CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM"

Transkript

1 CAORLE BIBIONE LIGNANO až 1 za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2015

2 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více než 300 cestovních agentur a kanceláří na území České republiky. POSKYTOVANÉ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP ze základní ceny za apartmán nebo z ceny pro dospělou osobu s polopenzí od 7 a více nocí Další pobyty na rok 2015 najdete aktuálně ve vaši CK nebo: BIBIONE str. 3 do SLEVA 5 % LIGNANO str. 8 do SLEVA platí pro všechny apartmány 10 % CAORLE str. 13 do SLEVA 5 % do SLEVA 5 % do SLEVA 10 % JESOLO str. 17 až do SLEVA aï15 % Organizátor: NEMO tour s.r.o., Iâ: Foto: archív NEMO tour, archívy jednotlivých partnerských agentur a hotelů titulní strana: pláž Lignano - Sabbiadoro (foto poskytla agentura Eureka Welcome) Doprava do letovisek Benátské Riviéry je zaji Èována standardními autokary v období od Odjezd je v pátek veãer (ãas dle místa odjezdu), pfiíjezd na místo je v sobotu v ranních (dopoledních) hodinách. Odjezd je zpravidla v sobotu v podveãer mezi hod. a návrat do âr v nedûli dopoledne. Dopravu zajistíme z mnoha míst âr. Pfiesné ãasy odjezdû TAM budou potvrzeny vïdy v úter do 18 hod. pfied páteãním odjezdem formou u nebo SMS objednavateli sluïeb dle CS (jen v pfiípadû zmûny oproti dan m ãasûm v Pokynech k zájezdu). platí pro všechny apartmány platí pro všechny apartmány na straně 16 platí pro pobyty v období (strana 14 a 15) platí pro pobyty v období a (strana 14 a 15) různé časové slevy (k 28.2., k nebo k 30.4.) platí pro všechny hotely, konkrétní slevu za včasný nákup najdete u daného hotelu. Další slevy 7=6 a 7=5 mûïete uplatnit nejpozdûji 21 dní pfied nástupem a tyto slevy lze kombinovat se slevou za vãasn nákup (platí pro apartmány na stranû 14, 15 a 16). Člen Asociace Pfiesné ãasy odjezdû ZPùT budou vïdy upfiesnûny v den odjezdu tedy v sobotu klientovi objednavateli dle CS formou SMS do 12.hod. Cena zpáteãní jízdenky: dospûl 1990 Kã dítû do 12 let 1800 Kã Nástupní místa bez pfiíplatku: Trasa 1 Praha, Bene ov, Tábor, âeské Budûjovice. Trasa 2 Praha, Dobfií, Pfiíbram, Písek, â. Budûjovice. Trasa 3 Praha, Jihlava (Pávov), Brno, Mikulov. Caorle Bibione Porto Santa Margherita Lido di Jesolo Lignano NEPŘEHLÉDNĚTE - DŮLEŽITÉ INFORMACE Pobytová taxa Již během roku 2013 většina italských letovisek zavedla vybírání pobytové taxy. Kromě jediného střediska - Lignano Sabbiadoro - se jednalo o všechny letoviska: Bibione, Caorle a Lido di Jesolo. Na základě těchto skutečností z loňského roku uvádíme výši pobytové taxy právě u těchto letovisek dovolujeme si však upozornit, že se částka za pobytovou taxu může úpravou místní vyhlášky změnit. Jedná se o povinný příplatek splatný v místě pobytu po příjezdu v kanceláři (hotelu) italského partnera. V době uzávěrky katalogu ( ) nebyla konkrétní výše poplatku na sezónu 2015 známa. Přesné informace budou uvedeny v odbavovacích pokynech na cestu a také aktuálně na Další informace Při rozhodování a výběru daného apartmánu doporučujeme vybrat více objektů. Na základě vašeho požadavku vám sdělíme, zda je byt volný a bude rezervován po dobu cca 5 7 dnů. V tomto termínu musí být uzavřena Smlouva o zájezdu a současně zaplacena záloha ve výši 50% z ceny zájezdu. Podrobněji ve Všeobecných podmínkách k zájezdu. Kauce pouze u některých apartmánů! Při příjezdu klient zaplatí dle pokynů, které obdržel od CK před odjezdem, kauci 100 /apartmán. Při odjezdu po překontrolování bytu ze strany italské agentury bude kauce klientovi vrácena. V ceně není zahrnuto povlečení, ručníky, osušky atd. Podrobněji v Odjezdových pokynech. Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně pobytu (využijte nabídku Union pojišťovny). Tento katalog byl zpracován dle Zákona č. 159/1999 Sb. Zákonné pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu. Závěrečný úklid V průběhu pobytu není v apartmánech prováděn úklid. U většiny ubytovacích kapacit je závěrečný úklid zahrnut v ceně pobytu, u některých ubytování je závěrečný úklid za povinný poplatek a v některých případech si jej lze dokoupit. V každém případě však musí klienti provést úklid kuchyňského koutu sami (odmražená a čistá chladnička, umytý sporák-vařič, umyté a uklizené nádobí, vynesené odpadky a setřená podlaha). Po odevzdání apartmánu může provést italská agentura kontrolu avpřípadě, že apartmán není dostatečně uklizen, bude požadovat částku za dodatečný úklid apartmánu. PRO POSKYTNUTÍ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP JE NUTNÉ uhradit zálohu ve výši 50% nárokování příslušné slevy musí být uvedeno v Smlouvě o zájezdu a nelze ji uplatnit dodatečně, slevy nelze uplatnit na extra nabídky a zájezdy Last minute pokud je u pobytu poznámka s konkrétní slevou znamená to, že platí daná sleva sleva se poskytuje z katalogové základní ceny za apartmán nebo s ceny pro dospělou osobu ubytovanou v hotelu slevy nejsou poskytovány z příplatků - autokarové jízdenky, přistýlky, dětské ceny... v případě nároku na více slev je vždy poskytnuta sleva nejvýhodnější pro zákazníka (výjimku tvoří slevy 7=6 a 7=5, které lze kombinovat) SLEVA PRO VĚRNÉ KLIENTY Klienti, kteří se v letech zúčastnili pobytového zájezdu do Itálie nebo zájezdu z katalogu Lázně-Termály-Wellness CK NEMO tour mohou uplatnit 3% slevu. Podmínkou nároku na slevu je objednání zájezdu na 7 a více nocí a minimálně 45 dnů před začátkem pobytu. Slevu pro věrné klienty nelze kombinovat se slevou za včasný nákup, ale lze ji kombinovat se slevami 7=6 a 7=5. AUTOKAROVÁ DOPRAVA - BIBIONE, LIGNANO, CAORLE, LIDO DI JESOLO Trasa 4 Brno. Dal í nástupní místa za pfiíplatek min. 200 Kã Svoz A: Liberec, Jablonec n.nisou (250), Mladá Boleslav (250). Svoz B: Ústí nad Labem, Teplice (obojí za 250). Svoz C: Chomutov, Most a Louny (v e 250), Slan a Kladno (200). Svoz D: Pardubice a Hradec Králové (obojí za 250), Podûbrady (ÖMV dálnice) za 200 Kã. Svoz E: Ostrava (300), Olomouc (200), Prostûjov (200). Svoz F: PlzeÀ (200). Svozové trasy jsou zaji tûny pfii minimálním poãtu 4 osob. Pokud je ménû neï 4 cestující, mûïe CK zajistit dopravu z jiného nástupního místa (osobním autem, mikrobusem, autobusem) s moïností pfiestupu (BRNO, PRAHA, PLZE, âeské Budûjovice), pfiípadnû bude vrácen pfiíplatek za svoz. Podrobnûj í informace Ïádejte ve Va í CK. KaÏdá pfiepravovaná osoba musí mít vlastní sedadlo. POJIŠTĚNÍ VAŠÍ CESTY ZAČÍNÁ U NÁS V HODNÉ CESTOVNÍ POJI TùNÍ Typ A25 do ITÁLIE v cenû 33 Kã/osoba/den komplexní pojištění (storno, léčebné výlohy, úraz a další) Typ B do ITÁLIE v cenû 18 Kã/osoba/den pojištění storna, léčebných výloh (bez úrazu) I přes skutečnost, že má většina evropských států uzavřené vzájemné dohody o poskytování zdravotní péče, nejsou z nich pokryty náklady na převoz pojištěného zpět do ČR nebo vysoká spoluúčast na léky a lékařské ošetření. Z těchto důvodů jsou léčebné výlohy nejčastějším důvodem pro sjednání cestovního pojištění. Kde si můžete cestovní pojištění zakoupit? - přímo v prodejně CK NEMO tour - prostřednictvím autorizovaných prodejců Podrobně ve Všeobecných podmínkách a na

3 AUTO BIBIONE Bibione - jedno z nejmodernûj ích a zároveà nejoblíbenûj ích italsk ch letovisek, se nachází mezi Terstem a Benátkami, v kraji Veneto (Benátsko). Po právu si získalo jiï v minulosti dobré jméno nejen u poãetné klientely z celé fiady evropsk ch zemí ale také i na ich turistû. Rok od roku toto populární letovisko zkvalitàuje své sluïby a infrastrukturu a uspokojuje tak rostoucí potfieby i tûch nejnároãnûj ích rekreantû. Nezanedbatelnou v hodou je jeho poloha na pobfieïí Jaderského mofie a tedy i krat í vzdálenost z âr. Dlouhé, ploché pobfieïí s pfiekrásn mi píseãn mi pláïemi s pozvoln m a bezpeãn m vstupem do mofie si oblíbily hlavnû rodiny s mal mi dûtmi, ale také i neplavci nebo zdravotnû postiïené osoby. A nepfieberné mnoïství hfii È, dûtsk ch heren i dal í zábavy pfiedev ím ve veãerních hodinách je dal ím dûvodem, proã zrovna Bibione je ideální místem pro dovolenou. Praha 770 km / Brno 680 km Zajímavé v lety autokarem a lodí s prûvodcem z Bibione. Podrobné informace v odjezdov ch pokynech. BIBIONE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH Všechny apartmány jsou plně vybaveny a zařízeny. V každém z nich je vlastní koupelna (umyvadlo, sprcha, WC, příp. bidet), vybavená kuchyňská linka se sporákem (nejčastěji plynovým), lednička a nádobí na vaření i stolování. U většiny apartmánů je balkon nebo terasa a možnost parkování osobního automobilu. Cena apartmánu závisí na typologii, termínu, vybavenosti bytu a také vzdálenosti od pláïe. Nabízíme několik desítek objektů v různém prostředí Bibione: centrální část - Spiaggia (resp. Lido dei Pini), Lido del Sole a také oblast Pineda, přičemž převážná část kapacit je v centrální části Bibione. Díky velmi dobré znalosti většiny ubytovacích míst a daného prostředí, jsme schopni Vám doporučit Vámi požadovaný objekt s ohledem na představu, kterou máte. Podrobnější informace najdete v odjezdových pokynech. TYPOLOGIE APARTMÁNŮ platí pro všechna letoviska BIBIONE, CAORLE, LIGNANO, LIDO DI JESOLO MONO (typ A) jedna místnost s jedním nebo dvěma rozkládacími gauči (možno i typ šuplík), kuchyňský kout (KK), pro 2-4 osoby. BILO (typ B) jedna 2 nebo 3lůžková ložnice, obývací pokoj s KK a 1lůžkovým nebo rozkládacím gaučem, pro 2-5 osob. TRILO (typ C) dvě 2lůžkové ložnice (nebo jedna 3lůžková a jedna 2lůžková). V jedné ložnici může být patrová postel, obývací pokoj s KK a 1lůžkovým nebo rozkládacím gaučem, pro 4-6 osob, pfiípadnû 7 osob. QUADRILO (typ D) tři 2lůžkové ložnice nebo patrový apartmán (dvě 2lůžkové a jedna 1lůžková ložnice rezidence s bazény Danubio), přičemž v obývacím pokoji s KK je rozkládací gauč, pro 6-7 osob. Vysvûtlení zkratek v typologii: nižší číslo v lomítku znamená počet pevných lůžek, vyšší číslo znamená maximální počet lůžek = osob v daném typu apartmánu. Napfi. BILO, B 3/4 znamená, že v bytě jsou celkem 4 lůžka, z toho 3 pevná a 1 přistýlka v obývacím pokoji! PLÁŽOVÝ AUTO V BIBIONE ZDARMA Již 10. rokem je v provozu bezplatná kyvadlová přeprava, která zajišťuje svoz klientů především ze vzdálenějších rezidenčních komplexů na pláž. Jezdí denně od rána do večera s intervalem 30 minut. Službu mohou využívat klienti naší CK ubytováni v kapacitách označených piktogramem ZDARMA K PLÁŽI MOŘE A PLÁŽ Pláž je dlouhá téměř 10 km a je tvořena velmi jemným světlým pískem, místy je široká až 200 m. Moře je zde čisté také díky tomu, že právě v oblasti Bibione ústí řeka Tagliamento, která pramení v Dolomitech. U břehu však může být moře zkaleno zvířeným pískem. Jinak není vhodné pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové. Pláž je jak veřejná, tak i soukromá, plážový servis je zahrnut již do ceny 1 slunečník, plážové křeslo a lehátko (kromě strany 7). Pláž je vybavena veškerým servisem sprchy a WC, bary, hřiště pro plážový volejbal a fotbal, půjčovny vodních šlapadel, skútrů a kajaků a spousta dětských atrakcí v podobě houpaček, prolézaček atd. Upozornění na zavedení povinné úhrady pobytové taxy v Bibione od roku Tipy na výlety: Benátky, Terst a zámek Miramare, Portogruaro, Palmanova Spaghetti Party Televize Výtah Klimatizace v ceně Bazén Parkování Vratná kauce za apartmán ZÁBAVA, SPORT Pestré možnosti vodních sportů, půjčovny kol, čtyřkolek pro rodiny s dětmi, minigolf, tenisové kurty, trampolíny, dětské parky s atrakcemi jako jsou minikáry a vodní čluny, rozsáhlý celosezónní lunapark, herny pro děti i dospělé. Po celém letovisku se nacházejí dokonale upravené cyklistické stezky, které lze využít i pro jízdu na kolečkových bruslích. Široký výběr restaurací s typickou italskou i mezinárodní kuchyní, bary, diskotéky, desítky obchodů a butiků, bohatý večerní i noční život. Tradiční místní trhy, patřící mezi největší v regionu, se konají každé úterý. SPAGHETTI PARTY (str. 6) Pokud bydlíte v apartmánu označeném daným symbolem, obdržíte ZDARMA PRO CEL APARTMÁN poukázku na večerní párty - víno pro rodiče a nealko nápoj pro děti, hudba s tancem... BIBIONE CENTRUM - SPIAGGIA LIDO DEL SOLE BIBIONE PINEDA >>>>

4 4BIBIONE CENTRUM - SPIAGGIA, PINEDA 1 CAPITOL BILO 3/4, TRILO 4/5 + 4/6- Spiaggia Rezidenční objekt s výtahem, ve výhodné poloze v centru letoviska, blízko pláže a nedaleko obchodního a pěšího korza. Poměrně velké kryté balkony, parkování pod objektem nebo na zahradě pod uzavřením. Nejžádanější kapacita, doporuãujeme vãasnou rezervaci. 3 LAURA BILO 2/4, TRILO 4/5 - Spiaggia/Terme Rezidenční dům s výtahem, ležící jen cca 100 od areálu lázní a cca 150 m od pláže. Apartmány typu Bilo a Trilo, v každém z nich mikrovlnná trouba, TV, klimatizace, balkon s posezením. K dispozici bazén pro dospělé i děti, parkování. 5 ALGA 3 MONO 2, BILO 2/4 - Bibione Pineda Apartmánový dům v části Bibione zvané Pineda, nedaleko přístavu i obchodního centra Pinedy. Balkon k dispozici. Venkovní nekryté parkování, k dispozici u každého apartmánu. 6 GAVITELLO 300m BILO 2/4, TRILO 3/5 - Bibione Pineda Rezidenční komplex s bazény pro dospělé i děti, na klidném místě části Bibione zvané Pineda. Venkovní parkování. Klimatizace za příplatek. Možnost palandy v jedné z ložnic. CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU MICHELANGELO TRILO 4/5, QUADRILO 5/6 - Spiaggia Rezidenční komplex (villaggio) jednopatrových řadových vilek s několika bazény pro dospělé i děti. Patrový apartmán se 3 ložnicemi - typ D. Terasa se zahrádkou případně balkon. Typ C 4/5 s klimatizací. Velmi Ïádané ubytování, doporuãujeme vãasnou rezervaci. typologie apartmánu CAPITOL B 3/ C 4/ klimatizace C 4/ C 4/ nový nábytek, mikrovlnka C 4/ MICHELANGELO B 2/ C 4/ LAURA B 2/ C 4/ DANUBIO C 4/ D 5/ ALGA A B 2/ GAVITELLO B 2/ C 3/ DELFINO A B 2/ CASA MERANO A 2/ B 3/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní italské agentury. Povinné pfiíplatky v místû: pobytová taxa cca 0,5 /den/osoba od 2 let (bez záruky, aktuálně na webu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), ložní prádlo 200 Kč. 2 BILO 2/4, TRILO 4/5 - Spiaggia Rezidenční komplex (villaggio) jednopatrových řadových vilek s několika bazény. Terasa s předzahrádkou nebo balkon. Doporučujeme včasnou rezervaci, žádané ubytování. Bilo apt. v 1. patře, typ C 4/5 v přízemí + patro. 4 7 DANUBIO DELFINO MONO 2, BILO 2/4 - Spiaggia Přímo v centru na náměstí Treviso. Menší apartmány typu Mono a Bilo s balkonem. Parkování není zajištěno. V hodná cena. 200m ZDARMA K PLÁŽI ZDARMA K PLÁŽI 8 CASA MERANO MONO 2/4, BILO 3/4 - Spiaggia Komfortně zařízené apartmány v centru, Piazza Treviso. V každém z nich klimatizace, TV, mikrovlnná trouba, balkon. Parkování v areálu objektu. 800m 8 2 za vãasn nákup do

5 9 ELIOS 400m TRILO 4/5 TRILO 4/6 - Spiaggia Menší 2- patrový dům v centru s menší zahradou a zakrytým parkováním v přízemí objektu. Dva zakryté balkony. Apartmány Trilo 4/6 s klimatizací (v ceně). V každém z nich trezor a mikrovlnná trouba. 12 AL SOLE 3 10 MAGNOLIA BILO 3/4, TRILO 4/5 - Spiaggia Apartmány typu Bilo i Trilo, v centrální části pár kroků od parku a kostela. Parkování, balkon s posezením. Pes je povolen. V hodná cena. 13 BAJA 700m 11 ORCHIDEA BILO 3/4, TRILO 4/5 + 4/6 - Spiaggia Velmi pěkně zařízený čtyřpatrový apartmánový dům na klidném místě v centru Bibione Spiaggia, přitom jen pár minut k nejbližším obchodům i restauracím, necelých 300 m od písčité pláže. Moderně zařízené byty Bilo a Trilo s prostornými balkony s posezením, TV (byty C4/6 s klimatizací v ceně). K dispozici je výtah, kryté i venkovní parkování. Pes není povolen. 14 GIANNA 300m 15 SILVIA 300m BIBIONE CENTRUM - SPIAGGIA BILO 3/4 - Spiaggia Menší apartmánový dům v centru. Výborná poloha, několik desítek metrů na hlavní obchodní třídu. Objekt se přitom nachází v klidné zóně. V hodná cena. BILO 3/4, TRILO 5 - Spiaggia Menší apartmánový dům via Venere. Druhá řada budov od moře, nedaleko náměstí Zenith. Jednoduše zařízené apartmány typu Bilo pro 4 osoby nebo Trilo pro 5 osob s balkonem, kryté parkování. V hodná cena. BILO 3, BILO 3/4 - Spiaggia Menší dům v centru, blízko Corso del Sole. Bez výtahu s balkonem. Výhodná poloha vzhledem k obchodní zóně a vzdálenosti k pláži. V hodná cena. BILO 3, TRILO 5/6 - Spiaggia Apartmánový dům přímo v centru na Corso del Sole, pár kroků k pláži a na piazza Zenith. Bez výtahu. Balkony s posezením. Venkovní parkování. Standardně zařízené apartmány Bilo a Trilo. V hodná cena. 16 POLLUCE 17 GIOIA 2 18 TERESA 600m 19 PINETA 6 TRILO 4/6 - Spiaggia V centru, via Polluce. Výhodná poloha ideální kombinace: blízko pláže, nákupní zóny a lunaparku. Prostorný balkon s posezením. Parkování. TRILO 5/6 - Spiaggia Komplex 2 vilek, celkem 4 apartmány, přízemí s terasou a patro s balkonem, zakryté parkování. Klidné místo. CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU TRILO 4/5 - Spiaggia Menší jednopatrová vila s 4 byty, na klidném místě v centrální části. Parkování, prostorný balkon nebo terasa v přízemí s posezením. Nejbližší obchody a bary cca 200 m. Výhodná cena. TRILO 4/5 + 5/6 - Spiaggia Řadové vilky bungalovy na klidném místě, přízemí s posezením na zahrádce a v patře s balkonem. Doporučujeme pro skupiny, rodinám s dětmi. Apartmány Trilo 4/5 mají v jedné z ložnic palandu, apartmány 5/6 jsou bez paland, prostorné dvou a tří-lůžkové ložnice. V hodná cena. za vãasn nákup do typologie apartmánu ELIOS C 4/ klimatizace C 4/ MAGNOLIA B 3/ C 4/ ORCHIDEA B 3/ C 4/ klimatizace C 4/ AL SOLE B 3/ BAJA B 3/ C GIANNA B B 3/ SILVIA B C 5/ POLLUCE C 4/ GIOIA C 5/ TERESA C 4/ PINETA C 4/ C 5/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní it. agentury. Povinné pfiíplatky v místû: pobytová taxa cca 0,5 /den/osoba od 2 let (bez záruky, aktuálně na webu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), ložní prádlo 200 Kč. 5

6 6BIBIONE CENTRUM - SPIAGGIA, LIDO DEL SOLE 20 AZZURRO ZDARMA K PLÁŽI BILO 3/5, TRILO 4/6 - Spiaggia Rezidenční komplex jednopatrových řadových vilek s několika bazény. Terasa se zahradou případně balkon, zakryté parkování. Moderně vybavené apartmány různé typologie Bilo a Trilo. Doporuãujeme vãasnou rezervaci - Ïádané ubytování s bazénem. 22 ALEMAGNA TRILO 4/6 + 5/7 - Lido del Sole Rezidenční komplex jednopatrových vilek na klidném místě. Společná zahrada, bazén. Možnost palandy v jedné z ložnic. Îádané ubytování, doporuãujeme vãasnou rezervaci. 24 NIAGARA BILO 3/5, TRILO 4/5 - Spiaggia Šestipatrový apartmánový dům s výtahem, v centrální části, pár kroků Piazza Zenith a na obchodní Corso del Sole. Parkování, balkon, pes je povolen. Doporuãujeme vãas rezervovat. 5 CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU 26 AUSONIA AL MARE BILO 3/5, TRILO 5/7 - Spiaggia Pětipatrový apartmánový dům s 2 výtahy, v přízemí kavárna s terasou, v centrální části pár kroků Piazza Zenith. Parkování, balkon, pes je povolen. Doporuãujeme vãas rezervovat. typologie apartmánu AZZURRO 1.p. B 3/ přízemí B 3/ p. C 4/ přízemí C 4/ OASI C 4/ ALEMAGNA patrový 2 koupelny 23 ERIDANO 24 NIAGARA 25 BIBIONE BEACH 3 21 OASI TRILO 4/6 - Lido del Sole Vysoký apartmánový dům v klidné části Lido del Sole se svými 8 patry vyčnívá nad borovicovým lesem. K dispozici výtah, na střeše sluneční terasy na opalování s lehátky a krásným výhledem, bazén a zahrada. Dobře zařízené apartmány typu Trilo s prostorným obývacím pokojem s velkými okny a kuchyňským koutem. Pes je povolen. Ubytování vhodné pro klidnou rodinnou dovolenou. BILO 3/5, TRILO 4/6 - Spiaggia Pětipatrový, před několika lety postavený objekt s 20 kvalitně vybavenými apartmány a bazénem na střeše. Prostorné kryté balkony. K dispozici výtah, vyhrazená parkovací místa. V hodná cena. BIBIONE BEACH 50- C 4/ C 5/ C 5/ B 3/ C 4/ B 3/ C 4/ A B 3/ C 4/ C 5/ D 6/ B 3/ AUSONIA AL MARE C 5/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od (slunečník, lehátko, plážové křeslo), Spaghetti party, služby místní italské agentury. Povinné pfiíplatky v místû: vratná kauce 100 /apartmán, pobytová taxa cca 0,5 /den/osoba od 2 let (bez záruky, aktuálně na webu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2). 25 A 3, B 3/5, C 4/5 +5/6, D 6/7 - Spiaggia Komplex několika apartmánových domů v centru: HORIZON, MARACAIBO, TETI, TAGLIAMENTO, MAURO. Garantovaná vybavenost a typologie bytu. V hodná cena. Îádané ubytování. 200m 23 ERIDANO 1000m za vãasn nákup do

7 27 REZIDENCE GIUDECCA, ZATTERE, SAN GIORGIO u moře LA GIUDECCA LE ZATTERE SAN GIORGIO BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lido del Sole Moderně zařízené apartmány jsou situovány přímo u pláže, bez nutnosti přecházet silnici. Tři budovy, které mají společný bazén, který se nachází mezi objekty Zattere a San Giorgio, k dispozici je také dětský park, obchůdky, vlastní bar a pizzerie, výtahy a parkování. K dispozici v moderně zařízených bytech je kávovar, TV, klimatizace. PláÏov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek pfii pfiíjezdu. 29 REZIDENCE DUCALE 3 28 REZIDENCE ACADEMIA BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lido del Sole Moderně zařízené apartmány s bazénem pro dospělé i děti, v klidném prostředí Lido del Sole a současně v pohodlné pěší vzdálenosti od moře. K dispozici výtah, parkování, dětský koutek. V každém apartmánu: kávovar, TV, klimatizace. PláÏov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek. 30 REZIDENCE CASTELLO 2 2 BIBIONE - LIDO DEL SOLE BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lido del Sole Moderně zařízené apartmány na klidném místě v části Lido del Sole, blízko pláže. K dispozici jsou bazény s lehátky pro dospělé i děti, výtah, kávovar, TV+SAT, klimatizace. Apartmány s jednou nebo dvěma ložnicemi a obývacím pokojem s rozkládacím gaučem. PláÏov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek. BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lido del Sole Moderně zařízené apartmány na klidném místě v části Lido del Sole, jen 250 m od pláže. K dispozici je bazén s lehátky pro dospělé i děti, zahrada, výtah, kávovar, TV+SAT, klimatizace. Apartmány s jednou nebo dvěma ložnicemi a obývacím pokojem s rozkládacím gaučem, typu Bilo nebo Trilo. PláÏov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek. 31 TORCELLO 32 CANNAREGIO 400m 33 REZIDENCE SPORTING 500m BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lido del Sole Středně velký apartmánový dům, velmi pěkně zařízené apartmány, některé z nich renovované. V bezprostřední blízkosti pláže a pár kroků do nejbližších obchodů. K dispozici výtah, kávovar, TV, klimatizace, parkování. Plá- Ïov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek. TRILO 5/7 - Lido del Sole Komfortnû vybavené, zcela nové jednopatrové řadové vilky v areálu rezidence Ducale s bazénem. Apartmány Trilo až pro 7 osob, 2 koupelny. Parkování pro 2 auta. PláÏov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek. Novinka. BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lido del Sole Novinka. Rezidenční komplex 3 apartmánových domů v rozlehlé oplocené zahradě, na klidném místě Lido del Sole. K dispozici výtah v každém domě, bazény pro dospělé i děti s lehátky, stolní tenis, dětský koutek. V každém apartmánu TV, kávovar, větší balkon, klimatizace dle typu apartmánu, v jedné z ložnic může být palanda. Do centra s nejbližšími restauracemi a obchody cca 250 m. Nedaleko minigolf, tenis. PláÏov servis, spotfieby energií a pobytová taxa za pfiíplatek. CENA ZA APARTMÁN/T DEN typologie apartmánu GIUDECCA B 2/ velký balkon B 2/ C 4/ velký balkon C 4/ ACADEMIA B 2/ C 4/ DUCALE B 2/ C 4/ CASTELLO B 2/ C 4/ TORCELLO B 2/ výhled moře B 2/ výhled moře C 4/ VILA CANNAREGIO C 5/ SPORTING klimatizace, palanda klimatizace palanda B 2/ C 4/ C 4/ C 4/ C 4/ % sleva za včasný nákup do Slevu za vãasn nákup (5%) je moïno kombinovat (kumulovat) s dal ími slevami 7=5 nebo 7=6, které lze uplatnit nejpozdûji 21 dní pfied nástupem. 7=5 byt ã. 27 v období: , =5 byty ã. 28, 29, 30, 31, 32, 33 v období: , , =6 byt ã. 27 v období: , , , =6 byty ã. 28, 29, 30, 31, 32, 33 v období: , , V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), služby místní italské agentury. Povinné pfiíplatky v místû: spotřeba vody, elektřiny a plynu 40 /apartmán/pobyt, plážový servis (slunečník, lehátko, plážové křeslo) v období a za 43 /týden a v období za cenu 57 /týden, vratná kauce 100 /apartmán, pobytová taxa cca 0,5 /den/osoba od 2 let (bez záruky, aktuálně na webu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 21 /týden, ložní prádlo 200 Kč. 7

8 8LIGNANO AUTO MOŘE A PLÁŽ Pláž je dlouhá téměř 8 km a je tvořena velmi jemným světlým pískem. Pláž je jak veřejná, tak i soukromá, plážový servis (1 slunečník, plážové křeslo a lehátko) je zahrnut již do ceny (kromě APT na straně 11). Pláž je vybavena veškerým servisem sprchy a WC, bary, hřiště pro plážový volejbal a fotbal, půjčovny vodních šlapadel, skútrů i kajaků, spousta dětských atrakcí v podobě houpaček a prolézaček. Celá pláž v Lignano Sabbiadoro pokryta sítí Wi-Fi. Psí pláž pro vašeho čtyřnohého miláčka v letovisku Lignano Sabbiadoro a také nově v sousedním Bibione. UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH ZÁBAVA, SPORT LIGNANO Lignano je opravdov m rájem pro toho, kdo miluje slunce, mofie a zábavnou dovolenou. Tento nádhern poloostrov, z jedné strany om van Jadersk m mofiem regionu Friuli Venezia Giulia a z druhé strany lagunou Marano, nabízí pfiedev ím pláï se zlatav m pískem, obklopenou jedním z nejrozsáhlej ích píniov ch hájû na severu Itálie. Florida Jadranu takto charakterizoval toto moderní letovisko mezi Benátkami a Terstem americk spisovatel Ernest Hemingway. Lignano po právu patfií k nejnav tûvovanûj ím a nejoblíbenûj ím letoviskûm severní Itálie. Jde o turisticky velmi oblíbenou oblast s rozlehl mi písãit mi, peãlivû udrïovan mi, cca 8 km dlouh mi pláïemi s pozvoln m vstupem do mofie, velice kvalitním turistick m servisem a v bornou infrastrukturou sluïeb. V neposlední fiadû se také py ní pomûrnû velk m mnoïstvím antick ch a stfiedovûk ch památek v blízkém okolí - Aquileia, Cividale del Fruli, zámek Miramare u Terstu atd. Lignano Sabbiadoro je centrální, nejïivûj í a nejmodernûj í ãástí letoviska s pestr m denním i noãním Ïivotem. Promenády obklopuje spousta restaurací, barû, kaváren a pizzerií, obchodû a butikû. Kromû vyhlá en ch diskoték, rûzn ch sezónních koncertû nebo sportovních akcí pod ir m nebem je tu také nûkolik tématick ch parkû, nabízejících zábavu pro dûti i dospûlé. Mezi nejvyhledávanûj í patfií zoologická zahrada Punta Verde, vodní park s tobogány, skluzavkami a bazény Aquasplash, dûtsk pohádkov svût Gulliverlandia nebo Parco Junior. Dominantou a symbolem této ãásti je Terasa Mofie se svou vyjímeãnou architekturou a umístûním pfiímo na mofii iroká terasa s vyhlídkov mi bary a restauracemi slouïí k relaxaci i odpoãinku. Ubytování je zde nabízeno nejen v moderních v - kov ch budovách s recepcí a dal ími sluïbami, ale také i v men ích apartmánov ch rezidencích nebo vilkách. Lignano Sabbiadoro je ideálním místem pro vyznavaãe ru nûj ího prostfiedí, ale zároveà i pro rodiny s dûtmi, neboè právû pro nû je zde pfiipravena fiada atrakcí. Lignano Pineta je prostfiední ãásti Lignana. Jde o men í, klidnûj í centrum, kde samozfiejmû nechybí typická promenáda s obchody, bary a restauracemi. Lignano Riviera je rovnûï klidnûj í a také nejzelenûj í ãásti Lignana. V místû je nûkolik obchodû a restaurací. Ideální místo pro rodinnou klidnou dovolenou. V této lokalitû doporuãujeme ubytování v apartmánech Michelangelo Beach, str. 9. Pobytová taxa v roce 2014 nebyla vyhlá ena. Pro rok 2015 není doposud stanovena. Více informací na Praha 755 km / Brno 670 km Všechny apartmány jsou plně vybaveny a zařízeny. V každém z nich je vlastní koupelna (umyvadlo, sprcha, WC, příp. bidet), vybavená kuchyňská linka se sporákem (nejčastěji plynovým), lednička a nádobí na vaření i stolování. U většiny apartmánů je balkon nebo terasa a možnost parkování osobního automobilu. Nabídku jednodu e zafiízen ch apartmánû bez plá- Ïového servisu - za v hodnou cenu, najdete na str. 11. Cena apartmánu závisí na typologii, termínu, vybavenosti bytu a také vzdálenosti od pláže. Vratná kauce se platí na místû 100 /apartmán. O Va í spokojenost na místû dbá t m na í partnerské italské agentury s ãeskou asistencí. Podrobnější informace obdržíte v Odjezdových pokynech nejpozději týden před odjezdem. Obecná typologie apartmánů je uvedena na straně Pestré možnosti vodních sportů, půjčovny kol, čtyřkolek pro rodiny s dětmi, minigolf, tenisové kurty, trampolíny, dětské parky s atrakcemi jakými jsou minikáry a vodní čluny, herny pro děti i dospělé. Po celém letovisku se nacházejí dokonale upravené cyklistické stezky, které lze využít i pro jízdu na kolečkových bruslích. Široký výběr restaurací s typickou italskou i mezinárodní kuchyní, bary, diskotéky, desítky obchodů a butiků, bohatý večerní i noční život. Tradiční místní trhy se konají každé pondělí. AUTOKAROVÁ DOPRAVA DO LIGNANA V pfiípadû autokarové dopravy zaji tûní transferu od agentury k ubytování a zpût za povinn poplatek 20 /apartmán (v cenû je také sobotní uskladnûní zavazadel). Doprava do Lignana je zajišťována standardními autokary v období od Odjezd je v pátek večer (čas dle místa odjezdu), příjezd na místo je v sobotu v ran- 10% SLEVA za vãasn nákup do 30 dubna 2015 NA MÍSTù POBYTU âeská ASISTENCE ních (dopoledních) hodinách. Odjezd je zpravidla v sobotu v podvečer mezi 17-20:00 hod. a návrat do ČR v neděli dopoledne. Dopravu zajistíme z mnoha míst ČR. Cena zpáteãní jízdenky: dospělý 1990 Kč dítě do 12 let 1800 Kč Další informace ohledně nástupních míst na straně 2.

9 34 MICHELANGELO BEACH - velmi žádané ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci TRILO 4/6 - Lignano Riviera Menší tří-patrový apartmánový rezidenční dům je situován v klidném prostředí letoviska a jeho části zvané Riviera. Jde o nejklidnější a zároveň nejzelenější částí celého Lignana. V této části se nacházejí termální lázně, ZOO a golfové hřiště. K nejbližším restauracím a obchodní zóně je to cca 400 m. Velmi hezky zařízené apartmány Trilo mají koupelnu se sprchovým koutem, 2 balkony jeden z nich má posezení se stolkem a křesly. Pes je povolen. Parkování vyhrazené na každý apartmán. Klimatizace a mikrovlnná trouba v každém apartmánu. WiFi připojení k dispozici. Doporučujeme všem, kteří mají rádi klidnější prostředí, zvláště doporučujeme pobyt rodinám s dětmi. K dispozici je také společná pračka. V hodná cena. 35 INELLI - velmi žádané ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci 36 MILANO 37 MARIA 600m 38 SALISBURGO MONO 3, BILO 2/4, BILO 3/5 - Lignano Sabbiadoro Středně velký apartmánový dům situovaný přímo v centru letoviska Lignano Sabbiadoro, v bezprostřední blízkosti pláže. Apartmány různé typologie, velmi kvalitně zařízené s klimatizací, TV+SAT, mikrovlnou troubou, trezorem a balkonem s posezením. Pes je povolen. Apartmán typu Mono pro 3 osoby se skládá z jedné obývací místnosti s KK a jedním lůžkem gaučem a 2 lůžky v části, která je částečně oddělena nábytkem od obývacího prostoru. Apartmány Bilo jsou s jednou ložnicí, celková kapacita bytu jsou 4 nebo 5 osob. Parkování kryté i venkovní v rámci objektu. WiFi připojení k dispozici. V hodná cena. 39 VERA 200m 300 m LIGNANO RIVIERA, LIGNANO SABBIADORO TRILO 4/6 - Lignano Sabbiadoro Moderní apartmánový dům je situován na klidném místě, v bezprostřední blízkosti pláže a centra. V apartmánech kuchyňka oddělená od obývacího pokoje, balkon, klimatizace, trezor i mikrovlnná trouba. Pes není povolen. BILO 3/4, TRILO 4/5 - Lignano Sabbiadoro Menší vilový dům s vlastní zahradou je situován v jedné z nejhezčích části letoviska. Do centra a k pláži je to přibližně 10 min chůze. Klimatizace, garážové parkování. Pes je povolen. WiFi. TRILO 4/5 - Lignano Sabbiadoro Menší objekt je situován v bezprostřední blízkosti pláže a centra. Velmi kvalitně až komfortně vybavené apartmány se 2 balkony klimatizace, pračka, trezor, mikrovlnná trouba. Pes je povolen. WiFi. BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Menší vilový objekt v centru na via Ampezzo a blízko pláže. Velmi hezky vybavený apartmán Bilo pro maximálně 4 osoby klimatizace, trezor, mikrovlnná trouba. Parkování zajištěno. Pes je povolen. WiFi. V hodná cena. CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU 10% SLEVA za vãasn nákup do typologie apartmánu MICHELANGELO BEACH C 4/ A INELLI B 2/ B 3/ MILANO C 4/ MARIA B 3/ C 4/ SALISBURGO C 4/ VERA B 2/ BURELLO B 2/ C 4/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní italské agentury (na místě asistence v češtině), závěrečný úklid (kuchyňský kout si klient uklízí sám). Povinné pfiíplatky v místû: vratná kauce 100 /apartmán, v případě autobusové dopravy zajištění transferu od agentury k ubytování a zpět za poplatek 20 /apartmán (v ceně je také uskladnění zavazadel v den odjezdu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 30 /pobyt, ložní prádlo 7 /osoba/výměna. 40 BURELLO 150 m BILO 2/4, TRILO 4/6 - Lignano Sabbiadoro Moderní až komfortní ubytování, pro nekuřáky, v bezprostřední blízkosti obchodního centra s mnoha restauracemi, bary (via Marina). Zdarma společná pračka. Dva balkony, jeden z nich s posezením. Pes není povolen. WiFi. 9

10 LIGNANO SABBIADORO 41 AMERICA II - žádané ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci BILO 2/4, TRILO 4/5 - Lignano Sabbiadoro Menší apartmánový dům leží v bezprostřední blízkosti pláže, v centru Lignano Sabiadoro. Apartmány různé typologie, s balkonem s posezením, velmi kvalitně zařízené s klimatizací, TV, mikrovlnou troubou, trezorem a balkonem s posezením. Pes není povolen. V budově je výtah. Apartmán typu Bilo pro maximálně 4 osoby má jednu ložnici (2 lůžka) a typu Trilo pro 5 osob se 2 ložnicemi (v jedné jsou 2 lůžka a v druhé ložnici je 1 lůžko), v obývacím pokoji s kuchyňským koutem je u všech apartmánů rozkládací gauč pro 2 osoby. V hodná cena. 42 CONCHIGLIE - žádané ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Menší rezidenční vila se šesti moderně až komfortně zařízenými apartmány byla kompletně zrenovována v roce Leží na klidném místě a přitom je to pár kroků do centra k nejbližším obchodům a restauracím, v bezprostřední blízkosti pláže. V každém apartmánu TV, klimatizace, mikrovlnná trouba, myčka nádobí. Společná pračka pro všechny ubytované je zdarma. Posezení na terasách (suterén, přízemí a 1.patro). Parkování před vilou, číslované parkovací stání. Pes není povolen. Doporučujeme zvláště rodinám s dětmi. Byty v přízemí a prvním patře mají vyšší cenu. WiFi k dispozici. 43 PATRIZIA 3 44 LUCERNA 45 CARINZIA 400m 46 CASA MARINA 6 MONO 3, BILO 3/4 - Lignano Sabbiadoro Menší apartmánový dům s vlastní zahradou je situován v jedné z nejhezčích části letoviska. Do centra a k pláži je to cca 3. Ideální poloha doporučujeme včas rezervovat. Klimatizace, trezor, pes je povolen, v apartmánu také pračka a mikrovlnná trouba. WiFi k dispozici. BILO 2/4, TRILO 4/5 - Lignano Sabbiadoro Středně velký apartmánový dům je situován nedaleko centra letoviska. Typ Bilo s 1 ložnicí (2 lůžka) a Trilo se 2 ložnicemi (vždy dvě lůžka), v obývacím pokoji pak rozkládací gauč, klimatizace, trezor. Pes není povolen. V hodná cena. BILO 3/5 - Lignano Sabbiadoro Prostorný, moderně řešený apartmánový dům v centru (na klidném místě). Příjemná, oplocená zahrada vhodné ubytování především pro rodiny s dětmi. Apartmány kvalitně zařízené s klimatizací, TV+SAT, mikrovlnnou troubou, trezorem i pračkou. Pes je povolen. Parkování kryté i venkovní. BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Oblíbená rezidence je situována poblíž plachetnicového přístavu, cca 400 m od centra. Bazén pro děti i dospělé na zahradě. Apartmány Bilo mají klimatizaci, mikrovlnnou troubu, trezor, balkon s posezením a parkování. Pes není povolen. 10 CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU typologie apartmánu AMERICA B 2/ C 3/ CONCHIGLIE B 2/ přízemí + 1. patro B 2/ PATRIZIA A LUCERNA 10% SLEVA za vãasn nákup do B 3/ B 2/ C 4/ CARINZIA B 3/ CASA MARINA B 2/ MICHELANGELO B 3/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní italské agentury (na místě asistence v češtině), závěrečný úklid (kuchyňský kout si klient uklízí sám). Povinné pfiíplatky v místû: vratná kauce 100 /apartmán, v případě autobusové dopravy zajištění transferu od agentury k ubytování a zpět za poplatek 20 /apartmán (v ceně je také uskladnění zavazadel v den odjezdu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 30 /pobyt, ložní prádlo 7 /osoba/výměna. 47 MICHELANGELO 2 BILO 3/5 - Lignano Sabbiadoro Nedaleko pláže a centra. Blízko obchody, bary a pizzerie. Bilo - 1x ložnice se 3 lůžky a rozkládací gauč v obývacím pokoji. Pes není povolen. V hodná cena.

11 48 BELMARE BILO 3/4, TRILO 5, TRILO 5*velká terasa - Lignano Sabbiadoro Menší rezidence se 6 apartmány se nachází přímo na pěší zóně v Lignano Sabbiadoro, v bezprostřední blízkosti pláže. TV na každém apartmánu, WiFi připojení, klimatizace a parkování. Jednoduše zařízený apartmán typu Bilo se skládá z obývacího pokoje s KK a rozkládacím gaučem, ložnice se 3 lůžky a balkonem. Jednoduše zařízený apartmán typu Trilo se skládá z obývacího pokoje s KK, jedna ložnice s manželskou postelí a druhá ložnice se 3 lůžky a balkónem. V každém z nich je koupelna se sprchou a WC. Pes je povolen. 49 BIANCA 51 LORY BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Residence Lory se nachází přímo u moře v Sabbiadoro, pár kroku od centra. TV, pračka, klimatizace, mikrovlnná trouba, menší oplocená zahrada. Parkování zajištěno (cca 400 od objektu). Apartmán typu Bilo pro max. 4 osoby má větší terasu s posezením. Pes je povolen. 52 BAVIERA 280m BILO 3, BILO 3/4 - Lignano Sabbiadoro Menší rezidence s 8 apartmány se nachází v centru Lignano Sabbiadoro, přitom ale na klidném místě. TV, klimatizace a parkování ke každému apartmánu. Pes je povolen, apartmán typu Bilo 3 má ložnici se 3 lůžky, typu Bilo 3/4 má ložnici se 3 lůžky a v obývacím pokoji s kuchyní je rozkládací gauč. V každém z nich je koupelna a balkon. WiFi k dispozici. 440m BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Apartmánový dům se nachází 5 minut pěší chůze od pláže, na klidném místě části Sabbiadoro. Klimatizace a TV k dispozici. Parkování v areálu objektu. Apartmán typu Bilo s balkonem a se zahradním nábytkem. Pes je povolen. CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU 50 IRENE 53 MARINA 700m BILO 3/4 - Lignano Sabbiadoro Menší rezidenční dům se nachází v centru, přitom v klidné lokalitě, jen cca 10 minut pěší chůze od pláže. TV na každém apartmánu, parkování. Apartmán typu Bilo s balkonem. Pes je povolen. typologie apartmánu B 3/ BELMARE C velká terasa *C BIANCA 54 HEMINGWAY TRILO 4/6 - Lignano Sabbiadoro Rezidence leží blízko centra a pláže. TV na každém apartmánu, parkování zajištěno v objektu vzdáleném cca 300 m od ubytování. Klimatizace k dispozici. Apartmán typu Trilo pro 6 osob. 55 QUERCIA 180m 120m TRILO 4/5 - Lignano Sabbiadoro Malá rezidence se 6 apartmány se nachází pár kroků od moře a od pěší zóny v Lignano Sabbiadoro. TV na každém apartmánu, parkování. Jednoduše zařízený apartmán typu Trilo pro 5 osob se skládá z obývacího pokoje s rozkládacím gaučem, kuchyňky, dvou ložnic (v každé z nich jsou 2 lůžka) a balkonem. Pes je povolen. WiFi k dispozici. 10% SLEVA za vãasn nákup do B B 3/ IRENE C 4/ LORY B 2/ BAVIERA B 2/ MARINA B 3/ HEMINGWAY C 4/ QUERCIA A V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, klimatizace (vyznačené objekty), služby místní italské agentury (na místě asistence v češtině), závěrečný úklid (kuchyňský kout si klient uklízí sám). Povinné pfiíplatky v místû: vratná kauce 100 /apartmán, v případě autobusové dopravy zajištění transferu od agentury k ubytování a zpět za poplatek 20 /apartmán (v ceně je také uskladnění zavazadel v den odjezdu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 30 /pobyt, ložní prádlo 7 /osoba/výměna. 320m MONO 3 - Lignano Sabbiadoro Rezidence Quercia se nachází v dosahu pěší zóny. K dispozici velké oplocené parkoviště, výtah. TV, klimatizace a trezor. Apartmán typu Mono pro 3 osoby se skládá z obytné místnosti s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem a jedním skládacím lůžkem. Pes se toleruje. NEPŘEHLÉDNĚTE - apartmány jednoduše zařízené, bez plážového servisu - LIGNANO SABBIADORO 11

12 LIGNANO SABBIADORO 56 LA TORRE REZIDENCE La Duna La Torre BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Originální architektonicky řešená sedmnáctipatrová rezidence La Torre ve tvaru válce (via Julia), na klidném místě, je umístěna společně s rezidencí La Duna uprostřed oplocené a upravené zahrady. K dispozici je bazén pro dospělé a dětský bazén společný pro obě rezidence, vstupní hala, výtahy a parkoviště. V každém apartmánu TV, klimatizace, balkon s posezením a u většiny s výhledem na moře. Novinka. 58 BIANCO NERO 20m 57 LA DUNA REZIDENCE MONO 3, BILO 2/4 Lignano Sabbiadoro Moderní třináctipatrová rezidence La Duna tvoří společně s rezidencí La Torre jeden rekreační komplex (via Tirolo) a je umístěna uprostřed oplocené a upravené zahrady. K dispozici je bazén pro dospělé a dětský bazén společný pro obě rezidence, vstupní hala, výtahy a parkoviště. V každém apartmánu TV, klimatizace, balkon s posezením auvětšiny s výhledem na moře. Apartmány Bilo za stejnou cenu jako v rezidenci La Torre. Novinka. 59 CASA AL MARE 20m BILO 2/4 - Lignano Sabbiadoro Moderní třináctipatrová rezidence Bianco Nero (via Sabbiadoro) je situována přímo u pobřežní promenády, která ji odděluje od pláže. K dispozici je výtah a parkoviště. V každém standardně zařízeném apartmánu je TV, klimatizace, balkon s posezením a u většiny s výhledem na moře. Pes je povolen. Novinka. MONO 3, BILO 2/4 Lignano Sabbiadoro Moderní apartmánový dům situovaný přímo na pláži, v centrální části letoviska Lignano Sabbiadoro. K dispozici je výtah. V každém apartmánu TV, klimatizace, prostorné balkony. Plážový servis v ceně. Parkování nedaleko objektu. Pes je povolen. Doporučujeme rodinám s dětmi. Novinka. 60 PALM BEACH 61 LUNA 62 CRISTALLO 20m 63 LEVANTE TRILO 3/5 - Lignano Sabbiadoro Apartmánový dům v bezprostřední blízkosti pláže, v dosahu restaurace, bary, obchodní centrum letoviska (via Lungomare Trieste). K dispozici je výtah a parkoviště. V každém apartmánu je TV, klimatizace, v jedné z ložnic palanda. Pes není povolen. BILO 3/5 - Lignano Sabbiadoro Moderní rezidenční objekt v bezprostřední blízkosti pláže a v dosahu centra letoviska (via Millefiori). K dispozici je výtah a parkoviště. V každém apartmánu je TV, klimatizace a další standardní vybavení. Pes není povolen. Novinka. MONO 3, BILO 3/5 Lignano Sabbiadoro Moderní rezidence přímo u pláže a v dosahu centra s bazénem pro dospělé a dětský bazén. K dispozici je výtah. V každém apartmánu je TV, klimatizace a další standardní vybavení. Pes není povolen. Novinka. TRILO 5/7 - Lignano Sabbiadoro Menší apartmánový dům, po renovaci, blízko plachetnicového přístavu, blízko centra a pláže (via Monte Adamello). K dispozici je parkoviště. V každém apartmánu je TV a další standardní vybavení. Pes je povolen. WiFi k dispozici. Novinka. 12 CENA ZA APARTMÁN/T DEN VâETNù PLÁÎOVÉHO SERVISU 10% SLEVA za vãasn nákup do typologie apartmánu LA TORRE B 2/ LA DUNA A BIANCO NERO B 2/ CASA AL MARE A B 2/ PALM BEACH C 3/ LUNA B 3/ CRISTALLO A B 3/ LEVANTE C 5/ STIRIA C 4/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní italské agentury (na místě asistence v češtině), závěrečný úklid (kuchyňský kout si klient uklízí sám). Povinné pfiíplatky v místû: vratná kauce 100 /apartmán, v případě autobusové dopravy zajištění transferu od agentury k ubytování a zpět za poplatek 20 /apartmán (v ceně je také uskladnění zavazadel v den odjezdu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 30 /pobyt, ložní prádlo 7 /osoba/výměna. 64 STIRIA 30m TRILO 4/5 - Lignano Sabbiadoro Menší nový moderní apartmánový dům se 6 apartmány, na klidném místě a přitom pár kroků do centra k nejbližším obchodům a restauracím, blízko pláže. V každém apartmánu TV, klimatizace, fén. Novinka.

13 AUTO CAORLE Bezesporu nejpûvabnûj í mûsteãko na severním Jadranu se py ní pfiedev ím velmi star m historick m centrem. Nejznámûj í architektonickou dominantou je na pobfieïí románsk dóm s kuïelovitou kampanilou. Pfiíjemné místo k procházkám najdete v úzk ch uliãkách samotného centra, s mnoha stylov mi obchûdky a posezeními v kavárniãkách a pizzeriích. Turistickou atrakcí je také pfiístav, kde mûïete spoleãnû s dal ími turisty sledovat kaïdodenní práci místních rybáfiû, Caorle patfií mezi vyhlá ené rybáfiské centrum se staletou tradicí. Více informací na Díky své poloze na lagunû je Caorle ãasto naz váno mal mi Benátkami. K tomu si pfiidejme moderní rezidenãní objekty, písãitou, neobyãejnû krásnou a peãlivû udrïovanou pláï s pozvoln m vstupem do mofie a také velice kvalitní turistick servis s v bornou infrastrukturou sluïeb. A máme dokonal scénáfi na í dovolené právû v Caorle. Nabízíme objekty v rûzném prostfiedí Caorle: v centrální ãásti s pláïí Ponente (strana 16) a v ãásti zvané Porto Santa Margherita (strana 14 a 15). Centrum - pláï Levante najdete na Zvlá tû letovisko Porto Santa Margherita je novûj í ãástí starobylého mûsteãka Caorle leïícího za prûplavem. MoÏnost spojení po silnici vzdálenost cca 5 km. Klidné prostfiedí letoviska, dlouhá píseãná pláï s pozvoln m pfiístupem do mofie, pfiíznivá cena a kvalitní apartmánové ubytování fiadí letovisko k nejoblíbenûj ím cílûm dovolen ch. Praha 790 km / Brno 700 km CENTRUM A PĚŠÍ ZÓNA PORTO SANTA MARGHERITA CAORLE pláž Porto St. Margherita MOŘE A PLÁŽ Pláž je dlouhá téměř 10 km a je tvořena velmi jemným světlým pískem. Pláž je jak veřejná, tak i soukromá. Pláž je vybavena veškerým servisem sprchy a WC, bary, hřiště pro plážový volejbal a fotbal, půjčovny vodních šlapadel, skútrů i kajaků, spousta dětských atrakcí v podobě houpaček a prolézaček. ZÁBAVA, SPORT Pestré možnosti vodních sportů, půjčovny kol, čtyřkolek pro rodiny s dětmi, minigolf, tenisové kurty, trampolíny, dětské parky s atrakcemi jakými jsou minikáry a vodní čluny, herny pro děti i dospělé. Široký výběr restaurací s typickou italskou i mezinárodní kuchyní, bary, diskotéky, desítky obchodů a butiků, bohatý večerní i noční život. Ubytování v rezidencích ROBERTA, GRAN MADO (pláž Levante), COLOMBO (pláž Ponente) případně dalších apartmánech centru Caorle najdete ve Vaší CK nebo na UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH Všechny apartmány jsou plně vybaveny a zařízeny. V každém z nich je vlastní koupelna (umyvadlo, sprcha, WC, příp. bidet), vybavená kuchyňská linka se sporákem (nejčastěji plynovým), lednička a nádobí na vaření i stolování. U většiny apartmánů je balkon nebo terasa a možnost parkování osobního automobilu. Cena apartmánu závisí na typologii, termínu, vybavenosti bytu a také vzdálenosti od pláže. O Vaší spokojenost na místě dbá tým naší partnerské italské agentury. Podrobnější informace obdržíte v Odjezdových pokynech nejpozději týden před odjezdem. Obecná typologie apartmánů je uvedena na straně 3. AUTOKAROVÁ DOPRAVA DO CAORLE Doprava do Caorle je zajišťována standardními autokary v období od Odjezd je v pátek večer (čas dle místa odjezdu), příjezd na místo je v sobotu v ranních (dopoledních) hodinách. Odjezd je zpravidla v sobotu v podvečer mezi 17-20:00 hod. a návrat do ČR v neděli dopoledne. Dopravu zajistíme z mnoha míst ČR. Cena zpáteãní jízdenky: dospělý 1990 Kč dítě do 12 let 1800 Kč pláž Levante - centrum Caorle pláž Ponente - centrum Caorle GRAN MADO ROBERTA PANFILO COLOMBO 13

14 CAORLE - PORTO SANTA MARGHERITA 65 VILKY LOS NIDOS - velmi žádané ubytování s bazénem, doporučujeme včasnou rezervaci TRILO 4/6 - Porto Santa Margherita Vilky jsou umístěny v klidné vilové čtvrti letoviska, jen cca m od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Z části je pláž za poplatek, z části je volná lze si vzít sebou vlastní slunečník. Do centra letoviska cca 350 m. K dispozici je velká rozlehlá zahrada, bazén. Apartmány typu Trilo 4/6 pro maximálně 6 osob v přízemí je obývací místnost s rozkládacím gaučem, kompletně vybavený kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC, TV. Je zde také menší zahrádka s posezením. V patře jsou dvě ložnice po dvou lůžkách (v jedné z nich může být patrová postel). Pes je povolen (za poplatek). Ideální místo pro klidnou rodinnou dovolenou. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. BARBECUE 66 RIELLO BILO 2/4, TRILO 5 - Porto Santa Margherita Rezidenční dům s bazénem v klidné části letoviska a současně v blízkosti písčité pláže. Do centra letoviska cca 500 m. K dispozici je bazén, výtah, parkování. Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. 67 NICESOLO BILO 2/4, TRILO 4/6 - Porto Santa Margherita Apartmánový dům s bazénem na velmi dobrém místě, blízko pláže i centra (cca 200 m). Pěkně zařízené apartmány s TV a parkováním. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. Los Nidos 68 ACAPULCO 300m 69 BORA BILO 3/5, TRILO 5/7 - Porto Santa Margherita Oblíbený rezidenční objekt s bazénem pro dospělé a děti, v pohodlné pěší vzdálenosti od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře a nedaleko obchodního centra s restauracemi a bary. K dispozici je výtah, kryté i venkovní parkování. V každém velmi pěkně zařízeném a prostorném apartmánu typu Bilo nebo Trilo je TV a u většiny apartmánů balkon. Bilo 3/5 - maximálně pro 5 osob, jedna ložnice s manželským lůžkem a jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelnou se sprchou a WC. Trilo 5/7 - maximálně pro 7 osob, 2x ložnice - jedna z nich se 2 lůžky (může být patrová postel) a druhá ložnice se 3 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, koupelnou se sprchou a WC. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. TRILO 4/6 - Porto Santa Margherita Apartmány se nacházejí na klidném místě, v okrajové části letoviska, téměř na pláži (cca 50 m), přitom v dosahu centra (cca 300 m). K dispozici je výtah, parkování. Standardně zařízené apartmány. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. CENA ZA APARTMÁN/T DEN SLEVA za vãasn nákup do typologie apartmánu LOS NIDOS C 4/ RIELLO B 2/ C NICESOLO B 2/ C 4/ ACAPULCO B 3/ C 5/ BORA B 2/ C 4/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), služby místní italské agentury. Povinné pfiíplatky v místû: spotřeba energií 40 /apartmán typu B a 45 /apartmán typu C, vratná kauce 100 /apartmán, pobytová taxa 3,5 /týden/osoba od 12 let (bez garance, aktuálně na webu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2, jen označené objekty), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 3 /den, ložní prádlo 6 /osoba/týden, plážový servis dle období (není povinný). PláÏov servis doporuãujeme rezervovat při objednávce pobytu, platí se na místě po příjezdu. Klimatizace za příplatek 30 /týden. Závěrečný úklid (mimo kuchyňský kout, který si klient uklízí sám) 45 /apartmán/týden. Informace k bazénûm: předpokládaný provoz bazénů od začátku června do poloviny září. 10% SLEVA v období , v období Slevy za včasný nákup (10% a 5%) je možno kombinovat (kumulovat) s dalšími slevami 7=5 nebo 7=6, které lze uplatnit nejpozději 21 dní před nástupem 7=5 v t dnech , , =6 v t dnech , ,

15 70 LEMENE BILO 2/4 - Porto Santa Margherita Oblíbený rezidenční dům s bazénem je situován na klidném místě, blízko písčité pláže s pozvolným vstupem do moře (cca 150 m) a v dosahu centra (cca 300 m). Pěkně zařízené apartmány typu Bilo 2/4 nebo 3/5 (za stejnou cenu) s TV a balkonem, k dispozici je výtah a parkování. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. 72 LIVENZA BILO 2/4 - Porto Santa Margherita Větší apartmánový rezidenční objekt s bazénem, blízko pláže a nedaleko centra. K dispozici je výtah, parkování. V každém standardně zařízeném apartmánu je TV a balkon. V okolí restaurace a bary včetně obchodu s potravinami. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. 71 GARDEN/ALVORADA MONO 4, BILO 2/4 - Porto Santa Margherita Rezidenční domy ležící vedle sebe, na klidném místě letoviska, obklopené zahradou. Každý objekt má svůj bazén pro dospělé i děti. Apartmány typu Mono nebo Bilo. V každém z nich TV. K dispozici výtahy, parkování. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. 73 AURORA TRILO 4/5 - Porto Santa Margherita Apartmánový dům je situován na klidném místě části Caorle zvané Porto S. Margherita. Blízko pláže i centra. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. 2 CAORLE - PORTO SANTA MARGHERITA 74 JOLLY 75 ADRIATICO 2 MONO 2, TRILO 4/6 - Porto S. Margherita Menší apartmánový dům v bezprostřední blízkosti pláže, na klidném místě. Velmi hezky zařízené apartmány Mono, Trilo (případně také Bilo na dotaz). V každém z nich TV, balkon. Parkování v areálu objektu. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. BILO 3/5, TRILO 4/6 - Porto Santa Margherita Prostorné apartmány se standardním zařízením, na klidném místě přitom v centru letoviska. K dispozici je výtah, parkování. Ideální pro klidnou a nejen rodinnou dovolenou. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. V borná cena. CENA ZA APARTMÁN/T DEN SLEVA za vãasn nákup do typologie apartmánu LEMENE B 2/ GARDEN/ALVORADA A B 2/ LIVENZA B 2/ AURORA C 4/ JOLLY A C 4/ ADRIATICO B 3/ C 4/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), služby místní italské agentury. Povinné pfiíplatky v místû: spotřeba energií 35 /apartmán typu A, 40 /apartmán typu B a 45 /apartmán typu C, vratná kauce 100 /apartmán, pobytová taxa 3,5 /týden/osoba od 12 let (bez garance). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2, jen označené objekty), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka 3 /den, ložní prádlo 6 /osoba/týden, plážový servis dle období (není povinný). PláÏov servis doporuãujeme rezervovat při objednávce pobytu, platí se na místě po příjezdu. Klimatizace za příplatek 30 /týden. Závěrečný úklid (mimo kuchyňský kout, který si klient uklízí sám) 45 /apartmán/týden. Informace k bazénûm: předpokládaný provoz bazénů od začátku června do poloviny září. 10% SLEVA v období , v období Slevy za včasný nákup (10% a 5%) je možno kombinovat (kumulovat) s dalšími slevami 7=5 nebo 7=6, které lze uplatnit nejpozději 21 dní před nástupem 7=5 v t dnech , , =6 v t dnech , ,

16 CAORLE CENTRUM - PLÁŽ PONENTE 76 PANAMA TROPICI 78 ALESSANDRO PANAMA 600m TRILO 4/6 - pláž Ponente Středně velký apartmánový dům sousedí s budovou Tropici. Je situován na klidném místě, u přístavu jachet. Velmi pěkné zařízené a prostorné apartmány s TV typu Trilo. K dispozici parkování. Pes se netoleruje. Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, část pláže za poplatek, část je volná lze si vzít sebou vlastní slunečník. Spotfieby energií, pobytová taxa a vratná kauce za pfiíplatek pfii pfiíjezdu. 77 TROPICI BILO 4/5, trilo 5/6 - pláž Ponente Středně velký apartmánový dům je situován na klidném místě, u přístavu jachet. Pěkně zařízené apartmány s TV, typu Bilo a Trilo. Do centra cca 500 m. K dispozici parkování. Pes se netoleruje. Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, část pláže za poplatek, část je volná lze si vzít sebou vlastní slunečník. Spotřeby energií, pobytová taxa a vratná kauce za příplatek při příjezdu. 79 ESPERIA 600m 400m BILO 2/4, TRILO 4/6 - pláž Ponente Menší čtyřpatrový apartmánový dům s výtahem a jen několik málo minut pěší chůze od pláže. Velmi moderně zařízené apartmány Bilo a Trilo. V každém z nich TV, mikrovlnná trouba, klimatizace, balkon. Parkování v areálu objektu. Pes není povolen. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. Novinka. BILO 3/5 - pláž Ponente Apartmánový komplex s bazénem v rezidenční části Caorle Ponente, na klidném místě. K dispozici je společná zahrada a parkování. Apartmány s TV a balkonem. Do centra procházkou několik minut. Pes není povolen. Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře. Spotfieby energií, pobytová taxa a vratná kauce za pfiíplatek pfii pfiíjezdu. 80 ONDA AZZURRA U moře 81 PANFILO BILO 4, TRILO 4/5 - pláž Ponente Apartmánová rezidence je ideálně situována přímo u moře, na klidném místě, na konci letoviska (směrem na Porto St.Margherita). K dispozici je výtah a parkování. Pěkně zařízené apartmány typu Bilo s TV, balkonem a většina s výhledem na moře. Pes není povolen. Široká písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře přímo před objektem, část je volná lze si vzít sebou vlastní slunečník. Doporučujeme především rodinám s dětmi. Spotfieby energií, pobytová taxa a vratná kauce za pfiíplatek pfii pfiíjezdu. MONO 4, BILO 2/4 - pláž Ponente Apartmánový dům s výtahy ležící v těsné blízkosti pláže a zároveň v dosahu historického centra. V přízemí budovy pizzerie a obchody. Velmi žádané apartmány různé orientace na moře, do ulice, do vnitřního atria. V ceníku typ Mono (do atria a ulice, stejná cena), typ Bilo (do ulice). Apartmány s výhledem na moře dotaz. V každém z nich TV, klimatizace, balkon. Parkování v areálu objektu. Pes není povolen. Situační foto objektu str. 13. Na místû se platí spotfieby energií, vratná kauce a pobytová taxa. Novinka. CENA ZA APARTMÁN/T DEN za vãasn nákup do typologie apartmánu PANAMA C 4/ TROPICI B 4/ ALESSSANDRO B 2/ C 4/ ESPERIA B 3/ ONDA AZZURRA B C 4/ PANFILO A B 2/ V cenû: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), služby místní italské agentury. Povinné pfiíplatky v místû: spotřeba energií 40 /apartmán typu A, B nebo C, vratná kauce 100 /apartmán, pobytová taxa 3,5 /týden/osoba od 12 let (bez garance, aktuálně na webu). Fakultativní pfiíplatky: autobusová doprava (str.2, jen označené objekty), cestovní pojištění Union (str.2), dětská postýlka (bez povlečení) 3 /den, ložní prádlo 6 /osoba/výměna, plážový servis dle období (není povinný). PláÏov servis doporuãujeme rezervovat při objednávce pobytu, platí se na místě po příjezdu, jeho cena: 52 /týden v období , v ostatním období 33 /týden. Klimatizace za příplatek 30 /týden. Závěrečný úklid (mimo kuchyňský kout, který si klient uklízí sám) 45 /apartmán/týden. Informace k bazénûm: předpokládaný provoz bazénů od začátku června do poloviny září. 5% slevu za vãasn nákup je moïno kombinovat (kumulovat)s dal ími slevami 7=5 nebo 7=6, které lze uplatnit nejpozdûji 21 dní pfied nástupem PANAMA + TROPICI + ESPERIA 7=5 v období , , =6 v období , , , , ALESSANDRO + PANFILO 7=5 v období , , =6 v t dnech , , , , ONDA AZZURRA 7=5 v období , , =6 v t dnech , , , ,

17 AUTO 82 Hotel BOLIVAR*** LIDO DI JESOLO - hotely V Lido di Jesolo nabízíme 2* a 3* hotely jak v části východní (zóna EST) tak také v části západní (zóna OVEST). V ãásti v chodní: hotely Firenze, Vianello a Kennedy. V ãásti západní: hotely Edera, Tokio, Aldebaran, Arena, Miami a také hotel Bolivar a Portofino. Hotely jsou situovány blízko moře, nejvzdálenější se nachází jen 150 m od pláže. Pláž tvoří jemný písek, vstup do moře je pozvolný zvlášť vhodný pro rodiny s menšími dětmi. Jednotlivé hotely mají vyhrazenou většinou svou privátní pláž. V cenách v ech pobytû je zahrnut pláïov servis (sluneãník + 2 pláïové kfiesla). Podrobnûj í informace a dal í hotelovou nabídku najdete na vodní park Aqualandia LIDO DI JESOLO do Velmi oblíbený hotel s kvalitními službami, ležící v západní okrajové části, přímo na hlavní třídě, jen 100 m od písčité pláže, v pohodlné pěší vzdálenosti do Aqualandie. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, miniledničkou, telefonem, trezorem a balkonem (klimatizace za příplatek). Možnost až 2 přistýlek. Polopenze, snídaně formou bufetového stolu, večeře výběr z menu. K dispozici recepce, výtah, restaurace, bar, místnost s TV, bazén s lehátky a slunečníky (zdarma, červen-září). Parkování u hotelu (omezený počet míst). Ideální volba pro všechny generace. PláÏov servis v cenû. 83 Hotel MIAMI*** do Renovovaný, velmi pěkný, moderní hotel ležící v blízkosti centra Piazza Marina jen 200 m a Piazza Manzini cca 800 m, blízko písčité pláže, v pohodlné pěší vzdálenosti do vodního parku. Objekt má dvě propojené budovy, mezi kterými je bazén s pěknou terasou se slunečníky a lehátky. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, miniledničkou, klimatizace za příplatek, trezorem a balkonem. Možnost až 2 přistýlek. Polopenze, snídaně formou bufetového stolu, večeře výběr z menu. K dispozici recepce, výtah, restaurace, bar na terase, sluneční terasa, bazén se slunečníky a lehátky, parkování. Ideální volba pro rodiny s dětmi. PláÏov servis v cenû. Sleva 7=6 v období již v ceně zohledněna. 84 Hotel PORTOFINO*** - čtvrteční večeře s aperitivem při svíčkách u bazénu 120m do ZDARMA VÍNO+VODA Novû zrekonstruovan hotel leïící v západní ãásti letoviska, na Piazza Trento, v ru nûj ím místû, blízko pláïe. Vhodn pro rodiny s dûtmi. Klimatizované pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, telefon, trezor, a balkon (boãní v hled). MoÏnost aï 2 pfiist lek. Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu vãetnû nápojû k veãefii (víno+minerální voda zdarma). K dispozici je v tah restaurace, bar, zahrada, bazén. Parkování u hotelu. Plážový servis v ceně. Sleva 7=6 v období a již v ceně zohledněna. CENA ZA OSOBU V 1/2 LÒÎKOVÉM POKOJI/T DEN VâETNù POLOPENZE A PLÁÎOVÉHO SERVISU název ubytování BOLIVAR*** MIAMI*** PORTOFINO*** V cenû: ubytování ve dvoulûïkovém pokoji na 7 nocí (od soboty do soboty), 7x polopenze, pláïov servis (sluneãník + 2 pláïové kfiesla). Povinné pfiíplatky v místû: pobytová taxa dle hotelu (2* nebo 3*). Fakultativní pfiíplatky : cestovní poji tûní Union (str.2), autobusová doprava (str.2) jen oznaãené hotely. DALŠÍ SLEVY A PŘÍPLATKY BOLIVAR - dûtská post lka zdarma pro dítû do 2 let (strava se platí na místû), dítû 2-12 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 15% sleva, klimatizace 7 /pokoj/den. Sleva za vãasn nákup 5% platí do MIAMI - dûtská post lka zdarma pro dítû do 2 let (strava se platí na místû), dítû 2-12 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 15% sleva, klimatizace 7 /pokoj/den. Sleva 7=6 v období jiï v cenû zohlednûna. Sleva za vãasn nákup 5% platí do PORTOFINO - dítû do 2 let zdarma, dítû 2-6 let na pfiist lce 50% sleva, dítû 6-13 let na pfiist lce 30% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 13 let 20% sleva. Sleva 7=6 v období a jiï v cenû zohlednûna. 17

18 LIDO DI JESOLO - HOTELY 85 Hotel EDERA** - nedaleko aquaparku Aqualandia 86 Hotel FIRENZE** pokoj s balkonem (za příplatek) Menší jednoduše zařízený rodinný hotel je situován u příjezdové komunikace nedaleko vodního parku Aqualandia a blízko ulice s obchody a restauracemi v okrajové části. Piazza Manzini je vzdálené cca 1,2 km. Pokoje se sprchou a WC, TV a trezorem na recepci hotelu. Některé pokoje s balkonem (za příplatek). Možnost tří- nebo čtyřlůžkového pokoje. Polopenze, rozšířená snídaně, večeře výběr z menu. K dispozici je recepce, výtah, restaurace, bar a terasa. WiFi připojení v recepci. Parkování u hotelu (omezený počet míst). Vhodné pro všechny, kteří vyhledávají rušnější prostředí. PláÏov servis v cenû. V hodná cena. do do Hotel RUBINO** Aquapark Piazza Manzini Men í jednodu e zafiízen hotel na relativnû klidném místû, ale pfiitom v pohodlné pû í vzdálenosti do centra. Rodinná atmosféra, pokoje se sprchou a WC, telefon, moïnost aï 2 pfiist lek. K dispozici recepce, restaurace a bar, v tah. Polopenze, snídanû roz ífiená, kontinentální, veãefie v bûr z menu. Parkování u hotelu (omezen poãet míst). WiFi pfiipojení zdarma. PláÏov servis v cenû. Jednodu e zafiízen hotel pár krokû od Piazza Milano. Pokoje se sprchou a WC, telefon, trezor, TV+SAT, balkon, moïnost aï 2 pfiist lek (3 a 4-lÛÏkové pokoje). K dispozici recepce, restaurace s terasou a barem, v tah. Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. Parkování u hotelu (omezen poãet míst). PláÏov servis v cenû. Novinka. 88 Hotel TOKIO** 89 Hotel MODERNO*** do Na pû í zónû, blízko Piazza Milano. Vhodné pro v echny, kdo mají v oblibû ru né místo, v dosahu restaurací, barû a obchodû. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, telefon, trezor a klimatizace (za pfiíplatek). MoÏnost aï 2 pfiist lek. Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu ak tomu 0,2 l vína (+voda). K dispozici v tah, restaurace, bar a WiFi pfiipojení (v hale zdarma). Parkování u hotelu. PláÏov servis v cenû. V centrální ãásti letoviska, v roce 2014 renovovan. Vhodné pro v echny, kdo mají v oblibû ru né místo, v dosahu restaurací, barû a obchodû. Pokoje Economy se sprchou a WC, TV, telefon, trezor, klimatizace (v cenû), fén bez balkonu (v ceníku). Pokoje Standard s balkonem a stejn m vybavením na dotaz. MoÏnost aï 2 pfiist lek. Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. K dispozici restaurace, bar. PláÏov servis v cenû. Novinka. 90 Hotel MADISON*** 10% SLEVA do Hotel INTERNATIONAL** do Vhodné pro v echny, kdo mají v oblibû ru né místo. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, telefon, trezor a vícelûïkové pokoje s patrovou postelí. Nûkteré pokoje (pouze 2-lÛÏkové) s balkonem a klimatizací (obojí za pfiíplatek). Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. K dispozici v tah, restaurace a bar s terasou. Parkování u hotelu (omezen poãet míst). MoÏnost zapûjãení kol (zdarma). PláÏov servis v cenû. Velmi oblíben 2* hotel pfiímo na hlavní ulici, blízko pláïe. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, telefon, trezor a fén, nûkteré pokoje s balkonem (za pfiíplatek). MoÏnost aï 2 pfiist lek. Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. K dispozici v tah, restaurace Bavaria Stuberl a bar. Parkování u hotelu (omezen poãet míst). PláÏov servis v cenû. 92 Hotel VIANELLO*** do m 93 Hotel PRESIDENT*** Dítû do 7 let zdarma v období a do Hotel s bazénem ležící na klidném místě ve východní části letoviska, mezi Piazza Milano a Piazza Torino. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, trezorem, miniledničkou, telefonem a bočním výhledem na moře. K dispozici recepce, bar, restaurace, bazén pro dospělé a děti. Polopenze, snídaně formou bufetového stolu, večeře výběr z menu. Parkování u hotelu. Plážový servis v ceně. WiFi za poplatek 3 /týden. PláÏov servis v cenû. Dobfie zafiízen 3* hotel s bazénem pro dospûlé i dûti je situován na klidném místû letoviska, jen pár krokû od pláïe a v dosahu restaurací, obchodû a barû. Pokoje se sprchou a WC, telefon, klimatizace, balkon a moïnost 1 pfiist lky. K dispozici je v tah, recepce, restaurace a parkování. Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. WiFi pfiipojení v pfiízemí hotelu (zdarma). PláÏov servis v cenû.

19 94 Hotel ALDEBARAN*** 3* hotel se nachází na kraji západní ãásti letoviska, poblíï námûstí Nember a jen necel ch 100 m od pláïe, kde je pfiímo vyhrazen sektor jen pro hotelové hosty pláïov servis je v cenû pobytu. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, trezor, klimatizace, balkon. MoÏnost aï 2 pfiist lek. K dispozici recepce, bar s terasou, restaurace, WiFi pfiipojení u recepce (zdarma). Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. Parkování zaji tûno (omezené mnoïství parkovacích míst). PláÏov servis v cenû. 95 Hotel KENNEDY*** Dítû do 7 let zdarma v období a do do LIDO DI JESOLO - HOTELY Velmi pûkn, elegantní hotel s bazénem se nachází na klidném místû ve v chodní ãásti letoviska, se skvûlou polohou u pobfieïní promenády, která se veãer mûní v ru né korzo. Blízko námûstí Torino, centrum zábavy s mnoha bary, restauracemi a obchody. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, trezor, fén, telefon, balkon, klimatizace (za pfiíplatek). K dispozici recepce, v tah, bar a restaurace, bazén pro dospûlé a dûti, sluneãní terasa, WiFi pfiipojení u recepce (zdarma). Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. Parkování u hotelu. PláÏov servis v cenû. 96 Hotel ARENA*** 1 do m Hotel leïící v západní ãásti letoviska. Pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, trezor, telefon, klimatizace. K dispozici recepce, prostorná hala, bar a restaurace, WiFi pfiipojení v pfiízemí hotelu (zdarma). Polopenze, snídanû formou bufetu, veãefie v bûr z menu. Parkování u hotelu. Ideální místo pro rodiny s dûtmi a star í generaci. PláÏov servis v cenû. CENA ZA OSOBU V 1/2 LÒÎKOVÉM POKOJI/T DEN VâETNù POLOPENZE A PLÁÎOVÉHO SERVISU Název hotelu EDERA** FIRENZE** RUBINO** *4990 * *4990 * TOKIO** *7300 * MODERNO*** MADISON*** INTERNATIONAL** VIANELLO*** PRESIDENT*** ALDEBARAN*** KENNEDY*** ARENA*** V cenû: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí (od soboty do soboty), 7x polopenze, plážový servis (slunečník + 2 plážové křesla). *Ceny označené hvězdičkou - pobyt se snídaní. Povinné pfiíplatky v místû: pobytová taxa dle kategorie hotelu (hotely 2* nebo 3*). DALŠÍ SLEVY A PŘÍPLATKY EDERA dítû do 3 let zdarma (strava se platí na místû), dítû 3-14 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 14 let 20% sleva, dûtská post lka 6 /den, pfiíplatek za pokoj s balkonem +700 Kã/t den. FIRENZE dítû do 3 let zdarma (strava se platí na místû), dítû 3-14 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 14 let 20% sleva, dûtská post lka 6 /den. RUBINO dítû do 3 let zdarma (strava se platí na místû), dítû 3-6 let na pfiist lce 50% sleva, dítû 6-11 let 30% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 11 let 10% sleva. TOKIO dítû do 3 let zdarma (post lka zdarma, strava se platí na místû), dítû 3-6 let na 3.lÛÏku zdarma a na 4.lÛÏku 50% sleva, dítû 6-13 let 50% sleva na 3. nebo 4.lÛÏku, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 13 let 20% sleva, klimatizace 5 /noc/pokoj. MODERNO dítû do 3 let zdarma, dítû 3-12 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 20% sleva. Pokoj s balkonem Standard na dotaz. MADISON dítû do 2 let zdarma bez sluïeb (nebo post lka 8 /noc a strava se platí na místû), dítû 2-12 let na pfiist lce 50% SLEVY 5 aï 15 % sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 10% sleva, pfiíplatek za balkon Kã/pokoj/t den, klimatizace 40 /noc/pokoj, zapûjãení kola zdarma. INTERNATIONAL dítû do 3 let zdarma (post lka zdarma, strava se platí na místû), dítû 3-12 let na pfiist lce 30% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 20% sleva, pfiíplatek za balkon +950 Kã/osoba/t den. VIANELLO dvû dûti do 7 let (na 3.lÛÏku zdarma) a na 4.lÛÏku 50% sleva, dítû 7-12 let 30% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 15% sleva, klimatizace 5 /pokoj/noc, dûtská post lka 10 /noc. PRESIDENT dítû do 2 let v post lce zdarma, dítû 2-14 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 14 let 20% sleva. ALDEBARAN dítû do 3 let 5 /polopenze/den, dítû 3-13 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 13 let 20% sleva. KENNEDY dítû do 3 let zdarma, dítû 3-12 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 20% sleva, klimatizace 5 /noc/pokoj, dûtská post lka 10 /noc, pes není povolen. ARENA dítû do 2 let zdarma, dítû 2-12 let na pfiist lce 50% sleva, 3.a 4.lÛÏko osoba nad 12 let 20% sleva, dûtská post lka 8 /den. 19

20 Velmi dobře zařízené apartmány v rezidenci s bazénem, ve východní části letoviska. Apartmány typologie Mono, Bilo a Trilo. LIDO DI JESOLO Lido di Jesolo patfiící mezi nejvût í letoviska Benátské riviéry leïí jen 25 km severov chodnû od Benátek a s témûfi patnáctikilometrovou píseãnou pláïí je známé pfiedev ím sv m denním i noãním Ïivotem. Podél celého stfiediska vede dlouhá promenáda s nûkolika stovkami obchodû, restaurací, barû a kaváren. Centrum mûsta je bûhem turistické sezóny vyhlá en m místem se spoustou zábavy a spoleãensk ch programû, okrajové ãásti naopak poskytují ubytování v relativnû klidném prostfiedí.v Lidu di Jesolo se nachází jeden z nejvût ích italsk ch vodních parkû Aqualandia. V Lido di Jesolo nabízíme nejen hotely uvedené na pfiedcházejících stranách, ale také apartmánové ubytování, v ãásti v chodní (zóna EST) tak také v ãásti západní (zóna OVEST). V ãásti v chodní Rezidence Apollo a Benelux a v ãásti západní Rezidence Augustus. V cenách v ech pobytû je zahrnut pláïov servis (sluneãník + 2 pláïové kfiesla). Podrobnûj í informace a kompletní apartmánovou nabídku najdete na Novinkou leto ní sezony je jednoduché ubytování v karavanech nebo mobilhomech. Praha 830 km / Brno 720 km BENELUX bazén APOLLO bazén u moře Rezidenční apartmánový dům přímo u moře v části letoviska Pineta, některé s výhledem na moře. Typologie Bilo a Trilo. AUGUSTUS Rezidenční dům s renovovanými apartmány v centru, nedaleko Piazza Mancini a velmi blízko krásné písčité pláže. Apartmány typologie Bilo a nebo Trilo. CAMPING PARCO CAPRARO*** bazén NOVINKA 300m Rodinný kemp blízko pláže (cca 300 m). Do centra nočního života Jesola se dostanete místním autobusem. Animační program po dobu letní sezóny zdarma. Ubytování v karavanech (foto) kompletně vybavených k vaření i stolování. vodní park Aqualandia Nedaleké Benátky - tip na jednodenní výlet, autobusem nebo lodí. Katalog s další nabídkou LÁZNù TERMÁLY WELLNESS Dovolená po cel rok Víkendy, t denní i zkrácené pobyty Hala nádraží Holešovice (stanice metra C), Partyzánská 24, Praha 7 telefon: , fax: , mobil: Skype: nemotourpraha další pobyty najdete na

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE LIGNANO až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2016 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více

Více

TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE LIGNANO až 10% SLEVA za včasný nákup I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2017 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více než 300 cestovních agentur

Více

+ LIDO DI JESOLO. až 10% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 ITÁLIE. Pobřeží severního jadranu vlastní dopravou nebo autokarem

+ LIDO DI JESOLO. až 10% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 ITÁLIE. Pobřeží severního jadranu vlastní dopravou nebo autokarem CAORLE BIBIONE + LIDO DI JESOLO LIGNANO až 10% SLEVA za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 ITÁLIE obřeží severního jadranu vlastní dopravou nebo autokarem 2014 Další pobyty na rok 2014 najdete aktuálně

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 17.9. 24.9.2016 7 nocí červen, září 2016 CENA: 7.290 Kč osoba / 7 nocí Cena zahrnuje: 7 x ubytování v apartmánu pro 2

Více

+ LIDO DI JESOLO. až 10% SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP. další slevy 7=5 nebo 7=6 ITÁLIE POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

+ LIDO DI JESOLO. až 10% SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP. další slevy 7=5 nebo 7=6 ITÁLIE POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE + LIDO DI JESOLO LIGNANO až 10% SLEVA ZA VČASNÝ NÁKU další slevy 7=5 nebo 7=6 ITÁLIE OBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DORAVOU NEBO AUTOKAREM 2013 Další pobyty na rok 2013 najdete aktuálně

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM. CENA JIŽ OD Kč osoba / 7 nocí v apartmánu pro 2 osoby

SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM. CENA JIŽ OD Kč osoba / 7 nocí v apartmánu pro 2 osoby SARDINIE REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII S ČESKÝM SERVISEM CENA JIŽ OD 3.695 Kč osoba / 7 nocí v u pro 2 osoby Cena zahrnuje: 7 x ubytování v u pro 2 osoby, český servis v místě pobytu, zajištění

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

APARTMÁNY DARIA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE. více info na FOTOGALERIE MAPY VIDEO ON-LINE OBJEDNÁVKA

APARTMÁNY DARIA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE. více info na  FOTOGALERIE MAPY VIDEO ON-LINE OBJEDNÁVKA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE APARTMÁNY DARIA více info na www.dezka.cz RODINNÉ APARTMÁNY S BAZÉNEM IDEÁLNÍ PRO RODINY S DĚTMI POLOHA: dům s nově vybudovaným bazénem nabízí ubytování v klimatizovaných

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3%

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3% JADRAN pro kolektivy 2010 Tel.: +420 542 321 322, Fax: +420 542 211 628 (po-pá 8.00-19.00 hod., sobota 9.00-13.00 hod.) e-mail: kolektiv@adrialand.com www.adrialand.com Chorvatsko - Pula - Fažana - vilky

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert).

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert). PELOPONÉS TOLO Golden Beach Hotel Polopenze Pro rodiny s dětmi Přímo u pláže Velmi oblíbené místo Zrenovovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází v klidnější části letoviska u silnice vedoucí

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare * REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna. Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!!

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna. Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! V roce 2018-23. sezóna!! Mimořádná sleva při rezervaci do 31.10.2017 23%. Nečekejte na

Více

ADRIA LÉTO 2016 ITÁLIE. c e s t ov n í k a n c e l á ř

ADRIA LÉTO 2016 ITÁLIE. c e s t ov n í k a n c e l á ř LÉTO 2016 ADRIA c e s t ov n í k a n c e l á ř Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859, 775 864 844 www.adriack.eu, e-mail: info@adriack.eu BENÁTSKÁ RIVIÉRA Benátská riviéra, oficiálně Costa veneziana

Více

Holiday Resort*** Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton

Holiday Resort***  Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

Úvodní informace. Výlety přímo v Caorle aquapark, lunapark po lagunách podél Caorle lodí Arcobaleno noční plavba podél pobřeží lodí Caorle

Úvodní informace. Výlety přímo v Caorle aquapark, lunapark po lagunách podél Caorle lodí Arcobaleno noční plavba podél pobřeží lodí Caorle Úvodní informace Vážení klienti, milí přátelé. V úvodu tohoto katalogu nám dovolte poděkovat všem našim klientům, kteří využili naše služby během jara a léta 2009, ale zároveň přivítat klienty nové a Vám

Více

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka! ŘECKO Kréta / Bali

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka!  ŘECKO Kréta / Bali Studia Kronos ** Novinka! Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz ŘECKO Kréta / Bali www.cdtravel.cz Řecko Kréta / Poloha: nově zrekonstruovaný jednopatrový studiový

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Briana Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Apartmánový komplex Bona

Apartmánový komplex Bona Apartmánový komplex Bona Vytisknout PDF Klek / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO ITÁLIE LIDO DI JESOLO / CAVALLINO MOŘE A PLÁŽE

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO ITÁLIE LIDO DI JESOLO / CAVALLINO MOŘE A PLÁŽE ITÁLIE 40 km PORTOGRUARO 45 km TREVISO MESTRE 44 km 60 km CAORLE LIDO DI JESOLO / CAVALLINO 145 km TRIESTE 110 km AQUILEIA LIGN GRADO 120 km BIBIONE 55 km 30 km VENEZIA 45 km VERONA 150 km CHIOGGIA 90

Více

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT *****

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Luxusní apartmánový komplex. Sjezdovky Lipno 200m, Frymburk 10 km, Rakousko 20-50 km. Poloha: cca 200 m nad nádrží Lipno, cca 100m od

Více

Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko

Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko Apartmány Alexa Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Naše 26. sezóna sleva roku 2017 platí pro hlavní sezónu

Naše 26. sezóna sleva roku 2017 platí pro hlavní sezónu ADRIA cestovní kancelář LÉTO 2017 Slovanská 39 326 00 Plzeň tel.: 377 242 859, 775 864 844 www.adriack.eu, e-mail: info@adriack.eu BENÁTSKÁ RIVIÉRA Benátská riviéra, oficiálně Costa Veneziana je severní

Více

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Léto 2005 katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Itálie Palmová riviéra San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené

Více

La Vita s*** Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

La Vita s***  Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , La Vita s*** Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Řecko / / Rodinný hotel La Vita s se nachází 4 km od historického městečka

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

CHORVATSKO - DALMÁCIE Zadarská riviéra

CHORVATSKO - DALMÁCIE Zadarská riviéra CHORVATSKO - DALMÁCIE Zadarská riviéra APARTMÁNY Drage - Dolaška Drage Cestovní agentura Iva Fantová JADRO tour Písek Třebízského 405 397 01 PÍSEK Zadarská riviéra je oblast severní části Dalmácie, která

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vila Antica Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

LÉTO 2016 ITÁLIE ŠPANĚLSKO CHORVATSKO

LÉTO 2016 ITÁLIE ŠPANĚLSKO CHORVATSKO LÉTO 2016 ITÁLIE ŠPANĚLSKO CHORVATSKO úvod OBSAH Itálie - obecné informace... 3 Lido di Jesolo hotely... 3 Lignano apartmány... 4 Bibione apartmány... 6 Porto Santa Margherita apartmány... 10 Caorle apartmány...

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

CAORLE ITÁLIE CAORLE MOŘE A PLÁŽE

CAORLE ITÁLIE CAORLE MOŘE A PLÁŽE 30 km PORTOGRUARO 55 km TREVISO JESOLO 45 km 75 km BIBIO 45 km 115 km TRIESTE AQUILEIA LIGN 85 km GRADO MESTRE 60 km 19 km VEZIA 70 km VERONA 180 km CHIOGGIA 110 km DOPORUČENÉ TRASY Z ČR Praha 780 km,

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Léto v Itálii. 18. sezóna ADRIA. cestovní kancelář

Léto v Itálii. 18. sezóna ADRIA. cestovní kancelář PALMOVÁ RIVIÉRA ADRIA cestovní kancelář Léto v Itálii 2013 18. sezóna Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši stálou důvěru a přízeň. Naše cestovní kancelář vstupuje tímto katalogem již do 18. sezóny a

Více

Golf u moře - Grado, Resort Tenuta Primero - chata, možnost výhodné unlimited FEE / č.3013

Golf u moře - Grado, Resort Tenuta Primero - chata, možnost výhodné unlimited FEE / č.3013 CK TURISTA Golf u moře - Grado, Resort Tenuta Primero - chata, možnost výhodné unlimited FEE / č.3013 4,5,8 - denní zájezd Golf u moře v krásném severoitalském Gradu, kde můžete hrát golf takřka celoročně

Více

Vytisknout PDF Milna - Zaglav / Ostrov Brač / Chorvatsko

Vytisknout PDF Milna - Zaglav / Ostrov Brač / Chorvatsko Robinzonáda Eden Vytisknout PDF Milna - Zaglav / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

Vytisknout PDF Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko

Vytisknout PDF Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko Apartmány Rafaela Vytisknout PDF Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko Apartmány Lumbrak Vytisknout PDF Zátoka Ljubljeva - Marina / Riviéra Trogir / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který

Více

Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko

Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko Vila Paula Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Vila Silvestra. Vytisknout PDF. Marušiči / Riviéra Omiš / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 11. Vila Silvestra 1 / 7

Vila Silvestra. Vytisknout PDF. Marušiči / Riviéra Omiš / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 11. Vila Silvestra 1 / 7 Vila Silvestra Marušiči / Riviéra Omiš / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

ITÁLIE CHORVATSKO. Joštova 4, 602 00 Brno tel.: 515 915 290 fax: 515 915 291 mobil: 603 189 147 e mail: tour@forline.cz www.forline.

ITÁLIE CHORVATSKO. Joštova 4, 602 00 Brno tel.: 515 915 290 fax: 515 915 291 mobil: 603 189 147 e mail: tour@forline.cz www.forline. Cestovní kancelář Joštova 4, 602 00 Brno tel.: 515 915 290 fax: 515 915 291 mobil: 603 189 147 e mail: tour@forline.cz www.forline.cz Od roku 1992. Již 22. sezóna ITÁLIE CHORVATSKO Vážení klienti, začínáme

Více

Kontakt: Lenka Paurová, tel , mob ,

Kontakt: Lenka Paurová, tel , mob , Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 97 22 41 970, mob. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy,

Více

LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN ***

LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN *** LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN *** 8 - denní zájezd Poloha: Rezidence se nachází na pěkném a klidném místě v blízkosti nákupních možností. Součástí rezidence je venkovní bazén, kde si hosté mohou odpočinout

Více

Úvodní informace. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz

Úvodní informace. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) Více informací naleznete na www.ckevasulcova.cz Úvodní informace Vážení klienti, dovolte nám v úvodu tohoto katalogu poděkovat Vám všem, kteří využili služeb poskytovaných naší cestovní kanceláří. Tímto katalogem Vám opět nabízíme letní dovolenou v

Více

Vytisknout PDF Pješčana Uvala / Riviéra Pula / Chorvatsko

Vytisknout PDF Pješčana Uvala / Riviéra Pula / Chorvatsko Vila Donata Vytisknout PDF Pješčana Uvala / Riviéra Pula / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Kontakt: Jana Handrejchová tel , , prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu

Kontakt: Jana Handrejchová tel , ,   prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu Best**+ Kontakt: Jana Handrejchová tel. 97 22 43 055, 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Itálie. Apartmány No name. www.cdtravel.cz Itálie. ITÁLIE / Silvi Marina. Kontakt: Jan Zamykal, tel.: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.

Itálie. Apartmány No name. www.cdtravel.cz Itálie. ITÁLIE / Silvi Marina. Kontakt: Jan Zamykal, tel.: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel. Apartmány No name 1. Pinetina www.cdtravel.cz 142 pobyt so so MONO 2/3 BILO 4 TRILO 6 2.5. 9.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 600 Kč 9.5. 16.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 600 Kč 16.5. 23.5. 5 600 Kč 6 600 Kč 7 600 Kč 23.5.

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Mirela Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Apartmány Renata Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz Chorvatsko a Černá Hora Nabídka pro skupiny Cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS pro Vás připravila nabídku cenově zvýhodněných pobytových zájezdů pro skupiny 20 a více do nejžádanějších míst a ubytovacích

Více