U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín 425/20/2011 Finanční problematika: 1) RO č /2011, úprava RO č. 1/2011, 2) změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města na rok 2011 následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2011: a. rozpočtové opatření č. 91/2011: přijetí další části neinvestiční dotace (4. platby) z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši ,23 Kč pro ZŠ Komenského 68 na realizaci projektu "Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu" a zároveň ve stejné výši zvýšení účelového příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města, b. rozpočtové opatření č. 92/2011: přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 14013) pro město Nový Jičín z Operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši ,40 Kč a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 19 na daný účel, c. rozpočtové opatření č. 93/2011: přijetí další části neinvestiční dotace (4. platby) z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši ,16 Kč pro ZŠ Jubilejní 3 na realizaci projektu "Učíme se interaktivně" a zároveň ve stejné výši zvýšení účelového příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města, d. úprava rozpočtového opatření č. 1/2011: snížení neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13306) na sociální dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi o ,00 Kč (z původní rozpočtované výše ,00 Kč) dle nového Rozhodnutí MPSV z a zároveň s tím související snížení a úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 28 na daný účel, 2. schvaluje tyto změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2011: a. u Technických služeb města Nového Jičína: (viz RO č. 83/2011) - snížení příspěvku na provoz pro středisko hřbitovy o ,00 Kč, - zvýšení dotace na investice pro středisko hřbitovy o ,00 Kč na pořízení softwaru Pasport hřbitova a hřbitovních míst v lokalitě Městského hřbitova v Novém Jičíně dle platného zákona o veřejných zakázkách,

2 b. u Městského kulturního střediska Nový Jičín: (viz RO č. 86/2011) - zvýšení příspěvku na provoz o částku ,44 Kč na krytí nákladů spojených s pořádáním Novojičínského kulturního léta a Slavností města Nový Jičín za rok 2011, c. u ZŠ Jubilejní 3: (viz RO č. 88/2011) - zvýšení příspěvku na údržbu majetku města o ,00 Kč na odstranění havarijního stavu střešního pláště na objektu pracoviště Jubilejní 3, d. u ZŠ Komenského 66: (viz RO č. 89/2011) - zvýšení příspěvku na údržbu majetku města o ,00 Kč na malování, nátěry a nezbytně nutné opravy v souvislosti s probíhající rekonstrukcí školy, e. u ZŠ Komenského 68: (viz RO č. 91/2011) - zvýšení příspěvku o ,23 Kč na realizaci projektu "Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu", f. u ZŠ Jubilejní 3: (viz RO č. 93/2011) - zvýšení účelového příspěvku na provoz o ,16 Kč na realizaci projektu "Učíme se interaktivně". 426/20/2011 Návrh znění Kroniky 2010 znění kroniky města Nový Jičín za rok 2010 dle předloženého materiálu, 2. ukládá sestavit skupinu k projednávání zpracování Kroniky za rok T: Z: PhDr. Jaroslav Dvořák 427/20/2011 Vyřazení neupotřebitelného a poškozeného movitého majetku příspěvkových organizací vyřazení neupotřebitelného a poškozeného movitého majetku příspěvkových organizací, které mají k tomuto majetku právo hospodaření ve výši ,40 Kč za kapitolu 14-školství, k datu dle předloženého návrhu a ukládá ředitelům příspěvkových organizací zabezpečit likvidaci tohoto majetku ve smyslu ustanovení Směrnice o hospodaření s majetkem města. T: ihned Z: ředitelé PO 428/20/2011 Prodej automobilu "HYUNDAI H 100" - snížení tržní ceny prodej automobilu značky "HYUNDAI H 100" za tržní cenu (včetně DPH) sníženou o 50 % na základě žádosti ředitelky Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace. 429/20/2011 Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce Kina Květen Nový Jičín, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. OŠKMT/61143/2009 uzavřené dne mezi Městem Nový Jičín a Kinem Květen Nový Jičín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 2

3 430/20/2011 Návrh OZV o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Nový Jičín 1. doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Nový Jičín dle předloženého návrhu. 431/20/2011 Jmenování členů do školských rad při základních školách v Novém Jičíně 1. jmenuje v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující členy Školské rady při Základní škole Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace s účinností od : 1. Bc. Blanku Faluši, 2. Ing. Gabrielu Žitníkovou, 2. jmenuje v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující členy Školské rady při Základní škole Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace s účinností od : 1. Kateřinu Opálkovou, 2. Petru Vávrovou, 3. jmenuje v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující členy Školské rady při Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace s účinností od : 1. Bc. Pavla Rozbroje, 2. Luďka Indráka. 432/20/2011 Jmenování nového člena pracovní skupiny k programu Regenerace MPR 1. odvolává člena pracovní skupiny k programu Regenerace MPR Ing. arch. Jiřího Rašku ke dni , 2. jmenuje ke dni nového člena pracovní skupiny k programu Regenerace MPR Ing. Kateřinu Riedlovou, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. 433/20/2011 Více požadavky při zateplení ZŠ Komenského 66 a ZŠ Komenského 68 úpravy projektů Energetických úspor občanské vybavenosti pro příspěvkové organizace Základních škol Komenského 66, 68 a Střední odbornou školu EDUCA předložené prostřednictvím důvodové zprávy usnesení. 434/20/2011 Vyúčtování skutečných nákladů na provoz třídící linky zřizovateli informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 114, Nový Jičín. Kontrola byla zaměřena na vyúčtování skutečných nákladů na provoz třídící linky zřizovateli. 2. ukládá splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 3 dle předloženého návrhu nápravných opatření. 3

4 T: Z: Josef Rivec, Ing. Oskar Šíma 435/20/2011 Aktualizace plánu zimní údržby organizační a provozní změny v "Operačním plánu zimní údržby s dlouhodobým trváním" na místních komunikacích v Novém Jičíně pro období 2011/2012 a Dodatek "Kontrolní činnost při zajišťování operativního plánu zimní údržby v Novém Jičíně pro období 2011/2012" dle předloženého návrhu, 2. ukládá trvale zveřejnit "Operační plán zimní údržby" na webových stránkách TSM Nového Jičína a města Nového Jičína. T: Z: Josef Rivec, Ing. Oskar Šíma 436/20/2011 Smlouva o provozování vodovodu Hodslavice - Straník uzavření Smlouvy o provozování veřejného vodovodu mezi obcí Hodslavice a městem Nový Jičín v rozsahu dle předloženého návrhu, 2. ukládá příslušným odborům připravit spolu s obcí Hodslavice návrh na zřízení fondu obnovy vodovodu a návrh dohody upravující práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejících vodovodů. T: Z: Ing. Milan Grestenberger, Ing. Kamil Žák, Josef Rivec 437/20/2011 Problematika IP výzvu č. 5 v IP aktivitě 5.2.b) regenerace bytových domů, Příručku pro hodnotitele pro výzvu č. 5 a Oznámení o změně č. 8, dle předloženého návrhu, 2. bere na vědomí časový harmonogram vyhlášení a administrace výzvy č. 5 a opatření na zajištění publicity spojené s výzvou č /20/2011 Návštěvnické centrum Nový Jičín město klobouků Bod stažen z programu. 439/20/2011 Komise pro estetizaci 1. odvolává stávající komisi pro estetizaci objektů ve složení: Ing. Vladimír Bárta, předseda, Pavel Wessely, Miloš Lossmann, Ing. Libor Dobeš, Ing. arch. Jaroslav Novosad, Ing. arch. Zdeněk Tupý, Ing. Jiří Lacina, 4

5 2. jmenuje komisi pro estetizaci objektů ve složení: PhDr. Jaroslav Dvořák, předseda, Ing. Milan Grestenberger, Bc. Blanka Faluši, Miloš Lossmann, Mgr. Jiří Pometlo, Pavel Wessely, Ing. arch. Zdeněk Tupý, RSDr. Marie Pavlíčková, Miroslav Rešl. 440/20/2011 Zahraniční vztahy a. schvaluje delegaci ve složení PhDr. Jaroslav Dvořák s manželkou do partnerského města Epinal (Fr) ve dnech , b. souhlasí s úhradou cestovního pojištění a cestovních náhrad bez kapesného pro členy delegace, c. souhlasí s úhradou nákladů na tlumočníka, d. ukládá tajemnici MěÚ doplnit delegaci v počtu 5 členů. T: Z: Mgr. Jarmila Absolonová a. schvaluje zařazení výměny studentů Gymnázia Nový Jičín s gymnázii partnerského města Ludwigsburg do oficiálních zahraničních vztahů města na rok 2011 a 2012, b. schvaluje dvou člennou delegaci do partnerského města Ludwigsburg na přípravná jednání pro zajištění výměny studentů, c. souhlasí s úhradou nákladů na cestu pro členy delegace. a. schvaluje účast Nového Jičína v projektu města Ludwigsburg na téma způsoby obnovy břehu řeky, b. schvaluje člena delegace do partnerského města Ludwigsburg pana Miroslava Kociána ve dnech , c. souhlasí s úhradou cestovního pojištění a cestovních náhrad bez kapesného pro výše jmenovaného, d. souhlasí s úhradou případně nezbytných nákladů na tlumočníka. 441/20/2011 Novojičínská televize - návrh členů pracovní skupiny 1. zřizuje pracovní skupinu pro Novojičínskou televizi ve složení: PhDr. Jaroslav Dvořák (za vedení města), Ing. Kramoliš (SNK-ED), Ivan Prudič (KDU-ČSL), René Lossmann (ODS), Mgr. Pavel Bártek (SZ), Jaroslav Kotas (KSČM), Josef Nekl (ČSSD) a zároveň ji jmenuje Komisí pro posuzování a hodnocení nabídek dodavatele Novojičínské televize. 5

6 442/20/2011 Bytové záležitosti (dle materiálů OSV) přidělení sociálního bytu na ulici Suvorovova 120 nebo 122 panu J. Pavlištíkovi, Nový Jičín, na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 2. schvaluje podnájem bytu č. 4, o velikosti 1+2, na ulici Jungmannova 4 paní A. Karafiátové na dobu určitou do ; podnájemníci: K. Jelínková a P. Cienciala, 3. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy paní A. Hejátkové, ke stávajícímu bytu na dobu určitou 3 měsíců, s možností prodlužování a dodržení všech plateb a podmínek splátkového kalendáře, 4. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy manželům P. a J. Penovým k bytu č. 44, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín a zařazuje do standardních bytů za nájemné ve výši 63,37,-Kč/m2, s účinností od , 5. schvaluje a. přidělení sociálního bytu paní E. Samkové, s podmínkou uvolnění stávajícího bytu č. 1, o velikosti 0+1, na ulici Suvorovova 122, na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, b. přidělení sociálního bytu paní Kristině Tkačíkové - Kačové, s podmínkou uvolnění stávajícího bytu č. 1, o velikosti 0+1, na ulici Suvorovova 122, na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, 6. schvaluje přidělení bytů a rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 0+1 o žadatele: a. Olejník M., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 11, b. Adamec Z., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 12, c. Kolko L., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 13, d. Zůbková M., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 14, e. Balogh M., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 15, 7. schvaluje přidělení bytů a rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: a. Tomšů A., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 5, 8. schvaluje přidělení bytů a rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+2 o žadatele: a. Kandra M., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 6, b. Mikolajková R., Nový Jičín a zařazuje do bytového pořadníku na pořadí č. 7, 9. a. schvaluje navržený postup Bytového podniku města Nový Jičín a odboru sociálních věcí, b. doporučuje jednat a hledat řešení ve věci zajištění náhradního bytu pro pana L. Mrkvu, ZŠ Bohuslava Martinů, 10. a. ruší své usnesení č. 421/19/2011 v bodě č. 7, ze dne ve věci ukončení a vyhodnocení nabídkového řízení č. 125 a přidělení bytu paní K. Kovářové, b. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 125, c. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č. 139 na pronájem volné bytové jednotky č. 15, o velikosti 1+3, na ulici Bulharská 17, Nový Jičín, za stejných podmínek a úpravou vyhlašovací ceny ve výši Kč 3.592,- tj. K = 1,3, 11. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 126, b. schvaluje přidělení bytu č. 1, o velikosti 1+1, na ulici Bulharská 15, Nový Jičín paní M. Plánkové a panu R. Plánkovi, Nový Jičín, c. schvaluje náhradníka paní L. Pacherovou, Nový Jičín, d. vyřazuje nabídku Ing. D. Hritze, Nový Jičín z nabídkového řízení č. 126, z důvodu nedoložení potvrzení o bezdlužnosti, 12. 6

7 a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 127, b. schvaluje přidělení bytu č. 6, o velikosti 1+3, na ulici Bulharská 9, Nový Jičín paní L. Pacherové, 13. neschvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami manželům V. a N. Opletalovým, Nový Jičín. 443/20/2011 Žádost nájemníka bytu o částečnou úhradu nákladů spojených s provedenou rekonstrukcí bytu žádost pana Bc. T. Fajárka, Nový Jičín ze dne , 2. souhlasí s postupem Bytového podniku města Nový Jičín v dané záležitosti. 444/20/2011 Prominutí poplatků z prodlení 1. odkládá rozhodnutí o prominutí 3/4 poplatků z prodlení manželům A. a Z. Kačovým, Nový Jičín, do doby zaplacení jistiny, soudních poplatků a 1/4 poplatků z prodlení, 2. schvaluje prominutí 3/4 poplatků z prodlení ve výši 7.128,- Kč J. Jachníkové, Nový Jičín, zastoupené opatrovníkem P. Juřenou. 445/20/2011 Opatření k odstranění nedostatků opatření, stanovená k zamezení nekvalitní práce v oblasti vyúčtování služeb spojených s nájmem v oblasti nebytových prostor. 446/20/2011 Plná moc BPM Nový Jičín ve věci rušení trvalých pobytů 1. souhlasí aby město Nový Jičín bylo zastoupeno ve správních řízeních vedených před Městským úřadem Nový Jičín ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanů v objektech, ve vlastnictví města Nový Jičín dle ust. 12 odst.1, písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, Bytovým podnikem města Nový Jičín, příspěvkovou organizací, zejména aby tento podával návrhy na zahájení správního řízení a činil všechny právní úkony, které může účastník v takovém řízení činit, 2. schvaluje udělení plné moci Bytovému podniku města Nový Jičín, příspěvkové organizaci se sídlem Masarykovo nám. 15, Nový Jičín, 3. pověřuje starostu města podpisem plné moci dle odst /20/2011 Žádost JUDr. Kubise o mimosoudní vyrovnání s BPM Nový Jičín 1. nedoporučuje ZM udělit souhlas Bytovému podniku města Nový Jičín k uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání sporu s JUDr. J. Kubisem za podmínky úhrady částky ve výši ,- Kč. 7

8 448/20/2011 Problematika OV Žilina, Loučka informaci o problematice osadních výborů Loučka a Žilina, 2. ukládá odboru obecního podnikání reagovat na podněty a připomínky. T: Z: Josef Rivec 449/20/2011 Majetkoprávní problematika 1. Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání. 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Výpůjčka nebytových prostor v suterénu domu na ul. Tyršova 8, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 563 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (13 místností o celkové výměře 167,60 m2). Záměr bude zveřejněn formou nabídkového řízení za účelem zajištění provozovatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež; b Nájem části pozemku parcela č. 459/1 (zahrada o výměře 111 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; c Nájem části pozemku parcela č. 248/8 (orná půda o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; d Nájem části pozemku parcela č. 690 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13,5 m2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; e Prodej pozemku parcela č. 297/1 (zahrada o výměře 32 m2) v k. ú. Loučka u Nového Jičína; f Nájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 2106, ul. Úzká 27, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 30/2 v k. ú. Nový Jičín Město (stávající informační centrum města). Zveřejnění bude realizováno formou nabídkového řízení; g Nájem části chodby v budově č.p. 139 na ul. Divadelní 1, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 456/1 v k. ú. Nový Jičín Horní předměstí (I. patro, chodba u odboru vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín) za účelem umístění nápojového automatu; h Prodej pozemků parcela č. 31/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2), parcela č. 31/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2) a parcela č. 795/73 (orná půda o výměře 4 m2), vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína. 3. nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parcela č. 633 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 267 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje doplnění svého usnesení č. 414/18/2011 bod 4a ze dne tak, že rozšiřuje předmět výpůjčky o pozemek parcela č. 275/8 (orná půda o výměře 393 m2) a část pozemku parcela č. 337/21 (trvalý travní porost o výměře 5300m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem nebytových prostor v objektu č. p na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st.1465 (místnost č. 207 o výměře 25,21 m2 + podíl na společných prostorách) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (bývalá správní budova TSM) pro M. Andrássyho, bytem Nový Jičín, jako zkušebnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, nájemné: Kč 214,00/m2/rok, za podmínky, že předmět nájmu bude využíván pro hudební zkoušky až po 17,00 hodině. dále schvaluje ukončení stávající nájemní smlouvy uzavřené se shora uvedeným nájemcem na místnost č. 224 o výměře 20,16 m2 + podíl na společných prostorách v objektu č. p na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín dohodou k a schvaluje zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor v objektu č. p na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st.1465 (místnost č. 224 o výměře 8

9 20,16 m2 + podíl na společných prostorách) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (bývalá správní budova TSM), majetkoprávní záměr č schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parcela č. 458/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2) v k. ú. Nový Jičín -Dolní Předměstí mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: , jako půjčitelem a městem Nový Jičín, jako výpůjčitelem, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM vyslovit souhlas s prodejem části pozemku parcela č. 615/1 (zahrada o výměře cca 130 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro L. a J. Kocianovy, bytem Nový Jičín, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM vyslovit souhlas s prodejem části pozemku parcela č. 336/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 120 m2) a části pozemku parcela č. 336/131 (orná půda o výměře 30m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Žlebka, bytem Nový Jičín, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení 218/10/2011 bod 6 f ze dne přijaté k majetkoprávnímu záměru č ruší své usnesení 174/8/2011 bod 1 g ze dne přijaté k majetkoprávnímu záměru č informaci o neúspěšném nabídkovém řízení na nájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 45, Masarykovo nám. 29, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 29/1 v k.ú. Nový Jičín město rekonstruované nebytové prostory v přízemí prostor kavárny o celkové výměře 42,52 m2 a vstupní prostor do kavárny (předvstup) o výměře 24,15 m2 a schvaluje opakované zveřejnění záměru nájmu shora uvedených nebytových prostor formou nabídkového řízení se sníženým minimálním nájemným ve výši Kč 400,00/m2/rok, majetkoprávní záměr č bere na vědomí odvolání vlastníků pozemku parcela č. 1451/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 344 m2) v k. ú. Žilina u Nového Jičína (pozemek pod místní komunikaci) ke kupní ceně schválené ZM dne , usnesení č. 6/3/2011 bod 15 za výkup této nemovitosti a doporučuje ZM schválit zvýšení původně schválené kupní ceny do výše ceny obvyklé stanovené ZP, maximálně však za cenu Kč 230,00/m2, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit výkup části nebo celého pozemku parcela č. 495 (trvalý travní porost o výměře m2) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína od L. Janusičové, bytem Nový Jičín a T. Vítkové, bytem Nový Jičín, za kupní cenu obvyklou zjištěnou dle ZP tj. Kč 6,00/m2, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění stavby kanalizace v celkové délce cca 250 m, včetně ochranného pásma na pozemku parcela č. 512/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, IČ: , jako oprávněným, za cenu zjištěnou ZP v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB doporučuje ZM nesouhlasit s úplatným nabytím pozemků parcela č. 273/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 139 m2), parcela č. 273/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 77 m2), parcela č. 872/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m2), vše v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí a doporučuje trvat na původních usneseních č. 4/24/2010 bod 11 ze dne a č. 2/14/2008 bod 11 ze dne , kterými ZM schválilo bezúplatné nabytí shora uvedených nemovitostí, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 45, Masarykovo nám. 29, 9

10 Nový Jičín na pozemku parcela č. 29/1 v k.ú. Nový Jičín Město (II. patro 11 místností + příslušenství, kuchyňka a spol. prostory), majetkoprávní záměr č schvaluje zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 139 na ul. Divadelní 1, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 456/1 v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí (3 místnosti o celkové výměře 97,5 m2) a dále výpůjčky movitých věci v rozsahu dle předloženého návrhu, majetkoprávní záměr č /20/2011 Informace o ukončení činnosti hodnotící komise pro zadávací řízení na "Dodávku elektrické energie pro Město Nový Jičín a další organizace po dobu dvou let" informaci o ukončení činnosti hodnotící komise pro zadávací řízení na "Dodávku elektrické energie pro Město Nový Jičín a další organizace po dobu dvou let" a výsledku zadávacího řízení. 451/20/2011 Různé - schválení termínu konání schůze termín příští schůze na /20/2011 Vyřazení a likvidace nepoužitelného majetku města Nový Jičín k datu K tomuto bodu rada města nepřijala žádné usnesení. 453/20/2011 Plán inventur města Nový Jičín na rok pověřuje starostu města schválením plánu inventur. Ing. Břetislav Gelnar, CSc. v.r. starosta města PaedDr. Jiří Vávra v.r. ověřovatel zápisu Zapisovatelka: Petra Večerková v.r. Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 10

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.2.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008 RM schvaluje: 1. Ceny vstupného a poplatků na koupališti pro rok 2008 dle předloženého návrhu. 2. Časový harmonogram rozpočtového procesu Města

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 012/07/Za U S N E S E N Í 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 289/12 331/12 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více