Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh"

Transkript

1 Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum: říjen 2014

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Zhořec Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhořec Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná úřední osoba: Josef Smetana Vedoucí odboru výstavby Datum nabytí účinnosti: Razítko a podpis oprávněné osoby 2

3 Obsah V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. příloha č. 7 ÚVOD... 5 Identifikační údaje... 5 Vymezení řešeného území... 6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 6 B.1) Koncepce rozvoje území obce... 6 B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území... 6 B.2.1) Kulturní hodnoty... 6 B.2.2) Přírodní hodnoty... 8 B.2.3) Civilizační hodnoty... 8 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 8 C.1) Urbanistická koncepce... 8 C.2) Vymezení zastavitelných ploch... 9 C.3) Vymezení ploch přestavby C.4) Systém sídelní zeleně D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D.1) Dopravní infrastruktura D.1.1) Silniční doprava D.1.2) Pěší doprava D.1.3) Cyklistická doprava D.1.4) Autobusová doprava D.1.5) Železniční doprava D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod D.2.2) Kanalizace D.2.3) Zásobování plynem D.2.4) Zásobování elektrickou energií D.2.5) Telekomunikace, radiokomunikace D.3) Nakládání s odpady D.4) Občanské vybavení D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu D.5.1)Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu: D.6) Požární ochrana E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny E.2) Vymezení ploch změn v krajině E.3) Územní systém ekologické stability E.4) Interakční prvky E.5) Prostupnost krajiny E.6) Ochrana nerostných surovin E.7) Ochrana před povodněmi F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F.1) Plochy v urbanizovaném území F.2) Plochy mimo urbanizované území

4 G) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit H.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit I) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ K) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE 50 ODST. 6 STAV. ZÁKONA L) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 ÚVOD Identifikační údaje Název ÚPD: (ÚPD - územně plánovací dokumentace) Druh ÚPD: Stupeň ÚPD: Řešené území: Zhořec - územní plán Územní plán (ÚP) Návrh katastrální území Zhořec Objednatel: obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov , IČO: Starosta: Pavel Švec, Tel.: , Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Životní prostředí, krajina, zemědělství: Energetika, spoje Doprava: Voda a kanalizace: Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Pacov, ing. Pavel Strnad, Tel.: , Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice Tel.: , ing. arch. Jaromír Srba, Čéčova 16, České Budějovice, Tel.: , Ing.Aleš Friedrich, Vitošská 5, Praha 4 - Modřany, Tel.: , , Ing. A. Kryl, České Budějovice ing. Čašek, Projektování ekologických staveb, Pražská 200, Pelhřimov Tel.: ,

6 Vymezení řešeného území Řešené území zahrnuje celé správní území obce Zhořec, tvořené jejím katastrálním územím o rozloze 583 ha. Katastrální území obce Zhořec sousedí s těmito katastrálnímu územími obcí: - Pacov - Zhoř u Pacova - Jetřichovec - Bratřice - Bedřichov u Zhořce Hranice řešeného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části územního plánu. A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územní plán obce Zhořec vymezuje zastavěné území. Hranice zastavěného území je vymezena k datu Zastavěné území je v grafické části územního plánu vyznačeno na těchto výkresech: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1) Koncepce rozvoje území obce V rámci zpracovávaného územního plánu jsou určena kritéria a pravidla pro rozvoj v území a navržena urbanistická a funkční řešení, které budou podkladem pro úspěšnou koordinaci všech hlavních činností v řešeném území. Hlavní cíle rozvoje území obce: - návrh urbanistické koncepce zabezpečující vyvážené podmínky udržitelného rozvoje území, s důrazem na zachování stávající dominantní obytné a rekreační funkce území - vytvoření podmínek pro stabilizaci a další zlepšení životních podmínek obyvatel - uspokojení potřeb bydlení obyvatel návrhem ploch pro bydlení - uchování urbanistických a architektonických hodnot obce - uchování hodnot krajinného rázu - vytvoření podmínek pro zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury - uchování kvalitního a zdravého prostředí pro bydlení a rekreaci B.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Návrh územního plánu zabezpečuje ochranu a rozvoj jak kulturních, tak i přírodních hodnot řešeného území. Hlavní hodnoty území jsou popsány v textové části a zobrazeny v grafické části dokumentace. B.2.1) Kulturní hodnoty Kulturní památky V řešeném území se nenacházejí žádné kulturní památky zákonem chráněné dle Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP). 6

7 Dochovaná urbanistická struktura sídla Urbanistickou hodnotou je samotná urbanistická struktura obce vzniklá pravděpodobně ve 13. století a rozkládající se po obou stranách komunikace třetí třídy Pacov Zhořec Zhoř. Centrální část obce je soustředěna kolem protáhlé návsi. Náves obce, z urbanistického hlediska poměrně dobře dochovanou je potřeba i do budoucna zachovat v současné podobě a podpořit jako centrum obce. Převážná část zástavby Zhořce navazuje přímo na prostor návsi dále směrem západním a východním podél komunikace procházející obcí. Strukturu této ostatní zástavby je nezbytné zachovat a respektovat jako historickou hodnotu. Architektonické hodnoty Architektonicky hodnotným objektem je obytný dům č.p. 16 se zachovalým rázem stavby lidového stavitelství. Architektonický výraz stávajících budov je převážně vesnického typu bez výrazných solitérů. Původní smíšená funkce staveb v obci (bydlení a hospodaření) je dnes pozměněna a převážná část objektů dnes slouží jen k bydlení. Následkem této změny jsou nevyužité části obydlí sloužící dříve hospodářským účelům, které dnes často chátrají. Tyto části staveb lze dnes s úspěchem využívat k rekreačním účelům. Z hlediska urbanistického jsou stávající objekty mnohdy kvalitnější než novostavby. K přímé asanaci nejsou vytipovány žádné objekty. Plošné asanace nepřipadají v úvahu. Stávající bytový fond je potřeba využít v maximální míře. Stavební stav stávajících objektů je převážně průměrný, o něco horší je stav hospodářských budov. Klást důraz na zachování stávajících staveb dlouhodobou podporou provádění rekonstrukcí a stavebních úprav. Objekty drobné architektury (kaple, pomníky, kříže, boží muka) Architektonicky cenným objektem drobné architektury je kaplička, č.p. 6, na návsi obce. Chránit stávající podobu objektu. Nepřipustit žádné narušující zásahy. Významné vyhlídkové body Významným vyhlídkovým místem a zároveň nejvyšším bodem v území je vrchol vrchu Pyramida na severovýchodním okraji obce Zhořec s výškou 639 m n.m. Zachovat přístupnost a umožnit nerušený výhled do krajiny. Území s archeologickými nálezy Celé správní území obce se považuje za území s archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987). V celém území se proto uplatňuje tato ochrana: - před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutno se spojit s příslušným archeologickým pracovištěm Památkového ústavu, který specifikuje případný rozsah archeologické pomoci. - má-li se provádět stavební činnost (nová zástavba nebo rekonstrukce stávajícího objektu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů 7

8 B.2.2) Přírodní hodnoty Lokalita NATURA 2000 Východní okrajem řešeného území prochází evropsky významná lokalita NATURA 2000 Trnava, kód lokality CZ , přírodní památka s prioritním druhem vydra říční (Lutra lutra). Lokalita je vymezena v grafické části územního plánu v koordinačním výkrese (měřítko 1:5000). Prvky ÚSES Významnou přírodní hodnotou jsou prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní systém ekologické stability je vyznačen v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu grafické části územního plánu. Specifikace prvků a návrh opatření ÚSES - viz tabulky a podmínky využití jednotlivých prvků ÚSES. Z hlediska krajinného rázu jsou v řešeném území cenné zbytky starých vysokokmenných ovocných sadů a fragmenty alejí. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona vodní toky a rybníky, údolní nivy, lesy. Pravidla ochrany přírodních hodnot Zachovat přírodní charakter v maximální možné míře a nepovolit žádné zásahy, které by mohly hodnoty území narušit. Chránit a respektovat stávající hodnotnou zeleň. Pro nové výsadby používat místně typickou druhovou skladbu (běžné druhy listnatých stromů a keřů). Respektovat tradiční umístění a prostorotvornou funkci zeleně. Obnovit základní síť polních cest s doprovodnými alejemi. Chránit vegetační prvky volné krajiny aleje, doprovodnou a břehovou zeleň. Nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch, především na svažitých pozemcích, v potočních a říčních nivách. Nově zastavované plochy je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. B.2.3) Civilizační hodnoty Civilizačními hodnotami jsou objekty představující vybavení obce veřejnou infrastrukturou: Silnice, elektrické rozvody a zařízení, vodovodní systém, komunikační rozvody a zařízení, kanalizace. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1) Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce spolu s koncepcí uspořádání krajiny tvoří společný celek s cílem zajistit požadavky trvale udržitelného a vyváženého rozvoje celého řešeného území. Základní urbanistická koncepce s vymezením zastavěného území a s vymezením jednotlivých rozvojových ploch je obsažena ve výkrese: Výkres základního členění území (v měřítku 1:5000) Urbanistická koncepce s konkrétním vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena ve výkrese: Hlavní výkres (v měřítku 1:5000) 8

9 Sídlu je ponechán charakter kompaktní zástavby podél stávající komunikace s centrem obce přibližně ve středu zastavěné části. Návrh ploch pro další rozvoj obce a vlastní urbanistický návrh je orientován především dle stávajícího stavu a podmínek v řešeném území a dále dostupností ploch a pozemků k výstavbě a ekonomickým řešením infrastruktury. Urbanistický návrh je předurčen zejména menšími nároky na budování nových rodinných domů, snahou o vybudování nové a rozšíření stávající technické infrastruktury (kanalizace, vodovod) a záměrem rozšířit stávající občanskou vybavenost a sportovní plochy. Základní zásady urbanistické koncepce: maximálně využít stávající domovní fond. modernizovat jej a rekonstruovat jednotlivé plochy definovat s přiměřenou regulací, ponechat dostatečnou volnost vlastním detailním návrhům na jednotlivé objekty s důrazem na kvalitu jejich zpracování zajistit, aby nová výstavba maximálně navazovala na stávající zástavbu zvýraznit centrální prostor obce doplnit vhodně stávající zástavbu v okrajových částech obce dobudovat v obci inženýrské sítě v potřebném rozsahu doplnit občanskou vybavenost a sportovní plochy v obci Komunikační kostra obce zůstává v urbanistickém návrhu v podstatě nezměněna. Urbanistická struktura nových objektů by měla být adekvátní charakteru stávající venkovské zástavby bez výrazných solitérů. Urbanistická koncepce je založena na snaze zachovat stávající základní charakter obce, vhodně jej doplnit a zvýraznit centrální prostor obce. V návrhu se rovněž počítá s doplněním občanské vybavenosti o nové sportovní plochy. Navržené zastavitelné plochy buďto leží uvnitř zastavěného území, nebo na něj přímo navazují a jsou vymezeny s ohledem na předpokládaný potenciál rozvoje a míru využití zastavěného území obce. Nová zástavba je uvnitř zastavěného území obce možná i mimo nově vymezené lokality a to ve stabilizovaných plochách v rámci proluk, dělení velkých pozemků s funkcí bydlení a podobně. Doporučuje se přistoupit k postupným opravám, rekonstrukcím a modernizacím těch objektů v obci, které jsou ve špatném technickém stavu. Při těchto pracích je nutné dodržet, respektive navrátit objektům původní charakter staveb v této lokalitě. V územním plánu je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikatelských aktivit, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně. Návrh rozvoje sídla se v souladu s platnou legislativou v územním plánu zabezpečuje návrhem rozvojových ploch. Rozvojové plochy, tj. plochy kde se odehrává rozvoj obce a v nichž dochází ke změnám využití území, zahrnují zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. V územním plánu Zhořec se vymezují nové zastavitelné plochy, plochy přestavby ani plochy změn v krajině se nevymezují. Je vymezena maximální hranice negativních vlivů zemědělského areálu. V plochách uvnitř hranice nelze povolovat objekty chráněného bydlení. Negativní vlivy vyplývající z provozu zemědělského areálu nesmí tuto navrhovanou hranici překročit. C.2) Vymezení zastavitelných ploch Cílem návrhu zastavitelných ploch je vytvořit podmínky pro přiměřený a komplexní rozvoj všech hlavních sídlotvorných složek urbanizovaného území obce, t.j. zejména bydlení, občanského vybavení, výroby, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Rozložení navržených zastavitelných ploch do několika lokalit uvnitř a po obvodu zastavěného území obce je vytvořen předpoklad k rovnoměrnému rozviji sídla. 9

10 V územním plánu Zhořec se vymezují zastavitelné plochy s označením Z1 - Z7. Soupis zastavitelných ploch Označení Způsob využití Výměra (ha) Podmínky využití Z1 TI - Plochy technické infrastruktury 0,07 Plocha pro výstavbu čističky odpadních vod včetně příjezdové komunikace. V rámci plochy založit pás izolační zeleně s funkcí pohledové clony a ke snížení negativních vlivů z provozu. Z2 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,362 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z3 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,306 Pro rozšíření ekonomických aktivit. Rozšíření ploch stejného typu ležících v zastavěném území o nově navrženou zastavitelnou plochu přiléhající k zastavěnému území. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z4 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,32 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Vzhledem k velmi protáhlému, úzkému tvaru plochy a napojení na komunikaci pouze svou krátkou stranou je plocha vhodná k využití pouze pro jeden stavební pozemek. Z5 SV - Plochy smíšené obytné - venkovské 0,55 Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z6 OS - Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova 0,705 Plocha pro sportovní hřiště včetně objektu technického zázemí a šaten. V rámci plochy založit pás izolační zeleně po obvodu. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. Z7 ZS - Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 0,393 Plocha pro maloplošné zahrádky určené k pěstování ovoce a zeleniny pro individuální potřebu uživatelů včetně drobných objektů pro uskladnění nářadí a výpěstků uživatelů. Podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu viz. kapitola F. 10

11 C.3) Vymezení ploch přestavby Nevymezují se C.4) Systém sídelní zeleně V územním plánu se v zastavěném území a v rámci nových zastavitelných ploch ustanovuje systém sídelní zeleně, vymezený následujícími třemi druhy ploch sídelní zeleně. ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (sady a zahrady) ZO Plochy zeleně ochranné a izolační Tyto tři druhy vytvářejí systém sídelní zeleně. Stanovení systému sídelní zeleně je odůvodněno potřebou specifikovat podmínky pro využívání, ochranu a další rozvoj různých druhů zeleně uvnitř zastavěného území. V zastavěném území se návrh zeleně soustřeďuje především na atraktivní místa v centrálních částech obce. Zastavěné území obce bude propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou zelených pásů a alejí. Nové zastavitelné plochy obytné zástavby je potřeba po obvodu pohledově odclonit pásy izolační zeleně. Urbanistický návrh rovněž předpokládá doplnění stávající vnitrosídelní zeleně. Zejména po obvodu areálu zemědělského družstva směrem ke středu obce je potřeba doplnit ochrannou zeleň. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce veřejné infrastruktury je zobrazena na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Nově navrhované prvky veřejné infrastruktury jsou navíc zobrazeny na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) D.1) Dopravní infrastruktura V řešeném území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. Železniční doprava zde zastoupena není. D.1.1) Silniční doprava Obcí prochází silnice III. třídy a místní účelové a obslužné komunikace. Síť těchto komunikací je stabilizována. S okolními obcemi spojují Zhořec následující komunikace: místní komunikace Zhořec Jetřichovec místní komunikace Zhořec Bedřichov Obě komunikace jsou stabilizovány. Řešeným územím pak dále procházejí silnice II. třídy č. 124 a silnice II. třídy č

12 Silnice II. třídy č. 124 je stabilizována. Silnice II. třídy č dopravní koridor v šířce 80 m. Ve východní části řešeného území je v souladu s požadavky ZÚR Kraje Vysočina vymezen dopravní koridor DK07 v šířce 80 m pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/128. Koridor je zpřesněn a upraven do měřítka územního plánu s ohledem na konfiguraci stávající zástavby. V souladu se ZÚR se jako podmínka pro využití území v koridoru stanovuje neměnit využití území v koridoru způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, pro které je koridor vymezen. Doprava v klidu Protože zástavba v obci je převážně obytná, je odstavování vozidel zajištěno v garážích a na soukromých pozemcích. Toto řešení je vyhovující a lze s ním počítat i v nových plochách výstavby. Parkování návštěv v nových plochách výstavby lze vzhledem k malé intenzitě provozu umožnit na okraji komunikace. Pro parkování návštěv v nových plochách výstavby je vzhledem k malé intenzitě provozu na místních obslužných komunikací možno počítat s parkováním na okraji komunikace. Při výstavbě občanské vybavenosti je nutné pamatovat na vybudování potřebných ploch pro parkování, Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:3. D.1.2) Pěší doprava V zastavěném území obce, podél severní strany silnice III. třídy je v části od návsi na konec obce vybudován chodník pro pěší. Navrhuje se vybudovat chodník i podél této silnice z návsi směrem na Pacov až k vjezdu do areálu zemědělského družstva. V zastavěném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 174/1994 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí. D.1.3) Cyklistická doprava Řešeným územím prochází regionální turistická trasa využívaná cyklisty. Navrhuje se vybudovat kolostavy u objektů občanské vybavenosti v obci. D.1.4) Autobusová doprava Řešené území je obsluhováno autobusovou dopravou. Obcí prochází linka autobusového spoje Pacov Pojbuky Pacov. V obci je zastávka je asi 50 m od návsi s čekárnou na jedné straně. Docházková vzdálenost k zastávce je vyhovující. Autobusová doprava spojuje obec s nedalekým Pacovem a je stabilizována. V řešeném území jsou další dvě zastávky autobusových linek a to zastávky Hladov 1 a Hladov 2. Obě zastávky jsou jak funkčně, tak i územně stabilizované. D.1.5) Železniční doprava Železniční doprava v řešeném území zastoupena není. 12

13 D.2) Technická infrastruktura D.2.1) Vodovod V obci je vybudován vodovodní řad. Zdrojem pitné vody jsou studny, nacházející se severovýchodně od obce, odkud voda přitéká do ocelových vodojemů nad obcí. Vydatnost vodních zdrojů je dostatečná pro stávající potřeby obce i pro rozvoj navrhovaný územním plánem. Část ocelového potrubí vodovodu ve středu obce je navržena k výměně za PE potrubí. Všechny nové obytné stavby a stavby občanského vybavení musí mít zajištěnu možnost připojení k veřejnému vodovodu. Pro zastavitelné plochy jsou navrženy nové rozvody vodovodu. Nové vodovodní řady budou propojeny se stávající vodovodní sítí. Řešení vodovodu v obci je zřejmé z grafické části územního plánu. D.2.2) Kanalizace D.2.2.1) Odpadní vody V současné době je v obci vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která zajišťuje odvod zároveň odpadních i dešťových vod z obce Zhořec. V obci v současné době není čistírna odpadních vod. Kanalizace je zaústěna do vodního toku pod obcí. Odpadní vody budou i nadále odváděny stávající jednotnou gravitační kanalizací. Je navrženo dobudování stávajícího kanalizačního systému v obci a napojení na navrhovanou čistírnu odpadních vod na západním okraji obce v rozsahu již vypracovaného samostatného projektu. Pro vybudování ČOV (čistírna odpadních vod) je navržena rozvojová zastavitelná plocha Z1. Vymezuje se maximální hranice negativních vlivů z provozu ČOV. V plochách uvnitř hranice nelze povolovat objekty chráněného bydlení. Dešťové vody budou odvedeny pomocí jednotné kanalizace s možností operativního odklonění před ČOV propojkou zabezpečující případný průtok dešťové vody mimo ČOV. Na kanalizační síť musí být postupně napojena veškerá stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy. V případě, že nebude zahájena výstavba nových částí obecní kanalizace do doby zahájení výstavby objektů pro bydlení, budou jednotlivé nové nemovitosti odkanalizovány dočasně do jímek na vyvážení nebo DČOV. Po vybudování ČOV budou všechny objekty napojeny na veřejnou kanalizaci s následným odstavením jímek a DČOV z provozu. D.2.2.2) Dešťové vody Na plochách v zastavěném území a na zastavitelných plochách musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Neznečištěné dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích systémem vsakování, akumulace za účelem dalšího využití, případně retencí s řízeným vypouštěním v souladu s příslušnou platnou legislativou. D.2.3) Zásobování plynem Obec Zhořec není v současné době plynofikována. 13

14 V řešeném území nejsou žádná plynovodní vedení ani zařízení související s rozvodem plynu. V navrhovaném územním plánu se s plynofikací nepočítá. D.2.4) Zásobování elektrickou energií Síť VN 22 kv Obec Zhořec je v současné době napájena z vrchního kmenového vedení 22 kv přivedeného směrem od Pacova. Z tohoto vedení jsou provedeny odbočky vodiči na sloupech pro jednotlivé trafostanice. Trasa vedení je patrná z grafické části územního plánu. Kapacita stávajících trafostanic je dostatečná. Plánovaný nárůst spotřeby elektrické energie vyplývající z návrhu územního plánu bude pokryt z rezerv stávajících trafostanic. Koridor energetiky pro umístění nadzemního VVN 110 kv v šířce 400 m. V jižní části řešeného území je v souladu s požadavky ZÚR Kraje vysočina vymezen koridor energetiky E12 v šířce 400 m pro umístění stavby nadzemního vedení VVN 110 kv rozvodna Pelhřimov - rozvodna Pacov. V souladu se ZÚR se jako podmínka pro využití území v koridoru stanovuje neměnit využití území v koridoru způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí realizaci staveb, pro které je koridor vymezen. Síť NN 400/230 V Sekundární distribuční obvody 400/230 V jsou provedeny převážně vrchním vedením na sloupech, střešnících a konzolách, pouze u nové výstavby je realizováno kabelové vedení. Návrh Zpracovávaný územní plán předpokládá na území obce v zastavitelných plochách výstavbu rodinných domů a občanského vybavení. Rozvody NN pro nové rodinné domy budou navrženy a provedeny zemními kabely uloženými do výkopů podél komunikace, případně pod chodníky. Jednotlivé domy budou připojovány smyčkově z rozvodných skříní, které budou osazovány v oplocení parcel nebo v obvodových zdech domů. D.2.5) Telekomunikace V obci Zhořec je primární kabel zemní přivedený do obce z Pacova podél komunikace Zhořec Bedřichov. V obci jsou pak sekundární kabely zemní a staniční kabely k jednotlivým účastníkům telefonní sítě. Kapacita telekomunikační sítě v obci je dostatečná pro stávající potřeby i pro rozvoj plánovaný územním plánem. D.3) Nakládání s odpady Likvidace odpadů je v obci řešena svozem popelnic soukromou firmou na regulovanou skládku Hrádek u Pacova, kde je zajištěna likvidace odpadu. V obci je zajištěn také sběr tříděného odpadu do kontejnerů umístěných ve středu obce na návsi. Tento způsob sběru a likvidace odpadu vyhovuje jak pro stávající potřeby obce, tak i pro potřeby 14

15 rozvoje obce navrhovaného územním plánem. V řešeném území se v současné době nenachází žádná černá skládka odpadu. Bývalá černá skládka komunálního odpadu na západním okraji obce byla již zlikvidována a území bylo rekultivováno. Plochu rekultivované skládky nelze využít pro žádnou výstavbu. D.4) Občanské vybavení Občanské vybavení - veřejná infrastruktura Občanská vybavenost obce (obchod, požární zbrojnice, obecní úřad) se soustřeďuje zejména v centrální části obce. Stávající stavby a zařízení občanského vybavení v obci jsou územně i funkčně stabilizované a jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV). Další případný rozvoj občanského vybavení je možný v rámci smíšených obytných ploch. Občanské vybavení - sport a tělovýchova Stávající sportovní plochy jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS). Územní plán vymezuje u jižního okraje zastavěného území obce dvě nové plochy pro sport a tělovýchovu. Jedna plocha je navržena v rámci ploch změn. Pro možné budoucí rozšíření je pak v sousedství navržena druhá plocha jako územní rezerva. D.5) Požadavky obrany a bezpečnosti státu Na území obce budou respektovány všechny limity a ochranná pásma vojenských zařízení. Specifické plochy pro zájmy obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území nenacházejí a nejsou v územním plánu vymezovány. D.5.1) Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události (MU) Při vyhlášení mimořádné události zabezpečuje příslušný obecní úřad ukrytí obyvatelstva. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. Stálé úkryty v obci nejsou. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: Případnou evakuaci obyvatelstva zajišťuje a organizuje obecní úřad. S ubytováním evakuovaných obyvatel z ostatních míst kraje Vysočina není na území obce počítáno. Pro místní evakuaci lze využívat dočasné nouzové umístění do rodin. 15

16 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Se zřízením trvalého skladu či úložištěm materiálu civilní ochrany není na území obce počítáno. Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Se zřízením humanitární základny není počítáno. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území obce Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno opatřením územního plánu snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace V případě potřeby budou operativně zřizovány dekontaminační plochy. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry, a bude napojena na kanalizaci a vodovod. Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území V řešeném území se neskladují nebezpečné látky. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude obec řešit ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace. Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení Předávání varování a vyrozumění bude v případě ohrožení zajištěno spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům za využití rozhlasu, pojízdných rozhlasových zařízení, předání informací pomocí telefonních sítí a pomocí dalších vhodných a dostupných náhradních prvků varování. D.6) Požární ochrana V řešeném území musí být dodržovány platné požární předpisy. V zastavěném území i v navržených zastavitelných plochách musí být zajištěn příjezd požárních vozidel ke všem objektům. Jednotlivé stavby se musí navrhovat tak, aby se předcházelo vzniku požáru, aby v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob, zvířat a věcí, aby bylo zabráněno šíření ohně mezi jednotlivými úseky a mimo stavbu, aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných pracích. 16

17 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E.1) Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny tvoří spolu s návrhem urbanistického řešení jeden celek s cílem splnit požadavky vyváženého a trvale udržitelného rozvoje celého řešeného území. Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch změn v krajině je obsažena na výkrese: Výkres základního členění území (měřítko 1:5000) - plochy změn v krajině nejsou v ÚP vymezeny. Koncepce uspořádání krajiny s konkrétním vymezením ploch s rozdílným způsobem využití je obsažena na výkrese: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Na území obce je potřeba dodržovat strategii trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajistí prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale zároveň zabezpečí trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro rozvoj využívány. V rámci této strategie je potřeba vytvořit v území předpoklady pro obnovu všech přírodních zdrojů. V území se navrhuje obnova historicky daných polních cest. Podél cest se navrhuje výsadba jednostranných či oboustranných alejí jako forma doprovodné zeleně. Hlavní zásady koncepce uspořádání krajiny: zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání zemědělských a lesních pozemků uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým výsadbám vybírat z domácích druhů podporovat polyfunkční využívání krajiny maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň podporovat výsadbu stromořadí podél stávajících silnic a cest zeleň zakládat kvalifikovaným postupy dle odborně provedených návrhů a založenou zeleň pravidelně udržovat E.2) Vymezení ploch změn v krajině Nevymezují se E.3) Územní systém ekologické stability V územním plánu obce je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES tvoří soustava navzájem propojených biocenter, biokoridorů a interakčních prvků vymezených v grafické části územního plánu. Skladebné prvky ÚSES v územním plánu Zhořec tvoří regionální biokoridory (RBK), Lokální biocentra (LBC), Lokální biokoridory (LBK) uvedené v následující tabulce. 17

18 Biocentra a biokoridory Označení Název prvku Velikost Katastrální území (ha, m) RBK 416 Kozlov-Vočadlo (VPO U194) 5000 m Jetřichvec, Zhoř, Zhořec, Bedřichov... RBK 17 Údolí Trnavy - Pod Zhoří 650 m Zhořec, Zhoř RBK 18 Údolí Trnavy - Staňkův mlýn 380 m Zhořec, Zhoř RBK 19 Údolí Trnavy - Nad Novomlýn.potokem 600 m Zhořec, Bedřichov LBK 18 U Rejdů 1000 m Zhořec, Pacov LBK 23 Trnava - Pod Bratřicemi 1500 m Zhořec, Jetřichovec, Bratřice LBK 25 Na Křížcích 900 m Zhořec, Jetřichovec LBK 26 U Kapličky 1100 m Zhořec LBK 27 Jitra 1700 m Zhořec LBK 28 V Občinách 1800 m Zhořec, Bedřichov LBC 2 V Hájcích 6 ha Zhořec, Zhoř, Jetřichovec LBC 3 Staňkův mlýn 6 ha Zhořec, Zhoř LBC 4 Na Lístku 5,5 ha Zhořec, Zhoř LBC 11 V Hnízdech 2,4 ha Zhořec, Pacov LBC 12 Pyramida 7 ha Zhořec LBC 13 Žlab 8 ha Zhořec LBC 16 Hraničky 6 ha Zhořec, Pacov Vymezené prvky ÚSES jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000) Plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné. Při realizaci a zvyšování ekologické stability prvků ÚSES se bude vycházet z navržených opatření popsaných ve zpracovaném a schváleném Generelu ÚSES pro k.ú. Bedřichov, Jetřichovec, Velká Rovná, Zhoř a Zhořec, který formuluje pozemky s funkcí prvků ÚSES, formuluje jejich cílový stav a stanovuje rámcový management jejich využívání pro zachování a obnovu jejich stabilizační funkce, resp. navrhuje jejich založení. Zpřesnění regionálního ÚSES Do řešeného území, při jeho západní hranici, zasahuje veřejně prospěšné opatření (dále jen VPO) U194 - regionální biokoridor RBK 416 Kozlov-Vočadlo. VPO U194 je územním plánem zpřesněno v souladu s podmínkami ZÚR KrV. Plocha RBK 416 je v územním plánu reprezentována souhrnnou plochou následujících regionálních biokoridorů a lokálních biocenter: RBK 19, LBC 4, RBK 18, LBC 3, RBK 17, LBC 2. E.4) Interakční prvky Pro doplnění ÚSES a jako jeho podpora, vymezují se v územním plánu interakční prvky (IP). Interakční prvky Označení Název prvku Velikost Katastrální území (ha, m) IP 33 Panský potok 5000 m Jetřichovec, Zhořec, Pacov IP 34 Hladov 1 ha Zhořec, Jetřichovec IP 38 Niva Trnavy 3600 m Jetřichovec, Zhoř, Zhořec, Bedřichov IP 41 Alej U Kapličky 1000 m Zhořec IP 45 Na Vršku 950 m Zhořec Vymezené interakční prvky jsou graficky znázorněny v těchto výkresech územního plánu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000), Veřejně prospěšné stavby a opatření (měřítko 1:5000). 18

19 E.5) Prostupnost krajiny Pro zachování a zlepšení prostupnosti krajiny je nezbytné stabilizovat a doplňovat stávající síť místních a účelových komunikací, polních a lesních cest, pěších tras a cyklotras, které společně zajišťují prostupnost krajiny a dostupnost jednotlivých místních částí i sousedních obcí navzájem. E.6) Ochrana nerostných surovin Chráněné ložiskové území ani dobývací prostor se v řešeném území nevyskytují. Je evidováno jedno ložisko nevyhrazeného nerostu stavebního kamene Zhořec u Pacova č , dosud netěžené. Je situováno východně od obce na severozápadní straně zalesněného svahu lokality Bezkoutí jižně od samoty Hladov. Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. V řešeném území je dle registru Geofondu evidováno následující poddolované území: poddolované území - Zhořec u Pacova-Hladov č Uvedené poddolované území je územním plánem respektováno a je znázorněno v grafické části na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000). E.7) Ochrana před povodněmi V řešeném území je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku - řeky Trnavy. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik Praha. Záplavové území je stanoveno pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za 5, 20 a 100 let, včetně aktivní zóny. Záplavové území je zobrazeno na výkrese: Koordinační výkres (měřítko 1:5000) Územní plán respektuje stanovené záplavové území, nově navržená obytná zástavba je situována mimo záplavové území Q100 včetně aktivní zóny. V záplavovém území se nesmí: - umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury - provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod - provádět změny zemědělské půdy z luk na ornou půdu Zásady pro celé řešené území: - v blízkosti toků a melioračních stok (do 8 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí alespoň jednostranný volně přístupný pruh) F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Členění ploch s rozdílným způsobem využití Celé správní (řešené) území obce Zhořec je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačeny na výkresu: Hlavní výkres (měřítko 1:5000) 19

20 Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny takto: Plochy v urbanizovaném území (zastavěné území a zastavitelné plochy) SV Plochy smíšené obytné - venkovské SM Plochy smíšené obytné - předměstské OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura OS Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova PV Plochy veřejných prostranství DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční TI Plochy technické infrastruktury VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba ZV Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň ZS Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZO Plochy zeleně ochranné a izolační Plochy mimo urbanizované území (krajina) VV Plochy vodní a vodohospodářské NL Plochy lesní NSp Plochy smíšené nezastavěného území přírodní NZo Plochy zemědělské - orná půda NZt Plochy zemědělské - louky, pastviny NZs Plochy zemědělské - sady a zahrady Z hlediska časového horizontu jsou plochy s rozdílným využitím rozlišeny graficky v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu následovně: Stav - stabilizované plochy Návrh - plochy změn Výhled - územní rezervy F.1) Plochy v urbanizovaném území Společné podmínky pro využití ploch Uvnitř zastavěného území obce ve stabilizovaných plochách jsou přípustné změny stávajících staveb (přestavby, přístavby nástavby a stavební úpravy) a nová zástavba v rámci proluk a v rámci dělení velkých stávajících pozemků. Změny stávajících dokončených staveb i nové stavby musí respektovat architektonický výraz, měřítko a výškovou hladinu okolní venkovské zástavby Dochovaná historická urbanistická podoba obce musí být zachována a chráněna. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. Nová zástavba na rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby musí respektovat kontext stávající zástavby obce výškovou hladinou, hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem. SV Plochy smíšené obytné - venkovské Podmínky využití ploch Hlavní využití zejména bydlení v rodinných domech a usedlostech s hospodářským zázemím, s možností integrace výrobních aktivit bez negativních vlivů na kvalitu životního a obytného prostředí 20

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum: srpen

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHŘIBSKÁ POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT

ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHŘIBSKÁ POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHŘIBSKÁ POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT červenec 2011 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL Změna

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Kadov. Změna č. 4 územního plánu obce. Upravený návrh pro veřejné projednání

Kadov. Změna č. 4 územního plánu obce. Upravený návrh pro veřejné projednání Změna č. 4 územního plánu obce Kadov Upravený návrh pro veřejné projednání Změna č. 4 ÚP Kadov Tato změna č. 4 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Kadov Změna územního plánu obce

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

VELIKÁ VES TEXTOVÁ ČÁST. Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: č. autorizace ČKA: 00810

VELIKÁ VES TEXTOVÁ ČÁST. Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: č. autorizace ČKA: 00810 ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU - NÁVRH VELIKÁ VES TEXTOVÁ ČÁST Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 č. autorizace ČKA: 00810 Obecní úřad Veliká Ves

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK ZMĚNA č.3 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

Územní plán obce Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán obce Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán obce Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti:. Pořizovatel:. Jméno a příjmení:. Funkce:. Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více