ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s."

Transkript

1 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba IČ: Čl. 1 Obecná část 1. Organizační řád je základním vnitřním organizačním předpisem MENS SANA o.s. Upravuje organizační strukturu, zásady organizace a řízení společnosti, pracovní náplně jednotlivých pracovníků a jejich vzájemné vztahy. 2. Organizační řád se člení na obecnou a zvláštní část. Obecná část upravuje působnost a principy činnosti řídících orgánů a zaměstnanců společnosti. Zvláštní část upravuje organizační členění, sdílení informací mezi řídícím managementem a pracovníky, působnost a hlavní činnosti řídících orgánů sdružení a vzájemné vztahy mezi nimi. 3. Na organizační řád navazují další vnitřní předpisy MENS SANA o.s.: a) archivační a skartační řád, který upravuje postup zaměstnanců v oblasti archivace a skartace písemností, b) provozní řád, který stanovuje pravidla, za kterých je možné zařízení používat. Čl. 2 Řídicí a kontrolní systém MENS SANA o.s. 1. Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávního vztahu k MENS SANA o.s. se řídí především zákoníkem práce a v jeho rámci pracovními smlouvami; při plnění pracovních úkolů jsou zaměstnanci povinni postupovat podle pokynů svých nadřízených zaměstnanců. 2. Vedoucí pracovníci MENS SANA o.s. jsou povinni v rámci své řídicí pravomoci provádět a zabezpečovat kontrolu plnění úkolů svých podřízených pracovníků. 3. Ředitelka organizace v rámci své pravomoci řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků MENS SANA o.s. Čl. 3 Řídící orgány sdružení a jejich kompetence VALNÁ HROMADA RADA SDRUŽENÍ PŘEDSEDA RADY SDRUŽENÍ 1

2 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: VALNÁ HROMADA a) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. b) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. c) Valnou hromadu svolává předseda Rady sdružení nebo jiný pověřený člen Rady sdružení předsedou Rady sdružení dle potřeby, nejméně však 1x ročně a to nejpozději do 15. Května běžného roku.. d) Orgány sdružení jsou povinny prokazatelně informovat členy sdružení o konání Valné hromady nejméně 14 dní před jejím konáním a to písemně případně telefonicky. e) Předseda Rady sdružení nebo jiný člen Rady sdružení svolá mimořádnou valnou hromadu, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů sdružení, a to do 15 dní po obdržení žádosti. O mimořádné valné hromadě jsou orgány sdružení povinny prokazatelně informovat členy nejméně 10 dní před jejím konáním. f) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. g) Každý člen sdružení (i právnická osoba) má jeden hlas. h) Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s výjimkou změny stanov a v případě rozhodnutí o zániku sdružení, kdy je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů. i) Rozhoduje o změnách stanov sdružení. j) Schvaluje výroční zprávu včetně roční uzávěrky hospodaření. k) Předkládá návrhy koncepce činnosti sdružení a jeho cíle na příští období Radě sdružení. l) Schvaluje návrhy koncepce činnosti sdružení předložené ke schválení Radou sdružení. m) Volí členy Rady sdružení (případně kontrolního nebo poradního výboru) a určuje jejich přesný počet. n) Rozhoduje o zániku sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením, a o způsobu likvidace majetku sdružení. o) Stanoví výši členských příspěvků a termíny jejich splatnosti. p) Rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení. 2. RADA SDRUŽENÍ a) Rada sdružení je výkonným statutárním orgánem sdružení. Za svou činnost je zodpovědná Valné hromadě. b) Rada sdružení má nejméně tři členy, o přesném počtu členů rozhoduje Valná hromada, před započetím funkčního období Rady sdružení. Délka funkčního období člena Rady sdružení je dva roky. c) Ukončení členství v Radě sdružení:uplynutím lhůty funkčního období, rezignací člena,ukončení funkce rozhodnutím Valné hromady, na podnět kteréhokoliv člena,odvoláním Rady sdružení na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny členů Rady sdružení. d) V případě předčasného ukončení funkce člena Rady sdružení je nejbližší Valnou hromadou zvolen nový člen Rady sdružení na období zbývající do řádného termínu voleb členů Rady sdružení. e) Činí-li Rada sdružení ve funkčním období rozhodnutí, při kterém je počet hlasů roven, má předseda Rady sdružení právo v dané věci rozhodnout. f) Výkon funkce v Radě sdružení je čestný. g) Rada sdružení volí ze svého středu předsedu Rady sdružení. Dále ze svého středu volí zástupce předsedy Rady sdružení. 2

3 h) Rada sdružení pověřuje zastupováním sdružení ve věcech týkajících se občanského sdružení navenek, předsedu Rady sdružení. i) Rada sdružení pověřuje vedením sdružení předsedu Rady sdružení popř. jiného člena Rady sdružení. j) Rada sdružení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním Valné hromady. k) Zasedání Rady sdružení se koná nejméně čtyřikrát ročně, jinak kdykoliv dle potřeby, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Rady sdružení. l) Rada sdružení je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. m) Rada sdružení přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. n) Vytváří jednací řád a předkládá ke schválení Valné hromadě. o) Navrhuje svolání Valné hromady. p) Zajišťuje návrhy a podklady pro rozhodování Valné hromady. q) Schvaluje vnitřní provozní předpisy. r) Předkládá každoročně Valné hromadě ke schválení Výroční zprávu včetně hospodářské uzávěrky a dále návrh programu činnosti sdružení a rámcového rozpočtu na následující kalendářní rok. s) Schvaluje na základě Žádosti přijetí nových členů a informuje písemnou formou žadatele o výsledku. 3. PŘEDSEDA RADY SDRUŽENÍ a) Předseda Rady sdružení je statutárním orgánem sdružení. Sdružení má pouze jednoho jednatele a to předsedu Rady sdružení, který jedná na venek ve věcech sdružení: vystupuje v pracovně právních vztazích v mezích stanovených zákonem a stanovami MENS SANA o.s., odpovídá za řádné vedení účetní evidence, schvaluje daňová přiznání, odpovídá za evidenci zaměstnanců, jejich přihlašování a odhlašování u orgánů sociálního a zdravotního pojištění, rozhoduje o ekonomické a personální politice sdružení. b) Předseda Rady sdružení jedná jménem společnosti samostatně a za sdružení se podepisuje tak, že ke jménu sdružení připojí svůj podpis. c) Předsedu Rady sdružení volí členové Rady sdružení na funkční období dvou let, což odpovídá funkčnímu období Rady sdružení. d) Jedná jménem organizace navenek a dbá na zachování účelu, pro který byla organizace zřízena. e) Předseda Rady sdružení může být odvolán členy Rady sdružení na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny členů Rady sdružení, jmenování zaniká také odstoupením nebo úmrtím. f) Předseda Rady sdružení svolává jednání Rady sdružení a také Valnou hromadu a řídí jejich zasedání. g) Provádí opatření k zajištění činnosti sdružení v období mezi zasedáními Rady sdružení. h) Plní úkoly, jimiž byl pověřen Radou sdružení nebo Valnou hromadou. i) V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkce zástupce předsedy Rady sdružení. j) Předseda Rady sdružení je oprávněn pověřit kteréhokoliv člena Rady sdružení, aby zastupoval sdružení ve věcech specifikovaných plnou mocí. k) Předseda Rady sdružení je volen na dobu 2 let a ze své činnosti je odpovědný Radě sdružení. 3

4 Čl. 4 Řídící management sdružení a jeho kompetence Ve sdružení jsou uplatněny tyto stupně řízení: ŘEDITEL VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY VEDOUCÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 1. ŘEDITEL SDRUŽENÍ Výkonný ředitel MENS SANA o.s. je jmenován a odvoláván Radou sdružení MENS SANA o.s. Odpovídá za provoz sdružení, přijímá koncepční i operativní rozhodnutí v rámci organizačního řádu a v mezích stanovených zákonem. Ředitel je podřízený Radě sdružení. a) Řídí organizaci v souvislosti s platnými zákony ČR. b) Jedná jménem organizace navenek. c) Uzavírá i ukončuje veškeré smlouvy související s činností organizace. d) Řídí personální a ekonomickou činnost organizace. e) Kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a požární ochrany. f) Koordinuje práci vedoucích pracovníků sociálních služeb a vedoucích vzdělávacích a volnočasových aktivit. g) Vede organizační porady. h) Vytváří vhodné pracovní podmínky pro pracovníky i uživatele. i) Zajišťuje individuální, týmové a případové supervize. j) Podporuje profesní rozvoj svých zaměstnanců. k) Zajišťuje vzdělávání jednotlivým pracovníkům, dle zákona o soc. službách 108/2006 Sb. l) Zadává jednotlivým pracovníkům MENS SANA o.s. úkoly a uděluje kompetence pro jejich plnění. m) Kontroluje splnění zadaných úkolů jednotlivých pracovníků. n) Pravidelně provádí individuální hodnocení vedoucích pracovníků. o) Řeší stížnosti klientů i pracovníků, které nemohl vyřešit vedoucím služby. p) Pracovníkům poskytuje pozitivní i negativní zpětnou vazbu. q) Přijímá do organizace nové pracovníky. r) Uděluje pochvaly související s finanční odměnou. s) Uděluje výtky související s finančním postihem. t) Ukončuje pracovní smlouvu pracovníkovi, který neplní řádně pracovní povinnosti a zadané úkoly. u) Vedoucí organizace si volí svého zástupce, který přejímá kompetence vedoucího organizace v případě nepřítomnosti vedoucího organizace. v) Vydává a upravuje vnitřních předpisy organizace (směrnice, řády organizace, příkazy vedoucího). w) Kontroluje dodržování vnitřních předpisů organizace. x) Registruje sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. y) Kontroluje dodržování standardů jednotlivých registrovaných sociálních služeb. z) Zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky celého sdružení. 4

5 2. VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY a) Koordinuje práci týmu dle registrované sociální služby - zadává jednotlivým pracovníkům úkoly a uděluje kompetence pro jejich plnění. b) Řídí příslušnou sociální službu v součinnosti se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. c) Za svou činnost je přímo odpovědný řediteli organizace. d) Ve své práci se řídí příkazy ředitele a vnitřními předpisy organizace. e) Svolává a řídí porady sociální služby, jednotlivé zápisy předkládá řediteli. f) Kontroluje zadané úkoly jednotlivých podřízených pracovníků. g) Stanovuje kapacitu služby z hlediska reálných možností pracovníků a počtu uživatelů a zajišťuje její optimalizaci. h) Vypracovává a aktualizuje standardy sociální služby. i) Uzavírá a aktualizuje smlouvy s uživateli. j) Realizuje projekty na zajištění sociální služby, shromažďuje data a spolupracuje při jejich hodnocení. k) Při neplnění pracovních povinností a zadaných úkolů předkládá řediteli organizace návrhy na postihy, popřípadě na ukončení pracovní smlouvy. l) Vedoucí sociální služby má právo zvolit si svého zástupce, který přejímá kompetence vedoucího sociální služby v případě jeho nepřítomnosti. m) Pracovníkům poskytuje pozitivní i negativní zpětnou vazbu. n) Předává informace řediteli a také podřízeným pracovníkům. o) Řeší stížnosti klientů i podřízených pracovníků. p) Vypracovává hodnocení pracovníků příslušné sociální služby. q) Pracovníkům sociální služby na jejich žádost pomáhá řešit pracovní problémy. r) Podřízeným pracovníkům navrhuje individuální supervize. s) Prosazuje pracovní zájmy týmu u ředitele organizace. t) Je přítomen výběrovému řízení na pozici pracovníka sociální služeb. u) Navrhuje zkrácení či prodloužení zkušební doby nových kolegů. v) Navrhuje výpovědi ve zkušební době a dále návrhy na neprodloužení Pracovní smlouvy. w) Pověřuje zaškolováním nových kolegů spolupracovníky 3. VEDOUCÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT a) Koordinuje práci lektorů vzdělávacích aktivit. b) Za svou činnost je přímo odpovědný řediteli organizace. c) Ve své práci se řídí příkazy ředitele a vnitřními předpisy organizace. d) V případě potřeby svolává a řídí porady vzdělávacích aktivit, jednotlivé zápisy předkládá řediteli. e) Kontroluje plnění lektorské činnosti dodržení termínů výuky, obsahová náplň kurzů podle vytvořených osnov kurzu, zápis docházky uživatelů. f) Zajišťuje případnou akreditaci jednotlivých kurzů. g) Kontroluje vypracování jednotlivých obsahových náplní kurzů danými lektory. h) Realizuje projekty na vzdělávání, shromažďuje data a spolupracuje při jejich hodnocení. i) Při neplnění lektorských povinností předkládá řediteli organizace návrhy na postihy. 5

6 j) Lektorům poskytuje pozitivní i negativní zpětnou vazbu. k) Předává informace řediteli a také lektorům. l) Řeší stížnosti klientů i lektorů. m) Vypracovává hodnocení jednotlivých lektorů. n) Lektorům vzdělávacích aktivit na jejich žádost pomáhá s řešením problémů vzniklých při pedagogické činnosti v organizaci. o) V případě potřeby lektorům navrhuje individuální supervize. p) Spolupracuje s koordinátorkou dobrovolníků, kteří jsou zároveň lektory vzdělávacích aktivit. q) Spolupracuje se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, popř. s jinými školními zařízeními dle potřeb jednotlivých uživatelů. r) Vytváří koncepci vzdělávacích aktivit pro osoby s duševním onemocněním jednotlivá zaměření kurzů, jejich počet, personální zajištění. s) Účastní se supervizí individuálních i skupinových. Zvláštní část Čl. 5 Pracovní porady V zařízení je zaveden systém sdílení potřebných informací mezi zaměstnanci. K tomuto účelů slouží: ORGANIZAČNÍ PORADY PORADY VEDENÍ PORADY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIMOŘÁDNÉ PORADY 1. ORGANIZAČNÍ PORADY a) Svolává a vede vedoucí organizace. b) Písemné zápisy provádí pověřený pracovník vedoucím organizace. c) Zápisy jsou uloženy v interní databázi: Sdílené dokumenty/organizační záležitosti/porady/organizační porady. d) V tištěné podobě, zápisy opatřené podpisem vedoucí organizace a zapisujícího pracovníka jsou uložené v pořadači s názvem Porady organizační v kanceláři vedoucí organizace. e) Porad se účastní všichni zaměstnanci. f) Porady probíhají každé pondělí po celý kalendářní rok s výjimkou státních svátků. g) Porady začínají v 8,15 a zpravidla končí v 10 hodin. h) Obsahem porad je seznámení zaměstnanců s organizačními záležitostmi (např. dohodnutými termíny vzdělávání, školení, získanými dotacemi na služby, s vyhlášenými dotačními řízeními, příkazy vedoucí organizace, seznámení s obsahem nových směrnic, předpisů a řádů popř. s jejich změnami, seznámení s výstupy z Rady sdružení (týkající se zaměstnanci) atd. i) Dalším obsahem těchto porad jsou pochvaly/výtky zaměstnancům. 6

7 2. PORADY VEDENÍ a) Svolává a vede vedoucí organizace. b) Písemné zápisy provádí pověřený pracovník vedoucím organizace. c) Zápisy jsou uloženy v interní databázi: Sdílené dokumenty/organizační záležitosti/porady/porady vedoucích. d) V tištěné podobě, zápisy opatřené podpisem vedoucí organizace a zapisujícího pracovníka jsou uložené v pořadači s názvem Porady vedoucích. e) Porad účastní vedoucí organizace a vedoucí služeb, v některých případech také vedoucí vzdělávacích aktivit. f) Porady probíhají každou středu po celý kalendářní rok s výjimkou státních svátků. g) Porady probíhají po celý kalendářní rok s výjimkou státních svátků 1 2 x do měsíce, termín a hodina je domluvena na poradě vedení. h) Obsahem porad jsou záležitosti vedení jednotlivých služeb, projednání ocenění zaměstnanců, postihů, řešení stížností uživatelů, pracovníků, dohodnutí dalšího vzdělávání zaměstnanců, rozdělení úkolů v projektových řízeních, statistickém vykazování, projednání navrhovaných úprav standardů, směrnic, předpisů, řádů, příkazů vedoucí organizace, projednání materiálů, které budou probírány na Radě sdružení 3. PORADY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Svolávají a vedou jednotliví vedoucí služeb (vedoucí sociální rehabilitace, vedoucí služby podpora samostatného bydlení, vedoucí vzdělávacích aktivit). b) Písemné zápisy provádí pověření pracovníci vedoucími služeb. c) Zápisy jsou uloženy v interní databázi: Sdílené dokumenty/ Organizační záležitosti/ Porady/ a v tištěné podobě, zápisy opatřené podpisem vedoucí organizace a zapisujícího pracovníka jsou uložené v pořadačích s názvy porad v kanceláři vedoucí organizace. d) Porad se účastní zaměstnanci dle jednotlivých služeb. e) Porady probíhají zpravidla 1x týdně po celý kalendářní rok s výjimkou státních svátků. f) Obsahem porad je aktualizace počtu uživatelů služeb na každého pracovníka, konzultace a případná řešení situací uživatelů, seznámení pracovníků s hlavními změnami týkající se koncepce služeb, (např. změny v metodice služby), novými úpravami standardů, informace o poskytované službě, rozdělování úkolů jednotlivým pracovníkům, kontrola plnění zadaných úkolů, přidělování nových uživatelů pracovníkům. Dalším obsahem těchto porad jsou ústní a písemné pochvaly/výtky pracovníkům, řešení stížností uživatelů. g) Podle potřeb pracovníků může proběhnout skupinová intervize (porada služby zaměřená obsahově pouze na naplňování cílů v individuálních plánech uživatelů, na spolupráci klíčových pracovníků a uživatelů služby). Termín a časovou délku skupinové intervize vždy stanoví na poradě sociálních služeb vedoucí služby, který tuto poradu vede a vyhotoví zápis. Zápis z této týmové porady předává vedoucí služby ředitelce sdružení, která zápis uloží do pořadače v kanceláři ředitele. V elektronické podobě jsou zápisy z těchto porad uloženy vedoucí mi služeb pod zápisy z porad jednotlivých sociálních služeb. 4. MIMOŘÁDNÉ PORADY a) Svolávají ředitel a jednotliví vedoucí sociálních služeb. b) O svolání mimořádné porady může požádat každý jednotlivý pracovník MENS SANA o.s. vedoucí služby. c) Písemné zápisy provádí pověřený pracovník vedoucím služby. 7

8 h) Zápisy jsou uloženy v interní databázi: Sdílené dokumenty/organizační záležitosti/porady a v tištěné podobě, zápisy opatřené podpisem vedoucí organizace a zapisujícího pracovníka jsou uložené v pořadači s názvem s názvy porad v kanceláři vedoucí organizace. d) Porad se účastní zaměstnanci služby, kterých se mimořádná porada týká. e) Porady probíhají dle naléhavosti situace ihned po svolání příslušných pracovníků vedoucí služeb a to jak v budově na ulici Ukrajinská 1533, tak i v budově Skautská f) Délka mimořádné porady dle naléhavosti konzultace a řešení. g) Obsahem porad je řešení krizových situací při práci s klientem. Čl. 6 Poskytované služby MENS SANA o.s. MENS SANA o.s. poskytuje uživatelům služby v rámci : SOCIÁLNÍ REHABILITACE PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. SOCIÁLNÍ REHABILITACE 70 dle zákona č. 108/2006 Sb. V rámci služby sociální rehabilitace pracovníci poskytují uživatelům: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ dle 43 zákona č. 108/2006 Sb. V rámci služby podpora samostatného bydlení pracovníci poskytují uživatelům: Pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST volnočasové aktivity V rámci doplňkové činnosti se pracovníci a dobrovolníci MENS SANA o.s. podílejí na zajištění aktivit: Kreativní terapie v denních činnostech Arteterapie Muzikoterapie Výukových programů Preventivních programů Klubových činností 8

9 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: Pracovníci MENS SANA o.s. plní úkoly dle náplní práce, které jsou přílohou pracovní smlouvy. Podle pokynů ředitele a pokynů jednotlivých vedoucích služeb se účastní plnění dalších úkolů, které nejsou vysloveně ve zvláštní části organizačního řádu uvedeny. Dobrovolníci se řídí pokyny koordinátora dobrovolníků a pokyny ředitele. Čl. 7 Podepisování písemností 1. Předseda Rady sdružení podepisuje, pokud v jednotlivých případech neurčí jinak: a) zásadní dokumenty společnosti (veškeré smlouvy s donátory, obchodními partnery, písemností a doklady majetkové, pracovněprávní, finanční, peněžní a materiály účetní povahy a písemností z kontrol, b) všechny materiály určené pro jednání Rady sdružení a Valné hromady. 2. Ředitel sdružení podepisuje, pokud v jednotlivých případech neurčí jinak: a) všechny materiály určené pro jednání Rady sdružení, b) příkazy a opatření závazná pro všechny zaměstnance, c) smlouvy o poskytování sociálních služeb a doplňkové činnosti, d) písemnosti, které si vyhradí k podpisu, e) v době nepřítomnosti ředitele podepisuje písemnosti pracovník pověřený ředitelem. V době nepřítomnosti ředitele nebo z jeho pověření podepisuje písemnosti v rozsahu předchozího odstavce zástupce určený ředitelem. V rámci pověření ředitele podepisují písemností a doklady finanční, peněžní a účetní povahy a písemností z kontrol také pracovníci sdružení. 3. Vedoucí služeb podepisuje, pokud v jednotlivých případech neurčí jinak: a) podepisují veškeré písemnosti z okruhu své působnosti, b) evidují písemnosti, které se předkládají k rozhodnutí nebo k podpisu řediteli, c) Vedoucí služeb podepisují všechny písemnosti, jejichž podpis není vyhrazen řediteli. Čl. 8 Práva pracovníků MENS SANA o.s. a) Každý pracovník má právo na bezpečí. b) Každý pracovník má právo na osobní rozvoj. c) Každý pracovník má právo na přiměřené pracovní podmínky. d) Každý pracovník má právo na mzdu dle mzdového výměru. e) Každý pracovník má právo uplatnit svou stížnost vůči jinému pracovníkovi a také vůči svému přímému nadřízenému pracovníkovi. f) Stížnost může uplatnit ústně anebo písemně u vedoucího sociální služby, popřípadě u ředitele organizace. g) Vedoucí služby celou záležitost zhodnotí a o výsledku informuje pracovníka ústní, popřípadě písemnou formou. 9

10 h) Pracovník má právo projednat svou záležitost na organizační poradě, vše bude zapsáno v zápisu. i) V případě závažného sporu, shledá-li ředitel organizace, že je nutné poradit se s nadřízeným orgánem organizace, svolá Radu sdružení, která záležitost projedná a ředitel organizace pracovníkovi sdělí písemnou formou stanovisko Rady sdružení. Čl. 9 Individuální hmotná zodpovědnost zaměstnanců MENS SANA o.s. S každým pracovníkem, který hospodaří s majetkem MEN SANA o.s. je v průběhu roku (na základě získání finančních prostředků) sepsána individuální hmotná zodpovědnost. Individuální hmotnou zodpovědnost podepisují: Ředitel Vedoucí služby Vedoucí projektu Pracovníci, kteří přicházejí do styku s finančními prostředky Čl. 10 Závěrečné ustanovení Tento organizační řád ruší předešlé organizační řády MENS SANA o.s. Organizační řád je platný i ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek daných zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Platnost organizačního řádu je ode dne schválení Radou sdružení až do odvolání, popř. změny provedené předsedou Rady sdružení anebo jiným pověřeným pracovníkem a schválné Radou sdružení MENS SANA o.s. Zpracovala dne 16. března 2011 Mgr. Jaroslava Saidlová, předsedkyně Rady sdružení Schváleno Radou sdružení dne: 23. března 2011 Ostatní členové Rady sdružení: Jana Vyplelová, DiS., místopředsedkyně Rady sdružení Mgr. Jana Suderová, členka Rady sdružení, vedoucí služby sociální rehabilitace Ing. Alena Merendová, členka Rady sdružení, vedoucí vzdělávacích aktivit Ing. Jan Svorník, člen Rady sdružení 10

11 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: Seznámení pracovníků s Organizačním řádem 2011 Jméno pracovníka Datum Podpis pracovníka Černá Hana Grucmanová Martina Haasová Kateřina Horkelová Zuzana Holušová Daniela Jandl Petr Merendová Alena Papoková Jana Plánka Miroslav Suderová Jana Šuláková Pavla Vyplelová Jana 11

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení zní: "Sdružení obcí, měst a dalších i právnických osob Čechy nad zlato (dále jen Sdružení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie S T A N O V Y UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN ČESKÉ REPUBLIKY 1 Název a sídlo 1. Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (dále uváděná jako Unie) vzniká podle 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZŠŠ2015/1/162 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 14.9.2015, ředitel

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru PRV (dále Jednací řád) se vydává

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 tel.: 577 341 875, fax: 577 343 833, e-mail: info@obzor-sbd.cz M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 o jednání a rozhodování ve

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Ústřední vojenskou nemocnici Vojenskou fakultní nemocnici Praha Výzva bude uveřejněna na portále ÚVN od 13.2.2014

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Pakultura o.s. Článek I. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1.1 Název sdružení: Pakultura o.s. (dále jen sdružení ) 1.2 Sídlo sdružení: Truhlářská 574, Pacov 395 01

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Za prvé: Obchodní firma Obchodní firma společnosti je Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Za druhé: Sídlo společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu ČR číslo 5 ze dne 16. prosince 2015 k aktualizaci Jednacího řádu Monitorovacího výboru Operačního programu ČR Monitorovací výbor Operačního programu

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní odd. FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno 3. Působnost: celé území České republiky

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Nová Ves I, příspěvková organizace Václavské náměstí 33 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 40/2012/13 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloslava Nykodemová, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s.

JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s. JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení, vznik, rozdělení, sloučení a zánik Rybářského svazu luhačovického zálesí. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Jednací řád rozvádí

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Stanovy občanského sdružení, Stanovy. 1. Název a sídlo. 2. Právní postavení sdružení

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Stanovy občanského sdružení, Stanovy. 1. Název a sídlo. 2. Právní postavení sdružení Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. Stanovy 1. Název a sídlo 1.1. Název: Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. 1.2. Zkráceně: RC Kašpárek Mělník o.s. (dále jen sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení Sportability

Stanovy občanského sdružení Sportability Stanovy občanského sdružení Sportability Článek 1 - Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je následující: Sportability 2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice 3) Sdružení

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Revize vnitřních předpisů Občanské poradny Nymburk Jméno a příjmení autora: Veronika Pačesová Rok: 2007 OBSAH:

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více