DOPADY PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V HL.M. PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPADY PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V HL.M. PRAZE"

Transkript

1 DOPADY PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V HL.M. PRAZE 1. Slovo úvodem Hovořit o pojmu průmysl v Praze není úplně snadné a to i přes to, že se s průmyslem a s jeho produkty setkáváme každý den. Zastoupení těžkého průmyslu, tedy životní prostředí nejvíce zatěžujícího, je totiž velmi malé. Bezpochyby největším problémem Prahy v oblasti životního prostředí (dále jen ŽP) je automobilová doprava a její dopad na ovzduší. Z hlediska kvality ovzduší patřilo hl. m. Praha po celá 90. léta mezi nejvíce problematické oblasti v České republice. Dlouhodobě jsou zde překračovány imisní limity pro některé, ovzduší znečišťující, látky. Praha tak zaujímá velmi nežádoucí prioritu v rámci ČR. Díky masivnímu nárůstu počtu automobilů za posledních 30 let a díky restrukturalizaci hospodářství (úbytek řady velkých průmyslových podniků, viz. Historie průmyslu) po roce 1989 se může zdát, že hlavním znečišťovatelem ovzduší jsou tzv. mobilní zdroje (automobilová doprava, viz. graf v příloze). Stále však existuje řada tzv. stacionárních zdrojů znečištění (viz. grafy v příloze). Právě na tyto stacionární zdroje bychom se v naší práci chtěli zaměřit. Konkrétně jsme si vybrali největší průmyslový podnik v Praze, radotínský závod Českomoravský cement a. s., který je součástí společnosti HeidelbergCement a patří k nejvýznamnějším výrobcům stavebních materiálů na světě. 2. Historie průmyslu na území Prahy od počátku průmyslové revoluce do současnosti S příchodem průmyslové revoluce do českých zemí došlo k obrovskému rozvoji průmyslové výroby nejen v Praze, ale na územích po celé zemi. S mohutným rozmachem průmyslu dochází i k částečné redukci významu manufaktur, které do té doby řídily ráz hospodářství. Počáteční průmyslovou výrobou bylo bezpochyby pivovarnictví, které mělo velkou tradici po celé zemi. To mělo velký vliv na to, že se potravinářství již z počátku stalo jedním z předních průmyslových odvětví. V polovině 60. let 19. století měly české země výsadní postavení nejen v uhelném, ale i potravinářském a textilním průmyslu v rakouskouherské monarchii. V té době byla Praha evropsky významným a uznávaným průmyslovým centrem. Prvními odvětvími průmyslové výroby v Praze bylo hutnictví, lehké strojírenství a potravinářství. Je zajímavé, že kromě několika výjimečných případů se po roce 1890 továrny přemisťovaly za hradby města, kde byly pozemky pro výstavbu levnější a lukrativnější. Jedním z prvních velkých projektů byla realizace výstavby řetězového mostu (dnešní most Legií) podle návrhu jednoho z předních inženýrů té doby, Vojtěcha rytíře Lanny. Již ve 20. letech 19. století se na vrchu Petřín začalo těžit uhlí, v Braníku se těžil vápenec a začaly zde vznikat strojírenské závody, které se postupem času staly hlavními průmyslovými podniky v Praze. Prvními továrnami v Praze byly podniky na výrobu textilu, např. kartounky. Dalším velmi významným projektem bylo

2 vybudování komplexní pražské kanalizace roku 1892 Angličanem W. H. Lindleym, celkově šlo o 175 kilometrů dodnes fungujícího systému stok. Dalším příkladem průmyslového rozvoje v Praze je v roce 1823 nahrazení olejových lamp lampami plynovými a výstavba 1. pražské plynárny v Karlíně roku Plynové hospodářství však bylo s příchodem celkové elektrifikace Prahy nahrazeno elektřinou. O projekt se velkou částí zasloužil František Křižík. Elektrifikace se také velmi významně podílela na budování pražské infrastruktury a městské dopravy. Další vývoj pražského průmyslu až do současnosti byl ovlivněn především první a druhou světovou válkou, tzn. orientací průmyslu na výrobu těžké techniky, dále pak socialismem po roce 1948, kdy šlo především o těžký průmysl a hutnictví. Po revoluci r docházelo k redukci velkých průmyslových závodů, zaměřujících se na těžký průmysl budovatelské ideologie. Není bohužel dost dobře možné obsáhnout historii celého průmyslu za posledních 150 let v rámci této práce, uvedené příklady jsou ilustrací průmyslového rozvoje. Je zřejmé, že průmyslová revoluce způsobila obrovský převrat nejen v hospodářství, ekonomice a v politice, ale měla i zásadní vliv na změny ve společnosti. Tím byl ovlivněn jednak vznik a význam velkých pojišťoven, bank a celkový rozvoj hospodářské síly a služeb, ale i enormní nárůst počtu obyvatel na území Prahy a v okolí všech nově vzniknuvších průmyslových oblastí. Historicky největší podniky v Praze byly např.: Českomoravská Kolben- Daněk, Praga, AVIA Letňany a. s., Staropramen a. s., JAWA, Českomoravský cement a. s., Pragostav a. s., aj. 3. Analýza současné situace regionu, využití moderních trendů za účelem zlepšování kvality ŽP Jak již bylo řečeno, zaměříme se především na konkrétní údaje o cementárně v Radotíně, která zaujímá hlavní pozici v rámci těžkého průmyslu v Praze. Dalšími největšími stacionárními znečišťovateli jsou např.: PT a. s. spalovna Malešice, PT a. s. teplárna Malešice, PT a. s. teplárna Michle, PVS a. s. Ústřední čistírna odpadních vod, MITAS a. s. Výrobní závod Praha, TEDOM s. r. o. kogenerační teplárna Daewoo Avia, NESTLÉ čokoládovny, a. s., závod Orion, PT a. s. výtopna Krč, PT a.s. teplárna Veleslavín a další. V současné době je největším problémem Prahy kvalita ovzduší, způsobená z největší části automobilovou dopravou (viz. bod 1. - Slovo úvodem). Praha je v čele EU, pokud jde o počet automobilů vztažený na počet obyvatel (k roku 2007). Tím také enormně vzrůstají emise z této kategorie zdrojů. Magistrát hlavního města Prahy udává, že v roce 2007 bylo na jejím území registrováno osobních a dodávkových vozidel do 3,5 tun a na 1000 obyvatel Prahy připadá 515 osobních vozidel. Již v roce 2000 byl pod záštitou MHMP zahájen program Dlouhodobého záměru ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy. V rámci zpracování tohoto projektu byl proveden detailní rozbor dosavadního vývoje kvality ovzduší a prognóza až do roku Mezi nejnovější postupy při zlepšování stavu ŽP v Praze patří například filtrování komínů, využívání alternativních paliv, zlepšování výkonnosti pracovních motorů a zároveň snižování jejich energetické náročnosti, snižování prašnosti pravidelným čištěním komunikací a výsadbou zelených ploch, využití alternativních zdrojů především elektrické energie, zpětné využívání již vyprodukovaného odpadu,

3 popř. jeho ekologická likvidace, třídění odpadů za účelem výroby produktů z recyklovatelných materiálů, odvoz odpadu do sběrných dvorů, apod. Mnoho nadnárodních společností se snaží snižovat náklady na výrobu některých materiálů zároveň se zvyšováním jejich efektivity, často jde o modernizaci některých zařízení, zavedení nových postupů aj. Českomoravský cement, a. s., závod Radotín: Navštívili jsme cementárnu v pražském Radotíně, jakožto největší průmyslový podnik v Praze. Závod funguje již od roku 1961, existoval zde však i starý radotínský závod, který byl založen roku Nová budova byla postavena z důvodu blízkosti vápencového lomu, který je v současné době přímo na území závodu a je schopný zásobovat cementárnu na dalších přibližně 20 let. Po absolvování zevrubné prohlídky pod vedením Ing. Ryšánka jsme shromáždili mnoho zajímavých informací a údajů, ze kterých jsme se dozvěděli, do jaké míry zasahují a ovlivňují životní prostředí. Dozvěděli jsme se, že ačkoli jde o velký průmyslový podnik, své blízké okolí ovlivňuje jen hlukem, který je ale silně regulovaný (dle zákona). K dalším masivním únikům však nedochází díky zavádění mnoha moderních trendů při zlepšování vypouštění emisí do ovzduší. V cementárně používají tzv. odprašovače, které zajišťují téměř stoprocentní odprašnění. I přes to se však radotínský závod výrazně podílí na znečištění ovzduší, především kvůli výpusti skleníkových plynů, hlavně NO X (u toho případu má však mnohem větší podíl automobilová doprava), SO 2 a CO 2. Velmi přísně je kontrolována výpusť např. rtuti (Hg) do ovzduší. Nákup povolenek na možnost výpusti skleníkových plynů je finančně velmi náročný a s větším požadavkem se cena mnohonásobně zvyšuje. Všechny informace o vypuštěných látkách, postupech apod. jsou k dispozici Ministerstvu ŽP, konkrétně Integrovanému registru znečišťování ŽP (IRZ). Logistické řešení dovozu materiálů na výrobu a vývoz cementu je řešeno převážně automobilovou nákladní dopravou, z menší části pak po železnici. Do Radotína se z Polska a částečně z Ostravy dováží vlakem černé uhlí. Na vývoz cementu se již nepoužívá vlak kvůli riziku ztuhnutí materiálu, vyváží se tedy nákladní automobilovou dopravou. Těžba samotného vápence je usnadněna možností těžby nejdůležitějšího materiálu přímo v areálu závodu. Právě množství znečištění plynoucí z automobilového provozu v okolí je díky složité logistice jedním z největších problémů. Veškerý odpad, který závod vyprodukuje, se dále zpracovává v jiných podnicích buď v podobě paliva, či pro výrobu různých izolačních materiálů. Zajímavostí je, že samotná cementárna používá ke spalování ve vysokých pecích kromě drceného uhlí také tzv. alternativní paliva, což je směs odpadu (papír, plasty, látky). Díky velmi vysoké teplotě uvnitř pece (1700 C) nedochází k tak masivnímu úniku škodlivých látek do ovzduší. Další alternativní paliva jsou např. biomasa a masokostní směsi. Ačkoli je radotínský závod nejmenším v rámci ČR, za rok se zde vyrobí až tun cementu jen s málo přísadami (dle tohoto údaje rozlišujeme kvalitu cementu). Ve vysokých pecích se denně spálí až 100 tun uhlí a alternativních paliv. Ekonomickým šetřením elektrickou energií se docílí rozdělením přívodu el. energie do časových období, kdy je odběr energie nejvýhodnější.

4 Dalším příkladem energetického hospodářství je zpětné využívání odpadního tepla vznikajícího při spalování ve vysokých pecích a to tak, že se využívá při vysoušení strusky, ta je velice drahá díky jejímu importu do závodu. V současnosti má společnost Českomoravský cement a. s. jednu ze svých historicky největších státních zakázek. Je hlavním dodavatelem stavebního materiálu pro výstavbu tzv. pražského okruhu, který se v tuto chvíli buduje přímo u Radotína a Zbraslavi a je již ve finální fázi. Cement na stavbu dovážejí nákladními automobily. Zde z něj jsou vyráběny betonové tvárnice pro samotnou stavbu. Tato zakázka také udržela společnost před propadem ekonomické situace kvůli světové hospodářské krizi. 4. Vlastní doporučení pro region Zdaleka ne všichni obyvatelé Prahy si uvědomují potřebu zlepšit stav životního prostředí. Přitom postupů, kterých bychom mohli každodenně využívat, je mnoho a leckdy se jich dá dosáhnout snáze, než by se na první pohled mohlo zdát. Nezáleží přitom jen na snaze představenstva hl. m. Prahy v oblasti zavádění prostředků, které jsou k životnímu prostředí šetrné, ale hlavně na samotné činnosti a ochotě jednotlivců. Odpovědnost za čistotu tohoto města nenesou totiž jen velké průmyslové podniky, ale každý z nás. Jak již bylo několikrát řečeno, největším problémem Prahy je zátěž plynoucí z přetížení komunikací našeho města automobilovou dopravou. Dle našeho názoru je výstavba komplexního velkokapacitního obchvatu Prahy, který by zabránil zbytečnému projíždění především nákladních aut Prahou, nezbytná. Jelikož současná situace komunikací neumožňuje těmto dopravcům se městu vyhnout, dochází tak k přehlcení centra autodopravou, k víření prašnosti, k vypouštění dalších emisních látek z výfukových plynů, navýšení hluku apod. (viz. graf v příloze). I přes velmi vysokou finanční nákladnost tohoto projektu se domníváme, že je jediným, opravdu účinným řešením. Na rozdíl od většiny ostatních evropských metropolí si v Praze můžeme všimnout, že lidé využívají nezvykle málo alternativních způsobů přepravy po městě. Tím máme na mysli takový způsob dopravy, který je mnohem šetrnější než jízda osobními automobily. Jde především o větší využití jízdního kola a městské hromadné dopravy jako dopravního prostředku po městě. Díky vysokému přetížení pražských komunikací během špičky by se lidé do svých pracovišť, škol apod. dostali mnohem rychleji a ještě k tomu by udělali něco nejen pro sebe, ale i pro Prahu a životní prostředí. Obraz stojící kolony, kde je v každém autě pouze jeden člověk, zná asi každý. A toto je jen jeden z mnoha důkazů zbytečného přehlcování centra města automobilovou dopravou. Zastáváme názor co největšího omezení vjezdu osobních a nákladních vozidel do historického centra města pomocí výše zmiňovaného obchvatu, zřizování pěších a klidových zón, realizaci podpory využití alternativních paliv v automobilové a městské hromadné dopravě, budování komplexnější sítě cyklostezek a cílené výsadby zelených ploch. S tím souvisí nejen tvorba nových zelených ploch, ale především zbytečné ničení již existujících. Dalším aspektem je bezesporu i dobrá informovanost obyvatel města o tom, jaké prostředky mohou při pohybu Prahou používat (např.: kudy vedou nové cyklostezky a pěší zóny, nové tratě MHD apod.). Především bychom neměli upřednostňovat ekonomické aspekty před těmi ekologickými. Tím máme na mysli, aby lidé, kteří se na rozhodování o velkých projektech podílejí, mysleli více na dopad této činnosti na obyvatele Prahy a její

5 životní prostředí, nejen na ekonomický přínos. Samozřejmě jsme pro řešení, kde se tato opatření dají skloubit. Veškeré konkurzy firem pro průmyslovou výstavbu a pro jiné velkoplošné projekty by měly být více kontrolované, aby nedocházelo k pochybným výběrovým řízením. Již několikrát byla Praha svědkem toho, jak převažovaly osobní a finanční vazby mezi firmou a zřizovatelem a výsledkem byl předražený a méně povedený projekt, který byl mnohdy spíše kontraproduktivní. I přes skutečnost, že v dnešní době existují mnohé ekologické vyhlášky a restrikce, neustále dochází k jejich překračování (viz. 1. Slovo úvodem), či k úplnému přehlížení. To je další faktor, nad kterým bychom se měli zamyslet a přistupovat k němu zodpovědně. Celosvětový problém globálního oteplování je alarmujícím příkladem toho, jak velký vliv má činnost člověka na klima této planety. I když je Praha malým bodem na mapě světa v porovnání s opravdovými průmyslovými giganty, ekologická gramotnost a zodpovědné chování by se měla stát samozřejmostí pro sebemenší město světa. Přes všechny negativní dopady průmyslu nezastáváme názor tzv. militantní ekologie, kdy naopak environmentalismus vítězí jak nad racionalitou, tak efektivitou a ekonomickou nenáročností. Řešení těchto otázek by mělo vycházet jednak ze zkušeností a účinných postupů ostatních států, měst a regionů, jednak z vlastní individuální iniciativy začít problém možná nejrychleji řešit. Zdroje čerpaných informací: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III.díl P-S, Nakladatelství Libri, Praha 2003 ISBN Praha 19. a 20. století, Technické proměny, Jiří Kohout a Jiří Vančura, Nakladatelství SNTL, Praha 1986 PRAHA Životní prostředí 2007, MHMP, Praha 2008 Propagační materiály Magistrátu hl. m. Prahy z let Ochrana ovzduší 6/2006, Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší Kvalita ovzduší v Praze 12/2006, Ing. V. Adamec, CSc., CDV, Ing. O. Hrubý, Ing. J. Kurfürst, CSc., FSvČVUT příloha časopisu Ochrana ovzduší Osobní návštěva MHMP (Ing. Polanská, RNDr. Potměšilová) a závodu Radotín, (Ing. Ryšánek)

6 Příloha Množství odevzdaných odpadů a návštěvnost sběrných dvorů hl. m. Prahy v letech Prašný spad, Praha, 2006 Zdroj:ÚDI

7 Celkové a měrné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, Emise znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 3), Praha, 2006

8 Významné stacionární zdroje emisí, Praha, 2006 Intenzita automobilové dopravy na vybrané komunikační síti, 2006

9 Počet motorových vozidel

Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014

Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014 Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014 ÚVODNÍ SLOVO Drazí Brňané, pokud držíte v ruce tento bulletin, není vám zřejmě kvalita ovzduší v Brně lhostejná. To je skvělá zpráva a právě pro vás jsme brožurku

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více