INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A"

Transkript

1 INFORMACE P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A stojí za přečtení Praha rozšiřuje sběr bioodpadu str. 4 Společný nájem bytu str. 5 stojí za zapsání středa přistavení kontejnerů pátek Zdena Mudrová komorní koncert, Horizont středa Anna Rývová přednáška o rodech Masaryků a Slavíčků, Horizont sobota Den bez aut pondělí dokumentární odpoledne: Himaláje 1. část, Horizont pátek Suchdolské (p)osvícení, Suchdolské náměstí sobota Noční suchdolský pohár v požárním útoku motto Svět potřebuje lidi, kteří dovedou něco vykonat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali. Helen Rowlandová ( ), americká novinářka a humoristka Starosti starosty Po prázdninách pro naše děti a jejich rodiče začíná nový školní rok. Důležitý je především pro prvňáčky a žáky šestých tříd. V těchto třídách se rozběhne výuka podle nového školního vzdělávacího programu. Program v minulých dvou letech připravili pedagogové naší základní školy. Mezi jeho hlavní cíle patří zavedení efektivních metod výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, osvojení si komunikačních dovedností v mateřském i cizích jazycích (angličtina či němčina), nebo znalosti informačních technologiích a samozřejmě i rozvoj pohybových dovedností. Na nové metody výuky budou muset přejít nejen žáci, ale i naši učitelé. Přejme jim hodně nápadů a ochoty připravovat nové, pro žáky zajímavé, formy výuky. IV. oddělení MŠ Gagarinova Od srpna probíhají stavební úpravy technického pavilonu v mateřské škole Gagarinova, kde připravujeme prostory pro přestěhování zubní ordinace doktora Demka. Bohužel se nám doposud nepodařilo se dohodnout s druhým nájemcem prostor, kde by mělo vzniknout IV. oddělení školky. Ty má najaté Dům dětí a mládeže, který vede Mgr. Benýšek. Za poslední pět měsíců jednání k dohodě bohužel nedošlo, ale jsme přesvědčeni, že do poloviny září (po uzávěrce tohoto čísla) se podaří situaci k oboustranné spokojenosti vyřešit. Jakmile dojde k uzavření dohody s Mgr. Benýškem, DDM se přestěhuje do připravených místností a uvolní prostory v prvním zářijovém týdnu, stavební práce by pak měly být dokončeny v polovině října. Následně bude záležet na koordinaci se stavebním úřadem a hygienou, jak rychle proběhne kolaudace, aby se mohlo otevřít IV. oddělení pro 25 dětí, jejichž rodiče na umístění dětí netrpělivě čekají. Kanalizace Díky mimořádné dotaci ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu hlavního města připravujeme rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Vysokoškolská v úseku od Olšové k Výhledskému náměstí a položení nových kanalizačních stok v ulicích Závadova, Lanýžová a Rohová. V těchto ulicích budou vybudovány i nové veřejné části přípojek k jednotlivým domům. Předpokládaný termín realizace je od druhé poloviny září do konce listopadu. Výše této mimořádné dotace je jen setina odhadovaných nákladů na výstavbu všech zbývajících kanalizačních sítí a komunikací na území městské části. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2008 jsme požádali hlavní město o dotaci 204,5 mil. Kč na dokončení kanalizační sítě po celém Suchdole a Horním Sedlci a o 33,5 mil. Kč na dokončení komunikací na Novém Suchdole. Okruh V poslední době se hodně ve sdělovacích prostředcích hovoří o chybějících fondech na výstavbu dálnic, o velkých nedostatcích v přípravě výstavby dálnic a také o nejdražších dálnicích v Evropě. Financování výstavby severozápadního segmentu silničního okruhu, tj. úseku vnějšího dálničního okruhu kolem Prahy, který v trase J vede přes Suchdol, plánuje Ministerstvo dopravy platit z evropských fondů, z Operačního programu doprava. Aby ale EU na projekt prostředky uvolnila, musí splňovat několik základních požadavků. Kromě dopravně-bezpečnostních a ekologických požadavků je také důležitý aspekt finanční náročnosti. S tím souvisí i porovnání variant. Při projednávání podmínek Operačního programu doprava na půdě Evropské komise, byl tento požadavek ze strany evropských představitelů opakovaně českým zástupcům přednesen. V šesté kapitole Finanční otázky včetně koordinace s ostatními finančními nástroji Společenství (TEN-T, EIB, EBRD, PPPs) zápisu z jednání ze dne 16. července 2007 je mimo jiné uvedeno: EK postrádá komparativní environmentální a ekonomické studie týkající se následujících kontroverzních projektů rychlostní silnice R52, pražský a brněnský silniční okruh; česká strana informovala o plánovaném využití úspor TA ISPA Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech informací, rozhodl ministr dopravy Řebíček o porovnání variant Ss a J zároveň nám sdělil, že trasu Ss bude ministerstvo dopravy prosazovat v případě, že investiční náklady varianty Ss včetně vyvolaných nákladů budou výrazně nižší nedojde k výraznému prodloužení časového horizontu zprovoznění tohoto segmentu Silničního okruhu kolem Prahy varianta Ss je realizovatelná v prostoru Řež NPR Větrušická rokle a s trasou bude souhlasit Státní úřad pro jadernou bezpečnost. (Pokračování na str. 3)

2 z radnice z jednání rady 2 Rada MČ Praha Suchdol projednala na svých zasedáních od do mimo jiné následující body: V souladu se zákonem 107/2006 Sb., o jednostranném navyšování nájemného z bytu, schválila navýšení nájemného v bytových domech Městské části Praha Suchdol od 1. prosince 2006 o maximální přírůstek měsíčního nájemného ( MP ) vypočítaný individuálně pro každý byt dle uvedeného zákona. Rada uložila Ing. Dostálové, aby zaslala nájemníkům oznámení o zvýšení nájmu. Poděkovala Sboru Dobrovolných hasičů Suchdol za uspořádání dětského dne. Rada uložila starostovi hasičům písemně poděkovat jménem rady. Rada také poděkovala za zásahy hasičů během průtrže mračen dne Rada schválila následující granty pro školy zřizované MČ: grant pro MŠ K Roztokům na Projekt rozvoje metody interaktivního a projektového učení dětí předškolního věku ve výši ,- Kč; školní družině grant na projekt Zájmové vzdělávání formou tvořivé hry (nákup stavebnice Lego) ve výši ,- Kč. Vzala na vědomí, že do výběrového řízení na vedoucí(ho) OSDŽP se nikdo nepřihlásil. Rada rovněž vzala na vědomí, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení s ukončením lhůty pro podání přihlášek 31. srpna Na základě průzkumu cen doporučila pro zhotovení rekonstrukce pískoviště v komplexu Výhledy I firmu Revák. Rada schválila příspěvek na rekonstrukci pískoviště ve výši ,- Kč. Vzala na vědomí rezignaci paní Ireny Víškové na funkci zastupitele MČ Praha Suchdol a členství v Komisi územního rozvoje. Rada v souladu s 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlásila náhradnici ODS paní Ludmilu Hevákovou zastupitelkou MČ Praha Suchdol na mandát uprázdněný paní Irenou Víškovou. Rada uložila starostovi informovat paní Hevákovou o prohlášení zastupitelkou. Stanovila kompetence radního pana Jaroslava Lehoučky: životní prostředí, zeleň a vzhled obce, odpadové hospodářství. Na základě průzkumu cen oprav komunikací ve správě MČ vybrala pro zhotovení oprav živičných povrchů firmu Commatel; pro zhotovení oprav chodníků (zámková dlažba) rada určila firmu IPPOS. Opravy budou hrazeny z odd (silnice) pol (opravy a udržování) a v souladu s usnesením Zastupitelstva také z finančního daru od Letiště Praha, s. p. Schválila poskytnutí finanční dotace Horizontu, penzionu pro seniory, středisku DM CČSHZ, Na Vrchmezí 8, Praha 6, na provozování pečovatelské služby na území MČ Praha Suchdol a stacionáře pro seniory pro rok 2007 ve výši ,- Kč, se kterými bylo počítáno ve schváleném rozpočtu. Na základě doporučení Komise územního rozvoje a infrastruktury nemá námitek proti navrženému řešení, upozorňuje na nutnost vypracování dendrologického průzkumu stromů při ul. Nad Dolíky ještě před vydáním rozhodnutí o umístění stavby nebo před vydáním stavebního povolení. Pokud by průzkum prokázal, že oba stromy jsou zdravé, bude pravděpodobně nutno přepracovat navržený vstup do horního domu respektive parkovací stání. V žádném případě by stávající stromy, pokud jsou zdravé, neměly být káceny. Stromy jsou na pozemku, který patří MČ. Jiné námitky proti předložené PD Rada nemá. Rada ukládá starostovi zaslat stanovisko k uvedené stavbě žadateli. Na základě doporučení Komise územního rozvoje a infrastruktury souhlasí s projektovou dokumentací na stavbu kruhového objezdu na místě dnešní křižovatky ul. Internacionální a Kamýcká. Rada doporučuje zvážit využití existující zastávky na ul. Kamýcké nyní bez využití pro směr do Dejvic. Rada uložila starostovi zaslat stanovisko k uvedené stavbě žadateli. Schválila následující požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy: 1) Dostavba pavilonu v MŠ Gagarinova rozšíření kapacity, prostřednictvím OMI celková požadovaná částka 18,9 mil. Kč; z toho financování MČ Praha Suchdol 1, 5 mil. Kč. 2) Přístavby sociálních zařízení v ZŠ M. Alše celková požadovaná částka 2,8 mil. Kč; z toho financování MČ Praha Suchdol 0,3 mil. Kč. 3) Rekonstrukce výtahu ZŠ M. Alše celková požadovaná částka 1,3 mil. Kč; z toho financování MČ Praha Suchdol 0,1 mil. Kč. 4) Dokončení odkanalizování MČ Praha Suchdol etapa 002 TV 3106, prostřednictvím OMI celková požadovaná částka 204,5 mil. Kč. 5) Dokončení komunikací Nový Suchdol prostřednictvím OMI celková požadovaná částka 33,5 mil. Kč; Určila zhotovitele prací stavby zřízení čtvrtého oddělení v MŠ Gagarinova. Rada schválila pořadí firem dle výše nabídnuté ceny: 1. Inprostav; 2. Tevistyr 3. Stavba Praha 4. Futurex 5. 4P Invest. Rada uložila starostovi projednat s uvedenými firmami konkrétní i n f o r m a c e č. 4 / podmínky (termíny, smlouvy apod.) provedení prací. Schválila předloženou smlouvu na opravu komunikací technologie asfalt s firmou Commatel-Uher, s. r. o. na opravu komunikací ve správě MČ Praha Suchdol v celkové ceně ,- Kč (cena včetně DPH 19 %). Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. Schválila předloženou smlouvu na opravu komunikací technologii dlažba s firmou IPPOS Bohemia, s. r. o. na opravu komunikací ve správě MČ Praha Suchdol v celkové ceně ,27 Kč (cena včetně DPH 19 %). Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. Projednala stav na křižovatce Budyňská, Suchdolská vznikající v důsledků čerpání vody do cisteren. Uložila pí Gebrtové, aby projednala s PVK další používání hydrantu s ohledem na stav komunikace rada požádala o opravu propadů v okolí hydrantu v důsledku podmáčení a zpevnění podloží pro užití cisternami. Schválila předloženou smlouvu o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce pavilonu školky a úprava technického pavilonu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada uložila pí Gebrtové provést fotodokumentaci areálu před zahájením stavby pro účely porovnání se stavem po dokončení. Rada pověřila Ing. Skálu, aby prováděl stavební dozor při rekonstrukci. Odsouhlasila nákup a aktivací SIM karty od firmy O2 s využitím pro strážníky Městské policie. Vzala na vědomí informaci, že dozorčí rada Letiště Praha, s. p. neschválila předem slíbený dar pro Městskou část Praha Suchdol ve výši ,- Kč. Rada požádala starostu, aby po zářijovém jednání dozorčí rady Letiště Praha, s. p. kontaktoval generálního ředitele Dvořáka. Souhlasila s poskytnutím dotace ,- Kč Sboru dobrovolných hasičů na nákup vybavení Souhlasila s poskytnutím dotace ,- Kč Sdružení Suchdol Sobě na výdaje spojené s organizací III. SUCHDOL- SKÉHO (P)OSVÍCENÍ Schválila objednávku na rozmístění a odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad v celkové ceně ,- Kč od Pražských služeb, a. s.. Rada uložila pí Gebrtové kontejnery objednat. Uložila Ing. Dostálové prověřit nájemní smlouvy na nebytové prostory a pozemky v majetku MČ Praha Suchdol včetně možnosti valorizace cen za pronájmy. Rada uložila starostovi projednat podmínky pronájmů, u kterých ceny neodpovídají současným podmínkám, s nájemci.

3 z radnice z jednání zastupitelstva Zastupitelstvo MČ Praha Suchdol na svém zasedání dne schválilo mimo jiné následující usnesení: zvolilo členem Rady MČ Praha Suchdol pana Jaroslava Lehoučku zvolilo členkou kontrolního výboru paní Jaroslavu Soukupovou schválilo předem přijetí přislíbeného sponzorského daru od Letiště Praha, s. p. ve výši 856 tis. Kč určeného na podporu projektů zaměřených na prevenci ochrany životního prostředí schválilo závěrečný účet MČ Praha Suchdol za rok 2006 Starosti starosty (Dokončení ze str. 1) V druhé polovině srpna byla srovnávací studie vypracována a předána ministerstvu dopravy. V jejím závěru je mimo jiné uvedeno: Znamená to tedy, že studie pozitivně prokázala ve prospěch varianty Ss všechny tři požadavky zadání: Ss je nákladově výrazně nižší, 8,5 miliardy Kč ze stavebních nákladů a 4,3 miliardy Kč při započítání stavebních nákladů realizace městské infrastruktury spojení Pha 6, Pha 8 ohodnocení bezpečnosti a část stavby 520. Časový horizont výstavby uvedení SOKP do provozu je možné teoreticky na rok 2013 pro obě varianty Ss a J. Avšak splnění tohoto termínu je u varianty J značně rizikové zatímco u varianty Ss je splnění termínu prakticky bez rizika. Průchodnost SOKP v prostoru mezi ÚJV Řež a NPR Větrušická rokle je realizovatelná, jak z hlediska ÚJV Řež tak z hlediska ochrany přírody Větrušická rokle. Předpokládám, že takovýto výrazný výsledek ministerstvo nečekalo a tlačeno silným politickým vlivem se bude snažit buďto studii zapírat nebo napadat její věrohodnost. V každém případě studie jednoznačně prokázala, že severní varianta Ss je výrazně levnější, spolu se samostatným spojením Prahy 6 a Prahy 8 je dopravně výhodnější, je šetrnější k životnímu prostředí a vyhovuje evropským předpisům. Političtí představitelé na všech úrovních by se měli s těmito výsledky zodpovědně vypořádat a urychleně nechat dopracovat podklady pro výstavbu trasy Ss. Lpěním na výrazně dražší, neekologické, nebezpečné variantě J přes Suchdol nepovede k rychlé a potřebné výstavbě dálničního okruhu kolem Prahy a i v případě mocenského prosazení této dopravně nevhodné varianty J to povede v budoucnu ke krizovým situacím, které nyní známe z oblasti Jižní spojky a Barrandovského mostu. Ministerstvo dopravy se nyní musí rozhodnout, zda postaví rychleji jednodušší a levnější trasu Ss a nebo se bude potýkat s nedostatkem prostředků, odporem ze strany postižených městských částí a evropské unie, když bude silově a věcně nesmyslně prosazovat trasu J. Webové stránky Těsně před prázdninami jsme zprovoznili nové webové stránky městské části. Představily se v novém lehkém vzhledu. Stránky jsou rozděleny do třech hlavních částí radnice, městská část a občanské centrum. V každé z těchto oblastí naleznete podrobnější informace např. strukturu úřadu, usnesení zastupitelstva, aktuální zprávy z městské části, jízdní řád linek MHD nebo kontakty na spolky a sdružení v Suchdole. Na počátku webové stránky obsahovaly jen základní nutné údaje, nyní je postupně doplňujeme a rozšiřujeme. Například v sekci Zajímavé odkazy je možné sledovat počasí na Suchdole téměř on-line. V areálu České zemědělské univerzity je totiž umístěna meteorologická stanice, která zobrazuje naměřená data na internetu. Dále můžete s jednodenním zpožděním sledovat kvalitu ovzduší nejen na Suchdole. Měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu je umístěna u benzínové pumpy při vjezdu do Suchdola a měří se v ní koncentrace SO 2, NO 2, NO x PM 10, O 3. V sekci Potřebuji si vyřídit, najdete odkazy na důležitá čísla (Policie ČR, Městská policie, Hasiči, Záchranná služba apod.) a dále odkaz na Úřad městské části Praha 6, který vykonává pro území naší městské části státní správu v oblasti stavebnictví, sociálních věcí, podnikání živnostenský úřad a další. V sekci Zprávy z městské části Vám chceme informovat o aktuálních událostech či akcích, které připravujeme. Budeme rádi, když nás upozorníte na případné chyby na našich stránkách, zašlete nám námět na rozšíření či se zapojíte do ankety. Ing. Petr Hejl, starosta w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 3

4 mohlo by Vás zajímat Letadla ano, peníze ne V roce 2004 poprvé udělilo Letiště Praha, s.p. finanční dary Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Od roku 2005 pak finanční dary získávají také pražské městské části Praha 6, Řepy, Přední Kopanina, Suchdol a Zličín. V roce 2005 schválila dozorčí rada Letiště Praha, s. p. městské části Praha Suchdol finanční dar ve výši ,- Kč. V roce 2006 pak Suchdol získal ,- Kč, které byly využity na sportoviště a dětská hřiště. V letošním roce se v podepsané rámcové smlouvě počítalo pro naši městskou část s částkou ,- Kč, která měla být v souladu s navrženými projekty použita na částečnou úhradu nákladů spojených s opravami komunikací či havarijních stavů kanalizací. Uvedené projekty plně odpovídaly letištěm vymezeným okruhům: ochrana vod výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních systémů; ochrana ovzduší výstavba, rekonstrukce a oprava chodníků či obecních komunikací. Na počátku letošního roku ministr dopravy vyměnil téměř všechny jím jmenované členy dozorčí rady Letiště Praha, s. p. Podle poslední výroční zprávy jsou nyní jmenovanými členy Jiří Hodač, Mgr. Rudolf Vyčichla, MUDr. Pavel Bém, Ing. Petr Bendl, JUDr. Vladimír Remlík a Ing. Jiří Kubínek. Na svém posledním jednání dozorčí rada při projednávání finančních darů obcím a městským částem dotčených provozem letiště Praha Ruzyně městské části Praha Suchdol jako jediné slíbené prostředky neodsouhlasila. Ing. Věra Štěpánková, zástupce starosty Praha rozšiřuje sběr bioodpadu zapojte se i Vy Proč kompostovat na vlastní zahradě? V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupovat a odnikud ji vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekáži vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost. Petr Štěpánek radní HMP pro životní prostředí Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je 4 i n f o r m a c e č. 4 / dán do nádoby na odpad. Pokud bioodpad kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů! V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti: domácí kompostování nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost; komunitní kompostování kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování; kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze; sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky; tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu. Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: odpady (Odpady v Praze Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze). Anna Vojtěchová Oddělení komunální hygieny Odbor ochrany prostředí MHMP Ve středu a vždy v dopoledních hodinách budou přistaveny velkoobjemové kontejnery označené nápisy směsný odpad a bioodpad. Prosíme, abyste dodržovali rozdělení, aby mohl být bioodpad ekologicky zlikvidován. Přiložená fotografie zachycuje situaci při jednom z posledních svozů.

5 4. DÍL Společný nájem bytu V minulém čísle INFORMACÍ jste byli seznámeni s novým způsobem výpovědi z nájmu bytů po rozsáhlé novelizaci těchto ustanovení v Občanském zákoníku. Aby způsoby vypořádání užívacích práv k bytu byly popsány komplexně, je třeba se zmínit o společném nájmu bytu a jeho vypořádání. Společný nájem bytu může vzniknout mezi manželi tehdy, 1. vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne společný nájem družstevního bytu i druhému z manželů a společné členství manželů v družstvu, nebo stane-li se některý z manželů nebo oba manželé v této době nájemcem nedružstevního bytu (tzn. nájemního bytu ve vlastnictví soukromé osoby, obce), vznikne jim společný nájem nedružstevního bytu. Mezi jinými osobami než manželi společný nájem družstevního bytu vzniknout nemůže. 2. stane-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu ještě před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem družstevního bytu uzavřením manželství, nebo stane-li se některý z manželů nájemcem nedružstevního bytu (tzn. nájemního bytu ve vlastnictví soukromé osoby, obce) před uzavřením manželství, vznikne uzavřením manželství společný nájem manželů k tomuto bytu. Společný nájem bytu nevznikne, pokud manželé spolu trvale nežijí nebo jde o byt služební nebo byt zvláštního určení. Pro každý z výše uvedených případů bude platit rozdílný způsob vypořádání užívacích práv po rozvodu nebo po smrti jednoho z manželů, které lze shrnout následovně: V případě rozvodu manželství se předpokládá, že se manželé u společného nájmu nedružstevního bytu dohodnou, kdo bude po právní moci rozvodu výlučným nájemcem takového bytu. Tato dohoda se zpravidla uzavírá v rámci Smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Nedohodnou-li se rozvedení manželé o nájmu nedružstevního bytu, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje právo společného nájmu bytu a současně určí, který z manželů bude tento byt nadále užívat jako nájemce. Soud může tedy rozhodnout za určitých okolností i v neprospěch manžela, který se stal nájemcem bytu ještě před uzavřením manželství. Finanční vypořádání bývalého manžela i zajištění bytové náhrady musí následovat. Obdobně se postupuje v případě společného nájmu družstevního bytu, pokud tento nájem vznikl některému z manželů již za trvání manželství buď se manželé dohodnou nebo soud na návrh jednoho z nich zruší společný nájem družstevního bytu a rozhodne o tom, kdo bude jako člen družstva nadále nájemcem. Tímto rozhodnutím soudu zanikne společné členství manželů v družstvu. V návaznosti na to je pak třeba provést i finanční narovnání z titulu zaniklého společného členství, podle něhož je manžel, který zůstává členem družstva, povinen vyplatit bývalému manželovi polovinu tržní hodnoty bytu, neboť právě jen v tržní ceně se hodnota tohoto bytu musí podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR mezi bývalými družstevníky vypořádávat. Současně je třeba počítat mohlo by Vás zajímat i se zajištěním bytové náhrady podle pravidel, se kterými jsme vás seznámili v minulém čísle INFORMACÍ. Pokud však nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů ještě před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu rozvodem a právo užívat byt zůstane výhradně tomu z manželů, který nabyl práva na nájem před uzavřením manželství. Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu (rozumí se bytu nedružstevního), stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Jde-li o byt družstevní, zanikne smrtí jednoho z manželů společný nájem bytu manželi. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl, k čemuž soud přihlédne v dědickém řízení. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, jemuž připadl členský podíl v rámci dědického vypořádání. Pokud manželé nabudou byt do osobního vlastnictví za trvání manželství, je nabyt do společného jmění manželů a pro případ rozvodu nebo smrti jednoho z manželů se tato práva vypořádávají podle zásad pro vypořádání společného jmění manželů. Byt, který byl ve vlastnictví jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství, zůstává během manželství i po jeho rozvodu v jeho výlučném vlastnictví. Zemře-li tento vlastník, vypořádává se vlastnické právo k bytu podle obecných principů v rámci dědického řízení. JUDr. Zlata Kohoutová 3 OTÁZKY PRO... Marcelu Hanákovou, ředitelku MŠ Gagarinova Jaká máte největší přání do prvního roku ředitelování? Mým největším přáním je, aby se co nejdříve podařilo zprovoznit IV. oddělení a aby se v něm broučci cítili dobře. Jaký vidíte rozdíl ve školce dnes ve srovnání s Vaším zdejším působením před 15 lety? Jsem ráda, že v dnešní době je možné více vycházet z momentálních nápadů, námětů i naladění dětí. Nejsme tolik svázáni časem, který jsme dříve museli striktně dodržovat (např. ranní cvičení od 8.30 hod.). Co Vám zatím udělalo největší radost? Podařilo se obnovit zařízení ve všech odděleních a tak pokračovat ve vylepšování prostředí školky, které započalo za působení pověřené ředitelky Bohunky Minárové. OBČANSKÉ PRŮKAZY Dne končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2007 na Úřadu MČ Praha 6, Čkalova 18, Praha 6. Úřední hodiny jsou: pondělí + středa hod. úterý + čtvrtek hod. Tato informace se netýká občanů narozených před w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 5

6 mohlo by Vás zajímat Vážení spoluobčané! Jsme rádi, že vás můžeme informovat o novinkách v našem stacionáři. Nejprve si ovšem připomeňme něco z naší historie. Náš vznik, jako jednoho z prvních nestátních zařízení pro osoby s mentálním postižením, se datuje do roku Jsme zařízení pro mladé dospělé osoby s mentálním postižením. Dle registrace poskytovatelů sociálních služeb z letošního června nabízíme služby Denního stacionáře a Chráněného bydlení. Naším cílem je začlenit naše klienty v co nejvyšší možné míře do běžného života. Poskytujeme jim možnost dalšího vzdělání, pracovní zácvik ve skupinách, nabízíme volnočasové aktivity a pobyt v Chráněném bydlení. K našemu cíli jsme se opět o krůček přiblížili. Dne proběhlo u nás ve Stacionáři slavnostní zahájení a zprovoznění nové dílny za finanční podpory Strukturálních fondů EU, MHMP a sponzorů. Rukodělná dílna byla otevřena v prostorách zdevastovaných povodní v roce 2002 a do letošního roku musela být vysoušena. Naši klienti se na tuto událost důkladně připravili. Každá pracovní skupina klientů prezentovala své dovednosti, výrobky i své koníčky. Klienti se ujali i role průvodců celé Zahradní slavnosti, během které si zájemci a hosté mohli prohlédnout, co všechno se nám podařilo. Během dne probíhaly také doprovodné programy. Klienti stacionáře předvedli divadelní představení na motivy Láska kvete v každém věku, prostředí a i mezi příslušníky odlišných kultur. Za své představení klienti sklidili velký potlesk a také převzali osvědčení za úspěšnou práci v letošním školním roce. Poté se všichni pobavili při vystoupení šermířů LEGIO X GPX a opekli buřtíky u táboráku. Během dne bylo nabízeno občerstvení a nápoje ze zdrojů suchdolského podnikatele pana Rysa. Povedený den byl zakončen posezením u táboráku, hrou na kytaru a zpěvem. Věříme, že se všem hostům u nás líbilo a těšíme se na další společné akce. Mgr. Ivana Ambrosová, ředitelka SDM Sedlec G R A T U L A C E Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí tohoto roku slaví významné životní jubileum Josef Smítka Blanka Zúbriková Eva Šímová Helena Šídlová Jaroslav Král Marta Markvartová Zdeňka Polyáková Miroslav Herink Pavel Beneš Jaroslava Holá Růžena Barešová Eva Kučerová Stanislava Blabolilová Jana Zavadilová Aleš Pokorný Jaroslava Riegertová Bohumila Graumannová Vladimír Kotěra Věra Šerclová Věra Včelová Jiří Herink Vlasta Krištofová Jiří Ryant Zdeněk Musil Václav Soukup Bohumila Klírová Helena Hintnausová Otilie Krejčiříková Lidmila Frančeová Božena Svobodová Anna Kuželová Miroslav Rajnoch Olga Šímová Věra Jelínková Marie Husová Božena Gerychová Ladislav Kolář Jaroslav Panoš Milada Borůvková Marie Štulcová Anežka Jirásková Božena Zvolánková Věra Guthová Václav Vodička Věra Srbová Václav Pazderník Emílie Došková Věra Třesková Nechme auto doma Ekologické sdružení Děti Země na sobotu 22. září vyhlásilo patnáctý ročník českého Dne bez aut společně s osmým ročníkem Evropského dne bez aut a šestým ročníkem Evropského týdne mobility, které u nás koordinuje Ministerstvo životního prostředí (více na K akci se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. Nejlépe tento den, či aspoň během týdne od 16. září do 22. září, je možné uspořádat jakoukoliv veřejnou akci jako dopravní seminář, výtvarnou soutěž pro děti, jízdu na kole, výstavu, besedu, apod. Letošní motto zní: Budoucnost patří šetrné dopravě! Je vítána aktivita jednotlivých občanů, zejména osobností veřejného života a politiků, kteří nechají své automobily 22. září doma a po celý tento den použijí ke své přepravě například veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto je zveřejněna petiční výzva Nechte auto doma! K ní se může připojit každý, stačí na internetové stránce ke DBA vyplnit příslušný formulář, přičemž jména signatářů jsou průběžně zveřejňována. Loni autem na Den bez aut nejelo osob, z toho 130 bylo zastupitelů a pracovníků veřejné správy ze 49 měst. V roce 2006 se Dne bez aut v ČR zúčastnilo více než tři sta organizací ve106 městech, přičemž ve 26 z nich byla jízda v prostředcích MHD zdarma. Velmi populární akcí byly cyklojízdy bylo jich 24 ve 21 městech a zúčastnilo se jich více než osob. Řidiči by tak měli skutečně zvážit, zda jejich jízda autem je po městě nezbytná. Určitě ale ne zase tolik, aby Den bez aut museli opět prožít se svým automobilem. Zkusme proto aspoň jednou za rok si programově naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Další informace o Dni bez aut poskytnou Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, Brno, tel./fax: , RNDr. Miroslav Patrik, vyhlašovatel českého Dne bez aut 6 i n f o r m a c e č. 4 /

7 mohlo by Vás zajímat Trénink duše i těla pro seniory Mateřský klub Rybička Zveme všechny dříve narozené dámy i pány, kteří mají pocit, že už to s nimi není to, co to bývalo, aby se do Horizontu přišli zregenerovat. Všichni víme, že to, co se nepoužívá, zakrní. A zkušenost je taková, že s přibývajícími léty ubývá možností i motivace něco pro sebe udělat, a že se stále častěji vkrádá do hlavy myšlenka, že to už nestojí za to. Tomuto lživému našeptávání je však třeba se postavit a uvědomit si, že vždy ještě jde pro sebe a se sebou něco dělat. Horizont vám proto ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jeho programem Projekty zdravého stárnutí nabízí možnost protáhnout si svaly, kosti i klouby, provětrat si neurony a prohloubit mozkové závity. A to pod vedením odborných pracovnic, takže nehrozí natažená šlacha ani stržený závit. Fyzioterapie probíhá individuálně a rehabilitační pracovnice se věnuje vašim osobním bolestem a neduhům. Trénink paměti probíhá v malé skupině a lektorka pracuje pomocí různých hříček, hlavolamů a mnemotechnických triků. Obě jsou vysokoškolsky vzdělané a nepracují šablonovitě. Dovedou se přizpůsobit těm, kteří se jim svěří do rukou a cvičení jim šijí na míru. Obě v Horizontu působí opakovaně a máme s nimi dobrou zkušenost. Větší část cvičení je hrazena z grantu Ministerstva zdravotnictví, účastníci si pouze přispívají. Máte-li o jedno, druhé či obojí cvičení zájem, nebo byste rádi věděli další informace, přihlaste se nám na čísle nebo Potom zkoušíme s dětmi jednoduché výtvarné činnosti, kdy si za pomoci maminky zkusí děti malovat vodovkami, modelovat, lepit, stříhat Výtvarné činnosti se obměňují a také maminky se střídají v přípravě programu pro děti. Nakonec je ještě čas na volné hraní. Jako sponzorský dar jsme získali různé hračky, se kterými si mohou děti pohrát a maminky si mezitím mají čas popovídat. První čtvrtek v měsíci na vás čekají biblické příběhy formou divadla. Každý měsíc se děti seznámí s nějakým známým příběhem z Bible: o Davidovi, o Mojžíšovi, o stvoření světa... Průvodce nám bude dělat Krtek, zazpíváme si a také si něco vyrobíme, namalujeme. Mateřská dovolená, to je krátké období života, ze kterého za pár let zbudou jen vzpomínky. V tomto období se my maminky můžeme věnovat věcem, na které by jinak nezbyl čas, seznámit se s novými přáteli, se kterými můžeme sdílet své radosti i starosti, které prožíváme s dětmi. V mnoha městech z těchto důvodů vznikly mateřské kluby nebo mateřská centra, kde se maminky navzájem obohatí tím, co umí, vyzkoušejí si nové výtvarné techniky a samy se podílejí na přípravě programu pro děti. Na podzim roku 2006, kdy vznikla myšlenka založit zde klub pro maminky, jsme se začali scházet doma, dávali dohromady plány a nápady a také zkoušeli, jaký program se bude dětem nejvíce líbit. Od ledna 2007 jsme dostali možnost využívat pro naše setkávání prostory v budově nakladatelství Advent-Orion v Roztocké ulici a od září 2007 budeme mít k dispozici dokonce svou vlastní klubovou místnost. Pro maminky s dětmi ze Suchdola, Sedlce a okolí nabízíme tyto programy pro děti ve věku 1,5 5 let v doprovodu dospělého: Každé pondělí míváme tento program: Na začátku se vždy uvítáme písničkou. Pak se objeví maňásek Krtek a vypráví dětem příběh o zvířátkách z lesa i louky. Někdy je to legrační, někdy i trochu strašidelné. Uvidíte totiž nejen Krtka, Myšku, Zajíčka a Ježka, ale i Šneka a lesní Kunu. Po maňáskovém divadle je čas se trochu protáhnout a zacvičit si. Postupně rozšiřujeme repertoár písniček a říkanek a doplňujeme je do malého zpěvníčku. A když budete znát nějakou novou, rádi se ji naučíme. Kolik to stojí? V současné době platí každá maminka za sebe a dítě 20 Kč za návštěvu Klubu. To slouží k zakoupení výtvarných potřeb a materiálu. Co plánujeme? Podle zájmu plánujeme v budoucnu nabídku rozšířit o setkávání maminek s miminky, zpívánky či další aktivity. Dosavadní činnost klubu si můžete prohlédnout na webových stránkách Přijďte se se svými dětmi podívat. Těšíme se na Vás! Tel. kontakt: Vlaďka Jarešová Jitka Kafková Adresa klubu Rybička: Roztocká 5/44, Praha 6 Sedlec w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 7

8 co se dělo Jak jsme obkroužili horu Říp aneb postřehy z cest Skupinka sedmi suchdolských dobrovolných hasičů se rozhodla strávit čtyři volné dny trochu netradičním způsobem. Sbalili si pár nejnutnějších věcí, stany a spacáky a na kolech vyrazili na cestu po vlastech českých. Odjezd byl naplánován na čtvrtek Když jsme se ráno probudili dost pršelo a nebe bylo ocelové. Přesto nás to neodradilo a poté, co jsme z postele vytáhli i benjamínka Petra, jsme dojeli do Roztok na nádraží. Vlakem jsme se přesunuli do Roudnice nad Labem. A dále už na kolech směr Brozany nad Ohří. Druhý den ráno se mezi mraky prodralo sluníčko, ale celkem dost foukalo. Sbalili jsme a vydali se na další štreku. V Terezíně jsme projížděli okolo opevnění a také jsme navštívili židovský hřbitov a krematorium. Projeli jsme Litoměřicemi a Labskou vinařskou cestou směřovali k Úštěku. V Liběšicích, po několika krutých kopcích, si dáváme malé občerstvení, všichni ho potřebujeme, a pokračujeme do kempu. Tam jsme dorazili těsně před deštěm. Sotva jsme dostavěli a vydali se něco pojíst, začal ohromný liják. Všude mokro, ale v kempu to žije, plno přiopilých stvoření, hlasitá hudba. Nejlepší nás však čeká kolem půlnoci. To začal po kempu chodit a řvát jak na lesy nějaký tvor, kterému říkali Radim. Spát se v tu chvíli rozhodně nedalo a nedalo se spát ještě asi další dvě hodiny. Ráno jsme zkonstatovali, že jsme se v noci naučili dalších, možná dvacet sprostých slov. Poté, co jsme vylezli ze stanů a z trávy nás vítaly všudypřítomné myšky, rychle jsme sbalili a hurá pryč. Snídaně v sobotu ráno byla poněkud netradiční. Posedávali jsme pod loubím historických domů na náměstí v Úštěku, pojídali teplou sekanou, housky a kafe z cukrárny. Musíme nabrat síly, budeme je potřebovat. Dnešní cesta bude dlouhá. Asi na polovině trasy jsme navštívili kolegy hasiče v Dubé. Dovolili nám prohlédnout si hasičárnu, pochlubili se nám svou historickou i současnou technikou a dofoukali nám kola. Pokračovali jsme kouzelným Kokořínským údolím do Mělníka. Postavili jsme stany, smyli prach z cesty ujeli jsme 60 km, a bezva jsme povečeřeli. V noci nikdo nehalekal ani nevyřvávala hudba jako na Úštěku, ale zato snad každou půl hodinu jezdil kolem nás vlak. Čtvrtý den ráno (neděle 8. 7.) snídáme u Kauflandu na parkovišti kafíčko, koblížky a další dobrůtky. Pokračujeme cestou k domovu. Zastavili jsme se u zdymadla v Hoříně. Je to stavba ze začátku 20. století, stále funkční a stále krásná. S napětím sledujeme vypouštění komory a proplouvání malé lodě. Je to obdivuhodné. Pokračujeme po cyklotrase podél vody. Projíždíme obcí Zálezlice, která byla v roce 2002 téměř celá pod vodou. Dále přes celé záplavové území dojíždíme až do Veltrus. Jedeme kolem zámku, podjíždíme pod Nelahozevským zámkem a přes Kralupy míříme na Debrno a dále Úholičky. Když vyfuníme příšerný úholičský kopec, sjíždíme do Černého Vola a v hospodě Ve mlýně si dáváme zaslouženě pozdní oběd a brzkou večeři. Všichni toho máme plné zuby. Dnešní cesta, přestože nebyla nejdelší byla nejnáročnější. Bylo hrozné vedro, sice foukal vítr, ale jelo se hrozně mizerně. Teď už nás čeká poslední úsek cesty. Od Únětického rybníka tlačíme kola do kopce ke kapličce fuj to je hnus! Proto se musíme stavit na jedno rychlé U Křena a huráááá... jsme doma!!! Celou trasu, která měřila 177 km zdárně dokončilo všech 7 účastníků, tj. 2 ženy a 5 mužů věkový ø 34,7 let (nejmladší slavil 18, nejstarší 57 let) jsme ujeli bez vážnějšího úrazu, pouze 2 klíšťata, 1 píchnutí vosou a ošlehání sluncem a větrem; dále 1 proražený plášť a vyměněné 3 duše. Tím pádem ztráty zanedbatelné. Kdo tomu snad nevěří, může jet příště taky. Všem cyklistům Zdar!! Zuzana Kučerová 8 i n f o r m a c e č. 4 /

9 co se dělo Kousek falunské uzenky, té nejlepší aneb velmi osobní zamyšlení nad setkáním se Sarmedskými V sobotu 23. června ráno bylo jasno. Když jsem šla na úřad, kde jsme se poprvé měli setkat se Sarmedskými, silně foukal vítr. Ten po obloze honil velké bílé, typicky letní mraky a na stejně typicky letně liduprázdných ulicích sobotního dopoledne v Suchdole vytvářel prašné víry. V duchu jsem si řekla, že pár dní před koncem školy, v den jako stvořený pro výlet či cestu na chalupu, nikdo na připravované setkání asi nepřijde. Sklesle jsem kráčela dál. Na náměstí ale už na mě mával stále dobře naladěný Massimo, z otevřených oken úřadu se linul zpěv sboru a z hotelu vykukovaly zvědavé opálené obličeje, které na někoho jasně čekaly na mě. Tak, do toho. Ve chvílce jsem byla obklopena smějící se skupinou Italů vesele švitořících ve zpěvavé kadenci jazyka, typického pro oblast Benátska. A už nás slavnostně vítal pan starosta ve dveřích úřadu a o dvě patra výš Mirek Kněžek, který nás doprovodil na právě probíhající výstavou, kde byly vystaveny jeho kresby také z Dolomit a z oblastí, co by kamenem dohodil od Sármede městečka, ze kterého naši návštěvníci přijeli. První překvapení připravené pro naše přátele byla dobrá trefa. Hned se strhla hlučná debata o tom, z kterého místa je ta či ona hora zachycena, kdo tam kdy byl a jestli ten smrk tam stále ještě roste. Jednu skupinku návštěvníků si pak vzal pod křídlo Michal Kopta a s nadšením jim ukazoval krásy Suchdola. S druhou skupinkou, po velmi přátelském, ale i formálním setkání na úřadě, jsme se na chvíli rozešli, abychom se vzápětí všichni dohromady setkali u oběda. Maso na rožni všem moc chutnalo, o palačinkách s lesními plody ani nemluvě! Ale to už jsem spěchala do atria školy na zkoušku naší nové premiéry. Byla jsem napjatá, jestli se skutečně moje divadelní ovečky naučily těch několik vět v italštině, které jsem jim do textu vepsala. Kdo zná Děti z Bullerbynu (doufám, že každý) ví, že v této knížce je klíčový pojem falunská uzenka. Myslím, že žádné české ani žádné jiné dítě, které se zrovna náhodou nenarodí jako malý Švéd, neví, co ta falunská uzenka je, a co vlastně Lisa s Annou mají nakoupit, a to ještě tolik nejlepších kousků. O to však zábavnější. Mimochodem, my Ochotní Suchdolníci jsme se to dozvěděli, ba i falunskou uzenku ochutnali, neb nám přímo ze Švédska byla trochu z recese, trochu z lásky přivezena, a psát o zklamání v podobě točeného salámu se mně ani nechce, abych čtenáře neodradila od dalšího čtení. Nicméně, přelož si falunskou uzenku do italštiny, a to ještě tak, aby se to dobře vyslovovalo a hezky zpívalo! Nakonec jsme to rozlouskli za úplně jiných podmínek, dlouhou cestou autem, s mým bratrem a mojí švagrovou komu čest, tomu čest. A un bel pezzo di lugánega na melodii proč bychom se netěšili se stalo hitem našich zkoušek. Chytnou se ale Italové? Pochopí to? A byl tu den premiéry a už jsme začali hrát. Vítr dul jako blázen, letadla nad hlavou nám lítala jako nikdy. Nám, kteří máme největší problém s tím, aby nás vůbec bylo slyšet U první italské věty se Sarmedští rozzářili a každou další větu doprovázeli potleskem. Když došlo k poslední scéně s falunskou uzenkou, nevěřili vlastním uším: vždyť právě lugánega je salám typický pro jejich kraj! Závěrečnou písničku jsme zpívali společně, Sarmédští ještě trochu hlasitěji než my vždyť byli také v přesile. Určitě vystoupení pěveckých sborů, setkání hasičského dobrovolného sboru se sarmedskými alpini, předání části figurek betléma, vzájemné povídání si, popíjení přivezeného prosecca a to vše, co se ten den odehrálo bylo moc fajn. Ale oni si cestu do Prahy, pobyt a všechno ostatní platili sami, protože se s námi chtěli sejít. Jediné, co nám trošku kalilo radost nás Suchdoláků přišlo méně než Sarmedských. Adriana Skálová w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 9

10 krátce Hudební rozloučení se školním rokem V pátek jsme se sešli se suchdolskými dětmi na Místním úřadě, abychom hudbou, zpěvem a malým pohoštěním příjemně zakončili školní rok a popřáli si hezké prázdniny. Po soustředěném výkonu každého účinkujícího následovala sladká odměna. Rodiče a přátelé mladých muzikantů mohli vyslechnout skladby lidové tvorby i známých autorů klasické hudby. Důstojnost této akce byla podtržena velice pěkným sálem, ve který se v tu chvíli proměnila velká zasedací síň MÚ. Děkuji touto cestou Radě MÚ za zapůjčení této prostory. Eva Jiranová, DiS. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili brigády v sobotu 1. září a pomohli tak připravit pěkné prostředí pro děti do nového školního roku. Marcela Hanáková, MŠ Gagarinova PŘESTĚHOVÁNÍ ORDINACE Ordinace praktického lékaře MUDr. Čupky je přestěhována na adresu Suchdolské nám. 7 (vchod do ordinace je z Internacionální ulice cca 50 m od křižovatky se Suchdolskou). Telefony a ordinační doba se nemění. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v Praze nabízí občanům MČ Praha Suchdol možnost zakoupení předplatných kupónů MHD a jízdenek s místenkami ČSAD SVT Praha, s. r. o. - všechny druhy spojeni - vnitrostátní, mezinárodní i International (AMBUS). Prodeje jsou realizovány ve Studijním a informačním centru (SIC) v areálu univerzity v provozní době a od pondělí do pátku. Předplatní kupóny jsou prodávány v přízemí budovy, v prostoru knihovnických služeb, jízdenky pak v 1. patře téže budovy, kancelář č Služba je cenově stejná, jako při pořízení u libovolného předprodejce. Pondělí 3. září bylo prvním školním dnem pro skoro padesát suchdolských prvňáčků. Za doprovodu rodičů se vydali na cestu do školy, kde je kromě třídní paní učitelky přivítal i ředitel ZŠ a za městskou část starosta, který předával žáčkům slavnostní šerpy. PRO VOLNÉ CHVÍLE GRATULUJEME! V minulém čísle Informací jsme uveřejnili zadání úkolu pro volnou chvíli vytvořit co nejvíce slov z písmen obsažených v SUMMER HO- LIDAY. Obdivuhodný počet 375 nám jich zaslala Alena Vavříková. (řešení Sudoku) i n f o r m a c e č. 4 /

11 zveme Vás w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 11

12 zveme Vás HORIZONT VÁS ZVE (Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 Suchdol, tel.: , ) pátek v hod. komorní koncert členky souboru státní opery Zdeny Mudrové (housle, piano, zpěv) středa v přednáška: paní Anna Rývová bude hovořit o rodech Masaryků a Slavíčků V úterý 26. června oživily schůzku Klubu aktivního stáří (KLAS) svým vystoupením děti z Mateřské školy Gagarinova. KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ Klub aktivního stáří (KLAS) v úterý 11. září od 15 hodin zahajuje svá pravidelná setkání, která se konají každé druhé úterý ve velké zasedací síni Úřadu MČ. Na programu prvního poprázdninového setkání je přednáška MUDr. Štajfové o výživě podle krevních skupin a informace k zájezdu. VĚDOMÁ PŘÍPRAVA NA POROD A RODIČOVSTVÍ teoretické a praktické informace o porodu, kojení a šestinedělí, pro ženy i partnery. Témata: např. úlevové prostředky a polohy, služby porodní asistentky a duly, role partnera. Možnost shlédnout filmy. Kurzu se můžete zúčastnit již na začátku těhotenství nebo při plánování miminka, a tak plně využít získané informace. Od 20. září cyklus 7 lekcí, ve čtvrtek hod v penzionu Horizont, Na Vrchmezí 8, vede Vlasta Jirásková, lektorka a dula, , SUCHDOLSKÝ PĚVECKÝ SBOR zve do svých řad nové členy. Předpokladem je hlavně nadšení, případné pěvecké nedostatky Vám pomůžeme odstranit zpíváme pro radost. Scházíme se v úterý před 20. hodinou v jídelně penzionu Horizont. Přijďte, těšíme se na Vás! Sbor dobrovolných hasičů Praha Suchdol pořádá NOČNÍ SUCHDOLSKÝ POHÁR v požárním útoku dne 6. října 2007 v hodin na Suchdolském náměstí pondělí v dokumentární odpoledne: Himaláje 1. část sedmidílného dokumentu o jednom z největších pohoří světa Vstup volny (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení. VÝLETY: středa pro zájemce: odpolední výlet do Lidic a na Lán přihlaste se v Horizontu čtvrtek pro zájemce: celodenní výlet do Tábora přihlaste se v Horizontu (počet účastníků je omezený) + prohlídky v Anežském klášteře. Národní galerie pořádá další komentované prohlídky (nejen) pro seniory. V září to bude ve středu 26. odpoledne na téma Čeští zemští patroni, jejich kult a zobrazování ve středověku. Změna programu vyhrazena. ŘÁDKOVÁ INZERCE Zdeňka Čížková HARMONIE BAM- BINI ( , ) kojenecký a dětský textil do vel. 164, těhotenská móda. Od nově otevřeno na původní adrese Internacionální 1231, avšak v prostorách dřívější ordinace MUDr. Čupky. Sokolovna Suchdol pronájem tělocvičen, tel.: p. Pokorná Hledáme spolužačku Janu Hasákovou, která chodila v roce 1966 do 9. třídy ZŠ Ruzyně. Prosím zavolej Ivana Hájková-Otčenášková INFORMACE pro občany Prahy Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha Suchdol, IČ: , občasník, 4 6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. H. Vacková. Inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ Praha Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha 6, tel.: , fax: Grafická úprava: Martin Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E Toto číslo vyšlo Náklad: 3000 výtisků 12 i n f o r m a c e č. 4 /

13 inzer ce w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 13

14 inzerce M. Buldra autodílna Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US. Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj. Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda. Připravím a provedu STK a emise. Zajistím klempířské opr. a opravy laku. Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin. Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE. Havraní 45, P-6 Suchdol tel.: , Kadeřnictví U Pittnerů (konečná bus. 107) Nová kadeřnice JARKA přijímá objednávky na mob Prodejna přírodních révových sudových a lahvových vín z jižní Moravy U soudku najdete nás cca 150 m proti ZŠ M.Alše v ulici Novosuchdolská 124/19 Prodejní doba: út pá hod. so hod Sokol Jan Sokol H+P+J provede kvalitně rekonstrukce voda, plyn, kanalizace tel./zázn.: mobil: , Realitní kancelář HARMONIS nabízí služby zaměřené na oblast Prahy 6 Suchdola a okolí Prodej * Koupě * Pronájem domy pozemky byty chaty Kancelář: Gagarinova 246, Praha 6 Suchdol Ing. M. Hlava: , P. Hanuš: , 14 i n f o r m a c e č. 4 /

15 inzer ce Realitní kancelář REAL CONT na našem trhu úspěšně již od roku 1991 ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU BYTU, DOMU, POZEMKU ČI JINÉ NEMOVITOSTI? Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte a svěřte své starosti odborníkům. 1. ZPRACOVÁNÍ DANÍ VČETNĚ PŘIZNÁNÍ - daň z příjmu - DPH (měsíčně, čtvrtletně) - daň silniční - daň z nemovitosti 2. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 3. VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 4. VEDENÍ PERSONALISTIKY A MZDOVÉ AGENDY 5. REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM VÁM OHLÍDÁME Praha 6, Pod baštami 4 (u metra Hradčanská) tel./fax: , , VAŠE DANĚ A ÚČETNICTVÍ, VČETNĚ MZDOVÉ AGENDY Kontakt: Daniela Frková, T-Mobile: , Vodafone: E.mail: Dana Šimková zakázkové krejčovství pánské a dámské z kůže a látek opravy oděvů a galanterie barvení kůže čistírna Suchdolské nám. 734 Praha 6 Suchdol Ve dvoře za poštou 1. patro tel.: Otevírací doba Po St 9 17 hod. Čtvrtek 9 18 hod. Pátek 9 14 hod. ZÁMEČNICTVÍ KREJZA VÝROBA A MONTÁŽ : mříží a katrů vrat a plotů schodů a zábradlí jedno i dvoukřídlých ocelových dveří portálů, výkladů nájezdových ramp markýz veškerého kovového nábytku zastřešování menších prostorů... a mnoho dalšího ceny mříží již od 800,- Kč/m 2 smluvní ceny nebo hodinová sazba 150,- Kč levná, kvalitní práce a krátké dodací lhůty samozřejmostí KONTAKT: Adresa: Kamýcká 870/135, Praha 6 Tel./fax.: Mobil: w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 15

16 inzerce E-shop mobil: módní trendy a hity, obchod pro děti, ženy a muže doplňky pro domácnost, dekorace, originální keramika dárky, hodinky, hračky elektronika a elektronické klávesy výrobky pro sport, zábavu a zdravý životní styl výživa tělová a vlasová kosmetika LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ likvidace pomocí kontejneru Avia 2 m 2 14 m 2 ekologická likvidace na řízené skládce dovoz písku a stavebních materiálů množstevní slevy stavební suť a výkopová zemina 2 m 2 od 880,- Kč suť znečištěná z rekonstrukcí od 1200,- Kč zbytky rostlin, stromů, dřevo od 800,- Kč domovní odpad a jemu podobný od 1600,- Kč cena nezahrnuje nakládku odpadů a vztahuje se pouze pro oblast Suchdola a Sedlce PaKK likvidace odpadů. V Údolí 40/11, Praha 6 Suchdol, tel.: , DĚTSKÉ LEVNÉ ODĚVY DOVOZ Z ANGLIE OBCHŮDEK U NIKY SUCHDOLSKÁ 170/11, P-6 (kousek od sběrny) OTEVŘENO ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK hod. tel.: Přijďte se k nám podívat, budete příjemně překvapeni příjemnými cenami a kvalitními oblečky pro Vaše dětičky. Nabízíme moderní dětské oděvy světových značek: NEXT, MARKS & SPENCER, GAP, BHS, GEORGE, ADAMS, ADIDAS, H&M, NIKE POSUDKY, ODHADY, TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN, KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY Ing. Tomáš Moláček SOUDNÍ ZNALEC Praha 6 Suchdol, Kamýcká 685/87 Tel.: , i n f o r m a c e č. 4 /

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Ing. Petr Andres, Martina Havlíková, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Řešení reklamních cedulí v blízkosti kruhového objezdu Na Radosti. 1.I. konstatovala, že má snahu

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více