strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh"

Transkript

1

2

3 strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Sekce detailu města Kancelář veřejného prostoru

4 Komentáře Požádali jsme 20 odborníků z oblasti architektury a urbanismu, a to jak teoretiků, tak praktikujících architektů se zkušenostmi s tvorbou veřejných prostranství, kteří působí v Čechách i zahraničí, aby vypracovali k dokumentům Manuál tvorby veřejných prostranství a návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství odborné komentáře. Cílem komentářů je doplnit teze a pravidla o cennou zkušenost těchto odborníků, vyjádřit se k principům a pravidlům, pokud mají odlišné zkušenosti, a také získat náměty pro doplnění chybějících témat, které by manuál měl řešit, či náměty na doplnění, popřípadě úpravu celkové struktury dokumentu. Součástí odborných posudků byla také anketa spočívající v zodpovězení čtyřech otázek ve shrnující obecné rovině definujících problémy veřejných prostranství Prahy, možnosti jejich řešení a roli manuálu v nich. Jaké jsou podle Vás největší nedostatky veřejných prostranství Prahy? Obecně považuji za největší nešvar veřejných prostranství Prahy cosi, co lze označil za vítězství partikularismu. Dílčí zájem motoristy, dopravního inženýra, správce sítě či komunikace, stánkového prodejce, majitele reklamy či provozovatele nějaké atrakce má zdánlivě vždy přednost před celkovou koncepcí, přehledností, otevřeností, dlouhodobým zájmem. Dochází potom k drobení a rozmělňování veřejného prostoru umísťováním dílčích překážek, které však neznamená jeho přirozenou a logickou prostorovou a dějovou strukturaci, ba naopak. doc. Ing. arch. Michal Kohout (architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT) Veřejná prostranství Prahy nemají až na několik čestných výjimek žádný charakter. Kvalita a kouzlo místa je vždy přehlušeno náletem (plevelem) infrastrukturních prvků, reklamy a hloupě vyvedených informačních systémů. Do popředí zájmu je vždy vystrčeno dopravní řešení a s ním spojená jedoucí nebo stojící auta. O krásu prostředí a z toho plynoucí příjemnost užívání se dosud nikdo mnoho nezajímal. Tam, kde byla přece jen vytvořena, je českou neschopností těch, kteří mají území spravovat a udržovat, velmi brzo zlikvidována. Ing. arch. Jaroslav Zima (architekt a urbanista) Kritickou situaci spatřuji v prostoru řeky, kde lodní doprava v klidu trvale zakotvených lodí znamená ztrátu výhledů na podstatnou část panoramatu Prahy. Lodě jsou de facto nemovitostmi a přitom nejsou téměř ničím omezeny. Kotví u svislých nábřežních zdí uprostřed památkové rezervace UNESCO. Jejich regulace není koordinovatelná suchozemskými zákony a zákony lodní dopravy nejsou nijak koordinovány se zájmy města. doc. Ing. arch. Miroslav Cikán (architekt, spoluautor připravovaného Management plánu UNESCO pro Prahu) Největší nedostatek některých důležitých urbanistických celků je jejich naprosto nestydatá, přehnaná a nepochopitelná komercializace, která se, jak se zdá, rozšiřuje i tam, kde ještě nedávno byla nemyslitelná. Karlův most a jeho okolí, Staroměstské náměstí jsou zabarikádované pseudofolklorními přístavky a zaplavené špatnou, ale hypertrofickou reklamou. Turistická Praha postupně a systematicky ztrácí zbytky své jedinečnosti. Priorita automobilismu je stále příliš velká a všude značně viditelná, vizuálně přehnaná. Zrovnoprávnění chodců, dětí, rodin, cyklistů atd. je pomalé a málo odvážné. Ing. arch. Jan Tabor (architekt, teoretik a publicista) Veřejná prostranství v Praze jsou nekoncepčně řešena, ale často mám spíš dojem, že se jimi vlastně dosud nikdo seriózně nezabýval. Ing. arch. Zdeněk Lukeš (historik architektury a odborný publicista) Město je výrazně postiženo nespravedlivou privatizací veřejného prostranství způsobenou parkováním osobních aut. Ing. arch. Petr Hlaváček (architekt, proděkan a pedagog na Fakultě architektury ČVUT) 2014 IPR/SDM/KVP Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh

5 Komentáře V teoretické rovině chybí komplexní úvaha o hodnotě a potenciálu stávajících veřejných prostorů, úvaha o jejich vzájemném vztahu ve struktuře města a definování schopnosti vytvářet vzájemnou synergii s cílem posilovat obraz živého občanského města. V praktické rovině pak neznalost hodnoty a absence vize vede k tomu, že kultivace veřejného prostoru se redukuje na technické a infrastrukturní investice, kde argumentem pro kultivaci je citace technických norem a vyhlášek. Koncepční práce, která je součástí výkonů architekta, je tak logicky využívána jen okrajově na místech, která jsou historicky exponovaná, což je v kontextu celé Prahy naprosto nedostačující. Ing. arch. Boris Redčenkov (architekt, pedagog na Fakultě architektury ČVUT) Hl. m. Praha se v uplynulých letech sama postupně vzdávala a vzdává možností výrazněji zasahovat a ovlivňovat rekultivaci nebo tvorbu nových veřejných prostor, a to jak díky změnám vlastnictví např. významných rozvojových ploch, přenesením tvorby veřejných prostor do rukou společností řešících technickou infrastrukturu, tak díky nedostatečnému tlaku na stavebníky a developery zastavující rozsáhlá území, přičemž jejich chápaní pojmu veřejný prostor a jeho kvalita je mizivá, a tudíž investice do veřejných prostor jsou minimální. doc. Ing. arch. Jakub Cígler, Assoc. AIA (architekt) Množství parkujících aut na krásných náměstích a ulicích, tedy nadvláda automobilového provozu nad chodci, mnoho nahodilých, nedostatečně promyšlených úprav a netrvanlivých řešení v detailu, záplava nevkusné reklamy, mnoho obrovských zastřešených a zasklených restauračních předzahrádek na dřevěných molech zabírajících veřejný prostor, přílišná segregace veřejnosti pomocí různých ohrazení, obrubníků, plůtků, květináčů, zábran atd., špatná údržba na základě nepromyšlených a nahodilých zásahů, snaha o zeleň pomocí nevkusných a hloupých řešení v podobě vyšlizmů typu travnatých či keřových rabátek či květinkových záhonů, málo soudobých uměleckých děl a naopak nevšímavost města k poškozování či přirozenému chátrání starého umění ve veřejném prostoru, zejména volných barokních plastik, rezignace města na okamžité odstraňování ohyzdných ploch graffiti (např. na kamenné opěrné zdi Letenských sadů, viditelné z celého nábřeží Starého i dolního Nového Města), zahlcení nábřeží stacionárními obřími restauračními loděmi atd. Ing. arch. Petr Malinský (architekt) Největší nedostatky veřejných prostranství Prahy: Zanedbanost. Podřízení veřejných prostorů dopravní infrastruktuře nejen v detailu ale, co je daleko zhoubnější, i ve velkém měřítku. Skoro úplné ovládnutí historického středu města turizmem, jeho komercializace a z toho vyplývající změny obchodní infrastruktury, gastronomie, užití budov a parteru. prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann (německý architekt českého původu, profesor architektury na TU Dresden) Veřejný prostor je již ze své podstaty otevřený, proměnlivý, a tedy nutně neukončený. Je nutné snažit se o jeho celostní pochopení a následné ztvárnění, avšak vždy je třeba počítat s tím, že role architekta zde spíše než tvůrce připomíná koordinátora, který musí z dílčích tendencí vytvořit fungující celek, který zároveň musí mít potenciál pro další případné proměny. Snaha o definitivní řešení veřejných prostorů vede často k vytváření mrtvých zón, které morálně velmi rychle zastarávají. Mezi chronicky problematická místa je třeba zařadit nejen okrajové oblasti města, ale bohužel také jeho centrum, kde většina náměstí (Václavské, Staroměstské, Malostranské a mnohá další) ztratila původní význam, aniž by za něj získala adekvátní náhradu. Ztráta přirozených funkcí, radikální úbytek obyvatel, vytváření paralelních komerčních pseudoveřejných prostorů, turistická komercializace centra i komerční vybydlení domů, které náměstí obklopují, zde vytvořily situaci, která se v mnoha ohledech zdá být bezvýchodnou. Veřejný prostor se může zdát posledním nástrojem, jak tato místa navrátit do života města a zahájit jejich vnitřní kolonizaci, bez níž se pojem historické centrum města definitivně stane označením pro sterilizovanou komerčně turistickou zónu, která s reálným centrem města nemá nic společného. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (historik architektury a místopředseda Klubu Za starou Prahu) Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

6 Komentáře Jaké jsou podle Vás největší nedostatky procesu přípravy, realizace a způsobu užívání veřejných prostranství Prahy? Většina procesu přípravy a realizace veřejných prostranství Prahy probíhá v režimu organizovaného chaosu. Jednotliví správci si realizují své potřeby bez větších nároků na kvalitu celku. Mnoho takto připravených realizací architekta, který by dbal na koncepci návrhu, ani nevidělo. Pokud se již město vybičuje k náznaku logického přístupu k tvorbě veřejného prostranství a zorganizuje veřejnou architektonickou soutěž, je po rozhodnutí odborné poroty schopno samo své úsilí činností vlastní samosprávy účinně torpédovat. Ing. arch. Jaroslav Zima (architekt a urbanista) Absence celkové vize. Nedostatek odvahy k velkorysejším projektům, které by byly impulzem k zásadnímu obratu v přístupu k veřejnému prostoru (jak se stalo kdysi třeba v Barceloně). Nekoordinovanost zásahů, kdy nakonec převáží vždy hlediska technicistní (nejdříve se uvažuje o infrastruktuře dopravní či technické, o možnostech řešení veřejného prostoru až sekundárně). Propachtování veřejných prostorů pochybným uživatelům sledujícím čistě ekonomické zájmy (zejména v historickém centru). Při nové výstavbě je i koncepce veřejného prostoru ponechána na vůli soukromého investora, bez reálných nástrojů města, jak uplatnit své představy. Podle mne by stále měl postup být takový, jaký se uplatňoval od doby, kdy Karel IV. zakládal Nové Město nebo Vídeň svou Ringstrasse: Je úkolem města naplánovat a založit veřejné prostory a teprve pak prodávat přilehlé pozemky. doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (historik a teoretik architektury) Absence prostorově koordinační vrstvy jednotlivých dílčích záměrů v systému územního plánování, tj. vrstvy, jejíž roli dříve u nás plnily a ve světě dosud plní regulační plány. Dále je to absence systematické péče o veřejná prostranství, která by vycházela z nějaké ucelené strategie stanovující hierarchii a priority v péči o různé typy veřejných prostranství a současně určující adresnou zodpovědnost za jejich kvalitu. doc. Ing. arch. Michal Kohout (architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT) Chybí důslednost a vytrvalost při prosazování práva tedy nepovolené, nevkusné a prostor města devalvující živelné zásahy nejsou okamžitě na náklady konkrétního viníka městem odstraňovány, s návratem k původnímu stavu či vylepšení. Ing. arch. Petr Malinský (architekt) Zásadní nedostatek vnímám, v důsledku chybějící koncepce, v nemožnosti vykonávat koncepční koordinaci a správu informací. V absenci organizace zajišťující koordinaci vzájemných procesů s cílem respektovat nastavenou vizi a hierarchii zásahů, která musí jít napříč zájmy jednotlivých městských částí či soukromých subjektů. Je potřeba nastavit dlouhodobý a kontinuální obecně sdílený proces. Ing. arch. Boris Redčenkov (architekt, pedagog na Fakultě architektury ČVUT) 2014 IPR/SDM/KVP Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh

7 Komentáře Užívání veřejných prostranství je závislé na obsahu veřejných objektů, které prostranství obklopují. To je vnitřní veřejný prostor města. Bude li veřejné prostranství napovrch sebekrásnější a obsah bude upadat, půjde o klam, který se propadne v prázdnotě sebe sama. Jde tak o související prostory, které by měly být určující pro kvalitu, míru a způsob obytnosti a reprezentaci prostranství. Z tohoto hlediska je třeba chápat tvorbu veřejného prostoru jako jeden z více hlavních faktorů určujících kvalitu celku. V průnikových plochách vnějšího a vnitřního prostoru vznikají aktivní oblasti dějů, které se musí stát vědomou součástí architektonické tvorby objektů nabízejících tyto plochy k veřejné interakci. Koncepčním rozvojem a kultivací veřejné dopravy by měl být odstraněn masový charakter a nabídnut uživatelský komfort povyšující cestu na osvobozující stav služby být dopraven namísto nekomfortu dopravovat se. Tato nefinanční ekonomie komfortu by se pak měla stát cílem společenské prestiže přinášející zisk ve zklidněném veřejném prostranství nezamořeném exhalacemi. Jde o určitý typ reflexe, na kterou posttotalitní společnost zřejmě není připravená. doc. Ing. arch. Miroslav Cikán (architekt, spoluautor připravovaného Management plánu UNESCO pro Prahu) Mám pocit, že se tomuto tématu věnuje pozornost až v poslední době a dohání se vlak. Ing. arch. Zdeněk Lukeš (historik architektury a odborný publicista) Jak projektová příprava, tak proces realizace neprobíhá integrovaným způsobem. Mám na mysli fakt, že jednotlivé organizace, které jsou zúčastněné při koncepci, jednají izolovaně, s prosazováním vlastních zájmů a norem. Častá situace viditelná na pražských ulicích a náměstích je, že například dopravní infrastruktura má výraznou přednost před všemi ostatními komponenty, a tím pak dotyčnému veřejnému prostoru absolutně dominuje. Toto by nemělo byt pravidlem. I platné normy by měly být flexibilní v zájmu kvality veřejného prostranství (jako je to v jiných zemích a městech). Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka (architekt a urbanista, pedagog na Sint Lucas Architectuur v Gentu a na Fakultě umění a architektury TUL) Přinejmenším stejně důležitým jako definování jakékoli vize tvorby veřejného prostoru je vytvoření struktur procesů a rozhodování, které by umožnily vize a cíle uskutečnit. To je samozřejmě velmi složité, protože tyto struktury a procesy jsou ovlivňovány politickými zájmy. Je to ale bezpodmínečně nutné. Návrh těchto struktur a procesů by měl manuál (možná později, protože to potrvá) doplnit nebo, ještě lépe, být jeho součástí. Neměl by být formulován jako pouhé doporučení (jak by měli účastníci tvorby prostoru spolu v ideálním případě komunikovat), ale být pro všechny účastníky závazný. Jasné priority a způsob zadávání projektů určují způsob jejich řešení a vedou skoro automaticky ke správným výsledkům. Pakliže problematika implementace nebude vyřešena, zůstane manuál teoretickým pojednáním. prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann (německý architekt českého původu, profesor architektury na TU Dresden) V okamžiku, kdy je silná společenská objednávka po změně přístupu k veřejnému prostoru a vůbec přístupu k městu, by měl být dán větší prostor nestandardním (až anarchistickým ) řešením. Je samozřejmě nezbytné stanovit jistá legislativní vymezení ve smyslu, kam až se může v chování ve veřejném prostoru zajít, ale tato pravidla budou mít zřetelně dopad na fyzickou podstatu konkrétního prostoru. Je třeba si uvědomit, že množství prostoru považované za veřejný se v modernistickém prstenci nepočítá na metry či ary, ale na hektary. Tento prostor bude muset být ve své struktuře hierarchizovaný, a to se závažným dopadem na jeho správu a údržbu. Nedá se vyloučit nutnost hledání alternativních forem správy veřejného prostoru (participace soukromého sektoru, pronájmy ne zcela institucionalizovaným skupinám a podobně). Každodenní procesní problémy vyplývají zejména z dominance vybraných správců infrastruktury, preference dopravního řešení před pohybem pěších, absence koncepcí uliční zeleně a nízkého množství fyzických úprav prostorů na obytné ulice. Mainstreaming veřejného mínění, zaměřený na dílčí opatření typu dětské hřiště, znesnadňuje otevřenou diskuzi o potenciálech veřejných prostranství. Ing. arch. Petr Hlaváček (architekt, proděkan a pedagog na Fakultě architektury ČVUT) Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

8

9 Obsah I. Úvod 9 I.1 Pojmy veřejný prostor a veřejné prostranství 12 II. Cíl, charakter a využití dokumentu 15 III. Současný stav veřejného prostoru 17 IV. Východiska a cíle tvorby veřejných prostranství 23 IV.1 Východiska procesu tvorby veřejných prostranství 23 IV.2 Úloha veřejného prostoru a veřejných prostranství v celku města 25 IV.3 Cílová kritéria kvality veřejných prostranství 26 IV.4 Základní rámce kvality veřejných prostranství 27 IV.5 Příklady základních vlastností kvalitních veřejných prostranství 28 IV.6 Základní teze kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství 30 IV.7 Základní teze nástrojů dosahování kvality v procesu tvorby veřejných prostranství 31 V. Procesy tvorby, správy a užívání veřejných prostranství 35 V.1 Aktéři procesu 36 V.2 Jednotlivé roviny procesu 38 V.2.1 Strategie a plánování rozvoje veřejných prostranství 38 V.2.2 Správa a údržba 42 V.2.3 Ekonomie veřejných prostranství 44 V.2.4 Sběr dat, systematické vyhodnocování a implementace zkušeností do praxe 45 V.2.5 Procesní podpora aktivit zdola v užívání veřejných prostranství 46 VI. Příloha 49 VI.1 Procesy utváření města / Investiční činnost ve výstavbě 51 VI.2 Investiční činnost ve výstavbě 52 VI.3 Přehled zákony chráněných veřejných zájmů / Přehled nejvýznamnějších dotčených správních orgánů, 54 VI.4 Základní schéma průběhu investiční činnosti veřejnoprávní konsekvence 56 VI.5 Úrovně zapojení a vlivu veřejnosti (podle Pattersona Kirka Wallace) 57 VI.6 Subjekty účastné procesu utváření města/obce (urbanismus) 58 VI.7 Nástroje formování (veřejného) zájmu při utváření města/obce (urbanismus) podle jednotlivých skupin 59 VI.8 Uplatnění zájmů a nástrojů 60 VII. Autoři 63 Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

10

11 Úvod I 9 I. Úvod Kancelář veřejného prostoru V Praze do dnešní doby neexistoval žádný celostní a koncepční přístup k rozvoji veřejného prostoru a veřejných prostranství. V roce 2013 Praha založila nové pracoviště Kancelář veřejného prostoru jako součást Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Cílem této kanceláře je postupně vytvářet celkovou Koncepci rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, která je prvním a nezbytným předpokladem jejich kvality. Založení kanceláře, nastavení její úlohy a dokumenty, které zde vznikají, jsou součástí zásadní změny v přístupu hlavního města ke svému plánování a rozvoji započaté v roce 2012, jejíž součástí je transformace Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), zahájení prací na novém územním plánu Metropolitním plánu hl. m. Prahy, aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy či nových Pražských stavebních předpisech. Součástí změny jsou i nové vznikající dokumenty mimo IPR jako např. Management plán ochrany kulturního dědictví historického jádra Prahy UNESCO [1]. dílčími stupni Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy. Důvodem rozhodnutí vydat právě tyto materiály jako první a v relativně krátkém čase je nezbytnost co nejrychleji ovlivnit probíhající a aktuálně připravované záměry na veřejných prostranstvích s cílem vytvořit obytnou kvalitu a uplatnit celostní přístup jak v rámci celku prostranství, tak celku města. Návrh Strategie a Manuál se zabývají obecnými principy, pravidly a procesy rozvoje veřejných prostranství. Jejich součástí tedy záměrně není místopisné vztažení. Konkrétní plán konkrétních lokalit či jednotlivých prostranství by měl stejně jako další související dokumenty postupně vznikat jako součást Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy. Návrh Strategie lze současně chápat jako důvodovou zprávu a úvod k Manuálu. Návrh Strategie se zabývá zejména obecnou analýzou současných problémů a definováním obecných cílů. Nastiňuje možné směry řešení a volby nástrojů. Návrh Strategie obsahuje řadu témat, která by měla být v budoucnu rozpracována do samostatných dokumentů. Naznačuje tak pouze jejich základní obrysy jako základ a iniciaci pro budoucí materiály. návrh STRATEGIE rozvoje veřejných prostranství a MANUÁL tvorby veřejných prostranství Předložené dokumenty návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství (dále jen návrh Strategie) a Manuál tvorby veřejných prostranství (dále jen Manuál) jsou pouze [1] Název dokumentu je pouze pracovní. Koncept dokumentu byl zpracován v únoru Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy Postupný vznik Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy by měl vyplnit jednu ze zásadních mezer v plánování rozvoje města spočívající v neexistenci souhrnné péče o veřejná prostranství města zacílené na jejich kvalitativní a obytný charakter a na strukturální význam ve městě. Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

12 10 I Úvod Koncepce by se měla zabývat primárně plánováním a přípravou rozvoje veřejných prostranství z hlediska jejich urbanistického charakteru. Součástí této koncepční práce je však zároveň také vyhodnocování souvisejících rovin, které mají vliv na kvalitu veřejných prostranství, jako je realizace, správa, údržba a užívání či nezbytná související kritéria ekonomická nebo legislativní. Z hlediska metod by měla zahrnovat zejména teoretickou bázi, analýzu, strategickou, taktickou, koncepční a prováděcí metodickou rovinu. Vytváření Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy musí být dlouhodobým kontinuálním procesem zahrnujícím aktualizace, reakce na aktuální potřeby města, zapracování zpětných vazeb: ze strany města vznikajících plánovacích či legislativních dokumentů či vzájemného ovlivňování postupně vznikajících dokumentů v rámci koncepce apod. Významnou součástí Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy by měla být mapa celoměstsky významných veřejných prostranství a od ní se odvíjející strategie investičních priorit města. Dále by v rámci Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy či v provázanosti s ní měly vznikat koncepční plány jednotlivých veřejných prostranství nebo oblastí města, které by sloužily buď jako podklad pro přímou přípravu investičního záměru, či jako dlouhodobý koncepční a koordinační podklad s cílem dosáhnout celostní kvality místa při investicích vzniklých na základě okamžité potřeby vyvolané např. údržbou či úpravou technického stavu. Tyto plány budou vznikat v souladu s Metropolitním plánem Prahy a budou navazovat na principy lokalit a na výkresy veřejných prostranství a prostorového uspořádání krajiny. Tyto koncepční plány by zároveň měly být součástí podrobnějších plánů území (územní plán vymezené části území hl. m. Prahy, regulační plán, územní studie apod.). Systémový vznik koncepčních plánů je dlouhodobým procesem. Vzhledem k tomu, že v Praze tento proces doposud nefungoval, je v nejbližší budoucnosti možné považovat za reálné spíše postupné dílčí doplňování koncepčních informací k jednotlivým lokalitám a prostranstvím než komplexní pokrytí území. Součástí Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy by postupně měla být řada dalších materiálů. Základy těchto materiálů budou položeny například také v Metropolitním plánu hl. m. Prahy, aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy, Pražských stavebních předpisech, či Management plán ochrany kulturního dědictví historického jádra Prahy UNESCO. Jako součásti Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy či jako materiály související by postupně měly vzniknout například následující dokumenty (názvy připravovaných dokumentů jsou pouze orientační a budou během jejich přípravy upřesněny). Obecné analytické, strategické a metodické dokumenty Vize rozvoje veřejného prostoru hl. m. Prahy Deklarační dokument správy města určující základní směr a cíl přístupu k rozvoji veřejného prostoru a veřejných prostranství. Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy Strategický dokument města určující cíle rozvoje veřejných prostranství, nástroje a časové horizonty jejich dosažení. návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR 06/2014) Dílčí dokument analyzuje současné problémy a definuje cíle rozvoje veřejných prostranství. Slouží jako důvodová a podpůrná platforma Manuálu tvorby veřejných prostranství. Je určen zejména správě města samosprávě a státní správě. Vzhledem k tomu, že jde o jeden z prvních vydaných materiálů, obsahuje i stručné zárodky materiálů ostatních, které budou rozpracovány do samostatných dokumentů. Vytváří myšlenkové zázemí Manuálu tvorby veřejných prostranství. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR 06/2014) Dokument definuje principy a pravidla kvality veřejných prostranství a možné nástroje jejich dosažení. Je zaměřen zejména na fáze projektové a technické přípravy, realizace, správy a údržby veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že jde o jeden z prvních vydaných materiálů, obsahuje i stručné zárodky materiálů ostatních, které budou rozpracovány do samostatných dokumentů IPR/SDM/KVP Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh

13 Úvod I 11 Analýza a strategie ekonomie veřejných prostranství Bude obsahovat kritéria urbanistické ekonomie, socioekonomické analýzy včetně analýzy a vyhodnocování udržitelnosti jednotlivých ekonomických typů veřejných prostranství. Nastíní možnosti vyrovnaných nákladů a benefitů v rámci veřejného a soukromého sektoru. Analýza, strategie, metodika procesního a legislativního prostředí kvalitních veřejných prostranství Koncepce přípravy investičních záměrů na veřejných prostranstvích (rozpracovanost KVP IPR) Koncepce venkovního osvětlení Katalog vybavení veřejných prostranství Jednotný informační systém veřejných prostranství hl. m. Prahy Generel stromořadí hl. m. Prahy Metodika navrhovaní systému decentralizovaného odvodnění veřejných prostranství Prahy Koncepční dokumenty pro konkrétní místopisné či tematické oblasti města Koncepce pražských břehů (vypracovala KVP IPR 02/2014) Koncepce přístupu k veřejným prostranstvím sídlišť Koncepce příměstských parků Související činnosti Teoretická platforma a debata Jsou základním východiskem pro všechny ostatní dokumenty. Měla by se na nich podílet široká odborná veřejnost, zejména příslušné vysoké školy a výzkumné instituce. Role jednotlivých aktérů v rozvoji kvalitního veřejného prostoru a veřejných prostranství Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy je pouze jedním z nástrojů města v rozvoji veřejného prostoru a veřejných prostranství. Předpokladem dosažení cílů navržených v KRVP je jejich realizace a podpora koncepce od všech souvisejících aktérů. Rozhodující váha a zodpovědnost však leží především na samosprávě a státní správě. Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

14 12 I 1 Úvod Pojmy veřejný prostor a veřejné prostranství I.1 Pojmy veřejný prostor a veřejné prostranství Veřejné prostranství Pojem veřejné prostranství je v tomto dokumentu používán pro fyzickou část prostředí, kterou je veřejně přístupné prostranství. Je jím především plocha, neboli podlaha, exteriéru města, jejíž nedílnou součástí jsou ale také veškeré prvky vybavení veřejných prostranství. Veřejné prostranství je podmnožinou veřejného prostoru. Pro potřeby tohoto dokumentu se pojem veřejné prostranství vztahuje i na veřejně přístupné cesty a zastavení v nezastavěném a nezastavitelném území, které Metropolitní plán hl. m. Prahy v Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu (05/2014, IPR Praha) nedefinuje jako veřejná prostranství, ale jako součást prostoru krajiny (to se týká například cest v nezastavěném a nezastavitelném území, které jsou pokračováním ulic v zastavěném a zastavitelném území). Důvodem rozšíření pojmu pro potřeby návrhu Strategie a Manuálu je skutečnost, že součástí kvality celku veřejných prostranství města je jejich kontinuita i skrze nezastavěné a nezastavitelné území (např. ulice přecházející v cestu), a principy a pravidla jsou v návrhu Strategie a Manuálu platná i pro tato prostranství. Současně je pro potřeby Manuálu nutné nalézt podmnožinu krajinného prostoru (definující jeho podlahu ), stejně jako je veřejné prostranství podmnožinou městského prostoru (zastavěného a zastavitelného území) definující jeho podlahu. Návrh Strategie a Manuál používají pojem veřejná prostranství pro fyzicky zpřístupněná prostranství v krajině, jako jsou cesty, vyhlídky. Z hlediska utváření pro tato místa platí podobné obecné principy a pravidla jako pro veřejná prostranství. Právně je veřejná přístupnost krajiny ošetřena na základě jiného ustanovení než veřejná prostranství v zastavěném a zastavitelném území, a sice právním institutem, tzv. veřejné prostupnosti krajiny, který zakládá každému právo na volný průchod přes veškeré pozemky, které nejsou z tohoto práva vyloučeny. [2] V praxi ovšem tento institut často nefunguje a použití institutu veřejného prostranství by mohlo být cestou, jak definovat veřejnou přístupnost částí krajiny, které by měly plnit roli veřejných prostranství. Návrh Strategie a Manuál se dále zabývají i prostranstvími exteriéru města, která nesplňují kritéria veřejné přístupnosti, jako jsou areály, vnitrobloky apod. Důvodem je skutečnost, že tato prostranství se významně uplatňují [2] Podle 63 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. Při oplocování nebo ohrazování pozemků, na které se vztahuje právo volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku. Podle 19 zákona 289/1995 Sb., lesního zákona, má každý právo vstupu do lesa bez ohledu na to, komu les patří, s výjimkou vojenských lesů, chráněných území, školek, obor, bažantnic atd. Obec s rozšířenou působností může na dobu nejvýše dvakrát tří měsíců ročně nařízením dočasně vstup do lesa zakázat. Zakázáno je rovněž vstupovat na místa, kde se provádí těžba dřeva nebo manipulace s vytěženým dřevem. S právem vstupu do lesa je obecně spojeno i právo sbírat v lese klest na oheň a houby a lesní plody pro osobní potřebu. Mimo lesní cesty nebo značené cesty je však ( 20 lesního zákona) zakázáno jezdit na kole, saních, lyžích a koních a obecně je zakázáno do lesa vjíždět motorovými vozidly. Na vlastníka a nájemce lesa se tyto zákazy nevztahují a vlastník lesa z nich může udělit výjimku. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat jen na základě předchozího oznámení orgánu státní správy lesa (zpravidla úřadu obce s rozšířenou působností), který je oprávněn stanovit omezující podmínky. v celkové kvalitě exteriéru města, a to buď v rámci omezené přístupnosti, či pouze ve vizuální rovině. Současně z hlediska utváření pro tato místa většinou platí stejná pravidla jako pro veřejná prostranství. Veřejná přístupnost Veřejná přístupnost znamená přístupnost pro všechny bez omezení, bez ohledu na formu vlastnictví a vylučuje omezený režim užívání vyjma režimu časového. Veřejný prostor Pojem veřejný prostor je používán pro veřejně přístupnou komplexní fyzickou část prostředí, kterou je kromě veřejných prostranství také například veřejně přístupný prostor exteriéru města, vnitrobloků i vnitřního prostoru budov. Veřejná přístupnost rovněž vylučuje omezený režim užívání vyjma režimu časového. Zároveň je pojem veřejný prostor používán pro nehmotnou rovinu prostředí zahrnující vztahy, myšlenky, děje, média apod. Pojem veřejný prostor lze současně vnímat jako celek či kontinuum IPR/SDM/KVP Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh

15 13 Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

16

17 Cíl, charakter a využití dokumentu II 15 II. Cíl, charakter a využití dokumentu Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy je základním návrhovým podkladem pro Strategii rozvoje veřejných prostranství. Strategie rozvoje veřejných prostranství Strategie rozvoje veřejných prostranství by měla definovat cíle a nástroje v oblasti kvalitního rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy. Její součástí musí být zejména akční plán zahrnující kromě cílů především konkrétní nástroje k jejich dosažení, časové a investiční plány a určení jednotlivých subjektů pro plnění jednotlivých úkolů, to vše podložené konkrétními závazky vedení města. návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství Formuluje východiska a cíle kvalitního rozvoje a rámcově nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Vychází zároveň z Metropolitního plánu hl. m. Prahy (Koncept odůvodnění Metropolitního plánu 05/2014, IPR) a ze strategických cílů aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy (IPR 2014), a to zejména z cíle 5 Prostředí. Jednotlivá témata jsou v následujících kapitolách definována formou tezí. Jde o výběr základních tezí, nikoliv vyčerpávající výčet, který může být předmětem dalšího rozpracování v navazujících dokumentech. [Manuál tvorby veřejných prostranství/a.1 Úvod] Na počátku definování strategie musí být formulována vize. Přijetí vize politickou reprezentací města bude současně deklarováním její připravenosti tuto vizi naplňovat. Vizi by měli sdílet obyvatelé města, její formulování je podkladem pro společenskou dohodu. Způsob naplňování vize by měl být definován ve strategii politiky města. Součástí vize je zejména definování významu a kvalitní úlohy veřejných prostranství ve městě a kritérií kvality veřejných prostranství. Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

18

19 Současný stav veřejného prostoru III 17 III. Současný stav veřejného prostoru Vize a strategie by měly mít zejména iniciační charakter, jejich podkladem však musí být analýza základních stávajících problémů, jejichž vyřešení je klíčem k vytvoření podmínek pro kvalitní veřejná prostranství hl. m. Prahy a kvalitu života jeho obyvatel. Problémové okruhy lze obecně řadit tematicky a zároveň podle časových fází vzniku kvality či nekvality veřejných prostranství, v nichž může ležet jádro problému. Definice problému je v mnoha následujících případech v podstatě i odpovědí na otázku, jak problémy řešit. Strategická politika města Nevyužití kvalitního potenciálu města Praha má kvalitní výchozí potenciál v urbánní i sociální struktuře města pro vysokou kvalitu veřejných prostranství, kterému však jejich reálný stav a způsob využití neodpovídá. Silnou stránkou veřejných prostranství Prahy je především výchozí stav tvořený kvalitní základní strukturou historického a kompaktního města. Praha má kvalitně založenou urbánní strukturu s čitelnou uliční sítí a dostatkem náměstí a parků. Ke zkvalitnění podoby a využívání velké části veřejných prostranství by stačily minimální prostředky: kultivace, doplnění chybějícím pobytovým vybavením či drobnými kompozičními zásahy, často stačí pouhý úklid. Platí to však převážně pouze pro centrum a širší centrum města (historické město, kompaktní město a kvalitní části města zahradního). Praha má dostatek veřejných prostranství, v modernistickém městě je naopak problémem jejich nadbytek. Sociální struktura společnosti je stále poměrně homogenní a s minimální tendencí k segregaci. V politice města neexistuje definice důležitosti veřejného prostoru a veřejných prostranství pro kvalitu města a života v něm. Neexistuje tedy ani definice kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství. Tím pádem ani není sdílená společností. Neexistuje formulovaná vize politiky města, která by definovala cíle rozvoje kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství a strategie nástrojů k jejich dosažení. Neexistuje koncepce priorit města v rozvoji veřejného prostoru a veřejných prostranství a na jejich základě časový a investiční dlouhodobý plán rozvoje. Neexistuje koordinace jednotlivých složek utvářejících veřejná prostranství. Podkladem rozhodnutí o úpravách veřejných prostranství jsou většinou partikulární zájmy jednotlivých subjektů, nikoliv nadřazený zájem o celkovou kvalitu místa. Rozpočet hl. m. Prahy neobsahuje samostatnou kapitolu investičních výdajů na veřejná prostranství. Zvyšování kvality veřejných prostranství je tak Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh IPR/SDM/KVP 2014

20 18 III Současný stav veřejného prostoru v rozpočtu, a tedy i politice hl. města v podstatě redukováno na technické a infrastrukturní investice. Plánované výdaje na veřejná prostranství jsou rozptýleny do různých kapitol většinou technického charakteru a jsou alokovány přímo na správcovské organizace (zejména Technickou správu komunikací a Dopravní podnik hl. m. Prahy), což znemožňuje koncepční celostní přístup. Výše plánovaných investic do kvality veřejných prostranství je současně minimální. Při změnách politické reprezentace na veřejných prostranstvích nefunguje kontinuita záměrů. Zpravidla reprezentace následující nepokračuje v záměrech připravených reprezentací předešlou, které zastavuje či od začátku předělává. Důvodem nebývá kvalita ani obsah záměrů, ale účelová motivace, politikaření. Přitom kvalita veřejného prostoru města je společná sdílená hodnota a záměry směřující k jejímu zvýšení nesmějí být zpolitizovány a personifikovány. Plány rozvoje města jsou navíc vždy dlouhodobé a kvalitní příprava jednotlivých záměrů současně vyžaduje delší dobu než jedno volební období. Existuje množství situací, kdy město dostatečně nevyužívá všech statutárních nástrojů k ovlivnění kvality svého veřejného prostoru. Zároveň existují závažné situace, kdy tyto nástroje v podstatě neexistují, například prostor Vltavy na území města, kde ze strany města možnosti ovlivnění množství a provozu turistických lodí, stejně jako kotvících plovoucích objektů botelů a restaurací (které jsou v podstatě nemovitostmi na vodě, jejich umístění však nepodléhá územnímu řízení ani stavebnímu povolení) neodpovídají významu místa jako historicky cenného a celoměstsky významného veřejného prostoru. Příprava záměrů na veřejných prostranstvích v politice města V politice a správě města neexistuje systém koncepční přípravy investic do veřejných prostranství. Většina investic směřuje do technických a infrastrukturních záměrů a je alokována včetně projektové přípravy přímo na správce technické a dopravní infrastruktury (Technická správa komunikací, Dopravní podnik apod.) Jednotlivé záměry jsou projektovány pouze technickými specialisty a zahrnují pouze dílčí technické úpravy, nepředchází jim koncepční návrh zlepšení celkové kvality místa z celostního hlediska širších souvislostí a architektonické a pobytové kvality prostoru. Dílčí úpravy jednotlivých správců navíc často nejsou koordinovány ani mezi sebou navzájem. Jsou tak investovány vysoké částky, které by při existenci koncepční přípravy při stejné nebo podobné výši mohly přinést násobně větší zlepšení celkové kvality veřejných prostranství. Projektování staveb a úprav v městském prostoru v převážné většině není zadáváno erudovanému odborníkovi na celkovou kvalitu prostoru architektovi. Zadávání projekční přípravy tvorby a úprav veřejných prostranství se děje v převážné většině způsobem, který neumožní najít nejkvalitnějšího odborníka. Zadání probíhá formou veřejné obchodní soutěže či výběrového řízení, kde jedinými kritérii je nabízená cena (eventuálně lhůta dodání), namísto architektonických soutěží o návrh či veřejných obchodních soutěží a výběrových řízení s hlavním kritériem odborné kvality projektanta, což je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Neexistuje koordinace záměrů na veřejných prostranstvích jednotlivých investorů a správců. Tato koordinace by měla být zastřešována městem a prováděna již ve fázi přípravy záměru, nikoliv až v rámci stavebních řízení. Poslední instancí, která může vrátit do hry celkovou kvalitu prostoru, jsou stavební úřady. Tam, kde neproběhla koordinace dílčích záměrů především s celkovou kvalitou prostoru už v rámci přípravy, jsou poslední instancí, která by mohla vyžadovat soulad a koordinaci s celkovou kvalitou prostoru, dotčené orgány státní správy, následně pak stavební úřady. Zejména v případě stavebních úřadů se tak ale většinou neděje, bývá sledována pouze shoda s předpisy (což je zdůvodňováno interpretací povinnosti definované stavebním zákonem). Majetkoprávní politika města Neexistuje strategie politiky majetkoprávního nakládání s veřejnými prostranstvími IPR/SDM/KVP Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI Grafické přílohy na CD PAVEL VALTR a kolektiv Motto: Naše budoucnost závisí na tom, jak dokážeme koncipovat racionální a udržitelný rozvoj i kvalitu života. Urbanismus by měl pomáhat vytvářet lepší místa

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více