P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum"

Transkript

1 P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Tao, velká síla ve středu Mäkká voda Imprese světla Spoločný odchod je možný Barvy slova Váha slova Síla ticha Johann Michael Hahn 2014 ČÍSLO 1

2 Šéfredaktor A. H. v. d. Brul Redakční rada P. Huijs Obrázky Wendelijn van den Brul Design Studio Ivar Hamelink Redakce Pentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Administrace Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK Košice Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Nové sady 4 CZ Brno K překladu použito: německé vydání Pentagramm 2/201 3 anglické vydání Pentagram 4/201 3 maďarské vydání Pentagram 4/201 3 Vydavatel Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Autor Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem Kopie ne bez písemného souhlasu Evidenční číslo MK ČR E Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis Pentagram chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis Pentagram vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili.

3 P e nt a g r a m Číslo 1/2014 Logos, impresia slova vo vydaní o reči Neodňateľné Tao, velká síla ve středu Toto nám nebude odňaté: čítať A so zatajeným dychom strany obracať, Ďaleko od každodennosti. Tí, ktorí čítajú, môžu byť osamelí. obrazy Ale takými boli od svojho detstva. Volá ich svet, kde Veľkí, Tí Bezčasoví, stále pretrvávajú, Kam my, malí, môžeme ísť; Oni sú jediní, ktorí nás nikdy nevyženú. Ida Gerhardt ( ) Střed obsahuje všechny 2 Mäkká voda 8 Rytmus 12, 40, 41, 45 Imprese světla 13 Spoločný odchod je možný Výprava v siedmich fázach 19 Barvy slova 28 Síla ticha 33 Pozliepané vety 39 Váha slova 42 Vnitřní vize Johanna Michaela Hahna Pozoruhodný příklad osvícení 46

4 STŘED OBSAHUJE VŠECHNY OBRAZY Tao, velká síla ve středu J. van Rijckenborgh Viditelné účinky velkého Te jsou následkem proudění Tao. To je přirozeností Tao. Tao je ve svém tvoření neurčité a matoucí. Jak matoucí! Jak neurčité! A přece střed obsahuje všechny obrazy. Ó, jak neurčité, jak matoucí! A přece, ve středu je duchovní bytí. Toto bytí je nanejvýš skutečné a obsahuje neklamné svědectví. Od pradávna bylo jeho jméno nepomíjející. Propůjčuje skutečnému stvoření život. Jak vím, že v něm má vše stvořené původ? Skrze samotné Tao. V iditelné účinky velkého Te jsou následkem proudění Tao. Tao je ve svém tvoření pro přírodně zrozené, pro všechny, kteří už předem náleží k nějakému hřbitovu, neurčité a ma toucí. V astrálním životním poli od děleném od pramatky tomu nemůže být jinak. A přece střed tvoření Tao ob sahuje všechny obrazy. Výraz velké Te je některými autory překládán jako velká ctnost. A ačkoli je Te opravdu nesmírně velkou ctností, přece je lepší Te opisně a výstižně překládat stezka osvobození a jako výsledek kráčení stezkou osvobození. Když se člověk přibližuje podstatě Te tímto způsobem, pak zabraňuje tomu, že bude brát vel kou ctnost jako aspekt přírodně zroze ného života. 2 Pentagram 1 /201 4 V přírodě smrti může člověk na zývat mnohé věci ctnostné, dobré. Ale ctnost a dobro nejsou v této pří rodě absolutní, nevztahují se na Je diné dobro, jak to nazývá Hermes Trismegistos. K tomu je řečeno ve 21. kapitole Tao te ťingu o viditel ných účincích jako výsledku kráčení touto stezkou, jako výsledku upotře bení trojnásobné gnostické praxe, o které bylo pojednáno v poslední kapitole. To jsou účinky, které abso lutně nemusí být neurčité, neboť tyto účinky jsou následky emanací nebo proudění Tao. Tao je božské Jedno, Absolutno je to samotné To. Ale není toto vy mezení pojmu poněkud neurčité? Ne musí být ze tří důvodů. Zaprvé jsou

5 Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri jsou zaklada telé duchovní školy Zlatého Kříže s Růží. Svým žákům v této škole stezku osvobození duše všemi možnými způ soby a často na základě původních textů z univerzálního učení vysvětlovali, prozkoumali a příkladně žili. Symbol pro sílu Tao. Kdo přemůže druhé, je silný, kdo přemůže sám sebe, je všemocný. Tao, velká síla ve středu 3

6 tyto emanace přirozeností Tao. Za druhé Tao stojí a je absolutně ve středu. A zatřetí nese tento střed všechny obrazy v sobě. Pokusme se to vysvětlit. V celém vesmírném zjevení, v ce lém prostoru stvoření stojí Tao, božské Jedno, ve středu. V tomto nezměrném prostoru existuje bezpočet astrálních polí, která se od sebe všechna velmi odlišují. O každé této rozdílnosti, kte rá je obsažena v jednotě, musí člověk říci: Tao stojí ve středu. To je samo o sobě velmi důležité a potěšující. Ale mnohem důležitější je moci konstatovat, že z této božské síly ve středu vycházejí emanace, proudění, záření, účinky, které napl ňují veškerý nezměrný prostor svým majestátem. Ještě důležitější je to, když člověk odhalí, že všechny tyto myriády hvězdných systémů, a v těch to systémech zodiakální systémy, v těchto zodiakálních systémech slu neční systémy, a v těchto slunečních systémech všechna planetární tělesa vlastní v nejpravdivějším smyslu slova ve svém středu Tao. Každá planeta, každé slunce, kaž dý systém je obklopen a prostoupen duchovní esencí Tao. Je to esence, která tvoří ohnisko ve středu těchto nebeských těles a systémů. Planeta, kterou obýváme, nese Tao v absolut ním smyslu ve svém srdci. Proto se říká, že v nejvnitřnější vrstvě naší 4 Pentagram 1 /201 4 planety sídlí Kristův duch. Proto se tak ostře rozlišuje mezi planetárním duchem a planetárním Logosem. Pla netární duch je výraz pro dialektický náhled, pro nositele obrazu planetární přírody smrti. Planetu, kterou známe jako Zemi, můžeme přirovnat k osob nosti člověka. Naproti tomu je pla netární Logos jsoucí existencí Tao, existencí skutečné, z Boha zrozené Země, která může být přirovnána k našemu mikrokosmu. Je to nebeská země Apokalypsy, planeta, která je zcela odlišná od nám známé a která je nám přesto velmi blízká. Ještě více ohromující bude, když zjistíme, že mikrokosmos vzhledem ke kosmu a makrokosmu netvoří žádnou výjimku. Jak nahoře, tak dole. Pochopte tento hermetický axiom dobře! Také v mikrokosmu je Tao přítomné, a to ve středu. Je to střed, který koresponduje s naším tě lesným srdcem, střed, ve kterém jsou emanace velmi jasně poznatelné. Tak jsme tedy, i když poněkud ne souvisle, načrtli přirozenost Tao. Tao je všude a u každého v absolutním středu. To je velký zázrak Tao. Tato velká, živoucí, božská síla hovoří a září v srdci všeho a všech. Je to zázračná přirozenost Tao, vlastnost Boha. Proč je potom hlas Tao, mohli bychom se zeptat, ve mně tak neurčitý? Proč mi způsobuje zmatek? Protože Tao je

7 Proč je potom hlas Tao ve mně tak neurčitý? Proč mi způsobuje zmatek? sice ve vás, ale ne z vás. Tao ve vás není ztělesněno, není žádnou částí vaší hmotné existence, zatímco vaše vlastní existence, vaše osobnost má vlastní vědomí, vlastní hlas. Jste z jiné přírody Boží příroda je ve vás jen jako hlas, jako záření. Je to Slovo, které bylo a je od počátku. Když se člověk omezí výlučně na své přírodní zrození, když v něm má dostatek prostoru, když vychází vý lučně z něho, když ani neví o možnosti jiné přírody, jejíž hlas se v něm ozývá, pak je logické, že tomuto hlasu nero zumí a je jím zmaten. Když ale člověk o existenci jiné přírody ví, avšak ži votním postojem se jí pozitivně ne přibližuje, pak kromě zmatku existuje už jen největší neurčitost. Pak Světlo, slovo svítí v temnotě, ale temnota ho nemůže nebo nechce pochopit. Pozná váte, jak je prolog Janova evangelia konkrétní? Když jste vysvobozeni ze zmatku a neurčitost chcete proměnit v jasné světlo, pak nesmíte nikdy zapome nout, že se v celém vesmírném zje vení vždy hovoří o dvou přírodách: na jedné straně o absolutní přírodě, která je Tao a na druhé straně o vzni kající přírodě, která není nebo ještě není Tao. Ve vašem mikrokosmu jsou tedy dva životy. Vznikající příroda, která podle okolností ve svém vzestu pu stagnovala jako ta vaše a tím se neustále otáčí a musí se vrátit ke své mu výchozímu bodu, ke kolu zrození a smrti. Jestliže existují dvě přírody, pak také existují dva od sebe odděle né stavy vědomí: stav vědomí abso lutní přírody a stav vědomí vznikající přírody vědomí mikrokosmu a vědo mí osobnosti. To nižší musí uvolnit místo tomu druhému nebo v tom dru hém zaniknout. Především na to musí brát ohled stav vědomí bytosti, která existuje ve stagnující přírodě, hněvi vé přírodě. Její stav vědomí musí být rozlomen, aby vytvořil místo božské přírodě, aby osvobozená bytost mohla jednou říci: Otec a já jsme jedno. Hovoříme zde o věcech, které bezpo chyby již dávno víte jde však o to, abyste je nechali v tomto okamžiku před sebou ožít. Uvědomte si, že Pán veškerenstva se v tomto okamžiku nachází ve vašem středu, ve chlévě vaší dialektické bytosti, ve středu chrá mu, ve středu vašeho mikrokosmu. V minulosti jste se jistě v mno hém ohledu ztráceli v neurčitostech a zmatcích. Pochopte tedy nyní slova Lao c : A přece jeho střed obsahuje všechny obrazy. Ve středu je duchovní bytí. Tao, velká síla ve středu 5

8 Znovuzrození, má svůj počátek v Tao, které je ve vašem středu, které vám dává sílu a ta může být tvořivou schopností Tao pochopena. Toto bytí je nanejvýš skutečné a obsa huje neklamné svědectví. Lze to vyjádřit ještě konkrétněji než v této svaté řeči Lao c? Ze srdce Tao proudí božská du chovní esence, Boží hlas, Boží slovo. Tento hlas, toto slovo zahrnuje celý plán. Písmena božského slova sestá vají z obrazů, z velmi konkrétních vjemů. Z jaderného principu mikro kosmu, z růže srdce, vychází zářící světelná síla, světelná síla, která v so bě, s sebou nese řadu obrazů velké skutečnosti, které musí být v člověku a skrz člověka uskutečněny. Pomyslete v této souvislosti na rá dio a televizi. Tento banální příklad vám může objasnit, jaké mocné řady obrazů a zvuků ze srdce Tao proudí a mohou být člověkem vnímány, jest liže je k tomu jeho instrumentárium uzpůsobené, toho schopné. Tato obrazná řeč Boha je k vám v každém okamžiku vyzařována, při chází každý okamžik ze středu k vám. Tato řeč Boha, která hovoří v nás, je stejná jako ta, která hovoří ve vás. Takto máme srovnávací prostředek pro ověření. Stejnou řečí Boha k nám promlouvá planetární Logos. Myslete na to: nikoliv planetární duch. Krátce řečeno, toto slovo, tato řeč k vám při chází z nespočetných směrů. 6 Pentagram 1 /201 4 Toto slovo obsahuje nanejvýš sku tečně veškeré vědění. Obsahuje neo mylné svědectví o vznikání celého vesmíru, jak říká Lao c, totiž jak musí toto vznikání probíhat, kde je to chybně, jak to lze v celém vesmíru udělat správně. Každý problém, který předložíte vnitřnímu tribunálu v mik rokosmu, kosmu a makrokosmu, je vám vícerozměrným způsobem pro mítán v obrazech, je transmutován do obrazu, který můžete rozpoznat, pochopit a uchopit. Každý člověk, který se takto sku tečně přibližuje k Pánu ve středu, zís kává podíl na Božím světě, na jeho univerzalitě. Samotné vědění, které je v něm obsaženo, představuje neo mylné svědectví. Lao c o tom ve 20. kapitole říká: Osvoboďte se od vědomostí, pak od vás starosti ustou pí. Jen poznání Boha, prakticky uplat ňované, je prospěšné pro svět a lidstvo a slouží Božímu plánu. Můžete si nyní představit, proč na vás tak silně nalé háme, abyste učinili co je jen možné, abyste v sobě nechali hovořit duchovní bytí a tím z něho zazářilo neomylné svědectví? Je to svědectví odedávna, nepomíjející, síla, která může uvést v život skutečné stvoření. Toto stvo ření vzniká zcela přírodovědecky. Je to proces, který může kandidát svaté

9 Když je přijímající Yin úplný, objevuje se v jeho středu zárodek Yang. Je-li úplný energický Yang, pak se z jeho hloubky rodí Yin. vědy bezprostředně následovat, proto že celé zrození, znovuzrození, má svůj počátek v Tao, které je ve vašem středu, které vám dává sílu a ta může být tvo řivou schopností Tao pochopena. Čínská Gnose, kapitola 21 II Tao, velká síla ve středu 7

10 Mäkká voda Čo by sa stalo, keby človeku zrazu zobrali jazyk, ktorým hovorí? Máme slová, hovorenú a písanú reč. Okrem toho máme tiež iné spôsoby komunikácie, ako je napríklad reč tela, hudba a výtvarné umenie. Ale čo by sa stalo, keby ľuďom boli odobraté všetky formy reči? M yslenie môže byť vyjadrené usporiadanou rečou. Prostred níctvom reči sa vyjadrujeme a človek má príležitosť uvedomovať si seba samého, keď komunikuje s inými. Týmto máme príležitosť, spoznať sa mých seba, ako aj iných ľudí. Z pro tikladov, z duality medzi Ty a Ja zís kavame skúsenosti. Keď vyslovíme myšlienku, vtedy sa v nás z nej niečo stáva vedomé. Takto je reč založená na dualite, ktorá nás pobáda ďalej sa vyvíjať. Ak by človeku vzali reč ale bo schopnosť komunikovať, unikli by sme aj škole života, ktorú vzájomne s inými zažívame? Navyše, ak o tom budeme neprestajne premýšľať, zna mená to, že v dôsledku toho sa stane úmysel čoraz menej dôležitý? Stratilo by sa aj naše vedomie? Čo by napokon ostalo? Pomocou jazyka komunikujeme a jazyk používa slová na odovzdanie 8 Pentagram 1 /201 4 informá cií. Pomo cou lekárskych prístrojov môžeme dokonca pozorovať, ktoré oblasti nášho mozgu sú v tomto procese aktívne. Slová sú nositeľmi informácií a tak je logické, že sú podriadené reči. Takto je reč komunikačným princípom a slovo je formou, v ktorej je obsiahnutá myšlienka alebo zmysel. Slová potrebujeme k tomu, aby sme nimi mohli vyjadriť rôzne nuansy toho, čo chceme povedať. Keď však je potrebné vyjadriť ešte jemnejšie rozdiely, vtedy sú dôležitejšie poci ty a vysvetlenia, a to už presahuje

11 možnosť slov. Okrem toho existujú oblasti prejavu, bežné kódy a zaužíva né formulácie, ktoré si často ani neuvedomujeme, lebo tieto kódy sa stali našou súčasťou. Prostredníc tvom kódovanej reči alebo žargónu môžeme do rozhovoru zapojiť, alebo práve naopak z rozhovoru vylúčiť, určitú skupinu ľudí alebo jednotliv cov. Takto upevníme slová, ktoré používame pri našej konverzácii do viac alebo menej uznávaných interpre tácií s tým výsledkom, že náš jazyko vý prejav sa individualizuje a stáva sa čoraz menej univerzálnym, akým by mohol byť. Môžeme to badať v spô sobe, akým mladí ľudia prostredníc tvom jazykového prejavu určujú svoju identitu, ako ju udržujú a posilňujú. Druhý aspekt nášho myšlienko vého pochodu je skutočnosť, že je veľmi ťažké vymyslieť niečo úplne nové. Zdá sa, že väčšina z nás uviazla v špecifickej oblasti myšlienok a prak ticky každý je závislý na tejto kolek tívnej alebo individuálnej oblasti. Vskutku nové tvorenie používa tva roslovný princíp slov a jazykového prejavu, ktorý môže vzniknúť len z toho, čo pochádza mimo nášho myšlienkového sveta. Jestvuje niečo také a sme potom schopní to vyjad riť? Aký je pôvod myšlienky, ktorá sa chce prejaviť? Z akých myšlienok a z ktorého myšlienkového sveta čer páme a sme? Jestvuje iný svet? Slovo sa považuje za jadro myš lienky, za pravzor. Reč používa slová Mäkká voda 9

12 Cesta každodenného života, nie je Cestou Ciest. Život vlastne nie je to, čo si z neho robíme. Skutočné je to, čo sa domnievame, že je skutočnosť. Ten pokorný sa už prebudil vo vyššej rovine. na vyjadrenie myšlienok a dáva im život. Je teda reč slovo, alebo slovo je rečou? Čo je nástrojom komunikácie, slovo alebo reč? Slová, zložené z našej abecedy, sa zdajú byť výstižným prostriedkom komunikácie. Keď je západný človek konfrontovaný s čínskym piktografic kým písmom s jeho menej ohraničeným významom, tak vstupuje na neznáme územie. Autor C. van Dijk v úvode k svojim parafrázam Tao Te Ťingu píše: Takto západný spôsob myslenia vlastne stotožňuje východnú múdrosť s overiteľnými hypotézami, zatiaľ čo vo svojej podstate je to práve opačne. Každá racionálna analýza je totiž len škrupina, pod ktorou sa skrýva hlboké jadro. Z toho dôvodu je každé kon krétne pomenovanie vo filozofickom zmysle len hypotéza [ ] Silný musí uznať, že nič nie je natoľko silné ako mäkká voda, ktorá sa všetkému pod dáva a prispôsobuje, a tak aj rozprá vač musí uznať jej podstatu. [ ] 10 Pentagram 1 /201 4 Keď sa to zdráhate prijať, vtedy sa neunúvajte s čítaním tejto knižky. Ne bude vám dávať zmysel. [ ] Ak však existuje nejaká skutočnosť, ktorú ne poznáme, v čom potom spočíva naša konkrétna schopnosť myslenia? Zvykli sme si všetko analyzovať. Ale ak napríklad rozrežeme malý žaluď, nájdeme v ňom dub? Vari takto ná jdeme strom? Van Dijk si nevyberá preklady alebo porovnania už jestvu júcich prekladov týchto veľmi rozlič ných čínskych znakov, ale vyberá si parafrázy, pretože všetko závisí od individuálnych schopností vedomia. Preto nazval svoje parafrázy pre dumanými básňami zo starovekej Číny. Konfrontuje nás s potrebou nového uspôsobenia zažitých predstáv a myšlienok a radí nám, aby sme rad šej nad textom meditovali, než sa ho snažili rozoberať. Hovorí, že filozo fické myslenie si vyžaduje určitý druh kanálu, cez ktorý môže prúdiť.

13 Mäkká voda 11

14 R Y T M U S Život sa odohráva v rytmoch; sem a tam odvážna a zároveň šikovná hra. Napríklad hra rytmického tlkotu srdca akrobatická rovnováha bytia, ako to vyjadruje francúzsky maliar Léger vo svojich maľbách. Hudba a rytmus si nájdu cestu k najtajnejším hĺbkam duše, písal Platón v 4. storočí pred n l. a Quintiliánus k tomu o päť storočí neskôr dodal: V starších časoch pomenovali rytmus mužským princípom, zatiaľ čo melódiu nazvali ženským princípom. 12 Pentagram 1 /201 4

15 Imprese světla Během svého posledního roku na vysoké škole napsal nadšený student přírodních věd na svém blogu: Světlo je možné nalézt a použít všude. Evidentně se může projevovat mnoha způsoby. T ento objev zatím nepřinese mla dému studentovi Nobelovu cenu, kterou už získal Einstein za práci o fotoelektrickém jevu, pokud náš pilný student nebude úspěšný v od halování dosud neznámých vlastností světla. Avšak čas pro tento objev za tím ještě nenastal. Představte si naše ho studenta, zabraného do různých jevů a využití přírodního světla ved lejšího produktu tepelných zdrojů jako je vyzařující Slunce, plamen ohně v krbu, zapálená svíčka nebo nažhavený drát v žárovce jeho stolní lampy. Světlo je základem všech potrav ních řetězců. Prostřednictvím foto syntézy může rostlinný organismus z jednobuněčného organismu vyrůst do velkého kvetoucího stromu. Tyto organismy jsou pak zdrojem jídla pro zvířata, poté následuje zbytek řetězce těch, kdo se pojídají navzájem: od všežravců po masožravce. Nicméně bez světla by celý cyklus pojídání a požírání nebyl možný. Smyslové orgány jiných savců jsou v porovnání s člověkem více vyvinuté. Slon může cítit vodu ze vzdálenosti desítek kilometrů. Lidské bytosti toto neumí ani ze vzdálenosti jednoho metru. Netopýr může ze svých zvuků vytvořit ozvěnu pro většinu lidí neslyšitelnou a použít ji v noci při lé tání v lesích, aniž by do čehokoliv narazil. Beruška se může procházet po naší kůži a ani si jí nevšimneme. Naše chuť byla vyvinuta jen do té míry, kdy běžný host upřednostňuje návštěvu restaurace, která je více známa pro nabídku velkých porcí, než pro používání vynikajících ingre diencí. Výjimkou jsou však naše oči se svou citlivostí ke světlu. Máme bystrý zrak jak na dívání zblízka, tak pro vidění do dálky. Naše oči se umí dobře přizpůsobit obojímu: letnímu slunnému dni i temné noci. Kromě toho umíme vnímat široký rozsah ba rev. Jako vizuálně orientované bytosti si obvykle lépe zapamatujeme to, co jsme viděli vlastníma očima. Naše řeč poukazuje na preferenci světla a vizuální schopnost. V tomto smyslu je náš metaforický jazyk zvlášť pestrý. Tady je několik příkladů pou žití světla v našem vyjadřování: někdy ztrácíme odvahu, dokud neuvidíme Imprese světla 13

16 14 Pentagram 1 /201 4

17 světlo na konci tunelu anebo také každý mrak má stříbrné obrysy. Náš obličej se rozzáří a my začínáme vy zařovat radost a tak slunce znovu svítí. Po temném středověku světlo rene sance znovu vysvitlo a nyní, když jsme zahlédli světlo, nebloudíme dále v temnotách nevědomosti. Prostřed nictvím světla poznáváme svět jako svět jevů. Ve stejném světle jsme vní máni a viděni druhými. Na to, abychom vnímali své okolí přiměřeným způsobem, nevydáváme žádné úsilí. Když je to nutné, použí váme dalekohled, a pokud stárneme, tak brýle. Slábne li náš zrak, může me podstoupit laserovou operaci. Náš lékař chce vidět na vlastní oči, co je špatně, a tak požaduje rentge nový snímek nebo magnetickou re zonanci, aby odhalil skryté příčiny nemoci. V tuto chvíli je jasné, že světlo je formou záření: příjemnou, ale někdy škodlivou. Radioterapie, používaná k léčení rakoviny, může také zdravé tkáni ublížit. V každém případě příliš záření není dobré, protože může způ sobit poškození DNA rakovinou jako možným následkem. Na rozdíl od většiny přírodního světla, které má tepelný původ vyplývající z širokého spektra vlnových délek a barev, se jed nobarevné (monochromatické) světlo v ideálním případě skládá z jedné vlno vé délky (jedna vlnová délka obsahu je nekonečný věčný vlnový svazek bez začátku a konce: lasery se podobají takovým dlouhým vlnovým svazkům). Tyto jednobarevné paprsky vytváří interferenci. Z vědeckého pohledu je laserové světlo světelné záření o vel mi vysoké intenzitě, koherentnosti a určité vlnové délce, s malou diver gencí (rozbíhavostí) paprsku. Jsou to vlastnosti jediné vlnové délky a ne rozbíhavosti, které umožňují velké zesílení a tak i sílu laseru. Oblasti použitelnosti světla jsou rozmanité a působivé. Působení Imprese světla 15

18 Je to zvláštní, že člověk, jako bytost citlivá na přirozené světlo, si toho není vůbec vědom. přirozeného světla zde popisujeme pouze rámcově. SVĚTLO NADPŘÍRODY Doposud jsme nezmínili jiný druh světelného jevu, který můžeme opatrně nazvat Světlem. Toto světlo je také popiso váno jako světlo nadpřirozené. To je to Světlo, popisované evangelistou, když říká: Bůh je Světlo a není v něm temnoty. V jiném citátu: Světlo září do temnoty, ale temnota je nepohltila nebo také Světlo, které bylo na po čátku, předtím než se objevilo slun ce, měsíc a hvězdy, jak můžeme číst v knize Genesis. Vlastnosti tohoto jiného, neucho pitelného a neviditelného druhu Světla jsou přeměna a transformace, což je úplně odlišný druh fotosyntézy. Za prvé, přeměňuje člověka spícího na člověka probuzeného, stejně jako slu neční svit, který nás probouzí ráno přeměňuje člověka v člověka s živým vnitřním já, žijící duší, a nakonec v du chovního člověka. Může být zřejmé, že v této souvislosti jsme se dostali k jinému významu, k velmi odlišné mu rozměru světla než u výše zmíně ného světla, o kterém mluvil student přírodních věd. Toto Světlo díky své povaze do sahuje mnohem dále, než bychom 16 Pentagram 1 /201 4 mohli napoprvé předpokládat. Jeho účinky leží za přirozenou hranicí na šeho vnímání a nezáleží na tom, jak moc se snažíme jej pochopit a uchopit. Je neomezené v takovém rozsahu, že člověk, i když je přirozeně na světlo citlivý, není schopný toto Světlo vní mat. Avšak způsob, jak si být tohoto Světla vědom, je nechat ho proniknout hluboko do člověka, osvítit jeho nej více skryté vnitřní já. Tento proces osvícení může být možný, když se člověk naučí, jak se tomuto Světlu otevřít. Postupně člověk získává stále více vhledů a nabírá s tímto Světlem více zkušeností. Pokaždé, když se za plete do různých druhů protikladů, se za předpokladu, že v nich nezůstane, více otevírá a díky doteku tohoto Svět la získává znalosti z první ruky. Tak je jeho srdce osvíceno a, jiný mi slovy, dosahuje poznání srdce. Mohl by hledat velmi dlouho, avšak toto duchovní světlo nemůže nalézt v tomto smysly vnímatelném světě, ale začne ho poznávat svým srdcem. Po dlouhou dobu nevěděl, že je mu toto Světlo blíž než ruce a nohy a že Světelný zdroj svého bytí může vlast ně najít ve svém vlastním nitru. SVĚTLO, KTERÉ PROMĚŇUJE Svět lo, které dopadá na cokoli, co bylo

19 pro člověka v tomto světě smyslupl né, jej nyní již neuspokojuje, protože vytváří iluze, zkreslený nebo zamlže ný obraz reality. Pak to vypadá, jakoby v člověku přírodní intenzivní světlo mizelo. Pak je sám a osamocen a to doprovází začátek jeho sebepoznání v oblasti, která vypadá zcela sklíčeně a zoufale. Světlo lampy svítící na jeho cestu zmizelo nyní tam žádné světlo nelze najít a nemá jinou volbu, než zaměřit svou pozornost na své vlastní nitro a doufat, že rozpozná světlo uvnitř. To znamená krizi, chaos a hlu boké zoufalství. Avšak to je pro něj jediná možnost, jak se prodrat dovnitř, vytvořit otvor, kterým je jiné Světlo vpuštěno do jeho života. Pak můžeme říct, že tento nejnižší bod je také prvním důkazem Světla, znamením jeho nového života. Od této chvíle už to není samotné materiální světlo, které se o něj stará jako o lidskou bytost, protože nebylo schopné po skytnout rostoucí touze jeho srdce nezbytnou životní energii. Světlo pří rody zahynulo v temné noci duše, jak napsal v letech 1578/79 Jan od Kříže v básni se stejným názvem. Nicméně, noc se změní v den, ve kte rém Světlo Ducha, Světlo Světel na konec zasvítí. Jako v záblesku světla se stává jasným: Hle, odhalím vám tajemství ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, Imprese světla 17

20 VÝPRAVA V SIEDMICH FÁZACH Vnútorné svetlo. Sanjay Punekar, India. 18 Pentagram 1 /201 4

21 Spoločný odchod je možný Ezoterický človek je schopný rozpoznať seba samého ako takéhoto človeka vtedy, ak je pohnutý duchovným pobádaním spomienky. Ide predovšetkým o nevedomé spojenie s naším strateným životom v svetle, podobné spomienke na stratené detstvo. Tento stav spôsobuje neobmedzenú spriaznenosť so svetom, ktorý je, a prebúdza horlivé hľadanie prapôvodného stavu bytia, ktorý sa v priebehu času stratil. Jan van Rijckenborgh, Dei gloria intacta V zájomné porozumenie sa vyvíja prostredníctvom výmeny myš lienok o rôznych cestách, metodoló giách a ideológiách. Takto sa iné stránky pravdy a rozličné chodníky vedúce k pravde stávajú jasnejšie. V tomto ohľade sú mnohé duchovné hnutia na svojej ceste. Vodnár pre búdza potrebu komunikovať a byť v spojení. Doba, do ktorej teraz vstu pujeme, nás učí spôsobom, ktorý bol pre nás len ťažko predstaviteľ ný, ako veľmi sme vzájomne spo jení. Vo vedomí tohto spojenia môže každý konať svoju prácu podľa svo jich schopností a môže zažívať, ako ho celok podporuje a chápe. Pre ľud stvo sa otvárajú dvere. Čerstvý du chovný vietor sa preháňa svetom. Uchvacuje každého, a preto každý spoločenský poriadok či organizá ciu či už ide o politickú, ekono mickú alebo náboženskú. Potom svet a všetky jeho ríše reagujú. Ľudstvo však na toto zatiaľ nie je pripravené. Preto sú potrební tí, ktorí rozumejú vodnárskemu jazyku Ducha a dokážu v jeho zmysle konať. Sú to oni, ktorí predchádzajú veľkej zmene. Keď hovoríme o pozitívnych strán kach našich čias, môže sa to mnohým z nás vo svetle vyhrocujúcej sa medzi národnej situácie zdať absurdné. Dvad sať rokov dozadu sa táto situácia zdala byť lepšia. Takzvaná Studená vojna skončila a existovala nádej, že svet bol na pokraji éry globálnej spolu práce, založenej na tolerancii a úcte. V súčasnosti môžeme mať pocit, že sa vraciame v čase späť. Dalo by sa povedať, že reaktívne sily zachytili spätný vietor. Usilujú sa udržať staré mocenské štruktúry alebo ich prina vrátiť k životu. Lenže toto môže byť tiež signálom, že sa vynára niečo sku točne nové. Skúsenosť nás učí, že ak sa nechopíme príležitosti, situácia sa zhorší, akoby si ľudstvo malo uvedo miť nasledujúce: ak túto príležitosť Spoločný odchod je možný 19

22 Impulzy Ružokríža mali v tom čase za cieľ vydláždiť cestu pozitívnemu vývoju západného sveta. nevyužijete, návrat do minulosti je nevyhnutný, pretože zastať sa nedá. Odtiaľto precestoval celé Stredo zemné more až do Fés tak, ako mu ukázali Arabi. Je to pre nás veľká hanba, že múdri ľudia, tak ďaleko jeden od druhého, nie sú rovnakého zmýšľania, a stránia sa polemiky, ale tiež nie sú ochotní a pripravení viero hodne odovzdať svoje tajomstvá. Arabi a Afričania sa každý rok schádzajú, aby spolu prediskutovali svoje ume nia, ak by sa predsa niečo lepšie našlo, prípadne ak ich idey oslabila skúse nosť. Takto každoročne niečo vyjde najavo, prostredníctvom čoho sa Ma tematika, Fyzika a Mágia (pretože v Mágii sú tí z Fésu veľmi skúsení) vylepší. A tak by dnes Európa nema la málo učencov, mágov, kabalistov, doktorov medicíny alebo filozofov, ak by len ľudia boli ochotní spolu pracovať a nesnažili sa pásť sa na lúke len sami. Vo Fése sa zoznámil s tými, kto rých nazývajú domorodými, a títo mu odhalili mnoho tajomstiev. My, Euró pania, by sme mohli rozšíriť množ stvo našich znalostí, ak by medzi nami prebývala rovnaká jednota, a ak by sme sa o ňu vážne usilovali a pria li si ju. Často hovoril, v súvislosti 20 Pentagram 1 /201 4 s obyvateľmi Fésu, že ich mágia nie je úplne čistá a ich kabala je poškvr nená ich náboženstvom. Napriek tomu vedel, ako ju dokonale použiť, a našiel lepší základ pre svoju vieru, základ, ktorý vtedy bol v súlade s celou koz mickou harmóniou a ktorý bol nádher ne stelesnený vo všetkých stáročiach. Fama Fraternitatis FÉS V MAROKU Niečo vnútri sa chce oslobodiť. Vonkajší zápas je len viditeľným znakom niečoho prebúdza júceho sa vo vnútri niečoho, čo ne pozná strach, nech sa stane čokoľvek. Mohli by sme vymenovať rôzne pozitívne udalosti, aby sme ukázali, že vo svete je niečo nové. Bolo by to však plytké a neuspokojujúce, dokonca by nás to mohlo navádzať k tomu, že ide o náhody alebo šťastné okolnosti. Nám sa zdá dôležitejšie pozrieť sa na vonkajšie okolnosti z väčšej výšky, aby sme tak uchopili niečo zo zmyslu a cieľa cesty ľudstva. V tomto kontexte by sme si mohli spomenúť na dielo Fama Fraternita tis, jeden z ružokrižiackych manifes tov zo začiatku 17. storočia. Tento text vyšiel v roku 1614, teda približne pred 400 rokmi. V tom čase sa Euró pa nachádzala na križovatke. Exis tovali dve možnosti, ale kyvadlo sa

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Záření Alcyonu Manuál @ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Alcione Radiance (Záření Alcyonu) je majetek Armanda Manuela Ratundu 2009 2012. Všechna práva vyhrazena. Alcione Radiance

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 Rok 2015 ročník 19 1 Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 1 Milí přátelé, S každým novým dnem se těšíme na teplé sluneční paprsky. Ale v mnoha

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum

Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum Pentagram Lectorium Rosicrucianum Tajemné růžové zahrady Svetlo ma našlo Druhá strana Světla Mé jméno je foton Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? Svetlo očí Mať čas: vpustiť Svetlo 2012 ČÍSLO 5

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO

P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Gnose v aktuálním zjevení 2011 ČÍSLO 1 Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis chce čtenáře upozornit na novou dobu, která

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více