právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce 2014. Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat"

Transkript

1

2 právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat na sestavení jakéhosi adresáøe øemeslníkù a rùzných èinností v nejbliím okolí vzela právì od nich samých tedy ikovných lidí provozující své øemeslo. Je to takový bìh na dlouhou tra kdy spoleèným pøáním je, aby si lidé a e jich je ji dost (a to je moc dobøe) váili lidí ve svém nejbliím okolí, co leccos umí a obraceli se na nì se svými potøebami. Mé pøání je, aby lidé opravdu se snaili, tøeba i málem, podpoøit ty, kteøí se rozhodli ivit se tím, co je baví a co hlavnì umí. Vdy toti platí, e lepí výsledek a kvalita je u toho, co èlovìka baví, ne kdy to musí Bìhem uplynulých pár týdnù jsem se osobnì potkal s celou øadou moc pøíjemných lidí a dostal jsem se do míst, kde jsem nikdy nebyl a to jsou kolikrát pár kilometrù vzdálené. Já jsem vdy zmiòoval, e tento, øíkejme tomu vzneenì projekt, není o bruèounech. Ti se tam toti zapsat nikdy nenechají a domnívají se, e vekeré informace jsou dostupné na internetu. A si to myslí. Nerad bych se doèkal doby, kdy aktuální informace budou pøicházet pouze z internetu a tøeba denní tisk v trafice nebude moné zakoupit. Bylo by to smutné a hloupé. Hlavní mylenka je ta, e nás opravdu baví dávat kontakty na lidi, kteøí je na sebe chtìjí nechat uvést. Dalím pøáním je, aby si lidé uvìdomili, e vdy je lepí podpoøit øemeslníka ve svém okolí ne veliký studený supermarket. V tomto je tøeba nai spoleènost hodnì vzdìlávat tedy pokud bude vùbec sama chtít. Toto je troku taková výzva pro rodièe. Ti co u to dìlají, to dobøe vìdí. Na závìr bych chtìl moc podìkovat vem, kteøí jsou v tomto katalogu uvedeni, a se kterými jsem se opravdu setkal osobnì, za jejich pøíjemné jednání. Chtìl bych jim popøát úspìch v jejich èinnosti a pohodu v osobním ivotì. Vdy se budu tìit na setkání s Vámi i v prùbìhu roku. Mìjte se hezky a pøíjemný den. Petr vepe 2

3 Autokola Cykloubytovna Cukrárny a pizzerie Dobrý krámek Drogerie, hraèky, papírnictví Fotoateliéry Hodináøství Kadeønictví Kapely Keramika Knihkupectví Knihvazaèství Kosmetický salón Krejèovství Krmiva pro akvaristiku Manikùra, pedikùra Masáe Mobilní obèerstvení Pekaøství Prodej potravin Prodej krmiv pro zvíøata Restaurace a hospody Rybáøství Øeznictví Vinotéka Výuka cizího jazyka Autodíly a prodejny Autodoprava Autolakovna Autoservis a pneuservis Bytový textil Èalounictví Èistírna odìvù Ekologická likvidace aut Elektroinstalace Instalace vody, plynu, topení Kamenictví Kamnáøství krby Klempíøství Kovoobrábìèství Kvítkonáøství Malíøství natìraèství Odborný lesní hospodáø Opravy televizorù Pilaøská výroba, prodej øeziva Podlahy Pokrývaèství Pracovní potøeby Prodej palivového døeva Pùjèovna lodí Pùjèovna trubkového leení Sádrokartony Servis chlazení Sklenáøství Stavební firmy Strojní èitìní kobercù tukatérství Tesaøství Truhláøství Umìlecký kováø zámeèník Úèetnictví Výkup motocyklù Výroba a prodej Zahradnictví Zámeènické práce Zednické práce Zemìdìlské sluby a obchod 3

4 Pro Vás a Vae mazlíèky prodejna bylinek, kapièek, èajù, koøení, mastièek, dárkových pøedmìtù, olejíèkù, sueného ovoce a zdravé výivy v Nových Hradech. Ve v krásném prostøedí barokní lékárny. Více informací na /apatyka/, tel: Jiøí Bláha, Husova tø. 523/30, kolení øidièù ref.vozidel, kolení profesionálních øidièù, vrácení øidièského oprávnìní po vybodování, kondièní jízdy vech skupin monost platby i na splátky, zkouky pøímo v autokole. Tel , Rudolf Miller tel Výuka a výcvik pro skupiny øidièských oprávnìní A, B, BE, C, CE, T Josef Kápar, Husova 548, Tel , Výuka a výcvik øidièù pro øidièské opravnìní AM, A1, A2, B, B1, B E, T Ivana Kyselová, Husova 548, Tel , www. autoskola kyselova.cz Restaurant penzion Restaurace 85 míst, salonek 30 míst, penzion 55 lùek Pùda plná pohádek. Otevøeno dennì od hod., Trocnovská 112, Tel , ,

5 Pro Vás a Vae mazlíèky jsme výhradním dovozcem Sibiøského cedru z Ruska. Nabízíme: stavba roubenek, prodej palubek, øeziva a výroba nábytku ze Sibiøského cedru. tel: Tìsto na pizzu pøipraveno italským kuchaøem! Monost objednání salonku (i mimo otevírací dobu). Nicola Furioso, Trocnovská 46,, tel , , , Bar PANINOTECA té v Èes. Budìjovicích na okruní v novém zahradnickém centru Ferenèík! Výroba èerstvých cukráøských výrobkù, prodej zákuskù pøímo z výroby. Monost objednávek na svatby, oslavy a rùzné pøíleitosti. Výroba vánoèního cukroví na objednávku. Václav Fabián, Námìstí 207, Tel , , Výroba a prodej cukráøského zboí a zmrzliny. Zhotovení svatebních dortù, výsluek a rautù. Valerie Eliáková Moková Tel , Ludmila Homolková Pekárenská 700, Tel , Èchi kung, jóga, tai èchi, meditace, dechová cvièení, práce ve skupinì, terapie (hudbou, kreslením, pohybem) Centrum u Duhy Anna Dörnerová, Pavel Strýhal Tel , tefanikova 569, Facebook: Centrum u Duhy 5

6 Pro Vás a Vae mazlíèky Lubomír Brùek, Tel zdravé potraviny potraviny bez lepku peèivo s pøírodním kváskem bylinkové èaje Sonnentor Veronika Pokorná tel Jaroslava aludová, Námìstí 66, Tel , wellness studio v Nových Hradech v krásných prostorách ze sibiøského cedru. Nabízíme: manikúra, pedikúra, nehtová modelace, masáe, kosmetika, permanentní prodlouení øas, trvalá na øasy, depilace a cedrové fytosauny (starotibetská procedúra). Husova ul.14, Tel Fotografie a prodej fotozboí Julie Jandová, Nové Mìsto 21, Tel , fotografuji: portrét, rodinný portrét, tìhotenské foto, svatby, módu, spoleèenské a sportovní akce, produkty pro katalogy a e shopy, interiéry, exteriéry co nefotografuji: foto na obèanky, prùkazky, pas Michal Duda, tel

7 Pro Vás a Vae mazlíèky Individuální a skupinové kurzy francouzského jazyka, tlumoèení, pøeklady. Mgr. Radka Kahovcová, Tel , , Kuleèník, fotbálek, ipky Otevírací doba èt, pá, so hod. Stanislav Tul, Tel Blokády páteøe,oetøení horních i dolních konèetin dle meridianù, oetøení Hara, kosmetické a relaxaèní Shiatsu Do, Dornova metoda, reiki I. a II. Stupeò, kanceláøské Shiatsu Pracovní doba Po Pá , hod., sobota, nedìle dle dohody. Pøijedu i k Vám domù. Petra Dvoøáková Dis., Tel , PD. Profesionální servis a dobrá kuchynì je nae doména.zajiujeme vekeré certifikované gastronomické akce jako firemní veèírky, rodinné oslavy, jubilea, výroèí, svatby, kolení, benefice, výlovy. Jan Jabali, Budovatelská 915, Tel , Facebook: Jb catering, Menu cena 70 Kè. Výroba domácích knedlíkù. Monost rozvozu obìdù. Otevírací doba Po Pá hod. So, Ne zavøeno Budovatelská 1009, v domì s peèovatelskou slubou Otevírací doba: Pondìlí, støeda, nedìle zavøeno, úterý , ètvrtek , pátek , sobota , Ludmila Pilsová Tel , 7

8 Pro Vás a Vae mazlíèky Dámské, pánské, dìtské. Spoleèenské a svatební úèesy. Ivana Kudrnová, Námìstí 71, Tel Dámské, pánské, dìtské. Barvení, støihy. Svatební a spoleèenské úèesy. Keratinové oetøení i narovnání vlasù. Poradenství Soòa vejdová, Tel , Pánské, dámské. Chcete mít krásné a zdravé vlasy? Nabízím revoluèní novinku v barvení a péèi o vlasy. Znaèka Maraes, která je zcela bez chemie vlasy obohacuje a jsou krásné a lesklé. Dále se mùete nechat uèesat jak na ples, tak na svatbu. Budu se na Vás tìit! Dámské, pánské, dìtské. Bezbariérový pøístup. Jana Hruková, Hlubocká 615, Tel , Jana Valíèková, 1.máje 777, Tel Jitka Koclíøová Malonty 249, Tel Bohumila Taschnerová, 110 Tel , 8

9 Pro Vás a Vae mazlíèky Úspìná mladá kapela Vám zahraje hudbu vech ánrù pøi slavnostních pøíleitostech, na firemních veèírcích, bálech, maturitních plesech, rautech svatbách, a jiných spoleèenských akcích. Monost výbìru poètu od 3 15 muzikantù dle dané pøíleitosti. Stanislav Trs kapelníktel Karel tancl tel (cover verze známých bigbítových písní let èeské i zahranièní produkce) na Kapela mùe vystoupit buï s max. dvouhodinovým klubovým bluesrockovým autorským programem (mp3 na webu), nebo s ètyøhodinovým cover programen na rùzných dalích akcích. Jaroslav Bartizal, tel Kapela produkující autorský repertoár z pera Jana Matìje Krnínského, který je souèasnì kapelníkem. Parní Wanna se ve svých araních ráda nechává ovlivnit rockem, hard rockem a irským folkrockem. Klubový program je v délce dvou hodin. Ukázky najdete na Bandzone, Facebooku. Lesní sklo z rodinné sklárny, dárkysuvenýry obrazy, sezónní dekorace, výkup starých fotoaparátù a pøísluenství / i pokozených na náhradní díly / Josef Èerný, Husova 151, Jaroslav Bartizal, tel Tel Opravy a pøevazby knih,tisk a vazba Nabízíme: rolletik, lymfoven, diplomových prací, vazba pamìtních knih, myostimulátor, masáe, zábaly, lávové kronik, sbírky zákonù,tøídní knihy, kameny, kosmetické oetøení, èasopisy a noviny, nápojové lístky, alba, permanentní prodluování øas, diáøe, deníky, pouzdra na knihy, dárkové kineziotaping, prodej kosmetiky a krabièky, tisk a vazba vaich knih z elektronické podoby. biuterie. Jana Guteková Nová 14, Provozovna: L Studio DK Metropol Tel , 9 Vìra Bártová: Hluboká u Borovan Tel

10 Pro Vás a Vae mazlíèky Dita Morongová, Trocnovská 55, Tel , Kosmetické oetøení, epilace voskem, prodlouení a zhutìní øas, permanentní make up, masáe, zábaly, lymfodrenáe, nehtová modelá, pedikùra, infrasauna. Miroslava Beranová, Martina Frídová Lidická tø. 2253/106, Tel recepce lidicka.cz Péèe o ple, prodluování øas, líèení, vizáistka Iva Mikulková, tel Manikùra, Pedikùra Ivana Mikulková, tel ulice Branka (bývalý Pekast), paulova.cz Nabídka výukových kurzù jazykù, cvièení i jiných aktivit pro sebevzdìlávání a pøíjemné vyuití volného èasu dospìlých. i skola.html Nabízíme jazykové kurzy NJ, AJ, LJ, dále nejrùznìjí pøednáky, kurzy úèetnictví, daòové evidence a mnoho dalích. Josef Koblasa, Zalinská 550,

11 Pro Vás a Vae mazlíèky Svatby, narozeniny, firemní veèírky, plesy atd. Ivana Vitouková, 211 Tel , Baòkování, reflexní masá plosky nohy, lymfatická terapie, lávové kameny Dagmar Strýhalová tel Stará budova polikliniky 1.patro, Libue Vrbová, Limo, pivo, èaj, kava, nealko, alko, hranolky, párek v rohlíku, bifteky, klobásy, bramboráky atd. Jaroslav Vicány, Tel Tel , (duben øíjen) Po pá a hod. So a , Ne (listopad bøezen) Po pá a hod. So hod. Ne hod. Èerstvé peèivo z vlastní pekárny. Chléb, sladké, slané peèivo. Monost objednávek peèiva pro rùzné oslavy a pøíleitosti. Miroslava Vondrová, Námìstí republiky 45, Martin Putschögl Tel , Tel

12 Pro Vás a Vae mazlíèky Ubytování ve 3 lùkových pokojích + jeden apartmán. Rodinné oslavy, svatby, firemní veèírky aj. Monost obèerstvení vèetnì snídanì, bar. Ubytujeme vechny zájemce nejen s kolem. Alena Køíová, Tel , Ubytování v apartmánech, pronájem zaøízeného pohostinství vèetnì sálu pro rùzné druhy oslav. Ubytování s kapacitou do 30 osob, mist k sezení v sale do 120 osob Alena Tripesová, Tel , Vnitøní vytápìný bazén, sauna, masérna, restaurace, domácí kuchynì Tel , podhradem.cz pod hradem.cz lechtické sídlo uprostøed anglického parku. Restaurace, domácí kuchynì. Tel , laznicky.cz laznicky.cz Prodej smíeného zboí, prodej sudového stáèeného vína. Daniela Zuzáková, Otevírací doba: Po Pá a hod. So hod Tel , Krmiva pro nosnice, kachny, krùty, králíky, grity pro holuby, krmiva pro psy, prodej nosných kuøic CHINEX CZ s.r.o. Vratislav Vlásek, prodejna Tyrovo nábøeí, Tel , 12

13 Pro Vás a Vae mazlíèky Zajitìní kulturních akcí v kulturním domì (oslavy, narozeniny, plesy apod.) Jitka Maternová Tel Teplá jídka po celý den. Svatby, podnikové veèírky, narozeniny a jiné oslavy. Grilování na zahrádce. Otevøeno kadý den vèetnì nedìle. Otevírací doba: Po èt , pá a so hod. Nedìle hod. Kapacita restaurace 120 míst. Dobrovského 72, Tel Restaurace, svatby, narozeniny, firemní veèírky atd. Otevøeno dennì od hod. Tel.: , Prodej uzenin, poráka domácích jateèních zvíøat Josef Erhart, Tel Otevírací doba: ST, ÈT, PÁ hod. Úprava srsti, støíhání drápkù, vytrhávání chloupkù z uí tìpánka Dvoøáková, Tel prùkazové fotografie na poèkání, rodinné, dìtské, portréty. návrh vizitek Marie Vochozková, Námìstí Republiky 43, Nové Hrady Tel , https://www.facebook.com/studio.mari e.marianna 13

14 Pro Vás a Vae mazlíèky Svatební a spoleèenské aty, pánské obleky, dìtské aty Provozovna: Svatojánská 148/I, Tel: Majitelka: Laïka Votrubová Borovany, tel: Monost poøádání rùzných kolení, kurzù a semináøù, apod. v krásné historické budovì bývalé koly z roku 1900 v Bukové u Nových Hradù. Kapacita do 40 míst. Vekeré obèerstvení dle domluvy zajitìno. Monost zajistit technické vybavení místnosti. V pøípadì potøeby vìtího prostoru mono dohodnout vyuití pøilehlého sálu s kapacitou do 150 lidí. Mgr. Zuzana Maternová, tel , skol Alena Pechingerová Kladiny 14, Tel , Soustøedìní volejbal, fotbal,koly v pøírodì, rekreace pro rodiny, firemní veèírky, svatby, ve za pøíznivé ceny. Tel , Dvoulùkové apartmány s kuchyòským koutem a sociálním zaøízením. Velká zahrada s bazénem, pergola, dva venkovní krby. Klidné prostøedí jak pro rodiny s dìtmi, tak pro starí. Tel , Braniovice 36, Øímov Prodej vín sudová, lahvová, pøívlastková, kabinetní, pozdní sbìry, výbìry z hroznù, archivní vína Jaroslav Hegedüs, ikovo námìstí, Tel , 14

15 Pro Vás a Vae mazlíèky Individuální kurzy pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i pokroèilé. Pøíprava studentù k maturitním i jiným zkoukám. Po dohodì je moná i výuka hebrejtiny. RNDr. Eva Dvoøáková, Nádraní 418, Tel , Skupinová, individuélní èi firemní výuka. Pøíprava na jazykové zkouky. Mgr. Jana Bouová, Tel , Náhradní díly, distribuce náhradních dílù Pavel Lemoch, Trocnovská 554, Jaroslav Kopenec, Tel Tel , 15

16 Servis vech vozidel, mìøení 3D geometrie, plnìní klimatizací, pneuservis, diagnostika, èitìní vozidel, montá taných zaøízení s homologací, bìné mechanické a karosáøské práce, nástøik spodkù a dutin. Kamil Veselý, Tel , Odtahová sluba, servis klimatizací, diagnostika, geometrie nápravy, brouení hlav válcù, pneuservis, výmìna skel automobilù Richard Lorenz, Tel , Mechanické opravy, klempíøské a lakýrnické práce, znaèková diagnostika Peugeot Diag 2000, výmìna èelních skel, STK, emise. Stanislav Buøiè, Tel , Náklady od 1 kg do 8,3 tun, od 1 kartonu po 38 palet Michal Majer, Tel , Pronájem kontejnerù, odvoz sutí, pískù, tìrkù atd. Pøeprava zemních strojù, traktorù apod. Zemní práce pásovým minibagrem Case o hmotnosti 2,5 tuny. Výkopy bazenù, septikù, drenáe a odvodnìní pozemkù, staveb a jiné práce Jan Mike, Trhové Sviny Tel , Lakování osobních automobilù Radim Mikovský, Tøeboòská 3, Tel , 16

17 Nonstop pneuservis a autoservis. Pøíprava na STK, karosáøské práce, lakýrnické práce, výroba brzdových trubek. Zajistíme odtah vozidla 24 hodin dennì. Provádíme zemní práce minibagrem JCB 804 Vratislav Lanì, Petrovice 6, Tel , autoopravna.cz Mechanické a karosáøské práce, pneuservis, STK a mìøení emisí Novohradská 34, Tel , , Pøípravy a zprostøedkování na STK a emise, bìné mechanické opravy, diagnostika, prodej znaèkových autodílù Libor Broek, Buková 44, Tel , vech znaèek, servis klimatizace, diagnostika na vechny znaèky aut Miloslav Homer, P. Bezruèe, Tel , Prodej bytového textilu, ití, zamìøení, montá. Záclony, dekoraèní a potahové látky, závìsné systémy. aluzie, plisé, bytové doplòky, ubrusy, prostírání, sedáky, deky, poltáøe, pøehozy matrace, koupelnové doplòky, pøedloky, ruèníky, osuky, podlahové krytiny, lina, koberce Opravy èalounìného nábytku Jiøí Reban, Trocnovská 60, Tel , Linecká 23,

18 Sbìrna odìvù na chemické èitìní, praní prádla Monika Tesarèíková, ikovo námìstí 26, Tel Jan Buøiè, Otìvìk 66, Tel , Zakázková výroba nábytku, výroba kuchyní a interiérù Jaroslava aludová, Námìstí 66, Tel , tel.: , Vystavení potvrzení o ekologické likvidaci pro odhláení z registru vozidel Merab spol. s r.o., Dobrovodská 2287, Tel , mob Opravy, montáe, revize Václav Doleal, Krumlovská 95, Tel

19 Elektroinstalace rodinných domù a bytù Rekonstrukce bytových jader Montá a servis hromosvodù Pohotovostní výjezd pøi poruchách Michal kolka, Tel , Opravy hodináøského zboí. Prodej hodináøského a klenotnického zboí. Rùena Chadtová, Sokolská 982, Tel Kamerové systémy, zabezpeèovací a protipoární systémy, datové sítì Montservis s.r.o., J. Hory 10, Tel , Pavel Janeèek, Tøebeè 1, Tel , Plynové kotle, kotle na tuhá paliva, elektrokotle a tepelná èerpadla Petr Nejedlý, Tel Pavel Valíèek, tefanikova è. 1093, Tel , 19

20 Obnova historických objektù, mobilní pískování vech druhù materiálù, stavební práce, umìlecko øemeslná èinnost. Tomá Franta,, Tel , Hydroinstalace, fatrafol, ploché støechy, balkony Hùrecká 417, Liov Tel Ivan Chuchel, Tel , Václav Tùma, Tel , Ale tipèiè, Trhové Sviny Tel Novostavby i rekonstrukce Martin Øebíèek, Tel , Foto viz.: rebicek.cz 20

21 Josef Endrich, Budovatelská 913, Tel Radek ustr, Mysletínská 375, prodejna Námìstí 71, Tel , , , CNC obrábìní, CNC soustruení, CNC frézování, tyèové obrábìní: oceli, nerezu, plastu do prùmìru 42 mm, pøírubové obrábìní do prùmìru 210 mm, délka høídele 350 mm Jiøí Roek, Dìlnická 876, Tel , Výroba pásových brusek na døevo, zakázkové zámeènictví, soustruení Martin Franìk, tel , franek.cz Sunnymet s.r.o. Svatý Jan nad Malí Jitka Graòová, Nové Mìsto 15, Tel tel , 21

22 areál býv.slueb Tøeboò svatební, dárkové a smuteèní kytice, doruèování kvìtin, pokojové a venkovní kvìtiny, balkonovky, zahrádkáøské potøeby, dárky, suina. Otevøeno Po Pá hod. So hod. Táboritská 1288, Tel , kvìtinové aranmá, kytice a vìnce, svatební kvìtinový servis, smuteèní vazba, návrh a realizace výstav, rautù atd, rukodìlné kurzy, zahradnické poradenství a realizace. Petra Batýøová, ikovo námìstí 110, Tel , Jan Duschanek, Heømaò 44, Tel , Malování bytových a nebytových prostor, tukování panelových bytù, nátìr fasád, nátìr oken a dveøí, vekeré malíøské a natìraèské práce, interiérové dekorativní nástøiky Michal Hrzán, Tel , Nové malíøské technologie Michal Majtán, Tel Vladimír Rousek Tel , 22

23 Interiéry a exteriéry Poradenství vzorníky barev kvalitní materiály Václav Maek, Sídlitì 743, Trhové Sviny Tel , Revize el. instalací v objektech, hromosvodù, el.spotøebièù a ruèního náøadí, nouzového osvìtlení, mìøení osvìtlenosti, revise, servis el. kotlù PROTHERM, opravy a montá veøejného osvìtlení, výkové práce s ploinou do 12 m Miroslav inkora,, Trhové Sviny Tel , Pavel Jiøíèek, Tel Taxaèní práce, poradenství, tìba døeva, pìstební èinnost, nákup a prodej døeva, myslivost Jaroslav Hegedüs, Mezilesí 34, Tel , . Jaroslav Vani, autobusové nádraí, Tel , Prodej a montá satelitù, SET TOP BOXÙ Václav ejda, Kostelní 123, Tel ,

24 osvìtlení, mobilní zastøeené podium 9x7x6m Ohòostroje Ing.Radomil Dvoøák MARIN Jiní 487, mail:marin tel: Výroba replik zbraní a zbrojí z nekovových materialù. Lepenkové helmice, døevìné meèe, sololitové títy a brnìní. Mono i zakázková výroba. Jiøí Havlis, Tel , Poøez kulatiny do délky 12 m a prùmìru 80 cm Ivan Kuèera, tel Dále prodej a nákup a oceòování nemovitostí znalecké posudky. Administrativní a trní oceòování Josef Glaser, Malonty 146 tel , , Zakázková výroba: Plexi polykarbonátyohýbání, letìní, lepení, frézování, vrtání, øezání. Plexi velký výbìr síly, barev, akrylátové 3D desky s ornamenty, Miroslav Kubík Borovnice 9, Lidická 222, Tel , Radek Sumerauer,, Svatý Jan nad Malí Tel , 24

25 Prodej a montá osobních, nákladních a traktorových pneumatik, výmìna brzdových destièek, výmìna olejù Pneuservis JMR s.r.o. Nové Mìsto 1061, Tel , , www. Pneu CK.cz Dodávka, montá, prodej, renovace Plovoucí a døevìné podlahy, vinylové podlahy, parkety, koberce, korky, PVC, bytové doplòky. Výroba døevìných schodù, dodávka dveøí dle výbìru. Karel Bican, ikovo námìstí 26, Tel , dodání a montá vekerých podlah renovace døevìných podlah vyrovnání podkladu(stìrkové hmoty) dodání a montá teras Jan nejd, Trhové Sviny Tel Folie pro ploché støechy a balkony Martin Dvoøák, Tel Richard Filip C Servis Tovární 1002, Tel , 25

26 Provozní doba Po Pá hod. So hod. Josef Maek, Novohradská 62, Tel , , (prodejna) Ing. Tomá Nemrava, Tel , nt.cz Miroslava Piingerová, Trocnovská 51, Tel , Pronájem scénických, filmových a stavebních dieselgenerátorù : Kompletní zajitìní festivalù, kulturních akcí elektrorozvody, plus osvìtlení areálù se stálou obsluhou Petr Sigmund, Nová 241, Tel , Pùjèujeme kanoe, rafty, vekeré pøísluenství. Lodì dopravíme na místo urèení i odvezeme. Martin Berka Plastex A Leení s.r.o., Tel , , tel , www. pujcovna lodi raftu.cz 26

27 Polepy dopravních prostøedkù, tónování autoskel, tiskoviny do formátu A3, potisk textilu, výivka, potisk reklamních pøedmìtù. Provádíme výsek, (krabièky, puzzle). tìpánka Podskalská Trocnovská 587, Tel bonita art.cz Chov sladkovodních ryb, lechtitelský chov hus, mechanizace, monost sportovního rybolovu na vybraných rybnících Tel , , Montá podhledù, pøíèek, tepelných izolací Petr Krejèí, tel , Opravy chladící techniky, klimatizace, autoklimatizace a tepelná èerpadla.mono i prodej klimatizací a tepelných èerpadel. Petr inákl, Stará cesta 1172, Tel , Servis chladicích zaøízení, domácích chladnièek a mraznièek. Stanislav Maek, Tel Jiøí Veselý, Tel

28 Stanislav Jindra, Nábøeí Sv. Èecha 859, Tel , Chov ovcí merinolandschaf, prodej ivých jehòat a jehnìèího masa, Chov koní plemene shagya arab, prodej koní Robert Blíenec, Paseky 25, Tel , Ve pro Vá dùm Tøebízského (areál za bytovkou), Tel , , Stavby rodinných domù na klíè, zelená úsporám, obkladaèské práce, venkovní terénní úpravy a dlaby, strojní omítky. Blahouek stavební s.r.o., Borovany, tel Provádíme vekeré zednické práce, betony, obklady, dlaby, rekonstrukce, novostavby Jiøí Proke, Svatojanská 79, Tel , 28 Stavba rodinných domù na klíè, rekonstrukce a pøestavby, zateplování budov, fasády, omítky, obklady i dlaby. Zbynìk Pícha, Budovatelská 969, Tel ,

29 Realizace staveb na klíè, opravy a rekonstrukce budov, opravy sakrálních staveb Václav Proke, Svatojanská 191, Tel , vaclavprokes Pro domácnosti i firmy. Zbynìk Veselý, Luèní 1045, Tel , cisteni.ic.cz Jan Sochor a Alena Sochorová, Tel , Rekonstrukce, restaurování historických fasád a interiérù Tel , reindl.cz Výroba krovù a pergol Tomá Pokorný, Straòany 63, Tel , Robustní parkové lavièky, mení døevostavby, tlakovì impregnované kùly na ohrady, ruènì odkornìné a tlakovì impregnované plotové plaòky, palivové døevo Robert Blíenec, provozovna Tel , 29

30 David Roek, Luèní 1008, Tel , Montá a prodej plovoucích podlah, dveøí, oken. Výroba a montá kuchyní a nábytku. Pavel Skamene, Tel , Zakázková výroba schodi, dveøí, nábytku, pergol a plotù atd. Jan Dvoøák, Tel , Vekerý nábytek na míru, kuchynì, vestavìné skøínì, schody, dveøe vèetnì zárubní, dìtský pokoj dle Vaeho pøání Pøijedeme, zamìøíme, zpracujeme, namontujeme. Bohatý výbìr materiálu, dekoru Lubomír Hostaèný, Dvorec 38, Tel , facebook truhláø lubomír hostaèný Výroba nábytku, bytových dveøí a zaøízení interiérù Stanislav Kuthan, Hrad 623, Tel , Schody, dveøe, kuchynì, pergoly, kompletní nábytek do celého domu. Pavel Juhas, Èeské Budìjovice Tel , 30

31 Zakázková výroba nábytku, stavební truhlaøina (okna, dveøe) Výroba historických replik a renovace starého nábytku. Milan Homolka, Tel , Schody, zábradlí, kuchynì, pergoly, nábytek vnitøní a venkovní, dveøe, zárubnì, postele, palandy, vestavìné skøínì, pøístøeky pro auta Milan Votruba, Nádraní 229, Tel , milan Výroba vekerého døevìného nábytkuschody, dveøe, zábradlí, okna, kuchyòské linky atd. Výroba dveøí, oken, schodi, nábytek, výroba zahradních konstrukcí a nábytku Jan Klíma, Trhové Sviny Tel Luká Jankù, Trhové Sviny, tel , Vyrábíme kvalitní truhláøské výrobky kromì rakví. Jaroslav Kole, Marian Malák Tel , , Opravy, rekonstrukce, nátìry, seèení zahrad, práce z ploiny, proøezávání stromù a vekeré práce spojené s Vaím bydlením Více informací na tel.: Luke Popel

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás O nás Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné a klidné krajině s velkými možnostmi

Více

KOMPLEXNÍ ÚDR BA BUDOV

KOMPLEXNÍ ÚDR BA BUDOV KOMPLEXNÍ ÚDRBA BUDOV REFERENÈNÍ KATALOG údrba budov - reklamní nápisy - práce ve výškách zasklívání lódií a balkonù - zámeènická výroba NAŠE NABÍDKA... Zámeènická výroba výroba a údrba vchodových dveøí,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

PŘEHLED SLUŽEB VE STARÉM HROZENKOVĚ A OKOLÍ

PŘEHLED SLUŽEB VE STARÉM HROZENKOVĚ A OKOLÍ PŘEHLED SLUŽEB VE STARÉM HROZENKOVĚ A OKOLÍ STARÝ HROZENKOV www.staryhrozenkov.cz NÁZEV OTEVÍRACÍ DOBA, ADRESA TELEFON (adresa) www POZNÁMKY Obecní úřad po, st: 7:00-11:30 12:00-16:30 út: 7:00-11:30 12:00-14:30

Více

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová Na projektu pracovali žáci v rámci předmětu Volba povolání. Sběr informací prováděli ve vlastním volnu, přímo v terénu. Třídění materiálu dle zaměření činností firem zpracovávali v hodinách Volby povolání

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ 45 Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy 45.1 Obchod s motorovými vozidly 45.11 Obchod

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více

Pro Váš klid a bezpečí disponuje uzavřený areál Hotelu LIONS vnitřním parkovištěm s více než 150 parkovacími místy.

Pro Váš klid a bezpečí disponuje uzavřený areál Hotelu LIONS vnitřním parkovištěm s více než 150 parkovacími místy. Vítáme Vás v Hotelu Lions Nesuchyne Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné

Více

Nabídka è ilaser W

Nabídka è ilaser W Nabídka è. 20170522 CO 2 laser ilaser 4000 100 W Firma: Strana 1 V Praze 22.05.2017 ilaser 4000 ilaser 4000 jsou deskové portálové CO 2 lasery vhodné k popisování, gravírování a øezání pøedevším døeva,

Více

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem

LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 2-4 týdny Postel RÁCHEL dvoulùžko s proskleným èelem. Postel RÁCHEL dvoulùžko s plným èelem CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník je platný od 10.3.2009. Ceny jsou vèetnì DPH 19%. Moøení na U v cenì. Moøení na U pøíplatek 10%. U nábytku RÁCHEL, DALILA a GABRIELA moøení TØEŠEÒ na dubu bez pøíplatku.

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH ZA POSLEDNÍCH NÌKOLIK LET

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH ZA POSLEDNÍCH NÌKOLIK LET pouzíváme ž materiály od spoleènosti SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH ZA POSLEDNÍCH NÌKOLIK LET rok 2003 (MìBP Jièín) ul. Pøátelství, výmìna 16 ks. zábradlí a kompletní rekonstrukce balkonù rok 2004

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

HOTEL R ESTAURACE KONFERENČNÍ SLUŽBY V J I HLAVĚ KONFERENCE / ŠKOLENÍ / FIREMNÍ AKCE

HOTEL R ESTAURACE KONFERENČNÍ SLUŽBY V J I HLAVĚ KONFERENCE / ŠKOLENÍ / FIREMNÍ AKCE HOTEL R ESTAURACE KONFERENČNÍ SLUŽBY V J I HLAVĚ KONFERENCE / ŠKOLENÍ / FIREMNÍ AKCE LOKALITA Hotel Gustav Mahler sídlí v centru Jihlavy i celé Vysočiny a poskytuje příjemné ubytování v budově bývalého

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

nábytkové úchytky katalog úchytek abecední seznam úchytek nábytkové úchytky relingové úchytky úchytky kov + døevo, døevìné úchytky

nábytkové úchytky katalog úchytek abecední seznam úchytek nábytkové úchytky relingové úchytky úchytky kov + døevo, døevìné úchytky nábytk vìšáky katalog úchytek abecední seznam úchytek strana 1-6 strana 7-27 relingové úchytky úchytky kov + døevo, døevìné úchytky strana 29-30 zápustné úchytky strana 31-32 rustikální úchytky strana

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 7. 2010. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) doba dodání 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení Hotel U Tří volů Nabídka pro firmy Ubytování, stravování, školení www.utrivolu.cz Platné pro rok 2014 Úvod Pension U Tří volů se nachází cca 28km severně od Brna. Nabízíme vhodné prostory pro školení,

Více

KLIENTSKÁ KARTA VÝHOD Developerský projekt,,u nové vyhlídky,, vyhlídka

KLIENTSKÁ KARTA VÝHOD Developerský projekt,,u nové vyhlídky,, vyhlídka KLIENTSKÁ KARTA VÝHOD Developerský projekt,,u nové vyhlídky,, vyhlídka Partneøi Lias Vintíøov, lehký stavební materiál k.s. SIKO KOUPELNY Døevoobchod K+C Karlovy Vary P.V. POOL Firma Jirkovský KALIBRA

Více

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise 1. Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o. IČ: 286 18 203 Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01 Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01 SNABYTEK COMPANY

Více

**** Svatební hostina Ubytování Catering****

**** Svatební hostina Ubytování Catering**** **** Svatební hostina Ubytování Catering**** Svatební hostina Na svatební hostiny se specializujeme již desítky let, proto si můžete být jisti, že Vaše svatební hostina i následná párty, proběhne perfektně

Více

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické,

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, Sádrokartonářské, malířské, natěračské práce, lakování dveří, zábradlí,

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz BUSINESS... se nedělá v kanceláři... Představení společnosti Vítejte... 2 Akciová společnost AKCENTOUR a. s. provozuje hotelový komplex Bohemia a Regent, který se nachází v okrajové části historického

Více

SEZNAM VÝKRESŮ: návrh ÚDAJE O STAVBĚ

SEZNAM VÝKRESŮ: návrh ÚDAJE O STAVBĚ STUDIE SEZNAM VÝKRESŮ: 0. ÚDAJE O STAVBĚ 1. SOUČASNÝ STAV 2. SITUACE + ORTOMAPA 3. NÁVRH PŮDORYSU 4. POHLED SEVERNÍ a VÝCHODNÍ 5. POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ 6. SVISLÉ ŘEZY 1,2,3 7. ZÁKRES DO FOTKY 8. POPIS

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Přehled dotací v oblasti kultury na rok 2016 částky uvedeny v Kč Poř. č. Předkladatel Název Požadováno na Celkový rozpočet Požadovaná

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

NEOPAKOVATELNÁ SVATBA v Grandhotelu Pupp!

NEOPAKOVATELNÁ SVATBA v Grandhotelu Pupp! NEOPAKOVATELNÁ SVATBA v Grandhotelu Pupp! Vaše vysněná svatba v Grandhotelu Pupp Uvažujete uskutečnit Váš výjimečný den v Grandhotelu Pupp? Vaše svatba bude individuálně plánována podle Vašich přání. Kontaktujte

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3 ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na stř. školách klíčové aktivity

Více

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - P O U Strana: 1 PVY 201101508 00244309 Sociální dávky OSVaZ 29 335,00 CZK 0,00-29 335,00 05.12.2011 PVY 201101509 00244309 Sociální dávky OSVaZ 19 893,00 CZK 0,00-19

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice Palubky - obklady stěn a podbití střech Saunový program - obklady stěn, lavice Podlahy - interiérové masivní podlahovky Terasový program - exteriérová podlaha Montážní a spojovací materiály Zakončovací

Více

OTEVØENÝ. pøírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Ceník INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

OTEVØENÝ. pøírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Ceník INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Ceník ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY INTERIÉROVÉ SYSTÉMY L D T E C H N O L O G Y O F T R U S T NYNÍ 1 min Zásadní úspora èasu! Neuvìøitelnì krátký èas

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Provádím MASÁŽE a nově i kompletní KOSMETICKÉ SLUŽBY za použití české přírodní kosmetiky. Mojí prioritou je kvalita, diskrétnost a maximální spokojenost zákazníka Objednávky na tel.: 604 956 620 Další

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

K O U M E S. Milí ètenáøi, lednové èíslo èasopisu Koumes je vìnováno projektu: Minipodniky na ZŠ. Leden 2015

K O U M E S. Milí ètenáøi, lednové èíslo èasopisu Koumes je vìnováno projektu: Minipodniky na ZŠ. Leden 2015 Leden 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, lednové èíslo èasopisu Koumes je vìnováno projektu: Minipodniky na ZŠ Milan Dunka V rámci projektu Minipodniky na ZŠ, vznikly na naší škole celkem 4 podniky s rùznou

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Z Á M E K CHLUMEC NAD CIDLINOU. KinskyWeddings

Z Á M E K CHLUMEC NAD CIDLINOU. KinskyWeddings Z Á M E K CHLUMEC NAD CIDLINOU KinskyWeddings Kinský dal Borgo, a.s. Zámek Karlova Koruna, Pražská 1 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČ: 27461602 DIČ: CZ27461602 +420 721 176 272 www.kinskyweddings.cz KinskyWeddings

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

13 110,- Biolog. rozlož. z kuchyňských lapolů Pevný odpad nebo objednávku pošlete na adresu: DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek Místek. 558 442 131 nebo 604 282 325 MAN 15t, 3 m3 MAN 26t, 8 m3 Vozidlo

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více