právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce 2014. Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat"

Transkript

1

2 právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat na sestavení jakéhosi adresáøe øemeslníkù a rùzných èinností v nejbliím okolí vzela právì od nich samých tedy ikovných lidí provozující své øemeslo. Je to takový bìh na dlouhou tra kdy spoleèným pøáním je, aby si lidé a e jich je ji dost (a to je moc dobøe) váili lidí ve svém nejbliím okolí, co leccos umí a obraceli se na nì se svými potøebami. Mé pøání je, aby lidé opravdu se snaili, tøeba i málem, podpoøit ty, kteøí se rozhodli ivit se tím, co je baví a co hlavnì umí. Vdy toti platí, e lepí výsledek a kvalita je u toho, co èlovìka baví, ne kdy to musí Bìhem uplynulých pár týdnù jsem se osobnì potkal s celou øadou moc pøíjemných lidí a dostal jsem se do míst, kde jsem nikdy nebyl a to jsou kolikrát pár kilometrù vzdálené. Já jsem vdy zmiòoval, e tento, øíkejme tomu vzneenì projekt, není o bruèounech. Ti se tam toti zapsat nikdy nenechají a domnívají se, e vekeré informace jsou dostupné na internetu. A si to myslí. Nerad bych se doèkal doby, kdy aktuální informace budou pøicházet pouze z internetu a tøeba denní tisk v trafice nebude moné zakoupit. Bylo by to smutné a hloupé. Hlavní mylenka je ta, e nás opravdu baví dávat kontakty na lidi, kteøí je na sebe chtìjí nechat uvést. Dalím pøáním je, aby si lidé uvìdomili, e vdy je lepí podpoøit øemeslníka ve svém okolí ne veliký studený supermarket. V tomto je tøeba nai spoleènost hodnì vzdìlávat tedy pokud bude vùbec sama chtít. Toto je troku taková výzva pro rodièe. Ti co u to dìlají, to dobøe vìdí. Na závìr bych chtìl moc podìkovat vem, kteøí jsou v tomto katalogu uvedeni, a se kterými jsem se opravdu setkal osobnì, za jejich pøíjemné jednání. Chtìl bych jim popøát úspìch v jejich èinnosti a pohodu v osobním ivotì. Vdy se budu tìit na setkání s Vámi i v prùbìhu roku. Mìjte se hezky a pøíjemný den. Petr vepe 2

3 Autokola Cykloubytovna Cukrárny a pizzerie Dobrý krámek Drogerie, hraèky, papírnictví Fotoateliéry Hodináøství Kadeønictví Kapely Keramika Knihkupectví Knihvazaèství Kosmetický salón Krejèovství Krmiva pro akvaristiku Manikùra, pedikùra Masáe Mobilní obèerstvení Pekaøství Prodej potravin Prodej krmiv pro zvíøata Restaurace a hospody Rybáøství Øeznictví Vinotéka Výuka cizího jazyka Autodíly a prodejny Autodoprava Autolakovna Autoservis a pneuservis Bytový textil Èalounictví Èistírna odìvù Ekologická likvidace aut Elektroinstalace Instalace vody, plynu, topení Kamenictví Kamnáøství krby Klempíøství Kovoobrábìèství Kvítkonáøství Malíøství natìraèství Odborný lesní hospodáø Opravy televizorù Pilaøská výroba, prodej øeziva Podlahy Pokrývaèství Pracovní potøeby Prodej palivového døeva Pùjèovna lodí Pùjèovna trubkového leení Sádrokartony Servis chlazení Sklenáøství Stavební firmy Strojní èitìní kobercù tukatérství Tesaøství Truhláøství Umìlecký kováø zámeèník Úèetnictví Výkup motocyklù Výroba a prodej Zahradnictví Zámeènické práce Zednické práce Zemìdìlské sluby a obchod 3

4 Pro Vás a Vae mazlíèky prodejna bylinek, kapièek, èajù, koøení, mastièek, dárkových pøedmìtù, olejíèkù, sueného ovoce a zdravé výivy v Nových Hradech. Ve v krásném prostøedí barokní lékárny. Více informací na /apatyka/, tel: Jiøí Bláha, Husova tø. 523/30, kolení øidièù ref.vozidel, kolení profesionálních øidièù, vrácení øidièského oprávnìní po vybodování, kondièní jízdy vech skupin monost platby i na splátky, zkouky pøímo v autokole. Tel , Rudolf Miller tel Výuka a výcvik pro skupiny øidièských oprávnìní A, B, BE, C, CE, T Josef Kápar, Husova 548, Tel , Výuka a výcvik øidièù pro øidièské opravnìní AM, A1, A2, B, B1, B E, T Ivana Kyselová, Husova 548, Tel , www. autoskola kyselova.cz Restaurant penzion Restaurace 85 míst, salonek 30 míst, penzion 55 lùek Pùda plná pohádek. Otevøeno dennì od hod., Trocnovská 112, Tel , ,

5 Pro Vás a Vae mazlíèky jsme výhradním dovozcem Sibiøského cedru z Ruska. Nabízíme: stavba roubenek, prodej palubek, øeziva a výroba nábytku ze Sibiøského cedru. tel: Tìsto na pizzu pøipraveno italským kuchaøem! Monost objednání salonku (i mimo otevírací dobu). Nicola Furioso, Trocnovská 46,, tel , , , Bar PANINOTECA té v Èes. Budìjovicích na okruní v novém zahradnickém centru Ferenèík! Výroba èerstvých cukráøských výrobkù, prodej zákuskù pøímo z výroby. Monost objednávek na svatby, oslavy a rùzné pøíleitosti. Výroba vánoèního cukroví na objednávku. Václav Fabián, Námìstí 207, Tel , , Výroba a prodej cukráøského zboí a zmrzliny. Zhotovení svatebních dortù, výsluek a rautù. Valerie Eliáková Moková Tel , Ludmila Homolková Pekárenská 700, Tel , Èchi kung, jóga, tai èchi, meditace, dechová cvièení, práce ve skupinì, terapie (hudbou, kreslením, pohybem) Centrum u Duhy Anna Dörnerová, Pavel Strýhal Tel , tefanikova 569, Facebook: Centrum u Duhy 5

6 Pro Vás a Vae mazlíèky Lubomír Brùek, Tel zdravé potraviny potraviny bez lepku peèivo s pøírodním kváskem bylinkové èaje Sonnentor Veronika Pokorná tel Jaroslava aludová, Námìstí 66, Tel , wellness studio v Nových Hradech v krásných prostorách ze sibiøského cedru. Nabízíme: manikúra, pedikúra, nehtová modelace, masáe, kosmetika, permanentní prodlouení øas, trvalá na øasy, depilace a cedrové fytosauny (starotibetská procedúra). Husova ul.14, Tel Fotografie a prodej fotozboí Julie Jandová, Nové Mìsto 21, Tel , fotografuji: portrét, rodinný portrét, tìhotenské foto, svatby, módu, spoleèenské a sportovní akce, produkty pro katalogy a e shopy, interiéry, exteriéry co nefotografuji: foto na obèanky, prùkazky, pas Michal Duda, tel

7 Pro Vás a Vae mazlíèky Individuální a skupinové kurzy francouzského jazyka, tlumoèení, pøeklady. Mgr. Radka Kahovcová, Tel , , Kuleèník, fotbálek, ipky Otevírací doba èt, pá, so hod. Stanislav Tul, Tel Blokády páteøe,oetøení horních i dolních konèetin dle meridianù, oetøení Hara, kosmetické a relaxaèní Shiatsu Do, Dornova metoda, reiki I. a II. Stupeò, kanceláøské Shiatsu Pracovní doba Po Pá , hod., sobota, nedìle dle dohody. Pøijedu i k Vám domù. Petra Dvoøáková Dis., Tel , PD. Profesionální servis a dobrá kuchynì je nae doména.zajiujeme vekeré certifikované gastronomické akce jako firemní veèírky, rodinné oslavy, jubilea, výroèí, svatby, kolení, benefice, výlovy. Jan Jabali, Budovatelská 915, Tel , Facebook: Jb catering, Menu cena 70 Kè. Výroba domácích knedlíkù. Monost rozvozu obìdù. Otevírací doba Po Pá hod. So, Ne zavøeno Budovatelská 1009, v domì s peèovatelskou slubou Otevírací doba: Pondìlí, støeda, nedìle zavøeno, úterý , ètvrtek , pátek , sobota , Ludmila Pilsová Tel , 7

8 Pro Vás a Vae mazlíèky Dámské, pánské, dìtské. Spoleèenské a svatební úèesy. Ivana Kudrnová, Námìstí 71, Tel Dámské, pánské, dìtské. Barvení, støihy. Svatební a spoleèenské úèesy. Keratinové oetøení i narovnání vlasù. Poradenství Soòa vejdová, Tel , Pánské, dámské. Chcete mít krásné a zdravé vlasy? Nabízím revoluèní novinku v barvení a péèi o vlasy. Znaèka Maraes, která je zcela bez chemie vlasy obohacuje a jsou krásné a lesklé. Dále se mùete nechat uèesat jak na ples, tak na svatbu. Budu se na Vás tìit! Dámské, pánské, dìtské. Bezbariérový pøístup. Jana Hruková, Hlubocká 615, Tel , Jana Valíèková, 1.máje 777, Tel Jitka Koclíøová Malonty 249, Tel Bohumila Taschnerová, 110 Tel , 8

9 Pro Vás a Vae mazlíèky Úspìná mladá kapela Vám zahraje hudbu vech ánrù pøi slavnostních pøíleitostech, na firemních veèírcích, bálech, maturitních plesech, rautech svatbách, a jiných spoleèenských akcích. Monost výbìru poètu od 3 15 muzikantù dle dané pøíleitosti. Stanislav Trs kapelníktel Karel tancl tel (cover verze známých bigbítových písní let èeské i zahranièní produkce) na Kapela mùe vystoupit buï s max. dvouhodinovým klubovým bluesrockovým autorským programem (mp3 na webu), nebo s ètyøhodinovým cover programen na rùzných dalích akcích. Jaroslav Bartizal, tel Kapela produkující autorský repertoár z pera Jana Matìje Krnínského, který je souèasnì kapelníkem. Parní Wanna se ve svých araních ráda nechává ovlivnit rockem, hard rockem a irským folkrockem. Klubový program je v délce dvou hodin. Ukázky najdete na Bandzone, Facebooku. Lesní sklo z rodinné sklárny, dárkysuvenýry obrazy, sezónní dekorace, výkup starých fotoaparátù a pøísluenství / i pokozených na náhradní díly / Josef Èerný, Husova 151, Jaroslav Bartizal, tel Tel Opravy a pøevazby knih,tisk a vazba Nabízíme: rolletik, lymfoven, diplomových prací, vazba pamìtních knih, myostimulátor, masáe, zábaly, lávové kronik, sbírky zákonù,tøídní knihy, kameny, kosmetické oetøení, èasopisy a noviny, nápojové lístky, alba, permanentní prodluování øas, diáøe, deníky, pouzdra na knihy, dárkové kineziotaping, prodej kosmetiky a krabièky, tisk a vazba vaich knih z elektronické podoby. biuterie. Jana Guteková Nová 14, Provozovna: L Studio DK Metropol Tel , 9 Vìra Bártová: Hluboká u Borovan Tel

10 Pro Vás a Vae mazlíèky Dita Morongová, Trocnovská 55, Tel , Kosmetické oetøení, epilace voskem, prodlouení a zhutìní øas, permanentní make up, masáe, zábaly, lymfodrenáe, nehtová modelá, pedikùra, infrasauna. Miroslava Beranová, Martina Frídová Lidická tø. 2253/106, Tel recepce lidicka.cz Péèe o ple, prodluování øas, líèení, vizáistka Iva Mikulková, tel Manikùra, Pedikùra Ivana Mikulková, tel ulice Branka (bývalý Pekast), paulova.cz Nabídka výukových kurzù jazykù, cvièení i jiných aktivit pro sebevzdìlávání a pøíjemné vyuití volného èasu dospìlých. i skola.html Nabízíme jazykové kurzy NJ, AJ, LJ, dále nejrùznìjí pøednáky, kurzy úèetnictví, daòové evidence a mnoho dalích. Josef Koblasa, Zalinská 550,

11 Pro Vás a Vae mazlíèky Svatby, narozeniny, firemní veèírky, plesy atd. Ivana Vitouková, 211 Tel , Baòkování, reflexní masá plosky nohy, lymfatická terapie, lávové kameny Dagmar Strýhalová tel Stará budova polikliniky 1.patro, Libue Vrbová, Limo, pivo, èaj, kava, nealko, alko, hranolky, párek v rohlíku, bifteky, klobásy, bramboráky atd. Jaroslav Vicány, Tel Tel , (duben øíjen) Po pá a hod. So a , Ne (listopad bøezen) Po pá a hod. So hod. Ne hod. Èerstvé peèivo z vlastní pekárny. Chléb, sladké, slané peèivo. Monost objednávek peèiva pro rùzné oslavy a pøíleitosti. Miroslava Vondrová, Námìstí republiky 45, Martin Putschögl Tel , Tel

12 Pro Vás a Vae mazlíèky Ubytování ve 3 lùkových pokojích + jeden apartmán. Rodinné oslavy, svatby, firemní veèírky aj. Monost obèerstvení vèetnì snídanì, bar. Ubytujeme vechny zájemce nejen s kolem. Alena Køíová, Tel , Ubytování v apartmánech, pronájem zaøízeného pohostinství vèetnì sálu pro rùzné druhy oslav. Ubytování s kapacitou do 30 osob, mist k sezení v sale do 120 osob Alena Tripesová, Tel , Vnitøní vytápìný bazén, sauna, masérna, restaurace, domácí kuchynì Tel , podhradem.cz pod hradem.cz lechtické sídlo uprostøed anglického parku. Restaurace, domácí kuchynì. Tel , laznicky.cz laznicky.cz Prodej smíeného zboí, prodej sudového stáèeného vína. Daniela Zuzáková, Otevírací doba: Po Pá a hod. So hod Tel , Krmiva pro nosnice, kachny, krùty, králíky, grity pro holuby, krmiva pro psy, prodej nosných kuøic CHINEX CZ s.r.o. Vratislav Vlásek, prodejna Tyrovo nábøeí, Tel , 12

13 Pro Vás a Vae mazlíèky Zajitìní kulturních akcí v kulturním domì (oslavy, narozeniny, plesy apod.) Jitka Maternová Tel Teplá jídka po celý den. Svatby, podnikové veèírky, narozeniny a jiné oslavy. Grilování na zahrádce. Otevøeno kadý den vèetnì nedìle. Otevírací doba: Po èt , pá a so hod. Nedìle hod. Kapacita restaurace 120 míst. Dobrovského 72, Tel Restaurace, svatby, narozeniny, firemní veèírky atd. Otevøeno dennì od hod. Tel.: , Prodej uzenin, poráka domácích jateèních zvíøat Josef Erhart, Tel Otevírací doba: ST, ÈT, PÁ hod. Úprava srsti, støíhání drápkù, vytrhávání chloupkù z uí tìpánka Dvoøáková, Tel prùkazové fotografie na poèkání, rodinné, dìtské, portréty. návrh vizitek Marie Vochozková, Námìstí Republiky 43, Nové Hrady Tel , https://www.facebook.com/studio.mari e.marianna 13

14 Pro Vás a Vae mazlíèky Svatební a spoleèenské aty, pánské obleky, dìtské aty Provozovna: Svatojánská 148/I, Tel: Majitelka: Laïka Votrubová Borovany, tel: Monost poøádání rùzných kolení, kurzù a semináøù, apod. v krásné historické budovì bývalé koly z roku 1900 v Bukové u Nových Hradù. Kapacita do 40 míst. Vekeré obèerstvení dle domluvy zajitìno. Monost zajistit technické vybavení místnosti. V pøípadì potøeby vìtího prostoru mono dohodnout vyuití pøilehlého sálu s kapacitou do 150 lidí. Mgr. Zuzana Maternová, tel , skol Alena Pechingerová Kladiny 14, Tel , Soustøedìní volejbal, fotbal,koly v pøírodì, rekreace pro rodiny, firemní veèírky, svatby, ve za pøíznivé ceny. Tel , Dvoulùkové apartmány s kuchyòským koutem a sociálním zaøízením. Velká zahrada s bazénem, pergola, dva venkovní krby. Klidné prostøedí jak pro rodiny s dìtmi, tak pro starí. Tel , Braniovice 36, Øímov Prodej vín sudová, lahvová, pøívlastková, kabinetní, pozdní sbìry, výbìry z hroznù, archivní vína Jaroslav Hegedüs, ikovo námìstí, Tel , 14

15 Pro Vás a Vae mazlíèky Individuální kurzy pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i pokroèilé. Pøíprava studentù k maturitním i jiným zkoukám. Po dohodì je moná i výuka hebrejtiny. RNDr. Eva Dvoøáková, Nádraní 418, Tel , Skupinová, individuélní èi firemní výuka. Pøíprava na jazykové zkouky. Mgr. Jana Bouová, Tel , Náhradní díly, distribuce náhradních dílù Pavel Lemoch, Trocnovská 554, Jaroslav Kopenec, Tel Tel , 15

16 Servis vech vozidel, mìøení 3D geometrie, plnìní klimatizací, pneuservis, diagnostika, èitìní vozidel, montá taných zaøízení s homologací, bìné mechanické a karosáøské práce, nástøik spodkù a dutin. Kamil Veselý, Tel , Odtahová sluba, servis klimatizací, diagnostika, geometrie nápravy, brouení hlav válcù, pneuservis, výmìna skel automobilù Richard Lorenz, Tel , Mechanické opravy, klempíøské a lakýrnické práce, znaèková diagnostika Peugeot Diag 2000, výmìna èelních skel, STK, emise. Stanislav Buøiè, Tel , Náklady od 1 kg do 8,3 tun, od 1 kartonu po 38 palet Michal Majer, Tel , Pronájem kontejnerù, odvoz sutí, pískù, tìrkù atd. Pøeprava zemních strojù, traktorù apod. Zemní práce pásovým minibagrem Case o hmotnosti 2,5 tuny. Výkopy bazenù, septikù, drenáe a odvodnìní pozemkù, staveb a jiné práce Jan Mike, Trhové Sviny Tel , Lakování osobních automobilù Radim Mikovský, Tøeboòská 3, Tel , 16

17 Nonstop pneuservis a autoservis. Pøíprava na STK, karosáøské práce, lakýrnické práce, výroba brzdových trubek. Zajistíme odtah vozidla 24 hodin dennì. Provádíme zemní práce minibagrem JCB 804 Vratislav Lanì, Petrovice 6, Tel , autoopravna.cz Mechanické a karosáøské práce, pneuservis, STK a mìøení emisí Novohradská 34, Tel , , Pøípravy a zprostøedkování na STK a emise, bìné mechanické opravy, diagnostika, prodej znaèkových autodílù Libor Broek, Buková 44, Tel , vech znaèek, servis klimatizace, diagnostika na vechny znaèky aut Miloslav Homer, P. Bezruèe, Tel , Prodej bytového textilu, ití, zamìøení, montá. Záclony, dekoraèní a potahové látky, závìsné systémy. aluzie, plisé, bytové doplòky, ubrusy, prostírání, sedáky, deky, poltáøe, pøehozy matrace, koupelnové doplòky, pøedloky, ruèníky, osuky, podlahové krytiny, lina, koberce Opravy èalounìného nábytku Jiøí Reban, Trocnovská 60, Tel , Linecká 23,

18 Sbìrna odìvù na chemické èitìní, praní prádla Monika Tesarèíková, ikovo námìstí 26, Tel Jan Buøiè, Otìvìk 66, Tel , Zakázková výroba nábytku, výroba kuchyní a interiérù Jaroslava aludová, Námìstí 66, Tel , tel.: , Vystavení potvrzení o ekologické likvidaci pro odhláení z registru vozidel Merab spol. s r.o., Dobrovodská 2287, Tel , mob Opravy, montáe, revize Václav Doleal, Krumlovská 95, Tel

19 Elektroinstalace rodinných domù a bytù Rekonstrukce bytových jader Montá a servis hromosvodù Pohotovostní výjezd pøi poruchách Michal kolka, Tel , Opravy hodináøského zboí. Prodej hodináøského a klenotnického zboí. Rùena Chadtová, Sokolská 982, Tel Kamerové systémy, zabezpeèovací a protipoární systémy, datové sítì Montservis s.r.o., J. Hory 10, Tel , Pavel Janeèek, Tøebeè 1, Tel , Plynové kotle, kotle na tuhá paliva, elektrokotle a tepelná èerpadla Petr Nejedlý, Tel Pavel Valíèek, tefanikova è. 1093, Tel , 19

20 Obnova historických objektù, mobilní pískování vech druhù materiálù, stavební práce, umìlecko øemeslná èinnost. Tomá Franta,, Tel , Hydroinstalace, fatrafol, ploché støechy, balkony Hùrecká 417, Liov Tel Ivan Chuchel, Tel , Václav Tùma, Tel , Ale tipèiè, Trhové Sviny Tel Novostavby i rekonstrukce Martin Øebíèek, Tel , Foto viz.: rebicek.cz 20

21 Josef Endrich, Budovatelská 913, Tel Radek ustr, Mysletínská 375, prodejna Námìstí 71, Tel , , , CNC obrábìní, CNC soustruení, CNC frézování, tyèové obrábìní: oceli, nerezu, plastu do prùmìru 42 mm, pøírubové obrábìní do prùmìru 210 mm, délka høídele 350 mm Jiøí Roek, Dìlnická 876, Tel , Výroba pásových brusek na døevo, zakázkové zámeènictví, soustruení Martin Franìk, tel , franek.cz Sunnymet s.r.o. Svatý Jan nad Malí Jitka Graòová, Nové Mìsto 15, Tel tel , 21

22 areál býv.slueb Tøeboò svatební, dárkové a smuteèní kytice, doruèování kvìtin, pokojové a venkovní kvìtiny, balkonovky, zahrádkáøské potøeby, dárky, suina. Otevøeno Po Pá hod. So hod. Táboritská 1288, Tel , kvìtinové aranmá, kytice a vìnce, svatební kvìtinový servis, smuteèní vazba, návrh a realizace výstav, rautù atd, rukodìlné kurzy, zahradnické poradenství a realizace. Petra Batýøová, ikovo námìstí 110, Tel , Jan Duschanek, Heømaò 44, Tel , Malování bytových a nebytových prostor, tukování panelových bytù, nátìr fasád, nátìr oken a dveøí, vekeré malíøské a natìraèské práce, interiérové dekorativní nástøiky Michal Hrzán, Tel , Nové malíøské technologie Michal Majtán, Tel Vladimír Rousek Tel , 22

23 Interiéry a exteriéry Poradenství vzorníky barev kvalitní materiály Václav Maek, Sídlitì 743, Trhové Sviny Tel , Revize el. instalací v objektech, hromosvodù, el.spotøebièù a ruèního náøadí, nouzového osvìtlení, mìøení osvìtlenosti, revise, servis el. kotlù PROTHERM, opravy a montá veøejného osvìtlení, výkové práce s ploinou do 12 m Miroslav inkora,, Trhové Sviny Tel , Pavel Jiøíèek, Tel Taxaèní práce, poradenství, tìba døeva, pìstební èinnost, nákup a prodej døeva, myslivost Jaroslav Hegedüs, Mezilesí 34, Tel , . Jaroslav Vani, autobusové nádraí, Tel , Prodej a montá satelitù, SET TOP BOXÙ Václav ejda, Kostelní 123, Tel ,

24 osvìtlení, mobilní zastøeené podium 9x7x6m Ohòostroje Ing.Radomil Dvoøák MARIN Jiní 487, mail:marin tel: Výroba replik zbraní a zbrojí z nekovových materialù. Lepenkové helmice, døevìné meèe, sololitové títy a brnìní. Mono i zakázková výroba. Jiøí Havlis, Tel , Poøez kulatiny do délky 12 m a prùmìru 80 cm Ivan Kuèera, tel Dále prodej a nákup a oceòování nemovitostí znalecké posudky. Administrativní a trní oceòování Josef Glaser, Malonty 146 tel , , Zakázková výroba: Plexi polykarbonátyohýbání, letìní, lepení, frézování, vrtání, øezání. Plexi velký výbìr síly, barev, akrylátové 3D desky s ornamenty, Miroslav Kubík Borovnice 9, Lidická 222, Tel , Radek Sumerauer,, Svatý Jan nad Malí Tel , 24

25 Prodej a montá osobních, nákladních a traktorových pneumatik, výmìna brzdových destièek, výmìna olejù Pneuservis JMR s.r.o. Nové Mìsto 1061, Tel , , www. Pneu CK.cz Dodávka, montá, prodej, renovace Plovoucí a døevìné podlahy, vinylové podlahy, parkety, koberce, korky, PVC, bytové doplòky. Výroba døevìných schodù, dodávka dveøí dle výbìru. Karel Bican, ikovo námìstí 26, Tel , dodání a montá vekerých podlah renovace døevìných podlah vyrovnání podkladu(stìrkové hmoty) dodání a montá teras Jan nejd, Trhové Sviny Tel Folie pro ploché støechy a balkony Martin Dvoøák, Tel Richard Filip C Servis Tovární 1002, Tel , 25

26 Provozní doba Po Pá hod. So hod. Josef Maek, Novohradská 62, Tel , , (prodejna) Ing. Tomá Nemrava, Tel , nt.cz Miroslava Piingerová, Trocnovská 51, Tel , Pronájem scénických, filmových a stavebních dieselgenerátorù : Kompletní zajitìní festivalù, kulturních akcí elektrorozvody, plus osvìtlení areálù se stálou obsluhou Petr Sigmund, Nová 241, Tel , Pùjèujeme kanoe, rafty, vekeré pøísluenství. Lodì dopravíme na místo urèení i odvezeme. Martin Berka Plastex A Leení s.r.o., Tel , , tel , www. pujcovna lodi raftu.cz 26

27 Polepy dopravních prostøedkù, tónování autoskel, tiskoviny do formátu A3, potisk textilu, výivka, potisk reklamních pøedmìtù. Provádíme výsek, (krabièky, puzzle). tìpánka Podskalská Trocnovská 587, Tel bonita art.cz Chov sladkovodních ryb, lechtitelský chov hus, mechanizace, monost sportovního rybolovu na vybraných rybnících Tel , , Montá podhledù, pøíèek, tepelných izolací Petr Krejèí, tel , Opravy chladící techniky, klimatizace, autoklimatizace a tepelná èerpadla.mono i prodej klimatizací a tepelných èerpadel. Petr inákl, Stará cesta 1172, Tel , Servis chladicích zaøízení, domácích chladnièek a mraznièek. Stanislav Maek, Tel Jiøí Veselý, Tel

28 Stanislav Jindra, Nábøeí Sv. Èecha 859, Tel , Chov ovcí merinolandschaf, prodej ivých jehòat a jehnìèího masa, Chov koní plemene shagya arab, prodej koní Robert Blíenec, Paseky 25, Tel , Ve pro Vá dùm Tøebízského (areál za bytovkou), Tel , , Stavby rodinných domù na klíè, zelená úsporám, obkladaèské práce, venkovní terénní úpravy a dlaby, strojní omítky. Blahouek stavební s.r.o., Borovany, tel Provádíme vekeré zednické práce, betony, obklady, dlaby, rekonstrukce, novostavby Jiøí Proke, Svatojanská 79, Tel , 28 Stavba rodinných domù na klíè, rekonstrukce a pøestavby, zateplování budov, fasády, omítky, obklady i dlaby. Zbynìk Pícha, Budovatelská 969, Tel ,

29 Realizace staveb na klíè, opravy a rekonstrukce budov, opravy sakrálních staveb Václav Proke, Svatojanská 191, Tel , vaclavprokes Pro domácnosti i firmy. Zbynìk Veselý, Luèní 1045, Tel , cisteni.ic.cz Jan Sochor a Alena Sochorová, Tel , Rekonstrukce, restaurování historických fasád a interiérù Tel , reindl.cz Výroba krovù a pergol Tomá Pokorný, Straòany 63, Tel , Robustní parkové lavièky, mení døevostavby, tlakovì impregnované kùly na ohrady, ruènì odkornìné a tlakovì impregnované plotové plaòky, palivové døevo Robert Blíenec, provozovna Tel , 29

30 David Roek, Luèní 1008, Tel , Montá a prodej plovoucích podlah, dveøí, oken. Výroba a montá kuchyní a nábytku. Pavel Skamene, Tel , Zakázková výroba schodi, dveøí, nábytku, pergol a plotù atd. Jan Dvoøák, Tel , Vekerý nábytek na míru, kuchynì, vestavìné skøínì, schody, dveøe vèetnì zárubní, dìtský pokoj dle Vaeho pøání Pøijedeme, zamìøíme, zpracujeme, namontujeme. Bohatý výbìr materiálu, dekoru Lubomír Hostaèný, Dvorec 38, Tel , facebook truhláø lubomír hostaèný Výroba nábytku, bytových dveøí a zaøízení interiérù Stanislav Kuthan, Hrad 623, Tel , Schody, dveøe, kuchynì, pergoly, kompletní nábytek do celého domu. Pavel Juhas, Èeské Budìjovice Tel , 30

31 Zakázková výroba nábytku, stavební truhlaøina (okna, dveøe) Výroba historických replik a renovace starého nábytku. Milan Homolka, Tel , Schody, zábradlí, kuchynì, pergoly, nábytek vnitøní a venkovní, dveøe, zárubnì, postele, palandy, vestavìné skøínì, pøístøeky pro auta Milan Votruba, Nádraní 229, Tel , milan Výroba vekerého døevìného nábytkuschody, dveøe, zábradlí, okna, kuchyòské linky atd. Výroba dveøí, oken, schodi, nábytek, výroba zahradních konstrukcí a nábytku Jan Klíma, Trhové Sviny Tel Luká Jankù, Trhové Sviny, tel , Vyrábíme kvalitní truhláøské výrobky kromì rakví. Jaroslav Kole, Marian Malák Tel , , Opravy, rekonstrukce, nátìry, seèení zahrad, práce z ploiny, proøezávání stromù a vekeré práce spojené s Vaím bydlením Více informací na tel.: Luke Popel

Vážení přátelé, právě listujete katalogem řemesel, služeb a jiných činností. Jsem moc rád, že listujete, protože ta prvotní myšlenka pracovat na

Vážení přátelé, právě listujete katalogem řemesel, služeb a jiných činností. Jsem moc rád, že listujete, protože ta prvotní myšlenka pracovat na Vážení přátelé, právě listujete katalogem řemesel, služeb a jiných činností. Jsem moc rád, že listujete, protože ta prvotní myšlenka pracovat na sestavení jakéhosi adresáře vzešla právě od šikovných lidí

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

A ADVOKÁTI 1 AUTO-MOTO 1 AUTODOPRAVA, SPEDICE 2 AUTOBUSOVÁ 2 A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2 AUTOŠKOLA 3 B BANKY 3 BAZARY, ZASTAVÁRNY 3 SECOND HAND 3 BEZPEČNOST PRÁCE 3 BYTY, DOMY SPRÁVA, ÚDRŽBA 3 C, Č CESTOVNÍ

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

jarmark OBKLADAČSTVÍ J. KŘÍŽ - DAČICE na Vaši koupelnu PODZIMNÍ OBUV VÝPRODEJ LETNÍ KOLEKCE OBUVI 19.200 ks PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB

jarmark OBKLADAČSTVÍ J. KŘÍŽ - DAČICE na Vaši koupelnu PODZIMNÍ OBUV VÝPRODEJ LETNÍ KOLEKCE OBUVI 19.200 ks PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB Dačice, Jemnice, M. Budějovice, Slavonice, Studená, Telč, Želetava a okolí roznášeno do domácností ve 180 obcích jihozápadní Moravy jarmark 9/12 19.200 ks výtisků REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ NOVINY ZÁŘÍ 2O12

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více