ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč využili dobrého počasí a již se pustili do výměny střešní krytiny na budově č.p. 117 (pošta). Do konce měsíce března započneme s realizací přeměny bytu na měšťance na druhé oddělení družiny. Ve výběrovém řízení se podařilo cenu realizace snížit s původně předpokládané částky ,- Kč bez DPH na ,- Kč bez DPH. Na přelomu roku se podařilo zprovoznit kamerový systém, který jistě významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obci. Natolik rozsáhlý kamerový systém provozují v našem okolí pouze okresní města. Zadáno bylo provedení oprav zpevněných ploch u budovy č.p 117, mateřské školy, rozšíření parkoviště v areálu měšťanky, výměna posledních nevyhovujících herních prvků na zahradě mateřské školy. V dohledné době bude dodán překopávač kompostu na obecní kompostárnu, na který jsme získali 90% dotaci. Podány byly žádosti o dotace na druhou fázi oprav chodníků, rozsáhlou rekonstrukci měšťanky a dále lanové dětské hřiště. Nezbývá než čekat, zda budeme s žádostmi úspěšní. Vedení městyse postupně zpracovává Činnost rady městyse Výpis usnesení z schůze rady městyse Usnesení č. 7/2/2014 Rada městyse schválila Mateřské školev Moravské Nová Vsi přijetí těchto přislíbených darů: MUDr. Eva Špačková Kučerová 2000,- Kč, Agromoravia Moravská Nová Ves 7000,- Kč, Pronachem 1000,- Kč. Usnesení č. 8/2/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 2 v budově ÚM panípetře Grunské, a to do Usnesení č. 9/2/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 3 v budově ÚM panípavlíně Nešporové, a to do Usnesení č. 10/2/2014 Rada městyse schválila změnu provozní doby v knihovně v Moravské Nové Vsi Usnesení č. 11/2/2014 Rada městyse schválila poskytnutí příspěvku manželům Janečkovým, bytem Hliník 336 na údržbu veřejného prostranství před jejich rodinnými domy č. 326 a 336 ve výši 2500,- Kč. Usnesení č. 12/2/2014 Rada městyse schválila o.s. Jatelinka dětskému folklornímu souboru výpůjčku prostor v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 117 na parcele č. 525 v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 20 m2. Tyto prostory budou sloužit jako samostatná zkušebna cimbálové muziky DFS Jatelinka. Usnesení č. 13/2/2014 Rada městyse vzala na vědomí žádost o.s. Jatelinka dětskému folklornímu souboru pořádat kulturní akci pod názvem Adventní koncert 2014 dne od hodin. Usnesení č. 14/2/2014 Rada městyse vzala na vědomí sdělení SDH Moravská Nová Ves o pořádání akce Hasičské strašidýlkování v neděli 2. listopadu od 16 do 18 hodin v místní sokolovně. Usnesení č. 15/2/2014 Rada městyse vzala na vědomí oznámení MŠ Moravská Nová Ves uzavření smlouvy o výpůjčce 3 učeben MŠ za účelem výuky angličtiny, flétny a kroužku tvořivých ručiček pro děti MŠ. Usnesení č. 16/2/2014 studie možných záměrů pro toto čtyřleté volební období. Byly zpracovány studie nákladnosti výstavby přístavby nové školní jídelny a kuchyně, která by sloužila i jako společenský sál pro oslavy a menší kulturní akce a také nového zdravotního střediska. Dále bylo zadáno zpracování studií proveditelnosti na cyklostezku do Prušánek a stavbu nové čistírny odpadních vod. Po dokončení studií zastupitelstvo rozhodne, které záměry budou upřednostněny. Objem financí, které má městys k dispozici bez dotací, samozřejmě zdaleka nedostačuje na realizaci všech těchto záměrů. Marek Košut, starosta Rada městyse doporučila ZM zařadit do rozpočtu na rok 2015 příspěvek ve výši 3000,- Kč občanskému sdružení Malovaný kraj, se sídlem 17. listopadu 1a, Břeclav, který je určený na vydávání nekomerčního časopisu Malovaný kraj v roce Usnesení č. 17/2/2014 Rada městyse schválila Farní charitě v Moravské Nové Vsi poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč, který je určen na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční dne v kostele OBSAH 1. Úvodní slovo starosty str Činnost rady a zast. městyse str Dotazy a podněty od občanů str Dění v obci str Spolková činnost str Významní rodáci MNV str

2 Sv. Jakuba v Moravské Nové vsi a zúčastní se jí děti z naší obce. Usnesení č. 18/2/2014 Rada městyse neschválila poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE středisko BET- LÉM, Císařova /27, K lo b ouk y u Br na. Usnesení č. 19/2/2014 smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2014_ mezi OSA Ochranným svazem autorským a městysem jako provozovatelem, kdy předmětem smlouvy je platba autorské odměny za akci Vinobraní 2014 ve výši 1382,- Kč. Usnesení č. 20/2/2014 darovací smlouvu mezi E.ON Česká republika, s.r.o., jako dárcem a městysem jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je 200m LED vánočního řetězu na vánoční stromek a vánoční LED hvězda, vše v hodnotě ,- Kč. Usnesení č. 21/2/2014 smlouvu o bezúplatném převodu č. 08/2014 mezi Regionem Podluží, svazkem obcí, jako převodcem a městysem jako nabyvatelem, kdy předmětem smlouvy je převod majetku pořízeného v rámci realizovaných projektů v letech , a to Informačního panelu a infostojanu v ceně ,18 Kč, Mobiliáře pro informační místo v ceně ,- Kč a 5 ks Zahradní sedací soupravy v ceně ,- Kč. Usnesení č. 22/2/2014 smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení č mezi RWE Gasnet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , jako vlastníkem plynárenského zařízení a městysem jako stavebníkem, kdy předmětem smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení v lokalitě sklepních uliček za nádražím. Usnesení č. 23/2/2014 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi RWE Gasnet, s.r.o., zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., jako budoucí oprávněný a městysem jako budoucím povinným, kdy předmětem smlouvy je budoucí úprava věcného břemene uložení plynárenského zařízení v lokalitě sklepních uliček za nádražím. Usnesení č. 24/2/2014 Rada městyse vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Moravská Nová Ves za školní rok 2013/2014. Usnesení č. 25a/2/2014 Městys Moravská Nová Ves doporučuje ZM delegovat pro účast na všechna jednání rad starostů dobrovolného svazku obcí Region Podluží v období : starostu Marka Košuta a místostarostu Igora Antala. Usnesení č. 25b/2/2014 Městys Moravská Nová Ves doporučuje ZM delegovat pro účast na všechna jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Region Podluží v období starostu Marka Košuta a místostarostu Igora Antala a tři další členy ZM. Usnesení č. 26a/2/2014 Rada městyse pověřuje paní Zuzanu Jandákovou v souladu s ust. 15 odst. 2 zk. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny k provádění úkonů správního orgánů v řízení a podepisování rozhodnutí, které spadají do působnosti ochrany přírody a krajiny označení druhu práce podle ustanovení zk. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zk. č. 500/2006 Sb., správní řád Usnesení č. 26b/2/2014 Rada městyse pověřuje paní Zuzanu Jandákovou v souladu s ust. 15 odst. 2 zk. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na úseku sociální zabezpečení k provádění úkonů správního orgánů v řízení a podepisování rozhodnutí, které spadají do působnosti sociálního zabezpečení označení druhu práce podle ustanovení zk. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení v platném znění a zk. č. 500/2006 Sb., správní řád Usnesení č. 26c/2/2014 Rada městyse pověřuje paní Zuzanu Jandákovou v souladu s ust. 15 odst. 2 zk. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na úseku matriky k provádění úkonů správního orgánů v řízení a podepisování rozhodnutí, které spadají do působnosti matriky označení druhu práce podle ustanovení zk. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, zk. č. 500/2006 Sb., správní řád Usnesení č. 26d/2/2014 Rada městyse pověřuje paní Zuzanu Jandákovou v souladu s ust. 15 odst. 2 zk. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na úseku evidence obyvatel provádění úkonů správního orgánů v řízení a podepisování rozhodnutí, které spadají do působnosti evidence obyvatel označení druhu práce podle ustanovení zk. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, zk. č. 500/2006 Sb., správní řád Usnesení č. 27a/2/2014 Rada městyse schválila odstranění 2 ks stromu stříbrného smrku, rostoucím na parc.č. 1543/1 ve vlastnictví městyse Moravská Nová Ves v k.ú. Moravská Nová Ves, před domem č Usnesení č. 27b/2/2014 Rada městyse schválila odstranění 1 ks stromu břízy v areálu sokolovny u dětského hřiště. Vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves parc. č Usnesení č. 28/2/2014 podání žádosti k pokácení 1 ks stromů rostoucího před domem č.p. 456 ul. Na Výsluní v k.ú. Moravská Nová Ves, parc. č. 2103/1 vlastník pozemku Městys Moravská Nová Ves. Usnesení č. 29/2/2014 Rada městyse vzala na vědomí informace od hejtmana Jihomoravského kraje ohledně postupu 2 Jihomoravského kraje ve věci omezení hazardu. Usnesení č. 30/2/2014 Rada městyse schválila zadat zakázku dodávku kamerového systému pro OP MNV firmě SB PATROL, s.r.o., Cukrovarská 233, Pohořelice, nabídková cena ,- Kč. Usnesení č. 31/2/2014 Rada městyse schválila pacht zemědělských pozemků parc.č. 2307/2, 2307/1, 2305/2, část 2306/3 o výměře 748m2, část 2306/5 o výměře 180m2, část 2305/1 o výměře 1040 m2, část 4126 o výměře 9600m2, vše v k.ú. Moravská Nová Ves panu Radomíru Salajkovi, bytem Ukrajina 634, Moravská Nová Ves, kdy pachtovné je 2100,- Kč/ rok, inflační doložka, smlouva na dobu neurčitou. Usnesení č. 32/2/2014 Rada městyse neschválila poskytnutí finanční podpory Spolku neslyšícím Břeclav o.s. Usnesení č. 33/2/2014 Rada městyse schválila Vnitřní směrnici č. XII/1/2014 Odpisový plán Usnesení č. 34a/2/2014 záměr směny pozemků parc.č. 3890/90 o výměře 21501m2, 4078/233 o výměře 1123m2. Usnesení č. 34b/2/2014 záměr směny části pozemku parc.č. 1771/1 o výměře 50m2 Usnesení č. 34c/2/2014 záměr prodeje pozemku parc.č. 649/2 o výměře 24m2, 1065/30 o výměře 2m2, 1065/31 o výměře 2m2, 1065/33 o výměře 2m2, 1065/37 o výměře 1m2, 1065/53 o výměře 10m2, 1065/54 o výměře 4m2, 1065/55 o výměře 1m2, 1065/38 o výměře 24m2, 1065/39 o výměře 2m2, 1065/40 o výměře 9m2, 1157 o výměře 74m2, 1159/2 o výměře 35m2. Usnesení č. 35/2/2014 dodatek č.1 ke smlouvě č /14/ORR o poskytnutí dotace mezi Jihomoravských krajem jako poskytovatelem a městysem jako příjemcem, kdy Usnesení č. 3/3/2014 souhlas k přijetí daru Základní škole Moravská Noví Ves ve výši 2000,- Kč od MUDr. Evy Špačkové Kučerové, kdy dar je určen na pro děti první třídy na Vánoce. Usnesení č. 4/3/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí sdělení o úrazech žáků na Základní škole Moravská Nová Ves za období listopad Usnesení č. 5/3/2014 společnosti BARMED s.r.o. souhlas s instalací 2 ks klimatizačních jednotek na budovu ordinace, která je v majetku městyse, za předpokladu, že náklady s instalací ponese žadatel a dále, že zařízení zůstane po případném ukončení užívání budovy žadatelem součástí budovy a žadatel nebude požadovat jakoukoli finanční kompenzaci. Usnesení č. 6/3/2014

3 1 ks břízy na pozemku parc.č (parčík u sokolovny). Usnesení č. 7/3/2014 Rada městyse schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 mezi společností E.ON Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným a městysem jako budoucím povinným, kdy předmětem smlouvy je zatížení pozemku parc.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves stavbou Mor.N.Ves, Dolní, úprava vvnn, Adámek, kdy navržená odměna za zřízení VB je 1500,- Kč. Usnesení č. 8/3/2014 Rada městyse schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 628/1 před domem č.p. 428 o výměře 20m2. Usnesení č. 3/4/2015 souhlas Základní škole Moravská Nová Ves technickému zhodnocení budovy montáží klikového okenního otvírače v cenně 6355,- Kč. Usnesení č. 4/4/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí nabídku Břeclav k odprodeji pozemku parc.č v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 5a/4/2015 poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč o.p.s RE- MEDIA PLUS, sociální služby pro seniory a handicapované, na částečnou úhradu nákladů poskytované sociální péče v naší obci. Usnesení č. 5b/4/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves doporučila ZM uvolnit z rozpočtu částku ve výši 5 000,- Kč pro o.p.s REMEDIA PLUS, sociální služby pro seniory a handicapované, na částečnou úhradu nákladů poskytované sociální péče v naší obci. Usnesení č. 6/4/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves osvědčila-,že s účinností od se členkou ZM stala paní Martina Imrichová, bytem Dolní 122, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 7/4/2015 Rada městyse schválila osvobození od ročního poplatku za knihovnu za rok 2015 pro děti, které jsou žáky první třídy ve školním roce 2014/2015. Usnesení č. 8a/4/2015 Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves ve výši ,- Kč na náklady rekonstrukce ozvučení farního kostela sv. Jakuba. Usnesení č. 8b/4/2015 Rada městyse doporučila ZM uvolnit z rozpočtu částku ve výši ,- Kč na poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves na náklady rekonstrukce ozvučení farního kostela sv. Jakuba. Usnesení č. 9/4/2015 Rada městyse doporučuje ZM uvolnit z rozpočtu částku ,- Kč na instalaci 4 ks informačních vývěsek v obci. Usnesení č. 10a/4/2015 Rada městyse schválila záměr prodeje pozemku parc.č o výměře 8m2 v k.ú. Moravská Nová Ves Usnesení č. 10b/4/2015 Rada městyse doporučuje ZM prodat pozemek parc.č o výměře 8m2 v k.ú. Moravská Nová Ves společnosti E. ON Česká republika, s.r.o. Usnesení č. 10c/4/2015 Rada městyse schválila záměr darování stavby trafostanice bez č.p. na pozemku parc.č v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 10d/4/2015 Rada městyse doporučuje ZM darovat stavbu trafostanice bez č.p. na pozemku parc.č v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 11/4/2015 Rada městyse schválila FK Moravská Nová Ves výjimku z OZV 2/2014 pro konání akce Maškarní ples, který se koná dne , a to do 4 00 hodin dne následujícího. Usnesení č. 3/5/2015 Rozpočtové opatření č. 3/2014 s celkovými příjmy ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč, financování ve výši ,- Kč. Usnesení č. 4/5/2015 Základní škole Moravská Nová Ves přijetí věcného daru na školní ples od dárce GUMOTEX a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav, kdy se jedná o 2 kusy nafukovací matrace Selekt. Usnesení č. 5/5/2015 Základní škole Moravská Nová Ves pořádání školního plesu dne s losováním o nepeněžité výhry Šťastná vstupenka. Usnesení č. 6/5/2015 Základní škole Moravská Nová Ves přijetí finančního daru na sportovní účely od dárce Pronachem s.r.o., Bystrcká 1096/50, Brno, středisko Moravská Nová Ves, Dolní 223 ve výši 2.000,- Kč. Usnesení č. 7/5/2015 Rada městyse vzala na vědomí informaci občanského sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves o pořádání Krojového plesu, který se bude konat dne v sále sokolovny a schválila výjimku z OZV 2/2014 pro konání akce Krojový ples, a to do 4.00 hodin dne následujícího. Usnesení č. 8/5/2015 Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce), kdy předmětem dodatku je zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse ve výši ,- Kč. Usnesení č. 9/5/2015 Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse mezi STAVEB- NÍ FIRMOU PLUS s.r.o., Měšťanská 109, Hodonín (dárce) a Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný), kdy se jedná se o finanční dar ve výši 3009,- Kč určený na ples Městyse Moravská Nová Ves. Usnesení č. 10/5/2015 Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí věcného daru na Ples Městyse mezi Františkem Ficem, U Sokolovny 339, Moravská Nová Ves (dárce) a Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný). Jedná se o jízdní kolo 28, CTM-TAR- GA, v.č. PIVC určené na Ples Městyse Moravská Nová Ves. Usnesení č. 11/5/2015 Rada městyse schválila licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_ mezi OSA, Praha 4 Bubeneč, Čs. Armády 20 a Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel). Jedná se o užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu za období , celkem autorská odměna pro OSA činí 9811,- Kč vč. DPH. Usnesení č. 12/5/2015 Rada městyse schválila smlouvu mezi společností DERATEX s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín, Příluky (zhotovitel) a Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) na pravidelné provádění celoplošné deratizace obce včetně objektů v majetku městyse. Cena díla ,- Kč + DPH. Dílo bude provedeno v období Usnesení č. 13a/5/2015 Rada městyse vzala na vědomí oznámení COOP Jednoty, Spotřebního družstva v Mikulově, že končí nájemní smlouva a tím i provoz prodejny Jednoty v Moravské Nové Vsi na ulici Kamenná 565 k datu Usnesení č. 13b/5/2015 Rada městyse nedoporučuje zastupitelstvu městyse prodat pozemky parc. č. 528 a 527/1 v k.ú. Moravská Nová Ves COOP Jednotě, Spotřebnímu družstvu v Mikulově za účelem vybudování nové prodejny. Usnesení č. 14/5/2015 Rada městyse schválila záměr směny pozemků parc.č. 3890/90 o výměře 21501m2, parc.č. 4078/233 o výměře 1123m2,parc.č. 3954/67 o výměře 459m2, parc.č. 4061/260 o výměře 73m2, parc.č. 4076/285 o výměře 2721m2. Usnesení č. 15/5/2015 Rada městyse vzala na vědomí žádost oddílu kulturistů z Moravské Nové Vsi, zastoupeným p. Valihrachem, kdy oddíl usiluje o získání větších prostor pro posilovnu z důvodu vysokého počtu cvičenců, kdy cvičební plochu je třeba navýšit na m2. Usnesení č. 16/5/2015 Rada městyse schválila záměr pachtu pozemků p.č. 3903/53 o výměře m2 v k.ú. Moravská Nová Ves, a p.č. 3903/29 o výměře 7.050m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 17/5/2015 3

4 Rada městyse neschválilapřipojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a to prostřednictvím vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu. Usnesení č. 18/5/2014 nové znění směrnice RM č. XIV/1/2011 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Usnesení č. 19/5/2015 Rada městyse schválila pokácení 3 stromů (obvod kmene do 40 cm) na parc. č. 1132/2, která sousedí s rodinným domem č.p Důvodem pokácení je změna uložení vjezdu k domu po plánované rekonstrukci domu č. p Usnesení č. 20/5/2015 Rada městyse schválila pronájem bytu č. 4 na DPS paní Heleně Maděryčové, bytem Kukvická 386, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 21a/5/2015 Rada městyse schválila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na realizaci projektu ZŠ změna užívání části objektu Usnesení č. 21b/5/2015 Rada městyse schválila seznam přímo oslovených uchazečů o veřejnou zakázku, kterými budou Stavika, s.r.o., se sídlem J. Opletala 2403/10, Břeclav; Osička, stavební firma, s.r.o., Podivínská 1309, Velké Bílovice; F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav; Stavební firma Plus, s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín, RE- NOVA, stavební a obchodní spol. s r.o., Polní 4057/27, Hodonín. Usnesení č. 22a/5/2015 Rada městyse schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.525,- Kč paní Marii Strejčkové, bytem Na Rynku 836, Moravská Nová Ves, za výkon funkce člena Finančního výboru zastupitelstva. Usnesení č. 22b/5/2015 Rada městyse schválila poskytnutí finančního daru ve výši 780,- Kč paní Vlastě Valné, bytem Na Výsluní 44, Moravská Nová Ves, za výkon funkce člena Finančního výboru zastupitelstva. Usnesení č. 3/6/2015 smlouvu č /1/2015 o zřízení věcného břemene mezi Městysem Moravská Nová Ves (povinný) RWE GasNet, s.r.o, Klíšská 940, Ústní nad Labem (oprávněný) a Bc. Janem Tomanem, Polní 32, Moravská Nová Ves (investor) týkající se zřízení věcného břemene na parc. č. 791/1 (služebný pozemek) v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 4a/6/2015 smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Městysem Moravská Nová Ves a Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1, Praha 11, kdy Fond poskytne dotaci ve výši ,37 Kč na akci Kompostárna Moravská Nová Ves technické dovybavení a dotace z EU bude činit max ,37 Kč. Usnesení č. 4b/6/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves doporučuje zastupitelstvu městyse schválit v rozpočtovém opatření výdej ve výši ,- Kč na realizaci akce Kompostárna Moravská Nová Ves technické dovybavení. Usnesení č. 4c/6/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves doporučuje zastupitelstvu městyse schválit v rozpočtovém opatření příjem ve výši ,- Kč. Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a EU na realizaci akce Kompostárna Moravská Nová Ves technické dovybavení. Usnesení č. 5/6/2015 smlouvu o dílo mezi městysem jako objednatelem a panem Jakubem Vájou, IČO: , U Trati 921, Moravská Nová Ves, jako zhotovitelem, kdy předmětem smlouvy je odborné poradenství při ořezu stromů v obci. Usnesení č. 6/6/2015 Základní škole Moravská Nová Ves přijetí finančního daru ve výši 2000,- Kč na zápis dětí do 1. třídy od dárce MUDr. Eva Špačková Kučerová, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 7/6/2015 Rada městyse schválila míru inflace dle ČSÚ 0,4%, potřebné k úpravě nájmů bytových i nebytových prostor. Usnesení č. 8/6/2015 podání žádosti Úřadu městyse Moravská Nová Ves k pokácení 17 ks stromů na Tomáškově cestě, parc. č. 2979/3, 2979/4, 2979/5, 2979/6, 2979/7, 2979/8, 2979/9. Usnesení č. 9/6/2015 Rada městyse schválila odstranění náletových dřevin na pozemcích parc.č. 4084/1, 4084/2, 4084/3, 4084/4, 4084/5, 4084/6, 4084/7, 4084/8, 4084/9, 4084/10, vše v k.ú. Moravská Nová Ves, kdy budou odstraněny porosty do obvodu 80 cm a dále bude proveden zdravotní ořez stromů. Usnesení č. 10/6/2015 Rada městyse schválila změnu plateb za společnou anténu na Domě s pečovatelskou službou, a to ze zálohové na paušální platbu. Usnesení č. 11/6/2015 Rada městyse schválila uzavřít licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2015_8113 mezi OSA, Praha 4 Bubeneč, Čs. Armády 20 a Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel), kdy se jedná se o užití hudebních děl na plese městyse dne DH Boršičanka a autorská odměna činí 2507,- Kč vč. DPH. Usnesení č. 12/6/2015 Rada městyse schválila odpisový plán pro rok Usnesení č. 13/6/2015 Rada městyse schválila souhlas paní Lence Sýkorové, IČO: , Bořetice 324, Bořetice, nájemce nebytových prostor č.p (nehtové studio), v k.ú. Moravská Nová Ves, o možnost podnájmu části prostor, které má pronajaty, ale nevyužívá je. Usnesení č. 14a/6/2015 Rada městyse schválila návrh smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Městysem Moravská Nová Ves a Klubem kulturistů Moravská Nová Ves, Polní 1001 (příjemce) ve výši 45000,- Kč na nákup cvičebního nářadí stroj na posilování hrudníku. Usnesení č. 14b/6/2015 Rada městyse schválila návrh smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Městysem Moravská Nová Ves a Občanským sdružením PROSTROM, Anenská 561, Moravská Nová Ves (příjemce) ve výši ve výši 35000,- Kč na následnou péči o stromy, realizaci projektu Ztracené cesty II, péči o květinovou louku, Remízek u kapličky, příspěvek na realizaci projektu Remízek u salaše, a odvoz zeleného odpadu.. Usnesení č. 14c/6/2015 Rada městyse schválila návrh smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory (VFP) mezi Městysem Moravská Nová Ves a Moravským rybářský svazem, místní organizace, o.s., se sídlem v Moravské Nové Vsi (příjemce) ve výši 13000,- Kč na rybářské závody pro mládež a práci s mládeží. Usnesení č. 14d/6/2015 Rada městyse schválila návrh smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory (mezi Městysem Moravská Nová Ves a Kynologickým klubem Moravská Nová Ves se sídlem v Moravské Nové Vsi (příjemce) ve výši 16000,- Kč na rekonstrukci oplocení, úpravu areálu kynologického klubu, výcvikovou činnost. Usnesení č. 14e/6/2015 Rada městyse schválila návrh smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Městysem Moravská Nová Ves a Rodinným klubem Brouček, občanské sdružení, se sídlem v Moravské Nové Vsi (příjemce) ve výši 16000,- Kč na výtvarné potřeby, hračky a zařízení do klubovny, karneval, divadlo, velikonoční zdobení, lampionový průvod. Usnesení č. 14f/6/2015 Rada městyse schválila návrh smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory (mezi Městysem Moravská Nová Ves a Mysliveckým sdružením Tři topoly, se sídlem v Moravské Nové Vsi (příjemce) ve výši 10000,- Kč na nákup stromků pro remízky a opravu mysliveckých zařízení. Usnesení č. 15/6/2015 Rada městyse schválila záměr směny pozemků parc.č o výměře m2, parc.č o výměře 3910 m2, parc.č o výměře 7012 m2, parc.č o výměře 1430 m2, v k.ú. Mo- 4

5 ravská Nová Ves. Usnesení č. 16a/6/2015 Rada městyse schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno (Oprávněný 1), Raiffeisen Leasing, s.r.o., IČO: ,Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (Oprávněný 2) a Městysem Moravská Nová Ves (povinný) vztahující se k pozemkům parc. č. 2189, 2192/1, 2192/2, 2192/6, 2192/19, 2192/20, 2192/21, 2192/22, 2192/23, kdy smlouva specifikuje věcná břemena týkající se služebnosti inženýrské sítě, služebnosti stezky, služebnost cesty, a další pro fotovoltaickou elektrárnu na Hliníku. Usnesení č. 16b/6/2015 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno (Oprávněný 1), Raiffeisen Leasing, s.r.o., IČO: ,Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (Oprávněný 2) a Městysem Moravská Nová Ves (povinný) vztahující se k pozemkům parc. č. 2189, 2192/1, 2192/2, 2192/6, 2192/19, 2192/20, 2192/21, 2192/22, 2192/23, kdy smlouva specifikuje věcná břemena týkající se služebnosti inženýrské sítě, služebnosti stezky, služebnost cesty, a další pro fotovoltaickou elektrárnu na Hliníku. Usnesení č. 16c/6/2015 Rada městyse schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno (Oprávněný 1), Raiffeisen Leasing, s.r.o., IČO: ,Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (Oprávněný 2) a Městysem Moravská Nová Ves (povinný), kdy tímto dodatkem dojde zejména k doplnění a změně pravidel o výši splatnosti úplaty za zřízení věcných břemen ve výši ,- Kč. Usnesení č. 16d/6/2015 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno (Oprávněný 1), Raiffeisen Leasing, s.r.o., IČO: ,Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (Oprávněný 2) a Městysem Moravská Nová Ves (povinný), kdy tímto dodatkem dojde zejména k doplnění a změně pravidel o výši splatnosti úplaty za zřízení věcných břemen ve výši ,- Kč. Usnesení č. 16e/6/2015 Rada městyse schválila Dohodu o narovnání mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno a Městysem Moravská Nová Ves, kdy předmětem dohody je odstranění dosavadních sporů a mimosoudní vyřešení společných budoucích právních vztahů. Usnesení č. 16f/6/2015 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Dohodu o narovnání mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno a Městysem Moravská Nová Ves, kdy předmětem dohody je odstranění dosavadních sporů a mimosoudní vyřešení společných budoucích právních vztahů. Usnesení č. 16g/6/2015 Rada městyse schválila dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno a Městysem Moravská Nová Ves, kdy předmětem dohody je zrušení věcných břemen na parc. č. 2184/21, 2189, 2192/1, 2192/2, 2192/19, 2191/20, 2191/21, 2192/22, 2192/23, 2192/6, 2192/13 v k.ú. Moravská Nová Ves, která byla zřízena na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene dne , ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne ze dne Usnesení č. 16h/6/2015 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SOLARPARK Moravská Nová Ves, a.s., IČO: , se sídlem Haškova 153/17, Lesná, Brno a Městysem Moravská Nová Ves, kdy předmětem dohody je zrušení věcných břemen na parc. č. 2184/21, 2189, 2192/1, 2192/2, 2192/19, 2191/20, 2191/21, 2192/22, 2192/23, 2192/6, 2192/13 v k.ú. Moravská Nová Ves, která byla zřízena na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene dne , ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne ze dne Usnesení č. 17/6/2015 Rada městyse schválila podání žádosti o pokácení akátu na pozemku parc.č i vinných sklepů na ulici Pod Náspem. Usnesení č. 18/6/2015 Rada městyse schválila odstranění dřevin 5 ks cupressocyparisleylandii a 14 ks thují, které byly v minulosti vysázeny kolem kurtů na parc v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 3a/7/2015 Rada městyse schválila nabídku společnosti STAVIKA s.r.o., IČ: , se sídlem J. Opletala 2403, Břeclav ve výši ,- Kčbez DPH Usnesení č. 3b/7/2015 Rada městyse uložila starostovi podepsat se společností STAVIKA s.r.o., IČ: , se sídlem J. Opletala 2403, Břeclav smlouvu o dílo na předmět zakázky. Činnost zastupitelstva městyse Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne Usnesení č. 9/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/109 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 10/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/110 a parc.č. 1717/111 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 11/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/38 a parc.č. 1717/114 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 12/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/40, parc. č. 1717/41, parc.č. 1717/116 a parc.č. 1717/117 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 13/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/42 a parc.č. 1717/118 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 14/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/120, parc. č. 1717/121, parc.č. 1717/132 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 15/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/122 a parc.č. 1717/133 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 16/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/124 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 17/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/126 v ob- 5

6 ci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 18/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/129 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 19/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/130 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 20/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/131 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 21/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/134 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 22/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/103 a parc.č. 1482/143 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku a daň z nabití nemovitostí nese kupující. Usnesení č. 23/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/125 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 24/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/108 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 25/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 1717/36 a parc.č. 1717/113 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 26/2/2014 schválilo směnu pozemku parc.č. 1717/39 o výměře 590 m2 a 1717/43 o výměře 23m2, vše v obci a k.ú. Moravská Nová Ves a dále pozemky parc.č. 1717/115 o výměře 364 m2, parc.č. 1717/127 o výměře 629 m2, parc.č. 1717/128 o výměře 717m2, parc.č. 1717/119 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 1000 m2, kdy tyto pozemky vlastní společnost Agromoravia, a.s., za pozemky parc.č. 3890/90 o výměře m2, a parc.č. 4078/233 o výměře 1123 m2, které jsou ve vlastnictví městyse, kdy náklady s převodem pozemku nese městys. Usnesení č. 27/2/2014 schválilo nákup pozemku parc.č. 526 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 28/2/2014 schválilo nákup pozemků parc.č. 4047/5, 4060/48, 3230/22, 3227/8, 3229/1, 3227/7, 3232/7, 218/4, vše v obci a k.ú. Prušánky, za ,- Kč, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 29/2/2014 schválilo prodej pozemku parc.č. 1065/30 o výměře 2m2 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves za 600,- Kč, panu Janu Studničkovi, bytem Na Řádku 890, Moravská Nová Ves, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 30/2/2014 schválilo prodej pozemku parc.č. 1065/31 o výměře 2m2 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves za 600,- Kč, manželům Josefu a Heleně Hluchým, bytem Na Řádku 890, Moravská Nová Ves, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 31/2/2014 schválilo prodej pozemku parc.č. 1065/33 o výměře 2m2 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves za 600,- Kč, panu Miloslavu Kolajovi, bytem Na Řádku 890, Moravská Nová Ves, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 32/2/2014 schválilo prodej pozemku parc.č. 1065/38 o výměře 24m2, parc.č. 1065/39 o výměře 2m2, parc.č. 1065/40 o výměře 9m2, vše v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, za ,- Kč, paní Heleně Salajkové, bytem Na Řádku 889, Moravská Nová Ves, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 33/2/2014 schválilo prodej pozemku parc.č o výměře 74m2, parc.č. 1159/2 o výměře 35m2, vše v obci a k.ú. Moravská Nová Ves za ,- Kč, panu Petru Staňkovi, U Sokolovny 911, Moravská Nová Ves, kdy náklady s převodem pozemku nese kupující. Usnesení č. 34/2/2014 schválilo směnu pozemku parc.č. 1771/1 o výměře 50m2 v obci a k.ú. Moravská Nová Ves, který je ve vlastnictví městyse, za pozemek parc.č o výměře 23m2, který je v majetku pana Mojmíra Valihracha, bytem U Školky 860/4, Rohatec a pana Milana Valihracha, bytem Polní 1001, Moravská Nová Ves, kdy rozdíl v cenách ve výši 8 100,- Kč bude uhrazen městysi nabyvatelem pozemku panem Mojmírem Valihrachem, a kdy náklady s převodem pozemku nese pan Mojmír Valihrach. Usnesení č. 35/2/2014 schválilo zrušení usnesení ZM č. 13/26/2014 ze dne Usnesení č. 36/2/2014 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Usnesení č. 37/2/2014 schválilo rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok Na straně příjmů ,- Kč. Na straně výdajů ,- Kč, kdy závaznými ukazateli rozpočtu jsou rozpočtové paragrafy. Rozpočet je vyrovnaný. Usnesení č. 38/2/2014 schválilo následující výši příspěvků na provoz jím zřizovaných příspěvkových organizacím: příspěvek ve výši ,- Kč Mateřské škole Moravská Nová Ves, příspěvek ve výši ,- Kč Základní škole Moravská Nová Ves, příspěvek ve výši ,- Kč příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves, kdy závaznými ukazateli rozpočtu jsou celkové částky příspěvků. Usnesení č. 39/2/2014 schválilo rozpočtový výhled městyse Moravská Nová Ves na roky Usnesení č. 40/2/2014 deleguje pro účast na všechna jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Region Podluží v období tyto zástupce: 1) Mgr. Marek Košut, nar.: , bytem: Dolní 170, Moravská Nová Ves. 2) Ing. Igor Antal, nar.: , bytem: Lipová 958, Moravská Nová Ves. 3) MUDr. Eva Špačková Kučerová, nar.: , bytem: Na Mlatě 1021, Moravská Nová Ves. 4) Mgr. Miroslava Jančálková, nar.: , bytem: Kamenná 507, Moravská Nová Ves. 5) Mgr. Jiří Fila, nar.: , bytem: Lipová 895, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 41/2/2014 deleguje pro účast na všechna jednání rady starostů dobrovolného svazku obcí Region Podluží v období starostu. 1) Mgr. Marka Košuta, nar.: , bytem: Dolní 170, Moravská Nová Ves a pro případ nepřítomnosti starosty: 2) Ing. Igora Antala, nar.: , bytem: Lipová 958, Moravská Nová Ves Usnesení č. 42/2/2014 schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a FK Moravská Nová Ves, o.s. jako příjemcem VFP ve výši ,- Kč pro rok 2015 v předloženém znění. Usnesení č. 43/2/2014 6

7 schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a občanským sdružením Neonky Moravská Nová Ves jako příjemcem VFP ve výši ,- Kč pro rok 2015 v předloženém znění. Usnesení č. 44/2/2014 schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a občanským sdružením DFS Jatelinka Moravská Nová Ves jako příjemcem VFP ve výši ,- Kč pro rok 2015 v předloženém znění. Usnesení č. 45/2/2014 schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a občanským sdružením ZČ HB Brďo - Vlkani Mikulčice jako příjemcem VFP ve výši ,- Kč pro rok 2015 v předloženém znění. Usnesení č. 46/2/2014 schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a občanským sdružením Slovácký krůžek Moravská Nová Ves jako příjemcem VFP ve výši ,- Kč pro rok 2015 v předloženém znění. Usnesení č. 47/2/2014 schválilo smlouvu o veřejné finanční podpoře mezi Městysem Moravská Nová Ves jako poskytovatelem a Sborem dobrovolných hasičů Moravská Nová Usnesení č. 48/2/2014 schválilo, že Rada městyse je oprávněna provádět rozpočtová opatření, jejichž předmětem jsou změny v rozpočtu městyse ve věci příchozích dotací a transferů z vyšších rozpočtů do rozpočtu městyse. Usnesení č. 49/2/2014 schválilo, že Rada městyse Moravská Nová Ves je oprávněna provádět poslední rozpočtové opatření v daném rozpočtovém roce. Krátce o třídění odpadů Usnesení č. 50/2/2014 neschválilo, že rada městyse je oprávněna provádět rozpočtová opatření, jejichž předmětem jsou změny v rozpočtu městyse do výše součtu položek ,-Kč, ať už na straně výdajů nebo příjmů, pokud se tyto příjmy netýkají příjmů ve věci příchozích dotací a transferů z vyšších rozpočtů. Usnesení č. 51/2/2014 uložilo Radě městyse Moravská Nová Ves, aby do příštího jednání zastupitelstva městyse zpracovala návrh řešení parkování na zelených plochách v celé obci. Usnesení č. 52/2/2014 Zastupitelstvo městyse neschválilo, že zápisy ze zasedání Rad a Zastupitelstev Městyse Moravská Nová Ves budou zveřejňovány do 14 dní od přijetí usnesení a do 14 dní od uzavření budou zveřejněny smlouvy v elektronickém registru smluv. Dlouhodobým cílem v odpadovém hospodářství, který se snažíme sledovat je snižování nákladnosti systému svozu a likvidace odpadu. Po provedených opatřeních, jako výběrová řízení, atd. se podařilo dosáhnout významných úspor. Dalšího zefektivnění lze dosáhnout vyšší mírou třídění odpadů. Postupně bychom chtěli také přejít na individualizaci plateb za odpad. Oproti stávajícímu paušálnímu systému dojde ke zvýhodnění občanů, kteří ve větší míře třídí odpad. Mimo finanční motivaci je nejdříve nezbytné usnadnit občanům třídění. V současné době jsou mimo sběrný dvůr pouze tři sběrná místa vybavená kontejnery na tříděný odpad. A to pouze na skle bílé a barevné a na textil. Pro usnadnění třídění odpadů jsme přistoupily ke zřízení dalších pěti sběrných míst. Spolu se stávajícími budou navíc dovybavena i kontejnery na plast a papír. Cílem je samozřejmě umožnit a usnadnit třídění odpadů. Podle statistik společností zabývajících se tříděním máme doposud velké rezervy i oproti obcím v našem nejbližším okolí. Cílem je postupné vytvoření takové sítě sběrných míst, aby měl každý občan přístup ke kontejneru na plný sortiment tříděných surovin ve vzdálenosti maximálně 200 m od domu. (Průměrná vzdálenost kontejneru je v naší zemi ještě výrazně nižší). Sběrná místa nadto umožňují zbavení se odpadu i mimo pravidelný pytlový svoz. Je zřejmé, že změna přístupu ke třídění odpadu bude dlouhý proces. Ale je nezbytné jej podstoupit už proto, že jsme k těmto změnám nuceni neustálým tlakem ze strany státu a změn zákonů. Při zavádění jakéhokoliv systému třídění a likvidace odpadu je však především nutné si uvědomit, že peníze a čas jsou vždy až na druhém místě, neboť především jde o ochranu životního prostředí. Marek Košut, starosta Dotazy a podněty od občanů Jako pověstná červená nit vinoucí se příběhem se v minulém volebním období táhly otázky, odpovědi a komentáře soudního sporu mezi bývalou starostkou Ing. Janou Krutákovou a vedením obce. Tento spor je ale u konce a ve zpravodaji obce je ticho po pěšině. 1. Proč nás obecní zpravodaj přestal informovat? 2. Jak spor dopadl? 3. Kdo uhradí soudní náklady a kolik byly celkové výdaje městyse na tento spor včetně posudků, auditů atd. 4. Probíhá nějaký další soudní spor, ve kterém někdo z vedení obce figuruje? 5. Jaká z toho bude odvozena osobní zodpovědnost v duchu péče dobrého hospodáře? Zlata Maděřičová Děkuji za otázku. Na všechny otázky si dovolím odpovědět současně. Kauza skončila definitivně až v prosinci minulého roku. Není tedy pravda, že bychom o výsledku nechtěli informovat. Doposud v podstatě nebyla příležitost. O kauze bylo vždy informováno v kontextu presumpce nevinny. O výsledcích kauzy jsme měli v úmyslu informovat, až poté budou ukončena mimosoudní jednání s provozovateli FVE. V době, kdy vychází tento zpravodaj, jsou již schváleny nové smlouvy a dohody, které přinášejí mimo vyřešení mnohých právních nedostatků, především navýšení plateb z částky ,- Kč ročně na ,- Kč. Do roku 2037, při předpokládané inflaci se jedná o navýšení příjmu z věcných bře- 7

8 men o cca 5,3 milionu. V tomto kontextu je zvláštní, že je protistrana ochotna zaplatit za nápravu smluv, i když se vlastně dle soudu nic nestalo. V samotné kauze byla Ing. Krutáková zproštěna obvinění. Rozsudek soudu respektujeme. Pro mne je rozsudek z právního hlediska zklamáním, ale nikoliv překvapením. Bohužel se nikdy nedovíme, jaké úvahy soud vedli, neboť rozsudek není nijak odůvodněn. Toto je podle zákona možné, pokud se státní zástupce a obviněný vzdá práva na odvolání a prohlásí, že netrvají na odůvodnění. Rád bych se dozvěděl, co vedlo soud k naprosté změně rozhodnutí, za prakticky stejné důkazní situace. Našemu právnímu zástupci Mgr. Tomáši Danielovi jsme v letech zaplatili celkem ,- Kč, a to za všechny právní služby, nejenom za FVE. Znalecký posudek stál ,- Kč. Tyto náklady se více než vyplatili. Pro srovnání - v letech bylo předešlé právní zástupkyni městyse uhrazeno celkem ,- Kč. Mimo FVE vedl městys soudní spor pouze s bývalou tajemnicí úřadu, a to o platnost rozvázání pracovního poměru. Tento spor byl ukončen v únoru 2015, kdy Krajský soud potvrdil rozsudek první instance, který rozhodl v náš prospěch. Součástí rozsudku je povinnost protistrany uhradit nám náhradu nákladů právního zastoupení. V současné době městys žádný soudní spor nevede. Otázce po osobní zodpovědnosti nerozumím. V obou uvedených sporech jsme byli strana buď žalovaná, nebo poškozená. V jednom jsme byli u soudu úspěšní, v druhém alespoň mimosoudně. Marek Košut, starosta Poděkování Mé poděkování patří všem starostům Slováckého krúžku v Moravské Nové Vsi, kteří převzali štafetu po mém manželovi a obětovali spoustu svého času a energie k tomu, aby zachovali všechno to, co nám zanechali naši předkové. Za precizní zvládnutí tak náročné akce, jako byl 50. Podlužácký krojový ples se sluší poděkovat panu Květoši Hřebačkovi, všem, kdo mu s přípravou pomáhali a samozřejmě i krojovaným účastníkům. Budu se snažit uchovat si tu krásnou vzpomínku až do konce života. Milada Popelková Chválím obecního strážníka (Mgr. Štefana Vaška), který v nočních hodinách pomohl najít viníka nehody, který zapříčinil dopravní nehodu. Viník poškodil zaparkované auto a ujel z místa nehody. Obecní strážník byl iniciativní, jel po stopě vozidla a našel registrační značku pachatele. Zavolal dopravní policii k místu činu. Využil svých předešlých zkušeností. Zajistil místo nehody, poradil, co mám dělat. Jsem rád, že máme obecního strážníka, který svou práci vykonává svědomitě a zodpovědně. Jiří Hlavňovský Ráda bych tímto poděkovala RK Brouček, dalším organizátorům i všem sponzorům za uskutečnění Karnevalu pro děti, který se konal dne 8. února 2015 v sokolovně. Účast byla hojná, bylo zajištěno i občerstvení nejen pro malé mlsounky a pečlivě připravená tombola s nádhernými cenami, ze kterých až přecházel zrak, lákala k neustálému okukování a zakupování dalších a dalších tombolových lístku... :). Myslím, že bez ceny neodešel nikdo... Opravdu ještě jednou velké díky všem! Michaela Čechová Vážený pane JUDr. Pavle Vašíčku, děkujeme za příspěvek do Zpravodaje, který jste vhodil do schránky ve vestibulu úřadu. Není bohužel zcela čitelný. Abychom jej mohli zveřejnit, kontaktujte prosím redaktorku Zpravodaje Petru Frýdkovou - tel , ZMĚNA PŘI VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!!! B ě h e m roku 2014 došlo ke změnám v legislativě při získávání inf o r m a c í o občanech pro potřeby obecní samosprávy. Žádáme proto občany, žijící v Moravské Nové Vsi, kteří chtějí slavnostně uvítat své nově narozené děti do života v obřadní síni Úřadu městyse Moravská Nová Ves, aby se nahlásili na podatelně úřadu. 8 V roce 2014 jsme se rozloučili Marie Králová 91 let, č.p. 559 Terezie Uherková 84 let, č.p. 471 Marie Gabrielová 88 let, č.p. 14 Mario Pintera 65 let, č.p. 590 Ing. Josef Šedivý 81 let, č.p. 492 Marta Glosová 74 let, č.p. 110 Anna Košutová 87 let, č.p. 102 Štefana Hluchá 79 let, č.p. 590 Václav Němeček 74 let, č.p. 504 Zdeněk Vala 70 let, č.p. 52 Alois Zeman 92 let, č.p. 561 Miloslav Petrjanoš91 let, č.p. 268 Jan Petrjanoš78 let, č.p. 409 Eva Hlávková 70 let, č.p. 590 MiloslacMikůš67 let, č.p. 387 Helena Salajková 81 let, č.p. 608 Josef Uherek 83 let, č.p. 471 Milena Gulášová 80 let, č.p. 263 Květoslava Sobková 64 let, č.p. 903 Milan Košut 67 let, č.p. 170 Ing. František Maděřič 74 let, č.p. 300 Anna Zugárková 84 let, č.p. 227 Pavel Staněk58 let, č.p. 911 Milada Blinkalová91 let, č.p. 488 Pavel Blažej 62 let, č.p. 857 Jaroslava Krutáková 69 let, č.p. 590 Marie Zugarová 83 let, č.p. 517 Božena Liptáková 69 let, č.p Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace žádá občany, aby použitý kuchyňský a motorový olej odevzdávali na sběrném dvoře.!!! Upozorňujeme na zákaz likvidace olejů přes veřejnou kanalizaci!!! Příspěvková organizace Služby Moravská Nová Ves opět zahájila výkup suti s možností uložení na volné prostranství.

9 INFORMACE Policie městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky čp. 107, Moravská Nová Ves SLUŽBA STRÁŽNÍKA VZHLEDEM K TOMU, ŽE NENÍ V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU, VOLEJTE V PŘÍPADĚ JEHO NEPŘÍTOMNOSTI NA OBVODNÍ ODDĚLENÍ PČR BŘECLAV, KDE JE NEPŘETRŽITÝ REŽIM 24 HODIN DENNĚ 158, nebo Mobil: SKYPE: strážník Policie městyse MNV ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí: hodin strážník Mgr. Štefan Vašek KAMEROVÝ SYSTÉM (MDKS) v Moravské Nové Vsi Od 1. ledna 2003 umožnila legislativa obecním (městským) policiím pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z veřejně přístupných míst. K tomu se využívají stálé automatické technické prostředky kamerové systémy. Právě ony patří k nejúčinnějším aspektům prevence kriminality. Zásluhou rozsáhlého pokrytí kamerami se daří získávat detailní přehled o aktuální situaci v konkrétní lokalitě. Dohled nad bezpečností obyvatel i jejich majetku a nad dodržováním veřejného pořádku tak může být maximálně efektivní. Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Kamerový systém je schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit jejich objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, aut apod. Kamery se zaměřují především na pouliční trestnou činnost (krádeže, přepadeni) výtržnictví, fyzické napadání osob, a na odhalování negativních jevů, ochranu městského majetku, ochranu provozoven, ochranu soukromého majetku ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádeže věcí z vozidel projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů nedovolené parkování, stání vozidel apod. 9

10 10

11 Informace z obecní knihovny P o m a l u se blíží jaro, dny se prodlužují a sluníčko stále častěji ohřívá vzduch svými paprsky. Ale i tak je pořád příjemné posedět s dobrou knihou. Tu vám určitě mohu nabídnout v naší obecní knihovně. Během března se v ní objeví první letošní novinky a už druhá letošní várka knih z výměnného fondu. Ale ne jenom o čtenářích je naše knihovna. Během ledna a února proběhly besedy o knihách a knihovně pro děti z prvního a druhého ročníku ZŠ. Prvňáčky jsem uvítala mezi čtenáře, všichni dostali vlastní průkazku a záložku se svým jménem a záleží jenom na nich, jestli budou do knihovny chodit pravidelně. Každého ráda uvidím. V úterý proběhlo další dopoledne v knihovně. Děti měly jarní prázdniny a tak opět mohly přijít do knihovny něco si vyrobit. Zaměřili jsme se na velikonoční a jarní výzdobu. Vyráběli jsme klec s ptáčky, košíček plný vajíček, kačenku ve vejci, malovali jsme sluníčka a jarní tématiku tvořily děti i z modelovací hmoty. Přišlo asi 17 dětí v doprovodu maminek i babiček. Myslím si, že nám deštivé dopoledne rychle uběhlo a všich- Zima v mateřské škole ni jsme se něco nového naučili a hlavně se pobavili. Chtěla bych také upozornit všechny čtenáře, že od 1. 4 do se bude v úterý půjčovat od 17:00 do 20:00 a pátek zůstává stejný od 15:00 do 18:00 hodin. Všechny další informace o knihovně se můžete dozvědět na webových stránkách: mnves.knihovna.cz, kde můžete mimo jiné využívat ON-LINE katalog, který vám umožní zjistit, které knihy máme v knihovně, které jsou půjčené, nebo si vybranou knihu můžete zarezervovat. Ještě bych chtěla upozornit na nový knihovny: Takže pokud mi chcete psát nebo se na něco zeptat, budu se těšit na Vaši korespondenci. Jenom do předmětu, prosím, pište: čtenář, abych Váš dotaz ve spoustě reklamní pošty našla. Popřípadě mi můžete telefonovat na mobil: Xenie Bezchlebová Zima už byla ve své půlce a děti v mateřské škole netrpělivě čekaly na pořádnou sněhovou nadílku. Abychom dětem čekání zpříjemnili, využili jsme dětských her, písniček a tvoření se zimní tematikou. A jednoho dne se děti dočkaly! Sněhu napadlo tak akorát, abychom mohli v naší školce uspořádat Mistrovství v zimních sportech. A o které sporty se jednalo? Kluky nejvíce nadchl hokej a jízda na bobech. Děvčata si užívala krasobruslení, vyzkoušela si piruety i skoky. Rychlost a obratnost si děti prověřily při slalomu mezi tyčkami. Při hodu sněhovou koulí na cíl si zase vyzkoušely, kdo umí mířit a jak daleko dohodí. Všechny děti byly ve všech disciplínách úspěšné, a tak paní učitelky mohly rozdat samé zlaté medaile. Týden se s týdnem sešel, sníh roztál a byl tu fašank. Už několik dní dopředu děti vyráběly šavle, učily se fašankové říkadla a písničky a také zvládly nacvičit šavlový tanec. Společně s rodiči plánovali, v jaké fašankové masce se letos představí. Všechny přípravy vyvrcholily fašankovým průvodem. První zastávka byla u paní kuchařek mateřské školy. Poté průvod pokračoval za doprovodu hudby k obecnímu úřadu a základní škole. Podle starodávného zvyku děti zazpívaly, zatančily a zarecitovalyfašanková říkadla a pan starosta i paní ředitelka ZŠ obdarovali celý průvod slaninou a klobásami. Škoda jenom, že fašankového veselí se nemohlo z důvodu nemoci zúčastnit více dětí. p.uč. Ivanka Konečková 11

12 Dne se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 39 dětí, z toho 17 děvčat a 22 chlapců. Budoucí prvňáčkové předvedli své znalosti v těchto oblastech: poznávání barev, počítání do deseti, pravolevá orientace, určování geometrických tvarů, ale také znalost pohádek nebo kresba postaviček. Za své vědomosti předškoláčkové získali drobné dárky i sladkou odměnu. Chlapce a děvčata přišly povzbudit také paní učitelky z MŠ. Zápis dětí Úspěch v okresním kole olympiády V pátek 13. února 2015 uspořádala Základní škola v Moravské Nové Vsi Listování s Lukášem Hejlíkem. V rámci spolupráce mezi školami se akce zúčastnili žáci z Týnce, Hrušek, Rodinný klub Brouček z Mor. Nové Vsi a děti ze zdejší mateřské školy. Spolu se svým hereckým kolegou Alanem Novotným představil dětem zábavnou formou tři knihy: MŠ, 1. roč., Brouček Kvak a Žbluňk Arnold Lobel roč. Dobrodružství strýčka Ludvíka JannecLevi roč. Můj příběh: 9.58 Usain Bolt Možná právě toto Jako každý rok i letos pořádala naše škola spolu s deváťáky TRADIČ- NÍ ŠKOLNÍ PLES, který se uskutečnil 7. února Základní škola Moravská Nová Ves Ve středu se na gymnáziu ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo v matematické olympiádě 5. tříd. Výborné umístění dosáhla naše žákyně MONIKA MÍČKOVÁ, která se ztrátou jednoho bodu skončila na krásném 2. místě. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme! Kulturní dopoledne ve škole představení motivovalo některé žáky k tomu, aby si knihy přečetli sami od začátku do konce. Co je to Listování a kdo je Lukáš Hejlík? Listování je divadelní představení Tradiční ples Přestože se ples konal až v únoru, začali jsme o něm mluvit už koncem září. My, jako letošní deváťáci, jsme nechtěli tradiční vážnou hudbu od Zápis připravila paní učitelka Mgr. Ivana Šestáková. s knihou v ruce - scénické čtení, které poutavou formou předkládá divákům nový zážitek z četby. Autorem je Lukáš Hejlík, který za dobu trvání (od r. 2003) představil posluchačům kolem 75 knih. Listování si klade za cíl posluchače knihou oslovit a zejména probudit v nich zájem o čtení. Lukáš Hejlík, herec, režisér a manažer celého projektu, známý z televizních seriálů Ošklivka Katka, Ordinace v růžové zahradě, se představí posluchačům v Moravské Nové Vsi s knihou Holčička a cigareta / BenoitDuteurtre /. Mgr. Jana Komosná Antonína Dvořáka, na kterou se tancovalo už několik let. Chtěli jsme něco nového, lepšího a modernějšího. S nácvikem se s námi trápila naše tříd- 12

13 ní paní učitelka. Také jsme museli vymyslet téma výzdoby, což bylo dost těžké. Návrhů bylo hodně a nemohli jsme se rozhodnout. Nakonec zvítězila ZIMA. S tvorbou dekorací pod vedením paní zástupkyně nám pomohly i jiné třídy. Pátek před plesem byl pro nás velmi pracovně náročný na Sokolovně jsme chystali stoly a židle, zdobili jsme sál a připravovali jsme bohatou tombolu. Nastal ten den, na který jsme čekali. Holky se krášlily už od rána, klukům to tolik času nezabralo, ale večer to stejně všem moc slušelo a všichni vypadali báječně! Po sedmé hodině se začali scházet první hosté a během půl hodiny bylo už úplně plno. Ve 20:00 paní ředitelka zahájila ples krátkým projevem. Poté jsme přišli na řadu my s naší moderní polonézou. Většině z nás se trémou třásly ruce, ale na celkovém dojmu to nebylo určitě poznat, protože jsme si několikrát zasloužili potlesk! Po předtančení následovalo rodičovské sólo a volná zábava. V průběhu večera vystoupily mažoretky a zumba. Před půlnocí se losovala šťastná vstupenka. Doufáme, že se všichni dobře bavili a ples se jim líbil :-) Holky z 9.tř. Letošní lyžování na Červenohorském sedle Letos se naše škola vydala na lyžařský výcvikový kurz do Jeseníků na chatu na Červenohorském sedle. V neděli 1.3. jsme natěšeně čekali před školou na odjezd po příjezdu na chatu nás čekalo pravé horské počasí-vítr, mráz a sněžení s deštěm. Od pondělního poledne však vyšlo sluníčko, do rána nasněžilo a víc jsme si už nemohli přát, perfektní podmínky na lyžování prašan a sluníčko všichni jsme se zdokonalili i ti, kteří stáli poprvé na lyžích nebo snowboardu sjeli ve čtvrtek slalom a byli odměněni na závěrečném karnevalu sladkými medailemi. Vůbec se nám v pátek nechtělo jet domů tady nás přivítalo přímo rozkvétající jaro...:-) Mgr. Soňa Petrjanošová Vyúčtování projektu Zastřešení prostranství před Úřadem městyse Moravská Nová Ves PŘÍJMY Grantový příspěvek MND, a.s. Účelová investiční dotace z rozpočtu JMK Investiční příspěvek městyse Příjmy celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 13

14 VÝDAJE Faktura dodavatele číslo ze dne Faktura dodavatele číslo ze dne Vráceno do rozpočtu městyse Výdaje celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Slovácký krůžek Moravská Nová Ves připravil a za finančního přispění společnosti MND, a.s., Jihomoravského kraje a městyse Moravská Nová Ves úspěšně realizoval projekt Zastřešení prostranství před Úřadem městyse Moravská Nová Ves. Realizace projektu nyní umožňuje stavět konstrukci zastřešení podle projektové dokumentace, která bere v úvahu stavební a konstrukční normy a limity. Výsledkem je stabilní konstrukce odpovídající veškerým požadavkům dnešní doby, která minimalizuje riziko související se zastřešením prostranství pod hodovů májů při pořádání tradičních Svatojakubských hodů v Moravské Nové Vsi a umožňuje Slováckému krůžku další a dlouhodobé pořádání nejvýznamnější kulturní akce v obci bez obav o bezpečnost návštěvníků. Z informací uvedených v tabulce příjmů a výdajů vyplývá, že celkový příspěvek městyse na realizaci projektu činil ,- Kč. Zbývajících ,- Kč bylo vlastní aktivitou Slováckého krůžku ušetřeno a vráceno zpět na účet městyse. Poslední povinností vyplývající ze smluvních vztahů bylo zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu. Tento materiál byl Slováckým krůžkem zpracován a k předložen všem výše uvedeným partnerům, tedy společnosti MND, a.s., Jihomoravskému kraji a úřadu městyse. Dovolte mi, abych jménem Slováckého krůžku poděkoval všem, kteří se na dlouhotrvající realizaci projektu podíleli a podporovali ji. Děkujeme! Radek Vaněk Z ČINNOSTI VINAŘSKÉHO SPOLKU MORAVSKÁ NOVÁ VES V úterý 3. března 2015 se konala výroční členská schůze Vinařského spolku Moravská Nová Ves, kde byla zhodnocena činnost spolku v roce 2014 a schválen plán akcí na rok V minulém roce spolek připravil a úspěšně zorganizoval tradiční akce na podporu prodeje vína v podobě Jarních-, Letních- a Podzimních otevřených sklepů. Do těchto setkání vinařů a milovníků vína se postupně nebo opakovaně zapojilo asi 30 vinařů, kteří ve svých vinných sklepech přivítali přes 450 návštěvníků v dubnu, více než 550 návštěvníků v červenci a rekordních 700 spokojených návštěvníků v listopadu. Vinařský spolek se dále podílel na dvou významných kulturních akcích pořádaných městysem Moravská Nová Ves. Přehlídka neoveských vín doplnila jinak velmi kulturně bohatý program Dne lidových řemesel v tradičním prvomájovém termínu, Ochutnávka vín Cabernet Moravia se stala již nedílnou a velmi úspěšnou součástí slavnostního Vinobraní, které se tentokrát konalo v sobotu 13. záři Obě tyto akce, na které členové spolku i ostatní vinaři v obci věnují své vzorky vín, se staly významným místem pro vzájemná setkání vinařů nebo ochutnávku vín určenou pro širokou veřejnost. Z připravovaných vzdělávacích akcí se v loňském roce podařilo uskutečnit pouze jednu - dne se uskutečnila přednáška na téma Ochrana vinic proti chorobám a škůdcům. Přednášku vedl Jaroslav Nešpor ml. a s doplněním pana Lubomíra Glose nás seznámil s problematikou postřiků v balení pro profesionální použití, doporučil první jarní postřiky (vlnovníci, hálčivci, kadeřavka, osenice, píďalka ), postřik před květem a upozornil na důležitost správné volby přípravků a míchání postřiků (systémové x kontaktní, množství vody). Nepříznivé počasí, špatný vývoj sklizně hroznů a tím způsobené časové zaneprázdnění přednášejících způsobilo zrušení plánovaných podzimních přednášek. Dobrou zprávou však je, že jejich příprava se přesunula do letošního roku, a tak se členové spolku mohou těšit na 3-dílný cyklus přednášek pokrývající technologie výroby a školení bílých a červených vín nebo chutě a vady vín. Každý díl cyklu, který je plánován na září-listopad 2015, bude doplněn o řízenou degustaci přinesených vín. Hlavní novinkou v činnosti Vinařského spolku však bude hned první letošní akce. Po 15-ti letech se do Moravské Nové Vsi vrací tradiční výstava vína, která se uskuteční v neděli 5. dubna 2015 od 13:00 hodin v sále sokolovny. Bodování vzorků vín se bude na stejném místě konat v pátek 27. března 2015 od 18:00 hodin. Chtěl bych tímto pozvat všechny vinaře z naší obce k účasti na výstavě, požádat je o věnování vzorků vín na výstavu a poprosit je o účast na bodování jednotlivých vzorků vín. Co nejsrdečněji zvu k návštěvě místní výstavy vín také všechny spoluobčany a návštěvníky! Vždyť výstavy vín patří k tradičním prvkům kultury naší oblasti a úspěšně se každoročně konají ve většině okolních obcí. Věříme, že s podporou široké veřejnosti budeme úspěšní i my a vrátíme tak tradici výstav vín zpět do Moravské Nové Vsi. Radek Vaněk 14

15 PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ VINAŘSKÉHO SPOLKU , 18:00 DEGUSTACE/BODOVÁNÍ Sokolovna Moravská Nová Ves , 13:00 VÝSTAVA VÍNA Sokolovna Moravská Nová Ves , 10:00 PŘEHLÍDKA NEOVESKÝCH VÍN Tradiční akce v rámci Dne lidových řemesel , 10:00 LETNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY 2015 sklepní uličky Výmol - Zátiší, Moravská Nová Ves , 10:00 JARNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY 2015 sklepní uličky Výmol - Zátiší, Moravská Nová Ves Fotbalový klub Moravská Nová Ves Úspěšný maškarní ples III. maškarní ples, který pořádal fotbalový klub čtvrtou lednovou sobotu v místní sokolovně, lze ohodnotit jen kladně, a to jak z pohledu organizátorů, tak z ohlasů návštěvníků. Krásných masek každým rokem přibývá, proto děláme vše pro to, aby byl tento večer opravdu dokonalý. Novinkou bylo hodnocení nejlepší masky večera nezávislou porotou, což byli návštěvníci plesu, kteří přišli v civilu bez masky. Tak byl výsledek opravdu objektivní, i když jsme jim nezáviděli těžkou roli, vybrat z tak velkého množství krásných kostýmů. Fantazie a kreativita zúčastněných nás opět překvapila, určitě nejeden večer strávili vymýšlením a nacvičováním scének, tvorbou a šitím kostýmů vlastně o to jde, setkávat se s přáteli, zapojit fantazii, pobavit se :-) a to se myslím povedlo. Už teď jsme zvědaví, zda příští rok někdo překoná famózní vystoupení parašutistů, celovečerní zamaskování prasátek či dokonalé ztvárnění vinných hroznů. Originálních masek bylo opravdu mnoho, všechny si zasloužily pochvalu a potlesk! Výdělek z maškarního plesu je použit na činnost dětských oddílů FK Moravská Nová Ves. Na fotky z plesu se můžete podívat na webu: 15

16 90. VÝROČÍ FOTBALOVÉHO KLUBU MORAVSKÁ NOVÁ VES V sobotu 20. června 2015 pořádá fotbalový klub společenskou akci k 90. výročí svého založení, na kterou Vás srdečně zve. Kromě jiného budete moci shlédnout fotbalová utkání, dát si něco dobrého na zub nebo si zatancovat u živé kapely. Pro děti bude připraven skákací hrad. PROSÍME VŠECHNY PAMĚTNÍ- KY A PŘÍZNIVCE FOTBALOVÉHO KLUBU MORAVSKÁ NOVÁ VES O ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFIÍ A RŮZ- NÝCH PŘÍSPĚVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE HISTORIE KLUBU. V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte Lukáši Frýdkovi na cz nebo na telefon Předem děkujeme za ochotu. FK Moravská Nová Ves SDH Moravská Nová Ves Hasiči Radí: Pozor na nebezpečí při pálení odpadu Brzké jaro přináší zvýšené riziko vzniku požáru Jaro již klepe na dveře a jako obvykle - i když zhruba o měsíc dříve než v loňském roce - roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Teplé počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů. Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požárů trávy,odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole- např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor zejména starší spoluobčané. Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše Kč. Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné 16 předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. O tom, jak je důležité pálení hasičům předem oznamovat, svědčí fakt, že jednotky požární ochrany jen v loňském roce vyjely ve více než 800 případech k údajnému požáru, načež se ukázalo, že šlo o nenahlášené pálení. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Při nesplnění této zákonné povinnosti může být právnické osobě a podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše Kč. Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují. V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla: * Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje * Velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor * Klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních porostů, zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. * Místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu) * Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte * Při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky * Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena * Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny * Při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí - např. silném větru - pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste * Po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí * Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rost-

17 Přivítáme nové správné kamarády od 3 do 18 let, které nebaví válení u televize a počítače. Chceš se naučit práci s hadicemi, vázat uzly, základy první pomoci, jak správně uhasit oheň a zažít spoustu zábavy? Přijď se za námi nezávazně podívat na trénink, který máme každé úterý od 17 do 19 hodin v klubovně u zahrádkářů. SDH Moravská Nová Ves Kontakt: linné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí. Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky. Zdroj: Karneval pro děti Druhou únorovou neděli připravil Rodinný klub Brouček ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a základní školou, karneval pro děti. A tak na pár hodin místní sokolovna ožila dětským smíchem, veselými maskami a výbornou náladou. Venku padal sníh a řádila fujavice, ale to nikoho neodradilo a tak se velký sál zaplnil a děti si své odpoledne náležitě užily. Všem to v maskách a kostýmech moc slušelo. Děti si zatančily na své oblíbené písničky, kdo chtěl, mohl se zavlnit s lektorkou Maruškou Kurkovou v rytmu zumby. Hasiči připravili pro naše děti soutěže, kdy si mohly namalovat obrázek, zahrát kuželky či nanečisto zkusit práci s hadicí. Maminky z RK Brou- 17

18 li, všem sponzorům za jejich finanční i věcnou pomoc, všem babičkám, které ochotně pomáhaly s průběhem odpoledne, paní učitelce Komosné, paní učitelce Šestákové, skautkám, dobrovolným hasičům, základní škole, službám městyse, zejména panu Antalovi, který nám vyšel maximálně vstříc. Jsme moc rádi, že se akce vydařila a budeme se těšit opět za rok. Adéla Sládková Ocenění celoživotního díla novoveského rodáka Milan Hrdlička ček obstaraly skvělé občerstvení a tak si mlsouni mohli pochutnat na muffinech a cupcakes s polevou. Připravena byla i bohatá tombola s opravdu pěknými cenami. Velmi vyhledávanou atrakcí bylo také malování na obličej, které se výborně dařilo paní učitelce Šestákové. Velkým překvapením odpoledne byla ohňová show, kterou venku na bílém sněhu předvedla skupina scénického šermu Silvering. Rádi bychom poděkovali všem maminkám a tatínkům z RK Brouček, kteří program, tombolu i občerstvení připravi- 18 Co pro Vás ještě chystáme: ve hod v obřadní síni Městyse - Listování s Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou (scénické čtení) v hod v místní sokolovně Loutkové divadlo pro děti Sindibádova dobrodružství Velikonoce tradičně i netradičně tvoření, zvyky, obyčeje Novoveský rodák Milan Hrdlička se narodil před osmdesáty lety. A jako každý venkovský kluk v té době hrál fotbal, plaval, bruslil, lyžoval, lozil po stromech. Z kusu prkna uměl vyřezat tenisovou raketu, udělat budku nebo krmítko pro ptáčky, uplést pomlázku. Jako kluka ho velmi ovlivnil skaut, do nějž vstoupil jako vlče hned po osvobození v roce Zůstal jeho členem až do roku 1950, kdy byl skaut oficiálně zakázán. Dodnes, po sedmdesáti letech, opatruje kotlík, v němž u táboráků vařili, ešus, skautský řemen s karabinami a skautskou lilii, symbol všech skautů co celém světě. Skautský průkaz vypovídá o tom, že byl členem 3. oddílu. Bezstarostné dětství mu skončilo v roce 1941, kdy začal chodit do tehdejší obecné školy. Již ve 4. třídě mu vyšel článek v dětském časopise Mladý hlas. Postupně pak psal do dalších dětských časopisů (Vpřed) a již jako gymnazista a vysokoškolák do Mladé fronty. Maturoval v roce 1954 na břeclavském gymnáziu. Po maturitě odešel na vysokoškolská studia do Prahy. To ještě ani sám netušil, že tam zůstane natrvalo, tedy dnes již více jak 60 let. Po ukončení vysokoškolských studií začal učit na katedře jazyků strojní fakulty ČVUT, pak na Univerzitě 17. listopadu a od roku 1974 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Externě také přednášel na Filozofické fakultě Západočeské univerzity a více jak 10 let na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Příležitostně přednášel nebo byl na stážích v řadě evropských univerzit. Za více jak 50 let působení na vysokých školách vychovat řadu špičkových odborníků. Publikoval v našich i zahraničních časopisech a sbornících, napsal desítky recenzí o odborných publikacích. Byl členem České asociace rusistů, Obce překladatelů a členem Jazykovědného sdružení České republiky. V sedmdesátých letech spolupracoval s Československou televizí v jazykovém kurzu a celou řadu let v titulkování zahraničních filmů. Za celoživotní dílo, především v oblasti translatologie, byl v roce 2007 zařazen do encyklopedie WhoisWho? Jde o encyklopedii osobností z oblasti ekonomiky, politiky, vědy, kultury a umění. Tato encyklopedie je vydávána v několika zemích střední Evropy. Zařazení do této publikace je pro každého jednotlivce, ale i pro příslušnou zemi, velkou ctí a vyznamenáním. Milan Hrdlička byl také oceněn, spolu se svými spolupracovníky z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, za translatologickýprojekt Den s překladem. Evropskou jazykovou cenu LA- BEL, kterou uděluje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a současně české ministerstvo školství převzal Milan Hrdlička 9. října 2009

19 ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství v Praze. Milana Hrdličku charakterizuje pracovitost a skromnost. Do rodného kraje se rád vrací. O této jeho lásce svědčí i jeho kniha o Moravské Nové Vsi, která vyšla v roce Je to hold a úcta k novoveským rodákům, úcta k jejich šikovnosti a pracovitosti. Jubilant považuje posezení a kamarády ve Výmole nebo v Zátiší za velký svátek. Říká, že si jenom musí dávat pozor na to, aby tam netahal pražštinu, kluci prý by mu nedali ani pohárek a když, tak ne toho dobrého novoveského, ale pro pražáky. Přeji našemu spolužákovi nejen za sebe, ale i za celou naši břeclavskou maturitní partu především hodně zdraví. A ještě hodně společných maturitních srazů! JUDr. Alena Šípová, Praha Ludvík Sečkař Před 56 léty položil život podlužácký synek Ludvík Sečkař po boku italských partyzánů v severoitalské Veroně. Narodil se v rodině Jana a Marie Sečkařových v Moravské Nové Vsi 11. října Své mládí prožil v této rázovité podlužácké obci, vychodil zde měšťanskou školu a i do učení Padl na prahu svobody nastoupil u místního krejčovského mistra Pavla Polacha. To už pomalu dospívá ve statného jinocha, kterému nechybí smysl pro humor a kamarádský duch. Nad Evropou se prohání mračna fašismu. Zrada západních spojenců a mnichovský diktát posunují hranice Německa za nádraží v Hruškách. Němci jsou na dosah ruky. Na jaře 1939 uskuteční Hitler plán Zelený (Fallgrun) a za ranního šera 15. března 1939 vstupují německá vojska 17. vídeňského sboru do našich vesnic. Den na to je vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. V létě 1939 bylo zřízeno tzv. vládní vojsko. Situace se pro mladé v Protektorátě nevyvíjí příznivě. Hitlerovo tažení Evropou potřebuje stále více zbraní. Zavádí proto v okupovaných zemích nucené práce. Celé ročníky jsou posílány do německých zbrojovek, mezi mini i ročník Ludvík Sečkař netouží po práci v Německu a volí raději vstup do vládního vojska. Je odveden 24. července a 10. září rukuje do Čáslavi. Prodělává kurz železniční strážní služby 19 Milan Hrdlička a stráží u roty Křivoklát, a do března 1942, kdy je přemístěn k 10. Praporu do Bzence a na podzim je přidělen do krejčovské dílny. Došlo tak k naplnění jeho charakteristiky je velmi slabým jezdcem, ale dobrým krejčím. Plány vládních vojáků, jak se svými zbraněmi pomohou při osvobozování našich zemí od fašistů jsou zmařeny příkazem K. H. Franka a 8. května 1944, kdy vydává příkaz k odsunu 11 praporů vládního vojska do severní Itálie. Ve dnech Května se přesouvají na nákladních vlacích přes Mnichov a Brennerský průsmyk do Itálie. 10. prapor pod vedením plukovníka Moskorze byl ve dnech umístěn v Aostě. Již v prvních dnech měl prapor první přeběhlíky, a když velitel praporu s několika důstojníky navštívil klášter sv. Bernarda na území Švýcarska, aby zjistil možnost přechodu, byl prapor urychleně přesunut na střežení tratě Verona Bologna v polovině června Trať byla častým bombardováním poškozena tak, že provoz za ní byl přerušen. Příslušníci 10. praporu zahájili na celém úseku spolupráci s italským partyzánským hnutím, předávali spojeneckým vojskům hlášení o stavu cest a přesunů, o rozmístění němců a fašistů a podíleli a podíleli se na sabotážích v prostoru apeninských tunelů. Ludvík Sečkař spolu s kamarády už řadu týdnů vytvářel příznivé podmínky pro akce italského hnutí odpo-

20 ru. Byl velmi odvážný a zdravě riskoval říká o něm jeden ze spolupracovníků, desátník Alois Vošalík. V době od 25. srpna je vzat L. Sečkař z kmenového počtu pro nedovolené vzdálení se od praporu, ale po dvaceti dnech se 15. září vrací Sečkař k útvaru ze zavlečení od banditů po splnění bojového úkolu. 14. září se prapor přesunul do Mirandoly a 30. září do San Dona di Piave. 4. října jsou vládní vojáci německým velením odzbrojeni a přesouvají se na levý břeh Pádu, aby s krumpáčem a lopatou budovali opevnění proti spojeneckým vojskům. 10. října zběhlo 6 příslušníků 10. praporu a italští partyzáni je převedli do hor k veliteli anglických partyzánů mjr. Nichinzovi. Desátník Pospíšil se vrátil s dopisem pro velitele 10. praporu, ten se ale přesunul s vojáky do Savonarola a tak našel jen des. Ludvíka Sečkaře, který se za přesunu praporu při leteckém náletu nevrátil do vlaku, spolu s ním des. Holešínský a cestou do hor přibrali svob. Koníčka. Bojovali v řadách OZP Itálie v blízkosti obce Tramonti di Sopra v oblasti Carnia. V období velkých čistek okolo 6. prosince 1944 zahájili němci spolu s Gruzíny a italskými fašisty vyčišťovací akci v horách. V nastalých bojích byli partyzáni roztrženi na několik skupin. Po bojích u Frasaneit byla skupina des. Sečkaře, des. Veselého, des. Pospíšila, čet. Novotného a voj. Bohuslávka obklíčena přesilou fašistů a 12. Prosince zajata a uvězněna Udine. Byli vyslýcháni a mučeni. Německý polní soud v Rovigu odsoudil zajaté k trestu smrti. Na vykonání rozsudku čekali ve věznici ve Veroně. V noci na 25. duben vypuklo v okupované Itálii povstání. Svoboda vstoupila do Verony v ranních hodinách 25.4., kdy v 8.30 zazněli údery na zvon, znamení, že spojenecká vojska stupují do města, partyzáni během dne obsadili celé město, ale i přesto stačili Němci v časných hodinách vyhodit mosty, zničit skladiště munice a v 5.00 vyvedli odsouzené z věznice, část jich postříleli mezi nimi i des. L. Sečkaře, voj. J. Bohuslávka a voj. Reisingera, des. Novotného odvezli do Německa, des. Veselý a voj. Kabelák jsou nezvěstní. Ostatní vězně odtáhli Němci sebou. Podle svědectví českého tlumočníka N. Vavary byly popravy provedeny na přímý rozkaz K. H. Franka. Koncem května byly soustředěny prapory vládního vojska sev. Verony, byla z nich vytvořena Čs. samostatná brigáda, jejím velitelem byl plk. Moskorz. Víčka pro Jakuba a Danielku V prostorách Veronské věznice bylo exhumováno 116 obětí fašistické zvůle. Všichni byli s vojenskými poctami pohřbeni na ústředním Veronském hřbitově. Pohřbu se zúčastnila i Čs. samostatná brigáda, aby vzdala čest jejích příslušníkům Sečkařovi, Bohuslávkovi a Reisigrovi. Jeho pevný charakter potvrdily kruté výslechy. Při mučení neprozradil nikoho z nás, kteří jsme s hnutím odporu aktivně spolupracovali říká o Ludvíku Sečkářovi Alois Vošalík. Ludvík Sečkař byl opravdový hrdina, jasně to dokázal v týlu německé armády v sev. Itálii a svým dílem přispěl k jejich kapitulaci. Zaplatil za svou nebojácnost krutou daň ztrátu života na prahu svobody. Za svůj vlastenecký postoj byl in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 v roce 1946 a v roce 1949 mu byl udělen Odznak československého partyzána. Svatopluk Rutar Jakub a Danielka jsou dvojčata, která se narodila velmi předčasně. Danielka od narození nevidí a je postižena těžkou dětskou mozkovou obrnou. I když nemluví, umí krásně a roztomile projevit radost ze všeho, co jí potěší. Jakub je postižen lehkou dětskou mozkovou obrnou a je autista. Chodí do první třídy speciální základní školy Herbenova v Břeclavi. Sběrem víček PET lahví (limonády, mléko...) chceme získat finanční prostředky na rehabilitační pomůcky a pobyty pro Danielku a na zajištění osobního asistenta pro Jakuba, který by byl vhodný pro jeho výuku ve škole. Předem všem upřímně děkujeme za pomoc se sběrem těchto víček pro naše dvojčata. Víčka se mohou odevzdávat na sběrném dvoře v Moravské Nové 20

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.7.2017 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápise ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 12. 3. 2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného v hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi

Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného v hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi 1 Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 7.4.2014 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi Přítomni: Glos Jaroslav Gréeová Eva Košut Marek, Mgr. Kučera Jaroslav

Více

Zápis. z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 8.4.2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis. z 65. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.6.2013 v 19 00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 65. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.6.2013 v 19 00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 65. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.6.2013 v 19 00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Zbyněk Parma Pavel Šrámek Hosté

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis z 42. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 25.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 42. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 25.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 42. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 25.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Jaroslav

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne 10.2.2016 S00RP00O98TI Rada města projednala: R/30/16/3 zápis ze své 29. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/30/16/2 schválila

Více

Zápis. z 66. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 66. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 66. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 16.schůze rady města konané dne 8.února 2012 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 16/12/382 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 15. schůze rady města

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis. ze 73. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.11.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 73. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.11.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 73. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.11.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera odešel v 21 30 hodin Eva

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Program 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 12. 11. 2012 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Jaroslav Kučera Hosté Radek

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1828/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 117. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

Zápis z 9. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.2.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 9. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.2.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 9. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.2.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis z 30. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 30. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 30. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 29.12.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Pavel Šrámek Hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi.

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. 1 Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Fila Jiří, Mgr. Gréeová Eva Glos Jaroslav

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC ZÁPIS ZE 7. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC KONANÉ DNE 12.01.2015 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Ing. Bronislav Kocman Omluveni: Bejdák Karel,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více