P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum"

Transkript

1 P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Tao, velká síla ve středu Mäkká voda Imprese světla Spoločný odchod je možný Barvy slova Váha slova Síla ticha Johann Michael Hahn 2014 ČÍSLO 1

2 Šéfredaktor A. H. v. d. Brul Redakční rada P. Huijs Obrázky Wendelijn van den Brul Design Studio Ivar Hamelink Redakce Pentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Administrace Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK Košice Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Nové sady 4 CZ Brno K překladu použito: německé vydání Pentagramm 2/201 3 anglické vydání Pentagram 4/201 3 maďarské vydání Pentagram 4/201 3 Vydavatel Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Autor Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem Kopie ne bez písemného souhlasu Evidenční číslo MK ČR E Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis Pentagram chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis Pentagram vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili.

3 P e nt a g r a m Číslo 1/2014 Logos, impresia slova vo vydaní o reči Neodňateľné Tao, velká síla ve středu Toto nám nebude odňaté: čítať A so zatajeným dychom strany obracať, Ďaleko od každodennosti. Tí, ktorí čítajú, môžu byť osamelí. obrazy Ale takými boli od svojho detstva. Volá ich svet, kde Veľkí, Tí Bezčasoví, stále pretrvávajú, Kam my, malí, môžeme ísť; Oni sú jediní, ktorí nás nikdy nevyženú. Ida Gerhardt ( ) Střed obsahuje všechny 2 Mäkká voda 8 Rytmus 12, 40, 41, 45 Imprese světla 13 Spoločný odchod je možný Výprava v siedmich fázach 19 Barvy slova 28 Síla ticha 33 Pozliepané vety 39 Váha slova 42 Vnitřní vize Johanna Michaela Hahna Pozoruhodný příklad osvícení 46

4 STŘED OBSAHUJE VŠECHNY OBRAZY Tao, velká síla ve středu J. van Rijckenborgh Viditelné účinky velkého Te jsou následkem proudění Tao. To je přirozeností Tao. Tao je ve svém tvoření neurčité a matoucí. Jak matoucí! Jak neurčité! A přece střed obsahuje všechny obrazy. Ó, jak neurčité, jak matoucí! A přece, ve středu je duchovní bytí. Toto bytí je nanejvýš skutečné a obsahuje neklamné svědectví. Od pradávna bylo jeho jméno nepomíjející. Propůjčuje skutečnému stvoření život. Jak vím, že v něm má vše stvořené původ? Skrze samotné Tao. V iditelné účinky velkého Te jsou následkem proudění Tao. Tao je ve svém tvoření pro přírodně zrozené, pro všechny, kteří už předem náleží k nějakému hřbitovu, neurčité a ma toucí. V astrálním životním poli od děleném od pramatky tomu nemůže být jinak. A přece střed tvoření Tao ob sahuje všechny obrazy. Výraz velké Te je některými autory překládán jako velká ctnost. A ačkoli je Te opravdu nesmírně velkou ctností, přece je lepší Te opisně a výstižně překládat stezka osvobození a jako výsledek kráčení stezkou osvobození. Když se člověk přibližuje podstatě Te tímto způsobem, pak zabraňuje tomu, že bude brát vel kou ctnost jako aspekt přírodně zroze ného života. 2 Pentagram 1 /201 4 V přírodě smrti může člověk na zývat mnohé věci ctnostné, dobré. Ale ctnost a dobro nejsou v této pří rodě absolutní, nevztahují se na Je diné dobro, jak to nazývá Hermes Trismegistos. K tomu je řečeno ve 21. kapitole Tao te ťingu o viditel ných účincích jako výsledku kráčení touto stezkou, jako výsledku upotře bení trojnásobné gnostické praxe, o které bylo pojednáno v poslední kapitole. To jsou účinky, které abso lutně nemusí být neurčité, neboť tyto účinky jsou následky emanací nebo proudění Tao. Tao je božské Jedno, Absolutno je to samotné To. Ale není toto vy mezení pojmu poněkud neurčité? Ne musí být ze tří důvodů. Zaprvé jsou

5 Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri jsou zaklada telé duchovní školy Zlatého Kříže s Růží. Svým žákům v této škole stezku osvobození duše všemi možnými způ soby a často na základě původních textů z univerzálního učení vysvětlovali, prozkoumali a příkladně žili. Symbol pro sílu Tao. Kdo přemůže druhé, je silný, kdo přemůže sám sebe, je všemocný. Tao, velká síla ve středu 3

6 tyto emanace přirozeností Tao. Za druhé Tao stojí a je absolutně ve středu. A zatřetí nese tento střed všechny obrazy v sobě. Pokusme se to vysvětlit. V celém vesmírném zjevení, v ce lém prostoru stvoření stojí Tao, božské Jedno, ve středu. V tomto nezměrném prostoru existuje bezpočet astrálních polí, která se od sebe všechna velmi odlišují. O každé této rozdílnosti, kte rá je obsažena v jednotě, musí člověk říci: Tao stojí ve středu. To je samo o sobě velmi důležité a potěšující. Ale mnohem důležitější je moci konstatovat, že z této božské síly ve středu vycházejí emanace, proudění, záření, účinky, které napl ňují veškerý nezměrný prostor svým majestátem. Ještě důležitější je to, když člověk odhalí, že všechny tyto myriády hvězdných systémů, a v těch to systémech zodiakální systémy, v těchto zodiakálních systémech slu neční systémy, a v těchto slunečních systémech všechna planetární tělesa vlastní v nejpravdivějším smyslu slova ve svém středu Tao. Každá planeta, každé slunce, kaž dý systém je obklopen a prostoupen duchovní esencí Tao. Je to esence, která tvoří ohnisko ve středu těchto nebeských těles a systémů. Planeta, kterou obýváme, nese Tao v absolut ním smyslu ve svém srdci. Proto se říká, že v nejvnitřnější vrstvě naší 4 Pentagram 1 /201 4 planety sídlí Kristův duch. Proto se tak ostře rozlišuje mezi planetárním duchem a planetárním Logosem. Pla netární duch je výraz pro dialektický náhled, pro nositele obrazu planetární přírody smrti. Planetu, kterou známe jako Zemi, můžeme přirovnat k osob nosti člověka. Naproti tomu je pla netární Logos jsoucí existencí Tao, existencí skutečné, z Boha zrozené Země, která může být přirovnána k našemu mikrokosmu. Je to nebeská země Apokalypsy, planeta, která je zcela odlišná od nám známé a která je nám přesto velmi blízká. Ještě více ohromující bude, když zjistíme, že mikrokosmos vzhledem ke kosmu a makrokosmu netvoří žádnou výjimku. Jak nahoře, tak dole. Pochopte tento hermetický axiom dobře! Také v mikrokosmu je Tao přítomné, a to ve středu. Je to střed, který koresponduje s naším tě lesným srdcem, střed, ve kterém jsou emanace velmi jasně poznatelné. Tak jsme tedy, i když poněkud ne souvisle, načrtli přirozenost Tao. Tao je všude a u každého v absolutním středu. To je velký zázrak Tao. Tato velká, živoucí, božská síla hovoří a září v srdci všeho a všech. Je to zázračná přirozenost Tao, vlastnost Boha. Proč je potom hlas Tao, mohli bychom se zeptat, ve mně tak neurčitý? Proč mi způsobuje zmatek? Protože Tao je

7 Proč je potom hlas Tao ve mně tak neurčitý? Proč mi způsobuje zmatek? sice ve vás, ale ne z vás. Tao ve vás není ztělesněno, není žádnou částí vaší hmotné existence, zatímco vaše vlastní existence, vaše osobnost má vlastní vědomí, vlastní hlas. Jste z jiné přírody Boží příroda je ve vás jen jako hlas, jako záření. Je to Slovo, které bylo a je od počátku. Když se člověk omezí výlučně na své přírodní zrození, když v něm má dostatek prostoru, když vychází vý lučně z něho, když ani neví o možnosti jiné přírody, jejíž hlas se v něm ozývá, pak je logické, že tomuto hlasu nero zumí a je jím zmaten. Když ale člověk o existenci jiné přírody ví, avšak ži votním postojem se jí pozitivně ne přibližuje, pak kromě zmatku existuje už jen největší neurčitost. Pak Světlo, slovo svítí v temnotě, ale temnota ho nemůže nebo nechce pochopit. Pozná váte, jak je prolog Janova evangelia konkrétní? Když jste vysvobozeni ze zmatku a neurčitost chcete proměnit v jasné světlo, pak nesmíte nikdy zapome nout, že se v celém vesmírném zje vení vždy hovoří o dvou přírodách: na jedné straně o absolutní přírodě, která je Tao a na druhé straně o vzni kající přírodě, která není nebo ještě není Tao. Ve vašem mikrokosmu jsou tedy dva životy. Vznikající příroda, která podle okolností ve svém vzestu pu stagnovala jako ta vaše a tím se neustále otáčí a musí se vrátit ke své mu výchozímu bodu, ke kolu zrození a smrti. Jestliže existují dvě přírody, pak také existují dva od sebe odděle né stavy vědomí: stav vědomí abso lutní přírody a stav vědomí vznikající přírody vědomí mikrokosmu a vědo mí osobnosti. To nižší musí uvolnit místo tomu druhému nebo v tom dru hém zaniknout. Především na to musí brát ohled stav vědomí bytosti, která existuje ve stagnující přírodě, hněvi vé přírodě. Její stav vědomí musí být rozlomen, aby vytvořil místo božské přírodě, aby osvobozená bytost mohla jednou říci: Otec a já jsme jedno. Hovoříme zde o věcech, které bezpo chyby již dávno víte jde však o to, abyste je nechali v tomto okamžiku před sebou ožít. Uvědomte si, že Pán veškerenstva se v tomto okamžiku nachází ve vašem středu, ve chlévě vaší dialektické bytosti, ve středu chrá mu, ve středu vašeho mikrokosmu. V minulosti jste se jistě v mno hém ohledu ztráceli v neurčitostech a zmatcích. Pochopte tedy nyní slova Lao c : A přece jeho střed obsahuje všechny obrazy. Ve středu je duchovní bytí. Tao, velká síla ve středu 5

8 Znovuzrození, má svůj počátek v Tao, které je ve vašem středu, které vám dává sílu a ta může být tvořivou schopností Tao pochopena. Toto bytí je nanejvýš skutečné a obsa huje neklamné svědectví. Lze to vyjádřit ještě konkrétněji než v této svaté řeči Lao c? Ze srdce Tao proudí božská du chovní esence, Boží hlas, Boží slovo. Tento hlas, toto slovo zahrnuje celý plán. Písmena božského slova sestá vají z obrazů, z velmi konkrétních vjemů. Z jaderného principu mikro kosmu, z růže srdce, vychází zářící světelná síla, světelná síla, která v so bě, s sebou nese řadu obrazů velké skutečnosti, které musí být v člověku a skrz člověka uskutečněny. Pomyslete v této souvislosti na rá dio a televizi. Tento banální příklad vám může objasnit, jaké mocné řady obrazů a zvuků ze srdce Tao proudí a mohou být člověkem vnímány, jest liže je k tomu jeho instrumentárium uzpůsobené, toho schopné. Tato obrazná řeč Boha je k vám v každém okamžiku vyzařována, při chází každý okamžik ze středu k vám. Tato řeč Boha, která hovoří v nás, je stejná jako ta, která hovoří ve vás. Takto máme srovnávací prostředek pro ověření. Stejnou řečí Boha k nám promlouvá planetární Logos. Myslete na to: nikoliv planetární duch. Krátce řečeno, toto slovo, tato řeč k vám při chází z nespočetných směrů. 6 Pentagram 1 /201 4 Toto slovo obsahuje nanejvýš sku tečně veškeré vědění. Obsahuje neo mylné svědectví o vznikání celého vesmíru, jak říká Lao c, totiž jak musí toto vznikání probíhat, kde je to chybně, jak to lze v celém vesmíru udělat správně. Každý problém, který předložíte vnitřnímu tribunálu v mik rokosmu, kosmu a makrokosmu, je vám vícerozměrným způsobem pro mítán v obrazech, je transmutován do obrazu, který můžete rozpoznat, pochopit a uchopit. Každý člověk, který se takto sku tečně přibližuje k Pánu ve středu, zís kává podíl na Božím světě, na jeho univerzalitě. Samotné vědění, které je v něm obsaženo, představuje neo mylné svědectví. Lao c o tom ve 20. kapitole říká: Osvoboďte se od vědomostí, pak od vás starosti ustou pí. Jen poznání Boha, prakticky uplat ňované, je prospěšné pro svět a lidstvo a slouží Božímu plánu. Můžete si nyní představit, proč na vás tak silně nalé háme, abyste učinili co je jen možné, abyste v sobě nechali hovořit duchovní bytí a tím z něho zazářilo neomylné svědectví? Je to svědectví odedávna, nepomíjející, síla, která může uvést v život skutečné stvoření. Toto stvo ření vzniká zcela přírodovědecky. Je to proces, který může kandidát svaté

9 Když je přijímající Yin úplný, objevuje se v jeho středu zárodek Yang. Je-li úplný energický Yang, pak se z jeho hloubky rodí Yin. vědy bezprostředně následovat, proto že celé zrození, znovuzrození, má svůj počátek v Tao, které je ve vašem středu, které vám dává sílu a ta může být tvo řivou schopností Tao pochopena. Čínská Gnose, kapitola 21 II Tao, velká síla ve středu 7

10 Mäkká voda Čo by sa stalo, keby človeku zrazu zobrali jazyk, ktorým hovorí? Máme slová, hovorenú a písanú reč. Okrem toho máme tiež iné spôsoby komunikácie, ako je napríklad reč tela, hudba a výtvarné umenie. Ale čo by sa stalo, keby ľuďom boli odobraté všetky formy reči? M yslenie môže byť vyjadrené usporiadanou rečou. Prostred níctvom reči sa vyjadrujeme a človek má príležitosť uvedomovať si seba samého, keď komunikuje s inými. Týmto máme príležitosť, spoznať sa mých seba, ako aj iných ľudí. Z pro tikladov, z duality medzi Ty a Ja zís kavame skúsenosti. Keď vyslovíme myšlienku, vtedy sa v nás z nej niečo stáva vedomé. Takto je reč založená na dualite, ktorá nás pobáda ďalej sa vyvíjať. Ak by človeku vzali reč ale bo schopnosť komunikovať, unikli by sme aj škole života, ktorú vzájomne s inými zažívame? Navyše, ak o tom budeme neprestajne premýšľať, zna mená to, že v dôsledku toho sa stane úmysel čoraz menej dôležitý? Stratilo by sa aj naše vedomie? Čo by napokon ostalo? Pomocou jazyka komunikujeme a jazyk používa slová na odovzdanie 8 Pentagram 1 /201 4 informá cií. Pomo cou lekárskych prístrojov môžeme dokonca pozorovať, ktoré oblasti nášho mozgu sú v tomto procese aktívne. Slová sú nositeľmi informácií a tak je logické, že sú podriadené reči. Takto je reč komunikačným princípom a slovo je formou, v ktorej je obsiahnutá myšlienka alebo zmysel. Slová potrebujeme k tomu, aby sme nimi mohli vyjadriť rôzne nuansy toho, čo chceme povedať. Keď však je potrebné vyjadriť ešte jemnejšie rozdiely, vtedy sú dôležitejšie poci ty a vysvetlenia, a to už presahuje

11 možnosť slov. Okrem toho existujú oblasti prejavu, bežné kódy a zaužíva né formulácie, ktoré si často ani neuvedomujeme, lebo tieto kódy sa stali našou súčasťou. Prostredníc tvom kódovanej reči alebo žargónu môžeme do rozhovoru zapojiť, alebo práve naopak z rozhovoru vylúčiť, určitú skupinu ľudí alebo jednotliv cov. Takto upevníme slová, ktoré používame pri našej konverzácii do viac alebo menej uznávaných interpre tácií s tým výsledkom, že náš jazyko vý prejav sa individualizuje a stáva sa čoraz menej univerzálnym, akým by mohol byť. Môžeme to badať v spô sobe, akým mladí ľudia prostredníc tvom jazykového prejavu určujú svoju identitu, ako ju udržujú a posilňujú. Druhý aspekt nášho myšlienko vého pochodu je skutočnosť, že je veľmi ťažké vymyslieť niečo úplne nové. Zdá sa, že väčšina z nás uviazla v špecifickej oblasti myšlienok a prak ticky každý je závislý na tejto kolek tívnej alebo individuálnej oblasti. Vskutku nové tvorenie používa tva roslovný princíp slov a jazykového prejavu, ktorý môže vzniknúť len z toho, čo pochádza mimo nášho myšlienkového sveta. Jestvuje niečo také a sme potom schopní to vyjad riť? Aký je pôvod myšlienky, ktorá sa chce prejaviť? Z akých myšlienok a z ktorého myšlienkového sveta čer páme a sme? Jestvuje iný svet? Slovo sa považuje za jadro myš lienky, za pravzor. Reč používa slová Mäkká voda 9

12 Cesta každodenného života, nie je Cestou Ciest. Život vlastne nie je to, čo si z neho robíme. Skutočné je to, čo sa domnievame, že je skutočnosť. Ten pokorný sa už prebudil vo vyššej rovine. na vyjadrenie myšlienok a dáva im život. Je teda reč slovo, alebo slovo je rečou? Čo je nástrojom komunikácie, slovo alebo reč? Slová, zložené z našej abecedy, sa zdajú byť výstižným prostriedkom komunikácie. Keď je západný človek konfrontovaný s čínskym piktografic kým písmom s jeho menej ohraničeným významom, tak vstupuje na neznáme územie. Autor C. van Dijk v úvode k svojim parafrázam Tao Te Ťingu píše: Takto západný spôsob myslenia vlastne stotožňuje východnú múdrosť s overiteľnými hypotézami, zatiaľ čo vo svojej podstate je to práve opačne. Každá racionálna analýza je totiž len škrupina, pod ktorou sa skrýva hlboké jadro. Z toho dôvodu je každé kon krétne pomenovanie vo filozofickom zmysle len hypotéza [ ] Silný musí uznať, že nič nie je natoľko silné ako mäkká voda, ktorá sa všetkému pod dáva a prispôsobuje, a tak aj rozprá vač musí uznať jej podstatu. [ ] 10 Pentagram 1 /201 4 Keď sa to zdráhate prijať, vtedy sa neunúvajte s čítaním tejto knižky. Ne bude vám dávať zmysel. [ ] Ak však existuje nejaká skutočnosť, ktorú ne poznáme, v čom potom spočíva naša konkrétna schopnosť myslenia? Zvykli sme si všetko analyzovať. Ale ak napríklad rozrežeme malý žaluď, nájdeme v ňom dub? Vari takto ná jdeme strom? Van Dijk si nevyberá preklady alebo porovnania už jestvu júcich prekladov týchto veľmi rozlič ných čínskych znakov, ale vyberá si parafrázy, pretože všetko závisí od individuálnych schopností vedomia. Preto nazval svoje parafrázy pre dumanými básňami zo starovekej Číny. Konfrontuje nás s potrebou nového uspôsobenia zažitých predstáv a myšlienok a radí nám, aby sme rad šej nad textom meditovali, než sa ho snažili rozoberať. Hovorí, že filozo fické myslenie si vyžaduje určitý druh kanálu, cez ktorý môže prúdiť.

13 Mäkká voda 11

14 R Y T M U S Život sa odohráva v rytmoch; sem a tam odvážna a zároveň šikovná hra. Napríklad hra rytmického tlkotu srdca akrobatická rovnováha bytia, ako to vyjadruje francúzsky maliar Léger vo svojich maľbách. Hudba a rytmus si nájdu cestu k najtajnejším hĺbkam duše, písal Platón v 4. storočí pred n l. a Quintiliánus k tomu o päť storočí neskôr dodal: V starších časoch pomenovali rytmus mužským princípom, zatiaľ čo melódiu nazvali ženským princípom. 12 Pentagram 1 /201 4

15 Imprese světla Během svého posledního roku na vysoké škole napsal nadšený student přírodních věd na svém blogu: Světlo je možné nalézt a použít všude. Evidentně se může projevovat mnoha způsoby. T ento objev zatím nepřinese mla dému studentovi Nobelovu cenu, kterou už získal Einstein za práci o fotoelektrickém jevu, pokud náš pilný student nebude úspěšný v od halování dosud neznámých vlastností světla. Avšak čas pro tento objev za tím ještě nenastal. Představte si naše ho studenta, zabraného do různých jevů a využití přírodního světla ved lejšího produktu tepelných zdrojů jako je vyzařující Slunce, plamen ohně v krbu, zapálená svíčka nebo nažhavený drát v žárovce jeho stolní lampy. Světlo je základem všech potrav ních řetězců. Prostřednictvím foto syntézy může rostlinný organismus z jednobuněčného organismu vyrůst do velkého kvetoucího stromu. Tyto organismy jsou pak zdrojem jídla pro zvířata, poté následuje zbytek řetězce těch, kdo se pojídají navzájem: od všežravců po masožravce. Nicméně bez světla by celý cyklus pojídání a požírání nebyl možný. Smyslové orgány jiných savců jsou v porovnání s člověkem více vyvinuté. Slon může cítit vodu ze vzdálenosti desítek kilometrů. Lidské bytosti toto neumí ani ze vzdálenosti jednoho metru. Netopýr může ze svých zvuků vytvořit ozvěnu pro většinu lidí neslyšitelnou a použít ji v noci při lé tání v lesích, aniž by do čehokoliv narazil. Beruška se může procházet po naší kůži a ani si jí nevšimneme. Naše chuť byla vyvinuta jen do té míry, kdy běžný host upřednostňuje návštěvu restaurace, která je více známa pro nabídku velkých porcí, než pro používání vynikajících ingre diencí. Výjimkou jsou však naše oči se svou citlivostí ke světlu. Máme bystrý zrak jak na dívání zblízka, tak pro vidění do dálky. Naše oči se umí dobře přizpůsobit obojímu: letnímu slunnému dni i temné noci. Kromě toho umíme vnímat široký rozsah ba rev. Jako vizuálně orientované bytosti si obvykle lépe zapamatujeme to, co jsme viděli vlastníma očima. Naše řeč poukazuje na preferenci světla a vizuální schopnost. V tomto smyslu je náš metaforický jazyk zvlášť pestrý. Tady je několik příkladů pou žití světla v našem vyjadřování: někdy ztrácíme odvahu, dokud neuvidíme Imprese světla 13

16 14 Pentagram 1 /201 4

17 světlo na konci tunelu anebo také každý mrak má stříbrné obrysy. Náš obličej se rozzáří a my začínáme vy zařovat radost a tak slunce znovu svítí. Po temném středověku světlo rene sance znovu vysvitlo a nyní, když jsme zahlédli světlo, nebloudíme dále v temnotách nevědomosti. Prostřed nictvím světla poznáváme svět jako svět jevů. Ve stejném světle jsme vní máni a viděni druhými. Na to, abychom vnímali své okolí přiměřeným způsobem, nevydáváme žádné úsilí. Když je to nutné, použí váme dalekohled, a pokud stárneme, tak brýle. Slábne li náš zrak, může me podstoupit laserovou operaci. Náš lékař chce vidět na vlastní oči, co je špatně, a tak požaduje rentge nový snímek nebo magnetickou re zonanci, aby odhalil skryté příčiny nemoci. V tuto chvíli je jasné, že světlo je formou záření: příjemnou, ale někdy škodlivou. Radioterapie, používaná k léčení rakoviny, může také zdravé tkáni ublížit. V každém případě příliš záření není dobré, protože může způ sobit poškození DNA rakovinou jako možným následkem. Na rozdíl od většiny přírodního světla, které má tepelný původ vyplývající z širokého spektra vlnových délek a barev, se jed nobarevné (monochromatické) světlo v ideálním případě skládá z jedné vlno vé délky (jedna vlnová délka obsahu je nekonečný věčný vlnový svazek bez začátku a konce: lasery se podobají takovým dlouhým vlnovým svazkům). Tyto jednobarevné paprsky vytváří interferenci. Z vědeckého pohledu je laserové světlo světelné záření o vel mi vysoké intenzitě, koherentnosti a určité vlnové délce, s malou diver gencí (rozbíhavostí) paprsku. Jsou to vlastnosti jediné vlnové délky a ne rozbíhavosti, které umožňují velké zesílení a tak i sílu laseru. Oblasti použitelnosti světla jsou rozmanité a působivé. Působení Imprese světla 15

18 Je to zvláštní, že člověk, jako bytost citlivá na přirozené světlo, si toho není vůbec vědom. přirozeného světla zde popisujeme pouze rámcově. SVĚTLO NADPŘÍRODY Doposud jsme nezmínili jiný druh světelného jevu, který můžeme opatrně nazvat Světlem. Toto světlo je také popiso váno jako světlo nadpřirozené. To je to Světlo, popisované evangelistou, když říká: Bůh je Světlo a není v něm temnoty. V jiném citátu: Světlo září do temnoty, ale temnota je nepohltila nebo také Světlo, které bylo na po čátku, předtím než se objevilo slun ce, měsíc a hvězdy, jak můžeme číst v knize Genesis. Vlastnosti tohoto jiného, neucho pitelného a neviditelného druhu Světla jsou přeměna a transformace, což je úplně odlišný druh fotosyntézy. Za prvé, přeměňuje člověka spícího na člověka probuzeného, stejně jako slu neční svit, který nás probouzí ráno přeměňuje člověka v člověka s živým vnitřním já, žijící duší, a nakonec v du chovního člověka. Může být zřejmé, že v této souvislosti jsme se dostali k jinému významu, k velmi odlišné mu rozměru světla než u výše zmíně ného světla, o kterém mluvil student přírodních věd. Toto Světlo díky své povaze do sahuje mnohem dále, než bychom 16 Pentagram 1 /201 4 mohli napoprvé předpokládat. Jeho účinky leží za přirozenou hranicí na šeho vnímání a nezáleží na tom, jak moc se snažíme jej pochopit a uchopit. Je neomezené v takovém rozsahu, že člověk, i když je přirozeně na světlo citlivý, není schopný toto Světlo vní mat. Avšak způsob, jak si být tohoto Světla vědom, je nechat ho proniknout hluboko do člověka, osvítit jeho nej více skryté vnitřní já. Tento proces osvícení může být možný, když se člověk naučí, jak se tomuto Světlu otevřít. Postupně člověk získává stále více vhledů a nabírá s tímto Světlem více zkušeností. Pokaždé, když se za plete do různých druhů protikladů, se za předpokladu, že v nich nezůstane, více otevírá a díky doteku tohoto Svět la získává znalosti z první ruky. Tak je jeho srdce osvíceno a, jiný mi slovy, dosahuje poznání srdce. Mohl by hledat velmi dlouho, avšak toto duchovní světlo nemůže nalézt v tomto smysly vnímatelném světě, ale začne ho poznávat svým srdcem. Po dlouhou dobu nevěděl, že je mu toto Světlo blíž než ruce a nohy a že Světelný zdroj svého bytí může vlast ně najít ve svém vlastním nitru. SVĚTLO, KTERÉ PROMĚŇUJE Svět lo, které dopadá na cokoli, co bylo

19 pro člověka v tomto světě smyslupl né, jej nyní již neuspokojuje, protože vytváří iluze, zkreslený nebo zamlže ný obraz reality. Pak to vypadá, jakoby v člověku přírodní intenzivní světlo mizelo. Pak je sám a osamocen a to doprovází začátek jeho sebepoznání v oblasti, která vypadá zcela sklíčeně a zoufale. Světlo lampy svítící na jeho cestu zmizelo nyní tam žádné světlo nelze najít a nemá jinou volbu, než zaměřit svou pozornost na své vlastní nitro a doufat, že rozpozná světlo uvnitř. To znamená krizi, chaos a hlu boké zoufalství. Avšak to je pro něj jediná možnost, jak se prodrat dovnitř, vytvořit otvor, kterým je jiné Světlo vpuštěno do jeho života. Pak můžeme říct, že tento nejnižší bod je také prvním důkazem Světla, znamením jeho nového života. Od této chvíle už to není samotné materiální světlo, které se o něj stará jako o lidskou bytost, protože nebylo schopné po skytnout rostoucí touze jeho srdce nezbytnou životní energii. Světlo pří rody zahynulo v temné noci duše, jak napsal v letech 1578/79 Jan od Kříže v básni se stejným názvem. Nicméně, noc se změní v den, ve kte rém Světlo Ducha, Světlo Světel na konec zasvítí. Jako v záblesku světla se stává jasným: Hle, odhalím vám tajemství ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, Imprese světla 17

20 VÝPRAVA V SIEDMICH FÁZACH Vnútorné svetlo. Sanjay Punekar, India. 18 Pentagram 1 /201 4

21 Spoločný odchod je možný Ezoterický človek je schopný rozpoznať seba samého ako takéhoto človeka vtedy, ak je pohnutý duchovným pobádaním spomienky. Ide predovšetkým o nevedomé spojenie s naším strateným životom v svetle, podobné spomienke na stratené detstvo. Tento stav spôsobuje neobmedzenú spriaznenosť so svetom, ktorý je, a prebúdza horlivé hľadanie prapôvodného stavu bytia, ktorý sa v priebehu času stratil. Jan van Rijckenborgh, Dei gloria intacta V zájomné porozumenie sa vyvíja prostredníctvom výmeny myš lienok o rôznych cestách, metodoló giách a ideológiách. Takto sa iné stránky pravdy a rozličné chodníky vedúce k pravde stávajú jasnejšie. V tomto ohľade sú mnohé duchovné hnutia na svojej ceste. Vodnár pre búdza potrebu komunikovať a byť v spojení. Doba, do ktorej teraz vstu pujeme, nás učí spôsobom, ktorý bol pre nás len ťažko predstaviteľ ný, ako veľmi sme vzájomne spo jení. Vo vedomí tohto spojenia môže každý konať svoju prácu podľa svo jich schopností a môže zažívať, ako ho celok podporuje a chápe. Pre ľud stvo sa otvárajú dvere. Čerstvý du chovný vietor sa preháňa svetom. Uchvacuje každého, a preto každý spoločenský poriadok či organizá ciu či už ide o politickú, ekono mickú alebo náboženskú. Potom svet a všetky jeho ríše reagujú. Ľudstvo však na toto zatiaľ nie je pripravené. Preto sú potrební tí, ktorí rozumejú vodnárskemu jazyku Ducha a dokážu v jeho zmysle konať. Sú to oni, ktorí predchádzajú veľkej zmene. Keď hovoríme o pozitívnych strán kach našich čias, môže sa to mnohým z nás vo svetle vyhrocujúcej sa medzi národnej situácie zdať absurdné. Dvad sať rokov dozadu sa táto situácia zdala byť lepšia. Takzvaná Studená vojna skončila a existovala nádej, že svet bol na pokraji éry globálnej spolu práce, založenej na tolerancii a úcte. V súčasnosti môžeme mať pocit, že sa vraciame v čase späť. Dalo by sa povedať, že reaktívne sily zachytili spätný vietor. Usilujú sa udržať staré mocenské štruktúry alebo ich prina vrátiť k životu. Lenže toto môže byť tiež signálom, že sa vynára niečo sku točne nové. Skúsenosť nás učí, že ak sa nechopíme príležitosti, situácia sa zhorší, akoby si ľudstvo malo uvedo miť nasledujúce: ak túto príležitosť Spoločný odchod je možný 19

22 Impulzy Ružokríža mali v tom čase za cieľ vydláždiť cestu pozitívnemu vývoju západného sveta. nevyužijete, návrat do minulosti je nevyhnutný, pretože zastať sa nedá. Odtiaľto precestoval celé Stredo zemné more až do Fés tak, ako mu ukázali Arabi. Je to pre nás veľká hanba, že múdri ľudia, tak ďaleko jeden od druhého, nie sú rovnakého zmýšľania, a stránia sa polemiky, ale tiež nie sú ochotní a pripravení viero hodne odovzdať svoje tajomstvá. Arabi a Afričania sa každý rok schádzajú, aby spolu prediskutovali svoje ume nia, ak by sa predsa niečo lepšie našlo, prípadne ak ich idey oslabila skúse nosť. Takto každoročne niečo vyjde najavo, prostredníctvom čoho sa Ma tematika, Fyzika a Mágia (pretože v Mágii sú tí z Fésu veľmi skúsení) vylepší. A tak by dnes Európa nema la málo učencov, mágov, kabalistov, doktorov medicíny alebo filozofov, ak by len ľudia boli ochotní spolu pracovať a nesnažili sa pásť sa na lúke len sami. Vo Fése sa zoznámil s tými, kto rých nazývajú domorodými, a títo mu odhalili mnoho tajomstiev. My, Euró pania, by sme mohli rozšíriť množ stvo našich znalostí, ak by medzi nami prebývala rovnaká jednota, a ak by sme sa o ňu vážne usilovali a pria li si ju. Často hovoril, v súvislosti 20 Pentagram 1 /201 4 s obyvateľmi Fésu, že ich mágia nie je úplne čistá a ich kabala je poškvr nená ich náboženstvom. Napriek tomu vedel, ako ju dokonale použiť, a našiel lepší základ pre svoju vieru, základ, ktorý vtedy bol v súlade s celou koz mickou harmóniou a ktorý bol nádher ne stelesnený vo všetkých stáročiach. Fama Fraternitatis FÉS V MAROKU Niečo vnútri sa chce oslobodiť. Vonkajší zápas je len viditeľným znakom niečoho prebúdza júceho sa vo vnútri niečoho, čo ne pozná strach, nech sa stane čokoľvek. Mohli by sme vymenovať rôzne pozitívne udalosti, aby sme ukázali, že vo svete je niečo nové. Bolo by to však plytké a neuspokojujúce, dokonca by nás to mohlo navádzať k tomu, že ide o náhody alebo šťastné okolnosti. Nám sa zdá dôležitejšie pozrieť sa na vonkajšie okolnosti z väčšej výšky, aby sme tak uchopili niečo zo zmyslu a cieľa cesty ľudstva. V tomto kontexte by sme si mohli spomenúť na dielo Fama Fraternita tis, jeden z ružokrižiackych manifes tov zo začiatku 17. storočia. Tento text vyšiel v roku 1614, teda približne pred 400 rokmi. V tom čase sa Euró pa nachádzala na križovatke. Exis tovali dve možnosti, ale kyvadlo sa

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Spevník Brambornavrátenia

Spevník Brambornavrátenia Spevník Brambornavrátenia 2008 I podal im Prorok oválny predmet a riekol: Nebudete viac hladova, lebo ja vám nesiem svätę pokrm. Nebudete viac ízni, lebo z neho dostanete nápoj opojnę. Nebudete viac bojova,

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Jestřábí Ararat Velbloudi Jestřábí expedice 18. 20. 3. 2011 Reportáž z akce najdete na www.pathfinder.cz Jarní nádech 20. 22. 4. 2011 2 PAMÄTAJ A NEZABÚDAJ

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte.

Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte. SpeedyGo Aplikacia na zrychlenie S 60 Odeslal janiss - 05.11.2009 10:58 Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte. Takze tuto aplkaciu som dnes

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více