UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012"

Transkript

1 UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ PhDr. Helena Gazdová EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s Tento materiál vznikal v letech jako součást projektu Ruština znovu a nově, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/ globálního grantu JmK realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Materiál prošel dvěma ověřovacími cykly. 1

2 OBSAH 1. Úvod Struktura plánu tematických exkurzí Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura Pravoslavný chrám Pomyslná cesta na Sibiř Carský dvůr pod žezlem Romanovců Cizojazyčné čtení Ruský mládežnický slang Může být Rusko demokratické? Co víte o Slovanech Česká republika, Praha, Brno Třebíč a památky UNESCO rusky Praha Brno Česká a ruská kuchyně Tryzub ochutnávka tradičních ruských jídel Samovar ochutnávka ruských tradičních jídel Příprava ruských jídel Divadlo, kultura N. V. Gogol: Revizor Ruské výtvarné umění Moskva - Petuški P. I. Čajkovskij: Labutí jezero Příroda, ekologie ZOO zvířata známá i neznámá Závěr Přílohy videozáznamy z vybraných exkurzí

3 1. Úvod Tematické exkurze jsou koncipovány jako doplněk běžných hodin ruského jazyka. Mají za cíl zatraktivnit výuku, umožnit žákům uplatnit znalosti ruštiny a komunikativní schopnosti v praxi. Současně je vedou k samostatnému vyhledávání informací, spolupráci ve skupině, srozumitelnému a kultivovanému projevu před ostatními. Využití jazyka přímo v terénu napomáhá žákům k lepšímu zapamatování si probírané látky, nutí je spontánně reagovat na okamžitou situaci, ne jen zpaměti bezmyšlenkovitě reprodukovat předem připravený text. Exkurze přinášejí žákům také mnoho nových poznatků a doplňují jejich dříve nabyté vědomosti. Obecně je každá tematická exkurze rozdělena do čtyř fází: 1. Přípravná fáze: žáci se seznámí s tématem exkurze v hodinách ruského jazyka, získají věcné znalosti a potřebnou slovní zásobu, jsou rozděleny úkoly skupinám, příp. jednotlivcům, žáci si samostatně připraví příspěvky. 2. Konzultace a korektury: vzhledem k tomu, že žáci v přípravné fázi pracují samostatně s různými zdroji a se získanými informacemi dále pracují, nevyvarují se chyb. Proto jsou nezbytné konzultace a jazykové korektury ze strany pedagoga, aby se eliminovaly chyby. 3. Samotná exkurze: žáci vystoupí se svým připraveným výkladem před ostatními, na základě vyslechnutých příspěvků probíhá diskuze, doplnění informací. V případě přednášek nebo kulturních akcí žáci zhlédnou připravený program, následně probíhá beseda na dané téma. Průběžně je pořizována fotodokumentace, příp. videozáznam. 4. Závěrečná fáze: zhodnocení, rozbor nově získaných poznatků, zpětná vazba od žáků, práce s videonahrávkou (upozornění na klady i zápory projevu, jazykové chyby, výslovnost, atd.), výběr a úprava fotografií. Protože nám jde především o rozvoj komunikativních dovedností, je tento materiál vhodný pro žáky, kteří již zvládli základy jazyka a mají dostatečnou slovní zásobu, ne pro úplné začátečníky. Vzhledem k tomu, že je na naší škole ruský jazyk povinný už od primy, byli do exkurzí zapojeni žáci kvart až oktáv. Materiál může sloužit jako ucelený plán tematických exkurzí, který lze použít nejen pro region Brna a okolí. U akcí, které se uskutečnily na základě aktuální nabídky, je třeba počítat s obměnou, protože některé programy už v nabídce nemusí být. Níže popsané exkurze je možné chápat i jako pouhou inspiraci pro učitele ruského jazyka, který využije námět a upraví si exkurzi podle vlastní potřeby a místních možností. Náplň tematických exkurzí prošla dvěma ověřovacími cykly. Některé aktivity probíhaly opakovaně vždy v daném ročníku k určitým tématům probírané látky. Jiné byly jednorázové z důvodů větší časové nebo finanční náročnosti, vzhledem k aktuální nabídce vhodných programů, apod. Všechny zde popsané exkurze se setkaly s kladnou odezvou jak ze strany žáků, tak i vyučujících. Jejich náplň je možné libovolně upravovat a pozměňovat podle aktuálních potřeb (věk žáků, složení a aktivita třídy, místní možnosti památky, kulturní akce, atd.). Celý materiál včetně fotodokumentace z exkurzí je uložen v elektronické formě na stránkách projektu nebo školy Na těchto stránkách naleznete také výstupy ostatních klíčových aktivit projektu. PhDr. Helena Gazdová Brno,

4 2. Struktura plánu tematických exkurzí Celý plán tematických exkurzí je rozdělen podle témat učiva, probíraných v jednotlivých ročnících: Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura Do této části jsou zařazeny aktivity, které mají za úkol přiblížit žákům zemi, jejíž jazyk se učí. Pomocí exkurzí získají nový náhled na probírané reálie. Vybrané přednášky a besedy jim umožní srovnat informace získané v hodinách ruského jazyka s pohledem lidí, kteří mají vlastní zkušenost s životem v Rusku. Netradiční a zábavnou formou si žáci doplní a ověří své znalosti z ruské historie a literatury. Některé z popisovaných aktivit je možné zařadit do výuky pravidelně, u jiných je třeba přihlížet k aktuální nabídce. Česká republika, Praha, Brno V hodinách ruského jazyka se žáci učí o České republice, jejích nejvýznamnějších kulturních a historických památkách, přírodních zajímavostech, hlavním městě Praze i našem rodném městě Brně a to samozřejmě vše v ruštině. Tematické exkurze jim mají navodit atmosféru, kdy jako opravdoví průvodci v reálných podmínkách mají zaujmout skupinu ruských turistů a přiblížit jim zajímavá místa naší vlasti. Obrovským přínosem pro žáky bylo, že v období projektu navštívily školu dvě ruské delegace, takže si mohli své průvodcovské kvality ověřit na skupině rusky mluvících studentů, ne jen před svými spolužáky. Výběr navštívených míst je třeba volit podle polohy a možností školy. Česká a ruská kuchyně Aktivity k tomuto tématu jsou zaměřeny na propojení teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Žáci se v hodinách ruského jazyka seznámí s ruskou kuchyní, tradičními českými a ruskými jídly, nastudují některé recepty. V rámci tematické exkurze pak spojí teorii s praxí ochutnají typické ruské pokrmy ve specializované ruské restauraci, v případě, že škola disponuje cvičnou školní kuchyňkou, sami si jednodušší tradiční ruské jídlo uvaří. Divadlo, kultura Exkurze k tomuto tématu jsou vázány na aktuální nabídku divadelních představení, výstav, koncertů, atd. Je třeba sledovat program kulturních akcí v daném regionu a využít tituly, které se nějakým způsobem vztahují k Rusku (ruský autor, ruský soubor, představení v ruštině, atd.). Žáci tak získají možnost přímo se seznámit s některými díly probíraných autorů, příp. současnými ruskými tvůrci, což vede k trvalejšímu osvojení a zapamatování si. Příroda, ekologie Téma příroda a ekologie je velmi obsáhlé. Tematické exkurze je třeba volit podle konkrétního zaměření. My jsme v našich podmínkách využili brněnské ZOO a orientovali se na její obyvatele, ohrožené druhy a s tím související ekologické problémy. Exkurzi předchází intenzivní příprava v hodinách ruského jazyka vyhledání informací o jednotlivých druzích zvířat, doplnění slovní zásoby, konzultace s vyučujícím a konečná příprava příspěvku, se kterým pak jednotlivci seznámí ostatní členy skupiny přímo v prostředí ZOO. Významným přínosem je to, že žáci nepřijímají jen obecné informace, ale popisovaného živočicha vidí přímo před sebou. Následuje 4

5 pak spontánní diskuze na dané téma. Pod vedením vyučujícího probíhá vše v ruském jazyce. 3. Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura 3. 1 Pravoslavný chrám Problematika: pravoslavné náboženství v Rusku a u nás Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): pravoslavný chrám sv. Václava na Gorazdově ulici v Brně Cena: zdarma Tematická exkurze se vtahuje k ruským reáliím a k učivu základů společenských věd. Žáci si rozšíří své vědomosti o pravoslaví, seznámí se s chrámem, pravoslavnou symbolikou, obřady v chrámu, životem pravoslavných duchovních, atd. Celým chrámem provádí žáky zdejší kněz Mgr. Jozef Fejsák, který je svým výkladem zasvětí do problematiky pravoslavného náboženství. Tato forma výuky se jeví pro žáky velmi zajímavou každá návštěva chrámu končila vždy spoustou dotazů na Mgr. Fejsáka a zanícenou diskuzí. Exkurzi v pravoslavném chrámu je třeba dohodnout předem Pomyslná cesta na Sibiř Problematika: život původních obyvatel Sibiře Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): beseda ve škole Cena: zdarma Jde o jednu z exkurzí, které využívají aktuální nabídky akcí. Při svém pobytu v České republice navštívila naši školu ruská etnografka a dokumentaristka Olga Kornijenko, která cestuje po evropských zemích a tamní obyvatele seznamuje se svou prací. Jejím cílem je zmapovat a zachytit život původních obyvatel Sibiře Chantů. Součástí besedy byla i prezentace několika filmů, které autorka v prostředí Chantů natočila. Jako přínos celé akce vidíme nejen to, že se žáci měli možnost seznámit blíže se životem těchto obyvatel a tak si rozšířit své znalosti o Rusku a především o Sibiři, ale i to, že celá beseda a následná diskuze byly vedeny v ruském jazyce. 5

6 3. 3 Carský dvůr pod žezlem Romanovců Problematika: dějiny Ruska Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Praha Pražský hrad Cena: cca 350,- Kč na osobu (vstupné + doprava) Realizace : Tato tematická exkurze je rozšířením učiva o historii Ruska a opět je orientována na aktuální nabídku kulturních akcí. Nemohli jsme nevyužít možnosti zhlédnout unikátní výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu, která byla v Praze v Císařské konírně Pražského hradu slavnostně zahájena za přítomnosti prezidenta RF Dmitrije Medveděva. Výstava přiblížila žákům vládu rodu Romanovců a Rusko tehdejší doby. Všechny vystavené exponáty a ještě řadu dalších je možné vidět na stálé výstavě v moskevském Kremlu Cizojazyčné čtení Problematika: poslech textu v ruském jazyce, ruská klasická literatura Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Mahenova knihovna Cena: zdarma Exkurze je zaměřena na rozšíření znalostí o ruské klasické literatuře (Puškin, Čechov, Turgeněv). Současně vede žáky k pozornému vnímání a porozumění čteného textu v ruském jazyce. Text je volen s ohledem na jazykovou úroveň žáků tak, aby byli schopni vyslechnutou povídku následně rozebrat a diskutovat o jejím obsahu. Pro zatraktivnění je čtení doplněno videoprojekcí, zaměřenou na politickou a kulturní současnost Ruska. V závěru, pro odreagování, je v nabídce jeden díl známého kresleného seriálu V. M. Kotěnočkina Jen počkej, zajíci. Knihovna pořádá různé obdobné akce pravidelně. Je třeba sledovat nabídku a s dostatečným předstihem se objednat. 6

7 3. 5 Ruský mládežnický slang Problematika: zvláštnosti řečového vyjadřování současné ruské mládeže Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): přednáška ve škole (Ústav slavistiky, FF MU Brno) Cena: zdarma Tematická exkurze, která má za úkol přiblížit žákům jazyk, kterým mluví současná ruská mládež. Jde o jednu ze tří akcí realizovaných ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška je zaměřena zejména na školní a studentský slang. Žáci se seznámí např. se slangovými výrazy pro vyučovací předměty nebo vyučující jednotlivých předmětů, pro některé volnočasové aktivity, rodinné příslušníky, atd. Mohou si povšimnout vlivu angličtiny a množství přejatých slov z tohoto jazyka. Nejsou jen pasivními účastníky, ale mají možnost se aktivně zapojovat a rozšířit si tak zajímavou formou slovní zásobu. Výhodou této exkurze je kromě atraktivnosti pro žáky malá časová náročnost žáci se nemusí nikam přesouvat, přednášku lze uspořádat po předchozí domluvě přímo v prostorách školy Může být Rusko demokratické? Problematika: vývoj demokracie v Rusku Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): přednáška ve škole (Ústav slavistiky FF MU) Cena: zdarma Další tematická exkurze realizovaná ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o přednášku s prezentací zaměřenou na vývoj demokracie v Rusku od samoděržaví až po současnost. Žáci poznají důležitá období a historické mezníky ve vývoji Ruska od vlády cara Petra I. až do dnešních dnů. Velký prostor je věnován také aktuálním otázkám současného Ruska (např. poslední parlamentní a letošní prezidentské volby a jejich výsledky, soudní proces s ropným magnátem M. Chodorkovským aj.). Správnost volby exkurze tohoto z části historického a z části politického tématu potvrdila i následná diskuze. Nejen žáky, ale i přítomné pedagogy nejvíce zajímala osobnost V. Putina a jeho pozice v současném Rusku, vliv médií v Rusku a další prognózy ve vývoji Ruska. V případě, že škola disponuje potřebným technickým vybavením (počítač, projektor, interaktivní tabule), je výhodné domluvit konání besedy přímo v učebně školy. 7

8 3. 7 Co víte o Slovanech Problematika: Rusko, Slované, slovanské jazyky Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): soutěž ve škole (Ústav slavistiky FF MU) Cena: zdarma Třetí akce realizovaná ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato tematická exkurze má formu vědomostní soutěže. Žáci jsou rozděleni do tříčlenných družstev, která soutěží v šesti oblastech historie, zeměpis, reálie, kultura, zajímavosti a Slované. Každá oblast obsahuje baterii otázek. Družstva si losují v jednotlivých kolech jednu z oblastí a odpovídají na jednu ze soutěžních otázek. Za správnou odpověď bez nápovědy získá družstvo plný počet bodů, při využití nápovědy se počet udělených bodů snižuje. Soutěž je pro žáky možností rozšířit si zábavnou formou své vědomosti o Rusku, jeho historii i současnosti, o Slovanech a slovanských jazycích. Pro větší motivaci je možné ji obohatit o drobné věcné odměny pro vítěze. Přínos této aktivity vidíme hlavně v tom, že soutěž je neformálním a pro žáky velmi atraktivním způsobem ověřování a doplňování znalostí. 4. Česká republika, Praha, Brno Tematické exkurze uvedené v následujících kapitolách jsou pouze inspirativní, výběr navštívených lokalit je třeba volit v závislosti na poloze školy Třebíč a památky UNESCO rusky Problematika: rozšíření slovní zásoby, komunikativní dovednosti Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Třebíč Cena : cca 200,- Kč na osobu (vstupné + doprava) Tematická exkurze zaměřená na posílení schopnosti žáků samostatně vyhledat potřebné informace, na jejich základě připravit prezentace a následně se svým příspěvkem vystoupit před ostatními. Téma Třebíč bylo zvoleno hned z několika důvodů: Není daleko od Brna a nachází se zde několik památek, které se staly součástí 8

9 kulturního dědictví UNESCO. V hodinách ruského jazyka se běžně neprobírá nutnost pracovat s internetovými zdroji a všechny informace hledat. Protože jde o malé město, jsou informace na ruských prohlížečích nedostatečné nutnost pracovat s internetovými slovníky a informace přeložit z češtiny do ruštiny. Nedílnou součástí exkurze je intenzivní příprava pod vedením vyučujícího ruského jazyka. Cílem je pak na základě připravených prezentací seznámit ostatní přímo ve městě s jeho historií i současností, významnými osobnostmi a především památkami UNESCO (židovské město, židovský hřbitov, ). Exkurze vede žáky netradiční formou k rozšiřování slovní zásoby a zdokonalování se v komunikativních dovednostech. Velkou výhodou je možnost pořídit videozáznam jednotlivých vystoupení a následně s ním pracovat v hodinách (chyby, výslovnost,..) Praha Problematika: naše hlavní město s bohatou minulostí i současností Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Praha Cena: náklady na dopravu v závislosti na typu dopravy Téma Praha je součástí běžné výuky ruského jazyka. Exkurze si klade za cíl využít již získaných znalostí žáků, doplnit je o další informace a zvládnout výklad o jednotlivých památkách v ruském jazyce. Přípravná fáze spočívá ve výběru a přidělení jedné památky Prahy každému žákovi. Ten se s ní detailně seznámí a připraví si výklad v ruštině. V rámci exkurze pak žáci prochází Prahou, u vybraných památek zastavují, jednotlivci se střídají a jako průvodci seznamují ostatní s připravenými zajímavostmi. Samozřejmě musí pohotově reagovat i na případné dotazy svých spolužáků nebo vyučujících. Vše probíhá v ruském jazyce. Přínosem této aktivity je nejen rozšíření znalostí o Praze, ale především rozšíření slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Nevýhodou této exkurze je obrovské množství turistů v Praze prakticky v průběhu celého roku. Je proto nutné nemít příliš velkou pracovní skupinu, aby se žáci při výkladu navzájem dobře slyšeli. Opět je možné využít kameru a následně provést se žáky rozbor videozáznamu. Pozor na zhoršenou kvalitu zvuku způsobenou velkým množstvím lidí a s tím souvisejícím hlukem v okolí! 9

10 4. 3 Brno Problematika: historie a současnost města Brna Rozsah: cca 4 5 hodin Místo konání (partner): Brno Cena: do 100,- Kč na osobu (případné vstupy) Tematická exkurze realizovaná formou procházky po Brně s průvodcovským výkladem. Ani tato exkurze se neobejde bez předchozí intenzivní přípravy v hodinách ruského jazyka. Vzhledem k tomu, že Brno je naše rodné město, informací o jeho historických památkách mají žáci dostatek. Ve své přípravě se proto soustředí na vyhledání různých zajímavostí a především na perfektní jazykové provedení. Samotná exkurze je opět zastávkami u jednotlivých památek, příp. významných staveb současnosti, s odborným výkladem jednotlivých žáků v ruštině. Ostatní členové skupiny následně reagují doplňujícími otázkami, práci koordinuje vyučující. I u této aktivity se osvědčilo natočit jednotlivá vystoupení žáků na kameru. Zpracovaný videozáznam pak slouží jako metodický materiál k rozboru žáci hodnotí navzájem svůj projev, poukazují na jeho klady i zápory, upozorňují na věcné i jazykové chyby, výslovnost, slovní zásobu, atd. Pro žáky je tato forma práce velmi atraktivní. Vede je k samostatné práci i ke spolupráci ve skupině, kultivovanému projevu, rozvíjí jejich slovní zásobu i komunikativní dovednosti. V případě, že se exkurze účastní větší počet žáků, je výhodné rozdělit je do skupin. Každá skupina si pod vedením svého vyučujícího zvolí vlastní okruh, aby se navzájem svými výklady nerušily. 5. Česká a ruská kuchyně 5. 1 Tryzub ochutnávka tradičních ruských jídel Problematika: rozšíření slovní zásoby, spojení teorie s praxí Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): restaurace Tryzub Cena: cca 150,- Kč na osobu Tato tematická exkurze je zaměřena na rozšíření slovní zásoby žáků v rámci probíraného tématu Česká a ruská kuchyně a na přímou ochutnávku některých tradičních ruských jídel. Využívá nabídky restaurace Tryzub, která se specializuje na 10

11 jídla ruské a ukrajinské kuchyně. Návštěvě restaurace předchází důkladná příprava každý žák vyhledá recept tradičního ruského pokrmu (soljanka, šašlik, syrniky,..), naučí se jej v ruštině, tak aby s ním na místě mohl seznámit své spolužáky. Samotná exkurze je pak ochutnávkou vybraných jídel doplněnou o informace, z čeho a jak se daný pokrm vaří. Součástí výkladu jsou i tradiční způsoby ruského stolování, tradice ruského přípitku (v našem případě se sklenicí tradičního nealkoholického kvasu) a připomínka zdravého životního stylu a s tím spojené zdravé výživy. Tato exkurze je u žáků velmi oblíbená někteří ochutnají ruská tradiční jídla úplně poprvé, protože u nás se s nimi běžně nesetkáváme. Její význam tkví hlavně v rozšíření slovní zásoby, podpoře mluveného projevu žáků a tolik potřebném propojení teorie s vlastní zkušeností. Opět je vhodné využít kameru a následně provést se žáky rozbor videozáznamu. Restaurace Tryzub se nachází v Brně na Koželužské ulici. Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit Samovar ochutnávka ruských tradičních jídel Problematika: rozšíření slovní zásoby, spojení teorie s praxí Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): restaurace Samovar Cena: cca 150,- Kč na osobu Zaměřením se jedná o stejný typ tematická exkurze jako je popsána výše. Příprava, průběh i význam je v zásadě totožný. Využívá pouze jiného restauračního zařízení nově otevřené ruské restaurace Samovar, která se nachází v Brně na ulici Koliště. Přesto, že součástí této restaurace je i obchod s ruským potravinářským zbožím (prodej sladkostí, koření, ochucovadel pokrmů,..), jeví se nám pro naše účely vhodnější restaurace Tryzub Příprava ruských jídel Problematika: vzájemná komunikace, praktické využití slovní zásoby k danému tématu Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): cvičná školní kuchyňka Cena: náklady na suroviny (cca 20,- Kč na osobu) Tuto tematickou exkurzi lze realizovat pouze v případě, že má škola k dispozici cvičnou školní kuchyňku. Náplň spočívá ve výběru jednoho ruského pokrmu (v našem případě to byl boršč), vyhledání ingrediencí potřebných k jeho přípravě a nákupu 11

12 surovin na vaření. Praktická část přípravy zvoleného jídla probíhá pod vedením vyučujícího. Žáci navzájem spolupracují - popis postupu prací, rozdělení úkolů a veškerá další komunikace ve skupině probíhá v ruském jazyce. Aktivita netradiční a zábavnou formou rozvíjí komunikační schopnosti žáků, rozšiřuje jejich slovní zásobu, nutí je ke společnému úsilí. Vzhledem k převaze teoretické výuky je pro žáky praktická činnost velmi atraktivní. V případě, že se jídlo povede, mají radost ze svého úspěchu a dávají všem ochutnat. Pokud nevolíme příliš složitý pokrm, není aktivita přehnaně časově náročná a je mezi žáky velmi oblíbená, takže se sami (bez stálého pobízení a napomínání vyučujícím) snaží jak v práci, tak i ve slovním projevu. 6. Divadlo, kultura Tematické exkurze v této kapitole vycházejí z aktuální nabídky divadelních představení a dalších kulturních programů, které nějakým způsobem souvisejí s učivem ruského jazyka. Proto mohou sloužit jen jako inspirace. Důležité je průběžně sledovat kulturní dění v dané lokalitě a akce vhodné k doplnění výuky včas objednat N. V. Gogol: Revizor Problematika: ruská klasická literatura Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Mahenovo divadlo Brno Cena: cca 70,- Kč na osobu Nikolaj Vasiljevič Gogol je jedním z významných autorů ruské klasické literatury, jehož život a dílo probírají žáci v hodinách ruského i českého jazyka. Pro doplnění a rozšíření výuky byla proto vybrána jeho komedie Revizor v podání souboru činohry Národního divadla Brno. I když představení určitě nepatřilo k tomu nejlepšímu, co brněnské Mahenovo divadlo ve svém repertoáru nabízí, poskytlo žákům ucelený pohled na jedno z nejvýznamnějších děl ruské klasické literatury. 12

13 6. 2 Ruské výtvarné umění Problematika: současné ruské výtvarné umění Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): Moravská galerie v Brně Cena: cca 30,- Kč na osobu Záměrem této tematické exkurze bylo přiblížit žákům alespoň malým fragmentem současné ruské výtvarné umění. Využili jsme toho, že v Moravské galerii v Brně probíhala výstava nazvaná ONI, která představovala průřez dílem ruského malíře a kreslíře Viktora Pivovarova od 80. let minulého století do současnosti. Tento umělec patří k představitelům ruské avantgardy, od roku 1981 žije v České republice a ve své tvorbě spojuje s příběhovou malbou a kresbou i texty. Akce je vhodná pro žáky vyšších ročníků Moskva - Petuški Problematika: porozumění mluvenému textu, kontakt s rodilými mluvčími Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): divadlo Reduta Cena : cca 150,- Kč na osobu V rámci této exkurze zhlédli žáci pohostinské představení souboru Zoopark z Nižního Novgorodu s názvem Moskva Petuški, které bylo součástí festivalu Redfest 2010 v brněnském divadle Reduta. Akce se účastnili žáci vyšších ročníků, kteří lépe ovládají jazyk, neboť celé představení se hrálo v ruštině. Žáci byli nuceni vnímat pozorně text, aby pochopili děj. Přes možnost použít simultánní překlad do sluchátek se raději snažili využít svých vlastních znalostí z hodin ruského jazyka, i když zjistili, že sledovat děj představení v cizím jazyce není vůbec jednoduché. Přínos takových akcí (žáci se účastní i divadelních představení v anglickém jazyce) vidíme především v kontaktu s jazykem prostřednictvím rodilých mluvčích. 13

14 6. 4 P. I. Čajkovskij: Labutí jezero Problematika: dílo ruského hudebního skladatele P. I. Čajkovského Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Janáčkovo divadlo Brno Cena : cca 120,- Kč na osobu Baletní představení P. I. Čajkovského Labutí jezero je propojením tematických exkurzí a další klíčové aktivity projektu prohlubování mezipředmětových vztahů HV- RJ. V rámci přípravné fáze nastudovali žáci v hodinách hudební výchovy (část z nich je vedena v ruštině) libreto k baletu v ruském jazyce. Předem se seznámili i s významným ruským skladatelem P. I. Čapkovským a jeho dílem. Důkladná příprava žáků před jakýmkoli představením se nám velmi osvědčila. Všechna se totiž konají ve večerních hodinách, což znamená, že je žáci navštěvují ve svém volném čase. Účast je tedy dobrovolná. Přesto se nám někdy stane, že neseženeme takový počet vstupenek, o jaký by byl zájem. Tuto skutečnost přisuzujeme právě výborné přípravě žáků v hodinách, při níž je dokáží vyučující pro danou akci nadchnout. 7. Příroda, ekologie 7. 1 ZOO zvířata známá i neznámá Problematika: rozšíření slovní zásoby, komunikativní dovednosti Rozsah: cca 4 5 hodin Místo konání (partner): brněnská ZOO Cena : cca 50,- Kč na osobu Tematická exkurze je zaměřena na rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikačních schopností a kultivovaný jazykový projev. Exkurzi předchází dlouhá a intenzivní příprava v hodinách ruského jazyka. Je nutné zjistit nejdříve potřebné informace o brněnské ZOO a zvířatech, která v ní žijí. Potom je třeba pracovat nejen s překladovými slovníky, ale i s ruskými internetovými encyklopediemi, protože se jedná o vyhledávání odborné terminologie z oblasti zoologie. Samotná exkurze probíhá tak, že jednotliví žáci seznamují své spolužáky se zvířaty, k nimž si vyhledali potřebné informace a zajímavosti. Tato činnost vede k praktickému využití nově získané slovní zásoby, nutí žáky k přednesu připraveného textu v ruském jazyce před ostatními, 14

15 k následné komunikaci v ruštině v rámci diskuze. Protože postupně navštívily naši školu dvě ruské delegace, mohli žáci uplatnit své nově nabyté dovednosti při prohlídce ZOO s rodilými mluvčími. I z této exkurze je vhodné pořídit videozáznam a pomocí něj následně rozebrat jednotlivé výstupy s žáky v hodinách (významná zpětná vazba). 8. Závěr Cílem tematických exkurzí je propojit teoretické vědomosti žáků s praxí, naučit je na běžná témata volně komunikovat, formulovat své myšlenky a vyjádřit je. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, získávají nové poznatky z různých oblastí života a mají příležitost uplatnit tyto nově nabyté vědomosti v praxi. Tato nová forma vzdělávání je pro žáky mnohem zajímavější a motivuje je pro další výuku jazyka. Mají okamžitou zpětnou vazbu, ztrácí ostych, nebojí se v ruštině komunikovat a to i v rámci větší skupiny, příp. s rodilými mluvčími. Uvědomí si, že své znalosti jazyka budou schopni bez problémů uplatnit i později ve svých profesích. 9. Přílohy videozáznamy z vybraných exkurzí - Brno - Praha - Zoologická zahrada - Třebíč - Restaurace Tryzub 15

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více