ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, Praha 9 - Vysočany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany"

Transkript

1 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, Praha 9 - Vysočany S P /2013/OVÚR/Sk P /2014/OVÚR/Sk ing. Vaněk DATUM: Ukl. zn.: P-1120/6/Vysočany Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal KCD 1, s.r.o., IČO , Kolbenova č.p. 609/38, Praha-Vysočany, CODECO, a.s., IČO , Kolbenova č.p. 609/38, Praha-Vysočany, Zátiší Nad Rokytkou s.r.o., IČO , Na Sychrově č.p. 975/8, Praha-Michle, které zastupuje LOXIA a.s., ing. Tomáš Amort, IČO , Perucká č.p. 2274/26, Praha- Vinohrady (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Zátiší nad Rokytkou, Praha 9 Praha - Vysočany (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1120/6 (ostatní plocha), parc. č. 1120/7 (ostatní plocha), parc. č. 1120/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1143/2 (ostatní plocha), č. parc. 1148/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1150/1 (ostatní plocha), parc. č. 1151/2 (ostatní plocha), parc. č. 1151/3 (ostatní plocha), parc. č. 1153/1 (ostatní plocha), parc. č. 1153/2 (ostatní plocha), parc. č. 1153/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1153/4 (ostatní plocha), parc. č. 1153/5 (ostatní plocha), parc. č. 1153/6 (ostatní plocha), parc. č. 1153/7 (vodní plocha), parc. č. 1153/8 (ostatní plocha), parc. č. 1153/9 (ostatní plocha), parc. č. 1153/10 (ostatní plocha), parc. č. 1155/3 (ostatní plocha), parc. č. 1157/1 (ostatní plocha), parc. č. 1157/2 (ostatní plocha), parc. č. 1157/9 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1157/10 (ostatní plocha), parc. č. 1157/11 (ostatní plocha), parc. č. 1157/12 (ostatní plocha), parc. č. 1157/13 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1157/14 (ostatní plocha), parc. č. 1157/15 (ostatní plocha), parc. č. 1157/16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1157/17 (ostatní plocha), parc. č. 1157/18 (ostatní plocha), parc. č. 1157/19 (ostatní plocha), parc. č. 1157/20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1157/21 (ostatní plocha), parc. č. 1157/22 (ostatní plocha), parc. č. 1157/23 (ostatní plocha), parc. č. 1157/24 (ostatní plocha), parc. č. 1157/25 (ostatní plocha), parc. č. 1157/26 (ostatní plocha), parc. č. 1157/27 (ostatní plocha), parc. č. 1157/28 (ostatní plocha), parc. č. 1157/29 (ostatní plocha), parc. č. 1157/30 (ostatní plocha), parc. č. 1157/31 (ostatní plocha), parc. č. 1157/32 (ostatní plocha), parc. č. 1157/33 (ostatní plocha), parc. č. 1159/4 (ostatní plocha), parc. č. 1159/5 (ostatní plocha), parc. č. 1159/25 (ostatní plocha), parc. č. 1161/1 (ostatní plocha), parc. č. 1977/1 (ostatní plocha), parc. č. 1977/2 (ostatní plocha), parc. č. 1977/3 (ostatní plocha), parc. č. 1977/4 (ostatní plocha), parc. č. 1977/5 (ostatní plocha), parc. č. 1977/6 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (vodní plocha) v katastrálním území Vysočany.

2 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 2 Druh a účel umisťované stavby: - Předmětem umístění stavby je projekt rezidenčního komplexu obsahující 7 bytových domů označených jako A, B, C, D, E, F, G navrhovaných v lokalitě severně od vodního toku Rokytky, jihozápadně od obchodního domu Möbelix a severozápadním rohem přiléhající k ul. Na Černé strouze v Praze 9 Vysočanech. Rezidenční komplex bude mít mimo bytových jednotek 240 parkovacích stání v podzemních hromadných garážích a dále 36 parkovacích míst na terénu pro návštěvníky. Objekty A až D budou mít 2 podzemní a 5 nadzemních podlaží z toho 1 poslední bude ustoupené, objekty E až G budou mít 1 podzemní a 7 nadzemních podlaží z toho 2 poslední budou ustoupená. Dopravní napojení bude řešeno na stávající bezejmennou komunikaci jdoucí západně od obchodního domu Möbelix, která je vyústěna na ul. Kolbenovu. Pěší napojení je navrhováno jednak novým chodníkem podél bezejmenné ulice při východní straně bytového komplexu k ul. Kolbenově a druhé pěší napojení je do ul. Na Černé Strouze. V rámci projektu je navrženo dále oplocení areálu, komunikace areálové, parkově upravené plochy, opěrné stěny, nová trafostanice, objekt ostrahy, plocha pro nádoby na tříděný odpad nové sítě technického vybavení a přeložky sítí v kolizi s umístěním navrhovaných objektů. Seznam stavebních objektů: - bytové domy A a B, C a D se dvěma podzemními podlažími a pěti nadzemními z toho bude jedno ustoupené podlaží, objekty E, F+G s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními podlažími z toho dvěma ustoupenými podlažími s hromadnými garážemi, přístřešky nad vjezdy do garáží, včetně technického zázemí, - objekt ostrahy, - plocha pro tříděný odpad včetně oplocení, - přeložka horkovodu Pražské teplárenské a.s. v severní části vedená nyní v místě nově navrhovaných domů včetně výměny stávajícího napojení objektu na poz. parc. č. 1147/10 k.ú. Vysočany, - přeložka jednotné kanalizační stoky 700/1250 umístěné v severní části stavby v místě navržených domů F, G přeložená kanalizace bude mít dimenzi DN 800, - přeložka dešťové kanalizace a náhradní retence za zrušenou dešťovou usazovací jímku o objemu min. 230 m 3, - vodovodní řad DN 150, - přípojky vodovodu k jednotlivým objektům včetně vodoměrných sestav; - areálové stoky dešťové kanalizace KT 300 vč. revizních šachet, retenčního potrubí BT 2000 pro projekt Zátiší nad Rokytou o objemu min 285 m 3, - přípojky dešťové kanalizace DN 200 k objektům vč. revizních šachet, - přípojky splaškové kanalizace kamenina KT 200, - odvodňovací žlaby, uliční vpusti vč. napojení dešťovou kanalizaci, - areálový rozvod Pražské teplárenské, a.s., - přípojky horkovodu do jednotlivých objektů, - podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny: trafostanice 22/0,4kV na stávající kabel VN v Kolbenově ulici, umožňující napojení mezi RS 1830 a TS 214, - areálové rozvody elektro NN k objektům, včetně propojení na stávající síť v ulici Kolbenova, - napojení na veřejnou sdělovací síť O2 Czech Republic a.s., - chráničky elektronických komunikací včetně rezervních, - komunikace (vozovky a chodníky, schodiště) a parkovací stání včetně zpevněných ploch; chodník kolem bezejmenné komunikace, - vymezení chodníku a komunikace v ul. Na Černé strouze, - čisté terénní a parkové úpravy včetně drobného vybavení parteru mobiliářem; - opěrné stěny. Tyto objekty se umisťují jako stavba trvalá. - Zařízení staveniště - staveništní buňky, parkování, skladové plochy, oplocení na pozemcích bytových domů II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, a dále bude přílohou koordinační situace v měřítku 1:400.

3 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str Umístění staveb bytových domů bude na těchto pozemcích: č. parc. 1159/5, 1157/1, 1157/24, 1157/21, 1157/22, 1157/19, 1157/20, 1157/27, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/29, 1157/2, 1157/16, 1157/17, 1157/33, 1157/28, 1157/18, 1157/15, 1157/14, 1157/10, 1157/12, 1157/13, 1151/2, 1159/25, 1120/6, 1120/7, 1120/8, 1153/7, 1153/6, 1153/2, 1157/25, 1153/1, 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/8, 1153/9, 1157/23, 1157/26, 1157/9, 1157/11 vše v katastrálním území Vysočany. Nadzemní části všech sedmi objektů jsou v situacích označeny jako A, B, C, D, E, F a mají půdorys nepravidelného pravoúhlého mnohoúhelníku. Bytové domy A, B, C, D budou mít největší půdorysné rozměry 29,6 m x 20,2 m. Relativní výšku t.j. úroveň 1. nadzemního podlaží budou mít objekty A,B +0,000 m = 212,5 m n. m.(bpv.), objekty C,D +0,000 m = 211,5 m n. m.(bpv.). Maximální relativní výška atiky objektů A, B, C, D bude na úrovni 5. nadzemního podlaží + 17 m. Odstupové vzdálenosti mezi objekty A,B, C, D ve směru od východu k západu budou minimálně 19,2 m; 19,85 m a 17,5 m. Severně ve vzdálenosti min. 21,0 m bude umístěn objekt E. Bytový dům E bude mít největší půdorysné rozměry 30,1 m x 20,2 m. Relativní výšku t.j. úroveň 1 nadzemního podlaží budou mít +0,000 m = 211,1 m n. m.(bpv.) Maximální relativní výška atiky objektu E bude na úrovni 7. nadzemního podlaží +23,0 m. Bytové domy F a G budou mít největší půdorysné rozměry 29,1 m x 20,2 m. Relativní výšku t.j. úroveň 1 nadzemního podlaží budou mít + 0,000 m = 211,1 m n. m.(bpv.) Maximální relativní výška atiky objektů F a G bude na úrovni 7. nadzemního podlaží +23,0 m. Vzájemný odstup mezi objekty F a G bude min. 29,1 m. 3. Umístění staveb doprovodné technické infrastruktury: Vodovod Bytový soubor bude napojen novými vodovodními přípojkami DN 80 na nový vodovodní řad DN 150, který bude napojen na stávající vodovodní řad DN 200 umístěný v bezejmenné ulici na poz. p.č. 1159/25 východně od navrhované stavby bytových domů. Potrubí nového vodovodního řadu bude vedeno v komunikaci po pozemcích č. parc.1159/25, 1151/2, 1157/13, 1157/10, 1157/15, 1157/2, 1157/30,1157/26, 1157/19, 1157/20, 1157/21 a budou na něm osazeny dva podzemní a jeden nadzemní hydrant. Délka řadu bude cca 178 m. Kanalizace splašková V rámci výstavby nových objektů bude provedena přeložka stávající kanalizační stoky 700/1250 v severní části řešeného území. Přeložka P1 bude vedena při východní hranici řešeného území a bude napojena do stávající vejčité stoky 600/1100 vedené při jižní hranici řešeného území. Délka přeložky bude cca 109,5 m. Přeložka bude umístěna na pozemcích parc.č. 1159/25, 1157/1 v k.ú. Vysočany. Za stávajícím spadištěm, severně od navrhované přeložky, bude stávající kanalizace přepojena do nově navržené kanalizace DN 800. Každý objekt bude napojen samostatnou přípojkou splaškové kanalizace. Splaškové kanalizační přípojky objektů A až D budou napojeny na stávající vejčitou stoku DN 600/1100, která je vedena při jižní straně řešeného území. Přípojky objektů E až G budou napojeny na stávající stoku DN 700/1250. Přípojky budou vedeny v dimenzi DN 200. Kanalizace dešťová Pro likvidaci dešťových odpadních vod z areálu Zátiší nad Rokytou budou umístěny v rámci areálu dešťové stoky KT 300 označené D1, D2, D3. Stoka D1 bude páteřní a bude na ní umístěna šachta s vírovým ventilem, který omezí odtok z území na 29 l/s. Před šachtou bude osazeno retenční potrubí DN Dešťová kanalizační stoka D1 KT 300 délka cca75,2m Retenční část BT 2000 délka cca 105,1 m, Dešťová kanalizační stoka D2 KT 300 délka cca 49,70m Dešťová kanalizační stoka D3 KT 300 délka cca 35,85m

4 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 4 Tyto řady budou umístěny na pozemcích č. parc. 1159/25, 1151/2, 1157/13, 1157/10, 1157/15, 1157/16, 1157/ 17, 1157/2, 1157/30,1157/27, 1157/19, 1157/20, 1157/21 v k.ú. Vysočany. Pro odvodnění jednotlivých objektů A až G budou umístěny dle situačního výkresu v měřítku 1:400 samostatné přípojky dešťové kanalizace DN 200, které budou napojeny na nově budované dešťové kanalizační stoky. Zrušení a náhrada dešťové usazovací nádrže (DUN) a napojovacího potrubí V rámci záměru budou umístěny: - nová retence jako náhrada za rušenou dešťovou usazovací nádrž. Retence bude mít kapacitu cca 230 m3 a celkovou délku potrubí DN 2000 cca 73 m, - nová dešťová stoka DN 800 délky cca 127 m vč. výustního objektu se zaústěním do Rokytky. Stoka bude umístěna východně od rezidenčního komplexu Zátiší nad Rokytou na pozemcích parc.č. 1159/25, 1157/1, 1155/3, 2114, 2115 v k.ú. Vysočany. Do této stoky budou přes novou retenci zaústěny dešťové vody od stávajících objektů napojených severně a východně od nové stoky. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody Bytové domy budou mít jako zdroj tepla pro ohřev TUV a vytápění výměníkové stanice napojené na rozvod Pražské teplárenské a.s., který bude nově vybudován v navržených komunikacích na pozemcích č. parc. 1150/1, 1157/11, 1157/12, 1157/10, 1157/14, 1157/2, 1157/16, 1157/30, 1157/27, 1157/19, 1157/20, 1157/21, 1157/26 v k.ú. Vysočany. Stávající potrubí spol. Pražské teplárenské, nacházející se v místě pod navrhovanými objekty F a G bude přeloženo do komunikace severně od řešeného území včetně výměny stávající přípojky k objektu na poz. parc.č. 1147/10. Domy A, B budou mít jednu společnou výměníkovou stanici. Domy C, D budou mít jednu společnou výměníkovou stanici. Dům E bude mít samostatnou výměníkovou stanici. Domy F a G budou mít jednu společnou výměníkovou stanici. Přeložka horkovodu bude umístěna na pozemcích č. parc. 1157/25, 1153/1, 1153/3, 1153/4, 1157/10, 1153/10, 1157/9, 1150/1 v k.ú. Vysočany. Rozvody VN Nová obytná lokalita bude napojena z nové distribuční trafostanice 22/0,4kV ( dále DTS ), která bude umístěna v areálu řešeného území - viz. koordinační situace /označena trafo /. Nová DTS bude zasmyčkována novým kabelem VN mezi RS 1830 a TS 214. Spojkoviště na stávající kabel VN bude navrženo v Kolbenově ulici. (viz. koordinační situace). Vedení VN bude umístěno na pozemcích p.č. 1161/1, 1148/1, 1159/4, 1159/25, 1151/2, 1157/13 v k.ú. Vysočany. Rozvody NN Z nové DTS budou zasmyčkovány nové kabely NN do přípojkových skříní jednotlivých nových bytových domů lokality. Nová síť NN bude propojena se stávající distribuční sítí NN v území.v ulici Kolbenova. Rozvody NN budou umístěny dle situačního výkresu 1:500. Napojení na veřejnou síť elektronických komunikací Nové kabely, včetně dvou HDPE trubek, budou napojeny na rozhraní ul. Kolbenova a bezejmenné ulice. Dále budou pokračovat na pozemku bezejmenné komunikace a na pozemcích bytového areálu dle situačního výkresu 1:500. Vedení bude umístěno na pozemcích parc. č. 1161/1, 1148/1, 1159/4 vše v k.ú. Vysočany a na pozemcích bytového areálu - viz situace stavby 1 : 500. Kabely, včetně trubek, budou zakončeny na fasádě objektu ostrahy. Pro napojení bytových domů budou zřízeny rozvodny slaboproudu, kde budou kabely elektronických komunikací ukončeny. Veřejné venkovní osvětlení V rámci stavby bude umístěno veřejné venkovní osvětlení podél nového chodníku při bezejmenné komunikaci na pozemcích parc. č. 1161/1, 1148/1, dále povede pozemkem bezejmenné komunikace č. parc. 1159/4 vše v k.ú. Vysočany, na pozemcích bytového areálu - viz situace stavby 1 : 500. Pro

5 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 5 osvětlení bude vybudován nový zapínací bod veřejného osvětlení. Umístění tohoto zapínacího bodu bude vedle nové distribuční trafostanice. Nové osvětlení v ulici Na Černé strouze bude umístěno při východní straně ulice na pozemcích parc.č. 1977/1,1977/3,1977/4, 1977/2, 1977/6, 1143/2, k.ú. Vysočany, délky cca 200 m. Tato část veřejného venkovního osvětlení bude napojena na stávající areálový rozvod areálu DCD Daňkova City Development a.s. Vnitroareálové komunikace Budou řešeny jako neprůjezdná oblast. Navržená minimální šířka komunikací (dvoupruhové obousměrné vozovky) mezi parkovacími stáními bude 6,0 m, parkovací místa budou navržena v rozměrech min. 2,5 x 5,0 m nebo min. 2,75 x5m (krajní stání). Stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude navrženo v minimálních rozměrech 3,5 x 5,0 m s překrytím. Napojení pro pěší od ulice Kolbenova bude řešeno chodníkem podél bezejmenné komunikace. Chodník bude umístěn na pozemcích č.parc. 1150/1, 1159/4, 1148/1, k.ú. Vysočany. Druhé pěší napojení bude ulicí Na Černé Strouze po pozemcích č. parc. 1977/1, 1977/3, 1977/4, 1977/2, 1977/6, k.ú. Vysočany. Šířky chodníků budou v rozmezí 2,0 až 2,5 m. Pro příjezd techniky k šachtám navrhované kanalizace / nové řady/ bude ve východní části umístěna komunikace ze zatravňovacích tvárnic. V oblasti budou provedeny úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Doprava v klidu Bude řešena parkováním osobních vozidel rezidentů v hromadných garážích umístěných v podzemních podlažích bytových domů. Celkem bude 240 parkovacích stání a dále 36 parkovacích míst na terénu pro návštěvníky. Parkovací stání budou splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podlahy podzemních garáží musí být odolné proti působení ropných látek. Garáže nebudou odvodněny do kanalizace. Likvidace odpadu Nádoby na komunální odpad budou umístěny v samostatných místnostech v podzemních podlažích bytových domů. Venkovní nádoby na tříděný odpad budou umístěny u vjezdu do areálu a budou ohraničeny stěnou výšky cca 1,7 m, která bude zabraňovat úletům lehkých odpadů. Oplocení Areál bude oplocen (oplocení max. výšky 2 m) vyjma vjezdu u objektu ostrahy, kde oplocení není navrženo. Uvnitř areálu budou oplocené předzahrádky bytů. Opěrné stěny Pro vyrovnání výškových rozdílů budou v rámci bytového areálu umístěny opěrné stěny. 4. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby při realizaci stavby byly dřeviny v bezprostředním okolí stavby chráněny mechanicky bedněním před poškozením stavební činnosti podle pokynů ČSN DIN Při realizaci stavby budou respektovány příslušné normy pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení při křížení a souběhu inženýrských sítí včetně ochranných pásem, zejména ČSN Budou dodrženy obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra. Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících objektů a inženýrských sítí ve správě JDCM a podzemního zařízení ve správě JDCT. Na stavbě nesmí být použity mechanizmy a zařízení, jejichž činnost by mohla nepříznivě ovlivnit provoz metra a zařízení metru náležející. Na zařízení metra nesmí být připojena zařízení, která s provozem metra nesouvisí bez předchozího projednání s drážním úřadem ODA MHMP. Budou dodrženy podmínky JCDM, JCDT a Svodné komise DP hl. m. Prahy. 7. V průběhu realizace stavby budou všechny povrchové znaky na zařízení Pražské vodohospodářské společnosti na pozemcích řešeného území zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být umožněn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavy. Musí být umožněn přístup ke všem

6 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 6 ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační a vodovodní řady nesmí být vlivem stavby /spadem stavebního materiálu ani následného provozu poškozeny. 8. Okolí stavby bude řešeno sadovými úpravami na podkladě dendrologického průzkumu a projektu sadových úprav. 9. Do dalšího stupně dokumentace bude investorem proveden průzkum a zpracován projekt likvidace starých ekologických zátěží v dotčené lokalitě. 10. Realizace záměru bude věcně a časově koordinována se stavbami: Park Zahrádky investora Městské části Praha 9, XXXLutz a Möbelix investora TBB, s.r.o., zastoupeného firmou AED project, a.s., Kolbenova - AFI City, investora TULIPA CITY s.r.o., Realizace přístřešků investora JCDecaux a dále s projektem nové světelné křižovatky s ulicí Kolbenova, která je projekčně zpracovávána investorem s.r.o. firmou TBB, s.r.o. 11. V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude doložena akustická studie řešící hluk z navrhovaných stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech, dále hluk obslužné dopravy související s provozem objektů. Rovněž investor předloží podrobný způsob ochrany vnitřních chráněných prostor před hlukem ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb. 12. V dokumentaci pro stavební povolení bude předložena projektová dokumentace a detailní řešení výústního objektu dešťové kanalizace do vodního toku Rokytka posouzené odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. 13. Odpadní vody vypouštěné do oddílné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu k odvádění odpadních vod a do jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu budou svým složením splňovat limity dané platným Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha. 14. Případné drtiče kuchyňského odpadu nesmí být instalovány na kanalizačním potrubí odvádějícím odpadní vody přes kanalizační přípojky a přes kanalizační stoku na Ústřední čistírnu odpadních vod Praha. 15. Stavebník provede po vydání kolaudačního souhlasu pro umisťovanou stavbu opatření, jež zajistí zákaz vstupu cizích osob z ul. Na Černé strouze do stávajících průmyslových areálů sousedících s ulicí Na Černé strouze. 16. Přeložka potrubí veřejného horkovodu bude prováděna v době odstávky zařízení ve vlastnictví Pražské teplárenské, a.s. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9 v souladu s ust. 87, odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením č.j.: P /2014/OVUR/Sk ze dne zahájení územního řízení ve věci umístění stavby a současně nařídil veřejné ústní jednání na den , které se konalo v budově Úřadu MČ Praha 9. O průběhu veřejného ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu Účastníci řízení a veřejnost byli v oznámení o zahájení řízení uvědoměni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly současně upozorněny, že mohou uplatnit svá stanoviska ve stejné lhůtě jako účastníci řízení. Jako vlastník sousedních pozemků a staveb na těchto pozemcích firma TBB s.r.o., IČ , se sídlem Nárožní 1390/ Praha 5, zastoupená firmou AED project, a.s. IČ , se sídlem Pod Radnicí 1235/2a, Praha 5, předala na základě nahlížení do spisu ze dne připomínky, které jsou součástí spisu.

7 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 7 Záznam obsahu veřejného ústního jednání: Při veřejném ústním jednání dne společnost FELIX PRAHA, s.r.o. upozornila, že v ulici Na Černé Strouze je zákaz chůze. Je třeba dořešit zajištění zákazu vstupu budoucích obyvatel do sousedních průmyslových areálů. Společnost TBB s.r.o. uplatnila připomínku k připojení obytného souboru na bezejmennou komunikaci. Uvedla, že stavba zhorší stav komunikace, provozně se bude střetávat technika stavby a zákazníci obchodního centra. Dále uvedla, že dosud nebyl koordinován záměr s XXXLutz a PEPSICO CZ v souvislosti s řešením napojení na Kolbenovu ulici. Společnost LOXIA, a.s. zastupující investora v řízení uvedla, že křižovatku v rámci řízení posoudila a pro záměr vyhoví. Společností TBB s.r.o. opět bylo konstatováno, že koordinace neproběhla a nebyly předloženy návrhy projektu k vyjádření. Dále tvrdí, že nejsou splněny podmínky závazného stanoviska MHMP ODA ze dne č.j. MHMP-8/70842/2013/ODA. V současnosti je komunikace zatížena kamionovým provozem. Před rokem byla podána ze strany sousedů žádost o koordinaci bez odpovědi viz připomínky předané na stavební úřad dne Za LOXIA a.s. zastupující investory CODECO a DCD: v rámci dokumentace k návrhu bylo provedeno dopravní posouzení křižovatky ulic Kolbenova x bezejmenná na projektem navrhované přitížení se závěrem, že křižovatka je vyhovující. Byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů. DCD jako vlastník bezejmenné komunikace: Stávající stav s odstavenou těžkou nákladní dopravou není akceptovatelný a bude řešen s provozovatelem sousedního areálu. Ing. Amort (společnost Loxia a.s.) prohlásil, že v rámci projektové dokumentace byla posouzena potřeba světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) se závěrem, že SSZ není potřeba. Posílení kapacity vodovodního řadu není součástí dokumentace pro územní rozhodnutí projektu Zátiší nad Rokytkou. Podmínka PVS, a.s. ke zkapacitnění řadu bude ke kolaudaci respektována. Záznam obsahu ústního jednání: CREVISTON a.s.:trvá na požadavku dopravního propojení ze západní strany projektu Zátiší nad Rokytkou. LOXIA a.s.: Požadavek nemá legislativní oporu, projekt nebude napojen na ulici Na Černé Strouze. Přeložka horkovodu proběhne za letní odstávky, provozu sousedního areálu se nedotkne. Koordinace s areálem XXXLutz proběhla na základě veřejně dostupné projektové dokumentace. XXXLutz: Předepsaná koordinace neproběhla. Žádáme o prověření věrohodnosti dopravních intenzit, které pravděpodobně jsou v rozporu s datem uvedení záměru do provozu a nezohledňují sousední záměry. LOXIA a.s.: Sítě stávající a navrhované vedoucí z areálu TBB a ostatních subjektů východně a severně od záměru zůstávají napojeny na stávající případně nové řady navrhované v rámci projektu Zátiší nad Rokytkou, jež nahrazují funkci rušených sítí, to samé komunikace. Vyjádření TBB s.r.o.: TBB a AFI City zpracovali technické řešení úpravy křižovatky na Kolbenově ulici, která zohledňuje všechny budoucí záměry a stávající návrh pěšího připojení Zahrad nad Rokytkou je v rozporu s novým dopravním řešením křižovatky bezejmenné ulice s ul Kolbenovou. DCD se k návrhu vyjadřovalo, XXXLutz má přerušené územní řízení a pracuje na vyřešení stavu křižovatky. Dále hodlá pokračovat po vyřešení stavu křižovatky ve svém záměru. LOXIA a.s.: Projekt křižovatky není součástí projektu Dokumentace pro územní řízení stavby Zátiší nad Rokytkou. Je řešen samostatným projektem a projednáván v samostatném řízení a společnost DCD jako vlastník dotčeného pozemku bude s navrhovatelem řešit vztahy v rámci majetkoprávního řízení. Protože se jedná o případ, kdy záměr byl posuzován ve zjišťovacím řízení Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9 v souladu s ust. 87, odst. 2 stavebního zákona oznámil opatřením č.j.: P /2014/OVUR/Sk ze dne opakovaně zahájení územního řízení ve věci umístění stavby a současně nařídil veřejné ústní jednání na den Toto oznámení bylo zveřejněno od po dobu 30 dní před ústním jednáním. Účastníci řízení a veřejnost byli opakovaně prostřednictvím veřejné vyhlášky v oznámení o zahájení řízení uvědomeni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly současně upozorněny, že mohou uplatnit svá stanoviska ve stejné lhůtě jako účastníci řízení. V této lhůtě žádný z účastníků řízení nevyužil možnosti do spisu nahlédnout a poslední námitky a připomínky byly uplatněny při veřejném ústním jednání dne Veřejné ústní jednání se konalo v budově Úřadu MČ Praha 9. Žadatel doplnil sdělení Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9 vydané pod č.j. S P /2014/P /2014 ze dne ve věci připojení obytného souboru na komunikaci ul. NN 4684 s tím, že pro posouzení přitížení stávajícího napojení na MK I. třídy Kolbenova je příslušným silničním správním úřadem MHMP ODA. Firma

8 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 8 AED project, a.s., zastupující TBB s.r.o., uvedla, že byl učiněn pokus o přímé navázání jednání s Odborem dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy a.s.. Na ové a telefonické žádosti ODA MHMP nereaguje. AED project, a.s, trvá na bodech uplatněných na jednání dne , další postup ve věci dopravního řešení s Městskou částí Praha 9 nebyl projednán. Dále žadatel předal na veřejném ústním jednání aktualizovaná stanoviska správců technické infrastruktury: 1) GTS ze dne č.j ) Pražská teplárenská a.s. ze dne č.j. DAM/2390/2014 3) PRE a.s. ze dne č.j objekty A-D 4) PRE a.s. ze dne č.j objekty E-G 5) Eltodo ze dne č.j. EC0400/2077/13 + obr. Příloha situace 6) Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. jednotka dopravní cesta tramvaje ze dne č.j. 1320/14. Původní závěry výše uvedených stanovisek se aktualizací nezměnily. O průběhu veřejného ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Předmětem umístění stavby je projekt rezidenčního komplexu obsahující sedm bytových domů označených jako A až G, navrhovaných v lokalitě severně od vodního toku Rokytky, jihozápadně od obchodního domu Möbelix a severozápadním rohem přiléhající k ul. Na Černé strouze v Praze 9 Vysočanech. Základní údaje stavby: plocha staveniště cca m 2 Počet nadzemních podlaží domy A - D ustupující Počet nadzemních podlaží domy E - G ustupující Počet podzemních podlaží domy A D 2 Počet podzemních podlaží domy E - G 1 Počet garážových parkovacích stání pro obyvatele komplexu 240 Počet povrchových parkovacích stání pro návštěvníky a nájemníky 36 Předpokládaný počet bytů cca 217 Předpokládaná kapacita cca 680 osob Potřeba vody m 3 /rok Množství splaškových vod m 3 /rok Množství dešťových vod 7 328,8 m 3 /rok Potřeba tepla topení /TUV kw Celkový požadovaný příkon: Pi / Ps = 1 459/537 kw Potřeba plynu 0 m 3 ZP/rok Počet telefonních linek 150 linek V rámci rezidenčního komplexu se předpokládá s realizací celkem cca 217 jednotek, 240 parkovacích stání v podzemních hromadných garážích a dále 36 parkovacích míst na terénu pro návštěvníky. Objekty A až D budou mít 2 podzemní a ustoupené nadzemní podlaží, objekty E až G budou mít 1 podzemní a 5+2 ustoupená nadzemní podlaží. Napojení pro automobilovou dopravu bude řešeno na stávající bezejmennou komunikaci jdoucí západně od obchodního domu Möbelix, která je vyústěna na ul. Kolbenovu. Pěší napojení je navrhováno jednak novým chodníkem podél bezejmenné ulice při východní straně bytového komplexu k ul. Kolbenově a druhé pěší napojení je do ul. Na Černé Strouze. Objekty budou zásobeny z centrálního zdroje tepla připojením na teplovod spol. Pražská teplárenská, a.s. Dále jsou předmětem územního rozhodnutí areálové komunikace, objekt ostrahy, trafostanice, veřejné osvětlení, parkově upravené plochy, oplocení areálu a předzahrádek, opěrné stěny, nové sítě technického vybavení : vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek v areálu, sítě pro zásobování el. energií, sdělovací kabely a přeložky sítí v kolizi s umístěním navrhovaných bytových objektů. Nově projektová dokumentace řeší i odtok srážkových vod ze jmenovaného rozsáhlého povodí 6,89 ha (podle projektové dokumentace) odtékajících přes velkokapacitní dešťovou nádrž. Funkčnost a retenční kapacita stávající velkokapacitní dešťové nádrže byla posouzena. Byl zpracován posudek autorizovanou osobou, ze kterého vyplývá, že maximální retenční objem uvedené nádrže je cca 221 m 3. Místo ní je navržena náhradní podzemní retenční nádrž o objemu 230 m 3.

9 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 9 Srážkové vody odtékající v současnosti přes velkokapacitní dešťovou nádrž budou tedy odtékat do náhradní podzemní retenční nádrže o objemu 230 m3 a přes již jmenovanou přeložku kanalizace a přes nový výpustný objekt do drobného vodního toku Rokytka v říčním km cca 4,400 Km. Architektonické řešení Architektura navržených objektů byla zvolena jako jednoduchá základní hmota do níž jsou zaříznuty lodžie. Domy A-D mají 1 ustoupené podlaží, domy E-G pak mají 2 ustoupená podlaží. Bližší architektonická představa viz výkresy fasád, respektive vizualizace území. Objekty mají nosnou konstrukci navrženu z nehořlavých materiálů železobetonová konstrukce. Dělící příčky v nadzemních podlažích budou převážně zděné. Střechy objektů jsou řešeny jako ploché s atikou. Fasády jsou zateplené v kombinaci omítky nebo obkladů. Opěrné zdi, které vymezují výškové úrovně terénů budou navrženy z pohledového betonu, lícových cihel nebo gabionů. Areálové komunikace pro pěší a parkovací stání jsou navržena s povrchem z betonové dlažby s využitím možností barevného řešení, komunikace pro automobily je navržena jako asfaltová. Dispoziční řešení Obytný soubor je oplocený vyjma vjezdové komunikace. U vjezdu je objekt ostrahy s 24 hodinovou službou zajišťující ostrahu areálu. Bytové domy jsou řešeny jako 4+1 ustoupené NP a 2 podzemní podlaží / domy A - D/ resp. se ustoupenými NP a 1 podzemním podlažím /domy E G/. Hlavní vstup do domů je řešen přes vstupní halu umístěnou v rámci 1NP, pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je vstup veden bezbariérově rovněž přes hlavní vstup, u některých domů k němu vede bezbariérový chodník. V suterénním podlaží je umístěna výtahová/schodišťová hala, nuceně odvětrávaný podzemní parking, sklepní kóje pro každý byt, úklidová komora, odvětrávaná místnost pro ukládání domovního odpadu, prostor pro umístěné elektrorozvaděče, výměníkové stanice, pohotovostní sklad kočárků a jízdních kol. U objektů A-D jsou v části podzemních podlaží byty. V nadzemních podlažích jsou byty a společné chodby, schodiště. Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení 85 stavebního zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje: - ve smyslu 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona: Žadatele: Zátiší Nad Rokytkou s.r.o., Na Sychrově č.p. 975/8, Praha-Michle CODECO, a.s., Kolbenova č.p. 609/38, Praha-Vysočany KCD 1, s.r.o., Kolbenova č.p. 609/38, Praha-Vysočany, které zastupuje LOXIA a.s., Ing. Tomáš Amort, IČO , Perucká č.p. 2274/26, Praha-Vinohrady, Obec: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, kterého zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 - Nové Město, na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne článek VI. bod ve smyslu 85 odst. 2 stavebního zákona: dle písm. a) vlastníky pozemků dotčených stavbou, nejsou-li to stavebníci:městská část Praha 9 zastoupena odborem správy majetku, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, RAVISO PRAHA s.r.o.,čkd PRAHA DIZ, a.s., DCD - DAŇKOVA CITY DEVELOPMENT, a.s. dle písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Emanuel Neumann., CREVISTON a.s., DELTA-SYCHROV, s.r.o., PEPSICO CZ s.r.o., TBB s.r.o., PREdistribuce, a.s., Oddělení řízení výstavby, Augustin IDC, s. r. o., Galvanovna Omega, s.r.o., TIVO s.r.o., FELIX PRAHA, s.r.o., Pražská teplárenská a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., dle písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis ve smyslu 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze: Městská část Praha 9, zastoupená místostarostou Ing. Markem Doležalem. Zvláštním zákonem, který přiznává dalším osobám postavení účastníka územního řízení, je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož mohou být účastníky územního řízení za podmínek stanovených v 70 tohoto zákona občanská sdružení, která mají v předmětu své činnosti

10 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 10 ochranu přírody a krajiny. Stavební úřad neeviduje oznámení takového občanského sdružení, které by mělo jako předmět ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., tuto lokalitu. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den a opakované veřejné ústní jednání na den , o jejichž výsledcích byly sepsány protokoly, který jsou součástí spisu. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. K řízení byly předloženy následující smlouvy a souhlasy: - prohlášení RAVISO PRAHA s.r.o. ze dne smlouva s PVS o přeložce vodohospodářského majetku ze dne plná moc - smlouva o úpravě vzájemných vztahů Zátiší nad Rokytou s.r.o., PVK, PVS - SPO/53/ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.sob/83/12/013896/2014 ze dne souhlas vlastníka komunikace, na kterou se OS napojuje souhlas spol. DCD DAŇKOVA CITY DEVELOPMENT, a.s. ze dne smlouva o budoucí smlouvě s Pražská teplárenská a.s. Codeco a.s. - smlouva o budoucí smlouvě s Pražská teplárenská a.s. Zátiší nad Rokytou s.r.o. - smlouva o budoucí smlouvě o připojení PRE a.s. Codeco a.s. - smlouva o budoucí smlouvě o připojení PRE a.s. Zátiší nad Rokytou s.r.o. - souhlas ČKD PRAHA DIZ ze dne souhlas DCD DAŇKOVA CITY DEVELOPMENT, a.s. ze dne souhlas DCD DAŇKOVA CITY DEVELOPMENT, a.s. ze dne souhlas KCD 1, s.r.o.ze dne souhlas RAVISO PRAHA s.r.o. ze dne smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Mč. Praha 9 Zátiší nad Rokytou s.r.o. - souhlasné stanovisko Městské části Praha 9 k pozemku č. parc. 1155/3, k.ú. Vysočany ze dne č.j. P /2014 Dále byly doloženy: Dopravně inženýrská studie z května 2013, zpracoval Atelier PROMIKA s.r.o. Studie zastínění z dubna 2013, zpracovala společnost Dalea s.r.o. Studie oslunění z dubna 2013, zpracovala společnost Dalea s.r.o. Studie denního osvětlení z dubna 2013, zpracovala společnost Dalea s.r.o. Hluková studie - květen 2013, zpracovala ing. Barilová Příspěvková rozptylová studie květen 2013, zpracovala spol. Bucek s.r.o. Zaměření větracího objektu a větrací štoly metra Posouzení funkčnosti stávající DUN a systému odvodu dešť. Vod v lokalitě březen 2014, zpracovala spol. Tepros s.r.o. Stanoviska a vyjádření sdělili: Název organizace č. jednací datum vyjádření 1 MHMP odbor ochrany prostředí - S_MHMP /2013/OZP/VI/EIA/ EIA 2a/Pac 2 MHMP odbor ochrany prostředí - S-MHMP /2013/1/OZP/VI Natura P9 Odbor výstavby - Soulad s OVÚR/KK/3508/P / územním plánem 4 MHMP odbor ochrany prostředí - S-MHMP_ /2013/1/OZP/VI MHMP- odbor městské zeleně a S-MHMP/352499/2013/RVP/III/591b/Pe odpadového hospodářství 6a MHMP odbor dopravních agend MHMP /2013/ODA-04/Fr b MHMP odbor dopravních agend MHMP /2013/ODA-O2/No MHMP - Odbor kultury, památkové S-MHMP /2013/Rad péče a cest. ruchu 8 MHMP odbor krizového řízení S-MHMP /2013/BKR MHMP - odbor evidence, správy SVM/VP/732123/13/su

11 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 11 majetku 10 MHMP - obor měst. investora OMI3826/1413/ Odbor životního prostředí a dopravy P /2013 P / S PO MČ P / NIPI - national institute of handicapped 13 Městská hygienická stanice HSHMP 47434/ Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy HSAA / TSK TSK/24681/13/2200/Me Policie KRPA /ČJ DŽ Státní energetická inspekce Ju/ Úřad pro civilní letectví Dopravní podnik a.s. Dopravní cesta 996/ tramvaje Dopravní podnik a.s. Dopravní cesta /2569/ a metro Dopravní podnik a.s. Dopravní cesta /432/13/Lín b metro 21 Dopravní podnik HMP - svodná /29Ku944/ komise 22 Pražská vodohospodářská společnost 1618/13/2/ /13/2/02 22a Pražská vodohospodářská společnost 1378/14/2/ Veolia voda PVK 43131/OTPČ/ a Veolia voda PVK 17751/OTPČ/ a Povodí Vltavy 24695/ b Povodí Vltavy 38112/ Pražská plynárenská distribuce, a.s. 454/Ny/ORDS/ a PRE, a.s b PRE, a.s Eltodo - Citelum, s. r.o. EC0400/2077/ a Telefonica CR a.s / b Telefonica CR a.s Pražská teplárenská, a.s. OÚ/2874/13/DAM a Pražská teplárenská, a.s. DAM/1039/ Drážní úřad MP-OKO0165/13-2Ck DUCR-24086/13/Ck 31 ČIŽP - Česká inspekce životního ČIŽP/41/OOO/ /13/PHO prostředí 32 Lesy hl.m. Praha 400/ MHMP odbor rozvoje a financování MHMP /2013/RFD-Rd/Čd dopravy 34 MČP9 - radní městské části pro P / oblast majetku a bytovou politiku 35 MČP9 - odbor výstavby a územního P /2014/OVÚR/Val rozvoje vodoprávní úřad Dále ověřili polohu svých zařízení razítkem na situačním plánu vlastníci technické infrastruktury Vojenská ubytovací a stavební správa České radiokomunikace Kolektory Praha GTS Novera a.s Sitel, s. r. o

12 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 12 Telia International Carrier Czech Republic Ministerstvo vnitra, správa kabelů Centro Net ČD Telematika Vodafone Dial Telecom ČEPS a.s Net4gas Rio Media Z hlediska územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se pozemky pro stavbu nacházejí v plochách s funkčním využitím:ov všeobecně obytné území s indexem míry využití E, v OB čistě obytném území s indexem míry využití D a E. Projektant prokázal výpočtem soulad s uvedenými indexy míry využití území v plochách OV a OB. Doprovodná infrastruktura zasahuje částečně do ploch s funkčním využitím ZMK zeleně městské a krajinné, kde je možno navrhované stavby sítí technické infrastruktury a účelové komunikace umisťovat v rámci doplňkového funkčního využití. Rovněž koeficient zeleně odpovídá požadavkům územního plánu. Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy. Umístění navržené stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zejména čl. 4 odst. 1, 2, 3, 10, 12, 13, 15, čl. 8 odst. 1, 2, čl. 10 odst. 1, 3, čl. 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 4, 5, 6, 4, Čl. 22 odst. 5,7, Čl. 23 odst. 1, 2, 3, Čl 24 odst. 1, 2, Čl. 26 ost. 1,2,3, Čl. 34 odst. 1. Čl. 4 Umístění staveb 1) Umístění navrhované novostavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru lokality. 2) Domy jsou navrženy tak, že jsou napojitelné na dopravní i technickou infrastrukturu 3) V lokalitě se nenachází žádná stavba s mimořádným kulturně historickým potenciálem ani území s mimořádným přírodním potenciálem. 4) Stavba není umístěna na hranici pozemku neznemožňuje zástavbu sousedních pozemků. 5) Netýká se této stavby 6) Dočasné stavby jsou navrženy pouze pro potřeby zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude zřízeno pouze na nezbytně dlouhou dobu a neomezí užívání stávající zástavby v okolí stavby. 7) 8) Netýká se této stavby 9) Nové inženýrské sítě se v místech, kde je to technicky či prostorově možné umisťují do společných výkopů. 10) Nové energetické a telekomunikační vedení je navrženo k umístění pod zem. 11) Nově umisťované sítě technického vybavení splňují normové hodnoty ČSN ) Vstupní šachty navrhované části veřejných stok jsou navrženy ve zpevněných komunikacích 13) Kanalizační stoky mezi vstupními šachtami na navrhované části stokové sítě jsou vedeny v přímé příp. zaoblené trase. 14) Stromořadí je navrženo. 15) V rámci stavby je navrženo dostatečné množství nových odstavných stání. Odstavné plochy jsou zřízeny na úrovni 1.PP a 2.PP, je zde umístěno 240 stání. Dalších 36 stání je navrženo na povrchu. Počet navržených stání je v souladu s výpočtem dopravy v klidu dle předmětné vyhlášky. V rámci odstavných ploch jsou zřízena stání i pro tělesně postižené občany v podzemí i na terénu. 16) 17) Netýká se této stavby 18) Nově navrhované napojení na dopravní infrastrukturu i nové komunikace jsou osvětleny v rámci rozvodů veřejného venkovního osvětlení. 19) 23) Netýká se této stavby Čl. 7 Stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území 1) Předmětný pozemek je vhodný k realizaci navržené stavby (stavba byla navržena s ohledem na místní podmínky). 2) V rámci stavební činnosti budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí podmínky stavební činnosti v těchto ochranných pásmech budou stanoveny příslušnými správci. 3) Netýká se této stavby.

13 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 13 4) Všechny ponechávané dřeviny na předmětných pozemcích budou chráněny před poškozením, na staveništi se nenachází ornice. Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb 1) Vzájemné odstupy staveb splňují urbanistické, architektonické požadavky včetně potřebných požadavků na ochranu životního prostředí, ochranu památek, požární ochranu, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstup navrhované přístavby od stávajících budov umožňuje údržbu jednotlivých budov a užívání prostoru mezi stavbami. 2) Vzájemné odstupy navrhovaných objektů mezi sebou splňují podmínku, že jsou-li v protilehlých stěnách sousedících staveb pro bydlení okna, musí být vzájemný odstup těchto staveb roven min. výšce vyšší z protilehlých stěn. 3) 7) Netýká se této stavby 8) Vzdálenosti průčelí navrhované stavby, u nichž jsou okna obytných místností, jsou vždy více než 3m od okrajů stávajících i nově navrhované vozovky pozemní komunikace, tam kde tomu tak není není navržena obytná místnost. 9) Tento způsob měření je v rámci projektu respektován. Čl. 9 Připojení staveb na pozemní komunikace 1) Stavba je navržena s dostatečným kapacitním připojením na pozemní komunikace. 2) Komunikace splňují požadavky pro dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. 3) Netýká se této stavby. Čl. 10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 1)-9) Řešení rozptylových ploch od pěších komunikací až po počet parkovacích stání je v souladu s požadavky této vyhlášky. Počet parkovacích stání pro rezidenty, návštěvníky byl stanoven na základě této vyhlášky. Celkový požadovaný počet parkovacích stání pro navrhované bytové domy je 237 stání. Tento požadavek je splněn, v podzemním parkingu se bude nacházet 240 stání. Celkový požadovaný počet parkovacích stání pro návštěvníky je 1 stání na každých započatých 10 bytů tj. 22 stání, tento požadavek je rovněž splněn, na terénu se bude nacházet 36 parkovacích stání. Čl. 11 Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení 1)-3) Navržená stavba je napojena na rozvod veřejného vodovodu vodovodním řadem a něj navazujícími přípojkami k jednotlivým objektům. 4)-5) Stavba je navržena k napojení na stávající jednotnou splaškovou kanalizaci pomocí přípojek k objektům. 7) Dešťové vody z areálu budou odváděny přes redukci a retenční potrubí na pozemku stavby do nově navrženého dešťového řadu se zaústěním do Rokytky. Vzhledem k stavu geologickému podloží není možno na pozemku dešťové vody vsakovat. Část chodníku je vyspádována a odvodněna do zeleně. Čl. 12 Oplocení pozemků 1)-5) Předmětný bytový projekt je oplocen po svém obvodu vyjma vjezdu do areálu jež je veřejný, dále jsou oplocením odděleny předzahrádky bytů. Navržené oplocení respektuje architektonický návrh bytových domů a vazbu na přilehlé okolí.. Čl. 13 Vliv staveb na životní prostředí 1) Architektonické ztvárnění, dispoziční, konstrukční i materiálové řešení je v souladu s významem lokality. 2) Netýká se této stavby. 3) Tento projekt byl připraven s maximálním ohledem na životní prostředí, stavba je kvalitně zateplena (podstatné snížení nároků na tepelný zdroj), využívá solárních panelů pro přípravu TUV. Stavba bude navržena v energetické třídě B (Průkaz energetické náročnosti budovy PENB B).

14 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 14 4)-5) Užíváním bytových domů budou vznikat směsné i tříděné odpady. Pro umisťování odpadu před jeho pravidelným svozem je v rámci stavby navržena v exteriéru na pozemku stavby plocha pro ukládání kontejnerů na tříděný odpad, směsný odpad bude shromažďován v 1podzemním podlaží domů. 6) Opěrné zdi jsou navrženy tak, že u zdí vyšších jak 2m je navrženo vysazení zeleně - ozelenění zdi. Čl. 14 Staveniště a zařízení staveniště 1) Pro staveniště je navržena přístupová cesta po stávající veřejně přístupné komunikaci vedoucí mezi záměrem a objektem obchodního domu Möbelix, ta navazuje na ul. Kolbenova. 2) Pro zařízení staveniště bude před uvedením staveniště do provozu zpracován požární řád. 3) Stavby zařízení staveniště jsou jen stavby dočasné sloužící po dobu výstavby, následně budou odstraněny. 4) Pro zařízení staveniště budou využity přípojky na stávající, vodovod a el. energii. 5) Veškeré stávající inženýrské sítě procházející prostorem staveniště budou před zahájením stavby vytyčeny. 6) Po dobu výstavby budou veškeré chodníky a ostatní veřejné plochy chráněny, v případě zásahu do nich budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu či do stavu dle stavebního povolení. 7) Viz bod (6) Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb Čl. 15 Základní požadavky 1) V návrhu stavby jsou splněné obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb zejména ve vazbě na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Požární bezpečnost Čl. 17 Čl. 21) stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Čl. 22 Všeobecné požadavky 1) Stavba je navržena a bude provedena tak, že nebude ohrožovat životní prostředí i své uživatele nad limity obsažené v rámci zvláštních předpisů. 2) Stavba je navržena jako hydroizolovaná (zemní vlhkost). 3) Úroveň podlahy obytné místnosti v 1.NP je min. 0,15m nad úrovní přilehlého upraveného terénu. 5) Světlá výška místností je navržena tak, aby byla min. 2,6m v obytných místnostech. 6) Netýká se této stavby. 7) V rámci projektu je sociální zázemí navrženo tak, že v rámci jednotek o 2 obytných místnostech je situována koupelna s WC (případně samostatná koupelna a samostatné WC), u jednotek s vyšším počtem obytných místností je WC a koupelna samostatně, případně je v rámci dispozice situována druhá koupelna. 8) Ochrana stavby před radonovým rizikem bude řešena použitím standardních hydroizolačních systémů. Podzemní prostory budou navíc vzduchotechnicky větrány. Veškeré prostupy hydroizolačním souvrstvím budou provedeny plynotěsně. Čl. 23 Vnitřní prostředí 1) Návrh stavby s ohledem na všechny činitele ve vnitřních prostorech je v souladu s normovými hodnotami, byl proveden s ohledem na optimalizaci energetických nároků. 2) Bytový dům je navržen tak, že všechny obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení dle požadavků ČSN 3) Návrh předmětného bytového domu je proveden tak, aby nedošlo ke zhoršení denního osvětlení pod normové limity (v rámci stávajících objektů).

15 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 15 4) Netýká se této stavby. 5) Návrh obytných místností byl proveden tak, aby bylo zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a možnost vytápění (včetně regulace tepla). 6) V pobytových místnostech bytových domů budou dodrženy normové požadavky pro denní osvětlení.). 7) Záchody, prostory pro osobní hygienu, prostory pro vaření, spíže a komory na uskladnění potravin budou účinně odvětrány, stejně tak v rámci záchodů, prostor pro osobní hygienu a pro vaření bude zajištěna odpovídající tepelná pohoda (vytápěním). 8) Byty nebudou větrány do prostorů domovního vybavení nebo domovních komunikací. 9) Netýká se této stavby. Čl. 24 Proslunění 1)-2) Oslunění jednotlivých bytů navrhovaného bytového domu bude odpovídat normovým hodnotám. Rovněž jsou dodrženy požadavky na oslunění a denní osvětlení i ve stavbách navrhovanou stavbou ovlivněných. Čl. 25 Ochrana proti hluku a vibracím (1)-(4) Stavba je navržena tak, aby splňovala normové akustické limity ochrany proti hluku a vibracím, a to na základě Akustické studie zpracované ing. Barilovou v květnu (5) V rámci realizace bude stavba provedena tak, aby potrubí a jiná vedení v rámci bytového domu nepřenášela hluk do akusticky chráněných místností. Čl. 26 Bezpečnost při provádění a užívání staveb 1) Stavba je navržena tak, aby při jejím provozu byla minimalizována možnost uklouznutí, pádu, nárazu, popálení apod., předpokládá se však dodržování provozního řádu uživateli bytového domu. 2) Hlavní domovní komunikace v budovách umožňuje přepravu předmětů rozměrů mm 3) Netýká se této stavby. 4) Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při provádění budou zajištěny splněním příslušným zákonů, vyhlášek, norem. 5) Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Čl. 27 Zvláštní požadavky 1) Stavba je navržena tak, aby ji bylo možné obecně užívat osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Konkrétní opatření jsou popsána v kapitole C.5. této zprávy. Jednotlivé bytové jednotky je v případě zájmu o úpravu pro osobu využívající kolečkové křeslo možné upravit v rámci případných dispozičních změn. Navrhované řešení respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 2) Stavba umožňuje zřízení improvizovaného úkrytu. Čl. 28 Energetická hospodárnost 1)-3) Stavba je navržena tak, aby spotřeba energií na její osvětlení, vytápění a větrání byla co nejnižší. Stavba bude navržena v energetické třídě B (Průkaz energetické náročnosti budovy PENB B). Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metodiky výpočtu energetické náročnosti budov, včetně splnění celkové energetické spotřeby stavby bude předložena v dalším stupni projekčních prací v samostatné části Průkaz energetické náročnosti budov). Stavba splňuje požadavky na tepelně technické, energetické a světelně technické vlastnosti budov. Navržený objekt splňuje další relevantní požadavky Obecně technických požadavků na výstavbu v hlavním městě Praze, zejména pak na stavební konstrukce a technická zařízení staveb. Čl. 34 Požadavky na schodiště a šikmé rampy budou dodrženy

16 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 16 Odůvodnění námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti (Text námitek byl ve výroku upraven tak, aby byl zachován jejich věcný obsah.) Ve stanovené lhůtě uplatnila dne a a dne společnost TBB s.r.o., IČ , se sídlem Nárožní 1390/ Praha 5, zastoupená firmou AED project, a.s. IČ , se sídlem Pod Radnicí 1235/2a, Praha 5, jako účastník řízení tyto námitky: Námitka k připojení obytného souboru na bezejmennou komunikaci, že stavba zhorší stav komunikace, provozně se bude střetávat technika stavby a zákazníci obchodního centra. Stavební úřad námitku vypořádal takto: Dopravně inženýrské opatření pro stavbu je předmětem dokumentace pro stavební povolení, technický stav stávající komunikace není předmětem územního řízení projektu Zátiší nad Rokytkou. Tuto problematiku budou řešit všechny záměry samostatně s vlastníkem komunikace. Navrhovatel je povinen při užívání stavby respektovat požadavky ustanovení čl. 26 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, který řeší bezpečnost při provádění a užívání staveb. Námitka: dosud nebyl koordinován záměr s XXXLutz a PEPSICO CZ v souvislosti s řešením napojení na Kolbenovu ulici, koordinace neproběhla a nebyly předloženy návrhy projektu k vyjádření. Stavební úřad námitku vypořádal takto: Požadavek věcné a časové koordinace realizace jednotlivých staveb byl zapracován do podmínky č. 10 tohoto rozhodnutí. Stavebník zároveň provedl předběžnou koordinaci dle veřejně dostupné dokumentace (dokumentace stavby XXXLutz a Möbelix Kolbenova, Praha 9, dle příl. č.4 k posouzení podle zákona č.100/2001 Sb.). Stávající a navrhované sítě vedoucí od sousedních pozemků a nyní napojené do stávající páteřní infrastruktury budou nadále funkční i po přeložení dešťového potrubí včetně náhradní retence a přeložení splaškové kanalizace. Navrhovaný chodník podél bezejmenné účelové komunikace NN4684 nebude v případě realizace staveb XXXLutz a Möbelix Kolbenova, Praha 9 a nové světelné křižovatky s ulicí Kolbenova (stavby investora TBB s.r.o.) realizován až k ul. Kolbenova a bude ukončen u pozemku 1150/3 v k.ú. Vysočany tak, aby jednotlivé stavby nebyly v kolizi. Projekt Zátiší nad Rokytkou nezasahuje do pozemků ve vlastnictví společnosti TBB s.r.o. Námitka: nejsou splněny podmínky závazného stanoviska MHMP ODA ze dne č.j. MHMP- 8/70842/2013/ODA. Stavební úřad námitku vypořádal takto: Navrhovaná areálová komunikace (navržená jako účelová) je napojena na bezejmennou účelovou komunikaci NN4684. Souhlas vlastníka komunikace spol. DCD DAŇKOVA CITY DEVELOPMENT byl žadatelem doložen a je součástí spisu. Rozhodnutí o připojení se vydává dle ustanovení 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pouze v případě připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, nebo v případě připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci. V případě připojení účelové komunikace k další účelové komunikaci či v případě připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci se rozhodnutí o připojení nevydává. Námitka: Dopravní řešení napojení na Kolbenovu ulici není řešeno v návaznosti na okolní záměry (úprava křižovatky a zřízení SSZ) a tím není řešena ani doprava během výstavby záměru a při užívání záměru (po jeho kolaudaci) Stavební úřad námitku vypořádal takto: Navýšení dopravy provozem navrhovaného obytného souboru nemá zásadní vliv na zatížení křižovatky. Byla doložena dopravní studie, posouzení nutnosti zřízení světelné křižovatky, obě zpracované a autorizované autorizovanou osobou, se závěrem, že stávající křižovatka je kapacitně vyhovující a není nutné zřízení SSZ. Dále byla doložena kladná stanoviska odboru dopravy MHMP a MČ Praha 9. Řešení dopravy během výstavby není předmětem územního řízení. Námitka: Přeložka horkovodu nesmí ovlivnit stávající provozy na pozemcích TBB (Mobelix, OKAY elektro) Stavební úřad námitku vypořádal takto: Požadavek realizovat přeložku horkovodu v termínu odstávky zařízení Pražské teplárenské a.s. byl zapracován do podmínky č. 16 tohoto rozhodnutí.

17 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 17 Námitka: Není řešen požadavek PVS/PVK na posílení kapacity vodovodního řadu pro napojení nových odběratelů Stavební úřad námitku vypořádal takto: Posílení kapacity vodovodního řadu není předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí projektu Zátiší nad Rokytkou. Podmínka společnosti PVS se týká vydání kolaudačního souhlasu stavby. Tento požadavek užívání stavby bude zapracován až do podmínek stavebního povolení, v němž se dle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona stanovují podmínky pro provedení stavby a pokud je to třeba, i pro její užívání. Námitka: TBB a AFICITY zpracovali technické řešení úpravy křižovatky na Kolbenově ulici, která zohledňuje všechny budoucí záměry a stávající návrh pěšího připojení projektu Zátiší nad Rokytkou je v rozporu s novým dopravním řešením křižovatky bezejmenné ulice s ul Kolbenovou. Stavební úřad námitku vypořádal takto: Požadavek na časovou a věcnou koordinaci realizace jednotlivých staveb je uveden v podmínce č.10 tohoto rozhodnutí. Navrhovaný chodník podél bezejmenné účelové komunikace NN4684 nebude v případě realizace staveb XXXLutz a Möbelix Kolbenova, Praha 9 a nové světelné křižovatky s ulicí Kolbenova (stavby investora TBB s.r.o.) realizován až k ul. Kolbenova a bude ukončen u pozemku 1150/3 v k.ú. Vysočany tak, aby jednotlivé stavby nebyly v kolizi. Ve stanovené lhůtě uplatnila dne společnost FELIX PRAHA, s.r.o., Kolbenova č.p. 907/40a, Praha 9, jako účastník řízení tuto námitku: Námitka: v ulici Na Černé Strouze je zákaz chůze, je třeba dořešit zajištění zákazu vstupu budoucích obyvatel do sousedních průmyslových areálů. Stavební úřad námitku vypořádal takto: Požadavek týkající se opatření, jež musí být provedena po vydání kolaudačního souhlasu pro umisťovanou stavbu a bude tak zajištěn zákaz vstupu cizích osob do sousedních průmyslových areálů byl zapracován do podmínky č.15 tohoto rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě uplatnila dne společnost CREVISTON a.s., Kolbenova č.p. 923/34a, Vysočany, Praha 9, jako účastník řízení tuto námitku: Námitka: účastník řízení trvá na požadavku dopravního propojení ze západní strany projektu Zátiší nad Rokytkou. Stavební úřad námitku vypořádal takto: Stavební úřad konstatuje, že není oprávněn měnit návrh žadatele. Posuzuje podaný návrh z hledisek uvedených ve stavebním zákoně a nemůže požadovat řešení, která přesahují zákonný rámec rozhodování stavebního úřadu. Ve stanovené lhůtě uplatnila dne společnost XXXLutz, s.r.o., Kolbenova č.p. 923/34a, Vysočany, Praha 9, jako veřejnost tyto připomínky: Připomínka: předepsaná koordinace neproběhla. Stavební úřad připomínku, která je totožná s výše uvedenou námitkou společnosti TBB, s.r.o., vypořádal takto: Požadavek věcné a časové koordinace realizace jednotlivých staveb byl zapracován do podmínky č. 10 tohoto rozhodnutí. Stavebník zároveň provedl předběžnou koordinaci dle veřejně dostupné dokumentace (dokumentace stavby XXXLutz a Möbelix Kolbenova, Praha 9, dle příl. Č.4 k posouzení podle zákona č.100/2001 Sb.). Stávající a navrhované sítě vedoucí od sousedních pozemků a nyní napojené do stávající páteřní infrastruktury budou nadále funkční i po přeložení dešťového potrubí včetně náhradní retence a přeložení splaškové kanalizace. Navrhovaný chodník podél bezejmenné účelové komunikace NN4684 nebude v případě realizace staveb XXXLutz a Möbelix Kolbenova, Praha 9 a nové světelné křižovatky s ulicí Kolbenova (stavby investora TBB s.r.o.) realizován až k ul. Kolbenova a bude ukončen u pozemku 1150/3 v k.ú. Vysočany tak, aby jednotlivé stavby nebyly v kolizi. Připomínka: Žádáme o prověření věrohodnosti dopravních intenzit, které pravděpodobně jsou v rozporu s datem uvedení záměru do provozu a nezohledňují sousední záměry. Stavební úřad připomínku, která je totožná s výše uvedenou námitkou společnosti TBB, s.r.o., vypořádal takto: Byla doložena dopravní studie a posouzení nutnosti zřízení světelné křižovatky, oba dokumenty zpracované autorizovanou osobou.

18 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 18 Závěr: V souladu s ust. 90 stavebního zákona stavební úřad záměr žadatele posoudil a na základě výše uvedeného dospěl závěru, že je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, které zahrnul do podmínek rozhodnutí. Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb. vymezil stavební úřad území dotčené vlivy stavby jako území, které obsahuje pozemky přímo dotčené územním rozhodnutím a dále sousední pozemky, jejichž vlastníci byli posouzeni jako účastníci řízení, kteří mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeni. Hluk ani jiné emise vzniklé z provozu stavby nepřesáhnou ani po umístění stavby přípustné limity. Stavební úřad při tomto vymezení území neposuzoval vliv provádění stavby (bude předmětem stavebního řízení a podmínky pro provádění stavby budou stanoveny ve stavebním povolení), ale vliv provozu stavby v době jejího užívání. Z dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a dokladů a podkladů žádosti a ze skutečností jemu známých z úřední činnosti dospěl k závěru, že vlivy stavby nepřekročí hranice vymezené jako území dotčené vlivy stavby. Upozornění pro žadatele: Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. Realizace výše popsané stavby je možná při dodržení následujících opatření : Zrušení stavby stávajících vodních děl je třeba projednat ve vodoprávním řízení jako zrušení vodních děl (nebo částí). Je nutno, aby vlastník vodního díla požádal vodoprávní úřad o povolení ke zrušení vodního díla ve smyslu 15 vodního zákona. Nové stavby vodních děl navržené v rámci stavby,,zátiší nad Rokytkou, Praha 9 Poděbradská je třeba projednat a povolit ve vodoprávním řízení jako stavby vodních děl podle ust. 15 odst. 1 vodního zákona. Povolení k provedení nebo změně vodního díla (oddílná kanalizační stoka k odvádění srážkových vod, retenční nádrž a výpustný objekt do drobného vodního toku), které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle 8 vodního zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně stavby vodního díla ( 9 odst. 5 vodního zákona). Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle 81 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

19 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 19 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle 82 správního řádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Václav Vaněk vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje Příloha: (pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí) ověřená dokumentace stavby (2 situační výkresy) Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem Kč byl zaplacen. Doručuje se veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

20 Č.j. P /2014/OVÚR/Sk str. 20 Obdrží: Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) LOXIA a.s., IDDS: kxdezqp sídlo: Perucká č.p. 2274/26, Praha 2-Vinohrady zastoupení pro: Zátiší Nad Rokytkou s.r.o., Na Sychrově č.p. 975/8, Praha-Michle zastoupení pro: CODECO, a.s., Kolbenova č.p. 609/38, Praha-Vysočany zastoupení pro: KCD 1, s.r.o., Kolbenova č.p. 609/38, Praha-Vysočany Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 - Nové Město, Městská část Praha 9 jako obec, Místostarosta Ing. Marek Doležal, Sokolovská č.p. 14/324, Praha 9- Vysočany Emanuel Neumann, Mašatova č.p. 1075/29, Praha 4-Kunratice, Praha 414 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, IDDS: 48ia97h sídlo: Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, Praha 1-Staré Město Městská část Praha 9, ÚMČ, OSM, odbor správy majetku, Sokolovská č.p. 14/324, Praha 9-Vysočany RAVISO PRAHA s.r.o., IDDS: x9pr6af sídlo: Pražská č.p. 55, Jílové u Prahy CREVISTON a.s., IDDS: pjxdhxw sídlo: Kolbenova č.p. 923/34a, Vysočany, Praha 9 DELTA-SYCHROV, s.r.o., IDDS: jrf26pp sídlo: Na Sychrově č.p. 975/8, Michle, Praha 101 PEPSICO CZ s.r.o., IDDS: gysp6x6 sídlo: Kolbenova č.p. 510/50, Vysočany, Praha 9 TBB s.r.o., IDDS: j396fmt sídlo: Nárožní č.p. 1390/4, Stodůlky, Praha 58 PREdistribuce, a.s., Oddělení řízení výstavby, IDDS: vgsfsr3 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, Praha 5-Smíchov Augustin IDC, s. r. o., IDDS: 9ntnnbu sídlo: Kolbenova č.p. 931/40b, Vysočany, Praha 9 Galvanovna Omega, s.r.o., IDDS: nad7k9p sídlo: Na poříčí č.p. 1074/9, Nové Město, Praha 1 TIVO s.r.o., IDDS: c9j7fq4 sídlo: Geologická č.p. 995/9, Praha 5-Hlubočepy, Praha 52 FELIX PRAHA, s.r.o., IDDS: g5y528b sídlo: Kolbenova č.p. 907/40a, Praha 9-Vysočany Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, Praha 7-Holešovice Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Praha 1-Staré Město Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Praha 1-Josefov ČKD PRAHA DIZ, a.s., IDDS: s4fcdtn sídlo: Kolbenova č.p. 499/42, Praha 9-Vysočany DCD - DAŇKOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., IDDS: c3ddnvr sídlo: Kolbenova č.p. 499/42, Praha 9-Vysočany Dotčené orgány: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, Praha 1-Nové Město Magistrát hl. m. Prahy, MZO, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, Praha 1-Nové Město HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, Praha 1-Staré Město Magistrát hl. m. Prahy, BKR, odbor bezpečnosti a krizového řízení, IDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, Praha 1-Staré Město Městská část Praha 9, ÚMČ, OŽPD, Odbor životního prostředí a dopravy, Sokolovská č.p. 14/324, Praha 9-Vysočany

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více