CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. Kompletní přehled produkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce"

Transkript

1 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce

2 EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring evropské legislativy 2013 Kniha navazuje na předchozí monitoringy mapující léta Publikace se věnuje vývoji nejdůležitějších kauz na poli sekundární legislativy, zároveň neopomíjí ani genezi širších problémů souvisejících se samotným projektem evropské integrace. Kniha má jednotnou, přehlednou strukturu, nově obsahuje také relevantní data z Eurostatu. Je doplněna slovníčkem, rejstříkem, podrobným obsahem a tabulkami nejdůležitějších hlasování pléna Evropského parlamentu. Brož., formát B5, asi 400 str. PETER ŠVÍK Koncepty, procesy a aktéri európskej integrácie v rokoch Cieľom monogra e je priblížiť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ideové podhubie a základné tendencie vývoja tohto procesu medzi rokmi 1944 a Chronologicky sa publikácia zameriava na pomerne turbuletné obdobie, keď pro-federalistické koncepty zažívali boom a rôzni jednotlivci či pro-integračné lobistické skupiny ich predkladali priam ako na bežiacom páse. Cieľom práce je demonštrovať, že integrácia nebola iniciovaná prevažne alebo výhradne len štátmi, pro-federalistickou loby alebo vplyvnými jednotlivcami, ale že šlo (a dodnes ide) o komplexný, trans-nacionálny a viacúrovňový proces, ktorého výsledná podoba vzniká interakciou viacerých úrovní aktérov v danom čase. Brož., asi 260 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: Monitoring evropské legislativy , , 2011, 2012 Obr. na obálce Jiří štourač, Večer. Z obálky knihy Alain Besançon: Svoboda a pravda. 2

3 PETR FIALA, MARKÉTA PITROVÁ Evropská unie Nejprodávanější titul CDK! Aktualizované vydání úspěšné publikace, která nabízí v českém prostředí ojedinělý komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství a jejich přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politikami. Aktualizované vydání re ektuje nejnovější vývoj v oblasti integračního procesu, institucionální struktury EU i partikulárních politik, včetně okolností a důsledků rozšiřování EU v letech 2004 a Brožovaný dotisk 2. vydání, formát B5, 808 str., 598 Kč, na skladě KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD PŘIPRAVUJEME: ERIC VOEGELIN Zkušenost a symbol Počátek nesmrtelnost evangelium Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než ve svých dřívějších pracích soustředí na loso i vědomí. Ústředním tématem jsou symboly, jimiž člověk artikuluje svou zkušenost vztahu k božskému základu skutečnosti počátek, před a po, duše, nesmrtelnost, Bůh, kosmos a další. Historickou rozmanitost těchto symbolik sleduje Voegelin v sondách do myšlení starého Egypta, biblického Izraele, řeckých losofů, Nového zákona a novověku; za jejich proměnami, zpřesňováním a deformacemi se snaží zahlédnout jediný konstantní proces hledání pravdy. Váz., asi 200 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: ALAIN BESANÇON! Novinka! Svoboda a pravda Výbor z esejů známého francouzského myslitele, které vycházelyna stránkách revue Commentaire založené Raymondem Aronem. Rozpětí otázek, jimiž se emeritní profesor ruských dějin na pařížské Sorbonně a člen Francouzské akademie dlouhodobě zabývá, je mimořádné, a bylo by krátkozraké hovořit o něm pouze jako o sovětologovi. Vedle studií k ruským dějinám a portrétů Dostojevského, Tolstého nebo Solovjova, a textů o vztahu křesťanství k judaismu nebo islámu i o situaci katolické církve v současném světě, obsahuje kniha rovněž vzpomínku na události roku Vybral, uspořádal a z francouzštiny přeložil Josef Mlejnek. Váz., 456 str., 398 Kč, na skladě 3

4 PETER. L. BERGER Dobrodružství sociologie Jak vysvětlit svět, aby to nebyla nuda CDK vydává již třetí knihu známého amerického sociologa. Jen málo autorů mělo na současné myšlení o sociologii moderní společnosti, kultuře a náboženství takový vliv jako on. Ve svých vtipných, intelektuálně stimulujících pamětech Berger nejen vysvětluje, jak se stal sociologem, ale hlavně se soustředí na důležité otázky, které jej motivovaly v práci. Kniha je plná upřímných osobních detailů, humoru a moudrosti, díky níž lze porozumět složitosti světa, ve kterém žijeme. Váz., 268 str., 349 Kč, na skladě GIOVANNI SARTORI Strany a stranické systémy Klasická práce slavného italského politologa podává přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasi kaci, tak především objevnou typologii. Velmi zajímavé a přínosné jsou i Sartoriho rozbory povahy politických stran a jejich vnitřního uspořádání. Uvedené dílo se stalo mezníkem ve vývoji politologického výzkumu politických stran a stranických systémů, kromě toho také bylo a dosud je východiskem pro další teoretické úvahy na tomto poli. Váz., 468 str., 398 Kč, na skladě POLITOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: ROMAN CHYTILEK Politický prostor a politická témata Studie k soutěži politických stran Publikace se zabývá představením teorií věnujících se soutěži politických stran v oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a interpretuje politologické přístupy, které se snaží pochopit politickou soutěž na základě vzdálenosti aktérů v politickém prostoru, s přístupy, v jejichž jádru stojí kompetence politické strany reprezentovat určitá politická témata. Zvláštní pozornost je věnována dynamice takto pojaté stranické soutěže jde o stabilní, nebo naopak rychle se měnící veličinu? Kniha je doplněna několika případovými studiemi z ČR a SR a ve svém výsledku představuje výkladový rámec, umožňující lépe porozumět strategiím politických stran zejména v období voleb. Brož., asi 180 str. 4

5 VOJTĚCH BELLING Suverenita a normativní konstrukce reality Problematika suverenity představuje v kontextu postupující nadnárodní integrace stále důležitější téma vědeckých a politických debat. V zásadě existují dvě základní teoretické pozice: akceptace konceptu suverenity ve smyslu odvoditelnosti vší veřejné moci a pozitivního práva z jednoho abstraktního symbolického centra, nebo jeho odmítnutí ve jménu plurality moci a mnohoúrovňového systému politického řádu, který spočívá právě na této pluralitě. V knize je zastáván názor, že základní pojmy politické teorie, které vycházejí z určitého ústavního řádu, samy formují a konstituují politický a právní systém. Brož., asi 400 str. Z VYDANÝCH TITULŮ:! Novinka! PETR MARTINOVSKÝ, TOMÁŠ ŠMÍD a kol. Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty aktuální trendy Války o suroviny budou podle názorů mnohých odborníků dominantním typem ozbrojených kon iktů v tomto století. Tato monogra e přináší podrobný vhled do šesti kon iktních oblastí. Rozebíráno je například vysoce aktuální, ale málo diskutované surovinové bohatství Afghánistánu, dále střety o koltan v Demokratické republice Kongo, kon ikty o vodní zdroje na horním Nilu a jiné. Tato publikace může sloužit jako neocenitelná pomůcka pro orientaci v současném světě, využití nalezne v rukou akademických pracovníků, politiků, analytiků, novinářů i studentů bezpečnostních studií či mezinárodních vztahů. Brož., 186 str., 198 Kč, na skladě JAKUB ŠEDO (ed.)! Novinka! České prezidentské volby v roce 2013 Kniha přináší re exi první přímé prezidentské volby v ČR. Popisuje peripetie schvalování přímé volby i její vlastní průběh. Sleduje hledání kandidátů, jejich nominaci a registraci, připomene klíčové body hlasování a jejich výsledky. Vrací se i k otázce, jaká je pozice hlavy státu v České republice. Čtenář si připomene průběh a zásadní okamžiky volebních kampaní. Věnuje se i dalším otázkám: Jakým způsobem se přesouvali voliči jednotlivých kandidátů mezi prvním a druhým kolem volby? O které z regionů českých zemí se mohli jednotliví kandidáti opírat a kde jejich podpora naopak klesala? Jaké motivy vedly jednotlivé voliče k účasti, či naopak k neúčasti v prezidentských volbách? Jaká je charakteristika voličů jednotlivých kandidátů? Brož., 262 str., 249 Kč, na skladě 5

6 STANISLAV BALÍK a kol. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty Kniha předních českých politologů reaguje na aktuální debaty o žádoucí podobě volebního systému pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejprve sumarizuje české historické zkušenosti s většinovým systémem z doby před první světovou válkou, dále si všímá působení tohoto systému v senátních volbách po roce 1996 a rekapituluje pokus o změnu volebního systému z let Důkladnou diskusí pak prochází samotná aktuální myšlenka na zavedení většinového systému pro volby dolní komory, která je spojena i s otázkami racionalizace parlamentního režimu a výzvami a hrozbami volebního inženýrství. Na závěr se pozornost soustřeďuje na důsledky případné změny pro vnitřní život politických stran. Brož., 200 str., 249 Kč, na skladě LUKÁŠ LINEK Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu. Představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti. Tento model je využit i pro vysvětlení poklesu volební účasti. K němu přispělo menší zapojení občanů ve společenských sítích, nárůst kritického hodnocení politických stran a zvýšená nejistota o smysluplnosti hlasování ve volbách. Brož., 336 str., 379 Kč, na skladě 6 PETER SPÁČ Tichý hlas voličov Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách Táto kniha ako prvá prináša komplexné spracovanie témy preferenčného hlasovania v parlamentných voľbách na Slovensku. Tento mechanizmus sa v slovenských podmienkach uplatňuje od roku 1990, no jeho dosah na personálne zloženie parlamentu je značne obmedzený. Autor v publikácii uskutočňuje detailnú analýzu súčasného stavu a predstavuje jeho hlavné aspekty a dôsledky. Nad rámec toho rozoberá jednotlivé alternatívy k existujúcemu systému, ktoré boli predstavené v posledných rokoch. Ako pristupujú slovenskí občania k prednostnému hlasovaniu? Aké dopady malo zavedenie celoštátneho volebného obvodu? Na tieto i ďalšie otázky nájde čitateľ v predstavenej knihe odpovede, vychádzajúce z autorovho dlhodobého zamerania na danú problematiku a podložené bohatým gra ckým a faktogra ckým spracovaním. Brož., 236 str., 249 Kč, na skladě

7 JOSEF SMOLÍK Národní strana v kontextu krajní pravice: Předkládaná publikace analyzuje českou krajně pravicovou scénu a zaměřuje se primárně na Národní stranu. Text diskutuje i základní témata a termíny současné krajní pravice národ, národní zájmy, vlastenectví, vlast, patriotismus, národní identita, nacionalismus, populismus, xenofobie, etnikum atd. Popsány jsou aktivity i dalších politických subjektů (SPR-RSČ, Republikánů Miroslava Sládka, Dělnické strany, Vlastenecké republikánské strany, Českého hnutí za národní jednotu) či výrazných osobností v prostředí české národovecké scény. Brož., 368 str., 369 Kč, na skladě MIROSLAV MAREŠ, ŠTĚPÁN VÝBORNÝ! Novinka! Militantní demokracie ve střední Evropě Ve středu Evropy vedou zdejší demokracie boj s extremismem. Zvolily si k tomu nástroje militantní demokracie, tedy konceptu, který reaguje na tragické zkušenosti s autoritativními a totalitními režimy a hnutími z 20. století i na působení současných extremistů. Rozpouštění stran, tresty za užití extremistických symbolů či popírání holokaustu, zákazy nenávistných shromáždění. Tato opatření však současně vyvolávají i bouřlivé diskuse. V této monogra i jsou analyzovány a srovnány militantní demokratické režimy v Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Jedná se o první takto podrobné zpracování aktuálního tématu v českém prostředí. Brož., 250 str., 269 Kč, na skladě POLITIKA A SPOLEČNOST PŘIPRAVUJEME: ROMAN MÍČKA Znovu jsme se ujali dědictví otců Konzervativní politický katolicismus v USA Kniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na komparaci politického myšlení dvou reprezentativních představitelů konzervativního politického katolicismu Michaela Novaka a Patricka J. Buchanana představena a re ektována široká variabilita přístupů, problémů a otazníků. Komparace je orientována na pět tématických okruhů otázku demokracie a amerického politického systému, postoje k ekonomickým otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a pozici ve sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu. Brož., asi 250 str. 7

8 PETR FIALA, FRANTIŠEK MIKŠ (eds.) Hledání české pravicové politiky Antologie textů k české pravicové politice z časopisů Proglas, Revue Politika a Kontexty z let Reprezentativní antologie zahrnuje nejlepší studie, články a úvahy, které byly v průběhu 25 let publikovány na stranách brněnských kulturně politických časopisů Proglas, Revue Politika a Kontexty. Při výběru textů oba editoři, jež tato periodika od počátku řídili, sledovali především tři cíle: zahrnout texty výstižně charakterizující diskusi o české pravicové politice od jejího počátečního ideového utváření až po současnost; ukázat na klíčová období, kdy česká pravice selhávala a postupně se dostávala do krize; zpřístupnit texty, jež jsou svým ideovým obsahem stále aktuální a mohou se stát východiskem k diskusi o obnově české pravice. Texty jsou chronologicky řazeny a doplněny stručným kalendáriem klíčových událostí na české politické scéně od listopadu 1989 do současnosti. Antologie obsahuje úvodní studii editorů a rovněž medailony zahrnutých autorů. Výbor vychází při příležitosti 25. výročí listopadu Brož., formát B5, asi 800 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: TOMÁŠ VÁŇA Jazyk a totalitarismus Kniha uvádí problematiku vztahu jazyka a totalitarismu představením myšlení klíčových myslitelů v předmětné oblasti. Následně analyzuje teorii komunikace Karla Wolfganga Deutsche, která představuje inovativní přístup ke zkoumání vztahu mezi komunikací a politickými systémy. Na pozadí Orwellova umělého totalitního jazyka newspeak poukazuje na způsob užití tohoto typu jazyka, který je demonstrován v analýze totalitního jazyka komunistického režimu v Československu. Brož., 160 str., 198 Kč, na skladě PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN Sociální konstrukce reality Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se soustřeďují na osvětlení svého základního chápání problému sociologie vědění a staví tento obor do středu zájmu sociologické disciplíny. Zároveň se pokoušejí o jeho aplikaci na úrovni subjektivního vědomí, tedy na budování teoretického mostu k problémům sociální psychologie. Brož., 216 str., 199 Kč, na skladě 8

9 SOCIOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: M. L. GAUTIEROVÁ, P. M. PERL, S. J. FICHTER Stejné povolání, rozdílní muži Vývoj kněžství ve Spojených státech po II. Vatikánu Sociologická studie z Centra pro aplikovaný výzkum apoštolátu na Georgetownské univerzitě zkoumá generační proměny katolických kněží ve Spojených státech od 70. let 20. století do současnosti. Navazuje na podobné výzkumy, které v USA probíhají od konce 60. let, a tak může srovnávat data v chronologické perspektivě. Předmětem studie jsou demogra cké změny amerického kněžstva, spokojenost a obtíže v povolání, spolupráce s laiky, postoje k současné americké multikulturní realitě a ke skandálům se sexuálním zneužíváním nezletilých osob. Publikace je zajímavá nejen pro sociology, ale také pro historiky a pastorální teology. Brož., asi 200 str. ETNOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: JIŘÍ OLIČ Volyňský dalekohled Kniha Volyňský dalekohled, kulturně historický náhled do života Čechů na Volyni (dnes západní Ukrajina) ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století z pera básníka a výtvarného kritika Jiřího Oliče, zaujímá v autorově díle zvláštní místo také proto, že představuje shledávání se s vlastními rodovými kořeny. Jeho praděd Josef Olič, původním povoláním učitel, byl jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů českého stěhování dále na východ, které započalo záhy po rakouském nevyrovnání se s Čechy v roce Odešel na Volyň se dvěma svými bratry a již v roce 1871 se stali spolumajiteli prvního českého pivovaru v Rusku, který se nacházel ve městě Hlinsk. Jeden z bratrů, Václav, se ale brzy vrátil do Čech, dostudoval práva a stal se z něho posléze vrchní policejní rada Olič známý z procesu s Omladinou. V knize můžeme paralelně sledovat dva příběhy: události odehrávající se tam na Volyni i dění zde v Čechách. Svědectví rodinných archivů i rodové paměti s komentující či nekomentující ironií v pozadí, jež se pro Jiřího Oliče stala již příslovečnou, je natolik sugestivní, že Volyňský dalekohled čteme jako dokument a zároveň jako umělecké dílo. Druhé, přepracované a rozšířené vydání vyjde v CDK na podzim letošního roku. Asi 220 str. 9

10 Z VYDANÝCH TITULŮ: MAREK JAKOUBEK! Novinka! Vojvodovo: identity, tradice a výzkum Kniha je již pátou monogra í o obci Vojvodovo. Publikaci zahajuje kapitola zabývající se otázkou, proč se vlastně Vojvodovo jmenuje Vojvodovo. Následující kapitola představí Vojvodovo v doposud opomíjené perspektivě výkladní skříně metodistické misie v Bulharsku. Další kapitola je věnována textům vojvodovských rodáků a jejich potomků ve vztahu k formulaci a uchování jejich svébytné identity. Četba následné kapitoly čtenáře upomene, že ačkoli bylo Vojvodovo v letech českou vesnicí, obývaly obec i další etnické, resp. konfesní skupiny, konkrétně pak doposud opomíjení místní Bulhaři, kteří více než polovinu doby existence českého Vojvodova tvořili druhou nejpočetnější skupinu místních obyvatel. V závěrečné kapitole jsou pak diskutovány sporné otázky provázející vojvodovská zkoumání a zveřejňování jejich výsledků. Váz., 264 str str. fotopřílohy, 298 Kč, na skladě MAREK JAKOUBEK Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace Kniha je čtvrtou monogra í v řadě věnovanou této pozoruhodné obci. V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány doposud neznámé informace o řadě událostí (např. rozpad metodistického sboru), osobností ( J. Findeis, M. Roháček) či etap (poválečná migrace do ČSR) vojvodovské historie, ke slovu se dostávají skupiny, jejichž hlas ač tvořily součást vojvodovských dějin doposud nebylo slyšet (vojvodovští Bulhaři, potomci smíšených párů), případně se též některá (domněle) známá témata (např. správa věcí veřejných, resp. vztah náboženství a politiky ) prezentují v nových perspektivách a souvislostech. Váz., 200 str str. fotopřílohy, 298 Kč, na skladě QUAESTIONES QUODLIBETALES JIŘÍ HANUŠ a kol. Nostalgie v dějinách Publikace věnovaná projevům nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech. Originální pokus o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Do knihy se svými 10 PŘIPRAVUJEME:

11 úvahami nad konkrétními projevy nostalgie a jejím významem v životě jednotlivců i celých společností přispěli: Jiří Hanuš, Kateřina Hloušková, Vít Hloušek, Petr Horák, Lukáš Jirsa, Denisa Nečasová, Svatava Raková, Ivana Ryčlová a Radomír Vlček. Brož., asi 140 str. JIŘÍ HANUŠ a kol. Konzervatismus v 19. století Ideály, politika, kontext Diskuse odborníků z českých a moravských vysokoškolských a akademických pracovišť nad provokativním textem známého britského historika Alana Skeda, který se věnuje politickým dějinám a dějinám mezinárodních vztahů v 19. století, zejména postavě a dílu Klemense Metternicha. Konzervatismus je ideovým systémem, který zůstává upozaděn oproti ideologiím liberalismu, socialismu a nacionalismu, publikace má proto ambici otevřít domácí diskusi nad jeho významem pro dějiny českého a potažmo středoevropského prostoru. Brož., asi 150 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: JAROSLAV VOKOUN! Novinka! Dynamika křesťanské tradice Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy loso cké hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují lépe pochopit pohyb a proměny křesťanské tradice a aktivně se účastnit na jejím dnešním utváření. Brož., 100 str., 149 Kč, na skladě MARTIN JABŮREK Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva Tato kniha je první českou monogra í pojednávající o myšlení ruského losofa Nikolaje Berďajeva ( ). Berďajevova loso e je zde představena jako speci cký proud křesťanského existencialismu. Důraz, který Berďajev klade ve svém vrcholném díle na eschatologický význam své metafyziky, vede autora knihy k tomu, že o Berďajevově variantě existencialismu hovoří jako o eschatologickém existencialismu. Popis složitého Berďajevova intelektuálního vývoje je doplněn o analýzu ústředních pojmů jeho loso e, přičemž největší prostor je věnován Berďajevovu speci ckému pojetí svobody jako něčeho, co předchází veškerému bytí. Podrobně je pojednáno i o Berďajevových politických a politologických názorech. Je známou skutečností, že Berďajev byl jedním z nejvýznamnějších ideologických oponentů komunismu. Brož., 192 str., 185 Kč, na skladě 11

12 HISTORIE PŘIPRAVUJEME: ALAIN BESANÇON Svatá Rus Francouzský historik Alain Besançon nabízí bilanci a syntézu svého více než půlstoletí trvajícího zájmu o Rusko a sovětský komunismus. Pro české čtenáře je tato kniha aktuální mj. v tom, že podrobuje kritice naivní a ahistorické názory francouzského intelektuálního milieu na Rusko ať již v levé, nebo v pravé části tamního společenského spektra. Pro svůj kritický přístup si Besançon vysloužil označení rusofob, které je stejně jednostranné, jako bylo před časem označování ho za sovětologa povrchní. Autor sám v závěru své knihy, která vyšla roku 2012, říká: Neexistuje žádný důvod být ruso l nebo rusofob. Ani já jím nejsem. Mne v prvé řadě zneklidňuje naše důvěřivost, naše naivita a naše netrpělivost. Váz., asi 160 str. KLAUS SCHATZ Všeobecné koncily ohniska církevních dějin Shrnující historické pojednání o všeobecných (ekumenických) koncilech od Nikáje až po II. vatikánský koncil se obrací k zájemcům o církevní dějiny a dějiny křesťanské teologie. Nabízí odborné a současně velice čtivé uvedení do světa církevních koncilů, které významným způsobem spoluutvářely dějiny křesťanství, a to jak ve věroučné oblasti, tak i v oblasti organizační struktury. Autor, německý historik, mj. respektovaný znalec dějin papežství a dějin jezuitského řádu, zprostředkovává v této knize výsledky nejnovějších bádání o všeobecných koncilech a ukazuje, jakými způsoby se při nich odehrávalo vzájemné působení církve a dějin, církve a aktuálního světa. Váz., asi 280 str. JIŘÍ HANUŠ A KOL. Historická kniha mého srdce Soubor esejů předních českých historiků, lozofů a historiků, kteří si vybrali k analýze i ocenění titul, k němuž mají důvod se neustále při svých úvahách i odborné práci vracet. Jednotlivé příspěvky mají osobnější ráz a uvádějí do obecnějších kulturních souvislostí. Kniha je vhodná pro všechny, kteří mají rádi historickou literaturu moderní doby, a bude jistě oceněna studenty historie a příbuzných oborů, kteří uvítají toto uvedení do historické klasiky. Do publikaci přispěli mj. Tomáš Borovský, Vít Hloušek, Petr Horák, Denisa Nečasová, Daniela Tinková, Radmila Slabáková, Martin Wihoda a další renomovaní autoři. Váz., asi 250 str. 12

13 MARTIN MARTY Křesťanský svět Globální dějiny Emeritní profesor historie Chicagské univerzity Martin Marty podává stručný přehled o celosvětových dějinách křesťanství od jeho vzniku až po 20. století. Syntetickým a velice čtivým způsobem se autor věnuje šíření, rozkvětu, problémům a zvláštnostem křesťanství na jednotlivých kontinentech a v různých dějinných epochách. Kniha představuje další z bilančních titulů, které se objevily v souvislosti s výročím 2000 let od narození Ježíše Krista, a je vynikající studijní příručkou, jež pomáhá pochopit i současnou situaci křesťanských církví. Váz., asi 260 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: ALAN SKED! Novinka! Metternich a Rakousko Metternich patřil nejen ke klíčovým osobnostem evropské politiky a diplomacie 19. století, ale jeho postava a politické činy dodnes provokují k rozmanitým a protichůdným interpretacím, především v českém prostředí, které ho vnímalo optikou národního obrození s jeho stereotypy. O to více je zapotřebí publikace, v níž je představen v pozitivnějším, i když kritickém světle. Jakou úlohu měl Metternich při Napoleonově pádu? Proč byl Metternich nepochopen, ba nenáviděn přes své mnohočetné úspěchy? A byl opravdu v letech předním evropským státníkem, který udržel v Evropě mír? Skedova práce je však též pronikavým vhledem do osudů habsburské monarchie a jejích politických i kulturních dějin v době koncertu velmocí. Váz., 320 str., 398 Kč, na skladě FRANTIŠEK X. HALAS Fenomén Vatikán! Novinka! Idea, dějiny a současnost papežství Diplomacie Svatého stolce České země a Vatikán Druhé, rozšířené a aktualizované vydání Rozsáhlá historická studie je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá otázkou, proč a v jakém smyslu je římský biskup hlavou největší z křesťanských církví. Druhá podává historický přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke světské moci až do roku Třetí se věnuje moderní podobě Městského státu Vatikán a zkoumá vedle vývoje jeho organizační struktury především proměny jeho mezinárodního postavení a podoby jeho diplomacie. Čtvrtá kapitola je pak věnována minulosti a přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i náboženském rozměru. Váz., formát B5, 784 str., 598 Kč, na skladě 13

14 STANISLAV BALÍK, JIŘÍ HANUŠ Katolická církev v Československu Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace. Autoři představují moderní historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin. Kniha nejen přináší nový pohled na známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otvírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a teze o charakteru českého křesťanství. Text a obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem. Váz., formát B5, 400 str., 240 fotografií v textu, 398 Kč, na skladě 14 PIERRE MANENT Lidská obec Co si dnes skutečně představujeme pod slovem člověk, které tak často používáme? O kom to mluvíme, když hájíme lidská práva nebo když pěstujeme humanitní vědy? Na tuto otázku nejen že nemáme žádnou jednoznačnou odpověď, ale nevíme ani, jakým směrem a jakými postupy bychom se ji měli vydat hledat. Těmito slovy otevírá významný současný francouzský historik a lozof Pierre Manent svou knihu, v níž se snaží vyložit, jakým způsobem vzniklo moderní pojetí člověka a v čem vlastně spočívá. Autor rozebírá tradice moderního liberálního a antiliberálního myšlení a zkoumá, jak se od 17. století proměňovaly koncepty, které stály v podloží moderny a které určují náš dnešní politický a kulturní život. Postupně pak dospívá k náhledu, že tím hlavním a nejpodivnějším rysem moderní lidské zkušenosti je vědomí vlastní historičnosti. Moderní člověk je bytost historická. Váz., 260 str., 349 Kč, na skladě JIŘÍ MALÍŘ a kol. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech Kniha přináší možnost nahlédnout do prostředí zemské politické elity na Moravě ve druhé polovině 19. století. Formou přehledných biogramů ve více než 600 heslech zachycuje rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru a veřejnou činnost osobností, které ve sledované době zastávaly post moravského zemského poslance. Pozornost je věnována činnosti poslanecké, charakteristice témat, která si konkrétní poslanec vymezil jako politickou prioritu, a soupisu klíčových návrhů, interpelací a diskusí na půdě zemského sněmu. Kniha má ambici zaujmout místo v knihovnách odborníků i laiků zabývajících se českými dějinami 19. století. Váz., formát B5, 888 str., 898 Kč, na skladě

15 HUGH BROGAN Alexis de Tocqueville Britský historik Hugh Brogan podává brilantní životopis Alexise de Tocquevilla. Slavný francouzský politický myslitel, který během Francouzské revoluce přišel téměř o celou svoji rodinu, odcestoval v pětadvaceti letech do Ameriky, kde se poprvé setkal s demokracií. Díky této bezprostřední zkušenosti napsal jedinečné dílo Demokracie v Americe. Historická práce Hugha Brogana seznamuje s životem muže, který byl prorokem demokracie v dobách revoluce, a byla oceněna jak v Anglii (nominace na Orwellovu cenu), tak v USA. Váz., formát B5, 564 str. + 8 str. fotopřílohy, 598 Kč, na skladě STANISLAV BALÍK, JIŘÍ HANUŠ Letnice dvacátého století Druhý vatikánský koncil a české země Rozsáhlá monogra e věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu ke koncilu, analýzu souvislosti mezi společenským a církevním vývojem v letech politického a kulturního uvolnění, interpretaci teologických, institucionálních a kulturních podnětů souvisejících s koncilní generací významných reprezentantů katolické církve. Kniha nepomíjí ani aspekt ekumenických vztahů, které koncil vyvolal v život, a klade důraz na liturgickou reformu i některé významné podněty křesťanskému umění. Váz., 280 str str. fotopřílohy, 349 Kč, na skladě KNIHOVNA DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ PŘIPRAVUJEME: GEORGE TYRRELL Křesťanství na křižovatce Irský teolog George Tyrrell byl významným přestavitelem katolického modernismu. Za své názory byl na konci života vyloučen z jezuitského řádu a zbaven kněžského úřadu. Kniha Křesťanství na křižovatce, kterou dopsal těsně před smrtí, nabízí shrnutí jeho pohledu na křesťanskou víru a duchovní život. Tyrrell vychází z přesvědčení, že vědecká pravda a náboženská pravda se musejí navzájem zkoumat z hlediska svých principů, a pokouší se v této knize o syntézu základních prvků křesťanství s výsledky dobových akademických diskusí vedených modernistickými teology. Váz., asi 220 str. 15

16 Z VYDANÝCH TITULŮ: MATTHEW ARNOLD! Novinka! Kultura a anarchie Klasické, do češtiny nikdy nepřeložené dílo světoznámého básníka, esejisty a kulturního kritika, který působil v 19. století na Oxfordské univerzitě. Jeho nejznámějším dílem je právě vydávaná sbírka esejů, která reaguje na mnoho podnětů viktoriánské éry. Sám Arnold v předmluvě napsal: Celkový záměr tohoto eseje je doporučit kulturu jako velkou pomoc z našich současných těžkostí; kulturou se myslí úsilí o naši celkovou dokonalost tak, že se seznámíme s tím nejlepším, co bylo po celém světě myšleno a řečeno o všech záležitostech, jež se nás bytostně týkají, a že s pomocí této znalosti nasměrujeme proud čerstvého a svobodného myšlení na naše zažité názory a zvyky... Váz., 264 str., 298 Kč BENJAMIN CONSTANT O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací Dílo tohoto intelektuála, publicisty, politika a znalce evropských myšlenkových tradic je spjato s liberálním myšlením, s odporem vůči teroru a naopak příklonem k hledání svobody, respektive svobody v moderní, dynamicky se rozvíjející společnosti. Jeho vzdělání mu umožňovalo srovnání antických a moderních idejí i institucí. Jeho pronikavý intelekt i politický instinkt z něj dělají jednoho z největších myslitelů 19. století a řadí ho vedle jiného liberála, Alexise de Tocquevilla, který na něj v mnohém navazoval. Publikace přináší výběr z jeho závažných statí v brilantním překladu Růženy Ostré. Váz., 192 str., 259 Kč, na skladě DĚJINY A KULTURA Z VYDANÝCH TITULŮ: 16 VÁCLAVA BAKEŠOVÁ Ticho a naděje Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové Kniha je věnována literární tvorbě tří francouzských autorek, společným znakem jejich prací je inspirace křesťanstvím. Cílem knihy je nalézt a posoudit, jakým způsobem křesťanské přesvědčení autorek ovlivňuje jejich tvorbu a dále obecněji, jak se mění vliv křesťanství na literaturu a jeho odraz v ní v průběhu celého 20. století. Brož., 392 str., 388 Kč, na skladě

17 JIŘÍ HANUŠ, RADOMÍR VLČEK a kol. Lenin Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? Historie Vladimíra Iljiče Lenina, jeho druhého života včetně vytvoření ikony vůdce světového proletariátu, která nepostrádá náboženský rozměr, je autorům této publikace vhodnou látkou k promýšlení zásadních otázek. Je působení této osobnosti pochopitelné v rámci ruské politiky, myšlení a kultury? Nebo je možné mluvit o radikálním vybočení nejen z ruských, ale případně z evropských dějin? Každý z autorů se pokouší vyrovnat se i s klíčovou otázkou: Existuje v dějinách kontinuita s případnými diskontinuitami, nebo se jedná pouze o konstrukt v myslích historiků? Brož., 164 str., 198 Kč, na skladě POLITIKA A NÁBOŽENSTVÍ Z VYDANÝCH TITULŮ: HANS MAIER! Novinka! Svět bez křesťanství co by bylo jinak? I u nás známý bavorský politolog a politik, který zasáhl mimo jiné do zásadní evropské diskuse o povaze totalitárních režimů, se ve své knize, která se dočkala již několika vydání v Německu i jinde, zamýšlí nad otázkou, co přineslo světu křesťanství a jak by svět vypadal bez něj. Autor vyšel ze své výtečné znalosti evropských dějin a podal zasvěcený a odborný výklad této aktuální problematiky. Podle jeho názoru by byl svět bez křesťanství, pokud by vůbec existoval, chudší, bez kreativního napětí a scházelo by mu pojetí lásky jakožto tvůrčího a inspirativního činu. Váz., 152 str., 198 Kč EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ PŘIPRAVUJEME: TOMÁŠ NEJESCHLEBA Kapitoly z renesanční filosofie Publikace je věnována vybraným tématům renesančního loso ckého myšlení, především koncepci sympatie a pojetí analogie, od nichž se vějířovitě rozbíhá k několika osobnostem renesanční loso e, které sympatii do svých děl zapracovávají: Filipu Melanchthonovi jako architektu lutheránského aristotelismu; Francesku Patrizimu jako završiteli renesančního obnovování tzv. pradávné moudrosti a tvůrci nové metafyziky přírody a Giordanu Brunovi, jenž novou přírodní loso i hodlá vybudovat jako odpověď na kopernikánskou destrukci aristotelské fyziky. Brož., asi 150 str. 17

18 Z VYDANÝCH TITULŮ: TOMÁŠ NEJESCHLEBA, JAN MAKOVSKÝ (eds.) Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení Kniha vznikla u příležitosti výročí 500 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského. V jednotlivých kapitolách se pokouší zachytit různé aspekty myšlení a tvorby tohoto významného humanisty: od klasické lologie, přes loso i a teologii až k politice. Probírán je také vztah Erasma či jeho díla k jeho současníkům i následovníkům (François Rabelais, Johannes Reuchlin, Sebastian Franck, Agrippa z Nettesheimu, Marco Marulič, Hadrián IV.) a zvláštní pozornost je věnována i recepci Erasmova díla v českých zemích. Do publikace přispěli odborníci z Česka, Nizozemska, Belgie, Chorvatska a Francie. K jubileu Chvály bláznivosti připravil pro tuto knihu zvláštní příspěvek také nestor erasmovských bádání Jean-Claude Margolin. Brož., 376 str., 369 Kč, na skladě 18 TOMÁŠ NEJESCHLEBA a kol. Pojetí svobody v dějinách! Novinka! a současnosti filosofie Publikace završuje volnou řadu knih, které připravili pracovníci Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty ke třem klíčovým pojmům v dějinách loso e: příroda člověk svoboda. V publikaci se dostanou ke slovu různé historické koncepce svobody rozhodování v pozdní antice, patristice ( Julián z Aeclana, Augustin, Řehoř z Nyssy) přes středověk ( Jan Duns Scotus), renesanci a novověk (Paracelsus, Komenský) až po Immanuela Kanta, pozornost je věnována i vybraným autorům 20. století (Lévinas, H. Arendt, B. Williams). Brož., 240 str., 249 Kč, na skladě PAVEL FLOSS Meditace na rozhraní epoch Kniha obsahuje články, studie, úvahy a memoárové texty, publikované v různých časopisech a sbornících v letech 1971 až Soubor je rozdělen do čtyř oddílů. Do prvního jsou zahrnuty texty, v nichž se autor zabývá názory J. A. Komenského a aktuálností jeho myšlenek v moderní loso i. Ve druhém oddíle jsou publikovány studie o dějinách loso e. Do třetího oddílu byly zařazeny články týkající se například svobody rozhodování, lidských práv, sekularizace, legitimity křesťanského zakotvení evropské civilizace apod. Čtvrtou část souboru tvoří ukázky autorova hodnocení života a díla některých osobností (např. Z. Horského či J. Letze) a Flossův autobiogra cký text Skica jednoho života. Brož., 438 str. + 8 str. fotopřílohy, 398 Kč, na skladě

19 MODERNÍ ČESKÁ TEOLOGIE Z VYDANÝCH TITULŮ: IVANA NOBLE, KATEŘINA BAUER, TIM NOBLE, PARUSH PARUSHEV Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ Jakými cestami se pravoslavná teologie ve 20. století dostávala na Západ? Jak byla spojena s domovskými církvemi? Které poklady tradice patřily k nezbytné výbavě lidí, jejichž minulost v sobě nesla tak velkou tíhu? Kniha vede čtenáře od dědictví Byzance přes misie k slovanským národům, Mongolský chanát a Osmanský sultanát až do moderní doby. Stopuje, jak se pravoslavný duchovní, církevní, kulturní i intelektuální život dostával na Západ díky prvním moderním misiím, ale pak zejména kvůli nucené emigraci statisíců věřících, kteří v novém prostředí hledali, jak uchopit a předat dědictví víry a naděje, které si s sebou přinesli, a jak se otevřít novým možnostem, jež touto vírou a nadějí nahlíželi. Brož., 412 str., 349 Kč, na skladě SPIRITUALITA Z VYDANÝCH TITULŮ: BRATR JOHN Z TAIZÉ Poutník Bůh! Novinka! Starozákonní putování Vedle úvodu do Nového zákona, který vyšel v roce 2011 poprvé v češtině pod názvem Cesta Páně, CDK nyní připravilo i svazek věnovaný Starému zákonu. Vytváří se tím dvoudílný, volně navazující soubor, který přibližuje starozákonní i novozákonní příběhy prostřednictvím originálního výkladu, jenž je postaven na současném vědeckém bádání, ale přináší i duchovní povzbuzení. Brož., 246 str., 269 Kč, na skladě BRATR JOHN Z TAIZÉ Cesta Páně Novozákonní putování Bratr John z Taizé se narodil ve Philadelphii v USA, vystudoval teologii, do komunity vstoupil v roce Každoročně pořádá několikatýdenní kurzy úvodů do biblické historie, teologie a spirituality. Publikuje knihy s touto tematikou, které jsou překládány do mnoha jazyků e Pilgrim God: A Biblical Journey (1985/1990), e Way of the Lord: A New Testament Pilgrimage (1990), Praying the Our Father Today (1992) atd. Brož., 188 str., 198 Kč, na skladě 19

20 KULTURA PŘIPRAVUJEME: JASON KALMAN Chytat Boha za slovo Woody Allen, kniha Job a židovská teologie po holokaustu Málokoho by napadlo vzít vážně vtipy, gagy a kousavé poznámky na adresu náboženství, které se objevují ve lmech a textech Woodyho Allena. Jason Kalman, americký profesor klasické hebrejské literatury a znalec moderní židovské interpretace biblických textů, si v této útlé knížce všímá jobovských motivů v Allenově díle a ukazuje, že jejich vtipnost se opírá o podobné myšlenkové paradoxy, které lze nalézt i v současné židovské teologii. Utrpení nevinných je velkou teologickou otázkou po celá tisíciletí. Možná, že vtip je jednou z myslitelných odpovědí. Brož., asi 80 str. ELIJAH WALD Co je blues? Autor, známý svou monogra í o Robertu Johnsonovi, se ve stručné, ale informacemi nabité publikaci věnuje kořenům tohoto pozoruhodného hudebního žánru, jeho předválečnému i poválečnému vývoji a jeho vztahům k dalším stylům, především jazzu, rocku a country. Inspirativně posuzuje postavení blues v moderní americké kultuře nejen vzhledem k samotné hudbě, ale také ke speci cké poezii, která blues provází od jeho počátků. Upozorňuje též na to, že je tento žánr stále živý, i když prochází mnoha proměnami. Českému čtenáři je nabídnut zasvěcený vhled do jednoho z významných hudebních proudů, který ovlivnil i českou kulturu. Brož., asi 160 str. PHILIPPE NEMO Hudební cesta Kniha je osobním vyznáním současného francouzského lozofa Philippa Nema o hudbě jako o jedné z nejpodstatnějších složek lidského života. V první části popisuje svou vlastní cestu s hudbou od dětství až po dospělost, a na mnoha různých příkladech dokazuje své tvrzení, že s osobním zráním vyzrává i hudební vkus posluchače. Druhá část knihy nabízí teoretické zamyšlení nad hudbou jako zvláštním jazykem Nemo tvrdí, že hudba sama o sobě má přinejmenším stejnou vyjadřovací schopnost jako řeč a že patří k nejvyšším projevům lidského myšlení. Svět bez hudby by podle něj byl bezduchý. Brož., asi 280 str. 20

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek.

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek. PŘED ZRCADLEM ZA ZRCADLEM JOSEF SVATOPLUK MACHAR JEZUITÉ ESEJEM tenkrát a je tak nyní. A milý opat se usmíval a mínil, abych se zeptal kolegy Kordače, ten že má o tom doktorát a zajisté to má srovnáno.

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

156. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

156. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 156. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 3 SLOVO ÚVODEM Církev československá husitská a Dialog na cestě, 2006 Ilustration Pavel Grün, 2006 NAŠE A EVROPSKÁ SPOLEČNOST - Sborník projevů pronesených

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12.

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12. Občanské sdružení sborník z konference I mlčení je lež aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech Akce se konala pod záštitou Místopředsedy Senátu České republiky MVDr. Jiřího Lišky

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Tereza Köhlerová Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...6

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE of books, periodicals, CDs and DVDs Vážení čtenáři, v tomto katalogu najdete přehled publikací z produkce

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2008 Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za formální

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.)

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

Etnicita v historické perspektivě

Etnicita v historické perspektivě Etnicita v historické perspektivě Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně etnické kolektivní identity František Bahenský Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha 2010 Publikace vznikla

Více

IJAR SIVAN. Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

IJAR SIVAN. Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 IJAR SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Jan Reich (foto Tomáš Rasl, 2000). K článku Příběh fotografa na straně 16. 2 VĚSTNÍK 5/2012

Více