Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh"

Transkript

1 Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum: říjen 2014

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Zhořec Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhořec Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná úřední osoba: Josef Smetana Vedoucí odboru výstavby Datum nabytí účinnosti: Razítko a podpis oprávněné osoby 2

3 Obsah V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. příloha č. 7 ÚVOD... 5 Identifikační údaje... 5 Vymezení řešeného území... 6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 6 B.1) Koncepce rozvoje území obce... 6 B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území... 6 B.2.1) Kulturní hodnoty... 6 B.2.2) Přírodní hodnoty... 8 B.2.3) Civilizační hodnoty... 8 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 8 C.1) Urbanistická koncepce... 8 C.2) Vymezení zastavitelných ploch... 9 C.3) Vymezení ploch přestavby C.4) Systém sídelní zeleně D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D.1) Dopravní infrastruktura D.1.1) Silniční doprava D.1.2) Pěší doprava D.1.3) Cyklistická doprava D.1.4) Autobusová doprava D.1.5) Železniční doprava D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod D.2.2) Kanalizace D.2.3) Zásobování plynem D.2.4) Zásobování elektrickou energií D.2.5) Telekomunikace, radiokomunikace D.3) Nakládání s odpady D.4) Občanské vybavení D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu D.5.1)Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu: D.6) Požární ochrana E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny E.2) Vymezení ploch změn v krajině E.3) Územní systém ekologické stability E.4) Interakční prvky E.5) Prostupnost krajiny E.6) Ochrana nerostných surovin E.7) Ochrana před povodněmi F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F.1) Plochy v urbanizovaném území F.2) Plochy mimo urbanizované území

4 G) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit H.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit I) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ K) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE 50 ODST. 6 STAV. ZÁKONA L) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 ÚVOD Identifikační údaje Název ÚPD: (ÚPD - územně plánovací dokumentace) Druh ÚPD: Stupeň ÚPD: Řešené území: Zhořec - územní plán Územní plán (ÚP) Návrh katastrální území Zhořec Objednatel: obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov , IČO: Starosta: Pavel Švec, Tel.: , Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Životní prostředí, krajina, zemědělství: Energetika, spoje Doprava: Voda a kanalizace: Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Pacov, ing. Pavel Strnad, Tel.: , Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice Tel.: , ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice, Tel.: , Ing.Aleš Friedrich, Vitošská 5, Praha 4 - Modřany, Tel.: , , Ing. A. Kryl, České Budějovice ing. Čašek, Projektování ekologických staveb, Pražská 200, Pelhřimov Tel.: ,

6 Vymezení řešeného území Řešené území zahrnuje celé správní území obce Zhořec, tvořené jejím katastrálním územím o rozloze 583 ha. Katastrální území obce Zhořec sousedí s těmito katastrálnímu územími obcí: - Pacov - Zhoř u Pacova - Jetřichovec - Bratřice - Bedřichov u Zhořce Hranice řešeného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části územního plánu. A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územní plán obce Zhořec vymezuje zastavěné území. Hranice zastavěného území je vymezena k datu Zastavěné území je v grafické části územního plánu vyznačeno na těchto výkresech: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1) Koncepce rozvoje území obce V rámci zpracovávaného územního plánu jsou určena kritéria a pravidla pro rozvoj v území a navržena urbanistická a funkční řešení, které budou podkladem pro úspěšnou koordinaci všech hlavních činností v řešeném území. Hlavní cíle rozvoje území obce: - návrh urbanistické koncepce zabezpečující vyvážené podmínky udržitelného rozvoje území, s důrazem na zachování stávající dominantní obytné a rekreační funkce území - vytvoření podmínek pro stabilizaci a další zlepšení životních podmínek obyvatel - uspokojení potřeb bydlení obyvatel návrhem ploch pro bydlení - uchování urbanistických a architektonických hodnot obce - uchování hodnot krajinného rázu - vytvoření podmínek pro zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury - uchování kvalitního a zdravého prostředí pro bydlení a rekreaci B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Návrh územního plánu zabezpečuje ochranu a rozvoj jak kulturních, tak i přírodních hodnot řešeného území. Hlavní hodnoty území jsou popsány v textové části a zobrazeny v grafické části dokumentace. B.2.1) Kulturní hodnoty Kulturní památky V řešeném území se nenacházejí žádné kulturní památky zákonem chráněné dle Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP). 6

7 Dochovaná urbanistická struktura sídla Urbanistickou hodnotou je samotná urbanistická struktura obce vzniklá pravděpodobně ve 13. století a rozkládající se po obou stranách komunikace třetí třídy Pacov Zhořec Zhoř. Centrální část obce je soustředěna kolem protáhlé návsi. Náves obce, z urbanistického hlediska poměrně dobře dochovanou je potřeba i do budoucna zachovat v současné podobě a podpořit jako centrum obce. Převážná část zástavby Zhořce navazuje přímo na prostor návsi dále směrem západním a východním podél komunikace procházející obcí. Strukturu této ostatní zástavby je nezbytné zachovat a respektovat jako historickou hodnotu. Architektonické hodnoty Architektonicky hodnotným objektem je obytný dům č.p. 16 se zachovalým rázem stavby lidového stavitelství. Architektonický výraz stávajících budov je převážně vesnického typu bez výrazných solitérů. Původní smíšená funkce staveb v obci (bydlení a hospodaření) je dnes pozměněna a převážná část objektů dnes slouží jen k bydlení. Následkem této změny jsou nevyužité části obydlí sloužící dříve hospodářským účelům, které dnes často chátrají. Tyto části staveb lze dnes s úspěchem využívat k rekreačním účelům. Z hlediska urbanistického jsou stávající objekty mnohdy kvalitnější než novostavby. K přímé asanaci nejsou vytipovány žádné objekty. Plošné asanace nepřipadají v úvahu. Stávající bytový fond je potřeba využít v maximální míře. Stavební stav stávajících objektů je převážně průměrný, o něco horší je stav hospodářských budov. Klást důraz na zachování stávajících staveb dlouhodobou podporou provádění rekonstrukcí a stavebních úprav. Objekty drobné architektury (kaple, pomníky, kříže, boží muka) Architektonicky cenným objektem drobné architektury je kaplička, č.p. 6, na návsi obce. Chránit stávající podobu objektu. Nepřipustit žádné narušující zásahy. Významné vyhlídkové body Významným vyhlídkovým místem a zároveň nejvyšším bodem v území je vrchol vrchu Pyramida na severovýchodním okraji obce Zhořec s výškou 639 m n.m. Zachovat přístupnost a umožnit nerušený výhled do krajiny. Území s archeologickými nálezy Celé správní území obce se považuje za území s archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987). V celém území se proto uplatňuje tato ochrana: - před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutno se spojit s příslušným archeologickým pracovištěm Památkového ústavu, který specifikuje případný rozsah archeologické pomoci. - má-li se provádět stavební činnost (nová zástavba nebo rekonstrukce stávajícího objektu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů 7

8 B.2.2) Přírodní hodnoty Lokalita NATURA 2000 Východní okrajem řešeného území prochází evropsky významná lokalita NATURA 2000 Trnava, kód lokality CZ , přírodní památka s prioritním druhem vydra říční (Lutra lutra). Lokalita je vymezena v grafické části územního plánu v koordinačním výkrese (měřítko 1:5000). Prvky ÚSES Významnou přírodní hodnotou jsou prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability je vyznačen v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu grafické části územního plánu. Specifikace prvků a návrh opatření ÚSES - viz tabulky a podmínky využití jednotlivých prvků ÚSES. Z hlediska krajinného rázu jsou v řešeném území cenné zbytky starých vysokokmenných ovocných sadů a fragmenty alejí. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona vodní toky a rybníky, údolní nivy, lesy. Pravidla ochrany přírodních hodnot Zachovat přírodní charakter v maximální možné míře a nepovolit žádné zásahy, které by mohly hodnoty území narušit. Chránit a respektovat stávající hodnotnou zeleň. Pro nové výsadby používat místně typickou druhovou skladbu (běžné druhy listnatých stromů a keřů). Respektovat tradiční umístění a prostorotvornou funkci zeleně. Obnovit základní síť polních cest s doprovodnými alejemi. Chránit vegetační prvky volné krajiny aleje, doprovodnou a břehovou zeleň. Nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch, především na svažitých pozemcích, v potočních a říčních nivách. Nově zastavované plochy je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. B.2.3) Civilizační hodnoty Civilizačními hodnotami jsou objekty představující vybavení obce veřejnou infrastrukturou: Silnice, elektrické rozvody a zařízení, vodovodní systém, komunikační rozvody a zařízení, kanalizace. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1) Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce spolu s koncepcí uspořádání krajiny tvoří společný celek s cílem zajistit požadavky trvale udržitelného a vyváženého rozvoje celého řešeného území. Základní urbanistická koncepce s vymezením zastavěného území a s vymezením jednotlivých rozvojových ploch je obsažena ve výkrese: Výkres základního členění území (v měřítku 1:5000) Urbanistická koncepce s konkrétním vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena ve výkrese: Hlavní výkres (v měřítku 1:5000) 8

9 Sídlu je ponechán charakter kompaktní zástavby podél stávající komunikace s centrem obce přibližně ve středu zastavěné části. Návrh ploch pro další rozvoj obce a vlastní urbanistický návrh je orientován především dle stávajícího stavu a podmínek v řešeném území a dále dostupností ploch a pozemků k výstavbě a ekonomickým řešením infrastruktury. Urbanistický návrh je předurčen zejména menšími nároky na budování nových rodinných domů, snahou o vybudování nové a rozšíření stávající technické infrastruktury (kanalizace, vodovod) a záměrem rozšířit stávající občanskou vybavenost a sportovní plochy. Základní zásady urbanistické koncepce: maximálně využít stávající domovní fond. modernizovat jej a rekonstruovat jednotlivé plochy definovat s přiměřenou regulací, ponechat dostatečnou volnost vlastním detailním návrhům na jednotlivé objekty s důrazem na kvalitu jejich zpracování zajistit, aby nová výstavba maximálně navazovala na stávající zástavbu zvýraznit centrální prostor obce doplnit vhodně stávající zástavbu v okrajových částech obce dobudovat v obci inženýrské sítě v potřebném rozsahu doplnit občanskou vybavenost a sportovní plochy v obci Komunikační kostra obce zůstává v urbanistickém návrhu v podstatě nezměněna. Urbanistická struktura nových objektů by měla být adekvátní charakteru stávající venkovské zástavby bez výrazných solitérů. Urbanistická koncepce je založena na snaze zachovat stávající základní charakter obce, vhodně jej doplnit a zvýraznit centrální prostor obce. V návrhu se rovněž počítá s doplněním občanské vybavenosti o nové sportovní plochy. Navržené zastavitelné plochy buďto leží uvnitř zastavěného území, nebo na něj přímo navazují a jsou vymezeny s ohledem na předpokládaný potenciál rozvoje a míru využití zastavěného území obce. Nová zástavba je uvnitř zastavěného území obce možná i mimo nově vymezené lokality a to ve stabilizovaných plochách v rámci proluk, dělení velkých pozemků s funkcí bydlení a podobně. Doporučuje se přistoupit k postupným opravám, rekonstrukcím a modernizacím těch objektů v obci, které jsou ve špatném technickém stavu. Při těchto pracích je nutné dodržet, respektive navrátit objektům původní charakter staveb v této lokalitě. V územním plánu je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikatelských aktivit, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně. Návrh rozvoje sídla se v souladu s platnou legislativou v územním plánu zabezpečuje návrhem rozvojových ploch. Rozvojové plochy, tj. plochy kde se odehrává rozvoj obce a v nichž dochází ke změnám využití území, zahrnují zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. V územním plánu Zhořec se vymezují nové zastavitelné plochy, plochy přestavby ani plochy změn v krajině se nevymezují. Je vymezena maximální hranice negativních vlivů zemědělského areálu. V plochách uvnitř hranice nelze povolovat objekty chráněného bydlení. Negativní vlivy vyplývající z provozu zemědělského areálu nesmí tuto navrhovanou hranici překročit. C.2) Vymezení zastavitelných ploch Cílem návrhu zastavitelných ploch je vytvořit podmínky pro přiměřený a komplexní rozvoj všech hlavních sídlotvorných složek urbanizovaného území obce, t.j. zejména bydlení, občanského vybavení, výroby, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Rozložení navržených zastavitelných ploch do několika lokalit uvnitř a po obvodu zastavěného území obce je vytvořen předpoklad k rovnoměrnému rozviji sídla. 9

10 V územním plánu Zhořec se vymezují zastavitelné plochy s označením Z1 - Z7. Soupis zastavitelných ploch Označení Způsob využití Výměra (ha) Podmínky využití Z1 TI - Plochy technické infrastruktury 0,07 Plocha pro výstavbu čističky odpadních vod včetně příjezdové komunikace. V rámci plochy založit pás izolační zeleně s funkcí pohledové clony a ke snížení negativních vlivů z provozu. Z2 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,362 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z3 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,306 Pro rozšíření ekonomických aktivit. Rozšíření ploch stejného typu ležících v zastavěném území o nově navrženou zastavitelnou plochu přiléhající k zastavěnému území. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z4 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,32 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Vzhledem k velmi protáhlému, úzkému tvaru plochy a napojení na komunikaci pouze svou krátkou stranou je plocha vhodná k využití pouze pro jeden stavební pozemek. Z5 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,55 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z6 OS - Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova 0,705 Plocha pro sportovní hřiště včetně objektu technického zázemí a šaten. V rámci plochy založit pás izolační zeleně po obvodu. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z7 ZS - Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 0,393 Plocha pro maloplošné zahrádky určené k pěstování ovoce a zeleniny pro individuální potřebu uživatelů včetně drobných objektů pro uskladnění nářadí a výpěstků uživatelů. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. 10

11 C.3) Vymezení ploch přestavby Nevymezují se C.4) Systém sídelní zeleně V územním plánu se v zastavěném území a v rámci nových zastavitelných ploch ustanovuje systém sídelní zeleně, vymezený následujícími třemi druhy ploch sídelní zeleně. ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (sady a zahrady) ZO Plochy zeleně ochranné a izolační Tyto tři druhy vytvářejí systém sídelní zeleně. Stanovení systému sídelní zeleně je odůvodněno potřebou specifikovat podmínky pro využívání, ochranu a další rozvoj různých druhů zeleně uvnitř zastavěného území. V zastavěném území se návrh zeleně soustřeďuje především na atraktivní místa v centrálních částech obce. Zastavěné území obce bude propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou zelených pásů a alejí. Nové zastavitelné plochy obytné zástavby je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. Urbanistický návrh rovněž předpokládá doplnění stávající vnitrosídelní zeleně. Zejména po obvodu areálu zemědělského družstva směrem ke středu obce je potřeba doplnit ochrannou zeleň. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce veřejné infrastruktury je zobrazena na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Nově navrhované prvky veřejné infrastruktury jsou navíc zobrazeny na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) D.1) Dopravní infrastruktura V řešeném území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. Železniční doprava zde zastoupena není. D.1.1) Silniční doprava Obcí prochází silnice III. třídy a místní účelové a obslužné komunikace. Síť těchto komunikací je stabilizována. S okolními obcemi spojují Zhořec následující komunikace: místní komunikace Zhořec Jetřichovec místní komunikace Zhořec Bedřichov Obě komunikace jsou stabilizovány. Řešeným územím pak dále procházejí silnice II. třídy č. 124 a silnice II. třídy č

12 Silnice II. třídy č. 124 je stabilizována. Silnice II. třídy č dopravní koridor v šířce 80 m. Ve východní části řešeného území je v souladu s požadavky ZÚR Kraje Vysočina vymezen dopravní koridor DK07 v šířce 80 m pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128. Koridor je zpřesněn a upraven do měřítka územního plánu s ohledem na konfiguraci stávající zástavby. V souladu se ZÚR se jako podmínka pro využití území v koridoru stanovuje neměnit využití území v koridoru způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, pro které je koridor vymezen. Doprava v klidu Protože zástavba v obci je převážně obytná, je odstavování vozidel zajištěno v garážích a na soukromých pozemcích. Toto řešení je vyhovující a lze s ním počítat i v nových plochách výstavby. Parkování návštěv v nových plochách výstavby lze vzhledem k malé intenzitě provozu umožnit na okraji komunikace. Pro parkování návštěv v nových plochách výstavby je vzhledem k malé intenzitě provozu na místních obslužných komunikací možno počítat s parkováním na okraji komunikace. Při výstavbě občanské vybavenosti je nutné pamatovat na vybudování potřebných ploch pro parkování, Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:3. D.1.2) Pěší doprava V zastavěném území obce, podél severní strany silnice III. třídy je v části od návsi na konec obce vybudován chodník pro pěší. Navrhuje se vybudovat chodník i podél této silnice z návsi směrem na Pacov až k vjezdu do areálu zemědělského družstva. V zastavěném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 174/1994 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí. D.1.3) Cyklistická doprava Řešeným územím prochází regionální turistická trasa využívaná cyklisty. Navrhuje se vybudovat kolostavy u objektů občanské vybavenosti v obci. D.1.4) Autobusová doprava Řešené území je obsluhováno autobusovou dopravou. Obcí prochází linka autobusového spoje Pacov Pojbuky Pacov. V obci je zastávka je asi 50 m od návsi s čekárnou na jedné straně. Docházková vzdálenost k zastávce je vyhovující. Autobusová doprava spojuje obec s nedalekým Pacovem a je stabilizována. V řešeném území jsou další dvě zastávky autobusových linek a to zastávky Hladov 1 a Hladov 2. Obě zastávky jsou jak funkčně, tak i územně stabilizované. D.1.5) Železniční doprava Železniční doprava v řešeném území zastoupena není. 12

13 D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod V obci je vybudován vodovodní řad. Zdrojem pitné vody jsou studny, nacházející se severovýchodně od obce, odkud voda přitéká do ocelových vodojemů nad obcí. Vydatnost vodních zdrojů je dostatečná pro stávající potřeby obce i pro rozvoj navrhovaný územním plánem. Část ocelového potrubí vodovodu ve středu obce je navržena k výměně za PE potrubí. Všechny nové obytné stavby a stavby občanského vybavení musí mít zajištěnu možnost připojení k veřejnému vodovodu. Pro zastavitelné plochy jsou navrženy nové rozvody vodovodu. Nové vodovodní řady budou propojeny se stávající vodovodní sítí. Řešení vodovodu v obci je zřejmé z grafické části územního plánu. D.2.2) Kanalizace D.2.2.1) Odpadní vody V současné době je v obci vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která zajišťuje odvod zároveň odpadních i dešťových vod z obce Zhořec. V obci v současné době není čistírna odpadních vod. Kanalizace je zaústěna do vodního toku pod obcí. Odpadní vody budou i nadále odváděny stávající jednotnou gravitační kanalizací. Je navrženo dobudování stávajícího kanalizačního systému v obci a napojení na navrhovanou čistírnu odpadních vod na západním okraji obce v rozsahu již vypracovaného samostatného projektu. Pro vybudování ČOV (čistírna odpadních vod) je navržena rozvojová zastavitelná plocha Z1. Vymezuje se maximální hranice negativních vlivů z provozu ČOV. V plochách uvnitř hranice nelze povolovat objekty chráněného bydlení. Dešťové vody budou odvedeny pomocí jednotné kanalizace s možností operativního odklonění před ČOV propojkou zabezpečující případný průtok dešťové vody mimo ČOV. Na kanalizační síť musí být postupně napojena veškerá stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy. V případě, že nebude zahájena výstavba nových částí obecní kanalizace do doby zahájení výstavby objektů pro bydlení, budou jednotlivé nové nemovitosti odkanalizovány dočasně do jímek na vyvážení nebo DČOV. Po vybudování ČOV budou všechny objekty napojeny na veřejnou kanalizaci s následným odstavením jímek a DČOV z provozu. D.2.2.2) Dešťové vody Na plochách v zastavěném území a na zastavitelných plochách musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Neznečištěné dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích systémem vsakování, akumulace za účelem dalšího využití, případně retencí s řízeným vypouštěním v souladu s příslušnou platnou legislativou. D.2.3) Zásobování plynem Obec Zhořec není v současné době plynofikována. 13

14 V řešeném území nejsou žádná plynovodní vedení ani zařízení související s rozvodem plynu. V navrhovaném územním plánu se s plynofikací nepočítá. D.2.4) Zásobování elektrickou energií Síť VN 22 kv Obec Zhořec je v současné době napájena z vrchního kmenového vedení 22 kv přivedeného směrem od Pacova. Z tohoto vedení jsou provedeny odbočky vodiči na sloupech pro jednotlivé trafostanice. Trasa vedení je patrná z grafické části územního plánu. Kapacita stávajících trafostanic je dostatečná. Plánovaný nárůst spotřeby elektrické energie vyplývající z návrhu územního plánu bude pokryt z rezerv stávajících trafostanic. Koridor energetiky pro umístění nadzemního VVN 110 kv v šířce 400 m. V jižní části řešeného území je v souladu s požadavky ZÚR Kraje vysočina vymezen koridor energetiky E12 v šířce 400 m pro umístění stavby nadzemního vedení VVN 110 kv rozvodna Pelhřimov - rozvodna Pacov. V souladu se ZÚR se jako podmínka pro využití území v koridoru stanovuje neměnit využití území v koridoru způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, pro které je koridor vymezen. Síť NN 400/230 V Sekundární distribuční obvody 400/230 V jsou provedeny převážně vrchním vedením na sloupech, střešnících a konzolách, pouze u nové výstavby je realizováno kabelové vedení. Návrh Zpracovávaný územní plán předpokládá na území obce v zastavitelných plochách výstavbu rodinných domů a občanského vybavení. Rozvody NN pro nové rodinné domy budou navrženy a provedeny zemními kabely uloženými do výkopů podél komunikace, případně pod chodníky. Jednotlivé domy budou připojovány smyčkově z rozvodných skříní, které budou osazovány v oplocení parcel nebo v obvodových zdech domů. D.2.5) Telekomunikace V obci Zhořec je primární kabel zemní přivedený do obce z Pacova podél komunikace Zhořec Bedřichov. V obci jsou pak sekundární kabely zemní a staniční kabely k jednotlivým účastníkům telefonní sítě. Kapacita telekomunikační sítě v obci je dostatečná pro stávající potřeby i pro rozvoj plánovaný územním plánem. D.3) Nakládání s odpady Likvidace odpadů je v obci řešena svozem popelnic soukromou firmou na regulovanou skládku Hrádek u Pacova, kde je zajištěna likvidace odpadu. V obci je zajištěn také sběr tříděného odpadu do kontejnerů umístěných ve středu obce na návsi. Tento způsob sběru a likvidace odpadu vyhovuje jak pro stávající potřeby obce, tak i pro potřeby 14

15 rozvoje obce navrhovaného územním plánem. V řešeném území se v současné době nenachází žádná černá skládka odpadu. Bývalá černá skládka komunálního odpadu na západním okraji obce byla již zlikvidována a území bylo rekultivováno. Plochu rekultivované skládky nelze využít pro žádnou výstavbu. D.4) Občanské vybavení Občanské vybavení - veřejná infrastruktura Občanská vybavenost obce (obchod, požární zbrojnice, obecní úřad) se soustřeďuje zejména v centrální části obce. Stávající stavby a zařízení občanského vybavení v obci jsou územně i funkčně stabilizované a jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV). Další případný rozvoj občanského vybavení je možný v rámci smíšených obytných ploch. Občanské vybavení - sport a tělovýchova Stávající sportovní plochy jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS). Územní plán vymezuje u jižního okraje zastavěného území obce dvě nové plochy pro sport a tělovýchovu. Jedna plocha je navržena v rámci ploch změn. Pro možné budoucí rozšíření je pak v sousedství navržena druhá plocha jako územní rezerva. D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu Na území obce budou respektovány všechny limity a ochranná pásma vojenských zařízení. Specifické plochy pro zájmy obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území nenacházejí a nejsou v územním plánu vymezovány. D.5.1) Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události (MU) Při vyhlášení mimořádné události zabezpečuje příslušný obecní úřad ukrytí obyvatelstva. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. Stálé úkryty v obci nejsou. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: Případnou evakuaci obyvatelstva zajišťuje a organizuje obecní úřad. S ubytováním evakuovaných obyvatel z ostatních míst kraje Vysočina není na území obce počítáno. Pro místní evakuaci lze využívat dočasné nouzové umístění do rodin. 15

16 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Se zřízením trvalého skladu či úložištěm materiálu civilní ochrany není na území obce počítáno. Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Se zřízením humanitární základny není počítáno. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území obce Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno opatřením územního plánu snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace V případě potřeby budou operativně zřizovány dekontaminační plochy. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry, a bude napojena na kanalizaci a vodovod. Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území V řešeném území se neskladují nebezpečné látky. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude obec řešit ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace. Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení Předávání varování a vyrozumění bude v případě ohrožení zajištěno spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům za využití rozhlasu, pojízdných rozhlasových zařízení, předání informací pomocí telefonních sítí a pomocí dalších vhodných a dostupných náhradních prvků varování. D.6) Požární ochrana V řešeném území musí být dodržovány platné požární předpisy. V zastavěném území i v navržených zastavitelných plochách musí být zajištěn příjezd požárních vozidel ke všem objektům. Jednotlivé stavby se musí navrhovat tak, aby se předcházelo vzniku požáru, aby v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob, zvířat a věcí, aby bylo zabráněno šíření ohně mezi jednotlivými úseky a mimo stavbu, aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných pracích. 16

17 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny tvoří spolu s návrhem urbanistického řešení jeden celek s cílem splnit požadavky vyváženého a trvale udržitelného rozvoje celého řešeného území. Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch změn v krajině je obsažena na výkrese: Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) - plochy změn v krajině nejsou v ÚP vymezeny. Koncepce uspořádání krajiny s konkrétním vymezením ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Na území obce je potřeba dodržovat strategii trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajistí prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale zároveň zabezpečí trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro rozvoj využívány. V rámci této strategie je potřeba vytvořit v území předpoklady pro obnovu všech přírodních zdrojů. V území se navrhuje obnova historicky daných polních cest. Podél cest se navrhuje výsadba jednostranných či oboustranných alejí jako forma doprovodné zeleně. Hlavní zásady koncepce uspořádání krajiny: zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání zemědělských a lesních pozemků uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým výsadbám vybírat z domácích druhů podporovat polyfunkční využívání krajiny maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň podporovat výsadbu stromořadí podél stávajících silnic a cest zeleň zakládat kvalifikovaným postupy dle odborně provedených návrhů a založenou zeleň pravidelně udržovat E.2) Vymezení ploch změn v krajině Nevymezují se E.3) Územní systém ekologické stability V územním plánu obce je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES tvoří soustava navzájem propojených biocenter, biokoridorů a interakčních prvků vymezených v grafické části územního plánu. Skladebné prvky ÚSES v územním plánu Zhořec tvoří regionální biokoridory (RBK), Lokální biocentra (LBC), Lokální biokoridory (LBK) uvedené v následující tabulce. 17

18 Biocentra a biokoridory Označení Název prvku Velikost Katastrální území (ha, m) RBK 416 Kozlov-Vočadlo (VPO U194) 5000 m Jetřichvec, Zhoř, Zhořec, Bedřichov... RBK 17 Údolí Trnavy - Pod Zhoří 650 m Zhořec, Zhoř RBK 18 Údolí Trnavy - Staňkův mlýn 380 m Zhořec, Zhoř RBK 19 Údolí Trnavy - Nad Novomlýn.potokem 600 m Zhořec, Bedřichov LBK 18 U Rejdů 1000 m Zhořec, Pacov LBK 23 Trnava - Pod Bratřicemi 1500 m Zhořec, Jetřichovec, Bratřice LBK 25 Na Křížcích 900 m Zhořec, Jetřichovec LBK 26 U Kapličky 1100 m Zhořec LBK 27 Jitra 1700 m Zhořec LBK 28 V Občinách 1800 m Zhořec, Bedřichov LBC 2 V Hájcích 6 ha Zhořec, Zhoř, Jetřichovec LBC 3 Staňkův mlýn 6 ha Zhořec, Zhoř LBC 4 Na Lístku 5,5 ha Zhořec, Zhoř LBC 11 V Hnízdech 2,4 ha Zhořec, Pacov LBC 12 Pyramida 7 ha Zhořec LBC 13 Žlab 8 ha Zhořec LBC 16 Hraničky 6 ha Zhořec, Pacov Vymezené prvky ÚSES jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000) Plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné. Při realizaci a zvyšování ekologické stability prvků ÚSES se bude vycházet z navržených opatření popsaných ve zpracovaném a schváleném Generelu ÚSES pro k.ú. Bedřichov, Jetřichovec, Velká Rovná, Zhoř a Zhořec, který formuluje pozemky s funkcí prvků ÚSES, formuluje jejich cílový stav a stanovuje rámcový management jejich využívání pro zachování a obnovu jejich stabilizační funkce, resp. navrhuje jejich založení. Zpřesnění regionálního ÚSES Do řešeného území, při jeho západní hranici, zasahuje veřejně prospěšné opatření (dále jen VPO) U194 - regionální biokoridor RBK 416 Kozlov-Vočadlo. VPO U194 je územním plánem zpřesněno v souladu s podmínkami ZÚR KrV. Plocha RBK 416 je v územním plánu reprezentována souhrnnou plochou následujících regionálních biokoridorů a lokálních biocenter: RBK 19, LBC 4, RBK 18, LBC 3, RBK 17, LBC 2. E.4) Interakční prvky Pro doplnění ÚSES a jako jeho podpora, vymezují se v územním plánu interakční prvky (IP). Interakční prvky Označení Název prvku Velikost Katastrální území (ha, m) IP 33 Panský potok 5000 m Jetřichovec, Zhořec, Pacov IP 34 Hladov 1 ha Zhořec, Jetřichovec IP 38 Niva Trnavy 3600 m Jetřichovec, Zhoř, Zhořec, Bedřichov IP 41 Alej U Kapličky 1000 m Zhořec IP 45 Na Vršku 950 m Zhořec Vymezené interakční prvky jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000), Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000). 18

19 E.5) Prostupnost krajiny Pro zachování a zlepšení prostupnosti krajiny je nezbytné stabilizovat a doplňovat stávající síť místních a účelových komunikací, polních a lesních cest, pěších tras a cyklotras, které společně zajišťují prostupnost krajiny a dostupnost jednotlivých místních částí i sousedních obcí navzájem. E.6) Ochrana nerostných surovin Chráněné ložiskové území ani dobývací prostor se v řešeném území nevyskytují. Je evidováno jedno ložisko nevyhrazeného nerostu stavebního kamene Zhořec u Pacova č , dosud netěžené. Je situováno východně od obce na severozápadní straně zalesněného svahu lokality Bezkoutí jižně od samoty Hladov. Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. V řešeném území je dle registru Geofondu evidováno následující poddolované území: poddolované území - Zhořec u Pacova-Hladov č Uvedené poddolované území je územním plánem respektováno a je znázorněno v grafické části na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000). E.7) Ochrana před povodněmi V řešeném území je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku - řeky Trnavy. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik Praha. Záplavové území je stanoveno pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za 5, 20 a 100 let, včetně aktivní zóny. Záplavové území je zobrazeno na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Územní plán respektuje stanovené záplavové území, nově navržená obytná zástavba je situována mimo záplavové území Q100 včetně aktivní zóny. V záplavovém území se nesmí: - umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury - provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod - provádět změny zemědělské půdy z luk na ornou půdu Zásady pro celé řešené území: - v blízkosti toků a melioračních stok (do 8 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí alespoň jednostranný volně přístupný pruh) F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Členění ploch s rozdílným způsobem využití Celé správní (řešené) území obce Zhořec je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačeny na výkresu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) 19

20 Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny takto: Plochy v urbanizovaném území (zastavěné území a zastavitelné plochy) SV Plochy smíšené obytné - venkovské SM Plochy smíšené obytné - předměstské OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura OS Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova PV Plochy veřejných prostranství DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční TI Plochy technické infrastruktury VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZO Plochy zeleně ochranné a izolační Plochy mimo urbanizované území (krajina) VV Plochy vodní a vodohospodářské NL Plochy lesní NSp Plochy smíšené nezastavěného území přírodní NZo Plochy zemědělské - orná půda NZt Plochy zemědělské - louky, pastviny NZs Plochy zemědělské - sady a zahrady Z hlediska časového horizontu jsou plochy s rozdílným využitím rozlišeny graficky v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu následovně: Stav - stabilizované plochy Návrh - plochy změn Výhled - územní rezervy F.1) Plochy v urbanizovaném území Společné podmínky pro využití ploch Uvnitř zastavěného území obce ve stabilizovaných plochách jsou přípustné změny stávajících staveb (přestavby, přístavby nástavby a stavební úpravy) a nová zástavba v rámci proluk a v rámci dělení velkých stávajících pozemků. Změny stávajících dokončených staveb i nové stavby musí respektovat architektonický výraz, měřítko a výškovou hladinu okolní venkovské zástavby Dochovaná historická urbanistická podoba obce musí být zachována a chráněna. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. Nová zástavba na rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby musí respektovat kontext stávající zástavby obce výškovou hladinou, hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem. SV Plochy smíšené obytné - venkovské Podmínky využití ploch Hlavní využití zejména bydlení v rodinných domech a usedlostech s hospodářským zázemím, s možností integrace výrobních aktivit bez negativních vlivů na kvalitu životního a obytného prostředí 20

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: SRBEČ ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch. Radmila Vraníková A studio INEXprojekt s.r.o. Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž Riegrovo náměstí 138, Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST OBSAH 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ...3 2. KONCEPCE

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více