Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI"

Transkript

1 Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009

2 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního prostředí MěÚ Příbram: Ing. Petr Walenka, Ing. Petr Bílek, Marcel Strnad. Dále: Mgr. David Fischer, Mgr. Lukáš Matějka. Autorka kreseb: Kristina Kolářová Grafika: Michal Svoboda Vydalo: Ekocentrum Zelená pumpa, regionální pobočka o.s. Konopa. Náklad: ks Vydání: první Vytištěno na recyklovaném papíře. Vznik publikace byl podpořen v grantovém řízení Města Příbram granty v oblasti ochrany životního prostředí pro rok ISBN

3 OBSAH 1. zeleň 2 2. živočichové voda ovzduší odpady veřejný pořádek stavby nakupování internetové odkazy 51 Použité zkratky: AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ČHÚ - Český hydrometeorologický ústav ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí EŠV - Ekologicky šetrný výrobek ČOV - Čistírna odpadních vod CHKO - Chráněná krajinná oblast MěÚ - Městský úřad MZE - Ministerstvo zemědělství MŽP - Ministerstvo životního prostředí OŽP - Odbor životního prostředí OŽPaZ - Odbor životního prostředí a zemědělství TS - Technické služby VKP - Významný krajinný prvek ŽP - životní prostředí

4 ZELEŇ Veškerá zeleň je chráněna zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v Příbrami dále městskou vyhláškou č. 5/2005. Touto vyhláškou je mimo jiné v zeleni zakázáno: poškozovat a znečišťovat porosty jízdou na zvířatech, kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích vjíždět motorovým a přípojným vozidlem na veřejnou zeleň a parkovat na ní vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech připevňovat nemotorová nebo jednostopá motorová vozidla, reklamní a informační zařízení k dřevinám Jaké jsou podmínky k vydání povolení pro kácení stromů a keřů? Dle zákona 114/92 Sb. musí být ve většině případů vydáno povolení příslušným orgánem ochrany přírody (OŽP MěÚ Příbram). Pro kácení na pozemcích, které vlastní právnické osoby, musí být povolení ke kácení požadováno vždy. 2 O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Povolení ke kácení (zpravidla mimo vegetační dobu, tj. přibližně od do 31.3.) není nutné pouze u fyzických osob za těchto podmínek:

5 obvod kmene stromu ve výši 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm (tj. průměr cca 25,5 cm) nejedná se o chráněný druh, památný strom, registrovaný VKP či břehový porost u keřů nesmí být likvidována plocha větší než 40 m 2 jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po takovém pokácení je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů MěÚ Příbram písemně. ZELEŇ Žádosti o povolení kácení jsou k dispozici na: MěÚ Příbram, OŽP či na Další informace ke kácení získáte také na tel. č.: , Chystá se někdo pokácet živý strom nebo už ho pokácel? Chcete-li bezprostředně zabránit pokácení stromu, pokuste se osobním kontaktem zjistit, jaký důvod dotyčného ke kácení vede a zda je majitelem pozemku, na němž se strom nachází. Při podezření na vandalizmus či kácení bez potřebného povolení volejte okamžitě: MěÚ Příbram OŽP, tel nebo Městskou policii, tel. 156, Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnic? Máte pochybnosti o legálnosti kácení? Je-li nutný okamžitý zásah, tj. jedná-li se o vandalismus, volejte: Městskou policii, tel. 156 V ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích ničících zeleň, se obraťte na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , 3

6 o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. ZELEŇ Kácení dřevin bez povolení i poškození dřevin je přestupkem, za nějž lze uložit sankci až do výše Kč fyzické a Kč právnické osobě. Myslíte si, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo majetek? Možnost havarijního kácení lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípla-li se lípa při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Ten, kdo provede kácení, musí ho do 15 dnů oznámit místně příslušnému obecnímu či městskému úřadu vždy písmeně. Důvodem nemůže být např. zanášení okapů listím. Také to, že je strom poškozen již řadu let, není důvodem k okamžitému pokácení. Před pokácením doporučujeme stav stromu zdokumentovat (např. vyfotografovat), aby posléze nebylo sporu o tom, že šlo o bezprostřední stav ohrožení. 4 Myslíte si, že je nutné pokácet či ořezat strom na veřejném prostranství? V Příbrami přijímá podněty občanů na kácení, případně řez dřevin na veřejných prostranstvích vedoucí střediska Veřejná zeleň Technických služeb města Příbram. Podněty občanů posuzuje vedoucí střediska Veřejná zeleň spolu s OŽP individuálně přímo na místě. Pokud se jedná o strom v blízkosti bytového domu, lze vyhovět především takovým podnětům, kdy se na kácení shodne většina obyvatel daného domu, nebo alespoň ti, které strom přímo omezuje. Podněty ke kácení či úpravě dřevin na veřejných prostranstvích přijímají: TS města Příbram vedoucí střediska Veřejná zeleň - U Kasáren 6, Příbram IV, tel nebo

7 Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromů? soudní znalci seznam na Krajském soudu nebo odkaz Evidence znalců a tlumočníků zde hledejte znalce v oboru ochrana přírody, dendrologie, sadovnictví, popř. certifikovaní arboristé (např. Kdo odborně ošetří stromy? Pro ošetření kontaktujte některou z odborných arboristických firem (např. nebo Technické služby Příbram. ZELEŇ Nelíbí se Vám stromy po nevhodné úpravě? Obraťte se na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství nebo v krajině? Pokud se jedná o geograficky původní dřevinu, není nutné zvláštní povolení, potřebná je pouze domluva s vlastníkem pozemku. Dřeviny se nesmí vysazovat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Vlastníka plochy zjistíte na Katastrálním úřadě (Pod šachtami 353, Příbram IV) nebo na webových stránkách Pro radu volejte: MěÚ Příbram OŽP, tel.: , V případě výsadby v krajině: ekocentrum Zelená pumpa v Q-klubu, tel.: ,

8 ZELEŇ Potřebujete ořezat strom, který roste na vašem pozemku? K ořezu dřevin není třeba povolení. Řez je však třeba provádět šetrně a ve vhodné vegetační době (která je závislá na druhu), tak, abyste dřevinu nepoškodili. Obecně není možná redukce koruny stromů o více než 30 %, větší zásah je poškozením stromu (přestupek). Nevhodně zasazený strom s mohutnou korunou je vhodnější nahradit dřevinou vhodnějších rozměrů (na základě povolení ke kácení), než jej trvale poškozovat nevhodným řezem. K radikálnějším ořezům vzrostlých stromů si pozvěte odborníka z oboru sadovnictví (arboristika). Zasadil soused vedle vašeho plotu stromy, které dnes přesahují na váš pozemek a stromy Vás obtěžují? Tato věc přímo nesouvisí s ochranou přírody, ale spadá do oblasti občanskoprávních vztahů. Orgán ochrany přírody kácení dřevin může povolit, nemůže jej však nikomu nařídit! Zkuste se proto se sousedem domluvit. Pokud domluva není možná, lze přiměřeně využít 127 občanského zákoníku, na základě kterého, pokud tak činíte šetrně a ve vhodné roční době, můžete odstraňovat ze svého pozemku větve stromu rostoucího na pozemku sousedním. Přitom strom samozřejmě nesmíte poškodit. Další možností je řešit záležitost soudní cestou. TIP: Při výběru druhové skladby upřednostňujte místní odrůdy ovocných stromů, původní druhy dřevin a původní uspořádání. Jako domácí strom byla sázena lípa, dub, ořešák nebo jírovec (kaštan); pro aleje byly voleny spíše lípy, javory a ovocné stromy. Vyhýbejte se výsadbě topolů a olší v blízkosti zpevněných ploch kořeny těchto rychlerostoucích dřevin je zvedají a trhají. 6

9 Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství (zarostlé, plevele apod.), která vypadají nepěkně? Kontaktujte: Městský úřad Příbram, OŽP, tel.: , Technické služby města Příbram vedoucí střediska Veřejná zeleň U Kasáren 6, Příbram IV, tel.: nebo ZELEŇ Nelíbí se Vám stav břehových porostů? Péči o většinu břehových porostů zajišťují tito správci vodních toků: Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň; tel: , fax: (Litavka, Příbramský potok (od hráze Nového rybníka níže po toku), Svatý potok). Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Beroun: Pod Hájem 324, Králův Dvůr; tel/fax: (Příbramský potok (od hráze Nového rybníka výše po toku), Jeruzalémský potok, Jesenický potok, potok Vojna, Sázkový, Kozičínský a Vokačovský potok). Vypaluje někdo trávu či hoří stromy? Volejte: Hasičský záchranný sbor, tel. 150 Městskou policii, tel. 156 MěÚ Příbram, OŽP, tel.: nebo Kdo se v Příbrami stará o lesy? Lesy v Příbrami jsou převážně ve vlastnictví města, soukromých vlastníků a státu. Městské lesy Příbram, s.r.o., Čs. armády 145, Příbram IV. Tel.: LČR s.p., LZ Dobříš, Příbramská 938, Dobříš 7

10 Další informace můžete získat: MěÚ Příbram OŽP, tel.: na internetu: ZELEŇ Jak se nakládá s pokosenou trávou a shrabaným listím v Příbrami? Technické služby trávu a listí z veřejných prostranství předávají firmě jako důležitou složku pro rekultivaci odkališť uranového průmyslu. Jak se likvidují větve odstraňované z dřevin rostoucích v Příbrami? Technické služby větve odstraňované z veřejných prostranství předávají specializované firmě, která je štěpkuje za účelem energetického využití. Nejste si jistí, zda je Vámi nalezená houba jedlá? Volejte: Česká mykologická poradna, Karmelitská 14, Praha 1, tel.: Co jsou zvláště chráněné rostliny? Jedná se o druhy rostlin, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Jejich seznam najdete ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ OŽP, tel nebo

11 Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin vydává pro ohrožené druhy: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , pro silně a kriticky ohrožené druhy: Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85, , tel.: Obchoduje někdo s chráněnými druhy rostlin (např. sněženkami..)? Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, je povinen na výzvu orgánu ochrany přírody prokázat její zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo sběrem, pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu Krajský úřad nebo ČIŽP jedince zvláště chráněných rostlin odebere a pachateli uloží pokutu. ZELEŇ Volejte: Krajský úřad, OŽPaZ Zborovská 11, Praha 5, tel.: , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. Internetové odkazy, které by Vás mohly zajímat: - Ústřední seznam ochrany přírody - Péče o stromy - Památné stromy Příbramska - Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 9

12 ŽIVOČICHOVÉ Ochrana živočichů je legislativně ošetřena zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Podmínky dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů upravuje zákon 100/2004 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů (zákon CITES) ve znění pozdějších předpisů. Jste svědkem týrání zvířat? Pro okamžitý zásah volejte: Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158 Pro kontrolu, hlášení volejte: Krajskou veterinární správu Příbram, Žižkova 489, Příbram II, tel.: Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 10 Za týrání se mj. považuje: nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly, omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů, omezování svobody pohybu zvířete, opuštění zvířete,

13 cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti, provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu, chování zvířete v nevhodných podmínkách, zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje bolest, používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení, vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů. ŽIVOČICHOVÉ Nalezli jste opuštěné domácí zvíře (psa, kočku, )? Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit. Opuštěné zvíře si nálezce nemůže ponechat, má povinnost jej odevzdat na městském úřadu. (Povinností města však není starat se o zvířata, kterých se chceme zbavit.) Město má podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) povinnost postarat se o takové zvíře do doby než se najde vlastník, nejdéle však po dobu půl roku. Po uplynutí této doby se zvíře stává majetkem města. Kontaktujte: Městskou policii, tel.: 156 Technické služby města Příbram, psí útulek Maják, Příbram Lazec, tel.: , (pan Limberk). Městský úřad OŽP, tel a

14 ŽIVOČICHOVÉ Chcete se ujmout opuštěného zvířete? Kontaktujte: Psí útulek Maják, Příbram Lazec, tel.: , (pan Limberk). Provoz útulku: denně od 7 do 17 hod. Psí domov v Hrachově, tel.: , Provoz: od 8 do12 a od 15 do 18 hod. Co dělat, když najdete poraněné či jinak handicapované volně žijící zvíře? Nikdy se nedotýkejte mrtvých či neobvykle se chovajících zvířat. Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce (zejména srnče, zajíčka apod.) či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Rodiče svá mláďata často krátkodobě opouštějí např. při hledání potravy. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný, jeho návrat do přírody problematický a často nemožný. V případě pochybností se obraťte na: Stanici pro zraněné volně žijící živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká ul., tel , Služba na výjezdy pro zraněná zvířata funguje 24 hodin denně. Při nálezu poraněného či jinak handicapovaného živočicha volejte: Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká ul., tel , Uhynulo Vám domácí zvíře? Dle Veterinárního zákona č.166/1999 Sb. je chovatel povinen se o uhynulé zvíře postarat. U zvířat do 30 kg hmotnosti může tělo zakopat do hloubky 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Toto není povoleno v místech, kde je vysoká hladina

15 spodní vody nebo v ochranném pásmu zdrojů pitné vody. Další možností je obrátit se na specializovanou asanační firmu. ASAVET BIŘKOV tel.: , Chcete oznámit nadměrný úhyn volně žijících živočichů? Kontaktujte: Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká ul., tel , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. MěÚ Příbram OŽP, tel.: a ŽIVOČICHOVÉ V případě úhynu ryb v Příbrami volejte: Český rybářský svaz, Za kaňkou 232, Příbram, tel.: V případě úhynu zvířat v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel nebo správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a upozornit hlavně děti, aby se uhynulých zvířat nedotýkaly. Občan města má tyto možnosti: Zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat a ochrany životního prostředí), a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků (např. vápno). Oznámení nálezu: v pracovní dny (od 6.00 do hod) Technickým službám Příbram tel: , , v ostatní dobu Městské policii Příbram, tel: 156, V případě úhynu většího množství ptáků (především vodních) kontaktujte: Krajskou veterinární správu Příbram, Žižkova 489, Příbram II, tel.:

16 V případě úhynu raků volejte: Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.: AOPK ČR, Mgr. Štambergová, tel.: ŽIVOČICHOVÉ Máte obavy z roje či hnízda včel, vos či sršňů? O pomoc můžete požádat: Český svaz včelařů, ZO Příbram (Jiří Roub), tel.: Český svaz včelařů, ZO Příbram region (Václav Hoch), tel specializované desinsekční firmy Městkou policii, tel.: 156 MěÚ Příbram OŽP, tel.: a V případě skutečně vážného nebezpečí: Hasičský záchranný sbor, tel Přemnožili se hlodavci v domě nebo ve městě? Hlavní příčinou přemnožení je příznivá klimatická a potravinová situace a je nutný zásah odborníků. Obraťte se na: deratizační firmy na veřejném prostranství na vlastníka pozemku, je-li vlastníkem město, tak na MěÚ Příbram OŽP, tel Pokousal Vás cizí pes nebo Vás poranilo neznámé zvíře? Pokuste se zjistit majitele zvířete a získat doklad o očkování proti vzteklině a požadujte návštěvu veterinárního lékaře. V případě neznámého majitele pokud možno zajistěte psa pro prohlídku veterinářem a vyhledejte ihned lékařskou pomoc s odborným vyšetřením. V případě útěku zvířete se navíc pokuste zajistit svědky a popis zvířete. Obraťte se na Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158

17 Nelíbí se Vám, že majitelé psů neuklízejí výkaly po svém psovi? Obraťte se na: Městskou policii, tel Nelíbí se Vám volně pobíhající psi? Kontaktujte: Městskou policii, tel. 156 MěÚ OŽP, tel nebo ŽIVOČICHOVÉ Jak jsou chráněni volně žijící ptáci? Volně žijící ptáci jsou chráněni ještě přísněji než ostatní druhy živočichů. Je zakázáno např. jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt (s výjimkou těch, kteří jsou loveni v souladu se zákonem o myslivosti), úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Kdo takové ptáky, na něž se vztahuje zákaz, drží, chová, dopravuje, vyměňuje nebo nabízí za účelem prodeje nebo výměny, je povinen prokázat na výzvu orgánu ochrany přírody nebo stráže přírody jejich zákonný původ a svou totožnost. Co jsou zvláště chránění živočichové? Jedná se o druhy živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Jejich seznam najdete ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 15

18 Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ Příbram OŽP, tel nebo ŽIVOČICHOVÉ Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydává pro ohrožené druhy: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , pro silně a kriticky ohrožené druhy: Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85, , tel.: Chcete provádět stavební úpravy, které by mohly zničit životy nebo hnízdiště ptáků nebo zvláště chráněných živočichů? Např. chcete rekonstruovat komín a je na něm hnízdo čápa, chcete opravit sklep, ve kterém hnízdí zimní kolonie netopýrů, chcete postavit dům a na místě stavby se nachází mraveniště, zateplit bytovku kde hnízdí rorýsi apod. K této činnosti je zapotřebí požádat o souhlas orgánu ochrany přírody. Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ Příbram OŽP, tel nebo Víte o záměru projektu, jehož realizace by mohla ohrozit populaci nebo zničit či poškodit stanoviště zvláště chráněného druhu živočicha či rostliny? Kontaktujte: MěÚ Příbram OŽP, tel.: nebo ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. 16 Omezují Vás volně žijící zvířata významně v nějaké činnosti? Např. loví-li Vám jestřáb pravidelně slepice, vydra nebo kormorán ryby v rybníku, žije Vám na zahradě zmije apod., je třeba

19 se obrátit na odborníky, kteří vám mohou poradit, jak situaci optimálně řešit. K realizaci zásahů je zapotřebí požádat o souhlas orgánu ochrany přírody. Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: nebo Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.: Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, tel , Český nadační fond pro vydru, tel.: ŽIVOČICHOVÉ Uhradí mi někdo škodu způsobenou zvláště chráněnými živočichy? O náhradu některých škod způsobených např. vydrou říční, kormoránem velkým, rysem ostrovidem a dalšími druhy vyjmenovanými v zákoně č. 115/2000 Sb. je možné požádat: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , Vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího zjištění nahlaste na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: nebo Obchoduje někdo nelegálně s chráněnými druhy živočichů? Volejte: ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. Chcete oznámit výskyt (pozorování) chráněného či jinak zvláštního živočicha? Volejte: MěÚ Příbram OŽP, tel.: Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.:

20 ŽIVOČICHOVÉ Jaké zvláště chráněné druhy se v Příbrami vyskytují? Např. rorýs obecný, vydra říční, ledňáček říční, ještěrka živorodá, rak říční, zmije obecná, čolek obecný, skokan zelený, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, vlaštovka obecná, krkavec velký, kavka obecná, různé druhy netopýrů, veverka obecná. Chcete na svém pozemku realizovat opatření na podporu zvláště chráněných druhů, např. obojživelníků? Kontaktujte: Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.: Zvláště chránění živočichové uvedení na seznamu CITES CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vztahují se na ni zákony č. 100/2004 Sb., a právo Evropských společenství. Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě. CITES se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části či výrobky z nich. Pokud se chcete dozvědět, kteří živočichové jsou v seznamu CITES, obraťte se na AOPK ČR, Nuselská 39, Praha 4, tel.: , nebo na Krajský úřad Středočeského kraje, tel.: nebo na ČIŽP. Další informace najdete také zde: Chcete si koupit nebo chovat exempláře CITES v České republice? Některé druhy plazů, ptáků a savců chráněných úmluvou CITES podléhají ze zákona č. 100/2004 Sb. povinné registraci (např. želva zelenavá, papoušek žako). Kupujte tedy pouze exemplář s platným originálním registračním listem. Doklady

21 o koupi exemplářů CITES se doporučuje uschovat ve všech případech (i když se nejedná o druh podléhající povinné registraci). Registrační list jste povinni v zákonné lhůtě předložit na místně příslušném krajském úřadě, kde je do něj zaznamenána přeregistrace: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , ŽIVOČICHOVÉ Chcete dovézt či vyvézt živočicha nebo rostlinu přes hranice EU? V případě, že se jedná o živočicha či rostlinu chráněnou podle mezinárodních úmluv (zejména CITES), podle místních zákonů nebo podle zákonů České republiky, je nutné žádat o povolení. Vydaná povolení musí být předložena při celní kontrole, popřípadě přiložena k přepravním listinám. Všechny živé exempláře, bez ohledu na to, zda jsou chráněny či nikoli, podléhají dále veterinárním a rostlinolékařským předpisům. Povolení vydává: MŽP, Vršovická 65, Praha 10, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, tel , Jak zjistím, které zvíře musí být registrováno na Krajském úřadu? Na vaše dotazy Vám odpoví: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , Kde získám odborné rady včetně stanovisek k nakládání s živočichy uvedenými na seznamu CITES? AOPK ČR, Nuselská 39, Praha 4, tel.: , 19

22 ŽIVOČICHOVÉ Kdo provádí kontroly registrací rostlin a živočichů uvedených na seznamu CITES? Hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v oblasti CITES, může ukládat opatření a zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty (blokové nebo v přestupkovém či správním řízení). V případě pochybností může ČIŽP podezřelé exempláře CITES zadržet příp. je i zabavit. ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , MěÚ Příbram OŽP, tel.: , Organizace zabývající se ochranou a právy zvířat Ústřední komise na ochranu zvířat při MZE, Těšnov 17, Praha 1, tel Nadace na ochranu zvířat (domácí zvířata), Pacovská 31, Praha 4, tel.: Český nadační fond pro vydru, tel.: Společnost pro zvířata, Praha 4, tel: , Asociace odpovědného vztahu ke zvířatům, Praha 2, tel.: , 20

23 VODA Voda je základní podmínkou života na Zemi. Kvalita a dostatečné množství vody jsou globálním klíčovým problémem současnosti. V následujících letech nelze vyloučit postupný úbytek vody a nerovnoměrné rozložení srážek během roku v souvislosti s celkovou změnou klimatu. Jednou z možností, jak správně nakládat s vodou, je snižovat její spotřebu, popřípadě používat vodu užitkovou místo vody pitné. Pitná voda tvoří jen 0,6% celkového množství vody na Zemi. Na pití a vaření lidé v Evropě spotřebují jen 3 % vody použité v domácnosti, oproti tomu 27 % spotřebujeme při koupání, 21 % při splachování toalety, 17 % při praní a po 5 % při mytí nádobí, úklidu a ostatních činnostech. Podíl vody spotřebované průměrnou evropskou domácností tvoří 19 % celkové spotřeby. Kvalitu našich povrchových vod můžeme ovlivnit vybíráním čistících prostředků šetrnějších k životnímu prostředí (zárukou šetrnosti je např. značka Ekologicky šetrný výrobek) či využíváním alternativních čistících metod (např. ocet místo chemie). Stali jste se svědkem havárie automobilu či jiné techniky, při které došlo k úniku ropné látky, chemikálie a podobně? Pokuste se odebrat vzorek vody a volejte: Hasičský záchranný sbor, tel Policii ČR, tel. 158 popř.: MěÚ Příbram, OŽP, tel , ,

24 Zjistili jste neobvyklé znečištění vody v řece (barva, zápach, vrstva ropné látky na hladině apod.)? Pokuste se odebrat vzorek vody a volejte: Hasičský záchranný sbor, tel MěÚ Příbram, OŽP, tel , , Policii ČR, tel. 158 VODA dále můžete upozornit: Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň; tel: , fax: (Litavka, Příbramský potok (od hráze Nového rybníka níže po toku), Svatý potok). Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Beroun: Pod Hájem 324, Králův Dvůr; tel/fax: (Příbramský potok (od hráze Nového rybníka výše po toku), Jeruzalémský potok, Jesenický potok, potok Vojna, Sázkový, Kozičínský a Vokačovský potok). Vidíte někoho umývat automobil ve volné přírodě, zejména v blízkosti vodních toků, rybníků atp.? Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno. 22 Chcete-li zjednat nápravu, poznamenejte si SPZ, barvu a typ vozidla, datum a hodinu. Pokud je nablízku další osoba, pokuste se ji přivolat a získat její jméno a adresu pro případné svědectví. Je-li to možné, pořiďte fotografie vozidla, jeden snímek zblízka, aby byla dobře čitelná SPZ a jeden z větší vzdálenosti, aby bylo dobře viditelné okolí automobilu. Volejte: Městská policie, tel. 156 Policii ČR, tel. 158 MěÚ Příbram OŽP, tel , ,

25 Máte v úmyslu mýt své motorové vozidlo? Z důvodu opatrnosti myjte auto v myčkách. Pokud hodláte auto umýt na vašem pozemku, pamatujte, že nesmí dojít k ohrožení povrchových nebo podzemních vod (pozor na nezpevněná místa trávníky, blízkost studen apod.). Co dělat, jestliže někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky? Volejte: Městská policie Příbram, tel. 156 provozovatele či správce kanalizace: 1. Sčv, Novohospodská 93, Příbram IX, tel.: , MěÚ Příbram OŽP, tel , , VODA Jste svědkem vypouštění obsahu jímky (žumpy) do okolí? Volejte: Městská policie Příbram, tel. 156 MěÚ Příbram OŽP, tel , , Uniká voda z prasklého potrubí? V případě vodovodního řádu volejte: 1. Sčv, Novohospodská 93, Příbram IX, tel.: , V případě vodovodní přípojky (např. k jednotlivým domům) se obraťte na konkrétního vlastníka domu. Potřebujete zjistit kvalitu vody ve vodovodu? Aktuální informace o kvalitě vody z vodovodu Vám poskytne vodárenská společnost spravující vodovod: 1. Sčv, Novohospodská 93, Příbram IX, tel.: ,

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU

PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU Životní prostředí má pro člověka nesmírný význam. Ovlivňuje jeho způsob života, pracovní činnost, využívání volného času a vlastní rozvoj.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více