UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012"

Transkript

1 UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ PhDr. Helena Gazdová EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s Tento materiál vznikal v letech jako součást projektu Ruština znovu a nově, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/ globálního grantu JmK realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Materiál prošel dvěma ověřovacími cykly. 1

2 OBSAH 1. Úvod Struktura plánu tematických exkurzí Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura Pravoslavný chrám Pomyslná cesta na Sibiř Carský dvůr pod žezlem Romanovců Cizojazyčné čtení Ruský mládežnický slang Může být Rusko demokratické? Co víte o Slovanech Česká republika, Praha, Brno Třebíč a památky UNESCO rusky Praha Brno Česká a ruská kuchyně Tryzub ochutnávka tradičních ruských jídel Samovar ochutnávka ruských tradičních jídel Příprava ruských jídel Divadlo, kultura N. V. Gogol: Revizor Ruské výtvarné umění Moskva - Petuški P. I. Čajkovskij: Labutí jezero Příroda, ekologie ZOO zvířata známá i neznámá Závěr Přílohy videozáznamy z vybraných exkurzí

3 1. Úvod Tematické exkurze jsou koncipovány jako doplněk běžných hodin ruského jazyka. Mají za cíl zatraktivnit výuku, umožnit žákům uplatnit znalosti ruštiny a komunikativní schopnosti v praxi. Současně je vedou k samostatnému vyhledávání informací, spolupráci ve skupině, srozumitelnému a kultivovanému projevu před ostatními. Využití jazyka přímo v terénu napomáhá žákům k lepšímu zapamatování si probírané látky, nutí je spontánně reagovat na okamžitou situaci, ne jen zpaměti bezmyšlenkovitě reprodukovat předem připravený text. Exkurze přinášejí žákům také mnoho nových poznatků a doplňují jejich dříve nabyté vědomosti. Obecně je každá tematická exkurze rozdělena do čtyř fází: 1. Přípravná fáze: žáci se seznámí s tématem exkurze v hodinách ruského jazyka, získají věcné znalosti a potřebnou slovní zásobu, jsou rozděleny úkoly skupinám, příp. jednotlivcům, žáci si samostatně připraví příspěvky. 2. Konzultace a korektury: vzhledem k tomu, že žáci v přípravné fázi pracují samostatně s různými zdroji a se získanými informacemi dále pracují, nevyvarují se chyb. Proto jsou nezbytné konzultace a jazykové korektury ze strany pedagoga, aby se eliminovaly chyby. 3. Samotná exkurze: žáci vystoupí se svým připraveným výkladem před ostatními, na základě vyslechnutých příspěvků probíhá diskuze, doplnění informací. V případě přednášek nebo kulturních akcí žáci zhlédnou připravený program, následně probíhá beseda na dané téma. Průběžně je pořizována fotodokumentace, příp. videozáznam. 4. Závěrečná fáze: zhodnocení, rozbor nově získaných poznatků, zpětná vazba od žáků, práce s videonahrávkou (upozornění na klady i zápory projevu, jazykové chyby, výslovnost, atd.), výběr a úprava fotografií. Protože nám jde především o rozvoj komunikativních dovedností, je tento materiál vhodný pro žáky, kteří již zvládli základy jazyka a mají dostatečnou slovní zásobu, ne pro úplné začátečníky. Vzhledem k tomu, že je na naší škole ruský jazyk povinný už od primy, byli do exkurzí zapojeni žáci kvart až oktáv. Materiál může sloužit jako ucelený plán tematických exkurzí, který lze použít nejen pro region Brna a okolí. U akcí, které se uskutečnily na základě aktuální nabídky, je třeba počítat s obměnou, protože některé programy už v nabídce nemusí být. Níže popsané exkurze je možné chápat i jako pouhou inspiraci pro učitele ruského jazyka, který využije námět a upraví si exkurzi podle vlastní potřeby a místních možností. Náplň tematických exkurzí prošla dvěma ověřovacími cykly. Některé aktivity probíhaly opakovaně vždy v daném ročníku k určitým tématům probírané látky. Jiné byly jednorázové z důvodů větší časové nebo finanční náročnosti, vzhledem k aktuální nabídce vhodných programů, apod. Všechny zde popsané exkurze se setkaly s kladnou odezvou jak ze strany žáků, tak i vyučujících. Jejich náplň je možné libovolně upravovat a pozměňovat podle aktuálních potřeb (věk žáků, složení a aktivita třídy, místní možnosti památky, kulturní akce, atd.). Celý materiál včetně fotodokumentace z exkurzí je uložen v elektronické formě na stránkách projektu nebo školy Na těchto stránkách naleznete také výstupy ostatních klíčových aktivit projektu. PhDr. Helena Gazdová Brno,

4 2. Struktura plánu tematických exkurzí Celý plán tematických exkurzí je rozdělen podle témat učiva, probíraných v jednotlivých ročnících: Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura Do této části jsou zařazeny aktivity, které mají za úkol přiblížit žákům zemi, jejíž jazyk se učí. Pomocí exkurzí získají nový náhled na probírané reálie. Vybrané přednášky a besedy jim umožní srovnat informace získané v hodinách ruského jazyka s pohledem lidí, kteří mají vlastní zkušenost s životem v Rusku. Netradiční a zábavnou formou si žáci doplní a ověří své znalosti z ruské historie a literatury. Některé z popisovaných aktivit je možné zařadit do výuky pravidelně, u jiných je třeba přihlížet k aktuální nabídce. Česká republika, Praha, Brno V hodinách ruského jazyka se žáci učí o České republice, jejích nejvýznamnějších kulturních a historických památkách, přírodních zajímavostech, hlavním městě Praze i našem rodném městě Brně a to samozřejmě vše v ruštině. Tematické exkurze jim mají navodit atmosféru, kdy jako opravdoví průvodci v reálných podmínkách mají zaujmout skupinu ruských turistů a přiblížit jim zajímavá místa naší vlasti. Obrovským přínosem pro žáky bylo, že v období projektu navštívily školu dvě ruské delegace, takže si mohli své průvodcovské kvality ověřit na skupině rusky mluvících studentů, ne jen před svými spolužáky. Výběr navštívených míst je třeba volit podle polohy a možností školy. Česká a ruská kuchyně Aktivity k tomuto tématu jsou zaměřeny na propojení teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Žáci se v hodinách ruského jazyka seznámí s ruskou kuchyní, tradičními českými a ruskými jídly, nastudují některé recepty. V rámci tematické exkurze pak spojí teorii s praxí ochutnají typické ruské pokrmy ve specializované ruské restauraci, v případě, že škola disponuje cvičnou školní kuchyňkou, sami si jednodušší tradiční ruské jídlo uvaří. Divadlo, kultura Exkurze k tomuto tématu jsou vázány na aktuální nabídku divadelních představení, výstav, koncertů, atd. Je třeba sledovat program kulturních akcí v daném regionu a využít tituly, které se nějakým způsobem vztahují k Rusku (ruský autor, ruský soubor, představení v ruštině, atd.). Žáci tak získají možnost přímo se seznámit s některými díly probíraných autorů, příp. současnými ruskými tvůrci, což vede k trvalejšímu osvojení a zapamatování si. Příroda, ekologie Téma příroda a ekologie je velmi obsáhlé. Tematické exkurze je třeba volit podle konkrétního zaměření. My jsme v našich podmínkách využili brněnské ZOO a orientovali se na její obyvatele, ohrožené druhy a s tím související ekologické problémy. Exkurzi předchází intenzivní příprava v hodinách ruského jazyka vyhledání informací o jednotlivých druzích zvířat, doplnění slovní zásoby, konzultace s vyučujícím a konečná příprava příspěvku, se kterým pak jednotlivci seznámí ostatní členy skupiny přímo v prostředí ZOO. Významným přínosem je to, že žáci nepřijímají jen obecné informace, ale popisovaného živočicha vidí přímo před sebou. Následuje 4

5 pak spontánní diskuze na dané téma. Pod vedením vyučujícího probíhá vše v ruském jazyce. 3. Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura 3. 1 Pravoslavný chrám Problematika: pravoslavné náboženství v Rusku a u nás Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): pravoslavný chrám sv. Václava na Gorazdově ulici v Brně Cena: zdarma Tematická exkurze se vtahuje k ruským reáliím a k učivu základů společenských věd. Žáci si rozšíří své vědomosti o pravoslaví, seznámí se s chrámem, pravoslavnou symbolikou, obřady v chrámu, životem pravoslavných duchovních, atd. Celým chrámem provádí žáky zdejší kněz Mgr. Jozef Fejsák, který je svým výkladem zasvětí do problematiky pravoslavného náboženství. Tato forma výuky se jeví pro žáky velmi zajímavou každá návštěva chrámu končila vždy spoustou dotazů na Mgr. Fejsáka a zanícenou diskuzí. Exkurzi v pravoslavném chrámu je třeba dohodnout předem Pomyslná cesta na Sibiř Problematika: život původních obyvatel Sibiře Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): beseda ve škole Cena: zdarma Jde o jednu z exkurzí, které využívají aktuální nabídky akcí. Při svém pobytu v České republice navštívila naši školu ruská etnografka a dokumentaristka Olga Kornijenko, která cestuje po evropských zemích a tamní obyvatele seznamuje se svou prací. Jejím cílem je zmapovat a zachytit život původních obyvatel Sibiře Chantů. Součástí besedy byla i prezentace několika filmů, které autorka v prostředí Chantů natočila. Jako přínos celé akce vidíme nejen to, že se žáci měli možnost seznámit blíže se životem těchto obyvatel a tak si rozšířit své znalosti o Rusku a především o Sibiři, ale i to, že celá beseda a následná diskuze byly vedeny v ruském jazyce. 5

6 3. 3 Carský dvůr pod žezlem Romanovců Problematika: dějiny Ruska Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Praha Pražský hrad Cena: cca 350,- Kč na osobu (vstupné + doprava) Realizace : Tato tematická exkurze je rozšířením učiva o historii Ruska a opět je orientována na aktuální nabídku kulturních akcí. Nemohli jsme nevyužít možnosti zhlédnout unikátní výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu, která byla v Praze v Císařské konírně Pražského hradu slavnostně zahájena za přítomnosti prezidenta RF Dmitrije Medveděva. Výstava přiblížila žákům vládu rodu Romanovců a Rusko tehdejší doby. Všechny vystavené exponáty a ještě řadu dalších je možné vidět na stálé výstavě v moskevském Kremlu Cizojazyčné čtení Problematika: poslech textu v ruském jazyce, ruská klasická literatura Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Mahenova knihovna Cena: zdarma Exkurze je zaměřena na rozšíření znalostí o ruské klasické literatuře (Puškin, Čechov, Turgeněv). Současně vede žáky k pozornému vnímání a porozumění čteného textu v ruském jazyce. Text je volen s ohledem na jazykovou úroveň žáků tak, aby byli schopni vyslechnutou povídku následně rozebrat a diskutovat o jejím obsahu. Pro zatraktivnění je čtení doplněno videoprojekcí, zaměřenou na politickou a kulturní současnost Ruska. V závěru, pro odreagování, je v nabídce jeden díl známého kresleného seriálu V. M. Kotěnočkina Jen počkej, zajíci. Knihovna pořádá různé obdobné akce pravidelně. Je třeba sledovat nabídku a s dostatečným předstihem se objednat. 6

7 3. 5 Ruský mládežnický slang Problematika: zvláštnosti řečového vyjadřování současné ruské mládeže Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): přednáška ve škole (Ústav slavistiky, FF MU Brno) Cena: zdarma Tematická exkurze, která má za úkol přiblížit žákům jazyk, kterým mluví současná ruská mládež. Jde o jednu ze tří akcí realizovaných ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška je zaměřena zejména na školní a studentský slang. Žáci se seznámí např. se slangovými výrazy pro vyučovací předměty nebo vyučující jednotlivých předmětů, pro některé volnočasové aktivity, rodinné příslušníky, atd. Mohou si povšimnout vlivu angličtiny a množství přejatých slov z tohoto jazyka. Nejsou jen pasivními účastníky, ale mají možnost se aktivně zapojovat a rozšířit si tak zajímavou formou slovní zásobu. Výhodou této exkurze je kromě atraktivnosti pro žáky malá časová náročnost žáci se nemusí nikam přesouvat, přednášku lze uspořádat po předchozí domluvě přímo v prostorách školy Může být Rusko demokratické? Problematika: vývoj demokracie v Rusku Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): přednáška ve škole (Ústav slavistiky FF MU) Cena: zdarma Další tematická exkurze realizovaná ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o přednášku s prezentací zaměřenou na vývoj demokracie v Rusku od samoděržaví až po současnost. Žáci poznají důležitá období a historické mezníky ve vývoji Ruska od vlády cara Petra I. až do dnešních dnů. Velký prostor je věnován také aktuálním otázkám současného Ruska (např. poslední parlamentní a letošní prezidentské volby a jejich výsledky, soudní proces s ropným magnátem M. Chodorkovským aj.). Správnost volby exkurze tohoto z části historického a z části politického tématu potvrdila i následná diskuze. Nejen žáky, ale i přítomné pedagogy nejvíce zajímala osobnost V. Putina a jeho pozice v současném Rusku, vliv médií v Rusku a další prognózy ve vývoji Ruska. V případě, že škola disponuje potřebným technickým vybavením (počítač, projektor, interaktivní tabule), je výhodné domluvit konání besedy přímo v učebně školy. 7

8 3. 7 Co víte o Slovanech Problematika: Rusko, Slované, slovanské jazyky Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): soutěž ve škole (Ústav slavistiky FF MU) Cena: zdarma Třetí akce realizovaná ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato tematická exkurze má formu vědomostní soutěže. Žáci jsou rozděleni do tříčlenných družstev, která soutěží v šesti oblastech historie, zeměpis, reálie, kultura, zajímavosti a Slované. Každá oblast obsahuje baterii otázek. Družstva si losují v jednotlivých kolech jednu z oblastí a odpovídají na jednu ze soutěžních otázek. Za správnou odpověď bez nápovědy získá družstvo plný počet bodů, při využití nápovědy se počet udělených bodů snižuje. Soutěž je pro žáky možností rozšířit si zábavnou formou své vědomosti o Rusku, jeho historii i současnosti, o Slovanech a slovanských jazycích. Pro větší motivaci je možné ji obohatit o drobné věcné odměny pro vítěze. Přínos této aktivity vidíme hlavně v tom, že soutěž je neformálním a pro žáky velmi atraktivním způsobem ověřování a doplňování znalostí. 4. Česká republika, Praha, Brno Tematické exkurze uvedené v následujících kapitolách jsou pouze inspirativní, výběr navštívených lokalit je třeba volit v závislosti na poloze školy Třebíč a památky UNESCO rusky Problematika: rozšíření slovní zásoby, komunikativní dovednosti Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Třebíč Cena : cca 200,- Kč na osobu (vstupné + doprava) Tematická exkurze zaměřená na posílení schopnosti žáků samostatně vyhledat potřebné informace, na jejich základě připravit prezentace a následně se svým příspěvkem vystoupit před ostatními. Téma Třebíč bylo zvoleno hned z několika důvodů: Není daleko od Brna a nachází se zde několik památek, které se staly součástí 8

9 kulturního dědictví UNESCO. V hodinách ruského jazyka se běžně neprobírá nutnost pracovat s internetovými zdroji a všechny informace hledat. Protože jde o malé město, jsou informace na ruských prohlížečích nedostatečné nutnost pracovat s internetovými slovníky a informace přeložit z češtiny do ruštiny. Nedílnou součástí exkurze je intenzivní příprava pod vedením vyučujícího ruského jazyka. Cílem je pak na základě připravených prezentací seznámit ostatní přímo ve městě s jeho historií i současností, významnými osobnostmi a především památkami UNESCO (židovské město, židovský hřbitov, ). Exkurze vede žáky netradiční formou k rozšiřování slovní zásoby a zdokonalování se v komunikativních dovednostech. Velkou výhodou je možnost pořídit videozáznam jednotlivých vystoupení a následně s ním pracovat v hodinách (chyby, výslovnost,..) Praha Problematika: naše hlavní město s bohatou minulostí i současností Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Praha Cena: náklady na dopravu v závislosti na typu dopravy Téma Praha je součástí běžné výuky ruského jazyka. Exkurze si klade za cíl využít již získaných znalostí žáků, doplnit je o další informace a zvládnout výklad o jednotlivých památkách v ruském jazyce. Přípravná fáze spočívá ve výběru a přidělení jedné památky Prahy každému žákovi. Ten se s ní detailně seznámí a připraví si výklad v ruštině. V rámci exkurze pak žáci prochází Prahou, u vybraných památek zastavují, jednotlivci se střídají a jako průvodci seznamují ostatní s připravenými zajímavostmi. Samozřejmě musí pohotově reagovat i na případné dotazy svých spolužáků nebo vyučujících. Vše probíhá v ruském jazyce. Přínosem této aktivity je nejen rozšíření znalostí o Praze, ale především rozšíření slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Nevýhodou této exkurze je obrovské množství turistů v Praze prakticky v průběhu celého roku. Je proto nutné nemít příliš velkou pracovní skupinu, aby se žáci při výkladu navzájem dobře slyšeli. Opět je možné využít kameru a následně provést se žáky rozbor videozáznamu. Pozor na zhoršenou kvalitu zvuku způsobenou velkým množstvím lidí a s tím souvisejícím hlukem v okolí! 9

10 4. 3 Brno Problematika: historie a současnost města Brna Rozsah: cca 4 5 hodin Místo konání (partner): Brno Cena: do 100,- Kč na osobu (případné vstupy) Tematická exkurze realizovaná formou procházky po Brně s průvodcovským výkladem. Ani tato exkurze se neobejde bez předchozí intenzivní přípravy v hodinách ruského jazyka. Vzhledem k tomu, že Brno je naše rodné město, informací o jeho historických památkách mají žáci dostatek. Ve své přípravě se proto soustředí na vyhledání různých zajímavostí a především na perfektní jazykové provedení. Samotná exkurze je opět zastávkami u jednotlivých památek, příp. významných staveb současnosti, s odborným výkladem jednotlivých žáků v ruštině. Ostatní členové skupiny následně reagují doplňujícími otázkami, práci koordinuje vyučující. I u této aktivity se osvědčilo natočit jednotlivá vystoupení žáků na kameru. Zpracovaný videozáznam pak slouží jako metodický materiál k rozboru žáci hodnotí navzájem svůj projev, poukazují na jeho klady i zápory, upozorňují na věcné i jazykové chyby, výslovnost, slovní zásobu, atd. Pro žáky je tato forma práce velmi atraktivní. Vede je k samostatné práci i ke spolupráci ve skupině, kultivovanému projevu, rozvíjí jejich slovní zásobu i komunikativní dovednosti. V případě, že se exkurze účastní větší počet žáků, je výhodné rozdělit je do skupin. Každá skupina si pod vedením svého vyučujícího zvolí vlastní okruh, aby se navzájem svými výklady nerušily. 5. Česká a ruská kuchyně 5. 1 Tryzub ochutnávka tradičních ruských jídel Problematika: rozšíření slovní zásoby, spojení teorie s praxí Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): restaurace Tryzub Cena: cca 150,- Kč na osobu Tato tematická exkurze je zaměřena na rozšíření slovní zásoby žáků v rámci probíraného tématu Česká a ruská kuchyně a na přímou ochutnávku některých tradičních ruských jídel. Využívá nabídky restaurace Tryzub, která se specializuje na 10

11 jídla ruské a ukrajinské kuchyně. Návštěvě restaurace předchází důkladná příprava každý žák vyhledá recept tradičního ruského pokrmu (soljanka, šašlik, syrniky,..), naučí se jej v ruštině, tak aby s ním na místě mohl seznámit své spolužáky. Samotná exkurze je pak ochutnávkou vybraných jídel doplněnou o informace, z čeho a jak se daný pokrm vaří. Součástí výkladu jsou i tradiční způsoby ruského stolování, tradice ruského přípitku (v našem případě se sklenicí tradičního nealkoholického kvasu) a připomínka zdravého životního stylu a s tím spojené zdravé výživy. Tato exkurze je u žáků velmi oblíbená někteří ochutnají ruská tradiční jídla úplně poprvé, protože u nás se s nimi běžně nesetkáváme. Její význam tkví hlavně v rozšíření slovní zásoby, podpoře mluveného projevu žáků a tolik potřebném propojení teorie s vlastní zkušeností. Opět je vhodné využít kameru a následně provést se žáky rozbor videozáznamu. Restaurace Tryzub se nachází v Brně na Koželužské ulici. Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit Samovar ochutnávka ruských tradičních jídel Problematika: rozšíření slovní zásoby, spojení teorie s praxí Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): restaurace Samovar Cena: cca 150,- Kč na osobu Zaměřením se jedná o stejný typ tematická exkurze jako je popsána výše. Příprava, průběh i význam je v zásadě totožný. Využívá pouze jiného restauračního zařízení nově otevřené ruské restaurace Samovar, která se nachází v Brně na ulici Koliště. Přesto, že součástí této restaurace je i obchod s ruským potravinářským zbožím (prodej sladkostí, koření, ochucovadel pokrmů,..), jeví se nám pro naše účely vhodnější restaurace Tryzub Příprava ruských jídel Problematika: vzájemná komunikace, praktické využití slovní zásoby k danému tématu Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): cvičná školní kuchyňka Cena: náklady na suroviny (cca 20,- Kč na osobu) Tuto tematickou exkurzi lze realizovat pouze v případě, že má škola k dispozici cvičnou školní kuchyňku. Náplň spočívá ve výběru jednoho ruského pokrmu (v našem případě to byl boršč), vyhledání ingrediencí potřebných k jeho přípravě a nákupu 11

12 surovin na vaření. Praktická část přípravy zvoleného jídla probíhá pod vedením vyučujícího. Žáci navzájem spolupracují - popis postupu prací, rozdělení úkolů a veškerá další komunikace ve skupině probíhá v ruském jazyce. Aktivita netradiční a zábavnou formou rozvíjí komunikační schopnosti žáků, rozšiřuje jejich slovní zásobu, nutí je ke společnému úsilí. Vzhledem k převaze teoretické výuky je pro žáky praktická činnost velmi atraktivní. V případě, že se jídlo povede, mají radost ze svého úspěchu a dávají všem ochutnat. Pokud nevolíme příliš složitý pokrm, není aktivita přehnaně časově náročná a je mezi žáky velmi oblíbená, takže se sami (bez stálého pobízení a napomínání vyučujícím) snaží jak v práci, tak i ve slovním projevu. 6. Divadlo, kultura Tematické exkurze v této kapitole vycházejí z aktuální nabídky divadelních představení a dalších kulturních programů, které nějakým způsobem souvisejí s učivem ruského jazyka. Proto mohou sloužit jen jako inspirace. Důležité je průběžně sledovat kulturní dění v dané lokalitě a akce vhodné k doplnění výuky včas objednat N. V. Gogol: Revizor Problematika: ruská klasická literatura Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Mahenovo divadlo Brno Cena: cca 70,- Kč na osobu Nikolaj Vasiljevič Gogol je jedním z významných autorů ruské klasické literatury, jehož život a dílo probírají žáci v hodinách ruského i českého jazyka. Pro doplnění a rozšíření výuky byla proto vybrána jeho komedie Revizor v podání souboru činohry Národního divadla Brno. I když představení určitě nepatřilo k tomu nejlepšímu, co brněnské Mahenovo divadlo ve svém repertoáru nabízí, poskytlo žákům ucelený pohled na jedno z nejvýznamnějších děl ruské klasické literatury. 12

13 6. 2 Ruské výtvarné umění Problematika: současné ruské výtvarné umění Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): Moravská galerie v Brně Cena: cca 30,- Kč na osobu Záměrem této tematické exkurze bylo přiblížit žákům alespoň malým fragmentem současné ruské výtvarné umění. Využili jsme toho, že v Moravské galerii v Brně probíhala výstava nazvaná ONI, která představovala průřez dílem ruského malíře a kreslíře Viktora Pivovarova od 80. let minulého století do současnosti. Tento umělec patří k představitelům ruské avantgardy, od roku 1981 žije v České republice a ve své tvorbě spojuje s příběhovou malbou a kresbou i texty. Akce je vhodná pro žáky vyšších ročníků Moskva - Petuški Problematika: porozumění mluvenému textu, kontakt s rodilými mluvčími Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): divadlo Reduta Cena : cca 150,- Kč na osobu V rámci této exkurze zhlédli žáci pohostinské představení souboru Zoopark z Nižního Novgorodu s názvem Moskva Petuški, které bylo součástí festivalu Redfest 2010 v brněnském divadle Reduta. Akce se účastnili žáci vyšších ročníků, kteří lépe ovládají jazyk, neboť celé představení se hrálo v ruštině. Žáci byli nuceni vnímat pozorně text, aby pochopili děj. Přes možnost použít simultánní překlad do sluchátek se raději snažili využít svých vlastních znalostí z hodin ruského jazyka, i když zjistili, že sledovat děj představení v cizím jazyce není vůbec jednoduché. Přínos takových akcí (žáci se účastní i divadelních představení v anglickém jazyce) vidíme především v kontaktu s jazykem prostřednictvím rodilých mluvčích. 13

14 6. 4 P. I. Čajkovskij: Labutí jezero Problematika: dílo ruského hudebního skladatele P. I. Čajkovského Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Janáčkovo divadlo Brno Cena : cca 120,- Kč na osobu Baletní představení P. I. Čajkovského Labutí jezero je propojením tematických exkurzí a další klíčové aktivity projektu prohlubování mezipředmětových vztahů HV- RJ. V rámci přípravné fáze nastudovali žáci v hodinách hudební výchovy (část z nich je vedena v ruštině) libreto k baletu v ruském jazyce. Předem se seznámili i s významným ruským skladatelem P. I. Čapkovským a jeho dílem. Důkladná příprava žáků před jakýmkoli představením se nám velmi osvědčila. Všechna se totiž konají ve večerních hodinách, což znamená, že je žáci navštěvují ve svém volném čase. Účast je tedy dobrovolná. Přesto se nám někdy stane, že neseženeme takový počet vstupenek, o jaký by byl zájem. Tuto skutečnost přisuzujeme právě výborné přípravě žáků v hodinách, při níž je dokáží vyučující pro danou akci nadchnout. 7. Příroda, ekologie 7. 1 ZOO zvířata známá i neznámá Problematika: rozšíření slovní zásoby, komunikativní dovednosti Rozsah: cca 4 5 hodin Místo konání (partner): brněnská ZOO Cena : cca 50,- Kč na osobu Tematická exkurze je zaměřena na rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikačních schopností a kultivovaný jazykový projev. Exkurzi předchází dlouhá a intenzivní příprava v hodinách ruského jazyka. Je nutné zjistit nejdříve potřebné informace o brněnské ZOO a zvířatech, která v ní žijí. Potom je třeba pracovat nejen s překladovými slovníky, ale i s ruskými internetovými encyklopediemi, protože se jedná o vyhledávání odborné terminologie z oblasti zoologie. Samotná exkurze probíhá tak, že jednotliví žáci seznamují své spolužáky se zvířaty, k nimž si vyhledali potřebné informace a zajímavosti. Tato činnost vede k praktickému využití nově získané slovní zásoby, nutí žáky k přednesu připraveného textu v ruském jazyce před ostatními, 14

15 k následné komunikaci v ruštině v rámci diskuze. Protože postupně navštívily naši školu dvě ruské delegace, mohli žáci uplatnit své nově nabyté dovednosti při prohlídce ZOO s rodilými mluvčími. I z této exkurze je vhodné pořídit videozáznam a pomocí něj následně rozebrat jednotlivé výstupy s žáky v hodinách (významná zpětná vazba). 8. Závěr Cílem tematických exkurzí je propojit teoretické vědomosti žáků s praxí, naučit je na běžná témata volně komunikovat, formulovat své myšlenky a vyjádřit je. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, získávají nové poznatky z různých oblastí života a mají příležitost uplatnit tyto nově nabyté vědomosti v praxi. Tato nová forma vzdělávání je pro žáky mnohem zajímavější a motivuje je pro další výuku jazyka. Mají okamžitou zpětnou vazbu, ztrácí ostych, nebojí se v ruštině komunikovat a to i v rámci větší skupiny, příp. s rodilými mluvčími. Uvědomí si, že své znalosti jazyka budou schopni bez problémů uplatnit i později ve svých profesích. 9. Přílohy videozáznamy z vybraných exkurzí - Brno - Praha - Zoologická zahrada - Třebíč - Restaurace Tryzub 15

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka Předmět Cvičení z anglického jazyka vychází z charakteristiky vzdělávacího oboru: Cizí jazyk-anglický jazyk. Vzdělávání v tomto předmětu navazuje na úroveň jazykových

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Osvojování dalšího (druhého) cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více