Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci"

Transkript

1 Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní v praxi" a oven za laskavé spolupráce: Mstský úad Jarom odbor životního prostedí ing. Petr Filipec, vedoucí odboru nám. SA 16, Jarom tel , mail: INISOFT, s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec tel , mail:

2 Výpoet produkce komunálních odpad (dále jen výpoet) je, vedle údaj z evidence odpad podle 39, zákona. 185/2001 Sb., o odpadech, dalším informaním zdrojem obcí o produkci komunálních odpad na jejich katastru. Na rozdíl od evidence odpad, která sumarizuje data od pvodc odpad na základ povinnosti hlášení podle odst. 2, 39, tedy jakousi podmnožinu pvodc odpad, výpoet zahrnuje veškeré subjekty psobící na katastru obce. Výsledek výpotu tak pedstavuje potenciál produkce komunálních odpad. Komunální odpady Navržený postup výpotu poskytuje unikátní možnost získat data o potenciálu produkce komunálních odpad podle rovnice (1): KO = DO + OS + PONV (1) kde: KO-komunální odpady, DO-domovní a objemné odpady, OS-odpady ze služeb (živnostenské odpady) PONV-prmyslové odpady nesouvisející s výrobou (pouze skupina 20 Katalogu odpad). Tato rovnice ilustruje definici komunálních odpad jako veškerých odpad vznikajících na katastrálním území obce s výjimkou prmyslových odpad souvisejících s výrobou. Není zde uplatnno kritérium výbru odpad podle Katalogu odpad (skupina 20) ani hledisko smluvních vztah a relevantních plateb za služby spojené s odpady. Pedstavuje potenciál produkce odpad v obci tak, jak reáln vznikají. Tato informace je výchozí pi jakémkoliv rozhodování veejné správy o odpadovém hospodáství na jejím území. Výpoet je založen na dvou souborech dat: - STANDARDY PRODUKCE domovních, objemných a živnostenských odpad, - PASPORT (evidence) DOMÁCNOSTÍ A ŽIVNOSTÍ/SLUŽEB na katastru obce. Vlastní výpoet je proveden ve specializovaném výpoetním programu PROKOM. Výsledky lze prezentovat jak v íselné podob (MS Excel), tak i lokalizovat na katastru obce (GIS). STANDARDY PRODUKCE Standardy produkce domovních, objemných a živnostenských odpad (dále jen standardy) byly získány v rámci ešení projektu Výzkumu a vývoje MŽP SP/II/2f1/132/08 Výzkum vlastností komunálních odpad a optimalizace jejich využívání" (domovní a objemné odpady) a komplexním výzkumným šetením nezávislou spoleností pro výzkum trhu Markent, s.r.o., piemž sbr dat byl realizován v roce 2008 na základ stratifikovaného náhodného výbru na celém území R (živnostenské odpady). Standardy jsou tedy uplatnitelné v jakékoliv obci na území R. Standardy pedstavují mrnou produkci v kg za rok vztaženou ke zvolenému faktoru (nap. domácnosti - obyvatel, obchody - 1m2 prodejní plochy, hotely - 1 lžko) všech druh odpad (podle Katalogu odpad), které se v domácnostech, nebo v daném typu živnosti (klasifikace CZ-NACE) vyskytují - Standardy produkce.xls. Souástí standard jsou i oekávané trendy (interní) zmn hodnot standard.

3 PASPORT DOMÁCNOSTÍ A ŽIVNOSTÍ/SLUŽEB Pasport domácností a živností/služeb (dále jen pasport) si musí zpracovat každá obec; praktické zkušenosti mže poskytnout odbor ŽP Mstského úadu v Jaromi. Výchozím podkladem je databáze všech ekonomických subjekt registrovaných na katastru obce (poskytne regionální pracovišt SÚ). Tento soubor musí být doplnn o subjekty registrované mimo obec, avšak s provozovnou umístnou na katastru msta. Výsledný soubor subjekt nutno rozlenit na jednotlivé typy živností/služeb (podle CZ-NACE) a ke každému subjektu piadit relevantní hodnoty faktor - Pasport domácností a živností-vzor záznamu.xls (prázdný formulá). U nkterých živností/služeb (nap. doprava, úady, školy, zdravotnictví a sociální služby, hbitovy) jsou hodnoty faktor dostupné v relevantních odborech MÚ, avšak u vtšiny odvtvových skupin bylo nezbytné provést terénní šetení. Terénní šetení má dva hlavní úkoly: - aktualizovat, pop. doplnit výsledný soubor subjekt získaných z SÚ, - doplnit chybjící hodnoty faktor (zejména poty zamstnanc, velikost prodejní plochy, poet lžek, poet míst u stolu, poet porcí/rok, poet návštvník/rok). Terénní šetení v Jaromi (12678 obyvatel k ) probhlo v 6 pracovních dnech za úasti 2 pracovník MÚ a 3 brigádnic na studentské praxi. Nezbytným pedpokladem úspchu pi osobních rozhovorech s majiteli, i provozovateli jednotlivých subjekt bylo povení MÚ, kterým se pracovníci prokazovali. Jedna návštva v trvání prmrn 3-5 min. zahrnovala struné vysvtlení zámru, ovení pedmtu innosti, ovení kontakt (razítko) a zjištní hodnoty faktor (v pípad prodejní plochy zmení rozmr objektu pomocí laserových mi vzdáleností). Reakce majitel, i provozovatel jednotlivých subjekt byly, až na malé výjimky, pozitivní. Získaná data byla pevedena do požadované struktury a aktualizovala a doplnila výsledný soubor subjekt z SÚ. Náronou inností byla konená rafinace dat spoívající pedevším v upesování typ živností u nkterých subjekt a v doplování ojedinlých chybjících údaj (kompletace terénním dozjišováním) a ešení dalších identifikovaných nejasností (nap. jeden subjekt mže mít více pedmt podnikání, mže podnikat v jiné innosti než je deklarovaná, na stejné adrese mohou být 2 rzné provozovny stejného subjektu). Ke kompletaci byla pijata další brigádnice, která šetením na míst konkretizovala zjištné rozdíly nebo nejasnosti z pedchozího terénního šetení. Data o domácnostech (ulice,.p., poet obyvatel, zpsob vytápní, souadnice JTS) byla získána rovnž z SÚ. Zpsob vytápní objekt byl konkretizován se zamstnanci spolenosti Energetika, s.r.o. Jarom a Technické služby msta Jarome. Pro poteby prostorové identifikace v prostedí geografického informaního systému (GIS) je nutné do struktury dat Pasportu zalenit systém jednotné trigonometrické sít katastrální (S- JTSK) pomocí souadnic X, Y. To je zdlouhavý a na pesnost nároný proces; údaje z SÚ (ze tech databázových soubor v MS Excel) je nutné na základ spolených znak slouit v jeden soubor. Prvním souborem je databáze 58 typ živností, která po kompletaci obsahuje m.j. územní identifikaci subjektu (ulice, íslo domovní). Druhým souborem (SÚ, oddlení správy registr Praha) je registr sítacích obvod a budov (RSO), ve kterém eský statistický úad vede údaje o budovách nacházejících se na území R. Tento soubor obsahuje m.j. identifikaní kód budovy (unikátní identifikátor budovy), územní identifikaci budovy (ulice, íslo domovní) a zpsob vytápní budovy (byl dále konkretizován - viz výše). Tetím zdrojem je soubor defininích bod adresních míst (SÚ, oddlení správy registr Praha), ve kterém vede SÚ údaje lokalizující adresní místa vymezené formou jejich defininího bodu a které

4 slouží k digitalizaci budov. Tento soubor obsahuje m.j. body s atributy unikátního identifikátoru budovy podle RSO, územní identifikaci budovy (ulice, íslo domovní, S- JTSK). Z dvodu pesnosti a správnosti konverze je nutné použit kontrolní systém založený na matematických metodách (logické, statistické). Konenou fází pípravy Pasportu je piazení externích trend (1-rst, 2-pokles, 0-stagnace) k jednotlivým typm živností, který charakterizuje pedpokládaný budoucí vývoj daného druhu innosti na katastrálním území obce. Externí trendy stanoví pracovníci MÚ na základ znalosti vývoje živností v minulosti. Výsledný Pasport domácností a živností msta Jarome (MS Excel) zahrnuje 704 subjekt z oblasti služeb (nejpoetnji jsou zastoupeny obchody-trvanlivé zboží/177 subjekt, drobná výroba-kovo/54, drobná výroba-instalace/52, drobná výroba-stavba/52, autooprava/44, restaurace/43, zdravotnictví-ambulantní/39, obchody-netrvanlivé/33) ve 46 typech živností; 1740 obytných budov s obyvatel (7152 obyvatel v CVZ, 5691 obyvatel v LVZ) a 10 prmyslových podnik (nad 25 zamstnanc) - ukázka: ID I PROVOZ FORMA a) NAZEV CZ-NACE_ Roman Bauer - PURPLE EDUARD PASEKA, TISKÁRNA PASEKA Tisk A S, s.r.o CZ-NACE_2 ULICE CISLO_P CISLO_O MÍSTO PSC nám. eskoslovenské armády 48 Jarom Jaromírova 108 Jarom Hradecká 597 Jarom KONT TEL POET ZAPOJ_1 b) ZAPOJ_2 HODNOTA c) JEDNOTKA zamstnanec zamstnanec zamstnanec pokr. pokr. pokr. POZNAMKA X Y , , , , , ,27 a) podnikatelská forma b) 1-subjekt je zapojen do systému svozu komunálních odpad (1), separovaného sbru (2) obce; 0-subjekt není zapojen c) hodnota faktoru - poet zamstnanc Pasport obsahuje vždy pehled domácností a živností/služeb k datu jeho poízení; aktualizaci je možno provést na základ konkrétní situace a podle dynamiky relevantních zmn.

5 PROKOM Pro praktickou aplikaci navrženého postupu Výpotu produkce komunálních odpad slouží speciální výpoetní program s názvem PROKOM (PROdukce KOMunálních odpad) ve voln šiitelné verzi - SetupPROKOM. Do programu PROKOM byly uloženy Standardy produkce domovních, objemných a živnostenských odpad (zmny hodnot standard mže provádt pouze autor programu). Manuál k ovládání je v položce Nápovda (F1). Import dat z Pasportu do programu PROKOM se provádí automaticky klávesou ; je samozejm možné i vložení nového záznamu i editace jakéhokoliv již uloženého záznamu - obrázek 1. Obrázek 1: Záznam o subjektu v SW PROKOM Vlastní výpoet produkce odpad se spouští klávesou X a výsledná data se exportují do tabulkového editoru MS Excel. Pro praktickou práci s výsledky výpotu produkce komunálních odpad si mže obec navrhnout vlastní kontingenní tabulky.

6 VÝSLEDKY Na základ provedených prací v Jaromi v roce 2009 existují dva druhy výsledk, u kterých lze jen tžko posoudit vzájemnou významnost. Ze prvé bylo prokázáno, že msto samo (s malou metodickou podporou) je schopno zpracovat Pasport domácností a živností a použít výpoetní program PROKOM. Druhým výsledkem jsou vlastní hodnoty potenciálu produkce komunálních odpad na katastrálním území msta Jarome-Josefov a to jak v íselné, tak v grafické podob. Tabulka 1: Celková produkce komunálních odpad Odpad Produkce Podíl podle rovnice (1) /t/rok/ /% hm./ Domovní a objemné ,0 Odpady ze služeb (živnostenské) ,6 Prmyslové odpady nesouvisející s výrobou 331 2,4 Komunální odpady Potenciál produkce všech odpad (mimo prmyslových souvisejících s výrobou) na území msta Jarome-Josefova dosahuje t/rok, což odpovídá mrné produkci 1070 kg/obyv.rok. Dvma tetinami se na této produkci podílejí služby (živnosti) a necelou 1/3 domácnosti. Pomr produkce OS/DO = 2,15 je vysoký. V evidenci odpad msta Jarome (data od svozových organizací) bylo v roce 2008 vykázáno 6477 t odpad od obyvatel; porovnání dat z výpotu a z evidence vyžaduje podrobnjší rozbor, avšak již nyní se zdá, že min t živnostenských odpad je hrazeno obany respektive z rozpotu msta. Tabulka 2: Produkce komunálních odpad podle druh Odpad Podskupina Skupina Produkce Podíl Kumulovaný podíl Katalog odpad t/rok % hm. % hm ,4 36, ,8 51, ,1 60, ,0 68, ,1 75, ,5 79, ,0 83, ,4 86, ,9 88, ,6 89, , ,1 92, ,9 93 Ostatní 977 7,1 100 CELKEM Ti tvrtiny potenciálu produkce odpad (mimo prmyslových souvisejících s výrobou) na území msta Jarome-Josefova pedstavuje 5 druh odpad: smsný komunální odpad (200301), obaly (150100), stavební a demoliní odpady (170000), biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (201008) a papír a lepenka (200101). Významnou položkou z hlediska nebezpenosti jsou odpady olej (130000).

7 Tabulka 3: Produkce odpad ze služeb podle typ živnosti Odvtvová skupina Typ živnosti Produkce Podíl /t/rok/ /% hm./ AUTA celkem 866 6,3 z toho benzin 227 díly 74 oprava 209 prodej 356 DOPRAVA celkem 26 0,2 DROBNÁ VÝROBA celkem 701 5,1 z toho devo 50 elektro 24 instalace 83 kovo 323 stavba 191 tisk 30 HOTELY celkem 70 0,5 HBITOVY celkem 130 0,9 KADENICTVÍ celkem 69 0,5 KULTURA celkem 111 0,8 z toho divadla 48 nárazové 9 ostatní 54 MARKETY celkem 702 5,1 Do 400 m m m2 458 OBCHODY celkem ,9 z toho netrvanlivé 187 trvanlivé 549 stavebniny 1316 ODPADNÍ VODY celkem 54 0,4 ODPADY celkem 66 0,4 z toho svoz 54 úprava 12 PSTOVÁNÍ celkem 275 2,0 z toho kvtiny 247 zelenina 28 RESTAURACE celkem ,8 SKLADY celkem ,2 ŠKOLY celkem 775 5,6 z toho pedškolní 144 základní 458 stední 173 SPORT celkem 100 0,7 z toho bazény 71 zimní stadion 29 UBYTOVNY celkem 36 0,3 ÚADY celkem 188 1,4 z toho banky 27 hasii 3 pojišovny 31 policie 7 pošta 20 správa 100 VÝROBNY JÍDEL celkem 148 1,1 ZDRAVOTNICTVÍ celkem 177 1,3 z toho ambulantní 71 nemocnice 74 veterina 32 CELKEM K nejvýznamnjším odvtvovým skupinám z hlediska produkce odpad na území msta Jarom-Josefov patí obchody (pedevším prodejny stavebnin), restaurace a skladové areály; k významným lze piadit i živnosti spojené s automobilismem (pedevším autosalóny), školy (pedevším základní), drobná výroba (pedevším kovo) a markety (pedevším s prodejní plochou m2).

8 Tabulka 4: Ukázka produkce odpad u jednotlivých subjekt /kg/rok/ Subjekt a) A, s.r.o B, o.s C, s.r.o D pokr pokr CELKEM a) skutené názvy subjekt nelze zveejnit Výpoet produkce odpad poskytuje i výsledky za jednotlivé subjekty a jimi produkované odpady. Z dalších uvedených informací lze napíklad identifikovat nejvýznamnjší pvodce odpad a , kteí pitom nemají uzavenu smlouvu s obcí o využívání nádob na separovaný sbr papíru (podobn i skla a plast). Podobn lze identifikovat i nejvýznamnjší pvodce nebezpených odpad (nap , ). V krátkodobém výhledu (Tabulka 5) lze na území msta Jarome-Josefova pedpokládat mírný nárst produkce odpad; pedevším u obal (papír, plasty, sklo), u stavebních odpad (beton, cihly), u složek oddleného sbru (papír, sklo, bioodpady, plasty, kovy), u smsného komunálního odpadu a u objemných odpad. U nebezpených odpad (2,1% hm. všech odpad) tvoí nejvtší podíl odpadní oleje a odpady z odluovae oleje, které mají výraznou rstovou tendenci. Výrazn rstovou tendenci mají i nebezpené odpady z oprav a údržby automobil.

9 Tabulka 5: Produkce komunálních odpad a trendy do budoucna Odpad Trend a) Produkce b) 1-rst 2-mírný r. 3-stagn. 4-mírný p. 5-pokles pod 1 t CELKEM PODÍL /%/ 6,6 71,0 19,9 2, a) výsledný trend byl uren jako kombinace interního trendu a externího trendu b) drobné diference u hodnot produkce odpad ve srovnání s tabulkou 5 vznikají pi zaokrouhlování /t/rok/

10 Vypotenou produkci komunálních odpad lze i lokalizovat na katastru obce Jarom- Josefov a získat další poznatky, které z numerického vyjádení nejsou zejmé. Obrázek 2a: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístní kontejner na papír

11 Obrázek 2b: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístní kontejner na papír Kontejnery na papír jsou v celkovém pohledu (Obrázek 2a) v Jaromi, vzhledem ke zdrojm papíru a lepenky (200101), rozmístny relativn vhodn. Pesto lze identifikovat malé disproporce zejména ve stedu msta (nám. s. armády) a v severozápadní ásti msta. V detailnjším pohledu (Obrázek 2b) lze naopak nalézt i mén vhodné lokalizace nádob. Definitivní rozhodnutí k relokaci nádob je možno uinit až po podrobnjším rozboru.

12 Obrázek 3: Produkce odpad z odluova olej a rozsah povodové vlny (Q100) Je zejmé, že ada i významných pvodc nebezpeného odpadu se nachází na území katastru v záplavovém území (Q100). Tito pvodci a jejich technické zaízení by mlo být pedmtem intenzivnjší kontrolní innosti a mly by být v krizových plánech zahrnuti do systému vasného varování.

13 VYUŽITÍ VÝSLEDK Prezentované výsledky výpotu produkce komunálních odpad na území msta Jarome- Josefova jsou jen píklady - uspoádání výstup si mže zvolit každá obec podle svých poteb. Rovnž píklady využití výsledk výpotu jsou zatím jen návrhem a škála využití mže být v praxi bohatší. Spolenou snahou by mla být ekonomická efektivita existujících obecních systém. Oblasti využití výsledk: a) kontrolní innost obce, b) optimalizace systému, c) strategické rozhodování. Kontrolní innost obce: - ovování plnní povinností zaslat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpad a zpsobech nakládání s nimi ORP píslušnému podle místa provozovny (zákon. 185/2001 Sb., o odpadech 39, odst. 2), - ovování informací z evidence odpad ORP, - ovování plnní povinností u subjekt podle zákona (zákon. 185/2001 Sb., o odpadech 16) a podle obecn závazné vyhlášky obce (nádoby, smlouvy, platby), - porovnání množství odpad fakturovaných obci svozovou spoleností, - ovování zpsob shromaž ování a nakládání s nebezpenými odpady v rizikových oblastech. Optimalizace systému: - optimalizace technické vybavenosti obce (nádoby, sbrné dvory, tídicí linky) a svozových tras, - uzavírání smluvních vztah obce a provozovatel živností o využívání systému obce na základ pedpokládané produkce odpad, - regulace provozu sbrných dvor (výzva k uzavení smluvního vztahu s obcí, živnostníci psobící mimo území obce), - identifikace kvantitativních a kvalitativních charakteristik odpad v území v rámci pípravy výstavby zaízení na energetické využití odpad. Optimalizace systému sbru a svozu odpad v obci bude pedevším záležitostí svozových spoleností. Ve svém dsledku to však mže mít vliv na spokojenost obyvatel s nabízenými službami. Strategické rozhodování: - posouzení úinnosti regulovaných systém (oddlený sbr, nebezpené odpady) na území obce, - ovování plnní indikátor POH obce (kraje), - stanovení prevenního a recyklaního potenciálu (dosud nevyužité odpady) na území obce. Strategické rozhodování bude úelné pedevším u velkých obcí a na úrovni kraj.

14 Lze pedpokládat, že jednou zpracovaný Pasport domácností a živností by mohl najít uplatnní i v dalších oblastech ochrany životního prostedí a i v jiných odborech MÚ (obecní živnostenský úad, stavební úad - odbor výstavby, útvar obrany a krize); podmínkou je, aby obsahoval relevantní data. Zcela mimo sféru MÚ je pak jeho využití nap. jako Katalogu obchod a služeb (infromaní zdroj pro obany), nebo jako Katalogu výrobc a poskytovatel služeb (informaní zdroj pro poptávky po výrobcích a službách podporujících lokální kapacity). Sestavení a prbžná aktualizace Pasportu domácností a živností vyžaduje urité náklady. Je záležitostí každé obce, aby tyto náklady porovnala s možnými ekonomickými pínosy pro obecní rozpoet a podle výsledk porovnání se rozhodla. Navržený postup výpotu produkce komunálních odpad k tomu jen nabízí možnosti. Další informace a konzultace: Ing. Bohumil erník Rezlerova 310, Praha

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více