Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /"

Transkript

1 Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014

2 Územně analytické podklady hl. m. Prahy / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077, Praha 2

3 obsah Hodnoty Hodnoty celoměstské Hodnoty dílčí Problémy Problémy celoměstské Problémy dílčí uap 2014

4 00 / uap 2014

5 4 SWOT: ŠIRŠÍ VZTAHY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) poloha Prahy ve středu Evropy, trvající atraktivita a prestiž nedostatečná úroveň spojení na nejvýznamnější získání inovačních impulsů pro řešení rozvoje Prahy města (konkurenční) města západní Evropy a na evropské na základě intenzívnější spolupráce s evropskými městy rychlý růst konkurence jiných evropských měst, stagnace poloha Prahy v těžišti Čech dopravní sítě a intenzívnějšího zapojení do mezinárodních programů pozice Prahy na trhu metropolí Evropy, Praha se dostává tradiční postavení Prahy jako střediska české státnosti málo rozvinutá koordinace aktivit a spolupráce mezi optimální a zodpovědné využití finančních prostředků mimo hlavní středoevropské rozvojové osy, a správy státu, vzdělanosti a kultury veřejným a soukromým sektorem (při prosazování zájmů ze zdrojů EU, zajišťující jejich maximální čerpání vznik nebo dlouhodobé trvání ekonomické (finanční) krize unikátní kulturně-historické dědictví světového významu, města v zahraničí) odstranění deficitů dopravní infrastruktury některých evropských států a tím i celkové oslabení EU mimořádná turistická přitažlivost Prahy nedostatečná koordinace Prahy a České republiky v oblasti nekoncepční přístup a komerční tlaky měnící Prahu nový komunikační vizuální styl Prahy využívaný v oblasti zahraničních aktivit na běžné velkoměsto s internacionální unifikací ztráta cestovního ruchu organizačně i věcně neúplné koordinační vazby Prahy jedinečnosti a atraktivity napojení na činnost unijních struktur EU se Středočeským krajem, neexistence dlouhodobého nepříznivý vliv turismu na unikátní celek Památkové zásadní přínos pražské ekonomické základny komplexního provázaného programu rozvoje rezervace hlavního města Prahy, jeho genia loci, nárůst cizích 00 pro hospodářství ČR nevyhovující úroveň regionální železniční dopravy nedokončenost Pražského okruhu vlivů nepříznivě ovlivňujících život města a překračujících míru tolerance občanů nestabilita většinově přijímaných rozvojových priorit nevyrovnaná kvalita a nestabilita veřejné správy s dopadem na kontinuitu platnosti dlouhodobých cílů, záměrů a priorit nevyužitý potenciál pro podporu rozvoje společnosti znalostí, pasivita při naplňování role Prahy jako inovačního centra a atraktivního místa pro investory dosud jen průměrná úroveň komunikačního a informačního propojení nepřipravenost obyvatel na větší otevřenost města nepříznivá pověst některých pražských služeb 2014 uap

6 1 1 5 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: ŠIRŠÍ VZTAHY Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Neúplnost a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci metropolitního regionu a návaznost na hlavní evropské sítě. Zvýšení významu železnice v regionální dopravě Malá stabilita a nejasná identifikace vhodných ploch a lokalit pro umístění významných stavebních akcí s mezinárodní prestiží. Absence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci města a příměstského území. Nedostatečná koncepce rozvoje rekreačního potenciálu a prostupnosti území. Chybějící propojení systému zeleně hl. m. Prahy se systémem zeleně v příměstském území.. Chybějící aktualizace některých částí koncepce zahraniční politiky z roku 2006, a na to navazujícího akčního programu. Reálné posouzení rozvojového potenciálu regionu (v některých segmentech nadhodnoceného) ve srovnání s konkurenčními metropolemi střední Evropy (vymezení reálných specifik a forem průniku atraktivit Prahy na trh evropských metropolí). Zvýšený investorský zájem zahraničních i tuzemských subjekt. Zlepšení vazeb na hlavní ekonomická centra střední Evropy, zejména na makroregion Mnichova. Využití polohy Prahy v Evropě k umístění sídla některého dalšího úřadu (agentury) EU nebo mezinárodních organizací a pro konání významných mezinárodních aktivit. Nekompromisní odstranění nedostatků stěžujících čerpání finančních zdrojů EU a racionální přístup k rozdělení sníženého objemu dotací. Tlaky na urbanisticky a provozně nepřiměřené využití Památkové rezervace hlavního města Prahy, které mohou ve svých důsledcích ovlivnit její postavení mezi památkami. Nedostatečná kvalita a chybějící koordinace informačních vazeb mezi pražskou radnicí a ostatními městskými částmi při propagaci hlavního města Prahy. Sjednocení postupů pro alokaci významných aktivit. Doplnění jednotného komplexního systému marketingu a pravidel jeho aktivní prezentace. Absence organizačně i věcně strukturovaného stabilního subjektu delegovaného samosprávným vedením, Prahy a Středočeského kraje, zaměřeného zejména na identifikaci společných problémů a při koordinaci přípravy rozvojových záměrů, vč. zajištění podmínek pro jejich realizaci. 00 uap 2014

7 6 SWOT: KRAJINA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) bohatá terénní morfologies nejvýznamnější osou tvořenou vysoký stupeň zornění zemědělské půdy a stále malý existence ploch zeleně ve Středočeském kraji, které by bylo údolím Vltavy, na kterou dostředně navazují údolí potoků podíl lesů na celkové rozloze města, s tím související nízký možné dále rozvíjet a propojit s pražskými plochami zeleně postupující suburbanizace pražského okolí, s tím související a hrany hřebenů, přirozených os propojujících střed města koeficient ekologické stability podstatné části pražské krajiny využití dotačních programů ze strukturálních fondů EU narušení rázu krajiny, zhoršení prostupnosti a častá ztráta s jeho periferií zvýšená rekreační zátěž a s tím související poškození i zdrojů tuzemských pro revitalizace vodních toků, různá vazeb (systém zeleně atd.) se Středočeským krajem zachovalá rozsáhlá území s přírodními a přírodě blízkými lesů i jiných přírodě blízkých prvků v důsledku jejich krajinotvorná opatřeníapod. výrazný rozdíl mezi cenami zemědělských pozemků ekosystémy, relativně vysoký podíl lesů s přírodě blízkou nedostatečné rozlohy a nerovnoměrného rozložení na území celoevropský trend preference čisté městské dopravy (veřejná a stavebních pozemků vyvolávající enormní tlaky vlastníků druhovou skladbou v některých okrajovýchoblastech města města doprava, pěší a cyklistická doprava atd.) pozemků na přeměnu na cenově výhodnější charakter existence většího počtu zvláště chráněných území národního ruderalizace vegetace, rozšiřování invazních druhů, vznik využití nových technologií ve stavebnictví vedoucích ke pozemků a vytvářející prostor pro spekulativní nákupy i mezinárodního významu rozsáhlých neudržovaných a neprostupných přírodních ploch zmenšení energetické náročnosti staveb, hlučnosti a prašnosti pozemků mimořádné kulturní dědictví v podobě historických zahrad bez jasného programu, které často vytvářejí bariéru v území při výstavbě; možnost využívání alternativních druhů riziko nevhodných technicistních břehových úprav Vltavy přítomnost obtížněji zastavitelných svahů se zelení, fragmentace a omezení průchodnosti krajiny především vytápění a Berounky v úsecích s dosud přírodním charakterem a to i v rámci vnitřního města v důsledku nárůstu uzavřených stavebních celků, zahušťování v souvislosti se záměrem splavnění obou řek přítomnost několika rozsáhlejších lesních komplexů komunikační sítě a místy i výstavby protihlukových opatření tlaky na zahušťování obytné zástavby na úkor stávající a parkových ploch uvnitř města nízký podíl parků zejména v jihovýchodní části Prahy, vegetace spolu se zábory rezerv pro monofunkční 00 potenciál pro vznik nové veřejné zeleně na plochách tzv. brownfields, zejména v hustě zastavěném území v oblasti holešovického meandru a na Zličíně, nízké zastoupení alejových výsadeb v uličním prostoru a jejich plochy zeleně stále častější výskyt období extrémně vysokých teplot nadprůměrná kvalita zemědělské půdy v okraji města (volné nedostatečná údržbav některých hustě zastavěných v důsledku klimatické změny krajině), především v severovýchodní a jihovýchodní části částech města stále častější výskyt období extrémních srážek, nebo období příznivé klima mírného klimatického pásu likvidace zeleně na rostlém terénu v některých vnitroblocích sucha v důsledku klimatické změny kvalitní monitorování a informační systém o stavu životního nevhodné technické úpravy mnoha koryt vodních toků přetrvávající akustické zatížení leteckým hlukem a hlukem prostředí ve městě, zejména o ovzduší, a pravidelná i v místech, kde to není nezbytné (např. v extravilánu) z navazující dopravy aktualizace informací znečištění povrchových toků v přímém důsledku lidské dostatečná ochrana krajiny ve městěv důsledku stávajícího rozšiřování protihlukových opatření jako součásti nových činnosti právního vymezení hranice mezi zastavěným a nezastavěným dopravních staveb vysoká eutrofizace vodních toků a nádrží územím rozsáhlé zpevněné plochy s omezeným vsakem srážek tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto a zrychleným odtokem vody z prostředí města mající její proměny v rekreační a přírodní zázemí města za následek ubývání vody v krajině a zhoršování destrukce přirozené městské struktury, stagnace stávajících mikroklimatických podmínek lokálních center spolu se zhoršením podmínek pro jejich relativně vysoký podíl obyvatel žijících v prostředí revitalizaci azvýšené nároky na dopravní obsluhuspolu se znečištěným ovzduším s nadměrným zatížením komunikační sítě Prahy, mimo relativně vysoký podíl obyvatel zasažených nadměrným jiné v důsledku výstavby kapacitních monofunkčních zón hlukem zejména v okolí komunikací s intenzivním dopravním a nekontrolovaného nárůstu sídel ve volné krajině v Praze provozem i v jejím kontaktním území riziko sesuvů na svazích podél okrajů křídových plošin tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost a sesuvů vyvolaných antropogenními vlivy projektů bez ohledu na skutečné potřeby obyvatel, limity a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na využívání zařízení občanské vybavenosti na území Prahy 2014 uap

8 1 1 7 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: KRAJINA Problémy k řešení nástroji Mimo kompetenci územního plánování územního plánu Přetrvávající upřednostňování rozvoje zástavby do volné Nevhodné využívání říčních a potočních niv, malý podíl Nezohlednění potřeby zachování prostupnosti krajiny krajiny před využíváním rezerv v již urbanizovaných stabilních forem zeleně a extenzivního hospodaření; u nových, zejména liniových staveb dopravní a technické oblastech.absence stanovení jasné hranice pro rozvoj nediferencovaný přístup (intravilán x extravilán) infrastruktury a velkých účelových areálů. městské krajiny (zastavěného území). k vodním tokům a jejich okolí. Dosud nezajištěné cílevědomé získávání potřebných pozemků Nedostatečná ochrana ZPF a srůstání zastavěných území Absence vymezení úseků vodních toků potenciálně vhodných pro výsadbu nových lesů. ve volné krajině, srůstání této zástavby s obcemi ve správním k revitalizaci. Nedostatečná údržba a doplňování stávajících vegetačních území Středočeského kraje. Nedostatečná územní ochrana pramenných oblastí vodních prvků. Nedostatek lesů s ohledem na potřeby hl. m. Prahy, vazby toků a cenných mokřadů (včetně jejich širšího okolí) i dalších Ovlivnění urbanizovaného území smyvy a splachy, do Středočeského kraje, vysoká rekreační zátěž stávajících území s významem pro územní retenci srážkových vod. vyplavování škodlivých látek do povodí a kontaminace vody lesů i jiných přírodě blízkých ploch. Problém stanovení zdůvodněného limitu růstu počtu v tocích splaškovými vodami prostřednictvím přepadů ze sítě Vysoký podíl zornění ZPF na území města,mimo jiné též obyvatel Prahy a jejích městských částí s ohledem na omezení jednotných kanalizací mají významný vliv na kvalitu vody v lokalitách s vysokým ochranným potenciálem zatravnění vyplývající z přírodních podmínek, zdrojů, dopravní obsluhy v drobných vodních tocích. (protierozní funkce, zajištění ploch pro rozliv vodních toků, hygienický a rekreační potenciál apod.). a životního prostředí. Absence nízkoemisních oblastí v rezidenčních zónách. Nadměrná eutrofizace povrchových vod s dopadem na špatnou kvalitu vody v nádržích. 00 Existence oblastí s velmi malým podílem různých tradičních Stabilizace tichých oblastí na území Prahy, kterých Zpřísnění opatření směřujících k omezování automobilové forem krajinné vegetace (meze, stromořadí, vysokokmenné je nedostatek, a jejich využití pro krátkodobou rekreaci dopravy ve městě; potřeba vymezení nízkoemisních zón sady atd.). obyvatel. a zavedení opatření směrujících ke zklidnění a výraznějšímu Nedostatečné zajištění územní ochrany přírodně hodnotných uplatnění stromové zeleně v uličních profilech komunikací ploch včetně nových ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000; v obytných zónách. hrozící izolace těchto ploch navrhováním nevhodného Regulace a zklidnění dopravy v obytných zónách funkčního využití okolí. Malá podpora emisně šetrné hromadné dopravy, cyklistiky Nedostatečná ochrana bezprostředního okolí přírodních a pěších tras. parků před velkoplošným rozvojem zástavby, který degraduje Nerealizace protihlukových opatření u stávajících krajinný ráz i uvnitř PřP. komunikací, kde jsou překračovány přípustné Chybějící jasná hierarchie městských parků a nedostatek hygienické limity. parkových ploch místního významu (veřejných prostranství Nedostatečná koordinace se Středočeským krajem se zelení) v dostupné vzdálenosti v některých částech při stanovení rozvoje obcí se zřetelem na dopravní kompaktně zastavěného území i v nové výstavbě, zábory a technickou infrastrukturu. stávajících ploch zeleně v zástavbě; nevhodné vedení inženýrských sítí bránící novým výsadbám dřevin. Nedostatečná ochrana krajinných dominant a pohledově exponovaných svahů, podílejících se na jedinečnosti obrazu města. uap 2014

9 8 SWOT: MĚSTO SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) časově i prostorově kontinuální rozvoj města preference výstavby v nezastavěném území ve vnější zóně využití dotačních titulů EU, státu a projektů PPP v oblasti živé a atraktivní historické jádro města, narůstající suburbanizace revitalizace města ve smyslu celoevropského trendu posílení přemíra legislativních opatření ovlivňující rozvoj centrální monocentrický charakter města stárnutí populace a zvyšující se počet osob rozvoje intravilánu měst oblasti města (památka UNESCO) prostorové rezervy pro umístění celoměstských funkcí v poproduktivním věku migrace cizinců nové pracovní síly pro pokrytí nezájem investorů o ponechávané rezervy pro založení center na transformačních plochách v centru růst počtu lidí bez domova nezajištěných profesí tlak na výstavbu na volných plochách v okraji a okolí města město je dlouhodobě atraktivní pro migranty, což vytváří nízká finanční dostupnost bydlení vzhledem k vysokým zájem obyvatel ČR i cizinců o bydlení v Praze, přitažlivost s nároky na vybavenost, infrastrukturu a dopravu předpoklad pro růst počtu obyvatel tržním cenám bytů a vysoké zatížení domácností náklady města pro osoby v produktivním věku v centru a vnitřním zvýšení sociálních nerovností a polarizace české společnosti vysoká a zvyšující se naděje dožití spojenými s bydlením městě (mj. v důsledku problémů se splácením hypoték, půjček dostatečná kapacita bytového fondu, jeho technická neúčinná bytová politika hl. m. Prahy, absence sociálního zájem investorů realizovat bytovou výstavbu v rámci a nájemného) a s tím spojený růst rezidenční segregace vybavenost a relativně vysoká obydlenost bydlení, zanedbatelná komunální výstavba a pokračující transformačních území a rovněž přizpůsobit některé stávající široká nabídka nových bytů, územní rezervy privatizace obecního bytového fondu kapacity v celoměstském centru pro trvalé bydlení pro další bytovou výstavbu úbytek bytů a obyvatel v centru města podpora vzniku veřejných prostranství v legislativě výrazná prostorová scéna města roztříštěná urbánní struktura a v územně plánovací dokumentaci rozmanitá urbánní struktura a kompoziční pestrost nekoncepční přístup k umísťování výškových a rozměrných nové celoevropské přístupy k řešení a k úpravám veřejného 00 unikátní panoramatické pohledy na město, unikátní veduty z četných vyhlídek staveb - narušování vizuální scény města a střešní krajiny neuvážené zásahy do měřítka a kapacit stávající zástavby prostoru zahrnuté do nových koncepčních materiálů (např. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. města Prahy, přijetí připravovaných koncepčních a legislativních nízká úroveň městského parteru a pomalá revitalizace Koncepce pražských břehů) dokumentů (např. Pražské stavební předpisy) veřejných prostorů zvyšující se zájem o užívání a rozvoj veřejných prostranství vysoký potenciál veřejných prostranství, prostorová preference prostorových nároků automobilové dopravy a doplňování center provázanost v rámci uspořádání veřejného prostoru volné plochy spojující město s okolní krajinou malý důraz na řešení prostupnosti ve stávající i navrhované (rekreační příležitosti, vytvoření zeleného prstence) zástavbě nezájem na odstraňování stávajících bariér a vytváření pravidel pro vznik systému veřejných prostranství 2014 uap

10 1 1 9 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: MĚSTO Problémy k řešení nástroji Mimo kompetenci územního plánování územního plánu Dlouhodobě nedokončené koncepce významných městských Preference ekonomické výhodnosti využití území na úkor lokalit a sídlištních založení, nedostatečné využití jejich urbanistických hledisek. potenciálu. Nedostatečná koordinace postupu dotčených orgánů Chybějící nabídka lokalit pro významné veřejné stavby a organizací při ochraně kulturních hodnot města a obtížné zajišťování ploch pro chybějící veřejné vybavení. (absence site managera). Úbytek funkce bydlení v centrální části města a její Nedůsledné uplatňování přijatých zásad a postupů orgány nedostačující ochrana s rozhodující pravomocí při nové výstavbě i rekonstrukcích Nedostatečné využití transformačních ploch využitelných objektů (nedostatečná stavební kázeň). pro bydlení Koncentrace škodlivin v ovzduší (plynů i prachových Chybějící občanská vybavenost a převažující monofunkčnost částic), které urychlují stárnutí objektů a negativně ovlivňují nových obytných celků. podmínky bydlení v některých částech města. Tlak na necitlivé zahušťování obytné zástavby, s důsledkem Příliš velká koncentrace turistických aktivit na malém snížení kvality obytného prostředí pro stávající obyvatele. Chybějící jednoznačná podpora výstavby uvnitř zastavěného území historického jádra Prahy (Královská cesta), která má za následek přetížení tohoto území. 00 území a na transformačních plochách Nedostatečná koordinace zájmů a záměrů se Středočeským Nedostatečná prostorová regulace a neexistující zásady krajem a sousedními obcemi pro umísťování výškových a rozměrných staveb. Stárnutí populace a zvyšující se počet osob v poproduktivním Chybějící pravidla pro posuzování staveb, které mohou věku, které mají zvýšené nároky na určité typy služeb negativně ovlivnit pražské veduty a způsoby života ve městě. Nevyjasněná koncepce transformačních území a ostatních Stěhování trvale bydlících obyvatel za administrativní morálně dožitých území. hranice města při pokračujícím využívání obslužné Chybějící charakteristika stabilizovaných území podporující infrastruktury Prahy. respekt k jejich struktuře a kompozici. Sociální degradace určitých lokalit ve městě. Chybějící pravidla pro vznik a nekoncepční přístup Relativně pomalétempo celkové regenerace, oprav a vybavení k veřejným prostranstvím, nevhodná preference dopravních sídlišť jako plnohodnotných městských částí. funkcí v rámci uspořádání veřejného prostoru. Chybějící prevence vzniku deprivovaných obytných částí Snižování prostupnosti území výstavbou uzavřených celků města a řešení sociálního bydlení. a neřešení stávajících omezení. Absence zákona o sociálním bydlení. Celkové přetížení centra města dopravou, nepříznivé Nebezpečí redukce obecního bytového fondu pod úroveň, prostorové aspekty dopravních staveb. která by městu umožňovala provádět jakoukoliv reálnou bytovou politiku. Nedostatečná preference výstavby na přestavbových plochách před volnými plochami. Pomalá a nedostatečná rekultivace a rehabilitace veřejných prostorů a městské zeleně. Špatná koordinace a neexistence programu pro využití určitých prostorů (oblasti související s řekou). uap 2014

11 10 SWOT: VYUŽITÍ ÚZEMÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) dostatek rezerv v zastavěném území města pro jeho rozvoj rozdrobenost zastavěného území zájem o posílení rozvoje městských a lokálních center a zajištění nezbytných podmínek jeho fungování v hranicích města vysoký podíl nezastavěného území zájem investorů o znovuvyužití devastovaných vnedostatečná ochrana krajiny ve městěv důsledku existující rezervy pro vnitřní územní rozvoj většiny městských a vysoký podíl produkčních krajinných ploch a zanedbaných území stávajícího právního vymezení hranice mezi zastavěným a lokálních center zahrnutí významných lesoparků a nezastavěných rekreačních zájem o doplnění přirozené mnohavrstevné struktury města, a nezastavěným územím vysoký podíl obytného území v zastavěném území ploch do právní hranice zastavěného území preferenci polyfunkčnosti a pestrosti využití výstavby tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto tradiční existence vysokoškolských zařízení v centru probíhající nová výstavba na volných nezastavěných její proměny v rekreační a přírodní zázemí města města podpora pestrosti městského prostředí plochách, generující zvýšené nároky na dopravu destrukce přirozené městské struktury, stagnace stávajících soustředění většiny občanské vybavenosti, pracovních lokálních center spolu se zhoršením podmínek pro jejich příležitostí a správy do centra Prahy revitalizaci azvýšené nároky na dopravní obsluhuspolu silné zaměření služeb a činností v celoměstském centru s nadměrným zatížením komunikační sítě Prahy, mimo na turisty a zaměstnance prestižních institucí a firem, jiné v důsledku výstavby kapacitních monofunkčních zón které zde mají sídlo a nekontrolovaného nárůstu sídel ve volné krajině v Praze nedostatečná občanská vybavenost a chybějící pracovní i v jejím kontaktním území příležitosti ve velkých sídlištních celcích a v nově tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost 00 zakládaných obytných souborech vysoké zatížení vltavských nábřeží automobilovou dopravou projektů bez ohledu na skutečné potřeby obyvatel, limity a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na využívání zařízení občanské vybavenosti na území Prahy 2014 uap

12 1 1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: VYUŽITÍ ÚZEMÍ Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Narušování racionální urbánní struktury Rozšiřování zastavěného území a zastavitelných ploch na úkor kvalitní zemědělské půdy a krajiny s potenciálem proměny k rekreačnímu využívání zejména tlak na kapacitní bytovou výstavbu nebo velkokapacitních obchodních center na volných plochách krajiny na okraji města a v kontaktním území Prahy, bez vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a bez potřebného občanského vybavení, generující neúměrné zatížení veřejných rozpočtů na infrastrukturu Chybějící celková koncepce umisťování celoměstsky významných staveb občanského vybavení Vznik monofunkčních zón, deformujících přirozené městské prostředí a generujících zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ze strany města nedostatečný management územní a pozemkové přípravy staveb významných veřejných budov, veřejného vybavení a vysokého školství Prosazování maximální ekonomické výhodnosti využití území bez ohledu na potřeby a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu. 00 uap 2014

13 12 SWOT: ROZVOJOVÝ POTENCIÁL SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) velký rozsah transformačních ploch v zastavěných velké množství ploch dle stávající územně plánovací zahraniční inspirace pro vytváření nástrojů územně plánovací částech města dokumentace umožňujících rozvoj v nezastavěném území dokumentace směřující k usnadnění vstupu investorů trvající investorský tlak na výstavbu na volných plochách vysoký podíl transformačních ploch s příznivými restriktivní funkční regulativy stávající územně plánovací do transformačních ploch v nezastavěném území v krajinné zóně města podmínkami pro rozvoj dokumentace, stavební uzávěry a nevyjasněné závazné zajištění podmínek státem pro rozvoj znalostní společnosti opakování globální ekonomické krize/recese znamenající rozvojové rezervy pro založení nových plnohodnotných podmínky pro výstavbu na významných transformačních v souladu se strategií Evropa 2020; naplnění nové Regionální stagnaci národní ekonomiky a další zhoršení fiskálních městských částí obsloužených kolejovými systémy plochách, svazující možnosti rychlé transformace území inovační strategie hl. m. Prahy možností státu při financování provozu i rozvoje města, hromadné dopravy málo rozvinuté vazby správy města a podnikatelských využití finančních zdrojů EUk posílení konkurenceschopnosti vč. realizace celostátně významných investic na jeho území otevřené podnikatelské prostředí, nadprůměrná ekonomická struktur, absence programu podpory podnikání Prahy (Operační program Praha pól růstu ČR) trvající mezinárodně vnímané aspekty ohrožující renomé výkonnost, příznivé ratingové hodnocení nestabilní hospodářská politika arostoucí zadlužení města, Prahy, mj. korupce, byrokracie, neúplná informovanost chybějící městská majetková strategie investorů při vstupu na pražský trh, problémové dopravní nedostatečná koordinace ekonomických aktivit Prahy napojení města na evropské sítě a Středočeského kraje obtížná majetková dostupnost ploch pro realizaci městské infrastruktury a výsadby zeleně uap

14 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: ROZVOJOVÝ POTENCIÁL Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Nedostatečné využívání územně plánovacích nástrojů pro nasměrování investorů do transformačních území. Nepružnost územně plánovací dokumentace, komplikující proces funkční a prostorové transformace území. Dokončení Regionální inovační strategie jako nástroje růstu konkurenceschopnosti ekonomické základny Prahy. Zvýšení participace státního rozpočtu na projektech národního a mezinárodního významu realizovaných v Praze. Přijetí a respektování dlouhodobé stabilizované strategie rozvoje městské ekonomiky Chybějící ekonomické nástroje a nedostatečná politická podpora pro upřednostnění přestavbových ploch před výstavbou na nezastavěných plochách. Vytvoření iniciačního prostředí pro využívání transformačních ploch - vybudování informační a servisní základny pro usnadnění vstupu do území Nejasná pravidla pro prodej městských pozemků a nakládání s ostatním majetkem města Vysoká intenzita dojížďky do zaměstnání silné proudy denní dojížďky do zaměstnání uvnitř města i přes jeho hranice, vysoké nároky na veřejnou dopravu a uliční síť. 00 uap 2014

15 14 SWOT: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) významná křižovatka historicky založených dopravních nedokončená páteřní dopravní infrastruktura celoevropský trend šetrnějšího chování k životnímu prostředí spojení republikového i evropského významu umocněná (především Pražský okruh, tramvajové tratě, metro, spojení společně s mediálním vlivem a větší informovaností enormní rozsah dopravy na území Prahy v porovnání příznivou polohou Prahy v rámci České republiky letiště s centrem města, přemostění Vltavy apod.) ovlivňující obyvatele města při volbě dopravního prostředku s ostatním územím ČR neodpovídající podílu investiční a středoevropského prostoru vylidňování centra města v kombinaci se značnou preferenci rozvoje ekologických dopravních systémů podpory státu při výstavbě celoměstských dopravních rostoucí význam železnice v rámci integrovaného dopravního koncentrací pracovních příležitostí vedoucí k zvýšené v rámci EU využít k podpoře výstavby prvních etap systémů systému v Praze včetně propojení s regionálními sídly mobilitě vysokorychlostních tratí (VRT) z evropských investičních suburbanizace v kontaktním území kolem Prahy s vysokými příznivý podíl veřejné dopravy na celkovém dopravním rozvoj monofunkčních obytných území v okrajových částech fondů (v Praze s efektem segregace dálkové a příměstské nároky na dopravní obsluhy výkonu Prahy i regionu zvyšující nároky na dopravní systémy železniční dopravy) nárůst individuální automobilové dopravy v příměstských rostoucí význam, kvalita a atraktivita Pražské integrované i dopravní výkon příznivá časová dosažitelnost Prahy z velké části České a okrajových oblastech Prahy zvyšující zatížení komunikační dopravy (PID) složité územně-technické a urbanistické podmínky v Praze republiky s perspektivou jejího dalšího zkrácení po dokončení sítě města významné zastoupení kolejových subsystémů v rámci komplikující možnosti řešení dopravních problémů dopravní infrastruktury státu výstavba logistických center na území města i v příměstských integrované veřejné dopravy nedostatečná kapacita hlavních železničních tratí, absence priorita výstavby Pražského okruhu v rámci investic státu oblastech podél zatížených kapacitních komunikací významný podíl tunelových úseků Městského okruhu většího počtu železničních stanic a zastávek do dopravní infrastruktury mezinárodního významu (podél D1 na území města i přilehlé zmírňující negativní dopady individuální automobilové rušení železničních vleček rozvoj letiště Praha/Ruzyně v souvislosti s výstavbou části regionu; D5, R6, R7, D8, R10, D na území regionu) 00 dopravy do území a eliminující bariérový efekt dopravní stavby negativní dopady automobilového provozu a kongescí na území města na životní prostředí (včetně zhoršení paralelní dráhy změna trendu vývoje automobilové dopravy značný rozsah tranzitní automobilové dopravy s vysokým podílem kamionů především v jihovýchodní části města velký podíl zrealizovaných úseků Městského okruhu mikroklimatických podmínek) na kvalitu a spolehlivost přírodní potenciál podél malých vodních toků pro rozvoj sítě (Jižní spojka, ul. Brněnská a Spořilovská) s častými nabízející kapacitní trasu pro automobilovou dopravu mimo povrchové MHD bezmotorové dopravy rozsáhlými kongescemi centrum města degradace veřejných uličních prostorů automobilovým komplikovanost a náročnost procesu přípravy příznivá časová dostupnost centra Prahy systémem metra provozem na úkor pěších a cyklistů dopravních staveb a železniční dopravou vysoké nároky na rozsah zpevněných ploch pro silniční snižování podílu nákladní lodní dopravy v rámci celé ČR a její rozvojové možnosti města v přímé vazbě (docházkové dopravu ve městě náhrada nákladní automobilovou dopravou vzdálenosti) na stávající stanice metra nebo železnici obtížně řešitelná problematika dopravy v klidu riziko městem neovlivnitelného vývoje letecké dopravy (např. Karlín, Holešovice-Bubny, Smíchov, Opatov, Vysočany) nedostatečná kapacita systému záchytných parkovišť P+R nepřiměřené požadavky hygienických předpisů a technických v Praze a regionu norem negativně ovlivňující kvalitu řešení dopravních staveb přetížení úseků metra a tramvajové sítě v centru včetně jejich investiční náročnosti a jejich urbanistické nedostatečné uplatnění urbanistických a architektonických začlenění do veřejného prostoru požadavků na zapojení dopravních staveb do veřejného narůstající provozní výdaje dopravního systému prostoru 2014 uap

16 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Doporučení pro územně plánovací dokumentaci Neexistence značné části Pražského okruhu způsobuje Potřeba stabilizace výhledového uspořádání železničního Omezování IAD progresivně směrem k centrální oblasti Stabilizace systému hlavní komunikační sítě. přetrvávající zatížení území města tranzitní automobilovou uzlu v centru města. snižováním dopravního komfortu pro motorovou dopravu ve Při realizaci celoměstsky významné komunikační sítě dopravou. Nedokončená přestavba železničního uzlu Praha, omezená prospěch bezmotorové dopravy. respektovat prioritu výstavby Pražského okruhu (SOKP). Značné dopravní zatížení v omezených prostorových kapacita železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému Efektivnější využití telematiky k výraznějšímu ovlivnění Potvrdit Pražský okruh (SOKP) v dlouhodobě stabilizované trase. poměrech ulic stávající městské zástavby. spojení, komplikované podmínky pro zkapacitnění a usměrnění individuální automobilové dopravy na území města. Stabilizovat řešení východní části Městského okruhu. Řešení provozně problémových míst dopravní infrastruktury. železničního uzlu Praha v centrální oblasti města. Regulace parkování systémem zón placeného stání, naléhavá Prověřit a stabilizovat rozsah radiál. Značné intenzity automobilové dopravy z příměstských Nedostatečná kapacita hlavních vstupních železničních potřeba řešení podmínek pro parkování vozidel ve stávající Podpora rozvoje systému záchytných parkovišť P+R. oblastí Prahy na omezené silniční síti ve stávající historicky tratí vyvolaná neoddělením regionální a dálkové železniční zástavbě (snižující celkový dopravní výkon). S výjimkou Pražského okruhu (SOKP) upřednostnit výstavbu vzniklé zástavbě okrajových městských částí Prahy. dopravy. Riziko nedostatečného využívání zpoplatněných parkovacích kolejových systémů veřejné hromadné dopravy. Vysoké dopravní zatížení Městského okruhu a navazujících Absence železničního propojení letiště Praha/Ruzyně kapacit v obytné zástavbě v důsledku cen překračujících Oddělit dálkovou a regionální železniční dopravu nabídkou sběrných komunikací (Jižní spojka, ul. Brněnská, Spořilovská, a kvalitního železničního spojení Praha Kladno. kupní sílu místních obyvatel. nových úseků VRT. K Barrandovu a Kbelská). Malá hustota železničních stanic a zastávek. Optimalizace služebních a komerčních cest. Zajistit prostorové podmínky pro koridor trati Praha Kladno Vysoké intenzity automobilové dopravy na severojižní magistrále, její nepříznivý dělící efekt v kompaktní městské Chybějící přestupní vazby železnice MHD (např. Praha Malešice / Depo Hostivař, Rajská zahrada). Změna ve skladbě dopravních proudů (city-logistika, zásobování města). v rámci její modernizace, s připojením letiště Praha/Ruzyně. Vytvořit prostorové podmínky pro obnovu či výstavbu nových 00 zástavbě. Rušení železničních vleček, ztráta zavlečkovatelných území Opožděná příprava a realizace Pražského okruhu v úsporných železničních zastávek a stanic. Uspořádání ul. Průmyslové a Kbelské v oblasti Hloubětína. (např. Malešicko-hostivařská oblast). parametrech technického řešení chybějících úseků Prověřit územně-technické podmínky pro zkapacitnění Nevhodné řešení veřejného prostoru dopravně významných Rušení ploch pro lodní dopravu. a urychlená příprava jejich výstavby. železniční dopravy mezi centrální oblastí města místních komunikací ve stávající zástavbě s ohledem na pěší Nedostatečný rozsah cyklistické infrastruktury na území Karlovarská a Patočkova komunikace návrh účelného uspořádání a Smíchovským nádražím. a cyklistickou dopravu. města a chybějící vazby do regionu. a zkapacitnění prostorově omezených úseků ve stávající stopě. Vymezit terminály kombinované dopravy a rozsah plošných Nevhodné uspořádání MÚK Evropská Aviatická v souvislosti Tlak na novou převážně monofunkční zástavbu Radlická radiála stabilizace technického řešení. nároků zázemí nákladní železniční dopravy. s provozem na letišti Praha/Ruzyně. v nezastavitelném území, kde do budoucna není zajištěna Východní obchvat Písnice stabilizace technického řešení. Zachovat zavlečkování produkčních území. Nedostatečná nabídka parkovacích stání na území města. kvalitní kolejová veřejná doprava a tím zvyšující se nároky na Potřeba zmírnění negativního prostorového účinku Vytvořit prostorové podmínky pro rozvoj nových Absence kvalitních tangenciálních (kolejových) spojení MHD individuální automobilovou dopravu (např. Šeberov, Hrnčíře, stávajících nadřazených celoměstsky významných tramvajových tratí včetně odpovídajícího zázemí mezi jihozápadní a jižní částí města, mezi severozápadní Újezd, Křeslice, Pitkovice). komunikací (nové lávky pro pěší a cyklisty, zkvalitnění (tramvajové vozovny, opravny apod.). a severní částí města mimo oblast rozšířeného celoměstského uličního prostoru). Stabilizovat umístění koridorů tramvajových tangenciálních centra, která by přispěla k odlehčení dopravního systému Pomalý rozvoj systému záchytných parkovišť P+R. propojení významných částí města včetně rozšíření v centru města. Potřeba zlepšování podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu tramvajové sítě v centrální oblasti. Chybějící další kapacitní kolejové propojení v jižní části v rámci zkvalitňování uličního parteru. Řešit chybějící další kapacitní kolejové propojení jižní části Prahy. Prahy s centrem města, které by snížilo rozsah autobusové Pomalé tempo rozvoje tramvajové sítě v Praze. Rozšířit a stabilizovat přestupních terminály MHD (PID) MHD a nabídlo rovněž alternativní trasu pro případ opravy Potřeba optimalizace výhledového rozsahu letecké dopravy. na obvodě města. Nuselského mostu. Problém zajištění příznivých podmínek pro vodní dopravu. Stabilizovat plochy pro přiměřený rozvoj letecké dopravy. Značné zatížení úseků metra v centru Prahy při nedostatečné Neochota investorů podporovat systém P+R u stanic metra na Stabilizovat plochy a vytvořit prostorové podmínky pro rozvoj alternativní nabídce tramvajových propojení v centrální privátních pozemcích. všech typů vodní dopravy. části města. Nízká kultura prostředí některých důležitých železničních Vytvořit prostorové podmínky pro další rozvoj systému Absence některých vazeb v tramvajové síti stanic a zastávek, komplexní revitalizace nádražních objektů, bezpečné a dobře vybavené cyklistické dopravy. (např. v centru města). nádraží jako živý přestupní uzel s občanskou vybaveností. Zohlednit vymezený systém koridorů cyklistické Potřeba rozšíření a stabilizace přestupních terminálů MHD Integrace systémů PID a SID. infrastruktury (páteřních a hlavních cyklotras) a dále (PID) na obvodě města v zájmu snížení autobusové dopravy Potřeba kontinuální obnovy vozového parku veřejné dopravy. ho v podrobnějších návrzích rozpracovat a přiměřeně řešit. na komunikační síti města. Možnost využít fondů EU při výstavbě nových úseků metra, zkvalitňování veřejného prostoru a životního prostředí ve městě. uap 2014

17 16 SWOT: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) vysoký podíl domácností (přes 99) napojených na veřejný stáří rozvodů vody, jejich značná poruchovost a vysoké ztráty možnost získání příspěvků z fondů EU na zkvalitnění vodovod, kanalizaci a čistírny odpadních vod upravené vody ve vodovodní síti vodohospodářské a energetické infrastruktury) ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti energetického realizace protipovodňových opatření na Vltavě a Berounce stáří stokové sítě a s tím spojená netěsnost mnoha stok, možnost získání příspěvků z fondů EU na projekty revitalizace zásobování v krajních havarijních a krizových situacích zajišťovaných městem pronikání balastních vod do stokové sítě vodních toků a nádrží včetně úprav inundačních území (např. povodně) vysoká spolehlivost a dostatečné kapacitní zajištění nedostatečná účinnost čištění Ústřední čistírny odpadních a na realizaci dalších opatření v povodí zvyšujících ochranu ohrožení zásobování elektrickou energií při rozsáhlém zásobování energiemi vod s ohledem na evropské standardy kvality povrchových území před povodněmi výpadku elektrizační soustavy (tzv. Black-Out) dostatečná technická úroveň systémů energetické vod v recipientech dynamický rozvoj a konkurenční prostředí v oblasti ohrožení povrchových zdrojů vody (vodní dílo Švihov, Jizera, infrastruktury (zásobování plynem, zásobování elektrickou nedostatečná nebo již překročená kapacita velké části elektronických komunikací Vltava) nebo přivaděčů např. havárií nebo teroristickým energií, centrální zásobování teplem) lokálních čistíren odpadních vod využití nových technologií ve stavebnictví vedoucích útokem (biologické nebo chemické kontaminování, jedy) vysoký podíl domácností napojených na energetická média složitá problematika odvádění srážkových vod a hospodaření ke zmenšení energetické náročnosti staveb ohrožení území změnou přirozených odtokových poměrů přijatelná pro životní prostředí na zemní plyn ze sítě, s nimi v urbanizovaných územích ve vztahu k vodním tokům, možnost využívání alternativních druhů vytápění následkem soustředěné urbanizaces negativními vlivy na systémy centrálního zásobování teplem, aj. zejména v souvislosti se zvyšujícím se trendem nárůstu možnost získání dotace z fondů EU na sanaci starých skládek na drobné vodní toky systém elektronických komunikací svojí kapacitou zpevněných ploch v povodích drobných vodních toků a ekologických zátěží ohrožení až likvidace drobných vodních toků v místech, pokrývá současné i výhledové požadavky obyvatelstva spalování paliv jako jeden ze zdrojů znečištění ovzduší kde jsou prováděny podzemní liniové stavby 00 a podnikatelské sféry vysoký stupeň kolektorizace v celoměstském centru na území Prahy spolu s již převažujícím vlivem dopravy nízké využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (kanalizační sběrače, kolektory, dopravní stavby) vyčerpání kapacity stávající skládky komunálního odpadu a v sídlištní zástavbě neexistence integrovaného systému pro nakládání s odpady dobře organizovaný a fungující tříděný sběr odpadů se Středočeským krajem energetické využívání komunálních odpadů ve spalovně v Malešicích (ZEVO Malešice) 2014 uap

18 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problémy k řešení nástroji Mimo kompetenci územního plánování územního plánu Ověřit možnosti napojení lokalit, které nejsou dosud napojeny Vytvořit podmínky pro umístění přeložek vysokotlakých Zásobování vodou je v Praze (až na minimálně využívaný Problém snižování doby životnosti skládky odpadů na městský vodárenský systém. plynovodů vyvolaných stavbami celoměstského významu, záložní zdroj Podolí) zcela závislé na dálkových přivaděčích v Ďáblicích ukládáním komunálního odpadu vznikajícího Ověřit možnost napojení lokalit, které nejsou dosud napojeny zejm. významných dopravních staveb. vody z hlavních zdrojů VD Švihov (Želivka) a Káraného. mimo území hlavního města. na městskou stokovou síť. Prověřitmožnosti zásobování teplem na levém břehu Vltavy. Vytvářet podmínky pro udržení zlepšujícího se stavu obnovy Neexistence integrovaného systému pro nakládání s odpady Vytvořit podmínky proposílení vodárenské infrastruktury ve Vytvořit územní podmínky pro umísťování tepelných rozvodů a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. se Středočeským krajem. vztahu k dynamice rozvoje zastavitelných ploch v okrajových soustav CZT. Vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vypouštěné vody Recyklace směsného odpadu ukládaného na skládky částech města. Vytvořit podmínky pro budování a využívání sdílené do Vltavy z ÚČOV. a jeho následné využití. Vytvořit podmínky pro zkapacitnění plně vytížených nebo pasívní infrastruktury, zejm. sdružených tras elektronických Přítomnost balastních vod ve stokové síti, které zbytečně Problematika drobných černých skládek a jejich dynamický přetížených lokálních ČOV nebo přepojení na stokový systém komunikací (otevřené optické přístupové sítě, aj.). procházejí čistícím procesem a zatěžují lokální ČOV. vznik a následná kontrola a odstraňování. hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice rozvoje zastavitelných Vytvářet územní rezervy pro rozvoj a výstavbu zařízení Neoprávněné odvádění dešťových vod ze zastavěných ploch v okrajových částech města. pro nakládání s odpady s důrazem na tříděný sběr pozemků do oddílné (splaškové) stokové sítě. Omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a zpracování odpadů. Vytvářet podmínky pro revitalizace a rehabilitace zaklenutých a vytvořit podmínky pro možnost realizace protipovodňových opatření nestavebního charakteru. vodních toků, které mají negativní dopad jak na kapacitu toku, tak i na kvalitu vody. 00 Vytvářet předpoklady pro bezpečné a účelné řešení likvidace Nevhodné oddrenážování podzemních vod a tím i postupná srážkových vod. likvidace drobných vodních toků na území hl. m. Prahy Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldrů jako podzemními stavbami. opatření proti povodním a naopak jako opatření k nadlepšení Absence opatření nestavebního charakteru proti vysychání bezdeštných průtoků zejména u drobných vodních toků. vodních toků; nedostatečné využívání veřejně prospěšných Nenavrhovat zástavbu do záplavových území drobných opatření nestavebního charakteru (např. modelace terénu vodních toků, neboť jde o záplavová území průtočná. v zeleni, průlehy apod.) pro zlepšení mikroklimatu (zabránění Zachovat nezastavitelnost břehových koridorů podél toků, extrémnímu vysychání území, snížení prašnosti apod.) a to i v případě, že nejde o záplavová území nebo biokoridory. a zároveň jako ochrana před lokálními záplavami. Optimalizovat podmínky pro průchod velkých vod, Nepříznivý dělící efekt a rušivý prvek povrchově vedených upřesňovat vymezení záplavových území a jejich kategorizaci. tepelných napáječů v krajině (např. TN z Elektrárny Zajistit územní podmínky pro umístění potřebných plošných Mělník I.). zařízení a liniových vedení elektrizační soustavy. Nízký počet žádostí o dotace na přeměnu topných systémů Orientovat rozvoj systému zásobování zemním plynem na neušlechtilá paliva, nízké využívání obnovitelných zdrojů především na zabezpečení jeho bezpečnosti, spolehlivosti, energie. dostupnosti a dostatečné kapacity pro stávající i navrhovanou Nedostatečně využitý potenciál energetických úspor zástavbu. v budovách. uap 2014

19 18 SWOT: EKONOMICKÁ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) 810 Produkce 840 Péče o tělo 810 Produkce nevyváženost kapacit základních škol, kdy na velkých sídlištích jsou kapacity volné, zatímco v okrajových částech rozvinutý trh s moderními průmyslovými a skladovými klesající úroveň kriminality v posledních letech vysoké zatížení komunikací v důsledku značné koncentrace Prahy s dynamickým rozvojem bydlení místa chybí nemovitostmi Praha a její okolí je jednou z významných funkční integrovaný záchranný bezpečnostní systém města obchodních, skladovacích a logistickýchvelkokapacitních nedostatečné možnosti pro mimoškolní a zájmovou činnost logistických oblastí v rámci středoevropského prostoru a vysoká operativnost zásahů integrovaného záchranného komplexů na okrajích Prahy dětí a mládeže, zejména pro spontánní trávení volného času stabilizace potenciálně efektivních a lokálně příznivých systému nedostatečné tempo regenerace opuštěných průmyslových služby kulturních institucí neodpovídají úrovni evropských výrob a činností (obsluha města, vysoká přidaná hodnota, rovnoměrné rozmístění služeben městské policie ploch i blízko centra města metropolí ekologická přijatelnost) a hasičských stanic na území města malé využití zemědělských ploch pro produkci s přímým nedostatek systémových nástrojů podpory živého umění rozsáhlá nabídka specializovaných zdravotních služeb zásobováním města a inovativních projektů v lokálním rozměru 820 Obchod a služby tradice sportovních a zájmových organizací, jako je Sokol neexistence koncepčně vedené kreativní čtvrti nebo Skaut, tradice sportovních akcí 820 Obchod a služby nedostatek kulturních a volnočasových zařízení na velkých významné zastoupení strategických služeb s celoevropskou rozsáhlý přirozený rekreační potenciál území Prahy sídlištích působností relativně vysoká neobsazenost kancelářských ploch deficit kapacit sociálních služeb určitého typu v důsledku 00 dostatečná nabídka kvalitních kancelářských ploch rozsáhlá a diverzifikovaná maloobchodní síť ve starších objektech nižšího kvalitativního standardu dominantní postavení velkých nákupních center stárnutí populace - terénní pečovatelské služby, pobytové služby atraktivita Prahy jakodestinace s mimořádnou nabídkou a nadnárodních řetězců na úkor malých maloobchodních deficit kapacit asistenčních služeb, chráněného bydlení, městské a kongresové turistiky;dobrá dostupnost Prahy provozoven a drobných živnostníků azylových domů, nocleháren pro bezdomovce leteckou dopravou nedostatečná spolupráce veřejného a soukromého sektoru dostatečná kapacita a kvalita ubytovacích zařízení v oblasti cestovního ruchu 840 Péče o tělo pro cestovní ruch trvající nepříznivé hodnocení kvality některých služeb v cestovním ruchu; absence flexibilních pobytových relativně vyšší podíl obecné a majetkové kriminality 830 Péče o duši programů oproti zbytku Česka problémová kvalita části kapacit pro ubytování deficit kapacit pro zadržování delikventů, nepatřících vysoká koncentrace kapacit vědy a výzkumu, existence vysokoškolských studentů i skupin osob přicházejících primárně do zdravotnických zařízení(alkoholici, toxikomani, základních faktorů rozvoje znalostní ekonomiky za prací násilníci ap.) i pro vyšetřovací vazby a výkon trestu vysoká koncentrace institucí vysokoškolského vzdělávání omezená druhovost a nevyvážená skladba sportovních široká nabídka středních a vyšších odborných škol 830 Péče o duši zařízení, zejména nedostatek plaveckých bazénů a absence mimořádné kulturní dědictví, historické jádro Prahy komplexních center pohybové aktivity (památka UNESCO) malé využití výzkumné a vývojové základny pro inovační nedostatek příležitostí pro pohybovou rekreaci sídlo více než třetiny všech ekonomických subjektů funkci Prahy v celostátním měřítku i k řešení problémů neorganizované většinové populace z oblasti kulturních a kreativních průmyslů v ČR samotného města chátrání tradičních sportovišť z důvodu chybějící údržby vysoká koncentrace institucí a velká nabídka aktivit prostorové deficity a chybějící plochy pro rozvoj vysokých a nedostatku finančních prostředků v kultuře a umění v centru města škol, špatný technický stav objektů a nedostačující vybavení, angažovaný občanský a kulturní sektor s pozitivním včetně kolejí dopadem na rozvoj města (lokalit) nedostatečné kapacity mateřských škol rozsáhlá nabídka nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb 2014 uap

20 PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) 810 Produkce široká síť kulturních institucí a uměleckých škol 810 Produkce koncentrace problémových osob a osob závislých na sociální nabízejícíjedinečné zázemí pro rozvoj kulturních pomoci, nárůst počtu osob bez přístřeší a zhoršování jejich revitalizace některých bývalých průmyslových a výrobních a kreativních průmyslů pokračující intenzivní výstavba velkých skladovacích, zdravotní a sociální situace areálů na okrajích Prahy pro účely logistiky či nerušící výroby větší využívání škol jako polyfunkčních středisek pro aktivity obslužných a výrobních areálů znehodnocujících krajinu vyšší zapojení finančních zdrojů (vč. evropských) a komunitní a společenský život místních obyvatel i životní prostředí především v kontaktním pásmu Prahy 840 Péče o tělo pro růst inovační úrovně produkčních kapacit a zvýšení využití metody komunitního plánování pro vytvoření ztráta územních rezerv pro alokaci vhodných a ekonomicky konkurenceschopnosti nosných odvětví efektivní sítě sociálních služeb efektivních produkčních aktivit inovačního charakteru zvyšující se dopad globálních problémů terorismus, pomalé zavádění modernizačních prvků, zejména transferu organizovaný zločin, epidemie, změny klimatu 820 Obchod a služby 840 Péče o tělo nových technologií možný nárůst kriminality způsobený např. sociální nerovností (zvyšující se počet bezdomovců), mezinárodní využití transformačních území pro výstavbu nových zapojení Prahy do mezinárodních bezpečnostních struktur 820 Obchod a služby migrací či sociálním vyloučením kancelářských kapacit v rámci městské struktury nepotřebné armádní pozemky či budovy jako významné přebírání nevhodných zahraničních příkladů realizace zájem o výstavbu menších nákupních center v hustě rezervy města pro jiné využití nekoncepční výstavba nových kancelářských objektů, pompézních staveb pro vrcholový sport představujících riziko zalidněných oblastech, především na sídlištích prosazení Prahy v nových mezinárodních (celosvětových) nabídka wellness pobytů pro posílení zejména vnitrostátního cestovního ruchu vytváření neživých zón města přesycení trhu velkých nákupních center neuvážené výstavby naddimenzovaných diváckých arén bez perspektivy trvalé návštěvnosti 00 turistických programech s vysokou flexibilitou a kvalitou přeměna transformačních území pro volnočasové, sportovní silná konkurence jiných měst v cestovním ruchu, nedocenění mj. církevní turistika, cestování seniorů, návštěvy památek a rekreační aktivity občanů přínosu Prahy pro celou ČR UNESCO důsledné aplikování přijatékoncepce pražských břehů nová vlna ekonomické recese pokles využití ubytovacích pro koordinaci rozvoje prostoru řeky Vltavy kapacit, růst počtu turistů s menší kupní silou 830 Péče o duši 830 Péče o duši významná podpora rozvoje znalostní společnosti ze strany EU a vlády ČR a dostupnost finančních zdrojů ze strukturálních dynamický rozvoj znalostní společnosti v okolních státech, fondů EU na rozvoj této oblasti jehož tempo nebude v tuzemsku reflektováno a tím dojde realizace a respektování strategických dokumentů rozvoje ke zhoršení konkurenceschopnosti ČR a Prahy Prahy jako centra inovací a znalostí všemi zapojenými stagnace veřejného vysokého školství v důsledku partnery nevyhovujícího způsobu jejich financování, včetně spolupráce malých a středních podniků s výzkumem omezených zdrojů státu a vývojem při aplikaci poznatků do praxe přetrvávající nedostatek odborníků technických profesí partnerská spolupráce mezi středními školami silná konkurence evropských kulturních metropolí (Berlína a zaměstnavateli a Vídně) v nabídce živého umění a služeb pro kulturní podpora státu kulturních zařízení celostátního významu turismus na území Prahy zanedbání údržby či volba nevhodného využití sakrálních vysoká koncentrace institucí a kulturní nabídky tvořící staveb, znehodnocení jejich působení v území necitlivými potenciál k vytváření tematických kulturních klastrů stavebními záměry v bezprostředním okolí uap 2014

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

URBANISTICKÁ STRUKTURA

URBANISTICKÁ STRUKTURA URBANISTICKÁ STRUKTURA Urbanistická struktura města nebo území je tvořena A. Funkční a provozní strukturou B. Sociodemografickou strukturou C. Socioekonomickou strukturou D. Krajinně - ekologickou strukturou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU m 2 - LANŠKROUN

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU m 2 - LANŠKROUN POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 2 73 00 m 2 - LANŠKROUN Kraj Obec Katastrální území Pozemková parcela Výměra Cena Pardubický Lanškroun Lanškroun 8255 2 73 00 m 2 informace u makléře n Mírně svažitý pozemek

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - dobrá dopravní dostupnost - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - dostatečné

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Z01VÝKRES ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Hranice území Hranice zastavitelného území Hranice zastavěného území Čl. 8 Čl. 7 Transformační plochy Zastavitelná produkční transformační plocha Zastavitelná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více