UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ. PhDr. Helena Gazdová. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012"

Transkript

1 UCELENÝ PLÁN TEMATICKÝCH EXKURZÍ PhDr. Helena Gazdová EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s Tento materiál vznikal v letech jako součást projektu Ruština znovu a nově, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/ globálního grantu JmK realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Materiál prošel dvěma ověřovacími cykly. 1

2 OBSAH 1. Úvod Struktura plánu tematických exkurzí Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura Pravoslavný chrám Pomyslná cesta na Sibiř Carský dvůr pod žezlem Romanovců Cizojazyčné čtení Ruský mládežnický slang Může být Rusko demokratické? Co víte o Slovanech Česká republika, Praha, Brno Třebíč a památky UNESCO rusky Praha Brno Česká a ruská kuchyně Tryzub ochutnávka tradičních ruských jídel Samovar ochutnávka ruských tradičních jídel Příprava ruských jídel Divadlo, kultura N. V. Gogol: Revizor Ruské výtvarné umění Moskva - Petuški P. I. Čajkovskij: Labutí jezero Příroda, ekologie ZOO zvířata známá i neznámá Závěr Přílohy videozáznamy z vybraných exkurzí

3 1. Úvod Tematické exkurze jsou koncipovány jako doplněk běžných hodin ruského jazyka. Mají za cíl zatraktivnit výuku, umožnit žákům uplatnit znalosti ruštiny a komunikativní schopnosti v praxi. Současně je vedou k samostatnému vyhledávání informací, spolupráci ve skupině, srozumitelnému a kultivovanému projevu před ostatními. Využití jazyka přímo v terénu napomáhá žákům k lepšímu zapamatování si probírané látky, nutí je spontánně reagovat na okamžitou situaci, ne jen zpaměti bezmyšlenkovitě reprodukovat předem připravený text. Exkurze přinášejí žákům také mnoho nových poznatků a doplňují jejich dříve nabyté vědomosti. Obecně je každá tematická exkurze rozdělena do čtyř fází: 1. Přípravná fáze: žáci se seznámí s tématem exkurze v hodinách ruského jazyka, získají věcné znalosti a potřebnou slovní zásobu, jsou rozděleny úkoly skupinám, příp. jednotlivcům, žáci si samostatně připraví příspěvky. 2. Konzultace a korektury: vzhledem k tomu, že žáci v přípravné fázi pracují samostatně s různými zdroji a se získanými informacemi dále pracují, nevyvarují se chyb. Proto jsou nezbytné konzultace a jazykové korektury ze strany pedagoga, aby se eliminovaly chyby. 3. Samotná exkurze: žáci vystoupí se svým připraveným výkladem před ostatními, na základě vyslechnutých příspěvků probíhá diskuze, doplnění informací. V případě přednášek nebo kulturních akcí žáci zhlédnou připravený program, následně probíhá beseda na dané téma. Průběžně je pořizována fotodokumentace, příp. videozáznam. 4. Závěrečná fáze: zhodnocení, rozbor nově získaných poznatků, zpětná vazba od žáků, práce s videonahrávkou (upozornění na klady i zápory projevu, jazykové chyby, výslovnost, atd.), výběr a úprava fotografií. Protože nám jde především o rozvoj komunikativních dovedností, je tento materiál vhodný pro žáky, kteří již zvládli základy jazyka a mají dostatečnou slovní zásobu, ne pro úplné začátečníky. Vzhledem k tomu, že je na naší škole ruský jazyk povinný už od primy, byli do exkurzí zapojeni žáci kvart až oktáv. Materiál může sloužit jako ucelený plán tematických exkurzí, který lze použít nejen pro region Brna a okolí. U akcí, které se uskutečnily na základě aktuální nabídky, je třeba počítat s obměnou, protože některé programy už v nabídce nemusí být. Níže popsané exkurze je možné chápat i jako pouhou inspiraci pro učitele ruského jazyka, který využije námět a upraví si exkurzi podle vlastní potřeby a místních možností. Náplň tematických exkurzí prošla dvěma ověřovacími cykly. Některé aktivity probíhaly opakovaně vždy v daném ročníku k určitým tématům probírané látky. Jiné byly jednorázové z důvodů větší časové nebo finanční náročnosti, vzhledem k aktuální nabídce vhodných programů, apod. Všechny zde popsané exkurze se setkaly s kladnou odezvou jak ze strany žáků, tak i vyučujících. Jejich náplň je možné libovolně upravovat a pozměňovat podle aktuálních potřeb (věk žáků, složení a aktivita třídy, místní možnosti památky, kulturní akce, atd.). Celý materiál včetně fotodokumentace z exkurzí je uložen v elektronické formě na stránkách projektu nebo školy Na těchto stránkách naleznete také výstupy ostatních klíčových aktivit projektu. PhDr. Helena Gazdová Brno,

4 2. Struktura plánu tematických exkurzí Celý plán tematických exkurzí je rozdělen podle témat učiva, probíraných v jednotlivých ročnících: Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura Do této části jsou zařazeny aktivity, které mají za úkol přiblížit žákům zemi, jejíž jazyk se učí. Pomocí exkurzí získají nový náhled na probírané reálie. Vybrané přednášky a besedy jim umožní srovnat informace získané v hodinách ruského jazyka s pohledem lidí, kteří mají vlastní zkušenost s životem v Rusku. Netradiční a zábavnou formou si žáci doplní a ověří své znalosti z ruské historie a literatury. Některé z popisovaných aktivit je možné zařadit do výuky pravidelně, u jiných je třeba přihlížet k aktuální nabídce. Česká republika, Praha, Brno V hodinách ruského jazyka se žáci učí o České republice, jejích nejvýznamnějších kulturních a historických památkách, přírodních zajímavostech, hlavním městě Praze i našem rodném městě Brně a to samozřejmě vše v ruštině. Tematické exkurze jim mají navodit atmosféru, kdy jako opravdoví průvodci v reálných podmínkách mají zaujmout skupinu ruských turistů a přiblížit jim zajímavá místa naší vlasti. Obrovským přínosem pro žáky bylo, že v období projektu navštívily školu dvě ruské delegace, takže si mohli své průvodcovské kvality ověřit na skupině rusky mluvících studentů, ne jen před svými spolužáky. Výběr navštívených míst je třeba volit podle polohy a možností školy. Česká a ruská kuchyně Aktivity k tomuto tématu jsou zaměřeny na propojení teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Žáci se v hodinách ruského jazyka seznámí s ruskou kuchyní, tradičními českými a ruskými jídly, nastudují některé recepty. V rámci tematické exkurze pak spojí teorii s praxí ochutnají typické ruské pokrmy ve specializované ruské restauraci, v případě, že škola disponuje cvičnou školní kuchyňkou, sami si jednodušší tradiční ruské jídlo uvaří. Divadlo, kultura Exkurze k tomuto tématu jsou vázány na aktuální nabídku divadelních představení, výstav, koncertů, atd. Je třeba sledovat program kulturních akcí v daném regionu a využít tituly, které se nějakým způsobem vztahují k Rusku (ruský autor, ruský soubor, představení v ruštině, atd.). Žáci tak získají možnost přímo se seznámit s některými díly probíraných autorů, příp. současnými ruskými tvůrci, což vede k trvalejšímu osvojení a zapamatování si. Příroda, ekologie Téma příroda a ekologie je velmi obsáhlé. Tematické exkurze je třeba volit podle konkrétního zaměření. My jsme v našich podmínkách využili brněnské ZOO a orientovali se na její obyvatele, ohrožené druhy a s tím související ekologické problémy. Exkurzi předchází intenzivní příprava v hodinách ruského jazyka vyhledání informací o jednotlivých druzích zvířat, doplnění slovní zásoby, konzultace s vyučujícím a konečná příprava příspěvku, se kterým pak jednotlivci seznámí ostatní členy skupiny přímo v prostředí ZOO. Významným přínosem je to, že žáci nepřijímají jen obecné informace, ale popisovaného živočicha vidí přímo před sebou. Následuje 4

5 pak spontánní diskuze na dané téma. Pod vedením vyučujícího probíhá vše v ruském jazyce. 3. Ruská federace, dějiny Ruska, ruská literatura 3. 1 Pravoslavný chrám Problematika: pravoslavné náboženství v Rusku a u nás Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): pravoslavný chrám sv. Václava na Gorazdově ulici v Brně Cena: zdarma Tematická exkurze se vtahuje k ruským reáliím a k učivu základů společenských věd. Žáci si rozšíří své vědomosti o pravoslaví, seznámí se s chrámem, pravoslavnou symbolikou, obřady v chrámu, životem pravoslavných duchovních, atd. Celým chrámem provádí žáky zdejší kněz Mgr. Jozef Fejsák, který je svým výkladem zasvětí do problematiky pravoslavného náboženství. Tato forma výuky se jeví pro žáky velmi zajímavou každá návštěva chrámu končila vždy spoustou dotazů na Mgr. Fejsáka a zanícenou diskuzí. Exkurzi v pravoslavném chrámu je třeba dohodnout předem Pomyslná cesta na Sibiř Problematika: život původních obyvatel Sibiře Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): beseda ve škole Cena: zdarma Jde o jednu z exkurzí, které využívají aktuální nabídky akcí. Při svém pobytu v České republice navštívila naši školu ruská etnografka a dokumentaristka Olga Kornijenko, která cestuje po evropských zemích a tamní obyvatele seznamuje se svou prací. Jejím cílem je zmapovat a zachytit život původních obyvatel Sibiře Chantů. Součástí besedy byla i prezentace několika filmů, které autorka v prostředí Chantů natočila. Jako přínos celé akce vidíme nejen to, že se žáci měli možnost seznámit blíže se životem těchto obyvatel a tak si rozšířit své znalosti o Rusku a především o Sibiři, ale i to, že celá beseda a následná diskuze byly vedeny v ruském jazyce. 5

6 3. 3 Carský dvůr pod žezlem Romanovců Problematika: dějiny Ruska Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Praha Pražský hrad Cena: cca 350,- Kč na osobu (vstupné + doprava) Realizace : Tato tematická exkurze je rozšířením učiva o historii Ruska a opět je orientována na aktuální nabídku kulturních akcí. Nemohli jsme nevyužít možnosti zhlédnout unikátní výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu, která byla v Praze v Císařské konírně Pražského hradu slavnostně zahájena za přítomnosti prezidenta RF Dmitrije Medveděva. Výstava přiblížila žákům vládu rodu Romanovců a Rusko tehdejší doby. Všechny vystavené exponáty a ještě řadu dalších je možné vidět na stálé výstavě v moskevském Kremlu Cizojazyčné čtení Problematika: poslech textu v ruském jazyce, ruská klasická literatura Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Mahenova knihovna Cena: zdarma Exkurze je zaměřena na rozšíření znalostí o ruské klasické literatuře (Puškin, Čechov, Turgeněv). Současně vede žáky k pozornému vnímání a porozumění čteného textu v ruském jazyce. Text je volen s ohledem na jazykovou úroveň žáků tak, aby byli schopni vyslechnutou povídku následně rozebrat a diskutovat o jejím obsahu. Pro zatraktivnění je čtení doplněno videoprojekcí, zaměřenou na politickou a kulturní současnost Ruska. V závěru, pro odreagování, je v nabídce jeden díl známého kresleného seriálu V. M. Kotěnočkina Jen počkej, zajíci. Knihovna pořádá různé obdobné akce pravidelně. Je třeba sledovat nabídku a s dostatečným předstihem se objednat. 6

7 3. 5 Ruský mládežnický slang Problematika: zvláštnosti řečového vyjadřování současné ruské mládeže Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): přednáška ve škole (Ústav slavistiky, FF MU Brno) Cena: zdarma Tematická exkurze, která má za úkol přiblížit žákům jazyk, kterým mluví současná ruská mládež. Jde o jednu ze tří akcí realizovaných ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška je zaměřena zejména na školní a studentský slang. Žáci se seznámí např. se slangovými výrazy pro vyučovací předměty nebo vyučující jednotlivých předmětů, pro některé volnočasové aktivity, rodinné příslušníky, atd. Mohou si povšimnout vlivu angličtiny a množství přejatých slov z tohoto jazyka. Nejsou jen pasivními účastníky, ale mají možnost se aktivně zapojovat a rozšířit si tak zajímavou formou slovní zásobu. Výhodou této exkurze je kromě atraktivnosti pro žáky malá časová náročnost žáci se nemusí nikam přesouvat, přednášku lze uspořádat po předchozí domluvě přímo v prostorách školy Může být Rusko demokratické? Problematika: vývoj demokracie v Rusku Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): přednáška ve škole (Ústav slavistiky FF MU) Cena: zdarma Další tematická exkurze realizovaná ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o přednášku s prezentací zaměřenou na vývoj demokracie v Rusku od samoděržaví až po současnost. Žáci poznají důležitá období a historické mezníky ve vývoji Ruska od vlády cara Petra I. až do dnešních dnů. Velký prostor je věnován také aktuálním otázkám současného Ruska (např. poslední parlamentní a letošní prezidentské volby a jejich výsledky, soudní proces s ropným magnátem M. Chodorkovským aj.). Správnost volby exkurze tohoto z části historického a z části politického tématu potvrdila i následná diskuze. Nejen žáky, ale i přítomné pedagogy nejvíce zajímala osobnost V. Putina a jeho pozice v současném Rusku, vliv médií v Rusku a další prognózy ve vývoji Ruska. V případě, že škola disponuje potřebným technickým vybavením (počítač, projektor, interaktivní tabule), je výhodné domluvit konání besedy přímo v učebně školy. 7

8 3. 7 Co víte o Slovanech Problematika: Rusko, Slované, slovanské jazyky Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): soutěž ve škole (Ústav slavistiky FF MU) Cena: zdarma Třetí akce realizovaná ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato tematická exkurze má formu vědomostní soutěže. Žáci jsou rozděleni do tříčlenných družstev, která soutěží v šesti oblastech historie, zeměpis, reálie, kultura, zajímavosti a Slované. Každá oblast obsahuje baterii otázek. Družstva si losují v jednotlivých kolech jednu z oblastí a odpovídají na jednu ze soutěžních otázek. Za správnou odpověď bez nápovědy získá družstvo plný počet bodů, při využití nápovědy se počet udělených bodů snižuje. Soutěž je pro žáky možností rozšířit si zábavnou formou své vědomosti o Rusku, jeho historii i současnosti, o Slovanech a slovanských jazycích. Pro větší motivaci je možné ji obohatit o drobné věcné odměny pro vítěze. Přínos této aktivity vidíme hlavně v tom, že soutěž je neformálním a pro žáky velmi atraktivním způsobem ověřování a doplňování znalostí. 4. Česká republika, Praha, Brno Tematické exkurze uvedené v následujících kapitolách jsou pouze inspirativní, výběr navštívených lokalit je třeba volit v závislosti na poloze školy Třebíč a památky UNESCO rusky Problematika: rozšíření slovní zásoby, komunikativní dovednosti Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Třebíč Cena : cca 200,- Kč na osobu (vstupné + doprava) Tematická exkurze zaměřená na posílení schopnosti žáků samostatně vyhledat potřebné informace, na jejich základě připravit prezentace a následně se svým příspěvkem vystoupit před ostatními. Téma Třebíč bylo zvoleno hned z několika důvodů: Není daleko od Brna a nachází se zde několik památek, které se staly součástí 8

9 kulturního dědictví UNESCO. V hodinách ruského jazyka se běžně neprobírá nutnost pracovat s internetovými zdroji a všechny informace hledat. Protože jde o malé město, jsou informace na ruských prohlížečích nedostatečné nutnost pracovat s internetovými slovníky a informace přeložit z češtiny do ruštiny. Nedílnou součástí exkurze je intenzivní příprava pod vedením vyučujícího ruského jazyka. Cílem je pak na základě připravených prezentací seznámit ostatní přímo ve městě s jeho historií i současností, významnými osobnostmi a především památkami UNESCO (židovské město, židovský hřbitov, ). Exkurze vede žáky netradiční formou k rozšiřování slovní zásoby a zdokonalování se v komunikativních dovednostech. Velkou výhodou je možnost pořídit videozáznam jednotlivých vystoupení a následně s ním pracovat v hodinách (chyby, výslovnost,..) Praha Problematika: naše hlavní město s bohatou minulostí i současností Rozsah: 1 den Místo konání (partner): Praha Cena: náklady na dopravu v závislosti na typu dopravy Téma Praha je součástí běžné výuky ruského jazyka. Exkurze si klade za cíl využít již získaných znalostí žáků, doplnit je o další informace a zvládnout výklad o jednotlivých památkách v ruském jazyce. Přípravná fáze spočívá ve výběru a přidělení jedné památky Prahy každému žákovi. Ten se s ní detailně seznámí a připraví si výklad v ruštině. V rámci exkurze pak žáci prochází Prahou, u vybraných památek zastavují, jednotlivci se střídají a jako průvodci seznamují ostatní s připravenými zajímavostmi. Samozřejmě musí pohotově reagovat i na případné dotazy svých spolužáků nebo vyučujících. Vše probíhá v ruském jazyce. Přínosem této aktivity je nejen rozšíření znalostí o Praze, ale především rozšíření slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Nevýhodou této exkurze je obrovské množství turistů v Praze prakticky v průběhu celého roku. Je proto nutné nemít příliš velkou pracovní skupinu, aby se žáci při výkladu navzájem dobře slyšeli. Opět je možné využít kameru a následně provést se žáky rozbor videozáznamu. Pozor na zhoršenou kvalitu zvuku způsobenou velkým množstvím lidí a s tím souvisejícím hlukem v okolí! 9

10 4. 3 Brno Problematika: historie a současnost města Brna Rozsah: cca 4 5 hodin Místo konání (partner): Brno Cena: do 100,- Kč na osobu (případné vstupy) Tematická exkurze realizovaná formou procházky po Brně s průvodcovským výkladem. Ani tato exkurze se neobejde bez předchozí intenzivní přípravy v hodinách ruského jazyka. Vzhledem k tomu, že Brno je naše rodné město, informací o jeho historických památkách mají žáci dostatek. Ve své přípravě se proto soustředí na vyhledání různých zajímavostí a především na perfektní jazykové provedení. Samotná exkurze je opět zastávkami u jednotlivých památek, příp. významných staveb současnosti, s odborným výkladem jednotlivých žáků v ruštině. Ostatní členové skupiny následně reagují doplňujícími otázkami, práci koordinuje vyučující. I u této aktivity se osvědčilo natočit jednotlivá vystoupení žáků na kameru. Zpracovaný videozáznam pak slouží jako metodický materiál k rozboru žáci hodnotí navzájem svůj projev, poukazují na jeho klady i zápory, upozorňují na věcné i jazykové chyby, výslovnost, slovní zásobu, atd. Pro žáky je tato forma práce velmi atraktivní. Vede je k samostatné práci i ke spolupráci ve skupině, kultivovanému projevu, rozvíjí jejich slovní zásobu i komunikativní dovednosti. V případě, že se exkurze účastní větší počet žáků, je výhodné rozdělit je do skupin. Každá skupina si pod vedením svého vyučujícího zvolí vlastní okruh, aby se navzájem svými výklady nerušily. 5. Česká a ruská kuchyně 5. 1 Tryzub ochutnávka tradičních ruských jídel Problematika: rozšíření slovní zásoby, spojení teorie s praxí Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): restaurace Tryzub Cena: cca 150,- Kč na osobu Tato tematická exkurze je zaměřena na rozšíření slovní zásoby žáků v rámci probíraného tématu Česká a ruská kuchyně a na přímou ochutnávku některých tradičních ruských jídel. Využívá nabídky restaurace Tryzub, která se specializuje na 10

11 jídla ruské a ukrajinské kuchyně. Návštěvě restaurace předchází důkladná příprava každý žák vyhledá recept tradičního ruského pokrmu (soljanka, šašlik, syrniky,..), naučí se jej v ruštině, tak aby s ním na místě mohl seznámit své spolužáky. Samotná exkurze je pak ochutnávkou vybraných jídel doplněnou o informace, z čeho a jak se daný pokrm vaří. Součástí výkladu jsou i tradiční způsoby ruského stolování, tradice ruského přípitku (v našem případě se sklenicí tradičního nealkoholického kvasu) a připomínka zdravého životního stylu a s tím spojené zdravé výživy. Tato exkurze je u žáků velmi oblíbená někteří ochutnají ruská tradiční jídla úplně poprvé, protože u nás se s nimi běžně nesetkáváme. Její význam tkví hlavně v rozšíření slovní zásoby, podpoře mluveného projevu žáků a tolik potřebném propojení teorie s vlastní zkušeností. Opět je vhodné využít kameru a následně provést se žáky rozbor videozáznamu. Restaurace Tryzub se nachází v Brně na Koželužské ulici. Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit Samovar ochutnávka ruských tradičních jídel Problematika: rozšíření slovní zásoby, spojení teorie s praxí Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): restaurace Samovar Cena: cca 150,- Kč na osobu Zaměřením se jedná o stejný typ tematická exkurze jako je popsána výše. Příprava, průběh i význam je v zásadě totožný. Využívá pouze jiného restauračního zařízení nově otevřené ruské restaurace Samovar, která se nachází v Brně na ulici Koliště. Přesto, že součástí této restaurace je i obchod s ruským potravinářským zbožím (prodej sladkostí, koření, ochucovadel pokrmů,..), jeví se nám pro naše účely vhodnější restaurace Tryzub Příprava ruských jídel Problematika: vzájemná komunikace, praktické využití slovní zásoby k danému tématu Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): cvičná školní kuchyňka Cena: náklady na suroviny (cca 20,- Kč na osobu) Tuto tematickou exkurzi lze realizovat pouze v případě, že má škola k dispozici cvičnou školní kuchyňku. Náplň spočívá ve výběru jednoho ruského pokrmu (v našem případě to byl boršč), vyhledání ingrediencí potřebných k jeho přípravě a nákupu 11

12 surovin na vaření. Praktická část přípravy zvoleného jídla probíhá pod vedením vyučujícího. Žáci navzájem spolupracují - popis postupu prací, rozdělení úkolů a veškerá další komunikace ve skupině probíhá v ruském jazyce. Aktivita netradiční a zábavnou formou rozvíjí komunikační schopnosti žáků, rozšiřuje jejich slovní zásobu, nutí je ke společnému úsilí. Vzhledem k převaze teoretické výuky je pro žáky praktická činnost velmi atraktivní. V případě, že se jídlo povede, mají radost ze svého úspěchu a dávají všem ochutnat. Pokud nevolíme příliš složitý pokrm, není aktivita přehnaně časově náročná a je mezi žáky velmi oblíbená, takže se sami (bez stálého pobízení a napomínání vyučujícím) snaží jak v práci, tak i ve slovním projevu. 6. Divadlo, kultura Tematické exkurze v této kapitole vycházejí z aktuální nabídky divadelních představení a dalších kulturních programů, které nějakým způsobem souvisejí s učivem ruského jazyka. Proto mohou sloužit jen jako inspirace. Důležité je průběžně sledovat kulturní dění v dané lokalitě a akce vhodné k doplnění výuky včas objednat N. V. Gogol: Revizor Problematika: ruská klasická literatura Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Mahenovo divadlo Brno Cena: cca 70,- Kč na osobu Nikolaj Vasiljevič Gogol je jedním z významných autorů ruské klasické literatury, jehož život a dílo probírají žáci v hodinách ruského i českého jazyka. Pro doplnění a rozšíření výuky byla proto vybrána jeho komedie Revizor v podání souboru činohry Národního divadla Brno. I když představení určitě nepatřilo k tomu nejlepšímu, co brněnské Mahenovo divadlo ve svém repertoáru nabízí, poskytlo žákům ucelený pohled na jedno z nejvýznamnějších děl ruské klasické literatury. 12

13 6. 2 Ruské výtvarné umění Problematika: současné ruské výtvarné umění Rozsah: cca 2 hodiny Místo konání (partner): Moravská galerie v Brně Cena: cca 30,- Kč na osobu Záměrem této tematické exkurze bylo přiblížit žákům alespoň malým fragmentem současné ruské výtvarné umění. Využili jsme toho, že v Moravské galerii v Brně probíhala výstava nazvaná ONI, která představovala průřez dílem ruského malíře a kreslíře Viktora Pivovarova od 80. let minulého století do současnosti. Tento umělec patří k představitelům ruské avantgardy, od roku 1981 žije v České republice a ve své tvorbě spojuje s příběhovou malbou a kresbou i texty. Akce je vhodná pro žáky vyšších ročníků Moskva - Petuški Problematika: porozumění mluvenému textu, kontakt s rodilými mluvčími Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): divadlo Reduta Cena : cca 150,- Kč na osobu V rámci této exkurze zhlédli žáci pohostinské představení souboru Zoopark z Nižního Novgorodu s názvem Moskva Petuški, které bylo součástí festivalu Redfest 2010 v brněnském divadle Reduta. Akce se účastnili žáci vyšších ročníků, kteří lépe ovládají jazyk, neboť celé představení se hrálo v ruštině. Žáci byli nuceni vnímat pozorně text, aby pochopili děj. Přes možnost použít simultánní překlad do sluchátek se raději snažili využít svých vlastních znalostí z hodin ruského jazyka, i když zjistili, že sledovat děj představení v cizím jazyce není vůbec jednoduché. Přínos takových akcí (žáci se účastní i divadelních představení v anglickém jazyce) vidíme především v kontaktu s jazykem prostřednictvím rodilých mluvčích. 13

14 6. 4 P. I. Čajkovskij: Labutí jezero Problematika: dílo ruského hudebního skladatele P. I. Čajkovského Rozsah: cca 3 hodiny Místo konání (partner): Janáčkovo divadlo Brno Cena : cca 120,- Kč na osobu Baletní představení P. I. Čajkovského Labutí jezero je propojením tematických exkurzí a další klíčové aktivity projektu prohlubování mezipředmětových vztahů HV- RJ. V rámci přípravné fáze nastudovali žáci v hodinách hudební výchovy (část z nich je vedena v ruštině) libreto k baletu v ruském jazyce. Předem se seznámili i s významným ruským skladatelem P. I. Čapkovským a jeho dílem. Důkladná příprava žáků před jakýmkoli představením se nám velmi osvědčila. Všechna se totiž konají ve večerních hodinách, což znamená, že je žáci navštěvují ve svém volném čase. Účast je tedy dobrovolná. Přesto se nám někdy stane, že neseženeme takový počet vstupenek, o jaký by byl zájem. Tuto skutečnost přisuzujeme právě výborné přípravě žáků v hodinách, při níž je dokáží vyučující pro danou akci nadchnout. 7. Příroda, ekologie 7. 1 ZOO zvířata známá i neznámá Problematika: rozšíření slovní zásoby, komunikativní dovednosti Rozsah: cca 4 5 hodin Místo konání (partner): brněnská ZOO Cena : cca 50,- Kč na osobu Tematická exkurze je zaměřena na rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikačních schopností a kultivovaný jazykový projev. Exkurzi předchází dlouhá a intenzivní příprava v hodinách ruského jazyka. Je nutné zjistit nejdříve potřebné informace o brněnské ZOO a zvířatech, která v ní žijí. Potom je třeba pracovat nejen s překladovými slovníky, ale i s ruskými internetovými encyklopediemi, protože se jedná o vyhledávání odborné terminologie z oblasti zoologie. Samotná exkurze probíhá tak, že jednotliví žáci seznamují své spolužáky se zvířaty, k nimž si vyhledali potřebné informace a zajímavosti. Tato činnost vede k praktickému využití nově získané slovní zásoby, nutí žáky k přednesu připraveného textu v ruském jazyce před ostatními, 14

15 k následné komunikaci v ruštině v rámci diskuze. Protože postupně navštívily naši školu dvě ruské delegace, mohli žáci uplatnit své nově nabyté dovednosti při prohlídce ZOO s rodilými mluvčími. I z této exkurze je vhodné pořídit videozáznam a pomocí něj následně rozebrat jednotlivé výstupy s žáky v hodinách (významná zpětná vazba). 8. Závěr Cílem tematických exkurzí je propojit teoretické vědomosti žáků s praxí, naučit je na běžná témata volně komunikovat, formulovat své myšlenky a vyjádřit je. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, získávají nové poznatky z různých oblastí života a mají příležitost uplatnit tyto nově nabyté vědomosti v praxi. Tato nová forma vzdělávání je pro žáky mnohem zajímavější a motivuje je pro další výuku jazyka. Mají okamžitou zpětnou vazbu, ztrácí ostych, nebojí se v ruštině komunikovat a to i v rámci větší skupiny, příp. s rodilými mluvčími. Uvědomí si, že své znalosti jazyka budou schopni bez problémů uplatnit i později ve svých profesích. 9. Přílohy videozáznamy z vybraných exkurzí - Brno - Praha - Zoologická zahrada - Třebíč - Restaurace Tryzub 15

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace PROJEKT CZ.1.07/1.1.12/04.0028 Projekt: Multimediální jazyková učebna na

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je určen rodičům a prarodičům dětí, které si samy nevědí rady při počítání se zlomky.

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více