Odpadové hospodářství města Šenov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpadové hospodářství města Šenov"

Transkript

1 Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: ,

2 Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout zlepšení systému nakládání s odpady ve městě. Analyzovány byly data za rok 2012 a Zjištěny byly tyto skutečnosti: 1) Celková produkce odpadů v roce 2013 je vyšší, je to ale dáno svozem a evidencí bioodpadu. 2) Produkce směsných odpadů je vyšší o cca. 20 až 40 kg na 1 obyvatele. 3) Příjem města od Ekokomu za vytříděné obaly je podprůměrný, což souvisí s malým množstvím vytříděného papíru. 4) Náklady na tříděný sběr jsou o 1/5 až 1/4 nižší, náklady na likvidaci SKO jsou o 1/4 vyšší (souvisí to s podmínkami svozové společnosti OZO, které podporují tříděný sběr). 5) Celkové náklady jsou vyšší. Na základě těchto skutečností byly navrženy několik opatření: 1) zvýšit množství tříděných surovin První varianta (bez nákladů): Začlenit do systému města školní sběr, případně místní výkupnu. Cílem je dosáhnout výtěžnosti tříděného sběru přes 40 kg na 1 obyvatele a rok a díky tomu získat vyšší odměnu od společnosti Ekokom. Odměna Ekokomu v obcích od 2001 do obyvatel - nádobový a pytlový sběr Výtěžnost papír plast sklo-směs NK-směs Kovy kg/ob./rok Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Druhá varianta: Vytvořit motivační systém na bázi čárových kódů pro sběr papíru, balíky s papírem, budou domácnosti odevzdávat ve sběrném místě nebo do kontejnerů umístěných ve městě. Sbírat lze samostatně kartony a směsný papír dle podmínek odběru. Projekt modernizace odpadového hospodářství bude realizován za podpory z nového operačního programu životní prostředí (OPŽP), který bude otevřen v roce Náklady: - software čar. kódy ,- Kč - kontejner o objemu 12 m ,- Kč/kus - nákup pytlů (papír lze vázat do balíků) 0,- Kč - svozové auto pro MěPOS (dle výběru) - dostavba sběrného dvora (dle rozsahu)

3 2) snížit náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu Tato možnost spočívá v možnosti prověřit a přejít u platby za směsný komunální odpad z plateb za nádoby na platbu za množství a současně podpořit kompostování kuchyňských odpadů. V roce 2014 bylo do domácností instalováno 1000 kompostérů. Spolu s instalací kompostérů, pokud skutečně dojde k poklesu množství směsného odpadu, by to znamenalo významné úspory až kolem 1 miliónu Kč za rok (odklon 300 až 400 tun směsného odpadu). 3) snižováni produkce směsného komunálního odpadu Dlouhodobě hledat cestu ke snižování produkce SKO a odpadu obecně. Dlouhodobě plánovat snižování SKO o cca. 10 kg na 1 obyvatele a rok a učinit potřebné kroky včetně informování veřejnosti. Doporučit lze publikovat podrobněji informace o celkovém stavu odpadového hospodářství města (bod 4.1), web města doplnit informacemi, které se týkají předcházení vzniku odpadů (bod 4.2) a dále hledat další cesty pro zapojení veřejnosti. Nebyl navržen systém plateb za odpady podle množství, protože legislativa se v tomto případě dosud vyvíjí a nový zákon má zahrnout možnost motivačních plateb i do místního poplatku.

4 Obsah Etapa I. 1. Základní charakteristika města 2. Nakládání s komunálními odpady ve městě 2.1 Systém nakládání s komunálními odpady platné vyhlášky 2.2 Popis současného stavu nakládání s odpady 2.3 Produkce komunálních odpadů v letech 2012 a Náklady města na odpadové hospodářství v letech 2012 a Příjmy města na provoz odpadového hospodářství 2.6 Zhodnocení současného stavu nakládání s odpady v obci 2.7 Souhrn doporučení ke kapitole 2. Etapa II. 3. Návrh na zlepšení nakládání s vybranými typy odpadů 3.1 Motivace obyvatel k vyššímu třídění papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů Motivace obyvatel k vyššímu třídění papíru, plastů, skla pomocí vyšší informovanosti obyvatel Dostupnost nádob na tříděný sběr Finanční motivovaný sběr s čárovými kódy Nakládání s odpady ve městě Letohrad Nakládání s odpady ve městě Nový Bydžov Požadavky na zavedení finančně motivovaného pytlového sběru Motivační systém firmy STKO Mikulov Další možnosti, jak motivovat obyvatele 3.2 Možnosti ke zlepšení nakládání s bioodpady Stávající stav Možnosti ke zlepšení nakládání s bioodpady 3.3 Nakládání se směsným komunálním odpadem, objemným odpadem a nebezpečnými odpady Další možnosti snižování množství směsného komunálního odpadu Objemný odpad Nebezpečné odpady

5 3.4 Souhrn doporučení ke kapitole 3. Etapa III. 4. Komunikace s veřejností 4.1 Publikování informací o stavu odpadového hospodářství města 4.2 Možnosti prevence vzniku odpadu ve městě 4.3 Další možnosti 4.4 Souhrn doporučení ke kapitole Seznam použitých informačních zdrojů 6. Přílohy 6.1 Výtěžnost a náklady obcí dle ORP v roce Návrh letáku k domácímu kompostování 6.3 Odpadové hospodářství města Šenov (Microsoft PowerPoint prezentace, samostatně) 6.4 Kalkulátor nákladů na tříděný sběr + manuál (Microsoft Excel, samostatně 1q 2014, 2q 2014)

6 Etapa I. 1. Základní charakteristika města Město Šenov mělo podle Českého statistického úřadu k evidováno 6139 trvale žijících obyvatel. Město se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město. Město je součástí regionu Slezská brána. Převažující zástavbou města jsou rodinné domy. 2. Nakládání s odpady 2.1 Systém nakládání s komunálními odpady platné vyhlášky Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se za původce komunálních odpadů, které vznikají při činnosti fyzických osob (z domácností), považuje obec. Původcem se stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad na místě tomu určeném. Tím se stává i majitelem těchto odpadů. Podle 17 může obec přijmout obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví systém nakládání s odpady v obci. Město Šenov vydalo vyhlášku č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov. 2.2 Popis současného stavu nakládání s odpady Nakládání s komunálními odpady ve městě zajišťuje firma OZO Ostrava. Firma zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu, objemného odpadu, tříděného sběru (papír, sklo barevné, plast, kovy, nápojové kartony), biologicky rozložitelných odpadů a likvidaci nebezpečných komunálních odpadů. Město má jedno sběrné místo pro odkládání odpadů. 2.3 Produkce komunálních odpadů v letech 2012 a 2013 V následující tabulce č. 1 je uvedena produkce vybraných komunálních v letech 2012 a Údaje pochází z hlášení města o produkci odpadů dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. V tabulce je uvedena celková produkce odpadů a produkce odpadů vztažená na 1 obyvatele. Počet obyvatel pochází od Českého statistického úřadu, údaj platný k 1. lednu daného roku (6020 v roce 2012, 6139 v roce 2013). Tabulka č. 1: Produkce komunálních odpadů v Šenově v letech 2012 a 2013 Druh odpadu Produkce 2012 Produkce 2013 Produkce 2012 Produkce 2013 [t] [t] [kg/obyvatel] [kg/obyvatel] Směsný komunální odpad 1476,5 1451,2 245,3 236,4 Objemný odpad 204,4 150,7 34,0 24,5 Papír 20,7 27,0 3,4 4,4 Plasty 67,2 73,0 11,2 11,9 Sklo barevné 90,2 96,5 15,0 15,7 Bioodpady 305,2 311,3 50,7 50,7 Nebezpečné odpady 4,0 5,3 0,7 0,9 Celkem 2168,2 2115,1 360,2 344,5 Zdroj: Město Šenov (roční hlášení o produkci odpadů za roky 2012 a 2013 dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.) Tabulka č. 2 obsahuje pro porovnání údaje o produkci směsného komunálního odpadu, papíru, plastů a skla ve městech obdobné velikosti ( obyvatel) a v Moravskoslezském kraji.

7 Tabulka č. 2: Porovnání produkce směsných komunálních odpadů v roce 2012 v Šenově s průměrem měst obdobné velikosti a průměrem dosahovaným v Moravskoslezském kraji. Druh odpadu Produkce Šenov Průměrná produkce MSK Průměrná produkce města od 4001 do obyvatel [kg/obyvatel] [kg/obyvatel] [kg/obyvatel] Směsný komunální odpad 245,3 202,2 221,4 Papír 3,4 7,1 12,2 Plasty 11,2 9,8 9,7 Sklo barevné 15,0 9,8 10,9 Zdroj: Město Šenov, IURMO, EKOKOM Množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů je nadprůměrné, porovnáme-li výsledek s průměrem kraje (rok 2012). Množství vytříděného papíru je nižší, množství vytříděného skla a plastů vyšší. Tento stav je typický pro zástavbu s rodinnými domky, kdy je poměrně velké množství papíru spalováno v domácích kotlích. Srovnáme-li Šenov s městy obdobné velikosti, je množství vytříděných surovin o něco nižší. Nižší výtěžnost má město i v porovnání s průměrem ORP Ostrava město (viz mapy v příloze č. 1). 2.4 Náklady města na odpadové hospodářství v letech 2012 a 2013 Celkové náklady města Šenov na odpadové hospodářství v roce 2012 byly ,- Kč, v roce 2013 byly ,- Kč. V tabulce č. 3 uvádíme přehled nákladů na odpadové hospodářství v roce 2012, v tabulce č. 4 uvádíme přehled nákladů za rok Tabulka č. 3: Náklady města Šenov v odpadovém hospodářství v roce 2012 Položka Nádobový sběr Sběrné místo Mobilní sběr Celkem Kč Kč Kč Kč Tříděný sběr (celkem) papír plasty sklo sběr bioodpadů sběr nebezpečných odpadů sběr objemných odpadů směsný komunální odpad odpady z údržby zeleně koše úklid a vysypávání úklid veřejných prostranství černé skládky 5332 celkové náklady informování veřejnosti/osvěta 4500 administrativa OH v obci Zdroj: Město Šenov (Dotazník EKOKOM za rok 2012)

8 Tabulka č. 4: Náklady města Šenov v odpadovém hospodářství v roce 2013 Položka Nádobový sběr Sběrné místo Mobilní sběr Celkem Kč Kč Kč Kč Tříděný sběr (celkem) papír plasty sklo sběr bioodpadů sběr nebezpečných odpadů sběr objemných odpadů směsný komunální odpad odpady z údržby zeleně koše úklid a vysypávání úklid veřejných prostranství černé skládky celkové náklady informování veřejnosti/osvěta 4500 administrativa OH v obci Zdroj: Město Šenov (Dotazník EKOKOM za rok 2013) V tabulce č. 5 uvádíme náklady pro hlavní odpadové toky v přepočtu na jednoho obyvatele. Dále jsou v tabulce uvedeny průměrné náklady obcí od 4001 do obyvatel. Z porovnání vyplývá, že Šenov má vyšší náklady na odstranění směsného komunálního odpadu, naopak náklady na tříděný sběr byly nižší. Tabulka č. 5: Náklady města Šenov na vybrané odpadové toky v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2012 a 2013 a jejich porovnání s průměrem ČR u měst obdobné velikosti podle údajů EKOKOMU za rok Druh odpadu Náklady 2012 Náklady 2013 Průměrné náklady ČR 2012 [Kč/obyvatel] [Kč/obyvatel] [Kč/obyvatel] Směsný komunální odpad 661,0 716,9 488,8 Objemný odpad 92,3 72,8 72,4 Tříděný sběr celkem 89,1 105,8 137,2 Náklady celkem 936,0 1005,8 894,5 Zdroj: Město Šenov, IURMO, EKOKOM Průměrné náklady na tříděný sběr (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony) v roce 2012 byly 3011 Kč/t, v roce 2013 byly 3304 Kč/t. V příloze č. 1 naleznete mapu průměrných nákladů na tříděný sběr v tzv. malých okresech (ORP). Mapu ukazuje, že náklady jsou v okrese Ostrava město vynakládány efektivně. Průměrné náklady na 1 tunu na nakládání směsným komunálním odpadem, objemným odpadem, papírem, plasty a sklem v letech 2012, 2013 a předpoklad pro rok 2014 ukazuje tabulka č. 6 Kdyby se podařilo zvýšit množství vytříděných surovin o 25 % a město dosáhlo výtěžnosti 40 kg na 1 obyvatele a rok, podstatně by se zvýšil příjem od EKOKOMU a to o téměř 50 % (na ,- Kč). Díky dostatečné kapacitě stávajících kontejnerů by se náklady města prakticky nezvýšily. U papíru by nebyla dosažena ani doporučená minimální měrná hmotnost v nádobách 30 kg/m3. Naopak kdyby množství vytříděných surovin kleslo byť je o 5 %, podpora EKOKOMU by výrazně poklesla. Je to dáno tím, že EKOKOM výškou základní odměny motivuje obce a města k vyšší výtěžnosti a Šenov je právě nyní na hranici (první hranice výtěžnosti je 32 kg/m3, druhá hranice je 40 kg/m3).

9 Tabulka č. 6: Průměrné náklady na nakládání s odpady dle jednotlivých komodit v letech 2012 a 2013 a dále předpokládaná výše nákladů (pokud se vytřídí stejné množství surovin jako v roce 2013) v roce 2014 po odečtu odměny od EKOKOMU (výše odměny upravena podle podílu obalů) Druh odpadu Náklady 2012 [Kč/t] Náklady 2013 [Kč/t] Odměna EkOKOM 2014 [Kč/t] Skutečné náklady 2014 [Kč/t] Směsný komunální odpad Objemný odpad Papír Plasty Sklo Zdroj: Město Šenov, EKOKOM, vlastní výpočet Jak ukazuje graf č. 1, budou v roce 2014 náklady města na odstranění směsného komunálního a objemného odpadu vyšší než náklady na tříděný sběr, který je dotována EKOKOMEM. Přitom náklady na tříděný sběr je ještě možné snížit, tím že se podaří vytřídit více surovin. Kontejnery na tříděný sběr v Šenově nejsou dostatečně vytěžovány a měrná hmotnost surovin v kontejnerech může být výrazně vyšší. V roce 2013 byla průměrná hodnota měrné hmotnosti surovin dokonce pod doporučenou minimální hodnotou, která je u papíru 30 kg/m3 (bylo 17,7 kg/m3), u plastů 17 kg/m3 (bylo 15,4 kg/m3) a u skla 115 kg/m3 (bylo 112,6 kg/m3). Graf č. 1: Předpokládané náklady města Šenov v roce 2014 pro vybrané toky odpadů za podmínky, že bude nakládáno se stejným množstvím surovin jako v roce 2013 a za stejných cenových podmínek. Graf zohledňuje podmínky EKOKOMU pro rok 2014.

10 2.5 Příjmy města na provoz odpadového hospodářství Náklady na odpady hradí obyvatelé formou místního poplatku. Pro rok 2012 byl stanoven ve výši 500,- Kč. Celkový příjem města od občanů, rekreantů, firem a za elektroodpady dle ročního hlášení EKOKOMU byl ,- Kč. Od EKOKOMU město v roce 2012 získalo vázanou dotaci ve výši ,- Kč. Průměrný příjem v přepočtu na 1 obyvatele v roce 2012 byl 582,7 Kč. Město dotovalo odpadové hospodářství částkou 353,- Kč na 1 obyvatele. Pro rok 2013 byl stanoven místní poplatek opět ve výši 500,- Kč. Celkový příjem města od občanů, rekreantů, firem a za elektroodpady dle ročního hlášení EKOKOMU byl ,- Kč. Od EKOKOMU město v roce 2013 získalo vázanou dotaci ve výši ,5 Kč. Průměrný příjem v přepočtu na 1 obyvatele v roce 2013 byl 597,4 Kč. Město dotovalo odpadové hospodářství částkou 408,4 Kč na 1 obyvatele. Výška vázané dotace EKOKOMU v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2012 byla 78 Kč, v roce 2013 byla 83 Kč. Tento příjem je podprůměrný. Města obdobné velikosti v roce 2012 získali v průměru od EKOKOMU 97,40 Kč, v roce 2013 dokonce 104,40 Kč na jednoho obyvatele. V ČR jsou obce a města, která dosahují odměny podstatně vyšší (přes 200 Kč na 1 obyvatele). Tyto města překračují výtěžnost 40 kg na 1 obyvatele za rok. Tabulka č. 7: Odměna Ekokomu v obcích od 2001 do obyvatel za tříděný sběr. Podmínky platné od 1. ledna 2014 pro nádobový a pytlový sběr. Odměna Ekokomu v obcích od 2001 do obyvatel - nádobový a pytlový sběr Výtěžnost papír plast sklo-směs NK-směs Kovy kg/ob./rok Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Zdroj: EKOKOM 2.6 Zhodnocení současného stavu nakládání s odpady v obci Celková produkce komunálních odpadů v Šenově je o něco vyšší, než je průměr ČR. Důvodů tohoto stavu je více. Jako pozitivní lze označit vyšší množství vytříděných a tím i evidovaných bioodpadů. Záporně můžeme hodnotit vyšší produkci směsného komunálního odpadu. Rozborem složení tohoto odpadu bychom zjistily, zda je tomu díky většímu obsahu popelovin či z jiného důvodu. Produkce směsného komunálního odpadu. Města obdobné velikosti mají průměrnou produkci směsného odpadu nižší asi o 20 kg na 1 obyvatele (221,4 kg/obyv.), průměrná produkce tohoto odpadu v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2012 byla 202,2 kg na 1 obyvatele. V rámci studie bylo prověřeno vytěžování popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad a je možné konstatovat, že je poměrně vysoké. Měrná hmotnost odpadu v nádobách je přibližně 130 kg/m3. Přepočtové tabulky udávají hodnotu 160 kg/m3. Nádoby na směsný odpad jsou vytěžovány tedy na více než 80 %. Snižovat náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu tedy musí jít ruku v ruce se snižováním množství tohoto odpadu. Množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů je nadprůměrné, porovnáme-li výsledek s průměrem kraje (rok 2012). Množství vytříděného papíru je nižší, množství vytříděného skla a plastů vyšší.

11 Tento stav je typický pro zástavbu s rodinnými domky, kdy je poměrně velké množství papíru spalováno v domácích kotlích. Srovnáme-li Šenov s městy obdobné velikosti, je množství vytříděných surovin o něco nižší. Nižší výtěžnost má město i v porovnání s průměrem ORP Ostrava město. Nižšímu množství vytříděných surovin odpovídají nižší roční náklady obce na tříděný sběr a podprůměrný příjem od EKOKOMU. Ty činily podle údajů EKOKOMU u obdobně velkých měst 97,40 Kč na 1 obyvatele. Výtěžnost tříděného sběru lze výrazně zvýšit. Podle provedených výzkumů obsahuje domovní odpad ve venkovské zástavbě (rodinné domy) na jednoho obyvatele a rok 15 kg papíru, 18 kg plastů, 18 kg skla, 9 kg kovů (VaV/720/2/00 Ukazatele skladby domovního odpadu). Celkové potenciál pro separaci surovin (průměr za celou ČR bez rozlišení zástavby) ukázala studie Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů (Aktualizace strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR). Data shrnuje tabulka č. 7. Tabulka opět ukazuje, že vytřídit lze podstatně více. Tabulka č. 8: Výskyt papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů v komunálním odpadu celkem v kg/obyvatel/rok (bez zohlednění typu zástavby) Rok a výskyt jednotlivých komodit v komunálním odpadu z domácností (kg/obyv./rok) Komodita Papír/lepenka 40,8 35,5 39,9 39,7 41,9 Plasty 28,8 30,9 30,9 31,6 32,1 Sklo 15,0 16,8 17,0 17,1 17,6 Nápojový karton 2,6 2,8 2,9 1,9 3,0 Kovy 12,2 11,2 11,3 12,0 9,2 Objem nádob na tříděný sběr všech složek je dostatečný. Nádoby lze vytěžovat podstatně více. Průměrná roční měrná hmotnost surovin v kontejnerech u všech komodit je pod doporučeným minimem. Největší rezervy jsou u kontejnerů na papír, u kterých by teoreticky šlo prodloužit frekvenci svozu na 1x za 14 dní. Množství vytříděných bioodpadů je nadprůměrný. Náklady na sběr bioodpadů jsou však poměrně vysoké. Tuto situaci může částečně pomoc řešit připravovaný projekt podpory domácího kompostování (nákup kompostérů). Tento projekt však nemůže vyřešit náklady na provoz sběrného místa, s kterými bude třeba i nadále počítat a které podle EKOKOMU u podobně velkých měst v roce 2012 činily 117,6 Kč na 1 obyvatele. Sběr kovů. Město nevykazuje do ročního hlášení EKOKOMU ani do hlášení o produkci odpadů dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. sběr kovů. Nepodařilo se ověřit, zda proto dostává do EKOKOMU 6% bonus ze základní odměny. Při stejných výsledcích jako v roce 2013 by to byla částka cca ,- Kč. Podmínky EKOKOMU město splňuje, protože má třídění kovů uvedeno ve své vyhlášce. To by platilo i pro případ, že by se kovy sbíraly ve sběrném místě. Pokud by sběr zajišťovali například hasiči či škola, bylo by třeba vyhlášku města č. 1/2012 upravit. Celkové náklady města na odpadové hospodářství jsou lehce nadprůměrné. Růst v roce 2013 byl částečně ovlivněn i změnou DPH z 11 % na 15 %.

12 2.7 Souhrn doporučení ke kapitole 2. (etapa I) a) Motivovat domácnosti ke snižování směsného komunálního odpadu: a1) podporou tříděného sběru, důraz klást na tříděný sběr papíru. Počet kontejnerů na tříděný sběr, ale zvyšovat pouze v případě jasné spojitosti s nárůstem tříděného sběru. Stávající kapacity kontejnerů jsou dostatečné, naopak lze zvážit možnost vyvážet kontejnery na papír pouze 1x za 14 dní. a2) podporovat dále domácí kompostování, přičemž klást důraz i na třídění kuchyňských bioodpadů rostlinného původu. a3) prověřit, zda město dostává odměnu EKOKOMU za sběr kovů. a4) zvýšit informovanost obyvatel o výsledcích systému nakládání s odpady v Šenově. Podrobněji budou možnosti na podporu předcházení vzniku a vyšší recyklace řešeny v II. a III. etapě.

13 Etapa II 3. Návrh na zlepšení nakládání s vybranými typy odpadů v Šenově 3.1 Motivace obyvatel k vyššímu třídění papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů V současné době jsou obyvatelé Šenova k třídění využitelných složek motivováni několika způsoby, ke kterým patří přiměřená velikost nádob na směsný odpad, dostupnost kontejnerů na tříděný sběr, distribuce tašek na třídění odpadů a podpora třídění na školách. Pravidelně jsou také publikovány články na téma třídění odpadů v místním zpravodaji. Nyní, i v důsledku rostoucích nákladů na odpadové hospodářství, město zvažuje zavedení dalších motivačních prvků. Ty můžeme rozdělit v zásadě do tří skupin. Zaprvé je možné dále zlepšovat informovanost obyvatel, zadruhé je možno dále zlepšovat dostupnost nádob na třídění sběr a zatřetí se nabízí možnost obyvatele motivovat finančně. Nyní se na všechny tři možnosti podívejme blíže Motivace obyvatel k vyššímu třídění papíru, plastů, skla pomocí vyšší informovanosti obyvatel Množství informací publikovaných obcemi a městy v ČR se obecně považuje za nedostačující. Nově připravovaná legislativa proto bude po obcích požadovat, aby obec jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému informovala o nakládání s komunálními odpady, o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s dalšími složkami komunálních odpadů. Publikovat bude třeba také informace, které se týkají možností prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně bude muset obec zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství (Zdroj: návrh Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2015 až 2024, verze platná ke ). Před několika lety Arnika prováděla malý průzkum, jehož cílem bylo zjistit důvody nižší produkce odpadů v některých obcích. Zjistili jsme, že jedním z důležitých faktorů, je dobrý vztah lidí k obci a jejich angažovanost. Proto doporučujeme podpořit tříděný sběr při akcích pořádaných městem, organizování jarních a podzimních úklidů a příkladem může jít i sám úřad (třídění na úřadě a jeho propagace) a jím zřizované a podporované organizace. Podrobněji bude tato oblast řešena v etapě III Dostupnost nádob na tříděný sběr Jak ukázala analýza odpadové hospodářství města, provedená v etapě I, jsou kontejnery v Šenově nedostatečně vytěžovány, případně jsou vytěžovány na spodní hranici doporučených hodnot. Z tohoto pohledu má cenu zřizovat nová stání na tříděný sběr jen v případě, že se kontejnery naplní. Na druhou stranu dobrá dostupnost kontejnerů na tříděný sběr vede k vyššímu množství vytříděných odpadů (podle Ekokomu byla v roce 2012 průměrná docházková vzdálenost ke kontejneru na tříděný sběr 102 metrů), takže je tento stav dobře balancovat a o problematice lidi informovat. Jednou z možností jako uvedenou situaci řešit, je vyvážet kontejnery méně často (s nižší frekvencí svozu), s tím že budou upraveny platby v tomto smyslu svozové firmě. To by umožnilo při mírném nárůstu nákladů sběrnou síť dále zahušťovat. Jinou možností, jak zkrátit docházkovou vzdálenost ke kontejnerům, je doplnit stávající kontejnerový sběr pytlovým sběrem. Protože město zvažuje i možnost finanční motivace obyvatel ke třídění, nabízí se jako řešení zavedení pytlového sběru s čárovými kódy (bod 3.1.3). Poslední navrhovanou možností je zavést

14 v Šenově model tříděného sběru designovaný firmou STKO. Tento systém, který funguje v Mikulově a okolí, motivuje domácnosti nejen k vyššímu třídění, ale i snižování celkové produkce odpadů (bod 3.1.4). Graf č. 2 ukazuje vztah mezi náklady města a množstvím papíru v kontejneru. V roce 2013 byla měrná hmotnost papíru v modrých kontejnerech 17,7 kg/m 3, to je mnohem méně než doporučená minimální hodnota 30 kg/m 3. Horní křivka ukazuje náklady obce, spodní křivky náklady snížené o dotaci Ekokomu. Lidi je nutno vést k tomu, aby skládali papírové krabice, dalším důvodem je vykrádání kontejnerů. Graf č. 2: Závislost výše nákladů na tříděný sběr papíru v závislosti na jeho měrné hmotnosti v nádobě Graf č. 3 ukazuje vztah mezi náklady města a množstvím plastu ve žlutých kontejnerech. V roce 2013 byla měrná hmotnost plastu v kontejnerech 15,4 kg/m 3, doporučená minimální hodnota je 17 kg/m 3, což je měrná hmotnost nesešlápnuté 1,5 litrové PET láhve. Horní křivka ukazuje náklady obce, spodní křivky náklady snížené o dotaci Ekokomu. I v tomto případě může osvěta přispět k lepší ekonomice sběru. Graf č. 3: Závislost výše nákladů na tříděný sběr plastů v závislosti na jeho měrné hmotnosti v nádobě

15 3.1.3 Finanční motivovaný sběr s čárovými kódy Při návrhu motivačního systému v Šenově lze vyjít z již realizovaných projektů v různých městech a obcích ČR. Co do počtu obyvatel byly jako vzor vybrány města Letohrad a Nový Bydžov. V Letohradu funguje motivační systém od roku 2006, v Novém Bydžově systém zavedli v roce Nakládání s odpady ve městě Letohrad Tříděný sběr odpadu je v Letohradu zajištěn pomocí barevných kontejnerů na ulici (kovy, sklo bílé a barevné, plasty, papír) a pomocí pytlového sběru s odvozem od domu (každých 14 dní). Kovy lze prodat také ve výkupně surovin, odevzdat v jednom ze dvou sběrných dvorů či při sběru, který organizují místní dobrovolní hasiči. Bioodpady se třídí do 831 hnědých popelnic nebo je možné je odvézt na komunitní kompostárnu s kapacitou do 150 tun za rok. Ve sběrném dvoře si také občané mohou půjčit drtiče větví. Zajištěno je i nakládání s elektroodpady, nebezpečnými odpady a textilem. V roce 2006 se v Letohradu rozhodli motivovat domácnosti k lepšímu třídění zavedením pytlového sběru papíru, plastů a nápojových kartonů s odvozem od domu. Obyvatelé Letohradu mohou do pytlů třídit šest druhů odpadu: čiré plastové folie, PET lahve, směsný plast, nápojové kartony, směsný papír a kartonový papír. První tři položky lze odkládat do plastových pytlů o minimálním objemu 110 litrů. Pytle si lidé sami kupují. Hlídá se, aby pytle byly plné, plasty řádně stlačené. Papír je možné svazovat do balíků o minimální hmotnosti 10 kilogramů. Nápojové kartony se sbírají do 80 litrových pytlů od Ekokomu. Svoz pytlů zajišťují Komunální služby s.r.o. se sídlem v Jablonném nad Orlicí - Každý pytel či balík označí domácnost čárovým kódem, který má přidělen. Za každý balík papíru o váze nejméně 10 kg dostane domácnost přiděleny 2 body, za každý pytel plastů dostane 4 body (PET láhve musí být stlačeny, plasty správně roztříděny), za pytel s nápojovými kartony 3 body (kartony musí být stlačeny). Za každý bod je sleva 5 Kč. Tabulka č. 9: Vývoj množství vytříděných odpadů v Letohradu PAP (kg/os/rok) 5,7 18,3 25,2 27,5 33,5 23,9 28,5 PLA (kg/os/rok) 8,2 9 12,1 10,7 13,2 12,2 13,7 Sklo (kg/os/rok) 14,3 13,7 14,2 15,5 16,5 12,6 13,3 NK (kg/os/rok) 0 0,4 0,9 1 1,5 1,3 1,3 celkem (kg/os/rok) 28,2 41,4 52,4 54,7 64, ,8 Z tabulky vyplývá, že model vedl již během 2 let k výraznému zvýšení vytříděných surovin. Účinnost systému lze doložit i nízkým počtem potřebných kontejnerů na tříděný odpad. V Letohradu je nyní instalováno pouze 18 kontejnerů na papír (o objemu 1100 litrů) a 20 kontejnerů na plasty (o objemu 1100 litrů). Kontejnerů na bílé a barevné sklo je instalováno celkem 45 kusů. Množství směsného odpadu mezi roky 2006 a 2011 kleslo ze 1640 na 1376 tun (produkce směsných odpadů klesla o cca. 40 kg, na 217 kg na 1 obyvatel a rok). Náklady na odpadové hospodářství v roce 2006 činily ,- Kč, v roce 2011 to bylo ,- Kč. Příjmy od Ekokomu vzrostlo ve stejném období ze ,- Kč na ,- Kč. Náklady na tříděný sběr (kontejnery, pytle) a provoz kompostárny v roce 2011 byl ,- Kč. Celkově mělo město v roce 2011 téměř vyrovnané příjmy a náklady při místním poplatku 650 Kč na 1 obyvatele. Kontaktní osoba: pí. Hana Koblížková, tel.: ,

16 Nakládání s odpady ve městě Nový Bydžov V Novém Bydžově zavedli podobně jako v Letohradu doplňkový pytlový svoz odpadů od Lidé, kteří se do systému zapojí, dostávají slevu za každý vytříděny kilogram plastů, nápojových kartonů a papíru. Původní sleva byla stanovena pro plasty a nápojové kartony na 1,50 Kč za 1 kg a u papíru 0,40 Kč za 1 kg. V roce 2012 však město slevu zvýšilo na dvojnásobek (3 Kč za 1 kg plastů a nápojových kartonů, 0,80 Kč za 1 kg papíru). Mimo odměny město pro obyvatele zajišťuje dvakrát ročně nákup pytlů (město to stojí celkem cca ,- Kč za rok) a jejich svoz. Ten zajišťují technické služby města. Pytle odváží do sběrného dvora, kde je váží a načítají čárové kódy. V roce 2013, tedy 2 roky po spuštění systému, bylo do systému zapojeno 1100 domácností. Odevzdáno bylo pytlů s plasty (44,1 tuny), pytlů s papírem (64,1 tuny) a 4596 pytlů s nápojovými kartony (5,3 tuny). Průměrná sleva na domácnost byla 174 Kč, medián (průměrná sleva na domácnost z hlediska pořadí) 137 Kč (45 domácností získalo slevu přesahující 500 Kč). Sleva se odečítá z poplatku za následující rok. Kontaktní osoba: pí. Lenka Hlaváčková, tel.: , mobil: , Požadavky na zavedení finančně motivovaného pytlového sběru Schéma níže ukazuje postup zavedení a rozdělení úkolů při zavedení motivačního systému v Novém Bydžově a poskytla nám ho pí. Lenka Hlaváčková z MěÚ Nový Bydžov, která tuto věc měla na starosti. Její celou prezentaci je přílohou této zprávy.

17 Poznámky k několika krokům: a) Změna vyhlášky znamenalo doplnit obecně závaznou vyhlášku města Nový Bydžov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v článku 6 o popis slevového systému za tříděný sběr. Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do pytlového sběru tříděných odpadů, označených čárovými kódy, které obdržel na městském úřadě. Tato úleva bude poskytnuta (odečtena z poplatku) výhradně v tom kalendářním roce, který následuje po roce třídění. Výše úlevy (nutno zvolit) se stanovuje takto: a) za každý započatý jeden kilogram směsných plastů se sazba poplatku snižuje o 1,50 / 4 Kč (min/max) b) za každý započatý jeden kilogram papíru se sazba poplatku snižuje o 0,50 / 0,80 Kč (min/max) c) za každý započatý jeden kilogram nápojových kartonů se sazba poplatku snižuje o 1,50 / 4 Kč (min/max) b) Nákup programu a příslušenství lze zajistit u některého z dodavatelů (odkazy uvedeny níže). Například firma Jiří Bárta Software, který má nejvíce referencí, nabízí dodávku na klíč program, tisk čárových kódů, váha, čtečka. S notebookem celá dodávka vyjde přibližně na 55 tisíc Kč. (nejvíce referencí, program do tří tisíc zapojených rodin) (Chelčice) (Mladá Boleslav / mezinárodní firma) c) Svoz pytlů příp. balíků papíru zajišťují v Novém Bydžově jejich technické služby. Náklady na svoz se nepodařilo zjistit Motivační systém firmy STKO Mikulov Firma STKO zavedla v Mikulově a okolí (11 lokalit) tzv. systém inteligentního nakládání s odpady (ISNO). Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. Tak jako u systému s čárovými kódy je i zde uplatňován systém dobrovolnosti. Způsob realizace spočívá v tom, že ve vilové a venkovské zástavbě, popřípadě v bytových domech obdrží občané zdarma čipem označené nádoby na plast, případně papír o objemu 240 litrů (nádoby lze sdílet), které budou jednou měsíčně vyváženy. V sídlištní zástavbě si budou moci občané vyzvednout při platbě odpadu sadu pytlů na papír a plast a k tomu sadu samolepek s čárovým kódem obsahujícím identifikaci jejich stanoviště. Kódem domácnost označí i nádobu na směsný odpad. Sleva z poplatku může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku. Uděluje se za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů. Je součtem tří bonusů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí. Je vyplácena při platbě poplatku na další rok poplatek na daný rok je ponížen slevou na poplatku, která byla připsána na účet domácnosti v minulém roce. Hodnotícími kritérii jsou druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v registračním formuláři (čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe).

18 Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok). Ideální celkový objem je 770 až 870 litrů na osobu za rok (součet objemů obsloužených nádob na plast, na papír a na směsný odpad). Objem nádob na bioodpady se nepočítá, ale odráží se v množství směsného komunálního odpadu. Popis systému a podklady pro výpočet bonusů je popsán ve vyhlášce města Mikulov. Vyhlášky lze nalézt na webu: Tabulka č. 10: Vývoj produkce komunálních odpadů v Mikulově. ISNO byl zaveden v roce Celkem (t) (kg/obyv.) Celkem (t) (kg/obyv.) Celkem (t) (kg/obyv.) Celkem (t) (kg/obyv.) Papír 141,000 19, ,275 16, ,203 18, ,193 21,046 Plast 70,979 9,626 79,385 10, ,947 15, ,993 15,323 Sklo 110,353 14, ,479 15, ,480 17, ,397 14,971 Bio 0,000 0, ,314 32, ,920 43, ,607 52,293 TKO 1430, , , , , , , ,600 V následujícím grafu můžeme vidět vývoj příjmů a nákladů na odpadové hospodářství v Mikulově. Místní poplatek byl v roce 2013 stanoven ve výši 600,- Kč na 1 obyvatele. Graf č. 4: Vývoj příjmů a nákladů na odpadové hospodářství v Mikulově Celý systém lze konsultovat a s firmou STKO. Popis systému lze nalézt také na webu společnosti: Koncepce odpadového hospodářství Mikulova je pro město Šenov zajímavá i z hlediska zástavby. Z výše uvedených příkladů měst s motivačním systémem se Mikulov nejvíce blíží Šenovu typem zástavby (120 bytových domů, 1319 rodinných domů).

19 Systém motivuje domácnosti nejen k třídění odpadů, ale i ke snižování jejich produkce. Jak ukazují výsledky obce Březí (1547 obyvatel k ), lze tak výrazně snížit produkci směsného odpadu. Graf č. 5: Vývoj produkce odpadů v obci Březí na Mikulovsku po zavedení motivačního systému Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hlavenka, tel.: , mobil: , web: Další možnosti, jak motivovat obyvatele V ČR jsou uplatňovány i další motivační systémy. Například město Varnsdorf uplatňuje motivační slevu 50 Kč na osobu pro ty, kdo do popelnic nebudou dávat tříditelné složky. Kontrola probíhá tak, že pracovníci úřadu kontrolují dvakrát až třikrát za rok stav popelnic u přihlášených osob. Jinou způsob, je zavedení známkového systému. To by byla výrazná změna oproti současnému stavu. A je zde třeba upozornit na jeden legislativní problém. V současnosti se připravuje nový odpadový zákon a v rámci toho se řeší i nové nastavení poplatků. Nová konstrukce místního poplatku by měla umožnovat i motivaci obyvatel a možnost slev v případě sociálně slabších obyvatel. Zákon by měl být představen koncem roku 2014, v platnost by měl vstoupit od Proto přechod na známkový systém v této chvíli nelze doporučit. 3.2 Možnosti ke zlepšení nakládání s bioodpady Stávající stav V letech 2012 a 2013 se v Šenově vytřídilo cca. 50 kg bioodpadu na 1 obyvatele, což je zhruba dvakrát víc než kolik činí republikový průměr. Domácnosti si jednak platí nádoby na bioodpad (124 ks v roce 2013), jednak město pro tento materiál dle potřeby zajišťuje přistavování velkoobjemových kontejnerů. V roce 2014 také město získalo finance na nákup kompostérů, kterých bude distribuováno do domácností jeden tisíc, každý o minimálním objemu 900 litrů. O kompostéry projevily zájem domácnosti v průzkumu, který město provedlo před podáním projektu na Státní fond životního prostředí.

20 3.2.2 Možnosti ke zlepšení nakládání s bioodpady Mulčování Mulčování, to je využití posekané trávy a nadrcených větví a kůry k zakrytí půdy. Mulčování chrání půdu před vnějšími vlivy (např. se sníží odpařování vody z půdy) a současně se vrací do půdy živiny, tak jak se postupně materiál rozkládá. Dnes si můžete koupit mulčovací sekačku. Trávníkům to jenom prospěje a ušetří se za jejich hnojení. Mulčovat mohou občané i město (například MČ Praha 14 při údržbě veřejné zeleně nechá posekanou trávu na místě a neodváží ji). Management zelených ploch Častější sečení trávníků znamená, že musíte zpracovat více zelené hmoty. Produkce zelené hmoty se tak pohybuje od 2 tun na 1 hektar u předzahrádek až po 15 tun na 1 hektar u často sečených ploch. Proto i zde je vhodná přiměřenost. V některých městech byly zelené plochy udržovány každých 14 dní, nyní tak činí 2-3x za rok. Časté sečení neprospívá biodiverzitě. Sběrné místo pro dřevo, větve Město může zřídit místo, kam lidé mohou odkládat větve z prořezávky stromů a dále zajistit odbyt tohoto materiálu. Město Nymburk například umožňuje shromažďování tohoto materiálu na sběrném dvoře, odkud si ho pak dohodnutá firma zdarma odveze. Variantou může být zakoupení drtičky větví, kterou si mohou zájemci půjčit. Například město Letohrad zapůjčení drtičů nabízí na svých sběrných dvorech. Kompostování kuchyňských odpadů rostlinného původu Zbytky zeleniny, zbytky ovoce, šlupky od brambor, uvadlé květiny, sáčky od čaje a řada dalších podobných odpadů lze kompostovat doma společně s trávou a listím. Vzniklému kompostu to jenom pomůže. Zatímco tráva a listí jsou chudší na živiny, zelený odpad z kuchyně jich obsahuje dostatek. Spolu se ideálně doplňují. Podpora osvěty v této oblasti povede nejen ke zlepšení kvality kompostů v domácnostech, ale může i významně snížit produkci směsných komunálních odpadů. Průměrné množství bioodpadů ve směsném komunálním odpadu se pohybuje kolem 30 % (bez papíru, dřeva a textilu, dle projektu VaV/720/2/00), což je zhruba kg na 1 obyvatele a rok, což představuje za město 300 až 420 tun odpadu za rok s úsporou nákladů až kolem 1 miliónu korun (to platí v případě, že se o příslušný objem sníží objem nádob na směsný odpad nebo že se město dohodne s firmou OZO na platbě za směsné odpady na základě jejich hmotnosti. Vice též bude v kapitole III. 3.3 Nakládání se směsným komunálním odpadem, objemným odpadem a nebezpečnými odpady Další možnosti snižování množství směsného komunálního odpadu Budoucí požadavky na nakládání se směsným komunálním odpadem určí vývoj legislativy v této oblasti. MŽP ČR navrhuje v novém Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015 až 2024 se zákazem skládkování směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2024, ve stejném smyslu byl v září 2014 novelizován zákon o odpadech. Přesné podmínky bude specifikovat Ministerstvo životního prostředí ČR. Pokud například zakáže přímé skládkování směsných komunálních odpadů s obsahem organického uhlíku vyšším než 5 %, může město zvážit separaci popele z domácích topenišť. Faktorů, které vývoj nakládání se směsnými odpady může ovlivnit je více. Například se uvažuje o zavedení nové skládkové daně, což by vedlo k postupnému nárůstu poplatků za skládku až o 500 Kč v roce I ta byla některými poslanci navržena, nakonec ale nová daň nebyla zatím schválena. Dlouhodobě je však nutno

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Příloha č.2 Obecně závazná vyhláška města Mikulov č../2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Mikulov se na svém

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor životního prostředí V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh opatření pro vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji na systém odpadového

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí OZO Ostrava s.r.o. Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí 22.9. 2016 www.ozoostrava.cz Co obec v OH ovládá a co již méně Systém svozu obce - ovládají plně (kontrola plnění smlouvy je snadno

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí

Odpadové hospodářství měst a obcí Odpadové hospodářství měst a obcí Zlín 19. září 2017 Milan Havel Arnika OBSAH PŘÍRUČKY současné a budoucí požadavky na OH obcí stav OH obcí ČR role osvěty možnosti snižování produkce odpadů finanční motivace

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Analýza potenciálu produkce odpadu v zájmovém území a materiálových toků k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Březen 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

ODPADOVÝ AUDIT. pro OBEC RUDÍKOV. ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, Jihlava. Žaneta Solařová Zbyněk Bouda AGENTURA VYSOČINY

ODPADOVÝ AUDIT. pro OBEC RUDÍKOV. ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, Jihlava. Žaneta Solařová Zbyněk Bouda AGENTURA VYSOČINY AGENTURA VYSOČINY ODPADOVÝ AUDIT pro OBEC RUDÍKOV Vypracoval: ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Žaneta Solařová Zbyněk Bouda V Jihlavě dne: 5.5.2016 E N E R G E T I C K Á OBSAH

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín V průběhu listopadu 2011 bylo v obci Ústín provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech tazatel a tazatelka zjišťovali

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/10 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 17.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: Marta Jandová, Helena

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Klentnice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Klentnice se na svém zasedání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Maximální počet obyvatel/instalované sběrné místo

Maximální počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Sazba: 8,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Maximální počet obyvatel/instalované né místo 1 000 obyvatel

Více

ODPADOVÝ AUDIT. pro MĚSTYS OKŘÍŠKY. ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, Jihlava. Žaneta Solařová Lenka Remešová Zbyněk Bouda

ODPADOVÝ AUDIT. pro MĚSTYS OKŘÍŠKY. ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, Jihlava. Žaneta Solařová Lenka Remešová Zbyněk Bouda AGENTURA VYSOČINY ODPADOVÝ AUDIT pro MĚSTYS OKŘÍŠKY Vypracoval: ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Žaneta Solařová Lenka Remešová Zbyněk Bouda V Jihlavě dne: 15.12.2015 E N E

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

složky v Libereckém kraji

složky v Libereckém kraji Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Libereckém kraji 2004-2011 Cíle krajských projektů EKO-KOM 14 12 Intenzifikace a optimalizace sběru

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Proč jsme tu o projektu

Proč jsme tu o projektu Bioodpad na GVP Co vás čeká? Proč jsme tu o projektu O bioodpadu obecně Kompostování, jeho typy Bioodpad na GVP v číslech Systém sběru a kompostování bioodpadu na GVP Co jako bioodpad třídit a co ne Proč

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Studie odpadového hospodářství města Zliv

Studie odpadového hospodářství města Zliv Zpracovalo ekologické sdružení Arnika ve spolupráci s městem Zliv Studie odpadového hospodářství města Zliv Prosinec 2011 Arnika Program Toxické látky a odpady Ing. Milan Havel, Chlumova 17, Praha 3 Arnika

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Příloha č. 1 k OZV č. /2014 Mikulov Kód odpadu 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Název 15 01 10 Obaly obsahující NL Absorpční činidla, filtrační

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více