Účinnost poplatkových nástrojů na rozhodování domácností o nakládání s komunálními odpady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinnost poplatkových nástrojů na rozhodování domácností o nakládání s komunálními odpady"

Transkript

1 Účinnost poplatkových nástrojů na rozhodování domácností o nakládání s komunálními odpady Ing. Jan Slavík 1 Ing. Jan Pavel, Ph.D. Anotace Problematika využití a účinnosti ekonomických nástrojů politiky ochrany životního prostředí byla v teoretické rovině diskutována již od 60. let 20. století. Za jejich hlavní výhodu oproti nástrojům regulační povahy byla považována zejména statická efektivnost (Baumol, 1972) vedoucí k minimalizaci nákladů, dynamická efektivnost chápaná jako silné pobídky pro rozvoj nových technologií k životnímu prostředí více šetrných (Magat, 1978) a také potenciální zdroj příjmů veřejných rozpočtů. Za hlavní nevýhodu ekonomických nástrojů byla označována především nejednoznačnost dopadů při řešení akutních problémů ve srovnání s přímou regulací a časová zpoždění mezi aplikací nástroje a jeho účinností (Jílková, 2003). Mezi nejvýznamnější ekonomické nástroje politiky ochrany životního prostředí patří nástroje daňového a poplatkového typu, které se využívají i v oblasti nakládání s komunálními odpady. Otázka, do jaké míry jsou tyto nástroje relevantní v současné praxi nakládání s komunálními odpady v České republice, byla analyzována v rámci ex-ante evaluace provedené v roce Důsledná ex-post analýza efektivnosti a účinnosti těchto nástrojů však dosud provedena nebyla. Často diskutovanou je rovněž otázka, do jaké míry by měla být prvotní funkcí nástrojů poplatkového typu úhrada nákladů a do jaké míry by měla být akcentována motivační funkce těchto nástrojů. Při analýze významnosti jednotlivých funkcí nástrojů poplatkového typu při tvorbě politiky nakládání s komunálními odpady je možné sledovat významné rozdíly mezi praxí České republiky a Německa. Hlavním úkolem tohoto příspěvku je diskuse úlohy nástrojů poplatkového typu v národních politikách nakládání s komunálními odpady. Na příkladě Německa budeme sledovat využití 1 IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, W. Churchilla 4, Praha 3. Kontakt: 2 realizační program Ministerstva životního prostředí ČR s názvem Nástroje na podporu materiálového a energetického využití odpadů.

2 nástrojů poplatkového typu na plnění strategických cílů v nakládání s komunálními odpady (zejména v produkci směsné frakce a při tříděném sběru využitelných složek) a diskutovat schopnost těchto nástrojů pokrýt veškeré náklady obce spojené s organizací obecních systémů nakládání s komunálními odpady. Teoretické a praktické aspekty aplikace poplatků v odpadovém hospodářství v České republice Poplatky v odpadovém hospodářství patří do skupiny tzv. správních a uživatelských poplatků 3. Pro tento typ poplatků je typické, že plátce poplatku získává protislužbu poskytovanou orgánem státu (v případě odpadového hospodářství se jedná o obec), a to podle individuálně přiřaditelných veřejných výkonů na základě veřejnoprávní normy (Jílková, 2003). Hlavním účelem této veřejnoprávní platby je částečná nebo úplná úhrada nákladů obce, ale v poslední době (zejména v souvislosti s výkonem funkcí v ochraně životního prostředí) se zdůrazňuje zejména motivační funkce poplatků. Do jaké míry splňuje tyto teoretické charakteristiky současná praxe nakládání s komunálními odpady v České republice a Německu? Platba za komunální odpady od občanů v České republice je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (jmenovitě 17, resp. 17a) a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (jmenovitě 10b). Obce mají možnost vybírat od občanů platbu trojího typu: - úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, - poplatek za komunální odpad, - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Současná praxe ukazuje, že přibližně 80 % obcí v České republice volí pro zpoplatnění občanů místní poplatek. Typickým znakem tohoto poplatku je skutečnost, že jej platí každá osoba s trvalým bydlištěm na území obce bez ohledu na to, kolik komunálního odpadu ve skutečnosti vyprodukuje. Pouze 5 10 % obcí v České republice volí jiný způsob zpoplatnění a zohled- 3 V německé praxi se jedná o tzv. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

3 ňuje ve výši poplatku reálný příspěvek občana k celkovému množství vyprodukovaného komunálního odpadu v obci (Slavík, 2004). Hlavními důvody, proč české obce volí místní poplatek, je administrativní nenáročnost správy a výběru poplatku a nízký počet neplatičů (podíl neplatičů dosahuje podle aktuálních informací maximálně 5 %). Obce volí tento způsob zpoplatnění komunálních odpadů i přesto, že zákon stanovuje maximální výši tohoto poplatku na 500 Kč na osobu a rok. V případě, že by náklady obce na zabezpečení systémů nakládání s komunálními odpady byly vyšší, pak obec nemá možnost tuto reálnou výši nákladů zohlednit ve výši poplatku. Jak vyplývá ze samotné povahy poplatků, pak by jejich výše měla odrážet reálné náklady obce na směsný komunální odpad. Jak je však zřejmé z praxe v České republice, pouze ve 38 % sledovaných obcích hradí náklady spojené se směsným komunálním odpadem plně občan, v 51 % případech obcí přispívají obce v průměru 28 % z nákladů a 11 % obcí hradí plně náklady za občany (poslední jmenovaná skupina je tvořena ze 98 % obcemi menšími než obyvatel) (Slavík, 2004). Z těchto údajů vyplývá, že pouze 1 / 3 obcí v České republice převádí úhradu nákladů na občany tedy reálné producenty odpadu, kteří využívají protislužbu v podobě systému nakládání s komunálními odpady organizovaného obcí. Celkové průměrné příjmy dosahují přibližně 446 Kč/obyvatel.rok 4, tj. 62 % průměrných nákladů na odpadové hospodářství obce. Poměr mezi náklady a příjmy ve skupinách obcí podle velikosti ukazuje následující obrázek kg/obyvatel.rok do až až až až až až nad náklady příjmy 4 Mezi příjmy obce nepatří pouze platby od občanů (ačkoli tvoří nejvýznamnější podíl), ale i platby povinných osob s povinností zpětného odběru obalů, platby od živnostníků, kteří využívají systém obce a tržby za druhotné suroviny. Jak je zřejmé z výše průměrných příjmů, pak tato výše nedosahuje maximálně možné výše 500 Kč/obyvatele/rok, kterou umožňuje zákon.

4 zdroj: Slavík (2004) Jak je zřejmé z uvedených dat, pak hlavní funkce poplatků (úhrada nákladů) není v případě plateb za komunální odpad v České republice splněna. Do jaké míry jsou však tyto poplatky účinné při plnění motivační funkce vyplývající ze strategických dokumentů 5 České republiky v odpadovém hospodářství? Jakým způsobem se tyto platby podílí na plnění základních cílů politiky nakládání s komunálními odpady v České republice, ale i zahraničí tedy poklesu produkce směsného komunálního odpadu a zvýšení tříděného sběru využitelných složek? Z dat shromážděných obcemi v rámci Informačního systému v odpadovém hospodářství (ISOH) v České republice vyplývá, že produkce směsného komunálního odpadu v letech rosta. Tomuto vývoji odpovídá i nárůst nákladů obce na směsný komunální odpad. Za hlavní příčinu tohoto vývoje je považován přechod na paušální platbu formou místního poplatku nebo poplatku za komunální odpad, kdy občanům byla zajištěna stejná služba bez ohledu na reálnou produkci komunálního odpadu a tudíž přestali mít důvody k odkládání odpadů nelegálním způsobem. Tento trend zřejmě pokračuje, i když se projevuje i nárůst provozních nákladů na svoz a odstraňování odpadů. Ze stejného zdroje dat o způsobech nakládání s komunálními odpady rovněž vyplývá, že roste množství tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu. I v tomto případě je nárůst objemu doprovázen vyššími náklady na zabezpečení tříděného sběru využitelných složek odpadů. Nárůst je vyvolán zvýšenou poptávkou po službách na zajištění odvozu odpadů. Naznačený vývoj je důsledkem podpory obcí autorizovanou obalovou společností, která obce ekonomicky stimuluje ke zvyšování výtěžnosti a účinnosti tříděného sběru. Nárůst tříděného sběru využitelných složek je tak výsledkem podpory směrované od obce k občanovi a nikoli od občana k obci, jako by tomu bylo v případě, kdy by byli producenti komunálních odpadů motivováni k tříděnému sběru prostřednictvím poplatku. Za hlavní příčinu nárůstu tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu se tedy považují na jedné straně finanční motivace autorizovanou obalovou společností a na druhé straně environmentální výchova obyvatel v podobě různých informačních kampaní. Výše poplatku, jež neodpovídá reálnému podílu občana na reálných nákladech obce, ani konstrukce poplatku, která je ve většině případech pouze paušální platbou bez ohledu na rozhodování občanů o způsobech nakládání s produkovanými komunálními odpady (snižování pro- 5 Jedná se zejména o Plán odpadového hospodářství České republiky schváleny nařízením vlády č. 197/2003 Sb.

5 dukce směsné frakce a zvyšování tříděného sběru využitelných složek) tedy nemá motivační efekt na rozhodování občanů. Ani v tomto případě t nesplňují platby za komunální odpady v České republice jednu z klíčových funkcí, která byla definována výše. Teoretické a praktické aspekty aplikace poplatků v odpadovém hospodářství v Německu Platba za komunální odpad v Německu 6 je upravena v následujících právních normách: - Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) - Landesabfallgesetz (LAbfG NRW) KAG NRW definuje poplatky následujícím způsobem: poplatky jsou peněžní službou, jež je vybírána jako protislužba za specifický výkon správního orgánu úřední nebo jiná činnost (správní poplatek) nebo za uvedení do provozu veřejných zařízení (uživatelský poplatek) ( 4 odst. 2 KAG NRW) Při stanovení konkrétní výše poplatku je rozhodujícím faktorem výše nákladů, které vznikají obci v důsledku zabezpečení obecního systému nakládání s komunálními odpady. Jak je uvedeno dále v KAG NRW, jsou obce povinny zajistit, aby výše poplatku odpovídala reálným nákladům systému výše poplatku nesmí být vyšší ani nižší než výše nákladů. Pokud tomu tak není, pak je obec povinna vyrovnat výši poplatků s náklady během následujících 3 let. Hlavním smyslem tohoto ustanovení je zabránit na jedné straně tvorbě zisku obce (to náleží soukromým subjektům) a na druhé straně tomu, aby obec musela systém nakládání s odpady dotovat z jiných rozpočtových zdrojů. Kalkulace poplatků je tedy provedena již s ohledem na výši reálných nákladů obce. Tento závěr vyplývá rovněž z šetření, které autor realizoval v roce 2005 na vzorku přibližně 30 obcí ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen. Všichni zástupci dotázaných obcí odpovídali v souladu s uvedenými závěry obecní systémy nakládání s komunálními odpady jsou financovány výhradně z poplatků od občanů a nejsou dotovány z jiných rozpočtových kapitol. 6 Pro komparaci byla zvolena spolková země Nordrhein-Westfalen (NRW).

6 Z ustanovení LAbfG NRW dále vyplývá, že mají obce možnost zvolit takovou konstrukci poplatků (zejména s ohledem na měřítko, na jehož základě dochází ke zpoplatnění produkce komunálních odpadů), která nejlépe odpovídá potřebám obce. Povinností obce však je, aby zvolená konstrukce poplatků vytvořila dostatečné pobídky k předcházení vzniku komunálních odpadů, třídění využitelných složek a jejich využívání. Obce jsou tedy na jedné straně nuceny vytvořit dostatečně výkonný systém tříděného sběru využitelných složek na území obce tak, aby byl tento systém občanům v maximální míře dostupný a na druhé straně zvolit takovou konstrukci poplatků, která bude občany motivovat k environmentálně šetrnému chování snižování produkce směsné frakce a zvyšování tříděného sběru využitelných složek. Současně se předpokládá, že k takovému chování budou občané motivováni pouze tehdy, pokud bude výše poplatků odpovídat reálnému podílu občana na nákladech obce. Pouze tehdy bude odpadové hospodářství každého občana standardní tržní službou s pozitivní hodnotou a pouze tehdy budou domácnosti zohledňovat výdaje na hospodaření s odpady (platba poplatků) v rámci rozhodování o výdajích z rozpočtu domácnosti (tímto předpokladem je současně splněna hlavní funkce poplatků úhrada nákladů obce). Jaké varianty konstrukce poplatků za komunální odpad v Německu můžeme identifikovat? V první řadě je nutné zdůraznit, že poplatky zohledňují rozhodování domácností o způsobech nakládání s komunálními odpady - tzn., že čím vyšší je produkce směsného komunálního odpadu a čím méně domácnost třídí, tím vyšší je poplatek a naopak. Poplatek má tak podobu variabilní platby (narozdíl od českého systému). Mezi nejvýznamnější parametry, podle kterých se určuje výše poplatku, patří: - objem či počet sběrných nádob - frekvence svozu sběrných nádob - hmotnost produkovaného komunálního odpadu Obce často volí kombinaci těchto parametrů podle místních podmínek, s cílem přizpůsobit systém potřebám občanů. V některých obcích (zejména v obcích do obyvatel) se rovněž zachovaly poplatkové systémy, které určují výši poplatku podle množství členů domácnosti, plochy pozemku či podle vlastnictví nemovitosti. Tyto systémy založené na paušální platbě však postupně nahrazují systémy, které v menší či větší míře zohledňují způsoby nakládání s komunálními odpady domácnostmi. Historické zkušenosti německých obcí však ukázaly, že konstrukce poplatků za komunální odpad založená pouze na variabilní složce,je velice náchylná na změnu nákladových podmí-

7 nek nakládání s komunálními odpady v obci. Ze statistik vyplývá, že v průměru 85 % celkových nákladů obce na zabezpečení obecního systému nakládání s komunálními odpady tvoří fixní náklady systému (náklady na vozový park, náklady na provoz zařízení na nakládání s odpady) a náklady, které obec nemůže ze své funkce nijak ovlivnit (náklady na využívání a odstraňování komunálních odpadů v zařízeních nevlastněných obcí). Jakákoli změna těchto nákladů by se proto mohla negativně odrazit na financování celého systému, a proto obce volí kompromis mezi variabilními a paušálními platbami. První část poplatku (zpravidla %) tvoří paušální část, jejímž hlavním úkolem je pokrýt fixní náklady systému a druhá část poplatku (zpravidla %) tvoří variabilní část, která motivuje producenty odpadu k environmentálně šetrnému chování (Gallenkemper a kol., 1995). Pouze 15 % celkových nákladů obce tvoří variabilní náklady, které obec může svým rozhodováním ovlivnit a racionalizovat tak výši platby hrazenou občany (jedná se např. o organizaci svozových oblastí a náklady na správu systému). I přes tento poměr nákladů jsou poplatkové systémy dostatečně motivační pro občany, kteří svým přístupem k nakládání s komunálními odpady mohou spořit prostředky vydané na hospodaření s odpady (v průměru činí roční úspora v důsledku snižování produkce směsné frakce komunálního odpadu a zvýšení třídění využitelných složek přibližně EUR na domácnost). Úspěšnost systému variabilních plateb za komunální odpad v dosahování environmentálních cílů je patrná z následující tabulky, která znázorňuje vývoj produkce jednotlivých složek komunálního odpadu v obci Detmold v letech V této obci byla zavedena platba za hmotnost vyprodukovaného směsného komunálního odpadu a bioodpadu v roce směsný komunální odpad velké nádoby o objemu l biologicky rozložitelný odpad nadměrný odpad papír obalový odpad

8 zdroj: Detmold, 2005 Z tabulky je zřejmý důsledek zavedení variabilní platby za komunální odpad na rozhodování domácností. Tam, kde byl zaveden motivační systém (možnost úspor), tam došlo ke snížení produkce jednotlivých frakcí komunálního odpadu. U podobných systémů je však často diskutována nejen motivace k environmentálně šetrnému chování, ale i k hledání nelegálních způsobů nakládání s komunálními odpady (např. tvorba černých skládek, spalování odpadu na soukromých pozemcích, ukládání odpadu do cizích nádob). Tento způsob chování některých subjektů (zejména ze sociálně slabých domácností) vyplývá ze skutečnosti, že i nelegální nakládání s komunálními odpady má za následek pokles zpoplatněné frakce a tím i pokles celkové platby za komunální odpad. Tomuto nebezpečí zneužití motivačního systému předchází některé obce intenzivními informačními kampaněmi nebo zvýhodněním sociálně slabých občanů prostřednictvím různých úlev apod. Z průzkumu mezi obcemi vyplývá, že toto chování je možné mezi občany identifikovat, ale nepřesahuje míru, ke které docházelo v systémech s paušální platbou. Nastavení plateb za komunální odpad v Německu tedy nejen respektuje povinnost úhrady nákladů obce na zabezpečení obecního systému nakládání s komunálními odpady, ale prosazuje také splnění motivační úlohy poplatků. Závěr Z provedené komparace systému plateb za komunální odpad v České republice a Německu jsou zřejmé rozdíly nejen v environmentální účinnosti tohoto nástroje na poli nakládání s komunálními odpady, ale i ve schopnosti poplatků splnit jejich primární funkci uhradit veškeré náklady, které obci vznikají v souvislosti se zabezpečením obecního systému nakládání s komunálními odpady. Z německého systému plateb za komunální odpad je patrné, že úlohou poplatků je v první řadě zajistit financování obecního systému a teprve ve druhé řadě plnit určité environmentální funkce. Poplatek ztrácí svůj význam jako nástroj politiky životního prostředí, ale stává se primárně příjmem obecního rozpočtu, který je účelově použit na financování obecního systému nakládání s komunálními odpady. I přes tuto zřejmou změnu určení poplatku však platí, že je vhodnou konstrukcí poplatku zachována i jeho motivační funkce.

9 V případě České republiky jsou platby za komunální odpad (v převážné většině obcí se jedná o místní poplatek) považovány primárně jako nástroj politiky ochrany životního prostředí. Jak je patrné ze současných zkušeností obcí v České republice, pak účinnost poplatků v plnění environmentálních cílů je značně omezená (ne-li zcela vyloučená). Současně tyto platby neplní ani svou funkci spočívající v pokrytí nákladů obce v souvislosti se správou obecního systému nakládání s komunálními odpady. I přes systémové rozdíly nakládání s komunálními odpady v České republice a Německu (různé cenové relace mezi využíváním a odstraňováním odpadu, rozdílné spotřební vzorce domácností apod.) je možná transpozice německých zkušeností na podmínky České republiky. Teprve pak je možné očekávat změnu v úloze poplatků nejen jako nástroje politiky ochrany životního prostředí, ale především jako zdroje finančních prostředků pro financování nákladů obce.

10 LITERATURA BAUMOL, W.J. (1972): On Taxation and the Control of Externalities, American Economic Review GALLENKEMPER, B. (1995): Gebührensysteme und Abfuhrrhythmen in der kommunalen Abfallwirtschaft, Erich Schmidt Verlag Slavík et al., (2004): Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství, projekt VaV 720/2/02, MŽP JÍLKOVÁ, J. (2003): Daně, dotace a obchodovatelná povolení nástroje ochrany ovzduší a klimatu, IREAS, Praha Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) Landesabfallgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) MAGAT, W.A. (1978): Pollution Control and Technological Advance: A Dynamic Model of the Firm, Journal of Environmental Economics and Management RUTKOWSKI, S. (1998): Abfallpolitik in der Kreislaufwirtschaft, Erich Schmidt Verlag Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické nástroje - poplatky a daně Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Článek 1 Cílem Programu zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 (dále jen Program ) je a) umožnit občanům v jednotlivých domácnostech ovlivnit výši

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok Ekonomika odpadového hospodářství obcí Vybrané náklady OH obcí (2002-2009) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory ostatní černé skládky Celkové náklady r.2002 298,5 38,2

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor životního prostředí V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh opatření pro vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji na systém odpadového

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009 Označení stanoviska: Zákonné varianty řešení zpoplatňování komunálního odpadu a jednotlivé rozdíly mezi nimi Právní

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém zasedání dne 20.06.2016 usnesením č. 314/Z11/16 usneslo vydat na základě

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Analýza potenciálu produkce odpadu v zájmovém území a materiálových toků k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Březen 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Mirošovice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad na území

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Odpady na VII. setkání starostů, Praha, Regionservis 15. září 2016 Zákony odpadového hospodářství

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Regionální svazky obcí pro odpadové hospodářství

Regionální svazky obcí pro odpadové hospodářství Regionální svazky obcí pro odpadové hospodářství Exkurze zástupců obcí Moravskoslezského a Olomouckého kraje do Rakouska za účelem seznámení se systémem hospodaření s komunálními odpady ve spolkové zemi

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ENVIRO 2016, Ostravice, 22. 23. 9. 2016 OBSAH PREZENTACE Nová legislativa odpadového hospodářství Data o

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

(Vyhláška o poplatku za odpad) Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl. 2 Ohlašovací a registrační povinnost

(Vyhláška o poplatku za odpad) Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl. 2 Ohlašovací a registrační povinnost N e o f i c i á l n í úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně

Více

197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 197/2003 Sb. - poslední stav textu Změna: 473/2009 Sb. 197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Zadání Bohatství Země 2016

Zadání Bohatství Země 2016 Zadání Bohatství Země 2016 Váš tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

Ing. Jiří Kvítek. telefon: + 420 776 025 700 info: www.jirikvitek.cz e-mail: info@jirikvitek.cz

Ing. Jiří Kvítek. telefon: + 420 776 025 700 info: www.jirikvitek.cz e-mail: info@jirikvitek.cz Ing. Jiří Kvítek poradenství při nakládání s odpady poradenství při nakládání s obaly lektorská a konzultační činnost zajištění školení a prezentací příprava provozní dokumentace zastupování před úřady

Více

(Vyhláška o poplatku za odpad) o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

(Vyhláška o poplatku za odpad) o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad)

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Připomínky k Programu předcházení vzniku odpadu v ČR

Připomínky k Programu předcházení vzniku odpadu v ČR Arnika program Toxické látky a odpady Chlumova 17, 130 00 Praha 3 e-mail: toxik@arnika.org www.arnika.org/o-programu tel./fax: 222 781 471, GSM: 774 406 825 Připomínky k Programu předcházení vzniku odpadu

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

(Vyhláška o poplatku za odpad) o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

(Vyhláška o poplatku za odpad) o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. /2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad)

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Do kapitoly Základní principy politiky životního prostředí doplnit princip Oběhové hospodářství

Do kapitoly Základní principy politiky životního prostředí doplnit princip Oběhové hospodářství NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k Aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR 2012 2020 Č. J. GŘ/71/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 24. 06. 2016 KONTAKTNÍ OSOBA Jaroslav Suchý TELEFON 724 809 545 E-MAIL jsuchy@spcr.cz

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více