NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne strana 1 textová část

2 Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115) ve výši Celkové zdroje ve výši Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje Financování (pol.8124) ve výši Celkové výdaje rozpočtu včetně pol.8124 (uhrazené splátky půjčených prostředků) ve výši ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem Příjmy Výdaje Financování ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Třída 8 Financování celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč strana 2 textová část

3 Návrh rozpočtu sociálního fondu 2013 Rozpočtová skladba návrh rozpočtu 2013 údaje v tis. Kč 1. Tvorba fondu 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva Zaměstnanci místní správy Pečovatelky Městská policie Městské lesy Limity mzdových prostředků celkem 1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%) 1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 2. převod finančních prostředků SF z r.2012 k použití v roce čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky kultura, sport 3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu) 3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp Čerpání fondu celkem ,0% strana 3 textová část

4 Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má město finanční vztah. Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové funkční třídění), u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhové třídění) a u nich je uvedena textová charakteristika upřesňující příjem nebo výdaj. Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu. Rozpočet na rok 2013 je navržen jako přebytkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,- Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu. Příjmy 2013 Třída 1 Daňové příjmy rozpočet ,- Kč. Celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč. Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z předpokladu Ministerstva financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok Výpočty pro město Bechyně vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu na rok 2013, počet obyvatel a rozloha odpovídá údajům uvedeným ve vyhlášce č. 281/2012 Sb. Počet žáků kopíruje data z výpočtů Ministerstva financí zveřejněných na konci srpna Jde o údaje k 30. září 2011, které se pravděpodobně objeví rovněž v připravované vyhlášce účinné od ledna Danové příjmy jsou na základě shora popsaných propočtů navrženy do rozpočtu na rok 2013 takto: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,- Kč daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,- Kč daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ,- Kč daň z příjmu právnických osob ,- Kč daň z přidané hodnoty ,- Kč Další rozpočtované daňové příjmy: daň z nemovitosti ,- Kč daň z příjmu právnických osob za obce ,- Kč Daň z příjmu právnických osob za obce je rozpočtována ve výši ,- Kč, tato částka je na druhé straně zahrnuta i do výdajů, protože podle současného platného zákona, platí obec daň na svůj účet, viz paragraf 6399 ostatní finanční operace, položka 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Místní a správní poplatky: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ,- Kč poplatek ze psů ,- Kč poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,- Kč poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč odvod výtěžku z provozování loterií ,- Kč odvod z výherních hracích přístrojů ,- Kč správní poplatky ,- Kč strana 4 textová část

5 U poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů došlo ve srovnání s rokem 2012 k nárůstu, neboť roční platba za odpad se navýšila v souladu s obecně závaznou vyhláškou z 500,- Kč na poplatníka na 600,- Kč. Do správních poplatků jsou zahrnuty: správní poplatky svatby ,- Kč správní poplatky rybářské lístky ,- Kč správní poplatky výpisy z katastru nemovitostí ,- Kč správní poplatky výstavba a ŽP ,- Kč správní poplatky výherní hrací přístroje ,- Kč správní poplatky evidence obyvatel, ověřování ,- Kč správní poplatky výpis z rejstříku trestů 6.000,- Kč. Třída 2 Nedaňové příjmy navržený rozpočet ,- Kč. Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z prodeje knih, brožur o Bechyni jsou plánovány ve výši ,- Kč. Příjmy z pokut spojené s činností stavebního úřadu ,- Kč. Příjmy z parkovacích automatů na náměstí T. G. Masaryka a parkovací karty jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Nedaňové příjmy zahrnují rovněž příjmy z pronájmu majetku: pronájem vodohospodářského majetku: vodárenská infrastruktura, veřejné vodovody, zdroje pitné vody ,- Kč, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod ,- Kč. Pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši ,- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků ve výši ,- Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši ,- Kč. Největší objem finančních prostředků je rozpočtován na paragrafu bytové hospodářství. Nájemné bytových prostor je plánováno ve výši ,- Kč, příjem za služby je předpokládán ve výši ,- Kč, ve srovnání s rokem 2012 dochází k poklesu nájemného, neboť od roku 2013 budou založena jednotlivá společenství vlastníků bytových jednotek a i díky prodeji dalších bytových jednotek dojde ke vzniku dalších SVJ a v návaznosti na to bude i nižší příjem z pronájmu. Příjmy za úhradu neinvestičních nákladů v Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 pro děti zaměstnanců LAUFEN CZ, s.r.o. ve výši ,- Kč. Příjmy za reklamy vyhlašované v bechyňském městském rozhlasu ,- Kč. Příjmy za reklamu uveřejňovanou v Městském zpravodaji ,- Kč. Příjmy ze soutěžních cen na plese města ,- Kč. Příjmy za úhradu služeb a energií na stadionu ve výši ,- Kč. Příjem za služby z nebytových prostor ,- Kč. Příjmy z pronájmu hrobových míst a služby ve výši ,- Kč. Příjmy za věcná břemena ,- Kč, za domovní čísla ve výši 1.000,- Kč, za služby na komunálních službách např. reklamu, veřejné záchodky, odchyt psů ve výši ,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu ,- Kč. Příjmy za tříděné odpady ,- Kč. Příjmy za pečovatelskou službu ,- Kč. Pokuty vybírané bechyňskou městskou policií ,- Kč. Pokuty za přestupky uložené odborem vnitřních a sociálních věcí ve výši ,- Kč. Ostatní služby na činnosti místní správy ,- Kč, jedná se o kopírování, vyhledání v archivu, vedení účetnictví pro městem zřízené příspěvkové organizace (základní školy, mateřskou školu), vedení mzdové agendy pro lékařskou službu první pomoci. Příjmy z úroků ,- Kč. strana 5 textová část

6 Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet ,- Kč. Prodeje bytů na sídlišti Na Libuši navržený rozpočet ,- Kč. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet ,- Kč. Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je rozpočtován v celkové výši ,- Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy. Do rozpočtu pro rok 2013 je zahrnutý příspěvek ve výši ,- Kč v souladu se uzavřenými Dohodami o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.cta-vn- 29/2012 č.projektu CZ.1.04/2.1.00/ a č.cta-vn-28/2012 č.projektu CZ.1.04/2.1.00/ Příspěvek na školství již nebude od roku 2013 prostřednictvím dotace (transferu) poskytován. Finanční prostředky na školství by měly být od roku 2013 zahrnuty do daňových příjmů. Neinvestiční přijaté transfery od obcí již nejsou na rok 2013 rozpočtovány. Příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů za plnění povinné školní docházky dětí z okolních obcí do škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy je zrušen. Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč. Výdaje 2013 Třída 5 - Běžné výdaje - navrhovaný rozpočet ,- Kč podpora ostatních produkčních činností: ,- Kč: výdaje související s činností městských lesů Bechyně cestovní ruch: ,- Kč : ,- Kč dálkový naváděcí systém, ,- Kč výdaje související s cestovním ruchem, propagační akce, informační tabule a mapy, propagační materiál, letáky, stránky, 3.000,- Kč pronájem sálu na veletrhu cestovních ruchu, ,- Kč městský informační systém silnice : ,- Kč : ,- Kč materiál, ,- Kč technické služby, údržba a čištění komunikací, ,- Kč dovoz materiálu, technická obnova komunálních komunikací atp., ,- Kč opravy místních komunikací, ,- Kč oprava cesty Větrov Senožaty, ,- Kč oprava místní komunikace ve Hvožďanech od č.p.28 do č.p ostatní záležitosti pozemních komunikací : chodníky : ,- Kč : ,- Kč materiál, ,- Kč dovoz materiálu, údržba odstavných ploch, parkovišť, ,- Kč technické služby, údržba a čištění chodníků, ,- Kč opravy chodníků, 5.900,- Kč příspěvek Nadaci Jihočeské cyklostezky, ,- Kč čištění stok okolo obecních cest ve Hvožďanech ostatní záležitosti v silniční dopravě: ,- Kč: materiál, služby, údržba, opravy dopravního značení. strana 6 textová část

7 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: ,- Kč: ,- Kč materiál koše, kanalizační vpusti atd., ,- Kč čištění a údržba kanalizace a vpustí, ,- Kč opravy a údržba kanalizace a vpustí, ,- Kč oprava kanalizace Hliník v Senožatech předškolní zařízení : ,- Kč ,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši ,- Kč výměna podlahové krytiny v kuchyni mateřské školy základní školy: ,- Kč ,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Bechyně, Libušina ,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Bechyně, Školní ,- Kč výměna oken v Základní škole Bechyně, Školní 293 v 1. pavilonu střední odborné školy:10.000,- Kč finanční příspěvek Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni divadelní činnost: 4.000,- Kč finanční příspěvek na divadelní činnost hudební činnost: ,- Kč finanční dary fyzických osobám, které mají založeny hudební skupiny na jejich činnost a hudební akce filmová tvorba, distribuce, kina : ,- Kč: 5.000,- Kč materiál, ,- Kč revize, služby v bechyňském kině, ,- Kč, opravy technického zařízení v kině, ,- Kč příspěvek na provoz Kina v Bechyni panu Zdeňku Novákovi ostatní záležitosti kultury: ,- Kč: ,- Kč dohoda vedení kroniky, 3.000,- Kč materiál, ,- Kč kulturní akce, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit, vedení obecní kroniky, 300,- Kč cestovní náhrady zachování a obnova kulturních památek: ,- Kč ,-Kč MATANA - obnova omítek ohradní zdi židovského hřbitova, 2.etapa Program regenerace, ,- Kč Římskokatolická farnost Bechyně příspěvek na obnovu horního patra věže pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: ,- Kč: ,- Kč materiál, služby, opravy a údržba pamětních míst, pamětních desek, kapliček, čestných hrobů, ,- Kč obnova kapličky na návsi ve Hvožďanech rozhlas a televize : ,- Kč revize, běžná údržba a opravy místního rozhlasu ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : ,- Kč: 5.000,- Kč materiál na Městský zpravodaj, ,- Kč tisk a služby spojené s vydáním Městského zpravodaje zájmová činnost v kultuře: ,- Kč ,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního střediska města Bechyně zahrnuje provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: ,- Kč: ,- Kč zahrnuje výdaje na činnost sborů pro občanské záležitosti vítání nových občánků, životní jubilea, strana 7 textová část

8 zlaté svatby, ukončení studia v základní škole atp ,- Kč vánoční posezení s důchodci, ,- Kč 9. ples města Bechyně, který se koná 19.ledna 2013, ,- Kč setkání rodáků v Senožatech sportovní zařízení v majetku obce : ,-Kč náklady spojené s provozem stadionu včetně bazénu, ,- Kč ostatní osobní výdaje dohody minigolf, ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění, ,- Kč doplnění herních prvků na dětské hřiště na stadionu, ,-Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek, ,- Kč materiál, ,- Kč elektrická energie a vodné, stočné, ,- Kč pohonné hmoty, ,- Kč mandátní odměna za správu stadionu, ,- Kč služby, revize, odvoz odpadu, údržba zeleně, ,- Kč oprava budovy tenisu, ,- Kč opravy a údržba stadionu, ,- Kč opravy a údržba bazénu, ,- Kč ostatní neinvestiční výdaje ostatní tělovýchovná činnost : ,- Kč: 3.500,- Kč nájemné za hřiště ve Hvožďanech, 3.000,-Kč elektrická energie a ,- Kč údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech, 2.000,- Kč věcné dary k soutěžím, ,- Kč podpora a příspěvky sportovním oddílům, sdružením na sportovní aktivity, činnost, soutěže, ,- Kč dary fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže, ,- Kč finanční příspěvek FC Bechyně využití volného času dětí a mládeže : ,- Kč: ,- Kč písek a ostatní materiál na dětská hřiště, ,- Kč materiál na opravu herních prvků na dětská hřiště, ,- Kč příspěvky organizacím, sdružením pořádajícím akce pro děti a mládež na soutěže a činnost, 1.000,- Kč pohonné hmoty, ,- Kč služby, údržba a opravy dětských hřišť lékařská služba první pomoci : ,- Kč: ,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu ,- Kč neinvestiční příspěvek na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně bytové hospodářství : ,- Kč Správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována v běžných výdajích ve výši ,- Kč, včetně rekonstrukce bytových jednotek tzn. kapitálových výdajů ( ,- Kč) činí ,- Kč a je rozlišena organizačním členěním 503 : materiál - vchodové dveře do bytů, podlahové krytiny, el.bojlery, atp ,- Kč služby pošt - poštovné, SIPO ,- Kč právní pomoc - JUDr. Šedivý (právní pomoc výběr neuhrazeného nájmu soudní cestou) ,- Kč nákup ostatních služeb celkem ,- Kč z toho: mandátní odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez DPH za bytovou jednotku měsíčně, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení privatizovaných bytů je 607, odměna činí vč. 20 % DPH ,- Kč (v případě DPH se sazbou 21% ,- Kč) vyúčtování služeb ,- Kč deratizace, dezinfekce, dezinsekce ,- Kč servis a odečty vodoměrů ,- Kč zákonné revize elektrických rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a hromosvodů ,- Kč příspěvky pro SVJ společenství vlastníků bytových jednotek ,- Kč nákup kolků soudní poplatky ,- Kč strana 8 textová část

9 opravy a udržování celkem: ,- Kč z toho: vodoinstalatérské práce - výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, apod., opravy rozvodů teplé a studené vody ,- Kč topenářské práce v domech a bytech výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů ,- Kč zednické a obkladačské práce ,- Kč elektroinstalační práce - odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů ,- Kč opravy a údržba bytových jednotek zahrnuje práce elektroinstalační, opravy stoupačkových rozvodů, malířské a natěračské práce, truhlářské a zámečnické práce ,- Kč opravy střešních krytin, oplechování střech, okapy atp ,- Kč rezerva na havárie ,- Kč ostatní opravy a údržba bytového fondu ,- Kč Úhrady služeb v bytových domech - navržený rozpočet ve výši ,- Kč a jsou rozlišeny organizačním členěním 504 studená voda ,- Kč teplo ,- Kč elektrická energie ,- Kč teplá voda ,-Kč služby telekomunikací ,- Kč Ostatní služby ,- Kč (např.výtahy, komíny, STA, úklid) Přeplatky služeb za rok ,- Kč Bez organizačního členění je rozpočtováno ,- Kč. Jedná se o výdaje spojené s prodejem bytových jednotek, mandátní odměna za prodeje bytových jednotek ,- Kč, nákup kolků ,- Kč, platba daně z převodu nemovitosti ,- Kč nebytové hospodářství : ,- Kč: výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, 5.000,- Kč materiál, ,- Kč služby, revize, ,- Kč vodné, stočné, ,- Kč elektrická energie, ,- Kč mandátní odměna za správu nebytových prostor, ,- Kč úhrada za přeplatky za služby za rok 2012, 1.000,- Kč správní poplatek, ,- Kč opravy a údržba nebytových prostor, ,- Kč oprava nebytového prostoru bývalé školy ve Hvožďanech veřejné osvětlení : ,- Kč: ,- Kč slavnostní vánoční osvětlení, ,- Kč nákup materiálu zářivky, výbojky atd., ,- Kč elektrická energie, ,- Kč instalace a demontáž vánočního osvětlení, ,- Kč revize veřejného osvětlení, ostatní služby, ,- Kč opravy a údržba veřejného osvětlení pohřebnictví : ,- Kč: 3.000,- Kč materiál, 9.000,- Kč studená voda, ,- Kč správa hrobových míst a údržba hřbitova, ,- Kč likvidace opuštěných hrobových míst, ,-Kč starý hřbitov terénní úpravy, výsadba, informační tabule, ,- Kč odvoz odpadu, úprava terénu, dovoz zeminy, prořez stromů na novém hřbitově, ,- Kč opravy na hřbitově včetně oprav a vymalování smuteční kaple komunální služby a územní rozvoj j.n. : ,- Kč: výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem, ,- Kč dohody o provedení práce, ,- Kč nákup drobného majetku, ,- Kč, úroky z úvěrů na akci rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka 1. a 2. etapa ve výši ,- Kč, ,- Kč studená voda, ,- Kč elektrická energie, 5.000,- Kč nájemné za pozemky, ,- Kč opravy a údržba ve Hvožďanech a Senožatech v souladu s plány osadních výborů, strana 9 textová část

10 70.000,- Kč opravy a údržba městského majetku (např.kašna, lávky), 2.000,- Kč opravy vývěsních skříněk, ,- Kč provoz veřejných záchodků, ,- Kč plošná deratizace, ,- Kč údržba mapového díla, pořízení nových dat, aktualizace dat, GIS, posudky, zeměměřičské, geodetické práce, zhotovení geometrického plánu U Studen, ,- Kč měření hluku na náměstí 2. etapa, 2.000,- Kč nákup kolků, ,- Kč platba daně z nemovitosti popř. platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky, ,- Kč členské příspěvky sdružením, kde je město členem sběr a svoz nebezpečných odpadů : ,- Kč: odvoz a likvidace nebezpečného odpadu - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky atp sběr a svoz komunálních odpadů: ,- Kč: ,- Kč odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických osob, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, ,- Kč vyvážení odpadkových košů v obci ,- Kč odpadkové koše, 5.000,- Kč pytle, ostatní materiál, ,- Kč opravy a údržba prevence vzniku odpadů: ,- Kč svoz separovaného odpadu ostatní nakládání s odpady : ,- Kč: ,- Kč monitoring skládky v Senožatech a kontrola filtru, ,- Kč provoz sběrného dvora, ,- Kč likvidace černých skládek, ,- Kč měření a ostatní služby v odpadovém hospodářství péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : ,- Kč: ,- Kč výdaje spojené s údržbou městských zelených ploch, parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, ,- Kč sekání skládky, ,- Kč kácení stromů Na Libuši, ,- Kč oprava nádob na zeleň, ,- Kč dohody o údržbě veřejné zeleně, ,- Kč materiál na výsadbu, hnojení, postřik, ,- Kč dřevěné květináče sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ,- Kč : mimořádný finanční příspěvek popř. služba k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: ,- Kč: ,- Kč plat pečovatelek, ,- Kč dohody s pomocnými pečovatelkami, ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění, ,- Kč pohonné hmoty, ,- Kč materiál, 1.000,- Kč léky, 6.000,- Kč ochranné pomůcky, ,- Kč zákonné a havarijní pojištění auta, 5.000,- Kč školení, ,- Kč opravy auta pro pečovatelskou službu a další drobné opravy v DPS, ,- Kč náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, teplou vodu, ,- Kč telefonní poplatky, ,- Kč nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, ,- Kč ostatní služby v DPS např. výtah, úklid, 1.000,- Kč cestovné, 5.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: ,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením, popř. fyzickým osobám, např. Svazu tělesně postižených ochrana obyvatelstva: ,- Kč: rezerva na zabezpečení krizových opatření. strana 10 textová část

11 5311 bezpečnost a veřejný pořádek: ,- Kč: Městská policie v Bechyni ,- Kč platy městských strážníků, 8.000,- Kč dohody strážci přechodů, ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ,- Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ,- Kč ochranné pomůcky, 1.000,- léky, zdravotnický materiál, ,- Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, ,- Kč materiál, ,- Kč vodné, stočné, ,- Kč elektrická energie, 300,- Kč služby pošt, ,- telekomunikační poplatky, ,- Kč pronájem zařízení na měření rychlosti a střelnice, ,- Kč školení, 5.000,- Kč ostatní služby, ,- Kč opravy, ,- Kč programové vybavení, 3.000,- Kč cestovné, 3.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci požární ochrana dobrovolná část : ,- Kč podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem, z toho: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bechyně ,- Kč (organizační členění 320) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Senožaty ,- Kč (organizační členění 321) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hvožďany ,- Kč (organizační členění 322) zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, potraviny, materiál, ochranné pomůcky, oděv, obuv, brožury, pohonné hmoty a maziva, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, služby telekomunikací, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky, ostatní služby, dary obyvatelstvu, finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Bechyně zastupitelstva obcí: ,- Kč: činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, 5.000,- Kč refundace, ,- Kč odměny členů zastupitelstva obce, ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ,- Kč dary obyvatelstvu - ocenění práce pro město, 1.000,- Kč pojištění při služebních cestách, ,- Kč cestovné, ,- Kč pohoštění, 6.000,- Kč školení, 4.000,- Kč konference, ,- Kč služby telekomunikací, 2.000,- Kč ostatní služby činnost místní správy: ,- Kč, vlastní správní činnost města, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, dále výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu, výdaje na obřadní síň: platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- Kč ostatní osobní výdaje ,- Kč povinné pojistné na sociální zab. a zdravot. pojištění ,- Kč povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Kč ochranné pomůcky 5.000,- Kč léky a zdravotnický materiál 2.000,- Kč knihy, tisk ,- Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Kč (nákup výpočetní techniky - 5 ks počítače ,- Kč, 3 ks monitory ,- Kč, firewall ,- Kč, ostatní výpočetní technika ,- Kč, ostatní drobný dlouhodobý majetek ,- Kč) nákup materiálu ,- Kč energie (voda, plyn, elektrická energie) ,- Kč pohonné hmoty ,- Kč služby pošt ,- Kč služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Kč služby peněžních ústavů ,- Kč konzultační, poradenské a právní služby ,- Kč služby školení a vzdělávání ,- Kč strana 11 textová část

12 nákup ostatních služeb ,- Kč (nejvyšší částka ze služeb ,- Kč je za služby spojené s výpočetní technikou, řešitelské servisy, SW, komponenty do PC a zařízení, informační technologie, ostatní výdaje jsou např. příspěvek na stravné, vazba zápisů rady a zastupitelstva, poplatek za rozhlas a televizi, praní prádla, revize, znalecké posudky, parkovné, ostraha radnice, čištění odpadů, STK a emise, mytí aut, skenování, kopírování) nákup ostatních služeb ,- Kč (příspěvky ze sociálního fondu stravné, kultura) opravy a udržování ,- Kč opravy a udržování obřadní síň ,- Kč programové vybavení ,- Kč pohoštění ,- Kč cestovné ,- Kč účastnické poplatky za konference 3.000,- Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,- Kč odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postiž ,- Kč neinvestiční transfery neziskovým a podobným org ,- Kč nákup kolků 1.000,- Kč platby daní a poplatků 2.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci ,- Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,- Kč (příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, výročí 50 let, první odchod do důchodu) 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací: ,- Kč bankovní poplatky pojištění funkčně nespecifikované: ,- Kč souhrnné pojistné za majetek města (např. živel, krádeže, odpovědnost) ostatní finanční operace: ,- Kč: ,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2012 tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, ,- Kč platba daně z přidané hodnoty za město Bechyně finanční vypořádání minulých let: ,- Kč: výdaje spojené s finančním vypořádáním roku 2012: přípravná fáze na volby prezidenta České republiky, UZ 98008: ,- Kč volby do zastupitelstev krajů, UZ 98193: ,40 Kč, (zaokrouhleno ,- Kč) ostatní činnosti j.n.: ,- Kč: ,- Kč transfer sdružení Bechyňsko, 5.000,- Kč náhrady škod fyzickým osobám, 5.000,- Kč ostatní neinvestiční výdaje. Běžné výdaje celkem ,- Kč Třída 6 - Kapitálové výdaje - navrhovaný rozpočet ,- Kč. Kapitálové výdaje jsou navrženy do rozpočtu pro rok 2013 následovně: Dlouhodobý nehmotný majetek: změna č.1 stávajícího územního plánu obce Bechyně ,- Kč ,- Kč strana 12 textová část

13 Dlouhodobý hmotný majetek: ,- Kč Projektová dokumentace komunikací a veřejného osvětlení Křižíkova vilová čtvrť ,- Kč Stavební úpravy veřejných ploch včetně parkoviště u č.p Písecká ulice ,- Kč Projektová dokumentace prováděcí dopravní řešení sídliště Písecká ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravní řešení sídliště Obránců míru II.etapa ,- Kč Projektová dokumentace prováděcí dopravní řešení na sídlišti Obránců míru II.etapa ,- Kč Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný vodovodní řád, stavební práce, řízení projektu, organizace zadávacího řízení, autorský dozor, technický dozor ,- Kč Projektová dokumentace kanalizace a vodovodu sídliště 5.května 2. etapa ,- Kč Projektová dokumentace kanalizace a vodovodu Křižíkova vilová čtvrť ,- Kč Projektová dokum. kanalizační stoka B1, Hvožďany, II.etapa ,- Kč Kanalizační stoka B1, Hvožďany, II.etapa stavební práce ,- Kč Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vzduchotechnika v kuchyni ,- Kč Základní škola Bechyně, Školní investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím konvektomat ,- Kč regenerátor jídel včetně příslušenství ,- Kč Repasovaná digitální technologie do Kina Bechyně ,- Kč Kulturní středisko města Bechyně - rekonstrukce vzduchotechniky ,- Kč - mobilní zastřešení s pódiem ,- Kč - dokončení tvorby stálé expozice Městského muzea Bechyně ,- Kč Rekonstrukce bytových jednotek ,- Kč Náměstí T.G.Masaryka rekonstrukce II.etapa stavební práce ,- Kč Projektová dokumentace revize náměstí T.G.Masaryka III.etapa ,- Kč Projektová dokumentace stabilizace svahu nad Plechamrem ,- Kč Projektová dokumentace obnova opěrné zdi v Klášterní ulici ,- Kč Nákup pozemků ,- Kč Sběrný dvůr stavební práce, technický dozor, autorský dozor, administrátor projektu, koordinátor BOZP, měření hluku, kamerový systém ,- Kč Dopravní automobil dodávka mikrobus 1+8 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bechyně ,- Kč Automobil pro městský úřad ,- Kč Aktivní prvky počítačové sítě pro městský úřad ,- Kč Obřadní síň plynová přípojka a změna otopného systému ,- Kč Třída 8 Financování je do rozpočtu pro rok 2013 rozpočtována takto: ,- Kč a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok strana 13 textová část

14 Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je rozpočtována ve výši ,- Kč, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech. Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků je rozpočtována ve výši ,- Kč, jedná se o splácení úvěrů v souladu se dvěma uzavřenými úvěrovými smlouvami s Českou spořitelnou, a.s.. Úvěrové zatížení města Bechyně včetně půjček Česká spořitelna, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ: Úvěr na akci Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka, 1. etapa Smlouva o úvěru č.10535/11/lcd, č.ev.177/2011-sml je uzavřena na celkovou částku ,- Kč. Úvěr vyčerpán. Zajištění úvěru peněžité závazky klienta vzniklé na základě úvěrové smlouvy nejsou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky. Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,34 % per annum. Celková výše úrokové sazby pro první Období úrokové sazby činí 1,33 % per annum. V roce 2011 k hrazeny úroky ve výši ,- Kč. V roce k hrazeny úroky ve výši ,40 Kč. Úvěr je splatný k měsíční splátky činí ,- Kč, tj. ročně ,- Kč - první splátka úvěru byla zaplacena dne poslední splátka ve výši ,- Kč bude zaplacena dne Stav úvěru k : ,- Kč. Pro rok 2013 jsou splátky úvěru dle smlouvy ev.č.177/2011-sml rozpočtovány ve výši ,- Kč. Česká spořitelna, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ: Úvěr na realizaci stavby Bechyně - rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí - 2. etapa Smlouva o úvěru č.10686/12/lcd, č.ev.136/2012-sml uzavřena na celkovou částku ,- Kč. K vyčerpáno z úvěru: ,96 Kč. Zajištění úvěru peněžité závazky klienta vzniklé na základě úvěrové smlouvy nejsou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky. Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,20 % per annum. K hrazeny úroky ve výši 73,30 Kč. Úvěr je splatný k měsíční splátky činí ,- Kč, tj. ročně ,- Kč - první splátka úvěru bude zaplacena dne poslední splátka ve výši ,- Kč bude zaplacena dne Pro rok 2013 jsou splátky úvěru dle smlouvy ev.č.136/2012-sml rozpočtovány ve výši ,- Kč. zpracovala: Ing. Radka Bosáková V Bechyni Mgr. Jaroslav Matějka starosta strana 14 textová část

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více