Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh"

Transkript

1 Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum: říjen 2014

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Zhořec Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhořec Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná úřední osoba: Josef Smetana Vedoucí odboru výstavby Datum nabytí účinnosti: Razítko a podpis oprávněné osoby 2

3 Obsah V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. příloha č. 7 ÚVOD... 5 Identifikační údaje... 5 Vymezení řešeného území... 6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 6 B.1) Koncepce rozvoje území obce... 6 B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území... 6 B.2.1) Kulturní hodnoty... 6 B.2.2) Přírodní hodnoty... 8 B.2.3) Civilizační hodnoty... 8 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 8 C.1) Urbanistická koncepce... 8 C.2) Vymezení zastavitelných ploch... 9 C.3) Vymezení ploch přestavby C.4) Systém sídelní zeleně D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D.1) Dopravní infrastruktura D.1.1) Silniční doprava D.1.2) Pěší doprava D.1.3) Cyklistická doprava D.1.4) Autobusová doprava D.1.5) Železniční doprava D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod D.2.2) Kanalizace D.2.3) Zásobování plynem D.2.4) Zásobování elektrickou energií D.2.5) Telekomunikace, radiokomunikace D.3) Nakládání s odpady D.4) Občanské vybavení D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu D.5.1)Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu: D.6) Požární ochrana E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny E.2) Vymezení ploch změn v krajině E.3) Územní systém ekologické stability E.4) Interakční prvky E.5) Prostupnost krajiny E.6) Ochrana nerostných surovin E.7) Ochrana před povodněmi F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F.1) Plochy v urbanizovaném území F.2) Plochy mimo urbanizované území

4 G) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit H.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit I) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ K) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE 50 ODST. 6 STAV. ZÁKONA L) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 ÚVOD Identifikační údaje Název ÚPD: (ÚPD - územně plánovací dokumentace) Druh ÚPD: Stupeň ÚPD: Řešené území: Zhořec - územní plán Územní plán (ÚP) Návrh katastrální území Zhořec Objednatel: obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov , IČO: Starosta: Pavel Švec, Tel.: , Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Životní prostředí, krajina, zemědělství: Energetika, spoje Doprava: Voda a kanalizace: Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Pacov, ing. Pavel Strnad, Tel.: , Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice Tel.: , ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice, Tel.: , Ing.Aleš Friedrich, Vitošská 5, Praha 4 - Modřany, Tel.: , , Ing. A. Kryl, České Budějovice ing. Čašek, Projektování ekologických staveb, Pražská 200, Pelhřimov Tel.: ,

6 Vymezení řešeného území Řešené území zahrnuje celé správní území obce Zhořec, tvořené jejím katastrálním územím o rozloze 583 ha. Katastrální území obce Zhořec sousedí s těmito katastrálnímu územími obcí: - Pacov - Zhoř u Pacova - Jetřichovec - Bratřice - Bedřichov u Zhořce Hranice řešeného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části územního plánu. A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územní plán obce Zhořec vymezuje zastavěné území. Hranice zastavěného území je vymezena k datu Zastavěné území je v grafické části územního plánu vyznačeno na těchto výkresech: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1) Koncepce rozvoje území obce V rámci zpracovávaného územního plánu jsou určena kritéria a pravidla pro rozvoj v území a navržena urbanistická a funkční řešení, které budou podkladem pro úspěšnou koordinaci všech hlavních činností v řešeném území. Hlavní cíle rozvoje území obce: - návrh urbanistické koncepce zabezpečující vyvážené podmínky udržitelného rozvoje území, s důrazem na zachování stávající dominantní obytné a rekreační funkce území - vytvoření podmínek pro stabilizaci a další zlepšení životních podmínek obyvatel - uspokojení potřeb bydlení obyvatel návrhem ploch pro bydlení - uchování urbanistických a architektonických hodnot obce - uchování hodnot krajinného rázu - vytvoření podmínek pro zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury - uchování kvalitního a zdravého prostředí pro bydlení a rekreaci B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Návrh územního plánu zabezpečuje ochranu a rozvoj jak kulturních, tak i přírodních hodnot řešeného území. Hlavní hodnoty území jsou popsány v textové části a zobrazeny v grafické části dokumentace. B.2.1) Kulturní hodnoty Kulturní památky V řešeném území se nenacházejí žádné kulturní památky zákonem chráněné dle Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP). 6

7 Dochovaná urbanistická struktura sídla Urbanistickou hodnotou je samotná urbanistická struktura obce vzniklá pravděpodobně ve 13. století a rozkládající se po obou stranách komunikace třetí třídy Pacov Zhořec Zhoř. Centrální část obce je soustředěna kolem protáhlé návsi. Náves obce, z urbanistického hlediska poměrně dobře dochovanou je potřeba i do budoucna zachovat v současné podobě a podpořit jako centrum obce. Převážná část zástavby Zhořce navazuje přímo na prostor návsi dále směrem západním a východním podél komunikace procházející obcí. Strukturu této ostatní zástavby je nezbytné zachovat a respektovat jako historickou hodnotu. Architektonické hodnoty Architektonicky hodnotným objektem je obytný dům č.p. 16 se zachovalým rázem stavby lidového stavitelství. Architektonický výraz stávajících budov je převážně vesnického typu bez výrazných solitérů. Původní smíšená funkce staveb v obci (bydlení a hospodaření) je dnes pozměněna a převážná část objektů dnes slouží jen k bydlení. Následkem této změny jsou nevyužité části obydlí sloužící dříve hospodářským účelům, které dnes často chátrají. Tyto části staveb lze dnes s úspěchem využívat k rekreačním účelům. Z hlediska urbanistického jsou stávající objekty mnohdy kvalitnější než novostavby. K přímé asanaci nejsou vytipovány žádné objekty. Plošné asanace nepřipadají v úvahu. Stávající bytový fond je potřeba využít v maximální míře. Stavební stav stávajících objektů je převážně průměrný, o něco horší je stav hospodářských budov. Klást důraz na zachování stávajících staveb dlouhodobou podporou provádění rekonstrukcí a stavebních úprav. Objekty drobné architektury (kaple, pomníky, kříže, boží muka) Architektonicky cenným objektem drobné architektury je kaplička, č.p. 6, na návsi obce. Chránit stávající podobu objektu. Nepřipustit žádné narušující zásahy. Významné vyhlídkové body Významným vyhlídkovým místem a zároveň nejvyšším bodem v území je vrchol vrchu Pyramida na severovýchodním okraji obce Zhořec s výškou 639 m n.m. Zachovat přístupnost a umožnit nerušený výhled do krajiny. Území s archeologickými nálezy Celé správní území obce se považuje za území s archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987). V celém území se proto uplatňuje tato ochrana: - před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutno se spojit s příslušným archeologickým pracovištěm Památkového ústavu, který specifikuje případný rozsah archeologické pomoci. - má-li se provádět stavební činnost (nová zástavba nebo rekonstrukce stávajícího objektu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů 7

8 B.2.2) Přírodní hodnoty Lokalita NATURA 2000 Východní okrajem řešeného území prochází evropsky významná lokalita NATURA 2000 Trnava, kód lokality CZ , přírodní památka s prioritním druhem vydra říční (Lutra lutra). Lokalita je vymezena v grafické části územního plánu v koordinačním výkrese (měřítko 1:5000). Prvky ÚSES Významnou přírodní hodnotou jsou prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability je vyznačen v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu grafické části územního plánu. Specifikace prvků a návrh opatření ÚSES - viz tabulky a podmínky využití jednotlivých prvků ÚSES. Z hlediska krajinného rázu jsou v řešeném území cenné zbytky starých vysokokmenných ovocných sadů a fragmenty alejí. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona vodní toky a rybníky, údolní nivy, lesy. Pravidla ochrany přírodních hodnot Zachovat přírodní charakter v maximální možné míře a nepovolit žádné zásahy, které by mohly hodnoty území narušit. Chránit a respektovat stávající hodnotnou zeleň. Pro nové výsadby používat místně typickou druhovou skladbu (běžné druhy listnatých stromů a keřů). Respektovat tradiční umístění a prostorotvornou funkci zeleně. Obnovit základní síť polních cest s doprovodnými alejemi. Chránit vegetační prvky volné krajiny aleje, doprovodnou a břehovou zeleň. Nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch, především na svažitých pozemcích, v potočních a říčních nivách. Nově zastavované plochy je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. B.2.3) Civilizační hodnoty Civilizačními hodnotami jsou objekty představující vybavení obce veřejnou infrastrukturou: Silnice, elektrické rozvody a zařízení, vodovodní systém, komunikační rozvody a zařízení, kanalizace. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1) Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce spolu s koncepcí uspořádání krajiny tvoří společný celek s cílem zajistit požadavky trvale udržitelného a vyváženého rozvoje celého řešeného území. Základní urbanistická koncepce s vymezením zastavěného území a s vymezením jednotlivých rozvojových ploch je obsažena ve výkrese: Výkres základního členění území (v měřítku 1:5000) Urbanistická koncepce s konkrétním vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena ve výkrese: Hlavní výkres (v měřítku 1:5000) 8

9 Sídlu je ponechán charakter kompaktní zástavby podél stávající komunikace s centrem obce přibližně ve středu zastavěné části. Návrh ploch pro další rozvoj obce a vlastní urbanistický návrh je orientován především dle stávajícího stavu a podmínek v řešeném území a dále dostupností ploch a pozemků k výstavbě a ekonomickým řešením infrastruktury. Urbanistický návrh je předurčen zejména menšími nároky na budování nových rodinných domů, snahou o vybudování nové a rozšíření stávající technické infrastruktury (kanalizace, vodovod) a záměrem rozšířit stávající občanskou vybavenost a sportovní plochy. Základní zásady urbanistické koncepce: maximálně využít stávající domovní fond. modernizovat jej a rekonstruovat jednotlivé plochy definovat s přiměřenou regulací, ponechat dostatečnou volnost vlastním detailním návrhům na jednotlivé objekty s důrazem na kvalitu jejich zpracování zajistit, aby nová výstavba maximálně navazovala na stávající zástavbu zvýraznit centrální prostor obce doplnit vhodně stávající zástavbu v okrajových částech obce dobudovat v obci inženýrské sítě v potřebném rozsahu doplnit občanskou vybavenost a sportovní plochy v obci Komunikační kostra obce zůstává v urbanistickém návrhu v podstatě nezměněna. Urbanistická struktura nových objektů by měla být adekvátní charakteru stávající venkovské zástavby bez výrazných solitérů. Urbanistická koncepce je založena na snaze zachovat stávající základní charakter obce, vhodně jej doplnit a zvýraznit centrální prostor obce. V návrhu se rovněž počítá s doplněním občanské vybavenosti o nové sportovní plochy. Navržené zastavitelné plochy buďto leží uvnitř zastavěného území, nebo na něj přímo navazují a jsou vymezeny s ohledem na předpokládaný potenciál rozvoje a míru využití zastavěného území obce. Nová zástavba je uvnitř zastavěného území obce možná i mimo nově vymezené lokality a to ve stabilizovaných plochách v rámci proluk, dělení velkých pozemků s funkcí bydlení a podobně. Doporučuje se přistoupit k postupným opravám, rekonstrukcím a modernizacím těch objektů v obci, které jsou ve špatném technickém stavu. Při těchto pracích je nutné dodržet, respektive navrátit objektům původní charakter staveb v této lokalitě. V územním plánu je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikatelských aktivit, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně. Návrh rozvoje sídla se v souladu s platnou legislativou v územním plánu zabezpečuje návrhem rozvojových ploch. Rozvojové plochy, tj. plochy kde se odehrává rozvoj obce a v nichž dochází ke změnám využití území, zahrnují zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. V územním plánu Zhořec se vymezují nové zastavitelné plochy, plochy přestavby ani plochy změn v krajině se nevymezují. Je vymezena maximální hranice negativních vlivů zemědělského areálu. V plochách uvnitř hranice nelze povolovat objekty chráněného bydlení. Negativní vlivy vyplývající z provozu zemědělského areálu nesmí tuto navrhovanou hranici překročit. C.2) Vymezení zastavitelných ploch Cílem návrhu zastavitelných ploch je vytvořit podmínky pro přiměřený a komplexní rozvoj všech hlavních sídlotvorných složek urbanizovaného území obce, t.j. zejména bydlení, občanského vybavení, výroby, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Rozložení navržených zastavitelných ploch do několika lokalit uvnitř a po obvodu zastavěného území obce je vytvořen předpoklad k rovnoměrnému rozviji sídla. 9

10 V územním plánu Zhořec se vymezují zastavitelné plochy s označením Z1 - Z7. Soupis zastavitelných ploch Označení Způsob využití Výměra (ha) Podmínky využití Z1 TI - Plochy technické infrastruktury 0,07 Plocha pro výstavbu čističky odpadních vod včetně příjezdové komunikace. V rámci plochy založit pás izolační zeleně s funkcí pohledové clony a ke snížení negativních vlivů z provozu. Z2 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,362 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z3 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,306 Pro rozšíření ekonomických aktivit. Rozšíření ploch stejného typu ležících v zastavěném území o nově navrženou zastavitelnou plochu přiléhající k zastavěnému území. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z4 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,32 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Vzhledem k velmi protáhlému, úzkému tvaru plochy a napojení na komunikaci pouze svou krátkou stranou je plocha vhodná k využití pouze pro jeden stavební pozemek. Z5 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,55 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z6 OS - Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova 0,705 Plocha pro sportovní hřiště včetně objektu technického zázemí a šaten. V rámci plochy založit pás izolační zeleně po obvodu. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z7 ZS - Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 0,393 Plocha pro maloplošné zahrádky určené k pěstování ovoce a zeleniny pro individuální potřebu uživatelů včetně drobných objektů pro uskladnění nářadí a výpěstků uživatelů. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. 10

11 C.3) Vymezení ploch přestavby Nevymezují se C.4) Systém sídelní zeleně V územním plánu se v zastavěném území a v rámci nových zastavitelných ploch ustanovuje systém sídelní zeleně, vymezený následujícími třemi druhy ploch sídelní zeleně. ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (sady a zahrady) ZO Plochy zeleně ochranné a izolační Tyto tři druhy vytvářejí systém sídelní zeleně. Stanovení systému sídelní zeleně je odůvodněno potřebou specifikovat podmínky pro využívání, ochranu a další rozvoj různých druhů zeleně uvnitř zastavěného území. V zastavěném území se návrh zeleně soustřeďuje především na atraktivní místa v centrálních částech obce. Zastavěné území obce bude propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou zelených pásů a alejí. Nové zastavitelné plochy obytné zástavby je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. Urbanistický návrh rovněž předpokládá doplnění stávající vnitrosídelní zeleně. Zejména po obvodu areálu zemědělského družstva směrem ke středu obce je potřeba doplnit ochrannou zeleň. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce veřejné infrastruktury je zobrazena na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Nově navrhované prvky veřejné infrastruktury jsou navíc zobrazeny na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) D.1) Dopravní infrastruktura V řešeném území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. Železniční doprava zde zastoupena není. D.1.1) Silniční doprava Obcí prochází silnice III. třídy a místní účelové a obslužné komunikace. Síť těchto komunikací je stabilizována. S okolními obcemi spojují Zhořec následující komunikace: místní komunikace Zhořec Jetřichovec místní komunikace Zhořec Bedřichov Obě komunikace jsou stabilizovány. Řešeným územím pak dále procházejí silnice II. třídy č. 124 a silnice II. třídy č

12 Silnice II. třídy č. 124 je stabilizována. Silnice II. třídy č dopravní koridor v šířce 80 m. Ve východní části řešeného území je v souladu s požadavky ZÚR Kraje Vysočina vymezen dopravní koridor DK07 v šířce 80 m pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128. Koridor je zpřesněn a upraven do měřítka územního plánu s ohledem na konfiguraci stávající zástavby. V souladu se ZÚR se jako podmínka pro využití území v koridoru stanovuje neměnit využití území v koridoru způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, pro které je koridor vymezen. Doprava v klidu Protože zástavba v obci je převážně obytná, je odstavování vozidel zajištěno v garážích a na soukromých pozemcích. Toto řešení je vyhovující a lze s ním počítat i v nových plochách výstavby. Parkování návštěv v nových plochách výstavby lze vzhledem k malé intenzitě provozu umožnit na okraji komunikace. Pro parkování návštěv v nových plochách výstavby je vzhledem k malé intenzitě provozu na místních obslužných komunikací možno počítat s parkováním na okraji komunikace. Při výstavbě občanské vybavenosti je nutné pamatovat na vybudování potřebných ploch pro parkování, Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:3. D.1.2) Pěší doprava V zastavěném území obce, podél severní strany silnice III. třídy je v části od návsi na konec obce vybudován chodník pro pěší. Navrhuje se vybudovat chodník i podél této silnice z návsi směrem na Pacov až k vjezdu do areálu zemědělského družstva. V zastavěném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 174/1994 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí. D.1.3) Cyklistická doprava Řešeným územím prochází regionální turistická trasa využívaná cyklisty. Navrhuje se vybudovat kolostavy u objektů občanské vybavenosti v obci. D.1.4) Autobusová doprava Řešené území je obsluhováno autobusovou dopravou. Obcí prochází linka autobusového spoje Pacov Pojbuky Pacov. V obci je zastávka je asi 50 m od návsi s čekárnou na jedné straně. Docházková vzdálenost k zastávce je vyhovující. Autobusová doprava spojuje obec s nedalekým Pacovem a je stabilizována. V řešeném území jsou další dvě zastávky autobusových linek a to zastávky Hladov 1 a Hladov 2. Obě zastávky jsou jak funkčně, tak i územně stabilizované. D.1.5) Železniční doprava Železniční doprava v řešeném území zastoupena není. 12

13 D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod V obci je vybudován vodovodní řad. Zdrojem pitné vody jsou studny, nacházející se severovýchodně od obce, odkud voda přitéká do ocelových vodojemů nad obcí. Vydatnost vodních zdrojů je dostatečná pro stávající potřeby obce i pro rozvoj navrhovaný územním plánem. Část ocelového potrubí vodovodu ve středu obce je navržena k výměně za PE potrubí. Všechny nové obytné stavby a stavby občanského vybavení musí mít zajištěnu možnost připojení k veřejnému vodovodu. Pro zastavitelné plochy jsou navrženy nové rozvody vodovodu. Nové vodovodní řady budou propojeny se stávající vodovodní sítí. Řešení vodovodu v obci je zřejmé z grafické části územního plánu. D.2.2) Kanalizace D.2.2.1) Odpadní vody V současné době je v obci vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která zajišťuje odvod zároveň odpadních i dešťových vod z obce Zhořec. V obci v současné době není čistírna odpadních vod. Kanalizace je zaústěna do vodního toku pod obcí. Odpadní vody budou i nadále odváděny stávající jednotnou gravitační kanalizací. Je navrženo dobudování stávajícího kanalizačního systému v obci a napojení na navrhovanou čistírnu odpadních vod na západním okraji obce v rozsahu již vypracovaného samostatného projektu. Pro vybudování ČOV (čistírna odpadních vod) je navržena rozvojová zastavitelná plocha Z1. Vymezuje se maximální hranice negativních vlivů z provozu ČOV. V plochách uvnitř hranice nelze povolovat objekty chráněného bydlení. Dešťové vody budou odvedeny pomocí jednotné kanalizace s možností operativního odklonění před ČOV propojkou zabezpečující případný průtok dešťové vody mimo ČOV. Na kanalizační síť musí být postupně napojena veškerá stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy. V případě, že nebude zahájena výstavba nových částí obecní kanalizace do doby zahájení výstavby objektů pro bydlení, budou jednotlivé nové nemovitosti odkanalizovány dočasně do jímek na vyvážení nebo DČOV. Po vybudování ČOV budou všechny objekty napojeny na veřejnou kanalizaci s následným odstavením jímek a DČOV z provozu. D.2.2.2) Dešťové vody Na plochách v zastavěném území a na zastavitelných plochách musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Neznečištěné dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích systémem vsakování, akumulace za účelem dalšího využití, případně retencí s řízeným vypouštěním v souladu s příslušnou platnou legislativou. D.2.3) Zásobování plynem Obec Zhořec není v současné době plynofikována. 13

14 V řešeném území nejsou žádná plynovodní vedení ani zařízení související s rozvodem plynu. V navrhovaném územním plánu se s plynofikací nepočítá. D.2.4) Zásobování elektrickou energií Síť VN 22 kv Obec Zhořec je v současné době napájena z vrchního kmenového vedení 22 kv přivedeného směrem od Pacova. Z tohoto vedení jsou provedeny odbočky vodiči na sloupech pro jednotlivé trafostanice. Trasa vedení je patrná z grafické části územního plánu. Kapacita stávajících trafostanic je dostatečná. Plánovaný nárůst spotřeby elektrické energie vyplývající z návrhu územního plánu bude pokryt z rezerv stávajících trafostanic. Koridor energetiky pro umístění nadzemního VVN 110 kv v šířce 400 m. V jižní části řešeného území je v souladu s požadavky ZÚR Kraje vysočina vymezen koridor energetiky E12 v šířce 400 m pro umístění stavby nadzemního vedení VVN 110 kv rozvodna Pelhřimov - rozvodna Pacov. V souladu se ZÚR se jako podmínka pro využití území v koridoru stanovuje neměnit využití území v koridoru způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, pro které je koridor vymezen. Síť NN 400/230 V Sekundární distribuční obvody 400/230 V jsou provedeny převážně vrchním vedením na sloupech, střešnících a konzolách, pouze u nové výstavby je realizováno kabelové vedení. Návrh Zpracovávaný územní plán předpokládá na území obce v zastavitelných plochách výstavbu rodinných domů a občanského vybavení. Rozvody NN pro nové rodinné domy budou navrženy a provedeny zemními kabely uloženými do výkopů podél komunikace, případně pod chodníky. Jednotlivé domy budou připojovány smyčkově z rozvodných skříní, které budou osazovány v oplocení parcel nebo v obvodových zdech domů. D.2.5) Telekomunikace V obci Zhořec je primární kabel zemní přivedený do obce z Pacova podél komunikace Zhořec Bedřichov. V obci jsou pak sekundární kabely zemní a staniční kabely k jednotlivým účastníkům telefonní sítě. Kapacita telekomunikační sítě v obci je dostatečná pro stávající potřeby i pro rozvoj plánovaný územním plánem. D.3) Nakládání s odpady Likvidace odpadů je v obci řešena svozem popelnic soukromou firmou na regulovanou skládku Hrádek u Pacova, kde je zajištěna likvidace odpadu. V obci je zajištěn také sběr tříděného odpadu do kontejnerů umístěných ve středu obce na návsi. Tento způsob sběru a likvidace odpadu vyhovuje jak pro stávající potřeby obce, tak i pro potřeby 14

15 rozvoje obce navrhovaného územním plánem. V řešeném území se v současné době nenachází žádná černá skládka odpadu. Bývalá černá skládka komunálního odpadu na západním okraji obce byla již zlikvidována a území bylo rekultivováno. Plochu rekultivované skládky nelze využít pro žádnou výstavbu. D.4) Občanské vybavení Občanské vybavení - veřejná infrastruktura Občanská vybavenost obce (obchod, požární zbrojnice, obecní úřad) se soustřeďuje zejména v centrální části obce. Stávající stavby a zařízení občanského vybavení v obci jsou územně i funkčně stabilizované a jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV). Další případný rozvoj občanského vybavení je možný v rámci smíšených obytných ploch. Občanské vybavení - sport a tělovýchova Stávající sportovní plochy jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS). Územní plán vymezuje u jižního okraje zastavěného území obce dvě nové plochy pro sport a tělovýchovu. Jedna plocha je navržena v rámci ploch změn. Pro možné budoucí rozšíření je pak v sousedství navržena druhá plocha jako územní rezerva. D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu Na území obce budou respektovány všechny limity a ochranná pásma vojenských zařízení. Specifické plochy pro zájmy obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území nenacházejí a nejsou v územním plánu vymezovány. D.5.1) Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události (MU) Při vyhlášení mimořádné události zabezpečuje příslušný obecní úřad ukrytí obyvatelstva. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. Stálé úkryty v obci nejsou. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: Případnou evakuaci obyvatelstva zajišťuje a organizuje obecní úřad. S ubytováním evakuovaných obyvatel z ostatních míst kraje Vysočina není na území obce počítáno. Pro místní evakuaci lze využívat dočasné nouzové umístění do rodin. 15

16 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Se zřízením trvalého skladu či úložištěm materiálu civilní ochrany není na území obce počítáno. Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Se zřízením humanitární základny není počítáno. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území obce Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno opatřením územního plánu snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace V případě potřeby budou operativně zřizovány dekontaminační plochy. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry, a bude napojena na kanalizaci a vodovod. Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území V řešeném území se neskladují nebezpečné látky. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude obec řešit ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace. Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení Předávání varování a vyrozumění bude v případě ohrožení zajištěno spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům za využití rozhlasu, pojízdných rozhlasových zařízení, předání informací pomocí telefonních sítí a pomocí dalších vhodných a dostupných náhradních prvků varování. D.6) Požární ochrana V řešeném území musí být dodržovány platné požární předpisy. V zastavěném území i v navržených zastavitelných plochách musí být zajištěn příjezd požárních vozidel ke všem objektům. Jednotlivé stavby se musí navrhovat tak, aby se předcházelo vzniku požáru, aby v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob, zvířat a věcí, aby bylo zabráněno šíření ohně mezi jednotlivými úseky a mimo stavbu, aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných pracích. 16

17 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny tvoří spolu s návrhem urbanistického řešení jeden celek s cílem splnit požadavky vyváženého a trvale udržitelného rozvoje celého řešeného území. Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch změn v krajině je obsažena na výkrese: Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) - plochy změn v krajině nejsou v ÚP vymezeny. Koncepce uspořádání krajiny s konkrétním vymezením ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Na území obce je potřeba dodržovat strategii trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajistí prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale zároveň zabezpečí trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro rozvoj využívány. V rámci této strategie je potřeba vytvořit v území předpoklady pro obnovu všech přírodních zdrojů. V území se navrhuje obnova historicky daných polních cest. Podél cest se navrhuje výsadba jednostranných či oboustranných alejí jako forma doprovodné zeleně. Hlavní zásady koncepce uspořádání krajiny: zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání zemědělských a lesních pozemků uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým výsadbám vybírat z domácích druhů podporovat polyfunkční využívání krajiny maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň podporovat výsadbu stromořadí podél stávajících silnic a cest zeleň zakládat kvalifikovaným postupy dle odborně provedených návrhů a založenou zeleň pravidelně udržovat E.2) Vymezení ploch změn v krajině Nevymezují se E.3) Územní systém ekologické stability V územním plánu obce je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES tvoří soustava navzájem propojených biocenter, biokoridorů a interakčních prvků vymezených v grafické části územního plánu. Skladebné prvky ÚSES v územním plánu Zhořec tvoří regionální biokoridory (RBK), Lokální biocentra (LBC), Lokální biokoridory (LBK) uvedené v následující tabulce. 17

18 Biocentra a biokoridory Označení Název prvku Velikost Katastrální území (ha, m) RBK 416 Kozlov-Vočadlo (VPO U194) 5000 m Jetřichvec, Zhoř, Zhořec, Bedřichov... RBK 17 Údolí Trnavy - Pod Zhoří 650 m Zhořec, Zhoř RBK 18 Údolí Trnavy - Staňkův mlýn 380 m Zhořec, Zhoř RBK 19 Údolí Trnavy - Nad Novomlýn.potokem 600 m Zhořec, Bedřichov LBK 18 U Rejdů 1000 m Zhořec, Pacov LBK 23 Trnava - Pod Bratřicemi 1500 m Zhořec, Jetřichovec, Bratřice LBK 25 Na Křížcích 900 m Zhořec, Jetřichovec LBK 26 U Kapličky 1100 m Zhořec LBK 27 Jitra 1700 m Zhořec LBK 28 V Občinách 1800 m Zhořec, Bedřichov LBC 2 V Hájcích 6 ha Zhořec, Zhoř, Jetřichovec LBC 3 Staňkův mlýn 6 ha Zhořec, Zhoř LBC 4 Na Lístku 5,5 ha Zhořec, Zhoř LBC 11 V Hnízdech 2,4 ha Zhořec, Pacov LBC 12 Pyramida 7 ha Zhořec LBC 13 Žlab 8 ha Zhořec LBC 16 Hraničky 6 ha Zhořec, Pacov Vymezené prvky ÚSES jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000) Plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné. Při realizaci a zvyšování ekologické stability prvků ÚSES se bude vycházet z navržených opatření popsaných ve zpracovaném a schváleném Generelu ÚSES pro k.ú. Bedřichov, Jetřichovec, Velká Rovná, Zhoř a Zhořec, který formuluje pozemky s funkcí prvků ÚSES, formuluje jejich cílový stav a stanovuje rámcový management jejich využívání pro zachování a obnovu jejich stabilizační funkce, resp. navrhuje jejich založení. Zpřesnění regionálního ÚSES Do řešeného území, při jeho západní hranici, zasahuje veřejně prospěšné opatření (dále jen VPO) U194 - regionální biokoridor RBK 416 Kozlov-Vočadlo. VPO U194 je územním plánem zpřesněno v souladu s podmínkami ZÚR KrV. Plocha RBK 416 je v územním plánu reprezentována souhrnnou plochou následujících regionálních biokoridorů a lokálních biocenter: RBK 19, LBC 4, RBK 18, LBC 3, RBK 17, LBC 2. E.4) Interakční prvky Pro doplnění ÚSES a jako jeho podpora, vymezují se v územním plánu interakční prvky (IP). Interakční prvky Označení Název prvku Velikost Katastrální území (ha, m) IP 33 Panský potok 5000 m Jetřichovec, Zhořec, Pacov IP 34 Hladov 1 ha Zhořec, Jetřichovec IP 38 Niva Trnavy 3600 m Jetřichovec, Zhoř, Zhořec, Bedřichov IP 41 Alej U Kapličky 1000 m Zhořec IP 45 Na Vršku 950 m Zhořec Vymezené interakční prvky jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000), Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000). 18

19 E.5) Prostupnost krajiny Pro zachování a zlepšení prostupnosti krajiny je nezbytné stabilizovat a doplňovat stávající síť místních a účelových komunikací, polních a lesních cest, pěších tras a cyklotras, které společně zajišťují prostupnost krajiny a dostupnost jednotlivých místních částí i sousedních obcí navzájem. E.6) Ochrana nerostných surovin Chráněné ložiskové území ani dobývací prostor se v řešeném území nevyskytují. Je evidováno jedno ložisko nevyhrazeného nerostu stavebního kamene Zhořec u Pacova č , dosud netěžené. Je situováno východně od obce na severozápadní straně zalesněného svahu lokality Bezkoutí jižně od samoty Hladov. Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. V řešeném území je dle registru Geofondu evidováno následující poddolované území: poddolované území - Zhořec u Pacova-Hladov č Uvedené poddolované území je územním plánem respektováno a je znázorněno v grafické části na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000). E.7) Ochrana před povodněmi V řešeném území je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku - řeky Trnavy. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik Praha. Záplavové území je stanoveno pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za 5, 20 a 100 let, včetně aktivní zóny. Záplavové území je zobrazeno na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Územní plán respektuje stanovené záplavové území, nově navržená obytná zástavba je situována mimo záplavové území Q100 včetně aktivní zóny. V záplavovém území se nesmí: - umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury - provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod - provádět změny zemědělské půdy z luk na ornou půdu Zásady pro celé řešené území: - v blízkosti toků a melioračních stok (do 8 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí alespoň jednostranný volně přístupný pruh) F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Členění ploch s rozdílným způsobem využití Celé správní (řešené) území obce Zhořec je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačeny na výkresu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) 19

20 Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny takto: Plochy v urbanizovaném území (zastavěné území a zastavitelné plochy) SV Plochy smíšené obytné - venkovské SM Plochy smíšené obytné - předměstské OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura OS Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova PV Plochy veřejných prostranství DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční TI Plochy technické infrastruktury VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZO Plochy zeleně ochranné a izolační Plochy mimo urbanizované území (krajina) VV Plochy vodní a vodohospodářské NL Plochy lesní NSp Plochy smíšené nezastavěného území přírodní NZo Plochy zemědělské - orná půda NZt Plochy zemědělské - louky, pastviny NZs Plochy zemědělské - sady a zahrady Z hlediska časového horizontu jsou plochy s rozdílným využitím rozlišeny graficky v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu následovně: Stav - stabilizované plochy Návrh - plochy změn Výhled - územní rezervy F.1) Plochy v urbanizovaném území Společné podmínky pro využití ploch Uvnitř zastavěného území obce ve stabilizovaných plochách jsou přípustné změny stávajících staveb (přestavby, přístavby nástavby a stavební úpravy) a nová zástavba v rámci proluk a v rámci dělení velkých stávajících pozemků. Změny stávajících dokončených staveb i nové stavby musí respektovat architektonický výraz, měřítko a výškovou hladinu okolní venkovské zástavby Dochovaná historická urbanistická podoba obce musí být zachována a chráněna. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. Nová zástavba na rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby musí respektovat kontext stávající zástavby obce výškovou hladinou, hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem. SV Plochy smíšené obytné - venkovské Podmínky využití ploch Hlavní využití zejména bydlení v rodinných domech a usedlostech s hospodářským zázemím, s možností integrace výrobních aktivit bez negativních vlivů na kvalitu životního a obytného prostředí 20

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část. a) Vymezení zastavěného území 5. b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot

SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část. a) Vymezení zastavěného území 5. b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot SEZNAM DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN Textová část strana a) Vymezení zastavěného území 5 b) Základní koncepce rozvoje území obce, 5 ochrana a rozvoj jeho hodnot 1. Základní koncepce rozvoje území obce 2. Ochrana

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Janovice v Podještědí 90, 463 53 Křižany. Odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Janovice v Podještědí 90, 463 53 Křižany. Odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Územní plán obce Janovice v IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Janovice v Fáze: Návrh Objednatel Obec Janovice Janovice v 90, 463 53 Křižany Pořizovatel: Magistrát města Liberec, Odbor stavební

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ... Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 02 686

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ... Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 02 686 ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOUŇ Zastupitelstvo města Hostouň 506/12

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Označení správního orgánu, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo Města VERNEŘICE Záznam o účinnosti ÚP Verneřice Datum nabytí

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více