STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 PUTUJEME ZA BAROKEM Realizační tým Metodik Mgr. Ivana Vaňková Učitel / Předmět Mgr. Ivana Vaňková / český jazyk RNDr. Miroslava Hanzalová / matematika Mgr. Pavel Rafaj / zeměpis Anotace Projektový den Putujeme za barokem je zaměřen na seznámení se s významnými barokními památkami Vysočiny, především s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a dalšími pamětihodnostmi města Žďár n. Sázavou. V rámci jednodenní exkurze se žáci 2. ročníku setkají i s malířskými, sochařskými a slovesnými památkami doby baroka. Tematicky je projektový den koncipován jako opakování a rozšíření znalostí z předmětu český jazyk a literatura a pochopení možností využití v praxi. Kromě znalostí z předmětu český jazyk a literatura budou na finálních výstupech žáci aplikovat své znalosti z předmětů zeměpis a matematika. Smyslem exkurze je zároveň seznámit žáky s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře jakožto jednou z památek zapsaných na prestižním Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a prohloubit tak v nich vědomí hodnoty kulturního dědictví a nutnosti jeho ochrany. Cíl projektového dne Hlavním cílem realizovaného projektového dne je seznámení se s významnou památkou kraje Vysočina, kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a dalšími památkami tohoto města, které jsou stejně jako poutní kostel spojeny s osobností významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla nebo se váží ke stejné umělecké epoše. Žáci si tak budou moci prohlédnout reálné památky doby baroka a aplikovat své kulturně-historické znalosti o tomto uměleckém směru. Kromě památek hmotné kultury se žáci seznámí i s památkami umění slovesného. Z pohledu dalších zapojených předmětů pak získají širší přehled o tvorbě Santiniho-Aichla na Vysočině a o památkách zapsaných na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zajímavou dílčí činností jsou pak úkoly, které žákům umožní získat vhled do matematických zákonitostí Santiniho staveb. Obecným cílem projektového dne je rovněž podpořit v žácích vědomí hodnoty kulturního dědictví a nutnosti jeho ochrany. Mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura (umělecký směr baroko a jeho znaky v různých druzích umění, literární tvorba doby baroka, odborný styl a zpracování informací, výklad) Matematika (matematické výpočty zadané číselnou i obecnou formou, planimetrie,

2 stereometrie) Zeměpis (památky UNESCO v ČR / na Vysočině, Santiniho dílo na Vysočině) Popis realizace dílčího projektu / projektového dne V přípravné fázi projektového dne se žáci zaměří na shrnutí dosavadních poznatků ze zapojených předmětů. V předmětu český jazyk a literatura to budou činnosti zaměřené na zopakování a aktivizaci učiva tematických celků Kulturní dědictví a jeho ochrana", "Umění a jeho druhy", "Literární druhy a žánry", "Baroko a jeho znaky v jednotlivých druzích umění", v jazyce pak budou úkoly směřovány hlavně do oblasti stylistiky (zde hlavně odborný styl a jeho útvary s důrazem na zpracování odborného výkladu). V rámci předmětu matematika žáci formou pracovních listů řeší problémové úlohy založené na probraných matematických operacích a tematicky se vážící k tématu projektového dne. V činnostech spojených s předmětem zeměpis pak žáci vyhledávají informace k zadanému tematickému bloku (např. Santiniho památky na Vysočině, Památky UNESCO v ČR a na Vysočině) a zpracovávají je formou prezentace či textu ve wordu. Vlastní projektový den pak žáky zavede do Žďáru nad Sázavou, kde navštíví poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a absolvují jeho komentovanou prohlídku. Následně projdou naučnou stezku, na jejíž trase se nachází jak několik dalších děl Santiniho, tak několik cenných barokních staveb. Poznávání baroka bude doplněno o návštěvu Muzea knihy, kde žáci získají představu tentokrát o literární tvorbě daného období, seznámí se s historií knižní produkce v době baroka a prohlédnou si i vybavení středověkého skriptoria či klášterní knihovny. Ve fázi navazující na projektový den pak budou žáci zpracovávat informace, které načerpali jak během exkurze, tak studiem odborných pramenů, a vytvoří vlastní text představující z umělecko-historického pohledu poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Vyhodnocení projektového dne Projektový den naplnil cíle, které byly před jeho realizací vytčeny, žáci se v jeho průběhu dozvěděli řadu nových informací kulturně-historického charakteru, měli možnost navštívit objekt, který patří ke skvostům české architektury období baroka. Zároveň na dalšch příkladech barokních děl mohli konfrontovat své dosavadní znalosti s reálnými projevy uměleckého směru. Vytvořili si ucelenější přehled o významných kulturních památkách v našem kraji a seznámili se i s možnostmi jejich ochrany. Z diskuze se žáky vyplynulo, že projektový den splnil i jejich očekávání a byl pro ně přínosný i z toho pohledu, že většina z nich navštívila město Žďár nad Sázavou úplně poprvé a ačkoli o existenci kostela sv. Jana Nepomuckého většinou povědomí měli, informace o této památce jim chyběly. Stejně tak je překvapilo, že architekt Santini realizoval některá ze svých děl i v bližším okolí Pelhřimova. Projektový den a činnosti s ním spojené tak může být využit jako odrazový můstek pro další aktivity vedoucí k lepšímu poznávání našeho kraje a jeho památek. Výstupy projektového dne 1. PL Dějiny knihy - baroko, CJL 2. Kostel sv. Jana Nepomuckého - výklad, CJL 3. Osmistěn, MAT

3 4. Pěticípá hvězda, MAT 5. Památky UNESCO - prezentace, ZEM 6. Památky J. Santiniho-Aichla - prezentace Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne

4

5

6 Název projektového dne Učitel Materiál pro žáky Putujeme za barokem Ivana Vaňková - CJL Kostel sv. Jana Nepomuckého - výklad

7 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře HISTORIE (zpracovaly K. Jírů, S Másilková) Záměr na stavbu poutního kostela pojal žďárský opat Václav Vejmluva v roce 1719 po otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého. Travnatý vršek nad městem nazývaný původně Černý les nebo také Strmá hora přejmenoval opat Vejmluva na Zelenou horu, a to podle vrchu u Nepomuku, odkud Jan Nepomucký pocházel. Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se mohla zrealizovat díky úzké spolupráci dvou lidí, opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Právě jemu svěřil opat žďárského kláštera úkol zrealizovat stavbu svatostánku, který měl být zasvěcen osobnosti, jíž si opat Vejmluva velmi vážil. Příprava projektu probíhala od konce dubna do začátku srpna roku Architekt vycházel z nástinu, který obdržel od opata Vejmluvy, který zastával myšlenku, že Zadání patří otcům, provedení umělci. Santinimu však prezentoval poměrně přesnou představu o zamýšlené podobě připravované stavby. Hlavním požadavkem, se kterým se architekt musel vypořádat, bylo naplnění představy opata Vejmluvy o tvaru kostela, který měl být "hvězdou mezi hvězdami".

8 Základní kámen stavby byl položen 16. května 1720 a celá výstavba byla velmi rychlá, což však pro Santiniho nebylo nic neobvyklého. Chrám byl vysvěcen dne 27. září Santini tak pojal projekt velmi individuálně a bez ohledů na tehdejší dobové zvyklosti v oblasti tvarů církevních staveb. Představu opata Vejmluvy naplnil beze zbytku a i po dokončení vlastní stavby spolu obě osobnosti ještě dlouhá léta spolupracovaly v oblasti použité symboliky v exteriéru i interiéru kostela. Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

9 UMÍSTĚNÍ KOSTELA V KRAJINĚ (zpracoval A. Zdvihal, D. Blažek) Prvním úkolem při stavbě kostela bylo vybrat vhodné místo, kde bude kostel umístěn. Bylo třeba, aby vybrané místo jednak splňovalo prostorové nároky na stavbu, jednak aby umocnilo a podtrhlo působivost nevšedního stavebního celku. Jako vhodné místo bylo zvoleno návrší ležící na východ od žďárského kláštera. Jednalo se o pahorek zvaný Černý les, který byl ve skutečnosti opravdu porostlý hustým lesem. Před stavbou byl porost na návrší vykácen a pahorek byl přejmenován na Zelenou horu. Toto pojmenování odkazovalo na mateřský klášter žďárského řeholního domu a zároveň místo, kde se Jan Nepomucký narodil. Díky vymýcení lesa se zde postavený objekt okamžitě stal dominantou celého okolí. Tento ideální stav ale netrval dlouho, jelikož se plocha kolem areálu začala využívat. Podle dostupných materiálů byla plocha v roce 1839 částečně zalesněna, volné plochy se pak využívaly jako pastviny pro dobytek. I když majitel panství usiloval o zalesnění celé plochy, nebylo mu celkové zalesnění doporučeno. Jako lepší varianta se jevilo vybudování anglického parku kolem areálu, ke kterému nedošlo z důvodu vysokých finančních nároků. Nakonec byl vybudován taneční sál pro kulturní vyžití obyvatel Žďáru a zbytek plochy byl zalesněn. Zalesnění přečkalo až do počátku 21. století, kdy byly v rámci revitalizace celého prostoru stromy opět vykáceny. Návštěvníc i tak dnes mohou kostel Zelená hora vidět stejně jako v dobách jeho největší slávy. Místo krásné na pohled však s sebou nese nevýhodu neustálého působení přírodních vlivů, které způsobují rychlejší opotřebování budovy a jsou tedy nutné častější zásahy stavitelů.

10 SYMBOLIKA (zpracoval T. Kahoun) V kostele sv. Jana Nepomuckého najdeme řadu prvků, které se symbolicky vztahují ke známé legendě o Janu Nepomuckém, ale například i k osobnosti opata Vejvody, který stál u zrodu myšlenky založení kostela. Celý kostel je postavený na půdorysu pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má odkazovat na legendu o Janu Nepomuckém, která vypráví, že ve chvíli, kdy byl Jan Nepomucký utopen ve Vltavě, bylo na nebi 5 hvězd. V jiném podání to prý bylo tak, že se nad místem, kde světec utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Symbolika čísla pět se v celé stavbě opakuje ještě několikrát: do areálu kostela je možné vejít pěti vchody, v kostele najdeme pět kaplí a pět oltářů. Pět písmen má i latinské slovo TACUI, které znamená MLČEL JSEM a podle legendy souvisí s okolnostmi smrti Jana Nepomuckého, který prý zaplatil životem za to, že jako zpovědník královny Žofie odmítl prozradit její zpovědní tajemství. OSOBNOST SVĚTCE SV. JANA NEPOMUCKÉHO (zpracovaly M. Semorádová, M. Šejnostová) Sv. Jan Nepomucký nebo také Johánek z Pomuka se narodil mezi lety v Pomuku, v místě, kde dnes stojí barokní kostel, který je mu zasvěcený. Byl generálním vikářem pražského arcibiskupa a jako mučedník se stal jedním z českých patronů. Zemřel 20. března 1393 v Praze. Otec Jana Nepomuckého byl rychtářem v Pomuku. O jeho matce nejsou žádné doložené důkazy. Studoval v cisterciáckém klášteře u kostela sv. Jakuba, ve kterém byl pravděpodobně pokřtěn, také na pražské Karlově univerzitě a církevní právo v italském Padově. V roce 1369 začal působit jako veřejný notář v Praze, dále jako hlavní písař. V roce 1380 se stal oltářníkem ve svatovítském kostele sv. Erharda a sv. Otilie a také farářem u sv. Havla. Na Padovské univerzitě začal mezi lety 1383 a 1387 studovat církevní právo. Toto studium ukončil jako doktor dekretů. Později byl kanovníkem a advokátem pražské kapituly. Legenda o umučení sv. Jana Nepomuckého je poměrně známá. Méně známé jsou skutečné historické skutečnosti, které vedly ke smrti tohoto kanovníka. Hlavní příčinou jeho smrti byl totiž mocenský spor mezi králem a arcibiskupem Janem z Jenštejna, jejichž vyvrcholením bylo zatčení arcibiskupa i s jeho doprovodem v Praze. Arcibiskupovi se podařilo uprchnout, ale jeho společníci byli po výslechu v kapitulní síni na Pražském hradě převezeni na Staroměstskou radnici, kde byli podrobeni výslechu a také krutému mučení. Na jeho následky Jan Nepomucký zemřel.

11 Tělo sv. Jana Nepomuckého bylo svrženo do Vltavy a o měsíc později, teda 17. dubna 1393 byl pohřben v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Díky legendám se Jan Nepomucký stal symbolem cti a mlčenlivosti a jedním z patronů české země. Blahořečen a prohlášen za svatého byl ve 20. letech v 18. století, několik let poté, co po exhumaci jeho těla byla objevena neporušená tkáň, která byla mylně označena za jazyk. Jan Nepomucký se stal symbolem mlčenlivosti, ochráncem mostů a tajemství, patronem soudců, lodníků, vorařů a mlynářů. Prameny:

12

13

14

15

16

17 Název projektového dne Učitel Materiál pro žáky Putujeme za barokem Mgr. Pavel Rafaj - zem. Památky UNESCO

18

19

20

21

22

23

24 Název projektového dne Učitel Materiál pro žáky Putujeme za barokem Mgr. Pavel Rafaj - zem. Památky Jana Blažeje Santiniho-Aichela na Vysočině

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA

Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045 MOJE KARIÉRA Jihlava 2011 2012 OBSAH Obsah... 2 Popis klíčové aktivity... 4 Žákovská portfolia...

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1.Identifikační údaje Předkladatel výroční zprávy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Základní charakteristika projektu Průvodce po gotických památkách Projekt je určený pro

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více