4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ"

Transkript

1 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého ve složitém vývoji a zachovaného přitom ve své konfiguraci, v půdorysné struktuře i prostorové skladbě postupných fází svých proměn a růstu. Historické jádro Prahy, jasně ohraničené na obou březích Vltavy, pronikavě převažuje nad přilehlou zástavbou převážně z 20. století. Praha je jedním z nejvýznamnějších evropských reprezentantů urbanistického a architektonického vývoje v průběhu 1100 let své existence. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. Celé území MČ Praha 2 je dotčeno památkovou ochranou vyhlášeny jsou zde Pražská památková rezervace a 2 památkové zóny - Vinohrady, Žižkov, Vršovice a Nusle. Kategorizace památkově chráněných území a objektů: Památková rezervace je chráněna jako územní celek s výjimečným souborem nemovitých kulturních památek i dalších architektonických, urbanistických a uměleckých hodnot. Při prohlášení vládou České republiky jsou definovány podmínky ochrany, které se vztahují i na nacházející se nemovitosti, které nejsou prohlášenými památkami. Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně - historickými a urbanisticko-architektonickými hodnotami. Národní kulturní památka je nejvýznamnější objekt s výjimečnými společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami. Kulturní památka je významný objekt, který se vyznačuje společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami. Ochranné pásmo je vymezováno, vyžaduje-li to ochrana nemovité národní kulturní památky, nemovité kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO Historicky i architektonicky nejcennější část Prahy byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO dne na 16. zasedáni Výboru světového dědictví v Santa Fe ve Spojených státech amerických. Oficiální název zapsané památky zní: Historic centre of Prague / historické jádro Prahy, číslo nominace 616. Historické jádro Prahy se svým rozsahem kryje s územím, které bylo v roce 1971 prohlášeno nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 66/1971 ze dne 21.července 1971 památkovou rezervací. Zapsaný statek je s touto památkovou rezervací totožný. Památkové rezervaci v hlavním městě Praze, historickému jádru Prahy, bylo rozhodnutím Národního výboru hlavního města Prahy v roce 1981 stanoveno ochranné pásmo (čj. Kul/5 932/81 ze dne Rozhodnuti Odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hlavním městě Praze) Městské památkové rezervace V hlavním městě Praze jsou vyhlášeny 3 památkové rezervace jedna městská (Pražská památková rezervace) a dvě vesnické památkové rezervace (Stodůlky v Praze 5 a Ruzyně v Praze 6). Nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze bylo historické jádro Prahy, jehož část leží na území městské části Praha 2, prohlášeno památkovou rezervací v hlavním městě Praze. Charakter a rozsah památkové rezervace je stanoven takto: Vláda České socialistické republiky nařizuje podle 4 zákona č. 22 /1958 Sb.,o kulturních památkách: 1 Historické jádro hlavního města Prahy se prohlašuje za památkovou rezervaci (dále jen rezervace). 2 Rozsah rezervace se vymezuje katastrálním územím Starého Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních území. Hranice rezervace je vyznačena v plánu, který je přílohou tohoto nařízení. 23

2 LEGENDA MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY V CENTRÁLNÍ OBLASTI MANAGEMENT PLAN HISTORICKÉHO JÁDRA PRAHY, 2009

3 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Rozloha pražské městské památkové rezervace je 866 ha. Vzhledem k významu území historického jádra Prahy, podle platné právní úpravy, městské památkové rezervace, došlo v roce 1981 k vytyčení jeho ochranného pásma, které se rozkládá na relativně velkém území města na ha. Na území městské části Praha 2 se rozkládá pouze část Pražské památkové rezervace viz grafické přílohy. Jednotlivá památkově chráněná území se mnohde překrývají. Například většina památkových zón se nachází na území ochranného pásma historického jádra Prahy a ochranná pásma národních kulturních památek se překrývají s územím památkové rezervace i jejího ochranného pásma Městské památkové zóny Na území hlavního města je vyhlášeno celkem 17 městských památkových zón. Na území městské části Praha 2 zasahují dvě zóny, které byly vyhlášeny vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. Jsou to městská památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (rozloha 533 ha) a městská památková zóna Nusle (rozloha 95 ha), zahrnují katastrální území Vinohrady a katastrální území Nusle. Jejich území je zároveň i ochranným pásmem památkové rezervace Památková ochrana objektů a lokalit Na území historického jádra Prahy a jeho ochranného pásma se nachází více než památkově chráněných objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Národních kulturních památek je na území hlavního města vyhlášeno 34. Aktuální počet nemovitých kulturních památek dle ÚSKP na území městské části Praha 2 k je 132. Přílohou této kapitoly je katalog všech nemovitých kulturních památek na území městské části Praha 2. Počty nemovitých kulturních památek dle katastrálních území (včetně národních kulturních památek): katastrální území Nové Město: 91 katastrální území Vinohrady: 30 katastrální území Vyšehrad: 11 Počty památek dle členění na městskou památkovou rezervaci a městské památkové zóny: MPR: 102 MPZ: Národní kulturní památky Na území městské části Praha 2 jsou vyhlášeny tři národní kulturní památky: Novoměstská radnice (k. ú. Nové Město) Klášter Benediktinů Na Slovanech (Emauzské opatství) (k. ú. Nové Město) Pevnost Vyšehrad (k. ú. Vyšehrad) Městská část Praha 2 má svěřena vlastnická práva hlavním městem Prahou k rozsáhlému objektu národní kulturní památky Novoměstská radnice. 25

4 PAMÁTKOVÁ OCHRANA OBJEKTŮ A LOKALIT NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K NKP KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ PLOCHY POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K VÝZNAMNÝM ARCHEOLOGICKÝM PLOCHÁM MAPOVÝ PODKLAD HRANICE KATASTRU NOVÉ MĚSTO VINOHRADY VYŠEHRAD NUSLE BUDOVY / PARCELNÍ KRESBA PAMÁTKOVÁ PÉČE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 GIS MČ PRAHA 2, 2013

5 PAMÁTKOVÁ OCHRANA OBJEKTŮ A LOKALIT NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K NKP KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ PLOCHY POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K VÝZNAMNÝM ARCHEOLOGICKÝM PLOCHÁM MAPOVÝ PODKLAD HRANICE KATASTRU PAMÁTKOVÁ PÉČE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 GIS MČ PRAHA 2, 2013

6 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HL.M.PRAHY 2012

7 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Nemovité kulturní památky Aktuální počet nemovitých kulturních památek dle ÚSKP na území městské části Praha 2 k je 132 (včetně vyhlášených souborů památek zahrnujících i více objektů). Z toho má vlastnická práva HMP svěřena městská část Praha 2 k těmto 23 nemovitým kulturním památkám: K. ú. Nové Město: NOVOMĚSTSKÁ RADNICE PARK KARLOVO NÁMĚSTÍ ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 388 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 389 ČINŽOVNÍ DŮM U PRASÁTKŮ Č.P. 397 MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 485 MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 496 (parcela) MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO KŘÍŽE Č.P. 516 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P VODNÍ MLÝN Č.P. 254 K. ú. Vinohrady: KAPLE SV. RODINY (podílové spoluvlastnictví) PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA HAVLÍČKOVY SADY AREÁL, GRÖBEHO VILA, Č.P. 58 RIEGEROVY SADY ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 (parcela) ŠKOLA Č.P. 505 VINOHRADSKÁ TRŽNICE Č.P K. ú. Vyšehrad: MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 VILA Č.P. 47 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM (parcela) VILA Č.P. 50 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM (parcela) Od bylo prohlášeno 20 nemovitých kulturních památek a 2 části nemovitých kulturních památek, z toho k 7 památkám má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva. Od zpracování Aktualizace programu regenerace v roce 2011 byla prohlášena jedna nemovitá kulturní památka (činžovní dům č.p. 2034), prohlášena jedna část existujících nemovitých kulturních památek (areál Psychiatrické kliniky VFN). Následující tabulka s přehledem nově zapsaných památek byla dále doplněna o jednu část nemovité kulturní památky prohlášenou r (pomník sanitářům padlým v 1.sv. válce). U čtyř nemovitých kulturních památek byla prodána, k parcele má nadále MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva (měšťanský dům č.p. 496 v k.ú. Nové Město, činžovní dům č.p. 517 v k.ú. Vinohrady, vily č.p. 47 a č.p. 50 v k.ú. Vinohrady). Nemovité kulturní památky a části nemovitých kulturních památek zapsané od do (řazeno dle data zápisu) DATUM ZÁPISU DO ÚSKP OBJEKT PAMÁTKOVÁ OCHRANA REJSTŘ. ÚSKP AREÁL PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE prohlášen jako část nem. kulturní památky klášter augustiniánek a jako část nemovité kulturní památky palác Voračických č.p. 460 Nové Město MPR Soubor 40092/ /

8 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR DATUM ZÁPISU DO ÚSKP OBJEKT PAMÁTKOVÁ OCHRANA REJSTŘ. ÚSKP ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 Vyšehrad MPR Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 564 Nové Město MPR POMNÍK SANITÁŘŮM PADLÝM V 1. SV. VÁLCE prohlášen jako část nemovité kulturní památky Novoměstská jezuitská kolej č.p. 504 Nové Město MPR 47331/ ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 Vinohrady MPZ TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA Č.P Vinohrady MPZ Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 Vinohrady MPZ SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV Vyšehrad, Smíchov MPR Soubor SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Nové Město MPR RODINNÝ DŮM Č.P Vinohrady MPZ Soubor PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Vinohrady MPZ PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Vinohrady MPZ Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 Vinohrady MPZ SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 Nové Město MPR Soubor PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Vinohrady MPZ MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P. 65 ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P. 292 SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Vinohrady MPZ / Nové Město MPR / Nové Město MPR / MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 562 Nové Město MPR / ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Vyšehrad MPR Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR / památky, ke kterým má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva památky, ke kterým má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva - parcela 30

9 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Katastrální území Nové Město: 1-031: SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Socha je umístěna v přízemí ve vestibulu areálu objektu Vyšehradská 16. Pískovcová socha sv. Bartoloměje představuje kvalitní práci sochaře F. M. Brokoffa z doby po roce I když je socha vytvořena a komponována pro vnímání z pohledu na fasádě, výtvarně se plně uplatňuje i v novém způsobu prezentace jako solitérní plastika. Socha pochází s výzdoby barokní fasády špitálu sv. Bartoloměje na Novém Městě, který byl zbořen roku Byla umístěna na vrcholu štítového nástavce rizalitu fasády špitální budovy, ze středu vstupní osy nad hlavním portálem : ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P. 292 Karlovo náměstí Objekt je významným dokladem vývoje meziválečné architektury. Ve své koncepci, hmotové skladbě i členění fasády včetně interiérů a jeho umělecko řemeslných detailů je objektem ve své době vysoce nadprůměrným. Ve dvorním traktu je uplatněna pozoruhodná řada figurálních vitráží s pivovarnickými motivy : MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 562 Žitná 10 Třípatrový řadový dům, postavený r podle plánu stavitele Josefa Blechy pro JUDr. K. Wintersteina. Významná v neorenesančním slohu, se zachovanou výzdobou exteriéru i interiéru. V domě pobýval první ministr financí Československé republiky JUDr. Alois Rašín : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 564 Žitná 14 Dům navazující na původní středověkou parcelaci Nového Města s příznačnou pavlačovou kompozicí dvora, architektonicky zajímavou neorenesanční fasádou a řadou původních prvků v interiéru. Dům je zachován bez zásadnějších novodobých přestaveb. Dům je spojen s pobytem skladatele Antonína Dvořáka ( ), který tu žil téměř 24 let, od r do svého úmrtí Vznikla zde převážná část vrcholné skladatelovy tvorby. Dvořáka navštěvovali a v domě pobývali další významní skladatelé, např. Johannes Brahms, Petr Iljič Čajkovskij, Edvard Hagerup Grieg, Leoš Janáček a další. V domě se narodil a bydlel významný český sochař Josef Mařatka, který sejmul skladatelovu posmrtnou masku : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Masarykovo nábřeží 2 Nárožní dům postavený v letech podle plánů stavitele Fr. Jiskry. Nárožní čtyřpatrová budova se zvýšeným přízemím, s bohatě architektonicky a plasticky řešenou neobarokní fasádou, v interiéru je dochována řada hodnotných výzdobných a umělecko řemeslných prvků. Dům je hodnotným reprezentantem závěrečné fáze období historismu významně se uplatňujícím v architektonickém řešení a panoramatu nábřeží : SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 Rašínovo nábřeží 70 a 78 Jedná se o mimořádně hodnotné dílo secesní architektury, které je příkladem rané inspirace architekturou perretovského typu s odlehčenou skeletovou prosklenou konstrukcí s kultivovanou architektonickou kompozicí, blízkou architektuře Lucerny, i stavebním detailem včetně prvků interiéru. Objekty byly postaveny r podle projektu Ing. Václava Havla. Oba objekty jsou řešeny architektonicky shodně: čtyřpatrová budova se zvýšeným přízemím, fasáda v přízemí čtyřosá, v patrech trojosá, ve střední ose s vystupujícím mělkým arkýřem, prostupujícím celou výškou fasády. Fasáda zvýšeného suterénu a přízemí je opatřena pásovou rustikou, patra jsou oddělena kordónovými římsami z paralelních horizontálních pásků. Nad střední arkýřovou částí je nízká věžová ná s elipticky zakončeným oknem, zakončená stříškou, nesoucí kovovou konstrukci globu. V interiéru se nachází množství hodnotných architektonických a umělecko řemeslných detailů. 31

10 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 1-087: SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Na bojišti 1, Ke Karlovu Třípatrová dvoukřídlá nárožní budova při ulici Na bojišti a Ke Karlovu, na východě trasa zrušené ulice Dientzenhoferovy. Na nároží výrazný arkýř, fasáda Ke Karlovu zakončena výrazným štítem. Stavba z r podle plánu stavitele Čeňka Gregora, západní křídlo doplněno v témže duchu r Velmi hodnotná neorenesanční architektura s dobře zachovanými prvky a prostory interiéru a jeho původní výzdoby, dokládající úroveň a vybavení objektu sanatoria z počátku 20. století : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Na Výtoni 2034/6, Na Hrobci 2034/7 Reprezentativní secesní činžovní dům s obchodními prostorami v přízemí byl postaven podle plánů stavitele a zároveň stavebníka Ferdinanda Štěpánka z r Představuje hodnotný doklad architektury reprezentačního nájemního domu z období secese s prvky rostlinné a geometrické secese. V interiérech se ve značné míře dochovaly prvky a detaily původního vybavení a výzdoby. Objekt dokládá vysokou architektonickou i uměleckořemeslnou úroveň činžovního domu počátku 20. století. POMNÍK SANITÁŘŮM PADLÝM V 1. SV. VÁLCE prohlášen jako část kulturní nemovité památky 1-018: Novoměstská jezuitská kolej č.p. 504 Karlovo náměstí, Ječná, U nemocnice Pomník sanitářům padlým v 1. světové válce, označovaný také jako pomník samaritánů, byl zbudován po roce Sestává se z kašny, obelisku, dvou zděných a omítnutých křídel s litinovými tabulkami se jmény padlých a ze dvou pískovcových plastik postavy sanitáře a ženské alegorické postavy. Pomník je údajně dílem sochařů Josefa Fojtíka a Josefa Vály. AREÁL PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE prohlášen jako část kulturních nemovitých památek 1-015: klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná Původní soubor kulturní nemovité památky kláštera augustiniánek byl rozšířen o areál Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s bývalou ředitelskou vilou a novou budovou nemocnice. Současně byla ochrana rozšířena na pozemky bývalé klášterní zahrady. Bývalá ředitelská vila - pozdně klasicistní objekt je jednopatrová, částečně podsklepená budova na čtvercovém půdorysu, s hlavním průčelím a vstupem orientovaným do zahrady. Nová budova nemocnice bez č.p. - pozdně klasicistní novo z let byla postavena v bývalé klášterní zahradě podél zrušené ulice Na Větrníku. Rozlehlá trojkřídlá dvoupatrová budova je navržena do půdorysu široce rozevřeného C, do nádvoří orientována vstupním průčelím s mohutným rizalitem a s patrovými vybíhajícími křídly : palác Voračických z Paběnic č.p. 460 Ke Karlovu 460/11, Apolinářská 460/13 U paláce Voračických byla památková ochrana rozšířena na ohradní zeď a na budovu bývalé kotelny cukrovaru s dominantou cihelného komínu patřících do areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 32

11 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Katastrální území Vinohrady: 2-003: PARK - SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Sadové úpravy na Náměstí Míru byly realizovány na počátku 90. let 19. století podle návrhu J. Mockera. V r upravovány L. Batěkem, dále pak podle návrhu architekta J. Kumpána. Jedná se o vývojový typ pražského sadu konce 19. století, zafixovaný v 30. letech 20. století s převládající výsadbou platanů a dobově charakteristických sakur : PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Soubor věcí sadů Svatopluka Čecha sestává s pozemku parc.č. 1934/1 s parkovou úpravou, pomníku básníka Sv. Čecha a obdélníkového bazénku s vodotrysky. Sad byl realizován na počátku 90. let 19. století jako městský park řešený na bázi krajinářského principu, obohacený plastikou Jana Štursy pomník Svatopluka Čecha : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 Italská 25 Dům je vysoce kvalitním reprezentantem neorenesanční architektury nájemního domu 19. století, který vyniká slohovou čistotou, výtvarnou kompozicí fasád, bohatou uměleckořemeslnou výzdobou exteriéru i interiéru a kvalitní sochařskou výzdobou společných interiérů budovy : MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P. 65 U Zvonařky 1 Jedná se o novobarokní objekt využívající rokokového detailu s pozoruhodně zachovanými prvky interiéru z téhož slohového období. Byl postaven na místě starší, patrně viniční usedlosti v letech 1896 až Jde o vynikající příklad reprezentačního obytného objektu na pohledově a urbanisticky exponovaném místě. Zvláště obytné části a prostory interiérů budovy představují mimořádně hodnotný slohový celek architektonického pojetí i jeho umělecké a umělecko řemeslné výzdoby a vybavení. Součástí nemovité kulturní památky je altán (evidenční číslo 1h), který se nalézá na části pozemku 1191/1 (pozemek 1191/1 není zájmem památkové ochrany) : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 Škrétova 10 Objekt byl postaven v r podle plánů architekta Hanse Richtera. Jedná se o urbanisticky a architektonicky významný nárožní objekt, reprezentující původní charakter zástavby okolí Národního muzea. Jeho architektonický výraz koresponduje jak s neorenesanční architekturou budovy muzea od J. Schulze, tak s neorenesančními průčelími tří objektů v protilehlém bloku. Mimořádná kvalita domu se týká jak jeho celkového řešení, tak umělecko řemeslné kvality detailů u exteriéru i interiéru : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 Americká 7 Dům je dokladem nejstarší zástavby Vinohrad z období historizujícího stavebního stylu konce 19. století. Svou koncepcí se blíží spíše činžovní vile. Exteriér a interiér s bohatou zdobnou výbavou dokumentuje výtvarné cítění i umělecko řemeslné dovednosti v době stavby domu : RODINNÝ DŮM Č.P Pod Zvonařkou 7 Soubor věcí domu sestává z objektu, zahrady a oplocení. Objekt svým architektonickým řešením připomíná český a moravský roubený lidový dům, avšak s dispozicí rozlehlého rodinného domu. Jedná se o zajímavý doklad meziválečné architektury 20. století, byla realizována v letech 1921 až 1922 podle návrhu Ing. Maxmiliána Duchoslava : PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Slezská 9, Sázavská 23 Čtyřpatrová rozsáhlá trojkřídlá budova o dvou nárožích nepravidelného půdorysu. Objekt byl vystaven v letech 1926 až 1928 podle projektu architekta Aloise Dryáka, vlysy na fasádě jsou zdobeny reliéfy na motivy výroby a prodeje tabáku, autorem je Josef Jiříkovský, autorem reliéfní výzdoby vrat a schodišťové podesty je Jaroslav Horejc. 33

12 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 2-030: TĚLOCVIČNA - SOKOLOVNA Č.P Polská 1 Soubor věcí budovy sokolovny a přilehlých pozemků. Funkcionalistická sokolovny architektů F. Marka a V. Vejrycha z let je jedním z nejvýznamnějších zástupců svého druhu. Jedná se o ukázku architektonického principu jednoty architektury a její funkce, prostupující a utvářející exteriér a interiér budovy. Na severní straně areálu navazuje hřiště s atletickou dráhou. Katastrální území Vyšehrad: 3-001: SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV 1.) železniční most o pěti otvorech v drážním km 3,390 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 38,60 m 2.) železniční most o jednom otvoru v drážním km 3,415 trati Praha hl.n. Praha Smíchov přes ulici Vyšehradskou 3.) železniční most o osmi otvorech v drážním km 3,470 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 69,0 m 4.) železniční most o čtyřech otvorech v drážním km 3,545 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 77,5 m 5.) železniční most o třech otvorech v drážním km 3,706 trati Praha hl.n. Praha Smíchov celkové délce přemostění 261,05 m Překlenutí Vltavy bylo realizováno v letech Dvojkolejní příhradový most z plávkové oceli má tři pole nad řekou o rozpětí 72m a čtyři menší otvory mimo koryto řeky. Snesení původního mostu a jeho nahrazení novým navrhla mostárna bratří Prášilů v Libni. Tři velká pole poloparabolických příhrad byla uložena na nově založených a vyzděných pilířích, které byly stavěny v řece bez přerušení lodního a železničního provozu. Hlavním konstruktérem mostu byl ing. Kolář. Navazující železniční viadukt představuje architektonicky vysoce hodnotnou technickou stavbu, zbudovanou v duchu pozdního klasicismu, plynule navazující na architektonický typ a tvarosloví liniových staveb z 50. a 60. let 19.století : MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 Vratislavova 33/2 Soubor domu č.p. 33/VI Vratislavova 2, Praha 2 a mobiliáře Lékárny pod Vyšehradem, která je umístěna v přízemí domu. Zařízení Lékárny pod Vyšehradem tvoří vzácně celistvě dochovaný soubor vybavení interiéru lékárny ze 30. let 20.století. Interiér je zařízen v jednotném architektonickém stylu nábytkem mobiliáře a pevně zabudovanými částmi domu (výkladní skříně, dlažby a obklady interiéru lékárny, dveře a dřevěné obložení stěn) Dokládá uměleckořemeslnou úroveň své doby : ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Svobodova 2 Soubor hlavní budovy č.p. 86, čekárny č.p.154 a strážního domku. Budova železniční stanice, zřízené r při stavbě spojovací trati mezi dnešním Masarykovým nádražím, nově postaveným nádražím Františka Josefa I. (dnešní Hlavní nádraží) a Smíchovským nádražím (nádraží západní dráhy). Na nádraží navazuje železniční most. Dnešní budova pocházející z r stojí na místě starších budov ze 70. let 19. století. Mimo hlavní budovu v secesním duchu s prvky historismu zahrnuje i pozoruhodnou stavbu hrázděné čekárny v prostoru kolejiště a strážní domek při vyústění na kamenný viadukt předmostí Železničního mostu. Významné architektonicky i jako doklad rozvoje železniční sítě v Praze. 34

13 NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY OBJEKT STAVEBNÍ TYP 1 NOVOMĚSTSKÁ RADNICE Ostatní 2 KLÁŠTER BENEDIKTINŮ NA SLOVANECH (EMAUZSKÉ OPATSTVÍ) LOKALITA Praha 2, Karlovo náměstí 1/23, 2/22, Vodičkova 1/1, 2/3 Praha 2, Vyšehradská 320/49, Na Slovanech, Pod Slovany 320/22, Trojická 3 PEVNOST VYŠEHRAD Ostatní Praha 2 Vyšehrad POPISNÉ PARCELA Nové Město 1, 2 768, 769/2 Nové Město , 16, 35, 46, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 100, 102, , 1236, 1237/1,2 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1,2 1249/1,2, 1250, /1, 37(část), 67-69, 70/1,3, 71-75, 76/1-7, 77, 78/1,2, 79, 80, 81/1,2, 82/1-3, 83/1,2,3, 84, 85/1,2,3, 86, 91/1, 92/1-3, 93-97, 99/1,2, , 106/1,2, , 114/1,2, , 119/1,2, 120/1, 121/1-6, 122, 123, 124/1-5, 125/3,4, 126, 127, 128/1,2, 129, 130, 131/1-3, , 141/1,2, , , 159/1, 160, 267/1(část), 270, 271, 272/1-3, 273, 274, 275(část), 276, 277/1(část), 279/4, 279/5(část) KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY NOVÉ MĚSTO OBJEKT KOSTEL SV. JANA EVANGELISTY NA BOJIŠTI - ARCHEOLOGICKÉ STOPY KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE KOSTEL SV. APOLINÁŘE KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE - BÝVALÝ DŮM EMERITNÍCH KNĚŽÍ KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE ROTUNDA SV. LONGINA FARA Č.P FARA Č.P. 443 STAVEBNÍ TYP Archeolog. lokalita LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Kateřinská 465/42 Nové Město 1686 Praha 2, Trojická Nové Město 1323 PARCELA Praha 2, Apolinářská Nové Město 1549, 1550 Praha 2, Vyšehradská, Karlovo náměstí Nové Město 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 Praha 2, Na Zderaze, Resslova Nové Město , 1073 Praha 2, Štěpánská, Na Rybníčku Nové Město 2144, 2148 Praha 2, Resslova, Dittrichova Nové Město 1142 Praha 2, Na Rybníčku Nové Město 2127 Praha 2, Vyšehradská 430/41 Nové Město , 1325, 1326 Praha 2, Apolinářská443/10 Nové Město , 1539

14 OBJEKT FARA Č.P FARA Č.P KANOVNICKÝ DŮM Č.P KLÁŠTER A ŠPITÁL ALŽBĚTINĚK KLÁŠTER AUGUSTINIÁNEK KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ KANOVNÍKŮ NA KARLOVĚ KLÁŠTER SERVITŮ NOVOMĚSTSKÁ JEZUITSKÁ ŠKOLA PROBOŠTSTVÍ KŘÍŽOVNÍKŮ BOŽÍHO HROBU (KLÁŠTER NA ZDERAZE) STAVEBNÍ TYP LOKALITA Praha 2, Štěpánská 568/10, Žitná 568/22, Na Rybníčku 3 POPISNÉ PARCELA Nové Město , 2124, 2125/1, Praha 2, Vyšehradská 1991/28 Nové Město Praha 2, Apolinářská 447/4 Nové Město , 1552, 1553/1,2, 1554 Praha 2, Na Slupi, Apolinářská, Albertov Nové Město 448 Praha 2 Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná, Nové Město 468, Ke Karlovu, B. Němcové, Sokolská, Horská Nové Město 453 Praha 2, Na Slupi, Albertov, Horská Praha 2, Karlovo náměstí, Ječná, U nemocnice Praha 2, Na Zderaze, Na Zbořenci Nové Město Nové Město Nové Město 450, , , 269, 275, /1-5, 1565/1,2, 1566, 1567, 1568, 1569/1,2,3, 1570, 1571, (bez staveb), 1661, 1662, 1664/2, , , , 1895, 1896, 1897/6,7,8,9, 1898/1,2,3,7, , 1075, 1077, PARK KARLOVO NÁMĚSTÍ Park Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/1, 2418/1, 2419/ KAŠNA SE SOCHOU SV. JOSEFA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/ POMNÍK ALOISE JIRÁSKA Socha Praha 2, Jiráskovo náměstí Nové Město 2410/ POMNÍK BENEDIKTA ROEZLA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2418/ POMNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO Socha Praha 2, Palackého náměstí Nové Město 2438/1 (pozemek bez ochrany) POMNÍK JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK KAROLINY SVĚTLÉ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK VÍTĚZSLAVA HÁLKA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/ SLOUP SE SOCHOU SV. VOJTĚCHA Socha Praha 2, Apolinářská, Viničná Nové Město 2469/ SOCHA P. MARIE KARLOVSKÉ Socha Praha 2, kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově Nové Město SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Socha Praha 2, Vyšehradská 424/16 Nové Město MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ NOVOMĚSTSKÉ SILNIČNÍ MOST FRANTIŠKA PALACKÉHO SILNIČNÍ MOST JIRÁSKŮV Technická Technická Technická Praha 2, k.ú. Nové Město, podél hranice s k.ú. Vinohrady Praha 2 z Palackého náměstí, Praha 5 Praha 1, Praha 2, z Jiráskova náměstí, Praha 5 Nové Město 2462/1 Nové Město, Smíchov Nové Město, Smíchov

15 OBJEKT MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZÍTKŮ Č.P ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM U PRASÁTKŮ Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U SV. VÁCLAVA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KOLÍBALŮ Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KOZOLUPSKÝCH Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U CHARVÁTŮ Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U STŘÍBRNÉHO MELOUNU Č.P PALÁC VORAČICKÝCH Z PABĚNIC Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U ČESKÉHO BRATRA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM ŠTEFÁNIKŮV Č.P. 486 (LÉKAŘSKÝ DŮM) MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P PALÁC FAUSTŮV, Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO KŘÍŽE Č.P. 516 STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Vodičkova 12/5 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 292/14,15 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 388/48 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 389/46 Nové Město Praha 2, Trojická 397/18 Nové Město /1,2 Praha 2, Rašínovo nábřeží 407/36 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 409/34 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 419/14, Botičská 419/2 Nové Město /1,2 Praha 2, Vyšehradská 420/19 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 421/21 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 426/33 Nové Město PARCELA Praha 2, Apolinářská 439/9 Nové Město /1,2,3,4,5,7, 1596 Praha 2, Apolinářská 444/8 Nové Město Praha 2, Ke Karlovu 457/7 Nové Město /1 Praha 2, Ke Karlovu 460/11, Apolinářská 460/13 Nové Město , 1664/1, 1665 Praha 2, Lípová 477/9 Nové Město Praha 2, Kateřinská 485/20 Nové Město Praha 2, Sokolská 486/33, Ječná 486/42 Nové Město Praha 2, Kateřinská 489/14 Nové Město , 1609 Praha 2, Kateřinská 496/2 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 502/40 Nové Město /1 Praha 2, Ječná 516/28, Ke Karlovu 21 Nové Město , 1862

16 OBJEKT MĚŠŤANSKÝ DŮM U ŠUMAVSKÉHO DUBU Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U SLIVENECKÝCH Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KAMENNÉHO STOLU Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U BÍLÉHO BERÁNKA, U BÍLÉHO JELÍNKA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM S LÉKÁRNOU U SPASITELE Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ PARCELA Praha 2, Štěpánská 539/9 Nové Město , 1943 Praha 2, Malá Štěpánská 540/19, Štěpánská 540/7 Nové Město Praha 2, Ječná 545/19, Malá Štěpánská 545/12 Nové Město /1,2 Praha 2, Karlovo náměstí 550/35 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 555/31 Nové Město /1,2,3,4 Praha 2, Žitná 562/10 Nové Město Praha 2, Žitná 564/14 Nové Město Praha 2, Myslíkova 1275/12 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 1411/24 Nové Město Praha 2, Náplavní 1618/6 Nové Město Praha 2, Legerova 1830/44 Nové Město , 1780 Praha 2, Náplavní 2013/1 Nové Město Praha 2, Masarykovo nábřeží 2014/2 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 1980/70, 2000/78 Nové Město 1980, , 1107, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Školství Praha 2, Karlovo nám. 293/11,13 Nové Město HLÁVKOVA STUDENTSKÁ KOLEJ Č.P Školství Praha 2, Jenštejnská 1966/1, Dittrichova 1966/14 Nové Město HLAVŮV ÚSTAV Č.P Školství Praha 2, Albertov 2039/9, Studničkova 2039/2 Nové Město , VODNÍ MLÝN Č.P. 254 Ostatní Praha 2, Na Výtoni 254/2 Nové Město MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Ostatní VŠEOBECNÝ PENZIJNÍ ÚSTAV Č.P. 390 Ostatní BÝVALÁ PODSKALSKÁ CELNICE Č.P. 412 Ostatní BÝVALÝ MĚSTSKÝ ŠPITÁL A CHUDOBINEC U SV. BARTOLOMĚJE Č.P. 427 Praha 2, Palackého náměstí, Pod Slovany, Na poříčním právu, Na Moráni, Podskalská, nám. Pod Emauzy Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, Plavecká 390/1 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30, Podskalská 412/1 Nové Město 375, , 1215 Nové Město Nové Město Ostatní Praha 2, Vyšehradská 427/18 Nové Město , 1350, 1351, 1354

17 OBJEKT STAVEBNÍ TYP LOKALITA ZEMSKÁ PORODNICE Ostatní Praha 2, Apolinářská 441/18, Ke Karlovu 441/9 Nové Město 441 POPISNÉ KUPECKÁ NEMOCNICE Ostatní Praha 2, Ke Karlovu 485/4, Wenzigova 485/1, Sokolská Nové Město PARCELA 1526, 1527/1,2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, MICHNŮV LETOHRÁDEK Č.P. 462 (TZV. AMERIKA) Ostatní Praha 2, Ke Karlovu 462/20 Nové Město , 1675, VŠEOBECNÁ NEMOCNICE Č.P. 499 Ostatní Praha 2, U nemocnice 499/2, Pod Větrovem 499/3 Nové Město BÝVALÁ ŠKOLA U SV. ŠTĚPÁNA Č.P. 535 Ostatní Praha 2, Na Rybníčku 535/2, Štěpánská 535/6 Nové Město ŠKOLA Č.P. 536 (BÝVALÝ ŠPITÁL PŘI KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA) Ostatní Praha 2, Na Rybníčku 536/6 Nové Město PALÁC YMCA SPOLKOVÝ DŮM Č.P. 563 Ostatní Praha 2, Žitná 563/12 Nové Město SOKOLOVNA TĚLOCVIČNA, Č.P Ostatní Praha 2, Sokolská 1437/43 Nové Město SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Ostatní Praha 2, Na bojišti 1771/1, Ke Karlovu 1771/18 Nové Město , RESTAURACE VLTAVA Č.P Ostatní Praha 2, Rašínovo nábřeží Nové Město / ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Praha 2, Na Výtoni 2034/6, Na Hrobci 2034/7 Nové Město VINOHRADY OBJEKT KOSTEL SV. LUDMILY KAPLE SV. RODINY STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, náměstí Míru Vinohrady 1 PARCELA Praha 2, Pod nuselskými schody Vinohrady 1177, PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Park Praha 2, náměstí Míru Vinohrady PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Park Praha 2, Sady Svatopluka Čecha Vinohrady GRÖBEHO VILA (GRÉBOVKA), Č.P. 58 HAVLÍČKOVY SADY Park Praha 2, Havlíčkovy sady Vinohrady 58, 60, RIEGEROVY SADY Park Praha 2, Riegrovy sady, Vozová Vinohrady POMNÍK SVATOPLUKA ČECHA Socha Praha 2, Sady Svatopluka Čecha Vinohrady 1834/1 4079/2,3,4,6, /5 1934/1 1934/ , 1375/1,2, , 1383/1,2, 1385/2, 2454, , 2279, 2281/1,5,6,10,11,15,16,17,18,23, 2283/2, 2286/3, 4124/1,2,3 4118/1(část), 4114/2 2281/12, /1,2,3,4, 2281/2,3,4,14, 2283/1, 2286/2, 2288/1,2,3,4

18 OBJEKT ČINŽOVNÍ DŮM Č.P VENKOVSKÁ USEDLOST PŘEDMĚSTSKÁ VONDRAČKA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM SOCHAŘE BOHUSLAVA SCHNIRCHA Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM - LAICHTERŮV DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM Č.P OBYTNÁ STAVBA Č.P STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Italská 36/25 Vinohrady Praha 2, Perucká 61/13 Vinohrady Praha 2, U Zvonařky 65/1 Vinohrady /1 Praha 2, Škrétova 70/10 Vinohrady Praha 2, Americká 517/7 Vinohrady Praha 2, Mikovcova 548/5 Vinohrady , 415 Praha 2, Vinohradská 1233/22 Vinohrady Praha 2, Slezská 1333/46 Vinohrady PARCELA Praha 2, Chopinova 1543/4 Vinohrady , 2364 Praha 2, Chopinova 1556/6 Vinohrady Praha 2, Chopinova 1564/8 Vinohrady Praha 2, Pod Zvonařkou 1746/7 Vinohrady , 1180 Praha 2, Vinohradská 1896/46 Vinohrady ŠKOLA Č.P. 505 Školství Praha 2, Na Smetance 505/1 Vinohrady / ŠKOLA STŘEDNÍ EKONOMICKÁ Č.P Školství Praha 2, Vinohradská 1971/38, Blanická 1971/19 Vinohrady , ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Č.P. 100 Ostatní Praha 2, Římská 100/46 Vinohrady ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Č.P. 300 NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH SPOLEČENSKÝ DŮM Č.P. 820 Ostatní Praha 2, Wilsonova 8 Vinohrady /1, 4354/5 Ostatní VINOHRADSKÁ TRŽNICE Č.P Ostatní Praha 2, náměstí Míru 820/9, Slezská 820/2, Korunní 820/1, 3 Praha 2, Vinohradská 1200/50, Budečská 1200/34, Slezská 1200/17, U Tržnice 1200/1 Vinohrady Vinohrady ČESKÝ ROZHLAS Č.P Ostatní Praha 2, Vinohradská 1409/12, Balbínova 1409/17 Vinohrady DIVADLO NA VINOHRADECH Č.P Ostatní Praha 2, náměstí Míru 1450/7, Ibsenova 1450/2, Šubertova 1450/1, Římská 1450/38 Vinohrady PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Ostatní Praha 2, Slezská 2000/9, Sázavská 2000/23 Vinohrady /1, TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA Č.P Ostatní Praha 2, Polská 2400/1 Vinohrady /1, 2288/2, 2288/3

19 VYŠEHRAD OBJEKT SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV MĚSTSKÝ DŮM Č.P VILA Č.P. 42 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 47 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 48 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 49 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 50 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 71 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 98 STAVEBNÍ TYP Technická LOKALITA Praha 5, Praha 2, přes Vltavu, Vyšehradská ul Vyšehrad, Smíchov POPISNÉ Praha 2, Vratislavova 33/2 Vyšehrad 33 3 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42/6 Vyšehrad 42 30, 31 Praha 2, Rašínovo nábřeží 47/8 Vyšehrad 47 28, 29 Praha 2, Vratislavova 48/2, Libušina 48/5 Vyšehrad 48 4, 5, 6 Praha 2, Libušina 49/3 Vyšehrad 49 7, 8, 9 Praha 2, Libušina 50/1, Rašínovo nábřeží 50/26 Vyšehrad 50 10, 11/1 Praha 2, Rašínovo nábřeží 71/10 Vyšehrad 71 26, 27/1 Praha 2, Neklanova 98/30, Přemyslova 98/1 Vyšehrad ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Ostatní Praha 2, Svobodova Vyšehrad 86, , PARCELA LEGENDA MAJETEK HMP nesvěřený MČ P2 MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - bez podílového vlastnictví MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - bez podílového vlastnictví - parcela MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - podílové vlastnictví

20 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.3. Významné archeologické plochy Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. Jejich ochrana by měla být samozřejmostí. Archeologické pozůstatky jsou v mnoha případech jedinými dochovanými doklady kulturních hodnot města, jeho urbanistického růstu a vývoje architektury. Rozšiřují poznání o kulturu dávno minulou a prohlubují znalosti i povědomí kontinuity kulturního rozvoje společnosti. V souladu se současnými trendy větší ochrany archeologických památek, zdůrazněných i přijetím Maltské konvence je nyní kladen orgány památkové péče podstatně větší důraz na ochranu archeologických terénů a jejich zachování na původním místě Seznam významných archeologických ploch na území MČ Praha 2 Myslíkova č.p. 259-II, parc. č. 1041, k. ú. Nové Město (kompletní plocha městské parcely, kombinace zastavěné a nezastavěné plochy, z doby založení Nového Města, možnost nálezu staršího osídlení) Na Zbořenci č.p. 275-II, parc. č. 1080, k. ú. Nové Město (kompletní plocha městské parcely, kombinace zastavěné a nezastavěné plochy, dochovány relikty kláštera křižovníků Božího hrobu, 11. a 12. stol.) Karlovo náměstí, parc. č. 2416, k. ú. Nové Město (komunikačně a parkově upravená plocha ve středu náměstí v ose Ječná a Resslova ul., kde stávala kaple Božího Těla) Na Rybníčku, Štěpánská, Žitná č.p. 568-II, rotunda, parc. č. 2122, 2123, 2124, 2125/1, 2125/4, 2126, 2127, k. ú. Nové Město (rotunda sv. Longina, parkově upravené okolí, budova fary) Na Rybníčku, Štěpánská č.p. 536-II, 1428-II, k. ú. Nové Město, kostel, parc. č. 2144, 2145/1, 2145/2, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2 (kostel sv. Štěpána a parkově upravené okolí, komunikace) Rašínovo nábřeží (Zítkovy sady), parc. č. 2439, k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, území zahrnující část asanovaného Podskalí, možnost existence základů kostela sv. Jana Křtitele s pohřebištěm) Vyšehradská č.p. 320-II, parc. č. 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1, 1249/1, 1249/2,1250, 1257, k. ú. Nové Město (původní vrcholně středověký klášterní komplex, možnost existence románského kostela a doklady raně středověkého osídlení) Karlovo náměstí č.p. 502-II (část), parc.č. 1643, k.ú. Nové Město (Faustův dům - historické podzemí obsahuje řadu zděných stavebních konstrukcí, které dokládají složitý stavební vývoj objektu) Mezi Viničnou, Kateřinskou, Ke Karlovu č.p. 468, parc. č. 1670, 1666 (část), 1667 (část), 1669,1671, k. ú. Nové Město (areál kostela a kláštera sv. Kateřiny, unikátní z doby založení Nového Města, možnost dochování gotických stavebních konstrukcí) Trojická č.p. 430-II, parc. č. 1323, 1324, 1325, 1326, k. ú. Nové Město (areál kostela Nejsvětější Trojice se hřbitovem, místo s doklady pravěkého a raně středověkého osídlení) Plavecká parc. č (část), 1308, k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, zbytky intaktních terénů raně a vrcholně středověkého osídlení) Plavecká, vnitroblok č.p II a 399-II (dvorní zázemí), parc. č. 1313, 1342, k. ú. Nové Město (nezastavěné dvorní partie domů, doklady pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení v zázemí Vyšehradu) Vyšehradská, Na Slupi č.p. 427-II (dvorní část), 2052-II, 1445-II, 2089-II, parc. č. 1350, 1354, 1355, 1346, 1345/1, 1345/2, k. ú. Nové Město (zastavěná plocha s nezastavěným dvorním zázemím, doklady pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení v zázemí Vyšehradu) Apolinářská č.p. 447-II (část), kostel, parc. č. 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 (část), k. ú. Nové Město (východní třetina budovy VFN, dvůr, kostel sv. Apolináře a nezastavěné okolí, unikátně dochovaná sakrální z počátků Nového Města s historickými terény v interiéru a okolí) Rašínovo nábřeží č.p. 412, parc. č. 1387, 1388/1, 1388/2, 1389, 2451/3, k. ú. Nové Město (částečně zastavěná plocha, převážně však parkově upravená plocha, území asanovaného Podskalí se zachovanými historicky významnými relikty původní zástavby, která navazovala na dochovaný pozdně gotický objekt Podskalské celnice) Albertov, Hlavova, parc. č (část), k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, doklady historického osídlení v zázemí Vyšehradu, pozůstatky pravěkého osídlení) Ke Karlovu, Sokolská, Horská, B. Němcové, č.p. 453-II, parc. č. 1439, 1440, 1441,1442, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1445/5, 1445/6, k. ú. Nové Město (areál kláštera augustiniánů kanovníků s kostelem P. Marie a Karla Velikého Na Karlově, unikátní vrcholně středověký komplex se zachovalými středověkými konstrukcemi a terény) 42

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 7

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 7 SÍDELNÍ STRUKTURA.1 ÚZEMNÍ VÝVOJ MĚSTA Hlavní město Pra je největším městem České republiky se správním územím o rozloze 496,1 km2 a s cca 1,2 miliony trvalých a 0,3 mil. přechodných obyvatel. Podíl zastavěného

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod.

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně

Více

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce 1 Název: Praha do kapsy Text: Pražská informační služba Prague City Tourism Foto: Pražská informační služba Prague City Tourism, Shutterstock a Eddie

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Analýza realitního trhu Prahy 4

Analýza realitního trhu Prahy 4 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza realitního trhu Prahy 4 Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Čermák Finance Vedoucí Práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha

Více

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní geografická charakteristika města... 5 3. Historický vývoj města a památková péče... 7 3.1 Stručný historický vývoj... 7 3.2 Historické památky... 7 4. Sídelní a administrativní

Více

BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ

BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ PETR KUČERA BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST OBOR 11: STAVITELSTVÍ, ARCHITEKTURA

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Urbanismus 3 územní plánování

Urbanismus 3 územní plánování Urbanismus 3 územní plánování Cvičení: Limity území Údaje opřené o legislativu, vyplývající z nějakého zákona. Na internetu pražský územní plán výkres limitů, neobsahuje: - památkově chráněné objekty památkářský

Více