperatura minima di ignizione di polvere sospesa (IT) Min. explosible concentration (LEL) Min. explosible Konzentration (LEL) Concentration explosible minimale (LEL) Concentrazione minima di esplosione (LEL) Min. ignition energy (MIE) - Min. Zündungenergie (MIE) Énergie minimale d'allumage (MIE) Energia minima di ignizione (MIE) Max. explosion pressure (P max ) Max. Explosiondruck (P max ) Pression maximale d'explosion (P max ) Pressione massima di esplosione (P max ) Limiting oxygen concentration (LOC) Begrenzen von von Sauerstoffkonzentration (LOC) Limitation de la concentration d'oxygène (LOC) Concentrazione limite di ossigeno (LOC) Specific Resistance of Product Spezifischer Widerstand des Produktes Résistance spécifique de produit Resistenza specifica del prodotto Dust Classification - Staub-Klassifikation Classification De la Poussière - Classificazione della polvere µ m bar m/s C C g/m 3 mj bar % by volum GOhm*m St 1 St St 3 ATEX PARAMETERS - ATEX PARAMETERS - ATEX PARAMÈTERS - PARAMETRI ATEX Ex zone - Ex Zone - Ex zone - Ex zona Atex category - Atex Kategorie - ATEX catégorie - Categoria ATEX Reduced pressure (Pr ed ) - Reduzierter Explosionsüberdruck Pr ed ) Pression réduite (P red ) - Pressione ridotta (P red ) bar Inside number - Nummer für Innenbereich Nombre intérieur - Numero interno Outside number Nummer für Aussenbereich Nombre extérieur Numero esterno

12 - DESCRIPTION AND USE - BESCHREIBUNG UND GEBRAUCHSANGABEN - POPIS A POUŽITÍ - DESCRIZIONE E INDICAZIONI D USO WA.03041EX.M. 1 GENERAL DATA - ALLGEMEINE DATEN - DONNEES GENERALES - DATI GENERALI Parameter - Parameter Paramètre - Parametro Volumetric flow rate - Volumenstrom - Dèbit volumétrique - Portata d'aria m 3 /h Bulk density - Schüttdichte - Densité - Peso specifico kg/m 3 Dry content - Trockengehalt - Humidité - Umidità % Temperature - Temperatur - Température - Temperatura C Corrosive constituente - Korrosive Bestandteile Constituants corrosifs - Componenti corrosivi ph - The valve is designed and constructed in such a manner as to Das Ventil ist so konstruiert, dass während des Betriebs keine avoid unusual overheating during anomalen Überhitzungen operation. In order to be able to work in safe conditions, it is necessary to verify that the minimum ignition temperature of the powders handled is higher than the temperature value indicated on the rating plate. verursacht werden. Um unter sicheren Bedingungen arbeiten zu können, ist sicherzustellen, dass die behandelten Stäube eine Mindestzündtemperatur aufweisen, die über dem Temperaturwert liegt, der auf dem Typenschild angegeben ist. - Design value - Auslegungswert Valeur de conception Valore di progetto Ventil byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby zabránil abnormálnímu přehřívání během provozu. Aby byla zajištěna bezpečnost práce, je nutné ověřit, zda minimální teplota vznícení zpracovávaného prachu je vyšší než hodnota teploty uvedená na výkonnostním štítku. Operating data - Betriebsdaten Données de fonctionnement Valore operativo min. nominal max. La valvola è stata progettata e costruita in modo tale da non provocare surriscaldamenti anomali durante il funzionamento. Per poter operare in condizioni di sicurezza occorre verificare che le polveri trattate abbiano una minima temperatura di ignizione superiore al valore di temperatura indicato sulla targhetta. -The valve must be installed - Das Ventil muss so eingebaut with sufficient clearance werden, dass ringsum ausreichend around it to carry out normal assembly/disassembly, cleaning and maintenance operations. - If the machine is used with very hot materials such that the surface temperature exceeds 60 C, the installer must make provision for insulating the valve or installing mechanical barriers that prevent personnel from coming into contact with hot parts. Platz vorhanden ist, um die normalen Ein-/Ausbau-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen zu können. - Bei der Benutzung des Ventils mit sehr heißem Material, das so beschaffen ist, dass die Oberflächentemperatur über 60 C beträgt, muss der Monteur das Ventil gegen Wärme isolieren oder mechanische Barrieren vorsehen, die es dem Personal nicht -The necessary warning ermöglichen, die heißen notices or symbols must also be affixed. Teile zu berühren. - Es ist außerdem erforderlich, die Schilder und Piktogramme anzubringen, die diese Gefahr anzeigen. Ventil musí být nainstalován s dostatečným prostorem okolo, aby bylo možné provádět běžné operace jako montáž/ demontáž, údržbu či čištění. - Pokud zařízení zpracovává velmi horké materiály, jenž způsobí, že povrch ventilu překračuje 60, musí osoba instalující zařízení zabezpečit ventil izolací nebo mechanickými bariérami, jenž zabrání operátorům dostat se do kontaktu s horkým povrchem. - Varovná označení nebo piktogramy signalizující takové riziko musí být rovněž umístěny na viditelných místech zařízení. -La valvola dovrà essere installata con uno spazio circostante sufficiente per effettuare le normali operazioni di montaggio/smontaggio, pulitura e manutenzione. -In caso d utilizzo della macchina con materiali molto caldi, tali che la temperatura superficiale superi i 60, l installatore dovrà provvedere a coibentare la valvola o ad installare barriere meccaniche che impediscono al personale di raggiungere le parti calde. - Ed inoltre dovrà apporre la necessaria cartellonistica o pittogrammi indicanti tale rischio. Area surrounding the machine which is defined as zone 1 Bereich rings um die Maschine, die als Zone 1 klassifiziert wird. Prostor kolem zařízení, který je definován jako zóna 1 Area circostante alla macchina nella quale la zona è definita come 1 VCPX 1.5 m Appliance Gerät Zařízení Apparecchiatura 1.5 m

13 - MACHINE SAFETY CONDITIONS - SICHERER ZUSTAND DES GERÄTES - BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ - CONDIZIONI DI MACCHINA IN SICUREZZA WA.03041EX.M. 13 Before carrying out any operation on the machine, make sure it is set in safety condition. In this manual, we shall use the phrase set the machine in safety condition to indicate the following operations: Bevor man irgendeinen Eingriff an der Maschine ausführt, ist zu überprüfen, dass diese in einen sicheren Zustand versetzt worden ist. In diesem Handbuch verstehen wir unter dem Begriff die Maschine in einen sicheren Zustand bringen die folgenden Vorgänge: Před provedení jakéhokoliv zásahu se ujistěte, zda je zařízení uvedeno do bezpečnostního stavu. V tomto katalogu budeme uvádět výraz uveďte zařízení do bezpečnostního stavu, jenž zahrnuje následující operace: Prima di effettuare un qualsiasi intervento sulla macchina, assicurarsi che questa sia messa in sicurezza. In seguito nel presente manuale indicheremo con la dicitura mettere in sicurezza la macchina le seguenti operazioni: N.B.: During the operation of the plant (loading/unloading the silos) it is forbidden to act on the valve. It is dangerous to work with the limbs inserted inside the VCP valve, therefore operations must only be carried out when no silo loading/unloading operations are being carried out. If the loading/unloading operations are controlled from a main panel, the latter must be provided with a safety key to prevent accidental startup, and the key must be held in the custody of the person responsible for maintenance operations. -Make sure the machine and inductive sensors, if any, are disconnected from all electric power supplies (if present). -Wait for the temperature inside and outside the machine to reach a value that is not dangerous to the touch. -Make sure the area around the machine is well lighted (the operators can be provided with electric lamps suitable for zone 1 cat. II D, if necessary). -Wait for the dust inside the machine to settle completely. -Before opening the machine or carrying out any operation, carefully clean the layer of dust deposited on it without dispersing it into the air. N.B.: Während des Betriebs der Anlage (Füllen oder Entleeren des Silos) ist jeder Eingriff am Ventil verboten. Es ist gefährlich, mit den Gliedmaßen innerhalb des VCP Ventils zu arbeiten. Daher ist es erforderlich, dass die Eingriffe nur und ausschließlich dann vorgenommen werden, wenn der Silo nicht gerade be- oder entladen wird. Wenn der Be- oder Entladevorgang von einer Hauptsteuerung her betätigt wird, muss der Schlüssel dieser letzteren im Besitz dessen sein, der sich um die Ausführung der Wartungsarbeiten kümmert. -Sicherstellen, dass das Ventil und alle etwaigen Induktionssensoren von allen elektrischen Versorgungsquellen getrennt sind (falls vorhanden). -Sicherstellen, dass die Innenund Außentemperatur der Maschine einen Wert erreicht hat, der bei Berührung ungefährlich ist. -Dafür sorgen, dass der Bereich rings um die Maschine angemessen beleuchtet wird - (eventuell indem man das Personal mit elektrischen Lampen ausstattet, die für die Zone 1 Kat. II D geeignet sind). -Abwarten, dass der Staub, der innerhalb der Maschine enthalten ist, sich vollkommen abgesetzt hat. -Bevor man das Ventil öffnet oder jeden beliebigen Eingriff ausführt, alle Staubablagerungen sorgfältig entfernen und sicherstellen, dass keine durch die Luft verteilten Staubwolken entstehen. Pozn. Nepracujte na ventilu během provozu zařízení ( plnění a vyprazdňování sila). Je nebezpečné strkat končetiny dovnitř VCP ventilu během provozu, proto pracujte na ventilu pouze v době, kdy není zařízení aktivní (plnění/ vyprazdńování). V případě, že je plnění/ vyprazdňování sila řízeno hlavním panelem, je nutné opatřit jej bezpečnostním klíčem proti náhodnému spuštění a tento klíč musí být v úschově u osoby, která má na starost údržbu. - Ujistěte se, zda je zařízení včetně induktivních sensorů odpojeno od přívodu elektrického proudu. - Vyčkejte až vnější a vnitřní teplota zařízení klesne na hodnotu, která není nebezpečná na dotyk. - Ujistěte se, zda je okoli zařízení dostatečně osvětleno (pokud je to nutné může být operátor vybaven elektrickou lampou vhodnou pro zónu 1 kat.ii D) - Vyčkejte až se prach uvnitř zařízení zcela usadí. - Před otevřením zařízení nebo provedení jakékoliv akce, pečlivě odstraňte usazené vrstvy prachu, aniž by došlo k rozptýlení prachu do vzduchu N.B.: Durante il funzionamento dell impianto (caricamento o svuotamento del silos) è vietato intervenire sulla valvola. E pericoloso operare con gli arti all interno della valvola VCP, e pertanto occorre eseguire gli interventi solo ed esclusivamente, quando non sia in atto il caricamento o lo svuotamento del silo. Se il sistema di caricamento o svuotamento viene comandato da un quadro generale, quest ultimo deve essere provvisto di chiave di sicurezza contro l avviamento accidentale, e la chiave deve essere in possesso della persona che esegue l operazione di manutenzione. -Accertarsi che la macchina e gli eventuali sensori induttivi siano scollegati da tutte le alimentazioni elettriche (se presenti). -Attendere che la temperatura interna ed esterna alla macchina abbia raggiunto un valore non pericoloso al tatto. -Provvedere a illuminare correttamente la zona circostante alla macchina (eventualmente dotando gli operatori di lampade elettriche idonee per zona 1 cat. II D). -Attendere che la polvere contenuta all interno della macchina sia completamente depositata. -Prima dell apertura della macchina o qualsiasi intervento, rimuovere accuratamente gli strati di polvere di deposito avendo cura di non provocare nubi aereodisperse.

14 - MACHINE SAFETY CONDITIONS - SICHERER ZUSTAND DES GERÄTES - BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ - CONDIZIONI DI MACCHINA IN SICUREZZA WA.03041EX.M. 14 For any operation to be carried out on the machine (maintenance and cleaning), the operators must use personal protection devices (DPI): -antistatic safety footwear (certified); -antistatic protective clothing (certified); -helmets. -antistatic, cut-proof gloves; -safety masks. These must be in addition to the safety devices specified in the safety sheet of the product fed. NOTE: all the electrical equipment used for maintenance or cleaning operations with the machine closed must be ATEX certified for Zone 1 category II D. If these operations are carried out with the machine open, the electrical equipment used must be ATEX certified for Zone 0 category II 1D. OPERATION -I Depending on the type of plant, operation of the valve is controlled by a central control panel or by a local starter. N.B.: Suitable maintenance as described on page M.47 will considerably increase the life of the valve. This becomes even more important with materials which, through longer storage, tend to harden or pack. - In normal operation, the VCP valve does not get heated on the surface. In certain applications, because of the materials handled, the valve surface may get heated. In such cases, the user/installer must apply appropriate symbols on the valve to indicate this risk, or provide barriers to prevent the operator from coming into contact with hot parts. - Maintenance operations must not be carried out on the valve in the event of a black-out. Für jeden Vorgang, der auf der Maschine auszuführen ist, (Wartung und Reinigung) muss das Personal mit den entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) ausgestattet sein: -Antistatische Sicherheitsschuhe (zertifiziert) -Antistatische Schutzkleidung (zertifiziert) -Schutzhelme -Antistatische Schnittschutz- Handschuhe -Atemschutzmasken. Außerdem alle Schutzvorrichtungen verwenden, die auf dem Sicherheitsdatenblatt des behandelten Mediums vorgesehen sind. N.B.: Alle elektrischen Geräte, die eventuell für die bei geschlossener Maschine ausgeführten Reinigungen und Wartungsdurchführungen benutzt werden, müssen nach ATEX für die Zone 1 Kat. II D zertifiziert sein. Falls man die Eingriffe bei geöffneter Maschine ausführt, müssen die benutzten elektrischen Geräte nach ATEX für die Zone 0 Kat. II 1D zertifiziert sein. BETRIEB - Je nach Anlagentyp wird das Ventil über eine zentrale Steuerung oder einen Vor-Ort- Schaltkasten in Betrieb genommen. N.B.: Die Lebensdauer des Ventils erhöht sich merklich, wenn man die Wartung so ausführt, wie auf Seite M.47 angegeben. Besonders wichtig ist dies bei der Behandlung von Medien, die nach längerer Lagerung zum Aushärten oder Anbacken neigen. - Bei m normalen Betrieb entstehen am VCP Ventil keine warmen Oberflächen. Bei bestimmten Anwendungen können wegen der behandelten Materialien auf den Oberfläche des Ventils hohe Temperaturen entstehen. In diesen Fällen müssen der Anwender/Installateur auf dem VCP Ventil besondere Piktogramme anbringen, die diese Gefahr angeben, oder sie müssen Barrieren einführen, die es dem Bediener verhindern, die heiß werdenden Oberflächen zu berühren. - Es ist verboten, Wartungsarbeiten am Ventil auszuführen, wenn die Stromversorgung ausgefallen ist. Během jakékoliv operace prováděné na stroji (údržba a čištění), osoby obsluhující zařízení jsou povinny používat zvláštní ochranné pomůcky (OP) - Antistatickou ochrannou obuv (mající osvědčení) -Antistatický ochranný oděv (mající osvědčení) - Helmu - Antistatické rukavice - Ochrannou masku -Ochranné brýle (mající osvědčení) Je nutné používat všechny ochranné pomůcky uváděné v bezpečnostní tabulce zpracovávaného materiálu. Pozn. Všechna elektrická zařízení používaná k údržbě nebo čištění na uzavřeném ventilu musí být certifikovány ATEX pro zónu 1 kategorie II D. Pokud jsou tyto operace prováděny na otevřeném zařízení, musí být elektrické vybavení certifikováno ATEX pro zónu 0 kat. II 1D PROVOZ - V závislosti na typu zařízení, je provoz ventilu řízen centrálním řídícím panelem nebo místním spínačem. Pozn. Vhodná údržba popsaná na straně M.47 zvýší podstatně životnost ventilu. Zvláště pak bude důležitá údržba v případě zpracovávaných materiálu, které mají při delší době uskladnění tendence tvrdnout nebo houstnout. - Při běžném provozu nedochází k zahřívání povrchu ventilu VCP Při určitých aplikacích se kvůli zpracovávanému materiálu může povrch ventilu zahřívat. V takových případech musí uživatel/osoba instalující zařízení aplikovat vhodné výstražné symboly označující tento druh rizika, anebo poskytnout ochranné bariéry zabraňující operátorům dostat se do kontaktu s horkými částmi. - Je zakázáno provádět zásahy na ventilu v případě výpadku proudu. Per qualsiasi operazione da effettuarsi sulla macchina (manutenzione e pulizia), gli operatori dovranno essere muniti degli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI): -Scarpe antiinfortunistiche antistatiche (certificate). -Indumenti protettivi antistatici (certificati). -Caschi. -Guanti antitaglio antistatici. -Mascherine protettive. Inoltre occorre utilizzare tutti i dispositivi di protezione previsti dalla scheda di sicurezza del prodotto trattato. N.B.: tutte le apparecchiature elettriche eventualmente utilizzate per interventi manutentivi o di pulizia eseguiti a macchina chiusa, devono essere certificate ATEX per Zona 1 cat. II D. Nel caso che gli interventi siano effettuati a macchina aperta le apparecchiature elettriche utilizzate dovranno essere certificate ATEX per Zona 0 cat. II 1D. FUNZIONAMENTO -In base al tipo di impianto, il funzionamento della valvola è controllato o da un quadro centrale di comando o da un comando in loco. N.B.: Si aumenta notevolmente la durata della valvola eseguendo una opportuna manutenzione come riportato a pag. M.47. Questo è particolarmente importante quando il materiale trasportato tende ad indurirsi o a compattarsi se rimane fermo per un certo periodo di tempo. -La valvola VCP nel suo normale funzionamento non dà origine a superfici calde. In alcune applicazioni, a causa dei materiali trattati, possono formarsi sulla superficie della valvola, delle temperature elevate. In questi casi l utilizzatore/installatore, devono apporre sulla valvola VCP idonei pittogrammi indicante tale rischio, o devono introdurre barriere di allontanamento che impediscono all operatore di raggiungere le parti calde. -E vietato effettuare manutenzioni alla valvola in caso di black-out.

15 - OPERATING LIMITATIONS - EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN - PROVOZNÍ LIMITY - LIMITI DI IMPIEGO WA.03041EX.M. 15 Environment temperature -0 C / +40 C -Maximum temperature of powders: +70 C Umgebungstemperatur -0 C / +40 C - Max. Temperatur der Stäube: +70 C Teplota prostředí -0 C / +40 C - Maximální teplota prachù +70 C Temperatura ambiente -0 C / +40 C Temperatura massima delle polveri: +70 C The valve is designed and tested for working in areas where the atmosphere is potentially explosive and classified as: Zone 1 - Area in which an explosive atmosphere is probably present, in the form of a combustible cloud in the air sporadically during routine operation. Zone - Place in which there is no probability of the presence of an explosive atmosphere, in the form of a cloud of combustible dust in the air during routine operation, or if this occurs, is happens less frequently and for brief periods. Das Ventil wurde darauf getestet, um in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten zu können, die wie folgt klassifiziert wurden: Zone 1 - Ort, wo das gelegentliche Vorhandensein einer explosiven Atmosphäre bei Normalbetrieb in Form einer in der Luft brennbaren Staubwolke wahrscheinlich ist. Zone - Ort, wo das Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre bei Normalbetrieb in Form einer in der Luft brennbaren Staubwolke unwahrscheinlich ist, oder, wo es möglich ist, dass sie nur kurzzeitig und nur selten vorhanden ist. Bez. EN Ventil byl navržen a testován pro práci v místech, kde je atmosféra potenciálně výbušná a klasifikovaná jako: Zóna 1 - Místo, ve kterém je pravděpodobně přítomna výbušná atmosféra ve formě hořlavého mraku ve vzduchu, sporadicky během běžného provozu Zóna - Místo, ve kterém je nepravděpodobně přítomna výbušná atmosféra ve formě hořlavého mraku ve vzduchu během běžného provozu. Pokud se to stane, tak pouze málokdy a po krátkou dobu.ref. EN La valvola è stata progettata e testata per lavorare in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva classificate come: Zona 1 -Luogo in cui è probabile sia presente un atmosfera esplosiva, sotto forma di una nube di polvere combustibile nell aria, sporadicamente durante il funzionamento ordinario. Zona -Luogo in cui è improbabile sia presente un atmosfera esplosiva, sotto forma di una nube di polvere combustibile nell aria, durante il funzionamento ordinario o, se ciò avviene, è possibile sia presente solo poco frequentemente e per breve periodo.ref. EN Noise level - The only source of noise present on the valve is due to the air that passes through its activation mechanism. The VCPX valve is usually installed on the top of silos, in places where exposure to operators is limited. During maintenance operations, the plant must be stopped and therefore the valve does not produce any noise. Because of the limited frequency (occasional) of valve operation, and the distance from the operators, risks due to noise may be excluded. Lärmpegel - Die einzige Lärmquelle am Ventil beruht auf der Luft, die das Ventil bei seiner Betätigung durchströmt. Das VCPX Ventil wird in der Regel oben auf Silos eingebaut, also an Stellen, an denen der Bediener nur einer geringen Belastung ausgesetzt wird. Während der Wartungsarbeiten muss die Anlage ausgeschaltet werden, so dass das Ventil keine Lärmquelle darstellt. Da das Ventil nicht immer (nur gelegentlich) funktioniert und es sich entfernt vom Bediener befindet, können Lärmgefahren werden. ausgeschlossen Hladina hlučnosti - Jediným zdrojem hluku je vzduch proudící ventilem během provozu. Ventil VCPX je obvykle instalován na střechu sila, to jest v místech, kde je vystavení osob obsluhující zařízení limitováno. Během údržby musí stroj zůstat nehybný a tudíž nebude ventil zdrojem hluku. Kvůli omezené frekvenci (příležitostné) operací na ventilu a vzdálenosti osob obsluhujících zařízení, riziko zpusobené hlukem je vyloučené. Livello di rumorosità -L unica fonte di rumore presente sulla valvola è dovuto all aria che la attraversa durante il suo azionamento. La valvola VCPX viene installata solitamente sulla sommità dei sili, quindi in luoghi dove è limitata l esposizione da parte degli operatori. Durante le fasi di manutenzione, l impianto deve essere fermo e quindi la valvola non sarà fonte di rumore. Data la frequenza limitata (occasionale) di funzionamento della valvola, e la distanza degli operatori, si escludono rischi dovuti al rumore.

16 - OPERATION AND MAINTENANCE - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG - POUŽITÍ A ÚDRŽBA - USO E MANUTENZIONE WA.03041EX.M. 16 SETTING - Incorrect choice of equipment by the customer is excluded since, at the time of placing the order, the customer must specify the valve operating range, so the valves supplied are already calibrated and tested for this value. If the value is not specified by the customer, the manufacturer will supply the valve calibrated and tested for a standard value. The valves are supplied with a pressure setting of 500 mm H O (according to DIN 4119 F ) and for negative pressure of approximately 0 mm H O. The user has to verify that the pressure setting of the VCPX valve corresponds with the maximum pressure allowed in the silo. If this is not the case the pressure setting of the valve has to be adjusted by tightening or loosening the adjustment nuts (see table and Fig. 1). The supplier does not accept responsibility for malfunctions or damages arising from incorrect use of the valve. The maximum operating pressure is 1000 mm H O, the maximum negative pressure is 10 mm H O. EINSTELLUNG - Eine falsche Wahl des Gerätes seitens des Kunden kann ausschlossen werden, weil der Kunde bei der Bestellung den Betriebsbereich des Ventils angeben muss, und die Ventile daher schon auf diesen Wert eingestellt und dafür geprüft ausgeliefert werden. Wenn nichts anderes angegeben wird, liefert der Hersteller das Ventil mit Eichung und Prüfung auf einen Standardwert. VCP Ventile sind werksseitig auf einen Überdruck von 500 mm H O (nach DIN 4119 F ) und für einen Unterdruck von ca. 0 mm H O eingestellt. Der Betreiber muß sicherstellen, daß der eingestellte Überdruck dem maximalen Überdruck entspricht, der im Silo herrschen kann. Ist dies nicht der Fall, kann der Wert durch das Verstellen der Reguliermuttern verändert werden (siehe Tabelle sowie Abb. 1). Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des VCP Ventils resultieren. Der maximale Überdruck, auf den das Ventil eingestellt werden kann, beträgt 1000 mm H O, der maximale Unterdruck 10 mm H O. Pressure settings - Einstellwerte Valeurs de réglage - Regolazioni valvola NASTAVENÍ - Nesprávný výběr zařízení klientem může být vyloučen, poněvadž v okamžiku objednávky musí klient specifikovat pracovní rozmezí ventilu. Tímto bude ventil dodán již kalibrován a přezkoušen na danou hodnotu. Pokud není hodnota specifikována klientem, bude ventil dodán výrobcem kalibrován a přezkoušen na standardní hodnotu. Ventil je dodáván s nastaveným přetlakem 500 mm HO (v souladu s DIN 4119 F ) a podtlakem 0 mm HO. V každém případě by měl uživatel ověřit, zda toto nastavení ventilu VCPX souhlasí s maximálním povoleným tlakem pro silo. Pokud tomu tak není, je třeba pozměnit nastavení hodnot tak, aby odpovídaly maximálnímu povolenému tlaku. Tyto změny provede uživatel pomocí utažení nebo povolení seřizovacích matic (viz tab.1) V každém případě se výrobce vzdává odpovědnosti za jakékoliv poruchy nebo poškození způsobené nesprávným použitím nebo špatným výběrem ventilu. Maximální provozní přetlak je 1000 mm HO, maximální hodnota podtlaku je 10 mm HO TARATURA -Si esclude la scelta errata dell apparecchiatura da parte del cliente, in quanto in fase di ordine il cliente deve specificare il range di funzionamento della valvola, di conseguenza le valvole vengono fornite tarate e collaudate a tale valore. Se non specificato dal cliente, il costruttore fornisce la valvola tarata e collaudata ad un valore standard. La casa costruttrice fornisce la valvola già tarata alle pressioni di 500 mm H O (norme DIN 4119 F ) ed alla depressione di circa 0 mm H O. L utilizzatore dovrà comunque aver cura di verificare se la pressione, cui è stata tarata la valvola VCPX 73, corrisponde alla massima pressione tollerata dal silo. In caso contrario l utilizzatore dovrà modificare la taratura e farla corrispondere alla pressione massima tollerabile del caso specifico, agendo sui dadi di regolazione (vedi tabella e fig.1). Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla ditta produttrice in caso di guasti e danni che dovessero verificarsi a seguito di un errato utilizzo della valvola. La massima sovrappressione contrastabile risulta essere comunque pari a 1000 mm H O; la massima depressione pari a 10 mm H O. Pressure Überdruck Surpression Sovrapressione Negative pressure Unterdruck Dépression Depressione A (mm) mm H O B (mm) mm H O FIG. 1 If the pressure in the silo on which the valve is mounted reaches pressures of below 400 mm H O, it is recommended to substitute the external springs (letter A in Fig.) with the alternative springs supplied with the valve, ensuring that the values given in the table are reached. The internal spring (B in Fig. 3) should not be substituted and the opening pressure in underpressure remains unchanged. Falls im Silo, auf dem das VCPX Ventil installiert ist, nur ein maximaler Druck von weniger als 400 mm H 0 erreicht wird, ist es empfehlenswert, die außenliegenden Federn (siehe Abb., Pos. A) gegen die in der Konfektion enthaltenen alternativen Federn auszutauschen. Damit ist gesichert, daß das Ventil bei den in der Tabelle angegebenen Werten anspricht. Die innenliegende Feder (Pos. B) wird nicht ausgetauscht. Das Ventil spricht damit immer bei dem selben Unterdruck an. Pokud tlak v silu, na kterém je ventil namontován dosáhne hodnoty menší než 400 mm HO, doporučujeme nahradit vnější pružiny (písmeno A na obr.) alternativními dodané s ventilem. Ujistěte se, zda je dosahováno hodnot uvedených v tabulkách. Vnitřní pružina (B na obr.3) by neměla být nahrazena, a proto hodnoty tlaku otvírání v podtlaku zůstavají nezměněny. Qualora il silo su cui è applicata la valvola di sicurezza VCPX 73 raggiunga pressioni inferiori a 400 mm H 0, si consiglia di sostituire le molle esterne (lettera A in figura) con quelle fornite come alternativa nella confezione della valvola, che assicurano il raggiungimento dei valori riportati nella seguente tabella; la molla interna (pos. B ) non deve essere sostituita, pertanto i valori di apertura in depressione rimangono invariati.

17 - OPERATION AND MAINTENANCE / - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG - POUŽITÍ A ÚDRŽBA - USO E MANUTENZIONE WA.03041EX.M. 17 VCPX 73 valve adjustment Table with weaker springs than those according to standard supply. Tabelle zur Einstellung des Ventils VCPX 73 mit Federn, die eine elastische Konstante haben, die kleiner als die der Standardlieferung ist. Tabulka seřízení ventilu VCPX 73 se slabšími pružinami než ty ze standardního vybavení. Tabella regolazioni valvola VCPX 73 con molle aventi costante elastica inferiore a quelle secondo fornitura standard. N.B.: Pressure and negative pressure values shown in the table are subject to variation due to manufacturing tolerances; it is thereby normal to expect an inertia (advance) of up to 5% of the value given in the table. If an exact value is required, a spring precharging calibration must be carried out on the basis of instrument values. The manufacturer will release a VCPX calibration certificate on request. The plate shows the preset values as carried out by the Manufacturer. Should those settings be modified it is necessary to correct the plate data. Pressure Überdruck Přetlak Sovrapressione A (mm) mm H N.B.: Die in der Tabelle aufgeführten Über- und Unterdruckwerte sind fertigungsbedingten Toleranzen unterworfen. Es ist demzufolge ein verfrühtes oder aber auch ein verzögertes Ansprechen des Ventils im Bereich von 5% der o.g. Werte möglich. Falls es unabdinglich ist, einen genauen Wert zu erzielen, ist es erforderlich, eine Eichung der Vorbelastung der Feder anhand der instrumentalen Werte auszuführen. Auf Anfrage liefert der Hersteller eine Eichbescheinigung des VCPX Ventils. Auf dem Typenschild sind die werksseitigen Einstellwerte angegeben. Werden diese Werte verändert, muss das Typenschild dementsprechend abgeändert werden. Pozn. Hodnoty přetlaku a podtlaku jsou závisle na výrobní toleranci. Je proto možné, že budou hodnoty kolísat v rozmezí až 5% nad hodnoty uvedené v tabulce. Pokud je požadována přesná hodnota, musí být provedena přednastavená kalibrace pružin na základě hodnot přístroje. Na požadání vystaví výrobce VCPX certifikát kalibrace. Na výkonnostním štítku jsou uváděny hodnoty seřízení naměřeny výrobcem. Pokud by měly být tyto hodnoty pozměněny, je zapotřebí upravit data uvedená na štítku. N.B.: I valori di sovrappressione o di depressione indicati in tabella risentono delle tolleranze costruttive; è perciò lecito attendersi un inerzia (o un anticipo) fino ad una percentuale massima pari al 5 % dei valori riportati. Qualora sia indispensabile un valore esatto è necessario effettuare una taratura del precarico molla sulla base di valori strumentali. A richiesta il costruttore può rilasciare un certificato sulla taratura della VCPX. Sulla targhetta sono riportati i valori di regolazione effettuata presso il costruttore. Se questi valori fossero modificati bisognerebbe correggere i dati di targhetta.

18 - ATEX SPECIAL FEATURES - SPEZIELLE ATEX- EIGENSCHAFTEN - SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI ATEX - CARATTERISTICHE SPECIALI ATEX WA.03041EX.M. 18 The VCPX valve has the following special features: Das VCPX Ventil besitzt folgende spezielle Eigenschaften: Ventil VCPX má následující vlastnosti: La valvola VCPX presenta le seguenti caratteristiche speciali: -The valve body can withstand an overpressure of P = 1barg (10000 mm H O, 100 Kpa) - The paint on the cast iron disc is < 00 microns thick. - The electrical components conform to ATEX Directive 94/9/CE and bear the marking suitable for the area of use II 1/ D. - The internal plastic surfaces are such that they do not allow accumulation of electrostatic charges considered to be dangerous. -The valve body is provided with a flange and can be connected directly to the silo. -A ring may be supplied on request for fitting under the valve, to be bolted to the valve. - The machine is set up for connection in equipotential to the earth. - In food-grade versions of the machine, the disc is made entirely of stainless steel. Once assembled, the machine is only sealed against dust. - Das Gehäuse des Ventils ist in der Lage, einem Überdruck von P = 1 barg (10000 mm H 0, 100 kpa) standzuhalten. - Die Lackierung des Ventiltellers aus Gusseisen hat eine Stärke < 00 Mikrometer. - Die elektrischen Komponenten entsprechen der Richtlinie ATEX 94/9/EG und sind mit einer Markierung versehen, die zum Einsatz in der Zone II 1/ D passt. - Die Innenflächen aus Kunststoff sind so beschaffen, dass die Ansammlung elektrostatischer Ladungen, die als gefährlich betrachtet werden, nicht möglich ist. - Das Gehäuse des Ventils ist mit einem Flansch versehen und kann direkt am Silo angebracht werden. - Auf Anfrage kann ein Einschweißstutzen geliefert werden, der auf den Silo geschweißt wird und auf dem das Ventil mit Schrauben befestigt wird. - Das Ventil ist für den Anschluss am Erdungsnetz mit Potentialausgleich vorgesehen. - Die Ventile haben einen Teller komplett aus Edelstahl. Nach dem Zusammenbau gewährleistet das Ventil lediglich Staubdichtigkeit. - Tělo ventilu může snést přetlak o velikosti P = 1barg (10000 mm H O, 100 Kpa) - Nátěr železného disku je silný < 00 microns - Elektrické komponenty odpovídájí Směrnici ATEX 94/9/ CE a jsou označeny pro použití v zóně II 1/D. - Vnitřní umělohmotné povrchy nepovolují akumulaci elektrostatických výbojů považovaných za nebezpečné. - Tělo ventilu je vybaveno přírubou a může být napojeno přímo k silu. - Na vyžádání je možné dodat propojovací přírubu, která bude přivařena k silu v místě, kde pak bude ventil přišroubován. Zařízení je nastaveno pro zapojení v ekvipotencialitě k zemi. - Verze pro potravinářský průmysl mají celý disk vyroben z nerezavějící oceli. Poté co je zařízení smontováno, zaručuje pouze utěsnění proti prachu. -Il corpo della valvola è in grado di sopportare una sovrapressione di P=1barg (10000 mm H 0, 100Kpa) -La verniciatura del disco in ghisa ha spessori < 00 micron. -La componentistica elettrica è conforme alla direttiva ATEX 94/ 9/CE e dotata di marcatura idonea alla zona di utilizzo II 1/ D. -Le superfici interne in materiale plastico non sono tali da consentire l accumulo di cariche elettrostatiche ritenute pericolose. -Il corpo della valvola è dotato di flangia e può essere collegato direttamente al silo. -A richiesta può essere fornito un anello sottovalvola da saldare al silo, dove poi andrà imbullonata la valvola. -la macchina è predisposta per il collegamento in equipotenzialità alla rete di terra. -Le macchine presentano interamente il disco di tenuta in acciaio INOX. Una volta assemblata la maccchina garantisce la sola tenuta polveri. The use of valves in the presence of powders with features more severe than those described on Page M. or in areas with different classification falls under the direct and exclusive responsibility of the user. Der Einsatz der Ventile beim Vorhandensein von Stäuben mit strengeren Eigenschaften als die, die auf der Seite M. stehen, oder in Zonen mit anderer Klassifikation fällt unter die direkte und ausschließliche Haftung des Betreibers. ε Použití ventilu za přítomnosti prachu s odlišnými vlastnostmi uváděnými na straně M. nebo v místech s odlišnou klasifikací, spadá pod výhradní odpovědnost uživatele. I I D c 85 C (T6) L'impiego delle valvole in presenza di polveri con caratteristiche più severe rispetto a quelle riportate a pag. M. o in zone con diversa classificazione ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

19 - DECLARATION OF CONFORMITY - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA WA.03041EX.M. 19 N.B.: the valve VCPX must be installed on a plant suitably equipped with prevention/ protection and compartmenting systems in accordance with ATEX standards 94/ 9/EC. N.B.: Die VCPX Ventil muss in eine Anlage eingebaut werden, die in Übereinstimmung mit der ATEX-Richtlinie 94/9/EG angemessen mit Unfallverhütungs- und Schutzvorrichtungen und Abschottungen ausgestattet ist. Pozn. Ventil VCPX musí být nainstalován na silo vhodně vybavené ochrannými systémy/zabezpečením odpovídajícím standardům ATEX 94/9/CE. N.B.: la valvola VCPX deve essere installata su un impianto adeguatamente dotato di sistemi di prevenzione/protezione e compartimentazione in accordo con le norme ATEX 94/9/CE. DECLARATION OF CONFORMITY The VCPX valve is provided with a Declaration of conformity to: ATEX DIRECTIVE 94/9/CE and MACHINE DIRECTIVE 98/37/CE. With reference to the latter, the document shown below is considered as declaration for incorporation according to the provisions of art. 4. paragraph 1 and Annexe II.B. In this regard: This appliance must not be used before the machine inside which it is incorporated has been declared as conforming to the provisions of the existing Directives. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Das VCPX Ventil wird in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien geliefert: ATEX-RICHTLINIE 94/9/EG und MASCHINEN-RICHTLINIE 98/37/ EG. Mit Bezug auf die zweite Richtlinie ist das folgende Dokument als eine «Einbauerklärung» im Sinne von Art. 4. Komma 1 und Anhang II B in diesem Zusammenhang zu verstehen: Das hier vorliegende Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor die Maschine, in die es eingebaut wird, den Anordnungen der geltenden Richtlinien als konform erklärt worden ist. PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI Ventil VCPX je dodáván s prohlášením shodnosti se: - SMĚRNICÍ ATEX 94/9/CE - SMĚRNICÍ PRO ZAŘÍZENÍ 98/ 37/CE. Níže uvedený dokument je považován za prohlášení inkorporace v souladu s čl. 4. paragrafu 1 a Dodatku II.B, který říká: Ventil nesmí být uveden do provozu dříve, než zařízení, do kterého je zabudován není prohlášeno za shodné s platnými směrnicemi a předpisy. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA La valvola VCPX viene fornita con dichiarazione di conformità alle: DIRETTIVA ATEX 94/9/CE e DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE. Con riferimento a quest ultima il documento di seguito riportato è da intendersi come dichiarazione di incorporazione ai sensi dell art. 4. comma 1 ed Allegato II.B, a tal proposito: La presente apparecchiatura non deve essere messa in servizio prima che la macchina all interno della quale sia stata incorporata non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni delle Direttive vigenti.

20 - DECLARATION OF CONFORMITY - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA WA.03041EX.M. 0 Powder Handling - Dust Filtration - Flow Control - Components WAM S.p.A. Via Cavour, 338 I Ponte Motta, Cavezzo (MO) ITALY DECLARATION OF CONFORMITY with the Directives of the European Union The safety pressure relief valves model VCPX ATEX, (Code: VCPX731BF / VCPX73BF) are designed and manufactured in conformity with the following directives: - Directive ATEX 94/9/CE of 3 rd March, Directive Machines 98/37/CE of nd June, 1998 The conformity has been verified according to the conditions included in the following standard documents: EN EN EN EN 9-1- EN 94 II D c 85 C (T6) Ambient temperature -0 C / +40 C The technical documentation has been deposited with the following certified body: 003 TÜV NORD CERT with file No This equipment must never be put into operation before the machine or plant into which the equipment has been incorporated has been declared in conformity with the Directive 98/37/CE and with the national standards. Ponte Motta, nd June, 004 WAM S.p.A. William Fantini (General Manager)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47 DE LADEGERÄT LP PLUS BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 GB MAIN UNIT LP PLUS OPERATION AND SAFETY NOTES 19 FR UNITÉ PRINCIPALE LP PLUS INSTRUCTIONS D UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 33 IT UNITÀ

Více

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R Predator Predator Predator ÚPRV RMENE - Predátor P50R RM-DJUSTIERUNG - Predator P50R RM DJUSTMENT - Predator P50R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2011 2 Pokyny k objednávání

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Gruppo idraulico. Art.4745. Hydraulická jednotka. Gruppo idraulico per impianti solari termici. Hydraulická solární jednotka

Gruppo idraulico. Art.4745. Hydraulická jednotka. Gruppo idraulico per impianti solari termici. Hydraulická solární jednotka Gruppo idraulico Art.4745 Gruppo idraulico per impianti solari termici Hydraulická solární jednotka DESCRIZIONE /POPIS Il gruppo di circolazione viene utilizzato sul circuito primario degli impianti solari

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Magnetický ventil s kulovým kohoutem. Ventil pro doplňování. Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 01/03

Magnetický ventil s kulovým kohoutem. Ventil pro doplňování. Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 01/03 Ventil pro doplňování Návod pro montáž, provoz a údržbu Všeobecně Všeobecné bezpečnostní pokyny Ventil doplňování "Magnetický ventil s kulovým kohoutem" je smontovaná skupina armatur, která se skládá z

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE CON BY-PASS 3-CESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL S BY-PASSEM Art. 2137

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE CON BY-PASS 3-CESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL S BY-PASSEM Art. 2137 Le valvole motorizzate possono essere utilizzate nei più svariati settori dell impiantistica. Particolarmente indicate come valvole per la regolazione e contabilizzazione d impianti di riscaldamento singoli

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

NIGHT & DAY.SPEED. Elektromechanická závora. Návod k instalaci, použití a údržbu - 1 -

NIGHT & DAY.SPEED. Elektromechanická závora. Návod k instalaci, použití a údržbu - 1 - NIGHT & DAY.SPEED Elektromechanická závora Návod k instalaci, použití a údržbu UNAC ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI INFISSI MOTORIZZATI E AUTOMATISMI PER SERRAMENTI IN GENERE - 1 - CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Valvole per radiatori termostatizzabili

Valvole per radiatori termostatizzabili Valvole termostatizzabili presettabili. Disponibili con volantino manuale di regolazione o tappo cantiere. Přednastavitelné termostatické ventily dodávané s hlavicí pro manuální ovládání nebo ochranným

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

TABELLA DI CORROSIONE GIRANTI IMPELLER CORROSION TABLE 13 Materiale Material Caratteristica Characteristic NBR Nitrile Nitrile A Ottimo Excellent EPDM Epdm Epdm B Discreto/Buono Fair/Good CR Neoprene Neoprene

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Dozer Dozer Dozer. Dozer P50R/P75R. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue

Dozer Dozer Dozer. Dozer P50R/P75R. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue P50R/P75R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 02 / 2011 2 Pokyny k objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin.

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Sistema di sedute ad alta variabilità destinato per spazi pubblici, come gallerie commerciali o sale grandi.

Sistema di sedute ad alta variabilità destinato per spazi pubblici, come gallerie commerciali o sale grandi. PAUSE Multipurpose Seating System Design Vladimír Ambroz PAUSE Sistema di sedute multifunzionale Design Vladimír Ambroz PAUSE Multifunkční sedací systém Design Vladimír Ambroz PAUSE is a highly variable

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o.

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. POLO 2.0 TERRASSENHEIZUNG PLYNOVÝ ZÁŘIČ GAS Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. Ořešská Enders Colsman 1542 AG 155 00 Praha 5 - Řeporyje tel.: +420

Více

Bezpečnost. Návod k provozu Ionizační zapalovací hořák ZAI, ZKIH NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici 09.13. 2015 Elster GmbH Edition 03.

Bezpečnost. Návod k provozu Ionizační zapalovací hořák ZAI, ZKIH NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici 09.13. 2015 Elster GmbH Edition 03. 05 Elster GmbH Edition 03.5 Překlad z němčiny D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Ionizační zapalovací hořák, Obsah Ionizační zapalovací hořák,...... Obsah................................

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

E4000 HLC E4000 HHC E4000 HHC-V

E4000 HLC E4000 HHC E4000 HHC-V E4000 HLC E4000 HHC E4000 HHC-V E 4000 HLC Elektro-hydraulický dvousloupový zvedák Dva nezávislé hydraulické válce Synchronizační lanový systém vedený v příčném krytu na podlaze mezi sloupy Výška krytu

Více

IT: Istruzioni d uso AM10 - Modulo regolazione in funzione della temperatura esterna

IT: Istruzioni d uso AM10 - Modulo regolazione in funzione della temperatura esterna 7215 4300 07/2005 EU Per l utente / pro u ivatele / pre obsluhujúceho IT: Istruzioni d uso AM10 - Modulo regolazione in funzione della temperatura esterna CZ: Návod k obsluze AM10 - Moduly pracující v

Více

450 / 900 / 1300. Automatické univerzální olejové hořáky

450 / 900 / 1300. Automatické univerzální olejové hořáky Automatické univerzální olejové hořáky 450 / 900 / 1300 Zástupce pro ČR: EKOTEZ spol. s r.o. Koněvova 47 130 00 Praha 3 Česká republika Tel.: + 420 221 599 163 Fax: + 420 222 582 495 vytapeni@ekotez.cz

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X ES 94/20 e27-00-0034 Typ:VTZ 001-070 8/03 Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 2003-> 2011-> Typ: VTZ 001-070 Volkswagen

Více

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction.

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction. Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard OVE-K603 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PE PVC

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG Process Management TM Regulátory B NG Popis Pružiny Přizpůsobení různým médiím (Přírodní plyn, GPL atd.) TĚLESO REZISTENTNÍ VŮČI VYSOKÝM TLAKŮM 1. Stupeň regulace Přesný

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor. Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC PVC insulation 3 Výplňový

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

INDEX. 1 Bezpečnostní upozornění. 3 Předběžné kontroly. 6 Obrázky. 7 CE prohlášení o shodě. Přehled produktu Popis produktu Modely a charakteristiky

INDEX. 1 Bezpečnostní upozornění. 3 Předběžné kontroly. 6 Obrázky. 7 CE prohlášení o shodě. Přehled produktu Popis produktu Modely a charakteristiky Návod STAR200 CZ INDEX 1 Bezpečnostní upozornění 2 2.1 2.2 Přehled produktu Popis produktu Modely a charakteristiky 3 Předběžné kontroly 4 4.1 Instalace produktu Instalace 5 5.1 5.2 Testování a uvedení

Více

Dati tecnici Datos Técnicos Technická data Fiamm Motive Power energy plus

Dati tecnici Datos Técnicos Technická data Fiamm Motive Power energy plus Dati tecnici Datos Técnicos Technická data Fiamm Motive Power energy plus Elementi PzS energy plus, con connessioni imbullonate-dimensioni conformi alle norme DIN/EN 60254-2 e CEI 60254-2 serie E Elementos

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN DN 65 400, PN 160 400 DN 65 400, PN 160 400 Použití Zpětná klapka je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru i jiné provozní tekutiny používané v

Více

ROTARY VALVES ZELLENRADSCHLEUSEN ROTAČNÍ VENTILY ROTOVALVOLE

ROTARY VALVES ZELLENRADSCHLEUSEN ROTAČNÍ VENTILY ROTOVALVOLE ÚDRŽBA ROTARY VALVES for wood pellets and chippings INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ZELLENRADSCHLEUSEN für Holzschnitzel und Pellets EINBAU, BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG ROTAČNÍ VENTILY pro dřevěné

Více

DIVERTER DRUM TROMMELROHRWEICHE DEVIATORE A TAMBURO

DIVERTER DRUM TROMMELROHRWEICHE DEVIATORE A TAMBURO VAR DIVERTER DRUM TROMMELROHRWEICHE TŘÍCESTNÝ VENTIL DO PNEUDOPRAVY All rights reserved WAMGROUP S.p.A VYDÁNÍ A6 DEVIATORE A TAMBURO NÁKLAD 100 KATALOG č. TOR.119.--.C.4L DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE All

Více

new UP & DOWN Elektromechanická závora

new UP & DOWN Elektromechanická závora new UP & DOWN Elektromechanická závora Návod na instalaci, použití a údržbu CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ (Direttiva 2006/42/CE, Allegato 2, parte B) O&O S.r.l. Via Europa 2-42015 Correggio (RE) Dichiara

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J Periferní zařízení K Klínové jednotky L Normálie pro

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: 14/2016/01

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: 14/2016/01 1/2 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: 14/2016/01 podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a nařízení (EU) č. 574/2014 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Zamýšlené použití:

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore it at cs es caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore Wandgasheizkessel mit hoher Leistung Gebrauchsanleitung für den Benutzer und Installateur

Více

S310 PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V

S310 PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V N Descrizione Caratteristiche Codice Quantità Mlhová světla halogen - - 2 (Dx,Sx) 2 Přepínač - 3 Objímka světla - - 2 4 Objímka přepínače - - 5 Úchyt - - 4 6 Šroub M6-2 7 Šroub samořezný - - 2 8 Krytka

Více

DITRONIC TOUCH PARAMETRY KOMUNIKACE MODBUS / MODBUS INTERFACE PARAMETERS MODBUS KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE

DITRONIC TOUCH PARAMETRY KOMUNIKACE MODBUS / MODBUS INTERFACE PARAMETERS MODBUS KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE Komunikační rozhraní MODBUS - CZ Popis konektorů: (na řídící desce) - 1. PORT (RS 485) - konektor typu RJ 45 (8-pinový) - zápis parametrů do regulátoru z řídícího systému. - 2. PORT (RS 485) - konektor

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 FIAT PUNTO ab 09/99 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig, 1 Leitungssatz 7-adrig, 1 Gummidichtung

Více

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem Installation screened cables with Cu conductor NYCWY 0,6/1 kv Standard VDE 0276 T.603-3G-1 5 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Kantenanleimmaschine /poloautomatická olepovačka hran Marke und Typ / Značka a typ: Miniprof 100 Baujahr / Rok výroby: 2006 Hersteller / Výrobce:

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Pompa aspirante e di alimentazione PS 40 Compact. PS 40 Compact suction and feed pump. Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact

Pompa aspirante e di alimentazione PS 40 Compact. PS 40 Compact suction and feed pump. Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact Pompa aspirante e di alimentazione PS 40 Compact PS 40 Compact suction and feed pump Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact IT GB CZ 1 IT Grazie per la fiducia accordata a STORCH. Con l acquisto avete

Více

ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER EINBAU-,BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG

ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER EINBAU-,BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG PROVOZ a ÚDRŽBA All rights reserved WAMGROUP KATALOG No. VYDÁNÍ A NÁKLAD 100 OL.1010EX.M DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE MVE ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ELEKTRISCHE

Více

TESYDO, s.r.. o.. Mariánské nám. 1, Brno, Česká republika (CZ)

TESYDO, s.r.. o.. Mariánské nám. 1, Brno, Česká republika (CZ) TESYDO, s.r.. o.. Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, Česká republika (CZ) *I Člen AIO, HK, TNK, CWS ANB (člen EWF, IIW a IAB) /* *I Member of A/O, HK, TNK, CWS ANB (member of EWF, 1/W a IAB) /* Technická,

Více

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore it at cs es caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore Wandgasheizkessel mit hoher Leistung Gebrauchsanleitung für den Benutzer und Installateur

Více