4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ"

Transkript

1 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého ve složitém vývoji a zachovaného přitom ve své konfiguraci, v půdorysné struktuře i prostorové skladbě postupných fází svých proměn a růstu. Historické jádro Prahy, jasně ohraničené na obou březích Vltavy, pronikavě převažuje nad přilehlou zástavbou převážně z 20. století. Praha je jedním z nejvýznamnějších evropských reprezentantů urbanistického a architektonického vývoje v průběhu 1100 let své existence. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. Celé území MČ Praha 2 je dotčeno památkovou ochranou vyhlášeny jsou zde Pražská památková rezervace a 2 památkové zóny - Vinohrady, Žižkov, Vršovice a Nusle. Kategorizace památkově chráněných území a objektů: Památková rezervace je chráněna jako územní celek s výjimečným souborem nemovitých kulturních památek i dalších architektonických, urbanistických a uměleckých hodnot. Při prohlášení vládou České republiky jsou definovány podmínky ochrany, které se vztahují i na nacházející se nemovitosti, které nejsou prohlášenými památkami. Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně - historickými a urbanisticko-architektonickými hodnotami. Národní kulturní památka je nejvýznamnější objekt s výjimečnými společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami. Kulturní památka je významný objekt, který se vyznačuje společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými a uměleckými hodnotami. Ochranné pásmo je vymezováno, vyžaduje-li to ochrana nemovité národní kulturní památky, nemovité kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO Historicky i architektonicky nejcennější část Prahy byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO dne na 16. zasedáni Výboru světového dědictví v Santa Fe ve Spojených státech amerických. Oficiální název zapsané památky zní: Historic centre of Prague / historické jádro Prahy, číslo nominace 616. Historické jádro Prahy se svým rozsahem kryje s územím, které bylo v roce 1971 prohlášeno nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 66/1971 ze dne 21.července 1971 památkovou rezervací. Zapsaný statek je s touto památkovou rezervací totožný. Památkové rezervaci v hlavním městě Praze, historickému jádru Prahy, bylo rozhodnutím Národního výboru hlavního města Prahy v roce 1981 stanoveno ochranné pásmo (čj. Kul/5 932/81 ze dne Rozhodnuti Odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hlavním městě Praze) Městské památkové rezervace V hlavním městě Praze jsou vyhlášeny 3 památkové rezervace jedna městská (Pražská památková rezervace) a dvě vesnické památkové rezervace (Stodůlky v Praze 5 a Ruzyně v Praze 6). Nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze bylo historické jádro Prahy, jehož část leží na území městské části Praha 2, prohlášeno památkovou rezervací v hlavním městě Praze. Charakter a rozsah památkové rezervace je stanoven takto: Vláda České socialistické republiky nařizuje podle 4 zákona č. 22 /1958 Sb.,o kulturních památkách: 1 Historické jádro hlavního města Prahy se prohlašuje za památkovou rezervaci (dále jen rezervace). 2 Rozsah rezervace se vymezuje katastrálním územím Starého Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních území. Hranice rezervace je vyznačena v plánu, který je přílohou tohoto nařízení. 23

2 LEGENDA MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY V CENTRÁLNÍ OBLASTI MANAGEMENT PLAN HISTORICKÉHO JÁDRA PRAHY, 2009

3 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Rozloha pražské městské památkové rezervace je 866 ha. Vzhledem k významu území historického jádra Prahy, podle platné právní úpravy, městské památkové rezervace, došlo v roce 1981 k vytyčení jeho ochranného pásma, které se rozkládá na relativně velkém území města na ha. Na území městské části Praha 2 se rozkládá pouze část Pražské památkové rezervace viz grafické přílohy. Jednotlivá památkově chráněná území se mnohde překrývají. Například většina památkových zón se nachází na území ochranného pásma historického jádra Prahy a ochranná pásma národních kulturních památek se překrývají s územím památkové rezervace i jejího ochranného pásma Městské památkové zóny Na území hlavního města je vyhlášeno celkem 17 městských památkových zón. Na území městské části Praha 2 zasahují dvě zóny, které byly vyhlášeny vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. Jsou to městská památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (rozloha 533 ha) a městská památková zóna Nusle (rozloha 95 ha), zahrnují katastrální území Vinohrady a katastrální území Nusle. Jejich území je zároveň i ochranným pásmem památkové rezervace Památková ochrana objektů a lokalit Na území historického jádra Prahy a jeho ochranného pásma se nachází více než památkově chráněných objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Národních kulturních památek je na území hlavního města vyhlášeno 34. Aktuální počet nemovitých kulturních památek dle ÚSKP na území městské části Praha 2 k je 132. Přílohou této kapitoly je katalog všech nemovitých kulturních památek na území městské části Praha 2. Počty nemovitých kulturních památek dle katastrálních území (včetně národních kulturních památek): katastrální území Nové Město: 91 katastrální území Vinohrady: 30 katastrální území Vyšehrad: 11 Počty památek dle členění na městskou památkovou rezervaci a městské památkové zóny: MPR: 102 MPZ: Národní kulturní památky Na území městské části Praha 2 jsou vyhlášeny tři národní kulturní památky: Novoměstská radnice (k. ú. Nové Město) Klášter Benediktinů Na Slovanech (Emauzské opatství) (k. ú. Nové Město) Pevnost Vyšehrad (k. ú. Vyšehrad) Městská část Praha 2 má svěřena vlastnická práva hlavním městem Prahou k rozsáhlému objektu národní kulturní památky Novoměstská radnice. 25

4 PAMÁTKOVÁ OCHRANA OBJEKTŮ A LOKALIT NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K NKP KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ PLOCHY POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K VÝZNAMNÝM ARCHEOLOGICKÝM PLOCHÁM MAPOVÝ PODKLAD HRANICE KATASTRU NOVÉ MĚSTO VINOHRADY VYŠEHRAD NUSLE BUDOVY / PARCELNÍ KRESBA PAMÁTKOVÁ PÉČE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 GIS MČ PRAHA 2, 2013

5 PAMÁTKOVÁ OCHRANA OBJEKTŮ A LOKALIT NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K NKP KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY SOUBOR KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ PLOCHY POZEMKY PŘÍSLUŠNÉ K VÝZNAMNÝM ARCHEOLOGICKÝM PLOCHÁM MAPOVÝ PODKLAD HRANICE KATASTRU PAMÁTKOVÁ PÉČE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 GIS MČ PRAHA 2, 2013

6 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HL.M.PRAHY 2012

7 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Nemovité kulturní památky Aktuální počet nemovitých kulturních památek dle ÚSKP na území městské části Praha 2 k je 132 (včetně vyhlášených souborů památek zahrnujících i více objektů). Z toho má vlastnická práva HMP svěřena městská část Praha 2 k těmto 23 nemovitým kulturním památkám: K. ú. Nové Město: NOVOMĚSTSKÁ RADNICE PARK KARLOVO NÁMĚSTÍ ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 388 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 389 ČINŽOVNÍ DŮM U PRASÁTKŮ Č.P. 397 MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 485 MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 496 (parcela) MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO KŘÍŽE Č.P. 516 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P VODNÍ MLÝN Č.P. 254 K. ú. Vinohrady: KAPLE SV. RODINY (podílové spoluvlastnictví) PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA HAVLÍČKOVY SADY AREÁL, GRÖBEHO VILA, Č.P. 58 RIEGEROVY SADY ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 (parcela) ŠKOLA Č.P. 505 VINOHRADSKÁ TRŽNICE Č.P K. ú. Vyšehrad: MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 VILA Č.P. 47 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM (parcela) VILA Č.P. 50 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM (parcela) Od bylo prohlášeno 20 nemovitých kulturních památek a 2 části nemovitých kulturních památek, z toho k 7 památkám má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva. Od zpracování Aktualizace programu regenerace v roce 2011 byla prohlášena jedna nemovitá kulturní památka (činžovní dům č.p. 2034), prohlášena jedna část existujících nemovitých kulturních památek (areál Psychiatrické kliniky VFN). Následující tabulka s přehledem nově zapsaných památek byla dále doplněna o jednu část nemovité kulturní památky prohlášenou r (pomník sanitářům padlým v 1.sv. válce). U čtyř nemovitých kulturních památek byla prodána, k parcele má nadále MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva (měšťanský dům č.p. 496 v k.ú. Nové Město, činžovní dům č.p. 517 v k.ú. Vinohrady, vily č.p. 47 a č.p. 50 v k.ú. Vinohrady). Nemovité kulturní památky a části nemovitých kulturních památek zapsané od do (řazeno dle data zápisu) DATUM ZÁPISU DO ÚSKP OBJEKT PAMÁTKOVÁ OCHRANA REJSTŘ. ÚSKP AREÁL PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE prohlášen jako část nem. kulturní památky klášter augustiniánek a jako část nemovité kulturní památky palác Voračických č.p. 460 Nové Město MPR Soubor 40092/ /

8 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR DATUM ZÁPISU DO ÚSKP OBJEKT PAMÁTKOVÁ OCHRANA REJSTŘ. ÚSKP ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 Vyšehrad MPR Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 564 Nové Město MPR POMNÍK SANITÁŘŮM PADLÝM V 1. SV. VÁLCE prohlášen jako část nemovité kulturní památky Novoměstská jezuitská kolej č.p. 504 Nové Město MPR 47331/ ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 Vinohrady MPZ TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA Č.P Vinohrady MPZ Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 Vinohrady MPZ SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV Vyšehrad, Smíchov MPR Soubor SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Nové Město MPR RODINNÝ DŮM Č.P Vinohrady MPZ Soubor PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Vinohrady MPZ PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Vinohrady MPZ Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 Vinohrady MPZ SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 Nové Město MPR Soubor PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Vinohrady MPZ MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P. 65 ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P. 292 SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Vinohrady MPZ / Nové Město MPR / Nové Město MPR / MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 562 Nové Město MPR / ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Vyšehrad MPR Soubor ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Nové Město MPR / památky, ke kterým má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva památky, ke kterým má MČ Praha 2 hlavním městem Prahou svěřena vlastnická práva - parcela 30

9 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Katastrální území Nové Město: 1-031: SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Socha je umístěna v přízemí ve vestibulu areálu objektu Vyšehradská 16. Pískovcová socha sv. Bartoloměje představuje kvalitní práci sochaře F. M. Brokoffa z doby po roce I když je socha vytvořena a komponována pro vnímání z pohledu na fasádě, výtvarně se plně uplatňuje i v novém způsobu prezentace jako solitérní plastika. Socha pochází s výzdoby barokní fasády špitálu sv. Bartoloměje na Novém Městě, který byl zbořen roku Byla umístěna na vrcholu štítového nástavce rizalitu fasády špitální budovy, ze středu vstupní osy nad hlavním portálem : ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P. 292 Karlovo náměstí Objekt je významným dokladem vývoje meziválečné architektury. Ve své koncepci, hmotové skladbě i členění fasády včetně interiérů a jeho umělecko řemeslných detailů je objektem ve své době vysoce nadprůměrným. Ve dvorním traktu je uplatněna pozoruhodná řada figurálních vitráží s pivovarnickými motivy : MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 562 Žitná 10 Třípatrový řadový dům, postavený r podle plánu stavitele Josefa Blechy pro JUDr. K. Wintersteina. Významná v neorenesančním slohu, se zachovanou výzdobou exteriéru i interiéru. V domě pobýval první ministr financí Československé republiky JUDr. Alois Rašín : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 564 Žitná 14 Dům navazující na původní středověkou parcelaci Nového Města s příznačnou pavlačovou kompozicí dvora, architektonicky zajímavou neorenesanční fasádou a řadou původních prvků v interiéru. Dům je zachován bez zásadnějších novodobých přestaveb. Dům je spojen s pobytem skladatele Antonína Dvořáka ( ), který tu žil téměř 24 let, od r do svého úmrtí Vznikla zde převážná část vrcholné skladatelovy tvorby. Dvořáka navštěvovali a v domě pobývali další významní skladatelé, např. Johannes Brahms, Petr Iljič Čajkovskij, Edvard Hagerup Grieg, Leoš Janáček a další. V domě se narodil a bydlel významný český sochař Josef Mařatka, který sejmul skladatelovu posmrtnou masku : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Masarykovo nábřeží 2 Nárožní dům postavený v letech podle plánů stavitele Fr. Jiskry. Nárožní čtyřpatrová budova se zvýšeným přízemím, s bohatě architektonicky a plasticky řešenou neobarokní fasádou, v interiéru je dochována řada hodnotných výzdobných a umělecko řemeslných prvků. Dům je hodnotným reprezentantem závěrečné fáze období historismu významně se uplatňujícím v architektonickém řešení a panoramatu nábřeží : SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 Rašínovo nábřeží 70 a 78 Jedná se o mimořádně hodnotné dílo secesní architektury, které je příkladem rané inspirace architekturou perretovského typu s odlehčenou skeletovou prosklenou konstrukcí s kultivovanou architektonickou kompozicí, blízkou architektuře Lucerny, i stavebním detailem včetně prvků interiéru. Objekty byly postaveny r podle projektu Ing. Václava Havla. Oba objekty jsou řešeny architektonicky shodně: čtyřpatrová budova se zvýšeným přízemím, fasáda v přízemí čtyřosá, v patrech trojosá, ve střední ose s vystupujícím mělkým arkýřem, prostupujícím celou výškou fasády. Fasáda zvýšeného suterénu a přízemí je opatřena pásovou rustikou, patra jsou oddělena kordónovými římsami z paralelních horizontálních pásků. Nad střední arkýřovou částí je nízká věžová ná s elipticky zakončeným oknem, zakončená stříškou, nesoucí kovovou konstrukci globu. V interiéru se nachází množství hodnotných architektonických a umělecko řemeslných detailů. 31

10 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 1-087: SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Na bojišti 1, Ke Karlovu Třípatrová dvoukřídlá nárožní budova při ulici Na bojišti a Ke Karlovu, na východě trasa zrušené ulice Dientzenhoferovy. Na nároží výrazný arkýř, fasáda Ke Karlovu zakončena výrazným štítem. Stavba z r podle plánu stavitele Čeňka Gregora, západní křídlo doplněno v témže duchu r Velmi hodnotná neorenesanční architektura s dobře zachovanými prvky a prostory interiéru a jeho původní výzdoby, dokládající úroveň a vybavení objektu sanatoria z počátku 20. století : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Na Výtoni 2034/6, Na Hrobci 2034/7 Reprezentativní secesní činžovní dům s obchodními prostorami v přízemí byl postaven podle plánů stavitele a zároveň stavebníka Ferdinanda Štěpánka z r Představuje hodnotný doklad architektury reprezentačního nájemního domu z období secese s prvky rostlinné a geometrické secese. V interiérech se ve značné míře dochovaly prvky a detaily původního vybavení a výzdoby. Objekt dokládá vysokou architektonickou i uměleckořemeslnou úroveň činžovního domu počátku 20. století. POMNÍK SANITÁŘŮM PADLÝM V 1. SV. VÁLCE prohlášen jako část kulturní nemovité památky 1-018: Novoměstská jezuitská kolej č.p. 504 Karlovo náměstí, Ječná, U nemocnice Pomník sanitářům padlým v 1. světové válce, označovaný také jako pomník samaritánů, byl zbudován po roce Sestává se z kašny, obelisku, dvou zděných a omítnutých křídel s litinovými tabulkami se jmény padlých a ze dvou pískovcových plastik postavy sanitáře a ženské alegorické postavy. Pomník je údajně dílem sochařů Josefa Fojtíka a Josefa Vály. AREÁL PSYCHIATRICKÉ KLINIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE prohlášen jako část kulturních nemovitých památek 1-015: klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná Původní soubor kulturní nemovité památky kláštera augustiniánek byl rozšířen o areál Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s bývalou ředitelskou vilou a novou budovou nemocnice. Současně byla ochrana rozšířena na pozemky bývalé klášterní zahrady. Bývalá ředitelská vila - pozdně klasicistní objekt je jednopatrová, částečně podsklepená budova na čtvercovém půdorysu, s hlavním průčelím a vstupem orientovaným do zahrady. Nová budova nemocnice bez č.p. - pozdně klasicistní novo z let byla postavena v bývalé klášterní zahradě podél zrušené ulice Na Větrníku. Rozlehlá trojkřídlá dvoupatrová budova je navržena do půdorysu široce rozevřeného C, do nádvoří orientována vstupním průčelím s mohutným rizalitem a s patrovými vybíhajícími křídly : palác Voračických z Paběnic č.p. 460 Ke Karlovu 460/11, Apolinářská 460/13 U paláce Voračických byla památková ochrana rozšířena na ohradní zeď a na budovu bývalé kotelny cukrovaru s dominantou cihelného komínu patřících do areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 32

11 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V Katastrální území Vinohrady: 2-003: PARK - SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Sadové úpravy na Náměstí Míru byly realizovány na počátku 90. let 19. století podle návrhu J. Mockera. V r upravovány L. Batěkem, dále pak podle návrhu architekta J. Kumpána. Jedná se o vývojový typ pražského sadu konce 19. století, zafixovaný v 30. letech 20. století s převládající výsadbou platanů a dobově charakteristických sakur : PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Soubor věcí sadů Svatopluka Čecha sestává s pozemku parc.č. 1934/1 s parkovou úpravou, pomníku básníka Sv. Čecha a obdélníkového bazénku s vodotrysky. Sad byl realizován na počátku 90. let 19. století jako městský park řešený na bázi krajinářského principu, obohacený plastikou Jana Štursy pomník Svatopluka Čecha : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 36 Italská 25 Dům je vysoce kvalitním reprezentantem neorenesanční architektury nájemního domu 19. století, který vyniká slohovou čistotou, výtvarnou kompozicí fasád, bohatou uměleckořemeslnou výzdobou exteriéru i interiéru a kvalitní sochařskou výzdobou společných interiérů budovy : MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P. 65 U Zvonařky 1 Jedná se o novobarokní objekt využívající rokokového detailu s pozoruhodně zachovanými prvky interiéru z téhož slohového období. Byl postaven na místě starší, patrně viniční usedlosti v letech 1896 až Jde o vynikající příklad reprezentačního obytného objektu na pohledově a urbanisticky exponovaném místě. Zvláště obytné části a prostory interiérů budovy představují mimořádně hodnotný slohový celek architektonického pojetí i jeho umělecké a umělecko řemeslné výzdoby a vybavení. Součástí nemovité kulturní památky je altán (evidenční číslo 1h), který se nalézá na části pozemku 1191/1 (pozemek 1191/1 není zájmem památkové ochrany) : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 70 Škrétova 10 Objekt byl postaven v r podle plánů architekta Hanse Richtera. Jedná se o urbanisticky a architektonicky významný nárožní objekt, reprezentující původní charakter zástavby okolí Národního muzea. Jeho architektonický výraz koresponduje jak s neorenesanční architekturou budovy muzea od J. Schulze, tak s neorenesančními průčelími tří objektů v protilehlém bloku. Mimořádná kvalita domu se týká jak jeho celkového řešení, tak umělecko řemeslné kvality detailů u exteriéru i interiéru : ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 517 Americká 7 Dům je dokladem nejstarší zástavby Vinohrad z období historizujícího stavebního stylu konce 19. století. Svou koncepcí se blíží spíše činžovní vile. Exteriér a interiér s bohatou zdobnou výbavou dokumentuje výtvarné cítění i umělecko řemeslné dovednosti v době stavby domu : RODINNÝ DŮM Č.P Pod Zvonařkou 7 Soubor věcí domu sestává z objektu, zahrady a oplocení. Objekt svým architektonickým řešením připomíná český a moravský roubený lidový dům, avšak s dispozicí rozlehlého rodinného domu. Jedná se o zajímavý doklad meziválečné architektury 20. století, byla realizována v letech 1921 až 1922 podle návrhu Ing. Maxmiliána Duchoslava : PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Slezská 9, Sázavská 23 Čtyřpatrová rozsáhlá trojkřídlá budova o dvou nárožích nepravidelného půdorysu. Objekt byl vystaven v letech 1926 až 1928 podle projektu architekta Aloise Dryáka, vlysy na fasádě jsou zdobeny reliéfy na motivy výroby a prodeje tabáku, autorem je Josef Jiříkovský, autorem reliéfní výzdoby vrat a schodišťové podesty je Jaroslav Horejc. 33

12 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 2-030: TĚLOCVIČNA - SOKOLOVNA Č.P Polská 1 Soubor věcí budovy sokolovny a přilehlých pozemků. Funkcionalistická sokolovny architektů F. Marka a V. Vejrycha z let je jedním z nejvýznamnějších zástupců svého druhu. Jedná se o ukázku architektonického principu jednoty architektury a její funkce, prostupující a utvářející exteriér a interiér budovy. Na severní straně areálu navazuje hřiště s atletickou dráhou. Katastrální území Vyšehrad: 3-001: SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV 1.) železniční most o pěti otvorech v drážním km 3,390 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 38,60 m 2.) železniční most o jednom otvoru v drážním km 3,415 trati Praha hl.n. Praha Smíchov přes ulici Vyšehradskou 3.) železniční most o osmi otvorech v drážním km 3,470 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 69,0 m 4.) železniční most o čtyřech otvorech v drážním km 3,545 trati Praha hl.n. Praha Smíchov o celkové délce přemostění 77,5 m 5.) železniční most o třech otvorech v drážním km 3,706 trati Praha hl.n. Praha Smíchov celkové délce přemostění 261,05 m Překlenutí Vltavy bylo realizováno v letech Dvojkolejní příhradový most z plávkové oceli má tři pole nad řekou o rozpětí 72m a čtyři menší otvory mimo koryto řeky. Snesení původního mostu a jeho nahrazení novým navrhla mostárna bratří Prášilů v Libni. Tři velká pole poloparabolických příhrad byla uložena na nově založených a vyzděných pilířích, které byly stavěny v řece bez přerušení lodního a železničního provozu. Hlavním konstruktérem mostu byl ing. Kolář. Navazující železniční viadukt představuje architektonicky vysoce hodnotnou technickou stavbu, zbudovanou v duchu pozdního klasicismu, plynule navazující na architektonický typ a tvarosloví liniových staveb z 50. a 60. let 19.století : MĚSTSKÝ DŮM Č.P. 33 Vratislavova 33/2 Soubor domu č.p. 33/VI Vratislavova 2, Praha 2 a mobiliáře Lékárny pod Vyšehradem, která je umístěna v přízemí domu. Zařízení Lékárny pod Vyšehradem tvoří vzácně celistvě dochovaný soubor vybavení interiéru lékárny ze 30. let 20.století. Interiér je zařízen v jednotném architektonickém stylu nábytkem mobiliáře a pevně zabudovanými částmi domu (výkladní skříně, dlažby a obklady interiéru lékárny, dveře a dřevěné obložení stěn) Dokládá uměleckořemeslnou úroveň své doby : ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Svobodova 2 Soubor hlavní budovy č.p. 86, čekárny č.p.154 a strážního domku. Budova železniční stanice, zřízené r při stavbě spojovací trati mezi dnešním Masarykovým nádražím, nově postaveným nádražím Františka Josefa I. (dnešní Hlavní nádraží) a Smíchovským nádražím (nádraží západní dráhy). Na nádraží navazuje železniční most. Dnešní budova pocházející z r stojí na místě starších budov ze 70. let 19. století. Mimo hlavní budovu v secesním duchu s prvky historismu zahrnuje i pozoruhodnou stavbu hrázděné čekárny v prostoru kolejiště a strážní domek při vyústění na kamenný viadukt předmostí Železničního mostu. Významné architektonicky i jako doklad rozvoje železniční sítě v Praze. 34

13 NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY OBJEKT STAVEBNÍ TYP 1 NOVOMĚSTSKÁ RADNICE Ostatní 2 KLÁŠTER BENEDIKTINŮ NA SLOVANECH (EMAUZSKÉ OPATSTVÍ) LOKALITA Praha 2, Karlovo náměstí 1/23, 2/22, Vodičkova 1/1, 2/3 Praha 2, Vyšehradská 320/49, Na Slovanech, Pod Slovany 320/22, Trojická 3 PEVNOST VYŠEHRAD Ostatní Praha 2 Vyšehrad POPISNÉ PARCELA Nové Město 1, 2 768, 769/2 Nové Město , 16, 35, 46, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 100, 102, , 1236, 1237/1,2 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1,2 1249/1,2, 1250, /1, 37(část), 67-69, 70/1,3, 71-75, 76/1-7, 77, 78/1,2, 79, 80, 81/1,2, 82/1-3, 83/1,2,3, 84, 85/1,2,3, 86, 91/1, 92/1-3, 93-97, 99/1,2, , 106/1,2, , 114/1,2, , 119/1,2, 120/1, 121/1-6, 122, 123, 124/1-5, 125/3,4, 126, 127, 128/1,2, 129, 130, 131/1-3, , 141/1,2, , , 159/1, 160, 267/1(část), 270, 271, 272/1-3, 273, 274, 275(část), 276, 277/1(část), 279/4, 279/5(část) KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY NOVÉ MĚSTO OBJEKT KOSTEL SV. JANA EVANGELISTY NA BOJIŠTI - ARCHEOLOGICKÉ STOPY KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE KOSTEL SV. APOLINÁŘE KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE - BÝVALÝ DŮM EMERITNÍCH KNĚŽÍ KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE ROTUNDA SV. LONGINA FARA Č.P FARA Č.P. 443 STAVEBNÍ TYP Archeolog. lokalita LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Kateřinská 465/42 Nové Město 1686 Praha 2, Trojická Nové Město 1323 PARCELA Praha 2, Apolinářská Nové Město 1549, 1550 Praha 2, Vyšehradská, Karlovo náměstí Nové Město 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 Praha 2, Na Zderaze, Resslova Nové Město , 1073 Praha 2, Štěpánská, Na Rybníčku Nové Město 2144, 2148 Praha 2, Resslova, Dittrichova Nové Město 1142 Praha 2, Na Rybníčku Nové Město 2127 Praha 2, Vyšehradská 430/41 Nové Město , 1325, 1326 Praha 2, Apolinářská443/10 Nové Město , 1539

14 OBJEKT FARA Č.P FARA Č.P KANOVNICKÝ DŮM Č.P KLÁŠTER A ŠPITÁL ALŽBĚTINĚK KLÁŠTER AUGUSTINIÁNEK KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ KANOVNÍKŮ NA KARLOVĚ KLÁŠTER SERVITŮ NOVOMĚSTSKÁ JEZUITSKÁ ŠKOLA PROBOŠTSTVÍ KŘÍŽOVNÍKŮ BOŽÍHO HROBU (KLÁŠTER NA ZDERAZE) STAVEBNÍ TYP LOKALITA Praha 2, Štěpánská 568/10, Žitná 568/22, Na Rybníčku 3 POPISNÉ PARCELA Nové Město , 2124, 2125/1, Praha 2, Vyšehradská 1991/28 Nové Město Praha 2, Apolinářská 447/4 Nové Město , 1552, 1553/1,2, 1554 Praha 2, Na Slupi, Apolinářská, Albertov Nové Město 448 Praha 2 Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná, Nové Město 468, Ke Karlovu, B. Němcové, Sokolská, Horská Nové Město 453 Praha 2, Na Slupi, Albertov, Horská Praha 2, Karlovo náměstí, Ječná, U nemocnice Praha 2, Na Zderaze, Na Zbořenci Nové Město Nové Město Nové Město 450, , , 269, 275, /1-5, 1565/1,2, 1566, 1567, 1568, 1569/1,2,3, 1570, 1571, (bez staveb), 1661, 1662, 1664/2, , , , 1895, 1896, 1897/6,7,8,9, 1898/1,2,3,7, , 1075, 1077, PARK KARLOVO NÁMĚSTÍ Park Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/1, 2418/1, 2419/ KAŠNA SE SOCHOU SV. JOSEFA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/ POMNÍK ALOISE JIRÁSKA Socha Praha 2, Jiráskovo náměstí Nové Město 2410/ POMNÍK BENEDIKTA ROEZLA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2418/ POMNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO Socha Praha 2, Palackého náměstí Nové Město 2438/1 (pozemek bez ochrany) POMNÍK JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK KAROLINY SVĚTLÉ Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2419/ POMNÍK VÍTĚZSLAVA HÁLKA Socha Praha 2, Karlovo náměstí Nové Město 2417/ SLOUP SE SOCHOU SV. VOJTĚCHA Socha Praha 2, Apolinářská, Viničná Nové Město 2469/ SOCHA P. MARIE KARLOVSKÉ Socha Praha 2, kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově Nové Město SOCHA SV. BARTOLOMĚJE Socha Praha 2, Vyšehradská 424/16 Nové Město MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ NOVOMĚSTSKÉ SILNIČNÍ MOST FRANTIŠKA PALACKÉHO SILNIČNÍ MOST JIRÁSKŮV Technická Technická Technická Praha 2, k.ú. Nové Město, podél hranice s k.ú. Vinohrady Praha 2 z Palackého náměstí, Praha 5 Praha 1, Praha 2, z Jiráskova náměstí, Praha 5 Nové Město 2462/1 Nové Město, Smíchov Nové Město, Smíchov

15 OBJEKT MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZÍTKŮ Č.P ČINŽOVNÍ DŮM (ČERNÝ PIVOVAR) Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM U PRASÁTKŮ Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U SV. VÁCLAVA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KOLÍBALŮ Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KOZOLUPSKÝCH Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U CHARVÁTŮ Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U STŘÍBRNÉHO MELOUNU Č.P PALÁC VORAČICKÝCH Z PABĚNIC Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U ČESKÉHO BRATRA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM ŠTEFÁNIKŮV Č.P. 486 (LÉKAŘSKÝ DŮM) MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P PALÁC FAUSTŮV, Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U ZLATÉHO KŘÍŽE Č.P. 516 STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Vodičkova 12/5 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 292/14,15 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 388/48 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 389/46 Nové Město Praha 2, Trojická 397/18 Nové Město /1,2 Praha 2, Rašínovo nábřeží 407/36 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 409/34 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 419/14, Botičská 419/2 Nové Město /1,2 Praha 2, Vyšehradská 420/19 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 421/21 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 426/33 Nové Město PARCELA Praha 2, Apolinářská 439/9 Nové Město /1,2,3,4,5,7, 1596 Praha 2, Apolinářská 444/8 Nové Město Praha 2, Ke Karlovu 457/7 Nové Město /1 Praha 2, Ke Karlovu 460/11, Apolinářská 460/13 Nové Město , 1664/1, 1665 Praha 2, Lípová 477/9 Nové Město Praha 2, Kateřinská 485/20 Nové Město Praha 2, Sokolská 486/33, Ječná 486/42 Nové Město Praha 2, Kateřinská 489/14 Nové Město , 1609 Praha 2, Kateřinská 496/2 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 502/40 Nové Město /1 Praha 2, Ječná 516/28, Ke Karlovu 21 Nové Město , 1862

16 OBJEKT MĚŠŤANSKÝ DŮM U ŠUMAVSKÉHO DUBU Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U SLIVENECKÝCH Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U KAMENNÉHO STOLU Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM U BÍLÉHO BERÁNKA, U BÍLÉHO JELÍNKA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM S LÉKÁRNOU U SPASITELE Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P SOUBOR NÁJEMNÍCH DOMŮ V. HAVLA Č.P. 1980, 2000 STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ PARCELA Praha 2, Štěpánská 539/9 Nové Město , 1943 Praha 2, Malá Štěpánská 540/19, Štěpánská 540/7 Nové Město Praha 2, Ječná 545/19, Malá Štěpánská 545/12 Nové Město /1,2 Praha 2, Karlovo náměstí 550/35 Nové Město Praha 2, Karlovo náměstí 555/31 Nové Město /1,2,3,4 Praha 2, Žitná 562/10 Nové Město Praha 2, Žitná 564/14 Nové Město Praha 2, Myslíkova 1275/12 Nové Město Praha 2, Vyšehradská 1411/24 Nové Město Praha 2, Náplavní 1618/6 Nové Město Praha 2, Legerova 1830/44 Nové Město , 1780 Praha 2, Náplavní 2013/1 Nové Město Praha 2, Masarykovo nábřeží 2014/2 Nové Město Praha 2, Rašínovo nábřeží 1980/70, 2000/78 Nové Město 1980, , 1107, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Školství Praha 2, Karlovo nám. 293/11,13 Nové Město HLÁVKOVA STUDENTSKÁ KOLEJ Č.P Školství Praha 2, Jenštejnská 1966/1, Dittrichova 1966/14 Nové Město HLAVŮV ÚSTAV Č.P Školství Praha 2, Albertov 2039/9, Studničkova 2039/2 Nové Město , VODNÍ MLÝN Č.P. 254 Ostatní Praha 2, Na Výtoni 254/2 Nové Město MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Ostatní VŠEOBECNÝ PENZIJNÍ ÚSTAV Č.P. 390 Ostatní BÝVALÁ PODSKALSKÁ CELNICE Č.P. 412 Ostatní BÝVALÝ MĚSTSKÝ ŠPITÁL A CHUDOBINEC U SV. BARTOLOMĚJE Č.P. 427 Praha 2, Palackého náměstí, Pod Slovany, Na poříčním právu, Na Moráni, Podskalská, nám. Pod Emauzy Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, Plavecká 390/1 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30, Podskalská 412/1 Nové Město 375, , 1215 Nové Město Nové Město Ostatní Praha 2, Vyšehradská 427/18 Nové Město , 1350, 1351, 1354

17 OBJEKT STAVEBNÍ TYP LOKALITA ZEMSKÁ PORODNICE Ostatní Praha 2, Apolinářská 441/18, Ke Karlovu 441/9 Nové Město 441 POPISNÉ KUPECKÁ NEMOCNICE Ostatní Praha 2, Ke Karlovu 485/4, Wenzigova 485/1, Sokolská Nové Město PARCELA 1526, 1527/1,2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, MICHNŮV LETOHRÁDEK Č.P. 462 (TZV. AMERIKA) Ostatní Praha 2, Ke Karlovu 462/20 Nové Město , 1675, VŠEOBECNÁ NEMOCNICE Č.P. 499 Ostatní Praha 2, U nemocnice 499/2, Pod Větrovem 499/3 Nové Město BÝVALÁ ŠKOLA U SV. ŠTĚPÁNA Č.P. 535 Ostatní Praha 2, Na Rybníčku 535/2, Štěpánská 535/6 Nové Město ŠKOLA Č.P. 536 (BÝVALÝ ŠPITÁL PŘI KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA) Ostatní Praha 2, Na Rybníčku 536/6 Nové Město PALÁC YMCA SPOLKOVÝ DŮM Č.P. 563 Ostatní Praha 2, Žitná 563/12 Nové Město SOKOLOVNA TĚLOCVIČNA, Č.P Ostatní Praha 2, Sokolská 1437/43 Nové Město SANATORIUM (ONDŘEJE SCHNEIDERA) Č.P Ostatní Praha 2, Na bojišti 1771/1, Ke Karlovu 1771/18 Nové Město , RESTAURACE VLTAVA Č.P Ostatní Praha 2, Rašínovo nábřeží Nové Město / ČINŽOVNÍ DŮM Č.P Praha 2, Na Výtoni 2034/6, Na Hrobci 2034/7 Nové Město VINOHRADY OBJEKT KOSTEL SV. LUDMILY KAPLE SV. RODINY STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, náměstí Míru Vinohrady 1 PARCELA Praha 2, Pod nuselskými schody Vinohrady 1177, PARK SADY NA NÁMĚSTÍ MÍRU Park Praha 2, náměstí Míru Vinohrady PARK - SADY SVATOPLUKA ČECHA Park Praha 2, Sady Svatopluka Čecha Vinohrady GRÖBEHO VILA (GRÉBOVKA), Č.P. 58 HAVLÍČKOVY SADY Park Praha 2, Havlíčkovy sady Vinohrady 58, 60, RIEGEROVY SADY Park Praha 2, Riegrovy sady, Vozová Vinohrady POMNÍK SVATOPLUKA ČECHA Socha Praha 2, Sady Svatopluka Čecha Vinohrady 1834/1 4079/2,3,4,6, /5 1934/1 1934/ , 1375/1,2, , 1383/1,2, 1385/2, 2454, , 2279, 2281/1,5,6,10,11,15,16,17,18,23, 2283/2, 2286/3, 4124/1,2,3 4118/1(část), 4114/2 2281/12, /1,2,3,4, 2281/2,3,4,14, 2283/1, 2286/2, 2288/1,2,3,4

18 OBJEKT ČINŽOVNÍ DŮM Č.P VENKOVSKÁ USEDLOST PŘEDMĚSTSKÁ VONDRAČKA Č.P MĚŠŤANSKÝ DŮM S ALTÁNEM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM SOCHAŘE BOHUSLAVA SCHNIRCHA Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM - LAICHTERŮV DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P ČINŽOVNÍ DŮM Č.P RODINNÝ DŮM Č.P OBYTNÁ STAVBA Č.P STAVEBNÍ TYP LOKALITA POPISNÉ Praha 2, Italská 36/25 Vinohrady Praha 2, Perucká 61/13 Vinohrady Praha 2, U Zvonařky 65/1 Vinohrady /1 Praha 2, Škrétova 70/10 Vinohrady Praha 2, Americká 517/7 Vinohrady Praha 2, Mikovcova 548/5 Vinohrady , 415 Praha 2, Vinohradská 1233/22 Vinohrady Praha 2, Slezská 1333/46 Vinohrady PARCELA Praha 2, Chopinova 1543/4 Vinohrady , 2364 Praha 2, Chopinova 1556/6 Vinohrady Praha 2, Chopinova 1564/8 Vinohrady Praha 2, Pod Zvonařkou 1746/7 Vinohrady , 1180 Praha 2, Vinohradská 1896/46 Vinohrady ŠKOLA Č.P. 505 Školství Praha 2, Na Smetance 505/1 Vinohrady / ŠKOLA STŘEDNÍ EKONOMICKÁ Č.P Školství Praha 2, Vinohradská 1971/38, Blanická 1971/19 Vinohrady , ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Č.P. 100 Ostatní Praha 2, Římská 100/46 Vinohrady ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Č.P. 300 NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH SPOLEČENSKÝ DŮM Č.P. 820 Ostatní Praha 2, Wilsonova 8 Vinohrady /1, 4354/5 Ostatní VINOHRADSKÁ TRŽNICE Č.P Ostatní Praha 2, náměstí Míru 820/9, Slezská 820/2, Korunní 820/1, 3 Praha 2, Vinohradská 1200/50, Budečská 1200/34, Slezská 1200/17, U Tržnice 1200/1 Vinohrady Vinohrady ČESKÝ ROZHLAS Č.P Ostatní Praha 2, Vinohradská 1409/12, Balbínova 1409/17 Vinohrady DIVADLO NA VINOHRADECH Č.P Ostatní Praha 2, náměstí Míru 1450/7, Ibsenova 1450/2, Šubertova 1450/1, Římská 1450/38 Vinohrady PALÁC TABÁKOVÁ REŽIE Č.P Ostatní Praha 2, Slezská 2000/9, Sázavská 2000/23 Vinohrady /1, TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA Č.P Ostatní Praha 2, Polská 2400/1 Vinohrady /1, 2288/2, 2288/3

19 VYŠEHRAD OBJEKT SOUBOR ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NA TRATI PRAHA HL. N. PRAHA SMÍCHOV MĚSTSKÝ DŮM Č.P VILA Č.P. 42 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 47 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 48 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 49 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 50 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM VILA Č.P. 71 KUBISTICKÉ VILY POD VYŠEHRADEM ČINŽOVNÍ DŮM Č.P. 98 STAVEBNÍ TYP Technická LOKALITA Praha 5, Praha 2, přes Vltavu, Vyšehradská ul Vyšehrad, Smíchov POPISNÉ Praha 2, Vratislavova 33/2 Vyšehrad 33 3 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42/6 Vyšehrad 42 30, 31 Praha 2, Rašínovo nábřeží 47/8 Vyšehrad 47 28, 29 Praha 2, Vratislavova 48/2, Libušina 48/5 Vyšehrad 48 4, 5, 6 Praha 2, Libušina 49/3 Vyšehrad 49 7, 8, 9 Praha 2, Libušina 50/1, Rašínovo nábřeží 50/26 Vyšehrad 50 10, 11/1 Praha 2, Rašínovo nábřeží 71/10 Vyšehrad 71 26, 27/1 Praha 2, Neklanova 98/30, Přemyslova 98/1 Vyšehrad ŽELEZNIČNÍ STANICE VYŠEHRAD Ostatní Praha 2, Svobodova Vyšehrad 86, , PARCELA LEGENDA MAJETEK HMP nesvěřený MČ P2 MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - bez podílového vlastnictví MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - bez podílového vlastnictví - parcela MAJETEK HMP ve správě MČ P2 - podílové vlastnictví

20 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.3. Významné archeologické plochy Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. Jejich ochrana by měla být samozřejmostí. Archeologické pozůstatky jsou v mnoha případech jedinými dochovanými doklady kulturních hodnot města, jeho urbanistického růstu a vývoje architektury. Rozšiřují poznání o kulturu dávno minulou a prohlubují znalosti i povědomí kontinuity kulturního rozvoje společnosti. V souladu se současnými trendy větší ochrany archeologických památek, zdůrazněných i přijetím Maltské konvence je nyní kladen orgány památkové péče podstatně větší důraz na ochranu archeologických terénů a jejich zachování na původním místě Seznam významných archeologických ploch na území MČ Praha 2 Myslíkova č.p. 259-II, parc. č. 1041, k. ú. Nové Město (kompletní plocha městské parcely, kombinace zastavěné a nezastavěné plochy, z doby založení Nového Města, možnost nálezu staršího osídlení) Na Zbořenci č.p. 275-II, parc. č. 1080, k. ú. Nové Město (kompletní plocha městské parcely, kombinace zastavěné a nezastavěné plochy, dochovány relikty kláštera křižovníků Božího hrobu, 11. a 12. stol.) Karlovo náměstí, parc. č. 2416, k. ú. Nové Město (komunikačně a parkově upravená plocha ve středu náměstí v ose Ječná a Resslova ul., kde stávala kaple Božího Těla) Na Rybníčku, Štěpánská, Žitná č.p. 568-II, rotunda, parc. č. 2122, 2123, 2124, 2125/1, 2125/4, 2126, 2127, k. ú. Nové Město (rotunda sv. Longina, parkově upravené okolí, budova fary) Na Rybníčku, Štěpánská č.p. 536-II, 1428-II, k. ú. Nové Město, kostel, parc. č. 2144, 2145/1, 2145/2, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2 (kostel sv. Štěpána a parkově upravené okolí, komunikace) Rašínovo nábřeží (Zítkovy sady), parc. č. 2439, k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, území zahrnující část asanovaného Podskalí, možnost existence základů kostela sv. Jana Křtitele s pohřebištěm) Vyšehradská č.p. 320-II, parc. č. 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1, 1249/1, 1249/2,1250, 1257, k. ú. Nové Město (původní vrcholně středověký klášterní komplex, možnost existence románského kostela a doklady raně středověkého osídlení) Karlovo náměstí č.p. 502-II (část), parc.č. 1643, k.ú. Nové Město (Faustův dům - historické podzemí obsahuje řadu zděných stavebních konstrukcí, které dokládají složitý stavební vývoj objektu) Mezi Viničnou, Kateřinskou, Ke Karlovu č.p. 468, parc. č. 1670, 1666 (část), 1667 (část), 1669,1671, k. ú. Nové Město (areál kostela a kláštera sv. Kateřiny, unikátní z doby založení Nového Města, možnost dochování gotických stavebních konstrukcí) Trojická č.p. 430-II, parc. č. 1323, 1324, 1325, 1326, k. ú. Nové Město (areál kostela Nejsvětější Trojice se hřbitovem, místo s doklady pravěkého a raně středověkého osídlení) Plavecká parc. č (část), 1308, k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, zbytky intaktních terénů raně a vrcholně středověkého osídlení) Plavecká, vnitroblok č.p II a 399-II (dvorní zázemí), parc. č. 1313, 1342, k. ú. Nové Město (nezastavěné dvorní partie domů, doklady pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení v zázemí Vyšehradu) Vyšehradská, Na Slupi č.p. 427-II (dvorní část), 2052-II, 1445-II, 2089-II, parc. č. 1350, 1354, 1355, 1346, 1345/1, 1345/2, k. ú. Nové Město (zastavěná plocha s nezastavěným dvorním zázemím, doklady pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení v zázemí Vyšehradu) Apolinářská č.p. 447-II (část), kostel, parc. č. 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 (část), k. ú. Nové Město (východní třetina budovy VFN, dvůr, kostel sv. Apolináře a nezastavěné okolí, unikátně dochovaná sakrální z počátků Nového Města s historickými terény v interiéru a okolí) Rašínovo nábřeží č.p. 412, parc. č. 1387, 1388/1, 1388/2, 1389, 2451/3, k. ú. Nové Město (částečně zastavěná plocha, převážně však parkově upravená plocha, území asanovaného Podskalí se zachovanými historicky významnými relikty původní zástavby, která navazovala na dochovaný pozdně gotický objekt Podskalské celnice) Albertov, Hlavova, parc. č (část), k. ú. Nové Město (parkově upravená plocha, doklady historického osídlení v zázemí Vyšehradu, pozůstatky pravěkého osídlení) Ke Karlovu, Sokolská, Horská, B. Němcové, č.p. 453-II, parc. č. 1439, 1440, 1441,1442, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1445/5, 1445/6, k. ú. Nové Město (areál kláštera augustiniánů kanovníků s kostelem P. Marie a Karla Velikého Na Karlově, unikátní vrcholně středověký komplex se zachovalými středověkými konstrukcemi a terény) 42

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

PŘÍLOHA č.1 KATALOG. FOTO INGBAUCZ s.r.o.

PŘÍLOHA č.1 KATALOG. FOTO INGBAUCZ s.r.o. PŘÍLOHA č.1 KATALOG FOTO INGBAUCZ s.r.o. KULTURNÍCH NEMOVITÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 NÁRODNÍ KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY ČÍSLO OBJEKT STAVEBNÍ TYP 1 NOVOMĚSTSKÁ RADNICE Ostatní 2 KLÁŠTER

Více

Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb

Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb Příloha k oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy ve dnech 10. a 11. října 2014 ve volebním okrsku č. 2001

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4

ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4 Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody (1982 1989) bibliografie ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4 3.A. MÍSTNÍ REJSTŘÍK SBÍRKA FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE SÚPPOP, NEGATIVY

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Budova č.p. 476,par.č. 7268, ulice Velehradská, k.ú Kroměříž

Budova č.p. 476,par.č. 7268, ulice Velehradská, k.ú Kroměříž Budova č.p. 476,par.č. 7268, ulice Velehradská, k.ú Kroměříž Specifikace památkové hodnoty objektu 1. Identifikace objektu: Č. pop: 476 Parcelní číslo: st. 7268 Obec: Kroměříž [588296] Kat. území: Kroměříž

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

MĚSTO NEPOMUK Komise památkové péče

MĚSTO NEPOMUK Komise památkové péče MĚSTO NEPOMUK Komise památkové péče Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371519743 e-mail: marie-rasinova@urad-nepomuk.cz Vážený pan akad. arch. Václav Šmolík B. Smetany 7

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Joseph Daniel Huber: Plán Prahy, 1769, výřez pravé dolní části Anonym: Plán Prahy a okolí, 1737 Folpertus van Ouden-Allen: Panoramatický pohled na Prahu, předloha 1675, tisk 1685,

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Vymezená oblast č.7 je ohraničena územím MČ Praha 7

Vymezená oblast č.7 je ohraničena územím MČ Praha 7 Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŢSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŦV MOST MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŢSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŦV MOST MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ 1. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce a) Kč 60 KARLOVA KŘIŢOVNICKÉ NÁMĚSTÍ MALÉ NÁMĚSTÍ NA MŦSTKU b) Kč 50 CELETNÁ DRAŢICKÉHO NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA.

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA. DOBOVÉ FOTOGRAFIE PŮVODNÍ STRUKTURY REGULAČNÍ PLÁN POČÍTAJÍCÍ S BLOKOVOU ZÁSTAVBOU NOVÉ STRUKTURY SOUČASNÝ STAV HISTORIE Na začátku 18. století bylo Podskalí povětšinou nezastavěné a byly tam převážně

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

Vznikne tak 14 nových bytových domů s 50ti byty a parterem určeným pro obchody, služby. Na hranici areálu porodnice s bytovým komplexem navrhuji lehko

Vznikne tak 14 nových bytových domů s 50ti byty a parterem určeným pro obchody, služby. Na hranici areálu porodnice s bytovým komplexem navrhuji lehko Průvodní zpráva Areál porodnice na Obilním trhu je jednou z rezerv, kterou jsme definovali v rámci projektu Inventura stavění v městské památkové rezervaci v Brně. Návrh vychází ze situace, kdy bude provoz

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

CHRUDIM. Změna č. 1 a aktualizace RP MPZ NÁVRH ZADÁNÍ

CHRUDIM. Změna č. 1 a aktualizace RP MPZ NÁVRH ZADÁNÍ CHRUDIM Změna č. 1 a aktualizace RP MPZ NÁVRH ZADÁNÍ OBSAH: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb...

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel Obrazová příloha 1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel 2. Ostrava, Přívoz, regulační plán, 1894, Camillo Sitte 3. Salomon Mayer Rothschild

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne Zpracoval: ing. K. Bartošek Fotografie: I. Augusti, K. Bartošek,

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy Třída 1 Daňové příjmy 47 050,00 47 700,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 9 500,00 10

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více