MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA OBORU KADEŘNÍK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková Vypracovala: Magda Křišťálová

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s vyuţitím literatury a zdrojŧ uvedených v seznamu literatury Souhlasím, aby práce byla uloţena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelŧm Dukovany 15. dubna

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Bc. Pavle Dvořákové za udělené konzultace, odbornou pomoc, cenné rady, podporu, trpělivost a připomínky při zpracování bakalářské práce.

4 Bibliografický záznam KŘIŠŤÁLOVÁ, Magda. Předmět výtvarná výchova oboru Kadeřník : bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologii, s., 8s. příl. Vedoucí bakalářské práce Pavla Dvořáková Anotace Bakalářská práce, Předmět výtvarná výchova oboru Kadeřník, se zabývá tvorbou pracovního sešitu vyučovacího předmětu výtvarná výchova tohoto oboru. Navrhovaný pracovní sešit je vypracován na základě cílŧ stanovených pro obor Kadeřník a bere v úvahu všechny zásady RVP. Dobrá rada pro učitele bývá, aby dali svým ţákŧm hotové texty a nechtěli po nich, aby neustále psali a opisovali. Námitkou učitelŧ bývá, ţe ţáci, dostanou li plný text, ztrácí zájem a nevěnují se ani výuce, ani textu. Hlavní částí této práce je tedy navrţený pracovní sešit, tomu předchází kapitoly zabývající se tvorbou teorií o pracovních sešitech, jako je funkce a struktura pracovního sešitu. Annotation The bachelor thesis Subject Art in field of a hairdresser engages in creation of work book for the subject Art of this profession. The proposing work book is made according to skill for this subject in RVP including all rules and principles. Good advice for a teacher is to give his students full texts without writing and re-writing. But the teachers protest that the students lose their interest in text and learning in this situations. Main part of the thesis is this suggested work book. The previous chapters engage in creation of work book, its theory about their function and arrangement. Klíčová slova Pracovní sešit, výtvarná výchova, estetika, úkol, úloha,ţák, estetické cítění. Keywords Work book, Art, Aesthetic,Task,Student, Palate

5 OBSAH OBSAH... 5 Úvod PRACOVNÍ SEŠIT Pojem pracovní sešit Funkce pracovního sešitu Struktura pracovního sešitu Úlohy a úkoly v pracovním sešitě Cíl pracovního sešitu ZÁKLADNÍ ZNAKY PRACOVNÍHO SEŠITU Nadpisy Dopisování slov Dokreslování a kreslení v pracovní sešitě SKLADBA ( STRUKTURA ) PRACOVNÍHO SEŠITU Úvod pracovního sešitu Hlavní část pracovního sešitu Závěrečná část Typy pracovního sešitu s přihlédnutím na použité znaky CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU KADEŘNÍK Charakteristika oboru Kadeřník Uplatnění absolventa oboru Kadeřník Odborná kompetence absolventa oboru kadeřník Způsob ukončení vzdělávání NÁVRH PRACOVNÍHO SEŠITU VÝTVARNÉ PŘÍPRAVY OBORU KADEŘNÍK PODLE RVP Záměr pracovního sešitu Návrh pracovního sešitu Využití navrhovaného pracovního ZÁVĚR Resumé Seznam pouţité literatury Internetové zdroje Seznam příloh

6 Úvod Výtvarná výchova má význam pro tvořivý rozvoj osobnosti, zvláště pak v oboru Kadeřník. Na výtvarnou výchovu jako předmět mŧţeme slyšet rŧzné názory. Od těch zamítavých aţ po ty, které tvrdí, ţe význam výtvarné výchovy spadá do kulturní a výtvarné oblasti vývoje člověka. Úkolem výtvarné výchovy v oboru Kadeřník je rozvíjet v ţácích určitou fantazii, tvŧrčí schopnosti při tvorbě účesu a estetiku. Estetika má veliký význam pro definování jedince a vnímání ţákŧ právě v oboru Kadeřník. V prŧběhu vyučování tohoto předmětu je ţák seznamován se základními technikami a uměleckými směry a historickým vývojem účesové tvorby. Kaţdý člověk se mŧţe naučit kreslit, jediné, co k tomu potřebuje, jsou ruce, mozek a chuť. K samotnému kreslení je nutné naučit se pouţívat pravou mozkovou hemisféru. V pravé části mozku jsou uloţeny sny, fantazie, city a tvořivost. Pravá hemisféra nezná ţádná omezení na rozdíl od levé, ta pracuje s prostorem a logikou. Vyrovnání obou hemisfér přináší úspěch v kreslení, ale především rozvíjí tvořivost, kterou u tohoto oboru je nutné rozvíjet a probouzet Naprostá většina lidí v našich kulturních podmínkách se ve svém ţivotě vzdělává především jazykem a přitom pouţívá levou stranu mozku a přitom právě v pravé hemisféře je centrum tvořivosti. Pravá mozková hemisféra bývá v našem vzdělávacím systému poněkud zanedbávána, protoţe nemluví a nepočítá. Počet výtvarných a hudebních výchov je na našich školách minimální. Povzbuzení činnosti pravé mozkové hemisféry (např. kreslením) mŧţe rozvinout ţákovu tvořivost a schopnosti, které mŧţe vyuţít v mnoha dalších oblastech např. tvorba účesŧ a návrhy střihŧ, barev. Učitel musí zvolit vhodné vyučovací metody a postupy, které budou podporovat nejen tvořivost a nápaditost ţáka, ale i školské dokumenty jako je RVP a ŠVP. Úkolem učitele je také vytvořit takové postupy, které budou ve shodě s vybavením učebny. Navrhovaný pracovní sešit je vypracován na základě cílŧ stanovených pro obor Kadeřník a bere v úvahu všechny zásady RVP

7 Dobrá rada pro učitele bývá, aby dali svým ţákŧm hotové texty a nechtěli po nich, aby neustále psali a opisovali. Námitkou učitelŧ bývá, ţe ţáci dostanou-li plný text, ztrácí zájem a nevěnují se ani výuce, ani textu. Hlavní částí této práce je tedy navrţený pracovní sešit, tomu předchází kapitoly zabývající se tvorbou a teorií o pracovních sešitech, jako je funkce a struktura pracovního sešitu

8 1. PRACOVNÍ SEŠIT 1. 1 Pojem pracovní sešit Pedagogický slovník popisuje pracovní sešit jako druh cvičebnice pro samostatnou práci ţáka, který se vyuţívá převáţně na prvním stupni základní školy a ve vyšších ročnících jako doplněk učebnice 1. Pracovní sešit je někdy označen jako kříţenec učebního textu s ţákovými poznámkami. Pracovní sešit nejsou ani skripta, ani poznámkový blok, má něco společného s oběma s učebnicí i poznámkovým blokem. S učebnicí je si pracovní sešit podoben v hlavních znacích, jako jsou nadpisy kapitol, podkapitoly a psaný text, a poznámkovému bloku je podobný v tom, ţe ţáci vlastní tvorbou a manipulací dotváří studijní text, který jim později slouţí jako text k učení. Pouţívání pracovního sešitu ve výuce má své dŧvody, a to především pro jeho vyuţití ve výchovně vzdělávacím procesu. Pracovní sešit je didaktický prostředek, který vylepšuje vyučování tím, ţe pomáhá k dosaţení výchovně vzdělávacích cílŧ, ke kterým výuka směřuje Funkce pracovního sešitu Funkce pracovního sešitu je ve své podstatě stejná jako funkce učebnic, jimiţ se rozumí role, předpokládaný účel, který má tento edukační prostředek plnit v reálném edukačním procesu. Podle autorŧ Didaktiky odborných předmětŧ M. Čadílka a A. Lovečka má učebnice funkce: Motivační funkce Komunikační funkce Regulační funkce Aplikační funkce Kontrolní a usměrňovací funkce 2 Při vytváření funkcí pracovního sešitu tedy vycházím z předcházejících výčtŧ s přihlédnutím k rozdílŧm mezi učebnicí a pracovním sešitem. 1 PRŦCHA, Jan WALTEROVÁ, Eliška MAREŠ Jiří. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál, s. ISBN , s LOVEČEK, Aleš ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika odborných předmětŧ [online] Dostupný z www: ped. muni. cz/winf/learn/skripta/dop/didodbpr. pdf, s

9 Jan Prŧcha vymezuje tři základní funkce učebnice: (1) prezentace učiva: učebnice je především souborem informací, které musí prezentovat (předkládat, nabízet) uţivatelŧm, a to rŧznými formami (verbální, obrazovou, kombinovanou ) (2) řízení učení a vyučování: učebnice je současně didaktickým prostředkem, který řídí jednak ţákovo učení (např. pomocí otázek, úkolŧ), jednak učitelovo vyučování(např. tím, ţe udává proporce učiva vhodné pro určitou časovou jednotku výuky) (3) funkce organizační (orientační): učebnice uţivatele informuje o zpŧsobech svého vyuţívání (např. pomocí pokynŧ rejstříku či obsahu) 3 Pracovní sešit má tedy tyto funkce: informovat upevňovat informace kontrolovat znalost upevněných informací motivovat vyvolávat aktivitu rozvíjet zájem o obor či učivo 1. 3 Struktura pracovního sešitu Aby se pracovní sešit nestal nudným a stereotypním měl by svým vzhledem a strukturou zaujmout toho, pro kterého byl tvořen, a to tak, aby se z něj dokázal učit, aby se k němu vracel a rád s ním pracoval. Asi neexistuje ţádný přesný návod, jak přesně by měl pracovní sešit vypadat, a to hlavně pro individuálnost kaţdého ţáka. Kaţdý učební text a tedy i pracovní sešit má stromové uspořádání jednotlivých informací, které vyuţívá ke spojení a vyuţití zvláštních a jedinečných funkcí pracovního sešitu. Pro vytvoření struktury pracovního sešitu mohu, pro nedostatek podkladŧ o pracovních sešitech, pouţít texty týkající se struktury učebnic a jiných učebních textŧ (např. struktury skript). 3 PRŦCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha:Portál, s. ISBN , s

10 Pracovní sešit je vytvářen s textovou a mimotextovou sloţkou. Textovou sloţku tvoří(prŧcha 1998) : a) procesuální aparát, který je tvořen úlohami, případně stručným učebním textem b) orientační aparát, zahrnující nadpisy, grafické symboly, popisky a obsah 4 Mimo textovou sloţku tvoří : obrázky grafy, schémata, diagramy tabulky 1. 4 Úlohy a úkoly v pracovním sešitě Hlavní a nejdŧleţitější částí pracovního sešitu je úloha. Úloha v tomto případě znamená problém, příklad nebo úkol. Zásady pro navrhování úloh nebo úkolŧ obecného charakteru: úlohy s testovými otázkami, kdy je moţnost výběru odpovědí, jsou nevhodné vytváříme úkoly, které lze vzájemně propojit, to znamená, ţe odpověď jedné otázky vychází z řešení jiné stylizace úlohy by neměla obsahovat informace, které vedou nesprávné odpovědi ( tzv. nezamyšlená nápověda ) nepouţíváme chytáky stylistická a písmová úprava úlohy text by měl být přehledný, patrný a písmo dostatečné velikosti úlohami opakujeme klíčové učivo úkoly vyjadřujeme zřetelně, stručně, ale plně a pokud musíme, pouţíváme známá a běţně pouţívaná cizí slova text zadání by se neměl rozdělovat na dvě strany, u dotazŧ by měl být dostatek prostoru pro odpověď a výsledek, a pokud je to nutné a charakter úkolu to vyţaduje, měl by zde být i dostatek prostoru pro obrázek 4 PRŦCHA, Jan, Učebnice: teorie a analýzy edukačního media. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, s. ISBN , s

11 Skladba úloh Kaţdý úkol nebo úloha by měla obsahovat: zadání, které zřejmě vytyčuje, co očekáváme od zkoušeného definici stylu hodnocení informace o schválených nebo neschválených pomŧckách Kategorie úloh a úkolů M. Chráska předkládá v knize Didaktické testy následující typologii úloh, která vychází z dělení podle P. Byčkovského : A) otevřené úlohy, u těch si odpověď vytváří ţák sám A1) otevřené úlohy se širokou odpovědí A1a) nestrukturované A1b) se strukturou se strukturou vymezenou - v úloze je definovaná skladba poţadovaného výsledku se strukturou danou konvencí ( dohodou) - sloţení poţadované odpovědi je následkem dohody - konvence A2) otevřené úlohy se stručnou odpovědí - vyţadují od ţáka formulaci krátké a stručné odpovědi, stručná odpověď v tomto případě mohou být - vzorce, A2a) se stručnou odpovědí produkční A2b) se stručnou odpovědí doplňující Rada pro koncept úloh : vynechávat jen dŧleţité údaje z neúplné věty má být očividné, co se musí dodat záznam, který má být doplněn, umísťujme, pokud je to moţné, na konec věty

12 B) uzavřené úlohy - zde se ţákovi nabízí několik odpovědí, z nichţ minimálně jedna je odpovědí správnou B1) dichotomické úlohy nabízí ţákovi dvě moţnosti zpracování s tím, ţe jedna je správná, a tu má označit krouţkem nebo podtrţením Rada: výrok by měl být jasně a jednoznačně dobrý nebo špatný vyhýbejte se dvojitým záporŧm vyhýbejte se výrazŧm jako je - často, zřídka vţdy vyhýbejte se definicím a kopírováním učebnice B2) úlohy nebo úkoly s moţností odpovědí jsou to takové úlohy které obsahují dvě sloţky : problém nebo otázka a nabídka odpovědí Doporučení otázka i odpovědi jsou krátké a výstiţné při tvorbě špatné nabídky odpovědí postupujeme z logické spekulace o častých chybách pouţijeme li zápor, zdŧrazníme ho nabízené odpovědi by měly být stejnorodé poloha správné odpovědi je náhodná ţíci by měli vědět sumu správných odpovědí B3) přiřazovací úlohy úkol, kdy existují dvě skupiny slov nebo pojmŧ a úkolem ţáka je pojmy dobře seřadit z jedné skupiny do druhé doporučení pro tvorbu: počet pojmŧ by se měl shodovat B)4 uspořádací úlohy jedna mnoţina pojmu s radou jakým zpŧsobem pojmy poskládat a zpracovat 5 5 CHRÁSTKA, Miroslav. Didaktické testy. Brno: Paido, s. ISBN , s

13 1. 5 Cíl pracovního sešitu Hlavním cílem pracovního sešitu je připravit a předloţit učební látku tak, aby se ji ţák naučil a učivo jej zaujalo. Nutné je vytyčit si postupné a konečné cíle (výchovné i vzdělávací), které má pracovní sešit obsahovat. Při vytyčování cílŧ si uvědomujeme, ţe hranici mezi cíli vzdělávacími a výchovnými většinou nelze rozdělit. Jedním z dalších cílŧ je určení toho, k čemu má slouţit pracovní sešit. Jedná-li se o pracovní sešit opakovací pro ţáky, nebo jako učební pomŧcka při výuce předmětu, pro ţáky nebo jako příprava pro učitele na vyučovací jednotku. Z pracovního sešitu by měl ţák získat veškeré a ucelené informace o probíraném nebo jiţ probraném učivu. Pracovní sešit by měl dokázat sloţitou suchopárnou (nezáţivnou ) látku převést na přitaţlivější (atraktivnější ) formu, neţ jakým je psaný text v učebnici Myšlená přitaţlivost ( atraktivnost ) je v aktivitě, která je jiná a neobvyklá. Tato neobvyklá atraktivnost spočívá v tom, ţe umoţňuje ţákovi rozvíjet jeho aktivní vazbu na učitelovu práci. Ţáci se z vypracovaného textu pracovního sešitu dobře učí a kvalitní studium je, vše co učitel chce, aby se ţáci naučili a navíc dává ţákŧm pocit vlastní tvorby 2. ZÁKLADNÍ ZNAKY PRACOVNÍHO SEŠITU 2. 1 Nadpisy Pracovní sešit někdy vypadá jako psaná učebnice, kde se vytratily nebo ztratily části textu a zbyly jen nadpisy. Nadpisy by měly být seřazeny podle velikosti, podle vzdálenosti mezi písmeny a podle stylu podtrţení. Skladba a hierarchie nadpisŧ se dá uspořádat desetinným dělením. Radou a tradicí se stává, aby třídění nebylo větší neţ tři desetinná místa. Další moţné dělení a strukturu nadpisŧ lze také provést tříděním podle písmen. Faktem

14 ovšem zŧstává ţe přílišné třídění zatěţuje ţákovo učení a tříští úryvky práci v pracovním sešitě a znesnadňuje práce, která by právě naopak měla být zjednodušena. Příklad dělení nadpisů 1.0 nadpis kapitoly nebo oddílu 1.1 nadpis podkapitoly nebo pododdílu nadpis úseku nebo sektoru nadpis podúseku nebo podsektoru Dopisování slov 1) neřízené - volné dopisování charakteristickým znakem tohoto dopisování je volné místo vybízející k zapisování volná místa k dopisování mohou být : na protější pravé straně, zatímco text probíhá na levé stránce pracovního sešitu na téţe stránce jako její volná polovina listu na téţe stránce jsou volná místa mezi psaným textem, kdy jsou mezery vyplňovány ţákovými poznámkami nejčastější zpŧsob volného dopisování v pracovním sešitě je kombinace všech tří variant 2) řízené dopisování slov a jejich části jedná se o takové vypuštění slov z textu bez nich tištěný text a informace nedávají smysl pro jejich doplnění je dŧleţitá učitelova pomoc a nápověda formou přednesu nebo výkladu popisované látky, kdy daná chybějící informace bude formulovaná v mluvném učitelově projevu pracovní sešit ovšem nelze sestavit jen tímto zpŧsobem, protoţe hrozí nechuť a nezájem o náročnější zpŧsob práce s pracovním sešitem (ţák musí zároveň poslouchat výklad a zaznamenávat informace do textu )

15 moţností, jak mezeru tvořit je několik: vynechanou informaci vytečkujeme a ţák dopíše celé slovo nebo část věty pomŧţeme informací počátečního písmene nebo počtem teček stejným zpŧsobem lze zpracovat i tabulku, kterou ţák musí vyplnit na základě informací od učitele nebo z učebnice např. : Vazby ve Vyuţití Spojení Rozpojení vlasech v praxi V I D 2. 3 Dokreslování a kreslení v pracovní sešitě 1) dokreslování jedná se o takový zpŧsob práce v pracovním sešitě, při kterém ţák doplňuje kresbu, která není úplná a chybí jí některý podstatný kus, který musí být doplněn moţnosti doplnění jsou : nápovědu k dokreslení podá učitel v mluveném výkladu nápovědu ukazuje učitel na jiţ dokresleném modelu nápovědu podává jiný učební text např. :učebnice 2) kreslení jedná se o zpŧsob kresby celého objektu pod vedením učitele pro takový zpŧsob práce se v pracovním sešitě vynechá volné místo na nákres nebo překreslení toho, co demonstruje učitel pomocí tabule, zpětného projektoru nebo smart bordové tabule

16 další zpŧsob moţného kreslení je, ţe ţák překresluje to, co je nachystáno v pracovním sešitě v přílohách 3. SKLADBA ( STRUKTURA ) PRACOVNÍHO SEŠITU Aby pracovní sešit nebyl suchopárný, stereotypní a nezajímavý, měl by ţáka zaujmout na první pohled. Měl by lákat svou úpravou, vzhledem, a to převáţně proto, aby ţák, který jej bude vyuţívat, s ním rád pracoval Výhodou pracovního sešitu oproti třeba učebnicím je, ţe informace se dají postupně nebo částečně měnit nebo doplňovat podle potřeby. Z tohoto dŧvodu jej nejčastěji dáváme do rychlovazačŧ v podobě jednotlivých listŧ Následující skladba by mohla být pro tvorbu pracovního sešitu jakýmsi prototypem Úvod pracovního sešitu Oslovení uţivatele oslovení se pouţívá v případě, ţe se jedná o pracovní sešit, se kterým ţák bude pracovat dlouhodobě jedná-li se o pracovní list, stačí krátké oslovení konzumenta oslovení by mělo být stejné jako celý koncept pracovního sešitu jedním z moţných variant oslovení i vedení celého pracovního sešitu je jakási forma psaní dopisŧ, v takovémto případě je dŧleţité nejenom vhodné oslovení uţivatele, ale zároveň i uzavření pozdravem a rozloučením další součástí úvodu pracovního sešitu je jakési určení pravidel hry, tedy stručné vysvětlení, co v pracovním sešitě ţák najde, ale zároveň jak s takovým pracovním sešitem pracovat v takovémto případě je dŧleţitá instrukce učitele, který ţákŧm vysvětlí a ukáţe, co je v následující práci bude čekat pro seznámení se s pracovním sešitem si vyučující musí vytvořit čas a prostor ve vyučovací jednotce, nelze ihned začít pracovat, aniţ by ţáci věděli, co je čeká

17 Nácvik práce s pracovním sešitem předpoklady uţivatelŧ pracovního sešitu se liší, a proto je nutné věnovat se úvodní části s dostatkem času pro všechny potřeby uţivatelŧ je nutné seznámit je se všemi znaky pracovního sešitu, jako je volné dopisování, řízené dopisování, dokreslování a samotná kresba, o kterých je zmíněno v předcházející kapitole vést ţáky k samostatnému zkoumání pracovního sešitu a vyslechnout dotazy, které vznáší poradit ţákŧm, aby si informace, které jsou podávány během přednášky nebo výkladu a nejsou poznačeny v pracovním sešitě, zaznamenávali na okraj pracovního sešitu o učitelovo tempo při práci a manipulace s pracovním sešitem by mělo být přizpŧsobeno tempu, které vyţadují ţáci ( výuka ale nesmí být nudná ani rychlá) 3. 2 Hlavní část pracovního sešitu Jedná se o podstatu pracovního sešitu, která by měla obsahovat všechny uvedené znaky z předešlé kapitoly( volné dopisování, řízené dopisování, dokreslování a kresba ). Řazení technik znakŧ by nemělo probíhat nahodile. Při tvorbě pracovního sešitu by se měla projevit určitá zamýšlená systematičnost ve vyuţívání těchto znakŧ. Uţívání znakŧ pracovního sešitu při jeho tvorbě a) nadpisy ţákovi poskytuje hrubou skladbu učiva podle promyšlené posloupnosti rozlišuje hlavní a vedlejší dělení učiva pod nadpisem necháváme volné místo pro případné doplnění informací b) dopisování slov neřízené volné jedná se o volné místo doplněného poznámkou pro vaše připomínky a poznámky

18 tento prostor by měl ţáka vyprovokovat k pořízení textu kterým doplní jiţ zaznamenaný text c) dopisování slov řízené jedná se vynechávání částí textu, které je označeno například vytečkovanou částí, kam si ţák doplní slovo nebo část věty od ţáka se předpokládá, ţe sleduje učitelovo mluvené slovo a má dostatek času pro přemýšlení, co v textu chybí text bez doplnění by neměl dávat smysl, tím je na ţáka vyvíjen tlak, aby dopisoval podle úvahy a nápovědy vyučujícího d) dokreslování řízené jedná se o doplňování kresby nebo obrázku, který je jiţ zčásti zobrazen, bez dokreslení by nedával smysl tento zpŧsob je vhodný pro ţáky, kteří by se jinak ke kreslení neodhodlali, ale při dokreslování se cítí jistěji e) dokreslování celých kreseb vţdy řízené je zaměřeno na kresbu celých celkŧ úkol je vytvořen tak, aby si ţák osvojil informace, které kresbou prohlubuje dŧleţité je, aby kresba obsahovala všechny informace, které má ţák dostat f) dopisování celých celkŧ - vţdy řízené prohlubují dovednosti ţáka vedoucí k vytvoření uceleného celku informací jedná se o celé odstavce na ţáka se kladou vzestupně náročné úkoly, aby si vytvořil podle učitelovy přednášky souvislý psaný text rozvíjí se rozhodovací schopnosti ţáka - ţák sám určuje, která informace je dŧleţitá ke studiu

19 3. 3 Závěrečná část Tato část pracovního sešitu plní funkce shrnutí, a proto ne vţdy musí být soustředěna na konci pracovního sešitu, ale mŧţe být rozeseta za kaţdý uzavřený blok probraného učiva Závěr také mŧţe tvořit soupis pouţité a doporučené literatury pro další prohloubení učiva. Informace o publikacích mohou obsahovat stručnou charakteristiku díla, proto aby uţivatel pracovního sešitu viděl atraktivitu doporučené literatury. Další sloţkou závěrečné stati pracovního sešitu mŧţe být malý slovníček pouţitých odborných nebo dŧleţitých dat. Závěr pracovního sešitu by měl tvořit výstupní test, ten ovšem mŧţeme pouţít vţdy při probraném tématu, zvláště pak v případě, jedná-li se o obsáhlejší publikaci určené k dlouhodobému pouţívání 3. 4 Typy pracovního sešitu s přihlédnutím na pouţité znaky S přihlédnutím na pouţité znaky v pracovním sešitě určujeme, zda se jedná o pracovní sešit smíšený nebo jednotný. Ve většině publikací se ovšem jedná o typ smíšený, ve kterém se vyuţívá pracovního sešitu jak při výkladu, tak k samostatné práci. I. Typ - pracovní sešit a učební text jedná se o takový typ pracovního sešitu, ve kterém se ţáku sdělují ucelené informace v souvislém textu bez doplňování a v následujícím textu si ţák plní úkoly, které vyplývají z učiva II. Typ pracovní sešit s programem jedná se o takový pracovní sešit, který se opírá o výukový program vytvořený společně s pracovním sešitem

20 ţák získává informace od vyučujícího a zároveň se opírá o skutečnosti uvedené v programu, který doplňuje přednášku III. Typ pracovní sešit s metodou v tomto případě se jedná o takový pracovní sešit, který je doplněn některou výukovou metodou nejčastěji pouţívaná metoda v pracovním sešitě je problémová metoda nebo situační metoda práce v tomto případě je náročnější protoţe, je na ţáka kladen větší poţadavek, a to především na dovednosti, rozumové operace, rozhodování IV. Typ pracovní sešit s individuálními oporami individuální oporou je v tomto případě myšleno samostudium nebo práce doma během výuky učitel vytvoří a podá takové informace, které navedou ţáka k samostatné práci doma Všechny typy pracovního sešitu vznikají ze spekulace, ţe pracovní sešit nemŧţe splnit všechny určené a doporučené cíle výuky a výchovy. Pracovní sešit získává v dnešní době na atraktivnosti, protoţe je přitaţlivý jak pro vyučujícího, tak pro ţáka. 4. CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU KADEŘNÍK 4. 1 Charakteristika oboru Kadeřník Název: Kadeřník Kód a název oboru vzdělání: H/01 Kadeřník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka forma studia: tříleté denní studium Jedná se tříletý obor vzdělání zaměřený na oblast sluţeb. Vychovává,,euroţáky, kteří jsou schopni integrace v rámci evropského

21 trhu práce, jsou odborně i jazykově vybaveni, jsou vedeni k celoţivotnímu vzdělávání, finanční a ekonomické gramotnosti. 4.2 Uplatnění absolventa oboru Kadeřník Absolvent oboru Kadeřník se uplatní při poskytování sluţeb v kadeřnických provozovnách rŧzné velikosti. Absolvent umí zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy s dobře zvolenými technologickými postupy s přihlédnutím na přání zákazníka. Umí poskytnout poradenskou sluţbu v oblasti ošetření vlasŧ, návrhu střihŧ barev a účesŧ podle módnosti a slušivosti. Po získání praktických zkušeností mohou pracovat jako provozní v kadeřnických salónech nebo být osobou samostatně výdělečně činnou. Svých získaných znalostí mohou také vyuţít jako obchodní zástupci nebo technologové u výrobcŧ a distributorŧ kadeřnického zboţí 4.3 Odborná kompetence absolventa oboru kadeřník Volba vhodného účesu podle kvality vlasu, přání zákazníka v souladu s vhodně zvolenými technologickými postupy a hygienicko-zdravotnickými předpisy s přihlédnutím k novým vědeckým objevŧm v oboru a novými módními trendy poskytování a znalost postupu masáţe vlasové pokoţky rozpoznání a správná péče o určitý druh vlasŧ rozeznání váţné koţní choroby ohroţující zdraví zákazníka nebo kadeřníka upravování vlasŧ střihem, technikami vodové ondulace, preparací, barvením, odbarvováním a jinými technikami ovlivňující barvu vlasŧ vyuţití historických účesŧ k tvorbě dnešních společenských účesŧ manipulace s břitvou a to jak u holení vousŧ, tak u stříhání vlasŧ vytváření vlasových ozdob a vlasových dílcŧ pouţívaných jako doplněk společenských účesŧ navštěvování kadeřnické soutěţe, přednášky a zvyšování svojí kvalifikace a odbornosti

22 správně a bezpečně manipulovat s pouţívanými přípravky ( uskladnění, volba) zvyšovat svoji kvalifikaci zájmem o nové výrobky a učit se vhodně a správně je vyuţívat a nabízet svým klientŧm dodrţovat hygienické zásady a zásady bezpečnosti páce prohlubovat výtvarnou činnost při navrhování vlastní tvorby vlasové úpravy prohlubování estetického cítění dŧleţitého pro kadeřnickou práci svým chováním ctít zákazníka, chovat se profesionálně a to jak k zákazníkŧm tak ke spolupracovníkŧm vhodně řešit vypjaté a problémové situace se zákazníkem, které mohou vznikat na pracovišti vhodně a klidně řešit stresové situace, nevyvolávat konflikty a sniţovat napětí mezi lidmi klidným a vyrovnaným chováním rozšiřovat své všeobecné vědomosti kvalitně správně vést podnikatelskou agendu, vyuţívat marketingu, kalkulace efektivně pracovat s finančními prostředky dokázat podat první pomoc Způsob ukončení vzdělávání Jedná se o tříletý studijní obor ukončený státní závěrečnou zkouškou a dokladem o dosaţeném vzdělání a ukončení studia je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Obsah a prŧběh závěrečné zkoušky je definován platnými předpisy. Závěrečná zkouška má tři části písemnou, praktickou a ústní. Závěrečná zkouška vychází z jednotného zadání. S přihlédnutím na zaměření této bakalářské práce je význam výtvarná výchova nedílnou součástí přípravy k absolvování závěrečné zkoušky tohoto oboru Písemná část závěrečné zkoušky se skládá z několika částí a její součástí je kresba vlastního návrhu účesu - kterou ţáci nacvičují ve třetí části navrhovaného pracovního sešitu 6 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání H/001 Kadeřník. Praha :NÚO,

23 Praktická část se skládá z úpravy vlasŧ pánského modela, úpravy vlasŧ dámského modela a obhajoby Samostatně odborné práce. Tu ţáci tvoří samostatně několik měsícŧ před závěrečnou zkouškou za odborného dohledu učitelŧ odborného výcviku. V rámci této samostatně odborné práce také tvoří kresbu finálního návrhu společenského účesu a také provádí kresbu ozdoby, kterou sami tvoří v rámci hodin výtvarné přípravy. Ústní část závěrečné zkoušky se skládá z několika tématických okruhŧ vţdy sloţených ze tří částí - technologické postupy, materiál v kadeřnictví a okruhy ze světa práce. Některé jsou sloţeny z otázek týkajících se historického vývoje účesové tvorby, kterému se věnuje střední část navrhovaného pracovního sešitu. 5. NÁVRH PRACOVNÍHO SEŠITU VÝTVARNÉ PŘÍPRAVY OBORU KADEŘNÍK PODLE RVP 5. 1 Záměr pracovního sešitu Záměrem navrhovaného pracovního sešitu je soubor úkolŧ a úloh, které se budou moci vyuţít při výuce výtvarné výchovy v oboru Kadeřník. Dŧvod zpracovaní takového sešitu vychází z vlastního zváţení aspektŧ při vyučování tohoto předmětu. Obecným cílem vyučovacího předmětu výtvarná příprava je rozvoj estetického cítění, tvŧrčí fantazie a vkusu ţáky naučit se zhotovovat nákresy, rozpracování vlastní účesové tvorby a získat přehled o historickém vývoji účesŧ na území naší republiky a evropského kontinentu. Všeobecným cílem tohoto předmětu je vnímat krásu a detail jak v profesním, tak soukromém ţivotě, a naučit se preciznosti a trpělivosti

24 5. 2 Návrh pracovního sešitu V této kapitole je podáván osobní námět pracovního sešitu

25 Jméno : Příjmení : Školní rok :

26 Úvod Milé žákyně, milí žáci, tento předmět vás bude provázet celé vaše studium. Pracovní sešit který drţíte v ruce vás tedy také bude provázet celé tři roky. Měl by slouţit především k tomu, aby vás tento předmět bavil, dokázali jste vyuţít všeho, co se během let svého studia naučíte, vést vás k rozvoji tvořivosti a estetickému cítění. Nemusíte mít strach, ţe se budete nudit a ţe tento předmět vás ničím neobohatí, právě naopak, práce s tímto textem vám bude pomát zvládat nejenom výtvarnou přípravu potřebnou pro váš i mŧj obor, ale zároveň vás provede technikami, které vyuţijete i při tvorbě účesŧ, střihŧ a barev. Věděli jste například, ţe to, jestli dokáţete a umíte kreslit, je jenom o pouţívání pravé hemisféry mozku. Proto lze s určitostí říci, ţe kreslení není jen o nadání, ale především o tom, jestli se to chcete naučit. Takţe vlastně se nebudete učit jen a jen kreslit, ale naučíte se pouţívat pravou hemisféru mozku, která podporuje tvořivost, estetiku a umění, které především vy potřebujete k tvořivé práci ve vašem (vlastně našem ) oboru. Chcete-li realisticky nakreslit to, co vidíte, potřebujete se naučit vnímat linie, prostor, světla a stíny jako celek Nejprve začnete jednodušší kresbou a úpravou, abychom docílili jednotnosti a estetičnosti nejenom samotné kresby, ale i celkového pohledu na vaši práci. Samotným nahlédnutím do sešitu určitě objevíte věci, které vás zaujmou a to nejenom samotným vzhledem, ale i prací, která vás při plnění úkolŧ čeká. Některé pasáţe jsou doplněny krátkou humornou částí, která oţiví vaši práci. A jestli nevíte, co budete k práci potřebovat, otočte list a pozorně čtěte. Kreslení je relaxace, nevnímáte při něm čas a ocitáte se v jiném světě

27 Praktické a metodické vysvětlivky Tento pracovní sešit je určen všem uţivatelŧm oboru Kadeřník a to jak vyučujícím, tak ţákŧm. Ovšem je nutné podotknou, ţe zpracovat a pouţívat by jej měli ţáci uvedeného oboru ( a co si budeme povídat, hlavně ti, které obor baví a chtějí ho studovat, coţ jsou vlastně všichni, kteří sešit drţí ). Struktura tohoto pracovního sešitu vychází z rámcového vzdělávacího programu pro obor Kadeřník. Pracovní sešit se dělí do několika kapitol, které vychází z rámcového vzdělávacího programu a navazují na sebe. Jejich uspořádání je tematicky děleno podle obtíţnosti a podle obtíţnosti na sebe i navazuje od nejednodušších úloh v prvním ročníku k těm nejobtíţnějším ve třetím ročníku. A teď něco k nutné organizaci práce s tímto sešitem. Nutností je aby si kaţdý uţivatel zavedl pevné krouţkové desky s euro foliemi, do kterých dobudete postupně vkládat vlastní vytvořené obrázky a kresby. Při práci budete pouţívat všechny moţné dostupné techniky kresby, a proto je nutné, aby kaţdý ţák počítal s následujícími materiálními prostředky: obyčejná tuţka síly pravítko pero a tuţ (černá červená, modrá a zelená ) vodové barvy a štětce rŧzné síly temperové barvy uhly barevné (především hnědé a černé) S tímto vybavením mŧţeme směle pokročit dále

28 V této kapitole se seznámíš s kresbou jednoduchých vlasových dílcŧ, práci se stínem a barvou a pomocí schématického znázorňování střihu se nakonec naučíš kreslit jednoduché dámské, pánské a dětské účesy

29 Výtvarná příprava oboru kadeřník Pro kadeřnice jsou dŧleţité dovednosti a vědomosti z oboru, šikovnost a hbitost, ale zároveň i určité nadání k výtvarnému projevu. Výtvarná příprava by měla přispět k rozvoji tvŧrčích schopností a fantazie. Kadeřník pracuje s ţivými lidmi a vlasy vţdy byly ozdobou kaţdého člověka. Pomocí vlasŧ a účesu mŧţeme dotvořit celkovou image a osobnost člověka. Krása má v ţivotě člověka veliký význam. Jedním z nejzákladnějších poţadavkŧ na kadeřníka je : Estetické cítění je nauka o krásnu tzv. estetičnu estetika jako disciplína filosofie se mŧţe zabývat několika druhy umění ( výtvarné umění, literární umění, divadelní a filmové umění ) v kadeřnické práci se estetické cítění projevuje smyslem pro soulad účesu s osobností zákazníka, úměrnost a schopnost vcítit se do situace, pro kterou je účes tvořen Vkus je to schopnost, která se mŧţe projevit citem pro ladění barev, citem pro správnou volbu tvaru účesu v souladu s oblečením a věkem zákazníka za vkusné mŧţeme povaţovat to co je estetické a funkční Elegance je to soulad vnitřního a vnějšího vzhledu člověka Výtvarná příprava má za úkol základní kresbu tvaru hlavy a obličeje kresbu jednoduchých a sloţitých účesŧ technické rozpracování střihŧ a účesŧ, přehled o historickém vývoji pánských a dámských účesech a vlastní návrhy účesové tvorby

30 Úprava výkresů pro kresbu ve výtvarné výchově se většinou pouţívají výkresy formátu A4 (210 mm x 297 mm tyto výkresy nám slouţí jako inspirace pro lepší umístění obrázku si nejprve narýsujeme rámeček tento rámeček nesmí kresba v ţádném případě přesáhnout abychom dobře umístili obrázek, narýsujeme rámeček vzdálený od všech okrajŧ 5mm dále dole i nahoře odměříme uvnitř rámečku 10mm a narýsujeme linky ( na vpisování názvu obrázku, pořadí obrázku během školního roku, jméno a třídu

31 Normalizované písmo Písmo je jedním z epochálních vynálezŧ, díky němuţ lidstvo vstoupilo do historické éry vývoje. Od tohoto mezníku jsou lidé schopni zaznamenávat myšlenky, zprávy o událostech, psát svou historii. Pomocí písma se dá komunikovat nejen v prostoru, ale i v čase; jedině díky písemným záznamŧm mŧţeme dnes studovat ţivotní příběhy svých předkŧ. Při popisování výkresŧ se pouţívá písmo hŧlkové. Nácviku písma se věnuje dostatek času a pozornosti, neboť bude na všech výkresech, které při studiu vytvoříme. Pro nácvik písma pouţij čtverečkovaný papír. Předloha písma je příloze tohoto pracovního sešitu Příloha č. 1 Úkol: Do čtverečkovaného výkresu normalizovaným písmem napiš své jméno, adresu, emilovou adresu a třeba jméno tvého oblíbeného zpěváka či zpěvačky - ber to jako procvičení a nácvik takového písma, které je čitelné a úhledné Tentokrát jiţ bez čtverečkŧ na výkres vytvoř návrh plakátu vlastního kadeřnického salónu. Neţ začneš pracovat vše si dŧkladně promysli. (Malá nápověda nač bys měl myslet: název to je jasné, adresa, taky ale co telefon, emil, provozní doba a slogan. ) Teď, kdyţ víš, co vše by se tam mělo objevit a jaké písmo musíš pouţít, hurá do toho, protoţe je to přece tvoje kadeřnictví a ty sám mu tvoříš reklamu Povolené pomŧcky: tuţka pastelky temperové barvy centropeny (nikoliv však fixy nebo zvýrazňovače) obrázky z časopisŧ

32 Barva barvy mŧţeme rozpoznávat pokud máme dostatek světla a máme v pořádku zrak mezi tzv. barvy světla patří : červená oranţová ţlutá zelená modrá fialová jako přírodní jev je to.. Základní barvy všechny barvy co jsou jdou vyvodit ze tří základních barev ţlutá červená modrá tyto tři barvy nikdy nevzniknou ţádným mícháním Smíšené barvy smícháním dvou základních barev získáme další nové barvy ţlutá + červená - oranţová červená + modrá - fialová modrá + ţlutá - zelená Barvy které leţí proti sobě v barevném kruhu se při smíchání vzájemně vyruší a vznikne neutrální barva

33 Úkol: 1. Namalujte šestidílný barvený kruh o prŧměru patnáct centimetrŧ s vnějším pŧlcentimetrovým okrajem, pro vykreslení pouţij vodové nebo temperové barvy, do vnějšího okruhu zapiš jakým názvem označujeme danou barvu z kadeřnického hlediska. 2. Na bílé prameny vlasu naneste barvy barvicími přípravky a přiřaďte je k šestidílnému barevnému kruhu. Studené a teplé barvy barvy barevného spektra lze rozdělit na studené a teplé odstíny tyto barvy a jejich rozlišení dokáţe pŧsobit a ovlivnit náladu člověka na emoce pozitivněji pŧsobí teplé barvy jako je ţlutá a červená Teplé barvy : červené odstíny - pŧsobí teple a intenzivně ţluté odstíny jsou světlé a lehké

34 Studené barvy: fialové odstíny tmavé a těţké modré odstíny studené a zdrţenlivé Úkol: Zjisti jaká barva vznikne tímto spojením : + = + = + = Smícháš-li proti sobě leţící barvy barevného kruhu, jaká ti mŧţe vzniknout barva?

35 Barvy v oboru Kadeřník pokud máte popsat spoluţákovi barvu vlasŧ, obvykle uvedete barevný odstín např. rezavá pokud uvedete, ţe je tmavě rezavá, uţ mluvíte o hloubce (tmavosti ) barvy intenzita barvy se označuje jako jasnost nebo tlumenost barvy při poradenství a volbě barvy je třeba vzít v úvahu věk, barvu pleti, barvu očí temperament a povolání zákaznice Úkol: 1. Nakresli svislou šipku 2. Rozděl šipku na deset polí 3. Nejvyšší pole nakresli bílou barvou a 4. Postupně vţdy přidávej trochu černé do dalšího nového políčka 5. Dbej na rovnoměrný přechod od bílé po černou Pokud jsi všechny úkoly splnil, uţ chápeš, co v kadeřnické řeči znamená hloubka barvy, barevný odstín a základní zpŧsob míchání barev v kadeřnictví

36 Uvolňovací cviky pro kresbu jakýchkoliv obrázkŧ je nutné mít lehkou ruku lehká ruka je pro kadeřníky dŧleţitá především při manuální práci se zákazníkem, ale je moţné si ji nacvičit právě u výtvarné přípravy pro kresbu vţdy budeme pouţívat měkkou tuţku ( nejlépe č. 2) uvolňovací cviky a cviky zápěstí jsou dobrým procvičením rukou před kaţdým kreslením obrázku V příloze č. 2 pracovního sešitu najdeš několik ukázek možných tvaru, kterými dosáhneš uvolněného zápěstí Plochy, čáry Kaţdý pracovní nástroj, účes i předmět se skládá ze základních tvaru Dokáţete li v kaţdém předmětu najít správný základní tvar mŧţete jej lépe nakreslit

37 Např. ukázky z běţného ţivota Světlo a stín z plochy se stane prostor jen tehdy, dostane li plocha stín ( kruh - koule ) existují dva druhy stínŧ.. stín ten tvaruje předmět. stín rozhodující pro stínování je zdroj světla, je-li předmět osvětlený, pak vrhá stín. Úkol: Znázorni alespoň dva předměty z kadeřnictví (barva na vlasy, lak na vlasy. ) v jejich základních tvarech a potom je zakresli tak, jak vypadají i se stínem, který vrhají při dopadajícím světle

38 Kresba stuhy stuha má tři rozměry - délku, šířku a tloušťku je jednou z nestarších ozdob na uvázaných stuhách lze dobře nacvičit lehké stínování Příklady pro kresbu stuhy najdeš v příloze č. 3 pracovního sešitu Úkol: Nakreslete stuhy podle předlohy Do výuky si přineste stuhy a zkuste si několik moţností vázání stuhy Uvázanou stuhu zkus umístit do svého účesu na odborném výcviku jako ozdobu Vlasový dílek při kresbě vlasŧ je nikdy nevyjadřujeme jednotlivě stále musíme mít na paměti směr vlny a toku vlasŧ drţíme se pravidla, ţe krátké vlasy kreslíme krátkými čarami a dlouhé vlasy dlouhými čarami jestliţe budeme čáru odlehčovat, vznikne nám tzv. lesk

39 Pro jednoduchý a první nácvik kreslení zvlněného pramene vlasŧ nám slouţí tato tabulka Úkol: Do předlohy si obkresluj tvar lokny (pro uvolnění a nácvik tvaru vlny) Překresli předlohu z pravé části na svŧj výkres

40 Kresba vlny Vlna se skládá ze dvou hran a oblouku vlny. Uprostřed je pŧl oblouk Úkol: Překresli pomocí tuše vlasový dílek s kladenou vlnou který najdeš v příloze č. 4 pracovního sešitu, vystínuj a urči jaké nářadí budeš potřebovat pro její tvorbu. Vlasová lokna a výduť při kresbě vlasu se nikdy nesnaţíme jej vyjádřit jednotlivě stále musíme vnímat tok vlasového pramene čáry musí být dokonale uspořádány dodrţujeme pravidlo, ţe krátké vlasy kreslíme krátkými čarami a dlouhé vlasy dlouhými čarami /s přihlédnutím na lesk) v příloze č. 5 vidíme vlasovou výduť a loknu při kresbě lokny nesmíme zapomínat na napojení základního oblouku, které jsme společně natrénovali v minulé kapitole Úkol: Na další straně máš předtištěnou vlasovou loknu, na druhou polovinu strany tuto loknu překresli Podle přílohy č. 5 Natrénuj kresbu vlasové výdutě. Ke kresbě pouţij černý nebo hnědý uhel

41 - 41 -

42 Kresba copu cop je jednou z nejstarších úprav vlasŧ tuto úpravu vlasŧ pouţívaly ţeny i muţi pro ozdobení poţívali proplétání mašlí nebo zdobení jinými dostupnými ozdobami (koţené pásky, drahé kameny, ţivé květy) v dnešní době se úprava vlasŧ copem vyuţívá :..... při kresbě copu si musíme uvědomit, ţe vlasy rostou kaţdý jinak rychle, a proto se směrem dolŧ kaţdý cop zuţuje vlasy směrem ke špičkám jsou řidší ani při pravidelném zastřihování konečkŧ nedosáhneme u všech vlasŧ stejné délky cop stejně jako uzel nebo lokny jsou klasickou úpravou vlasŧ přijatých z historie na kresbu copu mŧţeme pouţít následující schéma: Úkol : Toto schéma pouţij k nácviku kresby copu - do druhé poloviny listu si klidně natrénuj tvar copu, výborně si uvolníš zápěstí a zároveň natrénuješ jak cop kreslit Na druhou polovinu výkresu překresli cop (podle předlohy)

43 - 43 -

44 - 44 -

45 Vlasový uzel pro kresbu jednoduchého vlasového uzlu mŧţeš pouţít jednu z předloh pro kresbu pouţij tuš pro nácvik mŧţeš obtahovat předlohu

46 Kresba obličeje a jeho částí kresba hlavy je jednou z nejobtíţnějších částí odborného kreslení vyţaduje znalost proporčních měřítek pro potřebu našeho oboru je nutné zvládnout kresbu obličeje a jeho částí naprosto precizně při nácviku kresby hlavy budeme tedy postupovat od nejednoduššího ke sloţitějšímu nejdříve se naučíme kreslit oko, ucho, nos a rty a pak tyto detaily pouţijeme při kresbě hlavy i kresbu hlavy si rozdělíme do několika částí, protoţe všichni víme, ţe ne všichni máme ideální tvar hlavy(kterým je tedy jakoby na špičku postavené vejce) Úkol: podle vlastní fantazie pouţij a zpracuj tento tvar, jen ukaţ, co vidíš a pouţij vlastní rozum a fantazii

47 Kresba očí oko má kulatý tvar, my však vidíme pouze tu část, kterou nám odkrývá víčko ostatní část oka je ukryta v očnicovém otvoru lebky díváme li se na oko zepředu, má protáhlý mandlový tvar je lemováno horním a dolním víčkem horní víčko je větší, proto při otevření oka mŧţeme vidět vzniklou koţní řasu (shrnutou kŧţi) na vnitřní straně oka je umístěn slzní kanálek na horní části je očnicový otvor ukončen čelní kostí, na které roste ochlupení nazývané tvar tohoto ochlupení spoluvytváří detail oka Návrhy a detaily jak oko kreslit a jak se při kresbě oka postupovat Pohled zepředu

48 Profilový pohled Úkol : V příloze č. 6 najdeš několik stylŧ kreslení oka. Nakresli podle předloh pohled zepředu i z obou profilŧ Také si vyzkoušej kresbu zmenšit či zvětšit Kresba nosu tvar a velikost nosu je dán šířkou a výškou nosní chrupavky ty určují tvar nosu při pohledu zepředu i z profilu při pohledu zepředu tvoří nos svislou osu obličeje Návrhy a detaily jak oko kreslit a jak se při kresbě oka postupovat Čelní zobrazení nosu

49 Profilové zobrazení nosu Úkol: V příloze č. 7 najdeš několik stylŧ kreslení oka. Nakresli podle předloh pohled zepředu i z obou profilŧ Také si vyzkoušej kresbu zmenšit či zvětšit Kresba rtů při kresbě rtŧ pouţijeme k nácviku následující předlohu Pohled a detail rozkreslení zepředu a z profilu

50 Pohled a detail rozkreslení poloprofilu Úkol : V příloze č. 8 najdeš několik stylŧ kreslení oka. Nakresli podle předloh pohled zepředu i z obou profilŧ Také si vyzkoušej kresbu zmenšit či zvětšit Kresba ucha ucho je tvořeno celou soustavou dalších orgánŧ ( vnitřní ucho, střední ucho a vnější ucho) my vlastně kreslíme jen ušní boltec tvoří jej chrupavka pokrytá kŧţí a není zde ţádná svalová hmota vytvarování ušního boltce je individuální pro nácvik kresby ucha pouţij následující předlohu

51 Úkol : V příloze č. 9 najdeš několik stylŧ kreslení oka. Nakresli podle předloh pohled zepředu i z obou profilŧ Také si vyzkoušej kresbu zmenšit či zvětšit

52 Kresba hlavy po nácviku detailŧ obličeje začneme tvořit obličej jako celek tvar lebeční kosti je uspořádán podle obličejových svalŧ a tvarŧ kostí pro naši potřebu tvoření a kresby účesŧ bychom si měli osvojit kresbu hlavy muţe, ţeny a dítěte - příloha č. 10 kreslení hlavy a obličeje si usnadníme pomocnými čarami

53 1. výšku hlavy si rozdělíme na dvě poloviny horní hranice je výchozím bodem účesu v dolní hranici leţí brada uprostřed se nachází linie očí volný prostor mezi očima by měl být velký jako třetí oko 2. dolní polovina hlavy se dále rozdělí na dvě čtvrtiny pŧlící čára leţí mezi nosem a ústy v horní čtvrtině se umístí uši v dolní ústa Úkol: Nyní jiţ umíš nakreslit obličej ze všech stran, tak to zkus nakreslit jako jeden celek a vyzkoušej nejenom oválný obličej ale i jiné tvary obličejŧ ty najdeš v příloze pracovního sešitu

54 Kreslení základních střihů a účesů Schématické znázornění střihŧ pro dobře provedenou práci kadeřníka je střih během vašeho studia se budete učit spoustu technik jak dokonalého střihu docílit moţná vás napadne jak, by vám zrovna kreslení mohlo pomoci k tvoření střihŧ a účesŧ moţná právě kresba vám pomŧţe pochopit některé technologické postupy a úpravy vlasŧ schématickou kresbou pouze znázorňujme prŧběh a postup stříhání podle takovýchto kreseb jsme pak schopni zpracovat střih na odborném výcviku při kresbě postupujeme takto: nejprve si nakreslíme tvar hlavy ( pánské, dámské nebo dětské) pak si vyznačíme tvar rŧstu vlasŧ a umístíme nejdŧleţitější detaily obličeje lehkými čarami si rozdělíme partie vlasŧ (tak jak to děláme i reálně na zákazníkovi) do partií zakreslíme směr rŧstu přerušovanou čarou nebo barevně označíme délku střihu při kreslení je nutné pozorně sledovat délku vlasu k velikosti hlavy Úkol: V příloze č. 12. najdeš schématické znázornění střihŧ pánských dámských i dětských toto znázornění překresli Podle schématického znázornění střihu najdi v odborných časopisech účesy, které vycházejí z tohoto schématického vyobrazení a nalep si je na výkres, který si zaloţíš do desek

55 Zvětšování a přenášení kreseb podle síťového měření tato technika kresby se pouţívá při precizním a přesném přenášení určitých detailŧ, ale i celých střihŧ je to jedna z nejednodušších forem kresby v kadeřnické praxi tuto techniku vyuţíváme při zvětšování malých obrázkŧ z časopisŧ při zvětšování vţdy vycházíme z formátu, na který chceme kresbu přenášet síťka, kterou si vytvoříme, má funkci orientační a pomocnou na ukázce pod textem je ukázáno, jak vypadá zvládnutí přenosu pomocí síťky

56 Úkol: pod zadáním tohoto úkolu najdeš obrázek, který ti poslouţí pro nácvik a pochopení práce s mříţkou na obrázku je účes v rámečku 8cm x 11cm ten je rozdělen na čtverečky 1cm x 1cm chceme li tento obrázek přenést a zároveň zvětšit, mříţku, kterou si připravíme na výkresovou čtvrtku, musíme udělat větší je na zváţení kaţdého z vás, zda bude zvětšení provedeno o pŧlku (1, 5cm x 1, 5cm) nebo jedenkrát více (2cm x2cm)neţ je předloha po zanesení síťky nejprve přeneseme obrys celé kresby a teprve potom vkreslujeme jednotlivé detaily účesu

57 V této části se seznámíš s historickým vývojem účesové tvorby. Moţná tě hned napadne :,,K čemu by to bude? No, k čemu? Zkus se zamyslet nad tím, kde jinde by naši i zahraniční světoznámí kadeřníci a vizáţisté čerpali inspiraci. Podívej se do historie a zkus si vzpomenout třeba na mikádo nosí, se teď a bylo módní ještě v několika dalších obdobích. Tak tedy hurá do toho, protoţe znalostí historie tě nikdy nic nezaskočí. Třeba aţ jednou potkáš někoho s šílenou kreací na hlavě, budeš vědět, odkud pochází a jak tento účes upravit Co víš, třeba jsi právě minul šílence, ze kterého za čas bude módní ikona

58 PŘEHLED JENOTLIVÝCH HISTORICKÝCH OBDOBÍ Oděv a účes jsou odrazem identity jednotlivce i společnosti, ve které člověk ţije. Dějiny módy jsou dŧleţité nejen pro současnou módní tvorbu, ale i pro historické divadelní hry a filmy. Dějiny módy prolínají všemi ekonomickými formacemi. Celá historie jednotlivých národŧ se odráţí v jejich ošacení i v jejich ošacení a účesech Do tabulky postupně vpisuj období, která uţ znáš Starověk Středověk Novověk Účesy 20. století

59 Starověk Kultura Egypta objevy při vykopávkách dokazují, ţe Egypťané pečovali nejenom o účes, ale i o celkový vzhled v tomto období velmi dobře prosperovala kultura, medicín, kosmetika i řemeslo bylo vynalezeno sklo nejenom vládnoucí třída, ale i otroci se denně koupali a pouţívali vonné oleje a masti, aby si chránily pokoţku v suchém a horkém podnebí Líčení nejenom ţeny, ale i muţi si černě obtahovali oči oční víčka tónovali zeleně vyholovali si obočí a zdŧrazňovali si je černou tuţkou na tváře a rty se pouţívala červeň nehty na ruku i nohou si barvili ţlutočervenou henou Úprava vlasů nejprve nosili krátce střiţené tmavé vlasy na pěšinku před slunečním zářením chránili vlasy látkou nebo koţenou pokrývkou v pozdější době si delší vlasy přidrţovali stuhou nad čelem nebo si je přimašťovali a splétali do velkého mnoţství copánkŧ v dalším období pokrývky hlavy vystřídali vlásenky (od jednoduchých aţ po dlouhé a bohatě lokýnkové) vlásenky se vytvářely z lidských vlasŧ, zvířecích chlupŧ i rostlinných vláken vlásenky i vlasy se barvily na červený, černý, bílý nebo jiný odstín pomocí heny faraóni si při slavnostních příleţitostech nalepovali umělý plnovous vládci měli na hlavách koruny - tvar kobry nosili rŧzné šperky, náramky, prsteny, náušnice, kruhy na rukou

60 Ţeny štíhlé, tmavovlasé s plochou hrudí nosily přiléhavé šaty se širokými rameny na ně nosily kabátek s nařasenými rukávy bohaté ţeny nosily zdobené límce Muţi základem byla bederní rouška na krku nosili šperk symbolem moci byly umělé vousy na hlavě nosili roušku, korunku (kobra v bojové pozici vzbuzovala úctu poddaných). Babyloňané, Asyřané, a Peršané příslušníci těchto národŧ přejímali prvky egyptské kultury vlasy nosili dlouhé muţi měli dlouhé. bohatě zkadeřené plnovousy k barvení vlasŧ pouţívali hennu - vlasy tím získaly červenooranţový odstín vlásenky (paruky ) se vyskytovaly zřídka a jen u ţen Henna je jako přírodní barvivo, léčivá bylina a afrodiziakum používána již více než 5000 let. Podle dochovaných egyptských hieroglyfů nejen slavné krásky Kleopatra a Nefertiti, ale i ostatní vysoce postavené ženy starověku používaly hennu k barvení kůže, vlasů a malování rtů a nehtů. Henna byla hojně používána k barvení paruk oholené hlavy a hladké tělo byly totiž znakem ušlechtilosti, ale móda na druhé straně vyžadovala, aby muži a ženy nosili paruky ze skutečných vlasů, popřípadě z ovčí vlny, kterou bylo nutno nabarvit. Tato zázračná bylina našla uplatnění také při léčbě různých kožních problémů, jelikož působí antispeticky a antibakteriálně

61 Ţidé ţili prostě, protoţe jim to přikazovalo náboţenství - to se projevilo i v úpravě hlavy kočovníci měli jednoduchý účes i vous vzhledem k tomu, ţe ţili v teplém prostředí, zahalovali si hlavu rouškou ( podobně jako Arabové ) zvyk kadeřit si vlasy na spáncích se udrţel v některých zemích aţ dodnes tato úprava se nazývá - PEJZY ţeny nosily vlasy volně rozpuštěné s pěšinkou uprostřed někdy je svazovaly stuhou a zahalovaly rouškou Úkol: Nakresli úpravu vlasŧ u muţŧ a ţen v tomto období, jako předlohu pouţij některý dobový účes z přílohy č. 14 nebo pouţij jiný dobový obrázek, který najdeš v literatuře nebo se inspiruj filmem na téma z tohoto období

62 ANTIKA Kréťané kulturu Evropy ovlivnila Kréta tento ostrov v Egejském moři ovládal mezinárodní obchod a bohatství před 4000 lety byla na Krétě vysoká kultura bydlení i péče o zevnějšek na dochovaných soškách byly účesy s dlouhých vlasŧ a bohatě zdobené na sochách je také vyobrazeny nádherně zdobené oděvy i klobouky po ničivém zemětřesení a po nájezdech Řekŧ krétská kultura mizí a o století později je vystřídaná kulturou Řecka Řekové Umění řecké umění, literaturu a vědu převzalo mnoho národŧ kaţdé čtyři roky pořádali olympijské hry, kde předváděli tělesnou zdatnost a soutěţili v recitaci a zpěvu řecké svobodné ţeny neměly moţnost účastnit se veřejného ţivota staraly se domácnost a věnovaly se úpravě svého zevnějšku v řeckých městech byli holiči a kadeřníci mistři svého oboru, v mnoha bohatých domácnostech byli takto vyučeni otroci svým bohŧm Řekové přisuzovali nejen lidské vlastnosti, ale i lidskou podobu Řecký oděv tvořili jej dva stejné obdélníky látky, které byly na ramenou sepnuty sponami dŧleţité bylo řasení šatŧ, které bylo hlavní ozdobu a podléhalo módním změnám později převzali z východu košilové oblečení - chiton muţi nosili chiton bez opasku ţeny ho stahovaly v pase, později pod prsy

63 Účesy ţen nosily vlasy uspořádány do bohatých uzlŧ, které zdobily stuhami a síťkami dále mohly nosit vlasy kudrnaté, rozpuštěné nebo sepnuté do jakéhosi váčku čelenky stuţky a síťky na vlasy přidrţovaly celý účes a zároveň slouţily jako ozdoba Účesy muţů nosili krátké zvlněné vlasy rozčesány paprskovitě od víru do stran, kolem obvodu byly spoutány páskem a konce tvořily lokýnky, které lemovaly obličej tváře měli hladce vyholené dále mohli mít vlasy delší, zkadeřené a zvlněné, které obtáčeli okolo stuh dokola po obvodu hlavy Poznámka : nejoblíbenější barva vlasŧ BLOND ( heřmánek, slaná voda + slunce ) vlasy se natáčely měděnou tyčkou nazývanou -KALAMISTRA

64 Domácí úkol: Najdi, nalep a zaloţ k tomuto textu obrázek dnešního účesu a oděvu, který vychází z tohoto období

65 Starověký Řím římskou kulturu ovlivnili Řekové s přibývající mocí, které si Řím vydobyl pomocí válek, se začaly zvyšovat i nároky na úpravu vlasu a celkově na módu Kultura odívání Římané přijali vyspělou kulturu podrobeného Řecka oděvy prošly velkými změnami a vývojem od jednoduchých a střízlivých barev a střihŧ k extravagantním odstínŧm a okázalé nádheře Muţský oděv podobně jako měli v Řecku chiton byla v Římě tzv. tunika - rovná košile bez rukávŧ, která byla v pase přepásaná a nařasená její délka, materiál a zdobnost odpovídala společenskému postavení přes tuniku si oblékali svrchní oděv - tógu (svobodní) Ţenský oděv štíhlá linie byla stejně módní jako dnes pomáhaly k ní masáţe a lázně a také velmi oblíbené diety ţenské oděvy se velmi podobaly řeckým ţenským oděvŧ nosily delší tuniky a vrstvily je na sebe Ţenské účesy zprvu nosily dlouhé vlasy svázané do uzlu a přikryté síťkou velice módní byly drobné kadeře okolo čela, kterých dosahovaly nahříváním kovových tyček

66 později přišly do módy splétané účesy a taky velice oblíbený účes z krátkých velmi navlněných vlasŧ, kterému se říkalo,,á la Titus velice módní a oblíbenou barvou byla blond (heřmánek, voda a slunce) jako vlasové doplňky se pouţívaly pravé vlasy získané od zajatých Germánek vlasy si pudrovaly zlatým práškem další na čas oblíbená barva vlasŧ byla rusá - této barvy dosahovaly pouţitím mýdla vyrobeného z kozího loje a bukového listí Muţské účesy zpočátku mívali dlouhé vlasy a plnovous později si vlasy stříhali nakrátko a vousy si holili pomocí srpovitě zahnutých břitev Líčení sloţité účesy doplňovalo sloţité líčení pouţíval se bílý pudr, modrošedé podmalování očí, černé zdŧraznění řas a obočí a červená líčidla na tváře Ukázka oděvu

67 Zkus vypsat několik filmŧ které se odehrávaly v tomto období (název, jména hlavních hrdinŧ a kdo je hrál ) Název filmu Jméno hrdiny hlavního Jméno herce, který jej ztvárnil Keltové a Galové Ţeny splétaly si vlasy do copŧ nebo svazovaly v týle a nechávaly volné rozpuštěné na záda Muţi mívali dlouhé vlasy chodili hladce oholeni nebo měli rŧzně upravené plnovousy později si pěstovali mohutné kníry muţi údajně měli na vlasy aplikovat vápennou vodu, jeţ je jednak zesvětlovala, jednak fungovala jako tuţidlo, takţe vlasy mohly trčet a pŧsobit v boji hrŧzostrašně

68 Germáni většina Germánŧ byla světlovlasá a modrooká Ţeny nosily dlouhé vlasy uprostřed rozdělené pěšinkou vlasy nechaly buď volně splývat nebo v týlu měly svázaný uzel, který přidrţovala síťka jako ozdobu pouţívaly jednoduché bronzové hřebínky vlasy si někdy barvily na ryšavé odstíny Muţi měli dlouhé vlasy a vousy (krátké ozdobou svobodného bojovníka). při práci, lovu, boji měli z vlasŧ na temeni uzel, po stranách a vzadu si splétali copánky, které ovíjely kolem hlavy. specifickou formou úpravy vlasŧ je tzv. svébský uzel, svázaný po straně hlavy nad čelem Úkol: Překresli nebo navrhni jak asi vypadal bronzový hřeben který se pouţívala jako jednoduchá ozdoba účesu Slované svým odíváním i úpravou vlasŧ se značně lišili od Řekŧ a Římanŧ vlasy se nekadeřili nosily se dlouhé vlasy uprostřed rozdělené pěšinkou pod vlivem byzantské kultury se jako ozdoby pouţívaly čelenky a šperky Úprava vlasŧ - ţeny mladé svobodné dívky měly vlasy rozpuštěné zdobené věnečky z květin starší ţeny nosily plenu - roušku tzv. zavití

69 i po přijetí křesťanství si ţeny upravovaly vlasy podle slovanských zvykŧ a tato úprava se na našem území udrţela i v době gotické Úprava vlasů muţi muţi nosili plnovous nebo kníry mladí muţi měli krátké plnovousy a pěstěné knírky tento zpŧsob úpravy se udrţel do středověku po přijetí křesťanství se vlasy zkrátily, byly zastřiţeny pod ušima tak aby byl krk odhalen tento účes se nazýval - palceřík mladá ţena zavití - rouška palceřík s pěstěným plnovousem

70 A teď malý drb z historie samozřejmě k tématu Anežka z Kuenringu, narozená zřejmě kolem roku 1236, byla dvorní dámou Markéty Babenberské a milenkou jejího manžela Přemysla Otakara II. Stala se první historicky doloženou milenkou českého panovníka. Když se 11. února 1252 Přemysl Otakar II. oženil s padesátiletou Markétou Babenberskou, která mohla být věkově jeho matkou, jako dvacetiletý pohledný mladík jí samozřejmě věrný nebyl. Markéta se na milostné avantýry svého manžela dívala shovívavě. Mezi jejími dvorními dámami si jeho přízeň získala nejvíc půvabná dívka z jednoho z mocných rakouských rodů. Za Anežku z Kuenringu, což byl rod, který Přemyslovi pomohl k rakouskému vévodství, ji ovšem označují až později kroniky. Vlastně i to, že byla Markétinou dvorní dámou, je spíše logický závěr. Zrzavá Anežka byla přezdívaná Palceřík díky svému krátce střiženému pážecímu účesu

71 Středověk Období středověku sahá od zániku západořímské říše ( 476 n. l. ) aţ po zámořské objevy a reformaci ( kolem roku 1500 ) Románské období (asi r ) rozvinul se monumentální stavební sloh hlavními znaky jsou kruhový oblouk a masivní zdi pro toto období je charakteristické : zboţnost kříţové výpravy stěhování národŧ byla zakládána města a rozvíjela se řemesla z kříţových výprav si válečníci dovezli nápad lázní a proto vzniká řemeslo lazebník lazebníci : zřizovali lázně masírovali pečovali o vlasy a nehty prováděli drobné chirurgické zákroky (trhání zubŧ) Románský oděv byl ovlivněn církví spodní šat ţeny nosily aţ na zem a svrchní mohl být mírně zdoben muţský oděv se skládal z košile kalhot a přiléhavého pláště ke kolenŧm

72 Úprava vlasů církevní předpis zakazoval ukazování vlasŧ ţeny a dívky si vlasy zahalovaly šátky a závoji, nezakryté vlasy se vyholovaly muţi nosili krátký páţecí účes bradka se tvarovala do špičky nebo oblouku

73 Gotika ( r ) hlavními znaky jsou špičatý oblouk a zdŧraznění výšky ţivot ovlivňuje víra jsou zakládány univerzity a školy nositelem kultury je církev a měšťanstvo nemravné řádění v lázních bylo příčinou špatné pověsti stejně jako lazebníci a proto se začaly otevírat holírny, které obsluhovali - bradýři Gotický oděv raná gotika tmavé splývavé tvrdé šaty vrcholná gotika ladný elegantní a nákladný oděv šitý krejčími vyznačoval se rovnými a dlouhými tvary zářivé barvy pozdní gotika charakteristické jsou módní výstřelky jako jsou : špičaté tvary pokrývek hlavy a bot vroubkované okraje oděvŧ rolničky Úprava vlasů vlasy jsou pevně utaţeny a přikryty bílým závojem zdobeným zlatou výšivkou nosilo se vinutí - pruhy látky obtočené okolo hlavy tak, aby zakryly část čela a tváře pozdní gotika vdané ţeny nosily zvlněné vlasy spletené do copŧ a na veřejnosti vţdy zakryté, vedle šátku začalo být velice módní nosit klobouky a čepce rŧzných tvarŧ

74 vlasy, které z čepce, šátku nebo klobouku vyčuhovaly, se vyholovaly klobouky byly rŧzných tvarŧ a druhŧ vytvořené z materiálŧ jako např. samet koţešiny zdobené pavím peřím koncem 14. stol se objevuje nový účes, který získal název podle svého tvaru - účes a rohy tvarovaný čepec ozdobený výšivkou a závojem v 15 století vzniká móda tzv. heninŧ - kuţelovité klobouky rŧzně vysoké (aţ 60 cm) s rŧzně dlouhým závojem (Bílá paní ) muţi i nadále nosí páţecí účes, jsou vyholení nebo nosí kníry Úkol: Vypracuj dva obrázky s rŧznou úpravou vlasŧ - to znamená s rŧzným tvarem čepcŧ, které v tomto období byly velmi módní záleţitostí. Jako předlohu mŧţeš pouţít některý z obrázkŧ v příloze. 14 nebo se inspiruj vlastním návrhem či předlohou historického obrazu či filmu

75 Novověk je označením dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech za symbolický počátek novověku se nejčastěji povaţuje rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. konec novověku a počátek moderních dějin je moţné umístit na závěr 18. století (např. události Velké francouzské revoluce roku 1789, nebo ke konci 19. století či na začátek 20. století) Raný novověk v evropské historii se tímto obdobím obvykle rozumí epocha vymezená koncem středověku a francouzskou revolucí my se v tomto období budeme zabývat historickými obdobími renesance baroka rokoka Vrcholný novověk tato epocha je vymezena obdobím od roku dochází k rozšíření prŧmyslové revoluce, a to zvláště v Anglii a Francii a USA modernizace probíhá všemi směry a to především objevy parní lodě, ţeleznice, telegrafu, telefonu a rádia vynález parního stroje je připisován Jamesi Wattovi, který ho vynalezl v roce

76 Renesance je to období kdy, se rozvíjí věda a myšlení člověk se odpoutává od přísné křesťanské tradice člověk se soustřeďuje na svou osobnost a začíná být znovu objevována stará kultura Řekŧ a Římanŧ vzniká v Itálii a rozšiřuje se do celé Evropy jsou vynalezeny : střelný prach knihtisk kompas nejznámější umělci tohoto období jsou : Michelangelo Leonardo da Vinci Rafael Rubenns Tizian myšlenkový postoj, který staví člověka a jeho osobnost do popředí se nazývá humanismus vedle lazebníkŧ, kteří jsou znovu povaţováni za počestný cech, vznikají první kadeřnické obchody KADEŘNÍCÍ A VLÁSENKÁŘI

77 ideálem ţenské krásy byl : oválný obličej jasné čelo (ţeny ho dosahovaly vyholováním vlasŧ které zasahovali do čela) rovný nevelký nos tmavé obočí velké oči, tmavé řasy malá ústa štíhlý krk dŧlek na bradě světlá barva vlasŧ Odívání v renesanci zdŧrazňovaly se tělesné proporce linie pasu je na přirozeném místě pouţívaly se tkaniny jako hedvábí, samet, brokát vyţadovalo se řasení, zdobení a pestrost barev ţenský šat měl úzký ţivŧtek a široký výstřih muţi nosili široké kalhoty sahající po kolena (tzv. plundry) typickou pokrývkou hlavy u muţŧ i ţen byl - baret zdobený perlami později začalo ódu ovlivňovat Španělsko a móda se změnila : kulaté nabírané límce rukávy ze škrobené krajky ţivŧtek ukončen u krku bez výstřihu a vyztuţený obruče v sukních

78 Ţenské účesy zpočátku se účesy ţen a dívek velice podobaly řeckým vypleteným účesŧm zdobí je závoji, stuţkami a perlami později, kdyţ to vyţadoval móda vyztuţených límcŧ si vlasy vyčesávaly hodně vysoko aţ k vlasovému temeni a zdobily je korunkami stuhami ţeny z lidu si vlasy nadále přikrývaly podle gotického zvyku Mužské účesy muţi nosili od krátkých po dlouhé vlasy krátké vlasy byly rovně střiţené do jakési přilbice a pěstěné dlouhé vlasy si svazovali do copŧ běţný byl plnovous nebo pěstěný knír a bradka

79 Baroko baroko či barok (zřejmě z port. pérola barroca perla nepravidelného tvaru) je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky 1600 a vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě stavěly se honosné chrámy panovníci měli neomezenou moc znaky barokního stavebního slohu jsou : zdobené fasády bohatě zdobené vnitřní prostory absolutní symetrie kopule a cibulové věţe České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku kultura v českých zemích ovlivněna situací po bitvě na Bílé hoře české umění dosahuje vysoké úrovně, především v malířství a architektuře vznikají nejen chrámy, kláštery, paláce, zámky, ale mění se také ráz venkova kostelíky, kapličky, selské statky Úkol: Na obrázku je znázorněn jeden z nejhezčích zámkŧ v České republice. Název a město, kde se zámek nachází... Století popř. rok, ve které vznikal

80 Barokní oděv pozornost celé Evropy se obracela do Francie k panovníku Ludvíku XIV. - král Slunce oblečení je velice elegantní a luxusní nejvíce poţívané zdobení byla krajka ţeny si oblékaly široké sukně s několika spodničkami, ţivŧtek byl úzký, sešněrovaný a s velkým výstřihem muţi nosili kalhoty po kolena široké rukávy, velké kapsy a velké mnoţství knoflíkŧ, kolem krku se uvazoval řasený krajkový šátek, oblečení doplňovaly barevné punčochy a boty na vysokém podpatku

81 Vlasová móda baroka osobní hygiena v této době spočívala jen v rozprašování parfému na ruce a obličej, koupání a mytí vodou bylo odmítáno, zanícená místa zakrývaly ozdobné náplasti - MUŠKY, a bohatě se pouţíval pudr v období ranného baroka ţeny nosily nízké účesy s příčnou nebo kruhovou pěšinkou nosily se bohatě navlněné ofiny a po stranách na spáncích spirálové lokny vlasy v týlu se česaly do uzlu (malá hlava v porovnání s velkou sukní ) ve vrcholném a pozdním baroku se vlasy vyčesávaly nahoru - účes á la Fontange (podle milenky Ludvíka XIV) vlasy byly vysoko vyčesány na podloţku zdobené byly perlami a pery dŧleţitou ozdobou byl krajkový závoj - tvarovaný do tvaru píšťal varhan účesy byly doplněny příčesky s loknami které byly tvořeny z přírodních vlasŧ muţi nosili většinou dohola ostříhané vlasy a na hlavě vlásenku v raném baroku byla vlásenka niţší v pozdním baroku vztyčená s dlouhými splývajícími loknami tyto vlásenky se nazývají - alonţové vlásenky starší muţi byli hladce oholeni, mladší muţi nosili knírek Alonţová vlásenka o prohlédni si dobové obrázky a napiš, zda a v jakém případě lze tyto vlásenky vyuţít v dnešní době o. Úkol: Nakreslete úpravu vlasŧ muţe a ţeny v tomto období pouţijte pastelky nebo temperové barvy

82 Rokoko (r ) tento styl převládá především ve Francii, Německu a Itálii vyznačovalo se hravými a ozdobnými tvary nejzřetelněji se rokokový styl projevuje v zařizování interiérŧ a tvorbě porcelánu v tomto období ţil slavný skladatel Mozart byla objevena elektřina, parní stroj a tkalcovský stav v Čechách se začíná formovat národní obrození Hygiena je silně opomíjena vlasy se téměř nemyjí vzhledem k umělecké účesové tvorbě si kadeřníci vydělávají velké mnoţství peněz silné nánosy podru na těle i vlasech jsou znakem vysokého postavení Rokokový oděv Mužský oděv byl velmi dekorativní, aţ zţenštilý základem je kabátec, vesta a kalhoty. rokokový kabátec, zdobený krajkami, volánky a stuhami, se nosil zcela otevřený. velký výstřih vesty a kabátce vyplňovala náročně aranţovaná kravata

83 Ţenský rokokový oděv základem dámské siluety zŧstala i nadále krinolína vyztuţená dřevěnými nebo ţeleznými obručemi. krinolína měla zpočátku tvar kalichu, postupně se formovala do tvaru sudu ţivŧtek měl odváţný výstřih a vepředu vybíhal do úzké špičky korzet u kostýmu byl stále těsněji sešněrovaný, aby byl kontrast mezi širokou sukní a úzkým ţivŧtkem co největší. rukávy byly bohatě řasené a zdobené krajkami, stuhami a prýmky. siluetu dámského šatu korunoval účes zmenšený do extrému, který se však ve 2. polovině 18. století začal zvětšovat tak, ţe byl i třikrát vyšší neţ samotná hlava. líčení bylo v módě rokoka velmi nápadné a bylo doplněno muškami( krášlícími náplastmi z černého hedvábí nebo papíru v podobě hvězd, srdíčka či pŧlměsíce, které se umisťovaly na obličej ve sloţitém systému. jako doplněk byly oblíbené vějíře, rukavice, rukávníky či taštičky kabelky zvané pompadurky. Účesy období rokoka rané rokoko ( ) u ţen byly oblíbené malé pudrované účesy vlasy se česaly dozadu a vlnily se a jako ozdoby se pouţívaly květy vrcholné rokoko ( ) vlasy se vyčesávají do vysokých mohutných kreací účesy jsou česány na mohutné drátěné kostry vycpané polštáři vlasy se krepovaly, protoţe déle drţely tvar do účesŧ se zapracovávaly rŧzné kreace - lodě, fontány, zahrádky.. pouţívalo se mnoho rŧzných ozdob účesy se podpíraly dlouhými tyčemi, která nosila páţata drbátko na tyčce bylo klasickým doplňkem a slouţilo při svědění a bodání vší

84 pozdní rokoko ( ) dámský účes se podstatně sníţil, ale mohutně se rozšířil muţi nosily alonţové vlásenky, které později nahradily podstatně menší paruky s copem svázaným sametovou stuţkou vlásenka se sáčkem měla stuhu z černého sametu a končící cop se do tohoto sáčku vloţil vlasy nad čelem se a na spáncích se česaly do několika loken Úkol: Podle předešlého popisu přiřaď k vyobrazenému obrázku správné období rokoka a jeho úpravy vlasŧ

85 Období francouzské revoluce a direktorium ( ) luxusní ţivot šlechty vedl k finanční krizi a bankrotu pod vlivem spisovatelŧ jako byl Voltair proběhla ve Francii revoluce po heslem: VOLNOST ROVNOST BRATRSTVÍ v čele vlády stojí Napoleon Bonaparte, který se v roce 1804 prohlašuje císařem zcela se mění zpŧsob ţivota pudr a šminky se přestaly pouţívat lidé opět pečují o svŧj vzhled a hygienu znovu je objeven klasický styl Římanŧ a Řekŧ - péče o tělo a vlasy architektura a móda má vzor v antice ţeny nosí volné košilovité šaty bez rukávŧ s výstřihem a vlečkou přepásané pod prsy u muţŧ vzniká móda uniforem Účesová tvorba Ţeny nejprve jednoduché účesy nenapudrované později lokny a klobouky během direktoria nosily ţeny bohatě nakrouţkovaný účes a la Titus účes doplňoval klobouček nebo šátek účes a la Titus se pro slavnostní příleţitosti zdobil korunkou Muţi z počátku muţi nosili polodlouhé neupravené vlasy s kloboukem nebo čepicí později se vlasy zkracovaly po vzoru Římanŧ a Řekŧ krátké vlnité vlasy

86 Empír I pro toto období je typickým znakem návrat k antice Napoleon sám podporuje napodobování antického stylu samozřejmostí je kaţdodenní péče o tělo a vlasy pouţívají se jemná líčidla a parfémy pro dámský oděv je typické zvednutí pasu muţi nadále prosazují uniformu a začínají pouţívat frak doplněný krátkou vestou a šátkem ţeny pouţívaly jako pokrývku hlavy turban muţi kulatý plstěný klobouk ze kterého později vznikal cylindr Dámský účes vychází z antických vzorŧ vlasy jsou bohatě kadeřené, nad čelem je pěšinka a na temeni spletený drdol jako ozdoby se pouţívají pštrosí pera, čelenky z drahých kamenŧ, ozdobné hřebeny pouţívaly se vlasové doplňky bohatě navlněné nosily malé klobouky nebo barety Pánské účesy krátce střiţené, bohatě zvlněné vlasy na skráních se pěstovaly licousy, jinak byli hladce oholeni a ještě drobná poznámka V roce 1807 se kadeřnickými pracemi poprvé začaly zabývat ženy, jestli je to správně nebo ne necháme na posouzení vaší a vašich zákaznic

87 Biedermeier ( r ) tento styl se nejvíce projevil v úpravě nábytku v architektuře pobírá prvky antiky, románského období a gotiky kaţdodenní hygiena i nadále vévodí úpravě o zevnějšek toto období je dobou prŧmyslového rozvoje věda, technika a doprava Odívání v tomto období: oděv podporoval ţenskost a zdŧrazňoval a formoval přirozené proporce ţenského těla. dŧraz byl kladen na vypasovaný ţivŧtek a útlý pas k ţivŧtku se ve připojovaly velké rukávy, někdy dvojité, které však byly stále širší, komplikovanější a bohatší, aby vytvořily kontrast k útlému pasu tzv. balonové rukávy nadále se nosili čepec rŧzných tvarŧ a forem ozdoben stuţkami. Rozšířenou ozdobou večerního oblečení byl turban mezi oděvní doplňky patřil slunečník, vějíř, kapesník, či kabelka pompadurka. muţi i nadále nosí upnutý frak doplněný kravatou a cylindrem Ţenský účes tvořily se sloţité fantazijní účesy s rŧznými druhy pěšinek partie u uší byly bohatě zvlněné účesy se doplňovaly příčesy účesy se tvořily do fantazijních tvarŧ např. košík, mašle jako ozdoby se pouţívají ţivé květiny, umělé květiny, ozdobné hřebínky stuhy v roce 1827 se z Paříţe rozšířil účes ala ţirafa - vysoký dekorativní účes přidrţovaný hřebeny v Čechách je úprava vlasŧ jednodušší vlasy jsou uprostřed rozdělené pěšinkou

88 na spáncích nebo v zátylku je spletený cop, nebo drdol (portréty Boţeny Němcové) Muţský účes vlasy byly mírně zvlněné s dlouhými kotletami - licousy jako doplněk nosí cylindr klidně i barevný podle krále Viléma I. si začali stříhat vlasy na velmi krátko a vznikl střih jeţek Empír II. tzv. druhé rokoko nejdŧleţitější změnou tohoto období je zrušení roboty módu v Evropě ovlivňuje císařovna Eugénie (manţelka císaře Napoleona III. ) v Čechách se zakládají školy s českým vyučováním staví se Národní divadlo vzniká tělocvičná organizace Sokol Odívání navrací se móda velmi širokých sukní - aţ dva metry v prŧměru výstřih se zvětšuje a rukávy padají aţ na ramena muţská móda se příliš neliší od období empíru I a biedermeieru ani v oblékání, ani v účesech Úprava vlasů u ţen módní barvou je světlá - blond - podle antických vzorŧ vlasy se uprostřed rozdělily pěšinkou a v zátylku se vytvořil řecký uzel účesy se zdobily pery, květinami a věnečky

89 Secese je to jeden z posledních univerzálních uměleckých směrŧ tento umělecký směr se projevuje zdobností interiéry měšťanských domŧ jsou zaplňovány porcelánovými figurkami, palmami z papíru. Odívání v secesi mizí krinolína sukně zŧstává dlouhá a řasená a zdobená tak aby pod pasem v zadní partii tvořila mohutné nábory tzv. honzík mizí velké dekolty a balonové rukávy šaty jsou uzavřeny aţ ke krku rukávy jsou dlouhé a úzké postava je vyztuţená korzetem coţ přispívá k vysokému dojmu muţský oděv se i nadále skládá z kalhot vesty a saka kalhoty měly ostře ţehlené puky v šatníku se začínají objevovat sportovní oděvy (lyţe, plavání kanoe) Úprava vlasu u ţen dlouhé vlasy se splétaly do copŧ nad čelem se vlasy zkracovaly a bohatě vlnily ondulačním ţelezem - tzv. kudrlinky frou - frou vlasy se pomocí vlasových podloţek také vyčesávaly nahoru, ale spíše do šířky po obvodu hlavy účesy se zdobily pomocí květin stuh popř. vycpanými ptáčky účesy ovlivňuje vynález Marcelovy ondulace a objev chemických účinkŧ peroxidu vodíku v roce 1906 byla objevena preparace vlasŧ

90 Úprava vlasu u muţů vlasy jsou ostříhané na krátko a jsou hladké bez zvlnění na tváři si nechávali narŧst licousy spojené s knírem Osobnost tohoto období a jeho dílo Alfons Mucha Narodil se v Ivančicích v rodině soudního zřízence pracoval ve Vídni v dílně, kde se vyráběly divadelní dekorace. Navštěvoval kursy kreslení na vídeňské Maloval rozměrná plátna s historickými náměty, olejové portréty, pastely. Krátce před rokem 1900 začal modelovat za spolupráce se sochařem Augustem Seyssem byla uspořádána první Muchova výstava bylo vydáno Muchovo samostatné dílo Documents décoratifs, určené jako učebnice nového dekorativního umění se oţenil s Marií Chytilovou. Ve vlasti vytvořil cyklus akvarelŧ Sedm blahoslavenství 1913 se vrátil natrvalo do vlasti. Podílel se na malířské výzdobě Obecního domu v Praze. V ateliéru na zámku ve Zbirohu začal pracovat na prvních plátnech Slovanské epopeje.1918 navrhl československý státní znak, první československé známky a bankovky září Mucha odevzdal cyklus dvaceti monumentálních pláten Slovanské epopeje darem městu Praze. Byly vystaveny ve Veletrţním paláci. Zemřel v noci po výslechu gestapem ve věku 79 let. Byl pohřben na Slavíně na Vyšehradě v Praze

91 Účesy období 20. stolení Účesy po první světové válce a v 30. letech 20. století období po první světové válce se stalo obdobím idejí a nových objevŧ rychle se rozvíjí automobilismus a letectví rychle se mění módní směry ţeny se v dŧsledku válečných let osamostatnily a emancipovaly a začaly být společensky nezávislé film se stal dostupnou společenskou kulturou Vývoj oděvŧ v tomto období muţská móda se příliš nemění muţská silueta je hranatější uplatňuje se sportovní styl velice oblíbený začíná být pulovr tradiční cylindr nahrazuje plstěný měkký klobouk ţenská móda se výrazně mění ideálem je chlapecká postava sniţuje se linie pasu, sukně se zkracují sport zařazuje do šatníku ţeny kalhoty Úprava vlasů Ţeny dlouhé vlasy se zkracují - mikádo- střiţené pod uši jinak nazývané bubikopf vlasy na krku jsou stříhány do vývratu při společenských událostech se večerní úprava se prováděla pomocí pokládané vlny klobouky se nosily ke všem příleţitostem jako ozdoby se pouţívaly čelenky, drahé kameny a rajčí peří

92 v roce 1906 byla objevena preparace, která, díky zdokonalení českým kadeřníkem z Karlových Varu Josefem Mayrem, začala být velmi oblíbená, z tohoto dŧvodu se vlasy postupně prodluţují jako konečná úprava po preparaci se prováděla vodová ondulace Muţi módě jsou uhlazené napomádované vlasy s pěšinkou uprostřed módní je uzoučký knír ala Clark Gable Celkově je móda výrazně ovlivňována filmovými hvězdami a kinematografii 40. léta 20. století jedná se o období druhé světové války veškerá výroba se soustředila na potřeby války oděvy se jen přešívaly, nevytvářelo se nic nového pro toto období je typická vodová ondulace natáčení na natáčky ustupuje se od pouţívání horkého ţeleza a pouţívá se natáčení na natáčky v kombinaci s pokládanou vlnou termickou preparaci nahrazuje vlaţná preparace kterou v roce 1942(v Americe) a 1947 (v Německu) zcela vytlačila studená vlna - chemická trvalá ondulace z dŧvodu Hitlerovy nadvlády je nejpoţadovanější světlá barva vlasu poprvé se začíná odbarvovat pomocí hydroxidu amonného a peroxidu vodíku (účinky peroxidu vodíku byly objeveny jiţ na konci 19. stol., ale ve spojení s hydroxidem amonným se začal vyuţívat aţ teď, tedy jako ve 40. letech 20. století )

93 Úprava vlasů délka vlasŧ cm vlasy se sčesávaly z kontur chybí jakékoliv pěšinky později se vlasy vlnily volněji a byly vzdušnější pro prodlouţení vlasu se pouţívaly příčesy jako ozdoby se pouţívaly spony, hřebeny a biţuterie pánské účesy jsou krátké, prováděl se střih do vytracena - vysoký výtrat a délka nahoře 5 7 cm ke stříhání se pouţívá břitva vousy se nenosí Úprava obličeje obočí u ţen se vyholuje nebo vytrhává do tenka obočí se dokresluje tuţkou pouţívají se umělé řasy k matování obličeje se pouţívá sypký pudr barvy na rty se pouţívají v sytých červených nebo rŧţových barvách Odívání linie X sukně se zkracují nad kolena, jsou zvonově rozšířené vycpávají se ramena nosí se rukávníky, klobouky, čapky, a boty na velmi vysokém podpatku

94 50. léta 20. století v tomto období není přesně daná délka vlasŧ a úprava zevnějšku mezi vŧdčí státy se dostává Amerika - kinematografie ovlivňuje tehdejší mládeţ (Elvis Presley) v módě se projevuje monotónnost pánské prvky v dámské módě tvídové kostýmky letní šaty se širokou sukní klínové korkové podpatky u obuvi Úprava vlasů Ţeny na počátku období se vlasy silně zkracují a to aţ na 5 cm - znovu přichází do módy účes Říman střih se provádí plastickými technikami - seřezávačem a břitvou na vlasy se dává jako podklad silná preparace jako konečná úprava se pouţívá vodová ondulace na střední natáčky účes sluší štíhlým vysokým postavám v prŧběhu desetiletí se vlasy prodluţují na 15 cm trvalá ondulace a vodová ondulace s provádí na větší natáčky výsledkem jsou mnohem volnější účesy z bočních a předních partii jsou vlasy stahovány dozadu a tam sepnuty sponkami,vzadu jsou tvořeny spirály nebo ruličky více se začíná vyuţívat foukaná ondulace začíná se vytrácet trvalá ondulace, vlasy jsou stříhány plastickým střihem a foukány do hladka večerním účesŧm se nevěnuje ţádná pozornost vlasy se pomocí pastelŧ barví do modra, fialova a stříbrna

95 Muţi pánská účesová tvorba je zaloţena na módě klasického pánského střihu s klasickou úpravou do bombáţe Úprava obličeje barví se řasy i obočí obočí se koriguje břitvou pouţívají se sypké pudry barvy na líčení se poţívají jemnější

96 60. léta 20. století toto období se nese celé v duchu mladé generace, která se i tak dělí na dva směry klasická tradiční mládeţ maloměsta hnutí hippes dŧleţitá byla osobnost - třeba šokující - hlavně osobnost člověka vlna sexuální revoluce, kterou umoţnila antikoncepce, vedla k tomu, ţe šaty nikdy před tím nebyly tak krátké a ke konci se dokonce měnily v mini šortky symbolem hnutí hippes je heslo:,,miluj a neválči a symbolem je květina celkově květinové dezény jsou velice oblíbené hippes objevuje pro svět dosud neobjevenou etnickou módu ( korálky. koţené amulety, vesty s třásněmi, výšivky ) slavnou osobností je extrémně štíhlá modelka Twiggi rozšiřují se a zkvalitňují sluţby v oblasti kadeřnictví Oděvy pastelové barvy minisukně, mini šaty a mini šortky boty na vysokých podpatcích - jehly hnutí hippes zvonové kalhoty, barevnost, kaftany

97 Úprava vlasů Ţeny hnutí hippes vlasy rozpuštěné, uprostřed pěšinka, oblíbený doplněk - kopretina ostatní krátké vlasy ostříhané na tupo - mikádo na vlasovém víru vysoko vytupírované vlasy dlouhé s pouţitím vlasového příčesu, které byly bohatě vytupírované příčes se pouţíval jako samostatný prvek - ohon, cop malé příčesky se pouţívaly jako doplněk účesu - ozdoba v jiné barvě do večerních účesŧ se zapracovávají ozdoby - biţuterie, perličky, štras, peří rozšiřují se nabídky v barvení vlasu Muţi styl udává britská hudební skupina Beatles vlasy se prodluţují a nosí se učesané na máničku nezbytnou součástí jsou brýle -lenonky vousy upravené do kozí bradky Úprava obličeje je vynalezen make up, obočí se upravuje a barví Úkol: Najdi dobový obrázek skupiny Beatles a vlep ji do volného místa

98 70. léta 20. století na začátku tohoto desetiletí se objevuje móda která sjednotila mládeţ celého světa - dţíny objev a nápad dţínŧ byl vlastně jeden velký omyl obchodník Lewi Strauss dovezl z Divokého západu velké mnoţství plátna na výrobu stanŧ to však nešlo na odbyt, a tak z modře zbarveného plátna nechal ušít v roce 1853 pracovní montérky pracovní oděv pošitý kapsami a obšitý cvoky a koflíky se hned prodal a vyslouţil mu obrovské bohatství a nesmrtelnou slávu v 50. letech se tento pracovní oděv stal oděvem protestující mládeţe a tím se vlastně stal uniformou mládeţe po celé světě dodnes Odívání je velmi rozmanité inspiraci hledá z mnoha zdrojŧ etnické oděvy, folklor, nohavice do tvaru zvonu i mrkve Úprava vlasů Ţeny pro běţné denní nošení se vyplétají drdoly s pouţitím příčesŧ ve veliké oblibě jsou paruky líčení ţen je jemnější, avšak se pouţívají umělé řasy vlasy se stříhají tupým střihem a konce se vytáčí ven nahoru Muţi nosí velmi výrazní dlouhé, kotlety které se prodluţují aţ na okraj čelisti vlasy se nechávají delší a nosí se pěšinka na boku

99 Nová hnutí a směry tohoto období skinheads je to hnutí, které vzniklo jiţ na konci 60. let jako proti reakce na hippes a vlasy si radikálně holili punk stoupenci rezignují na jakoukoliv kariéru heslem je.. ţádná budoucnost účesem provokují usedlou běţnou společnost (vyholené vlasy s nechaným pruhem dlouhých vlasŧ, který mŧţe být nabarven výraznou barvou účes Mohykánu - indiánský kmen) odmítají oficiální módu zavírací špendlík se stal doplňkem a ozdobou - náušnice, oblečení. ) nosí okované boty koţené bundy účes je stejný pro chlapce i dívky punk ovlivnil i módu jako celek - propichování náušnic, pouţívání kovových ozdob)

100 80. a 90. léta 20. století rozšiřuje se nabídka nových materiálŧ módní paleta je rozmanitá módu mladých i nadále velice ovlivňuje film a hudba - vzniká tzv. disko móda skupina Depeche Mode- černé koţené oblečení módu velice ovlivňují slavné osobnosti modelky Claudia Schifer, Madona Michael Jackson vlasy se upravují podle nich provádí se melírování vlasŧ vlasy se vlní do mělkých vln nebo se stříhají na krátko velice často se vrací móda mikáda v rŧzných délkách a provedení Úkol: Nalep obrázky zahraničních i domácích celebrit, které svým stylem účesŧ a odívání ovlivňovaly módu u nás i zahraničí

101 Projekt: Název: Historické období v dnešní účesové tvorbě Na závěr této kapitoly dostaneš úkol (asi velmi jednoduchý), ale neţ začneš pracovat, pořádně si jej promysli a zopakuj se vše, co z historické účesové tvorby znáš Tvým úkolem je: Navrhnout a nakreslit účes inspirovaný historickým obdobím. Nejedná se o historický účes jako takový, ale o účes dnešní doby, který vychází nebo obsahuje nějaký historický prvek. Podíváš-li se pozorně kolem sebe, určitě něco objevíš. Dále zkus navrhnou oděv hodící se k této úpravě hlavy s přihlédnutím na zpŧsob nošení a vyuţití ( jedná-li se o denní nošení tedy účes denní bude i oděv navrhnut tak aby byl nositelný, bude-li se jednat o společenský nebo svatební účes i oděv bude vycházet z této příleţitosti) Pak popiš historické období, ze kterého čerpáš Poslední informace pro tebe je: je jen na tvém rozhodnutí zda se bude jednat o muţský nebo ţenský účes a oděv Jako pomŧcky pouţij Tuţku, pastelky, barevný uhel Forma odevzdání a datum odevzdání :. projekt odevzdáš v krouţkové vazbě popř. jinak úhledně upravené úvodní strana bude titulní ( název a logo školy, název projektu, podtitulek, školní rok., jméno a příjmení ţáka) další strana bude obsahovat stručný náhled do historického období, ze kterého budeš čerpat, doplněné o obrázky účesu a oděvŧ daného období pokračovat budeš popisem technologického postupu práce na daném účesu na konci budou dva obrázky obrázek 1 - navrhovaný účes - barevně libovolnou technikou obrázek 2 navrhovaný oděv - libovolnou technikou

102 V této části vás čeká to nejzajímavější. Budete tvořit a navrhovat vlastní účesy, střihy a probarvení. Se znalostmi a zkušenostmi, které jiţ máte z odborných předmětŧ a odborného výcviku, to bude hračka. Takový malý trénink, jak to bude vypadat jste si jiţ zkusili na konci druhé kapitoly. Návrhové kreslení je jednou z nejzajímavějších části kresby. Cílem této kapitoly je rozvíjet tvořivost a nápaditost. Zároveň tyto znalosti vyuţijete k přípravě závěrečných zkoušek Forma odevzdávání projektŧ vypracovávaných v této kapitole : projekt odevzdáš v krouţkové vazbě popř. jinak úhledně upravené formě (po domluvě s vyučujícím) úvodní strana bude titulní ( název a logo školy, název projektu, podtitulek, školní rok., jméno a příjmení ţáka) další strana bude obsahovat stručný popis tématu a modelky pokračovat budeš popisem technologického postupu práce na daném účesu na konci budou dva obrázky obrázek 1 - navrhovaný účes - barevně libovolnou technikou obrázek 2 navrhovaný oděv - libovolnou technikou Pokud bude zadání malinko pozměněné, vţdy budete informování vyučujícím jak postupovat

103 Návrhové kreslení a tvorba vlastních návrhů a účesů Součástí kaţdé kadeřnické práce je vlastní tvorba. Ne vţdycky a vlastně i málokdy, tvoříme účes, který převratně změní módu, ale kaţdý účes, který provedeme, vychází z přání zákaznice, vlastního návrhu a současné módy. Kaţdá kadeřnice se ve vlastní praxi setkává s poradenskou sluţbou. Z odborných předmětŧ uţ víte, jak a co všechno byste v poradenské sluţbě mohli provozovat, čím ji vybavit. Dalším předpokladem pro správnou poradenskou sluţbu je znalost technologických postupŧ a vlastní tvořivost a fantazie Pro zopakování a přípravu k vlastní návrhové tvorbě si společně zopakujme to co je nutné při tvorbě účesŧ a návrhŧ znát a plně vyuţívat

104 Tvar hlavy a obličeje tvar hlavy a obličeje se skládá ze základních geometrických tvarŧ k následujícím tvarŧm obličeje přiřaď účes který je vhodný a nevhodný a napiš správný tvar : tvar... tvar.. tvar. tvar. tvar

105 Brada nos uši a tvar hlavy při tvorbě účesŧ je nutné přihlédnout na tvar uší, nosu a brady přiřaď vhodný a nevhodný tvar s přihlédnutím na tvar hlavy, brady, nosu a uší

106 Tvar těla a účesu tvar účesu by měl ladit s tvarem těla objemný účes zdŧrazní malé a podsadité tělo dlouhé tělo se vysokým účesem ještě prodlouţí pozorně si prohlédni následující příklady a urči správný a špatný tvar účesu s přihlédnutím k tvaru hlavy a postavě Typy zákaznic kaţdý účes se vytváří individuálně měl by vystihovat charakter a povahu a osobnost zákazníka účes by se měl přizpŧsobit i oděvu při tvorbě účesu by se mělo přihlíţet k tělesné výšce a tvaru těla podle současného vkusu se soudí, ţe ideální proporce jsou 7 8 délek hlavy významnou roli v postavě zákaznice hraje vhodně zvolený oděv v kombinaci s účesem a tvarem hlavy k následujícím oděvŧm přiřaď správnou kombinaci o o o o o o o letní denní šaty pracovní oděv zimní vycházkový oděv podzimní vycházkový oděv večerní šaty domácí oděv denní nositelný oděv

107 Barevná typologie - opakování z odborného výcviku a odborných předmětů Pro určení barevného typu se díváme na vnitřní stranu. a podle posouzení barvy mŧţeme určit barevný typ Výrazně nám mŧţe pomoci barva očí a přírodní barva vlasŧ

108 Barevné typy Teplé barevné typy jarní typ Charakteristika:.... Pleť :. Vlasy :... Oči :.. Vhodné barvy.. Nevhodné barvy :.. Barva šperkŧ : zlatá X stříbrná Barevná paleta jarního typu

109 podzimní typ Charakteristika:.... Pleť :. Vlasy :... Oči :.. Vhodné barvy.. Nevhodné barvy :.. Barva šperkŧ : zlatá X stříbrná Barevná paleta podzimního typu

110 Studené barevné typy C) letní typ Charakteristika:.... Pleť :. Vlasy :... Oči :.. Vhodné barvy.. Nevhodné barvy :.. Barva šperkŧ : zlatá X stříbrná Barevná paleta letního typu

111 D) zimní typ Charakteristika:.... Pleť :. Vlasy :... Oči :.. Vhodné barvy.. Nevhodné barvy :.. Barva šperkŧ : zlatá X stříbrná Barevná paleta zimního typu A) KULTURA ZÁB VĚDA MÓDA SPORT FORUM PŘIHLÁSIT

112 Vlastní návrhové kreslení Zadání denní účes s barevnou změnou Popis zákaznice Věk: let Tvar obličeje a hlavy : čtverec Délka vlasů: 20 25cm Barva vlasů: přírodní barva vlasŧ 7 ( 4cm odrostlé), chemická barva vlasŧ - provedený světlý melír ve výšce se zlatým nádechem Výška a postava: 170cm štíhlé postavy Barevný typ: letní Zaměstnání: studentka VŠ, brigádně hosteska, Zájmy, záliby: sport - tenis, divadlo, kino, společenské akce s přáteli Vady: mastné vlasy Úkol - přání zákaznice Přání zákaznice a vlastní práce vlasy ve spodních délkách příliš nezkracovat ( jen to co je nutné pro udrţení zdravého vzhledu vlasŧ) ve vrchních partiích nechá na vašem zváţení dŧleţitá je praktičnost, módnost, slušivost, moţnost obměny konečné úpravy barevná změna - libovolná navrhni a nakresli střih a barvu podle zadaných kriterii zpracuj písemné technologické postupy práce včetně schématických nákresŧ prováděného střihu navrhni oděv vhodný pro běţné denní nošení k charakteru zákaznice (oděv vhodný do školy)

113 Zadání denní účes s přihlédnutím k věku a postavě zákaznice Popis zákaznice Věk: let Tvar obličeje a hlavy : kruh Délka vlasů: cm Barva vlasů: přírodní barva vlasŧ 5 ( 2 cm odrostlé), chemická barva vlasŧ - hloubka 4, barevný směr červeno hnědý procenta šedivosti % Výška a postava: 165cm ploštíhlé postavy Barevný typ: jarní Zaměstnání: učitelka ZŠ Zájmy, záliby: divadlo, četba, procházky se psem, Vady: suché lupy Zvláštnosti : brýle (pouze na čtení) Úkol - přání zákaznice Přání zákaznice, vlastní práce vlasy okolo uší zkrátit a uši obstřihnou popř. doporučit asymetrii barevná změna ţádná - zanechat barvu jaká je, jen dobarvit odrostlé vlasy popř. do přední partie ( ofina) provést barevné odlišení zákaznice si není jistá jakou barvou - doporučit - navrhnout poţadavky: snadná úprava, módnost, upravenost navrhni a nakresli střih a barvu podle zadaných kriterii zpracuj písemné technologické postupy práce včetně schématických nákresŧ prováděného střihu navrhni oděv vhodný pro běţné denní nošení k charakteru zákaznice (oděv vhodný na časté vycházky se psem - park, příroda )

114 Zadání pánský účes I. Popis zákazníka Věk: let Tvar obličeje a hlavy : ovál Délka vlasů: cm Barva vlasů: přírodní barva vlasŧ 5,chemická barva vlasŧ - ţádná procenta šedivosti do 10% v oblasti spánkové partie Výška a postava: 185cm sportovní postavy Barevný typ: zimní Zaměstnání: stavebnictví - stavební dozor Zájmy, záliby: sport - fotbal, tenis, hokej, posilovna, domácí práce, kino, společnost - diskokéky Vady: lupy Zvláštnosti - brýle II. Úkol - přání zákazníka Přání zákazníka, vlastní práce střih zcela záleţeí na tvojí fantazii popřípadě doporuč libovolnou barevnou změnu poţadavek zákazníka : lehká úprava,módnost,slušivost s přihlédnutím k brýlím navrhni a nakresli střih a barvu podle zadaných kriterii zpracuj písemné technologické postupy práce včetně schématických nákresŧ prováděného střihu navrhni oděv vhodný pro běţné nošení k charakteru zákazníka (oděv vhodný do společnosti - diskotéka )

115 Zadání Nevěsta I. Popis zákaznice Věk: 30 let Tvar obličeje a hlavy : ovál Délka vlasů: cm, vlnité Barva vlasů: přírodní barva vlasŧ 6 ( 2 cm odrostlé) chemická barva vlasŧ - hloubka 6, barevný směr popelavě hnědý + světlý platinový melír po celé hlavě, procenta šedivosti 0% Výška a postava: 165cm sportovní postavy Barevný typ: letní Zaměstnání: cukrářka Zájmy, záliby: sport, přítel, cestování, plavání, II. Úkol - přání zákaznice Přání zákaznice : Vlastní práce barevná změna minimální a jen pokud by to bylo nezbytně nutné střih pro úpravu kvality vlasŧ návrh svatebního účesu návrh vhodných svatebních šatŧ návrh líčení tvorba vlastní ozdoby navrhni a nakresli účes, líčení a ozdobu zpracuj písemné technologické postupy navrhni oděv - svatební šaty K této práci dostaneš podrobnější informace u vyučujícího

116 Zadání soutěžní dámský a pánská účes Tento úkol je specifický dostaneš pouze kritéria soutěţe a modelku a modela si zvolíš sama podle sebe Musíš ovšem dodrţet kritéria zadání Pánská kategorie moderní účes s názvem "Páni kluci" (účes vhodný pro současného mladého muţe, doplněný o HAIR TATOO), vlasy před soutěţí dlouhé nahoře minimálně 8cm okolo uší minimálně 2cm barva vlasŧ libovolná zpŧsob práce libovolný hair-tatoo provedeno elektrickým strojkem, dle vlastního návrhu zákaz pouţívání neonových barev Dámský módní účes "Ofina, brána elegance" (účes v souladu s moderními trendy, kde dominantním prvkem bude ofina) vlasy před soutěţí min. 20cm barva vlasŧ libovolná zpŧsob práce libovolný zákaz pouţívání elektrického strojku a neonových barev Úkol navrhni a nakresli oba soutěţní účesy postupuj podle zadání navrhni a nakresli oblečení podle zvoleného tématu zvlášť nakresli hair tatoo prováděné u pánské kategorie

117 Zadání Fantazijní účes I. Popis zákaznice Věk: 40 let Tvar obličeje a hlavy : trojúhelník stojící na špičce Délka vlasů: 30 cm, Barva vlasů: přírodní barva vlasŧ 3 ( 0 cm odrostlé) chemická barva vlasŧ - hloubka 2, barevný směr fialový + v horní partii výrazné rŧţové prameny procenta šedivosti 0% Výška a postava: 165cm štíhlé plné postavy Barevný typ: zimní Zaměstnání: účetní Zájmy, záliby: děti, cestování, četba Vady: ---- II. Úkol - přání zákaznice Přání zákaznice, vlastní práce zákaznice se zcela nechá ve tvých rukou zpracuj návrh, který bude obsahovat o barevnou změnu o návrh tvaru účesu o schématické znázornění střihu o navrhni zákaznici dva kusy oděvu o pro společenskou příleţitost o pracovní příleţitost

118 Závěrem Jen pár slov závěrem. Pracovní sešit, který právě zavíráte vás dovedl aţ na konec vašeho učení. Nyní stojíte na konci vašeho studia před závěrečnými zkouškami. Ukáţete to, čemu jste se plně věnovali celé tři roky vašeho studia. I u závěrečné zkoušky vyuţijete znalosti a dovednosti, které jste získali v tomto pracovním sešitě. Během přípravy k závěrečné zkoušce vyuţijete informace z tohoto pracovního sešitu. Přeji vám mnoho úspěchŧ u skládání závěrečné zkoušky a také během vaší další praxe jako odborníka

119 Přílohy pracovního sešitu Obsah příloh Příloha č. 1 - Normalizované písmo Příloha č. 2 - Uvolňovací cviky Příloha č. 3 - Stuhy Příloha č. 4 - Vlasový dílec s kladenou vlnou Příloha č. 5 - Vlasová lokna a výduť Příloha č Detail oka Příloha č. 7 - Detail nosu Příloha č. 8 - Detail rtu Příloha č. 9 - Detail ucha Příloha č Detail obličeje Příloha č Rozdíly a detaily kresby obličeje muţe, ţeny a dítěte Příloha č Schématické znázornění střihŧ pánských, dámských a dětských Příloha č Jednoduché účesy pánské, dámské a dětské Příloha č Historické účesy

120 Příloha č. 1 Normalizovaní písmo

121 Příloha č. 2 Uvolňovací cviky

122 Příloha č. 3 Stuhy

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 33 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Programy, vhodné pro kreslení obrázků jsou Photoshop nebo Gimp. Nebudu zde popisovat, jak přesně nástroje těchto programů fungují. To lze

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Maturitní témata ústní profilová zkouška školní rok 2014/2015 Technologické postupy a Nauka o vlasech 1. a) Pracoviště kadeřnice - dělení provozoven; osvětlení, vytápění, větrání a vnitřní vybavení kadeřnické

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost majetek, vlastnictví a hospodaření TÉMA: Druhy rozpočtu ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 10 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 7. POČET ŽÁKŮ: cca

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více