4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ"

Transkript

1 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého ve složitém vývoji a zachovaného přitom ve své konfiguraci, v půdorysné struktuře i prostorové skladbě postupných fází svých proměn a růstu. Historické jádro Prahy, jasně ohraničené na obou březích Vltavy, pronikavě převažuje nad přilehlou zástavbou převážně z 20. století. Praha je jedním z nejvýznamnějších evropských reprezentantů urbanistického a architektonického vývoje v průběhu 1100 let své existence. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. Celé území MČ Praha 2 je dotčeno památkovou ochranou vyhlášeny jsou zde Pražská památková rezervace a 2 památkové zóny - Vinohrady, Žižkov, Vršovice a Nusle. Kategorizace památkově chráněných území a objektů: Památková rezervace je chráněna jako územní celek s výjimečným souborem nemovitých kulturních památek i dalších architektonických, urbanistických a uměleckých hodnot. Při prohlášení vládou České republiky jsou definovány podmínky ochrany, které se vztahují i na nacházející se nemovitosti, které nejsou prohlášenými památkami. Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně - historickými a urbanisticko-architektonickými hodnotami. Národní kulturní památka je nejvýznamnější objekt s výjimečnými společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami. Kulturní památka je významný objekt, který se vyznačuje společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami. Ochranné pásmo je vymezováno, vyžaduje-li to ochrana nemovité národní kulturní památky, nemovité kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO Historicky i architektonicky nejcennější část Prahy byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO dne na 16. zasedáni Výboru světového dědictví v Santa Fe ve Spojených státech amerických. Oficiální název zapsané památky zní: Historic centre of Prague / historické jádro Prahy, číslo nominace 616. Historické jádro Prahy se svým rozsahem kryje s územím, které bylo v roce 1971 prohlášeno nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 66/1971 ze dne 21.července 1971 památkovou rezervací. Zapsaný statek je s touto památkovou rezervací totožný. Památkové rezervaci v hlavním městě Praze, historickému jádru Prahy, bylo rozhodnutím Národního výboru hlavního města Prahy v roce 1981 stanoveno ochranné pásmo (čj. Kul/5 932/81 ze dne Rozhodnuti Odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hlavním městě Praze) Městské památkové rezervace V hlavním městě Praze jsou vyhlášeny 3 památkové rezervace jedna městská (Pražská památková rezervace) a dvě vesnické památkové rezervace (Stodůlky v Praze 5 a Ruzyně v Praze 6). Nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze bylo historické jádro Prahy, jehož část leží na území městské části Praha 2, prohlášeno památkovou rezervací v hlavním městě Praze. Charakter a rozsah památkové rezervace je stanoven takto: Vláda České socialistické republiky nařizuje podle 4 zákona č. 22 /1958 Sb.,o kulturních památkách: 1 Historické jádro hlavního města Prahy se prohlašuje za památkovou rezervaci (dále jen rezervace). 2 Rozsah rezervace se vymezuje katastrálním územím Starého Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních území. Hranice rezervace je vyznačena v plánu, který je přílohou tohoto nařízení. 23

2 LEGENDA MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY V CENTRÁLNÍ OBLASTI MANAGEMENT PLAN HISTORICKÉHO JÁDRA PRAHY, 2009

3 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Rozloha pražské městské památkové rezervace je 866 ha. Vzhledem k významu území historického jádra Prahy, podle platné právní úpravy, městské památkové rezervace, došlo v roce 1981 k vytyčení jeho ochranného pásma, které se rozkládá na relativně velkém území města na ha. Na území městské části Praha 2 se rozkládá pouze část Pražské památkové rezervace viz grafické přílohy. Jednotlivá památkově chráněná území se mnohde překrývají. Například většina památkových zón se nachází na území ochranného pásma historického jádra Prahy a ochranná pásma národních kulturních památek se překrývají s územím památkové rezervace i jejího ochranného pásma Městské památkové zóny Na území hlavního města je vyhlášeno celkem 17 městských památkových zón. Na území městské části Praha 2 zasahují dvě zóny, které byly vyhlášeny vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. Jsou to městská památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (rozloha 533 ha) a městská památková zóna Nusle (rozloha 95 ha), zahrnují katastrální území Vinohrady a katastrální území Nusle. Jejich území je zároveň i ochranným pásmem památkové rezervace Památková ochrana objektů a lokalit Na území historického jádra Prahy a jeho ochranného pásma se nachází více než památkově chráněných objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Národních kulturních památek je na území hlavního města vyhlášeno 34. Aktuální počet nemovitých kulturních památek dle ÚSKP na území městské části Praha 2 k je 132. Přílohou této kapitoly je katalog všech nemovitých kulturních památek na území městské části Praha 2. Počty nemovitých kulturních památek dle katastrálních území (včetně národních kulturních památek): katastrální území Nové Město: 91 katastrální území Vinohrady: 30 katastrální území Vyšehrad: 11 Počty památek dle členění na městskou památkovou rezervaci a městské památkové zóny: MPR: 102 MPZ: Národní kulturní památky Na území městské části Praha 2 jsou vyhlášeny tři národní kulturní památky: Novoměstská radnice (k. ú. Nové Město) Klášter Benediktinů Na Slovanech (Emauzské opatství) (k. ú. Nové Město) Pevnost Vyšehrad (k. ú. Vyšehrad) Městská část Praha 2 má svěřena vlastnická práva hlavním městem Prahou k rozsáhlému objektu národní kulturní památky Novoměstská radnice. 25

4 PAMÁTKOVÁ OCHRANA OBJEKTŮ A LOKALIT NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K NKP KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ PLOCHY POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K VÝZNAMNÝM ARCHEOLOGICKÝM PLOCHÁM MAPOVÝ PODKLAD HRANICE KATASTRU NOVÉ MĚSTO VINOHRADY VYŠEHRAD NUSLE BUDOVY / PARCELNÍ KRESBA PAMÁTKOVÁ PÉČE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 GIS MČ PRAHA 2, 2013

5 PAMÁTKOVÁ OCHRANA OBJEKTŮ A LOKALIT NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K NKP KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ PLOCHY POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K VÝZNAMNÝM ARCHEOLOGICKÝM PLOCHÁM MAPOVÝ PODKLAD HRANICE KATASTRU PAMÁTKOVÁ PÉČE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 GIS MČ PRAHA 2, 2013

6 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HL.M.PRAHY 2012

7 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Nemovité kulturní památky Aktuální počet nemovitých kulturních památek dle ÚSKP na území městské části Praha 2 k je 132 (včetně vyhlášených souborů památek zahrnujících i více objektů). Z toho má vlastnická práva HMP svěřena městská část Praha 2 k těmto 23 nemovitým kulturním památkám: K. ú. Nové Město: NOVOMĚSTSKÁ RADNICE PARK KARLOVO NÁMĚSTÍ ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 388 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 389 ČINŽOVNÍ DŮM U PRASÁTKŮ Č.P. 397 MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 485 MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 496 (parcela) MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO KŘÍŽE Č.P. 516 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P VODNÍ MLÝN Č.P. 254 K. ú. Vinohrady: KAPLE SV. RODINY (podílové spoluvlastnictví) PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA HAVLÍČKOVY SADY AREÁL, GRÖBEHO VILA, Č.P. 58 RIEGEROVY SADY ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 (parcela) ŠKOLA Č.P. 505 VINOHRADSKÁ TRŽNICE Č.P K. ú. Vyšehrad: MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 VILA Č.P. 47 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM (parcela) VILA Č.P. 50 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM (parcela) Od bylo prohlášeno 20 nemovitých kulturních památek a 2 části nemovitých kulturních památek, z toho k 7 památkám má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva. Od zpracování Aktualizace programu regenerace v roce 2011 byla prohlášena jedna nemovitá kulturní památka (činžovní dům č.p. 2034), prohlášena jedna část existujících nemovitých kulturních památek (areál Psychiatrické kliniky VFN). Následující tabulka s přehledem nově zapsaných památek byla dále doplněna o jednu část nemovité kulturní památky prohlášenou r (pomník sanitářům padlým v 1.sv. válce). U čtyř nemovitých kulturních památek byla prodána, k parcele má nadále MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva (měšťanský dům č.p. 496 v k.ú. Nové Město, činžovní dům č.p. 517 v k.ú. Vinohrady, vily č.p. 47 a č.p. 50 v k.ú. Vinohrady). Nemovité kulturní památky a části nemovitých kulturních památek zapsané od do (řazeno dle data zápisu) DATUM ZÁPISU DO ÚSKP OBJEKT PAMÁTKOVÁ OCHRANA REJSTŘ. ÚSKP AREÁL PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE prohlášen jako část nem. kulturní památky klášter augustiniánek a jako část nemovité kulturní památky palác Voračických č.p. 460 Nové Město MPR Soubor 40092/ /

8 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR DATUM ZÁPISU DO ÚSKP OBJEKT PAMÁTKOVÁ OCHRANA REJSTŘ. ÚSKP ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 Vyšehrad MPR Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 564 Nové Město MPR POMNÍK SANITÁŘŮM PADLÝM V 1. SV. VÁLCE prohlášen jako část nemovité kulturní památky Novoměstská jezuitská kolej č.p. 504 Nové Město MPR 47331/ ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 Vinohrady MPZ TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA Č.P Vinohrady MPZ Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 Vinohrady MPZ SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV Vyšehrad, Smíchov MPR Soubor SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Nové Město MPR RODINNÝ DŮM Č.P Vinohrady MPZ Soubor PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Vinohrady MPZ PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Vinohrady MPZ Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 Vinohrady MPZ SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 Nové Město MPR Soubor PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Vinohrady MPZ MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P. 65 ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P. 292 SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Vinohrady MPZ / Nové Město MPR / Nové Město MPR / MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 562 Nové Město MPR / ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Vyšehrad MPR Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR / památky, ke kterým má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva památky, ke kterým má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva - parcela 30

9 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Katastrální území Nové Město: 1-031: SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Socha je umístěna v přízemí ve vestibulu areálu objektu Vyšehradská 16. Pískovcová socha sv. Bartoloměje představuje kvalitní práci sochaře F. M. Brokoffa z doby po roce I když je socha vytvořena a komponována pro vnímání z pohledu na fasádě, výtvarně se plně uplatňuje i v novém způsobu prezentace jako solitérní plastika. Socha pochází s výzdoby barokní fasády špitálu sv. Bartoloměje na Novém Městě, který byl zbořen roku Byla umístěna na vrcholu štítového nástavce rizalitu fasády špitální budovy, ze středu vstupní osy nad hlavním portálem : ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P. 292 Karlovo náměstí Objekt je významným dokladem vývoje meziválečné architektury. Ve své koncepci, hmotové skladbě i členění fasády včetně interiérů a jeho umělecko řemeslných detailů je objektem ve své době vysoce nadprůměrným. Ve dvorním traktu je uplatněna pozoruhodná řada figurálních vitráží s pivovarnickými motivy : MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 562 Žitná 10 Třípatrový řadový dům, postavený r podle plánu stavitele Josefa Blechy pro JUDr. K. Wintersteina. Významná v neorenesančním slohu, se zachovanou výzdobou exteriéru i interiéru. V domě pobýval první ministr financí Československé republiky JUDr. Alois Rašín : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 564 Žitná 14 Dům navazující na původní středověkou parcelaci Nového Města s příznačnou pavlačovou kompozicí dvora, architektonicky zajímavou neorenesanční fasádou a řadou původních prvků v interiéru. Dům je zachován bez zásadnějších novodobých přestaveb. Dům je spojen s pobytem skladatele Antonína Dvořáka ( ), který tu žil téměř 24 let, od r do svého úmrtí Vznikla zde převážná část vrcholné skladatelovy tvorby. Dvořáka navštěvovali a v domě pobývali další významní skladatelé, např. Johannes Brahms, Petr Iljič Čajkovskij, Edvard Hagerup Grieg, Leoš Janáček a další. V domě se narodil a bydlel významný český sochař Josef Mařatka, který sejmul skladatelovu posmrtnou masku : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Masarykovo nábřeží 2 Nárožní dům postavený v letech podle plánů stavitele Fr. Jiskry. Nárožní čtyřpatrová budova se zvýšeným přízemím, s bohatě architektonicky a plasticky řešenou neobarokní fasádou, v interiéru je dochována řada hodnotných výzdobných a umělecko řemeslných prvků. Dům je hodnotným reprezentantem závěrečné fáze období historismu významně se uplatňujícím v architektonickém řešení a panoramatu nábřeží : SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 Rašínovo nábřeží 70 a 78 Jedná se o mimořádně hodnotné dílo secesní architektury, které je příkladem rané inspirace architekturou perretovského typu s odlehčenou skeletovou prosklenou konstrukcí s kultivovanou architektonickou kompozicí, blízkou architektuře Lucerny, i stavebním detailem včetně prvků interiéru. Objekty byly postaveny r podle projektu Ing. Václava Havla. Oba objekty jsou řešeny architektonicky shodně: čtyřpatrová budova se zvýšeným přízemím, fasáda v přízemí čtyřosá, v patrech trojosá, ve střední ose s vystupujícím mělkým arkýřem, prostupujícím celou výškou fasády. Fasáda zvýšeného suterénu a přízemí je opatřena pásovou rustikou, patra jsou oddělena kordónovými římsami z paralelních horizontálních pásků. Nad střední arkýřovou částí je nízká věžová ná s elipticky zakončeným oknem, zakončená stříškou, nesoucí kovovou konstrukci globu. V interiéru se nachází množství hodnotných architektonických a umělecko řemeslných detailů. 31

10 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 1-087: SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Na bojišti 1, Ke Karlovu Třípatrová dvoukřídlá nárožní budova při ulici Na bojišti a Ke Karlovu, na východě trasa zrušené ulice Dientzenhoferovy. Na nároží výrazný arkýř, fasáda Ke Karlovu zakončena výrazným štítem. Stavba z r podle plánu stavitele Čeňka Gregora, západní křídlo doplněno v témže duchu r Velmi hodnotná neorenesanční architektura s dobře zachovanými prvky a prostory interiéru a jeho původní výzdoby, dokládající úroveň a vybavení objektu sanatoria z počátku 20. století : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Na Výtoni 2034/6, Na Hrobci 2034/7 Reprezentativní secesní činžovní dům s obchodními prostorami v přízemí byl postaven podle plánů stavitele a zároveň stavebníka Ferdinanda Štěpánka z r Představuje hodnotný doklad architektury reprezentačního nájemního domu z období secese s prvky rostlinné a geometrické secese. V interiérech se ve značné míře dochovaly prvky a detaily původního vybavení a výzdoby. Objekt dokládá vysokou architektonickou i uměleckořemeslnou úroveň činžovního domu počátku 20. století. POMNÍK SANITÁŘŮM PADLÝM V 1. SV. VÁLCE prohlášen jako část kulturní nemovité památky 1-018: Novoměstská jezuitská kolej č.p. 504 Karlovo náměstí, Ječná, U nemocnice Pomník sanitářům padlým v 1. světové válce, označovaný také jako pomník samaritánů, byl zbudován po roce Sestává se z kašny, obelisku, dvou zděných a omítnutých křídel s litinovými tabulkami se jmény padlých a ze dvou pískovcových plastik postavy sanitáře a ženské alegorické postavy. Pomník je údajně dílem sochařů Josefa Fojtíka a Josefa Vály. AREÁL PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE prohlášen jako část kulturních nemovitých památek 1-015: klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná Původní soubor kulturní nemovité památky kláštera augustiniánek byl rozšířen o areál Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s bývalou ředitelskou vilou a novou budovou nemocnice. Současně byla ochrana rozšířena na pozemky bývalé klášterní zahrady. Bývalá ředitelská vila - pozdně klasicistní objekt je jednopatrová, částečně podsklepená budova na čtvercovém půdorysu, s hlavním průčelím a vstupem orientovaným do zahrady. Nová budova nemocnice bez č.p. - pozdně klasicistní novo z let byla postavena v bývalé klášterní zahradě podél zrušené ulice Na Větrníku. Rozlehlá trojkřídlá dvoupatrová budova je navržena do půdorysu široce rozevřeného C, do nádvoří orientována vstupním průčelím s mohutným rizalitem a s patrovými vybíhajícími křídly : palác Voračických z Paběnic č.p. 460 Ke Karlovu 460/11, Apolinářská 460/13 U paláce Voračických byla památková ochrana rozšířena na ohradní zeď a na budovu bývalé kotelny cukrovaru s dominantou cihelného komínu patřících do areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 32

11 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Katastrální území Vinohrady: 2-003: PARK - SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Sadové úpravy na Náměstí Míru byly realizovány na počátku 90. let 19. století podle návrhu J. Mockera. V r upravovány L. Batěkem, dále pak podle návrhu architekta J. Kumpána. Jedná se o vývojový typ pražského sadu konce 19. století, zafixovaný v 30. letech 20. století s převládající výsadbou platanů a dobově charakteristických sakur : PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Soubor věcí sadů Svatopluka Čecha sestává s pozemku parc.č. 1934/1 s parkovou úpravou, pomníku básníka Sv. Čecha a obdélníkového bazénku s vodotrysky. Sad byl realizován na počátku 90. let 19. století jako městský park řešený na bázi krajinářského principu, obohacený plastikou Jana Štursy pomník Svatopluka Čecha : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 Italská 25 Dům je vysoce kvalitním reprezentantem neorenesanční architektury nájemního domu 19. století, který vyniká slohovou čistotou, výtvarnou kompozicí fasád, bohatou uměleckořemeslnou výzdobou exteriéru i interiéru a kvalitní sochařskou výzdobou společných interiérů budovy : MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P. 65 U Zvonařky 1 Jedná se o novobarokní objekt využívající rokokového detailu s pozoruhodně zachovanými prvky interiéru z téhož slohového období. Byl postaven na místě starší, patrně viniční usedlosti v letech 1896 až Jde o vynikající příklad reprezentačního obytného objektu na pohledově a urbanisticky exponovaném místě. Zvláště obytné části a prostory interiérů budovy představují mimořádně hodnotný slohový celek architektonického pojetí i jeho umělecké a umělecko řemeslné výzdoby a vybavení. Součástí nemovité kulturní památky je altán (evidenční číslo 1h), který se nalézá na části pozemku 1191/1 (pozemek 1191/1 není zájmem památkové ochrany) : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 Škrétova 10 Objekt byl postaven v r podle plánů architekta Hanse Richtera. Jedná se o urbanisticky a architektonicky významný nárožní objekt, reprezentující původní charakter zástavby okolí Národního muzea. Jeho architektonický výraz koresponduje jak s neorenesanční architekturou budovy muzea od J. Schulze, tak s neorenesančními průčelími tří objektů v protilehlém bloku. Mimořádná kvalita domu se týká jak jeho celkového řešení, tak umělecko řemeslné kvality detailů u exteriéru i interiéru : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 Americká 7 Dům je dokladem nejstarší zástavby Vinohrad z období historizujícího stavebního stylu konce 19. století. Svou koncepcí se blíží spíše činžovní vile. Exteriér a interiér s bohatou zdobnou výbavou dokumentuje výtvarné cítění i umělecko řemeslné dovednosti v době stavby domu : RODINNÝ DŮM Č.P Pod Zvonařkou 7 Soubor věcí domu sestává z objektu, zahrady a oplocení. Objekt svým architektonickým řešením připomíná český a moravský roubený lidový dům, avšak s dispozicí rozlehlého rodinného domu. Jedná se o zajímavý doklad meziválečné architektury 20. století, byla realizována v letech 1921 až 1922 podle návrhu Ing. Maxmiliána Duchoslava : PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Slezská 9, Sázavská 23 Čtyřpatrová rozsáhlá trojkřídlá budova o dvou nárožích nepravidelného půdorysu. Objekt byl vystaven v letech 1926 až 1928 podle projektu architekta Aloise Dryáka, vlysy na fasádě jsou zdobeny reliéfy na motivy výroby a prodeje tabáku, autorem je Josef Jiříkovský, autorem reliéfní výzdoby vrat a schodišťové podesty je Jaroslav Horejc. 33

12 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 2-030: TĚLOCVIČNA - SOKOLOVNA Č.P Polská 1 Soubor věcí budovy sokolovny a přilehlých pozemků. Funkcionalistická sokolovny architektů F. Marka a V. Vejrycha z let je jedním z nejvýznamnějších zástupců svého druhu. Jedná se o ukázku architektonického principu jednoty architektury a její funkce, prostupující a utvářející exteriér a interiér budovy. Na severní straně areálu navazuje hřiště s atletickou dráhou. Katastrální území Vyšehrad: 3-001: SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV 1.) železniční most o pěti otvorech v drážním km 3,390 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 38,60 m 2.) železniční most o jednom otvoru v drážním km 3,415 trati Praha hl.n. Praha Smíchov přes ulici Vyšehradskou 3.) železniční most o osmi otvorech v drážním km 3,470 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 69,0 m 4.) železniční most o čtyřech otvorech v drážním km 3,545 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 77,5 m 5.) železniční most o třech otvorech v drážním km 3,706 trati Praha hl.n. Praha Smíchov celkové délce přemostění 261,05 m Překlenutí Vltavy bylo realizováno v letech Dvojkolejní příhradový most z plávkové oceli má tři pole nad řekou o rozpětí 72m a čtyři menší otvory mimo koryto řeky. Snesení původního mostu a jeho nahrazení novým navrhla mostárna bratří Prášilů v Libni. Tři velká pole poloparabolických příhrad byla uložena na nově založených a vyzděných pilířích, které byly stavěny v řece bez přerušení lodního a železničního provozu. Hlavním konstruktérem mostu byl ing. Kolář. Navazující železniční viadukt představuje architektonicky vysoce hodnotnou technickou stavbu, zbudovanou v duchu pozdního klasicismu, plynule navazující na architektonický typ a tvarosloví liniových staveb z 50. a 60. let 19.století : MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 Vratislavova 33/2 Soubor domu č.p. 33/VI Vratislavova 2, Praha 2 a mobiliáře Lékárny pod Vyšehradem, která je umístěna v přízemí domu. Zařízení Lékárny pod Vyšehradem tvoří vzácně celistvě dochovaný soubor vybavení interiéru lékárny ze 30. let 20.století. Interiér je zařízen v jednotném architektonickém stylu nábytkem mobiliáře a pevně zabudovanými částmi domu (výkladní skříně, dlažby a obklady interiéru lékárny, dveře a dřevěné obložení stěn) Dokládá uměleckořemeslnou úroveň své doby : ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Svobodova 2 Soubor hlavní budovy č.p. 86, čekárny č.p.154 a strážního domku. Budova železniční stanice, zřízené r při stavbě spojovací trati mezi dnešním Masarykovým nádražím, nově postaveným nádražím Františka Josefa I. (dnešní Hlavní nádraží) a Smíchovským nádražím (nádraží západní dráhy). Na nádraží navazuje železniční most. Dnešní budova pocházející z r stojí na místě starších budov ze 70. let 19. století. Mimo hlavní budovu v secesním duchu s prvky historismu zahrnuje i pozoruhodnou stavbu hrázděné čekárny v prostoru kolejiště a strážní domek při vyústění na kamenný viadukt předmostí Železničního mostu. Významné architektonicky i jako doklad rozvoje železniční sítě v Praze. 34

13 NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY OBJEKT STAVEBNÍ TYP 1 NOVOMĚSTSKÁ RADNICE Ostatní 2 KLÁŠTER BENEDIKTINŮ NA SLOVANECH (EMAUZSKÉ OPATSTVÍ) LOKALITA Praha 2, Karlovo náměstí 1/23, 2/22, Vodičkova 1/1, 2/3 Praha 2, Vyšehradská 320/49, Na Slovanech, Pod Slovany 320/22, Trojická 3 PEVNOST VYŠEHRAD Ostatní Praha 2 Vyšehrad POPISNÉ PARCELA Nové Město 1, 2 768, 769/2 Nové Město , 16, 35, 46, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 100, 102, , 1236, 1237/1,2 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1,2 1249/1,2, 1250, /1, 37(část), 67-69, 70/1,3, 71-75, 76/1-7, 77, 78/1,2, 79, 80, 81/1,2, 82/1-3, 83/1,2,3, 84, 85/1,2,3, 86, 91/1, 92/1-3, 93-97, 99/1,2, , 106/1,2, , 114/1,2, , 119/1,2, 120/1, 121/1-6, 122, 123, 124/1-5, 125/3,4, 126, 127, 128/1,2, 129, 130, 131/1-3, , 141/1,2, , , 159/1, 160, 267/1(část), 270, 271, 272/1-3, 273, 274, 275(část), 276, 277/1(část), 279/4, 279/5(část) KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY NOVÉ MĚSTO OBJEKT KOSTEL SV. JANA EVANGELISTY NA BOJIŠTI - ARCHEOLOGICKÉ STOPY KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE KOSTEL SV. APOLINÁŘE KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE - BÝVALÝ DŮM EMERITNÍCH KNĚŽÍ KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE ROTUNDA SV. LONGINA FARA Č.P FARA Č.P. 443 STAVEBNÍ TYP Archeolog. lokalita LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Kateřinská 465/42 Nové Město 1686 Praha 2, Trojická Nové Město 1323 PARCELA Praha 2, Apolinářská Nové Město 1549, 1550 Praha 2, Vyšehradská, Karlovo náměstí Nové Město 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 Praha 2, Na Zderaze, Resslova Nové Město , 1073 Praha 2, Štěpánská, Na Rybníčku Nové Město 2144, 2148 Praha 2, Resslova, Dittrichova Nové Město 1142 Praha 2, Na Rybníčku Nové Město 2127 Praha 2, Vyšehradská 430/41 Nové Město , 1325, 1326 Praha 2, Apolinářská443/10 Nové Město , 1539

14 OBJEKT FARA Č.P FARA Č.P KANOVNICKÝ DŮM Č.P KLÁŠTER A ŠPITÁL ALŽBĚTINĚK KLÁŠTER AUGUSTINIÁNEK KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ KANOVNÍKŮ NA KARLOVĚ KLÁŠTER SERVITŮ NOVOMĚSTSKÁ JEZUITSKÁ ŠKOLA PROBOŠTSTVÍ KŘÍŽOVNÍKŮ BOŽÍHO HROBU (KLÁŠTER NA ZDERAZE) STAVEBNÍ TYP LOKALITA Praha 2, Štěpánská 568/10, Žitná 568/22, Na Rybníčku 3 POPISNÉ PARCELA Nové Město , 2124, 2125/1, Praha 2, Vyšehradská 1991/28 Nové Město Praha 2, Apolinářská 447/4 Nové Město , 1552, 1553/1,2, 1554 Praha 2, Na Slupi, Apolinářská, Albertov Nové Město 448 Praha 2 Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná, Nové Město 468, Ke Karlovu, B. Němcové, Sokolská, Horská Nové Město 453 Praha 2, Na Slupi, Albertov, Horská Praha 2, Karlovo náměstí, Ječná, U nemocnice Praha 2, Na Zderaze, Na Zbořenci Nové Město Nové Město Nové Město 450, , , 269, 275, /1-5, 1565/1,2, 1566, 1567, 1568, 1569/1,2,3, 1570, 1571, (bez staveb), 1661, 1662, 1664/2, , , , 1895, 1896, 1897/6,7,8,9, 1898/1,2,3,7, , 1075, 1077, PARK KARLOVO NÁMĚSTÍ Park Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/1, 2418/1, 2419/ KAŠNA SE SOCHOU SV. JOSEFA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/ POMNÍK ALOISE JIRÁSKA Socha Praha 2, Jiráskovo náměstí Nové Město 2410/ POMNÍK BENEDIKTA ROEZLA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2418/ POMNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO Socha Praha 2, Palackého náměstí Nové Město 2438/1 (pozemek bez ochrany) POMNÍK JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK KAROLINY SVĚTLÉ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK VÍTĚZSLAVA HÁLKA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/ SLOUP SE SOCHOU SV. VOJTĚCHA Socha Praha 2, Apolinářská, Viničná Nové Město 2469/ SOCHA P. MARIE KARLOVSKÉ Socha Praha 2, kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově Nové Město SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Socha Praha 2, Vyšehradská 424/16 Nové Město MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ NOVOMĚSTSKÉ SILNIČNÍ MOST FRANTIŠKA PALACKÉHO SILNIČNÍ MOST JIRÁSKŮV Technická Technická Technická Praha 2, k.ú. Nové Město, podél hranice s k.ú. Vinohrady Praha 2 z Palackého náměstí, Praha 5 Praha 1, Praha 2, z Jiráskova náměstí, Praha 5 Nové Město 2462/1 Nové Město, Smíchov Nové Město, Smíchov

15 OBJEKT MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZÍTKŮ Č.P ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM U PRASÁTKŮ Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U SV. VÁCLAVA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KOLÍBALŮ Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KOZOLUPSKÝCH Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U CHARVÁTŮ Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U STŘÍBRNÉHO MELOUNU Č.P PALÁC VORAČICKÝCH Z PABĚNIC Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U ČESKÉHO BRATRA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM ŠTEFÁNIKŮV Č.P. 486 (LÉKAŘSKÝ DŮM) MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P PALÁC FAUSTŮV, Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO KŘÍŽE Č.P. 516 STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Vodičkova 12/5 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 292/14,15 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 388/48 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 389/46 Nové Město Praha 2, Trojická 397/18 Nové Město /1,2 Praha 2, Rašínovo nábřeží 407/36 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 409/34 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 419/14, Botičská 419/2 Nové Město /1,2 Praha 2, Vyšehradská 420/19 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 421/21 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 426/33 Nové Město PARCELA Praha 2, Apolinářská 439/9 Nové Město /1,2,3,4,5,7, 1596 Praha 2, Apolinářská 444/8 Nové Město Praha 2, Ke Karlovu 457/7 Nové Město /1 Praha 2, Ke Karlovu 460/11, Apolinářská 460/13 Nové Město , 1664/1, 1665 Praha 2, Lípová 477/9 Nové Město Praha 2, Kateřinská 485/20 Nové Město Praha 2, Sokolská 486/33, Ječná 486/42 Nové Město Praha 2, Kateřinská 489/14 Nové Město , 1609 Praha 2, Kateřinská 496/2 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 502/40 Nové Město /1 Praha 2, Ječná 516/28, Ke Karlovu 21 Nové Město , 1862

16 OBJEKT MĚŠŤANSKÝ DŮM U ŠUMAVSKÉHO DUBU Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U SLIVENECKÝCH Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KAMENNÉHO STOLU Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U BÍLÉHO BERÁNKA, U BÍLÉHO JELÍNKA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM S LÉKÁRNOU U SPASITELE Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ PARCELA Praha 2, Štěpánská 539/9 Nové Město , 1943 Praha 2, Malá Štěpánská 540/19, Štěpánská 540/7 Nové Město Praha 2, Ječná 545/19, Malá Štěpánská 545/12 Nové Město /1,2 Praha 2, Karlovo náměstí 550/35 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 555/31 Nové Město /1,2,3,4 Praha 2, Žitná 562/10 Nové Město Praha 2, Žitná 564/14 Nové Město Praha 2, Myslíkova 1275/12 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 1411/24 Nové Město Praha 2, Náplavní 1618/6 Nové Město Praha 2, Legerova 1830/44 Nové Město , 1780 Praha 2, Náplavní 2013/1 Nové Město Praha 2, Masarykovo nábřeží 2014/2 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 1980/70, 2000/78 Nové Město 1980, , 1107, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Školství Praha 2, Karlovo nám. 293/11,13 Nové Město HLÁVKOVA STUDENTSKÁ KOLEJ Č.P Školství Praha 2, Jenštejnská 1966/1, Dittrichova 1966/14 Nové Město HLAVŮV ÚSTAV Č.P Školství Praha 2, Albertov 2039/9, Studničkova 2039/2 Nové Město , VODNÍ MLÝN Č.P. 254 Ostatní Praha 2, Na Výtoni 254/2 Nové Město MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Ostatní VŠEOBECNÝ PENZIJNÍ ÚSTAV Č.P. 390 Ostatní BÝVALÁ PODSKALSKÁ CELNICE Č.P. 412 Ostatní BÝVALÝ MĚSTSKÝ ŠPITÁL A CHUDOBINEC U SV. BARTOLOMĚJE Č.P. 427 Praha 2, Palackého náměstí, Pod Slovany, Na poříčním právu, Na Moráni, Podskalská, nám. Pod Emauzy Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, Plavecká 390/1 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30, Podskalská 412/1 Nové Město 375, , 1215 Nové Město Nové Město Ostatní Praha 2, Vyšehradská 427/18 Nové Město , 1350, 1351, 1354

17 OBJEKT STAVEBNÍ TYP LOKALITA ZEMSKÁ PORODNICE Ostatní Praha 2, Apolinářská 441/18, Ke Karlovu 441/9 Nové Město 441 POPISNÉ KUPECKÁ NEMOCNICE Ostatní Praha 2, Ke Karlovu 485/4, Wenzigova 485/1, Sokolská Nové Město PARCELA 1526, 1527/1,2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, MICHNŮV LETOHRÁDEK Č.P. 462 (TZV. AMERIKA) Ostatní Praha 2, Ke Karlovu 462/20 Nové Město , 1675, VŠEOBECNÁ NEMOCNICE Č.P. 499 Ostatní Praha 2, U nemocnice 499/2, Pod Větrovem 499/3 Nové Město BÝVALÁ ŠKOLA U SV. ŠTĚPÁNA Č.P. 535 Ostatní Praha 2, Na Rybníčku 535/2, Štěpánská 535/6 Nové Město ŠKOLA Č.P. 536 (BÝVALÝ ŠPITÁL PŘI KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA) Ostatní Praha 2, Na Rybníčku 536/6 Nové Město PALÁC YMCA SPOLKOVÝ DŮM Č.P. 563 Ostatní Praha 2, Žitná 563/12 Nové Město SOKOLOVNA TĚLOCVIČNA, Č.P Ostatní Praha 2, Sokolská 1437/43 Nové Město SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Ostatní Praha 2, Na bojišti 1771/1, Ke Karlovu 1771/18 Nové Město , RESTAURACE VLTAVA Č.P Ostatní Praha 2, Rašínovo nábřeží Nové Město / ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Praha 2, Na Výtoni 2034/6, Na Hrobci 2034/7 Nové Město VINOHRADY OBJEKT KOSTEL SV. LUDMILY KAPLE SV. RODINY STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, náměstí Míru Vinohrady 1 PARCELA Praha 2, Pod nuselskými schody Vinohrady 1177, PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Park Praha 2, náměstí Míru Vinohrady PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Park Praha 2, Sady Svatopluka Čecha Vinohrady GRÖBEHO VILA (GRÉBOVKA), Č.P. 58 HAVLÍČKOVY SADY Park Praha 2, Havlíčkovy sady Vinohrady 58, 60, RIEGEROVY SADY Park Praha 2, Riegrovy sady, Vozová Vinohrady POMNÍK SVATOPLUKA ČECHA Socha Praha 2, Sady Svatopluka Čecha Vinohrady 1834/1 4079/2,3,4,6, /5 1934/1 1934/ , 1375/1,2, , 1383/1,2, 1385/2, 2454, , 2279, 2281/1,5,6,10,11,15,16,17,18,23, 2283/2, 2286/3, 4124/1,2,3 4118/1(část), 4114/2 2281/12, /1,2,3,4, 2281/2,3,4,14, 2283/1, 2286/2, 2288/1,2,3,4

18 OBJEKT ČINŽOVNÍ DŮM Č.P VENKOVSKÁ USEDLOST PŘEDMĚSTSKÁ VONDRAČKA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM SOCHAŘE BOHUSLAVA SCHNIRCHA Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM - LAICHTERŮV DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM Č.P OBYTNÁ STAVBA Č.P STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Italská 36/25 Vinohrady Praha 2, Perucká 61/13 Vinohrady Praha 2, U Zvonařky 65/1 Vinohrady /1 Praha 2, Škrétova 70/10 Vinohrady Praha 2, Americká 517/7 Vinohrady Praha 2, Mikovcova 548/5 Vinohrady , 415 Praha 2, Vinohradská 1233/22 Vinohrady Praha 2, Slezská 1333/46 Vinohrady PARCELA Praha 2, Chopinova 1543/4 Vinohrady , 2364 Praha 2, Chopinova 1556/6 Vinohrady Praha 2, Chopinova 1564/8 Vinohrady Praha 2, Pod Zvonařkou 1746/7 Vinohrady , 1180 Praha 2, Vinohradská 1896/46 Vinohrady ŠKOLA Č.P. 505 Školství Praha 2, Na Smetance 505/1 Vinohrady / ŠKOLA STŘEDNÍ EKONOMICKÁ Č.P Školství Praha 2, Vinohradská 1971/38, Blanická 1971/19 Vinohrady , ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Č.P. 100 Ostatní Praha 2, Římská 100/46 Vinohrady ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Č.P. 300 NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH SPOLEČENSKÝ DŮM Č.P. 820 Ostatní Praha 2, Wilsonova 8 Vinohrady /1, 4354/5 Ostatní VINOHRADSKÁ TRŽNICE Č.P Ostatní Praha 2, náměstí Míru 820/9, Slezská 820/2, Korunní 820/1, 3 Praha 2, Vinohradská 1200/50, Budečská 1200/34, Slezská 1200/17, U Tržnice 1200/1 Vinohrady Vinohrady ČESKÝ ROZHLAS Č.P Ostatní Praha 2, Vinohradská 1409/12, Balbínova 1409/17 Vinohrady DIVADLO NA VINOHRADECH Č.P Ostatní Praha 2, náměstí Míru 1450/7, Ibsenova 1450/2, Šubertova 1450/1, Římská 1450/38 Vinohrady PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Ostatní Praha 2, Slezská 2000/9, Sázavská 2000/23 Vinohrady /1, TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA Č.P Ostatní Praha 2, Polská 2400/1 Vinohrady /1, 2288/2, 2288/3

19 VYŠEHRAD OBJEKT SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV MĚSTSKÝ DŮM Č.P VILA Č.P. 42 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 47 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 48 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 49 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 50 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 71 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 98 STAVEBNÍ TYP Technická LOKALITA Praha 5, Praha 2, přes Vltavu, Vyšehradská ul Vyšehrad, Smíchov POPISNÉ Praha 2, Vratislavova 33/2 Vyšehrad 33 3 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42/6 Vyšehrad 42 30, 31 Praha 2, Rašínovo nábřeží 47/8 Vyšehrad 47 28, 29 Praha 2, Vratislavova 48/2, Libušina 48/5 Vyšehrad 48 4, 5, 6 Praha 2, Libušina 49/3 Vyšehrad 49 7, 8, 9 Praha 2, Libušina 50/1, Rašínovo nábřeží 50/26 Vyšehrad 50 10, 11/1 Praha 2, Rašínovo nábřeží 71/10 Vyšehrad 71 26, 27/1 Praha 2, Neklanova 98/30, Přemyslova 98/1 Vyšehrad ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Ostatní Praha 2, Svobodova Vyšehrad 86, , PARCELA LEGENDA MAJETEK HMP nesvěřený MČ P2 MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - bez podílového vlastnictví MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - bez podílového vlastnictví - parcela MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - podílové vlastnictví

20 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.3. Významné archeologické plochy Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. Jejich ochrana by měla být samozřejmostí. Archeologické pozůstatky jsou v mnoha případech jedinými dochovanými doklady kulturních hodnot města, jeho urbanistického růstu a vývoje architektury. Rozšiřují poznání o kulturu dávno minulou a prohlubují znalosti i povědomí kontinuity kulturního rozvoje společnosti. V souladu se současnými trendy větší ochrany archeologických památek, zdůrazněných i přijetím Maltské konvence je nyní kladen orgány památkové péče podstatně větší důraz na ochranu archeologických terénů a jejich zachování na původním místě Seznam významných archeologických ploch na území MČ Praha 2 Myslíkova č.p. 259-II, parc. č. 1041, k. ú. Nové Město (kompletní plocha městské parcely, kombinace zastavěné a nezastavěné plochy, z doby založení Nového Města, možnost nálezu staršího osídlení) Na Zbořenci č.p. 275-II, parc. č. 1080, k. ú. Nové Město (kompletní plocha městské parcely, kombinace zastavěné a nezastavěné plochy, dochovány relikty kláštera křižovníků Božího hrobu, 11. a 12. stol.) Karlovo náměstí, parc. č. 2416, k. ú. Nové Město (komunikačně a parkově upravená plocha ve středu náměstí v ose Ječná a Resslova ul., kde stávala kaple Božího Těla) Na Rybníčku, Štěpánská, Žitná č.p. 568-II, rotunda, parc. č. 2122, 2123, 2124, 2125/1, 2125/4, 2126, 2127, k. ú. Nové Město (rotunda sv. Longina, parkově upravené okolí, budova fary) Na Rybníčku, Štěpánská č.p. 536-II, 1428-II, k. ú. Nové Město, kostel, parc. č. 2144, 2145/1, 2145/2, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2 (kostel sv. Štěpána a parkově upravené okolí, komunikace) Rašínovo nábřeží (Zítkovy sady), parc. č. 2439, k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, území zahrnující část asanovaného Podskalí, možnost existence základů kostela sv. Jana Křtitele s pohřebištěm) Vyšehradská č.p. 320-II, parc. č. 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1, 1249/1, 1249/2,1250, 1257, k. ú. Nové Město (původní vrcholně středověký klášterní komplex, možnost existence románského kostela a doklady raně středověkého osídlení) Karlovo náměstí č.p. 502-II (část), parc.č. 1643, k.ú. Nové Město (Faustův dům - historické podzemí obsahuje řadu zděných stavebních konstrukcí, které dokládají složitý stavební vývoj objektu) Mezi Viničnou, Kateřinskou, Ke Karlovu č.p. 468, parc. č. 1670, 1666 (část), 1667 (část), 1669,1671, k. ú. Nové Město (areál kostela a kláštera sv. Kateřiny, unikátní z doby založení Nového Města, možnost dochování gotických stavebních konstrukcí) Trojická č.p. 430-II, parc. č. 1323, 1324, 1325, 1326, k. ú. Nové Město (areál kostela Nejsvětější Trojice se hřbitovem, místo s doklady pravěkého a raně středověkého osídlení) Plavecká parc. č (část), 1308, k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, zbytky intaktních terénů raně a vrcholně středověkého osídlení) Plavecká, vnitroblok č.p II a 399-II (dvorní zázemí), parc. č. 1313, 1342, k. ú. Nové Město (nezastavěné dvorní partie domů, doklady pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení v zázemí Vyšehradu) Vyšehradská, Na Slupi č.p. 427-II (dvorní část), 2052-II, 1445-II, 2089-II, parc. č. 1350, 1354, 1355, 1346, 1345/1, 1345/2, k. ú. Nové Město (zastavěná plocha s nezastavěným dvorním zázemím, doklady pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení v zázemí Vyšehradu) Apolinářská č.p. 447-II (část), kostel, parc. č. 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 (část), k. ú. Nové Město (východní třetina budovy VFN, dvůr, kostel sv. Apolináře a nezastavěné okolí, unikátně dochovaná sakrální z počátků Nového Města s historickými terény v interiéru a okolí) Rašínovo nábřeží č.p. 412, parc. č. 1387, 1388/1, 1388/2, 1389, 2451/3, k. ú. Nové Město (částečně zastavěná plocha, převážně však parkově upravená plocha, území asanovaného Podskalí se zachovanými historicky významnými relikty původní zástavby, která navazovala na dochovaný pozdně gotický objekt Podskalské celnice) Albertov, Hlavova, parc. č (část), k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, doklady historického osídlení v zázemí Vyšehradu, pozůstatky pravěkého osídlení) Ke Karlovu, Sokolská, Horská, B. Němcové, č.p. 453-II, parc. č. 1439, 1440, 1441,1442, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1445/5, 1445/6, k. ú. Nové Město (areál kláštera augustiniánů kanovníků s kostelem P. Marie a Karla Velikého Na Karlově, unikátní vrcholně středověký komplex se zachovalými středověkými konstrukcemi a terény) 42

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

PŘÍLOHA č.1 KATALOG. FOTO INGBAUCZ s.r.o.

PŘÍLOHA č.1 KATALOG. FOTO INGBAUCZ s.r.o. PŘÍLOHA č.1 KATALOG FOTO INGBAUCZ s.r.o. KULTURNÍCH NEMOVITÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY ČÍSLO OBJEKT STAVEBNÍ TYP 1 NOVOMĚSTSKÁ RADNICE Ostatní 2 KLÁŠTER

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A

9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A 9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A 37 Obr. 1 Ideový návrh Sokolovny, 1922. (Zdroj: Sokol B. p. H.) Obr. 2 Hlavní průčelí Sokolovny, pohled, 1922. (Zdroj: MMB) 38 Obr. 3 Severní průčelí Sokolovny, pohled,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a a informační zařízení v v památkově chráněném území hlavního města Prahy MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hlavního města Prahy Odbor Odbor památkové péče péče 2003

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html]

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] 1 z 4 29.11.2012 22:24 Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] Přístup pro zaměstnance [https://vpn.praha-mesto.cz] Hlavní stránka [/jnp/cz/home/index.html]: Magistrát hl. m. Prahy

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Vzdálenosti:... 6 5)

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany

Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany z praxe Národního památkového ústavu, ú.o.p.josefov Ing. Lenka Nyklová obsah: 1. Kulturní památka jako architektonické dílo hodnota kulturní památky

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 340 ze dne 27.04.2015 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů R A D A M Ě

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora Z pověření společnosti Brátová a Krejčí,

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy Voda ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz 1 Fungování vodárny Na samostatném listu popište

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více