PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMÁTKOVÁ KOMORA # $"

Transkript

1 Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková 1

2 PAMÁTKOVÁ KOMORA občanské sdružení registrované MV ČR VS/ /93-2 P R A H A 6 IČO ORGÁNY PAMÁTKOVÉ KOMORY zvolené Hlavním shromážděním na pětileté období: VÝBOR Ing.Karel L I Š K A, CSc. prezident Ing. Miroslav F O J T Í K viceprezident Ing.akad.arch.Antonín K U D R N Á Č Doc.Ing.Zdeněk M A T Ě J K A, DrSc. Josef P Ř Í P L A T A Ing.Stanislav V O P AS E K REVIZNÍ KOMISE Mgr.Dobroslava P E Z L A R O V Á předsedkyně revizní komise Doc. Ing. Václav LIŠKA, Dr. Jan Ž Á K O V S K Ý HORNICKÁ SEKCE VÝBOR Ing. Miroslav F O J T Í K předseda Ing. Pavel BROSKEVIČ, CSc., ING. Josef BERNARD, Vratislav KLABOUCH, Ing. PROCHÁZKA, Josef PŘÍPLATA Jan TEPLÍK ADRESA PREZIDENTA : Ing. Karel L I Š K A, CSc. Nikoly Tesly 8/ P R A H A 6 ': , mobil liska-pakom(volny.cz cz/ karel.liska.pakom Bankovní spojení GE MONEY BANK číslo účtu /0600 Děkujeme Nadaci LANDEK, Purkyňově nadaci a Ministerstvu kultury za finanční podporu Památkové komory Obálka: 8. Setkání hornických měst a obcí České republiky v horním královském městě Rudolfově-červen

3 Přehled činnosti PAMÁTKOVÉ KOMORY v roce ledna 2004 PRAHA Prezident zastupoval naše občanské sdružení na Valné hromadě Asociace NNO registrované jako sdružení právnických osob. Valná hromada přijala programové dokumenty a zvolila Radu do které byl zvolen i Ing. K. Liška. 24. Března 2004 PRAHA -zasedání výboru a revizní komise PAMÁTKOVÉ KOMORY s následujícím programem ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY. ZPRÁVA PŘEDSEDY HORNICKÉ SEKCE O JEJÍ ČINNOSTI A PROGRAMU. ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO, ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO ZPRÁVA ARCH. KUDRNÁČE O ČINNOSTI SEKCE LIDOVÉ ARCHITEKTURY SCHVÁLENÍ FINANČNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2003 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2004 PLNĚNÍ KONCEPCE PAMÁTKOVÉ KOMORY VČETNĚ SOUČASNÉHO STAVU NÁPLNĚ WWW STRÁNEK na prozatímní adrese PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZA ROK 2003 Stav přípravy projektu MÁ VLAST V SRDCI EVROPY-Poznej ji a chraň zde bylo představeno logo soutěže. ZPRÁVA doc. Matějky o workshopu a semináři v Třebíči dubna. 6. dubna PRAHA 1. zasedání Rady Asociace NNO zvolilo 7členný Výkonný výbor. Předsedou byl zvolen Dr. Karel Schwarz, 1.místopředsedou Bc. Krajdl místopředsedou pro hospodaření Ing. Karel Liška. 21. dubna TŘEBÍČ Fond Třebíč o.p.s. ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a městem Třebíč a PAMÁTKOVOU KOMOROU uskutečnil 2 část workshopu Trvale udržitelný rozvoj ve městech s programem regenerace MPR a MPZ a ve městech se statutem UNESCO na téma- Rozvoj a limity podnikání a dalšího využití území ve městech se statutem UNESCO. v Muzeu Vysočiny Třebíč, od 10,00 do 16,30. Pro úplnost uvádíme hlavní závěry z: Workshopu I, který proběhl 27. a 28. listopadu 2003 s cílem Prezentace hodnoty registrované historické památky, zkušeností měst a míst s tímto statutem, možnosti aktivní spolupráce měst a míst, vytipování dalších úkolů a programů. Vytvořit koncepci dopravy (návrhy - omezená doba parkování, regulace vjezdu těžkých vozidel, regulace stavební dopravy, kontrola reálné dopravy ad.) Vytvoření jasných pravidel pro regeneraci objektů (pro bydlení, podnikání, služby, individuelní přístup k regeneraci objektů) Vytvořit systém kontaktů a informací pro rezidenty a návštěvníky (informace pro investory, projektanty, realitní kanceláře, pro cestovní ruch), Otevřené problémy z workshopu : Pomoc krajům a městům s památkami UNESCO Prohloubení spolupráce a výměny informací měst UNESCO Úloha státní správy v městech s MPR, MPZ a ve městech UNESCO Definování použitelných technologií v programech regenerace Byl diskutován podnět k založení státního grantového programu na podporu památek zařazených na seznam Unesco. 3

4 Workshop II 21.dubna 2004 Hlavní cíl Rozvoj a limity bydlení a podnikání ve městech s MPZ a MPR a ve městech se statutem UNESCO Hlavní závěry : Předmětem diskuse byla definice ( a autenticita) památky z urbanistického hlediska, z hlediska architektury objektu, v dispozici interiéru, v detailu interiéru, v materiálech a technologii konstrukcí. Při rekonstrukci památkového objektu se zabývat nejen objektem jako celkem, ale i detailem, úpravou interiéru. Je možné a nutné přidat to, co odpovídá 21.století. Využitelnost památky podle charakteru (objekt pro bydlení, technická památka, jiný). Vždy jde o hledání kompromisů. Kde je hranice funkčního využití objektu? Pojem autenticity objektu v čase a prostoru. Příklad objektu bydlení, který je sice na půdorysu doby vzniku města, konstrukce objektu je ale z různých období (po vyhoření, záplavách, rekonstrukcích z období kdy nebylo silné povědomí památkové péče atd) Vztah k památkám, historické povědomí je odrazem výchovy a vzdělání v oblasti historie (výuka na školách není adekvátní, na což poukazují i učitelé dějepisu). Je nutné řešit přístupnost památkových objektů pro tělesně postižené. Propagace památek jako součást cestovního ruchu se zvyšuje, je různorodá. Diskutován společný produkt pro cestovní ruch měst UNESCO. Přednesen příklad Muzea Landek kdy pro zvýšení návštěvnosti turistů je památkový objekt doplňován sportovně rekreačním areálem, návaznou cyklotrasou, pěší odpočívkovou zonou s lavičkami ad. Předneseno poznání ze sekce lidové architektury Památkové komory chceme-li zachovat lidovou architekturu, pak průzkumy, optimální využití a podpora zachování by mělo být financováno z veřejných zdrojů, mnoho původních venkovských vlastníků programově ruší zbytky cenné venkovské architektury Péče o zachování památky bez vlastníka stát, obec, muzeum, skanzen? Kdo dá finanční impuls k ochraně? V návaznosti tamtéž proběhlo od zasedání výboru a revizní komise Památkové komory. ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY. ZPRÁVA PŘEDSEDY HORNICKÉ SEKCE O JEJÍ ČINNOSTI A PROGRAMU. Předseda Hornické sekce informoval o přípravě 8. setkání hornických měst a obcí v roce 2004 v hornickém městě Rudolfově a pozval tam všechny přítomné. ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO, ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO ZPRÁVA ARCH. KUDRNÁČE O ČINNOSTI SEKCE LIDOVÉ ARCHITEKTURY PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZA ROK 2003 Přítomní vysoce hodnotili průběh předchozího workshopu a poděkovali řediteli muzea Ing. Martínkovi a doc. Matějkovi za umožnění začlenění jednání výboru PAKOM do rámce semináře. 4

5 22 dubna 2004 pokračoval Seminář TŘEBÍČ 2004 Hlavní témata pro příspěvky. 1.téma- prezentace hodnoty registrované historické památky, zkušenosti měst a míst se statutem UNESCO 2.téma-Rozvoj a limity podnikání a dalšího využití území ve městech se statutem UNESCO Závěry W1 Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. při svém vystoupení s ředitelem Muzea TŘEBÍČ Ing. Jaroslavem Martínkem Program: Ing. Jaroslav Martínek Zahájení Ing. Radek Číhal Přivítání Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. Úvod Ing. arch. Lubor Herzán - Možnost města při ovlivňování rozvoje památkově chráněných území Jaromíra Hanáčková - Rozvoj cestovního ruchu po zapsání třebíčských památek na seznam UNESCO Mgr. Jana Plotová - Teoretická východiska památkové ochrany Jaromír Nechvátal - Možnosti financování z EU (cest. ruch + památky) Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. - Podmínky a regulace podnikání v MPR a MPIng. Stanislav Vopasek Industriální památky Ostravy Ing. Jaroslav Martínek Příklad využití památky v ochranném pásmu MPZ Ing. Jaroslav Martínek Záměr využití památky v ochranném pásmu MPZ a NKP Ing. Karel Vaverka Podnikatelský inkubátor Třebíč využití památky Ing. Karel Liška, CSc. Projekt MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Sborník ze semináře byl rozeslán všem účastníkům workshopů a semináře. 5

6 RUDOLFOV 5.a 6. června 2004 Velký alegorický průvod obcí pod korouhvemi s městskými znaky jednotlivých delegací Informace o 8. ročníku Setkání hornických měst a obcí České republiky v horním královském městě Rudolfově ve dnech 5.a 6. června S útlumem českého hornictví narůstá v tradičních horních městech nostalgie k bohaté historii tohoto nejstaršího lidského povolání. Z těchto důvodů obdobně jak jinde v Evropě se rozhodla významná česká horní města na pravidelných každoročních setkáváních svých zástupců na půdě některého z nich. První setkání horních měst se konalo v roce 1997 v královském horním městě Příbrami. Po vystřídání dalších šesti měst se letošní osmé setkání uskutečnilo 5. a 6. června v královském horním městečku Rudolfov u Českých Budějovic. Tato původně hornická obec Velké Hory s dobýváním stříbrných rud, byla v roce 1585 povýšena samotným císařem Rudolfem II. na svobodné královské horní město s novým názvem Město císaře Rudolfa. Těžba stříbrných rud zde byla ukončena už na počátku minulého století, přes to jsou zde hornické tradice velmi živé a stále udržované. Mají zde hornické muzeum a aktivní početný klub jeho přátel, který každý rok pořádá v červnu celoměstské hornické slavnosti. V letošním roce požádali představitelé města o současné uspořádání Setkání hornických měst České republiky ve spojení se svými slavnostmi. Pro městečko bylo pověření k organizování Setkání hornických měst velkou poctou a proto se na něj po celý rok poctivě připravovalo jak jeho zastupitelstvo tak i jednotlivá občanská sdružení. Připravily pro všech 21 delegací hornických měst bohatý dvoudenní program. Skutečnost, že slavnosti zahajoval sám hejtman jihočeského kraje Jan Zahradník, je důkazem že i krajské orgány mají zájem na 6

7 udržování těchto hornických tradic v Rudolfově. Součástí oslav byl velký alegorický průvod obcí ve kterém jednotlivé městské delegace pochodovaly pod korouhvemi s městskými znaky. Je pozitivní skutečností letošního setkání, že většinu delegací horních měst na setkání vedli letos starostové nebo jejich zástupci. Osmičlennou delegaci města Ostravy vedl starosta městského obvodu Radvanice Vojtěch Mynář. Obvod Radvanice se totiž uchází o uspořádání celostátního Setkání hornických měst v příštím roce v rámci oslav 700. letého trvání obce. V delegaci města dále byli ředitel Nadace Landek Vopasek, předseda Klubu přátel HMO Domrovský a zástupce ředitele HMO Broskevič. Hejtman jihočeského kraje Jan Zahradník předává zástupcům města putovní prapor Na setkání byl městu Rudolfov předán krajským hejtmanem nový putovní Prapor setkávání horních měst s hornickou symbolikou. Prapor bude znovu předávám na dalším setkání. První udílení cen ČESKÝ PERMON Novým fenoménem letošního Setkání horních měst bylo vyhlášení prvního ročníku celostátních cen Český Permon 2004 s nominací ve čtyřech kategoriích v oblasti záchrany hornických tradic a montánní historie České republiky. V prvním ročníku soutěže získalo Českého Permona v kategorii Hornický folklór příbramské občanské sdružení Cech příbramských horníků za systematické udržování hornických tradic ve městě především za organizování každoročního Skoku přes kůži. Druhého Českého Permona v kategorii záchrana technických památek dostala letos skupina dobrovolných techniků za záchranu železorudného dolu Chrustenice s jeho rekonstrukcí na muzeum. V kategorii počin roku byl Český Permon udělen redaktoru Václavu Čílkovi za scénář k televiznímu pořadu Podzemní Čechy. 7

8 ING. STANISLAV VOPASEK ředitel Nadace Landek obdržel sošku Českého Permona 2004 v kategorii soutěže s názvem Celoživotní dílo za vyjímečné zásluhy při propagaci stavovských tradic v českém hornictví Vkusné sošky Českého Permona vítězům jednotlivých kategorii předával první náměstek předsedy ČBÚ Ing.Andrej Blažko Velmi dobrá organizace setkání hornických měst RUDOLFOV 2004 v poměrně malém městě je příkladem toho jak lze získat většinu občanů pro dobrou věc. Je to vysoko nastavená laťka pro organizátory celostátního Setkání měst v příštím roce 2005 na území městského obvodu Ostrava- Radvanice. 8

9 ČERVNA ČESKÝ KRUMLOV PÁTEK 25.ČERVNA zasedání výboru v salonku pensionu Rajský 1. ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY. 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY HORNICKÉ SEKCE O JEJÍ ČINNOSTI A PROGRAMU. 3. ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO 4.ZPRÁVA ARCH. KUDRNÁČE O ČINNOSTI SEKCE LIDOVÉ ARCHITEKTURY 5.ZPRÁVA O ZPRÁVA DOC. MATĚJKY O ZÁVĚRECH WORKSHOPU A SEMINÁŘE V TŘEBÍČI 6. PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ A STAVU ROZPOČTU NA ROK PLNĚNÍ KONCEPCE PAMÁTKOVÉ KOMORY VČETNĚ SOUČASNÉHO STAVU NÁPLNĚ WWW STRÁNEK 8. SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZA ROK STAV PŘÍPRAVY PROJEKTU MÁ VLAST V SRDCI EVROPY-POZNEJ JI A CHRAŇ 10. RŮZNÉ. VEČER PROHLÍDKA MĚSTA Pohled ze zámku na staré město s vltavským jezem Český Krumlov- památka Unesca přitahuje turisty z celého světa o čemž svědčí souběžný sjezd FERARI 9

10 SOBOTA 26.ČERVNA Prohlídka zámku JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU NADACE BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV Prezident i všichni přítomní členové výboru děkují předsedovi správní rady profesoru Petru Peřinovi za velmi zajímavý a zasvěcený výklad a prezentaci unikátní NKP - BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV Perla jižních Čech krumlovský zámek a pohled z města v popředí se špitálním kostelem sv. Jošta září OSTRAVA. Ing. Karel Liška a Ing. Pavel Broskevič se zúčastnili mezinárodního odborného semináře pořádaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě ve spolupráci s Centrem Dziedzictwa Kulturowego w Katowiciach a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v prostorách národní kulturní památky DŮL MICHAL na téma Animace průmyslového dědictví s podtitulem Oživení a obnova technických a průmyslových památek Velmi zajímavé a inspirativní prezentace nového využití průmyslových památek v Holandsku Německu, Rakousku a Polsku propagujících konverzi jako všelék památkové péče o industriální dědictví v úterý doplnily zajímavé prezentace realizované v ČESKÉ REPUBLICE. Ve čtvrtek pak velmi podnětná a zajímavá exkurze Ostrava Zabrze -celodenní výjezd po průmyslových památkách hornoslezské průmyslové aglomerace na území Polska, organizovaný Centrem Dziedzictwa Kulturowego w Katowiciach. 10

11 PRAHA - ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství uspořádala Kulatý stůlsetkání představitelů památkové péče a zástupců neziskového sektoru, odborníků a projektantů na téma: Památky, jejich regenerace a průmyslové dědictví naší architektury Evropská Unie, UNESCO, české památky s představením studie: Technické památky zemí Visegrádské čtyřky, jako které jeden z doprovodných programů veletrhu FOR ARCH pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu s odbornou záštitou Ministerstva kultury. Odborný a přípravný výbor pracoval ve složení: Ministerstvo kultury: Ing. Zdeněk Novák; MPO: Ing. Jaromír Kovář CSc.; Česká komise pro UNESCO: Mgr. Michal Beneš CSc.; Národní památkový ústav (Plzeň): Ing. Karel Drhovský; Národní památkový ústav (Praha): PhDr. Michael Zachař; Národní památkový ústav:ing. arch. Eva Dvořáková; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska: Mgr. Petr Sedláček; Památková komora : Ing. Karel Liška, CSc.; Kolegium pro TP ČKAIT a ČSSI: Ing. Svatopluk Zídek; Fond Třebíč: Doc. Ing. Matějka, DrSc.a Nadace ABF: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Motto: V době připojení České republiky k zemím Evropské Unie je stále aktuálnější otázka péče o kulturní dědictví a stavební památky. Sama EU věnuje této oblasti značnou pozornost i finanční prostředky. Cílem kulatého stolu by měla být podpora spolupráce neziskových a nevládních organizací s oficiálními představiteli památkové péče při sdílení společných zkušeností a při možnostech efektivního čerpání dostupných finančních zdrojů, ať již jde o prostředky soukromé, státní nebo evropské. Diskusní okruhy: 1) Evropská unie a ČR, nový rámec ochrany památek a jejich financování 2) Památky v seznamu UNESCO, jejich výběr a podmínky a zkušenosti s jejich provozem, vztah ke komerčnímu prostředí a jím způsobené změny (příklad Praha) 3) Obnova památkově chráněných budov 4) Působení nevládních organizací při ochraně památek (příklady Komory, Fond Třebíč...) 5) Průmyslové dědictví naší architektury V okruhu 4) Působení nevládních organizací při ochraně památek představil Ing. K. Liška PAMÁTKOVOU KOMORU, jejímž PROGRAMOVÝM CÍLEM JE PODPORA A KOORDINACE OBČANSKÝCH INICIATIV A POMOC PŘI VŠESTRANNÉ PÉČI O NAŠE KULTURNÍ DĚDICTVÍ, ZEJMÉNA PŘI ZÁCHRANĚ STAVEBNĚ-HISTORICKÝCH I TECHNICKÝCH PAMÁTEK.. Uvedl četné příklady úspěšných občanských iniciativ jejich členů - Přeštice,Telč, Bystřice pod Hostýnem, Nadace LANDEK Ostrava, Purkyňova nadace, Fond Třebíč aj. Dále představil činnost HORNICKÉ SEKCE - podpora záchrany a údržby hornických památek a dokumentů. obnova starých hornických tradic a zvyků, pořádání hornických slavností, setkání a seminářů.seznámil přítomné s celostátní soutěží MÁ VLAST V SRDCI EVROPY-Poznej ji a chraň konanou s cílem: V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM DO EU MOTIVOVAT NAŠE OBČANY, ZEJMÉNA MLADOU GENERACI, K VĚTŠÍ PÉČI O NAŠE KULTURNÍ DĚDICTVÍ I HISTORICKÉ TRADICE A POSÍLIT TAK JEJICH NÁRODNÍ HRDOST PŘI SOUČASNÉM UPEVŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ. Své příspěvky úspěšně prezentovali i další členové PAMÁTKOVÉ KOMORY Doc. Ing. Matějka, DrSc.o činnosti a podílu Fond Třebíč na přípravě a prohlášení třebíčských památek za památky UNESCO a Ing. Stanislav Vopasek o úsilí o záchranu technických památek Ostravy s cílem jejich prohlášení za památky UNESCO. Po skončení kulatého stolu byla představena publikace studie Technické památky zemí Visegrádské čtyřky a uskutečnila se prohlídka výstavy fotografií technických památek v prostorách Domu ABF. Poté proběhlo jednání výboru PAMÁTKOVÉ KOMORY, které projednalo stav příprav k vyhlášení soutěže MÁ VLAST a z toho vyplývající úkoly. 11

12 23. září ZABRZE Ing. Karel Liška jednal po zprostředkování ing. Fojtíka s ředitelkou Muzea Gornictwa Wegloveho paní Krystynou Barszcevskou v polském Zabrze o možnostech spolupráce a partnerství.byla předběžně dohodnuta spolupráce při druhém ročníku soutěže MÁ VLAST. Participace a partnerství na prvém ročníku je z rozpočtových důvodů z polské strany nereálná. ZASEDÁNÍ VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE PAMÁTKOVÉ KOMORY v HORNICKÉM MUZEU OKD OSTRAVA ve dnech 3-4. PROSINCE 2004 Pátek Na pozvání ředitele HM OKD, předsedy hornické sekce a viceprezidenta PAMÁTKOVÉ KOMORY se členové výboru a RK zúčastnili tradičních oslav svátku sv. Barbory, patronky horníků v Hornickém muzeu OKD v Ostravě Petřkovicích Při prohlídce vybraných expozic nás nejvíce zaujala expozice důlního záchranářství s působivým pietním památníkem záchranářů kteří položili své životy při záchraně horníků. Poté jsme se zúčastnili - v bývalé kompresorovně následujícího slavnostního programu slavnostní zahájení oslav předávání rezortní medaile Jiřího Agricolly hornická hymna K tradičnímu pohoštění formou havířského rautu vyhrávala hornická dechová kapela. Sobota OD 8,30 1. ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY 2. ZPRÁVA O ČINOSTI VÝBORU HORNICKÉ SEKCE Ing. FOJTÍK Předseda HS podrobně informoval o proběhlém zasedání sekce a plánovaných akcích.doplnil ho tajemník sekce Ing. Broskevič. Na zasedání sekce 8. listopadu 2004 v NTM v Praze proběhla kritická diskuse k finančnímu zajištění jinak velmi úspěšného setkání hornických měst v Rudolfově. Byly přijaty následující závěry: 1. P. Klabouch připraví a vydá Kalendář akcí k hornickým tradicím v roce setkání hornických měst a obcí se uskuteční v roce 2005 v Radvancích a Bartovicích. Očekává se, že organizátoři využijí zkušeností z Rudolfova. K tomu pak : zástupci města Rudolfov předají vedení Radvanic a Bartovic při oslavách putovní standardu při této akci budou, stejně jako v Rudolfově, vyhlášeny ceny ČESKÝ PERMON ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO Po demisi vlády došlo k určitému přerušení činnosti Rady. Později byl do jejího čela jmenován JUDr. Pavel Němec místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, novým místopředsedou se stal Mgr. Ivo Hartmann, MBA náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti.sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace tvoří Petr Bidlo vedoucí pracoviště sekretariátu a tajemník Rady vlády a Ing. Martin Vyšín odborný pracovník.rovněž došlo k obměně členů Rady vysílaných jednotlivými ministerstvy a krajskými úřady. Na internetové adrese : jsou podrobné informace o složení a činnosti Rady a jejich výborů. 4. SOUTĚŽ MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Soutěž probíhá od 5.října pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála, ministra zahraničí Cyrila Svobody a ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy. Je finančně podporována ministerstvem kultury v roce 2004 částkou Kč.Pro rok 2005 je přislíbena další podpora od ministerstva kultury. 12

13 Přihlášky a další podrobnosti jsou zveřejněny na www. Stránkách MÁ VLAST na adrese Generální ředitel Českého rozhlasu Ing. Václav KASÍK udělil souhlas, takže ČESKÝ ROZHLAS se stal mediálním partnerem soutěže. Připravuje se druhý ročník, kde se počítá s partnerstvím s polskými, slovenskými rakouskými a německými partnery, tak, aby bylo možno požádat o grant z fondů EU CULTURE K bylo podáno 11 přihlášek kolektivů i jednotlivců ze Zlínského a Severomoravského kraje. 5. PŘÍPRAVA PLÁNU ČINNOSTI NA ROK 2005 Moto: Je lépe dokázat sice málo, ale s jistotou a ostatní přenechat těm, kdo přijdou po nás, než objasňovat všechno. Isaac Newton ve spolupráci s ČESKOU RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE dokončit a vyhodnotit prvý ročník celostátní soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY,získávat sponzory a usilovat o získání grantů a dotací uspořádat 9. Setkání hornických měst v městské části Ostravy v Radvancích a Bartovicích u příležitosti oslav 700 let od jejich založení ve dnech června podat přihlášku o evropský grant z fondu CULTURE 2000 prorok2006 pro druhý ročník soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY s mezinárodní spoluúčastí. 6. RŮZNÉ. Prezident i ostatní přítomní poděkovali řediteli HM Ing. Fojtíkovi za pozvání a vysoce hodnotili pokroky dosažené v expozicích i v doprovodných programech Hornického muzea Přítomní zástupci výboru i revizní komise vyjádřili poděkování NADACI LANDEK A PURKYŇOVĚ NADACI za finanční podporu památkové komory v uplynulém roce. 15.prosince 2004 PRAHA Ing. Karel Liška se zúčastnil A D V E N T N Í H O S E T K Á N Í členů a příznivců Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI v C A F É L E D E B O U R. 13

14 PŘEDSTAVUJEME VÁM jednoho ze zakládajících členů PAMÁTKOVÉ KOMORY, jehož přihláška s datem má pořadové číslo jedna, milého kolegu Kudrnáče, jehož obdivuhodná vitalita a životní elán je nám všem příkladem. K jeho neuvěřitelné Osmdesátce mu upřímně blahopřejeme. Ing.arch.Akad.arch.Antonín KUDRNÁČ architekt,urbanista,designér Písek, ženatý (1983). MANŽ. Jaromíra ( 1953, roz. Česáková, právnička ). DĚTI Marie (1983, studentka gymnázia), Barbora (1985, studentka gymnázia) Petr (1986, student gymnázia) Michaela (1993). RODIČE Antonín K. ( , OR min.zahr.věci) a Marie ( , mód. návrh.). ST ČVUT, fakulta architektury a pozemního stavitelství (Čermák, Krch, Mikuškovic, V.V. Štech), Praha 48; AVU, Sp. škola architektury (Fragner, Žák), Praha, Ž záchrana kult. hodnot, ekologie, odpor k režimu, vnitřní exil.projektant; SURPMO, Praha, projektant; ÚHA Chomutov, Most, SOR, projektant; ČFVÚ Ústí n. L. - sam. čin., projektant. - výtvarník; 90- sam. čin. vlastní ateliér, arch. výtvarník VÁŽÍ SI Kotěry, Plečnika, Fragnera, Ivo Klimeše. OSOBNÍ KRÉDO Podrobná znalost. PROFESNÍ KRÉDO Funkcionalismus ZÁJMY Studium, filozofie, umění, hudba. VÝSTAVY Galerie Domu u Michala v Telči, 49, 50 Kotěrova cena, B Slovník výtvarných umělců (dodatek). REALIZECE rekonstrukce č.p.1, 107, 106, 104,88 Slavonice; Zahrada Břevnovského kláštera - objekty Praha; Hospitál Kuks; 67 Chodkova sil. - lávka, Praha ( u prof. Fragnera); 67 Karolinum - rekt. objektu, Stoghaus, Praha (u prof. Fragnera); Transfery plastik s ohroženého území na nové lokality - Galerie v přírodě - Severočeská uhelná pánev, ČFVU Ústí n. L.; 72 rekonstrukce č.p.71, Galerie měst Chomutov, Klášterec n. O.; Kadaň; Regenerace Pětipeské pánve a Doupovské oblasti, Chomutov (ÚHA); příprava a pořizování ÚPD Mostu (ÚHA). DESIGN 90 návrh- Telč; rekonstrukce č.p.61, Telč. ÚPD 55 asanace historického jádra Čáslav; koncepce y skla, keramiky,práce ve dřevě a kovu, Telč. NYNÍ vlastní atelier - člen Obce architektů, Památkové komory, zakladatel o.p.s., Dům u Michala v Telči. Činnost nadace, později přetransformované na obecně prospěšnou společnost "Dům u Michala v Telči" v rámci desetiletého působení Památkové komory O.p.s.Dům u Michala v Telči vznikla transformací Nadace Domu u Michala v Telči založené a registrované Ještě během statutu nadace byla přítomna na zakládající schůzi Památkové komory v roce 1994, kde její člen byl zvolen do výboru. Nadace i později i o.p.s.domu u Michala v Telči od svého založení se zabývala obstaráváním podkladů a historickými průzkumy vybraných objektů v regionu Telče a okolí, 14

15 zvláště pak archeologickými průzkumy, zaměřováním a projekčními pracemi k záchraně památkově a kulturně cenných objektů. Zároveň navazovala kontakty se zahraničními odborníky, zabývajícími se podobnými akcemi. Vstupem do Památkové komory pokračovala nadace a později o.p.s. v této činnosti. Konkrétně se soustřeďovala především na rekonstrukční práce v domě čp.61 v Telči, kde má své sídlo. Šlo o objekt v havarijním stavu staticky ohroženým od krovu až po sklepy, kde hlavní fasáda byla vykloněna 35cm do náměstí. Sgrafitová fasáda objektu byla sice po druhé světové válce obnovena a objevila se jako představitelka jedné z nejvýznamnějších renesančních prací u nás. Vnitřek objektu zůstal však v havarijním stavu a nedostatečně zajištěná fasáda již během deseti let hrozila zánikem spolu s celým objektem. Díky nadaci Dům u Michala byl dům čp.61 zachráněn. V následujících létech staticky zajišťovala vnitřky domu čp.61 a pořídila repliky původní střechy a dvorního štítu. V roce 1997 realizovala konečně restaurování předního a dvorního štítu odbornou restaurátorskou firmou. V následujícím roce provedla rekonstrukci vnitřního schodiště a vstupního mazhausu. Po transformaci nadace na obecně prospěšnou společnost v roce 1999 pokračovala v rekonstrukčních pracech na čp.61 ve dvorním objektu, který snížila a zahájila obnovu hradební zdi. Po obnovení mazhausu a později sklepních prostor mohla zahájit výstavy přímo v objektu. Šlo o přehled rekonstrukčních prací, které se odbývaly v regionu, dále o ekologické výstavy směřující k záchraně kulturních hodnot v krajině, mimo to realizovala řadu naučných výstav o vývoji architektury a vývoji slohů s důrazem na poslední ucelený sloh- secesi v regionu. V roce 2003 mimo průběžné činnosti se zaměřila na realizování publikace a výstavy o záchraně kulturních objektů v Severočeském kraji, kterých se člen společnosti v minulosti osobně zúčastňoval a měl ojedinělou dokumentaci. Vznikla tak publikace společně s výstavou za pomoci příspěvků z nadace Landek a Purkyňovi nadace, které umožnily částečně krýt výlohy společnosti. Přes svoji rozsáhlou činnost neobdržela nadace a později obecně prospěšná společnost žádné jiné příspěvky a náklady museli hradit členové z vlastních prostředků. V dalších letech chce společnost pokračovat v dosavadní činnosti i ve spolupráci s Památkovou komorou jako dosud, kdy spolupracovala na podkladech pro různá vyjádření, metodických pokynech a přípravě pro nový památkový zákon a pod. Společnost se chce dále věnovat v rámci Sekce lidové architektury, kterou vytvořila, problematice restituce venkova, krajiny i sídel, ve spolupráci s odborně zaměřenými společnostmi a příslušnými orgány státní správy. Podrobný rozpis činností je specifikován v jednotlivých výročních zprávách včetně finančních rozborů. Přehled jednotlivých akcí Domu u Michala v Telči od roku A Historické průzkumy města Telče A1 Záchranné práce a dokumentace k objektům ve městě, čp.12-dvorní fasáda B Zaměřování, průzkumy, projekční a dozorové práce pro čp.61 C Stavebně archeologické průzkumy a dokumentace pro čp.61 D Spolupráce se zahraničními odborníky, korespondence 1994 A,B,C,D E Telečské betlémy, průzkum, dokumentace, rekonstrukce F Výstava v Eggenburgu 1995 A,B,C,D,E G Etnografické průzkumy ve městě 1996 A,B,C,D,G H Badatelská činnost pro muzejní potřeby-soupis ikonografie města pro muzejní sborník, urbanistický vývoj města Telče od založení I Podklady pro územní plán rozvoje, připomínky 1997 A,B,C,D,G J Průzkumy sgrafitové fasády a podklady pro restaurátory čp.61- fotodokumentace K Poradenské služby 1998 A,B.C,D,K L Články pro odborné časopisy (restaurování čp.61 a další) 15

16 1999 A,B,C,D,K M Studie úprav Karmelitánského kláštera v Dačicích N Etnografické a průzkumové práce v regionu N1 Studie a návrh úprav usedlosti v Kostelní Myslové čp.29 N2 Studie a návrh úprav v Domamilu čp.4 N3 Dokumentace židovského geta v Velkém Meziříčí O Záchranné historické a archeologické práce, nálezy ve městě O1 Nálezy a záchrana renesančních fragmentů v čp.25 P Metodické pokyny pro Památkovou komoru v Praze P1 Připomínky k novému památkovému zákonu pro PAKOM Q Průvodcovské služby odborníkům z ciziny 2000 A,B,C,D,K,L,N,O,Q R Výstavy v galerii čp.61-secese-představitelé Mucha, Hoffmann S Výstavy výtvarníků (Hoffstetter-Eggenburg) 2001 A,B,C,D,K,L,O,Q N4 Průzkum a návrh úpravy fasády usedlosti čp.13 v Kostelní Myslové R1 Výstavy v galerii čp.61-ekologické problémy, záchrana krajiny S1 Výstavy výtvarníků (Rostislav Procházka,Zdeněk Zvonek, Miroslav Sedláček T Přednášková činnost U Ekologické záchranné akce stromových porostů u Štěpnického rybníka 2002 A,B,C,D,K,L,N,O,Q R2 Výstavy v galerii čp.61- životopisy hlavních představitelů secese ve světě a jejich díla, ozvuky secese v Jihomoravském kraji a v Telči R3 Výstava fortifikačních systémů a studie jejich aplikace v Telče S2 Výstavy výtvarníků (Šmilauer) T Přednášková činnost V Zřízení nových galerijních prostorů ve sklepech čp.61 X Studie fortifikačních systémů měst u nás a aplikace v Telči 2003 A,B,C,D,I,K,L,N,O,Q,T R4 Výstava prací řemeslné výroby v secesi se zaměřením na sklo Y Spolupráce s ekologickými organizacemi VIA SPIRALAE, Český svaz ochránců přírody, Permakultura,o.s.Konopa, o.s.biom, MŽP. Z Publikace a výstava transferů kulturních památek v Severočeské uhelné oblasti 2004 V návaznosti na předchozí vzkazy z let vykonával DMT činnosti v roce 2004 A Historické průzkumy města Telče B1 Dílenské výkresy a dozor na realizaci vstupních dveří a výloh čp.61 C1 Dílenské výkresy a dozor při realizaci úprav hradební zdi v čp.61 D Spolupráce se zahraničními odborníky-korespondence G Etnografické průzkumy ve městě H Badatelská činnost pro muzejní potřeby - urbanistický vývoj města od založení - příspěvek pro pam. symposium v Jihlavě J1 Průzkumy a podklady pro transfer sgrafitového obrazu v mazhauzu čp.61 pro Restaurátory K1 Konzultace a materiály pro badatelskou práci pro Masarykovu.universitu. v Brně L1 Studie o vývoji výloh a portálů v Telči ve vztahu k čp. 61 N Etnografické a průzkumové práce v regionu Q Průvodcovské služby odborníkům z ciziny R1 Výstavy v galerii čp61 secese,transfery jubilejní arch.atelieru T Přednášková činnost U Ekologické záchranné práce - spolupráce s BIOM Y Spolupráce s ekologickými organizacemi alternativní energie 16

17 ZPRÁVA O ČINNOSTI SVATOBORU Rekonstrukce hrobky Slavín a péče o vybrané hroby. Po instalaci restaurovaných uměleckořemeslných bronzových prvků, to znamená především závěsných lamp na věčné světlo a ozdobných trnů na zavěšování stuh a kytic v kryptě, byly nakonec instalovány i nové ozdobné knoflíky k témuž účelu na ochozové zdi v exteriéru. Stejné už byly na původní stavbě, ale nalézají se nad deskami se jmény, tedy dost vysoko pro lidi průměrného vzrůstu, aby na ně dosáhli při zavěšování věnce či kytice. Proto podle projektu rekonstrukce, který připravil Svatobor, tyto prvky zdvojují počet těch původních, ale jsou pod deskami se jmény. V neposlední řadě umožňují rozlišit, zda květinový dar je spojen s hořejším, nebo spodním jménem na desce. Jde sice o nový, nepůvodní prvek, ale nejde o novotvar, a schválení jeho přidání orgánem památkové péče proto nečinilo problém. Na doplnění replikami pozlacených palmových větví v rukou obou postranních soch a očištění bronzové plastiky Ukřižovaného na schodišti Slavína ještě chybí prostředky, a proto se zatím odkládá. Avšak i bez těchto úprav již působí Slavín celistvým dojmem. Přesto se Svatobor bude dál snažit o získání prostředků na dovršení původního vzhledu zcela beze zbytku. Blíž realizaci je poslední úprava uvitř krypty: Nade dveřmi je tam vývod elektrického vedení z veřejné sítě, který je zamýšlen k instalaci osvětlovacího tělesa, jež poskytne zřetelnější pohled na tento interiér v době nedostatku dopadu přirozeného venkovního světla. (Lampy s věčným světlem na to nestačí, ostatně k tomu nejsou určeny.) Výtvarná podoba osvětlovacího tělesa, respektující tvarosloví ostatního vybavení krypty, již v návrhu existuje, ale záleží na uvolnění pracovní kapacity restaurátora, který už vytvořil repliky ostatních kovových prvků. Péče o 12 vybraných hrobů na Vyšehradském hřbitově, smluvně svěřených do péče Svatoboru smlouvou s hlav. městem Prahou, nedoznala změn a je jim i nadále plně věnována. Velikou ztrátu utrpěl Svatobor úmrtím své místopředsedkyně, lékařky a spisovatelky Aleny Vrbové. Byla jednou ze zakládajících osobností Svatoboru po jeho obnově roku 1990 a jako literátka nejvíce představovala členskou kontinuitu s dřívějším Svatoborem. Vždy dynamická, svěží, stejně brilantní jako na stránkách svých knih z historie, byla vypravěčkou příběhů a vzpomínek v živém styku s přáteli, známými i náhodnými posluchači. Na vzpomínková shromáždění k poctě obrozenců a významných osobností našich dějin přicházela vždy dokonale připravená přednášet, recitovat i reagovat na současnost. Taková byla na Řípu, Levém Hradci, na Libici, u hrobů Boženy Němcové, Jana Kollára a na dlouhé řadě dalších míst. Vždy elegantní, vždy s pokrývkou hlavy, v rukavičkách, činila zcela přirozeně zadost svému významu ve společnosti, a přitom si získávala pozornost také svou neokázalostí, přátelstvím a vstřícností i k lidem neznámým a v náhodně sešlé společnosti. Měli jsme ji všichni rádi. Nyní odpočívá na Vyšehradě, při cestě k nedalekému hrobu Karla Hynka Máchy, jejž doprovázela jako jedna z družiček v bílé říze z řad studentek mediciny na jeho poslední cestě domů, do půdy rodné Prahy v květnu Byla jedinečná, v mnohém nenahraditelná a nikdy na ni nezapomeneme. Členka Svatoboru - dobrovolnice věnuje pozornost i vzhledu jejího hrobu paní. Mimoto Svatobor pečuje o hrob Huga Boettingera ( ) na Vinohradském hřbitově. Došlo k tomu tak, že o to ještě za života, v roce 1997, požádal jeden ze zakládajících členů obnoveného Svatoboru PhDr. Josef Pelnář ( ), který zároveň věnoval Svatoboru povodňové dluhopisy v hodnotě korun. Nemaje dědiců, vedla jej starost o tento hrob, v němž mimo tohoto významného malíře a grafika byla pochována i Růžena Boettingerová-Pelnářová roz. Ottová, druhá žena proslulého prof. MUDr. Josefa Pelnáře, jenž byl jedním z lékařů TGM v roce 1937 a tedy nevlastní matka našeho člena, který k ní měl velmi dobrý vztah. O úpravu hrobu se stará táž dobrovolnice co o hroby na Vyšehradě. 17

18 Publikační činnost Vyšla publikace Spolky národního obrození, jejímž autorem je předseda Svatoboru Václav Liška. Pro Svatobor a jeho kolektivní členy a další spřátelené spolky ji vydalo nakladatelství Academia econonmia s. s r.o. Zlín společně s nakladatelem Ivo Ulrychem - Růžičkův statek, Praha. Knížka obsahuje srtručnou historii Svatoboru a dalších subjektů, spojených s ním kolektivním členstvím: Gymnasia F. Palackého v Neratovicích, Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále, Společnosti Aloise Jiráska a Společnosti Františka Bílka v Praze a Pěveckého sboru Svatobor v Sušici. Také ostatní uvedené názvy spadají svými začátky do dob národního obrození od jeho počátků po vrcholné období: Klub Za starou Prahu, Pražský Hlahol, Společnost Národního muzea, Matice česká, Spolek pro zřízení Národního divadla, Sokol a Vltavan. Zprávy Svatoboru, které už dovršily 11 ročníků, vycházejí v posledních letech třikrát v roce. Vycházky Svatoboru V roce 2004 bylo uspořádána návštěva Malostranského hřbitova a několik vycházek na Vyšehradský hřbitov. Mezi vycházkami na Olšany byla i každoroční exkurze při festivalu Netradiční žižkovský podzim. Předseda Svatoboru doc. Ing. Dr. Václav Liška, inspiroval založení Ceny architekta Antonína Wiehla, tvůrce Slavína k ohodnocení realizovaných děl funerálního umění a architektury. Z připravované publikace JOSEFA PEKAŘE FRANTIŠEK PALACKÝ která vyjde v květnu 2005 v nakladatelství ARSCI 18

19 ZPRÁVA O ČINNOSTI HORNICKÉ SEKCE PAMÁTKOVÉ KOMORY ZA ROK 2004 Činnost Hornické sekce Památkové komory se v roce 2004 odvíjela od programových cílů sekce. Výbor HS zůstal v roce 2004 nezměněn a pracoval ve složení : Ing. Josef Bernard, Ing. Pavel Broskevič, CSc., Ing. Miroslav Fojtík, Ing. Vratislav Procházka, Josef Příplata, Jan Teplík. Výbor HS měl 2 oficiální jednání a to ve dnech v NTM Praha a v NTM Praha. Tato oficiální jednání byla doplněna i dalšími pracovními setkáními členů výboru při různých příležitostech v rámci akcí k hornickým tradicím. Výbor na svých jednání konstatoval špatnou platební morálku členů a dvakrát byla členům zaslána urgence nezaplacení příspěvků. poté došlo k mírnému zlepšení. Plnění základních cílů HS v roce 2004: 1. Byl sestaven a publikován kalendář akcí k hornickým tradicím. 2. Byly získány prostředky pro podporu konání 8. setkání hornických měst a obcí v Rudolfově. Zde je potřeba vyzvednout maximální úsilí kolegy Vratislava Klaboucha který organizoval 8. setkání hornických měst a obcí na vysoké úrovni. Na kvalitním průběhu se podílela i Nadace Landek, která akci podpořila částkou ,- Kč ze svého nadačního programu roku V oblasti zachovávání hornických tradic sekce spolupracovala s organizátory akcí a podílela se na propagaci těchto akcí. Rok 2004 byl pro Hornickou sekci i rokem diskuzí kolem šíře činnosti sekce v kontextu s její členskou základnou i reálnými možnostmi. Diskuze byly vedeny i k možnému osamostatnění sekce. Pouhé odtržení HS by však znamenal její zánik a zmaření dosavadní práce. S ohledem na výše uvedené fakty byly přijaty následující závěry : 1. Rozvíjet činnost nadále v rámci Památkové komory a pracovat dále v původním složení výboru. 2. Sestavit a publikovat kalendář hornických akcí. 3. Koordinovat setkání hornických měst a obcí a založenou tradici předávání putovního praporu a vyhlašování ceny českého permona. 4. Zajistit zlepšení platební morálky členů HS, aby byly zajištěny prostředky pro základní činnosti Hornické sekce. Přestože se Hornické sekci nedařilo v roce 2004 plnit celý rozsah programové náplně, lze konstatovat, že základní cíle byly splněny a především v závěru roku došlo k vyjasnění další činnosti Hornické sekce Památkové komory. 19

20 PAMÁTKOVÁ KOMORA, Nikoly Tesly 8 Praha 6 ROZVAHA ke dni 31/12/04 Účet Název Aktiva Pasíva 211/01 Pokladna /01 Bank. účet GE Capit /01 Ost.krátkod.fin.výp.Ing.Liška /01 Peníze na cestě /01 Odběratelé /01 Poskytnuté provozní zálohy /01 Dodavatel /01 mzda Horáčková /02 Broskevič DP /01 Ost.přímé daně /01 N klady příštích období /01 Vlastní jmění /01 Hosp.výsledek ve schvalov.řízení /01 Počáteční účet rozvážný /01 Konečný účet rozvážný /01 Účet hospodářského výsledku 0.00 Aktiva celkem Zisk Pasíva celkem Obrat Výsledek hospodaření za rok 2004 ke dni 31/12/04 Účet Název Náklady Výnosy 501/01 Spotřeba materiálu /01 Cestovné /01 Ostatní služby /02 Poštovné, telefony /03 Ost.služby - nájemné /01 Mzdové n klady /01 Bankovníÿ poplatky /01 Posk.přísp.zúčt.mezi org.slož /01 Úroky /01 Zúčtování fondů /01 Jiné ostatní výnosy /01 haléřové vyrovnání /01 Přijaté příspěvky-obce, města /02 Přij.příspěvek.Purkyňova nadace /03 Přij.příspěvek nadace LANDEK /01 Přijaté členské příspěvky Náklady celkem Zisk Výnosy celkem Obrat

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU. Milí přátelé, vy ze sdružení dětí

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Republika Techmania science centre Muzejní toulky po východní Francii www.cz-museums.cz číslo 1 ročník 09 Nabídka publikací vydaných Asociací muzeí a galerií

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více