Jan Michalík - Marcela Stodůlková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Michalík - Marcela Stodůlková"

Transkript

1 ŠKOLSKÁ INTEGRACE V ITÁLII Jan Michalík - Marcela Stodůlková V minulých letech se u nás objevovaly (v posledních třech letech jen sporadicky) informace o systémech vzdělávání dětí s postižením ve vybraných evropských zemích. Namátkou uveďme Vítkovou (1995), Michalíka (2000) či dříve Zelinková (1993). Většina příspěvků přinesla informaci o víceméně propracovaných systémech vzdělávání v integrovaných i speciálních podmínkách. I běžný čtenářje tak informován o typologii výchovně-vzdělávací politiky země, zaměřené na preferenci speciálního školství či na integraci dětí s postižením. Obecně se uvádějí následující příklady evropských zemí (přičemž o uvedeném rozdělení je jistě možno diskutovat): Za země s výchovným systémem neintegračním" je tak považována např. Belgie, Lucembursko, částečně i Nizozemí, jejichž předobrazem je Německo (a v jeho rámci ponejvíce Bavorsko). V posledních letech zejména Nizozemí a některé spolkové země Německa (např. Porýní-Vestfálsko) přecházejí na pluralitní systém integračního vzdělávání i speciálního školství. Zjednodušeně lze říci, že žáci v těchto zemích, chtějí-li být integrováni do běžného systému, musí si osvojit jistý systém vědomostí a dovedností, splnit jisté kvalifikační" předpoklady. Naproti tomu další země bývají uváděny, že rozvíjejí výchovný systém integrační". Jsou to např.: Itálie, Skandinávské země, Řecko. V poslední době i Anglie, Španělsko a Rakousko uplatnily reformy, kterými se připojily k silně prointegračnímu směrování. Jde o rozvoj systémových integračních přístupů. Až na výjimky jsou téměř všechny děti v běžných třídách. Je třeba připomenout, že i tyto systémy udržují omezený počet speciálních škol pro děti a mládež, jejichž postižení nedovoluje uvažovat o integraci do výchovného systému. Pochopitelně existují i země, které bychom mohli označit za nositele smíšeného systému". Tato politika je charakterizována tím, že vedle sebe současně existují běžný systém a systém speciální. Sem se řadí zejména Francie, Irsko, Portugalsko. V těchto zemích je speciální systém z dřívějších dob pevně strukturován. Ovšem i tento smíšený systém nabízí sérii opatření k rozvoji integrovaného vzdělávání. Ze všech těchto zemí však existuje jedna, která se svým pojetím vzdělávání dětí z postižením vymyká ostatním. Je to Itálie, se svým pojetím takřka úplné integrace (až na výjimky - viz dále). Právě Itálii a jejímu systému integrovaného vzdělávání věnujeme tuto stať - nenašli jsme totiž v minulých deseti letech žádný příspěvek, který by jej přiblížil českému čtenáři. Můžeme jen hádat, proč je tomu tak.

2 1. Stručný exkurz do školského systému Organogram školského systému je obdobný našemu, s těmito rozdíly. První stupeň označován jako scuola primaria zahrnuje pět ročníků od šesti do jedenácti let věku žáků. Je vnitřně členěn na dva cykly po dvou a třech letech. Vyučování trvá 27 hodin v prvním ročníku, od druhého se zvyšuje na 30 hodin týdně. Výuka probíhá běžně až do 16,30 hod. s přestávkou na oběd. Lze se setkat i se sobotním vyučováním. Podle zákona musí být škola zřízena, Jestliže je v okruhu 2 km alespoň 10 dětí v odpovídajícím věku". Na závěr žáci skládají závěrečnou zkoušku a získají osvědčení o absolvování primární školy -Licenza elementare. Poté žák postupuje do nižší sekundární školy Schuola media. Trvá tri roky, do věku 14 let. Někteří žáci odcházejí ze škol již před dokončením tohoto stupně (v roce 1991 to bylo 5,6 % žáků). Závazných je 30 hodin výuky týdně. Hodina však trvá 60 minut. Běžně se lze setkat i se 40 hodinami týdně, tzn. s odpoledním vyučováním. Na závěr je opět zařazena zkouška pro získání absolutoria - Diploma di Licenza Media, která opravňuje k postupu na další stupně vzdělávání. Jejich členění je velmi různorodé a zahrnuje širokou škálu od gymnázií po různé formy odborné přípravy. 2. Historie školské integrace Stejnějako v jiných zemích i v Itálii se setkáme v počátcích minulého století s řešením otázky, která nestála JAK?, ale ZDA VŮBEC? Přece jen však v Itálii nalezneme řadu momentů, které ukazují, že v jistých dílčích aspektech vzdělávacího systému bylo v Itálii pomýšleno na vzdělávání dětí s postižením řádově i o desítky let dříve, než tomu bývá v jiných zemích. Rámcový přehled nám přináší následující tabulka: 1923 Výchovně vzdělávací Program pro nevidomé a neslyšící děti na speciálních školách" (R.D. č. 3126/ královský dekret) 1928 Povinná školní docházka pro nevidomé a neslyšící do speciálních tříd, zdůrazněna rovnost všech občanů (zákon č. 577 /T.U. odst. 230/05.02.) 1962 Zákon č. 1073/T.U. - plán pro vznik rozlišených tříd" a speciálních státních škol 1962 Zákon č. 1859/T.U. - institucionalizace vyrovnávacích tříd na 2. stupni (scuole medie) 1968 Zřízení speciálních mateřských škol 1971 Zákon č. 118/T.U. - právo handicapovaných osob navštěvovat běžnou" školu, právo na zajištění transportu z domu do školy - úprava architektonických bariér - asistence osobám s vážnějším postižením

3 1975 D.P.R. č. 970/75 - zřízení dvouletých škol pro podpůrné učitele. (S výukou se začalo až v r , ale již od r děti všech postižení byly zařazovány do běžných škol.) 1977 D.P.R. č. 517/77 - definitivní stanovení role podpůrného učitele. Mimo jiné stanovuje počet handicapovaných žáků ve třídě a počty vyučovacích hodin 1979 C.M. č. 199/79 - Speciální úpravy týkající se výchovy a péče žáků s postižením." Aktuálně řeší úlohu podpůrného učitele, zařazuje jen 1 žáka s postižením na třídu 1982 C.M. č. 129/82 - upravuje situaci postižených na středních školách (secondaria superiore) 1982 Zákon č. 280/T.U. odst finanční dotace, určuje poměr podpůrných učitelů ku počtu žáků s postižením na 1: C.M. č. 258/83-upravuje vztahy a způsob, jakým mají spolupracovat (třetí osoby) v celém procesu integrace 1986 Obnovená činnost dvouletých nástavbových škol pro podpůrné učitele a přípravu jiného specializovaného personálu 1987 Rozsudek Ústavního soudu č. 215/ T.U., který garantuje žákům pomoc při školské integraci 1988 C.M. č. 262/88 - vymezuje vztahy školy s 3. osobami, zprávy o handicapovaných žácích, zápis k povinné školní docházce, docházka dětí s postižením a personál, programy, způsob hodnocení 1992 Zákon č. 104/92 T.U. - tzv. Rámcový zákon (La legge-quadro), který formuluje plnou integraci obecně, školství je věnována podstatná část 1994 D. P. R. stanovil metodologické a administrativní pokyny pro celý proces od stanovení diagnózy až po vytvoření výchovně-vzdělávacího plánu 1999 Novelizace zákona č. 104 /92 T.U. - upravuje působnost samosprávy, flexibilitu vyučováni ad. Poznámka: T.U. - sbírka zákonů DPR. - dekret prezidenta republiky C. M. - vyhláška ministerstva" SI

4 3. Krize v integraci" I z tabulky je zřejmé, že odrazovým můstkem pro integraci se stala 70. léta. Stejně jako i v dalším svobodném" světě se tak stalo vlivem ideové vlny r a probíhajících společenských procesů. Reakcí na dosavadní úplnou segregaci vzniká cca od roku 1973 hnutí" inserimento brado volné zařazení". Princip, který v sobě následně postupně zahrnoval i rušeni speciálních škol. Tento proces je však dnes hodnocen negativně. Učitelé základních škol nebyli připraveni reagovat na novou situaci. V době uplatňování inserimento brado žáci s postižením neseděli ve třídě s ostatními žáky, ale chodili do kabinetů a volných prostor, kde probíhala výuka s učitelem a pouze v některých hodinách se účastnili výuky s dalšími žáky. Jednalo se o nesystematické a dalšími problémy provázené začleňování, které dlouhodobě nemohlo mít naději na úspěch. A to přesto, že např. zmíněný zákon z roku 1971 stanovil, že vyučování takto postižených žáků probíhá v normálních třídách základní školy, kromě případů, kdy se jedná o jedince, kteří jsou silně intelektuálně nebo fyzicky postiženi, a to do té míry, že by tato skutečnost bránila návštěvě třídy". Běžně se však uvádělo, že nepřiměřenost školských struktur, nepřipravenost vyučujících nebo nesouhlas rodičů ostatních žáků nevytváří platný důvod pro to, že by dítě s postižením nemělo být přijato do normální třídy" (Larocca 1991). Důsledkem tohoto nahodilého integračního systému" byl mj. i uvedený rozsudek Ústavního soudu z roku 1987, čili nutnost ingerovat soudni mocí do nedostatečně upravené (právem) výseče společenských vztahů. (V rozsudku Ústavní soud prohlásil za nepřijatelné znění části zákona č. 118/71 T.U., která říkala, že záležitosti žáků s postižením týkající se školní docházky budou zjednodušeny", a konstatoval, že zajištění těchto potřeb je povinností školských potřeb, a budou tedy garantovány. K tomu nařídil i určitá opatření exekutivy). Myšlenka inserimento brado byla tak postupně nahrazována pojetím filozofie kreativního dialogu (filosofia del dialogo creativo), který začal pracovat s pojmem integrace. Přesto nelze říci, že by tehdejší pokusy byly protiprávní či mimoprávní. Počítaly však pouze s porozuměním odborné i laické veřejnosti, nedokázaly ji postupnými kroky na nutnost změn připravit a zejména nestanovily závazné limity chování. 4. Současný stav ve školské integraci 1. V současnosti je tedy Itálie zemí s takřka úplným začlenění dětí s postižením do běžných škol, s výjimkami uvedenými dále. Jako i jinde je pro úspěšné vzdělávání dítěte s postižením v běžné škole důležitá optimálně provedená diagnostika postižení a jeho vlivu na vzdělávací situaci se stanovením následných opatření. V Itálii tuto stránku naplňuje řízení v rámci následujícího schématu:

5 Schéma spolupráce zainteresovaných subjektu: 1) Úřad, který zajišťuje a koordinuje systém služeb a spolupráci odborných zařízení - lékařské vyšetřeni, logopedie, fyzioterapie, psychoterapie atd. 2) Městský úřad zajišťuje - odstraňování architektonických bariér - pomocný personál bez specifických kvalifikaci 3) Teritoriální struktury - sportovní (tělocvična, hřiště, bazén...) - kulturní (divadlo, kino, kostel...) V souvislosti s takto prováděným modelem školské integrace stojí za zmínku i proces vytváření a práce s dokumentací o každém dítěti-žákovi s postižením. Tyto dokumenty vypracovávají k tomu pověřené instituce. Lze je rozdělit podle fáze jejich přijímání v procesu integrace. Prvotním impulzem, dle něhož pověřené instituce začínají jednat o náležitostech školské integrace konkrétního dítěte, je tzv. Ohlášení, kdy nejčastěji škola, do níž má dítě s postižením nastoupit, žádá sociální úřad o poznatky/sdělení relevantních informací o žákovi. Součástí této žádosti je samozřejmý souhlas rodičů. Úřad přistoupí k vypracování tzv. certifikace (certificazione ). V jejím rámci odborní pracovníci sociálního úřadu provedou to, co bychom mohli označit jako zdravotnickou diagnostiku. Obsahuje v podstatě popis postižení a celkové osobnostní situace dítěte-žáka. Současně a v koordinaci s přijetím tohoto dokumentu je vypracována i tzv. funkční diagnóza (diagnosifunzionale). I tuto dokumentaci vytváří tým odborníků sociálního úřadu, a to jak s uži-

6 tím medicínsko-právních termínů, tak se stanovením dopadu těchto zjištění do výchovně-vzdělávací problematiky. Tak je např. u stanovení hodinové dotace podpůrného učitele pro konkrétního žáka určen nejen druh a hloubka postižení, ale jsou naznačeny i možnosti rozvoje v oblasti učení a socializace, možnosti organizační vyplývající z organizace dané školy, počtu dětí ve třídě, dalších specifik školy apod. Stále ještě jde však víceméně o rámcové a obecné dokumenty. Teprve následující vypracování tzv. dynamicko-funkčního profilu (profilo dinamico funzionale) je již v rukou skupiny vyučujících, kteří se budou na vzdělávání dítěte podílet. Je koordinováno podpůrným učitelem žáka, s využitím informací předchozích stupňů diagnostiky". Materiál slouží také k longitudinálnímu sledování žáka, např. jeho autonomie, socializace, učení se, rozvoji zájmů, dovedností apod. Závěrečným a završujícím dokumentem provázejícím dítě s postižením ve škole je i u nás obecně užívaný Individální vzdělávací plán {piano educativo individuale). Ten má být vždy sestaven tak, aby žák podle možností byl co nejvíce propojen s aktivitami třídy. Graficky můžeme znázornit propojenost a postupnou návaznost jednotlivých dokumentů následovně: Certifikáty (diagnóza) nejrůznějších institucí (zpravidla koordinované sociálním úřadem) Funkční diagnóza (D.F.) Dynamicko-fiinkční profil (P.D.F.) D.F. - Diagnosifuncionale P.D.F. - Profilo dinamico P.E.l. - Piano educativo individuale Individuální výchovně-vzdělávací plán (P.E.l.)

7 2. Snad pro relativní dokonalost", resp. přesněji samozřejmost integračního procesu v Itálii se v současnosti rozvíjejí diskuse nikoliv nad normativy či existencí dalšího učitele", nýbrž např. nad formami označování dětí a žáků s postižením. Až dosud používaný termín aluni portatori di handicap, což doslova přeloženo znamená žáci nesoucí postižení" - a můžeme sledovat jeho paralelu s českým žáci s postižením, je vnímán stále více jako negativně zaměřený a od jeho užívání se upouští. Od roku 1998 se stále více používá označení žáků jakopersone in situazione di handicap a lze to přeložit jako žáci-osoby v situaci handicapovaného". Lze se však setkat i s pojmy disabile - neschopný, nemohoucí, či svantaggiato - znevýhodněný. Je zřejmé, že i v Itálii se vede spor (pravděpodobně nikdy nekončící) o political correktly" označení. 3. Přestože se o Itálii hovoří jako o zemí, kde došlo k úplné integraci, není tomu tak, logicky, doslova a do písmene. I v Itálii se setkáme se speciálními zařízeními. Jejich počet je však v poměru k celkovému počtu dětí s postižením daleko menší, než je tomu v jiných zemích. Existují tak zejména: speciální oddělení mateřských škol, speciální třídy při školách základních a uměleckých, stámí instituty pro nevidomé, státní instituty pro neslyšící. Dále existují zařízení, která bychom mohli označit za podobu našich ústavních zařízení rezortu sociálních věcí. I těch je však velmi málo. Některé prameny uvádějí pouze tři větší ústavy v celé Itálii. Závěrem V našem příspěvku nešlo postihnout vše, co školskou integraci v Itálii provázelo a provází nadále. Např. jsme neuvedli odlišnou situaci ve vzdělávání speciálních pedagogů, kdy na jednotlivých vysokých školách panuje značná autonomie a tím i odlišné pojetí jednotlivých vzdělávacích modulů. Zaměřili jsme se zejména na postihnutí dvou momentů, které jsou, dle našeho názoru, zajímavé a inspirující pro české prostředí. Za první z nich považujeme dlouhodobý a legislativně postupně ošetřovaný proces přechodu od segregovaného k integrovanému modelu speciální pedagogiky a vzdělávání dětí s postižením. Včetně krize integrace", byla-li tato prováděna nekoordinovaně, neřízené a se spoléháním na dobré vlastnosti"... Druhý moment, jenž jsme vybrali k prezentaci v rámci této stati, spatřujeme v propracovaném a provázaném modelu diagnostiky a rozhodování o speciálních potřebách" dítěte s postižením včetně spolupráce široké škály zainteresovaných subjektů. Autoři vyslovují poděkování prof. F. Laroccovi z Univerzity ve Veroně a ředitelce základní školy v Riccione Dr. Marii Peliccioni. Literatura: CERINI, G.; LEGA, L. Dalľinsegniamento alľintegrazione. Forlí :

8 Proveditoriato agli studi di Forlí, LAROCCA, F. Handicap indotto e societa. 2.vyd., Parma : Novastampa, MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. 2. vyd., Olomouc : UP v Olomouci, Normativně-právni akty italské republiky uvedené v textu. PANCALLI, L. I diritti del cittadino. Roma : b.n PAVONE, M. Scuola Italiana moderna, čl. Accoglienza e handicap. 107 roč., č. 1, Brescia : Editrice la scuola, VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, ZELINKOVÁ, O. Proces integrace jedinců se speciálními potřebami mezi běžnou populací ve Španělsku. Speciální pedagogika roč. 93/94, č. 1.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ALENA DONNERTOVÁ 3.ročník prezenční studium Speciální pedagogika komunikační techniky INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE DÍVKY

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně?

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Verze 1. 07 www.vzdelavacisluzby.cz 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vymezení pojmů 3. Administrativa ve školách a školských zařízeních

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením METODIKA TVORBY Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2002, Obsah: 1. Úvod 3 2. Metodologická východiska

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více