Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu"

Transkript

1 Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud není dohodnuto jinak, OP i celý smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí Obchodním zákoníkem. Tyto OP jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Poskytovatele a platí od 1. března 2010 do jejich odvolání či změny provedené Poskytovatelem. 1. Definice Bioodpad - Bioodpadem se rozumí biologicky rozložitelný odpad kategorie 0, katalogové č Celoroční období svozu Celoročním obdobím svozu je období od 1.1. do daného kalendářního roku, kromě roku 2011, kdy bude Svoz Bioodpadu zahájen 1.4. a ukončen Distanční Smlouva - Distanční Smlouvou se rozumí Smlouva uzavřená Spotřebitelem na dálku některým z prostředků komunikace na dálku a to zejména adresovaným či neadresovaným tiskem, typovým dopisem, letákem a Elektronickými prostředky. Elektronické prostředky - Elektronickými prostředky se rozumí zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová telekomunikační zařízení a elektronická pošta. Místo plnění Místem plnění se rozumí místo dostatečně specifikované Objednatelem ve Smlouvě jako místo, kde má Poskytovatel povinnost uskutečnit Svoz Bioodpadu. Nádoba/y - Nádobami se rozumí plastové nádoby o objemu 120 litrů nebo 240 litrů, jež dá Poskytovatel Objednateli k dispozici za účelem Svozu Bioodpadu. Obchodní zákoník - Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Sezónní období svozu Sezonním obdobím svozu je období od 1. dubna do 30. listopadu daného kalendářního roku. Objednatel - Objednatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, jež s Poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb Svoz Bioodpadu. Smlouva - Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb Svoz Bioodpadu uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Spotřebitel Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Svoz Bioodpadu - Svozem Bioodpadu se rozumí převzetí a odvoz Bioodpadu za účelem jeho využití případně odstranění v souladu se zákony o odpadovém hospodářství, zejména Zákonem o odpadech a dalšími prováděcími a souvisejícími právními předpisy a to za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo těchto OP.

2 Zákon o odpadech - Zákonem o dopadech se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Práva a povinnosti smluvních stran 2.1.Objednatel se zavazuje poskytnout zaměstnancům Poskytovatele součinnost tak, že jim umožní bezpečný přístup k Nádobám při Svozu Bioodpadu a že nádobu přistaví k přístupové komunikaci v Místě plnění. V případě porušení této povinnosti se má za to, že Poskytovatel svou povinnost vyplývající ze Smlouvy splnil, i když ke Svozu Bioodpadu nedojde. 2.2.Objednatel se zavazuje, že do Nádoby bude ukládat pouze tyto druhy odpadu: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve keřů a stromů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu a skořápky z vajec. Objednatel se zavazuje, že do Nádoby v žádném případě neuloží zejména zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady. 2.3.Objednatel se zavazuje o Nádoby řádně pečovat a vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby nebyly nikterak poškozeny. V případě porušení této povinnosti, v jehož důsledku bude Nádoba poškozená, má Poskytovatel právo na Objednateli požadovat náhradu vzniklé škody. 2.4.Objednatel služby Svoz Bioodpadu má možnost si vybrat období, během kterého mu bude Poskytovatel tuto službu poskytovat, a to mezi Sezónním obdobím svozu a Celoročním obdobím svozu. 2.5.Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě uzavření Distanční Smlouvy je Poskytovatel oprávněn poskytovat službu Svoz Bioodpadu již v průběhu 14denní lhůty na odstoupení od Smlouvy dle článku 8.1 těchto OP. 3. Cenová ujednání 3.1.Cena za Svoz Bioodpadu bude Objednatelem Poskytovateli hrazena jednou ročně na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Po podpisu Smlouvy oběma stranami zašle Poskytovatel Objednateli fakturu za služby za příslušné Sezónní období svozu nebo Celoroční období svozu, která obsahuje složenku. V případě služeb poskytovaných během Sezónního období svozu bude faktura vystavena vždy v dubnu každého roku pro období od 1.4. do V případě Celoročního období svozu bude faktura vystavena vždy v lednu každého roku pro období od 1.1. do , kromě roku 2011, kdy bude faktura vystavena v dubnu 2011 pro období od 1.4. do V případě uzavření smlouvy v průběhu kalendářního roku bude vystavena faktura s poměrnou cenou pro období od okamžiku uzavření smlouvy do konce Sezónního období svozu nebo Celoročního období svozu. Objednatel může cenu za Svoz Bioodpadu uhradit též bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě nebo hotově v obchodních kancelářích Poskytovatele, jejichž seznam se nachází na webových stránkách Poskytovatele

3 3.2.Cena za Svoz Bioodpadu je splatná 15 dnů od doručení faktury za služby a složenky Objednateli. 3.3.Sjednaná cena platí pro kalendářní rok, ve kterém byla tato cena stanovena. Cena pro další kalendářní roky může být Objednatelem vždy navýšena o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen tržních služeb za uplynulý kalendářní rok vyhlašovaných Českým statistickým úřadem. V případě, že dojde k prokazatelnému zvýšení věcných nákladů na straně Poskytovatele, které nemůže Poskytovatel ovlivnit, bude toto navýšení promítnuto do ceny za Svoz Bioodpadu. V případě takové změny ceny Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí tuto změnu Objednateli, a souhlasí-li Objednatel se změněnou cenou, platí tato cena od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo toto oznámení doručeno Objednateli. Za souhlas bude považováno, pokud Objednatel nevyjádří výslovně svůj nesouhlas a služby Poskytovatele nadále přijímá. V případě, že Objednatel se změněnou cenou nesouhlasí, jsou obě smluvní strany oprávněny od Smlouvy bez dalšího odstoupit. 4. Ukončení Smlouvy 4.1.Obě strany mohou Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. 4.2.V případě ukončení Smlouvy v průběhu Celoročního období svozu nebo Sezónního období svozu z důvodu na straně Poskytovatele má Objednatel nárok na vrácení poměrné částky ceny za Svoz Bioodpadu. 4.3.Pokud bude Objednatel se zaplacením ceny za Svoz Bioodpadu v prodlení více než 15 dnů od splatnosti, bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy a Poskytovatel je oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 5. Vyšší moc 5.1.Poskytovatel nenese odpovědnost za neposkytnutí služby Svoz Bioodpadu nebo za zhoršení kvality této služby, jež jsou způsobeny událostí vyšší moci. 6. Reklamace 6.1.Veškeré závady nebo nedostatky Svozu Bioodpadu může Objednatel reklamovat písemně na adrese Poskytovatele uvedené ve Smlouvě, elektronickou poštou na adresu či telefonicky na telefonním čísle

4 6.2.Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k odstranění nedostatků Svozu Bioodpadu v co nejkratší době nejdéle však do 30 dnů od nahlášení závady či nedostatků. 7. Ochrana osobních údajů 7.1.Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Objednatele fyzických osob v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem řádného plnění povinností plynoucích ze Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou. S osobními údaji dle tohoto zákona mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci Poskytovatele a jiné osoby pouze na základě zákona. 7.2.Objednatel tímto dává souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. 8. Distanční Smlouva 8.1.V případě Distanční Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření, ledaže Poskytovatel začal poskytovat službu Svoz Bioodpadu před uplynutím této lhůty. 8.2.Chce-li Objednatel od Distanční Smlouvy odstoupit v souladu s článkem 8.1 těchto OP, musí tak učinit písemně na adresu Poskytovatele uvedenou ve Smlouvě nebo na ovou adresu Poskytovatele Distanční Smlouva zanikne okamžikem doručení zprávy o odstoupení Poskytovateli. 8.3.V případě uplatnění práva na odstoupení Objednatelem, se Poskytovatel zavazuje vrátit veškeré již uhrazené částky, kromě nákladů skutečně vynaložených v souvislosti se Smlouvou, a to nejpozději do 30 dnů od doručení zprávy o odstoupení Poskytovateli. 8.4.Objednatel se zavazuje hradit své náklady spojené s uzavřením Distanční Smlouvy zejména pak poštovné a poplatky za telekomunikační služby. 8.5.V případě Distanční Smlouvy zašle Poskytovatel Objednateli na ovou adresu nebo adresu bydliště uvedenou Objednatelem ve Smlouvě potvrzení o uzavření Smlouvy společně s těmito OP V případě Distanční Smlouvy uzavřené při použití Elektronických prostředků, kromě výměny elektronické pošty, archivuje Poskytovatel Smlouvu po dobu nezbytně nutnou k plnění Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje učinit veškerá opatření, aby Smlouva nebyla přístupná třetím stranám. 9. Změny a účinnost OP

5 9.1.OP mohou být ze strany Poskytovatele změněny. Poskytovatel se zavazuje Objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat na webových stránkách Souhlasí-li Objednatel se změnou OP, platí tato změna od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo toto oznámení Poskytovatelem učiněno. Za souhlas bude považováno, pokud Objednatel nevyjádří výslovně svůj nesouhlas a služby Poskytovatele nadále přijímá. V případě, že Objednatel se změnou OP nesouhlasí, jsou obě smluvní strany oprávněny od Smlouvy bez dalšího odstoupit. 9.2.OP vstupují v účinnost dne 1. března 2010 a jsou platné do jejich odvolání Poskytovatelem.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Preambule Zprostředkovatel služby je vlastníkem Osvědčení o registraci podle všeobecného oprávnění VO- S/1/07.2007-11

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. 1. Definice pojmů 1.1 Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET ČÍSLO: «Číslo_smlouvy» (domá cnosti) verze smlouvy: 20130717 SMLUVNÍ STRANY: GreenCube, s.r.o. IČ: 28303229, DIČ: CZ28303229

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více