Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /"

Transkript

1 Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014

2 Územně analytické podklady hl. m. Prahy / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077, Praha 2

3 obsah Hodnoty Hodnoty celoměstské Hodnoty dílčí Problémy Problémy celoměstské Problémy dílčí uap 2014

4 00 / uap 2014

5 4 SWOT: ŠIRŠÍ VZTAHY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) poloha Prahy ve středu Evropy, trvající atraktivita a prestiž nedostatečná úroveň spojení na nejvýznamnější získání inovačních impulsů pro řešení rozvoje Prahy města (konkurenční) města západní Evropy a na evropské na základě intenzívnější spolupráce s evropskými městy rychlý růst konkurence jiných evropských měst, stagnace poloha Prahy v těžišti Čech dopravní sítě a intenzívnějšího zapojení do mezinárodních programů pozice Prahy na trhu metropolí Evropy, Praha se dostává tradiční postavení Prahy jako střediska české státnosti málo rozvinutá koordinace aktivit a spolupráce mezi optimální a zodpovědné využití finančních prostředků mimo hlavní středoevropské rozvojové osy, a správy státu, vzdělanosti a kultury veřejným a soukromým sektorem (při prosazování zájmů ze zdrojů EU, zajišťující jejich maximální čerpání vznik nebo dlouhodobé trvání ekonomické (finanční) krize unikátní kulturně-historické dědictví světového významu, města v zahraničí) odstranění deficitů dopravní infrastruktury některých evropských států a tím i celkové oslabení EU mimořádná turistická přitažlivost Prahy nedostatečná koordinace Prahy a České republiky v oblasti nekoncepční přístup a komerční tlaky měnící Prahu nový komunikační vizuální styl Prahy využívaný v oblasti zahraničních aktivit na běžné velkoměsto s internacionální unifikací ztráta cestovního ruchu organizačně i věcně neúplné koordinační vazby Prahy jedinečnosti a atraktivity napojení na činnost unijních struktur EU se Středočeským krajem, neexistence dlouhodobého nepříznivý vliv turismu na unikátní celek Památkové zásadní přínos pražské ekonomické základny komplexního provázaného programu rozvoje rezervace hlavního města Prahy, jeho genia loci, nárůst cizích 00 pro hospodářství ČR nevyhovující úroveň regionální železniční dopravy nedokončenost Pražského okruhu vlivů nepříznivě ovlivňujících život města a překračujících míru tolerance občanů nestabilita většinově přijímaných rozvojových priorit nevyrovnaná kvalita a nestabilita veřejné správy s dopadem na kontinuitu platnosti dlouhodobých cílů, záměrů a priorit nevyužitý potenciál pro podporu rozvoje společnosti znalostí, pasivita při naplňování role Prahy jako inovačního centra a atraktivního místa pro investory dosud jen průměrná úroveň komunikačního a informačního propojení nepřipravenost obyvatel na větší otevřenost města nepříznivá pověst některých pražských služeb 2014 uap

6 1 1 5 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: ŠIRŠÍ VZTAHY Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Neúplnost a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci metropolitního regionu a návaznost na hlavní evropské sítě. Zvýšení významu železnice v regionální dopravě Malá stabilita a nejasná identifikace vhodných ploch a lokalit pro umístění významných stavebních akcí s mezinárodní prestiží. Absence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci města a příměstského území. Nedostatečná koncepce rozvoje rekreačního potenciálu a prostupnosti území. Chybějící propojení systému zeleně hl. m. Prahy se systémem zeleně v příměstském území.. Chybějící aktualizace některých částí koncepce zahraniční politiky z roku 2006, a na to navazujícího akčního programu. Reálné posouzení rozvojového potenciálu regionu (v některých segmentech nadhodnoceného) ve srovnání s konkurenčními metropolemi střední Evropy (vymezení reálných specifik a forem průniku atraktivit Prahy na trh evropských metropolí). Zvýšený investorský zájem zahraničních i tuzemských subjekt. Zlepšení vazeb na hlavní ekonomická centra střední Evropy, zejména na makroregion Mnichova. Využití polohy Prahy v Evropě k umístění sídla některého dalšího úřadu (agentury) EU nebo mezinárodních organizací a pro konání významných mezinárodních aktivit. Nekompromisní odstranění nedostatků stěžujících čerpání finančních zdrojů EU a racionální přístup k rozdělení sníženého objemu dotací. Tlaky na urbanisticky a provozně nepřiměřené využití Památkové rezervace hlavního města Prahy, které mohou ve svých důsledcích ovlivnit její postavení mezi památkami. Nedostatečná kvalita a chybějící koordinace informačních vazeb mezi pražskou radnicí a ostatními městskými částmi při propagaci hlavního města Prahy. Sjednocení postupů pro alokaci významných aktivit. Doplnění jednotného komplexního systému marketingu a pravidel jeho aktivní prezentace. Absence organizačně i věcně strukturovaného stabilního subjektu delegovaného samosprávným vedením, Prahy a Středočeského kraje, zaměřeného zejména na identifikaci společných problémů a při koordinaci přípravy rozvojových záměrů, vč. zajištění podmínek pro jejich realizaci. 00 uap 2014

7 6 SWOT: KRAJINA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) bohatá terénní morfologies nejvýznamnější osou tvořenou vysoký stupeň zornění zemědělské půdy a stále malý existence ploch zeleně ve Středočeském kraji, které by bylo údolím Vltavy, na kterou dostředně navazují údolí potoků podíl lesů na celkové rozloze města, s tím související nízký možné dále rozvíjet a propojit s pražskými plochami zeleně postupující suburbanizace pražského okolí, s tím související a hrany hřebenů, přirozených os propojujících střed města koeficient ekologické stability podstatné části pražské krajiny využití dotačních programů ze strukturálních fondů EU narušení rázu krajiny, zhoršení prostupnosti a častá ztráta s jeho periferií zvýšená rekreační zátěž a s tím související poškození i zdrojů tuzemských pro revitalizace vodních toků, různá vazeb (systém zeleně atd.) se Středočeským krajem zachovalá rozsáhlá území s přírodními a přírodě blízkými lesů i jiných přírodě blízkých prvků v důsledku jejich krajinotvorná opatřeníapod. výrazný rozdíl mezi cenami zemědělských pozemků ekosystémy, relativně vysoký podíl lesů s přírodě blízkou nedostatečné rozlohy a nerovnoměrného rozložení na území celoevropský trend preference čisté městské dopravy (veřejná a stavebních pozemků vyvolávající enormní tlaky vlastníků druhovou skladbou v některých okrajovýchoblastech města města doprava, pěší a cyklistická doprava atd.) pozemků na přeměnu na cenově výhodnější charakter existence většího počtu zvláště chráněných území národního ruderalizace vegetace, rozšiřování invazních druhů, vznik využití nových technologií ve stavebnictví vedoucích ke pozemků a vytvářející prostor pro spekulativní nákupy i mezinárodního významu rozsáhlých neudržovaných a neprostupných přírodních ploch zmenšení energetické náročnosti staveb, hlučnosti a prašnosti pozemků mimořádné kulturní dědictví v podobě historických zahrad bez jasného programu, které často vytvářejí bariéru v území při výstavbě; možnost využívání alternativních druhů riziko nevhodných technicistních břehových úprav Vltavy přítomnost obtížněji zastavitelných svahů se zelení, fragmentace a omezení průchodnosti krajiny především vytápění a Berounky v úsecích s dosud přírodním charakterem a to i v rámci vnitřního města v důsledku nárůstu uzavřených stavebních celků, zahušťování v souvislosti se záměrem splavnění obou řek přítomnost několika rozsáhlejších lesních komplexů komunikační sítě a místy i výstavby protihlukových opatření tlaky na zahušťování obytné zástavby na úkor stávající a parkových ploch uvnitř města nízký podíl parků zejména v jihovýchodní části Prahy, vegetace spolu se zábory rezerv pro monofunkční 00 potenciál pro vznik nové veřejné zeleně na plochách tzv. brownfields, zejména v hustě zastavěném území v oblasti holešovického meandru a na Zličíně, nízké zastoupení alejových výsadeb v uličním prostoru a jejich plochy zeleně stále častější výskyt období extrémně vysokých teplot nadprůměrná kvalita zemědělské půdy v okraji města (volné nedostatečná údržbav některých hustě zastavěných v důsledku klimatické změny krajině), především v severovýchodní a jihovýchodní části částech města stále častější výskyt období extrémních srážek, nebo období příznivé klima mírného klimatického pásu likvidace zeleně na rostlém terénu v některých vnitroblocích sucha v důsledku klimatické změny kvalitní monitorování a informační systém o stavu životního nevhodné technické úpravy mnoha koryt vodních toků přetrvávající akustické zatížení leteckým hlukem a hlukem prostředí ve městě, zejména o ovzduší, a pravidelná i v místech, kde to není nezbytné (např. v extravilánu) z navazující dopravy aktualizace informací znečištění povrchových toků v přímém důsledku lidské dostatečná ochrana krajiny ve městěv důsledku stávajícího rozšiřování protihlukových opatření jako součásti nových činnosti právního vymezení hranice mezi zastavěným a nezastavěným dopravních staveb vysoká eutrofizace vodních toků a nádrží územím rozsáhlé zpevněné plochy s omezeným vsakem srážek tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto a zrychleným odtokem vody z prostředí města mající její proměny v rekreační a přírodní zázemí města za následek ubývání vody v krajině a zhoršování destrukce přirozené městské struktury, stagnace stávajících mikroklimatických podmínek lokálních center spolu se zhoršením podmínek pro jejich relativně vysoký podíl obyvatel žijících v prostředí revitalizaci azvýšené nároky na dopravní obsluhuspolu se znečištěným ovzduším s nadměrným zatížením komunikační sítě Prahy, mimo relativně vysoký podíl obyvatel zasažených nadměrným jiné v důsledku výstavby kapacitních monofunkčních zón hlukem zejména v okolí komunikací s intenzivním dopravním a nekontrolovaného nárůstu sídel ve volné krajině v Praze provozem i v jejím kontaktním území riziko sesuvů na svazích podél okrajů křídových plošin tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost a sesuvů vyvolaných antropogenními vlivy projektů bez ohledu na skutečné potřeby obyvatel, limity a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na využívání zařízení občanské vybavenosti na území Prahy 2014 uap

8 1 1 7 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: KRAJINA Problémy k řešení nástroji Mimo kompetenci územního plánování územního plánu Přetrvávající upřednostňování rozvoje zástavby do volné Nevhodné využívání říčních a potočních niv, malý podíl Nezohlednění potřeby zachování prostupnosti krajiny krajiny před využíváním rezerv v již urbanizovaných stabilních forem zeleně a extenzivního hospodaření; u nových, zejména liniových staveb dopravní a technické oblastech.absence stanovení jasné hranice pro rozvoj nediferencovaný přístup (intravilán x extravilán) infrastruktury a velkých účelových areálů. městské krajiny (zastavěného území). k vodním tokům a jejich okolí. Dosud nezajištěné cílevědomé získávání potřebných pozemků Nedostatečná ochrana ZPF a srůstání zastavěných území Absence vymezení úseků vodních toků potenciálně vhodných pro výsadbu nových lesů. ve volné krajině, srůstání této zástavby s obcemi ve správním k revitalizaci. Nedostatečná údržba a doplňování stávajících vegetačních území Středočeského kraje. Nedostatečná územní ochrana pramenných oblastí vodních prvků. Nedostatek lesů s ohledem na potřeby hl. m. Prahy, vazby toků a cenných mokřadů (včetně jejich širšího okolí) i dalších Ovlivnění urbanizovaného území smyvy a splachy, do Středočeského kraje, vysoká rekreační zátěž stávajících území s významem pro územní retenci srážkových vod. vyplavování škodlivých látek do povodí a kontaminace vody lesů i jiných přírodě blízkých ploch. Problém stanovení zdůvodněného limitu růstu počtu v tocích splaškovými vodami prostřednictvím přepadů ze sítě Vysoký podíl zornění ZPF na území města,mimo jiné též obyvatel Prahy a jejích městských částí s ohledem na omezení jednotných kanalizací mají významný vliv na kvalitu vody v lokalitách s vysokým ochranným potenciálem zatravnění vyplývající z přírodních podmínek, zdrojů, dopravní obsluhy v drobných vodních tocích. (protierozní funkce, zajištění ploch pro rozliv vodních toků, hygienický a rekreační potenciál apod.). a životního prostředí. Absence nízkoemisních oblastí v rezidenčních zónách. Nadměrná eutrofizace povrchových vod s dopadem na špatnou kvalitu vody v nádržích. 00 Existence oblastí s velmi malým podílem různých tradičních Stabilizace tichých oblastí na území Prahy, kterých Zpřísnění opatření směřujících k omezování automobilové forem krajinné vegetace (meze, stromořadí, vysokokmenné je nedostatek, a jejich využití pro krátkodobou rekreaci dopravy ve městě; potřeba vymezení nízkoemisních zón sady atd.). obyvatel. a zavedení opatření směrujících ke zklidnění a výraznějšímu Nedostatečné zajištění územní ochrany přírodně hodnotných uplatnění stromové zeleně v uličních profilech komunikací ploch včetně nových ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000; v obytných zónách. hrozící izolace těchto ploch navrhováním nevhodného Regulace a zklidnění dopravy v obytných zónách funkčního využití okolí. Malá podpora emisně šetrné hromadné dopravy, cyklistiky Nedostatečná ochrana bezprostředního okolí přírodních a pěších tras. parků před velkoplošným rozvojem zástavby, který degraduje Nerealizace protihlukových opatření u stávajících krajinný ráz i uvnitř PřP. komunikací, kde jsou překračovány přípustné Chybějící jasná hierarchie městských parků a nedostatek hygienické limity. parkových ploch místního významu (veřejných prostranství Nedostatečná koordinace se Středočeským krajem se zelení) v dostupné vzdálenosti v některých částech při stanovení rozvoje obcí se zřetelem na dopravní kompaktně zastavěného území i v nové výstavbě, zábory a technickou infrastrukturu. stávajících ploch zeleně v zástavbě; nevhodné vedení inženýrských sítí bránící novým výsadbám dřevin. Nedostatečná ochrana krajinných dominant a pohledově exponovaných svahů, podílejících se na jedinečnosti obrazu města. uap 2014

9 8 SWOT: MĚSTO SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) časově i prostorově kontinuální rozvoj města preference výstavby v nezastavěném území ve vnější zóně využití dotačních titulů EU, státu a projektů PPP v oblasti živé a atraktivní historické jádro města, narůstající suburbanizace revitalizace města ve smyslu celoevropského trendu posílení přemíra legislativních opatření ovlivňující rozvoj centrální monocentrický charakter města stárnutí populace a zvyšující se počet osob rozvoje intravilánu měst oblasti města (památka UNESCO) prostorové rezervy pro umístění celoměstských funkcí v poproduktivním věku migrace cizinců nové pracovní síly pro pokrytí nezájem investorů o ponechávané rezervy pro založení center na transformačních plochách v centru růst počtu lidí bez domova nezajištěných profesí tlak na výstavbu na volných plochách v okraji a okolí města město je dlouhodobě atraktivní pro migranty, což vytváří nízká finanční dostupnost bydlení vzhledem k vysokým zájem obyvatel ČR i cizinců o bydlení v Praze, přitažlivost s nároky na vybavenost, infrastrukturu a dopravu předpoklad pro růst počtu obyvatel tržním cenám bytů a vysoké zatížení domácností náklady města pro osoby v produktivním věku v centru a vnitřním zvýšení sociálních nerovností a polarizace české společnosti vysoká a zvyšující se naděje dožití spojenými s bydlením městě (mj. v důsledku problémů se splácením hypoték, půjček dostatečná kapacita bytového fondu, jeho technická neúčinná bytová politika hl. m. Prahy, absence sociálního zájem investorů realizovat bytovou výstavbu v rámci a nájemného) a s tím spojený růst rezidenční segregace vybavenost a relativně vysoká obydlenost bydlení, zanedbatelná komunální výstavba a pokračující transformačních území a rovněž přizpůsobit některé stávající široká nabídka nových bytů, územní rezervy privatizace obecního bytového fondu kapacity v celoměstském centru pro trvalé bydlení pro další bytovou výstavbu úbytek bytů a obyvatel v centru města podpora vzniku veřejných prostranství v legislativě výrazná prostorová scéna města roztříštěná urbánní struktura a v územně plánovací dokumentaci rozmanitá urbánní struktura a kompoziční pestrost nekoncepční přístup k umísťování výškových a rozměrných nové celoevropské přístupy k řešení a k úpravám veřejného 00 unikátní panoramatické pohledy na město, unikátní veduty z četných vyhlídek staveb - narušování vizuální scény města a střešní krajiny neuvážené zásahy do měřítka a kapacit stávající zástavby prostoru zahrnuté do nových koncepčních materiálů (např. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. města Prahy, přijetí připravovaných koncepčních a legislativních nízká úroveň městského parteru a pomalá revitalizace Koncepce pražských břehů) dokumentů (např. Pražské stavební předpisy) veřejných prostorů zvyšující se zájem o užívání a rozvoj veřejných prostranství vysoký potenciál veřejných prostranství, prostorová preference prostorových nároků automobilové dopravy a doplňování center provázanost v rámci uspořádání veřejného prostoru volné plochy spojující město s okolní krajinou malý důraz na řešení prostupnosti ve stávající i navrhované (rekreační příležitosti, vytvoření zeleného prstence) zástavbě nezájem na odstraňování stávajících bariér a vytváření pravidel pro vznik systému veřejných prostranství 2014 uap

10 1 1 9 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: MĚSTO Problémy k řešení nástroji Mimo kompetenci územního plánování územního plánu Dlouhodobě nedokončené koncepce významných městských Preference ekonomické výhodnosti využití území na úkor lokalit a sídlištních založení, nedostatečné využití jejich urbanistických hledisek. potenciálu. Nedostatečná koordinace postupu dotčených orgánů Chybějící nabídka lokalit pro významné veřejné stavby a organizací při ochraně kulturních hodnot města a obtížné zajišťování ploch pro chybějící veřejné vybavení. (absence site managera). Úbytek funkce bydlení v centrální části města a její Nedůsledné uplatňování přijatých zásad a postupů orgány nedostačující ochrana s rozhodující pravomocí při nové výstavbě i rekonstrukcích Nedostatečné využití transformačních ploch využitelných objektů (nedostatečná stavební kázeň). pro bydlení Koncentrace škodlivin v ovzduší (plynů i prachových Chybějící občanská vybavenost a převažující monofunkčnost částic), které urychlují stárnutí objektů a negativně ovlivňují nových obytných celků. podmínky bydlení v některých částech města. Tlak na necitlivé zahušťování obytné zástavby, s důsledkem Příliš velká koncentrace turistických aktivit na malém snížení kvality obytného prostředí pro stávající obyvatele. Chybějící jednoznačná podpora výstavby uvnitř zastavěného území historického jádra Prahy (Královská cesta), která má za následek přetížení tohoto území. 00 území a na transformačních plochách Nedostatečná koordinace zájmů a záměrů se Středočeským Nedostatečná prostorová regulace a neexistující zásady krajem a sousedními obcemi pro umísťování výškových a rozměrných staveb. Stárnutí populace a zvyšující se počet osob v poproduktivním Chybějící pravidla pro posuzování staveb, které mohou věku, které mají zvýšené nároky na určité typy služeb negativně ovlivnit pražské veduty a způsoby života ve městě. Nevyjasněná koncepce transformačních území a ostatních Stěhování trvale bydlících obyvatel za administrativní morálně dožitých území. hranice města při pokračujícím využívání obslužné Chybějící charakteristika stabilizovaných území podporující infrastruktury Prahy. respekt k jejich struktuře a kompozici. Sociální degradace určitých lokalit ve městě. Chybějící pravidla pro vznik a nekoncepční přístup Relativně pomalétempo celkové regenerace, oprav a vybavení k veřejným prostranstvím, nevhodná preference dopravních sídlišť jako plnohodnotných městských částí. funkcí v rámci uspořádání veřejného prostoru. Chybějící prevence vzniku deprivovaných obytných částí Snižování prostupnosti území výstavbou uzavřených celků města a řešení sociálního bydlení. a neřešení stávajících omezení. Absence zákona o sociálním bydlení. Celkové přetížení centra města dopravou, nepříznivé Nebezpečí redukce obecního bytového fondu pod úroveň, prostorové aspekty dopravních staveb. která by městu umožňovala provádět jakoukoliv reálnou bytovou politiku. Nedostatečná preference výstavby na přestavbových plochách před volnými plochami. Pomalá a nedostatečná rekultivace a rehabilitace veřejných prostorů a městské zeleně. Špatná koordinace a neexistence programu pro využití určitých prostorů (oblasti související s řekou). uap 2014

11 10 SWOT: VYUŽITÍ ÚZEMÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) dostatek rezerv v zastavěném území města pro jeho rozvoj rozdrobenost zastavěného území zájem o posílení rozvoje městských a lokálních center a zajištění nezbytných podmínek jeho fungování v hranicích města vysoký podíl nezastavěného území zájem investorů o znovuvyužití devastovaných vnedostatečná ochrana krajiny ve městěv důsledku existující rezervy pro vnitřní územní rozvoj většiny městských a vysoký podíl produkčních krajinných ploch a zanedbaných území stávajícího právního vymezení hranice mezi zastavěným a lokálních center zahrnutí významných lesoparků a nezastavěných rekreačních zájem o doplnění přirozené mnohavrstevné struktury města, a nezastavěným územím vysoký podíl obytného území v zastavěném území ploch do právní hranice zastavěného území preferenci polyfunkčnosti a pestrosti využití výstavby tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto tradiční existence vysokoškolských zařízení v centru probíhající nová výstavba na volných nezastavěných její proměny v rekreační a přírodní zázemí města města podpora pestrosti městského prostředí plochách, generující zvýšené nároky na dopravu destrukce přirozené městské struktury, stagnace stávajících soustředění většiny občanské vybavenosti, pracovních lokálních center spolu se zhoršením podmínek pro jejich příležitostí a správy do centra Prahy revitalizaci azvýšené nároky na dopravní obsluhuspolu silné zaměření služeb a činností v celoměstském centru s nadměrným zatížením komunikační sítě Prahy, mimo na turisty a zaměstnance prestižních institucí a firem, jiné v důsledku výstavby kapacitních monofunkčních zón které zde mají sídlo a nekontrolovaného nárůstu sídel ve volné krajině v Praze nedostatečná občanská vybavenost a chybějící pracovní i v jejím kontaktním území příležitosti ve velkých sídlištních celcích a v nově tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost 00 zakládaných obytných souborech vysoké zatížení vltavských nábřeží automobilovou dopravou projektů bez ohledu na skutečné potřeby obyvatel, limity a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na využívání zařízení občanské vybavenosti na území Prahy 2014 uap

12 1 1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: VYUŽITÍ ÚZEMÍ Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Narušování racionální urbánní struktury Rozšiřování zastavěného území a zastavitelných ploch na úkor kvalitní zemědělské půdy a krajiny s potenciálem proměny k rekreačnímu využívání zejména tlak na kapacitní bytovou výstavbu nebo velkokapacitních obchodních center na volných plochách krajiny na okraji města a v kontaktním území Prahy, bez vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a bez potřebného občanského vybavení, generující neúměrné zatížení veřejných rozpočtů na infrastrukturu Chybějící celková koncepce umisťování celoměstsky významných staveb občanského vybavení Vznik monofunkčních zón, deformujících přirozené městské prostředí a generujících zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ze strany města nedostatečný management územní a pozemkové přípravy staveb významných veřejných budov, veřejného vybavení a vysokého školství Prosazování maximální ekonomické výhodnosti využití území bez ohledu na potřeby a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu. 00 uap 2014

13 12 SWOT: ROZVOJOVÝ POTENCIÁL SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) velký rozsah transformačních ploch v zastavěných velké množství ploch dle stávající územně plánovací zahraniční inspirace pro vytváření nástrojů územně plánovací částech města dokumentace umožňujících rozvoj v nezastavěném území dokumentace směřující k usnadnění vstupu investorů trvající investorský tlak na výstavbu na volných plochách vysoký podíl transformačních ploch s příznivými restriktivní funkční regulativy stávající územně plánovací do transformačních ploch v nezastavěném území v krajinné zóně města podmínkami pro rozvoj dokumentace, stavební uzávěry a nevyjasněné závazné zajištění podmínek státem pro rozvoj znalostní společnosti opakování globální ekonomické krize/recese znamenající rozvojové rezervy pro založení nových plnohodnotných podmínky pro výstavbu na významných transformačních v souladu se strategií Evropa 2020; naplnění nové Regionální stagnaci národní ekonomiky a další zhoršení fiskálních městských částí obsloužených kolejovými systémy plochách, svazující možnosti rychlé transformace území inovační strategie hl. m. Prahy možností státu při financování provozu i rozvoje města, hromadné dopravy málo rozvinuté vazby správy města a podnikatelských využití finančních zdrojů EUk posílení konkurenceschopnosti vč. realizace celostátně významných investic na jeho území otevřené podnikatelské prostředí, nadprůměrná ekonomická struktur, absence programu podpory podnikání Prahy (Operační program Praha pól růstu ČR) trvající mezinárodně vnímané aspekty ohrožující renomé výkonnost, příznivé ratingové hodnocení nestabilní hospodářská politika arostoucí zadlužení města, Prahy, mj. korupce, byrokracie, neúplná informovanost chybějící městská majetková strategie investorů při vstupu na pražský trh, problémové dopravní nedostatečná koordinace ekonomických aktivit Prahy napojení města na evropské sítě a Středočeského kraje obtížná majetková dostupnost ploch pro realizaci městské infrastruktury a výsadby zeleně uap

14 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: ROZVOJOVÝ POTENCIÁL Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Nedostatečné využívání územně plánovacích nástrojů pro nasměrování investorů do transformačních území. Nepružnost územně plánovací dokumentace, komplikující proces funkční a prostorové transformace území. Dokončení Regionální inovační strategie jako nástroje růstu konkurenceschopnosti ekonomické základny Prahy. Zvýšení participace státního rozpočtu na projektech národního a mezinárodního významu realizovaných v Praze. Přijetí a respektování dlouhodobé stabilizované strategie rozvoje městské ekonomiky Chybějící ekonomické nástroje a nedostatečná politická podpora pro upřednostnění přestavbových ploch před výstavbou na nezastavěných plochách. Vytvoření iniciačního prostředí pro využívání transformačních ploch - vybudování informační a servisní základny pro usnadnění vstupu do území Nejasná pravidla pro prodej městských pozemků a nakládání s ostatním majetkem města Vysoká intenzita dojížďky do zaměstnání silné proudy denní dojížďky do zaměstnání uvnitř města i přes jeho hranice, vysoké nároky na veřejnou dopravu a uliční síť. 00 uap 2014

15 14 SWOT: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) významná křižovatka historicky založených dopravních nedokončená páteřní dopravní infrastruktura celoevropský trend šetrnějšího chování k životnímu prostředí spojení republikového i evropského významu umocněná (především Pražský okruh, tramvajové tratě, metro, spojení společně s mediálním vlivem a větší informovaností enormní rozsah dopravy na území Prahy v porovnání příznivou polohou Prahy v rámci České republiky letiště s centrem města, přemostění Vltavy apod.) ovlivňující obyvatele města při volbě dopravního prostředku s ostatním územím ČR neodpovídající podílu investiční a středoevropského prostoru vylidňování centra města v kombinaci se značnou preferenci rozvoje ekologických dopravních systémů podpory státu při výstavbě celoměstských dopravních rostoucí význam železnice v rámci integrovaného dopravního koncentrací pracovních příležitostí vedoucí k zvýšené v rámci EU využít k podpoře výstavby prvních etap systémů systému v Praze včetně propojení s regionálními sídly mobilitě vysokorychlostních tratí (VRT) z evropských investičních suburbanizace v kontaktním území kolem Prahy s vysokými příznivý podíl veřejné dopravy na celkovém dopravním rozvoj monofunkčních obytných území v okrajových částech fondů (v Praze s efektem segregace dálkové a příměstské nároky na dopravní obsluhy výkonu Prahy i regionu zvyšující nároky na dopravní systémy železniční dopravy) nárůst individuální automobilové dopravy v příměstských rostoucí význam, kvalita a atraktivita Pražské integrované i dopravní výkon příznivá časová dosažitelnost Prahy z velké části České a okrajových oblastech Prahy zvyšující zatížení komunikační dopravy (PID) složité územně-technické a urbanistické podmínky v Praze republiky s perspektivou jejího dalšího zkrácení po dokončení sítě města významné zastoupení kolejových subsystémů v rámci komplikující možnosti řešení dopravních problémů dopravní infrastruktury státu výstavba logistických center na území města i v příměstských integrované veřejné dopravy nedostatečná kapacita hlavních železničních tratí, absence priorita výstavby Pražského okruhu v rámci investic státu oblastech podél zatížených kapacitních komunikací významný podíl tunelových úseků Městského okruhu většího počtu železničních stanic a zastávek do dopravní infrastruktury mezinárodního významu (podél D1 na území města i přilehlé zmírňující negativní dopady individuální automobilové rušení železničních vleček rozvoj letiště Praha/Ruzyně v souvislosti s výstavbou části regionu; D5, R6, R7, D8, R10, D na území regionu) 00 dopravy do území a eliminující bariérový efekt dopravní stavby negativní dopady automobilového provozu a kongescí na území města na životní prostředí (včetně zhoršení paralelní dráhy změna trendu vývoje automobilové dopravy značný rozsah tranzitní automobilové dopravy s vysokým podílem kamionů především v jihovýchodní části města velký podíl zrealizovaných úseků Městského okruhu mikroklimatických podmínek) na kvalitu a spolehlivost přírodní potenciál podél malých vodních toků pro rozvoj sítě (Jižní spojka, ul. Brněnská a Spořilovská) s častými nabízející kapacitní trasu pro automobilovou dopravu mimo povrchové MHD bezmotorové dopravy rozsáhlými kongescemi centrum města degradace veřejných uličních prostorů automobilovým komplikovanost a náročnost procesu přípravy příznivá časová dostupnost centra Prahy systémem metra provozem na úkor pěších a cyklistů dopravních staveb a železniční dopravou vysoké nároky na rozsah zpevněných ploch pro silniční snižování podílu nákladní lodní dopravy v rámci celé ČR a její rozvojové možnosti města v přímé vazbě (docházkové dopravu ve městě náhrada nákladní automobilovou dopravou vzdálenosti) na stávající stanice metra nebo železnici obtížně řešitelná problematika dopravy v klidu riziko městem neovlivnitelného vývoje letecké dopravy (např. Karlín, Holešovice-Bubny, Smíchov, Opatov, Vysočany) nedostatečná kapacita systému záchytných parkovišť P+R nepřiměřené požadavky hygienických předpisů a technických v Praze a regionu norem negativně ovlivňující kvalitu řešení dopravních staveb přetížení úseků metra a tramvajové sítě v centru včetně jejich investiční náročnosti a jejich urbanistické nedostatečné uplatnění urbanistických a architektonických začlenění do veřejného prostoru požadavků na zapojení dopravních staveb do veřejného narůstající provozní výdaje dopravního systému prostoru 2014 uap

16 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Problémy k řešení nástroji územního plánování Mimo kompetenci územního plánu Doporučení pro územně plánovací dokumentaci Neexistence značné části Pražského okruhu způsobuje Potřeba stabilizace výhledového uspořádání železničního Omezování IAD progresivně směrem k centrální oblasti Stabilizace systému hlavní komunikační sítě. přetrvávající zatížení území města tranzitní automobilovou uzlu v centru města. snižováním dopravního komfortu pro motorovou dopravu ve Při realizaci celoměstsky významné komunikační sítě dopravou. Nedokončená přestavba železničního uzlu Praha, omezená prospěch bezmotorové dopravy. respektovat prioritu výstavby Pražského okruhu (SOKP). Značné dopravní zatížení v omezených prostorových kapacita železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému Efektivnější využití telematiky k výraznějšímu ovlivnění Potvrdit Pražský okruh (SOKP) v dlouhodobě stabilizované trase. poměrech ulic stávající městské zástavby. spojení, komplikované podmínky pro zkapacitnění a usměrnění individuální automobilové dopravy na území města. Stabilizovat řešení východní části Městského okruhu. Řešení provozně problémových míst dopravní infrastruktury. železničního uzlu Praha v centrální oblasti města. Regulace parkování systémem zón placeného stání, naléhavá Prověřit a stabilizovat rozsah radiál. Značné intenzity automobilové dopravy z příměstských Nedostatečná kapacita hlavních vstupních železničních potřeba řešení podmínek pro parkování vozidel ve stávající Podpora rozvoje systému záchytných parkovišť P+R. oblastí Prahy na omezené silniční síti ve stávající historicky tratí vyvolaná neoddělením regionální a dálkové železniční zástavbě (snižující celkový dopravní výkon). S výjimkou Pražského okruhu (SOKP) upřednostnit výstavbu vzniklé zástavbě okrajových městských částí Prahy. dopravy. Riziko nedostatečného využívání zpoplatněných parkovacích kolejových systémů veřejné hromadné dopravy. Vysoké dopravní zatížení Městského okruhu a navazujících Absence železničního propojení letiště Praha/Ruzyně kapacit v obytné zástavbě v důsledku cen překračujících Oddělit dálkovou a regionální železniční dopravu nabídkou sběrných komunikací (Jižní spojka, ul. Brněnská, Spořilovská, a kvalitního železničního spojení Praha Kladno. kupní sílu místních obyvatel. nových úseků VRT. K Barrandovu a Kbelská). Malá hustota železničních stanic a zastávek. Optimalizace služebních a komerčních cest. Zajistit prostorové podmínky pro koridor trati Praha Kladno Vysoké intenzity automobilové dopravy na severojižní magistrále, její nepříznivý dělící efekt v kompaktní městské Chybějící přestupní vazby železnice MHD (např. Praha Malešice / Depo Hostivař, Rajská zahrada). Změna ve skladbě dopravních proudů (city-logistika, zásobování města). v rámci její modernizace, s připojením letiště Praha/Ruzyně. Vytvořit prostorové podmínky pro obnovu či výstavbu nových 00 zástavbě. Rušení železničních vleček, ztráta zavlečkovatelných území Opožděná příprava a realizace Pražského okruhu v úsporných železničních zastávek a stanic. Uspořádání ul. Průmyslové a Kbelské v oblasti Hloubětína. (např. Malešicko-hostivařská oblast). parametrech technického řešení chybějících úseků Prověřit územně-technické podmínky pro zkapacitnění Nevhodné řešení veřejného prostoru dopravně významných Rušení ploch pro lodní dopravu. a urychlená příprava jejich výstavby. železniční dopravy mezi centrální oblastí města místních komunikací ve stávající zástavbě s ohledem na pěší Nedostatečný rozsah cyklistické infrastruktury na území Karlovarská a Patočkova komunikace návrh účelného uspořádání a Smíchovským nádražím. a cyklistickou dopravu. města a chybějící vazby do regionu. a zkapacitnění prostorově omezených úseků ve stávající stopě. Vymezit terminály kombinované dopravy a rozsah plošných Nevhodné uspořádání MÚK Evropská Aviatická v souvislosti Tlak na novou převážně monofunkční zástavbu Radlická radiála stabilizace technického řešení. nároků zázemí nákladní železniční dopravy. s provozem na letišti Praha/Ruzyně. v nezastavitelném území, kde do budoucna není zajištěna Východní obchvat Písnice stabilizace technického řešení. Zachovat zavlečkování produkčních území. Nedostatečná nabídka parkovacích stání na území města. kvalitní kolejová veřejná doprava a tím zvyšující se nároky na Potřeba zmírnění negativního prostorového účinku Vytvořit prostorové podmínky pro rozvoj nových Absence kvalitních tangenciálních (kolejových) spojení MHD individuální automobilovou dopravu (např. Šeberov, Hrnčíře, stávajících nadřazených celoměstsky významných tramvajových tratí včetně odpovídajícího zázemí mezi jihozápadní a jižní částí města, mezi severozápadní Újezd, Křeslice, Pitkovice). komunikací (nové lávky pro pěší a cyklisty, zkvalitnění (tramvajové vozovny, opravny apod.). a severní částí města mimo oblast rozšířeného celoměstského uličního prostoru). Stabilizovat umístění koridorů tramvajových tangenciálních centra, která by přispěla k odlehčení dopravního systému Pomalý rozvoj systému záchytných parkovišť P+R. propojení významných částí města včetně rozšíření v centru města. Potřeba zlepšování podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu tramvajové sítě v centrální oblasti. Chybějící další kapacitní kolejové propojení v jižní části v rámci zkvalitňování uličního parteru. Řešit chybějící další kapacitní kolejové propojení jižní části Prahy. Prahy s centrem města, které by snížilo rozsah autobusové Pomalé tempo rozvoje tramvajové sítě v Praze. Rozšířit a stabilizovat přestupních terminály MHD (PID) MHD a nabídlo rovněž alternativní trasu pro případ opravy Potřeba optimalizace výhledového rozsahu letecké dopravy. na obvodě města. Nuselského mostu. Problém zajištění příznivých podmínek pro vodní dopravu. Stabilizovat plochy pro přiměřený rozvoj letecké dopravy. Značné zatížení úseků metra v centru Prahy při nedostatečné Neochota investorů podporovat systém P+R u stanic metra na Stabilizovat plochy a vytvořit prostorové podmínky pro rozvoj alternativní nabídce tramvajových propojení v centrální privátních pozemcích. všech typů vodní dopravy. části města. Nízká kultura prostředí některých důležitých železničních Vytvořit prostorové podmínky pro další rozvoj systému Absence některých vazeb v tramvajové síti stanic a zastávek, komplexní revitalizace nádražních objektů, bezpečné a dobře vybavené cyklistické dopravy. (např. v centru města). nádraží jako živý přestupní uzel s občanskou vybaveností. Zohlednit vymezený systém koridorů cyklistické Potřeba rozšíření a stabilizace přestupních terminálů MHD Integrace systémů PID a SID. infrastruktury (páteřních a hlavních cyklotras) a dále (PID) na obvodě města v zájmu snížení autobusové dopravy Potřeba kontinuální obnovy vozového parku veřejné dopravy. ho v podrobnějších návrzích rozpracovat a přiměřeně řešit. na komunikační síti města. Možnost využít fondů EU při výstavbě nových úseků metra, zkvalitňování veřejného prostoru a životního prostředí ve městě. uap 2014

17 16 SWOT: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) vysoký podíl domácností (přes 99) napojených na veřejný stáří rozvodů vody, jejich značná poruchovost a vysoké ztráty možnost získání příspěvků z fondů EU na zkvalitnění vodovod, kanalizaci a čistírny odpadních vod upravené vody ve vodovodní síti vodohospodářské a energetické infrastruktury) ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti energetického realizace protipovodňových opatření na Vltavě a Berounce stáří stokové sítě a s tím spojená netěsnost mnoha stok, možnost získání příspěvků z fondů EU na projekty revitalizace zásobování v krajních havarijních a krizových situacích zajišťovaných městem pronikání balastních vod do stokové sítě vodních toků a nádrží včetně úprav inundačních území (např. povodně) vysoká spolehlivost a dostatečné kapacitní zajištění nedostatečná účinnost čištění Ústřední čistírny odpadních a na realizaci dalších opatření v povodí zvyšujících ochranu ohrožení zásobování elektrickou energií při rozsáhlém zásobování energiemi vod s ohledem na evropské standardy kvality povrchových území před povodněmi výpadku elektrizační soustavy (tzv. Black-Out) dostatečná technická úroveň systémů energetické vod v recipientech dynamický rozvoj a konkurenční prostředí v oblasti ohrožení povrchových zdrojů vody (vodní dílo Švihov, Jizera, infrastruktury (zásobování plynem, zásobování elektrickou nedostatečná nebo již překročená kapacita velké části elektronických komunikací Vltava) nebo přivaděčů např. havárií nebo teroristickým energií, centrální zásobování teplem) lokálních čistíren odpadních vod využití nových technologií ve stavebnictví vedoucích útokem (biologické nebo chemické kontaminování, jedy) vysoký podíl domácností napojených na energetická média složitá problematika odvádění srážkových vod a hospodaření ke zmenšení energetické náročnosti staveb ohrožení území změnou přirozených odtokových poměrů přijatelná pro životní prostředí na zemní plyn ze sítě, s nimi v urbanizovaných územích ve vztahu k vodním tokům, možnost využívání alternativních druhů vytápění následkem soustředěné urbanizaces negativními vlivy na systémy centrálního zásobování teplem, aj. zejména v souvislosti se zvyšujícím se trendem nárůstu možnost získání dotace z fondů EU na sanaci starých skládek na drobné vodní toky systém elektronických komunikací svojí kapacitou zpevněných ploch v povodích drobných vodních toků a ekologických zátěží ohrožení až likvidace drobných vodních toků v místech, pokrývá současné i výhledové požadavky obyvatelstva spalování paliv jako jeden ze zdrojů znečištění ovzduší kde jsou prováděny podzemní liniové stavby 00 a podnikatelské sféry vysoký stupeň kolektorizace v celoměstském centru na území Prahy spolu s již převažujícím vlivem dopravy nízké využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (kanalizační sběrače, kolektory, dopravní stavby) vyčerpání kapacity stávající skládky komunálního odpadu a v sídlištní zástavbě neexistence integrovaného systému pro nakládání s odpady dobře organizovaný a fungující tříděný sběr odpadů se Středočeským krajem energetické využívání komunálních odpadů ve spalovně v Malešicích (ZEVO Malešice) 2014 uap

18 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problémy k řešení nástroji Mimo kompetenci územního plánování územního plánu Ověřit možnosti napojení lokalit, které nejsou dosud napojeny Vytvořit podmínky pro umístění přeložek vysokotlakých Zásobování vodou je v Praze (až na minimálně využívaný Problém snižování doby životnosti skládky odpadů na městský vodárenský systém. plynovodů vyvolaných stavbami celoměstského významu, záložní zdroj Podolí) zcela závislé na dálkových přivaděčích v Ďáblicích ukládáním komunálního odpadu vznikajícího Ověřit možnost napojení lokalit, které nejsou dosud napojeny zejm. významných dopravních staveb. vody z hlavních zdrojů VD Švihov (Želivka) a Káraného. mimo území hlavního města. na městskou stokovou síť. Prověřitmožnosti zásobování teplem na levém břehu Vltavy. Vytvářet podmínky pro udržení zlepšujícího se stavu obnovy Neexistence integrovaného systému pro nakládání s odpady Vytvořit podmínky proposílení vodárenské infrastruktury ve Vytvořit územní podmínky pro umísťování tepelných rozvodů a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. se Středočeským krajem. vztahu k dynamice rozvoje zastavitelných ploch v okrajových soustav CZT. Vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vypouštěné vody Recyklace směsného odpadu ukládaného na skládky částech města. Vytvořit podmínky pro budování a využívání sdílené do Vltavy z ÚČOV. a jeho následné využití. Vytvořit podmínky pro zkapacitnění plně vytížených nebo pasívní infrastruktury, zejm. sdružených tras elektronických Přítomnost balastních vod ve stokové síti, které zbytečně Problematika drobných černých skládek a jejich dynamický přetížených lokálních ČOV nebo přepojení na stokový systém komunikací (otevřené optické přístupové sítě, aj.). procházejí čistícím procesem a zatěžují lokální ČOV. vznik a následná kontrola a odstraňování. hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice rozvoje zastavitelných Vytvářet územní rezervy pro rozvoj a výstavbu zařízení Neoprávněné odvádění dešťových vod ze zastavěných ploch v okrajových částech města. pro nakládání s odpady s důrazem na tříděný sběr pozemků do oddílné (splaškové) stokové sítě. Omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a zpracování odpadů. Vytvářet podmínky pro revitalizace a rehabilitace zaklenutých a vytvořit podmínky pro možnost realizace protipovodňových opatření nestavebního charakteru. vodních toků, které mají negativní dopad jak na kapacitu toku, tak i na kvalitu vody. 00 Vytvářet předpoklady pro bezpečné a účelné řešení likvidace Nevhodné oddrenážování podzemních vod a tím i postupná srážkových vod. likvidace drobných vodních toků na území hl. m. Prahy Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldrů jako podzemními stavbami. opatření proti povodním a naopak jako opatření k nadlepšení Absence opatření nestavebního charakteru proti vysychání bezdeštných průtoků zejména u drobných vodních toků. vodních toků; nedostatečné využívání veřejně prospěšných Nenavrhovat zástavbu do záplavových území drobných opatření nestavebního charakteru (např. modelace terénu vodních toků, neboť jde o záplavová území průtočná. v zeleni, průlehy apod.) pro zlepšení mikroklimatu (zabránění Zachovat nezastavitelnost břehových koridorů podél toků, extrémnímu vysychání území, snížení prašnosti apod.) a to i v případě, že nejde o záplavová území nebo biokoridory. a zároveň jako ochrana před lokálními záplavami. Optimalizovat podmínky pro průchod velkých vod, Nepříznivý dělící efekt a rušivý prvek povrchově vedených upřesňovat vymezení záplavových území a jejich kategorizaci. tepelných napáječů v krajině (např. TN z Elektrárny Zajistit územní podmínky pro umístění potřebných plošných Mělník I.). zařízení a liniových vedení elektrizační soustavy. Nízký počet žádostí o dotace na přeměnu topných systémů Orientovat rozvoj systému zásobování zemním plynem na neušlechtilá paliva, nízké využívání obnovitelných zdrojů především na zabezpečení jeho bezpečnosti, spolehlivosti, energie. dostupnosti a dostatečné kapacity pro stávající i navrhovanou Nedostatečně využitý potenciál energetických úspor zástavbu. v budovách. uap 2014

19 18 SWOT: EKONOMICKÁ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY (stávající příznivé charakteristiky Prahy) (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) 810 Produkce 840 Péče o tělo 810 Produkce nevyváženost kapacit základních škol, kdy na velkých sídlištích jsou kapacity volné, zatímco v okrajových částech rozvinutý trh s moderními průmyslovými a skladovými klesající úroveň kriminality v posledních letech vysoké zatížení komunikací v důsledku značné koncentrace Prahy s dynamickým rozvojem bydlení místa chybí nemovitostmi Praha a její okolí je jednou z významných funkční integrovaný záchranný bezpečnostní systém města obchodních, skladovacích a logistickýchvelkokapacitních nedostatečné možnosti pro mimoškolní a zájmovou činnost logistických oblastí v rámci středoevropského prostoru a vysoká operativnost zásahů integrovaného záchranného komplexů na okrajích Prahy dětí a mládeže, zejména pro spontánní trávení volného času stabilizace potenciálně efektivních a lokálně příznivých systému nedostatečné tempo regenerace opuštěných průmyslových služby kulturních institucí neodpovídají úrovni evropských výrob a činností (obsluha města, vysoká přidaná hodnota, rovnoměrné rozmístění služeben městské policie ploch i blízko centra města metropolí ekologická přijatelnost) a hasičských stanic na území města malé využití zemědělských ploch pro produkci s přímým nedostatek systémových nástrojů podpory živého umění rozsáhlá nabídka specializovaných zdravotních služeb zásobováním města a inovativních projektů v lokálním rozměru 820 Obchod a služby tradice sportovních a zájmových organizací, jako je Sokol neexistence koncepčně vedené kreativní čtvrti nebo Skaut, tradice sportovních akcí 820 Obchod a služby nedostatek kulturních a volnočasových zařízení na velkých významné zastoupení strategických služeb s celoevropskou rozsáhlý přirozený rekreační potenciál území Prahy sídlištích působností relativně vysoká neobsazenost kancelářských ploch deficit kapacit sociálních služeb určitého typu v důsledku 00 dostatečná nabídka kvalitních kancelářských ploch rozsáhlá a diverzifikovaná maloobchodní síť ve starších objektech nižšího kvalitativního standardu dominantní postavení velkých nákupních center stárnutí populace - terénní pečovatelské služby, pobytové služby atraktivita Prahy jakodestinace s mimořádnou nabídkou a nadnárodních řetězců na úkor malých maloobchodních deficit kapacit asistenčních služeb, chráněného bydlení, městské a kongresové turistiky;dobrá dostupnost Prahy provozoven a drobných živnostníků azylových domů, nocleháren pro bezdomovce leteckou dopravou nedostatečná spolupráce veřejného a soukromého sektoru dostatečná kapacita a kvalita ubytovacích zařízení v oblasti cestovního ruchu 840 Péče o tělo pro cestovní ruch trvající nepříznivé hodnocení kvality některých služeb v cestovním ruchu; absence flexibilních pobytových relativně vyšší podíl obecné a majetkové kriminality 830 Péče o duši programů oproti zbytku Česka problémová kvalita části kapacit pro ubytování deficit kapacit pro zadržování delikventů, nepatřících vysoká koncentrace kapacit vědy a výzkumu, existence vysokoškolských studentů i skupin osob přicházejících primárně do zdravotnických zařízení(alkoholici, toxikomani, základních faktorů rozvoje znalostní ekonomiky za prací násilníci ap.) i pro vyšetřovací vazby a výkon trestu vysoká koncentrace institucí vysokoškolského vzdělávání omezená druhovost a nevyvážená skladba sportovních široká nabídka středních a vyšších odborných škol 830 Péče o duši zařízení, zejména nedostatek plaveckých bazénů a absence mimořádné kulturní dědictví, historické jádro Prahy komplexních center pohybové aktivity (památka UNESCO) malé využití výzkumné a vývojové základny pro inovační nedostatek příležitostí pro pohybovou rekreaci sídlo více než třetiny všech ekonomických subjektů funkci Prahy v celostátním měřítku i k řešení problémů neorganizované většinové populace z oblasti kulturních a kreativních průmyslů v ČR samotného města chátrání tradičních sportovišť z důvodu chybějící údržby vysoká koncentrace institucí a velká nabídka aktivit prostorové deficity a chybějící plochy pro rozvoj vysokých a nedostatku finančních prostředků v kultuře a umění v centru města škol, špatný technický stav objektů a nedostačující vybavení, angažovaný občanský a kulturní sektor s pozitivním včetně kolejí dopadem na rozvoj města (lokalit) nedostatečné kapacity mateřských škol rozsáhlá nabídka nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb 2014 uap

20 PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy) (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy) 810 Produkce široká síť kulturních institucí a uměleckých škol 810 Produkce koncentrace problémových osob a osob závislých na sociální nabízejícíjedinečné zázemí pro rozvoj kulturních pomoci, nárůst počtu osob bez přístřeší a zhoršování jejich revitalizace některých bývalých průmyslových a výrobních a kreativních průmyslů pokračující intenzivní výstavba velkých skladovacích, zdravotní a sociální situace areálů na okrajích Prahy pro účely logistiky či nerušící výroby větší využívání škol jako polyfunkčních středisek pro aktivity obslužných a výrobních areálů znehodnocujících krajinu vyšší zapojení finančních zdrojů (vč. evropských) a komunitní a společenský život místních obyvatel i životní prostředí především v kontaktním pásmu Prahy 840 Péče o tělo pro růst inovační úrovně produkčních kapacit a zvýšení využití metody komunitního plánování pro vytvoření ztráta územních rezerv pro alokaci vhodných a ekonomicky konkurenceschopnosti nosných odvětví efektivní sítě sociálních služeb efektivních produkčních aktivit inovačního charakteru zvyšující se dopad globálních problémů terorismus, pomalé zavádění modernizačních prvků, zejména transferu organizovaný zločin, epidemie, změny klimatu 820 Obchod a služby 840 Péče o tělo nových technologií možný nárůst kriminality způsobený např. sociální nerovností (zvyšující se počet bezdomovců), mezinárodní využití transformačních území pro výstavbu nových zapojení Prahy do mezinárodních bezpečnostních struktur 820 Obchod a služby migrací či sociálním vyloučením kancelářských kapacit v rámci městské struktury nepotřebné armádní pozemky či budovy jako významné přebírání nevhodných zahraničních příkladů realizace zájem o výstavbu menších nákupních center v hustě rezervy města pro jiné využití nekoncepční výstavba nových kancelářských objektů, pompézních staveb pro vrcholový sport představujících riziko zalidněných oblastech, především na sídlištích prosazení Prahy v nových mezinárodních (celosvětových) nabídka wellness pobytů pro posílení zejména vnitrostátního cestovního ruchu vytváření neživých zón města přesycení trhu velkých nákupních center neuvážené výstavby naddimenzovaných diváckých arén bez perspektivy trvalé návštěvnosti 00 turistických programech s vysokou flexibilitou a kvalitou přeměna transformačních území pro volnočasové, sportovní silná konkurence jiných měst v cestovním ruchu, nedocenění mj. církevní turistika, cestování seniorů, návštěvy památek a rekreační aktivity občanů přínosu Prahy pro celou ČR UNESCO důsledné aplikování přijatékoncepce pražských břehů nová vlna ekonomické recese pokles využití ubytovacích pro koordinaci rozvoje prostoru řeky Vltavy kapacit, růst počtu turistů s menší kupní silou 830 Péče o duši 830 Péče o duši významná podpora rozvoje znalostní společnosti ze strany EU a vlády ČR a dostupnost finančních zdrojů ze strukturálních dynamický rozvoj znalostní společnosti v okolních státech, fondů EU na rozvoj této oblasti jehož tempo nebude v tuzemsku reflektováno a tím dojde realizace a respektování strategických dokumentů rozvoje ke zhoršení konkurenceschopnosti ČR a Prahy Prahy jako centra inovací a znalostí všemi zapojenými stagnace veřejného vysokého školství v důsledku partnery nevyhovujícího způsobu jejich financování, včetně spolupráce malých a středních podniků s výzkumem omezených zdrojů státu a vývojem při aplikaci poznatků do praxe přetrvávající nedostatek odborníků technických profesí partnerská spolupráce mezi středními školami silná konkurence evropských kulturních metropolí (Berlína a zaměstnavateli a Vídně) v nabídce živého umění a služeb pro kulturní podpora státu kulturních zařízení celostátního významu turismus na území Prahy zanedbání údržby či volba nevhodného využití sakrálních vysoká koncentrace institucí a kulturní nabídky tvořící staveb, znehodnocení jejich působení v území necitlivými potenciál k vytváření tematických kulturních klastrů stavebními záměry v bezprostředním okolí uap 2014

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

SWOT. analýza. weaknesses. strenghts. opportunities. threats. silné stránky. slabé stránky. příležitosti. hrozby

SWOT. analýza. weaknesses. strenghts. opportunities. threats. silné stránky. slabé stránky. příležitosti. hrozby S silné stránky strenghts příležitosti W slabé stránky weaknesses O opportunities T hrozby threats SWOT analýza Metoda SWOT analýzy, hodnotící silné a slabé stránky města, jeho rozvojové příležitostí i

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města 1 Dílčí SWOT analýzy vychází ze SWOT analýz prioritních oblastí stanovených v rámci strategického plánování města. Ekonomika + Vysoká různorodost ekonomických činností

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více