NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým míchadlem, na které se vztahuje toto prohlášení, odpovídají níže uvedeným smìrnicím Rady k harmonizaci právních pøedpisù èlenských státù Evropského spoleèenství. Stroje (98/37/EC). Použité normy: EN ISO 12100, EN a EN elektromagnetická kompatibilita (89/336/EWG). provozování spotřebičů v toleranci napětí (73/23/EWG) [95]. Pfinztal, 10. prosince 2008 W. Schwald Managing Director Ulrich Stemick Technical Director 2

3 OBSAH Strana 1. Všeobecný úvod Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Všeobecný Použití Obsah dodávky Záruka 5 5. Pokyny k bezpečnosti Obecně Značení pokynů Kvalifikace a školení personálu Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Práce s vědomím bezpečnosti Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / uživatele Bezpečnostní pokyny ke kontrolním a montážním pracím a pracím údržby Přestavba vlastními silami a výroba náhradních dílů Nepovolené způsoby provozu 6 6. Technické údaje Označení Typový klíč Materiály se styku s médiem Údaje o výkonu motoru míchadel 9 7. Vlastnosti zařízení Účel použití zásobníkové dávkovací stanice DTS Dávkovací média Přehled zařízení Dávkovací zařízení Přeprava a skladování Vybalení Skladování Instalace Místo instalace Montáž a hydraulická instalace Montáž dávkovacího čerpadla Montáž multifunkčního ventilu Instalace dávkovacího potrubí Montáž vstřikovací armatury Vyprazdňovací ventil R 3/4" Kontrola těsnosti elektrická přípojka Elektrické přípojky dávkovacího čerpadla Elektrické přípojky míchadla Přípojka spínače hladiny Vstupy - výstupy Uvedení do provozu Údržba Čištění míchadla Demontáž Čištění Montáž Servis / náhradní díly / příslušenství Likvidace Příloha Přiložená dokumentace Další dostupná dokumentace Pomoc při volbě kombinací materiálů Všeobecný Tento návod k montáži a provozu je rovněž k dispozici na webové stránce Před instalací si pročtěte tento návod k montáži a provozu. Instalace a provoz musí probíhat v souladu s místními předpisy a technologickými pravidly. Dodržujte rovněž návody k jednotlivým součástkám. 1.1 úvod Tento návod k montáži a provozu obsahuje spolu s příslušnými návody k součástkám veškeré informace nezbytné k uvedení zásobníkových dávkovacích stanic DTS do provozu a informace pro jejich obsluhu. Budete-li vyžadovat další informace nebo v případě problémů, které nejsou podrobně popsány v této příručce, se prosím obra te na nejbližší pobočku spol. Grundfos Alldos. 1.2 Servisní dokumentace S případnými dotazy se prosím obracejte na nejbližší pobočku spol. Grundfos Alldos nebo její servisní stanoviště. 3

4 2. Údaje k instalaci Pokyn Provozovatel: Po uvedení do provozu prosím zadejte následující data. Zadání dat Vám a Vašemu servisnímu partnerovi spol. Grundfos Alldos pomůže k pozdějšímu provádění nastavení instalace. Grundfos Alldos zákaznické číslo: Číslo pro objednání: Číslo výrobku: Sériové číslo zařízení: datum uvedení do provozu: místo instalace: použito k: 3. Instalační schéma 4

5 4. Všeobecný 4.1 Použití Zásobníkové dávkovací stanice slouží ke skladování a dávkování tekutých chemikálií. Jsou standardizované a mohou v rámci dávkování flexibilně splňovat řadu úkolů. Díky použití vysoce kvalitních materiálů lze stanice používat univerzálně pro řadu médií, aniž by bylo nutné přizpůsobit výběr materiálu. Dávkovací čerpadlo lze na základě požadavků pro dané použití vybrat ze sérií DMS, DMI, DME až 48 l/h a DDI až 60 l/h a objednat samostatně. 4.2 Obsah dodávky Zásobníkové dávkovací stanice DTS se skládají vždy z jednoho PE zásobníku, sací sestavy se spínačem hladiny a volitelného míchadla se spínačem hladiny. Volitelně lze zvolit vstřikovací armaturu, 10m tlakové potrubí a multifunkční ventil. Zásobníkové dávkovací stanice DTS lze konfigurovat a objednávat pomocí typového klíče. 4.3 Záruka Naše společnost přebírá záruku pouze ve smyslu našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek, pokud se zařízení používá v souladu s údaji uvedenými v této příručce. pokud zařízení není rozloženo a pokud je s ním řádně zacházeno. pokud opravy provádí pouze pověřený a kvalifikovaný personál. pokud se k opravám používají výhradně originální náhradní díly. 5. Pokyny k bezpečnosti 5.1 Obecně Tento návod k provozu obsahuje základní pokyny, které je třeba dodržovat při instalaci, provozu a údržbě. Zodpovědný odborný personál, provozovatel či pracovník montáže si tedy tento návod musí bezpodmínečně přečíst ještě před montáží a uvedením zařízení do provozu. Návod musí být neustále k dispozici na místě používání zařízení. Je třeba dodržovat nejen níže uvedené bezpečnostní pokyny a všeobecné bezpečnostní pokyny, ale i zvláštní bezpečnostní pokyny popsané v níže přiložených částech. 5.2 Značení pokynů V případě nedodržování bezpečnostních pokynů či dalších pokynů uvedených v této příručce, může dojít k újmě na zdraví nebo výskytu chybných funkcí a poškození čerpadla. K označení bezpečnostních pokynů a dalších pokynů jsou použity následující symboly: Pokyn V případě nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může dojít k újmě na zdraví! Důsledkem nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může být chybná funkce zařízení a k věcné škody! Pokyny a návody k ulehčení práce a zajištění bezpečné obsluhy Informace uvedené na samotném zařízení, jako např. označení fluidálních přípojek, musí být vždy udržovány v dobře čitelném stavu. 5.3 Kvalifikace a školení personálu Personál zodpovědný za obsluhu, údržbu, kontroly a montáž musí mít pro tyto úkoly řádnou kvalifikaci. Provozovatel musí přesně řídit oblasti zodpovědnosti, kompetence a dozor personálu. Jestliže personál postrádá nezbytné znalosti, je nutné jej zaškolit a dát mu příslušnou instruktáž. Školení může provádět výrobce / dodavatel v pověření provozovatele čerpadla, bude-li třeba. Provozovatel je povinen zajistit, aby obsah této příručky byl srozumitelný pro personál. 5.4 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít nebezpečné následky pro personál, životní prostředí a zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k tomuto ohrožení: selhání důležitých funkcí zařízení selhání předepsaných metod údržby újma na zdraví v důsledku elektrických, mechanických a chemických vlivů škody na životním prostředí v důsledku úniku zdraví škodlivých látek 5.5 Práce s vědomím bezpečnosti Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, stávající národní předpisy k ochraně zdraví a prevenci úrazů a všechny interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 5

6 5.6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / uživatele Nebezpečné horké nebo studené části čerpadla je třeba chránit, aby nedocházelo k náhodnému styku s nimi. Při provozu zařízení nesmí dojít k odstranění ochrany před nebezpečným dotykem pohyblivých částí. Unikající nebezpečné látky (např. horké, jedovaté) je třeba odvádět tak, aby byly zdravotně nezávadné pro osoby i životní prostředí. Je třeba dodržovat zákonné předpisy. Je třeba vyloučit škody v důsledku elektrické energie (podrobnosti naleznete např. v předpisech Svazu německých elektrotechniků VDE a místních poskytovatelů el. energie). 5.7 Bezpečnostní pokyny ke kontrolním a montážním pracím a pracím údržby Provozovatel musí zajistit, aby práce v rámci údržby, kontrol a montáže prováděl autorizovaný personál, který je přiměřeně proškolen pročtením této příručky. Všechny práce na zařízení lze provádět pouze při jeho odstávce. Je třeba dodržovat postupy k odstavení zařízení popsané v této příručce. Části zařízení obsahující zdravotně škodlivá média je nutné dekontaminovat. Všechna bezpečnostní a ochranná zařízení je třeba opět uvést do provozu ihned po ukončení prací. Před uvedením do provozu je nutné dodržet body uvedené v kapitole První uvedení do provozu. Zajistěte, aby bylo zařízení vhodné pro používané dávkovací médium. Dodržujte bezpečnostní předpisy výrobce chemikálií při manipulaci s chemikáliemi! Opravy smí provádět pouze pověřený a kvalifikovaný personál! Při provádění prací na zařízení, přípojkách nebo vedení mějte ochranný oděv (rukavice a ochranné brýle). 6. Technické údaje 6.1 Označení Obr. 1 DTS 100 T 10311B1A1B S/N: P Typový štítek DTS Pol. Popis 1 Označení typu 2 Model 3 Sériové číslo 4 Číslo výrobku 5 Stát výroby 6 Kód pro rok a týden TM Odolnost částí zařízení při styku s médiem závisí na samotném médiu, jeho teplotě a na provozním tlaku. Zajistěte, aby části zařízení ve styku s médiem byly za provozních podmínek odolné proti dávkovacímu médiu! 5.8 Přestavba vlastními silami a výroba náhradních dílů Přestavby či změny na zařízení jsou povoleny pouze po dohodě s výrobcem. K použití jsou bezpečné originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. Výsledkem použití jiných dílů může být ručení za takto vzniklé škody. 5.9 Nepovolené způsoby provozu Bezpečnost provozu dodaného zařízení je zaručena pouze při používání v souladu s kapitolou 6. Technické údaje. V žádném případě nesmí dojít k překročení uvedených mezních hodnot. 6

7 6.2 Typový klíč Příklad: DTS 75T A 9 D 2 B 1 D Dávkovací stanice se zásobníkem Multifunkční ventil k nástavbě na dávkovací čerpadlo Zásobník A bez litrový zásobník B pro DDI až , DMI až litrový zásobník C pro DDI až 20-3, DMI až , DMX (221) 4-10 až 50-10, DDI litrový zásobník D pro DME / DMS 2 až litrový zásobník E pro DDI PVC-P3 až PVC-P litrový zásobník Plnicí sestava litrový zásobník 0 bez T průhledná * 1 PVC / EPDM, s kulovým uzávěrem DN 15 S černá * Vyprazdňovací ventil na zásobníku (volitelný pouze bez záchytné vany) Záchytná vana A bez 0 bez záchytné vany B PVC / EPDM, DN 8 1 se záchytnou vanou vstřikovací armatura (s keramickou kuličkou a o kroužkem FKM) Šroubovací víko 0 bez PVC DN 8, pro DDI a DMI, pro DMX (221) Šroubovací víko bez zámku 1 až 50-10, DDI Ruční míchač / míchadlo 2 PP DN 8, pro DME 19 až 48 a DMS 2 až 12 0 bez tlakové potrubí, 10 m 1 Ruční míchač PVC A bez 2 3 Elektrické míchadlo ** nerez, V, 1-fázový, 50/60 Hz (pro l zásobník pouze 230/400 V, 50/60 Hz, 3-fázový) Elektrické míchadlo ** PP s těsnicí přírubou, 230/400 V, 1-fázový, 50/60 Hz (pro l zásobník pouze 230/400 V, 50/60 Hz, 3-fázový) B C PE 4/6, pro DME / DMS 2 až 12, DDI až , DMI až PVC 6/12, pro DDI až 20-3, DMI až , DMX (221) 4-10 až připraven na dávkovací čerpadlo (k objednání zvláš ) D PE 9/12, pro DME 19 až 48 0 bez sací potrubí pro zásobníky s elektrickým míchadlem (tuhé, s dvoustupňovou signalizací nedostatku) 1 DMI 208, DDI 209, DMX (221) 4-10 až bez 2 DME 2 až 48, DMS, s vyrovnávací deskou 1 PVC, pro DDI až , DMI až DDI PVC, pro DDI až 20-3, DMI až , DMX (221) 4-10 až sací potrubí pro zásobníky bez elektrického míchadla (flexibilní, s dvoustupňovou signalizací nedostatku) 5 PVC, pro DDI A bez 7 PP, pro DME / DMS 2 až 12 B PVC, pro DDI až , DMI až PVC, pro DDI až 20-3, D DMI až , DMX (221) 4-10 až F PVC, pro DDI PP, pro DME 19 až 48 H PP, pro DME / DMS 2 až 12 J PP, pro DME 19 až 48 * Zásobníkové dávkovací stanice DTS se obecně skládají ze zásobníku a nejméně jedné z níže uvedených součástek. ** včetně spínače hladiny k vypínání ve spojení se samostatným řízením 7

8 D1 D1 170 TM H L2 H1 H2 L3 L M 190 Obr. 2 Dávkovací stanice se zásobníkem 75 / 100 l H1 H L2 H2 50 L3 L1 55 M D TM Obr. 3 Dávkovací stanice se zásobníkem 200 / 300 / 500 l H L2 H1 L1 H2 L3 M TM Obr. 4 Dávkovací stanice se zásobníkem 1000 l 8

9 Tabulka rozměrů Zásobník spínač hladiny sací potrubí míchadlo ruční míchadlo záchytná nádrž objem [l] T1 V1 V2 D1 D2 D3 M D V užitný objem [l] Materiály se styku s médiem Dávkovací zásobník: PE Záchytné vany: PE Ruční míchadlo: PVC Míchadlo Nerez (14 571) nebo PP sací sestava (sací potrubí): PVC/PE/keramické nebo PP/PE/keramické Tlakové potrubí: PE nebo PVC Místo vstřikování: PVC/FKM/keramické PP/FKM/keramické Vyprazdňovací ventil: PVC/EPDM Plnicí sestava: PVC/EPDM Multifunkční ventil: PVDF/PTFE/FKM 6.4 Údaje o výkonu motoru míchadel pro zásobníky typ motoru druh ochrany výkon [kw] počet otáček [1/min] 75 l jednofázový motor, 230 V, 50/60 Hz IP 54/B 0, l jednofázový motor, 230 V, 50/60 Hz IP 54/B 0, l jednofázový motor, 230 V, 50/60 Hz IP 54/B 0, l třífázový motor, 230/400 V, 50/60 Hz IP 65/F 0, l třífázový motor, 230/400 V, 50/60 Hz IP 65/F 0, l třífázový motor, 230/400 V, 50/60 Hz IP 65/F 0, Další údaje naleznete v návodech jednotlivých součástek. 9

10 7. Vlastnosti zařízení 7.1 Účel použití zásobníkové dávkovací stanice DTS K dávkování určitých dávkovacích médií do hydraulických zařízení. Dávkovací systém není určen k dávkování plynných nebo tuhých médií. Dávkovací systém se nesmí provozovat za jiných podmínek než podmínek popsaných v Technických údajích. Dávkovací systém smí provozovat pouze znalý personál. Jakékoliv jiné použití není v souladu s účelem použití. Společnost Grundfos Alldos neručí za takto vzniklé škody. Riziko nese samotný provozovatel. 7.2 Dávkovací média Řídké (max. 200 mpas), nevýbušné dávkovací média bez abrazivních nebo součástí z dlouhých vláken. Dávkovací médium nesmí chemicky napadat materiály zařízení. Maximální povolená teplota dávkovacího média: 45 C Pokyn 7.3 Přehled zařízení Informace k chemické odolnosti naleznete v kapitole 14.3 Pomoc při volbě kombinací materiálů Dávkovací zařízení Zásobníkové dávkovací stanice DTS se mohou skládat z následujících montážních skupin (výběr podle typového klíče): Zásobník odolný proti chemikáliím z poloprůhledného nebo černého polyetylénu stabilizovaného proti degradaci UV zářením, v šesti velikostech 75 až 1000 litrů, zatavená závitová pouzdra, popř. vyrovnávací deska k montáži dávkovacího čerpadla, vyrytá litrová stupnice, šroubovací víko z PE Záchytná vana z PE v různých velikostech pro zásobníky s objemem 75 až 1000 litrů Ruční míchadlo, popř. elektrické míchadlo se spínačem hladiny Flexibilní nebo pevné sací potrubí z PVC, popř. PP s patním ventilem a dvoustupňovým spínačem hladiny jako ochrana proti chodu naprázdno Vstřikovací armatura* z PVC popř. PP se šroubovacím závitem G 1/2" Tlakové potrubí 10 m* z PE popř. PVC Vyprazdňovací ventil* Plnicí sestava Multifunkční ventil* Dávkovací čerpadlo* (samostatná objednávka) * Tyto součástky jsou připraveny k pozdější instalaci a jsou přiloženy zvláš k dodávce. Kompletní instalace se provádí na místě. Obr. 5 8 Smontovaná dávkovací stanice se zásobníkem (příklad) Pol. Popis 1 Zásobník 2 Záchytná vana 3 Míchadlo 4 Sledování hladiny 5 Sací potrubí 6 Vstřikovací armatura (není zobrazena) 7 Tlakové potrubí 8 Vyprazdňovací ventil 9 Plnicí sestava 10 Multifunkční ventil 11 Dávkovací čerpadlo TM

11 8. Přeprava a skladování 8.1 Vybalení Ihned po obdržení zásobníkové dávkovací stanice zkontrolujte, zda zvenčí nevykazuje známky poškození při přepravě. Ponechejte si balení k pozdějšímu skladování nebo zaslání zpět nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 8.2 Skladování Povolená teplota skladování a přepravy: 0 C až 50 C. 9. Instalace 9.1 Místo instalace Zabraňte házení zásobníkovou dávkovací stanicí nebo jejímu pádu. Nepoužívejte ochranné balení jako přepravní balení. Přepravujte zásobníkovou dávkovací stanici pouze s odmontovaným dávkovacím čerpadlem. Dávkovací systém může obsahovat vodu z kontroly ve výrobě. Při dávkování médií, které nesmějí přijít do styku s vodou, se doporučuje nechat čerpadlem projít nejprve jiné médium, aby se ještě před montáží odstranila voda z dávkovací hlavy. Dávkovací systém se staví do záchytné vany na místo, které lze zatížit a které je vodorovné, rovné a chráněné před mrazem. Dávkovací systém musí být dobře přístupný! Zařízení je dobře připraveno k zapojení a je zakabelováno již z výroby v souladu s údaji na objednávce. Vyvarujte se přímému vystavení slunečnímu záření, protože materiály dávkovacího zařízení se mohou jeho vlivem poškodit. Při montáží dávkovacího zařízení ve volném prostranství počítejte s instalací přístřešku či obdobné ochrany dávkovacího zařízení před deštěm a dalšími povětrnostními vlivy. Před zahájením prací prosím prověřte, zda jsou splněny všechny technické podmínky vyžadované pro místo instalace a samotné zařízení (viz typový štítek). 9.2 Montáž a hydraulická instalace Dávkovací médium je pod tlakem a může být škodlivé. Dodržujte maximální povolené tlakové hodnoty. Při pracích s chemikáliemi uplatňujte na místě platné předpisy k prevenci úrazu a při manipulaci s nimi technická pravidla (např. používání ochranného oděvu). Před zahájením prací na dávkovacím čerpadle a zařízení musí být odpojena sí ová vedení a zajištěna před opětovným zapnutím. Před opětovným zapnutím napájecího napětí musí být připojena dávkovací vedení tak, aby chemikálie v dávkovacím zařízení nemohly vystříknout a ohrozit přítomné osoby. Při používání multifunkčního ventilu: Přetékající médium je třeba bezpodmínečně zavést zpět do nádrže. Média jako kyselina peroctová a peroxid vodíku se odvádí do samostatné nádrže. Jiná média lze zavádět zpět do dávkovací nádrže. K tomu je zapotřebí mít k multifunkčnímu ventilu připojenou přiloženou přepouštěcí hadici, uloženou do příslušné nádrže, popř. do sacího potrubí. Při výměně chemikálie je třeba zkontrolovat chemickou odolnost používaných materiálů dávkovacího čerpadla a ostatních zařízeních. Pokud existuje nebezpečí chemické reakce jednotlivých médií, je třeba provést důkladné vyčištění čerpadla a zařízení před použitím nové chemikálie. Zákazník musí podle obsahu dodávky provádět montáž či instalaci následujících montážních skupin: Montáž dávkovacího čerpadla Pokyn Kotevní materiál dávkovacího čerpadla (šrouby, matice, podložky) je přiložen samostatně k zásobníkové dávkovací stranici s volitelnou možností připraveno na dávkovací čerpadlo. Namontujte dávkovací čerpadlo s použitím příslušného kotevního materiálu přímo na nádrž, popř. na vyrovnávací desku. 11

12 9.2.2 Montáž multifunkčního ventilu Multifunkční ventily jsou provedeny jako třícestné ventily. Mají vstup, výstup na straně výtlaku a beztlaký výstup přetékání. Namontujte multifunkční ventil přímo na tlakový ventil hlavy dávkovacího čerpadla. U čerpadel typu DMI a DDI v provedení se systémem plus3 je třeba našroubovat doprostřed ještě prodlužovací adaptér. Viz samostatný návod k obsluze multifunkčního ventilu Instalace dávkovacího potrubí Položte hadicová potrubí mechanicky beznapě ově a tak, aby nedošlo k jejich zlomení. - K zajištění dlouhé životnosti spojů používejte pouze svěrací kroužky a koncovky hadic určené pro daný průměr hadice! - Používejte pouze originální hadice s předepsanými rozměry hadice a tlouš kami stěn! - Dodržujte bezpodmínečně nejvyšší povolený provozní tlak dávkovacího čerpadla a potrubního systému. Napojte sací potrubí na sací ventil a tlakové potrubí na tlakový ventil, popř. multifunkční ventil dávkovacího čerpadla. 1. Odřízněte rovně konce hadic. 2. Natáhněte čepičkovou matici a svěrací kroužek na hadici. 3. Posuňte konec hadice nadoraz přes koncovku hadice. V případě potřeby jej prodlužte a zajistěte protějším kusem nebo hadicovou svorkou na základě daného druhu spojení. 4. Nasaďte těsnění. Dbejte na to, aby O kroužek popř. ploché těsnění sedělo správně v protikusu (ventil čerpadla/vstřikovací armatura). 5. Našroubujte hadici pomocí čepičkové matice na ventil. Viz samostatný návod k obsluze dodaného dávkovacího čerpadla Montáž vstřikovací armatury Našroubujte vstřikovací armaturu svisle svrchu do hrdlového závitu vedení připraveného z výroby. Viz samostatný návod k obsluze vstřikovací armatury Vyprazdňovací ventil R 3/4" Nasazení vyprazdňovacího ventilu do závitu hrdla dávkovacího zásobníku: odšroubujte zátku vyvrtejte otvor pro závit našroubujte odběrné zařízení a utěsněte teflonovou páskou TM Kontrola těsnosti 1. Před naplněním dávkovacího zásobníku zkontrolujte, zda: je připojeno sací potrubí a volitelná vyprazdňovací armatura je zcela uzavřena. 2. Poté naplňte dávkovací zásobník např. vodou a prověřte případné netěsnosti. Pokyn 9.4 elektrická přípojka Informace k chemické odolnosti naleznete v kapitole 14.3 Pomoc při volbě kombinací materiálů. Elektrické přípojky smí pokládat pouze kvalifikovaný personál! Dodržujte místní bezpečnostní ustanovení! Chraňte kabelové přípojky a zástrčky před korozí a vlhkostí. Před připojením sí ových vedení zkontrolujte, zda sí ové napětí uvedené na typových štítcích dávkovacího čerpadla a míchadla odpovídá skutečnosti na místě (povolená odchylka od sí ové frekvence: ± 5 %). Nesprávné sí ové napětí může vést ke zničení součástek! Zajistěte motor příslušně nadimenzovaným motorovým jističem Elektrické přípojky dávkovacího čerpadla Viz samostatný návod k obsluze dodaného dávkovacího čerpadla (samostatná objednávka) Elektrické přípojky míchadla Před otevřením pláště odpojte míchadlo od zdroje el. energie! 1. Připojte motor ve svorkové skříni podle schématu zapojení. 2. Zajistěte motor příslušně nadimenzovaným motorovým jističem. 3. Před uvedením do provozu zkontrolujte směr otáčení (dodržujte směr otáčení podle šipky) Přípojka spínače hladiny Osaďte spínač hladiny do sací sestavy a míchadla, je-li součástí zařízení. 1. Zastrčte zástrčku spínače hladiny sacího potrubí do příslušné zdířky dávkovacího čerpadla. 2. Samostatné sledování hladiny lze používat pomocí externího řízení k vypínání míchadla při vyprazdňující se nádrži Vstupy - výstupy Viz samostatný návod k obsluze dodaného dávkovacího čerpadla. Viz samostatný návod k obsluze sacího potrubí. Obr. 6 Vyprazdňovací ventil 12

13 10. Uvedení do provozu 11. Údržba Pouze s elektrickým míchadlem: Při spuštěném míchadle nikdy nesahejte do dávkovací nádrže! Otáčející se vrtule a hřídel míchadla mohou vést k těžkým zraněním ruky! Zásobníková dávkovací stanice je bezúdržbová. Dávkovací čerpadlo podléhá pravidelné údržbě v souladu s návodem. Viz samostatný návod k obsluze dodaného dávkovacího čerpadla. Při výskytu nečistot nebo usazenin lze míchadlo (hřídel míchače a míchač) vyčistit: 11.1 Čištění míchadla Dodržujte návod k provozu dávkovacího čerpadla! Pouze s elektrickým míchadlem: Před zapnutím elektrického míchadla naplňte dávkovací nádrž dávkovacím médiem nejméně 20 cm nad vrtuli! Jinak mohou při míchání vznikat turbulence a hřídel míchadla může utrpět náraz. Místo, ve kterém nahoře na sací sestavě vystupuje sací potrubí a kabel spínače hladiny, se nesmí ucpávat ani utěsňovat! Musí zde do dávkovací nádrže vstupovat vzduch k vyrovnání tlaku! Před započetím prací údržby je nutné celé zařízení vypnout! Před otevřením pláště odpojte sí ové napětí! Demontáž a montáž míchadla smí provádět pouze odborný personál. Chraňte zejména hřídel míchače a samotný míchač před nárazy, údery a zpříčení. Hřídel míchače se nesmí při zavádění do zásobníku nebo při demontáži zatížit váhou náhonu. Nedržte ani nepřevážejte míchadlo na hřídeli nebo na samotném míchači! Demontáž 1. Vyjměte elektrické přípojky a sledování hladiny. 2. Uvolněte čtyři kotevní šrouby míchadla. 3. Nazvedněte míchadlo svisle z dávkovacího zásobníku. Zabraňte vzpříčení hřídele míchače nebo jejímu zatížení váhou náhonu Čištění 1. Hřídel míchače a míchač čistěte vhodnými čisticími prostředky Montáž 1. Nainstalujte míchadlo svisle pomocí čtyř šroubů na dávkovací zásobník. Vyvarujte se vzpříčení hřídele míchače při zavádění do zásobníku nebo jejímu zatížení váhou náhonu. 2. Po montáži zkontrolujte, zda hřídel míchače a samotný míchač nikde nenaráží na zásobník. 3. Před uvedením do provozu obnovte zapojení elektrických přípojek a sledování hladiny se spínačem hladiny a zkontrolujte směr otáčení. 12. Servis / náhradní díly / příslušenství Upozorňujeme důrazně na skutečnost, že náhradní díly a příslušenství, které není dodáno naší společností, není ze strany naší společnosti rovněž prověřené a schválené. Instalace nebo používání takových výrobků může za daných okolností negativně pozměnit konstrukčně dané vlastnosti zásobníkové dávkovací stanice DTS a narušit tím její činnost. Za škody vzniklé v důsledku používání neoriginálních náhradních dílů a příslušenství je vyloučena jakákoliv záruka ze strany společnosti Grundfos Alldos. Závady, které nelze odstranit samostatně, by měl odstraňovat pouze servis spol. Grundfos Alldos nebo autorizované odborné firmy. Poskytněte prosím přesné vylíčení případu závady, aby se náš servisní technik mohl připravit a vybavit se příslušnými náhradními díly. Technické údaje o zařízení naleznete na typovém štítku. 13. Likvidace Tento výrobek, včetně jeho částí, se likviduje způsobem nezávadným pro životní prostředí: 1. K tomuto účelu lze využívat místních soukromých likvidačních podniků. 2. Jestliže takový podnik není k dispozici nebo odmítne přijmout zařízení k likvidaci, lze výrobek dodat na nejbližší pobočku nebo servisní stanoviště spol. Grundfos Alldos. 3. Před likvidací je z výrobku třeba odstranit zcela zbytky chemikálií. 14. Příloha 14.1 Přiložená dokumentace Zásobníková dávkovací stanice DTS je expedována spolu s tímto návodem. Na následující součástky je v daném případě přiložen samostatný návod: Vstřikovací armatura Multifunkční ventil Dávkovací čerpadlo (samostatná objednávka) 14.2 Další dostupná dokumentace Na níže uvedené součástky je k dispozici samostatný návod, který naleznete na dodaném CD a na adrese Dávkovací zásobník / záchytná vana Míchadlo Sací potrubí (sací sestava) 13

14 14.3 Pomoc při volbě kombinací materiálů Zásobníky DTS jsou vhodné pro níže popsané chemikálie. Výběr kombinací materiálů provádějte následovně: vhodné pro: možná kombinace Dávkovací hlava a materiál příslušenství* (těleso/těsnění/kuličky) Poznámka Chlornan sodný (NaClO) PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T Výběr dávkovacího čerpadla DDI nebo DMI se systémem plus3 Kyselina sírová (H 2 SO 4 ) až 80 % PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T, PP/V/C používejte pouze hadice PE Peroxid vodíku (H 2 O 2 ) Antiscalanty Biocidy Sirnatan sodný (Na 2 S 2 O 3 ) Srážecí a flokulační činidla: Chlorid železitý II/III Polyaluminiumchlorid (PAC) Polyaluminiumsulfát Sodný louh (NaOH) Draselný louh (KOH) Manganistan draselný (KMnO 4 ) Kyselina sodná (HCl) Kyselina fosforečná (H 3 O 4 ) *) tučně jsou označeny standardní kombinace Klíč materiálu částí ve styku s médiem Pláš PVC Polyvinylchlorid PP Polypropylen Těsnění V FKM E EPDM T PTFE Kuličky C Keramika G Sklo T PTFE SS Nerez Hadice PVC Polyvinylchlorid PE Polyetylen Zásobník PE Polyetylen PVC/V/C, PVC/V/G, PP/V/C PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T, PP/V/C PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T, PP/V/C PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T, PP/V/C PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T, PP/V/C PP/E/C, PVC/E/C, PVC/E/SS, PVC/E/T PP/E/C, PVC/E/C, PVC/E/SS, PVC/E/T PP/E/C, PVC/E/C, PVC/E/T PVC/V/C, PVC/V/G, PP/E/C PVC/V/C, PVC/V/G, PVC/T/T, PP/V/C Výběr dávkovacího čerpadla DDI nebo DMI se systémem plus3 Výběr dávkovacího čerpadla DDI nebo DMI se systémem plus3 Změny vyhrazeny. 14

15 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised

16 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňuje myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace V CZ

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 NÁVODY GRUNDFOS Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Montážní a provozní návod 50 and 60 Hz Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Provozní předpisy Dávkovací stanice DULCODOS eco, typ zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat pouze

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tyto instalační a provozní předpisy popisují čerpadla Grundfos ALPHA1

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody Návody k obsluze Bruska na elektrody CZ TGM 40230 PORTA Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com Všeobecné pokyny

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Odstředivá horizontální čerpadla řady OP Návod k instalaci a obsluze 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS POMONA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně 1. Označení důležitosti

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost L I G H T E Q U I P M E N T Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost Řada výkonných vibračních desek BOMAG BP je určena k hutnění zemin, zrnitých

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Elastomerová ložiska C V 3

Elastomerová ložiska C V 3 Elastomerová N á v r h, O s a z e n í, Ú d r ž b a C V Elastomerová Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) CS - česky Návod k instalaci a provozu Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro tlakovou sondu PS 95 / PS 109. Před montáží a uvedením přístroje

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions NÁVODY GRUNDFOS DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/91834765 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Kontakty pro tlakoměry měření kontrola analýza Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slowaction kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Společnost KOBOLD se nachází v těchto

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely breathing star BSP-MT multitronic Adsorpční sušič breathing star BSP-MT multitronic Dokonale čistý vzduch pro lékařské účely Na stlačený vzduch, jenž má být

Více

On-line datový list S700 EXTRAKTIVNÍ ANALYZÁTORY PLYNŮ

On-line datový list S700 EXTRAKTIVNÍ ANALYZÁTORY PLYNŮ On-line datový list S7 S7 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T C US Objednací informace Typ Výrobek č. S7 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS CM Montážní a provozní návod Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/95121197 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Náhradní modul Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F (SUBM31U / SUBM31UF)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Náhradní modul Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F (SUBM31U / SUBM31UF) CS - česky Návod k instalaci a provozu Náhradní modul Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F (SUBM31U / SUBM31UF) 01-1753 2 Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F 1 Piktogramy a symboly...4 2 Bezpečnostní předpisy...

Více

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale.

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Pračky Miele W1 s dávkováním TwinDos, jedinečným systémem s dvousložkovým pracím prostředkem. * Ke každé pračce Miele W1 s dávkováním TwinDos

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Svářečka na trubky z termoplastických. hmot DED7515 OBSAH: Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Svářečka na trubky z termoplastických. hmot DED7515 OBSAH: Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Svářečka na trubky z termoplastických hmot DED7515 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Topná deska Ukazatel práce ohřívače Stojan Rukojeť Topné koncovky 1. Prohlášení o shodě ES

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Sporáky. Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci

Sporáky. Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci Sporáky Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci ~ trouba a deska v jednom výrobku Řekněte nám jak vaříte a my vám řekneme co potřebujete Sklokeramická nebo plynová? Které dáváte přednost? S Fagorem si

Více

Akzo Nobel. Prùmyslová povrchová úprava. Povrchová úprava døeva. pøinášíme øešení pro povrch

Akzo Nobel. Prùmyslová povrchová úprava. Povrchová úprava døeva. pøinášíme øešení pro povrch Akzo Nobel Prùmyslová povrchová úprava pøinášíme øešení pro povrch Povrchová úprava døeva Pøinášíme øešení pro povrchy... Akzo Nobel Industrial Coatings vyvíjí, vyrábí a obchoduje s produkty pro povrchovou

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST cs Návod k montáži a obsluze 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Obr. 1: Obr. 2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: 1 Obecně...2 2 Bezpečnost...2 2.1

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x E X PA N Z N Í N Á O B Y A I R F I X Your reliable partner 4 Airfi x Membránoé tlakoé expanzní nádoby Pro zařízení na pitnou odu a zyšoání tlaku AIRFIX A AIRFIX AIRFIX -E AIRFIX P VVYÁNÍ CZ 2009 Společnost

Více

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o.

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Počet titulů v kategoriích Obr. 1 Počet kategorií s počtem titulů 5-260 100 90 80 70 kategorie

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Ama-Drainer N 301/302/303/358 Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Ama-Drainer N 301/302/303/358 Originální návod k obsluze KSB Aktiengesellschaft Všechna

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

Vestavné přístroje pro domácnost Akční nabídka

Vestavné přístroje pro domácnost Akční nabídka Vestavné přístroje pro domácnost nabídka Vydání květen 2014 nabídka platí do vyprodání zásob. PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA 25 990 Kč s nerez panelem 23 990 Kč s bílým panelem Myčka nádobí G 4220

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CH and JP, to which this declaration

Více

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Návod k používání 0463 362 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Přehled...7 2.2 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

Multiple awards. Czech - Czech Version 6.0. THE ORIGINAL Made in Germany

Multiple awards. Czech - Czech Version 6.0. THE ORIGINAL Made in Germany Multiple awards Czech - Czech Version 6.0 THE ORIGINAL Made in Germany Otočné stoly s hydrostatickým ložiskem AOtočné stoly s valivými ložisky VSvislé otočné stoly Otočné stoly s přímým řízením Rotační

Více

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Záhlubníky pro těžkoobrobitelné materiály pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 Vlastnosti a výhody Materiál Vyrobeno z kvalitní kobaltové rychlořezné

Více

Kerr Tlakový polymerizační přístroj

Kerr Tlakový polymerizační přístroj Kerr Tlakový polymerizační přístroj Návod k použití Návod k použití Tlakový polymerizační přístroj Kerr návod k použití POPIS Polymerizační přístroj je určen pro polymeraci nepřímých kompozitních materiálů

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

ESBE NOVINKY A INOVACE ROKU

ESBE NOVINKY A INOVACE ROKU ESBE NOVINKY A INOVACE ROKU 2010 KOMFORT, BEZPEČNOST A ÚSPORY ENERGIE PO VÍCE NEŽ 100 LET představujeme nové standardy toho, čeho všeho můžou ventily a servopohony dosáhnout v různých aplikacích. Všechny

Více

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny 1 r e d u k č n í a p ř e p o u š t ě c í v e n t i l y Redukční a přepouštěcí ventily Správně navržený

Více