Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI"

Transkript

1 Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009

2 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního prostředí MěÚ Příbram: Ing. Petr Walenka, Ing. Petr Bílek, Marcel Strnad. Dále: Mgr. David Fischer, Mgr. Lukáš Matějka. Autorka kreseb: Kristina Kolářová Grafika: Michal Svoboda Vydalo: Ekocentrum Zelená pumpa, regionální pobočka o.s. Konopa. Náklad: ks Vydání: první Vytištěno na recyklovaném papíře. Vznik publikace byl podpořen v grantovém řízení Města Příbram granty v oblasti ochrany životního prostředí pro rok ISBN

3 OBSAH 1. zeleň 2 2. živočichové voda ovzduší odpady veřejný pořádek stavby nakupování internetové odkazy 51 Použité zkratky: AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ČHÚ - Český hydrometeorologický ústav ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí EŠV - Ekologicky šetrný výrobek ČOV - Čistírna odpadních vod CHKO - Chráněná krajinná oblast MěÚ - Městský úřad MZE - Ministerstvo zemědělství MŽP - Ministerstvo životního prostředí OŽP - Odbor životního prostředí OŽPaZ - Odbor životního prostředí a zemědělství TS - Technické služby VKP - Významný krajinný prvek ŽP - životní prostředí

4 ZELEŇ Veškerá zeleň je chráněna zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v Příbrami dále městskou vyhláškou č. 5/2005. Touto vyhláškou je mimo jiné v zeleni zakázáno: poškozovat a znečišťovat porosty jízdou na zvířatech, kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích vjíždět motorovým a přípojným vozidlem na veřejnou zeleň a parkovat na ní vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech připevňovat nemotorová nebo jednostopá motorová vozidla, reklamní a informační zařízení k dřevinám Jaké jsou podmínky k vydání povolení pro kácení stromů a keřů? Dle zákona 114/92 Sb. musí být ve většině případů vydáno povolení příslušným orgánem ochrany přírody (OŽP MěÚ Příbram). Pro kácení na pozemcích, které vlastní právnické osoby, musí být povolení ke kácení požadováno vždy. 2 O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Povolení ke kácení (zpravidla mimo vegetační dobu, tj. přibližně od do 31.3.) není nutné pouze u fyzických osob za těchto podmínek:

5 obvod kmene stromu ve výši 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm (tj. průměr cca 25,5 cm) nejedná se o chráněný druh, památný strom, registrovaný VKP či břehový porost u keřů nesmí být likvidována plocha větší než 40 m 2 jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po takovém pokácení je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů MěÚ Příbram písemně. ZELEŇ Žádosti o povolení kácení jsou k dispozici na: MěÚ Příbram, OŽP či na Další informace ke kácení získáte také na tel. č.: , Chystá se někdo pokácet živý strom nebo už ho pokácel? Chcete-li bezprostředně zabránit pokácení stromu, pokuste se osobním kontaktem zjistit, jaký důvod dotyčného ke kácení vede a zda je majitelem pozemku, na němž se strom nachází. Při podezření na vandalizmus či kácení bez potřebného povolení volejte okamžitě: MěÚ Příbram OŽP, tel nebo Městskou policii, tel. 156, Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnic? Máte pochybnosti o legálnosti kácení? Je-li nutný okamžitý zásah, tj. jedná-li se o vandalismus, volejte: Městskou policii, tel. 156 V ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích ničících zeleň, se obraťte na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , 3

6 o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. ZELEŇ Kácení dřevin bez povolení i poškození dřevin je přestupkem, za nějž lze uložit sankci až do výše Kč fyzické a Kč právnické osobě. Myslíte si, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo majetek? Možnost havarijního kácení lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípla-li se lípa při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Ten, kdo provede kácení, musí ho do 15 dnů oznámit místně příslušnému obecnímu či městskému úřadu vždy písmeně. Důvodem nemůže být např. zanášení okapů listím. Také to, že je strom poškozen již řadu let, není důvodem k okamžitému pokácení. Před pokácením doporučujeme stav stromu zdokumentovat (např. vyfotografovat), aby posléze nebylo sporu o tom, že šlo o bezprostřední stav ohrožení. 4 Myslíte si, že je nutné pokácet či ořezat strom na veřejném prostranství? V Příbrami přijímá podněty občanů na kácení, případně řez dřevin na veřejných prostranstvích vedoucí střediska Veřejná zeleň Technických služeb města Příbram. Podněty občanů posuzuje vedoucí střediska Veřejná zeleň spolu s OŽP individuálně přímo na místě. Pokud se jedná o strom v blízkosti bytového domu, lze vyhovět především takovým podnětům, kdy se na kácení shodne většina obyvatel daného domu, nebo alespoň ti, které strom přímo omezuje. Podněty ke kácení či úpravě dřevin na veřejných prostranstvích přijímají: TS města Příbram vedoucí střediska Veřejná zeleň - U Kasáren 6, Příbram IV, tel nebo

7 Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromů? soudní znalci seznam na Krajském soudu nebo odkaz Evidence znalců a tlumočníků zde hledejte znalce v oboru ochrana přírody, dendrologie, sadovnictví, popř. certifikovaní arboristé (např. Kdo odborně ošetří stromy? Pro ošetření kontaktujte některou z odborných arboristických firem (např. nebo Technické služby Příbram. ZELEŇ Nelíbí se Vám stromy po nevhodné úpravě? Obraťte se na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství nebo v krajině? Pokud se jedná o geograficky původní dřevinu, není nutné zvláštní povolení, potřebná je pouze domluva s vlastníkem pozemku. Dřeviny se nesmí vysazovat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Vlastníka plochy zjistíte na Katastrálním úřadě (Pod šachtami 353, Příbram IV) nebo na webových stránkách Pro radu volejte: MěÚ Příbram OŽP, tel.: , V případě výsadby v krajině: ekocentrum Zelená pumpa v Q-klubu, tel.: ,

8 ZELEŇ Potřebujete ořezat strom, který roste na vašem pozemku? K ořezu dřevin není třeba povolení. Řez je však třeba provádět šetrně a ve vhodné vegetační době (která je závislá na druhu), tak, abyste dřevinu nepoškodili. Obecně není možná redukce koruny stromů o více než 30 %, větší zásah je poškozením stromu (přestupek). Nevhodně zasazený strom s mohutnou korunou je vhodnější nahradit dřevinou vhodnějších rozměrů (na základě povolení ke kácení), než jej trvale poškozovat nevhodným řezem. K radikálnějším ořezům vzrostlých stromů si pozvěte odborníka z oboru sadovnictví (arboristika). Zasadil soused vedle vašeho plotu stromy, které dnes přesahují na váš pozemek a stromy Vás obtěžují? Tato věc přímo nesouvisí s ochranou přírody, ale spadá do oblasti občanskoprávních vztahů. Orgán ochrany přírody kácení dřevin může povolit, nemůže jej však nikomu nařídit! Zkuste se proto se sousedem domluvit. Pokud domluva není možná, lze přiměřeně využít 127 občanského zákoníku, na základě kterého, pokud tak činíte šetrně a ve vhodné roční době, můžete odstraňovat ze svého pozemku větve stromu rostoucího na pozemku sousedním. Přitom strom samozřejmě nesmíte poškodit. Další možností je řešit záležitost soudní cestou. TIP: Při výběru druhové skladby upřednostňujte místní odrůdy ovocných stromů, původní druhy dřevin a původní uspořádání. Jako domácí strom byla sázena lípa, dub, ořešák nebo jírovec (kaštan); pro aleje byly voleny spíše lípy, javory a ovocné stromy. Vyhýbejte se výsadbě topolů a olší v blízkosti zpevněných ploch kořeny těchto rychlerostoucích dřevin je zvedají a trhají. 6

9 Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství (zarostlé, plevele apod.), která vypadají nepěkně? Kontaktujte: Městský úřad Příbram, OŽP, tel.: , Technické služby města Příbram vedoucí střediska Veřejná zeleň U Kasáren 6, Příbram IV, tel.: nebo ZELEŇ Nelíbí se Vám stav břehových porostů? Péči o většinu břehových porostů zajišťují tito správci vodních toků: Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň; tel: , fax: (Litavka, Příbramský potok (od hráze Nového rybníka níže po toku), Svatý potok). Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Beroun: Pod Hájem 324, Králův Dvůr; tel/fax: (Příbramský potok (od hráze Nového rybníka výše po toku), Jeruzalémský potok, Jesenický potok, potok Vojna, Sázkový, Kozičínský a Vokačovský potok). Vypaluje někdo trávu či hoří stromy? Volejte: Hasičský záchranný sbor, tel. 150 Městskou policii, tel. 156 MěÚ Příbram, OŽP, tel.: nebo Kdo se v Příbrami stará o lesy? Lesy v Příbrami jsou převážně ve vlastnictví města, soukromých vlastníků a státu. Městské lesy Příbram, s.r.o., Čs. armády 145, Příbram IV. Tel.: LČR s.p., LZ Dobříš, Příbramská 938, Dobříš 7

10 Další informace můžete získat: MěÚ Příbram OŽP, tel.: na internetu: ZELEŇ Jak se nakládá s pokosenou trávou a shrabaným listím v Příbrami? Technické služby trávu a listí z veřejných prostranství předávají firmě jako důležitou složku pro rekultivaci odkališť uranového průmyslu. Jak se likvidují větve odstraňované z dřevin rostoucích v Příbrami? Technické služby větve odstraňované z veřejných prostranství předávají specializované firmě, která je štěpkuje za účelem energetického využití. Nejste si jistí, zda je Vámi nalezená houba jedlá? Volejte: Česká mykologická poradna, Karmelitská 14, Praha 1, tel.: Co jsou zvláště chráněné rostliny? Jedná se o druhy rostlin, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Jejich seznam najdete ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ OŽP, tel nebo

11 Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin vydává pro ohrožené druhy: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , pro silně a kriticky ohrožené druhy: Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85, , tel.: Obchoduje někdo s chráněnými druhy rostlin (např. sněženkami..)? Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, je povinen na výzvu orgánu ochrany přírody prokázat její zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo sběrem, pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu Krajský úřad nebo ČIŽP jedince zvláště chráněných rostlin odebere a pachateli uloží pokutu. ZELEŇ Volejte: Krajský úřad, OŽPaZ Zborovská 11, Praha 5, tel.: , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. Internetové odkazy, které by Vás mohly zajímat: - Ústřední seznam ochrany přírody - Péče o stromy - Památné stromy Příbramska - Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 9

12 ŽIVOČICHOVÉ Ochrana živočichů je legislativně ošetřena zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Podmínky dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů upravuje zákon 100/2004 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů (zákon CITES) ve znění pozdějších předpisů. Jste svědkem týrání zvířat? Pro okamžitý zásah volejte: Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158 Pro kontrolu, hlášení volejte: Krajskou veterinární správu Příbram, Žižkova 489, Příbram II, tel.: Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 10 Za týrání se mj. považuje: nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly, omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů, omezování svobody pohybu zvířete, opuštění zvířete,

13 cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti, provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu, chování zvířete v nevhodných podmínkách, zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje bolest, používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení, vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů. ŽIVOČICHOVÉ Nalezli jste opuštěné domácí zvíře (psa, kočku, )? Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit. Opuštěné zvíře si nálezce nemůže ponechat, má povinnost jej odevzdat na městském úřadu. (Povinností města však není starat se o zvířata, kterých se chceme zbavit.) Město má podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) povinnost postarat se o takové zvíře do doby než se najde vlastník, nejdéle však po dobu půl roku. Po uplynutí této doby se zvíře stává majetkem města. Kontaktujte: Městskou policii, tel.: 156 Technické služby města Příbram, psí útulek Maják, Příbram Lazec, tel.: , (pan Limberk). Městský úřad OŽP, tel a

14 ŽIVOČICHOVÉ Chcete se ujmout opuštěného zvířete? Kontaktujte: Psí útulek Maják, Příbram Lazec, tel.: , (pan Limberk). Provoz útulku: denně od 7 do 17 hod. Psí domov v Hrachově, tel.: , Provoz: od 8 do12 a od 15 do 18 hod. Co dělat, když najdete poraněné či jinak handicapované volně žijící zvíře? Nikdy se nedotýkejte mrtvých či neobvykle se chovajících zvířat. Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce (zejména srnče, zajíčka apod.) či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Rodiče svá mláďata často krátkodobě opouštějí např. při hledání potravy. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný, jeho návrat do přírody problematický a často nemožný. V případě pochybností se obraťte na: Stanici pro zraněné volně žijící živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká ul., tel , Služba na výjezdy pro zraněná zvířata funguje 24 hodin denně. Při nálezu poraněného či jinak handicapovaného živočicha volejte: Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká ul., tel , Uhynulo Vám domácí zvíře? Dle Veterinárního zákona č.166/1999 Sb. je chovatel povinen se o uhynulé zvíře postarat. U zvířat do 30 kg hmotnosti může tělo zakopat do hloubky 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Toto není povoleno v místech, kde je vysoká hladina

15 spodní vody nebo v ochranném pásmu zdrojů pitné vody. Další možností je obrátit se na specializovanou asanační firmu. ASAVET BIŘKOV tel.: , Chcete oznámit nadměrný úhyn volně žijících živočichů? Kontaktujte: Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, Zámecká ul., tel , ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. MěÚ Příbram OŽP, tel.: a ŽIVOČICHOVÉ V případě úhynu ryb v Příbrami volejte: Český rybářský svaz, Za kaňkou 232, Příbram, tel.: V případě úhynu zvířat v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel nebo správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a upozornit hlavně děti, aby se uhynulých zvířat nedotýkaly. Občan města má tyto možnosti: Zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat a ochrany životního prostředí), a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků (např. vápno). Oznámení nálezu: v pracovní dny (od 6.00 do hod) Technickým službám Příbram tel: , , v ostatní dobu Městské policii Příbram, tel: 156, V případě úhynu většího množství ptáků (především vodních) kontaktujte: Krajskou veterinární správu Příbram, Žižkova 489, Příbram II, tel.:

16 V případě úhynu raků volejte: Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.: AOPK ČR, Mgr. Štambergová, tel.: ŽIVOČICHOVÉ Máte obavy z roje či hnízda včel, vos či sršňů? O pomoc můžete požádat: Český svaz včelařů, ZO Příbram (Jiří Roub), tel.: Český svaz včelařů, ZO Příbram region (Václav Hoch), tel specializované desinsekční firmy Městkou policii, tel.: 156 MěÚ Příbram OŽP, tel.: a V případě skutečně vážného nebezpečí: Hasičský záchranný sbor, tel Přemnožili se hlodavci v domě nebo ve městě? Hlavní příčinou přemnožení je příznivá klimatická a potravinová situace a je nutný zásah odborníků. Obraťte se na: deratizační firmy na veřejném prostranství na vlastníka pozemku, je-li vlastníkem město, tak na MěÚ Příbram OŽP, tel Pokousal Vás cizí pes nebo Vás poranilo neznámé zvíře? Pokuste se zjistit majitele zvířete a získat doklad o očkování proti vzteklině a požadujte návštěvu veterinárního lékaře. V případě neznámého majitele pokud možno zajistěte psa pro prohlídku veterinářem a vyhledejte ihned lékařskou pomoc s odborným vyšetřením. V případě útěku zvířete se navíc pokuste zajistit svědky a popis zvířete. Obraťte se na Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158

17 Nelíbí se Vám, že majitelé psů neuklízejí výkaly po svém psovi? Obraťte se na: Městskou policii, tel Nelíbí se Vám volně pobíhající psi? Kontaktujte: Městskou policii, tel. 156 MěÚ OŽP, tel nebo ŽIVOČICHOVÉ Jak jsou chráněni volně žijící ptáci? Volně žijící ptáci jsou chráněni ještě přísněji než ostatní druhy živočichů. Je zakázáno např. jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt (s výjimkou těch, kteří jsou loveni v souladu se zákonem o myslivosti), úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Kdo takové ptáky, na něž se vztahuje zákaz, drží, chová, dopravuje, vyměňuje nebo nabízí za účelem prodeje nebo výměny, je povinen prokázat na výzvu orgánu ochrany přírody nebo stráže přírody jejich zákonný původ a svou totožnost. Co jsou zvláště chránění živočichové? Jedná se o druhy živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Jejich seznam najdete ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 15

18 Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ Příbram OŽP, tel nebo ŽIVOČICHOVÉ Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydává pro ohrožené druhy: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , pro silně a kriticky ohrožené druhy: Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85, , tel.: Chcete provádět stavební úpravy, které by mohly zničit životy nebo hnízdiště ptáků nebo zvláště chráněných živočichů? Např. chcete rekonstruovat komín a je na něm hnízdo čápa, chcete opravit sklep, ve kterém hnízdí zimní kolonie netopýrů, chcete postavit dům a na místě stavby se nachází mraveniště, zateplit bytovku kde hnízdí rorýsi apod. K této činnosti je zapotřebí požádat o souhlas orgánu ochrany přírody. Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ Příbram OŽP, tel nebo Víte o záměru projektu, jehož realizace by mohla ohrozit populaci nebo zničit či poškodit stanoviště zvláště chráněného druhu živočicha či rostliny? Kontaktujte: MěÚ Příbram OŽP, tel.: nebo ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. 16 Omezují Vás volně žijící zvířata významně v nějaké činnosti? Např. loví-li Vám jestřáb pravidelně slepice, vydra nebo kormorán ryby v rybníku, žije Vám na zahradě zmije apod., je třeba

19 se obrátit na odborníky, kteří vám mohou poradit, jak situaci optimálně řešit. K realizaci zásahů je zapotřebí požádat o souhlas orgánu ochrany přírody. Obraťte se pro bližší informace na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: nebo Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.: Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, Ochrana fauny ČR, tel , Český nadační fond pro vydru, tel.: ŽIVOČICHOVÉ Uhradí mi někdo škodu způsobenou zvláště chráněnými živočichy? O náhradu některých škod způsobených např. vydrou říční, kormoránem velkým, rysem ostrovidem a dalšími druhy vyjmenovanými v zákoně č. 115/2000 Sb. je možné požádat: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , Vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího zjištění nahlaste na: MěÚ Příbram OŽP, tel.: nebo Obchoduje někdo nelegálně s chráněnými druhy živočichů? Volejte: ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , , o víkendech a večer: ČIŽP by měla řešit skutečně vážné a rozsáhlé případy. Chcete oznámit výskyt (pozorování) chráněného či jinak zvláštního živočicha? Volejte: MěÚ Příbram OŽP, tel.: Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.:

20 ŽIVOČICHOVÉ Jaké zvláště chráněné druhy se v Příbrami vyskytují? Např. rorýs obecný, vydra říční, ledňáček říční, ještěrka živorodá, rak říční, zmije obecná, čolek obecný, skokan zelený, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, vlaštovka obecná, krkavec velký, kavka obecná, různé druhy netopýrů, veverka obecná. Chcete na svém pozemku realizovat opatření na podporu zvláště chráněných druhů, např. obojživelníků? Kontaktujte: Hornické muzeum Příbram, zoolog, tel.: Zvláště chránění živočichové uvedení na seznamu CITES CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vztahují se na ni zákony č. 100/2004 Sb., a právo Evropských společenství. Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě. CITES se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části či výrobky z nich. Pokud se chcete dozvědět, kteří živočichové jsou v seznamu CITES, obraťte se na AOPK ČR, Nuselská 39, Praha 4, tel.: , nebo na Krajský úřad Středočeského kraje, tel.: nebo na ČIŽP. Další informace najdete také zde: Chcete si koupit nebo chovat exempláře CITES v České republice? Některé druhy plazů, ptáků a savců chráněných úmluvou CITES podléhají ze zákona č. 100/2004 Sb. povinné registraci (např. želva zelenavá, papoušek žako). Kupujte tedy pouze exemplář s platným originálním registračním listem. Doklady

21 o koupi exemplářů CITES se doporučuje uschovat ve všech případech (i když se nejedná o druh podléhající povinné registraci). Registrační list jste povinni v zákonné lhůtě předložit na místně příslušném krajském úřadě, kde je do něj zaznamenána přeregistrace: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , ŽIVOČICHOVÉ Chcete dovézt či vyvézt živočicha nebo rostlinu přes hranice EU? V případě, že se jedná o živočicha či rostlinu chráněnou podle mezinárodních úmluv (zejména CITES), podle místních zákonů nebo podle zákonů České republiky, je nutné žádat o povolení. Vydaná povolení musí být předložena při celní kontrole, popřípadě přiložena k přepravním listinám. Všechny živé exempláře, bez ohledu na to, zda jsou chráněny či nikoli, podléhají dále veterinárním a rostlinolékařským předpisům. Povolení vydává: MŽP, Vršovická 65, Praha 10, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, tel , Jak zjistím, které zvíře musí být registrováno na Krajském úřadu? Na vaše dotazy Vám odpoví: Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , Kde získám odborné rady včetně stanovisek k nakládání s živočichy uvedenými na seznamu CITES? AOPK ČR, Nuselská 39, Praha 4, tel.: , 19

22 ŽIVOČICHOVÉ Kdo provádí kontroly registrací rostlin a živočichů uvedených na seznamu CITES? Hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v oblasti CITES, může ukládat opatření a zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty (blokové nebo v přestupkovém či správním řízení). V případě pochybností může ČIŽP podezřelé exempláře CITES zadržet příp. je i zabavit. ČIŽP, oddělení ochrany přírody, tel , Krajský úřad, OŽPaZ, Zborovská 11, Praha 5, tel , MěÚ Příbram OŽP, tel.: , Organizace zabývající se ochranou a právy zvířat Ústřední komise na ochranu zvířat při MZE, Těšnov 17, Praha 1, tel Nadace na ochranu zvířat (domácí zvířata), Pacovská 31, Praha 4, tel.: Český nadační fond pro vydru, tel.: Společnost pro zvířata, Praha 4, tel: , Asociace odpovědného vztahu ke zvířatům, Praha 2, tel.: , 20

23 VODA Voda je základní podmínkou života na Zemi. Kvalita a dostatečné množství vody jsou globálním klíčovým problémem současnosti. V následujících letech nelze vyloučit postupný úbytek vody a nerovnoměrné rozložení srážek během roku v souvislosti s celkovou změnou klimatu. Jednou z možností, jak správně nakládat s vodou, je snižovat její spotřebu, popřípadě používat vodu užitkovou místo vody pitné. Pitná voda tvoří jen 0,6% celkového množství vody na Zemi. Na pití a vaření lidé v Evropě spotřebují jen 3 % vody použité v domácnosti, oproti tomu 27 % spotřebujeme při koupání, 21 % při splachování toalety, 17 % při praní a po 5 % při mytí nádobí, úklidu a ostatních činnostech. Podíl vody spotřebované průměrnou evropskou domácností tvoří 19 % celkové spotřeby. Kvalitu našich povrchových vod můžeme ovlivnit vybíráním čistících prostředků šetrnějších k životnímu prostředí (zárukou šetrnosti je např. značka Ekologicky šetrný výrobek) či využíváním alternativních čistících metod (např. ocet místo chemie). Stali jste se svědkem havárie automobilu či jiné techniky, při které došlo k úniku ropné látky, chemikálie a podobně? Pokuste se odebrat vzorek vody a volejte: Hasičský záchranný sbor, tel Policii ČR, tel. 158 popř.: MěÚ Příbram, OŽP, tel , ,

24 Zjistili jste neobvyklé znečištění vody v řece (barva, zápach, vrstva ropné látky na hladině apod.)? Pokuste se odebrat vzorek vody a volejte: Hasičský záchranný sbor, tel MěÚ Příbram, OŽP, tel , , Policii ČR, tel. 158 VODA dále můžete upozornit: Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň; tel: , fax: (Litavka, Příbramský potok (od hráze Nového rybníka níže po toku), Svatý potok). Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Beroun: Pod Hájem 324, Králův Dvůr; tel/fax: (Příbramský potok (od hráze Nového rybníka výše po toku), Jeruzalémský potok, Jesenický potok, potok Vojna, Sázkový, Kozičínský a Vokačovský potok). Vidíte někoho umývat automobil ve volné přírodě, zejména v blízkosti vodních toků, rybníků atp.? Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno. 22 Chcete-li zjednat nápravu, poznamenejte si SPZ, barvu a typ vozidla, datum a hodinu. Pokud je nablízku další osoba, pokuste se ji přivolat a získat její jméno a adresu pro případné svědectví. Je-li to možné, pořiďte fotografie vozidla, jeden snímek zblízka, aby byla dobře čitelná SPZ a jeden z větší vzdálenosti, aby bylo dobře viditelné okolí automobilu. Volejte: Městská policie, tel. 156 Policii ČR, tel. 158 MěÚ Příbram OŽP, tel , ,

25 Máte v úmyslu mýt své motorové vozidlo? Z důvodu opatrnosti myjte auto v myčkách. Pokud hodláte auto umýt na vašem pozemku, pamatujte, že nesmí dojít k ohrožení povrchových nebo podzemních vod (pozor na nezpevněná místa trávníky, blízkost studen apod.). Co dělat, jestliže někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky? Volejte: Městská policie Příbram, tel. 156 provozovatele či správce kanalizace: 1. Sčv, Novohospodská 93, Příbram IX, tel.: , MěÚ Příbram OŽP, tel , , VODA Jste svědkem vypouštění obsahu jímky (žumpy) do okolí? Volejte: Městská policie Příbram, tel. 156 MěÚ Příbram OŽP, tel , , Uniká voda z prasklého potrubí? V případě vodovodního řádu volejte: 1. Sčv, Novohospodská 93, Příbram IX, tel.: , V případě vodovodní přípojky (např. k jednotlivým domům) se obraťte na konkrétního vlastníka domu. Potřebujete zjistit kvalitu vody ve vodovodu? Aktuální informace o kvalitě vody z vodovodu Vám poskytne vodárenská společnost spravující vodovod: 1. Sčv, Novohospodská 93, Příbram IX, tel.: ,

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Praktický rádce Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Sestavila: Mgr. Lucie Kropáčková Recenzenti: Jana Kořínková, Ing. Karel Kříž, Ing.

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku Ekocentrum Karlovy Vary OBSAH:... Chyba! Záložka není definována. Seznam použitých zkratek 2 1. ZELEŇ... 4 2. ŽIVOČICHOVÉ... 8 3. VODA... 15

Více

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze [Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze Agentura Koniklec, o. s. Nové aktualizované vydání 2011 Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze Publikace obsahuje téměř

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství Informační příručka Odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice Dostává se Vám do ruky informativní příručka odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice, která byla vydána za účelem poskytnutí

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Návod k použití internetové aplikace SPR

Návod k použití internetové aplikace SPR Návod k použití internetové aplikace SPR Důležité informace a kontakty 1. Internetová adresa systému SPR: http://mmrapp.kapos.cz/ 2. Databáze systému SPR obsahuje cca 900 rozhodovacích situací, 40 tabulek,

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

Veolia Voda kapku po kapce Vše, co potřebujete vědět o vodě z kohoutku

Veolia Voda kapku po kapce Vše, co potřebujete vědět o vodě z kohoutku Veolia Voda kapku po kapce Vše, co potřebujete vědět o vodě z kohoutku Obsah OBSAH JAK NA TO Co vše je potřeba pro odběr vody z vodovodu a odvádění odpadních vod... 3 Smlouva o dodávce vody a odvádění

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování. Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování

Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování. Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování 2011 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Vážení čtenáři, město Tábor se rozhodlo vydat tuto publikaci ve snaze

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více