Děti ubytování ZDARMA! nebo slevy až 50% Polopenze ZDARMA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti ubytování ZDARMA! nebo slevy až 50% Polopenze ZDARMA!"

Transkript

1 Děti ubytování ZDARMA! nebo slevy až 50% Polopenze ZDARMA!

2 Informace - Vážení klienti, Kde nás najdete děkujeme Vám za projevený zájem o zájezdy a pobyty v Itálii v areálu Villaggio Riccio pro sezonu LÉTO Po celou dobu Vašeho pobytu Vám budou k dispozici česky mluvíci pracovníci cestovní kanceláře GARGANO CK s.r.o., a další zaměstnanci Villaggio Riccio, kteří se vynasnaží udělat vše proto, aby výběr Vaší dovolené byl správný a Vy jste byli spokojeni. Cestovní kancelář GARGANO CK s.r.o Gorkého 1, Brno Tel: Mobil: FACEBOOK: Gargano CK s.r.o. Další informace a informace o slevách a našich autorizovaných prodejcích najdete na Všeobecné obchodní podmínky 2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří GARGANO CK s.r.o. se sídlem Klimešova 50, Brno a provozovnou Gorkého 1, Brno, IČ: a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákon č. 89/ Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je zajišťování přepravních, ubytovacích, stravovacích, delegátských a jiných služeb, které jsou zákazníkům poskytovány za úplatu a jsou konkretizovány ve smlouvě o zájezdu a Voucheru (ubytovacím a dopravním dokladu). 2. Vznik smluvního vztahu Cestovní kancelář GARGANO CK s. r. o. (dále jen CK) zajišťuje služby výlučně na základě písemné smlouvy. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem (jednotlivcem) vzniká okamžikem vyplnění a podepsání smlouvy o zájezdu, potvrzením této smlouvy CK a zároveň složením zálohy ve výši 50% platné ceny dle kalkulace na smlouvě o zájezdu, není-li stanoveno jinak. V případě uzavírání smlouvy při akci FIRST MINUTE je povinen zákazník složit 1. zálohu ve výši 1000 Kč/osoba, která při nedoplacení 2. zálohy (doplatek do 50% z celkové ceny zájezdu) je považována za smluvní pokutu, kterou je zákazník povinen zaplatit za porušení těchto povinností a propadá ve prospěch CK. Při krátkodobém knihování tj. uzavření smlouvy 30 dnů a méně před začátkem čerpání služeb je povinen zákazník uhradit 100% ceny kalkulované ve smlouvě o zájezdu a to v den podpisu smlouvy. Jinak doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději do 30 dnů, před začátkem čerpání služeb, není-li stanoveno jinak. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu a ponese veškerou finanční odpovědnost za svou neúčast na zájezdu. Nebude-li záloha nebo doplatek uhrazen v termínu, dohodnutém ve smlouvě je CK oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění a požadovat po něm odstupné. V případě prodlení s úhradou doplatku a v důsledku toho zrušení účasti zákazníka na zájezdu je dohodnuto odstupné ve výši uhrazené zálohy, kterou CK v tomto případě nevrátí. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem může vzniknout prostřednictvím smluvního prodejce. Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se smluvními dokumenty a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Podpisem smlouvy zákazník rovněž potvrzuje, že se seznámil s pojištěním CK proti úpadku. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách CK. Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za další osoby, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu. 3. Ceny služeb Ceny zájezdů a dalších služeb jsou uvedeny v prodejních materiálech CK nebo na internetových stránkách Závazná cena je uvedena ve smlouvě o zájezdu. CK je oprávněna v nutných případech již dohodnutou cenu změnit a to ze zákonných důvodů uvedených v 2530 odst. 2 OZ a to zvýší-li se cena dopravy včetně cen pohonných hmot, platby spojené s dopravou, či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu nebo se zvýší směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více jak 10 %. Tato změna ceny bude stanovena jako příslušný rozdíl mezi původně kalkulovanými náklady na dotčené vstupy a zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení jejich ceny. Tuto změnu ceny je CK povinna určit a telefonicky nebo písemně oznámit zákazníkovi nejpozději do 21 dnů před začátkem čerpání sjednaných služeb. Informace v katalogu jsou pouze orientační. Závazné jsou informace ve smlouvě o zájezdu, Voucheru a v těchto Všeobecných podmínkách. Pokud CK změní cenu zájezdu v době kratší než 20 dnů před zahájením zájezdu, má zákazník právo od smlouvy o zájezdu odstoupit bez uhrazení

3 Všeobecné obchodní podmínky odstupného, pokud tak učiní do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení CK o této změně. Pokud v daném termínu písemně od smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se zato, že se změnou souhlasí. Fakultativní výlety si může zákazník zakoupit v místě pobytu, konají se podle zájmu zákazníků, k jejich konání musí být splněn minimální počet účastníků, který je určen konkrétně na každý výlet. CK není schopna zaručit jejich vypsání a následné uskutečnění v každém termínu. Po jejich úhradě nebo závazném přihlášení na oficiálních přihlašovacích listech v místě pobytu uhradí zákazník v případě zrušení účasti ze strany zákazníka nebo jeho neúčasti odstupné ve výši uhrazené ceny za výlet. 4. Změny sjednaných služeb CK CK je oprávněna ze závažných důvodů zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je povinna účastníky telefonicky nebo písemně informovat. V případě, že zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě, jakož i v případě zrušení zájezdu CK vrátí zákazníkovi zaplacenou cenu nebo dosud uhrazené zálohy. Nesouhlas se změnou musí zákazník vyjádřit písemně, a to v termínu určeném CK, který nesmí být kratší než 5 dnů před uskutečněním zájezdu. Termín vyjádření bude určen CK vzhledem k vzniklé situaci. Nevyjádří-li se zákazník v této lhůtě, má se zato, že se změnou souhlasí. Změna programu u poznávacích zájezdů je vyhrazena, není důvodem pro bezplatné odstoupení zákazníka od smlouvy. Polopenze, která je v akci zdarma a je podávána v místě pobytu, je řešena formou závodního stravování, zákazník není povinen ji odebírat. Orientační jídelníček je uveden na internetových stránkách CK si vyhrazuje právo na jeho změnu podle potřeb CK. V případě zájmu má zákazník možnost na místě zakoupit rozšířenou speciální polopenzi. CK je oprávněna při závažných okolnostech změnit typ ubytovacího zařízení za vyšší nebo stejnou třídu. V případě změny do nižší kategorie je povinna zákazníkovi uhradit rozdíl mezi cenami těchto ubytování. U zájezdů prodávaných na poslední chvíli jako LAST MINUTE nebo ve slevových akcích s výraznými slevami si CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu. Veškeré změny je nutné nahlásit CK písemně. Změny účastníků zájezdu uvedených ve smlouvě, počtu zavazadel a zasedacího pořádku v den odjezdu nejsou v CK možné. 5. Odstoupení zákazníka od smlouvy Jako odstoupení zákazníka od smlouvy je považována skutečnost pokud zákazník na zájezd nenastoupí. V tomto případě uplatňuje CK také odstupné. Nárok na odstupné bude také CK uplatňovat v případě pokud vyloučila zákazníka ze zájezdu z důvodu neúplnosti v cestovních dokladech, způsobené vlastní vinou. Od smlouvy lze odstoupit výhradně písemně přímo v CK, poštou, em nebo prostřednictvím smluvního partnera, u kterého byla služba sjednána. Směrodatný je den doručení. Toto odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení v případě poštovní přepravy, nebo dnem potvrzení převzetí odstoupení CK nebo partnera. Telefonické odstoupení je nepřípustné. 6. Odstupné a) základní odstupné činí 10% z celkové ceny zájezdu (min. 500 Kč/os.), pokud ke zrušení dojde dříve než 61 dnů před začátkem zájezdu b) od 60 dnů do 41 dnů činí 20% c) od 40 dnů do 21 dnů činí 50% d) od 20 dnů do 8 dnů činí 75% e) od 7 dnů před začátkem zájezdu činí 100% f) při nenastoupení na zájezd (odst.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek) činí odstupné 100 % Odstupné má právo CK odečíst od složené zálohy nebo zaplacené částky. K výpočtu výše odstupného slouží vždy celková cena služby (dle kalkulace na smlouvě o zájezdu). Při zrušení odstoupení jedné osoby je nutné přepočítat cenu zájezdu. Při změně způsobu dopravy, nástupního místa, typu ubytování, jména zákazníků a jiných změn smlouvy z podnětu zákazníka (např. při dodatečném vystavování faktury FKSP a vracení přeplatků zákazníkům) se účtuje manipulační poplatek 300 Kč za každou změnu, 7 dní před odjezdem již 600 Kč za každou změnu. Veškeré výše uvedené poplatky CK účtuje vždy za každého zákazníka, včetně dětí. Veškeré tyto změny je zákazník povinen oznámit CK písemně a jsou závazné a počítají se od data potvrzení o přijetí ze strany CK. 7. Zrušení služby ze strany CK CK je oprávněna sjednanou službu zrušit v následujících případech: - ve lhůtě do 10ti dnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu zákazníků a to je 70% kapacity vypraveného autobusu na daný termín. -nebo ve lhůtě nejméně 20 dnů před započetím cesty v případě, že uskutečnění cesty je pro CK ekonomicky neúnosné v důsledku neočekávaných změn. - bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tzn. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Ve výše uvedených případech bude zákazník okamžitě informován a obdrží zpět peníze za sjednané služby. V případě zrušení cesty při nesplnění minimálního počtu zákazníků, nebo v případě zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci zákazník nemá nárok na žádné další náhrady a odškodnění. CK se vynasnaží nabídnout zákazníkovi náhradní řešení. 8. Doprava Na místo pobytu využíváme autobusovou přepravu zahraničními autobusy s klimatizací a WC, s DVD přehrávačem a s možností zakoupení nápojů po cestě za Kč. Jede se po trase A: Brno - Praha - Plzeň - Rozvadov - Itálie (Mattinata) nebo po trase B: Brno - Mikulov - Itálie (Mattinata) nebo po trase C: Ostrava Olomouc - Brno - Mikulov - Itálie (Mattinata), nejsou možná jiná nástupní místa. Nástupní místo Ostrava je za poplatek 400 Kč, Olomouc 200 Kč (svoz tam i zpět). Odjezdové místo je Brno, ostatní nástupní místa jsou brána jako svozová, a proto je při malém počtu zákazníků nutno počítat s přestupem a použitím jiného typu dopravního prostředku (auto, mikrobus, menší autobus), než se kterým budou zákazníci přepraveni do Itálie. Během cesty následuje přibližně po každých 4hod. občerstvovací a hygienická přestávka na předem stanovených odpočívadlech. Místenky na sedadla je možné si zakoupit v CK nebo na recepci areálu Villaggio Riccio (cena místenky je 130 Kč/1 cesta nebo 5 EUR/1 cesta). U zájezdů s dopravou nelze zakoupit místenku jen na 1 cestu. Místenky na ostatní sedadla se nevystavují, zasedací pořádek tvoří CK před odjezdem a místa v autobuse přiděluje zákazníkům sama dle svého uvážení. V autobuse budou využita všechna sedadla, nelze počítat s volnými místy. Přesný čas odjezdu je uveden v Pokynech k odjezdu, které zákazník obdrží spolu s Voucherem. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, technické problémy, změna trasy, přeplněné silnice) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Tato změna může být zákazníkům oznamována z časových důvodů pouze telefonicky. CK si vyhrazuje právo na změnu typu a kvality dopravního prostředku, a to v případě technické závady či havárie (zaviněné či ne). V tomto případě CK preferuje co nejrychlejší přepravu zákazníka nad kvalitou přepravy. CK neručí za případné zpoždění v dopravě z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí, z důvodů sloučení zájezdu a z dalších důvodů vyšší moci. Tzn., že zákazník nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu zpoždění ať už při odjezdu na dovolenou nebo při příjezdu z dovolené. Zavazadla se budou při nakládání převažovat! Z důvodů váhových limitů přepravy zavazadel v autobusech má každý zákazník nárok na bezplatnou přepravu jednoho zavazadla do úložného prostoru autobusu a to o maximální váze 20kg (není povoleno váhy zavazadel sčítat do jednoho zavazadla), dále na jedno příruční zavazadlo do přepravního prostoru autobusu o maximální váze 5kg. Každé zavazadlo musí být opatřeno visačkou se jménem a adresou zákazníka. Slunečník ani karimatka (molitanové lehátko na pláž) nesmí být přivázány nebo jakýmkoli způsobem připevněny k zavazadlu. Vše musí být složeno uvnitř zavazadla. V opačném případě bude každá taková věc brána jako další zavazadlo, tzn. za příplatek 600 Kč. Zavazadla převyšující stanovené limity je možno přepravit pouze pokud jsou předem zakoupena v CK a to max. 1 zavazadlo na zákazníka o váze do 10 kg za poplatek 300 Kč. U autobusu je možno toto zavazadlo také zakoupit, ale za poplatek 600 Kč/zavazadlo/10kg. Za každý kg nadváhy zjištěný při převažování u autobusu je zákazník povinen zaplatit 200 Kč/kg, jinak nebude zavazadlo přijato k přepravě. V autobuse platí přísný zákaz kouření (i na WC) pod pokutou 1000 Kč. Po dobu přepravy se zákazník chová slušně a tiše, aby neobtěžoval své spolucestující. Během jízdy je zakázáno mluvit s řidičem, který právě řídí. Řidiči odpovídají za bezpečnou přepravu zákazníku, proto je povinností zákazníka uposlechnout jejich požadavky ohledně přepravy a okolností s tím spojené, včetně dodržování přepravního řádu. V opačném případě má řidič možnost okamžitě ukončit přepravu zákazníka a vyloučit ho z přepravy bez jakékoli finanční náhrady od CK. Není povolena přeprava zvířat a jízdních kol (ani za příplatek). U zájezdů je doprava kyvadlová. Tzn., že autobus v dopoledních (někdy i odpoledních) hodinách přijíždí do místa pobytu a tentýž den odjíždí zpět. Přesný čas odjezdu z Mattinaty bude stanoven zástupcem CK dle informací sdělených dopravcem v den odjezdu. Zavazadla se opět budou převažovat, takže je nutné dodržet i na cestě zpět váhové limity. Předpokládaný návrat do ČR z Itálie nemůže být přesně určen, vždy záleží na dopravní situaci během cesty a době odjezdu z místa pobytu. Autobus jede dále po trase A: Rozvadov - Plzeň - Praha - Brno nebo po trase B: Mikulov Brno nebo po trase C: Mikulov Brno Olomouc - Ostrava. CK si vyhrazuje právo v důležitých případech trasu změnit. Pro rozvozy na cestě zpět platí stejná pravidla jako pro svozy na cestě tam. 9. Převzetí a předání objektů Po příjezdu do místa pobytu počká zákazník na vyhrazeném místě (bar areálu Villaggio Riccio) na příchod pracovníka recepce, který každého ubytuje do příslušného objektu. Upozorňujeme, že ubytovávání může trvat i delší dobu. V odjezdový den bude zákazník od 8:00 hod. (snídaně se vydává již od 7:30hod) nachystán v užívaném objektu na příchod zástupce CK k jeho protokolárnímu předání. Tzn., že objekt bude uklizen (odmražená a umytá lednice, kompletně uklizený a umytý objekt včetně inventáře u apartmánů a bungalovů je úklid v ceně za povinný poplatek, stačí jen provést úklid nádobí a odmrazit lednici). V případě takto neuklizeného objektu bude CK účtovat poplatek (z vratné kauce) 25 EUR/objekt. V případě rozbitého nebo zničeného inventáře je zákazník povinen uhradit (z vratné kauce) poplatek za každou takovou věc dle ceníku v předávacím protokolu. Odjezdy z místa pobytu jsou od dopoledních až večerních hodin z důvodu požadavků dopravce. Přesný čas bude stanoven zástupcem CK v ranních hodinách v den odjezdu. V případě odjezdu autobusu v odpoledních nebo večerních hodinách není odjíždějícím zákazníkům už k dispozici ubytování, ale mají k dispozici zázemí celého areálu Villaggio Riccio - včetně sociálního zařízení, jídelny, baru a recepce (zde je možné uložení cenností). CK neručí za zničení ani odcizení věcí, cenností či peněžní hotovosti zákazníků po celou dobu konání zájezdu. Doporučujeme se pro takové případy připojistit. 10. Reklamační řízení CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu. Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny 2537 a následně zákonem č. 89/2012 Sb., OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, podle smlouvy o zájezdu. Je-li to možné, je lepší její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje CK, resp. jejímu zástupci, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne vždy možná. CK je povinna přijmout reklamaci v její provozovně na ulici Gorkého 1 v Brně a dále i prostřednictvím svého zástupce, resp. pověřeného zástupce v zahraničí. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinnosti zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Lhůta pro vyřízení reklamace CK je 30 dnů. 11. Povinnosti zákazníka Každý zákazník je povinen mít při sobě platný cestovní doklad dle platných zákonů a směrnic ČR a EU pro pohyb osob a dětí na území EU (pas nebo OP) a dále předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého zákazníka v průběhu zájezdu. Zákazník je povinen se během cesty a v místě pobytu chovat slušně, dodržovat přepravní a provozní řád, pokyny řidičů, průvodce a zaměstnanců areálu Villaggio Riccio. Dále je povinen se chovat k zapůjčenému majetku a jeho vnitřnímu vybavení (stan, karavan, chatka, bungalov, apartmán) opatrně. Při poškození zapůjčeného majetku je zákazník povinen okamžitě vzniklou škodu uhradit v plném rozsahu. Platí přísný zákaz spát v nepovlečených lůžkovinách, zákazník musí mít vlastní povlečení nebo si ho na místě zapůjčit za poplatek). Při opětovném porušování provozního či přepravního řádu má zástupce CK v místě pobytu nebo řidič v autobuse možnost okamžitě ukončit zákazníkův pobyt nebo přepravu bez jakékoliv náhrady od CK. Povinností zákazníka je uhradit rekreační taxu a ostatní případné povinné poplatky v místě pobytu včetně kauce ve výši 1000 Kč nebo 50 EUR/ objekt. Pokud tak neučiní, bude zákazníkovi okamžitě ukončen pobyt bez finanční náhrady. 12. Pojištění CK je ze zákona pojištěna proti úpadku dle 159/1999 sb. zákona u UNION pojišťovny, a.s. Zákazníkům doporučujeme uzavřít pojištění zrušení objednaných služeb a léčebných výloh v zahraničí. Zaměstnanci CK nebo smluvní partner vás budou informovat o způsobu, jak si toto pojištění sjednat. 13. Kompenzace CK při zpoždění autobusu: Kompenzace poskytuje CK zákazníkům pouze při zpoždění autobusu zaviněném CK (při poruše autobusu), nevztahují se na zpoždění nezaviněné CK tzn. na dopravní zácpy a havárie na cestě. Zpoždění zaviněné CK 1-3,59 hodiny žádná kompenzace Zpoždění zaviněné CK 4-7,59 hodin 0,5l nealko nápoj nebo pivo + káva Zpoždění zaviněné CK 8-19,59 hodin 10% sleva na zájezd v sezóně 2016, vztahuje se i na slevové akce Zpoždění zaviněné CK 20 hodin a více individuální kompenzace Při odjezdu z Itálie po 20.hodině obdrží odjíždějící zákazníci jako kompenzaci večeři navíc. Doba zpoždění se určuje při cestě tam od času plánovaného odjezdu a při cestě zpět od 20.hodiny plánovaného dne odjezdu. 14. Závěrečná ustanovení Zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě o zájezdu, že jsou mu známy tyto Všeobecné obchodní podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je i obsah katalogu Léto 2015, kde jsou uvedeny veškeré podmínky a možnosti k pobytu, dopravě a stravování v areálu Villaggio Riccio a ostatních zájezdech. Tento katalog je k dispozici zdarma v kanceláři CK na ulici Gorkého 1 v Brně a dále je uveřejněn v plném znění i na oficiálních internetových stránkách CK. 3

4 Itálie - Gargano - Mattinata Itálie - Gargano - Mattinata Poloostrov Gargano vybíhá do Jaderského moře a vytváří v něm malebnou siluetu ostruhy. Je součástí kraje Puglia s hlavním centrem Foggia. Celý poloostrov je dnes chráněnou krajinnou rezervací se zákazem stavby nových objektů, a proto je téměř nenarušen vlivem přetechnizované civilizace. Nachází se zde pár hotelů, vilových penziónů, apartmánů a několik menších kempů.panenská příroda v okolí Mattinaty místa, kde budete trávit svou dovolenou, je při pravena Vám poskytnout neopako vatelný výhled na moře, vápencové skály, jeskyně, útesy a malebné zátoky. Místo Městečko Mattinata, které má přibližně 7000 obyvatel, se nachází v jižní a možná nejkrásnější části poloostrova Gargano asi 30 minut klidné pěší chůze od areálu Villaggio Riccio. Má klidnou pěší zónu s úzkými uličkami, tak typickými pro jižní Itálii, elegantními obchůdky, romantickými kavárničkami a pizzeriemi. Pláž Oblázkovo-kamenitá pláž dlouhá cca 1500 m je z obou stran lemována skalními útesy. Osvěžit se můžete chlazenými nápoji nebo mraženými výrobky v restauracích a barech přímo na pláži. Oblázky na pláži jsou různé velikosti, záleží na výběru místa k opalování a odpo činku, proto dop oručujeme obuv do vody. Na pláži LIDO RICCIO je možné si zapůjčit plážový set (slunečník + 2 lehátka) za zvý hodněnou cenu (platba v EUR) - aktuální informace na recepci v areálu. 4

5 Gargano - Mattinata - Villaggio Riccio Areál Villaggio Riccio je umístěn v olivovém háji a jeho vybavení uspokojí všechny věkové kategorie. Vyznačuje se svou čistotou, klidem a kvalitními službami. Vzdálenost pláže od brány areálu Villaggio Riccio je 50 metrů. Areál Villaggio Riccio je vybaven recepcí, barem (platí se pouze EUR), marketem (obchůdkem se smíšeným zbožím), univerzálním sportovním hřištěm, beach-volejbalovým hřištěm, zastřešenou tělocvičnou, dětským hřištěm s trampolínou, posilovnou, ping-pongovým stolem a půjčovnou sportovních potřeb (badminton, tenis, míče, aj.). Přístup k internetu přes WI-FI za poplatek. V areálu je zákazníkům k dispozici česky mluvící zástupce CK. Ubytování zákazníků, informativní schůzky, zajišťování fakultativních výletů, tak i technické problémy s ubytováním i inventářem řeší pracovníci recepce. Dále jsou povinni zajistit přivolání lékařské pomoci v případě úrazu nebo vážného onemocnění. Tato služba je zdarma. Lékařské ošetření vč. převozu si každý zákazník hradí sám (doporučujeme se pro tyto případy připojistit - viz. - Všeobecné podmínky). Po dobu Vašeho pobytu je přítomen animátor, který zajišťuje program. Ke společnému posezení slouží místnost s projektorem a TV. Možnost cvičení aerobicu a zumby, posilovna je k dispozici zdarma. Každý večer probíhají v areálu Villaggio Riccio společenské aktivity nebo večerní disco. Během dne se pořádají různé turnaje v beach volejbalu, nohejbalu a mnoho dalších. Parkování je přímo v areálu Villaggio Riccio na vyhrazeném hlídaném místě. Areál je oplocený a přes noc hlídaný. V areálu je nutno dodržovat noční klid od 1:00-6:00 hod. Sprchy s teplou vodou, WC, prostor na umývání nádobí a praní jsou v areálu umístěny centrálně. Společné sociální zařízení není vybaveno záchodovými prkénky, toaletním papírem, mýdlem, šamponem ani ručníky. Voda v sociálních zařízeních a objektech je pitná, ale mírně slaná. Pitná voda z řádu je dostupná na vyhrazených místech. UPOZORNĚNÍ: Villaggio Riccio a jeho okolí včetně přístupů na pláž nejsou vhodné pro invalidy - vozíčkáře. INFORMACE PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY: Ve Villaggio Riccio lze platit pouze měnou EUR. 5

6 Gargano - ceník Villaggio Riccio FIRST MINUTE Sleva až 50% 6 Cena zahrnuje ubytování na 7, 9, 10, 11, 12 nocí, polopenzi zdarma, pojištění CK proti úpadku MOŽNOST VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNAVATELE (faktury FKSP) Cena nezahrnuje dopravu, cestovní pojištění, rekreační taxu, příplatek za lehátko (květen, červen, září, říjen), u apartmánů a bungalovů poplatek za povlečení a úklid Příplatky hrazené v CK 1 neobsazené lůžko v apartmánu 100 Kč/noc 1 neobsazené lůžko v bungalovu 90 Kč/noc 1 neobsazené lůžko v chatce 70 Kč/noc 1 neobsazené lůžko v karavanu 60 Kč/noc 1 neobsazené lůžko ve stanu 50 Kč/noc parkovné za auto 150 Kč/noc parkovné za motorku 75 Kč/noc transfer Bari Villaggio Riccio Bari 1400 Kč/os Jednotná cena za autobusovou dopravu Kč (tam i zpět) Ceny v tabulce jsou uvedeny za osobu a jen za ubytování. Termíny v tabulce jsou uvedeny včetně autobusové dopravy. POZOR!!! Při vlastní dopravě začíná pobyt o den později a končí o den dříve, než jsou uvedené termíny v ceníku. Cena samostatné jízdenky je 1900 Kč/ 1 cesta, tato cena platí i při nestandartních termínech (které nesedí na termíny našich zájezdů). Nástupní a výstupní místo v Itálii je pouze Mattinata - Villaggio Riccio. Povinné příplatky hrazené na místě REKREAČNÍ TAXA 0 5,9 let zdarma 6 99 let 2,20 EUR/os/noc RICCIO CLUB (členství v klubu zahrnuto v rekreační taxe) dětské hřiště s dětskou trampolínou zdarma pro děti do 12 let, beach volejbalové hřiště,víceúčelové hřiště, posilovna, ping-pongový stůl, cenově zvýhodněné fakultativní výlety (sleva 10% z katalogových cen dopravy), cenově zvýhodněný nákup v CECO baru, cenově zvýhodněný plážový servis (sleva 50% z aktuální ceny), slevy v přilehlých barech a restauracích (viz. seznam na recepci), animační program - diskotéky, video, TV projekce, cvičení zumby a jiné dle aktuální nabídky v místě POPLATEK ZA POVLEČENÍ A ÚKLID 10 EUR/os/pobyt Je to povinný příplatek u apartmánů a bungalovů a hradí se na místě. Zahrnuje: povlečení, prostěradlo a ručník/os., závěrečný úklid, toaletní papír, utěrku, houbičku a jar/objekt. PŘÍPLATEK ZA LEHÁTKO NA PLÁŽI 7 EUR/os/pobyt Povinný příplatek za zapůjčení plážového lehátka na pláži (platí děti od 6 let, pro děti do 5,9 let není příplatek povinný) - jen v měsících květen, červen, září a říjen. V těchto měsících není na pláži možnost pronájmu plážových setů (slunečníků a lehátek). V ceníku v tabulce to jsou termíny označeny L. V měsících červenec a srpen je plážový set (slunečník + 2 lehátka) za běžné ceny: 8-12 EUR/den. Itálie Mattinata Villaggio Riccio Příp. noci/dny zájezd apartmán/ os. Kód Trasa Termín Výlety bungalov/os. chatka/ os. karavan/ os. G1-01 A L 7/ G3-01 A L 7/ G1-02 A L 7/ G3-02 A L 7/ G1-03 A L 7/ G3-03 A L 7/ G1-04 A L 7/ G2-04 B L 7/ G3-04 A L 7/ G1-05 A L 7/ G2-05 B L 7/ G3-05 A L 7/ G1-06 A L 7/ G2-06 B L 7/ G3-06 A L 7/ G1-07 A L 7/ G2-07 B L 7/ G3-07 J B / G1-08 B L 7/ G2-08 A L 9/ G4-01 B / G5-01 A / G6-01 C / G7-01 A / G4-02 B / G5-02 A / G6-02 B / G7-02 A / G4-03 C / G5-03 A / G6-03 B / G7-03 A / G4-04 B / G5-04 A / G6-04 B / G7-04 A / G4-05 C / G5-05 A / G6-05 B / G7-05 A / G4-06 B / G5-06 A / G6-06 C / G7-06 A / G8-01 A / G9-01 B L 9/ G10-01 A L 9/ G8-02 A L 7/ G9-02 B L 7/ G10-02 A L 7/ G8-03 A L 7/ G9-03 B L 7/ G10-03 A L 7/ G8-04 A L 7/ G9-04 B L 7/ G10-04 A L 7/ G8-05 A L 7/ G9-05 B L 7/ G10-05 A L 7/ G8-06 A Ř L 7/ G10-06 A Ř L 7/ G8-07 A Ř L 7/ G10-07 A Ř L 7/ G8-08 A Ř L 7/ G10-08 A Ř L 7/ G8-09 A Ř L 7/ G10-09 A Ř L 7/ Vysvětlivky k ceníku Trasa autobusu A: Brno - Praha - Plzeň - Rozvadov - Itálie (Mattinata) a zpět Trasa autobusu B: Brno - Mikulov - Itálie (Mattinata) a zpět Trasa autobusu C: Ostrava Olomouc - Brno - Mikulov - Itálie (Mattinata) a zpět Nástupní místo Ostrava je za poplatek 400 Kč, Olomouc 200 Kč (svoz tam i zpět). Ř - zdarma výlet do Říma (jen doprava, bez vstupů a metra) L - povinný příplatek za lehátko na pláži stan/ os.

7 Villaggio Riccio - apartmány Apartmány: 4 lůžkové s možností 1-2 přistýlek kuchyňka s posezením a vybavenou linkou a plynovým sporákem 2x 2-lůžková postel (2 oddělené ložnice), přikrývka s polštářem 2x velká šatní skříň elektrické osvětlení vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo a sprcha s teplou vodou) sada nádobí (hrnce, pánev, miska, příbory, sklenice, talíře, hrnky), lednička s mražákem, mikrovlnná trouba sušák na prádlo venkovní terasa s plastovým nábytkem (plastové židle a stůl) možnost klimatizace za příplatek 0,5 EUR/1kWh Povinný poplatek za povlečení a úklid 10 EUR/os/pobyt. 7

8 Villaggio Riccio - bungalovy a chatky Bungalovy 4- lůžkové 2x dvoulůžková postel (2 oddělené ložnice) přikrývka s polštářem velká šatní skříň elektrické osvětlení vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo a sprcha s teplou vodou) plynový sporák lednička plastový nábytek (plastové židle a stůl) sada nádobí (hrnce, pánev, miska, příbory, sklenice, talíře, hrnky) sušák na prádlo Povinný poplatek za povlečení a úklid 10 EUR/os/pobyt. Chatky 4-lůžkové 2x 2-lůžková postel velká šatní skříň přikrývka s polštářem elektrické osvětlení dvouhořákový vařič (plynová bomba za poplatek 10 EUR) lednička venkovní plastový nábytek (plastové židle a stůl) sada nádobí (hrnce, pánev, miska, příbory, sklenice, talíře, hrnky) sušák na prádlo 8 Při ubytování v chatce je nutné mít vlastní povlečení, nebo je možnost zapůjčení povlečení na místě za poplatek 10 EUR/os/pobyt. Úklid si provádějí klienti sami.

9 Villaggio Riccio - karavany a stany Karavany 2, 3, 4 - lůžkové (různých typů) postele menších rozměrů přikrývka s polštářem elektrické osvětlení dvouhořákový vařič (plynová bomba za poplatek 10 EUR) lednička venkovní plastový nábytek (plastové židle a stůl ) - ohraničeno ratanovou stěnou sada nádobí (hrnce, pánev, miska, příbory, sklenice, talíře, hrnky) sušák na prádlo Stany 4-lůžkové molitanové matrace na dřevěných podlážkách přikrývka s polštářem elektrické osvětlení bez vařiče (možnost využití centrální kuchyňky) lednička venkovní plastový nábytek (plastové židle a stůl) sada nádobí v plastové přepravce (hrnce, pánev, miska, příbory, sklenice, talíře, hrnky) sušák na prádlo slunečník Při ubytování v karavanu a stanu je nutné mít vlastní povlečení, nebo je možnost zapůjčení povlečení na místě za poplatek 10 EUR/os/pobyt. Úklid si provádějí klienti sami. 9

10 Itálie Gargano - fakultativní výlety Časy odjezdů a příjezdů jsou orientační, odjezd bude stanoven pracovníky recepce v místě pobytu. Výlet motorovou lodí Vieste celodenní nebo podvečerní Dopolední projížďka podél pobřeží poloostrova s prohlídkou přímořských jeskyní a nádherné scenérie vápencových skal a útesů. Odjezd 8:30 z pláže nebo přístavu, návrat cca 10:30 VÝLET S PRŮVODCEM Cena 18 EUR dítě 3-7 let 9 EUR dítě 0-2,9 roku zdarma Výlet do překrásného městečka Vieste spojený s prohlídkou historického centra města a návštěva jednoho z největších muzeí mušlí v Itálii. Celodenní výlet - odjezd 9:00, návrat cca 17:00 VÝLET BEZ PRŮVODCE Podvečerní výlet - odjezd 17:30, návrat cca 23:00 VÝLET S PRŮVODCEM Vstup do muzea mušlí zdarma. Cena za dopravu: 10 EUR, děti 3-12 let 6 EUR, dítě 0-2,9 roku zdarma. Monte Sant Angelo Dopolední nebo odpolední návštěva jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Itálie spojená s prohlídkou kostela vytesaného ve skále, kde se podle pověsti zjevil Archanděl Michael.Městečko je pěkný příklad středověké architektury, kde dodnes bydlí lidé. Odjezd v 8:30, návrat cca 12:30 nebo odjezd15:30, návrat cca 18:30. VÝLET S PRŮVODCEM Cena za dopravu 8 EUR děti 3-12 let 5 EUR dítě 0-2,9 roku zdarma Monte Sacro Agroturistika - dopolední výlet autobusem do hor na rodinnou bio farmu, vzdálenou 12 km od Mattinaty. K vidění výroba italské mozzarelly a dalších druhů sýrů. Možnost zakoupení těchto sýrů a mnoho dalších místních výrobků (salám, limoncino, marmeláda, atd.) Cena zahrnuje dopravu, exkurzi, ochutnávku italských předkrmů, v letních měsících koupání v bazénu. Odjezd 8:30, návrat cca 12:30 VÝLET S PRŮVODCEM Cena 17 EUR U tohoto výletu nejsou slevy na děti. Vesuv a Pompeje Řím Celodenní prohlídka historického centra Říma - Vatikán, Basilika Sv. Petra, Andělský hrad, Pantheon - Chrám Bohů, Fontána Di Trevi, Španělské schody, Benátské náměstí, Forum Romanum, Koloseum. Odjezd 01:00, návrat cca 22:00. VÝLET S PRŮVODCEM. Cena za dopravu 50 EUR dítě 3-12 let 40 EUR dítě 0-2,9 let zdarma V ceně není zahrnuto: metro 3 EUR (je povinné) a vstupné Koloseum 12 EUR (není povinné), výstup do kopule v Basilice výtah + schody 7 EUR (není povinné) Výlet do oblasti Neapole, výstup na 1280m vysokou dodnes činnou sopku Vesuv. Poté prohlídka archeologického centra Pompejí. Odjezd 5:00, návrat cca 19:00 - prohlídka Vesuvu cca 2 hod, prohlídka Pompejí cca 3 hod. VÝLET S PRŮVODCEM Cena za dopravu Dospělá osoba 39 EUR Dítě 3-12 let 29 EUR Dítě 0-2,9 let zdarma Vstupné na Vesuv cca 10 EUR Vstupné do Pompejí cca 12 EUR, děti do 18 let a senioři nad 65 let zdarma, osoby let 6 EU Manfredonie trhy nebo večerní 10 Dopolední výlet za nákupy na tradiční italské trhy. VÝLET BEZ PRŮVODCE Odjezd 8:30, návrat cca 12:00 Večerní výlet do Manfredonie, přístavního města, kde to žije nočním životem! Zde můžete zažít tu pravou atmosféru jižní Itálie, posedět v restauraci či baru, vydat se na nákupy. Katedrála, promenáda, maják, hrad, centrum - Corso Manfredi, kde už je jen na Vás, zda ochutnáte pravou italskou pizzu nebo zmrzlinu. VÝLET S PRŮVODCEM Odjezd 18:30, návrat cca 22:30 Cena za dopravu: 8 EUR, děti 3-12 let 4 EUR, dítě 0-2,9 roku zdarma Výlety se platí v místě pobytu. Po jejich úhradě nebo závazném přihlášení na oficiálních přihlašovacích listech v místě pobytu uhradí klient v případě jeho zrušení nebo neúčasti 100% odstupné.

11 Itálie Gargano - všeobecné informace Stravování V areálu Villaggio Riccio poskytujeme pro všechny zákazníky jednotnou polopenzi - snídaně (s čajem), večeře (polévka + hlavní jídlo bez nápoje), kterou připravuje český kuchař a je vydávána formou závodního stravování (výdej z okénka). Zákazníkům je k dispozici jídelna s posezením a barem. Tato služba není zahrnuta v cenové kalkulaci zájezdu, protože je v rámci reklamní akce pro všechny zákazníky ZDARMA. K večeři je možnost zakoupení nápojů (točené pivo a kofola) za EUR v novém baru u jídelny. Možnost dokoupení speciální polopenze za 9 EUR/os/noc objednání až na místě na recepci a pouze na celý pobyt. Speciální polopenze: rozšířená kontinentální snídaně a večeře (italsko-česká kuchyně) formou servírovaného menu o 3 chodech (polévka nebo italská pasta + hlavní jídlo + zákusek nebo ovoce) s nápojem (voda s citrónem ve džbánku). Speciální polopenze se pro zákazníky v místě pobytu může uskutečnit pouze od minimálního počtu deseti osob. Dále je možnost dokoupení čerstvě upečeného chleba (1,8 EUR/ks) a minutkových obědů (7 EUR/os). Služby V areálu Villaggio Riccio jsou zákazníkům k dispozici i česky mluvíci pracovníci. Plní současně i funkci správce, který kromě delegátských služeb (ubytování zákazníků, informativní schůzky, zajišťování fakultativních výletů) řeší i tech nické problémy s inventářem. Dále jsou povinni zajistit přivolání lékařské pomoci v případě úrazu, nebo vážného onemocnění. Tato služba je zdarma. Lékařské ošetření vč. převozu si každý zákazník hradí sám (dopo ručujeme se pro tyto případy připojistit - viz. Všeobecné podmínky). Možnost zapůjčení různých spor tovních potřeb apod. Platba možná pouze v EUR. Vlastní doprava Zákazníci mohou také využít vlastní dopravu a možnost parkování auta přímo v areálu Villaggio Riccio (na vyhrazených místech, ne přímo u ubytování). Areál Villaggio Riccio je oplocený a přes noc hlídaný. Poplatek za parkování je 150 Kč/auto/noc. Nástup na pobyt a ubytování je dle domluvy s pracovníky recepce (je nezbytně nutné den před příjezdem do areálu zaslat SMS s orientačním časem příjezdu). Plán cesty Souřadnice GPS - vjezd do Villaggio Riccio Loc: N E Vzdálenost: Brno - poloostrov Gargano - Mattinata cca 1450 km ČR (Brno, Mikulov) Rakousko (Vídeň, Graz, Klagenfurt, Villach) - Itálie (Tarvisio, Udine, Venezia, Bologna, Ancona, Pescara, Foggia, Manfredonie, Mattinata) Praha - poloostrov Gargano - Mattinata cca 1500 km ČR (Praha, Rozvadov) Německo (Mnichov) - Rakousko (Innsbruck, Brenner) - Itálie (Bolzano, Verona, Bologna, Ancona, Pescara, Foggia, Manfredonie, Mattinata) Dálniční poplatky: Dálnice Itálie (cesta tam i zpět) Rakouská dálniční známka (10 dní) Průjezd Brenner (tam i zpět) Pohonné hmoty (cesta tam i zpět): Celkem kilometrů Průměrná cena benzínu Průměrná spotřeba Celkem CELKEM NÁKLADY NA CESTU TAM I ZPĚT: Vratná kauce a úklid cca 128 EUR 280 Kč nebo 9 EUR 16 EUR km 48 Kč/l 8 l/100 km Kč Kč V místě pobytu vybírají pracovníci recepce při příjezdu zákazníků vratnou kauci ve výši 1000 Kč nebo 50 EUR/objekt za objekt (stan, karavan, chatka, apartmán, bungalov). Tato kauce je vratná v den odjezdu v pří padě že objekt i inventář (viz. seznam + ceník dostupný v každém objektu) budou v pořádku. Za příslušný objekt i inventář zodpovídá každý zákazník. Během pobytu je zákazník povinen každé nové zjištění závady (např. prasklá žárovka, poruchy na spotřebičích atd.) nahlásit na recepci. Předání a převzetí objektů Po příjezdu do místa pobytu počká zákazník na vyhrazeném místě (centrální bar) na příchod zaměstnance recepce, který každého ubytuje do příslušného objektu. Upozorňujeme, že ubytovávání může trvat i delší dobu. V odjezdový den bude zákazník od 8:00 hod (snídaně se vydává již od 7:30) nachystán v užívaném objektu na zaměstnance recepce k jeho protokolárnímu předání. Tzn. že objekt bude uklizen (odmražená a umytá lednice, kompletně uklizený a umytý objekt včetně inventáře - u apartmánů a bungalovů je úklid v ceně za povinný poplatek, stačí jen provést úklid nádobí a odmrazit lednici). V případě takto neuklizeného objektu bude CK účtovat poplatek (z vratné kauce) 25 EUR/objekt. V případě rozbitého nebo zničeného inventáře je zákazník povinen uhradit ( z vratné kauce) poplatek za každou takovou věc dle ceníku v předávacím protokolu. Odjezdy z místa pobytu jsou od odpoledních až do večerních hodin z důvodu požadavků dopravce. Přesný čas bude stanoven zaměstnancem recepce v ranních hodinách. V případě odjezdu autobusu v odpoledních nebo večerních hodinách není odjíždějícím zákazníkům už k dispozici ubytování, ale mají k dispozici zázemí celého areálu Villaggio Riccio včetně sociálního zařízení, jídelny, baru a recepce (zde je možné uložení cenností). CK neručí za zničení ani odcizení věcí, cenností či peněžní hotovosti zákazníků po celou dobu konání zájezdu. Doporučujeme se pro takové případy připojistit. 11

12 Doprava a zavazadla 12 Autobusová doprava Do našeho areálu Villaggio Riccio využíváme autobusovou přepravu zahraničními autobusy s klimatizací a WC, s DVD přehrávačem, s možností zakoupení nápojů po cestě za Kč (pivo, nealko, káva, čaj). Jede se po trase A: Brno - Praha - Plzeň - Rozvadov - Itálie (Mattinata) nebo po trase B: Brno - Mikulov - Itálie (Mattinata) nebo po trase C: Ostrava Olomouc - Brno - Mikulov - Itálie (Mattinata), nejsou možná jiná nástupní místa. Nástupní místo Ostrava je za poplatek 400 Kč, Olomouc 200 Kč (svoz tam i zpět). Odjezdové místo je Brno, ostatní nástupní místa jsou brána jako svozová, a proto je při malém počtu osob nutno počítat s přestupem a použitím jiného typu dopravního prostředku (auto, mikrobus, menší autobus), než s kterým budou zákazníci přepraveni do Itálie. Během cesty následuje přibližně po každých 4 hod. občerstvovací a hygienická přestávka na předem stanovených odpočívadlech. Místenky na sedadla je možné si zakoupit v CK nebo na recepci areálu Villaggio Riccio (cena místenky je 130 Kč/1 cesta nebo 5 EUR/1cesta). U zájezdů s dopravou nelze zakoupit místenku jen na 1 cestu. Místenky na ostatní sedadla se nevystavují, zasedací pořádek tvoří CK před odjezdem a místa v autobuse přiděluje zákazníkům sama dle svého uvážení. V autobuse budou využita všechna sedadla, nelze počítat s volnými místy. Časy odjezdů a nástupní místa: Ostrava 10:00, trasa A, B, C Dům kultury Vítkovice ( Dům kultury města Ostravy). 28. října 124 GPS: N E Olomouc 11:30, trasa A, B, C staré autobusové nádraží u tržnice, Třída Svobody GPS: N E Brno 13:00 trasa A, B, C parkoviště na rohu Černovické a Svatopetrské ulice (Brno-Komárov) GPS: N E Praha 15:45 trasa A autobusová zastávka při výstupu z metra na stanici Stodůlky směr Zličín, ulice Jeremiášova (Praha - Stodůlky) GPS: N E Plzeň 17:00 trasa A parkoviště u restaurace TIR, ulice Domažlická (naproti přes kruhový objezd je Makro) GPS: N E Rozvadov 17:30 trasa A čerpací stanice Agip, před McDonald s, Svatá Kateřina 109, směr Německo GPS: E N Mikulov 13:30 trasa B, C čerpací stanice Shell, K Vápence 69, za hotelem Marcinčák, směr Rakousko GPS: N E Časy odjezdů jsou orientační, můžou se v průběhu sezóny měnit. Přesný čas odjezdu je uveden v Pokynech k odjezdu, které každý zákazník obdrží od CK em, poštou nebo osobně spolu s Voucherem. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, technické problémy, změna trasy, přeplněné silnice) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Tato změna může být zákazníkům oznamována pouze telefonicky. CK si vyhrazuje právo na změnu typu a kvality dopravního prostředku a to v případě technické závady či havárie (zaviněné či ne). V tomto případě CK preferuje co nejrychlejší přepravu zákazníka nad kvalitou přepravy, neručí za případné zpoždění v dopravě z důvodu nepříznivého počasí, z důvodů sloučení zájezdu a z dalších důvodů vyšší moci. Tzn. že zákazník nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu zpoždění ať už při odjezdu na dovolenou nebo při příjezdu z dovolené. Zavazadla se budou při nakládání převažovat. Z důvodů váhových limitů přepravy zavazadel v autobusech má každý zákazník nárok na bezplatnou přepravu jednoho zavazadla do úložného prostoru autobusu a to o maximální váze 20kg (není povoleno váhy zavazadel sčítat do jednoho zavazadla), dále na jedno příruční zavazadlo do přepravního prostoru autobusu o maximální váze 5kg. Kompenzace CK při zpoždění autobusu: Kompenzace poskytuje CK zákazníkům pouze při zpoždění autobusu zaviněném CK (při poruše autobusu), nevztahují se na zpoždění nezaviněné CK tzn. na dopravní zácpy a havárie na cestě. Zpoždění zaviněné CK 1-3,59 hodiny žádná kompenzace Zpoždění zaviněné CK 4-7,59 hodin 0,5l nealko nápoj nebo pivo + káva Zpoždění zaviněné CK 8-19,59 hodin 10% sleva na zájezd v sezóně 2016, vztahuje se i na slevové akce Zpoždění zaviněné CK 20 hodin a více individuální kompenzace Při odjezdu z Itálie po 20.hodině obdrží zákazníci jako kompenzaci večeři navíc. Doba zpoždění se určuje při cestě tam od času plánovaného odjezdu a při cestě zpět od 20.hodiny. Důležitá upozornění - Každé zavazadlo musí být opatřeno visačkou se jménem a adresou zákazníka. - Slunečník ani karimatka (molitanové lehátko na pláž) nesmí být přivázány nebo jakýmkoli způsobem připevněny k zavazadlu. Vše musí být složeno uvnitř zavazadla. V opačném případě bude každá taková věc brána jako další zavazadlo, tzn. za příplatek 600 Kč. - Zavazadla převyšující stanovené limity je možno přepravit pouze pokud jsou předem zakoupena v CK a to max. 1 zavazadlo na osobu o váze do 10 kg za poplatek 300 Kč. - U autobusu je možno toto zavazadlo také zakoupit, ale za poplatek 600 Kč/zavazadlo/10kg. - Za každý kg nadváhy zjištěný při převažování u autobusu je zákazníkpovinen zaplatit 200 Kč/kg, jinak nebude zavazadlo přijato k přepravě. - V autobuse je přísný zákaz kouření (i na WC) pod pokutou 1000 Kč. - Po dobu přepravy se zákazník chová slušně a tiše, aby neobtěžoval své spolucestující. - Během jízdy je zakázáno mluvit s řidičem, který právě řídí. - Řidiči odpovídají za Vaši bezpečnou přepravu, proto je Vaší povinností uposlechnout jejich požadavky ohledně přepravy a okolností s tím spojené, včetně dodržování přepravního řádu. V opačném případě má řidič možnost okamžitě ukončit Vaši přepravu a vyloučit Vás z přepravy bez jakékoli finanční náhrady od CK. - Není povolena přeprava zvířat a jízdních kol (ani za příplatek). U zájezdů je doprava kyvadlová. Tzn. že autobus v dopoledních hodinách přijíždí do místa pobytu a tentýž den odjíždí zpět. Přesný čas odjezdu z Mattinaty bude stanoven zástupcem CK dle informací sdělených dopravcem v den odjezdu. Zavazadla se opět budou převažovat, takže je nutné dodržet i na cestě zpět váhové limity. Na recepci je zákazníkům váha k dispozici. Předpokládaný návrat do ČR z Itálie nemůže být přesně určen, vždy záleží na dopravní situaci během cesty a době odjezdu z místa pobytu. Autobus jede dále po trase A: Rozvadov - Plzeň - Praha - Brno nebo po trase B: Mikulov Brno nebo po trase C: Mikulov Brno Olomouc - Ostrava. Pro rozvozy na cestě zpět z Brna na trase Olomouc- Ostrava platí stejná pravidla jako pro svozy na cestě tam. CK si vyhrazuje právo v důležitých případech trasu změnit. Na přepravu po ČR může být použit jiný typ dopravního prostředku (bus, menší autobus), než s kterým budou zákazníci přepraveni do/z Itálie. Letecká doprava Je možnost využití letecké dopravy z Prahy do Itálie-letiště Bari. Letenku si každý zákazník zajišťuje sám na Cestovní kancelář zajišťuje také transfer z letiště Bari přímo do Mattinaty Villaggio Riccio za poplatek 1400 Kč/os. (tam i zpět). Vzdálenost z Bari do Villaggio Riccio cca 120km. Doba letu cca 1,5 hodiny.

Děti do 12 let ubytování ZDARMA! Slevy až 50% Večeře ZDARMA! VÝRAZNÉ SLEVY. pro skupiny

Děti do 12 let ubytování ZDARMA! Slevy až 50% Večeře ZDARMA! VÝRAZNÉ SLEVY. pro skupiny Děti do 12 let ubytování ZDARMA! Slevy až 50% Večeře ZDARMA! VÝRAZNÉ SLEVY pro skupiny Informace - www.gargano.cz Vážení klienti, Kde nás najdete děkujeme Vám za projevený zájem o zájezdy a pobyty v Itálii

Více

Všeobecné obchodní podmínky Gargano CK

Všeobecné obchodní podmínky Gargano CK Všeobecné obchodní podmínky Gargano CK Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 02.10.2017 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřenou mezi klientem a cestovní kanceláří

Více

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE Škola Tai Ji a Shaolin Kung Fu

ZHAI HUA WUSHU INSTITUTE Škola Tai Ji a Shaolin Kung Fu ZÁJEZD K JADERSKÉMU MOŘI S VÝUKOU TAIJI A SHAOLINU 3. 12. 6. 2011 Zhai Hua Wushu Institute ve spolupráci s cestovní kanceláří Gagrano pořádá zájezd do Itálie se cvičením Taijiquan a Shaolin Kung Fu. Čeká

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

nformace -

nformace - 1 nformace - www.gargano.cz Vážení klienti, Kde nás najdete: Cestovní kancelář GARGANO CK s.r.o Gorkého 1, 602 00 Brno Tel: 542 212 800 Mobil: 608 330 419 e-mail: gargano@gargano.cz www.gargano.cz FACEBOOK:

Více

Děti ubytování. ZDARMA! Slevy až 50% Dvouchodové. VEČEŘE Snídaně formou bufetu

Děti ubytování. ZDARMA! Slevy až 50% Dvouchodové. VEČEŘE Snídaně formou bufetu Děti ubytování ZDARMA! Slevy až 50% Dvouchodové VEČEŘE Snídaně formou bufetu nformace - Vážení klienti, Kde nás najdete: Cestovní kancelář GARGANO CK s.r.o Gorkého 1, 602 00 Brno Tel: 542 212 800 Mobil:

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna. Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!!

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna. Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! V roce 2018-23. sezóna!! Mimořádná sleva při rezervaci do 31.10.2017 23%. Nečekejte na

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Všeobecné podmínky. 3. Ceny služeb

Všeobecné podmínky. 3. Ceny služeb Všeobecné podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 3.10.2016 a jsou nedílnou souč ástí smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavř enou mezi klientem a cestovní kanceláří GARGANO CK s.r.o.

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2016 Itálie Chorvatsko Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 17.9. 24.9.2016 7 nocí červen, září 2016 CENA: 7.290 Kč osoba / 7 nocí Cena zahrnuje: 7 x ubytování v apartmánu pro 2

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os Ubytování je zajištěno ve dvou- a třílůžkových pokojích nebo v apartmánech penzionu, vzdáleného cca 250 m od pláže Ke každému pokoji je k dispozici balkon s posezením, sociální zařízení, lednička a vařič

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

APARTMÁNY DARIA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE. více info na FOTOGALERIE MAPY VIDEO ON-LINE OBJEDNÁVKA

APARTMÁNY DARIA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE. více info na  FOTOGALERIE MAPY VIDEO ON-LINE OBJEDNÁVKA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE APARTMÁNY DARIA více info na www.dezka.cz RODINNÉ APARTMÁNY S BAZÉNEM IDEÁLNÍ PRO RODINY S DĚTMI POLOHA: dům s nově vybudovaným bazénem nabízí ubytování v klimatizovaných

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů Votrok 2015 Cestovní kancelář Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, Hradec Králové PSČ 500 02 Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Kompletní ceny Slevy za včasný nákup

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Vytisknout PDF Zátoka Smokvina - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Smokvina - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Stella Vytisknout PDF Zátoka Smokvina - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce,

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Briana Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko Apartmány Lumbrak Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena LAST MINUTE CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena All inclusive 1/2+1 SWC BP KL 15 946 Kč

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Mirela Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Holiday Resort*** Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton

Holiday Resort***  Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

To neřeš! CK mama je s Tebou!

To neřeš! CK mama je s Tebou! Léto 2016 Milí a vážení zákazníci, jsme rádi, že Vás můžeme oslovit a nabídnout Vám příležitost, jak si odnést z Vaší dovolené dokonalý zážitek, a to již ve 24. sezóně. Můžete si vybrat jak z nabídky osvědčeného

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Fortuna 3* 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 10 000 Kč. Lokace Datum 27.07.13-03.08.

Fortuna 3* 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 10 000 Kč. Lokace Datum 27.07.13-03.08. Fortuna 3* 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 27.07.13-03.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 200 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!!

CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! CRIKVENICA, KAČJAK, Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! V roce 2018-23. sezóna!! Mimořádná sleva při rezervaci do 31.10.2017 23%. Nečekejte na LAST MINUTE! 19.12.2017 sleva Využijte speciálních

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více