PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMÁTKOVÁ KOMORA # $"

Transkript

1 Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková 1

2 PAMÁTKOVÁ KOMORA občanské sdružení registrované MV ČR VS/ /93-2 P R A H A 6 IČO ORGÁNY PAMÁTKOVÉ KOMORY zvolené Hlavním shromážděním na pětileté období: VÝBOR Ing.Karel L I Š K A, CSc. prezident Ing. Miroslav F O J T Í K viceprezident Ing.akad.arch.Antonín K U D R N Á Č Doc.Ing.Zdeněk M A T Ě J K A, DrSc. Josef P Ř Í P L A T A Ing.Stanislav V O P AS E K REVIZNÍ KOMISE Mgr.Dobroslava P E Z L A R O V Á předsedkyně revizní komise Doc. Ing. Václav LIŠKA, Dr. Jan Ž Á K O V S K Ý HORNICKÁ SEKCE VÝBOR Ing. Miroslav F O J T Í K předseda Ing. Pavel BROSKEVIČ, CSc., ING. Josef BERNARD, Vratislav KLABOUCH, Ing. PROCHÁZKA, Josef PŘÍPLATA Jan TEPLÍK ADRESA PREZIDENTA : Ing. Karel L I Š K A, CSc. Nikoly Tesly 8/ P R A H A 6 ': , mobil liska-pakom(volny.cz cz/ karel.liska.pakom Bankovní spojení GE MONEY BANK číslo účtu /0600 Děkujeme Nadaci LANDEK, Purkyňově nadaci a Ministerstvu kultury za finanční podporu Památkové komory Obálka: 8. Setkání hornických měst a obcí České republiky v horním královském městě Rudolfově-červen

3 Přehled činnosti PAMÁTKOVÉ KOMORY v roce ledna 2004 PRAHA Prezident zastupoval naše občanské sdružení na Valné hromadě Asociace NNO registrované jako sdružení právnických osob. Valná hromada přijala programové dokumenty a zvolila Radu do které byl zvolen i Ing. K. Liška. 24. Března 2004 PRAHA -zasedání výboru a revizní komise PAMÁTKOVÉ KOMORY s následujícím programem ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY. ZPRÁVA PŘEDSEDY HORNICKÉ SEKCE O JEJÍ ČINNOSTI A PROGRAMU. ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO, ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO ZPRÁVA ARCH. KUDRNÁČE O ČINNOSTI SEKCE LIDOVÉ ARCHITEKTURY SCHVÁLENÍ FINANČNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2003 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2004 PLNĚNÍ KONCEPCE PAMÁTKOVÉ KOMORY VČETNĚ SOUČASNÉHO STAVU NÁPLNĚ WWW STRÁNEK na prozatímní adrese PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZA ROK 2003 Stav přípravy projektu MÁ VLAST V SRDCI EVROPY-Poznej ji a chraň zde bylo představeno logo soutěže. ZPRÁVA doc. Matějky o workshopu a semináři v Třebíči dubna. 6. dubna PRAHA 1. zasedání Rady Asociace NNO zvolilo 7členný Výkonný výbor. Předsedou byl zvolen Dr. Karel Schwarz, 1.místopředsedou Bc. Krajdl místopředsedou pro hospodaření Ing. Karel Liška. 21. dubna TŘEBÍČ Fond Třebíč o.p.s. ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a městem Třebíč a PAMÁTKOVOU KOMOROU uskutečnil 2 část workshopu Trvale udržitelný rozvoj ve městech s programem regenerace MPR a MPZ a ve městech se statutem UNESCO na téma- Rozvoj a limity podnikání a dalšího využití území ve městech se statutem UNESCO. v Muzeu Vysočiny Třebíč, od 10,00 do 16,30. Pro úplnost uvádíme hlavní závěry z: Workshopu I, který proběhl 27. a 28. listopadu 2003 s cílem Prezentace hodnoty registrované historické památky, zkušeností měst a míst s tímto statutem, možnosti aktivní spolupráce měst a míst, vytipování dalších úkolů a programů. Vytvořit koncepci dopravy (návrhy - omezená doba parkování, regulace vjezdu těžkých vozidel, regulace stavební dopravy, kontrola reálné dopravy ad.) Vytvoření jasných pravidel pro regeneraci objektů (pro bydlení, podnikání, služby, individuelní přístup k regeneraci objektů) Vytvořit systém kontaktů a informací pro rezidenty a návštěvníky (informace pro investory, projektanty, realitní kanceláře, pro cestovní ruch), Otevřené problémy z workshopu : Pomoc krajům a městům s památkami UNESCO Prohloubení spolupráce a výměny informací měst UNESCO Úloha státní správy v městech s MPR, MPZ a ve městech UNESCO Definování použitelných technologií v programech regenerace Byl diskutován podnět k založení státního grantového programu na podporu památek zařazených na seznam Unesco. 3

4 Workshop II 21.dubna 2004 Hlavní cíl Rozvoj a limity bydlení a podnikání ve městech s MPZ a MPR a ve městech se statutem UNESCO Hlavní závěry : Předmětem diskuse byla definice ( a autenticita) památky z urbanistického hlediska, z hlediska architektury objektu, v dispozici interiéru, v detailu interiéru, v materiálech a technologii konstrukcí. Při rekonstrukci památkového objektu se zabývat nejen objektem jako celkem, ale i detailem, úpravou interiéru. Je možné a nutné přidat to, co odpovídá 21.století. Využitelnost památky podle charakteru (objekt pro bydlení, technická památka, jiný). Vždy jde o hledání kompromisů. Kde je hranice funkčního využití objektu? Pojem autenticity objektu v čase a prostoru. Příklad objektu bydlení, který je sice na půdorysu doby vzniku města, konstrukce objektu je ale z různých období (po vyhoření, záplavách, rekonstrukcích z období kdy nebylo silné povědomí památkové péče atd) Vztah k památkám, historické povědomí je odrazem výchovy a vzdělání v oblasti historie (výuka na školách není adekvátní, na což poukazují i učitelé dějepisu). Je nutné řešit přístupnost památkových objektů pro tělesně postižené. Propagace památek jako součást cestovního ruchu se zvyšuje, je různorodá. Diskutován společný produkt pro cestovní ruch měst UNESCO. Přednesen příklad Muzea Landek kdy pro zvýšení návštěvnosti turistů je památkový objekt doplňován sportovně rekreačním areálem, návaznou cyklotrasou, pěší odpočívkovou zonou s lavičkami ad. Předneseno poznání ze sekce lidové architektury Památkové komory chceme-li zachovat lidovou architekturu, pak průzkumy, optimální využití a podpora zachování by mělo být financováno z veřejných zdrojů, mnoho původních venkovských vlastníků programově ruší zbytky cenné venkovské architektury Péče o zachování památky bez vlastníka stát, obec, muzeum, skanzen? Kdo dá finanční impuls k ochraně? V návaznosti tamtéž proběhlo od zasedání výboru a revizní komise Památkové komory. ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY. ZPRÁVA PŘEDSEDY HORNICKÉ SEKCE O JEJÍ ČINNOSTI A PROGRAMU. Předseda Hornické sekce informoval o přípravě 8. setkání hornických měst a obcí v roce 2004 v hornickém městě Rudolfově a pozval tam všechny přítomné. ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO, ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO ZPRÁVA ARCH. KUDRNÁČE O ČINNOSTI SEKCE LIDOVÉ ARCHITEKTURY PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZA ROK 2003 Přítomní vysoce hodnotili průběh předchozího workshopu a poděkovali řediteli muzea Ing. Martínkovi a doc. Matějkovi za umožnění začlenění jednání výboru PAKOM do rámce semináře. 4

5 22 dubna 2004 pokračoval Seminář TŘEBÍČ 2004 Hlavní témata pro příspěvky. 1.téma- prezentace hodnoty registrované historické památky, zkušenosti měst a míst se statutem UNESCO 2.téma-Rozvoj a limity podnikání a dalšího využití území ve městech se statutem UNESCO Závěry W1 Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. při svém vystoupení s ředitelem Muzea TŘEBÍČ Ing. Jaroslavem Martínkem Program: Ing. Jaroslav Martínek Zahájení Ing. Radek Číhal Přivítání Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. Úvod Ing. arch. Lubor Herzán - Možnost města při ovlivňování rozvoje památkově chráněných území Jaromíra Hanáčková - Rozvoj cestovního ruchu po zapsání třebíčských památek na seznam UNESCO Mgr. Jana Plotová - Teoretická východiska památkové ochrany Jaromír Nechvátal - Možnosti financování z EU (cest. ruch + památky) Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. - Podmínky a regulace podnikání v MPR a MPIng. Stanislav Vopasek Industriální památky Ostravy Ing. Jaroslav Martínek Příklad využití památky v ochranném pásmu MPZ Ing. Jaroslav Martínek Záměr využití památky v ochranném pásmu MPZ a NKP Ing. Karel Vaverka Podnikatelský inkubátor Třebíč využití památky Ing. Karel Liška, CSc. Projekt MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Sborník ze semináře byl rozeslán všem účastníkům workshopů a semináře. 5

6 RUDOLFOV 5.a 6. června 2004 Velký alegorický průvod obcí pod korouhvemi s městskými znaky jednotlivých delegací Informace o 8. ročníku Setkání hornických měst a obcí České republiky v horním královském městě Rudolfově ve dnech 5.a 6. června S útlumem českého hornictví narůstá v tradičních horních městech nostalgie k bohaté historii tohoto nejstaršího lidského povolání. Z těchto důvodů obdobně jak jinde v Evropě se rozhodla významná česká horní města na pravidelných každoročních setkáváních svých zástupců na půdě některého z nich. První setkání horních měst se konalo v roce 1997 v královském horním městě Příbrami. Po vystřídání dalších šesti měst se letošní osmé setkání uskutečnilo 5. a 6. června v královském horním městečku Rudolfov u Českých Budějovic. Tato původně hornická obec Velké Hory s dobýváním stříbrných rud, byla v roce 1585 povýšena samotným císařem Rudolfem II. na svobodné královské horní město s novým názvem Město císaře Rudolfa. Těžba stříbrných rud zde byla ukončena už na počátku minulého století, přes to jsou zde hornické tradice velmi živé a stále udržované. Mají zde hornické muzeum a aktivní početný klub jeho přátel, který každý rok pořádá v červnu celoměstské hornické slavnosti. V letošním roce požádali představitelé města o současné uspořádání Setkání hornických měst České republiky ve spojení se svými slavnostmi. Pro městečko bylo pověření k organizování Setkání hornických měst velkou poctou a proto se na něj po celý rok poctivě připravovalo jak jeho zastupitelstvo tak i jednotlivá občanská sdružení. Připravily pro všech 21 delegací hornických měst bohatý dvoudenní program. Skutečnost, že slavnosti zahajoval sám hejtman jihočeského kraje Jan Zahradník, je důkazem že i krajské orgány mají zájem na 6

7 udržování těchto hornických tradic v Rudolfově. Součástí oslav byl velký alegorický průvod obcí ve kterém jednotlivé městské delegace pochodovaly pod korouhvemi s městskými znaky. Je pozitivní skutečností letošního setkání, že většinu delegací horních měst na setkání vedli letos starostové nebo jejich zástupci. Osmičlennou delegaci města Ostravy vedl starosta městského obvodu Radvanice Vojtěch Mynář. Obvod Radvanice se totiž uchází o uspořádání celostátního Setkání hornických měst v příštím roce v rámci oslav 700. letého trvání obce. V delegaci města dále byli ředitel Nadace Landek Vopasek, předseda Klubu přátel HMO Domrovský a zástupce ředitele HMO Broskevič. Hejtman jihočeského kraje Jan Zahradník předává zástupcům města putovní prapor Na setkání byl městu Rudolfov předán krajským hejtmanem nový putovní Prapor setkávání horních měst s hornickou symbolikou. Prapor bude znovu předávám na dalším setkání. První udílení cen ČESKÝ PERMON Novým fenoménem letošního Setkání horních měst bylo vyhlášení prvního ročníku celostátních cen Český Permon 2004 s nominací ve čtyřech kategoriích v oblasti záchrany hornických tradic a montánní historie České republiky. V prvním ročníku soutěže získalo Českého Permona v kategorii Hornický folklór příbramské občanské sdružení Cech příbramských horníků za systematické udržování hornických tradic ve městě především za organizování každoročního Skoku přes kůži. Druhého Českého Permona v kategorii záchrana technických památek dostala letos skupina dobrovolných techniků za záchranu železorudného dolu Chrustenice s jeho rekonstrukcí na muzeum. V kategorii počin roku byl Český Permon udělen redaktoru Václavu Čílkovi za scénář k televiznímu pořadu Podzemní Čechy. 7

8 ING. STANISLAV VOPASEK ředitel Nadace Landek obdržel sošku Českého Permona 2004 v kategorii soutěže s názvem Celoživotní dílo za vyjímečné zásluhy při propagaci stavovských tradic v českém hornictví Vkusné sošky Českého Permona vítězům jednotlivých kategorii předával první náměstek předsedy ČBÚ Ing.Andrej Blažko Velmi dobrá organizace setkání hornických měst RUDOLFOV 2004 v poměrně malém městě je příkladem toho jak lze získat většinu občanů pro dobrou věc. Je to vysoko nastavená laťka pro organizátory celostátního Setkání měst v příštím roce 2005 na území městského obvodu Ostrava- Radvanice. 8

9 ČERVNA ČESKÝ KRUMLOV PÁTEK 25.ČERVNA zasedání výboru v salonku pensionu Rajský 1. ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY. 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY HORNICKÉ SEKCE O JEJÍ ČINNOSTI A PROGRAMU. 3. ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO 4.ZPRÁVA ARCH. KUDRNÁČE O ČINNOSTI SEKCE LIDOVÉ ARCHITEKTURY 5.ZPRÁVA O ZPRÁVA DOC. MATĚJKY O ZÁVĚRECH WORKSHOPU A SEMINÁŘE V TŘEBÍČI 6. PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ A STAVU ROZPOČTU NA ROK PLNĚNÍ KONCEPCE PAMÁTKOVÉ KOMORY VČETNĚ SOUČASNÉHO STAVU NÁPLNĚ WWW STRÁNEK 8. SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZA ROK STAV PŘÍPRAVY PROJEKTU MÁ VLAST V SRDCI EVROPY-POZNEJ JI A CHRAŇ 10. RŮZNÉ. VEČER PROHLÍDKA MĚSTA Pohled ze zámku na staré město s vltavským jezem Český Krumlov- památka Unesca přitahuje turisty z celého světa o čemž svědčí souběžný sjezd FERARI 9

10 SOBOTA 26.ČERVNA Prohlídka zámku JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU NADACE BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV Prezident i všichni přítomní členové výboru děkují předsedovi správní rady profesoru Petru Peřinovi za velmi zajímavý a zasvěcený výklad a prezentaci unikátní NKP - BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV Perla jižních Čech krumlovský zámek a pohled z města v popředí se špitálním kostelem sv. Jošta září OSTRAVA. Ing. Karel Liška a Ing. Pavel Broskevič se zúčastnili mezinárodního odborného semináře pořádaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě ve spolupráci s Centrem Dziedzictwa Kulturowego w Katowiciach a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v prostorách národní kulturní památky DŮL MICHAL na téma Animace průmyslového dědictví s podtitulem Oživení a obnova technických a průmyslových památek Velmi zajímavé a inspirativní prezentace nového využití průmyslových památek v Holandsku Německu, Rakousku a Polsku propagujících konverzi jako všelék památkové péče o industriální dědictví v úterý doplnily zajímavé prezentace realizované v ČESKÉ REPUBLICE. Ve čtvrtek pak velmi podnětná a zajímavá exkurze Ostrava Zabrze -celodenní výjezd po průmyslových památkách hornoslezské průmyslové aglomerace na území Polska, organizovaný Centrem Dziedzictwa Kulturowego w Katowiciach. 10

11 PRAHA - ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství uspořádala Kulatý stůlsetkání představitelů památkové péče a zástupců neziskového sektoru, odborníků a projektantů na téma: Památky, jejich regenerace a průmyslové dědictví naší architektury Evropská Unie, UNESCO, české památky s představením studie: Technické památky zemí Visegrádské čtyřky, jako které jeden z doprovodných programů veletrhu FOR ARCH pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu s odbornou záštitou Ministerstva kultury. Odborný a přípravný výbor pracoval ve složení: Ministerstvo kultury: Ing. Zdeněk Novák; MPO: Ing. Jaromír Kovář CSc.; Česká komise pro UNESCO: Mgr. Michal Beneš CSc.; Národní památkový ústav (Plzeň): Ing. Karel Drhovský; Národní památkový ústav (Praha): PhDr. Michael Zachař; Národní památkový ústav:ing. arch. Eva Dvořáková; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska: Mgr. Petr Sedláček; Památková komora : Ing. Karel Liška, CSc.; Kolegium pro TP ČKAIT a ČSSI: Ing. Svatopluk Zídek; Fond Třebíč: Doc. Ing. Matějka, DrSc.a Nadace ABF: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Motto: V době připojení České republiky k zemím Evropské Unie je stále aktuálnější otázka péče o kulturní dědictví a stavební památky. Sama EU věnuje této oblasti značnou pozornost i finanční prostředky. Cílem kulatého stolu by měla být podpora spolupráce neziskových a nevládních organizací s oficiálními představiteli památkové péče při sdílení společných zkušeností a při možnostech efektivního čerpání dostupných finančních zdrojů, ať již jde o prostředky soukromé, státní nebo evropské. Diskusní okruhy: 1) Evropská unie a ČR, nový rámec ochrany památek a jejich financování 2) Památky v seznamu UNESCO, jejich výběr a podmínky a zkušenosti s jejich provozem, vztah ke komerčnímu prostředí a jím způsobené změny (příklad Praha) 3) Obnova památkově chráněných budov 4) Působení nevládních organizací při ochraně památek (příklady Komory, Fond Třebíč...) 5) Průmyslové dědictví naší architektury V okruhu 4) Působení nevládních organizací při ochraně památek představil Ing. K. Liška PAMÁTKOVOU KOMORU, jejímž PROGRAMOVÝM CÍLEM JE PODPORA A KOORDINACE OBČANSKÝCH INICIATIV A POMOC PŘI VŠESTRANNÉ PÉČI O NAŠE KULTURNÍ DĚDICTVÍ, ZEJMÉNA PŘI ZÁCHRANĚ STAVEBNĚ-HISTORICKÝCH I TECHNICKÝCH PAMÁTEK.. Uvedl četné příklady úspěšných občanských iniciativ jejich členů - Přeštice,Telč, Bystřice pod Hostýnem, Nadace LANDEK Ostrava, Purkyňova nadace, Fond Třebíč aj. Dále představil činnost HORNICKÉ SEKCE - podpora záchrany a údržby hornických památek a dokumentů. obnova starých hornických tradic a zvyků, pořádání hornických slavností, setkání a seminářů.seznámil přítomné s celostátní soutěží MÁ VLAST V SRDCI EVROPY-Poznej ji a chraň konanou s cílem: V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM DO EU MOTIVOVAT NAŠE OBČANY, ZEJMÉNA MLADOU GENERACI, K VĚTŠÍ PÉČI O NAŠE KULTURNÍ DĚDICTVÍ I HISTORICKÉ TRADICE A POSÍLIT TAK JEJICH NÁRODNÍ HRDOST PŘI SOUČASNÉM UPEVŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ. Své příspěvky úspěšně prezentovali i další členové PAMÁTKOVÉ KOMORY Doc. Ing. Matějka, DrSc.o činnosti a podílu Fond Třebíč na přípravě a prohlášení třebíčských památek za památky UNESCO a Ing. Stanislav Vopasek o úsilí o záchranu technických památek Ostravy s cílem jejich prohlášení za památky UNESCO. Po skončení kulatého stolu byla představena publikace studie Technické památky zemí Visegrádské čtyřky a uskutečnila se prohlídka výstavy fotografií technických památek v prostorách Domu ABF. Poté proběhlo jednání výboru PAMÁTKOVÉ KOMORY, které projednalo stav příprav k vyhlášení soutěže MÁ VLAST a z toho vyplývající úkoly. 11

12 23. září ZABRZE Ing. Karel Liška jednal po zprostředkování ing. Fojtíka s ředitelkou Muzea Gornictwa Wegloveho paní Krystynou Barszcevskou v polském Zabrze o možnostech spolupráce a partnerství.byla předběžně dohodnuta spolupráce při druhém ročníku soutěže MÁ VLAST. Participace a partnerství na prvém ročníku je z rozpočtových důvodů z polské strany nereálná. ZASEDÁNÍ VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE PAMÁTKOVÉ KOMORY v HORNICKÉM MUZEU OKD OSTRAVA ve dnech 3-4. PROSINCE 2004 Pátek Na pozvání ředitele HM OKD, předsedy hornické sekce a viceprezidenta PAMÁTKOVÉ KOMORY se členové výboru a RK zúčastnili tradičních oslav svátku sv. Barbory, patronky horníků v Hornickém muzeu OKD v Ostravě Petřkovicích Při prohlídce vybraných expozic nás nejvíce zaujala expozice důlního záchranářství s působivým pietním památníkem záchranářů kteří položili své životy při záchraně horníků. Poté jsme se zúčastnili - v bývalé kompresorovně následujícího slavnostního programu slavnostní zahájení oslav předávání rezortní medaile Jiřího Agricolly hornická hymna K tradičnímu pohoštění formou havířského rautu vyhrávala hornická dechová kapela. Sobota OD 8,30 1. ZPRÁVA O PROBĚHLÝCH AKCÍCH A JEDNÁNÍCH ČLENŮ VÝBORU PAMÁTKOVÉ KOMORY 2. ZPRÁVA O ČINOSTI VÝBORU HORNICKÉ SEKCE Ing. FOJTÍK Předseda HS podrobně informoval o proběhlém zasedání sekce a plánovaných akcích.doplnil ho tajemník sekce Ing. Broskevič. Na zasedání sekce 8. listopadu 2004 v NTM v Praze proběhla kritická diskuse k finančnímu zajištění jinak velmi úspěšného setkání hornických měst v Rudolfově. Byly přijaty následující závěry: 1. P. Klabouch připraví a vydá Kalendář akcí k hornickým tradicím v roce setkání hornických měst a obcí se uskuteční v roce 2005 v Radvancích a Bartovicích. Očekává se, že organizátoři využijí zkušeností z Rudolfova. K tomu pak : zástupci města Rudolfov předají vedení Radvanic a Bartovic při oslavách putovní standardu při této akci budou, stejně jako v Rudolfově, vyhlášeny ceny ČESKÝ PERMON ZPRÁVA PANA DALIBORA ČERNÉHO ČLENA RADY VLÁDY PRO NNO Po demisi vlády došlo k určitému přerušení činnosti Rady. Později byl do jejího čela jmenován JUDr. Pavel Němec místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, novým místopředsedou se stal Mgr. Ivo Hartmann, MBA náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti.sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace tvoří Petr Bidlo vedoucí pracoviště sekretariátu a tajemník Rady vlády a Ing. Martin Vyšín odborný pracovník.rovněž došlo k obměně členů Rady vysílaných jednotlivými ministerstvy a krajskými úřady. Na internetové adrese : jsou podrobné informace o složení a činnosti Rady a jejich výborů. 4. SOUTĚŽ MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Soutěž probíhá od 5.října pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála, ministra zahraničí Cyrila Svobody a ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy. Je finančně podporována ministerstvem kultury v roce 2004 částkou Kč.Pro rok 2005 je přislíbena další podpora od ministerstva kultury. 12

13 Přihlášky a další podrobnosti jsou zveřejněny na www. Stránkách MÁ VLAST na adrese Generální ředitel Českého rozhlasu Ing. Václav KASÍK udělil souhlas, takže ČESKÝ ROZHLAS se stal mediálním partnerem soutěže. Připravuje se druhý ročník, kde se počítá s partnerstvím s polskými, slovenskými rakouskými a německými partnery, tak, aby bylo možno požádat o grant z fondů EU CULTURE K bylo podáno 11 přihlášek kolektivů i jednotlivců ze Zlínského a Severomoravského kraje. 5. PŘÍPRAVA PLÁNU ČINNOSTI NA ROK 2005 Moto: Je lépe dokázat sice málo, ale s jistotou a ostatní přenechat těm, kdo přijdou po nás, než objasňovat všechno. Isaac Newton ve spolupráci s ČESKOU RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE dokončit a vyhodnotit prvý ročník celostátní soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY,získávat sponzory a usilovat o získání grantů a dotací uspořádat 9. Setkání hornických měst v městské části Ostravy v Radvancích a Bartovicích u příležitosti oslav 700 let od jejich založení ve dnech června podat přihlášku o evropský grant z fondu CULTURE 2000 prorok2006 pro druhý ročník soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY s mezinárodní spoluúčastí. 6. RŮZNÉ. Prezident i ostatní přítomní poděkovali řediteli HM Ing. Fojtíkovi za pozvání a vysoce hodnotili pokroky dosažené v expozicích i v doprovodných programech Hornického muzea Přítomní zástupci výboru i revizní komise vyjádřili poděkování NADACI LANDEK A PURKYŇOVĚ NADACI za finanční podporu památkové komory v uplynulém roce. 15.prosince 2004 PRAHA Ing. Karel Liška se zúčastnil A D V E N T N Í H O S E T K Á N Í členů a příznivců Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI v C A F É L E D E B O U R. 13

14 PŘEDSTAVUJEME VÁM jednoho ze zakládajících členů PAMÁTKOVÉ KOMORY, jehož přihláška s datem má pořadové číslo jedna, milého kolegu Kudrnáče, jehož obdivuhodná vitalita a životní elán je nám všem příkladem. K jeho neuvěřitelné Osmdesátce mu upřímně blahopřejeme. Ing.arch.Akad.arch.Antonín KUDRNÁČ architekt,urbanista,designér Písek, ženatý (1983). MANŽ. Jaromíra ( 1953, roz. Česáková, právnička ). DĚTI Marie (1983, studentka gymnázia), Barbora (1985, studentka gymnázia) Petr (1986, student gymnázia) Michaela (1993). RODIČE Antonín K. ( , OR min.zahr.věci) a Marie ( , mód. návrh.). ST ČVUT, fakulta architektury a pozemního stavitelství (Čermák, Krch, Mikuškovic, V.V. Štech), Praha 48; AVU, Sp. škola architektury (Fragner, Žák), Praha, Ž záchrana kult. hodnot, ekologie, odpor k režimu, vnitřní exil.projektant; SURPMO, Praha, projektant; ÚHA Chomutov, Most, SOR, projektant; ČFVÚ Ústí n. L. - sam. čin., projektant. - výtvarník; 90- sam. čin. vlastní ateliér, arch. výtvarník VÁŽÍ SI Kotěry, Plečnika, Fragnera, Ivo Klimeše. OSOBNÍ KRÉDO Podrobná znalost. PROFESNÍ KRÉDO Funkcionalismus ZÁJMY Studium, filozofie, umění, hudba. VÝSTAVY Galerie Domu u Michala v Telči, 49, 50 Kotěrova cena, B Slovník výtvarných umělců (dodatek). REALIZECE rekonstrukce č.p.1, 107, 106, 104,88 Slavonice; Zahrada Břevnovského kláštera - objekty Praha; Hospitál Kuks; 67 Chodkova sil. - lávka, Praha ( u prof. Fragnera); 67 Karolinum - rekt. objektu, Stoghaus, Praha (u prof. Fragnera); Transfery plastik s ohroženého území na nové lokality - Galerie v přírodě - Severočeská uhelná pánev, ČFVU Ústí n. L.; 72 rekonstrukce č.p.71, Galerie měst Chomutov, Klášterec n. O.; Kadaň; Regenerace Pětipeské pánve a Doupovské oblasti, Chomutov (ÚHA); příprava a pořizování ÚPD Mostu (ÚHA). DESIGN 90 návrh- Telč; rekonstrukce č.p.61, Telč. ÚPD 55 asanace historického jádra Čáslav; koncepce y skla, keramiky,práce ve dřevě a kovu, Telč. NYNÍ vlastní atelier - člen Obce architektů, Památkové komory, zakladatel o.p.s., Dům u Michala v Telči. Činnost nadace, později přetransformované na obecně prospěšnou společnost "Dům u Michala v Telči" v rámci desetiletého působení Památkové komory O.p.s.Dům u Michala v Telči vznikla transformací Nadace Domu u Michala v Telči založené a registrované Ještě během statutu nadace byla přítomna na zakládající schůzi Památkové komory v roce 1994, kde její člen byl zvolen do výboru. Nadace i později i o.p.s.domu u Michala v Telči od svého založení se zabývala obstaráváním podkladů a historickými průzkumy vybraných objektů v regionu Telče a okolí, 14

15 zvláště pak archeologickými průzkumy, zaměřováním a projekčními pracemi k záchraně památkově a kulturně cenných objektů. Zároveň navazovala kontakty se zahraničními odborníky, zabývajícími se podobnými akcemi. Vstupem do Památkové komory pokračovala nadace a později o.p.s. v této činnosti. Konkrétně se soustřeďovala především na rekonstrukční práce v domě čp.61 v Telči, kde má své sídlo. Šlo o objekt v havarijním stavu staticky ohroženým od krovu až po sklepy, kde hlavní fasáda byla vykloněna 35cm do náměstí. Sgrafitová fasáda objektu byla sice po druhé světové válce obnovena a objevila se jako představitelka jedné z nejvýznamnějších renesančních prací u nás. Vnitřek objektu zůstal však v havarijním stavu a nedostatečně zajištěná fasáda již během deseti let hrozila zánikem spolu s celým objektem. Díky nadaci Dům u Michala byl dům čp.61 zachráněn. V následujících létech staticky zajišťovala vnitřky domu čp.61 a pořídila repliky původní střechy a dvorního štítu. V roce 1997 realizovala konečně restaurování předního a dvorního štítu odbornou restaurátorskou firmou. V následujícím roce provedla rekonstrukci vnitřního schodiště a vstupního mazhausu. Po transformaci nadace na obecně prospěšnou společnost v roce 1999 pokračovala v rekonstrukčních pracech na čp.61 ve dvorním objektu, který snížila a zahájila obnovu hradební zdi. Po obnovení mazhausu a později sklepních prostor mohla zahájit výstavy přímo v objektu. Šlo o přehled rekonstrukčních prací, které se odbývaly v regionu, dále o ekologické výstavy směřující k záchraně kulturních hodnot v krajině, mimo to realizovala řadu naučných výstav o vývoji architektury a vývoji slohů s důrazem na poslední ucelený sloh- secesi v regionu. V roce 2003 mimo průběžné činnosti se zaměřila na realizování publikace a výstavy o záchraně kulturních objektů v Severočeském kraji, kterých se člen společnosti v minulosti osobně zúčastňoval a měl ojedinělou dokumentaci. Vznikla tak publikace společně s výstavou za pomoci příspěvků z nadace Landek a Purkyňovi nadace, které umožnily částečně krýt výlohy společnosti. Přes svoji rozsáhlou činnost neobdržela nadace a později obecně prospěšná společnost žádné jiné příspěvky a náklady museli hradit členové z vlastních prostředků. V dalších letech chce společnost pokračovat v dosavadní činnosti i ve spolupráci s Památkovou komorou jako dosud, kdy spolupracovala na podkladech pro různá vyjádření, metodických pokynech a přípravě pro nový památkový zákon a pod. Společnost se chce dále věnovat v rámci Sekce lidové architektury, kterou vytvořila, problematice restituce venkova, krajiny i sídel, ve spolupráci s odborně zaměřenými společnostmi a příslušnými orgány státní správy. Podrobný rozpis činností je specifikován v jednotlivých výročních zprávách včetně finančních rozborů. Přehled jednotlivých akcí Domu u Michala v Telči od roku A Historické průzkumy města Telče A1 Záchranné práce a dokumentace k objektům ve městě, čp.12-dvorní fasáda B Zaměřování, průzkumy, projekční a dozorové práce pro čp.61 C Stavebně archeologické průzkumy a dokumentace pro čp.61 D Spolupráce se zahraničními odborníky, korespondence 1994 A,B,C,D E Telečské betlémy, průzkum, dokumentace, rekonstrukce F Výstava v Eggenburgu 1995 A,B,C,D,E G Etnografické průzkumy ve městě 1996 A,B,C,D,G H Badatelská činnost pro muzejní potřeby-soupis ikonografie města pro muzejní sborník, urbanistický vývoj města Telče od založení I Podklady pro územní plán rozvoje, připomínky 1997 A,B,C,D,G J Průzkumy sgrafitové fasády a podklady pro restaurátory čp.61- fotodokumentace K Poradenské služby 1998 A,B.C,D,K L Články pro odborné časopisy (restaurování čp.61 a další) 15

16 1999 A,B,C,D,K M Studie úprav Karmelitánského kláštera v Dačicích N Etnografické a průzkumové práce v regionu N1 Studie a návrh úprav usedlosti v Kostelní Myslové čp.29 N2 Studie a návrh úprav v Domamilu čp.4 N3 Dokumentace židovského geta v Velkém Meziříčí O Záchranné historické a archeologické práce, nálezy ve městě O1 Nálezy a záchrana renesančních fragmentů v čp.25 P Metodické pokyny pro Památkovou komoru v Praze P1 Připomínky k novému památkovému zákonu pro PAKOM Q Průvodcovské služby odborníkům z ciziny 2000 A,B,C,D,K,L,N,O,Q R Výstavy v galerii čp.61-secese-představitelé Mucha, Hoffmann S Výstavy výtvarníků (Hoffstetter-Eggenburg) 2001 A,B,C,D,K,L,O,Q N4 Průzkum a návrh úpravy fasády usedlosti čp.13 v Kostelní Myslové R1 Výstavy v galerii čp.61-ekologické problémy, záchrana krajiny S1 Výstavy výtvarníků (Rostislav Procházka,Zdeněk Zvonek, Miroslav Sedláček T Přednášková činnost U Ekologické záchranné akce stromových porostů u Štěpnického rybníka 2002 A,B,C,D,K,L,N,O,Q R2 Výstavy v galerii čp.61- životopisy hlavních představitelů secese ve světě a jejich díla, ozvuky secese v Jihomoravském kraji a v Telči R3 Výstava fortifikačních systémů a studie jejich aplikace v Telče S2 Výstavy výtvarníků (Šmilauer) T Přednášková činnost V Zřízení nových galerijních prostorů ve sklepech čp.61 X Studie fortifikačních systémů měst u nás a aplikace v Telči 2003 A,B,C,D,I,K,L,N,O,Q,T R4 Výstava prací řemeslné výroby v secesi se zaměřením na sklo Y Spolupráce s ekologickými organizacemi VIA SPIRALAE, Český svaz ochránců přírody, Permakultura,o.s.Konopa, o.s.biom, MŽP. Z Publikace a výstava transferů kulturních památek v Severočeské uhelné oblasti 2004 V návaznosti na předchozí vzkazy z let vykonával DMT činnosti v roce 2004 A Historické průzkumy města Telče B1 Dílenské výkresy a dozor na realizaci vstupních dveří a výloh čp.61 C1 Dílenské výkresy a dozor při realizaci úprav hradební zdi v čp.61 D Spolupráce se zahraničními odborníky-korespondence G Etnografické průzkumy ve městě H Badatelská činnost pro muzejní potřeby - urbanistický vývoj města od založení - příspěvek pro pam. symposium v Jihlavě J1 Průzkumy a podklady pro transfer sgrafitového obrazu v mazhauzu čp.61 pro Restaurátory K1 Konzultace a materiály pro badatelskou práci pro Masarykovu.universitu. v Brně L1 Studie o vývoji výloh a portálů v Telči ve vztahu k čp. 61 N Etnografické a průzkumové práce v regionu Q Průvodcovské služby odborníkům z ciziny R1 Výstavy v galerii čp61 secese,transfery jubilejní arch.atelieru T Přednášková činnost U Ekologické záchranné práce - spolupráce s BIOM Y Spolupráce s ekologickými organizacemi alternativní energie 16

17 ZPRÁVA O ČINNOSTI SVATOBORU Rekonstrukce hrobky Slavín a péče o vybrané hroby. Po instalaci restaurovaných uměleckořemeslných bronzových prvků, to znamená především závěsných lamp na věčné světlo a ozdobných trnů na zavěšování stuh a kytic v kryptě, byly nakonec instalovány i nové ozdobné knoflíky k témuž účelu na ochozové zdi v exteriéru. Stejné už byly na původní stavbě, ale nalézají se nad deskami se jmény, tedy dost vysoko pro lidi průměrného vzrůstu, aby na ně dosáhli při zavěšování věnce či kytice. Proto podle projektu rekonstrukce, který připravil Svatobor, tyto prvky zdvojují počet těch původních, ale jsou pod deskami se jmény. V neposlední řadě umožňují rozlišit, zda květinový dar je spojen s hořejším, nebo spodním jménem na desce. Jde sice o nový, nepůvodní prvek, ale nejde o novotvar, a schválení jeho přidání orgánem památkové péče proto nečinilo problém. Na doplnění replikami pozlacených palmových větví v rukou obou postranních soch a očištění bronzové plastiky Ukřižovaného na schodišti Slavína ještě chybí prostředky, a proto se zatím odkládá. Avšak i bez těchto úprav již působí Slavín celistvým dojmem. Přesto se Svatobor bude dál snažit o získání prostředků na dovršení původního vzhledu zcela beze zbytku. Blíž realizaci je poslední úprava uvitř krypty: Nade dveřmi je tam vývod elektrického vedení z veřejné sítě, který je zamýšlen k instalaci osvětlovacího tělesa, jež poskytne zřetelnější pohled na tento interiér v době nedostatku dopadu přirozeného venkovního světla. (Lampy s věčným světlem na to nestačí, ostatně k tomu nejsou určeny.) Výtvarná podoba osvětlovacího tělesa, respektující tvarosloví ostatního vybavení krypty, již v návrhu existuje, ale záleží na uvolnění pracovní kapacity restaurátora, který už vytvořil repliky ostatních kovových prvků. Péče o 12 vybraných hrobů na Vyšehradském hřbitově, smluvně svěřených do péče Svatoboru smlouvou s hlav. městem Prahou, nedoznala změn a je jim i nadále plně věnována. Velikou ztrátu utrpěl Svatobor úmrtím své místopředsedkyně, lékařky a spisovatelky Aleny Vrbové. Byla jednou ze zakládajících osobností Svatoboru po jeho obnově roku 1990 a jako literátka nejvíce představovala členskou kontinuitu s dřívějším Svatoborem. Vždy dynamická, svěží, stejně brilantní jako na stránkách svých knih z historie, byla vypravěčkou příběhů a vzpomínek v živém styku s přáteli, známými i náhodnými posluchači. Na vzpomínková shromáždění k poctě obrozenců a významných osobností našich dějin přicházela vždy dokonale připravená přednášet, recitovat i reagovat na současnost. Taková byla na Řípu, Levém Hradci, na Libici, u hrobů Boženy Němcové, Jana Kollára a na dlouhé řadě dalších míst. Vždy elegantní, vždy s pokrývkou hlavy, v rukavičkách, činila zcela přirozeně zadost svému významu ve společnosti, a přitom si získávala pozornost také svou neokázalostí, přátelstvím a vstřícností i k lidem neznámým a v náhodně sešlé společnosti. Měli jsme ji všichni rádi. Nyní odpočívá na Vyšehradě, při cestě k nedalekému hrobu Karla Hynka Máchy, jejž doprovázela jako jedna z družiček v bílé říze z řad studentek mediciny na jeho poslední cestě domů, do půdy rodné Prahy v květnu Byla jedinečná, v mnohém nenahraditelná a nikdy na ni nezapomeneme. Členka Svatoboru - dobrovolnice věnuje pozornost i vzhledu jejího hrobu paní. Mimoto Svatobor pečuje o hrob Huga Boettingera ( ) na Vinohradském hřbitově. Došlo k tomu tak, že o to ještě za života, v roce 1997, požádal jeden ze zakládajících členů obnoveného Svatoboru PhDr. Josef Pelnář ( ), který zároveň věnoval Svatoboru povodňové dluhopisy v hodnotě korun. Nemaje dědiců, vedla jej starost o tento hrob, v němž mimo tohoto významného malíře a grafika byla pochována i Růžena Boettingerová-Pelnářová roz. Ottová, druhá žena proslulého prof. MUDr. Josefa Pelnáře, jenž byl jedním z lékařů TGM v roce 1937 a tedy nevlastní matka našeho člena, který k ní měl velmi dobrý vztah. O úpravu hrobu se stará táž dobrovolnice co o hroby na Vyšehradě. 17

18 Publikační činnost Vyšla publikace Spolky národního obrození, jejímž autorem je předseda Svatoboru Václav Liška. Pro Svatobor a jeho kolektivní členy a další spřátelené spolky ji vydalo nakladatelství Academia econonmia s. s r.o. Zlín společně s nakladatelem Ivo Ulrychem - Růžičkův statek, Praha. Knížka obsahuje srtručnou historii Svatoboru a dalších subjektů, spojených s ním kolektivním členstvím: Gymnasia F. Palackého v Neratovicích, Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále, Společnosti Aloise Jiráska a Společnosti Františka Bílka v Praze a Pěveckého sboru Svatobor v Sušici. Také ostatní uvedené názvy spadají svými začátky do dob národního obrození od jeho počátků po vrcholné období: Klub Za starou Prahu, Pražský Hlahol, Společnost Národního muzea, Matice česká, Spolek pro zřízení Národního divadla, Sokol a Vltavan. Zprávy Svatoboru, které už dovršily 11 ročníků, vycházejí v posledních letech třikrát v roce. Vycházky Svatoboru V roce 2004 bylo uspořádána návštěva Malostranského hřbitova a několik vycházek na Vyšehradský hřbitov. Mezi vycházkami na Olšany byla i každoroční exkurze při festivalu Netradiční žižkovský podzim. Předseda Svatoboru doc. Ing. Dr. Václav Liška, inspiroval založení Ceny architekta Antonína Wiehla, tvůrce Slavína k ohodnocení realizovaných děl funerálního umění a architektury. Z připravované publikace JOSEFA PEKAŘE FRANTIŠEK PALACKÝ která vyjde v květnu 2005 v nakladatelství ARSCI 18

19 ZPRÁVA O ČINNOSTI HORNICKÉ SEKCE PAMÁTKOVÉ KOMORY ZA ROK 2004 Činnost Hornické sekce Památkové komory se v roce 2004 odvíjela od programových cílů sekce. Výbor HS zůstal v roce 2004 nezměněn a pracoval ve složení : Ing. Josef Bernard, Ing. Pavel Broskevič, CSc., Ing. Miroslav Fojtík, Ing. Vratislav Procházka, Josef Příplata, Jan Teplík. Výbor HS měl 2 oficiální jednání a to ve dnech v NTM Praha a v NTM Praha. Tato oficiální jednání byla doplněna i dalšími pracovními setkáními členů výboru při různých příležitostech v rámci akcí k hornickým tradicím. Výbor na svých jednání konstatoval špatnou platební morálku členů a dvakrát byla členům zaslána urgence nezaplacení příspěvků. poté došlo k mírnému zlepšení. Plnění základních cílů HS v roce 2004: 1. Byl sestaven a publikován kalendář akcí k hornickým tradicím. 2. Byly získány prostředky pro podporu konání 8. setkání hornických měst a obcí v Rudolfově. Zde je potřeba vyzvednout maximální úsilí kolegy Vratislava Klaboucha který organizoval 8. setkání hornických měst a obcí na vysoké úrovni. Na kvalitním průběhu se podílela i Nadace Landek, která akci podpořila částkou ,- Kč ze svého nadačního programu roku V oblasti zachovávání hornických tradic sekce spolupracovala s organizátory akcí a podílela se na propagaci těchto akcí. Rok 2004 byl pro Hornickou sekci i rokem diskuzí kolem šíře činnosti sekce v kontextu s její členskou základnou i reálnými možnostmi. Diskuze byly vedeny i k možnému osamostatnění sekce. Pouhé odtržení HS by však znamenal její zánik a zmaření dosavadní práce. S ohledem na výše uvedené fakty byly přijaty následující závěry : 1. Rozvíjet činnost nadále v rámci Památkové komory a pracovat dále v původním složení výboru. 2. Sestavit a publikovat kalendář hornických akcí. 3. Koordinovat setkání hornických měst a obcí a založenou tradici předávání putovního praporu a vyhlašování ceny českého permona. 4. Zajistit zlepšení platební morálky členů HS, aby byly zajištěny prostředky pro základní činnosti Hornické sekce. Přestože se Hornické sekci nedařilo v roce 2004 plnit celý rozsah programové náplně, lze konstatovat, že základní cíle byly splněny a především v závěru roku došlo k vyjasnění další činnosti Hornické sekce Památkové komory. 19

20 PAMÁTKOVÁ KOMORA, Nikoly Tesly 8 Praha 6 ROZVAHA ke dni 31/12/04 Účet Název Aktiva Pasíva 211/01 Pokladna /01 Bank. účet GE Capit /01 Ost.krátkod.fin.výp.Ing.Liška /01 Peníze na cestě /01 Odběratelé /01 Poskytnuté provozní zálohy /01 Dodavatel /01 mzda Horáčková /02 Broskevič DP /01 Ost.přímé daně /01 N klady příštích období /01 Vlastní jmění /01 Hosp.výsledek ve schvalov.řízení /01 Počáteční účet rozvážný /01 Konečný účet rozvážný /01 Účet hospodářského výsledku 0.00 Aktiva celkem Zisk Pasíva celkem Obrat Výsledek hospodaření za rok 2004 ke dni 31/12/04 Účet Název Náklady Výnosy 501/01 Spotřeba materiálu /01 Cestovné /01 Ostatní služby /02 Poštovné, telefony /03 Ost.služby - nájemné /01 Mzdové n klady /01 Bankovníÿ poplatky /01 Posk.přísp.zúčt.mezi org.slož /01 Úroky /01 Zúčtování fondů /01 Jiné ostatní výnosy /01 haléřové vyrovnání /01 Přijaté příspěvky-obce, města /02 Přij.příspěvek.Purkyňova nadace /03 Přij.příspěvek nadace LANDEK /01 Přijaté členské příspěvky Náklady celkem Zisk Výnosy celkem Obrat

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

V Jankově dne Zpracoval: Ing. Jan Jílek, ředitel

V Jankově dne Zpracoval: Ing. Jan Jílek, ředitel Výroční zpráva Občané Jankova a Holašovic sobě a všem, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 V Jankově dne 27. 6. 2015 Zpracoval: Ing. Jan Jílek, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI o.p.s. ROK 2014 Část I. Základní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR09_0067 ze dne 26.1.2009: Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866, IČ:

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

U S N E S E N Í Rady Asociace krajů České republiky číslo: 146 ze dne: 12. září 2014 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 21. června 2014 do 5. září 2014 Rada Asociace

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více