Seznam příloh. Příloha č.1: Seznam památek UNESCO v ČR. Příloha č.2: Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam příloh. Příloha č.1: Seznam památek UNESCO v ČR. Příloha č.2: Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka)"

Transkript

1 Seznam příloh Příloha č.1: Seznam památek UNESCO v ČR Příloha č.2: Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka) Příloha č.3: Tabulka Klíčové kompetence (podle RVP) Příloha č.4: Tabulka Vzdělávací oblasti(podle RVP) Příloha č.5: Tabulka Dělení muzejní pedagogiky(podle Vl.Jůvy) Příloha č. 6: Tabulka Typy vzdělávacích programů (podle A.Brabcová) Příloha č. 7: Fotografie zpřístupněných objektů - SZ Ratibořice 1)Státní zámek Ratibořice 2) Vstupní hala 1.patro zámku Příloha č. 8 - Fotografie zpřístupněných objektů Rudrův mlýn 1) Rudrův mlýn 2) Spodní mlýnice Příloha č. 9 -Fotografie zpřístupněných objektů Staré Bělidlo 1)Staré Bělidlo 2)Světnička babičky

2 Příloha č.10 Fotografie z pořádaných kulturních akcí 1)Oživení postav z Babičky )Advent v Babiččině údolí 2005 Příloha č.11 Úryvek z knížky Babička

3 Příloha č. 1 Seznam památek UNESCO v ČR Památka Unesco Zapsána Historické jádro Prahy 1992 Historické jádro Českého Krumlova 1992 Historické jádro Telče 1992 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru n. S. Historické jádro Kutné hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci Lednicko-valtický areál 1996 Vesnice Holašovice 1998 Zámek a zahrady v Kroměříži 1998 Zámek v Litomyšli 1999 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 2000 Vila Tugendhat v Brně 2001 Židovské město a bazilika sv.prokopa v Třebíči 2003

4 Příloha č.2 Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka) Interiérové instalace Typy interiérových instalací Muzejní expozice Galerijní expozice Nejpřirozenější způsob prezentace. Interiéry s původním vybavením, nebo jsou návratem k původnímu stavu. Autentické: jsou dochované bez jakýchkoli úprav Historické: částečně doplněné o analogický mobiliář Vývojové: chronologické řazení původního a svozového mobiliáře Náznakové Památkový prostor je využíván k muzejním účelům. Je v rozporu s historickým prostředím a jeho cílem je upoutat zájem návštěvníka pomocí doplňkových prostředků (panely, mapy, grafy). Na zámcích, se objevovaly především v podobě vstupních hist. expozic, nebo specializovaných expozic(horšovský Týn, Kozel, Milovice, Kratochvíle, Duchcov) Důraz je kladen na exponát, nikoli na prostředí. Hlavní úlohu hraje estetická hodnota díla, která je vystavována. (př. Anežský klášter, Jiřský klášter, kdysi Kost (gotické umění), Chlumec nad Cidlinou(barok v Čechách).

5 Příloha č.3 Tabulka Klíčové kompetence (podle RVP) Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Na konci zákl.vzdělávání žák: Využívá vhodné metody a strategie pro efektivní učení; vyhledává a třídí informace; operuje s obecně užívanými termíny, propojuje je do širších vzdělávacích oblastí; pozoruje, experimentuje, kriticky posuzuje; poznává smysl a cíl učení Vnímá problémové situace, rozpoznává je, pochopí problém; vyhledává informace vhodné k řešení problémů a hodnotí je; samostatně řeší problémy, využívá logické, matematické a empirické postupy; ověřuje správnost řešení; kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí Formuluje vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu; naslouchá promluvám druhých, vhodně reaguje; rozumí různým typům textu a využívá je ke svému rozvoji; využívá informační a komunikační prostředky a teorie; využívá komunikativní dovednosti k vytváření mezilidských vztahů Spolupracuje ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel práce v týmu; podílí se na vytváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti a úcty k druhým; přispívá k diskusi v malé skupině i v celé třídě; vytváří pozitivní představu o sobě samém a podporuje svou sebedůvěru; ovládá a řídí své jednání Respektuje přesvědčení druhých, váží si jejich vnitřních hodnot; chápe principy na nichž spočívají zákony a společenské normy;

6 Kompetence pracovní zodpovědně se rozhoduje podle dané situace; respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví; chápe základní ekologické souvislosti, rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví Používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje pravidla; přistupuje k výsledkům práce z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí; využívá získané vědomosti k zájmu svého rozvoje; rozhoduje se o svém dalším vzdělávání a profesním zaměřením; orientuje se v aktivitách potřebných pro uskutečnění podnikatelského záměru, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání

7 Příloha č.4 Tabulka Vzdělávací oblasti(podle RVP) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Dějepis, Výchova k občanství Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (Geografie) Hudební výchova, Výtvarná výchova Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Další cizí jazyk, Dramatická výchova

8 Příloha č.5 Tabulka Dělení muzejní pedagogiky (podle Vl. Jůvy) Muzejní pedagogika Obecná muzejní pedagogika Dějiny muzejní pedagogiky Muzejní didaktika Výstavní muzejní didaktika Prezentační muzejní didaktika Komparativní muzejní pedagogika Muzeopedagogická pedeutologie Definice pojmu Obecná teorie a praxe edukace v muzeu za využití sbírkových předmětů(základní metodologická východiska, vymezení vztahu k ostatním vědním oborům, definování základních pojmů a kategorií) historie muzejně pedagogické teorie a praxe (historické mezníky, osobnosti, průkopníci muzejní pedagogiky) teorie vyučování v muzeu, praktické otázky zprostředkování sbírek v muzeu participace při koncipování a realizaci expozic a výstav koncepce průvodcovské činnosti, typologie programů, tvorba doprovodných pomocných, sekundárně komunikačních materiálů (pracovní listy, průvodce, katalogy), formy spolupráce se školami a institucemi, didaktické aspekty přípravy edukačních pracovníků srovnávací studie o muzeopedagogické problematice v různých zemích (srovnání koncepcí edukace, vývoje, konkrétní činnosti muzeí) problematika profesního programu a příprava muzejních pedagogů (pracovní náplň, vzdělání, schopnosti, dovednosti edukačních pracovníků)

9 Příloha č. 6 Tabulka Typy vzdělávacích programů (podle A.Brabcová) Výchova uměním Oživená historie Objektové učení Komunitní programy Dotkněte se muzea Komunikující galerie Galerie jako prostor spolupráce Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy k výstavám Dotykové výstavy Publikace pro výchovu uměním Výtvarné dílny, letní kurzy Kufříky s uměním Muzejní divadlo Spolupráce muzea s vysokými školami Malé muzeum a trochu jiný dějepis Mapování regionální historie-spolupráce muzea a školy Živá historie Řetězové provázení Stará řemesla Experimentální archeologie Zveřejňující archeologie Spolupráce s vysokými školami Interkulturní učení Objektové učení v muzeu Dialogy s místním společenstvím Muzeum pro každého a pro všechny Muzeum jako centrum místního společenství Paměť místa, významní rodáci Tradice a zvyky Slavnosti Muzeum pro volný čas Muzeum jako kulturní centrum pro komunitu Dílny pro veřejnost Výtvarné akce ve městě Muzeum jako site specific prostor

10 Příloha č. 7 - Fotografie zpřístupněných objektů SZ Ratibořice 1)Státní zámek Ratibořice 2) Vstupní hala 1.patro zámku

11 Příloha č. 8 - Fotografie zpřístupněných objektů Rudrův mlýn 1) Rudrův mlýn 2) Spodní mlýnice

12 Příloha č. 9 -Fotografie zpřístupněných objektů Staré Bělidlo 1)Staré Bělidlo 2)Světnička babičky

13 Příloha č.10 Fotografie z pořádaných kulturních akcí 1) Oživení postav z Babičky )Advent v Babiččině údolí 2005

14 Příloha č.11 Úryvek z knížky Babička Co se dětem v babiččině sedničce nejlépe líbilo, byla malovaná její truhla. Rády si prohlížely na červené půdě namalované modré a zelené růže s hnědými listy, modré lilie a červenožluté ptáčky mezi tím; ale větší radost měly, když babička truhlu otevřela. Bylo se však nač dívat! Spodní strana víka celičká byla polepena obrázky a modlitbičkami, samé to dárky z poutí. Pak tam byl přítruhlíček, a v něm jakých to věcí! Rodinné dopisy, listy od dcer z Vídně, malý sáček plátěný, plný stříbrných peněz, poslaných to babičce na přilepšenou od dětí, jichž ona ale nepouživši, pro radost si nechávala. Dřevěná škatulka, v ní pět šňůrek granátů, na nich pak zavěšený stříbrný peníz s podobiznou Josefa císaře a Marie Terezie Mimo tyto věci měla babička v přítruhlíčku dva růžence dotýkané, fábory k čepcům a mezi tím vždy nějaký pamlsek pro děti. Dole v truhle leželo babiččino prádlo a šatstvo. A všecky ty mezulánky, fěrtochy, kabátky letní, šněrovačka a šátky ležely v nejlepším pořádku, a na vrchu byly dva škrobené bílé čepce, vzadu s holubičkou.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č.j.:1206/2007 Verze 1. z 01. 09. 2007 Platnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více