právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce 2014. Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat"

Transkript

1

2 právì listujete katalogem Øemeslo kontakt vydaným v roce Jsem moc rád, e listujete, protoe ta prvotní mylenka vznikla v roce minulém a pracovat na sestavení jakéhosi adresáøe øemeslníkù a rùzných èinností v nejbliím okolí vzela právì od nich samých tedy ikovných lidí provozující své øemeslo. Je to takový bìh na dlouhou tra kdy spoleèným pøáním je, aby si lidé a e jich je ji dost (a to je moc dobøe) váili lidí ve svém nejbliím okolí, co leccos umí a obraceli se na nì se svými potøebami. Mé pøání je, aby lidé opravdu se snaili, tøeba i málem, podpoøit ty, kteøí se rozhodli ivit se tím, co je baví a co hlavnì umí. Vdy toti platí, e lepí výsledek a kvalita je u toho, co èlovìka baví, ne kdy to musí Bìhem uplynulých pár týdnù jsem se osobnì potkal s celou øadou moc pøíjemných lidí a dostal jsem se do míst, kde jsem nikdy nebyl a to jsou kolikrát pár kilometrù vzdálené. Já jsem vdy zmiòoval, e tento, øíkejme tomu vzneenì projekt, není o bruèounech. Ti se tam toti zapsat nikdy nenechají a domnívají se, e vekeré informace jsou dostupné na internetu. A si to myslí. Nerad bych se doèkal doby, kdy aktuální informace budou pøicházet pouze z internetu a tøeba denní tisk v trafice nebude moné zakoupit. Bylo by to smutné a hloupé. Hlavní mylenka je ta, e nás opravdu baví dávat kontakty na lidi, kteøí je na sebe chtìjí nechat uvést. Dalím pøáním je, aby si lidé uvìdomili, e vdy je lepí podpoøit øemeslníka ve svém okolí ne veliký studený supermarket. V tomto je tøeba nai spoleènost hodnì vzdìlávat tedy pokud bude vùbec sama chtít. Toto je troku taková výzva pro rodièe. Ti co u to dìlají, to dobøe vìdí. Na závìr bych chtìl moc podìkovat vem, kteøí jsou v tomto katalogu uvedeni, a se kterými jsem se opravdu setkal osobnì, za jejich pøíjemné jednání. Chtìl bych jim popøát úspìch v jejich èinnosti a pohodu v osobním ivotì. Vdy se budu tìit na setkání s Vámi i v prùbìhu roku. Mìjte se hezky a pøíjemný den. Petr vepe 2

3 Autokola Cykloubytovna Cukrárny a pizzerie Dobrý krámek Drogerie, hraèky, papírnictví Fotoateliéry Hodináøství Kadeønictví Kapely Keramika Knihkupectví Knihvazaèství Kosmetický salón Krejèovství Krmiva pro akvaristiku Manikùra, pedikùra Masáe Mobilní obèerstvení Pekaøství Prodej potravin Prodej krmiv pro zvíøata Restaurace a hospody Rybáøství Øeznictví Vinotéka Výuka cizího jazyka Autodíly a prodejny Autodoprava Autolakovna Autoservis a pneuservis Bytový textil Èalounictví Èistírna odìvù Ekologická likvidace aut Elektroinstalace Instalace vody, plynu, topení Kamenictví Kamnáøství krby Klempíøství Kovoobrábìèství Kvítkonáøství Malíøství natìraèství Odborný lesní hospodáø Opravy televizorù Pilaøská výroba, prodej øeziva Podlahy Pokrývaèství Pracovní potøeby Prodej palivového døeva Pùjèovna lodí Pùjèovna trubkového leení Sádrokartony Servis chlazení Sklenáøství Stavební firmy Strojní èitìní kobercù tukatérství Tesaøství Truhláøství Umìlecký kováø zámeèník Úèetnictví Výkup motocyklù Výroba a prodej Zahradnictví Zámeènické práce Zednické práce Zemìdìlské sluby a obchod 3

4 Pro Vás a Vae mazlíèky prodejna bylinek, kapièek, èajù, koøení, mastièek, dárkových pøedmìtù, olejíèkù, sueného ovoce a zdravé výivy v Nových Hradech. Ve v krásném prostøedí barokní lékárny. Více informací na /apatyka/, tel: Jiøí Bláha, Husova tø. 523/30, kolení øidièù ref.vozidel, kolení profesionálních øidièù, vrácení øidièského oprávnìní po vybodování, kondièní jízdy vech skupin monost platby i na splátky, zkouky pøímo v autokole. Tel , Rudolf Miller tel Výuka a výcvik pro skupiny øidièských oprávnìní A, B, BE, C, CE, T Josef Kápar, Husova 548, Tel , Výuka a výcvik øidièù pro øidièské opravnìní AM, A1, A2, B, B1, B E, T Ivana Kyselová, Husova 548, Tel , www. autoskola kyselova.cz Restaurant penzion Restaurace 85 míst, salonek 30 míst, penzion 55 lùek Pùda plná pohádek. Otevøeno dennì od hod., Trocnovská 112, Tel , ,

5 Pro Vás a Vae mazlíèky jsme výhradním dovozcem Sibiøského cedru z Ruska. Nabízíme: stavba roubenek, prodej palubek, øeziva a výroba nábytku ze Sibiøského cedru. tel: Tìsto na pizzu pøipraveno italským kuchaøem! Monost objednání salonku (i mimo otevírací dobu). Nicola Furioso, Trocnovská 46,, tel , , , Bar PANINOTECA té v Èes. Budìjovicích na okruní v novém zahradnickém centru Ferenèík! Výroba èerstvých cukráøských výrobkù, prodej zákuskù pøímo z výroby. Monost objednávek na svatby, oslavy a rùzné pøíleitosti. Výroba vánoèního cukroví na objednávku. Václav Fabián, Námìstí 207, Tel , , Výroba a prodej cukráøského zboí a zmrzliny. Zhotovení svatebních dortù, výsluek a rautù. Valerie Eliáková Moková Tel , Ludmila Homolková Pekárenská 700, Tel , Èchi kung, jóga, tai èchi, meditace, dechová cvièení, práce ve skupinì, terapie (hudbou, kreslením, pohybem) Centrum u Duhy Anna Dörnerová, Pavel Strýhal Tel , tefanikova 569, Facebook: Centrum u Duhy 5

6 Pro Vás a Vae mazlíèky Lubomír Brùek, Tel zdravé potraviny potraviny bez lepku peèivo s pøírodním kváskem bylinkové èaje Sonnentor Veronika Pokorná tel Jaroslava aludová, Námìstí 66, Tel , wellness studio v Nových Hradech v krásných prostorách ze sibiøského cedru. Nabízíme: manikúra, pedikúra, nehtová modelace, masáe, kosmetika, permanentní prodlouení øas, trvalá na øasy, depilace a cedrové fytosauny (starotibetská procedúra). Husova ul.14, Tel Fotografie a prodej fotozboí Julie Jandová, Nové Mìsto 21, Tel , fotografuji: portrét, rodinný portrét, tìhotenské foto, svatby, módu, spoleèenské a sportovní akce, produkty pro katalogy a e shopy, interiéry, exteriéry co nefotografuji: foto na obèanky, prùkazky, pas Michal Duda, tel

7 Pro Vás a Vae mazlíèky Individuální a skupinové kurzy francouzského jazyka, tlumoèení, pøeklady. Mgr. Radka Kahovcová, Tel , , Kuleèník, fotbálek, ipky Otevírací doba èt, pá, so hod. Stanislav Tul, Tel Blokády páteøe,oetøení horních i dolních konèetin dle meridianù, oetøení Hara, kosmetické a relaxaèní Shiatsu Do, Dornova metoda, reiki I. a II. Stupeò, kanceláøské Shiatsu Pracovní doba Po Pá , hod., sobota, nedìle dle dohody. Pøijedu i k Vám domù. Petra Dvoøáková Dis., Tel , PD. Profesionální servis a dobrá kuchynì je nae doména.zajiujeme vekeré certifikované gastronomické akce jako firemní veèírky, rodinné oslavy, jubilea, výroèí, svatby, kolení, benefice, výlovy. Jan Jabali, Budovatelská 915, Tel , Facebook: Jb catering, Menu cena 70 Kè. Výroba domácích knedlíkù. Monost rozvozu obìdù. Otevírací doba Po Pá hod. So, Ne zavøeno Budovatelská 1009, v domì s peèovatelskou slubou Otevírací doba: Pondìlí, støeda, nedìle zavøeno, úterý , ètvrtek , pátek , sobota , Ludmila Pilsová Tel , 7

8 Pro Vás a Vae mazlíèky Dámské, pánské, dìtské. Spoleèenské a svatební úèesy. Ivana Kudrnová, Námìstí 71, Tel Dámské, pánské, dìtské. Barvení, støihy. Svatební a spoleèenské úèesy. Keratinové oetøení i narovnání vlasù. Poradenství Soòa vejdová, Tel , Pánské, dámské. Chcete mít krásné a zdravé vlasy? Nabízím revoluèní novinku v barvení a péèi o vlasy. Znaèka Maraes, která je zcela bez chemie vlasy obohacuje a jsou krásné a lesklé. Dále se mùete nechat uèesat jak na ples, tak na svatbu. Budu se na Vás tìit! Dámské, pánské, dìtské. Bezbariérový pøístup. Jana Hruková, Hlubocká 615, Tel , Jana Valíèková, 1.máje 777, Tel Jitka Koclíøová Malonty 249, Tel Bohumila Taschnerová, 110 Tel , 8

9 Pro Vás a Vae mazlíèky Úspìná mladá kapela Vám zahraje hudbu vech ánrù pøi slavnostních pøíleitostech, na firemních veèírcích, bálech, maturitních plesech, rautech svatbách, a jiných spoleèenských akcích. Monost výbìru poètu od 3 15 muzikantù dle dané pøíleitosti. Stanislav Trs kapelníktel Karel tancl tel (cover verze známých bigbítových písní let èeské i zahranièní produkce) na Kapela mùe vystoupit buï s max. dvouhodinovým klubovým bluesrockovým autorským programem (mp3 na webu), nebo s ètyøhodinovým cover programen na rùzných dalích akcích. Jaroslav Bartizal, tel Kapela produkující autorský repertoár z pera Jana Matìje Krnínského, který je souèasnì kapelníkem. Parní Wanna se ve svých araních ráda nechává ovlivnit rockem, hard rockem a irským folkrockem. Klubový program je v délce dvou hodin. Ukázky najdete na Bandzone, Facebooku. Lesní sklo z rodinné sklárny, dárkysuvenýry obrazy, sezónní dekorace, výkup starých fotoaparátù a pøísluenství / i pokozených na náhradní díly / Josef Èerný, Husova 151, Jaroslav Bartizal, tel Tel Opravy a pøevazby knih,tisk a vazba Nabízíme: rolletik, lymfoven, diplomových prací, vazba pamìtních knih, myostimulátor, masáe, zábaly, lávové kronik, sbírky zákonù,tøídní knihy, kameny, kosmetické oetøení, èasopisy a noviny, nápojové lístky, alba, permanentní prodluování øas, diáøe, deníky, pouzdra na knihy, dárkové kineziotaping, prodej kosmetiky a krabièky, tisk a vazba vaich knih z elektronické podoby. biuterie. Jana Guteková Nová 14, Provozovna: L Studio DK Metropol Tel , 9 Vìra Bártová: Hluboká u Borovan Tel

10 Pro Vás a Vae mazlíèky Dita Morongová, Trocnovská 55, Tel , Kosmetické oetøení, epilace voskem, prodlouení a zhutìní øas, permanentní make up, masáe, zábaly, lymfodrenáe, nehtová modelá, pedikùra, infrasauna. Miroslava Beranová, Martina Frídová Lidická tø. 2253/106, Tel recepce lidicka.cz Péèe o ple, prodluování øas, líèení, vizáistka Iva Mikulková, tel Manikùra, Pedikùra Ivana Mikulková, tel ulice Branka (bývalý Pekast), paulova.cz Nabídka výukových kurzù jazykù, cvièení i jiných aktivit pro sebevzdìlávání a pøíjemné vyuití volného èasu dospìlých. i skola.html Nabízíme jazykové kurzy NJ, AJ, LJ, dále nejrùznìjí pøednáky, kurzy úèetnictví, daòové evidence a mnoho dalích. Josef Koblasa, Zalinská 550,

11 Pro Vás a Vae mazlíèky Svatby, narozeniny, firemní veèírky, plesy atd. Ivana Vitouková, 211 Tel , Baòkování, reflexní masá plosky nohy, lymfatická terapie, lávové kameny Dagmar Strýhalová tel Stará budova polikliniky 1.patro, Libue Vrbová, Limo, pivo, èaj, kava, nealko, alko, hranolky, párek v rohlíku, bifteky, klobásy, bramboráky atd. Jaroslav Vicány, Tel Tel , (duben øíjen) Po pá a hod. So a , Ne (listopad bøezen) Po pá a hod. So hod. Ne hod. Èerstvé peèivo z vlastní pekárny. Chléb, sladké, slané peèivo. Monost objednávek peèiva pro rùzné oslavy a pøíleitosti. Miroslava Vondrová, Námìstí republiky 45, Martin Putschögl Tel , Tel

12 Pro Vás a Vae mazlíèky Ubytování ve 3 lùkových pokojích + jeden apartmán. Rodinné oslavy, svatby, firemní veèírky aj. Monost obèerstvení vèetnì snídanì, bar. Ubytujeme vechny zájemce nejen s kolem. Alena Køíová, Tel , Ubytování v apartmánech, pronájem zaøízeného pohostinství vèetnì sálu pro rùzné druhy oslav. Ubytování s kapacitou do 30 osob, mist k sezení v sale do 120 osob Alena Tripesová, Tel , Vnitøní vytápìný bazén, sauna, masérna, restaurace, domácí kuchynì Tel , podhradem.cz pod hradem.cz lechtické sídlo uprostøed anglického parku. Restaurace, domácí kuchynì. Tel , laznicky.cz laznicky.cz Prodej smíeného zboí, prodej sudového stáèeného vína. Daniela Zuzáková, Otevírací doba: Po Pá a hod. So hod Tel , Krmiva pro nosnice, kachny, krùty, králíky, grity pro holuby, krmiva pro psy, prodej nosných kuøic CHINEX CZ s.r.o. Vratislav Vlásek, prodejna Tyrovo nábøeí, Tel , 12

13 Pro Vás a Vae mazlíèky Zajitìní kulturních akcí v kulturním domì (oslavy, narozeniny, plesy apod.) Jitka Maternová Tel Teplá jídka po celý den. Svatby, podnikové veèírky, narozeniny a jiné oslavy. Grilování na zahrádce. Otevøeno kadý den vèetnì nedìle. Otevírací doba: Po èt , pá a so hod. Nedìle hod. Kapacita restaurace 120 míst. Dobrovského 72, Tel Restaurace, svatby, narozeniny, firemní veèírky atd. Otevøeno dennì od hod. Tel.: , Prodej uzenin, poráka domácích jateèních zvíøat Josef Erhart, Tel Otevírací doba: ST, ÈT, PÁ hod. Úprava srsti, støíhání drápkù, vytrhávání chloupkù z uí tìpánka Dvoøáková, Tel prùkazové fotografie na poèkání, rodinné, dìtské, portréty. návrh vizitek Marie Vochozková, Námìstí Republiky 43, Nové Hrady Tel , https://www.facebook.com/studio.mari e.marianna 13

14 Pro Vás a Vae mazlíèky Svatební a spoleèenské aty, pánské obleky, dìtské aty Provozovna: Svatojánská 148/I, Tel: Majitelka: Laïka Votrubová Borovany, tel: Monost poøádání rùzných kolení, kurzù a semináøù, apod. v krásné historické budovì bývalé koly z roku 1900 v Bukové u Nových Hradù. Kapacita do 40 míst. Vekeré obèerstvení dle domluvy zajitìno. Monost zajistit technické vybavení místnosti. V pøípadì potøeby vìtího prostoru mono dohodnout vyuití pøilehlého sálu s kapacitou do 150 lidí. Mgr. Zuzana Maternová, tel , skol Alena Pechingerová Kladiny 14, Tel , Soustøedìní volejbal, fotbal,koly v pøírodì, rekreace pro rodiny, firemní veèírky, svatby, ve za pøíznivé ceny. Tel , Dvoulùkové apartmány s kuchyòským koutem a sociálním zaøízením. Velká zahrada s bazénem, pergola, dva venkovní krby. Klidné prostøedí jak pro rodiny s dìtmi, tak pro starí. Tel , Braniovice 36, Øímov Prodej vín sudová, lahvová, pøívlastková, kabinetní, pozdní sbìry, výbìry z hroznù, archivní vína Jaroslav Hegedüs, ikovo námìstí, Tel , 14

15 Pro Vás a Vae mazlíèky Individuální kurzy pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i pokroèilé. Pøíprava studentù k maturitním i jiným zkoukám. Po dohodì je moná i výuka hebrejtiny. RNDr. Eva Dvoøáková, Nádraní 418, Tel , Skupinová, individuélní èi firemní výuka. Pøíprava na jazykové zkouky. Mgr. Jana Bouová, Tel , Náhradní díly, distribuce náhradních dílù Pavel Lemoch, Trocnovská 554, Jaroslav Kopenec, Tel Tel , 15

16 Servis vech vozidel, mìøení 3D geometrie, plnìní klimatizací, pneuservis, diagnostika, èitìní vozidel, montá taných zaøízení s homologací, bìné mechanické a karosáøské práce, nástøik spodkù a dutin. Kamil Veselý, Tel , Odtahová sluba, servis klimatizací, diagnostika, geometrie nápravy, brouení hlav válcù, pneuservis, výmìna skel automobilù Richard Lorenz, Tel , Mechanické opravy, klempíøské a lakýrnické práce, znaèková diagnostika Peugeot Diag 2000, výmìna èelních skel, STK, emise. Stanislav Buøiè, Tel , Náklady od 1 kg do 8,3 tun, od 1 kartonu po 38 palet Michal Majer, Tel , Pronájem kontejnerù, odvoz sutí, pískù, tìrkù atd. Pøeprava zemních strojù, traktorù apod. Zemní práce pásovým minibagrem Case o hmotnosti 2,5 tuny. Výkopy bazenù, septikù, drenáe a odvodnìní pozemkù, staveb a jiné práce Jan Mike, Trhové Sviny Tel , Lakování osobních automobilù Radim Mikovský, Tøeboòská 3, Tel , 16

17 Nonstop pneuservis a autoservis. Pøíprava na STK, karosáøské práce, lakýrnické práce, výroba brzdových trubek. Zajistíme odtah vozidla 24 hodin dennì. Provádíme zemní práce minibagrem JCB 804 Vratislav Lanì, Petrovice 6, Tel , autoopravna.cz Mechanické a karosáøské práce, pneuservis, STK a mìøení emisí Novohradská 34, Tel , , Pøípravy a zprostøedkování na STK a emise, bìné mechanické opravy, diagnostika, prodej znaèkových autodílù Libor Broek, Buková 44, Tel , vech znaèek, servis klimatizace, diagnostika na vechny znaèky aut Miloslav Homer, P. Bezruèe, Tel , Prodej bytového textilu, ití, zamìøení, montá. Záclony, dekoraèní a potahové látky, závìsné systémy. aluzie, plisé, bytové doplòky, ubrusy, prostírání, sedáky, deky, poltáøe, pøehozy matrace, koupelnové doplòky, pøedloky, ruèníky, osuky, podlahové krytiny, lina, koberce Opravy èalounìného nábytku Jiøí Reban, Trocnovská 60, Tel , Linecká 23,

18 Sbìrna odìvù na chemické èitìní, praní prádla Monika Tesarèíková, ikovo námìstí 26, Tel Jan Buøiè, Otìvìk 66, Tel , Zakázková výroba nábytku, výroba kuchyní a interiérù Jaroslava aludová, Námìstí 66, Tel , tel.: , Vystavení potvrzení o ekologické likvidaci pro odhláení z registru vozidel Merab spol. s r.o., Dobrovodská 2287, Tel , mob Opravy, montáe, revize Václav Doleal, Krumlovská 95, Tel

19 Elektroinstalace rodinných domù a bytù Rekonstrukce bytových jader Montá a servis hromosvodù Pohotovostní výjezd pøi poruchách Michal kolka, Tel , Opravy hodináøského zboí. Prodej hodináøského a klenotnického zboí. Rùena Chadtová, Sokolská 982, Tel Kamerové systémy, zabezpeèovací a protipoární systémy, datové sítì Montservis s.r.o., J. Hory 10, Tel , Pavel Janeèek, Tøebeè 1, Tel , Plynové kotle, kotle na tuhá paliva, elektrokotle a tepelná èerpadla Petr Nejedlý, Tel Pavel Valíèek, tefanikova è. 1093, Tel , 19

20 Obnova historických objektù, mobilní pískování vech druhù materiálù, stavební práce, umìlecko øemeslná èinnost. Tomá Franta,, Tel , Hydroinstalace, fatrafol, ploché støechy, balkony Hùrecká 417, Liov Tel Ivan Chuchel, Tel , Václav Tùma, Tel , Ale tipèiè, Trhové Sviny Tel Novostavby i rekonstrukce Martin Øebíèek, Tel , Foto viz.: rebicek.cz 20

21 Josef Endrich, Budovatelská 913, Tel Radek ustr, Mysletínská 375, prodejna Námìstí 71, Tel , , , CNC obrábìní, CNC soustruení, CNC frézování, tyèové obrábìní: oceli, nerezu, plastu do prùmìru 42 mm, pøírubové obrábìní do prùmìru 210 mm, délka høídele 350 mm Jiøí Roek, Dìlnická 876, Tel , Výroba pásových brusek na døevo, zakázkové zámeènictví, soustruení Martin Franìk, tel , franek.cz Sunnymet s.r.o. Svatý Jan nad Malí Jitka Graòová, Nové Mìsto 15, Tel tel , 21

22 areál býv.slueb Tøeboò svatební, dárkové a smuteèní kytice, doruèování kvìtin, pokojové a venkovní kvìtiny, balkonovky, zahrádkáøské potøeby, dárky, suina. Otevøeno Po Pá hod. So hod. Táboritská 1288, Tel , kvìtinové aranmá, kytice a vìnce, svatební kvìtinový servis, smuteèní vazba, návrh a realizace výstav, rautù atd, rukodìlné kurzy, zahradnické poradenství a realizace. Petra Batýøová, ikovo námìstí 110, Tel , Jan Duschanek, Heømaò 44, Tel , Malování bytových a nebytových prostor, tukování panelových bytù, nátìr fasád, nátìr oken a dveøí, vekeré malíøské a natìraèské práce, interiérové dekorativní nástøiky Michal Hrzán, Tel , Nové malíøské technologie Michal Majtán, Tel Vladimír Rousek Tel , 22

23 Interiéry a exteriéry Poradenství vzorníky barev kvalitní materiály Václav Maek, Sídlitì 743, Trhové Sviny Tel , Revize el. instalací v objektech, hromosvodù, el.spotøebièù a ruèního náøadí, nouzového osvìtlení, mìøení osvìtlenosti, revise, servis el. kotlù PROTHERM, opravy a montá veøejného osvìtlení, výkové práce s ploinou do 12 m Miroslav inkora,, Trhové Sviny Tel , Pavel Jiøíèek, Tel Taxaèní práce, poradenství, tìba døeva, pìstební èinnost, nákup a prodej døeva, myslivost Jaroslav Hegedüs, Mezilesí 34, Tel , . Jaroslav Vani, autobusové nádraí, Tel , Prodej a montá satelitù, SET TOP BOXÙ Václav ejda, Kostelní 123, Tel ,

24 osvìtlení, mobilní zastøeené podium 9x7x6m Ohòostroje Ing.Radomil Dvoøák MARIN Jiní 487, mail:marin tel: Výroba replik zbraní a zbrojí z nekovových materialù. Lepenkové helmice, døevìné meèe, sololitové títy a brnìní. Mono i zakázková výroba. Jiøí Havlis, Tel , Poøez kulatiny do délky 12 m a prùmìru 80 cm Ivan Kuèera, tel Dále prodej a nákup a oceòování nemovitostí znalecké posudky. Administrativní a trní oceòování Josef Glaser, Malonty 146 tel , , Zakázková výroba: Plexi polykarbonátyohýbání, letìní, lepení, frézování, vrtání, øezání. Plexi velký výbìr síly, barev, akrylátové 3D desky s ornamenty, Miroslav Kubík Borovnice 9, Lidická 222, Tel , Radek Sumerauer,, Svatý Jan nad Malí Tel , 24

25 Prodej a montá osobních, nákladních a traktorových pneumatik, výmìna brzdových destièek, výmìna olejù Pneuservis JMR s.r.o. Nové Mìsto 1061, Tel , , www. Pneu CK.cz Dodávka, montá, prodej, renovace Plovoucí a døevìné podlahy, vinylové podlahy, parkety, koberce, korky, PVC, bytové doplòky. Výroba døevìných schodù, dodávka dveøí dle výbìru. Karel Bican, ikovo námìstí 26, Tel , dodání a montá vekerých podlah renovace døevìných podlah vyrovnání podkladu(stìrkové hmoty) dodání a montá teras Jan nejd, Trhové Sviny Tel Folie pro ploché støechy a balkony Martin Dvoøák, Tel Richard Filip C Servis Tovární 1002, Tel , 25

26 Provozní doba Po Pá hod. So hod. Josef Maek, Novohradská 62, Tel , , (prodejna) Ing. Tomá Nemrava, Tel , nt.cz Miroslava Piingerová, Trocnovská 51, Tel , Pronájem scénických, filmových a stavebních dieselgenerátorù : Kompletní zajitìní festivalù, kulturních akcí elektrorozvody, plus osvìtlení areálù se stálou obsluhou Petr Sigmund, Nová 241, Tel , Pùjèujeme kanoe, rafty, vekeré pøísluenství. Lodì dopravíme na místo urèení i odvezeme. Martin Berka Plastex A Leení s.r.o., Tel , , tel , www. pujcovna lodi raftu.cz 26

27 Polepy dopravních prostøedkù, tónování autoskel, tiskoviny do formátu A3, potisk textilu, výivka, potisk reklamních pøedmìtù. Provádíme výsek, (krabièky, puzzle). tìpánka Podskalská Trocnovská 587, Tel bonita art.cz Chov sladkovodních ryb, lechtitelský chov hus, mechanizace, monost sportovního rybolovu na vybraných rybnících Tel , , Montá podhledù, pøíèek, tepelných izolací Petr Krejèí, tel , Opravy chladící techniky, klimatizace, autoklimatizace a tepelná èerpadla.mono i prodej klimatizací a tepelných èerpadel. Petr inákl, Stará cesta 1172, Tel , Servis chladicích zaøízení, domácích chladnièek a mraznièek. Stanislav Maek, Tel Jiøí Veselý, Tel

28 Stanislav Jindra, Nábøeí Sv. Èecha 859, Tel , Chov ovcí merinolandschaf, prodej ivých jehòat a jehnìèího masa, Chov koní plemene shagya arab, prodej koní Robert Blíenec, Paseky 25, Tel , Ve pro Vá dùm Tøebízského (areál za bytovkou), Tel , , Stavby rodinných domù na klíè, zelená úsporám, obkladaèské práce, venkovní terénní úpravy a dlaby, strojní omítky. Blahouek stavební s.r.o., Borovany, tel Provádíme vekeré zednické práce, betony, obklady, dlaby, rekonstrukce, novostavby Jiøí Proke, Svatojanská 79, Tel , 28 Stavba rodinných domù na klíè, rekonstrukce a pøestavby, zateplování budov, fasády, omítky, obklady i dlaby. Zbynìk Pícha, Budovatelská 969, Tel ,

29 Realizace staveb na klíè, opravy a rekonstrukce budov, opravy sakrálních staveb Václav Proke, Svatojanská 191, Tel , vaclavprokes Pro domácnosti i firmy. Zbynìk Veselý, Luèní 1045, Tel , cisteni.ic.cz Jan Sochor a Alena Sochorová, Tel , Rekonstrukce, restaurování historických fasád a interiérù Tel , reindl.cz Výroba krovù a pergol Tomá Pokorný, Straòany 63, Tel , Robustní parkové lavièky, mení døevostavby, tlakovì impregnované kùly na ohrady, ruènì odkornìné a tlakovì impregnované plotové plaòky, palivové døevo Robert Blíenec, provozovna Tel , 29

30 David Roek, Luèní 1008, Tel , Montá a prodej plovoucích podlah, dveøí, oken. Výroba a montá kuchyní a nábytku. Pavel Skamene, Tel , Zakázková výroba schodi, dveøí, nábytku, pergol a plotù atd. Jan Dvoøák, Tel , Vekerý nábytek na míru, kuchynì, vestavìné skøínì, schody, dveøe vèetnì zárubní, dìtský pokoj dle Vaeho pøání Pøijedeme, zamìøíme, zpracujeme, namontujeme. Bohatý výbìr materiálu, dekoru Lubomír Hostaèný, Dvorec 38, Tel , facebook truhláø lubomír hostaèný Výroba nábytku, bytových dveøí a zaøízení interiérù Stanislav Kuthan, Hrad 623, Tel , Schody, dveøe, kuchynì, pergoly, kompletní nábytek do celého domu. Pavel Juhas, Èeské Budìjovice Tel , 30

31 Zakázková výroba nábytku, stavební truhlaøina (okna, dveøe) Výroba historických replik a renovace starého nábytku. Milan Homolka, Tel , Schody, zábradlí, kuchynì, pergoly, nábytek vnitøní a venkovní, dveøe, zárubnì, postele, palandy, vestavìné skøínì, pøístøeky pro auta Milan Votruba, Nádraní 229, Tel , milan Výroba vekerého døevìného nábytkuschody, dveøe, zábradlí, okna, kuchyòské linky atd. Výroba dveøí, oken, schodi, nábytek, výroba zahradních konstrukcí a nábytku Jan Klíma, Trhové Sviny Tel Luká Jankù, Trhové Sviny, tel , Vyrábíme kvalitní truhláøské výrobky kromì rakví. Jaroslav Kole, Marian Malák Tel , , Opravy, rekonstrukce, nátìry, seèení zahrad, práce z ploiny, proøezávání stromù a vekeré práce spojené s Vaím bydlením Více informací na tel.: Luke Popel

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise 1. Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o. IČ: 286 18 203 Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01 Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01 SNABYTEK COMPANY

Více

13 110,- Biolog. rozlož. z kuchyňských lapolů Pevný odpad nebo objednávku pošlete na adresu: DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek Místek. 558 442 131 nebo 604 282 325 MAN 15t, 3 m3 MAN 26t, 8 m3 Vozidlo

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické,

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, Sádrokartonářské, malířské, natěračské práce, lakování dveří, zábradlí,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu.

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu. PALÁC Z DOBY MONARCHIE Neoklasicistní hotelový palác, vybavený veškerým luxusem své doby, byl dostavìn v roce 1912 podle projektu Gustava Brinnigena pro vídeòskou akciovou spoleènost, v jejímž èele stál

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary Čistící a úklidové práce Karlovy Vary Tomáš Suchan Loketská 10, 360 06 Karlovy Vary Tel/Fax: 352 665 935 Mobil: 606 519 616 IČ: 669 70 253 Email: suchan.tomas.kv@seznam.cz Skype: Mr.Cleaner Ceník služeb

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Držitel certifikátù ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Držitel certifikátù ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ING-CZECH s.r.o. sídlo firmy: Lidická 718/77, 602 00 Brno IÈO: 28303474, DIÈ: CZ28303474 tel.: (+420) 604 11 99 00 www.ing-czech.cz, info@ing-czech.cz Chceme být pro vás dùvìryhodným partnerem, záleží

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY Položka Druh potřeby vody Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel ---------------------------------------------------------------------------

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Svatba na zámku BON REPOS

Svatba na zámku BON REPOS Obřad v kapli Nejsvětější trojice Svatba na zámku BON REPOS Obřad v nádherné restaurované kapli, kde se mohou konat civilní i církevní obřady. Počet míst k sezení je 25 sedících hostů Cena pronájmu 10

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz

nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz Společnost ZÁPŮJČKA.CZ nabízí nejširší výběr vybavení k pronájmu. Základními artikly jsou stoly, židle a prezentační panely. Dále sedací

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ VÍCE, NEŽ ČEKÁTE ŠÉFKUCHAŘ Daniel Beneš Execu?ve Chef Nasbíral bohaté zkušenos? v restauraci Zlatá Praha ve známém hotelu Intercon?nental, získal ocenění Gourmet Challenge a několikrát se také stal mistrem

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice Palubky - obklady stěn a podbití střech Saunový program - obklady stěn, lavice Podlahy - interiérové masivní podlahovky Terasový program - exteriérová podlaha Montážní a spojovací materiály Zakončovací

Více

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz 260 km zprahy směr Brno Břeclav hlídané venkovní parkoviště ve dvoře hotelu s kapacitou míst celková kapacita

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více