INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A"

Transkript

1 INFORMACE P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A stojí za přečtení Praha rozšiřuje sběr bioodpadu str. 4 Společný nájem bytu str. 5 stojí za zapsání středa přistavení kontejnerů pátek Zdena Mudrová komorní koncert, Horizont středa Anna Rývová přednáška o rodech Masaryků a Slavíčků, Horizont sobota Den bez aut pondělí dokumentární odpoledne: Himaláje 1. část, Horizont pátek Suchdolské (p)osvícení, Suchdolské náměstí sobota Noční suchdolský pohár v požárním útoku motto Svět potřebuje lidi, kteří dovedou něco vykonat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali. Helen Rowlandová ( ), americká novinářka a humoristka Starosti starosty Po prázdninách pro naše děti a jejich rodiče začíná nový školní rok. Důležitý je především pro prvňáčky a žáky šestých tříd. V těchto třídách se rozběhne výuka podle nového školního vzdělávacího programu. Program v minulých dvou letech připravili pedagogové naší základní školy. Mezi jeho hlavní cíle patří zavedení efektivních metod výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, osvojení si komunikačních dovedností v mateřském i cizích jazycích (angličtina či němčina), nebo znalosti informačních technologiích a samozřejmě i rozvoj pohybových dovedností. Na nové metody výuky budou muset přejít nejen žáci, ale i naši učitelé. Přejme jim hodně nápadů a ochoty připravovat nové, pro žáky zajímavé, formy výuky. IV. oddělení MŠ Gagarinova Od srpna probíhají stavební úpravy technického pavilonu v mateřské škole Gagarinova, kde připravujeme prostory pro přestěhování zubní ordinace doktora Demka. Bohužel se nám doposud nepodařilo se dohodnout s druhým nájemcem prostor, kde by mělo vzniknout IV. oddělení školky. Ty má najaté Dům dětí a mládeže, který vede Mgr. Benýšek. Za poslední pět měsíců jednání k dohodě bohužel nedošlo, ale jsme přesvědčeni, že do poloviny září (po uzávěrce tohoto čísla) se podaří situaci k oboustranné spokojenosti vyřešit. Jakmile dojde k uzavření dohody s Mgr. Benýškem, DDM se přestěhuje do připravených místností a uvolní prostory v prvním zářijovém týdnu, stavební práce by pak měly být dokončeny v polovině října. Následně bude záležet na koordinaci se stavebním úřadem a hygienou, jak rychle proběhne kolaudace, aby se mohlo otevřít IV. oddělení pro 25 dětí, jejichž rodiče na umístění dětí netrpělivě čekají. Kanalizace Díky mimořádné dotaci ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu hlavního města připravujeme rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Vysokoškolská v úseku od Olšové k Výhledskému náměstí a položení nových kanalizačních stok v ulicích Závadova, Lanýžová a Rohová. V těchto ulicích budou vybudovány i nové veřejné části přípojek k jednotlivým domům. Předpokládaný termín realizace je od druhé poloviny září do konce listopadu. Výše této mimořádné dotace je jen setina odhadovaných nákladů na výstavbu všech zbývajících kanalizačních sítí a komunikací na území městské části. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2008 jsme požádali hlavní město o dotaci 204,5 mil. Kč na dokončení kanalizační sítě po celém Suchdole a Horním Sedlci a o 33,5 mil. Kč na dokončení komunikací na Novém Suchdole. Okruh V poslední době se hodně ve sdělovacích prostředcích hovoří o chybějících fondech na výstavbu dálnic, o velkých nedostatcích v přípravě výstavby dálnic a také o nejdražších dálnicích v Evropě. Financování výstavby severozápadního segmentu silničního okruhu, tj. úseku vnějšího dálničního okruhu kolem Prahy, který v trase J vede přes Suchdol, plánuje Ministerstvo dopravy platit z evropských fondů, z Operačního programu doprava. Aby ale EU na projekt prostředky uvolnila, musí splňovat několik základních požadavků. Kromě dopravně-bezpečnostních a ekologických požadavků je také důležitý aspekt finanční náročnosti. S tím souvisí i porovnání variant. Při projednávání podmínek Operačního programu doprava na půdě Evropské komise, byl tento požadavek ze strany evropských představitelů opakovaně českým zástupcům přednesen. V šesté kapitole Finanční otázky včetně koordinace s ostatními finančními nástroji Společenství (TEN-T, EIB, EBRD, PPPs) zápisu z jednání ze dne 16. července 2007 je mimo jiné uvedeno: EK postrádá komparativní environmentální a ekonomické studie týkající se následujících kontroverzních projektů rychlostní silnice R52, pražský a brněnský silniční okruh; česká strana informovala o plánovaném využití úspor TA ISPA Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech informací, rozhodl ministr dopravy Řebíček o porovnání variant Ss a J zároveň nám sdělil, že trasu Ss bude ministerstvo dopravy prosazovat v případě, že investiční náklady varianty Ss včetně vyvolaných nákladů budou výrazně nižší nedojde k výraznému prodloužení časového horizontu zprovoznění tohoto segmentu Silničního okruhu kolem Prahy varianta Ss je realizovatelná v prostoru Řež NPR Větrušická rokle a s trasou bude souhlasit Státní úřad pro jadernou bezpečnost. (Pokračování na str. 3)

2 z radnice z jednání rady 2 Rada MČ Praha Suchdol projednala na svých zasedáních od do mimo jiné následující body: V souladu se zákonem 107/2006 Sb., o jednostranném navyšování nájemného z bytu, schválila navýšení nájemného v bytových domech Městské části Praha Suchdol od 1. prosince 2006 o maximální přírůstek měsíčního nájemného ( MP ) vypočítaný individuálně pro každý byt dle uvedeného zákona. Rada uložila Ing. Dostálové, aby zaslala nájemníkům oznámení o zvýšení nájmu. Poděkovala Sboru Dobrovolných hasičů Suchdol za uspořádání dětského dne. Rada uložila starostovi hasičům písemně poděkovat jménem rady. Rada také poděkovala za zásahy hasičů během průtrže mračen dne Rada schválila následující granty pro školy zřizované MČ: grant pro MŠ K Roztokům na Projekt rozvoje metody interaktivního a projektového učení dětí předškolního věku ve výši ,- Kč; školní družině grant na projekt Zájmové vzdělávání formou tvořivé hry (nákup stavebnice Lego) ve výši ,- Kč. Vzala na vědomí, že do výběrového řízení na vedoucí(ho) OSDŽP se nikdo nepřihlásil. Rada rovněž vzala na vědomí, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení s ukončením lhůty pro podání přihlášek 31. srpna Na základě průzkumu cen doporučila pro zhotovení rekonstrukce pískoviště v komplexu Výhledy I firmu Revák. Rada schválila příspěvek na rekonstrukci pískoviště ve výši ,- Kč. Vzala na vědomí rezignaci paní Ireny Víškové na funkci zastupitele MČ Praha Suchdol a členství v Komisi územního rozvoje. Rada v souladu s 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlásila náhradnici ODS paní Ludmilu Hevákovou zastupitelkou MČ Praha Suchdol na mandát uprázdněný paní Irenou Víškovou. Rada uložila starostovi informovat paní Hevákovou o prohlášení zastupitelkou. Stanovila kompetence radního pana Jaroslava Lehoučky: životní prostředí, zeleň a vzhled obce, odpadové hospodářství. Na základě průzkumu cen oprav komunikací ve správě MČ vybrala pro zhotovení oprav živičných povrchů firmu Commatel; pro zhotovení oprav chodníků (zámková dlažba) rada určila firmu IPPOS. Opravy budou hrazeny z odd (silnice) pol (opravy a udržování) a v souladu s usnesením Zastupitelstva také z finančního daru od Letiště Praha, s. p. Schválila poskytnutí finanční dotace Horizontu, penzionu pro seniory, středisku DM CČSHZ, Na Vrchmezí 8, Praha 6, na provozování pečovatelské služby na území MČ Praha Suchdol a stacionáře pro seniory pro rok 2007 ve výši ,- Kč, se kterými bylo počítáno ve schváleném rozpočtu. Na základě doporučení Komise územního rozvoje a infrastruktury nemá námitek proti navrženému řešení, upozorňuje na nutnost vypracování dendrologického průzkumu stromů při ul. Nad Dolíky ještě před vydáním rozhodnutí o umístění stavby nebo před vydáním stavebního povolení. Pokud by průzkum prokázal, že oba stromy jsou zdravé, bude pravděpodobně nutno přepracovat navržený vstup do horního domu respektive parkovací stání. V žádném případě by stávající stromy, pokud jsou zdravé, neměly být káceny. Stromy jsou na pozemku, který patří MČ. Jiné námitky proti předložené PD Rada nemá. Rada ukládá starostovi zaslat stanovisko k uvedené stavbě žadateli. Na základě doporučení Komise územního rozvoje a infrastruktury souhlasí s projektovou dokumentací na stavbu kruhového objezdu na místě dnešní křižovatky ul. Internacionální a Kamýcká. Rada doporučuje zvážit využití existující zastávky na ul. Kamýcké nyní bez využití pro směr do Dejvic. Rada uložila starostovi zaslat stanovisko k uvedené stavbě žadateli. Schválila následující požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy: 1) Dostavba pavilonu v MŠ Gagarinova rozšíření kapacity, prostřednictvím OMI celková požadovaná částka 18,9 mil. Kč; z toho financování MČ Praha Suchdol 1, 5 mil. Kč. 2) Přístavby sociálních zařízení v ZŠ M. Alše celková požadovaná částka 2,8 mil. Kč; z toho financování MČ Praha Suchdol 0,3 mil. Kč. 3) Rekonstrukce výtahu ZŠ M. Alše celková požadovaná částka 1,3 mil. Kč; z toho financování MČ Praha Suchdol 0,1 mil. Kč. 4) Dokončení odkanalizování MČ Praha Suchdol etapa 002 TV 3106, prostřednictvím OMI celková požadovaná částka 204,5 mil. Kč. 5) Dokončení komunikací Nový Suchdol prostřednictvím OMI celková požadovaná částka 33,5 mil. Kč; Určila zhotovitele prací stavby zřízení čtvrtého oddělení v MŠ Gagarinova. Rada schválila pořadí firem dle výše nabídnuté ceny: 1. Inprostav; 2. Tevistyr 3. Stavba Praha 4. Futurex 5. 4P Invest. Rada uložila starostovi projednat s uvedenými firmami konkrétní i n f o r m a c e č. 4 / podmínky (termíny, smlouvy apod.) provedení prací. Schválila předloženou smlouvu na opravu komunikací technologie asfalt s firmou Commatel-Uher, s. r. o. na opravu komunikací ve správě MČ Praha Suchdol v celkové ceně ,- Kč (cena včetně DPH 19 %). Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. Schválila předloženou smlouvu na opravu komunikací technologii dlažba s firmou IPPOS Bohemia, s. r. o. na opravu komunikací ve správě MČ Praha Suchdol v celkové ceně ,27 Kč (cena včetně DPH 19 %). Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. Projednala stav na křižovatce Budyňská, Suchdolská vznikající v důsledků čerpání vody do cisteren. Uložila pí Gebrtové, aby projednala s PVK další používání hydrantu s ohledem na stav komunikace rada požádala o opravu propadů v okolí hydrantu v důsledku podmáčení a zpevnění podloží pro užití cisternami. Schválila předloženou smlouvu o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce pavilonu školky a úprava technického pavilonu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada uložila pí Gebrtové provést fotodokumentaci areálu před zahájením stavby pro účely porovnání se stavem po dokončení. Rada pověřila Ing. Skálu, aby prováděl stavební dozor při rekonstrukci. Odsouhlasila nákup a aktivací SIM karty od firmy O2 s využitím pro strážníky Městské policie. Vzala na vědomí informaci, že dozorčí rada Letiště Praha, s. p. neschválila předem slíbený dar pro Městskou část Praha Suchdol ve výši ,- Kč. Rada požádala starostu, aby po zářijovém jednání dozorčí rady Letiště Praha, s. p. kontaktoval generálního ředitele Dvořáka. Souhlasila s poskytnutím dotace ,- Kč Sboru dobrovolných hasičů na nákup vybavení Souhlasila s poskytnutím dotace ,- Kč Sdružení Suchdol Sobě na výdaje spojené s organizací III. SUCHDOL- SKÉHO (P)OSVÍCENÍ Schválila objednávku na rozmístění a odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad v celkové ceně ,- Kč od Pražských služeb, a. s.. Rada uložila pí Gebrtové kontejnery objednat. Uložila Ing. Dostálové prověřit nájemní smlouvy na nebytové prostory a pozemky v majetku MČ Praha Suchdol včetně možnosti valorizace cen za pronájmy. Rada uložila starostovi projednat podmínky pronájmů, u kterých ceny neodpovídají současným podmínkám, s nájemci.

3 z radnice z jednání zastupitelstva Zastupitelstvo MČ Praha Suchdol na svém zasedání dne schválilo mimo jiné následující usnesení: zvolilo členem Rady MČ Praha Suchdol pana Jaroslava Lehoučku zvolilo členkou kontrolního výboru paní Jaroslavu Soukupovou schválilo předem přijetí přislíbeného sponzorského daru od Letiště Praha, s. p. ve výši 856 tis. Kč určeného na podporu projektů zaměřených na prevenci ochrany životního prostředí schválilo závěrečný účet MČ Praha Suchdol za rok 2006 Starosti starosty (Dokončení ze str. 1) V druhé polovině srpna byla srovnávací studie vypracována a předána ministerstvu dopravy. V jejím závěru je mimo jiné uvedeno: Znamená to tedy, že studie pozitivně prokázala ve prospěch varianty Ss všechny tři požadavky zadání: Ss je nákladově výrazně nižší, 8,5 miliardy Kč ze stavebních nákladů a 4,3 miliardy Kč při započítání stavebních nákladů realizace městské infrastruktury spojení Pha 6, Pha 8 ohodnocení bezpečnosti a část stavby 520. Časový horizont výstavby uvedení SOKP do provozu je možné teoreticky na rok 2013 pro obě varianty Ss a J. Avšak splnění tohoto termínu je u varianty J značně rizikové zatímco u varianty Ss je splnění termínu prakticky bez rizika. Průchodnost SOKP v prostoru mezi ÚJV Řež a NPR Větrušická rokle je realizovatelná, jak z hlediska ÚJV Řež tak z hlediska ochrany přírody Větrušická rokle. Předpokládám, že takovýto výrazný výsledek ministerstvo nečekalo a tlačeno silným politickým vlivem se bude snažit buďto studii zapírat nebo napadat její věrohodnost. V každém případě studie jednoznačně prokázala, že severní varianta Ss je výrazně levnější, spolu se samostatným spojením Prahy 6 a Prahy 8 je dopravně výhodnější, je šetrnější k životnímu prostředí a vyhovuje evropským předpisům. Političtí představitelé na všech úrovních by se měli s těmito výsledky zodpovědně vypořádat a urychleně nechat dopracovat podklady pro výstavbu trasy Ss. Lpěním na výrazně dražší, neekologické, nebezpečné variantě J přes Suchdol nepovede k rychlé a potřebné výstavbě dálničního okruhu kolem Prahy a i v případě mocenského prosazení této dopravně nevhodné varianty J to povede v budoucnu ke krizovým situacím, které nyní známe z oblasti Jižní spojky a Barrandovského mostu. Ministerstvo dopravy se nyní musí rozhodnout, zda postaví rychleji jednodušší a levnější trasu Ss a nebo se bude potýkat s nedostatkem prostředků, odporem ze strany postižených městských částí a evropské unie, když bude silově a věcně nesmyslně prosazovat trasu J. Webové stránky Těsně před prázdninami jsme zprovoznili nové webové stránky městské části. Představily se v novém lehkém vzhledu. Stránky jsou rozděleny do třech hlavních částí radnice, městská část a občanské centrum. V každé z těchto oblastí naleznete podrobnější informace např. strukturu úřadu, usnesení zastupitelstva, aktuální zprávy z městské části, jízdní řád linek MHD nebo kontakty na spolky a sdružení v Suchdole. Na počátku webové stránky obsahovaly jen základní nutné údaje, nyní je postupně doplňujeme a rozšiřujeme. Například v sekci Zajímavé odkazy je možné sledovat počasí na Suchdole téměř on-line. V areálu České zemědělské univerzity je totiž umístěna meteorologická stanice, která zobrazuje naměřená data na internetu. Dále můžete s jednodenním zpožděním sledovat kvalitu ovzduší nejen na Suchdole. Měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu je umístěna u benzínové pumpy při vjezdu do Suchdola a měří se v ní koncentrace SO 2, NO 2, NO x PM 10, O 3. V sekci Potřebuji si vyřídit, najdete odkazy na důležitá čísla (Policie ČR, Městská policie, Hasiči, Záchranná služba apod.) a dále odkaz na Úřad městské části Praha 6, který vykonává pro území naší městské části státní správu v oblasti stavebnictví, sociálních věcí, podnikání živnostenský úřad a další. V sekci Zprávy z městské části Vám chceme informovat o aktuálních událostech či akcích, které připravujeme. Budeme rádi, když nás upozorníte na případné chyby na našich stránkách, zašlete nám námět na rozšíření či se zapojíte do ankety. Ing. Petr Hejl, starosta w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 3

4 mohlo by Vás zajímat Letadla ano, peníze ne V roce 2004 poprvé udělilo Letiště Praha, s.p. finanční dary Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Od roku 2005 pak finanční dary získávají také pražské městské části Praha 6, Řepy, Přední Kopanina, Suchdol a Zličín. V roce 2005 schválila dozorčí rada Letiště Praha, s. p. městské části Praha Suchdol finanční dar ve výši ,- Kč. V roce 2006 pak Suchdol získal ,- Kč, které byly využity na sportoviště a dětská hřiště. V letošním roce se v podepsané rámcové smlouvě počítalo pro naši městskou část s částkou ,- Kč, která měla být v souladu s navrženými projekty použita na částečnou úhradu nákladů spojených s opravami komunikací či havarijních stavů kanalizací. Uvedené projekty plně odpovídaly letištěm vymezeným okruhům: ochrana vod výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních systémů; ochrana ovzduší výstavba, rekonstrukce a oprava chodníků či obecních komunikací. Na počátku letošního roku ministr dopravy vyměnil téměř všechny jím jmenované členy dozorčí rady Letiště Praha, s. p. Podle poslední výroční zprávy jsou nyní jmenovanými členy Jiří Hodač, Mgr. Rudolf Vyčichla, MUDr. Pavel Bém, Ing. Petr Bendl, JUDr. Vladimír Remlík a Ing. Jiří Kubínek. Na svém posledním jednání dozorčí rada při projednávání finančních darů obcím a městským částem dotčených provozem letiště Praha Ruzyně městské části Praha Suchdol jako jediné slíbené prostředky neodsouhlasila. Ing. Věra Štěpánková, zástupce starosty Praha rozšiřuje sběr bioodpadu zapojte se i Vy Proč kompostovat na vlastní zahradě? V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupovat a odnikud ji vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekáži vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost. Petr Štěpánek radní HMP pro životní prostředí Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je 4 i n f o r m a c e č. 4 / dán do nádoby na odpad. Pokud bioodpad kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů! V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti: domácí kompostování nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost; komunitní kompostování kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování; kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze; sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky; tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu. Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: odpady (Odpady v Praze Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze). Anna Vojtěchová Oddělení komunální hygieny Odbor ochrany prostředí MHMP Ve středu a vždy v dopoledních hodinách budou přistaveny velkoobjemové kontejnery označené nápisy směsný odpad a bioodpad. Prosíme, abyste dodržovali rozdělení, aby mohl být bioodpad ekologicky zlikvidován. Přiložená fotografie zachycuje situaci při jednom z posledních svozů.

5 4. DÍL Společný nájem bytu V minulém čísle INFORMACÍ jste byli seznámeni s novým způsobem výpovědi z nájmu bytů po rozsáhlé novelizaci těchto ustanovení v Občanském zákoníku. Aby způsoby vypořádání užívacích práv k bytu byly popsány komplexně, je třeba se zmínit o společném nájmu bytu a jeho vypořádání. Společný nájem bytu může vzniknout mezi manželi tehdy, 1. vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne společný nájem družstevního bytu i druhému z manželů a společné členství manželů v družstvu, nebo stane-li se některý z manželů nebo oba manželé v této době nájemcem nedružstevního bytu (tzn. nájemního bytu ve vlastnictví soukromé osoby, obce), vznikne jim společný nájem nedružstevního bytu. Mezi jinými osobami než manželi společný nájem družstevního bytu vzniknout nemůže. 2. stane-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu ještě před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem družstevního bytu uzavřením manželství, nebo stane-li se některý z manželů nájemcem nedružstevního bytu (tzn. nájemního bytu ve vlastnictví soukromé osoby, obce) před uzavřením manželství, vznikne uzavřením manželství společný nájem manželů k tomuto bytu. Společný nájem bytu nevznikne, pokud manželé spolu trvale nežijí nebo jde o byt služební nebo byt zvláštního určení. Pro každý z výše uvedených případů bude platit rozdílný způsob vypořádání užívacích práv po rozvodu nebo po smrti jednoho z manželů, které lze shrnout následovně: V případě rozvodu manželství se předpokládá, že se manželé u společného nájmu nedružstevního bytu dohodnou, kdo bude po právní moci rozvodu výlučným nájemcem takového bytu. Tato dohoda se zpravidla uzavírá v rámci Smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Nedohodnou-li se rozvedení manželé o nájmu nedružstevního bytu, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje právo společného nájmu bytu a současně určí, který z manželů bude tento byt nadále užívat jako nájemce. Soud může tedy rozhodnout za určitých okolností i v neprospěch manžela, který se stal nájemcem bytu ještě před uzavřením manželství. Finanční vypořádání bývalého manžela i zajištění bytové náhrady musí následovat. Obdobně se postupuje v případě společného nájmu družstevního bytu, pokud tento nájem vznikl některému z manželů již za trvání manželství buď se manželé dohodnou nebo soud na návrh jednoho z nich zruší společný nájem družstevního bytu a rozhodne o tom, kdo bude jako člen družstva nadále nájemcem. Tímto rozhodnutím soudu zanikne společné členství manželů v družstvu. V návaznosti na to je pak třeba provést i finanční narovnání z titulu zaniklého společného členství, podle něhož je manžel, který zůstává členem družstva, povinen vyplatit bývalému manželovi polovinu tržní hodnoty bytu, neboť právě jen v tržní ceně se hodnota tohoto bytu musí podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR mezi bývalými družstevníky vypořádávat. Současně je třeba počítat mohlo by Vás zajímat i se zajištěním bytové náhrady podle pravidel, se kterými jsme vás seznámili v minulém čísle INFORMACÍ. Pokud však nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů ještě před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu rozvodem a právo užívat byt zůstane výhradně tomu z manželů, který nabyl práva na nájem před uzavřením manželství. Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu (rozumí se bytu nedružstevního), stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Jde-li o byt družstevní, zanikne smrtí jednoho z manželů společný nájem bytu manželi. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl, k čemuž soud přihlédne v dědickém řízení. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, jemuž připadl členský podíl v rámci dědického vypořádání. Pokud manželé nabudou byt do osobního vlastnictví za trvání manželství, je nabyt do společného jmění manželů a pro případ rozvodu nebo smrti jednoho z manželů se tato práva vypořádávají podle zásad pro vypořádání společného jmění manželů. Byt, který byl ve vlastnictví jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství, zůstává během manželství i po jeho rozvodu v jeho výlučném vlastnictví. Zemře-li tento vlastník, vypořádává se vlastnické právo k bytu podle obecných principů v rámci dědického řízení. JUDr. Zlata Kohoutová 3 OTÁZKY PRO... Marcelu Hanákovou, ředitelku MŠ Gagarinova Jaká máte největší přání do prvního roku ředitelování? Mým největším přáním je, aby se co nejdříve podařilo zprovoznit IV. oddělení a aby se v něm broučci cítili dobře. Jaký vidíte rozdíl ve školce dnes ve srovnání s Vaším zdejším působením před 15 lety? Jsem ráda, že v dnešní době je možné více vycházet z momentálních nápadů, námětů i naladění dětí. Nejsme tolik svázáni časem, který jsme dříve museli striktně dodržovat (např. ranní cvičení od 8.30 hod.). Co Vám zatím udělalo největší radost? Podařilo se obnovit zařízení ve všech odděleních a tak pokračovat ve vylepšování prostředí školky, které započalo za působení pověřené ředitelky Bohunky Minárové. OBČANSKÉ PRŮKAZY Dne končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2007 na Úřadu MČ Praha 6, Čkalova 18, Praha 6. Úřední hodiny jsou: pondělí + středa hod. úterý + čtvrtek hod. Tato informace se netýká občanů narozených před w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 5

6 mohlo by Vás zajímat Vážení spoluobčané! Jsme rádi, že vás můžeme informovat o novinkách v našem stacionáři. Nejprve si ovšem připomeňme něco z naší historie. Náš vznik, jako jednoho z prvních nestátních zařízení pro osoby s mentálním postižením, se datuje do roku Jsme zařízení pro mladé dospělé osoby s mentálním postižením. Dle registrace poskytovatelů sociálních služeb z letošního června nabízíme služby Denního stacionáře a Chráněného bydlení. Naším cílem je začlenit naše klienty v co nejvyšší možné míře do běžného života. Poskytujeme jim možnost dalšího vzdělání, pracovní zácvik ve skupinách, nabízíme volnočasové aktivity a pobyt v Chráněném bydlení. K našemu cíli jsme se opět o krůček přiblížili. Dne proběhlo u nás ve Stacionáři slavnostní zahájení a zprovoznění nové dílny za finanční podpory Strukturálních fondů EU, MHMP a sponzorů. Rukodělná dílna byla otevřena v prostorách zdevastovaných povodní v roce 2002 a do letošního roku musela být vysoušena. Naši klienti se na tuto událost důkladně připravili. Každá pracovní skupina klientů prezentovala své dovednosti, výrobky i své koníčky. Klienti se ujali i role průvodců celé Zahradní slavnosti, během které si zájemci a hosté mohli prohlédnout, co všechno se nám podařilo. Během dne probíhaly také doprovodné programy. Klienti stacionáře předvedli divadelní představení na motivy Láska kvete v každém věku, prostředí a i mezi příslušníky odlišných kultur. Za své představení klienti sklidili velký potlesk a také převzali osvědčení za úspěšnou práci v letošním školním roce. Poté se všichni pobavili při vystoupení šermířů LEGIO X GPX a opekli buřtíky u táboráku. Během dne bylo nabízeno občerstvení a nápoje ze zdrojů suchdolského podnikatele pana Rysa. Povedený den byl zakončen posezením u táboráku, hrou na kytaru a zpěvem. Věříme, že se všem hostům u nás líbilo a těšíme se na další společné akce. Mgr. Ivana Ambrosová, ředitelka SDM Sedlec G R A T U L A C E Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí tohoto roku slaví významné životní jubileum Josef Smítka Blanka Zúbriková Eva Šímová Helena Šídlová Jaroslav Král Marta Markvartová Zdeňka Polyáková Miroslav Herink Pavel Beneš Jaroslava Holá Růžena Barešová Eva Kučerová Stanislava Blabolilová Jana Zavadilová Aleš Pokorný Jaroslava Riegertová Bohumila Graumannová Vladimír Kotěra Věra Šerclová Věra Včelová Jiří Herink Vlasta Krištofová Jiří Ryant Zdeněk Musil Václav Soukup Bohumila Klírová Helena Hintnausová Otilie Krejčiříková Lidmila Frančeová Božena Svobodová Anna Kuželová Miroslav Rajnoch Olga Šímová Věra Jelínková Marie Husová Božena Gerychová Ladislav Kolář Jaroslav Panoš Milada Borůvková Marie Štulcová Anežka Jirásková Božena Zvolánková Věra Guthová Václav Vodička Věra Srbová Václav Pazderník Emílie Došková Věra Třesková Nechme auto doma Ekologické sdružení Děti Země na sobotu 22. září vyhlásilo patnáctý ročník českého Dne bez aut společně s osmým ročníkem Evropského dne bez aut a šestým ročníkem Evropského týdne mobility, které u nás koordinuje Ministerstvo životního prostředí (více na K akci se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. Nejlépe tento den, či aspoň během týdne od 16. září do 22. září, je možné uspořádat jakoukoliv veřejnou akci jako dopravní seminář, výtvarnou soutěž pro děti, jízdu na kole, výstavu, besedu, apod. Letošní motto zní: Budoucnost patří šetrné dopravě! Je vítána aktivita jednotlivých občanů, zejména osobností veřejného života a politiků, kteří nechají své automobily 22. září doma a po celý tento den použijí ke své přepravě například veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto je zveřejněna petiční výzva Nechte auto doma! K ní se může připojit každý, stačí na internetové stránce ke DBA vyplnit příslušný formulář, přičemž jména signatářů jsou průběžně zveřejňována. Loni autem na Den bez aut nejelo osob, z toho 130 bylo zastupitelů a pracovníků veřejné správy ze 49 měst. V roce 2006 se Dne bez aut v ČR zúčastnilo více než tři sta organizací ve106 městech, přičemž ve 26 z nich byla jízda v prostředcích MHD zdarma. Velmi populární akcí byly cyklojízdy bylo jich 24 ve 21 městech a zúčastnilo se jich více než osob. Řidiči by tak měli skutečně zvážit, zda jejich jízda autem je po městě nezbytná. Určitě ale ne zase tolik, aby Den bez aut museli opět prožít se svým automobilem. Zkusme proto aspoň jednou za rok si programově naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Další informace o Dni bez aut poskytnou Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, Brno, tel./fax: , RNDr. Miroslav Patrik, vyhlašovatel českého Dne bez aut 6 i n f o r m a c e č. 4 /

7 mohlo by Vás zajímat Trénink duše i těla pro seniory Mateřský klub Rybička Zveme všechny dříve narozené dámy i pány, kteří mají pocit, že už to s nimi není to, co to bývalo, aby se do Horizontu přišli zregenerovat. Všichni víme, že to, co se nepoužívá, zakrní. A zkušenost je taková, že s přibývajícími léty ubývá možností i motivace něco pro sebe udělat, a že se stále častěji vkrádá do hlavy myšlenka, že to už nestojí za to. Tomuto lživému našeptávání je však třeba se postavit a uvědomit si, že vždy ještě jde pro sebe a se sebou něco dělat. Horizont vám proto ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jeho programem Projekty zdravého stárnutí nabízí možnost protáhnout si svaly, kosti i klouby, provětrat si neurony a prohloubit mozkové závity. A to pod vedením odborných pracovnic, takže nehrozí natažená šlacha ani stržený závit. Fyzioterapie probíhá individuálně a rehabilitační pracovnice se věnuje vašim osobním bolestem a neduhům. Trénink paměti probíhá v malé skupině a lektorka pracuje pomocí různých hříček, hlavolamů a mnemotechnických triků. Obě jsou vysokoškolsky vzdělané a nepracují šablonovitě. Dovedou se přizpůsobit těm, kteří se jim svěří do rukou a cvičení jim šijí na míru. Obě v Horizontu působí opakovaně a máme s nimi dobrou zkušenost. Větší část cvičení je hrazena z grantu Ministerstva zdravotnictví, účastníci si pouze přispívají. Máte-li o jedno, druhé či obojí cvičení zájem, nebo byste rádi věděli další informace, přihlaste se nám na čísle nebo Potom zkoušíme s dětmi jednoduché výtvarné činnosti, kdy si za pomoci maminky zkusí děti malovat vodovkami, modelovat, lepit, stříhat Výtvarné činnosti se obměňují a také maminky se střídají v přípravě programu pro děti. Nakonec je ještě čas na volné hraní. Jako sponzorský dar jsme získali různé hračky, se kterými si mohou děti pohrát a maminky si mezitím mají čas popovídat. První čtvrtek v měsíci na vás čekají biblické příběhy formou divadla. Každý měsíc se děti seznámí s nějakým známým příběhem z Bible: o Davidovi, o Mojžíšovi, o stvoření světa... Průvodce nám bude dělat Krtek, zazpíváme si a také si něco vyrobíme, namalujeme. Mateřská dovolená, to je krátké období života, ze kterého za pár let zbudou jen vzpomínky. V tomto období se my maminky můžeme věnovat věcem, na které by jinak nezbyl čas, seznámit se s novými přáteli, se kterými můžeme sdílet své radosti i starosti, které prožíváme s dětmi. V mnoha městech z těchto důvodů vznikly mateřské kluby nebo mateřská centra, kde se maminky navzájem obohatí tím, co umí, vyzkoušejí si nové výtvarné techniky a samy se podílejí na přípravě programu pro děti. Na podzim roku 2006, kdy vznikla myšlenka založit zde klub pro maminky, jsme se začali scházet doma, dávali dohromady plány a nápady a také zkoušeli, jaký program se bude dětem nejvíce líbit. Od ledna 2007 jsme dostali možnost využívat pro naše setkávání prostory v budově nakladatelství Advent-Orion v Roztocké ulici a od září 2007 budeme mít k dispozici dokonce svou vlastní klubovou místnost. Pro maminky s dětmi ze Suchdola, Sedlce a okolí nabízíme tyto programy pro děti ve věku 1,5 5 let v doprovodu dospělého: Každé pondělí míváme tento program: Na začátku se vždy uvítáme písničkou. Pak se objeví maňásek Krtek a vypráví dětem příběh o zvířátkách z lesa i louky. Někdy je to legrační, někdy i trochu strašidelné. Uvidíte totiž nejen Krtka, Myšku, Zajíčka a Ježka, ale i Šneka a lesní Kunu. Po maňáskovém divadle je čas se trochu protáhnout a zacvičit si. Postupně rozšiřujeme repertoár písniček a říkanek a doplňujeme je do malého zpěvníčku. A když budete znát nějakou novou, rádi se ji naučíme. Kolik to stojí? V současné době platí každá maminka za sebe a dítě 20 Kč za návštěvu Klubu. To slouží k zakoupení výtvarných potřeb a materiálu. Co plánujeme? Podle zájmu plánujeme v budoucnu nabídku rozšířit o setkávání maminek s miminky, zpívánky či další aktivity. Dosavadní činnost klubu si můžete prohlédnout na webových stránkách Přijďte se se svými dětmi podívat. Těšíme se na Vás! Tel. kontakt: Vlaďka Jarešová Jitka Kafková Adresa klubu Rybička: Roztocká 5/44, Praha 6 Sedlec w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 7

8 co se dělo Jak jsme obkroužili horu Říp aneb postřehy z cest Skupinka sedmi suchdolských dobrovolných hasičů se rozhodla strávit čtyři volné dny trochu netradičním způsobem. Sbalili si pár nejnutnějších věcí, stany a spacáky a na kolech vyrazili na cestu po vlastech českých. Odjezd byl naplánován na čtvrtek Když jsme se ráno probudili dost pršelo a nebe bylo ocelové. Přesto nás to neodradilo a poté, co jsme z postele vytáhli i benjamínka Petra, jsme dojeli do Roztok na nádraží. Vlakem jsme se přesunuli do Roudnice nad Labem. A dále už na kolech směr Brozany nad Ohří. Druhý den ráno se mezi mraky prodralo sluníčko, ale celkem dost foukalo. Sbalili jsme a vydali se na další štreku. V Terezíně jsme projížděli okolo opevnění a také jsme navštívili židovský hřbitov a krematorium. Projeli jsme Litoměřicemi a Labskou vinařskou cestou směřovali k Úštěku. V Liběšicích, po několika krutých kopcích, si dáváme malé občerstvení, všichni ho potřebujeme, a pokračujeme do kempu. Tam jsme dorazili těsně před deštěm. Sotva jsme dostavěli a vydali se něco pojíst, začal ohromný liják. Všude mokro, ale v kempu to žije, plno přiopilých stvoření, hlasitá hudba. Nejlepší nás však čeká kolem půlnoci. To začal po kempu chodit a řvát jak na lesy nějaký tvor, kterému říkali Radim. Spát se v tu chvíli rozhodně nedalo a nedalo se spát ještě asi další dvě hodiny. Ráno jsme zkonstatovali, že jsme se v noci naučili dalších, možná dvacet sprostých slov. Poté, co jsme vylezli ze stanů a z trávy nás vítaly všudypřítomné myšky, rychle jsme sbalili a hurá pryč. Snídaně v sobotu ráno byla poněkud netradiční. Posedávali jsme pod loubím historických domů na náměstí v Úštěku, pojídali teplou sekanou, housky a kafe z cukrárny. Musíme nabrat síly, budeme je potřebovat. Dnešní cesta bude dlouhá. Asi na polovině trasy jsme navštívili kolegy hasiče v Dubé. Dovolili nám prohlédnout si hasičárnu, pochlubili se nám svou historickou i současnou technikou a dofoukali nám kola. Pokračovali jsme kouzelným Kokořínským údolím do Mělníka. Postavili jsme stany, smyli prach z cesty ujeli jsme 60 km, a bezva jsme povečeřeli. V noci nikdo nehalekal ani nevyřvávala hudba jako na Úštěku, ale zato snad každou půl hodinu jezdil kolem nás vlak. Čtvrtý den ráno (neděle 8. 7.) snídáme u Kauflandu na parkovišti kafíčko, koblížky a další dobrůtky. Pokračujeme cestou k domovu. Zastavili jsme se u zdymadla v Hoříně. Je to stavba ze začátku 20. století, stále funkční a stále krásná. S napětím sledujeme vypouštění komory a proplouvání malé lodě. Je to obdivuhodné. Pokračujeme po cyklotrase podél vody. Projíždíme obcí Zálezlice, která byla v roce 2002 téměř celá pod vodou. Dále přes celé záplavové území dojíždíme až do Veltrus. Jedeme kolem zámku, podjíždíme pod Nelahozevským zámkem a přes Kralupy míříme na Debrno a dále Úholičky. Když vyfuníme příšerný úholičský kopec, sjíždíme do Černého Vola a v hospodě Ve mlýně si dáváme zaslouženě pozdní oběd a brzkou večeři. Všichni toho máme plné zuby. Dnešní cesta, přestože nebyla nejdelší byla nejnáročnější. Bylo hrozné vedro, sice foukal vítr, ale jelo se hrozně mizerně. Teď už nás čeká poslední úsek cesty. Od Únětického rybníka tlačíme kola do kopce ke kapličce fuj to je hnus! Proto se musíme stavit na jedno rychlé U Křena a huráááá... jsme doma!!! Celou trasu, která měřila 177 km zdárně dokončilo všech 7 účastníků, tj. 2 ženy a 5 mužů věkový ø 34,7 let (nejmladší slavil 18, nejstarší 57 let) jsme ujeli bez vážnějšího úrazu, pouze 2 klíšťata, 1 píchnutí vosou a ošlehání sluncem a větrem; dále 1 proražený plášť a vyměněné 3 duše. Tím pádem ztráty zanedbatelné. Kdo tomu snad nevěří, může jet příště taky. Všem cyklistům Zdar!! Zuzana Kučerová 8 i n f o r m a c e č. 4 /

9 co se dělo Kousek falunské uzenky, té nejlepší aneb velmi osobní zamyšlení nad setkáním se Sarmedskými V sobotu 23. června ráno bylo jasno. Když jsem šla na úřad, kde jsme se poprvé měli setkat se Sarmedskými, silně foukal vítr. Ten po obloze honil velké bílé, typicky letní mraky a na stejně typicky letně liduprázdných ulicích sobotního dopoledne v Suchdole vytvářel prašné víry. V duchu jsem si řekla, že pár dní před koncem školy, v den jako stvořený pro výlet či cestu na chalupu, nikdo na připravované setkání asi nepřijde. Sklesle jsem kráčela dál. Na náměstí ale už na mě mával stále dobře naladěný Massimo, z otevřených oken úřadu se linul zpěv sboru a z hotelu vykukovaly zvědavé opálené obličeje, které na někoho jasně čekaly na mě. Tak, do toho. Ve chvílce jsem byla obklopena smějící se skupinou Italů vesele švitořících ve zpěvavé kadenci jazyka, typického pro oblast Benátska. A už nás slavnostně vítal pan starosta ve dveřích úřadu a o dvě patra výš Mirek Kněžek, který nás doprovodil na právě probíhající výstavou, kde byly vystaveny jeho kresby také z Dolomit a z oblastí, co by kamenem dohodil od Sármede městečka, ze kterého naši návštěvníci přijeli. První překvapení připravené pro naše přátele byla dobrá trefa. Hned se strhla hlučná debata o tom, z kterého místa je ta či ona hora zachycena, kdo tam kdy byl a jestli ten smrk tam stále ještě roste. Jednu skupinku návštěvníků si pak vzal pod křídlo Michal Kopta a s nadšením jim ukazoval krásy Suchdola. S druhou skupinkou, po velmi přátelském, ale i formálním setkání na úřadě, jsme se na chvíli rozešli, abychom se vzápětí všichni dohromady setkali u oběda. Maso na rožni všem moc chutnalo, o palačinkách s lesními plody ani nemluvě! Ale to už jsem spěchala do atria školy na zkoušku naší nové premiéry. Byla jsem napjatá, jestli se skutečně moje divadelní ovečky naučily těch několik vět v italštině, které jsem jim do textu vepsala. Kdo zná Děti z Bullerbynu (doufám, že každý) ví, že v této knížce je klíčový pojem falunská uzenka. Myslím, že žádné české ani žádné jiné dítě, které se zrovna náhodou nenarodí jako malý Švéd, neví, co ta falunská uzenka je, a co vlastně Lisa s Annou mají nakoupit, a to ještě tolik nejlepších kousků. O to však zábavnější. Mimochodem, my Ochotní Suchdolníci jsme se to dozvěděli, ba i falunskou uzenku ochutnali, neb nám přímo ze Švédska byla trochu z recese, trochu z lásky přivezena, a psát o zklamání v podobě točeného salámu se mně ani nechce, abych čtenáře neodradila od dalšího čtení. Nicméně, přelož si falunskou uzenku do italštiny, a to ještě tak, aby se to dobře vyslovovalo a hezky zpívalo! Nakonec jsme to rozlouskli za úplně jiných podmínek, dlouhou cestou autem, s mým bratrem a mojí švagrovou komu čest, tomu čest. A un bel pezzo di lugánega na melodii proč bychom se netěšili se stalo hitem našich zkoušek. Chytnou se ale Italové? Pochopí to? A byl tu den premiéry a už jsme začali hrát. Vítr dul jako blázen, letadla nad hlavou nám lítala jako nikdy. Nám, kteří máme největší problém s tím, aby nás vůbec bylo slyšet U první italské věty se Sarmedští rozzářili a každou další větu doprovázeli potleskem. Když došlo k poslední scéně s falunskou uzenkou, nevěřili vlastním uším: vždyť právě lugánega je salám typický pro jejich kraj! Závěrečnou písničku jsme zpívali společně, Sarmédští ještě trochu hlasitěji než my vždyť byli také v přesile. Určitě vystoupení pěveckých sborů, setkání hasičského dobrovolného sboru se sarmedskými alpini, předání části figurek betléma, vzájemné povídání si, popíjení přivezeného prosecca a to vše, co se ten den odehrálo bylo moc fajn. Ale oni si cestu do Prahy, pobyt a všechno ostatní platili sami, protože se s námi chtěli sejít. Jediné, co nám trošku kalilo radost nás Suchdoláků přišlo méně než Sarmedských. Adriana Skálová w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 9

10 krátce Hudební rozloučení se školním rokem V pátek jsme se sešli se suchdolskými dětmi na Místním úřadě, abychom hudbou, zpěvem a malým pohoštěním příjemně zakončili školní rok a popřáli si hezké prázdniny. Po soustředěném výkonu každého účinkujícího následovala sladká odměna. Rodiče a přátelé mladých muzikantů mohli vyslechnout skladby lidové tvorby i známých autorů klasické hudby. Důstojnost této akce byla podtržena velice pěkným sálem, ve který se v tu chvíli proměnila velká zasedací síň MÚ. Děkuji touto cestou Radě MÚ za zapůjčení této prostory. Eva Jiranová, DiS. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili brigády v sobotu 1. září a pomohli tak připravit pěkné prostředí pro děti do nového školního roku. Marcela Hanáková, MŠ Gagarinova PŘESTĚHOVÁNÍ ORDINACE Ordinace praktického lékaře MUDr. Čupky je přestěhována na adresu Suchdolské nám. 7 (vchod do ordinace je z Internacionální ulice cca 50 m od křižovatky se Suchdolskou). Telefony a ordinační doba se nemění. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v Praze nabízí občanům MČ Praha Suchdol možnost zakoupení předplatných kupónů MHD a jízdenek s místenkami ČSAD SVT Praha, s. r. o. - všechny druhy spojeni - vnitrostátní, mezinárodní i International (AMBUS). Prodeje jsou realizovány ve Studijním a informačním centru (SIC) v areálu univerzity v provozní době a od pondělí do pátku. Předplatní kupóny jsou prodávány v přízemí budovy, v prostoru knihovnických služeb, jízdenky pak v 1. patře téže budovy, kancelář č Služba je cenově stejná, jako při pořízení u libovolného předprodejce. Pondělí 3. září bylo prvním školním dnem pro skoro padesát suchdolských prvňáčků. Za doprovodu rodičů se vydali na cestu do školy, kde je kromě třídní paní učitelky přivítal i ředitel ZŠ a za městskou část starosta, který předával žáčkům slavnostní šerpy. PRO VOLNÉ CHVÍLE GRATULUJEME! V minulém čísle Informací jsme uveřejnili zadání úkolu pro volnou chvíli vytvořit co nejvíce slov z písmen obsažených v SUMMER HO- LIDAY. Obdivuhodný počet 375 nám jich zaslala Alena Vavříková. (řešení Sudoku) i n f o r m a c e č. 4 /

11 zveme Vás w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 11

12 zveme Vás HORIZONT VÁS ZVE (Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 Suchdol, tel.: , ) pátek v hod. komorní koncert členky souboru státní opery Zdeny Mudrové (housle, piano, zpěv) středa v přednáška: paní Anna Rývová bude hovořit o rodech Masaryků a Slavíčků V úterý 26. června oživily schůzku Klubu aktivního stáří (KLAS) svým vystoupením děti z Mateřské školy Gagarinova. KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ Klub aktivního stáří (KLAS) v úterý 11. září od 15 hodin zahajuje svá pravidelná setkání, která se konají každé druhé úterý ve velké zasedací síni Úřadu MČ. Na programu prvního poprázdninového setkání je přednáška MUDr. Štajfové o výživě podle krevních skupin a informace k zájezdu. VĚDOMÁ PŘÍPRAVA NA POROD A RODIČOVSTVÍ teoretické a praktické informace o porodu, kojení a šestinedělí, pro ženy i partnery. Témata: např. úlevové prostředky a polohy, služby porodní asistentky a duly, role partnera. Možnost shlédnout filmy. Kurzu se můžete zúčastnit již na začátku těhotenství nebo při plánování miminka, a tak plně využít získané informace. Od 20. září cyklus 7 lekcí, ve čtvrtek hod v penzionu Horizont, Na Vrchmezí 8, vede Vlasta Jirásková, lektorka a dula, , SUCHDOLSKÝ PĚVECKÝ SBOR zve do svých řad nové členy. Předpokladem je hlavně nadšení, případné pěvecké nedostatky Vám pomůžeme odstranit zpíváme pro radost. Scházíme se v úterý před 20. hodinou v jídelně penzionu Horizont. Přijďte, těšíme se na Vás! Sbor dobrovolných hasičů Praha Suchdol pořádá NOČNÍ SUCHDOLSKÝ POHÁR v požárním útoku dne 6. října 2007 v hodin na Suchdolském náměstí pondělí v dokumentární odpoledne: Himaláje 1. část sedmidílného dokumentu o jednom z největších pohoří světa Vstup volny (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení. VÝLETY: středa pro zájemce: odpolední výlet do Lidic a na Lán přihlaste se v Horizontu čtvrtek pro zájemce: celodenní výlet do Tábora přihlaste se v Horizontu (počet účastníků je omezený) + prohlídky v Anežském klášteře. Národní galerie pořádá další komentované prohlídky (nejen) pro seniory. V září to bude ve středu 26. odpoledne na téma Čeští zemští patroni, jejich kult a zobrazování ve středověku. Změna programu vyhrazena. ŘÁDKOVÁ INZERCE Zdeňka Čížková HARMONIE BAM- BINI ( , ) kojenecký a dětský textil do vel. 164, těhotenská móda. Od nově otevřeno na původní adrese Internacionální 1231, avšak v prostorách dřívější ordinace MUDr. Čupky. Sokolovna Suchdol pronájem tělocvičen, tel.: p. Pokorná Hledáme spolužačku Janu Hasákovou, která chodila v roce 1966 do 9. třídy ZŠ Ruzyně. Prosím zavolej Ivana Hájková-Otčenášková INFORMACE pro občany Prahy Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha Suchdol, IČ: , občasník, 4 6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. H. Vacková. Inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ Praha Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha 6, tel.: , fax: Grafická úprava: Martin Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E Toto číslo vyšlo Náklad: 3000 výtisků 12 i n f o r m a c e č. 4 /

13 inzer ce w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 13

14 inzerce M. Buldra autodílna Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US. Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj. Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda. Připravím a provedu STK a emise. Zajistím klempířské opr. a opravy laku. Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin. Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE. Havraní 45, P-6 Suchdol tel.: , Kadeřnictví U Pittnerů (konečná bus. 107) Nová kadeřnice JARKA přijímá objednávky na mob Prodejna přírodních révových sudových a lahvových vín z jižní Moravy U soudku najdete nás cca 150 m proti ZŠ M.Alše v ulici Novosuchdolská 124/19 Prodejní doba: út pá hod. so hod Sokol Jan Sokol H+P+J provede kvalitně rekonstrukce voda, plyn, kanalizace tel./zázn.: mobil: , Realitní kancelář HARMONIS nabízí služby zaměřené na oblast Prahy 6 Suchdola a okolí Prodej * Koupě * Pronájem domy pozemky byty chaty Kancelář: Gagarinova 246, Praha 6 Suchdol Ing. M. Hlava: , P. Hanuš: , 14 i n f o r m a c e č. 4 /

15 inzer ce Realitní kancelář REAL CONT na našem trhu úspěšně již od roku 1991 ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU BYTU, DOMU, POZEMKU ČI JINÉ NEMOVITOSTI? Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte a svěřte své starosti odborníkům. 1. ZPRACOVÁNÍ DANÍ VČETNĚ PŘIZNÁNÍ - daň z příjmu - DPH (měsíčně, čtvrtletně) - daň silniční - daň z nemovitosti 2. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 3. VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 4. VEDENÍ PERSONALISTIKY A MZDOVÉ AGENDY 5. REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM VÁM OHLÍDÁME Praha 6, Pod baštami 4 (u metra Hradčanská) tel./fax: , , VAŠE DANĚ A ÚČETNICTVÍ, VČETNĚ MZDOVÉ AGENDY Kontakt: Daniela Frková, T-Mobile: , Vodafone: E.mail: Dana Šimková zakázkové krejčovství pánské a dámské z kůže a látek opravy oděvů a galanterie barvení kůže čistírna Suchdolské nám. 734 Praha 6 Suchdol Ve dvoře za poštou 1. patro tel.: Otevírací doba Po St 9 17 hod. Čtvrtek 9 18 hod. Pátek 9 14 hod. ZÁMEČNICTVÍ KREJZA VÝROBA A MONTÁŽ : mříží a katrů vrat a plotů schodů a zábradlí jedno i dvoukřídlých ocelových dveří portálů, výkladů nájezdových ramp markýz veškerého kovového nábytku zastřešování menších prostorů... a mnoho dalšího ceny mříží již od 800,- Kč/m 2 smluvní ceny nebo hodinová sazba 150,- Kč levná, kvalitní práce a krátké dodací lhůty samozřejmostí KONTAKT: Adresa: Kamýcká 870/135, Praha 6 Tel./fax.: Mobil: w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z 15

16 inzerce E-shop mobil: módní trendy a hity, obchod pro děti, ženy a muže doplňky pro domácnost, dekorace, originální keramika dárky, hodinky, hračky elektronika a elektronické klávesy výrobky pro sport, zábavu a zdravý životní styl výživa tělová a vlasová kosmetika LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ likvidace pomocí kontejneru Avia 2 m 2 14 m 2 ekologická likvidace na řízené skládce dovoz písku a stavebních materiálů množstevní slevy stavební suť a výkopová zemina 2 m 2 od 880,- Kč suť znečištěná z rekonstrukcí od 1200,- Kč zbytky rostlin, stromů, dřevo od 800,- Kč domovní odpad a jemu podobný od 1600,- Kč cena nezahrnuje nakládku odpadů a vztahuje se pouze pro oblast Suchdola a Sedlce PaKK likvidace odpadů. V Údolí 40/11, Praha 6 Suchdol, tel.: , DĚTSKÉ LEVNÉ ODĚVY DOVOZ Z ANGLIE OBCHŮDEK U NIKY SUCHDOLSKÁ 170/11, P-6 (kousek od sběrny) OTEVŘENO ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK hod. tel.: Přijďte se k nám podívat, budete příjemně překvapeni příjemnými cenami a kvalitními oblečky pro Vaše dětičky. Nabízíme moderní dětské oděvy světových značek: NEXT, MARKS & SPENCER, GAP, BHS, GEORGE, ADAMS, ADIDAS, H&M, NIKE POSUDKY, ODHADY, TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN, KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY Ing. Tomáš Moláček SOUDNÍ ZNALEC Praha 6 Suchdol, Kamýcká 685/87 Tel.: , i n f o r m a c e č. 4 /

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2)

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Bytový dům SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ I

Bytový dům SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ I www.bytysuchdol.cz Vizualizace pohled ze Suchdolského náměstí Moderní budova vznikne v krásném prostředí Prahy 6 Suchdola na Suchdolském náměstí. 5 podlaží, 26 bytových jednotek o velikostech 1+kk až 4+kk,

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 47.1. Pokácení 2 topolů a ošetření zbývajících topolů rostoucích

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing.

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing. Zápis č. 4/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 13. 8. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více